ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
30. oktoober 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2014, 16. oktoober 2014, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1754,

6. oktoober 2015,

millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikleid 9 ja 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestati kaupade nomenklatuur (edaspidi „kombineeritud nomenklatuur”), et täita ühtaegu nii ühise tollitariifistikust ja liidu väliskaubandusstatistikast kui ka kaupade impordi või ekspordiga seotud muust liidu poliitikast tulenevaid nõudeid.

(2)

Õigusaktide lihtsustamise huvides on asjakohane ajakohastada kombineeritud nomenklatuuri ja lihtsustada selle struktuuri.

(3)

Kombineeritud nomenklatuuri tuleb ajakohastada, et võtta arvesse näiteks statistika ja kaubanduspoliitikaga seotud nõuete muudatusi, rahvusvaheliste kohustuste täitmise eesmärgil tehtud muudatusi, tehnika ja kaubanduse arengut ning vajadust tekste ühtlustada või selgemaks muuta.

(4)

Kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2658/87 artikliga 12 tuleks kõnealuse määruse I lisa alates 1. jaanuarist 2016 asendada kombineeritud nomenklatuuri täieliku versiooniga koos ühepoolsete ja kokkuleppeliste tollimaksumääradega, mis tulenevad nõukogu või komisjoni vastu võetud meetmetest.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. oktoober 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.


I LISA

KOMBINEERITUD NOMENKLATUUR

SISUKORD

Esimene osa. Eelsätted

I jaotis. Üldreeglid

A.

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid 15

B.

Tollimakse käsitlevad üldreeglid 16

C.

Nomenklatuuri ja tollimaksude suhtes kohaldatavad üldreeglid 17

II jaotis. Erisätted

A.

Kaubad teatavat liiki laevade, paatide ja muude veesõidukite ning puur- või tootmisplatvormide jaoks 17

B.

Tsiviilõhusõidukid ja kaubad tsiviilõhusõidukites kasutamiseks 19

C.

Farmaatsiatooted 21

D.

Ühtne tollimaksumäär 21

E.

Pakendid ja pakkematerjal 23

F.

Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu 23
Lühendid ja tähised 25
Täiendavad mõõtühikud 26

TEINE OSA. TOLLIMAKSUDE LOEND

Grupp

I jaotis

Elusloomad; loomsed tooted

1.

Elusloomad 29

2.

Liha ja söödav rups 33

3.

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud 50

4.

Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained 72

5.

Mujal nimetamata loomsed tooted 83

II jaotis

Taimsed tooted

6.

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal 85

7.

Köögivili ning söödavad juured ja mugulad 88

8.

Söödavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor 94

9.

Kohv, tee, mate ja vürtsid 101

10.

Teravili 104

11.

Jahvatustööstuse tooted; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen 109

12.

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt 114

13.

Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid 119

14.

Taimne punumismaterjal; mujal nimetamata taimsed tooted 121

III jaotis

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

15.

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad 122

IV jaotis

Valmistoidukaubad; joogid, alkohol ja äädikas; tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

16.

Tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest 134

17.

Suhkur ja suhkrukondiitritooted 140

18.

Kakao ja kakaotooted 144

19.

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted 146

20.

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest 151

21.

Mitmesugused toiduvalmistised 171

22.

Joogid, alkohol ja äädikas 175

23.

Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad 187

24.

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad 192

V jaotis

Mineraalsed tooted

25.

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement 194

26.

Maagid, räbu ja tuhk 200

27.

Mineraalkütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad 203

VI jaotis

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted

28.

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid 213

29.

Orgaanilised kemikaalid 228

30.

Farmaatsiatooted 253

31.

Väetised 258

32.

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint 262

33.

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid 267

34.

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud 270

35.

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid 273

36.

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised 276

37.

Foto- ja kinokaubad 277

38.

Mitmesugused keemiatooted 280

VII jaotis

Plastid ja plasttooted; kautšuk ja kummitooted

39.

Plastid ja plasttooted 290

40.

Kautšuk ja kummitooted 304

VIII jaotis

Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

41.

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk 310

42.

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist) 315

43.

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted 318

IX jaotis

Puit ja puittooted; puusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

44.

Puit ja puittooted; puusüsi 320

45.

Kork ja korgist tooted 331

46.

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised 332

X jaotis

Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid; paber ja papp ning tooted nendest

47.

Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid 334

48.

Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted 336

49.

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised 347

XI jaotis

Tekstiil ja tekstiiltooted

50.

Siid 354

51.

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie 356

52.

Puuvill 360

53.

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie 367

54.

Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid 370

55.

Keemilised staapelkiud 375

56.

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest 382

57.

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted 386

58.

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid 389

59.

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks 392

60.

Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad) 396

61.

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted) 399

62.

Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud 408

63.

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud 419

XII jaotis

Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid; piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; töödeldud suled ja sulgedest tooted; tehislilled; tooted juustest

64.

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad 424

65.

Peakatted ja nende osad 430

66.

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad 431

67.

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest 432

XIII jaotis

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted; keraamikatooted; klaas ja klaastooted

68.

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted 433

69.

Keraamikatooted 437

70.

Klaas ja klaastooted 440

XIV jaotis

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

71.

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid 448

XV jaotis

Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted

72.

Raud ja teras 454

73.

Raud- ja terastooted 475

74.

Vask ja vasktooted 487

75.

Nikkel ja nikkeltooted 493

76.

Alumiinium ja alumiiniumtooted 496

77.

(Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis)

78.

Plii ja pliitooted 501

79.

Tsink ja tsinktooted 504

80.

Tina ja tinatooted 506

81.

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest 508

82.

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad 511

83.

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted 517

XVI jaotis

Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud

84.

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad 521

85.

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud 567

XVII jaotis

Sõidukid, õhusõidukid, veesõidukid ja muud transpordivahendid

86.

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed 595

87.

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud 598

88.

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad 611

89.

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid 613

XVIII jaotis

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; kellad; muusikariistad; nende osad ja tarvikud

90.

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud 616

91.

Kellad ja nende osad 630

92.

Muusikariistad; nende osad ja tarvikud 634

XIX jaotis

Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud

93.

Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud 636

XX jaotis

Mitmesugused tööstustooted

94.

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised 638

95.

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud 643

96.

Mitmesugused tööstustooted 647

XXI jaotis

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

97.

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed 652

98.

Täielik tööstuslik sisseseade 654

99.

Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid 658

KOLMAS OSA. TARIIFILISAD

I jaotis. Põllumajanduslisad

1. lisa

Põllumajandusmaksuosad (EA), täiendav tollimaks suhkrult (AD S/Z) ja täiendav tollimaks jahult (AD F/M) 665

2. lisa

Tooted, mille suhtes kohaldatakse sisenemishinda 681

II jaotis. Tollimaksuvabastuse tingimustele vastavate raviainete loetelud

3. lisa

Tollimaksuvabade raviainete maailma terviseorganisatsiooni soovitatud rahvusvahelised vabanimetused (INN) 723

4. lisa

Ees- ja järelliited, mille abil 3. lisas loetletud INNidest moodustatakse vastavate ainete soolade, estrite ja hüdraatide nimetused; need soolad, estrid ja hüdraadid on tollimaksuvabad tingimusel, et need klassifitseeritakse samasse 6-kohalisse HS alamrubriiki nagu vastavad INN-ained 845

5. lisa

INN-ainete tollimaksuvabad soolad, estrid ja hüdraadid, mida ei klassifitseerita vastava ainega samasse 6-kohalisse HS alamrubriiki 857

6. lisa

Loetelu tollimaksuvabadest farmaatsiavahetoodetest, s.o seda liiki ühenditest, mida kasutatakse farmaatsialõpptoodete valmistamiseks 861

III jaotis

7. lisa

(Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis) 897

IV jaotis. Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

8. lisa

Toidukõlbmatuks muudetud kaubad (denaturantide loetelu) 901

9. lisa

Sertifikaadid 907

10. lisa

TARICi statistilised koodid 923

ESIMENE OSA

EELSÄTTED

I JAGU

ÜLDREEGLID

A. Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid

Kaupade klassifitseerimine toimub järgmiste põhimõtete kohaselt.

1.

Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

2.

a)

Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.

b)

Iga viidet rubriigis mingile materjalile või ainele tuleb vaadelda kehtivana ka selle materjali või aine segu või ühendi kohta teiste materjalide või ainetega. Mis tahes viidet mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda viitena kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest. Rohkem kui ühest materjalist või ainest koosnevaid kaupu klassifitseeritakse reegli 3 kohaselt.

3.

Kui reegli 2 punkti b kohaldamisel või mõnel muul põhjusel kaup osutub esmapilgul klassifitseeritavaks kahte või enamasse rubriiki, toimub klassifitseerimine järgmiselt:

a)

kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik on eelistatud üldisemat kirjeldust sisaldavate rubriikide ees. Kui aga kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segatud või kombineeritud tootes, või ainult osa jaekaubanduse jaoks mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, siis vaadeldakse neid rubriike nende kaupade suhtes kui võrdselt sobivaid, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupa täielikumalt või täpsemalt;

b)

segud, erinevatest materjalidest või komponentidest koosnevad kaubad ja jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaubad, mida pole võimalik klassifitseerida reegli 3 punkti a järgi, klassifitseeritakse materjali või komponendi järgi, mis määrab nende põhiomadused, kui selline kriteerium on rakendatav;

c)

kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

4.

Kaubad, mida ei saa klassifitseerida vastavalt eespool nimetatud reeglitele, klassifitseeritakse rubriiki, milles kirjeldatakse nendega kõige sarnasemaid kaupu.

5.

Eespool nimetatud sätetele lisaks kasutatakse järgmiste kaupade suhtes järgmisi reegleid:

a)

fotoaparaatide, muusikariistade, relvade, joonestusvahendite vutlarid, juveeltoodete etüid jms pakendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatud toote või komplekti paigutamiseks, on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ning esitatakse tollile koos tootega, mille jaoks nad on ette nähtud, klassifitseeritakse koos nende toodetega nagu tavaliselt koos müüdavad kaubaartiklid. See reegel ei hõlma pakendeid, mis annavad kaubale kui tervikule tema põhiomadused;

b)

võttes arvesse reegli 5 punkti a sätteid, klassifitseeritakse kaupu sisaldavad pakkematerjalid ja pakendid (1) koos kaupadega, kui nad on niisugused, nagu tavaliselt kasutatakse seda tüüpi kaupade puhul. Seda sätet ei kohaldata niisuguste pakkematerjalide või pakendite suhtes, mis on ilmselt sobivad mitmekordseks kasutamiseks.

6.

Kaupade ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse toimub nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal, kasutades eespool toodud reegleid vajalike muudatustega ning arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle reegli kohaldamisel kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.

B. Tollimakse käsitlevad üldreeglid

1.

Imporditud kaupade suhtes, mis pärinevad üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe osalisriikidest või riikidest, kellega Euroopa Liit on sõlminud enamsoodustusrežiimi eritingimust sisaldava lepingu, kohaldatakse tollimaksude loendi 3. veerus esitatud kokkuleppelist tollimaksumäära. Kui kontekst ei nõua teisiti, kohaldatakse kokkuleppelist tollimaksumäära ka muude mis tahes kolmandast riigist imporditud kaupade suhtes peale eespool nimetatute.

Kokkuleppelisi tollimaksumäärasid, mis on esitatud 3. veerus, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Kui ühepoolne tollimaksumäär on kokkuleppelisest tollimaksumäärast madalam, siis kohaldatakse ühepoolset tollimaksumäära, mis esitatakse allmärkustes.

2.

Lõiget 1 ei kohaldata, kui teatavast riigist pärinevate kaupade suhtes on ühepoolselt kehtestatud erinev tollimaksumäär või kui kohaldatakse lepingutest tulenevaid soodustollimakse.

3.

Lõiked 1 ja 2 ei takista liikmesriike kohaldamast ühisest tollitariifistikust erinevaid tollimakse, kui teistsuguste tollimaksude kohaldamine on Euroopa Liidu õigusega põhjendatud.

4.

Protsendiga väljendatud tollimaks on väärtuseline tollimaks.

5.

Tähis „EA” näitab, et asjaomane kaup maksustatakse lisas 1 sätestatud põllumajandusmaksuosaga.

6.

Gruppides 17–19 näitab tähis „AD S/Z” või „AD F/M”, et maksimaalne tollimaksumäär koosneb väärtuselisest tollimaksust ja täiendavast tollimaksust teatavat liiki suhkrult ja jahult. See täiendav tollimaks määratakse lisa 1 sätete kohaselt.

7.

Grupis 22 näitab tähis „euro/% vol/hl”, et eurodes väljendatud koguseline tollimaks tuleb arvutada alkoholi iga mahuprotsendi kohta hektoliitrilt. Näiteks maksustatakse 40 % alkoholisisaldusega joogid tollimaksuga järgmiselt:

„euro 1/% vol/hl” = 1 euro × 40, mis teeb tollimaksuks 40 eurot hektoliitri kohta, või

„euro 1/% vol/hl + 5/hl” = 1 euro × 40 pluss 5 eurot, mis teeb tollimaksuks 45 eurot hektoliitri kohta.

Kui lisaks on näidatud ka miinimumväärtuse tähis MIN, näiteks „euro 1,6/% vol/hl MIN euro 9/hl”, siis tähendab see seda, et eespool esitatud reegli kohaselt arvutatud tollimaksu tuleb võrrelda miinimumtollimaksuga, antud näite puhul „euro 9/hl”, ja kohaldada suuremat neist kahest.

C. Nomenklatuuri ja tollimaksude suhtes kohaldatavad üldreeglid

1.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, määratakse tolliväärtust käsitlevate sätete põhjal kindlaks lisaks väärtuselise tollimaksu määramiseks vajalikule väärtusele ka need väärtused, mille alusel määratakse kindlaks teatavate rubriikide või alamrubriikide reguleerimisala.

2.

Kui kaup maksustatakse kaalu järgi, siis loetakse tollimaksuga maksustatavaks kaaluks ja kaaluks, mille põhjal määratakse kindlaks teatavate rubriikide või alamrubriikide reguleerimisala, järgmisi väljendeid:

a)

„brutomass” – kauba ning kõikide pakkematerjalide ja pakendite kogukaal;

b)

„netomass” või „täpsustamata mass” – kauba kaal ilma pakkematerjalide ja pakenditeta.

3.

Muude riikide kui nõukogu määruses (EÜ) nr 974/98 (2) määratletud mitteosalevate liikmesriikide (edaspidi „mitteosalevad liikmesriigid”) omavaluutas väljendatav euro ekvivalent kinnitatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (3) artikli 18 kohaselt.

4.

Kaubad, mille suhtes nende lõppkasutuse (eesmärgipärase kasutuse) tõttu kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist:

konkreetseks lõppkasutuseks ettenähtud kaubad, millele lõppkasutuse korraga kehtestatud imporditollimaks ei ole madalam tollimaksust, mida nende suhtes tavaliselt oleks kohaldatud, klassifitseeritakse kõnealusele lõppkasutusele vastava koodi alla ning komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300 ei kohaldata.

II JAGU

ERISÄTTED

A. Kaubad teatavat liiki laevade, paatide ja muude veesõidukite ning puur- või tootmisplatvormide jaoks

1.

Tollimaksud peatatakse järgmises loendis esitatud laevade, paatide ja muude veesõidukite ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või ümberehitamiseks ettenähtud kaupade puhul ning kõnealuste laevade, paatide ja muude veesõidukite varustamiseks või sisseseadeks ettenähtud kaupade puhul.

2.

Tollimaksud peatatakse järgmiste kaupade puhul:

a)

kaubad, mis on ette nähtud paigaldamiseks puur- ja tootmisplatvormidele:

1)

mis on fikseeritud, kuuluvad alamrubriiki 8430 49 ja asuvad liikmesriikide territoriaalmeres või väljaspool seda, või

2)

mis on ujuvad või sukeldatavad ja kuuluvad alamrubriiki 8905 20,

ning on ette nähtud nende ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või ümberehitamiseks, samuti kõnealuste platvormide varustamiseks ettenähtud kaubad.

Puur- ja tootmisplatvormidele paigaldatavateks kaupadeks loetakse ka mootorikütus, määrdeõlid ja gaas, mida on vaja platvormidel ajutiselt kasutatavate masinate ja aparatuuri töötamiseks, mis ei ole platvormide lahutamatud osad ning on ette nähtud platvormide ehitus-, remont-, hooldus- ja ümberehitustöödeks või varustamiseks;

b)

torud, voolikud, kaablid ja nende ühendusdetailid, mis ühendavad puur- või tootmisplatvorme maismaaga.

CN-kood

Kauba kirjeldus

(1)

(2)

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks

8901 10

–  reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad

8901 10 10

– –  meresõiduks

8901 20

–  tankerid

8901 20 10

– –  meresõiduks

8901 30

–  külmutuslaevad, v.a alamrubriigis 8901 20 nimetatud

8901 30 10

– –  meresõiduks

8901 90

–  muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad

8901 90 10

– –  meresõiduks

8902 00

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitamiseks

8902 00 10

–  meresõiduks

8903

Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud

 

–  muud

8903 91

– –  purjepaadid, abimootoriga või abimootorita

8903 91 10

– – –  meresõiduks

8903 92

– –  mootorpaadid, v.a päramootoriga paadid

8903 92 10

– – –  meresõiduks

8904 00

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8904 00 10

–  vedurpuksiirid

 

–  tõukurpuksiirid

8904 00 91

– –  meresõiduks

8905

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

8905 10

–  bagerid

8905 10 10

– –  meresõiduks

8905 90

–  muud

8905 90 10

– –  meresõiduks

8906

Muud laevad, k.a sõjalaevad ja päästepaadid (v.a sõudepaadid)

8906 10 00

–  sõjalaevad

 

–  muud

8906 90 10

– –  meresõiduks

3.

Tollimaksude peatamine toimub asjaomastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt, et võimaldada tollil kontrollida kõnealuste kaupade kasutust.

B. Tsiviilõhusõidukid ja kaubad tsiviilõhusõidukites kasutamiseks

1.

Tollimaksust vabastatakse:

tsiviilõhusõidukid,

teatavad kaubad, mis on mõeldud kasutamiseks tsiviilõhusõidukites ning ehituse, remondi, hoolduse, ümberehitamise, ümberkorraldamise või ettevalmistuse käigus nendesse paigaldamiseks,

tsiviilotstarbelised maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad.

Nimetatud kaubad on hõlmatud lõike 5 tabelites loetletud rubriikide ja alamrubriikidega.

2.

Lõike 1 esimese ja teise taande kohaldamisel tähendab „tsiviilõhusõiduk” õhusõidukit, mis ei ole liikmesriikides sõjaväe või muu samalaadse teenistuse käsutuses ega registreeritud sõjalise või mittetsiviilotstarbelise õhusõidukina.

3.

Lõike 1 teise taande kohaldamisel hõlmab fraas „mõeldud kasutamiseks tsiviilõhusõidukites” ka kaupu, mis on mõeldud kasutamiseks tsiviilotstarbelistes maapealse lennutreeningu seadmetes.

4.

Tollimaksust vabastamine toimub Euroopa Liidu asjaomaste sätete tingimuste kohaselt, et võimaldada tollil kontrollida kõnealuste kaupade kasutust (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300).

5.

Nimetatud tollimaksuvabastuse saamise tingimustele vastav kaup on hõlmatud järgmiste rubriikide või alamrubriikidega:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Järgmiste alamrubriikide puhul võimaldatakse tollimaksuvabastust tsiviilõhusõidukites kasutamiseks üksnes teises veerus kirjeldatud kauba suhtes:

Alamrubriik

Kauba kirjeldus

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Külgeühendatud liitmikega

4008 29

Mõõtu lõigatud profiilvormid

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Sobivad gaasi ja vedeliku juhtimiseks

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Tehniliseks otstarbeks

4504 90, 4823 90

Seibid jm tihendid

6812 80

V.a rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted, paber, papp ja vilt, pressitud asbestkiust tihendusmaterjal, lehtedena või rullides

6813 20, 6813 81, 6813 89

Asbesti või muude mineraalainete baasil

7007 21

Raamimata tuuleklaasid

7312 10, 7312 90

Külgeühendatud liitmikega või valmistoodetena

7322 90

Õhukuumendid ja kuuma õhu jaotusseadmed (v.a nende osad)

7324 90

Sanitaartehnikatooted (v.a nende osad)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Külgeühendatud liitmikega, gaaside ja vedelike juhtimiseks

8108 90

Torud külgeühendatud liitmikega gaaside ja vedelike juhtimiseks

8415 90

Alamrubriikide 8415 81, 8415 82 või 8415 83 kliimaseadmetele

8419 90

Soojusvahetusagregaatide osad

8479 89

Hüdropneumaatilised patareid; reverseerimismehhanismide tõmmitsate mehaanilised ajamid; spetsiaalkonstruktsiooniga sanitaarsõlmed; õhuniisutid ja -kuivatid; mitteelektrilised servomehhanismid; mitteelektrilised käivitusmootorid; pneumaatilised starterid turboreaktiiv-, turbopropeller- jm gaasiturbiinmootoritele; mitteelektrilised klaasipuhastid; mitteelektrilised propelleri sammuregulaatorid

8501 20, 8501 40

Võimsusega üle 735 W, kuid mitte üle 150 kW

8501 31

Mootorid võimsusega üle 735 W, alalisvoolugeneraatorid

8501 33

Mootorid võimsusega kuni 150 kW ja generaatorid

8501 34

Generaatorid võimsusega üle 375 kW

8501 51

Võimsusega üle 735 W

8501 53

Võimsusega kuni 150 kW

8516 80 20

Lennukite jäätumisvastastesse süsteemidesse monteeritavad ainult lihtsa isoleeritud kanduri ja elektriühendustega kütteelemendid

8517 69 31, 8517 69 39

Raadiotelefonid või raadiotelegraafid

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Raadiotelegraafi- või raadiotelefoniaparatuur

8522 90

Plokid ja sõlmed, mis koosnevad kahest või enamast omavahel ühendatud alamrubriikide 8519 81 95 ja 8519 89 90 seadmete komponendist

8529 90

Plokid ja sõlmed, mis koosnevad kahest või enamast omavahel ühendatud rubriigi 8526 seadmete komponendist

8543 70 90

Lennuparameetrite pardaregistraatorid, sünkronisaatorid ja andurid, jäätumist ja udustumist takistavad elektritakistitega seadmed

8543 90

Kahest või enamast omavahel ühendatud või sobitatud osast või komponendist koosnevad pardaregistraatorite plokid ja alaplokid

8803 90 90

Sh purilennukid

9014 90

Alamrubriikide 9014 10 ja 9014 20 seadmetele

9020 00

Väljaarvatud osad

9029 10

Elektrilised või elektroonilised pöördeloendurid

9029 90

Pöördeloenduritele, kiirusmõõdikutele ja tahhomeetritele

9031 90

Alamrubriiki 9031 80 kuuluvatele

9109 10, 9109 90

Läbimõõdu või laiusega kuni 50 mm

9401 10

Nahkkatteta

9405 10, 9405 60

Plastist või mitteväärismetallist

9405 92, 9405 99

Plastist või mitteväärismetallist, alamrubriikide 9405 10 või 9405 60 kaupadele

6.

Punktis 5 nimetatud kaubad on integreeritud TARIC'isse alamrubriikidena, mille juures on järgmine allmärkus: „Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300).”

C. Farmaatsiatooted

1.

Tollimaksust vabastatakse järgmised farmaatsiatooted:

1)

raviained, millel on CAS RN (Chemical Abstracts Service'i registrinumber) ja lisas 3 loetletud rahvusvaheline vabanimetus (INN);

2)

niisugused INN-ainete soolad, estrid ja hüdraadid, mille nimetused koosnevad lisa 3 INNide ja lisa 4 ees- ja järelliidete kombinatsioonist, tingimusel et neid saab klassifitseerida kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

3)

lisas 5 loetletud INN-ainete soolad, estrid ja hüdraadid, mida ei klassifitseerita kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

4)

farmaatsiavahetooted, s.o seda liiki ühendid, mida kasutatakse farmaatsialõpptoodete valmistamiseks ning millel on CAS RN ja lisas 6 loetletud keemilise aine nimetus.

2.

Erijuhud:

1)

INNid hõlmavad üksnes neid aineid, mida kirjeldatakse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud soovitatavate INNide loetelus. Kui INN hõlmab vähem aineid kui CAS RN, siis on tollimaksuvabad üksnes INNiga hõlmatud ained;

2)

kui lisasse 3 või 6 kuuluv toode on identifitseeritav sellise CAS RN järgi, mis vastab konkreetsele isomeerile, siis vabastatakse tollimaksust üksnes see isomeer;

3)

INN-ainete kaksikderivaadid (soolad, estrid ja hüdraadid), mis on identifitseeritavad lisa 3 INNide ning lisa 4 ees- ja järelliidete kombinatsiooniga, vabastatakse tollimaksust, tingimusel et neid saab klassifitseerida kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

näide: alaniinmetüülestri hüdrokloriid;

4)

kui lisa 3 INN tähistab soola (või estrit), siis ei kohaldata tollimaksuvabastust ühegi teise kõnealusele INN-ainele vastava happe soola (või estri) suhtes:

näide: oksprenoaatkaalium (INN): tollimaksuvaba

oksprenoaatnaatrium: ei ole tollimaksuvaba.

D. Ühtne tollimaksumäär

1.

Ühtse 2,5 % ad valorem tollimaksumääraga maksustatakse kaubad, mis:

sisalduvad ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas kaubasaadetises või

sisalduvad reisija isiklikus pagasis,

tingimusel, et tegemist ei ole kaubandusliku impordiga.

Ühtset 2,5 % tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et imporditollimaksuga maksustatava kauba väärtus ei ületa 700 eurot ühe saadetise või ühe reisija kohta.

Ühtset tollimaksumäära ei kohaldata kaupade suhtes, mis on tollimaksude loendis märgitud kui tollimaksuvabad, ning gruppi 24 kuuluvate kaupade suhtes, mis sisalduvad saadetises või reisija isiklikus pagasis koguses, mis ületab nõukogu 16. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1186/2009 16. november 2009 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (4) artiklis 27 sätestatud koguse või koguse vastavalt artiklile 41.

2.

Import ei ole kaubanduslik, kui:

a)

ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas saadetises sisalduva kauba puhul selline saadetis:

on juhuslikku laadi,

sisaldab üksnes kaubasaaja või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaupa, mille laad ega kogus ei osuta kaubanduslikule eesmärgile,

saadetakse kaubasaatjalt kaubasaajale tasuta;

b)

reisija isiklikus pagasis sisalduva kauba puhul see kaup:

on juhuslikku laadi ning

sisaldab üksnes reisija või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks või kingituseks ettenähtud kaupa, ning kauba laad ega kogus ei osuta impordi kaubanduslikule otstarbele.

3.

Ühtset tollimaksumäära ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel imporditava kauba suhtes, kui asjaomane isik taotleb enne ühtse tollimaksumäära kohaldamist, et kaup maksustatakse tavaliselt selle suhtes kohaldatava tollimaksuga. Sel juhul kohaldatakse kõikide saadetises olevate kaupade suhtes nende tavalist imporditollimaksu, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklite 25–27 ja 41 alusel kohaldatavat tollimaksuvabastust.

Esimese lõigu kohaldamisel tähendavad imporditollimaksud nii tollimakse ja samaväärse toimega makse kui ka muid impordilt võetavaid makse, mis on ette nähtud ühise põllumajanduspoliitika raames või teatavate põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes kohaldatava erikorra alusel.

4.

Mitteosalevad liikmesriigid võivad 700 euro omavaluutasse konverteerimisel saadud summa ümardada.

5.

Mitteosalevad liikmesriigid võivad jätta 700 euro omavaluutas väljendatud vahetusväärtuse muutmata, kui see summa määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 18 lõikes 2 ette nähtud iga-aastase korrigeerimise ajal omavaluutasse konverteerimisel, kuid enne lõikes 4 ettenähtud ümardamist, muutub vähem kui 5 % või väheneb.

E. Pakendid ja pakkematerjal

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 5 punktides a ja b nimetatud pakendite ja pakkematerjalide suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse üheaegselt neis sisalduvate või nendega koos tollile esitatavate toodetega, kohaldatakse järgmisi sätteid.

1.

Kui pakendid ja pakkematerjal klassifitseeritakse koos kaubaga klassifitseerimise üldreegli 5 järgi, siis:

a)

on nende tollimaksumäär sama, mis kõnealustel kaupadel:

kui kaubad maksustatakse väärtuselise tollimaksuga või

kui nad kuuluvad tollimaksuga maksustatava kaalu hulka;

b)

vabastatakse nad tollimaksust:

kui asjaomased kaubad on tollimaksuvabad või

kui kaupu maksustatakse tollimaksuga muul viisil kui kaalu või väärtuse järgi või

kui pakendite ja pakkematerjali kaal ei kuulu tollimaksuga maksustatava kaalu hulka.

2.

Kui lõike 1 punktide a ja b alla kuuluvad pakendid ja pakkematerjal sisaldavad mitut eri liiki kaupa või esitatakse tollile nende kaupadega koos, siis jaotatakse pakendite ja pakkematerjali kaal või väärtus nende tollimaksuga maksustatava kaalu või väärtuse kindlaksmääramiseks proportsionaalselt neis sisalduvate kaupade kaalu või väärtusega.

F. Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

1.

Teatavatel tingimustel kohaldatakse kauba liigi tõttu tariifset sooduskohtlemist järgmiste kaupade suhtes:

toidukõlbmatuks muudetud kaubad,

külviseemned,

sõelariie pooltootena,

teatavat liiki värsked lauaviinamarjad, tubakas ja nitraat.

Nimetatud kaubad kuuluvad alamrubriikidesse, (5) mille juures on järgmine allmärkus: „Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida eelsätete II jao F-osas sätestatud tingimusi” või „Kõnealuse soodustatud tariifimenetluse puhul tuleb järgida eelsätete II jao F-osas sätestatud vorminõudeid ja tingimusi”.

2.

Toidukõlbmatuks muudetud kaubad, mille suhtes nende liigi tõttu rakendatakse tariifset sooduskohtlemist, on loetletud lisas 8 viitega rubriikidele, kuhu nad klassifitseeritakse, koos kasutatavate denaturantide nimetuste ja kogustega. Eeldatakse, et sellised kaubad on toidukõlbmatud, kui denatureeritava toote ja denaturandi segu on homogeenne ja ainete eraldamine ei ole majanduslikult tasuv.

3.

Alljärgnevalt loetletud kaubad klassifitseeritakse asjakohastesse külviseemet käsitlevatesse rubriikidesse, eeldusel et nad vastavad asjakohastele Euroopa Liidu sätetele:

külviseemneks mõeldud suhkrumais, speltanisu, hübriidmais, riis ja sorgo (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ (6)),

seemnekartul (nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ (7)),

külviseemneks mõeldud õliseemned ja õliviljad (nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ (8)).

Põllumajandusalaste õigusaktide reguleerimisalast väljajääva hübriidsuhkrumaisi, speltanisu, hübriidmaisi, riisi, hübriidsorgo ning õliseemnete ja õliviljade suhtes kohaldatakse siiski tariifset sooduskohtlemist kauba liigi tõttu, tingimusel et tuvastatakse nende toodete kasutamine külviks.

4.

Pooltootena esitatud sõelariide suhtes kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, tingimusel et kõnealusel tootel on püsiv markeering, millest ilmneb, et teda kasutatakse sõelumisel või muul samalaadsel tööstuslikul otstarbel.

5.

Värskete lauaviinamarjade, tubaka ja nitraadi suhtes kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, kui koos asjaomaste kaupadega esitatakse nõuetekohaselt kinnitatud sertifikaat. Sätted, mida nende puhul tuleb kohaldada, ja sertifikaatide näidised on esitatud lisas 9.

LÜHENDID JA TÄHISED

viitab uuele alamrubriigile

viitab eelmisel aastal kasutatud, kuid erineva sisuga alamrubriigile

AD F/M

täiendav tollimaks jahult

AD S/Z

täiendav tollimaks suhkrult

b/f

pudel

cm/s

sentimeetrit sekundis

EA

põllumajandusmaksuosa

euro

INN

rahvusvaheline vabanimetus

INNM

muudetud rahvusvaheline vabanimetus

ISO

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

Kbit

1  024 bitti

kg/br

brutomassi kilogramm

kg/net

netomassi kilogramm

kg/net eda

vedelikuta netomassi kilogramm

kg/net mas

kuivaine netomassi kilogramm

MAX

maksimum, maksimaalselt

Mbit

1 0 48  576 bitti

MIN

miinimum, minimaalselt

ml/g

milliliitrit grammi kohta

mm/s

millimeetrit sekundis

RON

uurimismeetodil määratud oktaanarv

Märkus

Tollimaksude loendi 1. veerus nurksulgudes olev rubriigi number näitab, et see rubriik on välja jäetud (näiteks rubriik [1519]). Tollimaksude loendi lisas nurksulgudes olev viide lisale näitab, et selle lisa tekst on välja jäetud (näiteks [7. lisa]).

TÄIENDAVAD MÕÕTÜHIKUD

c/k

karaat (meetermõõdustiku karaat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

elementide arv

ct/l

kandejõud tonnides (9)

g

gramm

gi F/S

gramm lõhustuvat isotoopi

kg H2O2

kilogramm vesinikperoksiidi

kg K2O

kilogramm kaaliumoksiidi

kg KOH

kilogramm kaaliumhüdroksiidi

kg met.am.

kilogramm metüülamiine

kg N

kilogramm lämmastikku

kg NaOH

kilogramm naatriumhüdroksiidi

kg/net eda

vedelikuta netomassi kilogramm

kg P2O5

kilogramm difosforpentaoksiidi

kg 90 % sdt

kilogramm 90 % kuivaine sisaldusega

kg U

kilogramm uraani

1  000 kWh

1  000 kilovatt-tundi

l

liiter

1  000 l

1  000 liitrit

l alc. 100 %

liiter puhast (100 %) alkoholi

m

meeter

m2

ruutmeeter

m3

kuupmeeter

1  000 m3

1  000 kuupmeetrit

pa

paaride arv

p/st

tükiarv

100 p/st

sada tükki

1  000 p/st

tuhat tükki

TJ

teradžauli (ülemine kütteväärtus)

täiendav mõõtühik puudub

TEINE OSA

TOLLIMAKSUDE LOEND

I JAOTIS

ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED

Märkused

1.

Selles jaotises kehtib viide mingile loomaperekonnale või -liigile ka selle perekonna või liigi noorloomade kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.

2.

Kogu nomenklatuuris tähendab termin „kuivatatud tooted” veetustatud, aurustamise või külmutamise teel kuivatatud tooteid, kui kontekst ei nõua teisiti.

GRUPP 1

ELUSLOOMAD

Märkus

1.

Sellesse gruppi kuuluvad kõik elusloomad, välja arvatud:

a)

kalad, vähid, limused ja muud veeselgrootud, kes kuuluvad vastavalt rubriikidesse 0301, 0306, 0307 ja 0308;

b)

mikroorganismide kultuurid ja muud samalaadsed tooted, mis kuuluvad rubriiki 3002, ning

c)

rubriigi 9508 loomad.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

 

 

 

–  hobused

 

 

0101 21 00

– –  tõupuhtad aretusloomad (11)

Tollimaksuvaba

p/st

0101 29

– –  muud

 

 

0101 29 10

– – –  tapaloomad (12)

Tollimaksuvaba

p/st

0101 29 90

– – –  muud

11,5

p/st

0101 30 00

–  eeslid

7,7

p/st

0101 90 00

–  muud

10,9

p/st

0102

Elusveised

 

 

 

–  veised

 

 

0102 21

– –  tõupuhtad aretusloomad (13)

 

 

0102 21 10

– – –  mullikad (poegimata emasveised)

Tollimaksuvaba

p/st

0102 21 30

– – –  lehmad

Tollimaksuvaba

p/st

0102 21 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0102 29

– –  muud

 

 

0102 29 05

– – –  alamperekonnast Bibos või Poephagus

Tollimaksuvaba

p/st

 

– – –  muud

 

 

0102 29 10

– – – –  massiga kuni 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  massiga üle 300 kg

 

 

 

– – – – –  mullikad (poegimata emasveised)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  lehmad

 

 

0102 29 61

– – – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  muud

 

 

0102 29 91

– – – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  pühvlid

 

 

0102 31 00

– –  tõupuhtad aretusloomad (13)

Tollimaksuvaba

p/st

0102 39

– –  muud

 

 

0102 39 10

– – –  koduveised

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0102 90

–  muud

 

 

0102 90 20

– –  tõupuhtad aretusloomad (13)

Tollimaksuvaba

p/st

 

– –  muud

 

 

0102 90 91

– – –  koduveised

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0103

Elussead

 

 

0103 10 00

–  tõupuhtad aretusloomad (14)

Tollimaksuvaba

p/st

 

–  muud

 

 

0103 91

– –  massiga alla 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  kodusead

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0103 92

– –  massiga 50 kg ja rohkem

 

 

 

– – –  kodusead

 

 

0103 92 11

– – – –  emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  muud

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0104

Eluslambad ja -kitsed

 

 

0104 10

–  lambad

 

 

0104 10 10

– –  tõupuhtad aretusloomad (15)

Tollimaksuvaba

p/st

 

– –  muud

 

 

0104 10 30

– – –  lambatalled (kuni aasta vanused)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  muud

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  kitsed

 

 

0104 20 10

– –  tõupuhtad aretusloomad (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  muud

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad

 

 

 

–  massiga kuni 185 g

 

 

0105 11

– –  kanad liigist Gallus domesticus

 

 

 

– – –  munakana vanavanemkari ja vanemkari

 

 

0105 11 11

– – – –  munaliinid

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  muud

52 €/1  000 p/st

p/st

 

– – –  muud

 

 

0105 11 91

– – – –  munaliinid

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  muud

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkunid

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  pardid

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  haned

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  pärlkanad

52 €/1  000 p/st

p/st

 

–  muud

 

 

0105 94 00

– –  kanad liigist Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  muud

 

 

0105 99 10

– – –  pardid

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  haned

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkunid

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  pärlkanad

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Muud elusloomad

 

 

 

–  imetajad

 

 

0106 11 00

– –  esikloomalised

Tollimaksuvaba

p/st

0106 12 00

– –  vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia); hülged, merilõvid ja morsad (imetajad alamseltsist Pinnipedia)

Tollimaksuvaba

p/st

0106 13 00

– –  kaamelid ja muud kaamellased (Camelidae)

Tollimaksuvaba

p/st

0106 14

– –  küülikud ja jänesed

 

 

0106 14 10

– – –  koduküülikud

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0106 19 00

– –  muud

Tollimaksuvaba

0106 20 00

–  roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

Tollimaksuvaba

p/st

 

–  linnud

 

 

0106 31 00

– –  röövlinnud

Tollimaksuvaba

p/st

0106 32 00

– –  papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

Tollimaksuvaba

p/st

0106 33 00

– –  jaanalinnud; emud (Dromaius novaehollandiae).

Tollimaksuvaba

p/st

0106 39

– –  muud

 

 

0106 39 10

– – –  tuvid

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  muud

Tollimaksuvaba

 

–  putukad

 

 

0106 41 00

– –  mesilased

Tollimaksuvaba

0106 49 00

– –  muud

Tollimaksuvaba

0106 90 00

–  muud

Tollimaksuvaba

GRUPP 2

LIHA JA SÖÖDAV RUPS

Märkus

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriikidesse 0201–0208 ja 0210 klassifitseeritud toodete tüüpi inimtoiduks kõlbmatud tooted;

b)

loomasooled, -põied ja -maod (rubriik 0504) ega loomaveri (rubriik 0511 või 3002) ja

c)

muu kui rubriigi 0209 loomarasv (grupp 15).

Lisamärkused

1.

A.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

„veiserümbad” – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10: veretustatud, sisikonnast puhastatud ja nülitud tapaveiste lihakehad, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peata, peab pea olema eraldatud kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, peavad jalad olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas; „rümpa” kuulub esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ning millel on rohkem kui 10 paari ribisid;

b)

„veiste poolrümbad” – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10: tooted, mis saadakse tervete rümpade jagamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskjoont, rinnaku ning vaagnaliiduse keskjoont; „poolrümpa” kuulub poolitatud rümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ning millel on rohkem kui 10 ribi;

c)

„komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid” – alamrubriikides 0201 20 20 ja 0202 20 10: suured jaotustükid, mis koosnevad kas:

poolrümba esiosast, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, mis on eraldatud 10. ribi piirkonnas ja tagaosast, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki ning mis on eraldatud 3. ribi piirkonnas või

poolrümba esiosast, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, mis on eraldatud 5. ribi piirkonnas koos kogu kubeme-, ribi- ja rinnatükiga, ja tagaosast, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki ning mis on eraldatud 8. ribi piirkonnas.

Poolrümpade ees- ja tagaveerandid, mis kujutavad endast komplekteeruvaid ees- ja tagaveerandeid, tuleb importimiseks esitada samal ajal ja võrdsetes kogustes, eesveerandite kogumass peab olema võrdne tagaveerandite kogumassiga; lubatud on teatud lahkuminek kaubapartii kahe osa massi vahel tingimusel, et see ei ületa 5 % kõige raskema osa (ees- või tagaveerandite) massist;

d)

„rümpade eesveerandid” – alamrubriikides 0201 20 30 ja 0202 20 30: veiste rümpade esiosad, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa, millel on minimaalselt 4 ja maksimaalselt 10 paari ribisid (esimesed 4 paari ribisid peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;

e)

„poolrümpade eesveerandid” – alamrubriikides 0201 20 30 ja 0202 20 30: veiste poolrümpade esiosad, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ja millel on vähemalt 4 ja kuni 10 ribi (esimesed 4 ribi peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;

f)

„rümpade tagaveerandid” – alamrubriikides 0201 20 50 ja 0202 20 50: veiste rümpade tagaosad, mis hõlmavad kõik kondid, puusa- ja seljatüki, k.a filee, ja kuhu kuulub vähemalt 3 paari terveid või läbisaetud ribisid koos koodiga või ilma ja koos õhukese kubemetükiga või ilma;

g)

„poolrümpade tagaveerandid” – alamrubriikides 0201 20 50 ja 0202 20 50: veiste poolrümpade tagaosad, mis hõlmavad kõik kondid, puusa- ja seljatüki, k.a filee, ja kuhu kuulub vähemalt 3 tervet või läbisaetud ribi koos koodiga või ilma ja koos õhukese kubemetükiga või ilma;

h)

1.

„õlatükid ja abaluuga turjatükid” – alamrubriigis 0202 30 50: eesveerandi selgmine osa, k.a abatüki ülemine osa, mis saadakse vähemalt 4 ja kuni 10 ribiga eesveerandist lihakeha läbisaagimisel mööda sirgjoont punktist, kus esimene ribi ühineb rinnaku esimese segmendiga kuni punktini, kus vahelihas 10. ribi juures tagasi kooldub;

2.

„rinnatükk” – alamrubriigis 0202 30 50: eesveerandi kõhtmine tükk, kuhu kuulub rinnatüki keskosa ja rinnaku lame osa.

B.

Selle grupi lisamärkuse 1 punkti A alapunktides a–g nimetatud tooted võivad olla koos selgrooga või ilma selgroota.

C.

Lisamärkuse 1 punktis A loetletud tervete või läbisaetud ribide arvu määramisel võetakse arvesse ainult selgrooga ühenduses olevad ribid. Kui selgroog on eemaldatud, siis arvestatakse ainult neid terveid või läbisaetud ribisid, mis oleksid olnud selgrooga otse ühendatud.

2.

A.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

„rümbad või poolrümbad” – alamrubriikides 0203 11 10 ja 0203 21 10: tapetud kodusigade rümbad, mis on veretustatud ja millelt on eemaldatud siseelundid, harjased ja sõrad. Poolrümbad saadakse terve lihakeha sümmeetrilise poolitamisega piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide ning rinnaku ja vaagnaliiduse keskjoont. Rümbad ja poolrümbad võivad olla kas koos peaga, põselihaga, jalgadega, neerurasvaga, neerudega, sabaga, vahelihasega või ilma nendeta. Poolrümbad võivad olla kas koos seljaaju, peaaju ja keelega või ilma nendeta. Emiste rümbad või poolrümbad võivad olla kas koos udaraga (piimanäärmetega) või ilma;

b)

„tagaosad” – alamrubriikides 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ja 0210 11 31: poolrümba tagaosad koos kõigi kontidega koos tagajalgade, -kootide, naha (kamara) ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Tagaosa eraldatakse poolrümbast nii, et sellesse võib kuuluda viimane nimmelüli;

c)

„eesosad” – alamrubriikides 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ja 0210 19 60: poolrümba ilma peata esiosad koos põskedega või ilma, k.a kondid, kas koos esijalgade, -kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Eesosa eraldatakse poolrümbast nii, et sellesse võib kuuluda viies rinnalüli.

Eesosa selgmist tükki, mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvaid lihaseid (kaelatükid värskena või kaelakarbonaad soolatuna) käsitatakse seljatüki jaotustükina, kui see on eraldatud eesosa kõhtmisest osast vahetult selgroolülide alt;

d)

„abaosad” – alamrubriikides 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ja 0210 11 39: esiosa kõhtmine osa (k.a kondid), mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvat pehmet kudet, koos esijalgade, -kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Eraldi imporditav abaluu ja sellele kinnituvad lihased klassifitseeritakse sellesse alamrubriiki abatüki jaotustükina;

e)

„seljatükid” – alamrubriikides 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ja 0210 19 70: poolrümba selgmine osa alates esimesest kaelalülist kuni sabalülideni (k.a kondid), kas koos sisefilee, abaluu, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Seljaosa eraldatakse poolrümba kõhtmisest osast vahetult selgroolülide alt;

f)

„kõhutükid” – alamrubriikides 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ja 0210 12 19: poolrümba kõhtmine osa, mis paikneb tagaosa ja abaosa vahel, kas koos kontidega või ilma, kuid koos naha ja nahaaluse rasvkoega;

g)

„peekoniküljed” – alamrubriigis 0210 19 10: sea poolrümp ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja vahelihaseta;

h)

„spenserosad” – alamrubriigis 0210 19 10: kontidega või kontideta ilma reietükita peekonikülg;

ij)

„3/4 peekonikülge” – alamrubriigis 0210 19 20: kontidega või kontideta ilma esiosata peekonikülg;

k)

„peekonikülgede keskosad” – alamrubriigis 0210 19 20: kontidega või kontideta peekonikülg ilma esiosa ja reietükita.

Sellesse alamrubriiki kuuluvad samuti peekonikülje keskosa jaotustükid, mis sisaldavad seljatüki ja kõhutüki kudesid nende loomulikus omavahelises proportsioonis võrreldes kogu peekonikülje keskosaga.

B.

Lisamärkuse 2 punkti A alapunktis f kirjeldatud jaotustükkide osad kuuluvad nendesse alamrubriikidesse ainult sel juhul, kui need sisaldavad kamarat ja nahaalust rasvkudet.

Kui alamrubriikidesse 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ja 0210 19 60 kuuluvad jaotustükid on saadud peekoniküljest, millest on eemaldatud lisamärkuse 2 punkti A alapunktis g nimetatud kondid, siis peab jaotusjoon läbima punktid, mis on nimetatud vastavalt lisamärkuse 2 punkti A alapunktides b, c ja d; igal juhul peavad need jaotustükid ja nende osad sisaldama konte.

C.

Alamrubriikidesse 0206 49 00 ja 0210 99 49 klassifitseeritakse ka kodusigade terved või poolitatud pead koos ajude, põseliha ja keelega või ilma nendeta ja nende osad.

Pea on rümbast eraldatud järgmiselt:

kolbaga paralleelse sirge lõikega ja

kolbaga paralleelse lõikega üles silmade kõrgusele ja seejärel lõikega mööda pea esikülge, nii et põsk jääb poolrümba külge.

Põseliha, kärsad ja kõrvad ning peale kinnituv liha klassifitseeritakse kui pea osad. Eraldi tollile esitatav, eesosast saadud konditustatud liha (sh põseliha, põsed ja põsed koos põselihaga) klassifitseeritakse alamrubriikidesse 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 või 0210 19 81 sõltuvalt konkreetsest juhust.

D.

„Seapekk” – alamrubriikides 0209 10 11 ja 0209 10 19 tähistab sea naha alla moodustunud ja sellele kinnitunud rasvkudet, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; igal juhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.

Nendesse alamrubriikidesse kuulub ka seapekk, millelt on kamar eraldatud.

E.

„Kuivatatud või suitsutatud tooted” – alamrubriikides 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19, 0210 19 60 – 0210 19 89 tähistavad tooteid, kus vee ja valkude suhe (lämmastikusisaldus × 6,25) lihas on 2,8 või väiksem. Lämmastikusisaldus määratakse ISO meetodi 937-1978 alusel.

3.

A.

Rubriigis 0204 on järgmistel terminitel järgmine tähendus:

a)

„rümbad” – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51: veretustatud, sisikonnast puhastatud ja nülitud tapaveiste lihakehad, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peata, peab pea olema eraldatud kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, peavad jalad olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas;

b)

„poolrümbad” – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51: tooted, mis saadakse tervete rümpade jagamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskjoont, rinnaku ning vaagnaliiduse keskjoont;

c)

„lühikesed eesveerandid” – alamrubriikides 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53: rümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldab kõiki konte, abaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub vähemalt 5 ja kuni 7 paari terveid või läbisaetud ribisid;

d)

„lühikesed eesveerandid” – alamrubriikides 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53: poolrümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldab kõiki konte, abaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub vähemalt 5 ja kuni 7 tervet või läbisaetud ribi;

e)

„selja- ja/või neerutükid” – alamrubriikides 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55: rümpade osa, mis jääb alles pärast tagaosa ja lühikese eesveerandi eraldamist kas koos neerudega või ilma; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama vähemalt 5 nimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama vähemalt 5 paari terveid või läbisaetud ribisid;

f)

„selja- ja/või neerutükid” – alamrubriikides 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55: poolrümpade osa, mis jääb alles pärast tagaosa ja lühikese eesveerandi eraldamist kas koos neerudega või ilma; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama vähemalt 5 nimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama vähemalt 5 paari terveid või läbisaetud ribisid;

g)

„tagaosa” – alamrubriikides 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59: rümpade tagaosa, mis sisaldab kõiki konte ja tagajalgu ning mis on eraldatud risti selgrooga 6. nimmelüli kohalt või 4. ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas;

h)

„tagaosa” – alamrubriikides 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59: poolrümpade tagaosa, mis sisaldab kõiki konte ja tagajalgu ning mis on eraldatud risti selgrooga 6. nimmelüli kohalt või 4. ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas.

B.

Lisamärkuse 3 punktis A loetletud tervete või läbisaetud ribide arvu määramisel võetakse arvesse ainult selgrooga ühenduses olevad ribid.

4.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

„kontidega kodulinnuliha tükid” – alamrubriikides 0207 13 20 – 0207 13 60, 0207 14 20 – 0207 14 60, 0207 26 20 – 0207 26 70, 0207 27 20 – 0207 27 70, 0207 44 21 – 0207 44 61, 0207 45 21 – 0207 45 61, 0207 54 21 – 0207 54 61, 0207 55 21 – 0207 55 61 ja 0207 60 21 – 0207 60 61: nendesse kuuluvad kodulinnulihatükid koos kõigi kontidega.

Punktis a nimetatud kodulinnuliha tükid, millest kondid on osaliselt eemaldatud, kuuluvad alamrubriikidesse 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 jq 0207 60 81;

b)

„poolrümbad” – alamrubriikides 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 ja 0207 60 21: kodulindude poolrümbad, mis on saadud piki rinnakut ja selgroogu tehtud lõike abil;

c)

„veerandrümbad” – alamrubriikides 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 ja 0207 60 21: koiva- ja rinnatükid, mis on saadud poolrümba poolitamise teel;

d)

„terved tiivad tiivaotstega või ilma” – alamrubriikides 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 ja 0207 60 31: kodulinnurümpade tükid, mis sisaldavad õlavarreluud, kodarluud ja küünarluud koos ümbritseva lihaga. Tiivaotsad, k.a kämblaluud, võivad olla eemaldatud või mitte. Lõiked peavad olema tehtud liigeste kohalt;

e)

„rinnatükid” – alamrubriikides 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 ja 0207 60 51: kodulinnurümpade tükid, mis koosnevad rinnakust ja sellest mõlemal pool olevatest ribidest koos ümbritseva lihaga;

f)

„koivad” – alamrubriikides 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 ja 0207 60 61: kodulinnurümpade tükid, mis koosnevad reie-, sääre- ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

g)

„kalkuni sääretükid” – alamrubriikides 0207 26 60 ja 0207 27 60: kalkunirümba tükid, mis koosnevad sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

h)

„kalkunikoivad, v.a sääretükid” – alamrubriikides 0207 26 70 ja 0207 27 70: kalkunirümba tükid, mis koosnevad reieluust koos ümbritseva lihaga või reieluust, sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

ij)

„pardi ja hane paletotid” – alamrubriikides 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 ja 0207 55 71: kitkutud ja täielikult roogitud partide ja hanede lihakehad ilma pea ja jalgadeta, eemaldatud on rinnakuluu, ribid, selgroog ja ristluu, eemaldamata on reieluu, sääreluu ja õlavarreluu.

5.

Sellesse gruppi kuuluvatele segudele kohaldatav imporditollimaksumäär on järgmine:

a)

segude puhul, milles üks koostisosa moodustab vähemalt 90 % massist, kohaldatakse sellele koostisosale kehtestatud tariifi;

b)

muude segude puhul kohaldatakse selle koostisosa tariifi, mis annab tulemuseks suurima imporditollimaksu summa.

6.

a)

Kuumtöötlemata maitsestatud liha kuulub gruppi 16. „Maitsestatud liha” on kuumtöötlemata liha, mille sisse või kogu pealispinnale on lisatud maitseaineid, mis on palja silmaga näha või maitstes selgesti tunda.

b)

Rubriigi 0210 tooted, millele maitseaineid on lisatud töötlemise käigus, klassifitseeritakse samasse rubriiki, kui maitseainete lisamine ei ole muutnud nende toodete olemust.

7.

Alamrubriikides 0210 11 – 0210 93 tähistab termin „liha ja söödav rups soolatud, soolvees” liha ja toidukõlblikku rupsi, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses ja mille kogusoolasisaldus on vähemalt 1,2 massiprotsenti, tingimusel et soolamisega tagatakse pikaajaline säilivus. Alamrubriigis 0210 99 tähistatakse terminiga „liha ja toidukõlblikud subproduktid soolatud, soolvees” liha ja toidukõlblikke subprodukte, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses, soolasisaldusega vähemalt 1,2 massiprotsenti.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Värske või jahutatud veiseliha

 

 

0201 10 00

–  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0201 20 20

– –  komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  muud

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  kondita

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Külmutatud veiseliha

 

 

0202 10 00

–  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0202 20 10

– –  komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  muud

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  kondita

 

 

0202 30 10

– –  kontideta eesveerandid, terved või tükeldatud kuni viieks tükiks, kusjuures iga eesveerand peab moodustama ühe ploki; komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või kuni viieks tükiks lõigatud eesveerand, teine on tagaveerand ilma sisefileeta, ühes tükis

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  õlatükid, abaluuga turjatükid ja rinnatükid (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  muud

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

 

 

 

–  värske või jahutatud

 

 

0203 11

– –  rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 11 10

– – –  kodusea

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 12

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 12 11

– – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 19

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 19 11

– – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  muud

 

 

0203 19 55

– – – – –  kondita

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

 

–  külmutatud

 

 

0203 21

– –  rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 21 10

– – –  kodusea

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 22

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 22 11

– – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 29

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 29 11

– – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  muud

 

 

0203 29 55

– – – – –  kondita

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha

 

 

0204 10 00

–  lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  muu värske või jahutatud lambaliha

 

 

0204 21 00

– –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 22 10

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  tagaosad

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  muud

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  kondita

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  muu külmutatud lambaliha

 

 

0204 41 00

– –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 42 10

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  tagaosad

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  muud

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  kondita

 

 

0204 43 10

– – –  lambatalle

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  muud

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  kitseliha

 

 

 

– –  värske või jahutatud

 

 

0204 50 11

– – –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  tagaosad

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  muud

 

 

0204 50 31

– – – –  kontidega jaotustükid

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  kontideta jaotustükid

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  külmutatud

 

 

0204 50 51

– – –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  tagaosad

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  muud

 

 

0204 50 71

– – – –  kontidega jaotustükid

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  kontideta jaotustükid

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0205 00 20

–  värske või jahutatud

5,1

0205 00 80

–  külmutatud

5,1

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0206 10

–  veise rups, värske või jahutatud

 

 

0206 10 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (12)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 10 95

– – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  muud

Tollimaksuvaba

 

–  veise rups, külmutatud

 

 

0206 21 00

– –  keeled

Tollimaksuvaba

0206 22 00

– –  maks

Tollimaksuvaba

0206 29

– –  muud

 

 

0206 29 10

– – –  farmaatsiatoodete tooraineks (12)

Tollimaksuvaba

 

– – –  muud

 

 

0206 29 91

– – – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  muud

Tollimaksuvaba

0206 30 00

–  sea rups, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

 

–  sea rups, külmutatud

 

 

0206 41 00

– –  maks

Tollimaksuvaba

0206 49 00

– –  muud

Tollimaksuvaba

0206 80

–  muud, värsked või jahutatud

 

 

0206 80 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (12)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 80 91

– – –  hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0206 80 99

– – –  lamba ja kitse rups

Tollimaksuvaba

0206 90

–  muud, külmutatud

 

 

0206 90 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (12)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 90 91

– – –  hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0206 90 99

– – –  lamba ja kitse rups

Tollimaksuvaba

0207

Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

 

 

 

–  kana ja kuke, liigist Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 11 10

– – –  kitkutud, soolikad välja võetud, lõplikult rookimata, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 12 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 13 10

– – – –  kondita

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 13 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  muud

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  rups

 

 

0207 13 91

– – – –  maks

6,4

0207 13 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 14 10

– – – –  kondita

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 14 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  muud

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  rups

 

 

0207 14 91

– – – –  maks

6,4

0207 14 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

 

–  kalkuni

 

 

0207 24

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 24 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 25 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 26 10

– – – –  kondita

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 26 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 26 60

– – – – – –  sääred ja nende jaotustükid

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  muud

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  muud

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  rups

 

 

0207 26 91

– – – –  maks

6,4

0207 26 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 27 10

– – – –  kondita

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 27 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 27 60

– – – – – –  sääred ja nende jaotustükid

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  muud

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  muud

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  rups

 

 

0207 27 91

– – – –  maks

6,4

0207 27 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

 

–  pardi

 

 

0207 41

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 41 20

– – –  kitkutud, veretustatud, soolikad välja võetud, kuid rookimata, pea ja jalgadega, nn 85 % pardid

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 42 30

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  rasvane maks, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0207 44

– –  muud, värsked või jahutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 44 10

– – – –  kontideta

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 44 21

– – – – –  pool- või veerandrümbad

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  pardi paletotid

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

0207 44 91

– – – –  maks, v.a rasvane maks

6,4

0207 44 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  muud, külmutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 45 10

– – – –  kontideta

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 45 21

– – – – –  pool- või veerandrümbad

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  pardi paletotid

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

 

– – – –  maks

 

 

0207 45 93

– – – – –  rasvane maks

Tollimaksuvaba

0207 45 95

– – – – –  muud

6,4

0207 45 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

 

–  hane

 

 

0207 51

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 51 10

– – –  kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 52 10

– – –  kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  rasvane maks, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0207 54

– –  muud, värsked või jahutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 54 10

– – – –  kontideta

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 54 21

– – – – –  pool- või veerandrümbad

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  hane paletotid

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

0207 54 91

– – – –  maks, v.a rasvane maks

6,4

0207 54 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  muud, külmutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 55 10

– – – –  kontideta

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 55 21

– – – – –  pool- või veerandrümbad

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  hane paletotid

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

 

– – – –  maks

 

 

0207 55 93

– – – – –  rasvane maks

Tollimaksuvaba

0207 55 95

– – – – –  muud

6,4

0207 55 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  pärlkana

 

 

0207 60 05

– –  värske, jahutatud või külmutatud rümbad

49,3 €/100 kg/net

 

– –  muud, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 60 10

– – – –  kontideta

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 60 21

– – – – –  pool- või veerandrümbad

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

0207 60 91

– – – –  maks

6,4

0207 60 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0208 10

–  küüliku või jänese

 

 

0208 10 10

– –  koduküüliku

6,4

0208 10 90

– –  muud

Tollimaksuvaba

0208 30 00

–  esikloomaliste

9

0208 40

–  vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia); hülge, merilõvi ja morsa (imetajad alamseltsist Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  vaala

6,4

0208 40 20

– –  hülge

6,4

0208 40 80

– –  muud

9

0208 50 00

–  roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

9

0208 60 00

–  kaamelite ja muude kaamellaste (Camelidae)

9

0208 90

–  muud

 

 

0208 90 10

– –  kodutuvi

6,4

0208 90 30

– –  ulukiliha, v.a küüliku ja jänese

Tollimaksuvaba

0208 90 60

– –  põhjapõdra

9

0208 90 70

– –  konnakoivad

6,4

0208 90 98

– –  muud

9

0209

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

 

 

0209 10

–  sigade

 

 

 

– –  seapekk

 

 

0209 10 11

– – –  värske, jahutatud, külmutatud, soolatud või soolvees

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  kuivatatud või suitsutatud

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  searasv, muu kui alamrubriikidesse 0209 10 11 ja 0209 10 19 kuuluv

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  muud

41,5 €/100 kg/net

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu

 

 

 

–  sealiha

 

 

0210 11

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

 

– – – –  soolatud või soolvees

 

 

0210 11 11

– – – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 11 31

– – – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  abatükid ja nende jaotustükid

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  muud

15,4

0210 12

– –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0210 12 11

– – – –  soolatud või soolvees

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  muud

15,4

0210 19

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

 

– – – –  soolatud või soolvees

 

 

0210 19 10

– – – – –  peekoniküljed või spenserosad

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosad

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  seljaosad ja nende jaotustükid

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 19 60

– – – – –  eesosad ja nende jaotustükid

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  seljaosad ja nende jaotustükid

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  muud

 

 

0210 19 81

– – – – – –  kondita

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  muud

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  muud

15,4

0210 20

–  veiseliha

 

 

0210 20 10

– –  kondiga

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  kondita

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  muu, k.a toidukõlblik peen- ja jämejahu lihast või rupsist

 

 

0210 91 00

– –  esikloomaliste

15,4

0210 92

– –  vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia); hülge, merilõvi ja morsa (imetajad alamseltsist Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

15,4

 

– – –  muud

 

 

0210 92 91

– – – –  liha

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  rups

15,4

0210 92 99

– – – –  toidukõlblik jahu lihast või rupsist

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

15,4

0210 99

– –  muud

 

 

 

– – –  liha

 

 

0210 99 10

– – – –  hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

6,4

 

– – – –  lamba- ja kitseliha

 

 

0210 99 21

– – – – –  kondiga

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  kondita

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  põhjapõdra

15,4

0210 99 39

– – – –  muud

130 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

 

– – – –  kodusea

 

 

0210 99 41

– – – – –  maks

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  muud

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  veise

 

 

0210 99 51

– – – – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  muud

12,8

 

– – – –  muud

 

 

 

– – – – –  linnumaks

 

 

0210 99 71

– – – – – –  rasvane hane- või pardimaks, soolatud või soolvees

Tollimaksuvaba

0210 99 79

– – – – – –  muud

6,4

0210 99 85

– – – – –  muud

15,4

0210 99 90

– – –  toidukõlblik jahu lihast või rupsist

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

GRUPP 3

KALAD JA VÄHID, LIMUSED JA MUUD VEESELGROOTUD

Märkused

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriigi 0106 imetajad;

b)

rubriigi 0106 imetajate liha (rubriigid 0208 või 0210);

c)

kalad (k.a kalamaks, -mari ja -niisk), vähid, limused ja muud veeselgrootud, surnud ning oma liigi või seisundi tõttu inimtoiduks kõlbmatud (grupp 5); inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest (rubriik 2301) ja

d)

kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviari asendajad (rubriik 1604).

2.

Selles grupis tähistab termin „graanulid” aglomeeritud tooteid, mis on saadud kas vahetult pressides või lisades väikese koguse sideainet.

Lisamärkused

1.

Alamrubriikides 0305 32 11 ja 0305 32 19 peetakse tursafileed (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), mille üldsoolasisaldus on vähemalt 12 % massist ja mis sobib inimtoiduks ilma täiendava tööstusliku töötlemiseta, soolatud kalaks.

Külmutatud tursafilee üldsoolasisaldusega alla 12 % massist tuleb siiski klassifitseerida alamrubriikidesse 0304 71 10 ja 0304 71 90, kuna selle tegelik ja pikaajaline säilimine sõltub põhiliselt külmutamisest.

2.

Kolmandas lõigus osutatud alamrubriikides hõlmab termin „fileed” ka „seljafileed”, mis saadakse kala ülemiselt või alumiselt, paremalt või vasakult küljelt, tingimusel et pea, sisikond, uimed (selja-, päraku-, saba-, kõhu-, rinnauimed) ja luud (selgroolülid või selgroog, kõhuuime-, rinnauime-, bronhiaal- või jaluseluud jne) on eemaldatud.

Selliste toodete klassifitseerimist kalafileena ei mõjuta nende tükeldamine, kui on võimalik kindlaks teha, et tükid on saadud fileest.

Esimese kahe lõigu sätteid kohaldatakse järgmiste kalade suhtes:

a)

tuunid (perekonnast Thunnus), alamrubriikides 0304 49 90 ja 0304 87 00;

b)

mõõkkala (Xiphias gladius), alamrubriikides 0304 45 00 ja 0304 84 00;

c)

marliinid, purikalad ja purikalalased (sugukonnast Istiophoridae), alamrubriikides 0304 49 90 ja 0304 89 90;

d)

ookeanihaid (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus või sugukondadest Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae ja Isuridae), alamrubriikides 0304 49 90 ja 0304 89 59.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Eluskala

 

 

 

–  dekoratiivkalad

 

 

0301 11 00

– –  mageveekalad

Tollimaksuvaba

0301 19 00

– –  muud

7,5

 

–  muu eluskala

 

 

0301 91

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  muud

12

0301 92

– –  angerjad (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  pikkusega alla 12 cm

Tollimaksuvaba

0301 92 30

– – –  pikkusega vähemalt 12 cm, kuid alla 20 cm

Tollimaksuvaba

0301 92 90

– – –  pikkusega vähemalt 20 cm

Tollimaksuvaba

0301 93 00

– –  karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  vaikse ookeani tuun (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  muud

 

 

 

– – –  mageveekalad

 

 

0301 99 11

– – – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  muud

8

0301 99 85

– – –  muud

16

0302

Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha)

 

 

 

–  lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 11

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  lõhed liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0302 11 80

– – –  muud

12

0302 13 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  muud

8

 

–  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 21

– –  hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  süvalest (Reinharditus hipoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  merikeeled (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  harilik kammeljas (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  muud

 

 

0302 29 10

– – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  muud

15

 

–  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 31

– –  albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  muud

22 (10)

0302 32

– –  kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  muud

22 (10)

0302 33

– –  vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  muud

22 (10)

0302 34

– –  suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  muud

22 (10)

0302 35

– –  harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  muud

22 (10)

 

– – –  vaikse ookeani tuun (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  muud

22 (10)

0302 36

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  muud

22 (10)

0302 39

– –  muud

 

 

0302 39 20

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  muud

22 (10)

 

–  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšoovised (Engraulis spp.), sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus), makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stauriidid (Trachurus spp.), seersantkala (Rachycentron canadum) ja mõõkkala (Xiphias gladius), v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0302 41 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  anšoovised (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  sardiinid (Sardina pilchardus)

23

0302 43 30

– – –  sardinopsid (Sardinops); sardinellid (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  kilu (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  stauriidid (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  harilik stauriid (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  tšiili stauriid (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  muud

15

0302 46 00

– –  seersantkala (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

15

 

–  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0302 51

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  liigist Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  muud

12

0302 52 00

– –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  merluus (Merluccius spp.) ja ameerikaluts (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merluusid perekonnast Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  muud

15 (10)

0302 54 90

– – –  ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0302 55 00

– –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  putassuud (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  muud

 

 

0302 59 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  muud

15

 

–  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.), v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0302 71 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0302 79 00

– –  muud

8

 

–  muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 81

– –  haid

 

 

0302 81 10

– – –  harilik ogahai (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  harilik heeringahai (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  muud

8

0302 82 00

– –  railased (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  kiviahvenlane (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  kiviahvenlane (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  muud

15

0302 85

– –  merikogerlased (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  kuld-merikoger (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  muud

15

0302 89

– –  muud

 

 

0302 89 10

– – –  mageveekalad

8

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriigi 0302 33 vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 89 21

– – – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  muud

22 (10)

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0302 89 39

– – – – –  muud

7,5

0302 89 40

– – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  muud

15

0302 90 00

–  kalamaks, -mari ja -niisk

10

0303

Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha

 

 

 

–  lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 11 00

– –  nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  muud idalõhed (gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  lõhe liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0303 14 90

– – –  muud

12

0303 19 00

– –  muud

9 (10)

 

–  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.), v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0303 23 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0303 29 00

– –  muud

8

 

–  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 31

– –  hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  merikeeled (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  harilik kammeljas (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  muud

 

 

0303 39 10

– – –  lest (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  kalad perekonnast Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  muud

15

 

–  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 41

– –  albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  muud

22 (10)

0303 42

– –  kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

 

 

 

– – – –  rookimata kalad

 

 

0303 42 12

– – – – –  ühiku mass üle 10 kg

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  muud

20 (18)  (10)

 

– – – –  muud

 

 

0303 42 42

– – – – –  ühiku mass üle 10 kg

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  muud

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  muud

22 (10)

0303 43

– –  vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0303 43 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  muud

22 (10)

0303 44

– –  suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  muud

22 (10)

0303 45

– –  harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  muud

22 (10)

 

– – –  vaikse ookeani tuun (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  muud

22 (10)

0303 46

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  muud

22 (10)

0303 49

– –  muud

 

 

0303 49 20

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  muud

22 (10)

 

–  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus), makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stauriidid (Trachurus spp.), seersantkala (Rachycentron canadum) ja mõõkkala (Xiphias gladius), v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0303 51 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  sardiinid Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  sardinopsid Sardinops; sardinellid (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  kilu (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  harilik makrell (Scomber scombrus) ja jaapani makrell (Scomber japonicus)

 (21)

0303 54 90

– – –  austraalia makrell (Scomber australasicus)

15

0303 55

– –  stauriidid (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  harilik stauriid (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  tšiili stauriid (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  muud

15

0303 56 00

– –  seersantkala (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

 

–  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0303 63

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  liigist Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  liigist Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  liigist Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0303 66 11

– – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  muud

15 (10)

0303 66 90

– – –  ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0303 67 00

– –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  putassuud (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  putassuud (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  lõunaputassuu (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  muud

 

 

0303 69 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  muud

15

 

–  muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja niisk

 

 

0303 81

– –  haid

 

 

0303 81 10

– – –  harilik ogahai e katraan (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  harilik heeringahai (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  muud

8

0303 82 00

– –  railased (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  kiviahvenlane (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  kiviahvenlane (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  muud

15

0303 89

– –  muud

 

 

0303 89 10

– – –  mageveekalad

8

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriiki 0303 43 kuuluvad vööttuunid (Euthynnus (Katsuwonis) pelamis)

 

 

0303 89 21

– – – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  muud

22 (10)

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0303 89 39

– – – – –  muud

7,5

0303 89 40

– – – –  kalad liigist Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  anšoovised (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  kuld-merikoger (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  muud

15

0303 90

–  kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 90 10

– –  kalamari ja -niisk desoksüribonukleiinhappe või protamiinsulfaadi tootmiseks (12)

Tollimaksuvaba

0303 90 90

– –  muud

10

0304

Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud

 

 

 

–  tilaapiate (Oreochromis spp.), sägaliste (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalaliste (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjate (Anguilla spp.), niiluse ahvena (Lates niloticus) ja madupeade (Channa spp.) värske või jahutatud filee

 

 

0304 31 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  niiluse ahven (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  muud

9

 

–  muude kalade värske või jahutatud filee

 

 

0304 41 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0304 42 50

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  muud

12

0304 43 00

– –  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae)

18

0304 44

– –  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  muud

18

0304 45 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  muud

 

 

0304 49 10

– – –  mageveekalad

9

 

– – –  muud

 

 

0304 49 50

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  muud

18

 

–  muud, värsked või jahutatud

 

 

0304 51 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  lõhelased (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0304 59

– –  muud

 

 

0304 59 10

– – –  mageveekalad

8

 

– – –  muud

 

 

0304 59 50

– – – –  nn liblikfilee heeringast või räimest

 (19)

0304 59 90

– – – –  muud

15 (10)

 

–  tilaapiate (Oreochromis spp.), sägaliste (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalaliste (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjate (Anguilla spp.), niiluse ahvena (Lates niloticus) ja madupeade (Channa spp.) külmutatud filee

 

 

0304 61 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  niiluse ahven (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  muud

9

 

–  kalade, sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, külmutatud filee

 

 

0304 71

– –  tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0304 71 90

– – –  muud

7,5

0304 72 00

– –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  merluus (Merluccius spp.) ja ameerikaluts (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merluusid perekonnast Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  muud

6,1

0304 74 90

– – –  ameerikalutsud perekonnast Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  muud

 

 

0304 79 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  muud

15

 

–  muude kalade külmutatud filee

 

 

0304 81 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu –Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0304 82 50

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  muud

12

0304 83

– –  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  lest (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  muud

15

0304 84 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

0304 89

– –  muud

 

 

0304 89 10

– – –  mageveekalad

9

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0304 89 29

– – – – –  muud

7,5

0304 89 30

– – – –  väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriiki 0304 87 00 kuuluvad vööttuunid (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

 

– – – –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ja kalad liigist Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  austraalia makrell (Scomber australasicus)

15

0304 89 49

– – – – –  muud

15

 

– – – –  haid

 

 

0304 89 51

– – – – –  harilik ogahai e katraan (Squalus acanthias) ja koerhaid (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 89 55

– – – – –  harilik heeringahai (Lamna nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  muud haid

7,5

0304 89 60

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  muud

15 (10)

 

–  muu, külmutatud

 

 

0304 91 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  surimi

14,2

0304 93 90

– – –  muud

8

0304 94

– –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  surimi

14,2

0304 94 90

– – –  muud

7,5

0304 95

– –  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, v.a vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0304 95 25

– – – – –  tursk (Gadus morhua)

7,5

0304 95 29

– – – – –  muud

7,5

0304 95 30

– – – –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  merluusid (Merluccius spp.)

7,5

0304 95 60

– – – –  putassuud (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  muud

7,5

0304 99

– –  muud

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  muud

 

 

0304 99 21

– – – –  mageveekalad

8

 

– – – –  muud

 

 

0304 99 23

– – – – –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  muud

7,5

0305

Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või kuumsuitsukala; inimtoiduks kõlblik kalajahu ja -graanulid

 

 

0305 10 00

–  inimtoiduks kõlblik kalajahu ja -graanulid

13

0305 20 00

–  kalamaks, -mari ja -niisk, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

11

 

–  kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata

 

 

0305 31 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)

16

0305 32

– –  kalad sugukonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae

 

 

 

– – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

16

0305 32 19

– – – –  muud

20

0305 32 90

– – –  muud

16

0305 39

– –  muud

 

 

0305 39 10

– – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho), soolatud või soolvees

15

0305 39 50

– – –  süvalest (Reinhardtius hippoglossoides), soolatud või soolvees

15

0305 39 90

– – –  muud

16

 

–  suitsukala, k.a filee, v.a söödav rups

 

 

0305 41 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  angerjad (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  muud

14

0305 49

– –  muud

 

 

0305 49 10

– – –  süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  muud

14

 

–  kuivatatud (vinnutatud) kala, v.a söödav rups, soolatud või mitte, suitsutamata

 

 

0305 51

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  kuivatatud, soolamata

13 (10)

0305 51 90

– – –  kuivatatud, soolatud

13 (10)

0305 59

– –  muud

 

 

0305 59 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 59 30

– – –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  anšoovised (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  muud

12

 

–  soolatud või soolvees kala, kuivatamata ja suitsutamata, v.a söödav rups

 

 

0305 61 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  anšoovised (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven (Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)

12

0305 69

– –  muud

 

 

0305 69 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  muud

12

 

–  kalauimed, -pead, -sabad ja muu söödav rups

 

 

0305 71

– –  haiuimed

 

 

0305 71 10

– – –  suitsutatud

14

0305 71 90

– – –  muud

12

0305 72 00

– –  kalapead, -sabad ja ujupõied

13

0305 79 00

– –  muud

13

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud, soolatud, soolvees või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

 

 

 

–  külmutatud

 

 

0306 11

– –  langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 05

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 11 10

– – – –  vähilakad

12,5

0306 11 90

– – – –  muud

12,5

0306 12

– –  homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 12 05

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 12 10

– – – –  terved (puhastamata)

6

0306 12 90

– – – –  muud

16

0306 14

– –  krabid

 

 

0306 14 05

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

8

 

– – –  muud

 

 

0306 14 10

– – – –  krabid liikidest Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ja Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – –  harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – – –  muud

7,5

0306 15

– –  norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

0306 15 90

– – –  muud

12

0306 16

– –  külmaveegarneelid ja -krevetid (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 16 91

– – – –  garneelid liigist Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  muud

12

0306 17

– –  muud garneelid ja krevetid

 

 

0306 17 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 17 91

– – – –  süvaveegarneelid liigist Parapenaeus longirostris

12

0306 17 92

– – – –  garneelid perekonnast Penaeus

12

0306 17 93

– – – –  krevetid sugukonnast Pandalidae, v.a perekonnast Pandalus

12

0306 17 94

– – – –  garneelid perekonnast Crangon, v.a liigist Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  muud

12

0306 19

– –  muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

 

 

0306 19 05

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 19 10

– – – –  mageveevähid

7,5

0306 19 90

– – – –  muud

12

 

–  külmutamata

 

 

0306 21

– –  jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 21 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

0306 21 90

– – –  muud

12,5

0306 22

– –  homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  elusad

8

 

– – –  muud

 

 

0306 22 30

– – – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – – –  muud

 

 

0306 22 91

– – – – –  terved (puhastamata)

8

0306 22 99

– – – – –  muud

10

0306 24

– –  krabid

 

 

0306 24 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

8

 

– – –  muud

 

 

0306 24 30

– – – –  harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – – –  muud

7,5

0306 25

– –  norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

0306 25 90

– – –  muud

12

0306 26

– –  külmaveegarneelid ja krevetid (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 26 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  garneelid liigist Crangon crangon

 

 

0306 26 31

– – – – –  värsked või jahutatud, või aurus või vees keedetud

18

0306 26 39

– – – – –  muud

18

0306 26 90

– – – –  muud

12

0306 27

– –  muud garneelid ja krevetid

 

 

0306 27 10

– – –  suitsutatud, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte, muul viisil töötlemata

20

 

– – –  muud

 

 

0306 27 91

– – – –  krevetid sugukonnast Pandalidae, v.a perekonnast Pandalus

12

0306 27 95

– – – –  garneelid perekonnast Crangon, v.a liigist Crangon crangon

18

</