ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 284

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
30. oktoober 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1947, 1. oktoober 2015, Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokoll

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/1948, 29. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

62

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1949, 29. oktoober 2015, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

71

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1950, 26. oktoober 2015, millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merlangipüük VI püügipiirkonnas, Vb püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes

96

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1951, 28. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

98

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1952, 29. oktoober 2015, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm

100

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1953, 29. oktoober 2015, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist, Jaapanist, Korea Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist ja Ameerika Ühendriikidest pärit teatavate elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

109

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1954, 29. oktoober 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

140

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/1955, 29. oktoober 2015, millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/402 EMÜ (teraviljaseemne turustamise kohta) I ja II lisa ( 1 )

142

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/1956, 26. oktoober 2015, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev

146

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1957, 29. oktoober 2015, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

149

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2015/1958, 1. juuli 2015, mis käsitleb geosünteesmaterjalide ja nendega seotud toodete suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 ( 1 )

181

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2015/1959, 1. juuli 2015, mis käsitleb kanalisatsioonitehniliste toodete suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 ( 1 )

184

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1960, 29. oktoober 2015, millega kehtestatakse 2016. aasta prioriteetide nimekirjad võrgueeskirjade ja suuniste väljatöötamiseks ( 1 )

187

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/1947,

1. oktoober 2015,

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsioon (edaspidi „WTO”) algatas 2001. aasta novembris kaubanduskõneluste Doha vooru, mida tuntakse ka Doha arengukava nime all. Kaubanduse hõlbustamise läbirääkimised algasid juulis 2004 ning nende ülesandeks oli täpsustada ja parandada 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (edaspidi „GATT 1994”) mitut artiklit: V artikkel („Transiidivabadus”), VIII artikkel („Impordi ja ekspordiga seotud lõivud ja tasud”) ja X artikkel („Kaubanduseeskirjade avaldamine ja haldamine”), et muuta kaupade, sh transiitkaupade liikumine, vabastamine ja tollivormistus sujuvamaks. Volituses osutati lisaks sätetele, mis tagaksid tõhusa koostöö tolli- ja muude asjaomaste asutuste vahel kaubanduse hõlbustamise ja tollieeskirjade täitmise küsimuses.

(2)

Komisjon on pidanud läbirääkimisi, konsulteerides aluslepingu artikli 207 lõike 3 alusel moodustatud erikomiteega.

(3)

WTO 9. ministrite konverentsil, mis peeti 3.–6. detsembrini 2013 Balil, võtsid ministrid vastu kaubanduse hõlbustamist käsitleva otsuse, mis lõpetas kaubanduse hõlbustamise lepinguga seotud läbirääkimised; sellele järgnes lepingu teksti juriidiline läbivaatamine. Ministrite otsusega loodi kaubanduse hõlbustamist käsitlev ettevalmistuskomitee ning WTO peanõukogule tehti ettepanek võtta vastu protokoll, millega lisatakse leping WTO asutamist käsitlevale Marrakechi lepingule selle 1A lisana, ja avada protokoll kõigile WTO liikmetele heakskiitmiseks vastavalt nende sisemenetlustele.

(4)

WTO peanõukogu võttis oma 27. novembri 2014. aasta istungil vastu Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokolli (edaspidi „protokoll”) ja avas selle WTO liikmetele heakskiitmiseks.

(5)

Protokoll sisaldab kaubanduse hõlbustamise lepingut ja arenguriikide võetud kohustusi, mis on vormistatud lepingu lisana. Paljud arenguriigid on juba esitanud teatised oma A-kategooria kohustuste kohta vastavalt kaubanduse hõlbustamise lepingu artikli 15 lõikele 1. Kaubanduse hõlbustamise komitee võtab vastu teatised vähim arenenud riikide A-kategooria kohustuste kohta vastavalt kaubanduse hõlbustamise lepingu artikli 15 lõikele 2 ning teatised nii arenguriikide kui ka vähim arenenud riikide B- ja C-kategooria kohustuste kohta vastavalt kaubanduse hõlbustamise lepingu artikli 16 lõikele 5. Kohustused muutuvad kaubanduse hõlbustamise lepingu lahutamatuks osaks.

(6)

Protokoll tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokoll kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule võtma protokolli punktis 4 täpsustatud heakskiitmiskirja (1).

Artikkel 3

Käesolevat protokolli ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 1. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

É. SCHNEIDER


(1)  Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/3


TÕLGE

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise

PROTOKOLL

MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOONI LIIKMED,

OSUTADES kaubanduse hõlbustamise lepingule,

VÕTTES ARVESSE peanõukogu dokumendis WT/L/940 tehtud otsust, mis võeti vastu vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu (edaspidi „WTO leping”) artikli X lõikele 1,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1.

Protokolli jõustumisel punkti 4 alusel muudetakse WTO lepingu lisa 1 A, lisades kaitsemeetmete lepingu järele käesoleva protokolli lisas esitatud kaubanduse hõlbustamise lepingu.

2.

Käesoleva protokolli ühegi sätte suhtes ei või teha reservatsioone ilma teiste liikmete nõusolekuta.

3.

Käesolev protokoll avatakse liikmetele heakskiitmiseks.

4.

Käesolev protokoll jõustub vastavalt WTO lepingu artikli X lõikele 3 (1).

5.

Käesolev protokoll antakse hoiule Maailma Kaubandusorganisatsiooni peadirektorile, kes viivitamata edastab igale liikmele selle tõestatud koopia ja teatise iga heakskiitmise kohta vastavalt punktile 3.

6.

Käesolev protokoll registreeritakse ÜRO põhikirja artikli 102 kohaselt.

KOOSTATUD Genfis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kahekümne seitsmendal novembril ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne.

 


(1)  Heakskiitmiste arvutamiseks WTO lepingu artikli X lõike 3 kohaselt loetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide heakskiitmiskiri võrdseks sellise arvu liikmete heakskiiduga, mis vastab Euroopa Liidu nende liikmete arvule, kes on WTO liikmed.


MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOONI ASUTAMIST KÄSITLEVA MARRAKECHI LEPINGU MUUTMISE PROTOKOLLI LISA

KAUBANDUSE HÕLBUSTAMISE LEPING

Preambul

LIIKMED,

VÕTTES ARVESSE ministrite konverentsi Doha deklaratsiooni alusel alustatud läbirääkimisi,

MEENUTADES JA KINNITADES VEEL KORD volitusi ja põhimõtteid, mis sisalduvad ministrite konverentsi Doha deklaratsiooni (WT/MIN(01)/DEC/1) punktis 27 ja 1. augustil 2004. aastal WTO peanõukogus vastu võetud Doha tööprogrammi otsuse D lisas (WT/L/579) ning ministrite konverentsi Hongkongi deklaratsiooni punktis 33 ja E lisas (WT/MIN(05)/DEC),

SOOVIDES selgitada ja täiustada 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) V, VIII ja X artikli asjakohaseid aspekte, et kiirendada veelgi kaupade, sealhulgas transiitkaupade liikumist, vabastamist ja tollivormistust,

TUNNISTADES arenguriikidest liikmete ja eeskätt vähim arenenud riikidest liikmete erivajadusi ning soovides suurendada abi ja toetust kõnealuses valdkonnas suutlikkuse arendamiseks,

TUNNISTADES tõhusa koostöö vajadust liikmete vahel kaubanduse hõlbustamise ja tollieeskirjade järgimise küsimustes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I JAGU

Artikkel 1

Teabe avaldamine ja kättesaadavus

1.   Avaldamine

1.1.   Iga liige avaldab viivitamata mittediskrimineerival ja kergesti kasutataval viisil järgmise teabe, et valitsustel, kaubandusettevõtjatel ja muudel huvitatud isikutel oleks võimalik sellega tutvuda:

a)

impordi, ekspordi ja transiidi kord (sealhulgas sadamate, lennuväljade ja muude sisenemiskohtadega seotud menetlused) ning nõutavad vormid ja dokumendid;

b)

impordile või ekspordile kohaldatavad või sellega seotud tolli- ja muude maksude määrad;

c)

ametiasutuste poolt või nende huvides impordi, ekspordi ja transiidi suhtes või nendega seoses rakendatavad lõivud ja tasud;

d)

toodete klassifitseerimise või tolliväärtuse määramise eeskirjad;

e)

päritolureeglitega seotud õigusnormid ja üldkohaldatavad haldusotsused;

f)

impordi-, ekspordi- või transiidipiirangud või -keelud;

g)

karistussätted impordi-, ekspordi- või transiidiformaalsuste rikkumise eest;

h)

edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused;

i)

mis tahes riigi või riikidega sõlmitud importi, eksporti või transiiti käsitlevad lepingud või nende osad; ja

j)

tariifikvootide haldamisega seotud menetlused.

1.2.   Ühtegi kõnealust sätet ei tõlgendata kui nõuet avaldada või esitada teavet muus keeles peale asjaomase liikme keele, välja arvatud punktis 2.2 sätestatu.

2.   Interneti teel kättesaadav teave

2.1.   Iga liige teeb interneti teel kättesaadavaks ja ajakohastab asjakohasel juhul võimaluse piires

a)

impordi, ekspordi ja transiidi korra kirjelduse, (1) sealhulgas edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused, mille abil teavitatakse valitsusi, kaubandusettevõtjaid ja muid huvitatud isikuid impordi, ekspordi ja transiidi puhul vajalikest praktilistest meetmetest;

b)

vormid ja dokumendid, mida on vaja importimiseks, eksportimiseks ja transiidiks läbi liikme territooriumi;

c)

teabekeskus(t)e kontaktandmed.

2.2.   Kui see on otstarbekohane, tehakse punkti 2.1 alapunktis a nimetatud kirjeldus kättesaadavaks ühes WTO ametlikus keeles.

2.3.   Liikmeid julgustatakse tegema interneti teel kättesaadavaks muudki kaubandusega seotud teavet, sealhulgas asjaomaseid kaubandusega seotud õigusakte ja muud punktis 1.1 nimetatud teavet.

3.   Teabekeskused

3.1.   Iga liige asutab või jätab alles olemasolevate ressursside piires ühe või mitu teabekeskust, et vastata valitsuste, kaubandusettevõtjate ja muude huvitatud isikute mõistlikele päringutele punktiga 1.1 hõlmatud küsimustes ning väljastada punkti 1.1 alapunktis a nimetatud nõutavaid vorme ja dokumente.

3.2.   Tolliliitu või piirkondlikku integratsiooni kaasatud liikmed võivad piirkondlikul tasandil asutada või jätta alles ühised teabekeskused, et täita punktis 3.1 esitatud nõue ühiste menetluste kohta.

3.3.   Liikmetel soovitatakse päringutele vastamise ning nõutavate vormide ja dokumentide väljastamise eest lõivu tasumist mitte nõuda. Tasu nõudmise korral piiravad liikmed lõivude ja tasude summa osutatud teenuste ligikaudse maksumusega.

3.4.   Teabekeskused vastavad päringutele ning väljastavad vorme ja dokumente iga liikme kehtestatud mõistliku ajavahemiku jooksul, mis võib erineda sõltuvalt päringu iseloomust või keerukusest.

4.   Teatamine

Iga liige teatab artikli 23 punkti 1.1 kohaselt moodustatud kaubanduse hõlbustamise komiteele (edaspidi käesolevas lepingus „komitee”)

a)

punkti 1.1 alapunktides a–j nimetatud teabe ametliku avaldamise koha(d);

b)

punktis 2.1 nimetatud veebisaidi (-saitide) aadressid; ja

c)

punktis 3.1 nimetatud teabekeskuste kontaktandmed.

Artikkel 2

Võimalus esitada märkusi, jõustumisele eelnev teave ja konsultatsioonid

1.   Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

1.1.   Iga liige annab kaubandusettevõtjatele ja muudele huvitatud isikutele otstarbekas ulatuses ning kooskõlas oma riigi õiguse ja õigussüsteemiga võimaluse ning asjakohase tähtaja märkuste esitamiseks kavandatava üldkohaldatavate õigusnormide kehtestamise või muutmise kohta seoses kaupade, sealhulgas transiitkaupade liikumise, vabastamise ja tollivormistusega.

1.2.   Iga liige tagab otstarbekas ulatuses ning kooskõlas oma riigi õiguse ja õigussüsteemiga kaupade, sealhulgas transiitkaupade liikumise, vabastamise ja tollivormistusega seotud uute või muudetud üldkohaldatavate õigusnormide avaldamise või nende kohta käiva teabe teisiti avalikult kättesaadavaks tegemise võimalikult vara enne nende jõustumist, et kaubandusettevõtjad ja muud huvitatud isikud saaksid nendega tutvuda.

1.3.   Tollimaksu- või tariifimäärade muudatused, leevendava mõjuga meetmed, meetmed, mille tõhusust punktide 1.1 või 1.2 sätete täitmine kahjustaks, kiireloomulistel asjaoludel kohaldatavad meetmed või väheolulised muudatused riigi õiguses ja õigussüsteemis on punktide 1.1 ja 1.2 reguleerimisalast välja jäetud.

2.   Konsultatsioonid

Asjakohasel juhul korraldab iga liige korrapäraseid konsultatsioone piirivalveasutuste ja kaubandusettevõtjate või muude tema territooriumil asuvate sidusrühmade vahel.

Artikkel 3

Eelotsus

1.   Iga liige teeb kogu vajalikku teavet sisaldava kirjaliku taotluse esitajale mõistliku tähtaja jooksul teatavaks eelotsuse. Kui liige keeldub eelotsuse tegemisest, teatab ta sellest taotlejale viivitamata kirjalikult, esitades asjakohased faktid ja oma otsuse põhjenduse.

2.   Liige võib taotlejale eelotsuse teatavaks tegemisest keelduda, kui taotluses tõstatatud küsimus on juba

a)

mõne ametiasutuse, apellatsioonikohtu või kohtu menetluses seoses taotleja juhtumiga; või

b)

jõudnud lahendini mõnes apellatsioonikohtus või kohtus.

3.   Eelotsus kehtib mõistliku ajavahemiku jooksul pärast selle tegemist, kui seda toetavad õigusnormid, faktid ja asjaolud ei muutu.

4.   Kui liige tühistab eelotsuse, muudab seda või tunnistab selle kehtetuks, teatab ta sellest taotlejale kirjalikult, esitades asjakohased faktid ja oma otsuse põhjenduse. Liige võib eelotsuse tagasiulatuvalt tühistada, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada ainult siis, kui otsus põhineb puudulikul, ebatäpsel, valel või eksitaval teabel.

5.   Liikme tehtud eelotsus on liikmele taotluse esitaja suhtes siduv. Liige võib ette näha, et eelotsus on taotluse esitaja jaoks siduv.

6.   Iga liige avaldab vähemalt

a)

eelotsuse taotlemise nõuded, sealhulgas esitatava teabe ja selle vormi kohta;

b)

eelotsuse tegemise tähtaja; ja

c)

ajavahemiku, mille vältel eelotsus kehtib.

7.   Taotleja kirjaliku taotluse korral vaatab iga liige eelotsuse või selle tühistamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse läbi (2).

8.   Iga liige püüab teha eelotsuste kohta üldsusele kättesaadavaks kogu teabe, mida ta peab muudele huvitatud isikutele olulist huvi pakkuvaks, võttes arvesse vajadust kaitsta konfidentsiaalset äriteavet.

9.   Mõisted ja reguleerimisala:

a)

eelotsus on kirjalik otsus, mille liige esitab taotlejale enne taotluses nimetatud kauba importimist, ja sellega nähakse ette kauba kohtlemise kord importimise ajal seoses

i)

kauba tariifse klassifitseerimise ja

ii)

kauba päritoluga (3);

b)

lisaks käesoleva punkti alapunktis a nimetatud eelotsustele soovitatakse liikmetel teha eelotsused

i)

konkreetsetel asjaoludel tolliväärtuse määramiseks kasutatavate asjakohaste meetodite või kriteeriumide ja nende kohaldamise kohta;

ii)

liikme tollimaksusoodustuse või tollimaksust vabastamise nõuete kohaldatavuse kohta;

iii)

liikme kvootide, sealhulgas tariifikvootide kohta käivate nõuete kohaldamise kohta; ja

iv)

muude lisaküsimuste kohta, mille puhul liige peab eelotsuse tegemist vajalikuks;

c)

taotleja on eksportija, importija või muu isik, kellel on selleks õigustatud alus, või tema esindaja;

d)

liige võib nõuda, et taotleja oleks tema territooriumil õiguslikult esindatud või registreeritud. Sellised nõuded ei tohi võimaluse korral piirata eelotsust taotleda võivate isikute kategooriaid, pidades eelkõige silmas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate erivajadusi. Need nõuded peavad olema selged ja läbipaistvad ega tohi endast kujutada meelevaldse või põhjendamatu diskrimineerimise vahendit.

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

1.   Iga liige näeb ette, et igal isikul, kelle suhtes toll teeb haldusotsuse, (4) on tema territooriumil õigus

a)

esitada otsuse teinud ametnikust või ametiasutusest kõrgemale või sõltumatule haldusasutusele vaie või lasta see sellel läbi vaadata;

ja/või

b)

esitada kohtule kaebus või nõuda otsuse läbivaatamist.

2.   Liikme õigusaktide alusel võib olla nõutav, et vaie või läbivaatamine on algatatud enne kohtu poole pöördumist.

3.   Iga liige tagab, et edasikaebamis- või läbivaatamismenetluses ei diskrimineerita kedagi.

4.   Iga liige tagab, et kui punkti 1 alapunkti a kohast otsust edasikaebamise või läbivaatamise kohta ei tehta

a)

õigusnormides ettenähtud tähtaja jooksul või

b)

põhjendamatu viivituseta,

on kaebuse esitajal õigus pöörduda otsuse uuesti edasikaebamiseks või läbivaatamiseks haldus- või kohtuasutuse või muu õigusasutuse poole (5).

5.   Iga liige tagab, et punktis 1 nimetatud isikule esitatakse haldusotsuse aluseks olevad põhjendused, et ta saaks vajaduse korral edasi kaevata- või taotleda läbivaatamist.

6.   Iga liiget julgustatakse kohandama käesoleva artikli sätteid, et neid saaks kohaldada tolliametist erineva asjaomase piirivalveasutuse tehtud haldusotsuste suhtes.

Artikkel 5

Muud erapooletuse, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse suurendamise meetmed

1.   Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Kui liige kehtestab või jätab kehtima asjaomastele ametiasutustele teatiste või juhiste väljastamise süsteemi, et tõsta piiril kontrolli või läbivaatamise taset seoses teatamise või juhiste nõude alla kuuluva toidu, jookide või loomasöödaga, kaitsmaks oma territooriumil inimeste, loomade või taimede elu ja tervist, kohaldatakse teatiste või juhiste väljastamise, lõpetamise või peatamise viisi suhtes järgmisi põhimõtteid:

a)

liige võib asjakohasel juhul väljastada riskianalüüsil põhineva teatise või juhise;

b)

liige võib teatise või juhise väljastada nii, et seda kohaldatakse ühtselt ainult nendes sisenemiskohtades, kus kehtivad teatise või juhise aluseks olevad sanitaar- ja fütosanitaartingimused;

c)

liige lõpetab või peatab viivitamata teatiste või juhiste väljastamise, kui selle aluseks olnud asjaolusid enam ei eksisteeri või kui muutunud olukorras on võimalik toimida kaubandust vähem piiraval viisil; ja

d)

kui liige otsustab teatiste või juhiste väljastamise lõpetada või peatada, avaldab ta selle kohta asjakohasel juhul viivitamatat mittediskrimineerival ja kergesti kättesaadaval viisil teadaande või teavitab eksportivat liiget või importijat.

2.   Kinnipidamine

Liige teavitab viivitamata vedajat või importijat impordiks deklareeritud kauba kinnipidamisest, et toll või muu pädev asutus saaks selle läbi vaadata.

3.   Katsemenetlused

3.1.   Liige võib taotluse korral anda võimaluse teise katse tegemiseks, kui importimiseks deklareeritud kauba saabumisel võetud prooviga tehtud esimene katse annab ebasoodsa tulemuse.

3.2.   Liige avaldab mittediskrimineerival ja kergesti kättesaadaval viisil kõikide selliste laboratooriumide nime ja aadressi, kus katset on võimalik teha, või edastab kõnealuse teabe importijale, kui punktile 3.1 vastav võimalus on antud.

3.3.   Kauba vabastamise ja tollivormistuse korral arvestab liige punkti 3.1 kohaselt tehtud teise katse tulemust ja võib seda aktsepteerida.

Artikkel 6

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude põhimõtted ja trahvid

1.   Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

1.1.   Punkti 1 sätteid kohaldatakse kõikide lõivude ja tasude puhul, mida liikmed on kauba impordi ja ekspordi suhtes rakendanud või mis on sellega seotud, välja arvatud impordi- ja eksporditollimaks ning maksud, mis jäävad GATT 1994 artikli III kohaldamisalasse.

1.2.   Teave lõivude ja tasude kohta avaldatakse artikli 1 kohaselt. See teave hõlmab kohaldatavaid lõive ja tasusid, selliste lõivude ja tasude põhjendust, vastutavat asutust ning makse tasumise aega ja viisi.

1.3.   Uute või muudetud lõivude ja tasude avaldamise ja jõustumise vahele jäetakse piisav ajavahemik, välja arvatud kiireloomuliste asjaolude korral. Selliseid lõive ja tasusid ei kohaldata enne, kui teave nende kohta on avaldatud.

1.4.   Iga liige vaatab oma lõivud ja tasud korrapäraselt läbi, et vähendada nende arvu ja erisusi, kui see on otstarbekohane.

2.   Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Tollimenetluse

i)

lõivude ja tasude summa on piiratud konkreetse impordi- või eksporditoimingu puhul või sellega seoses osutatud teenuste ligikaudse maksumusega; ja

ii)

lõivud ja tasud ei pea olema seotud konkreetse impordi- või eksporditoiminguga eeldusel, et neid tasutakse teenuste eest, mis on kaupade tollimenetlusega tihedalt seotud.

3.   Trahvimise põhimõtted

3.1.   Punktis 3 tähendavad „trahvid” trahve, mida tolliamet määrab liikme tollialaste õigusaktide, eeskirjade või menetlusnõuete rikkumise eest.

3.2.   Iga liige tagab, et tollialaste õigusaktide, eeskirjade või menetlusnõuete rikkumise eest määratakse trahvid tema õigusnormide kohaselt ainult rikkumise eest vastutava(te)le isiku(te)le.

3.3.   Määratud trahv sõltub juhtumi faktidest ja asjaoludest ning peab olema vastavuses rikkumise astme ja tõsidusega.

3.4.   Iga liige tagab meetmed, mille abil vältida

a)

huvide konflikte trahvide ja tollimaksude hindamisel ja kogumisel; ja

b)

motivatsiooni loomist punktiga 3.3 vastuolus olevate trahvide hindamiseks või kogumiseks.

3.5.   Iga liige tagab tollialaste õigusaktide, eeskirjade või menetlusnõuete rikkumise eest trahvi määramisel trahvitud isiku(te)le esitatava kirjaliku selgituse, milles täpsustatakse rikkumise laadi ja kohaldavat õigusakti, eeskirja või menetlusnõuet, mille kohaselt rikkumise eest trahvisumma suurus või vahemik määrati.

3.6.   Kui isik avalikustab liikme tolliametile tollialaste õigusaktide, eeskirjade või menetlusnõuete rikkumise asjaolud vabatahtlikult enne, kui tolliamet rikkumise tuvastab, soovitatakse liikmel seda võimaluse korral arvestada leevendava tegurina kõnealusele isikule trahvi määramisel.

3.7.   Käesoleva punkti sätteid kohaldatakse punktis 3.1 nimetatud transiitliikluse trahvide suhtes.

Artikkel 7

Kaupade vabastamine ja tollivormistus

1.   Saabumiseelne menetlus

1.1.   Iga liige võtab vastu või jätab kehtima impordidokumentide ja muu nõutava teabe esitamist võimaldavad menetlused, sealhulgas manifestid, et alustada dokumentide menetlemist enne kauba saabumist eesmärgiga kiirendada saabuva kauba vabastamist.

1.2.   Iga liige näeb võimaluse korral ette dokumentide esitamise elektroonilisel kujul nende saabumiseelseks menetlemiseks.

2.   Elektrooniline maksmine

Võimaluse piires kehtestab iga liige või jätab kehtima menetlused, mis võimaldavad tolli kogutavate impordi ja ekspordiga seotud tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude elektroonilist maksmist.

3.   Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

3.1.   Iga liige kehtestab või jätab kehtima menetlused, mis võimaldavad kauba vabastamist enne tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikku kindlaksmääramist, kui selline kindlaksmääramine ei ole toimunud enne kauba saabumist, selle saabumisel või võimalikult kiiresti pärast kauba saabumist, ja eeldusel, et kõik muud õigusaktidega kehtestatud nõuded on täidetud.

3.2.   Sellise vabastamise eeltingimusena võib liige nõuda

a)

enne kauba saabumist või selle saabumisel määratud tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude maksmist ning tagatist iga veel kindlaks määramata summa kohta käenduse, sissemakse või mõne muu tema õigusnormidega ette nähtud asjakohase vahendi näol; või

b)

tagatist käenduse, sissemakse või mõne muu tema õigusnormidega ette nähtud asjakohase vahendi näol.

3.3.   Selline tagatis ei ole suurem summast, mida liige peab vajalikuks tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude maksmise tagamiseks kogu tagatisega hõlmatud kauba eest.

3.4.   Juhul kui tuvastatakse rikkumine, mis nõuab rahatrahvide või karistusmaksete määramist, võib nõuda kohaldatavatele rahalistele karistustele või rahatrahvidele tagatist.

3.5.   Punktides 3.2 ja 3.4 ettenähtud tagatis vabastatakse, kui seda ei ole enam vaja.

3.6.   Ükski käesolev säte ei mõjuta liikme õigust kaupa kontrollida, kinni pidada, arestida, konfiskeerida või kohelda viisil, mis ei ole muul moel vastuolus liikme WTO õiguste ja kohustustega.

4.   Riskijuhtimine

4.1.   Võimaluse piires kehtestab iga liige või jätab kehtima tollikontrolli riskijuhtimissüsteemi.

4.2.   Iga liige kavandab ja rakendab riskijuhtimist viisil, mis võimaldab hoida ära meelevaldse või põhjendamatu diskrimineerimise või rahvusvahelise kaubanduse varjatud piiramise.

4.3.   Iga liige keskendub tollikontrollil ja võimaluse korral muul asjakohasel piirikontrollil suure riskiga saadetistele ja kiirendab väikese riskiga saadetiste vabastamist. Riskijuhtimise osana võib liige valida saadetisi selliste kontrollide jaoks ka pisteliselt.

4.4.   Iga liige lähtub riskijuhtimisel riskide hindamisest asjakohaste valikulisuse kriteeriumide alusel. Need kriteeriumid võivad muu hulgas hõlmata harmoneeritud süsteemi koodi; kauba liiki ja kirjeldust; päritoluriiki; riiki, millest kaup välja saadeti; kauba väärtust, kaubandusettevõtjate vastavusandmeid ja transpordivahendite liike.

5.   Tollivormistusjärgne audit

5.1.   Kauba vabastamise kiirendamiseks kehtestab iga liige või jätab kehtima tollivormistusjärgse auditi, et tagada vastavus tollialastele ja muudele asjaomastele õigusnormidele.

5.2.   Iga liige valib riskipõhiselt tollivormistusjärgse auditi jaoks välja isiku või kaubasaadetise, rakendades vajaduse korral asjakohaseid valikulisuse kriteeriume. Iga liige teeb tollivormistusjärgse auditi läbipaistvalt. Kui auditeerimisega on seotud mõni isik, teavitab liige lõplike tulemuste saamisel viivitamata auditeeritavat isikut auditi tulemustest, isiku õigustest ja kohustustest ning saadud tulemuste põhjustest.

5.3.   Tollivormistusjärgse auditi käigus kogutud teavet võib kasutada edasistes haldus- või kohtumenetlustes.

5.4.   Kui see on otstarbekohane, kasutavad liikmed tollivormistusjärgse auditi tulemusi riskijuhtimise rakendamisel.

6.   Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

6.1.   Liikmeid julgustatakse mõõtma ja avaldama järjepidevalt korrapäraste ajavahemike tagant kauba vabastamise keskmist aega, kasutades selleks muu hulgas sellist vahendit nagu Maailma Tolliorganisatsiooni (edaspidi käesolevas lepingus „WCO”) uurimus kauba vabastamise aja kohta (6).

6.2.   Liikmeid julgustatakse jagama komiteega keskmiste vabastamisaegade mõõtmisel saadud kogemusi, sealhulgas kasutatud meetodite, tuvastatud kitsaskohtade ja tõhususele avalduva mis tahes mõju kohta.

7.   Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

7.1.   Seoses impordi-, ekspordi- või transiidiformaalsuste ja -menetlustega esitab iga liige punkti 7.3 kohaselt kaubandust hõlbustavad lisameetmed ettevõtjatele, kes vastavad kindlaksmääratud kriteeriumidele, edaspidi „volitatud ettevõtjad”. Liige võib pakkuda kõnealuseid kaubanduse hõlbustamise meetmeid ka tolliprotseduuride kaudu, mis on kõigile ettevõtjatele üldiselt kättesaadavad ega nõua eraldi süsteemi sisseseadmist.

7.2.   Kindlaksmääratud kriteeriumid, mis võimaldavad käsitada ettevõtjat volitatud ettevõtjana, on seotud liikme õigusnormides või menetlustes ette nähtud nõuete täitmisega või nende rikkumise ohuga.

a)

Kõnealused avaldatavad kriteeriumid võivad hõlmata

i)

asjakohaseid andmeid tollialastest ja muudest seonduvatest õigusnormidest kinnipidamise kohta;

ii)

andmete haldamise süsteemi, mis võimaldab teha vajalikke sisekontrolle;

iii)

maksejõulisust, sealhulgas asjakohasel juhul piisava kindlustuse või tagatise esitamist; ja

iv)

tarneahela turvalisust.

b)

Need kriteeriumid

i)

ei ole kavandatud ega kohaldatud nii, et need võimaldaksid või tekitaksid samasuguste tingimuste korral ettevõtjate vahel meelevaldset ja põhjendamatut diskrimineerimist; ega

ii)

kitsenda võimaluse piires väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist.

7.3.   Punkti 7.1 kohaselt esitatud kaubanduse hõlbustamise meetmed hõlmavad vähemalt kolme järgmist meedet (7):

a)

võimaluse korral dokumentide ja andmete puhul vähendatud nõudeid;

b)

võimaluse korral vähem füüsilisi kontrolle ja läbivaatusi;

c)

kauba võimalikult kiiret vabastamist;

d)

tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude maksmise edasilükkamist;

e)

üldtagatiste või vähendatud määraga tagatiste kasutamist;

f)

üht tollideklaratsiooni kogu impordi või ekspordi jaoks teatava ajavahemiku jooksul; ja

g)

kaupade tollivormistust volitatud ettevõtja valduses või muus tolli poolt heakskiidetud kohas.

7.4.   Liikmetel soovitatakse välja töötada volitatud ettevõtja kavad, võttes aluseks rahvusvahelised standardid, kui need on olemas, välja arvatud juhul, kui need oleksid sobimatud või taotletavate õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ebatõhusad.

7.5.   Selleks et tõhustada ettevõtjatele antud kaubanduse hõlbustamise meetmeid, annavad liikmed teistele liikmetele võimaluse pidada läbirääkimisi volitatud ettevõtja kavade vastastikuseks tunnustamiseks.

7.6.   Liikmed vahetavad komitees asjakohast teavet kehtivate volitatud ettevõtja kavade kohta.

8.   Veoste menetlemine kiirkorras

8.1.   Iga liige kehtestab või jätab kehtima menetlused, mis võimaldavad vähemalt nende kaupade kiirkorras vabastamist, mis saabuvad lennukaubaveo keskuste kaudu isikutele, kes taotlevad sellist menetlust, säilitades sealjuures tollikontrolli (8). Kui liige kasutab taotlejate ringi piiravaid kriteeriume, (9) võib ta punkti 8.2 kohase veoste kiirkorras menetlemise kohaldamiseks kvalifitseerumise tingimustena nõuda avaldatud kriteeriumides, et taotleja

a)

tagab vajaliku taristu ja tollimaksude tasumise veoste kiirkorras menetlemisega seotud juhtudel, kui taotleja täidab liikme nõuded niisuguseks menetlemiseks selleks ettenähtud rajatises;

b)

esitab enne kiirkorras menetletava veose saabumist selle vabastamiseks vajaliku teabe;

c)

maksustatakse summaga, mille suurus on piiratud punktis 8.2 kirjeldatud menetlemise puhul osutatud teenuste ligikaudse maksumusega;

d)

säilitab kõrge kontrollitaseme kiirkorras menetletavate veoste üle, kasutades kogu teekonna vältel sisejulgeolekutegevust, logistikat ja seiretehnoloogiat;

e)

tagab kogu teekonna vältel veoste menetlemise kiirkorras;

f)

võtab vastutuse tolliametile kauba eest kõigi tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude maksmise eest;

g)

on pidanud varem kinni tollieeskirjadest ja muudest asjaomastest õigusnormidest ja eeskirjadest;

h)

täidab muid tingimusi, mis on otseselt seotud liikme selliste õigusaktide, eeskirjade ja menetlusnõuete tõhusa täitmisega, mis käsitlevad konkreetselt punktis 8.2 kirjeldatud menetluse tagamist.

8.2.   Kooskõlas punktidega 8.1 ja 8.3 liikmed

a)

vähendavad artikli 10 punkti 1 kohaselt kiirkorras menetletavate veoste vabastamiseks nõutavate dokumentide arvu ja võimaluse piiresvabastavad teatavate veoste puhul kauba teabe ühekordse esitamise põhjal;

b)

hoolitsevad selle eest, et kiirkorras menetletavad veosed vabastatakse tavaolukorras pärast saabumist nii ruttu kui võimalik, eeldusel et vabastamiseks nõutav teave on esitatud;

c)

püüavad kohaldada alapunktides a ja b kirjeldatud kohtlemist mis tahes kaalu ja väärtusega veostele, arvestades et liige võib nõuda riiki sisenemisel lisatoiminguid, sealhulgas deklaratsioone ja tõendavaid dokumente ning tolli- ja muude maksude tasumist, ning piirata kauba liiki silmas pidades sellist menetlust, eeldusel et see ei piirdu väikese väärtusega kaubaga, näiteks dokumentidega; ja

d)

määratlevad võimaluse korral veose väärtuse miinimumäära või tollimaksuga maksustatava koguse, mille eest tolli- ja muid makse ei võeta, välja arvatud teatavate retseptiravimite puhul. Käesoleva sätte reguleerimisalasse ei kuulu kooskõlas GATT 1994 artikliga III impordile kohaldatavad riiklikud maksud, näiteks käibemaks ja aktsiisimaksud.

8.3.   Punktide 8.1 ja 8.2 sisu ei mõjuta liikme õigust kaupa kontrollida, kinni pidada, arestida, konfiskeerida, selle sissetoomist keelata või teha tollivormistusjärgseid auditeid, muu hulgas seoses riskijuhtimissüsteemide kasutamisega. Lisaks ei takista punktide 8.1 ja 8.2 sisu nõuda liikmel vabastamise tingimusena lisateabe esitamist ja mitteautomaatse litsentsimise nõuete täitmist.

9.   Kiiresti riknev kaup (10)

9.1.   Kiiresti rikneva kauba välditava kao või olukorra halvenemise ärahoidmiseks ja eeldusel, et kõik õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud, näeb iga liige ette kiiresti rikneva kauba vabastamise

a)

tavaolukorras võimalikult lühikese aja jooksul ja

b)

erandlike asjaolude korral pärast tolli ja teiste asjaomaste ametiasutuste tööaega, kui see on võimalik.

9.2.   Iga liige annab nõutava läbivaatuse ajakava koostades kiiresti riknevale kaubale asjakohase prioriteetsuse.

9.3.   Iga liige korraldab või laseb importijal korraldada kiiresti rikneva kauba asjakohase ladustamise kuni selle vabastamiseni. Liige võib nõuda, et kõik kohad, mida importija ladustamiseks kasutab, on asjaomaste ametiasutuste poolt heaks kiidetud või selleks ette nähtud. Kauba liikumine kõnealustesse ladustamiskohtadesse, sealhulgas lubade andmine kaupa vedavale ettevõtjale, võib vastava nõude korral vajada asjakohaste asutuste luba. Liige tagab võimaluse korral ja kooskõlas oma riigi õigusaktidega importija taotluse korral kõnealustes ladustamiskohtades kõik vabastamiseks vajalikud menetlused.

9.4.   Kiiresti rikneva kauba vabastamisel tekkinud märkimisväärse viivituse korral ja kirjaliku taotluse alusel edastab importiv liige võimaluse korral teatise viivituse põhjuste kohta.

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

1.   Iga liige tagab, et piirikontrolli ning kauba impordi, ekspordi ja transiidiga seotud menetluste eest vastutavad asutused ja ametid teeksid kaubanduse hõlbustamiseks omavahel koostööd ja kooskõlastaksid oma tegevust.

2.   Kui see on võimalik ja otstarbekohane, teeb iga liige vastastikku kokkulepitud tingimustel koostööd teiste liikmetega, kellega tal on ühine riigipiir, et kooskõlastada piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks menetlusi piiriületuspunktides. Selline koostöö ja kooskõlastamine võib hõlmata

a)

tööpäevade ja töötundide vastavusseviimist;

b)

tolliprotseduuride ja -formaalsuste vastavusseviimist;

c)

ühiste rajatiste väljaarendamist ja jagamist;

d)

ühiseid kontrolle;

e)

ühekordse kontrolliga piiripunktide loomist.

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Iga liige lubab otstarbekas ulatuses ja eeldusel, et kõik õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud, vedada oma territooriumil impordiks mõeldud kaupa tollikontrolli all sisenemistolliasutusest teise, kus toimub kauba vabastamine või tollivormistamine.

Artikkel 10

Impordi, ekspordi ja transiidiga seotud tolliformaalsused

1.   Tolliformaalsused ja dokumentidele esitatavad nõuded

1.1.   Et piirata impordi, ekspordi ja transiidiga seotud tolliformaalsuste hulka ja keerukust, vähendada ja lihtsustada impordi-, ekspordi- ja transiididokumentidele esitatavaid nõudeid ning võtta arvesse legitiimseid poliitilisi eesmärke ja muid tegureid, nagu muutunud olukord, asjakohane uus teave, äritavad, tehnika ja tehnoloogia kättesaadavus, rahvusvahelised parimad tavad ja huvitatud isikute panus, vaatab iga liige sellised tolliformaalsused ja dokumentidele esitatavad nõuded üle ning tagab võimaluse korral ülevaatuse tulemuste põhjal, et kõnealused nõuded on

a)

vastu võetud ja/või kohaldatud kauba, eelkõige kiiresti rikneva kauba vabastamiseks ja tollivormistuseks;

b)

vastu võetud ja/või kohaldatud sel viisil, mis vähendab kauplejate ja ettevõtjate jaoks õigusaktide järgimiseks vajalikku aega ja kulusid;

c)

kõige vähem kaubandust piirav meede, mis on valitud nii, et poliitikaeesmärkide või vajalike eesmärkide täitmiseks on hõlpsasti kättesaadavad kaks või enam alternatiivset meedet; ja

d)

osaliselt tühistatavad, kui neid ei ole enam vaja.

1.2.   Komitee töötab asjakohasel juhul välja menetlused asjakohase teabe ja parimate tavade levitamise kohta liikmete hulgas.

2.   Koopiate aktsepteerimine

2.1.   Iga liige püüab võimaluse korral aktsepteerida impordi, ekspordi või transiidiga seotud tolliformaalsuste täitmiseks nõutavate tõendavate dokumentide paber- või elektroonilisi koopiaid.

2.2.   Kui kõnealuse dokumendi originaal on juba liikme ametiasutuse valduses, aktsepteerivad kõik muud ametiasutused asjakohasel juhul originaaldokumendi asemel sellelt asutuselt pärinevat paber- või elektroonilist koopiat.

2.3.   Liige ei nõua impordi eeltingimusena eksportiva liikme tolliametile esitatud ekspordideklaratsioonide originaali või koopiat (11).

3.   Rahvusvaheliste standardite kasutamine

3.1.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, soovitatakse liikmetel impordi, ekspordi ja transiidiga seotud tolliformaalsuste ja -menetluste puhul tugineda asjakohastele rahvusvahelistele standarditele või nende osadele.

3.2.   Liikmetel soovitatakse oma võimaluste piires osaleda asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ettevalmistatavate rahvusvaheliste standardite koostamisel ja nende korrapärasel läbivaatamisel.

3.3.   Komitee töötab asjakohasel juhul välja menetlused rahvusvaheliste standardite rakendamist käsitleva asjakohase teabe ja parimate tavadelevitamise kohta liikmete hulgas. Ühtlasi võib ta kutsuda asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone arutlema rahvusvaheliste standardite osas tehtava töö üle. Asjakohasel juhul võib komitee määrata kindlaks konkreetsed standardid, mis on liikmetele eriti väärtuslikud.

4.   Ühtne liides

4.1.   Liikmed püüavad luua või jätta alles ühtse liidese, mis võimaldab kaubandusettevõtjatel esitada asjaomastele asutustele või ametitele ühtse andmesisestusportaali kaudu kaupade impordi, ekspordi või transiidi jaoks vajalikke dokumente ja/või andmeid. Kui asjaomased asutused või ametid on kõnealused dokumendid ja/või andmed läbi vaadanud, teavitatakse taotlejaid tulemustest õigel ajal ühtse liidese kaudu.

4.2.   Kui vajalikud dokumendid ja/või andmed on juba ühtse liidese kaudu esitatud, ei nõua asjaomased asutused või ametid nende teistkordset esitamist, välja arvatud kiiret reageerimist nõudvates olukordades ja muudel erandjuhtudel, mis tehakse avalikult teatavaks.

4.3.   Liikmed teavitavad komiteed ühtse liidese toimimise üksikasjadest.

4.4.   Kui see on võimalik ja otstarbekohane, kasutavad liikmed ühtse liidese toetamiseks infotehnoloogiat.

5.   Eksportkauba eelinspekteerimine

5.1.   Liikmed ei nõua seoses kauba tariifse klassifitseerimise ja tolliväärtuse määramisega eksportkauba eelinspekteerimist.

5.2.   Ilma et see piiraks liikmete õigust kasutada punktis 5.1 käsitlemata muud tüüpi eksportkauba eelinspekteerimist, soovitatakse liikmetel mitte kehtestada või kohaldada uusi nõudeid, mis käsitlevad selle kasutamist (12).

6.   Tolliagentide kasutamine

6.1.   Ilma et see piiraks mõnede liikmete poliitika seisukohalt olulist huvi säilitada oma tolliagentide eriline roll, ei näe liikmed alates käesoleva lepingu jõustumisest ette kohustuslikku tolliagentide kasutamist.

6.2.   Iga liige teatab komiteele ja avaldab meetmed tolliagentide kasutamise kohta. Kõigist hilisematest muudatustest antakse kohe teada ja need avaldatakse.

6.3.   Liikmed kohaldavad läbipaistvaid ja objektiivseid eeskirju tolliagentide litsentsimise kohta.

7.   Ühised piirimenetlused ja dokumentidele esitatavad ühtsed nõuded

7.1.   Iga liige kohaldab punkti 7.2 kohaselt kogu oma territooriumil ühiseid tolliprotseduure ning kauba vabastamise ja tollivormistuse dokumentidele esitatavaid ühtseid nõudeid.

7.2.   Käesoleva artikli sätted ei keela liikmel

a)

eristada tolliprotseduure ja dokumentidele esitatavaid nõudeid kauba omaduste ja liigi või selle transpordiks kasutatavate vahendite põhjal,

b)

eristada kauba tolliprotseduure ja dokumentidele esitatavaid nõudeid riskijuhtimise põhjal,

c)

eristada tolliprotseduure ja dokumentidele esitatavaid nõudeid imporditollimaksudest või muudest maksudest täieliku või osalise vabastuse andmiseks,

d)

kohaldada andmete elektroonilist esitamist või töötlemist või

e)

eristada tolliprotseduure ja dokumentidele esitatavaid nõudeid kooskõlas sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepinguga.

8.   Tagasilükatud kaup

8.1.   Kui liikme pädev asutus lükkab impordiks esitatud kauba ettenähtud sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade või tehniliste eeskirjade täitmata jätmise tõttu tagasi, võimaldab liige oma õigusnormide alusel ning nendega kooskõlas saata importijal tagasilükatud kaup eksportijale või eksportija määratud muule isikule edasi või tagasi.

8.2.   Kui punktis 8.1 nimetatud võimalus antakse ja importija ei kasuta seda mõistliku aja jooksul, võib pädev asutus võtta sellise nõuetele mittevastava kauba suhtes teistsuguseid meetmeid.

9.   Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

9.1.   Kaupade ajutine import

Iga liige võimaldab oma õigusnormide kohaselt vabastada tingimuslikult tema tolliterritooriumile toodud kaup täielikult või osaliselt imporditollimaksu ja muude maksude tasumisest, kui selline kaup tuuakse tema tolliterritooriumile konkreetse eesmärgiga, seda kavatsetakse teatava aja jooksul reeksportida ja sellega ei ole toimunud mingeid muudatusi peale tavapärasest kasutusest tingitud amortisatsiooni ja kadude.

9.2.   Sees- ja välistöötlemise protseduur

a)

Iga liige võimaldab oma õigusnormide kohaselt kauba sees- ja välistöötlemist. Välistöötlemiseks lubatud kaubad võib kooskõlas liikme õigusnormidega reimportida täieliku või osalise vabastusega imporditollimaksust ja muudest maksudest.

b)

Käesolevas artiklis tähendab „seestöötlemine” tolliprotseduuri, mille käigus võib tuua liikme tolliterritooriumile teatava kauba, mis on täielikult või osaliselt tingimuslikult vabastatud imporditollimaksu ja muude maksude tasumisest või mille puhul tollimaks tagastatakse, arvestades et sellised kaubad on mõeldud valmistamiseks, töötlemiseks või parandamiseks ja seejärel eksportimiseks.

c)

Käesolevas artiklis tähendab „välistöötlemine” tolliprotseduuri, mille käigus võib liikme tolliterritooriumil vabas ringluses olevat kaupa valmistamise, töötlemise või parandamise eesmärgil ajutiselt välisriiki eksportida ja seejärel reimportida.

Artikkel 11

Transiidivabadus

1.   Ükski liige ei tohi transiitliikluse kohta kehtestatud eeskirja ega tolliformaalsust

a)

jätta kehtima, kui nende vastuvõtmist tinginud asjaolusid või eesmärke enam ei eksisteeri või kui muutunud asjaolusid või eesmärke saab käsitleda kaubandust vähem piiraval mõistlikul viisil;

b)

kohaldada viisil, mis kujutab endast transiitliikluse varjatud piirangut.

2.   Transiitliiklus ei tohi sõltuda transiidi suhtes kehtestatud mis tahes lõivude või tasude kogumisest, välja arvatud transiitveotasud või transiidiga seotud halduskulud või osutatud teenuste maksumusest tulenevad tasud.

3.   Liikmed ei püüa leida, võta vastu ega jäta kehtima ühtki transiitliiklust puudutavat vabatahtlikku piirangut või mõnda muud sarnast meedet. See ei piira olemasolevaid ega tulevasi riigisiseseid eeskirju ega transpordi reguleerimisega seotud kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid, mis on kooskõlas WTO eeskirjadega.

4.   Iga liige kohtleb tooteid, mille transiitvedu toimub läbi teise liikme territooriumi, vähemalt sama soodsalt, kui selliseid tooteid koheldaks ilma teise liikme territooriumi läbimata lähtekohast sihtkohta vedamisel.

5.   Kui see on otstarbekas, soovitatakse liikmetel teha transiitliikluse jaoks kättesaadavaks füüsiliselt eraldatud taristu, näiteks sõidurajad, kaikohad ja muu sarnane.

6.   Transiitliiklusega seotud tolliformaalsused, dokumentidele esitatavad nõuded ja tollikontroll ei tohi olla piiravamad, kui on vajalik

a)

kauba tuvastamiseks ja

b)

transiidinõuete täitmise tagamiseks.

7.   Kui kaup on saadetud transiidiprotseduurile ja sellele on antud luba liikme territooriumil olevast lähtepunktist edasi liikuda, ei tohi liikme territooriumil asuva sihtkohani kohaldada selle suhtes mingeid tollimakse ega asjatuid viivitusi või piiranguid.

8.   Liikmed ei kohalda transiitkaupadele tehnilisi eeskirju ega vastavushindamismenetlusi tehniliste kaubandustõkete lepingu tähenduses.

9.   Liikmed võimaldavad ja tagavad transiididokumentide ja -andmete eelregistreerimise ja menetlemise enne kaupade saabumist.

10.   Kui transiitveos jõuab tolliasutusse, mille kaudu ta liikme territooriumilt lahkub, lõpetab kõnealune asutus transiiditoimingu kohe, kui transiidinõuded on täidetud.

11.   Kui liige nõuab käenduse, sissemakse või mõne muu asjakohase rahalise või mitterahalise (13) vahendi näol transiitveosele tagatist, peab see tagatis olema piiratud selle kindlustamisega, et sellise transiidi puhul kehtivad nõuded on täidetud.

12.   Kui liige on kindlaks teinud, et tema transiidinõuded on täidetud, vabastatakse tagatis viivitamata.

13.   Iga liige võimaldab oma õigusnormidega kooskõlas üldtagatisi, mis katavad samade ettevõtjate mitu tehingut või uuendavad oma kehtivust katkestamata järgmiste kaubasaadetiste puhul.

14.   Iga liige teeb üldsusele kättesaadavaks asjakohase teabe, mida ta tagatise rakendamiseks kasutab, sealhulgas ühekordse tehingu ja võimaluse korral mitmekordse ülekandega tagatise kohta.

15.   Iga liige võib nõuda transiitveose puhul tollikonvoide või tollipoolsete saatemeeskondade kasutamist ainult suure riskiga olukordades või juhul, kui vastavust tollialastele õigusnormidele ei ole võimalik tagatiste kasutamise abil kindlustada. Tollikonvoidele või tollipoolsetele saatemeeskondadele kohaldatavad üldised eeskirjad avaldatakse kooskõlas artikliga 1.

16.   Liikmed püüavad teha transiidivabaduse suurendamiseks omavahel koostööd ja oma tegevust koordineerida. See koostöö ja koordineerimine võib muu hulgas hõlmata kokkuleppele jõudmist

a)

tasudes,

b)

tolliformaalsustes ja õiguslikes nõuetes ning

c)

transiidikorra praktilises toimimises.

17.   Iga liige püüab määrata riikliku transiidikoordinaatori, kellele teised liikmed võivad edastada kõik päringud ja ettepanekud transiitvedude eduka toimimise kohta.

Artikkel 12

Tollikoostöö

1.   Nõuetele vastavust ja koostööd edendavad meetmed

1.1.   Liikmed nõustuvad olulise vajadusega kindlustada, et kaubandusettevõtjad on teadlikud nõuetele vastavusega seotud kohustustest, soodustades nende vabatahtlikku täitmist, et võimaldada importijatel teatavas olukorras ise oma tegevust ilma trahvi maksmata korrigeerida ja kohaldades nõuetele vastavuse meetmeid mittevastavate kaubandusettevõtjate suhtes jõulisemate meetmete algatamiseks (14).

1.2.   Liikmeid julgustatakse, sealhulgas komitee kaudu, jagama teavet parimate tavade kohta tollinõuete täitmise haldamisel. Ühtlasi innustatakse neid tegema koostööd tehniliste suuniste vallas või abi ja toetuse osutamisel nõuetele vastavuse meetmete haldamiseks ja nende tõhususe suurendamiseks suutlikkuse arendamisel.

2.   Teabevahetus

2.1.   Liikmed vahetavad taotluse korral ja käesoleva artikli sätete kohaselt punkti 6.1 alapunktides b ja/või c osutatud teavet, et kontrollida tuvastatud juhtumite puhul impordi- või ekspordideklaratsiooni, kui on tekkinud põhjendatud kahtlus selle õigsuse või täpsuse suhtes.

2.2.   Iga liige teatab komiteele kõnealuse teabe vahetamiseks ettenähtud kontaktpunkti andmed.

3.   Kontrollimine

Liige esitab teabetaotluse alles pärast asjakohaseid impordi- või ekspordideklaratsiooni kontrolli menetlusi ja saadaolevate vajalike dokumentide läbivaatamist.

4.   Taotlus

4.1.   Taotlev liige esitab taotluse saanud liikmele kirjalikus vormis paberil või elektrooniliselt vastastikku kokkulepitud WTO ametlikus keeles või mõnes muus vastastikku kokkulepitud keeles taotluse, mis sisaldab

a)

käsitletavat küsimust, sealhulgas vajaduse ja võimaluse korral numbrit asjaomasele impordideklaratsioonile vastava ekspordideklaratsiooni kindlakstegemiseks;

b)

eesmärki, mille pärast taotlev liige teavet või dokumente vajab, koos nende isikute nimede ja kontaktandmetega, keda taotlus puudutab, kui see on teada;

c)

võimaluse korral kontrollimise kinnitust, (15) kui taotluse saanud liige seda nõuab;

d)

nõutavat asjakohast teavet või dokumente;

e)

taotluse esitanud ametiasutuse andmeid;

f)

viidet taotleva liikme riigisisese õiguse ja õigussüsteemi sätetele, millega reguleeritakse konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kogumist, kaitset, kasutamist, avaldamist, säilitamist ja hävitamist.

4.2.   Kui taotlev liige ei saa täita mõnda punkti 4.1 alapunktidest, märgib ta seda taotluses.

5.   Kaitse ja konfidentsiaalsus

5.1.   Vastavalt punktile 5.2 taotlev liige

a)

hoiab kogu taotluse saanud liikme esitatud teavet või dokumente rangelt konfidentsiaalsetena ja tagab vähemalt taotluse saanud liikme riigisisese õiguse ja õigussüsteemiga võrdväärse kaitse- ja konfidentsiaalsustaseme, nagu on kirjeldatud punkti 6.1 alapunktides b või c;

b)

annab teabe või dokumendid ainult asjaomase küsimusega tegelevale tolliametile ja kasutab teavet või dokumente üksnes taotluses osutatud eesmärgil, välja arvatud juhul, kui taotluse saanud liikmega lepitakse kirjalikult kokku teisiti;

c)

ei avalikusta teavet ega dokumente ilma taotluse saanud liikme selge kirjaliku nõusolekuta;

d)

ei kasuta taotluse saanud liikme antud mis tahes kontrollimata teavet ega dokumente üheski olukorras kahtluste hajutamisel otsustava tegurina;

e)

peab kinni kõigist taotluse saanud liikme kehtestatud ja juhtumiga seotud tingimustest konfidentsiaalse teabe või dokumentide ja isiklike andmete säilitamise ning hävitamise kohta; ja

f)

teavitab taotluse saanud liiget nõudmise korral kõigist kõnealuses küsimuses esitatud teabe või dokumentide põhjal tehtud otsustest ja võetud meetmetest.

5.2.   Taotleval liikmel võib osutuda võimatuks täita tema riigisisese õiguse ja õigussüsteemi alusel punkti 5.1 mis tahes alapunkte. Sellisel juhul märgib ta seda taotluses.

5.3.   Taotluse saanud liige käsitleb mis tahes taotlust ja punkti 4 kohaselt saadud kontrollimisandmeid omaenda samalaadse teabega vähemalt võrdväärsel kaitse- ja konfidentsiaalsustasemel.

6.   Teabe esitamine

6.1.   Käesoleva artikli sätete kohaselt taotluse saanud liige

a)

vastab viivitamata kirjalikult paberil või elektrooniliste kanalite kaudu;

b)

annab viivitamata kättesaadavas ulatuses asjakohast teavet, nagu on kirjas impordi- või ekspordideklaratsioonis või deklaratsioonis koos taotlevalt liikmelt nõutava kaitse- ja konfidentsiaalsustaseme kirjeldusega;

c)

annab soovi korral viivitamata kättesaadavas ulatuses asjakohast teavet, nagu on kirjas dokumentides või impordi- või ekspordideklaratsiooni tõendavates dokumentides, näiteks faktuurarvel, pakkelehel, päritolusertifikaadil ja veokirjas, sellises vormis, nagu nad esitati, st paberil või elektrooniliselt, koos taotlevalt liikmelt nõutava kaitse- ja konfidentsiaalsustaseme kirjeldusega;

d)

kinnitab viivitamata, et esitatud dokumendid on tõesed koopiad;

e)

esitab teabe või vastab muul moel taotlusele viivitamata, võimaluse korral 90 päeva jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva.

6.2.   Taotluse saanud liige võib oma riigi õiguse ja õigussüsteemi kohaselt nõuda enne teabe esitamist kinnitust, et ilma tema selge kirjaliku loata ei kasutata asjakohast teavet tõendusmaterjalina kriminaaluurimises, kohtumenetluses ega tollivälises menetluses. Kui taotlev liige ei saa kõnealust nõuet täita, peaks ta seda taotluse saanud liikmele selgitama.

7.   Taotluse täitmise edasilükkamine või selle täitmisest keeldumine

7.1.   Taotluse saanud liige võib teabetaotluse täitmise edasi lükata või teabe esitamisest osaliselt või täielikult keelduda ning ta teatab taotlevale liikmele selle põhjustest, kui

a)

see oleks vastuolus üldiste huvidega, nagu on sätestatud taotluse saanud liikme riigi õiguses ja õigussüsteemis;

b)

tema riigi õigus ja õigussüsteem ei võimalda teabe väljastamist. Sellisel juhul esitab ta taotlevale liikmele asjakohase konkreetse viite koopia;

c)

teabe esitamine takistaks õigusaktide rakendamist või kahjustaks muul moel käimasolevat haldus- või kohtulikku uurimist, vastutusele võtmist või kohtumenetlust;

d)

konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kogumist, kaitset, kasutamist, avaldamist, säilitamist ning hävitamist reguleeriva riigisisese õiguse ja õigussüsteemi kohaselt on vaja importija või eksportija nõusolekut ja seda ei anta; või

e)

teabetaotlus saadakse pärast taotluse saanud liikme õigusaktides sätestatud dokumentide säilitamise nõude aegumist.

7.2.   Punktis 4.2, 5.2 või 6.2 toodud asjaolude alusel toimub sellise taotluse rahuldamine taotluse saanud liikme äranägemisel.

8.   Vastastikkus

Kui taotlev liige leiab, et ta ei suuda täita taotluse saanud liikme esitatavat samalaadset taotlust, või kui ta ei ole veel käesolevat artiklit rakendanud, nimetab ta seda asjaolu oma taotluses. Selline taotlus rahuldatakse taotluse saanud liikme äranägemisel.

9.   Halduskoormus

9.1.   Taotlev liige võtab arvesse ressursse ja kulusid, mis on seotud taotluse saanud liikme vastamisega teabetaotlustele. Taotlev liige kaalub taotluse täitmisega seotud rahalise huvi ja taotluse saanud liikme poolt teabe esitamiseks tehtavate pingutuste vahekorda.

9.2.   Kui taotluse saanud liige saab hallatamatu hulga teabetaotlusi või kui üks või mitu liiget esitab käsitamatus mahus teabetaotluse ja taotluse saanud liikmel ei ole võimalik neid taotlusi mõistliku aja jooksul täita, võib ta teha ühele või mitmele taotlevale liikmele prioriteetide seadmise ettepaneku, et leppida praktilistel kaalutlustel kokku ressursse arvestav piirang. Vastastikku kokkulepitud seisukoha puudumisel toimub selliste taotluste rahuldamine taotluse saanud liikme äranägemisel ja põhineb tema prioriteetidel.

10.   Piirangud

Taotluse saanud liige ei ole kohustatud

a)

muutma oma impordi- või ekspordideklaratsioonide või tolliprotseduuride vormi;

b)

nõudma muid dokumente peale nende, mis esitati koos impordi- või ekspordideklaratsiooniga, nagu on märgitud punkti 6.1 alapunktis c;

c)

algatama teabe hankimiseks uurimist;

d)

muutma kõnealuse teabe säilitamisaega;

e)

esitama dokumente paberil, kui need on juba elektrooniliselt esitatud;

f)

teavet tõlkima;

g)

kontrollima teabe õigsust; või

h)

andma teavet, mis kahjustaks teatavate avaliku või erasektori ettevõtete õigustatud ärihuve.

11.   Loata kasutamine või avalikustamine

11.1.   Käesoleva artikli kohaselt vahetatud teabe kasutamise või avalikustamise tingimuste igasuguse rikkumise korral edastab sellise teabe saanud taotlev liige kõnealuse loata kasutamise või avalikustamise üksikasjad viivitamata taotluse saanud liikmele, kes selle teabe esitas, ja

a)

võtab rikkumise heastamiseks vajalikud meetmed;

b)

võtab edasiste rikkumiste vältimiseks vajalikud meetmed; ja

c)

teavitab taotluse saanud liiget punktide a ja b kohaselt võetud meetmetest.

11.2.   Taotluse saanud liige võib käesoleva artikli alusel oma kohustused taotleva liikme suhtes peatada kuni punktis 11.1 sätestatud meetmed on võetud.

12.   Kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud

12.1.   Käesoleva artikli sätted ei keela liikmel sõlmida või jätta kehtima kahepoolset, mitmepoolset või piirkondlikku lepingut tolliteabe ja -andmete jagamiseks või vahetamiseks muu hulgas turvalisel ja kiirel viisil, näiteks automaatseadmeid kasutades või enne kaubasaadetise saabumist.

12.2.   Käesolevas artiklis sätestatut ei tõlgendata nii, nagu muudaks või mõjutaks see liikme õigusi või kohustusi kõnealuste kahepoolsete, mitmepoolsete või piirkondlike lepingute alusel või reguleeriks muude lepingute alusel tolliteabe ja -andmete vahetamist.

II JAGU

ARENGURIIKIDEST LIIKMETE JA VÄHIM ARENENUD RIIKIDEST LIIKMETE ERI- JA DIFERENTSEERITUD KOHTLEMIST KÄSITLEVAD SÄTTED

Artikkel 13

Üldpõhimõtted

1.   Arenguriikidest liikmed ja vähim arenenud riikidest liikmed rakendavad käesoleva lepingu artikleid 1–12 kooskõlas käesoleva jaoga, mis põhineb 2004. aasta juuli raamlepingu D lisas (WT/L/579) ja ministrite konverentsi Hongkongi deklaratsiooni punktis 33 ja E lisas (WT/MIN(05)/DEC) kokkulepitud tingimustel.

2.   Suutlikkuse arendamiseks tuleks anda abi ja toetust, (16) et aidata arenguriikidest liikmetel ja vähim arenenud riikidest liikmetel käesoleva lepingu sätteid vastavalt nende laadile ja ulatusele rakendada. Käesoleva lepingu rakendamise ulatus ja ajakava sõltuvad arenguriikidest liikmete ja vähim arenenud riikidest liikmete rakendussuutlikkusest. Kui arenguriigist liikmel või vähim arenenud riigist liikmel vajalik suutlikkus jätkuvalt puudub, ei nõuta asjaomas(t)e sät(e)te rakendamist seni, kuni rakendussuutlikkus on saavutatud.

3.   Vähim arenenud riikidest liikmetelt nõutakse kohustuste võtmist üksnes sellises ulatuses, mis vastab nende individuaalsele arengule, finants- ja kaubandusvajadustele või haldus- ja institutsioonilisele suutlikkusele.

4.   Käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse II jaos esitatud sätete alusel.

Artikkel 14

Sätete kategooriad

1.   Sätted jagunevad kolme kategooriasse.

a)

A-kategooria hõlmab sätteid, mille arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige määrab artikli 15 kohaselt rakendamiseks käesoleva lepingu jõustumisel või vähim arenenud riigi puhul aasta jooksul pärast lepingu jõustumist.

b)

B-kategooria hõlmab sätteid, mille rakendamiseks arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige määrab artikli 16 kohaselt tähtaja pärast käesoleva lepingu jõustumisele järgneva üleminekuperioodi lõppu.

c)

C-kategooria hõlmab sätteid, mille rakendamiseks arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige määrab artikli 16 kohaselt tähtaja pärast käesoleva lepingu jõustumisele järgneva üleminekuperioodi lõppemist ja mis nõuavad rakendussuutlikkuse omandamist suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse kaudu.

2.   Iga arenguriik ja vähim arenenud riigist liige määrab igal üksikul juhul eraldi sätted, mille ta määrab A-, B- ja C-kategooria alla.

Artikkel 15

A-kategooria teatavakstegemine ja rakendamine

1.   Käesoleva lepingu jõustumisel täidab iga arenguriigist liige A-kategooria raames võetud kohustused. Need kohustused muutuvad seeläbi käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

2.   Vähim arenenud riigist liige võib teatada A-kategooriasse määratud sätetest komiteele ühe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist. Kõigi vähim arenenud riikidest liikmete A-kategooriasse määratud kohustused muutuvad seeläbi käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

Artikkel 16

B-ja C-kategooria rakendamise tähtaegadest teatamine

1.   Käesolevas artiklis ettenähtud menetluse kohaselt võib arenguriigist liige viivitada nende sätete rakendamisega, mida ta A-kategooriasse ei määranud.

B-kategooria arenguriigist liige

a)

Käesoleva lepingu jõustumisel teatab iga arenguriigist liige komiteele sätted, mille ta on määranud B-kategooriasse, ja nende rakendamise soovituslikud tähtajad (17).

b)

Hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist teatab iga arenguriigist liige komiteele B-kategooriasse määratud sätete rakendamise kindlad tähtajad. Kui arenguriigist liikmele näib, et ta vajab enne teatamiseks ettenähtud aja möödumist kindlate tähtaegade teatamiseks lisaaega, võib ta taotleda selleks komiteelt piisavat ajapikendust.

C-kategooria arenguriigist liige

c)

Käesoleva lepingu jõustumisel teatab iga arenguriigist liige komiteele sätted, mille ta on määranud C-kategooriasse, ja nende rakendamise soovituslikud tähtajad. Esitatud teatised sisaldavad läbipaistvuse huvides teavet suutlikkuse arendamise abi ja toetuse kohta, mida liige rakendamiseks vajab (18).

d)

Ühe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist edastavad arenguriikidest liikmed ja asjaomased liikmetest abiandjad kõiki olemasolevaid kokkuleppeid, artikli 22 punkti 1 kohaseid teatisi ja käesoleva punkti alapunktis c esitatud teavet arvesse võttes komiteele teabe kehtivate või sõlmitud kokkulepete kohta, mis on vajalikud abi ja toetuse andmiseks suutlikkuse arendamisel, et teha võimalikuks C-kategooria rakendamine (19). Osalev arenguriigist liige teavitab komiteed viivitamata sellisest kokkuleppest. Komitee kutsub mitteliikmetest abiandjaid ühtlasi üles andma teavet olemasolevate või sõlmitud kokkulepete kohta.

e)

18 kuu jooksul alates punktis d ettenähtud teabe edastamise tähtajast teavitavad liikmetest abiandjad ja vastavad arenguriikidest liikmed komiteed edusammudest, mis on seotud suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse andmisega. Iga arenguriigist liige edastab samal ajal kindlate rakendamistähtaegade loetelu.

2.   Käesolevas artiklis ettenähtud menetluse kohaselt võib vähim arenenud riigist liige viivitada nende sätete rakendamisega, mida ta A-kategooriasse ei määranud.

B-kategooria vähim arenenud riigist liige

a)

Hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist teatab vähim arenenud riigist liige komiteele oma B-kategooria sätted ja võib teada anda soovituslikud tähtajad nende sätete rakendamiseks, pidades silmas vähim arenenud riikidest liikmetele võimaldatud maksimaalset paindlikkust.

b)

Hiljemalt kaks aastat pärast alapunktis a sätestatud teatamise tähtaega saadab iga vähim arenenud riigist liige komiteele kinnituse sätete määramise kohta ja teatab rakendamiskuupäevad. Kui vähim arenenud riigist liige leiab enne teatamiseks ettenähtud aja möödumist, et ta vajab kindlate tähtaegade teatamiseks lisaaega, võib ta taotleda selleks komiteelt piisavat ajapikendust.

C-kategooria vähim arenenud riigist liige

c)

Aasta pärast käesoleva lepingu jõustumist teatab iga vähim arenenud riigist liige läbipaistvuse huvides ja abiandjatega kokkulepete hõlbustamiseks komiteele sätted, mille ta on määranud C-kategooriasse, pidades silmas vähim arenenud riikidest liikmetele võimaldatud maksimaalset paindlikkust.

d)

Aasta pärast alapunktis c sätestatud tähtaega esitavad vähim arenenud riikidest liikmed teabe suutlikkuse arendamiseks tarviliku abi ja toetuse kohta, mida liige vajab sätete rakendamiseks (20).

e)

Hiljemalt kaks aastat pärast alapunkti d kohast teatamist esitavad vähim arenenud riikidest liikmed ja vastavad liikmetest abiandjad alapunktis d esitatud teavet arvesse võttes komiteele teabe kehtivate või sõlmitud kokkulepete kohta, mis on vajalikud abi ja toetuse andmiseks suutlikkuse arendamisel, et teha võimalikuks C-kategooria rakendamine (21). Osalev vähim arenenud riigist liige teavitab komiteed viivitamata sellisest kokkuleppest. Ühtlasi teatab vähim arenenud riigist liige abi ja toetuse kokkulepetega hõlmatud vastavate C-kategooria kohustuste täitmise soovituslikud tähtajad. Komitee kutsub mitteliikmetest abiandjaid ühtlasi üles andma teavet olemasolevate või sõlmitud kokkulepete kohta.

f)

Hiljemalt 18 kuud pärast punktis e sätestatud teabe edastamise tähtaega teavitavad asjaomased liikmetest abiandjad ja vastavad vähim arenenud liikmesriigid komiteed edusammudest, mis on seotud suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse andmisega. Iga vähim arenenud riigist liige edastab samal ajal komiteele oma kindlate rakendamistähtaegade loetelu.

3.   Arenguriikidest liikmed ja vähim arenenud liikmesriigid, kellel on abiandjate toetuse vajakajäämise või suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetusega seotud edusammude puudumise tõttu raskusi punktides 1 ja 2 sätestatud tähtaegade piires kindlate rakendamistähtaegade esitamisega, peaksid teavitama komiteed võimalikult vara enne nende tähtaegade möödumist. Liikmed on nõus tegema koostööd, et aidata konkreetseid asjaolusid ja asjaomaste liikmete iseloomulikke probleeme arvesse võttes selliseid raskusi ületada. Komitee võtab võimaluse korral raskuste kõrvaldamiseks meetmeid, pikendades sealhulgas asjakohasel juhul asjaomasele liikmele kindlate tähtaegade teatamiseks antavat aega.

4.   Kolm kuud enne punkti 1 alapunktis b või e ja vähim arenenud liikmesriigi puhul punkti 2 alapunktis b või f sätestatud tähtaega saadab sekretariaat liikmele meeldetuletuse, kui liige ei ole teatanud nende sätete rakendamise tähtaega, mille ta määras B- või C-kategooriasse. Kui liige ei tugine tähtaja pikendamisel punktile 3 või arenguriigist liikme puhul punkti 1 alapunktile b ning vähim arenenud riigist liikme puhul punkti 2 alapunktile b ega teata ikka veel rakendamise kindlat tähtaega, rakendab ta sätteid ühe aasta jooksul pärast tähtaega, mis on sätestatud punkti 1 alapunktis b või e ja vähim arenenud riigist liikme puhul punkti 2 alapunktis b või f või mida on punkti 3 alusel pikendatud.

5.   Hiljemalt 60 päeva pärast punkti 1, 2 või 3 kohaste B- ja C-kategooria sätete rakendamise kindlate tähtaegade teatamise tähtaegu võtab komitee arvesse lisad, mis sisaldavad kõigi liikmete B- ja C-kategooria sätete rakendamise kindlaid tähtaegu, sealhulgas kõiki punkti 4 kohaselt määratud tähtaegu, muutes kõnealused lisad sel viisil käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

Artikkel 17

Varajase hoiatamise mehhanism. B- ja C-kategooriatesse kuuluvate sätete rakendamistähtaegade pikendamine

a)

Arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige, kellel on raskusi B- või C-kategooriasse määratud sätte rakendamisega kindlaks tähtajaks artikli 16 punkti 1 alapunkti b või e või vähim arenenud riigist liikme puhul artikli 16 punkti 2 alapunkti b või f kohaselt, peaks sellest komiteele teatama. Arenguriikidest liikmed teavitavad komiteed hiljemalt 120 päeva enne rakendamistähtaja möödumist. Vähim arenenud riikidest liikmed teavitavad komiteed hiljemalt 90 päeva enne nimetatud tähtaega.

b)

Teatises komiteele märgitakse uus tähtaeg, milleks arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige loodab asjaomased sätted rakendada. Ühtlasi esitatakse teatises rakendamise võimaliku viivituse põhjused. Nende hulka võib kuuluda varem tähelepanuta jäänud vajadus suutlikkuse arendamise abi ja toetuse järele või lisaabi ja -toetus suutlikkuse arendamiseks.

2.   Kui arenguriigist liikme uue rakendamisaja taotlus ei ületa 18 kuud või vähim arenenud riigist liikme puhul kolme aastat, on taotleval liikmel õigus saada kõnesolev lisaaeg, ilma et komitee võtaks lisameetmeid.

3.   Kui arenguriigist liikme või vähim arenenud riigist liikme arvates vajatakse pikendamist punktis 2 ettenähtust pikemaks ajaks või teistkordset või mis tahes järgnevat pikendamist, tuleb tal esitada komiteele punkti 1 alapunktis b kirjeldatud teavet sisaldav pikendamistaotlus arenguriigist liikme puhul hiljemalt 120 päeva ja vähim arenenud riigist liikme puhul hiljemalt 90 päeva enne algse kindla rakendamiskuupäeva või eelnenud pikendamistähtaja möödumist.

4.   Komitee suhtub taotleva liikme konkreetset olukorda arvesse võttes mõistvalt pikendamistaotluste rahuldamisse. Kõnealune olukord võib hõlmata raskusi ja viivitusi, mis seonduvad suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse saamisega.

Artikkel 18

B-ja C-kategooriate rakendamine

1.   Kui arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige on artikli 13 punkti 2 kohaselt täitnud artikli 16 punktis 1 või 2 ja artiklis 17 sätestatud menetlused ning kui taotletud pikendust ei antud või kui arenguriigist liige või vähim arenenud riigist liige kogeb muul viisil ettenägematuid olukordi, mis takistavad artikli 17 kohase pikenduse saamist, ja hindab oma suutlikkust rakendada C-kategooria sätet jätkuvalt puudulikuks, teatab ta komiteele oma võimetusest asjaomast sätet rakendada.

2.   Komitee moodustab viivitamata, kuid igal juhul hiljemalt 60 päeva pärast asjaomaselt arenguriigist liikmelt või vähim arenenud riigist liikmelt teatise saamist eksperdirühma. Eksperdirühm uurib küsimust ja esitab 120 päeva jooksul alates moodustamisest komiteele soovituse.

3.   Eksperdirühm koosneb viiest sõltumatust isikust, kes on kaubanduse hõlbustamise ning suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud. Eksperdirühma moodustamine kindlustab tasakaalu liikmetest arenenud riikide ja arenguriikide elanike vahel. Kui küsimus puudutab vähim arenenud riigist liiget, täiendatakse eksperdirühma vähemalt ühe liikmeks oleva vähim arenenud riigist pärit elanikuga. Kui komitee ei ole eksperdirühma koosseisus alates selle moodustamisest 20 päeva jooksul kokku leppinud, määrab selle koosseisu käesoleva punkti tingimuste kohaselt komitee esindajatega konsulteerides peadirektor.

4.   Eksperdirühm kaalub liikme enesehinnangut suutlikkuse puudumise kohta ja esitab komiteele soovituse. Komitee võtab eksperdirühma vähim arenenud riigist liikme kohta käivat soovitust kaaludes võimaluse korral meetmed, mis hõlbustavad stabiilse rakendussuutlikkuse omandamist.

5.   Kõnealuses küsimuses ei kohaldata liikme suhtes vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe menetlust alates hetkest, kui arenguriigist liige teatab komiteele oma võimetusest vastavat sätet rakendada, kuni komitee esimese istungini pärast eksperdirühma soovituse saamist. Sellel istungil arutab komitee eksperdirühma soovitust. Vähim arenenud riigist liikme suhtes ei kohaldata asjaomase sätte küsimuses vaidluste lahendamise käsitusleppe menetlust alates kuupäevast, mil liige teatas komiteele oma võimetusest sätet rakendada, kuni komitee otsuseni kõnealuse küsimuse kohta või 24 kuu jooksul pärast komitee eeltoodud esimese istungi kuupäeva sõltuvalt sellest, kumb on varasem.

6.   Kui vähim arenenud riigist liige minetab suutlikkuse täita C-kategooriaga seoses võetud kohustusi, võib ta komiteed sellest teavitada ja järgida käesolevas artiklis sätestatud menetlusi.

Artikkel 19

Ümberpaigutamine B- ja C-kategooriate vahel

1.   Arenguriikidest liikmed ja vähim arenenud riikidest liikmed, kellel on B- ja C-kategooriate kohaseid teatatud sätteid, võivad neid sellest komiteele teatades kõnealuste kategooriate vahel ümber paigutada. Kui liige teeb ettepaneku sätte paigutamiseks B-kategooriast C-kategooriasse, esitab ta teabe suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse kohta.

2.   Kui B-kategooriast C-kategooriasse paigutatud sätte rakendamiseks vajatakse lisaaega, võib liige

a)

kasutada artikli 17 sätteid, sealhulgas automaatse pikendamise võimalust; või

b)

taotleda, et komitee vaataks läbi tema taotluse saada sätte rakendamiseks vajalikku lisaaega ning vajaduse korral abi ja toetust suutlikkuse arendamiseks, millele lisandub vastavalt artiklile 18 võimalus saada eksperdirühmalt ülevaade ja soovitus; või

c)

taotleda vähim arenenud riigist liikme puhul komitee heakskiitu, mis on nõutav uue rakendamistähtaja taotlemiseks enam kui neli aastat pärast algselt B-kategooria raames teatatud tähtaega. Lisaks tugineb vähim arenenud riigist liige jätkuvalt artiklile 17. Seega vajab vähim arenenud riigist liige kõnealuse ümberpaigutamise puhul abi ja toetust suutlikkuse arendamiseks.

Artikkel 20

Ajapikendus vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe kohaldamiseks

1.   Kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ei kohaldata GATT 1994 artikli XXII ja XXIII sätteid, nagu on täpsustatud ja kohaldatud vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppes, vaidluste lahendamise suhtes arenguriigist liikmega ühegi sätte üle, mille ta on määranud A-kategooriasse.

2.   Kuue aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ei kohaldata GATT 1994 artikli XXII ja XXIII sätteid, nagu on täpsustatud ja kohaldatud vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppes, vaidluste lahendamise suhtes vähim arenenud riigist liikmega ühegi sätte üle, mille ta on määranud A-kategooriasse.

3.   Kaheksa aasta jooksul pärast seda, kui vähim arenenud riigist liige rakendab sätet B- või C-kategooria raames, ei kohaldata GATT 1994 artikli XXII ja XXIII sätteid, nagu on täpsustatud ja kohaldatud vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppes, vaidluste lahendamise suhtes nimetatud vähim arenenud riigist liikmega kõnealuse sätte üle.

4.   Olenemata ajapikendusest vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe kohaldamisel, pöörab liige enne GATT 1994 artikli XXII ja XXIII kohaste konsultatsioonitaotluste esitamist ja vähim arenenud riigist liikme meetme kohta vaidluse lahendamise protseduuride kõigil etappidel erilist tähelepanu vähim arenenud riikidest liikmete eriolukorrale. Seepärast hoiduvad liikmed vähim arenenud riigist liiget puudutavate küsimuste käsitlemisest vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe raames.

5.   Iga liige annab käesoleva artikli kohaselt antud ajapikenduse jooksul teistele liikmetele taotluse korral võimaluse arutada käesoleva lepingu rakendamisega seotud kõiki küsimusi.

Artikkel 21

Abi ja toetuse andmine suutlikkuse arendamiseks

1.   Liikmetest abiandjad lepivad vastastikku sobivatel tingimustel kahepoolselt või asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu kokku arenguriikidest liikmetele ja vähim arenenud riikidest liikmetele suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse andmise hõlbustamises. Selle eesmärk on aidata arenguriikidest liikmetel ja vähim arenenud riikidest liikmetel kohaldada käesoleva lepingu I jao sätteid.

2.   Arvestades vähim arenenud riikidest liikmete erivajadusi, tuleks anda neile sihtotstarbelist abi ja toetust, et aidata neil arendada stabiilset suutlikkust võetud kohustuste täitmiseks. Asjaomaste arengu- ja koostöömehhanismide kaudu ja kooskõlas punktis 3 nimetatud suutlikkuse arendamise tehnilise abi ja toetuse põhimõtetega püüavad arengupartnerid anda abi ja toetust selles valdkonnas suutlikkuse arendamiseks nii, et see ei kahjustaks olemasolevaid arenguprioriteete.

3.   Käesoleva lepingu rakendamisega seoses püüavad liikmed suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse andmisel rakendada järgmisi põhimõtteid:

a)

arvestada abisaajariikide ja piirkondade üldist arenguraamistikku ning kui see on asjakohane ja võimalik, käimasolevaid reformi- ja tehnilise abi programme;

b)

kaasata vajaduse ja võimaluse korral tegevusi piirkondlike ja allpiirkondlike probleemide lahendamiseks ning edendada piirkondade ja allpiirkondade integratsiooni;

c)

kindlustada, et abistamistegevuse puhul võetakse arvesse erasektoris käimasolevat kaubanduse hõlbustamise reformiga seotud tegevust;

d)

soodustada kooskõlastatust liikmete ja teiste asjaomaste institutsioonide vahel, sealhulgas piirkondlike majandusühenduste vahel, et tagada kõnealuse abi maksimaalne tõhusus ja tulemuslikkus. Seejuures peaks

i)

liikmetest ja abiandjatest partnerite ning kahepoolsete ja mitmepoolsete abiandjate vahelise kooskõlastamise eesmärk eelkõige abistatavas riigis või piirkonnas olema abiprogrammide kattumise ja dubleerimise ning reformitegevuse vastuolude vältimine tehnilise abi ja suutlikkuse arendamiseks tehtava töö tiheda koordineerimise abil;

ii)

vähim arenenud riikidest liikmete jaoks kaubandusega seotud abi tõhustatud integreeritud raamistik vähim arenenud riikidest liikmetele olema kõnealuse kooskõlastamisprotsessi osa; ja

iii)

liikmed käesoleva lepingu rakendamisel ja tehnilise abi andmisel edendama nii pealinnades kui ka Genfis kaubanduse ja arenguga tegelevate ametnike vahelist sisemist kooskõla.

e)

soodustada olemasolevate riigisiseste ja piirkondlike koordineerimisstruktuuride kasutamist, nagu ümarlauad ja nõuanderühmad, et rakendustegevust kooskõlastada ja jälgida; ja

f)

innustada arenguriikidest liikmeid abistama teisi arenguriike ja vähim arenenud riikidest liikmeid suutlikkuse arendamisel ja kaaluda võimaluse korral sellise tegevuse toetamist.

4.   Komitee korraldab aastas vähemalt ühe istungi eesmärgiga

a)

arutada võimalikke probleeme käesoleva lepingu sätete või nende osade kohaldamisel;

b)

vaadata läbi edusammud abi ja toetuse andmises suutlikkuse arendamisel, mis aitaks kaasa lepingu rakendamisele, sealhulgas kõigi arenguriikidest liikmete ja vähim arenenud riikidest liikmete puhul, kes ei saa suutlikkuse arendamiseks piisavat abi ja toetust;

c)

jagada kogemusi ja teavet käimasolevate suutlikkuse arendamise abi ja toetuse ning rakendamise programmide kohta, sealhulgas probleemide ja saavutuste kohta;

d)

vaadata läbi teatised abiandjatelt, nagu on sätestatud artiklis 22; ja

e)

vaadata läbi punkti 2 toimimine.

Artikkel 22

Komiteele esitatav teave suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse kohta

1.   Et tagada arenguriikidest liikmete ja vähim arenenud riikidest liikmete jaoks I jao rakendamise suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse läbipaistvus, esitab iga liikmest abiandja, kes abistab käesoleva lepingu rakendamisel arenguriikidest liikmeid ja vähim arenenud riikidest liikmeid, komiteele lepingu jõustumisel ja seejärel igal aastal oma viimase 12 kuu jooksul välja makstud ja võimaluse korral järgmisel 12 kuul makstava suutlikkuse arendamise abi ja toetuse kohta järgmise teabe (22):

a)

suutlikkuse arendamise abi ja toetuse kirjeldus;

b)

staatus ja eraldatud/välja makstud summa;

c)

abi ja toetuse väljamaksmise menetlused;

d)

toetust saav liige või vajaduse korral piirkond; ja

e)

liikme abi ja toetust andev rakendusasutus.

Teave esitatakse 1 lisas täpsustatud vormis. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (edaspidi käesolevas lepingus „OECD”) liikmete puhul võib esitatud teave põhineda OECD kreeditoride teavitussüsteemist pärit asjakohasel teabel. Arenguriikidest liikmetel, kes teatavad oma valmisolekust anda suutlikkuse arendamisel abi ja toetust, soovitatakse esitada eespool toodud teave.

2.   Liikmetest abiandjad, kes abistavad arenguriikidest liikmeid ja vähim arenenud riikidest liikmeid, esitavad komiteele

a)

teabe ametite kontaktpunktide kohta, kes vastutavad käesoleva lepingu I jao rakendamisega seotud suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse eest, sealhulgas võimaluse korral teabe riigi või piirkonna selliste kontaktpunktide kohta, kus abi ja toetust antakse; ja

b)

teabe suutlikkuse arendamiseks vajaliku abi ja toetuse taotlemise protsessi ja mehhanismide kohta.

Arenguriikidest liikmetel, kes teatavad oma valmisolekust anda suutlikkuse arendamisel abi ja toetust, soovitatakse esitada eespool toodud teave.

3.   Arenguriikidest liikmed ja vähim arenenud riikidest liikmed, kes kavatsevad kaubanduse hõlbustamisega seotud suutlikkuse arendamise abi ja toetust kasutada, esitavad komiteele teabe kõnealuse abi ja toetuse kooskõlastamise ja prioriteetide seadmise eest vastutava(te) kontaktpunkti(de) kohta.

4.   Liikmed võivad esitada punktides 2 ja 3 nimetatud teabe interneti teel ja ajakohastavad seda vajaduse korral. Sekretariaat teeb kogu kõnealuse teabe üldsusele kättesaadavaks.

5.   Komitee kutsub asjaomaseid rahvusvahelisi ja piirkondlikke organisatsioone (näiteks Rahvusvaheline Valuutafond, OECD, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaubandus- ja arengukonverents, WCO, ÜRO piirkondlikud komisjonid, Maailmapank või nende allorganid ja piirkondlikud arengupangad) ja teisi koostööagentuure esitama punktides 1, 2 ja 4 nimetatud teavet.

III JAGU

INSTITUTSIOONILINE KORRALDUS JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Institutsiooniline korraldus

1.   Kaubanduse hõlbustamise komitee

1.1.   Moodustatakse kaubanduse hõlbustamise komitee.

1.2.   Kõik liikmed võivad komitees osaleda, komitee valib endale esimehe. Komitee tuleb kokku käesoleva lepingu asjaomastes sätetes ette nähtud korras, kuid vähemalt kord aastas, et anda liikmetele võimalus pidada nõu kõigis küsimuses, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamise või selle eesmärkide saavutamisega. Komitee täidab selliseid kohustusi, mis on talle käesoleva lepinguga või liikmete poolt ette nähtud. Komitee kehtestab ise oma töökorra.

1.3.   Komitee võib luua vastavalt vajadusele allasutusi. Kõik sellised allasutused annavad aru komiteele.

1.4.   Komitee töötab asjakohasel juhul välja menetlused asjakohase teabe ja parimate tavade jagamise kohta liikmete hulgas.

1.5.   Komitee hoiab tihedat sidet teiste kaubanduse hõlbustamise küsimustega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu WCO, et kindlustada käesoleva lepingu rakendamiseks ja haldamiseks parimad saadaolevad nõuanded ning vältida jõupingutuste tarbetut kattumist. Seoses sellega võib komitee kutsuda kõnealuste organisatsioonide või oma allasutuste esindajaid

a)

osalema komitee istungitel ja

b)

arutama konkreetseid käesoleva lepingu rakendamise küsimusi.

1.6.   Komitee vaatab käesoleva lepingu rakendamise ja toimimise läbi nelja aasta möödumisel pärast selle jõustumist ja korrapäraselt pärast seda.

1.7.   Liikmeid julgustatakse tõstatama komiteele käesoleva lepingu rakendamist ja kohaldamist puudutavaid küsimusi.

1.8.   Komitee toetab ja soodustab liikmete vahel käesoleva lepinguga seotud konkreetsete küsimuste teemalisi erakorralisi arutelusid, et leida viivitamata vastastikku rahuldav lahendus.

2.   Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

Iga liige moodustab ja/või jätab tegutsema kaubanduse hõlbustamise riikliku komitee või määrab olemasoleva mehhanismi, et hõlbustada riigisisest kooskõlastamist ja käesoleva lepingu rakendamist.

Artikkel 24

Lõppsätted

1.   Käesolevas lepingus peaks „liige” hõlmama kõnealuse liikme pädevat asutust.

2.   Kõik käesoleva lepingu sätted on kõikidele liikmetele kohustuslikud.

3.   Liikmed rakendavad käesolevat lepingut alates selle jõustumisest. Arenguriikidest liikmed ja vähim arenenud riikidest liikmed, kes otsustavad võtta kasutusele II jao sätted, rakendavad lepingut II jao kohaselt.

4.   Liige, kes ratifitseerib käesoleva lepingu pärast selle jõustumist, täidab lepingu B- ja C-kategooria kohustusi, arvestades asjaomaseid ajavahemikke alates käesoleva lepingu jõustumisest.

5.   Tolliliidu või piirkondliku majandusühenduse liikmed võivad lähtuda piirkondlikust lähenemisviisist, et täita paremini oma lepingujärgseid kohustusi, sealhulgas piirkondlike allasutuste loomise ja kasutamise teel.

6.   Olenemata Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu 1 A lisa üldisest tõlgendavast märkusest, ei tõlgendata käesoleva lepingu sätteid viisil, mis vähendaksid liikmete GATT 1994 raames võetud kohustusi. Lisaks ei tõlgendata käesoleva lepingu sätteid viisil, mis vähendaksid tehniliste kaubandustõkete lepingust ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohaldamise lepingust tulenevaid liikmete õigusi ja kohustusi.

7.   Käesolevale lepingule kohaldatakse kõiki GATT 1994 erandeid ja vabastusi (23). Erandeid, mida kohaldatakse GATT 1994 või mõne selle osa suhtes ning mis on antud Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu artikli IX punktide 3 ja 4 ning kõigi selle muudatuste kohaselt, kohaldatakse käesolevale lepingule alates selle jõustumise kuupäevast.

8.   GATT 1994 artikli XXII ja XXIII sätteid, nagu on täpsustatud ja rakendatud vaidluste lahendamise käsitusleppes, kohaldatakse käesoleva lepingu kohaselt konsultatsioonide ja vaidluste lahendamise suhtes, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti.

9.   Ühegi käesoleva lepingu sätte suhtes ei tohi teha reservatsioone ilma teiste liikmete nõusolekuta.

10.   Käesolevale lepingule artikli 15 punktide 1 ja 2 kohaselt lisatud arenguriikidest liikmete ja vähim arenenud riikidest liikmete A-kategooria kohustused moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

11.   Komitees arvesse võetud ja käesolevale lepingule artikli 16 punkti 5 kohaselt lisatud arenguriikidest liikmete ja vähim arenenud riikidest liikmete B- ja C-kategooria kohustused moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.


(1)  Igal liikmel on õigus omal äranägemisel määrata kõnealuse kirjelduse õiguslikud piirangud oma veebilehel.

(2)  Käesoleva punkti alusel: a) võib otsuse teinud ametiisik, amet või asutus või kõrgem või sõltumatu haldus- või õigusasutus otsuse enne või pärast meetmete võtmist läbi vaadata; ja b) ei ole liige artikli 4 punkti 1 kohaselt kohustatud andma taotlejale võimalust seda läbi vaadata.

(3)  Eelotsus kauba päritolu kohta võib seisneda päritolu hindamises päritolureeglite lepingu tähenduses, kui otsus vastab käesoleva lepingu ja päritolureeglite lepingu nõuetele. Samuti võib päritolureeglite lepingu kohane päritolu hindamine olla eelotsus kauba päritolu kohta käesoleva lepingu tähenduses, kui otsus vastab mõlema lepingu nõuetele. Selle sätte kohaselt ei pea liikmed lisaks päritolureeglite lepingu kohaselt koostatud lepingutele koostama eraldi päritolu hindamise lepinguid, tingimusel et käesoleva artikli nõuded on täidetud.

(4)  Käesolevas artiklis mõistetakse haldusotsuse all õigusliku toimega otsust, mis mõjutab konkreetsel juhul teatava isiku õigusi ja kohustusi. Tuleb märkida, et käesolevas artiklis hõlmab haldusotsuse mõiste haldusmeetmeid GATT 1994 X artikli tähenduses ning liikme riigisisese õiguse ja õigussüsteemi kohaste haldusmeetmete või haldusotsuse võtmata jätmist. Tegevusetuse kõrvaldamiseks võivad liikmed jätta jõusse alternatiivse haldusmehhanismi või kohtuliku menetlemise, et kohustada tolliasutusi punkti 1 alapunkti a kohase edasikaebamise või läbivaatamise õiguse asemel tegema viivitamata haldusotsust.

(5)  Käesoleva punkti sätted ei takista liikmel tõlgendada edasikaebamist või läbivaatamist käsitleva õigusnormide kohase otsuse tegemata jätmist kaebuse esitaja kasuks langetatud otsusena.

(6)  Iga liige võib vastavalt oma vajadustele ja suutlikkusele määrata kõnealuse keskmise vabastamisaja mõõtmise ulatuse ja metoodika.

(7)  Punkti 7.3 alapunktides a–g loetletud meetmeid käsitatakse volitatud ettevõtjatele kättesaadavatena, kui need on kõigile ettevõtjatele üldiselt kättesaadavad.

(8)  Juhtudel, kui liikmel on olemas kehtiv menetlus, mis tagab punktis 8.2 nimetatud toimingud, ei kohusta see säte kõnealust liiget kiirkorras vabastamise menetlust eraldi sisse seadma.

(9)  Kui sellised taotluskriteeriumid on olemas, kehtivad need lisaks liikme toimimisnõuetele kõigi kaupade ja veoste suhtes, mis saabuvad lennukaubaveo kaudu.

(10)  Käesolevas sättes tähendab kiiresti riknev kaup kaupa, mis rikneb kiiresti oma iseloomulike omaduste tõttu, eelkõige sobivate ladustamistingimuste puudumisel.

(11)  Käesoleva punkti sisu ei ole vastuolus liikme õigusega nõuda kontrollitavate või reguleeritud kaupade impordil kohustuslikena selliseid dokumente nagu sertifikaadid, load või litsentsid.

(12)  Käesolevas punktis osutatakse lähetamiseelsete kontrollide lepinguga ettenähtud kontrollidele, seega ei ole lähetamiseelsed sanitaar- ja fütosanitaarkontrollid sellega vastuolus.

(13)  Käesolev säte ei takista liikmel säilitamast olemasolevaid menetlusi, mille kohaselt võib transiidi tagatisena kasutada transpordivahendeid.

(14)  Kõnealuse tegevuse üldine eesmärk on vähendada nõuete rikkumise sagedust, mille tulemusena väheneb vajadus vahetada nõuetele vastavust taotledes teavet.

(15)  See võib sisaldada asjakohast teavet punkti 3 kohaselt tehtud kontrolli kohta. Sellise teabe saamise tingimuseks on teatav kaitse- ja konfidentsiaalsustase, mille täpsustab kontrolli teinud liige.

(16)  Käesoleva lepingu tähenduses võib suutlikkuse arendamiseks abi ja toetuse andmine toimuda abi pakkumisena tehnilises, rahalises või muus vastastikku kokkulepitud vormis.

(17)  Esitatud teatised võivad hõlmata sellist lisateavet, mida teavitav liige peab vajalikuks. Liikmetel soovitatakse jagada teavet oma riigi tolliasutuse või rakendamise eest vastutava üksuse kohta.

(18)  Ühtlasi võivad liikmed lisada teabe riiklike kaubanduse hõlbustamise rakenduskavade või projektide kohta, rakendamise eest vastutava riikliku asutuse või üksuse kohta ja abiandjate kohta, kellega liikmel võib olla abi andmise kokkulepe.

(19)  Kõnealused kokkulepped sõlmitakse kooskõlas artikli 21 punktiga 3 vastastikku kokkulepitud tingimustel kahepoolselt või asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

(20)  Ühtlasi võivad liikmed lisada teabe riiklike kaubanduse hõlbustamise rakenduskavade või projektide kohta, rakendamise eest vastutava riikliku asutuse või üksuse kohta ja abiandjate kohta, kellega liikmel võib olla abi andmise kokkulepe.

(21)  Kõnealused kokkulepped sõlmitakse kooskõlas artikli 21 punktiga 3 vastastikku kokkulepitud tingimustel kahepoolselt või asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

(22)  Esitatud teave peegeldab suutlikkuse arendamiseks antava abi ja toetuse nõudlusel põhinevat laadi.

(23)  See hõlmab GATT 1994 artikli V punkti 7 ja artikli X punkti 1 ning artikli GATT 1994 VIII lisa.


1. LISA

ARTIKLI 22 PUNKTIS 1 ETTE NÄHTUD TEATISE VORM

Liikmest abiandja:

Ajavahemik, mida teatis hõlmab:

 

 

 

Suutlikkuse arendamise tehniliste ja rahaliste abivahendite kirjeldus

Staatus ja eraldatud/välja makstud summa

Toetust saav riik/piirkond (vajaduse korral)

Rakendusasutus toetust andvas liikmesriigis

Abi väljamaksmise menetlused


KAUBANDUSE HÕLBUSTAMISE LEPINGU LISA

KAUBANDUSE HÕLBUSTAMISE LEPINGU RAAMES VÕETUD A-KATEGOORIA KOHUSTUSTEST TEATAMINE

ALBAANIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Albaania valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse järgmised lepingu jõustumisel rakendatavad sätted.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

 

 

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

 

 

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

 

 

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

 

 

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

 

 

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11-3

Transiiditasud, -eeskirjad ja -formaalsused

11-4

Mittediskrimineerimise põhimõtte tugevdamine seoses transiidiga

11.11.1–5

Transiiditagatised

11.12–13

Transiidialane koostöö ja koordineerimine

Artikkel 12

Tollikoostöö

BOTSWANA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Botswana Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Botswana määrab A-kategooriasse järgmised lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

BRASIILIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Brasiilia esindusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooria kohustusteks kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 3.6.b,

Artikkel 3.9.a.ii,

Artikkel 7.1,

Artikkel 7.7.3 ja

Artikkel 11.9.

BRUNEI

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatise kõnealuse lepingu raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Brunei valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Brunei määrab A-kategooria kohustusteks kõik lepingu artiklite 1–12 sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave: punkti 2.1 alapunktid a ja b

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine: punkt 6.2

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 10.4

Ühtne liides

TŠIILI

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 soovitab Tšiili määrata käesolevaga lepingu jõustumisel A-kategooria kohustustena täitmiseks selle I jao kõik sätted, välja arvatud artikli 7 punkt 7 volitatud ettevõtjate kohta.

HIINA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatise kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Hiina Rahvavabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Hiina Rahvavabariik määrab A-kategooria kohustusteks kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud järgmised.

Artikli 7 punkt 6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Artikli 10 punkt 4

Ühtne liides

Artikli 10 punkt 9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 12

Tollikoostöö

COLOMBIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 teatab Colombia käesolevaga, et lepingu jõustumisel on määratud A-kategooria kohustustena täitmiseks selle I jao kõik sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

KONGO

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt on Kongo Vabariigi valitsusel au teatada A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel 3.1

Eelotsus

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

COSTA RICA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse lõigete 2 ja 3 kohaselt (WT/MIN(13)/36) ning kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 teatab Costa Rica, et A-kategooria kohustusteks on määratud kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 10.1.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2.2

Koopiate aktsepteerimine

CÔTE D'IVOIRE

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt teatab Côte d'Ivoire'i Vabariik oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

DOMINIKAANI VABARIIK

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Dominikaani Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele lepingu I jaole vastavad A-kategooriasse määratud sätted.

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12

Tollikoostöö

Artikkel 13.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

ECUADOR

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt teatab Ecuadori Vabariik oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel/punkt (1)

Kirjeldus

2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

7.1

Saabumiseelne töötlemine

7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

10.6

Tolliagentide kasutamine

10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

10.8

Tagasilükatud kaup

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

11.1

Transiidivabadus

11.2

Transiidivabadus

11.3

Transiidivabadus

11.4

Transiidivabadus

11.5

Transiidivabadus

11.6

Transiidivabadus

11.16

Transiidivabadus

11.17

Transiidivabadus

EGIPTUS

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikliga 15 teatab Egiptus oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel

Kirjeldus

Artikli 4 punktid (1,3,4,5)

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikli 6.3 alapunktid (3.2,3.4,3.5,3.6)

Trahvimise põhimõtted

Artikli 7.3 alapunktid (3.1,3.2,3.3,3.4,3.5)

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikli 10.5 alapunkt (5.1)

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikli 11 punktid (2,3,11,12,13,14,15,16)

Transiidivabadus

EL SALVADOR

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 teatab El Salvador oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel 1

Teabe avaldamine ja kättesaadavus

Artikkel 2

Võimalus esitada märkusi, jõustumisele eelnev teave ja konsultatsioonid

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused: punktid 1, 2, 3, 4 ja 5

Artikkel 5

Muud erapooletuse, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse suurendamise meetmed

Artikkel 6

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude põhimõtted ja trahvid: punktid 1 ja 3

Artikkel 7

Kaupade vabastamine ja tollivormistus: punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6, (alapunktid 3, 4, 5, 6), 8 ja 9

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö: punkt 1

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10

Impordi, ekspordi ja transiidiga seotud tolliformaalsused: punktid 1, 2 (alapunktid 2 ja 3), 3, 5 (alapunkt 1), 6, 7, 8 ja 9

Artikkel 11

Transiidivabadus: punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ja 17

Artikkel 12

Tollikoostöö: punktid 1, 3, 4, 5 (alapunktid 1 ja 2), 12

GABON

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L911) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikliga 15 teatab Gaboni Vabariik oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

GUATEMALA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses soovib Guatemala valitsus teatada ettevalmistuskomiteele, et kooskõlas 7. juuli 2014. aasta WTO dokumendiga WT/PCTF/W/27 on A-kategooria kohustusteks määratud kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud järgmised.

 

Artikli 1.1.1 alapunktid d ja f

 

Artikli 1.2.1 alapunktid a ja b

 

Artikkel 1.3.1

 

Artikkel 1.3.2

 

Artikli 1.4 alapunktid b ja c

 

Artikkel 2.1.1

 

Artikli 3.9.b alapunkt iii

 

Artikkel 5

 

Artikkel 6.1.4

 

Artikkel 7.1.2

 

Artikkel 7.4.3

 

Artikkel 7.6.1

 

Artikkel 7.6.2

 

Artikli 7.7.3 alapunktid a, d, e, f ja g

 

Artikli 7.8.2 alapunktid c ja d

 

Artikkel 7.9.3

 

Artikkel 8.1

 

Artikli 8.2 alapunktid d ja e

 

Artikkel 10.1.1

 

Artikkel 10.2.3

 

Artikkel 10.4.1

 

Artikkel 10.4.2

 

Artikkel 11.17

 

Artikkel 12.2.1

 

Artikkel 12.3

 

Artikkel 12.4

 

Artikkel 12.5

 

Artikkel 12.6

 

Artikkel 12.7

 

Artikkel 12.8

 

Artikkel 12.9

 

Artikkel 12.10

 

Artikkel 12.11

HONDURAS

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt teatab Honduras oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted (välja arvatud artikkel 6.1.3 ja 6.1.4)

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras (välja arvatud artikli 7.8.2 alapunkt d)

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup (välja arvatud artikkel 7.9.3)

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö (välja arvatud artikli 8.2 alapunktid c, d ja e)

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12.12

Kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud

HIINA HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKOND

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Hiina Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Hiina Hongkongi erihalduspiirkond määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

INDONEESIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Indoneesia Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Indoneesia määrab A-kategooriasse järgmised lepingu jõustumisel rakendatavad sätted.

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

IISRAEL

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Iisraeli Riigil au teatada ettevalmistuskomiteele, et Iisrael määrab A-kategooriasse kõik lepingu I jaos sisalduvad sätted.

JORDAANIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Jordaania valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel, välja arvatud järgmised.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 3.1

Eelotsus

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.4

Ühtne liides

Artikkel 11.5–10

Transiidiprotseduurid ja transiidikontroll

KOREA

Mul on au osutada ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsusele (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), mille kohaselt peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) saab liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Lisaks on mul au teatada ettevalmistuskomiteele, et Korea Vabariigi valitsus otsustas määrata A-kategooriasse kõik lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted.

KUVEIT

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Kuveidi Riigil au teatada ettevalmistuskomiteele, et Kuveit määrab A-kategooriasse I lisas sisalduvad sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 3.1

Eelotsus

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 10.4

Ühtne liides

Artikkel 11.11–15

Transiiditagatised

Artikkel 12

Tollikoostöö

KIRGIISI VABARIIK

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Kirgiisi Vabariigi majandusministeeriumil hea meel teatada ettevalmistuskomiteele, et Kirgiisi Vabariik määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 4

Kõik sätted (Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused)

Artikkel 5

Punkt 2 (Kinnipidamine)

Artikkel 9

(Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all)

Artikkel 10

Punkt 5 (Eksportkauba eelinspekteerimine)

Artikkel 11

Punktid 1–4 (Transiiditasud, -eeskirjad, -formaalsused ja mittediskrimineerimine)

HIINA MACAU ERIHALDUSPIIRKOND

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatise kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Hiina Macau erihalduspiirkonna valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Hiina Macau erihalduspiirkond määrab A-kategooriasse kõik lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel, välja arvatud järgmised.

Artikkel 7

Punkt 4 – Riskijuhtimine

Artikkel 7

Punkt 5 – Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10

Punkt 4 – Ühtne liides

MALAISIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Malaisia valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Malaisia määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 7.8

(Veoste menetlemine kiirkorras)

Artikkel 11.9

(Transiididokumentide ja -andmete eelregistreerimine ja töötlemine enne kaupade saabumist)

MAURITIUS

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Mauritiuse Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Mauritiuse Vabariik määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9.1

Kaupade ajutine import

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 23.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

MEHHIKO

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Mehhiko valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel.

MOLDOVA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Moldova Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Moldova Vabariik määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 1

Punktid 1 ja 4 („Avaldamine”, „Teatamine”)

Artikkel 3

(EELOTSUS)

Artikkel 4

(EDASIKAEBAMIS- VÕI LÄBIVAATAMISMENETLUSED)

Artikkel 5

Punkt 2 („Kinnipidamine”)

Artikkel 6

Punkt 2 („Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted”)

Artikkel 7

Punktid 2, 4 ja 5 („Elektrooniline maksmine”, „Riskijuhtimine”, „Tollivormistusjärgne audit”)

Artikkel 8

(PIIRIVALVEAMETI KOOSTÖÖ)

Artikkel 9

(IMPORDIKS MÕELDUD KAUPADE LIIKUMINE TOLLIKONTROLLI ALL)

Artikkel 10

Punktid 3 ja 5–9 („Rahvusvaheliste standardite kasutamine”, „Eksportkauba eelinspekteerimine”, „Tolliagentide kasutamine”, „Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded”, „Tagasilükatud kaup”, „Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur”)

Artikkel 12

Kõik sätted

MONGOOLIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Mongoolia valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Mongoolia määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 11

Transiidivabadus

MONTENEGRO

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Montenegro valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Montenegro määrab A-kategooriasse järgmised lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 3.1

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11.1–3

Transiiditasud, -eeskirjad ja -formaalsused

Artikkel 11.4

Mittediskrimineerimise põhimõtte tugevdamine seoses transiidiga

Artikkel 11.11–15

Transiiditagatised

Artikkel 11.16–17

Transiidikoostöö ja koordineerimine

Artikkel 12

Tollikoostöö

MAROKO KUNINGRIIK

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Maroko Kuningriigil au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse järgmised sätted.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.2

Elektrooniline maksmine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12

Tollikoostöö

Artikkel 13.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

NICARAGUA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Nicaragua valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele A-kategooriasse määratud sätted, mis vastavad lepingu I jaole.

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 108

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12.1

Nõuetelevastavust ja koostööd edendavad meetmed

Artikkel 12.2

Teabevahetus

Artikkel 12.3

Kontrollimine

Artikkel 12.4

Taotlus

Artikkel 12.5

Kaitse ja konfidentsiaalsus

Artikkel 12.6

Teabe esitamine

Artikkel 12.7

Taotluse edasilükkamine või selle täitmisest keeldumine

Artikkel 12.8

Vastastikkus

Artikkel 12.9

Halduskoormus

Artikkel 12.10

Piirangud

Artikkel 12.11

Loata kasutamine või avalikustamine

Artikkel 12.12

Kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud

Artikkel 13.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

NIGEERIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Nigeeria Liitvabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Nigeeria määrab A-kategooriasse järgmised lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11.3

Vabatahtlikud piirangud

Artikkel 11.4

Mittediskrimineerimine

Artikkel 11.6

Nõuded dokumentidele

Artikkel 11.8

Tehniliste kaubandustõkete kohaldamata jätmine

Artikkel 11.9

Transiididokumentide eelregistreerimine ja töötlemine

Artikkel 11.10

Transiitveo kiire lõpetamine ning

Artikkel 11.11

Transiiditagatised

OMAAN

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Omaani Sultaniriigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Omaan määrab A-kategooriasse järgmised lepingu jõustumisel rakendatavad sätted.

Artikkel 1

Avaldamine

1.1

Interneti teel kättesaadav teave

1.4

Teatamine

Artikkel 2

Võimalus esitada märkusi, jõustumisele eelnev teave ja konsultatsioonid

2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 5

Muud erapooletuse, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse suurendamise meetmed

5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

5.2

Kinnipidamine

5.3

Katsemenetlused

Artikkel 6

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude põhimõtted

6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 7

Kaupade vabastamine ja tollivormistus

7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10

Impordi, ekspordi ja transiidiga seotud tolliformaalsused

10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

10.6

Tolliagentide kasutamine

10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

10.8

Tagasilükatud kaup

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

11.1.3

Transiiditasud, -eeskirjad ja -formaalsused

11.4

Mittediskrimineerimise põhimõtte tugevdamine seoses transiidiga

11.11.1

Transiiditagatised

Artikkel 13

Institutsiooniline korraldus

13.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

PANAMA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse lõigete 2 ja 3 kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) ning kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 teatab Panama, et lepingu jõustumisel on määratud A-kategooria kohustustena täitmiseks järgmised lepingu I jao sätted.

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.5

Tollivormistusjärgne audit

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12.1

Nõuetelevastavust ja koostööd edendavad meetmed

Artikkel 12.2

Teabevahetus

Artikkel 12.3

Kontrollimine

Artikkel 12.4

Taotlus

Artikkel 12.5

Kaitse ja konfidentsiaalsus

Artikkel 12.6

Teabe esitamine

Artikkel 12.7

Taotluse edasilükkamine või selle täitmisest keeldumine

Artikkel 12.8

Vastastikkus

Artikkel 12.9

Halduskoormus

Artikkel 12.10

Piirangud

Artikkel 12.11

Loata kasutamine või avalikustamine

Artikkel 12.12

Kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud

PARAGUAY

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt teatab Paraguay Vabariik oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

Artikkel/punkt (2)

Kirjeldus

3

Eelotsus

4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

5.2

Kinnipidamine

7.2

Elektrooniline maksmine

7.4

Riskijuhtimine

9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

10.2

Koopiate aktsepteerimine

10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

10.4

Ühtne liides

10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

10.6

Tolliagentide kasutamine

10.8

Tagasilükatud kaup

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

11

Transiidivabadus

12

Tollikoostöö

PERUU

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 teatab Peruu käesolevaga, et lepingu jõustumisel on määratud A-kategooria kohustustena täitmiseks selle I jao kõik sätted, välja arvatud järgmised.

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 5.1

Teatised kontrolli või läbivaatamiste tõhustamiseks

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 10.4

Ühtne liides

Artikkel 12

Tollikoostöö

FILIPIINID

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Filipiinide valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 3

Eelotsus

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

Artikkel 5.2

Kinnipidamine

Artikkel 5.3

Katsemenetlused

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 6.3

Trahvimise põhimõtted

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine

Artikkel 7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Artikkel 10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus

Artikkel 12

Tollikoostöö

KATAR

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Katari Riigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Katar määrab A-kategooria kohustusteks kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud järgmine.

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

SAUDI ARAABIA KUNINGRIIK

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Saudi Araabia Kuningriigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel, välja arvatud järgmised.

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 10.4

Ühtne liides

SENEGAL

Kooskõlas ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsusega (WT/MIN(13)/36) kaubanduse hõlbustamise lepingu kohta teatab Senegal oma A-kategooria kohustused vastavalt allpool loetletud sätetele.

 

ARTIKKEL/PUNKT

KIRJELDUS

1

2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

2

2.2

Konsultatsioonid

3

4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

4

5.2

Kinnipidamine

5

5.3

Katsemenetlused

6

7.1

Eksportkauba eelinspekteerimine

7

7.2

Elektrooniline maksmine

8

7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

9

7.4

Riskijuhtimine

10

7.6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

11

9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

12

10.2

Koopiate aktsepteerimine

13

10.3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

14

10.4

Ühtne liides

15

10.6

Tolliagentide kasutamine

16

10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

17

10.8

Tagasilükatud kaup

18

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

19

12

Tollikoostöö

SINGAPUR

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Singapuri Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Singapuri Vabariik määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

SRI LANKA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Sri Lanka määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Sätted

Pealkiri

4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

5.2

Kinnipidamine

6.3

Trahvimise põhimõtted

7.2

Elektrooniline maksmine

7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

10.6

Tolliagentide kasutamine

10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

10.8

Tagasilükatud kaup

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

11

Transiidivabadus

TAIWANI, PENGHU, CHINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUM

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee” liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Taiwani, Penghu, Chinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumil au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu artiklites 1–12 sisalduvad sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel.

TADŽIKISTAN

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) on peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee volitatud muu hulgas saama liikmete teatiseid kaubanduse hõlbustamise lepingu raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Tadžikistani valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse järgmised ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jao sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel.

Artikkel 1

Punkt 1

Avaldamine

Punkt 2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 4

Kõik sätted

Artikkel 5

Punkt 2

Kinnipidamine

Punkt 3

Katsemenetlused

Artikkel 6

Kõik sätted

Artikkel 7

Punkt 1

Saabumiseelne töötlemine

Punkt 3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

Punkt 4

Riskijuhtimine

Punkt 5

Tollivormistusjärgne audit

Punkt 6

Keskmiste vabastamisaegade määramine ja avaldamine

Punkt 8

Veoste menetlemine kiirkorras

Punkt 9

Kiiresti riknev kaup

Artikkel 8

Punkt 1

Artikkel 9

Kõik sätted

Artikkel 10

Punkt 1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Punkt 2

Koopiate aktsepteerimine

Punkt 3

Rahvusvaheliste standardite kasutamine

Punkt 5

Eksportkauba eelinspekteerimine

Punkt 6

Tolliagentide kasutamine

Punkt 7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Punkt 8

Tagasilükatud kaup

Punkt 9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Kõik sätted

TAI

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Tai kuninglikul valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Tai määrab A-kategooriasse kõik lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel, välja arvatud järgmised.

Artikkel 3

Eelotsus: punktid 5 ja 6

Artikkel 4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused: punkt 4

Artikkel 5

Muud meetmed: punkt 1 „Teatamine” ja punkt 3 „Katsemenetlused”

Artikkel 6

Põhimõtted lõivude ja tasude kohta: punktid 3.4 ja 3.7, „Trahvimise põhimõtted”

Artikkel 7

Kaupade vabastamine ja tollivormistus: punkt 1.1, „Saabumiseelne töötlemine”

Artikkel 10

Tolliformaalsused: punkt 8 „Tagasilükatud kaup” ja punkt 9 „Kaupade ajutine import”

Artikkel 11

Transiidivabadus: punktid 1, 8 ja 9

Artikkel 12

Tollikoostöö: punkt 2 „Teabevahetus”, punkti 5.1 alapunktid c–f ja punkt 6.1, „Teabe esitamine”

TUNEESIA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) ja kaubanduse hõlbustamise lepingu II jao artikli 15 kohaselt määrab Tuneesia Vabariigi valitsus A-kategooriasse kõnealuse lepingu järgmised sätted.

Artikli või punkti number (3)

Kirjeldus

1.1

Avaldamine

1.2

Interneti teel kättesaadav teave

1.3

Teabekeskused

1.4

Teatamine

2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

4

Edasikaebamis- või läbivaatamismenetlused

5.2

Kinnipidamine

6.3

Trahvimise põhimõtted

7.1

Saabumiseelne töötlemine

7.3

Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest

9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

10.2

Koopiate aktsepteerimine

10.5

Eksportkauba eelinspekteerimine

10.6

Tolliagentide kasutamine

10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

10.8

Tagasilükatud kaup

10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

11, v.a 11.5

Transiidivabadus, välja arvatud transiitliikluse jaoks füüsiliselt eraldatud taristu kättesaadavaks tegemine

12

Tollikoostöö

23.2

Kaubanduse hõlbustamise riiklik komitee

TÜRGI

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Türgi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et ta määrab A-kategooriasse kõik ministrite ülalnimetatud otsusele lisatud lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse täielikult lepingu jõustumisel, välja arvatud järgmine.

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup

UKRAINA

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Ukraina valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Ukraina määrab A-kategooriasse järgmised lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 1.1

Avaldamine

Artikkel 1.2

Interneti teel kättesaadav teave

Artikkel 7.1

Saabumiseelne töötlemine

Artikkel 7.4

Riskijuhtimine (välja arvatud artikkel 7.4.1, 7.4.2 ja 7.4.3)

Artikkel 7.7

Kaubanduse hõlbustamise meetmed volitatud ettevõtjatele

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 7.9

Kiiresti riknev kaup (välja arvatud artikkel 7.9.1 ja 7.9.2)

Artikkel 8

Piirivalveameti koostöö

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.8

Tagasilükatud kaup (välja arvatud artikkel 10.8.2)

Artikkel 10.9

Kaupade ajutine import ning sees- ja välistöötlemise protseduur

Artikkel 11

Transiidivabadus (välja arvatud artikkel 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10)

URUGUAY

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36) ja kooskõlas kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) II jao artikliga 15 määrab Uruguay Idavabariik lepingu jõustumisel A-kategooria kohustusteks kõik lepingu I jao sätted, välja arvatud artikkel 7.3. „Vabastamise eraldamine tollimaksude, muude maksude, lõivude ja tasude lõplikust kindlaksmääramisest”, mis määratakse B-kategooria kohustuseks.

VIETNAM

Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi „ettevalmistuskomitee”) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping”) raames võetud A-kategooria kohustuste kohta.

Eeltooduga seoses on Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusel au teatada ettevalmistuskomiteele, et Vietnam määrab A-kategooriasse järgmised lepingu I jaos sisalduvad sätted, mida rakendatakse lepingu jõustumisel.

Artikkel 1.3

Teabekeskused

Artikkel 1.4

Teatamine

Artikkel 2.1

Võimalus esitada märkusi ja jõustumisele eelnev teave

Artikkel 2.2

Konsultatsioonid

Artikkel 4.1

Edasikaebamise või läbivaatamise õigus

Artikkel 6.1

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud lõivude ja tasude üldpõhimõtted

Artikkel 6.2

Impordi ja ekspordi suhtes rakendatud või sellega seotud tollimenetluse lõivude ja tasude eripõhimõtted

Artikkel 7.8

Veoste menetlemine kiirkorras

Artikkel 9

Impordiks mõeldud kaupade liikumine tollikontrolli all

Artikkel 10.1

Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded

Artikkel 10.2

Koopiate aktsepteerimine

Artikkel 10.6

Tolliagentide kasutamine

Artikkel 10.7

Ühised piirimenetlused ja dokumentide kohta esitatavad ühtsed nõuded

Artikkel 11.1–3

Transiiditasud, -eeskirjad ja -formaalsused

Artikkel 11.4

Mittediskrimineerimise põhimõtte tugevdamine seoses transiidiga


(1)  Kui osutatakse konkreetsetele punktidele, piirduvad Ecuadori Vabariigi võetud kohustused nende punktidega, mitte kogu artikli sisuga.

(2)  Kui osutatakse konkreetsetele punktidele, piirduvad Paraguay Vabariigi võetud kohustused nende punktidega, mitte kogu artikli sisuga.

(3)  Kui osutatakse artikli konkreetsele punktile, piirdub Tuneesia võetud kohustus selle punktiga ega hõlma artikli muid punkte.


MÄÄRUSED

30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/62


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1948,

29. oktoober 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/2006 (2) jõustatakse otsuses 2012/642/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 29. oktoobril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1957, (3) millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, nähes ette nimetatud otsusega teatavate isikute ja üksuste suhtes kohaldatavate piiravate meetmete peatamise.

(3)

Piiravate meetmete kohaldamise peatamise rakendamiseks on seepärast vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(4)

Võttes arvesse olukorda Valgevenes ja selleks, et tagada sidusus otsuse 2012/642/ÜVJP II lisa muutmisega, peaks määruse (EÜ) nr 765/2006 IV lisa muutmise õigust teostama nõukogu.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 765/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 765/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

„6.   Peatatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldude kohaldamine IV lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 8b

Nõukogu muudab IV lisa otsuse 2012/642/ÜVJP II lisa suhtes vastu võetud otsuste alusel.”

3)

Käesoleva määruse lisa tekst lisatakse määrusele (EÜ) nr 765/2006 IV lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 285, 17.10.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes (ELT L 134, 20.5.2006, lk 1).

(3)  Nõukogu 29. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1957, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 149).


LISA

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IV lisa tekst.

„IV LISA

Artikli 2 lõikes 6 osutatud isikud ja üksused

A.   Isikud

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich

26.

Dysko, Henadz Iosifavich

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

29.

Esman, Valery Aliaksandravich

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

32.

Halavanau Viktar Ryhoravich

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

48.

Ivanou, Siarhei

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

50.

Kadzin, Raman Viktaravich

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

55.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

57.

Karpenka, Ihar Vasilievich

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

61.

Kazheunikau Andrey

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

63.

Kharyton, Aliaksandr

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

71.

Kolas, Alena Piatrovna

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich

75.

Krasheuski, Viktar

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

90.

Lomats, Zianon Kuzmich

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

98.

Maladtsova, Tatsiana

99.

Maslakou, Valery Anatolievich

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

108.

Padabed, Iury Mikalaevich

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich

110.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

119.

Saikouski Valeri Yosifavich

120.

Sanko Ivan Ivanavich

121.

Sauko, Valery Iosifavich

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna

124.

Shamionau Vadzim Iharavich

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

126.

Shchurok, Ivan Antonavich

127.

Shastakou, Iury Valerievich

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

129.

Shved, Andrei Ivanavich

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

136.

Simanouski Dmitri Valerevich

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

146.

Traulka Pavel

147.

Trutka, Iury Igorevich

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

149.

Tupik, Vera Mikhailauna

150.

Tushynski Ihar Heraninavich

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

156.

Vehera, Viktar Paulavich

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich

166.

Zhuk, Alena Siamionauna

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

B.   Üksused

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk”.


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/71


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1949,

29. oktoober 2015,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Tulenevalt Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsusest kohtuasjas T-276/12: Y. Chyzh jt vs. nõukogu (2) ei ole enam alust hoida nelja üksust määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Tuleks ajakohastada teavet, mis käsitleb teatavaid isikuid ja üksusi, kes on määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(2)  Üldkohtu (esimene koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus kohtuasjas T-276/12: Yury Aleksandrovich Chyzh vs. nõukogu, ECLI:EU:T:2015:748 (kohtulahendite kogumikus seni avaldamata).


LISA

I.

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa B osas (üksused) esitatud loetelust jäetakse välja järgmised üksused.

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa A osas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega:

 

Nimed

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjendused

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Aadress:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17” управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Major, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ja kohtumistele, andis välja korraldusi nende suhtes rangema režiimi ja läbiotsimiste kohaldamiseks ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest aastatel 2011–2012, kasutades nende vastu ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Sünniaeg: 1960

Sünnikoht: Leonovo, Borisovi rajoon, Minski oblast

ID: 4020160A013PB7

Aadress:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Valgevene

Infominister alates 30.6.2014, endine infoministri esimene asetäitja. Tal on olnud alates 2003. aastast tähtis roll riigi propaganda levitamisel, millega provotseeritakse, toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone, ja ajakirjandusvabaduse piiramisel. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Aadress:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Kolonel, siseministeeriumi vägede väljaõppe osakonna asejuht, endine sisevägede eribrigaadi juht Uruši eeslinnas Minskis. Ta juhtis oma üksust valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumisel 19. detsembril 2010 Minskis, kus kasutati ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Sünniaeg: 30.8.1967

Passi number: SP0013023

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministri asetäitja, vastutav advokatuuri töötajate järelevalve ja kontrolli eest, vastutas varem juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja õigus- ja õigustloovaid akte.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb selliste õigusaktide väljatöötamises, mis on kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsed.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Oma varasemal ametikohal KGB ülema asetäitjana vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest ning seega on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Määrati uuele ametikohale reservvägedes 2012. aasta mais.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Aadress:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна,32

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajooni aseprokurör. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Sünniaeg: 29.4.1965

Aadress:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Kindral, Minski politsei juht. Alates Minski politsei juhiks nimetamisest 21. oktoobril 2011 vastutab ta ülemana ligikaudu tosina rahumeelse meeleavaldaja tagakiusamise eest Minskis. Nimetatud meeleavaldajad mõisteti hiljem süüdi massiürituste seaduse rikkumises. Mitmeid aastaid juhtis ta politsei tegevust opositsiooni tänavaprotestide vastu.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Sünniaeg: 1964

Endine justiitsministri esimene asetäitja (kuni detsembrini 2014), juhtis kohtuasutuste, perekonnaseisuametite ja notaribüroode süsteemi. Tema ülesanded hõlmavad järelevalvet ja kontrolli advokatuuri töötajate üle. Tal on olnud oluline osa poliitvange kaitsvate advokaatide peaaegu süstemaatilises väljaheitmises.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Endine Minski Kastrišnitski rajoonikohtu kriminaalasjade eest vastutav aseesimees ja Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu endine kohtunik. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB juhi asetäitja, Bresti oblasti KGB endine juht. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Bresti oblastis ja Valgevenes.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Aadress:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minski Partizanski rajoonikohtu esimees, endine Minski Frunzenski rajoonikohtu aseesimees, Minski Frunzenski rajoonikohtu endine kohtunik, tegeleb meeleavaldajate Aleksandr Otroštšenkovi (talle määrati 4-aastane vanglakaristus), Aleksandr Moltšanovi (3 aastat) ja Dmitri Noviki (3,5 aastat vabadusekaotust) kohtuasjadega. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Sünniaeg: 29.9.1955, Senno, Vitsebski oblast

Aadress:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Valgevene

Riikliku ringhäälingu ettevõtte juht alates 28. detsembrist 2010. Kirjeldades ennast kui autoritaarset demokraati, on ta vastutav riigi propaganda levitamise eest televisioonis – propaganda, millega toetati ja õigustati demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Sünniaeg: 22.3.1964

Sünnikoht: Oshmiany, Grodna oblast

Aadress:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(Zhestkova tn 14a, Vitsebsk)

Vitsebski oblasti peaprokurör alates oktoobrist 2006. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Vastutab sealhulgas Siarhei Kavalenka ja Andrei Haidukovi suhtes algatatud kohtuasjade eest.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Sünniaeg: 20.9.1954

Sünnikoht: Tšašniki rajoon, Vitsebski oblast

ID: 3200954E045PB4

Aadress:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Grodna oblasti tollikomitee esimees (alates 22. aprillist 2011), endine KGB esimehe esimene asetäitja (2005–2007), endine riikliku tollikomitee esimehe asetäitja (2007–2011).

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu eelkõige aastatel 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Sünniaeg: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

KGB ülema endine asetäitja (2010 kuni 2013. aasta juuli), vastutab välisluure eest. Jagas vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Sünniaeg: 15.12.1952, Borisov

Aadress:

Oktjabrskaja 5

Minsk

Valgevene õigusinstituudi (eraülikool) rektor. Endine justiitsminister, temale alluvad talitused koostasid seadusi, mille abil represseeritakse kodanikuühiskonda ja demokraatlikku opositsiooni. Keeldus valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest või tühistas registreerimised; ignoreeris julgeolekuteenistuste poolt rahva vastu toime pandud seadusevastaseid tegusid.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Aadress:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Riikliku julgeoleku instituudi (KGB kool) ülema asetäitja ja endine Vitsebski rajooni KGB ülem.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Vitsebski oblastis.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Aadress:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Endine Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik ja aseesimees. Menetles endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasja. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministri asetäitja ja eeluurimise juhina vastutas protestide vägivaldse mahasurumise ja inimõiguste rikkumise eest 2010. aasta detsembris toimunud valimistega seotud uurimismenetluse ajal. Ühines 2012. aasta veebruaris reservväega. Praegu reservväe kindral.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB riiklike sidesüsteemide osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Sünniaeg: 26.11.1961

Sünnikoht: Buchani, Vitsebski rajoon

Aadress:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Passi number: MP0515811

Minski linnavalitsuse õigusosakonna juhataja esimene asetäitja. Endine Minski keskrajoonikohtu aseesimees, endine Minski keskrajoonikohtu kohtunik. 6. augustil 2006 mõistis 2006. aasta presidendivalimiste jälgimise eest vangistusse kodanikualgatuses Partnerlus osalevad kodanikuühiskonna aktivistid. Nikolai Astreikole määrati 2 aastat, Timofei Drantšukile 1 aasta ja Enira Bronitskajale 6 kuud vanglakaristust. 2007., 2010., 2011. ja 2012. aastal määras ta mitmele aktivistile mitmepäevase vanglakaristuse, eelkõige määras ta 20. detsembril 2010 Andrei Luhinile, Serhey Krauchankale ja Stanislau Fedoraule 10 päeva pikkuse vangistuse ning Volha Chernykhile 12 päeva pikkuse vangistuse. Määras 21. detsembril 2010 Mykalai Dzemidenkale 15 päeva pikkuse vangistuse. 20. detsembril 2011 määras ta kahele 19. detsembri 2010 sündmuste aastapäeva üritustel osalenud aktivistile, Vassil Parfenkaule ja Siarhey Pavelile vastavalt 15 päeva pikkuse ja 12 päeva pikkuse vangistuse.

6. septembril 2012 määras ta Aliaksey Tseplyle, kes väidetavalt avaldas Minski kesklinnas opositsiooni ajalehte jagades politseinikule vastupanu, 5 päeva pikkuse vangistuse.

Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Sünniaeg: 1968

Aadress:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Minski oblasti politseiülem (alates 2015. aasta märtsist või aprillist), endine Vitsebski oblasti politseiülem, politseikindral (alates 2013. aastast). Endine Minski politseiülema asetäitja ja OMONi Minski operatiivrühma ülem. Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, ja osales ka ise toimepandud vägivallaaktides, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aastal juhatas ta samuti vägesid, mis surusid Minskis maha mitmeid muid protestiaktsioone, milles osalesid poliitilised aktivistid ja rahumeelsed kodanikud.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minski prokurör, kes 2011. aastal jättis rahuldamata Molodoi Fronti (Noorsoorinne) aktivistide Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes tehtud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministri abi/nõunik. Justiitsministri abina vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi rolli ja tegevuse eest, mis seisnes kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsete õigusaktide väljatöötamises, kohtunike ja prokuröride töö järelevalves, valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises, poliitvange kaitsvate advokaatide vastu suunatud otsuste tegemises ning julgeolekuteenistuste poolt elanikkonna vastu toimepandud ebaseadusliku tegevuse tahtlikus eiramises.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Sünniaeg: 17.7.1977

Kehtiv pass: MP3260350

Motoriseeritud patrullteenistuse relvastus- ja varustusüksuse komandör.

2011. aasta veebruaris sai president Lukašenkalt auhinna ja kiituskirja aktiivse osalemise ja korralduste täitmise eest 19. detsembril 2010 toimunud demonstratsioonide vastaste repressioonide ajal.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Aadress:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülem, vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Kakunin survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minski oblasti ja linna KGB ülem ja endine Minski KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Minskis.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 3.1.1954

Sünnikoht: Akulintsi, Mohilev region

ID: 3030154A124PB9

Aadress:

220114, Filimonova 55/2, Minsk, Valgevene

Lähedastes sidemetes president Lukašenkaga, kellega töötas koos 1980. ja peamiselt 1990. aastatel. Riikliku Olümpiakomitee aseesimees (esimees on Aleksandr Lukašenka). Käsipalliliidu esimees, valiti tagasi 2014. aastal. Endine parlamendi alamkoja esimees. Üks juhtfiguure võltsitud tulemustega presidendivalimistes 2006. aastal.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minski Oktjabrski rajooni luurekomitee juht, endine riigiprokurör endiste presidendikandidaatide Vladimir Nekljaevi ja Vitali Rimaševski, Neklajevi valimiskampaania meeskonna liikmete Andrei Dmitrjevi, Aleksandr Feduta ja Sergei Vozniaki ning Noorsoorinde aseesimehe Anastasia Položanka kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministeeriumi ühiskondlike organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse vanemkonsultant. Ta on alates 2001. aastast aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, tegeledes isiklikult valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumisega ning see on paljudel juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Aadress:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

2010. aasta presidendivalimiste Bresti oblasti valimiskomisjoni endine esimees. 2014. aasta kohalike valimiste Bresti oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti režiimimeelse ametiühinguorganisatsiooni juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena vastutab ta Bresti oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Aadress:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minski Sovetski rajoonikohtu esimees, endine Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Aadress:

KGB koolituskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kindralmajor, määrati KGB väljaõppekeskuse juhiks, Grodna oblasti KGB endine juht. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Grodna oblastis.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Pekalin, Smolevitši rajoon, Minski oblast

Aadress:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Riikliku kultuuri- ja kunstiülikooli teadusuuringute osakonna juhataja (alates 2014. aasta septembrist). Endine presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse asedirektor, nimetatud keskus on üks demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone toetava ja õigustava riikliku propaganda peamisi koostajaid.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Sünniaeg: 25.7.1959

Sünnikoht: Ali-Bairamly, Azerbaijan

ID: 3250759A066PB3

Aadress:

220030 Minsk, K. Marx tn 3

SRÜ täidesaatva komitee organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja narkootikumide vastu võitleva osakonna, ohutuse ja uute väljakutsete ja ähvardavate ohtude valdkonna koostöö nõunik. On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministrina juhatas siseministeeriumi väeüksusi, mis surusid jõhkralt maha 19. detsembri 2010. aasta meeleavalduse, ja tundis selle ülesande üle uhkust. 2012. aasta jaanuaris määrati reservi.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Kindralmajor, endine KGB koolituskeskuse juht, endine Minski oblasti ja Minski linna KGB ülem, saadeti reservväkke. KGB töötajate ettevalmistamise ja väljaõppe eest vastutava isikuna vastutab KGB repressiivse tegevuse eest, mis on suunatud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Tulenevalt oma eelnevast ametikohast, vastutab KGB samaväärse repressiivse tegevuse eest Minski linnas ja oblastis.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Sünniaeg: 31.8.1947,

Sünnikoht: Minsk

Aadress:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režiimi toetava Kirjanike Liidu nõukogu liige. Vastutav võltsitud teabe levitamise korraldamise ja elluviimise eest riigi kontrolli all oleva meedia kaudu. Infoministri endise asetäitjana mängis tähtsat rolli riigi propaganda levitamisel, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet ja valeinformatsiooni.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Sünniaeg: 18.1.1951

Nevinyany, Minski oblast (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Aadress:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Valgevene keskvalimiskomisjoni sekretär.

Alates 2000. aastast on ta olnud üks peamisi valimis- ja referendumitulemuste võltsimises osalevaid isikuid, eelkõige aastatel 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Sünniaeg: 14.5.1947

Aadress:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Režiimi toetava Ajakirjanike Liidu president. Ministrite nõukogu ajalehe „Respublika” peatoimetaja. Trükiajakirjanduses riigi propagandamasina üks häälekamaid ja mõjukamaid liikmeid. Ta on toetanud ja õigustanud repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on näidatud süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Aadress:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 14.7.2011, Struy, Vitali, 10 trahviühikut (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski, Paval, 10 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest. 24. juulil 2012, kuigi ta oli juba piiravate meetmete loetellu kantud, määras opositsiooniaktivistile Andrej Molchanile, keda kaks politseinikku olid rängalt peksnud, trahvi pahatahtliku huligaansuse eest.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Sünniaeg: 27.1.1944 Karabani, Minski oblast

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise riigikontrollikomitee esimehena (kuni 28. detsembrini 2010) oli üks peamistest Ales Bjaljatski kohtuasjas osalenud isikutest. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Aadress:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Gorkis asuva karistuslaagri IK-9 ülem, vastutab D. Daškevitši ebainimliku kohtlemise eest, sealhulgas piinamise ja õigusabi kasutamise tõkestamise eest. Lopatko oli võtmetähtsusega ametikohal karistuslaagris, kus peeti kinni Daškevitšit ning kus poliitvangide (sealhulgas Daškevitši) suhtes kasutati psühholoogilist survet, sealhulgas keelati neil magamine ja neid hoiti üksikvangistuses.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Sünniaeg: 30.8.1954

Sünnikoht: Kopõss, Vitsebski rajoon

Aadress:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Valgevene Vabariigi president

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Sünniaeg: 28.11.1975

Aadress:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Presidendi assistent/abi riikliku julgeoleku küsimustes. 2013. aasta mais määras isa ta Potash Exportsi Valgevene-Venemaa komisjoni kaasjuhiks. Olles üks oma isa lähedasemaid kaastöötajaid, on ta mänginud võtmerolli demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu rakendatud repressioonimeetmetes. Riikliku julgeolekunõukogu võtmetähtsusega liikmena vastutab demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaste repressioonimeetmete koordineerimise eest, eriti 19. detsembri 2010. aasta meeleavalduse mahasurumisel.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Sünniaeg: 12.8.1971

ID: 3120871A074PB7

Siseministeeriumi Minski linna eriüksuse ülem.

Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aasta juunis juhatas ta samuti vägesid, mis represseerisid Minski rahumeelseid kodanikke. 7. mail 2014 sai tema juhitud rügement siseministeeriumilt erilise tunnustusena lipu.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 5.8.1958,

Grodna oblast

ID: 3050858A060PB5

Aadress:

Välisministeerium

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Välisminister, endine presidendi administratsiooni juht.

Presidendi administratsiooni juhataja ametis peeti teda režiimi tähtsuselt teiseks võimsaimaks isikuks ja seetõttu vastutab võltsitud tulemustega valimiste organiseerimise eest 2008. ja 2010. aastal ning neile järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB sõjalise vastuluure osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Sünniaeg: 18.10.1954

Sünnikoht: Kosuta, Minski oblast

Aadress:

Gvardeiskaya, 16-17

Konstitutsioonikohtu ülem ja endine peaprokurör, kes on aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises. Oma eelmistes ülesannetes aastatel 2004–2008 oli ta üks peamisi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastastes repressioonides osalevaid isikuid. Alates konstitutsioonikohtusse ametisse nimetamisest on ta ustavalt ellu viinud režiimi repressioonipoliitikat ning jõustanud repressiivseid seadusi isegi juhul, kui nende sisu oli vastuolus põhiseadusega.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Aadress:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Grodna oblasti prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Aadress:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Mõistis 10. jaanuaril 2011 süüdi Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivisti Julian Misiukevitši ja määras talle karistuseks 12 päeva pikkuse vangistuse ning määras vastavalt 21. jaanuaril 2011 ja 31. jaanuaril 2011. aastal 9 päeva pikkuse vangistuse poliitilisele aktivistile Usevalad Šašarinile ja kodanikuühiskonna aktivistile Tsimafei Atranšankaule.

Mõistis poliitvangide toetuseks asetleidnud kampaanias osalemise eest vastavalt 27. detsembril 2010 ja 20. jaanuaril 2011 süüdi inimõiguste kaitsja Mihhail Matskevitši ja määras talle 10 päeva pikkuse vangistuse, ning kodanikuühiskonna aktivisti Valer Siadou ja määras talle 12 päeva pikkuse vangistuse. Samuti osales 2011. aastal otseselt kodanikuühiskonna aktivistide kohtulikus represseerimises. Määras vastavalt 4. juulil ja 7. juulil 2011. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse Anton Glinistyle ja Andrei Ignatšykile. Samuti osales 2012. aastal otseselt poliitiliste aktivistide kohtulikus represseerimises.

Määras 22. veebruaril 2012. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse tuntud poliitilisele aktivistile Pavel Vinagradaule, kelle suhtes ta 10. aprillil 2012 määras kahe aasta pikkuse ennetava politsei järelevalve. Määras 23. märtsil 2012. aastal 5 päeva pikkuse vangistuse liikumise „Sotsiaalvõrgustike kaudu toimuv revolutsioon” poliitilistele aktivistidele Mikhas Kostkale ja Anastasia Šuleikale.

Määras 21. aprillil 2012 viimasele taas 10 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 24., 25. ja 26. mail 2012 Noorsoorinde aktivistidele Uladzimir Jaromenakile, Zmitser Kremenetskile ja Raman Vasiljevile vastavalt 10, 10 ja 12 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 22. juunil 2012 Euroraadio ajakirjanikule Paval Sverdloule 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 18. juulil 2012 aktivist Katsiarina Halitskayale 10 päeva pikkuse vangistuse. Määras 8. ja 9. novembril 2012 Noorsoorinde aktivistidele Uladzimir Jaromenakile ja Raman Vasiljevile 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. mail 2013 aktivist Aliaksandr Yarashevichile 12 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud. Määras 6. augustil 2014 aktivistile Oleg Korolile 10 päeva haldusaresti, andmata talle kohtus sõna ja väites, et: „Ma tean, et tunnistate end süüdi.”

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 7.2.1956,

Sünnikoht: Smolensk (Venemaa)

Ei algatanud uurimist seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine siseminister ning samuti presidendi turvateenistuse endine ülem. Vastutas siseministrina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest kuni 6. aprillini 2009, mil ta jäi tervislikel põhjustel pensionile.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Minski Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis. President Lukašenka andis talle 2014. aasta oktoobris III järgu teeneteordeni.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Sünniaeg: 5.3.1962

Sünnikoht: Slutsk (Minski oblast)

Aadress:

Beruta tn 15-62 (2. korpus)

ID: 3050362A050PB2

Passi nr: MP2272582

Valdusühingu Triple of Yuri Chizh turvateenistuse ülem, endine siseministeeriumi eriüksuse ülem. Riikliku märulipolitsei üksuste komandörina vastutab otseselt rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest ja osales selles vahetult, eelkõige 2004. ja 2008. aastal.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endine siseministri esimene asetäitja (kuni 2012. aasta detsembrini), vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Reservväe kolonel.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Sünniaeg: 1.10.1963

Sünnikoht: Zagorsk

(Sergijev Possad, Venemaa)

Endine infominister (lahkus 2014. aasta juunis ametist), presidendi administratsiooni endine asejuht, ideoloogia peadirektoraadi juhataja presidendi administratsioonis, endine presidendi administratsiooni analüüsi- ja infokeskuse direktor.

Ta on olnud üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid. Edutati ministriks ja on sellest ajast jätkanud häälekat propagandat ja režiimi opositsiooni- ja kodanikuühiskonna vastaste tegude õigustamist.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Sünniaeg: 1.7.1951

Sünnikoht: Votnia, Magiljovi oblast

ID: 3010751M102PB0

Endine president Lukašenka nõunik (kuni 18. maini 2015), endine presidendi administratsiooni esimene asejuht, endine haridusminister.

Sulges Euroopa Humanitaarülikooli, andis korralduse opositsiooniliste üliõpilaste represseerimiseks, et sundida neid hääletama. Täitis aktiivset osa võltsitud tulemustega valimiste korraldamises aastatel 2008, 2010 ja 2012 ning sellele järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises 2008. ja 2010. aastal. President Lukašenkale väga lähedal seisev isik. Juhib ühendust Belaja Rus, mis kujutab endast režiimi peamist ideoloogilist ja poliitilist organisatsiooni.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 4.5.1955

Sünnikoht: Minsk

Aadress:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, riikliku alalise julgeolekukomitee aseesimees, riikliku julgeolekukomitee aseesimees. KGB majandusjulgeoleku osakonna endine ülem.

Vastutas KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Sünniaeg: 1977

Aadress:

220035, Minsk, Saperovi tänav 7

2012. aasta jaanuaris määrati ta uurimiskomisjoni Minski osakonna ülema asetäitjaks. Minski Pervomaiski rajooni prokurör, menetles ühe silmapaistvama inimõiguste kaitsja ning Valgevene inimõiguste keskuse „Viasna” juhi ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresidendi Ales Bjaljatski kohtuasja. Prokuröri esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Aadress:

230023, Grodna,

vul. Ozheshko, 1

Režiimi toetava ametiühingu Grodna oblasti haru juht. 2010. aasta presidendivalimiste ja 2014. aasta kohalike valimiste Grodna oblasti valimiskomisjoni endine juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena vastutab ta Grodna oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Aadress:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Julgeolekunõukogu liige, uurimiskomisjoni juht, endine uurimiskomisjoni juhi asetäitja, endine Gomeli oblasti prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Aadress:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minski linna Zavodskoi rajoonikohtu esimees (alates 2014. aastast), endine Minski linna Partizanski rajoonikohtu aseesimees, Minski linna Oktjabrski rajoonikohtu endine kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010 kodanikuühiskonna aktivistidele Ales Sobalile, Maksim Hrishelile ja Kastantsin Chufistaule 10 päeva pikkuse vangistuse ning Siarhei Kardymonile 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. juulil 2011 aktivist Artur Zauharodnyle 13 päeva pikkuse vangistuse. Määras 12. oktoobril 2012 aktivistidele Aleh Korbanile ja Uladzimir Siarheeuele 5 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Aadress:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Kapten, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest, kasutades julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist ja karistamist. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 26.5.1958,

Sünnikoht: Grodna oblast

Aadress:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г.Минск

Presidendi administratsiooni haldusosakonna ülem. Vastutab seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumise eest Valgevenes aastatel 1999 ja 2000. Julgeolekunõukogu endine sekretär. Sheiman on endiselt presidendi eriassistent/eriabi.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Aadress:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik ja aseesimees.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. ja 27. detsembril 2010 kodanikuühiskonna aktivistidele Illya Vasilievichile, Nadzeya Chayukhovale, Tatsiana Radzetskayale, Siarhei Kanapatskile ja Volha Damaradile 10 päeva pikkuse vangistuse. Mõistis 20. detsembril 2011 aktivist Siarhei Kanapatski süüdi 19. detsembri 2010. aasta repressiooni mälestamise eest. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vastuluureosakonna juht ja KGB vastuluurenõukogu endine asejuht. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Aadress:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vitsebski Železnodoroznõi rajoonikohtu kohtunik. Määras apellatsioonimenetluses paljudele meeleavaldajatele süüdimõistva otsuse, vaatamata sellele, et esimese astme kohtus neid süüdi ei mõistetud. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele, sealhulgas poliitilisele aktivistile Siarhei Kavalenkale määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Sünniaeg: 15.4.1952

Sünnikoht: Slonim, Grodna oblast

Aadress:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, alalise õiguskomisjoni aseesimees, Magiljovi oblasti endine prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Sünniaeg: 14.1.1963

Sünnikoht: Stolitsa, Vitsebski oblast

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 177

KGB ülema esimene asetäitja, Magiljovi oblasti KGB endine ülem. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Magiljovi oblastis ja Valgevenes.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Sünniaeg: 4.3.1962

Sünnikoht: Borisov, Minski oblast

ID: 3040362B062PB7

Passi number: MP2249974 (välja antud: 30.3.2007)

Aadress:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Minski oblasti kuberneri asetäitja (alates 2015. aasta jaanuarist); Minski linna tervishoiukomisjoni esimees ja endine Minski kiirabihaigla peakirurg. Ta ei takistanud presidendikandidaadi Nekljajevi röövimist; Nekljajev toimetati tema haiglasse pärast seda, kui ta oli 19. detsembril 2010 tõsiselt läbi pekstud, ta ei kutsunud politseid ning tegi koostööd tundmatute kurjategijatega. Sellele järgnes ametikõrgendus. Minski linna tervishoiukomisjoni esimehena vastutas järelevalve eest, mida teostati seoses tervishoiuasutuste kasutamisega inimõiguste mahasurumisel.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Sünniaeg: 16.8.1972

Sünnikoht: Grodna

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10) 220004, Minsk,

Valgevene

Justiitsminister, keskvalimiskomisjoni liige; justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse ülem. Keskvalimiskomisjoni liikmena vastutab ta rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest alates 2007. aastast korraldatud valimistel. Seoses ametikohaga justiitsministeeriumis ja kontrolliga, mis tal on kohtuasutuste üle, on ta aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, keeldudes registreerimast valitsusväliseid organisatsioone ja erakondi, ning see on paljudes juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

SRÜ terrorismivastase keskuse ülema asetäitja ja endine KGB ülema asetäitja, vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB põhiseadusliku korra ja terrorismivastase võitluse osakonna ülem.

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Aadress:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Kolonelleitnant, varem tegev KGB sõjalises vastuluures (praegu Valgevene luurekomitee pressiteenistuse juhataja). Võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise eest ning selle eest, et keelas õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Aadress:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülema asetäitja, vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku ja julma kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Trutko survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülema asetäitja, vastutusvaldkonnad: majanduskuriteod ja korruptsioonivastane võitlus.

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Aadress:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10 220004 Minsk)

Valgevene

Justiitsministri asetäitja, vastutav juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja majandusküsimusi reguleerivaid õigus- ja õigustloovaid akte, ning juriidiliste isikute registreerimise eest.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb riigi propaganda kohtusüsteemis levitamises, misläbi provotseeritakse ja õigustatakse kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaseid repressioone, ning valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Sünniaeg: 1971,

Penza (Venemaa)

Valgevene Vabariigi julgeolekunõukogu aseesimees (alates 2014. aastast).

Endine presidendi turvateenistuse ülem.

Tema juhendamisel osalesid mitmed tema teenistuse töötajad poliitiliste aktivistide ülekuulamistes pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Sünniaeg: 19.6.1964,

Bresti oblast

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülem, uurimiskomisjoni endine juht, presidendi administratsiooni operatiiv- ja analüüsikeskuse endine juhataja, vastutav telekommunikatsiooni eest, sealhulgas erinevate kommunikatsioonikanalite (näiteks interneti) järelevalve, filtreerimise, kontrolli ja sekkumise eest. KGB ülemana on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

KGB ülema endine esimene asetäitja, vastutas vastuluure eest. Jäi 1. aprillil 2013 pensionile ning määrati reservi.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Oli poliitvangi Ales Bjaljatski juhtumi taga. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/96


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1950,

26. oktoober 2015,

millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merlangipüük VI püügipiirkonnas, Vb püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2015/104 (2) on kehtestatud kvoodid 2015. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2015. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2015. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) 2015/104, 19. jaanuar 2015, millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.1.2015, lk 1).


LISA

Nr

52/TQ104

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

WHG/56–14.

Liik

Merlang (Merlangius merlangus)

Piirkond

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

Kuupäev

1.10.2015


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/98


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1951,

28. oktoober 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (2) eriti selle artikli 5 lõike 6 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi.

(3)

Määrust (EÜ) nr 1484/95 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1484/95, 28. juuni 1995, millega sätestatakse täiendavate imporditollimaksude süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja määratakse kindlaks kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini kohta täiendavad imporditollimaksud ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 163/67/EMÜ (EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47).


LISA

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(eurot/100 kg)

Artiklis 3 osutatud tagatis

(eurot/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

126,2

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

143,7

155,8

0

0

AR

BR

0207 14 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) kondita tükid, külmutatud

283,7

208,1

358,9

274,3

5

28

0

8

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Kana koivad, külmutatud

133,9

3

BR

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

344,3

295,5

0

0

BR

CL

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

422,6

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata tooted kanast ja kukest (liigist Gallus domesticus)

229,9

17

BR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/100


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1952,

29. oktoober 2015,

millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1225/2009 (edaspidi „alusmäärus”) artikliga 5 kehtestas nõukogu 2010. aasta juunis rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 (2) 64,3 % suuruse lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV”) pärit imporditava molübdeentraadi suhtes, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm (edaspidi „kehtivad meetmed” ja „esialgne uurimine”).

(2)

2012. aasta jaanuaris laiendas nõukogu alusmääruse artikli 13 kohase kõrvalehoidmist käsitleva uurimise järel rakendusmäärusega (EL) nr 14/2012 (3) (edaspidi „esimene meetmetest kõrvalehoidmise uurimine”) kehtivaid meetmeid Malaisiast lähetatud vaatlusaluse toote impordile, olenemata sellest, kas Malaisia on deklareeritud päritolumaana või mitte.

(3)

Pärast teist meetmetest kõrvalehoidmise uurimist alusmääruse artikli 13 kohaselt laiendas nõukogu 2013. aasta septembris rakendusmäärusega (EL) nr 871/2013 (4) (edaspidi „teine meetmetest kõrvalehoidmise uurimine”) kehtivaid meetmeid HRVst pärit molübdeentraadile, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm.

1.2.   Taotlus

(4)

26. jaanuaril 2015 sai komisjon vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 taotluse uurida võimalikku kõrvalehoidmist kehtivatest meetmetest ning kehtestada HRVst pärit molübdeentraadi, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, impordi suhtes registreerimisnõue.

(5)

Taotluse esitas äriühing Plansee SE, kes on teatava molübdeentraadi liidu tootja (edaspidi „taotluse esitaja”).

1.3.   Algatamine

(6)

Olles pärast liikmesriikide teavitamist kindlaks teinud, et on olemas piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid uurimise algatamiseks vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, otsustas komisjon uurida võimalikku kõrvalehoidmist kehtivatest meetmetest ning kehtestada HRVst pärit molübdeentraadi, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, impordi suhtes registreerimisnõue.

(7)

Komisjon algatas uurimise 10. märtsi 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/395 (5) (edaspidi „algatamismäärus”).

1.4.   Uurimine

(8)

Komisjon teatas ametlikult uurimise algatamisest HRV ametiasutustele, Hiina eksportivatele tootjatele, teadaolevalt asjaga seotud liidu importijatele ja liidu tootmisharule.

(9)

Komisjon saatis HRV eksportivatele tootjatele ja talle teadaolevatele liidu importijatele dumpinguvastastest meetmetest vabastamise taotluse vormid.

(10)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Kõikidele isikutele anti teada, et koostööst hoidumise tagajärjeks võib olla alusmääruse artikli 18 kohaldamine ja järelduste tegemine kättesaadavate andmete alusel.

(11)

Üks HRV eksportiv tootja ja temaga seotud importija liidus vastasid komisjoni vabastamistaotluse vormile ja neile võimaldati ärakuulamine.

(12)

Komisjoni vabastamistaotluse vormile vastasid kaks importijat. Vaid üks neist importis uurimisperioodil väikestes kogustes molübdeentraati (vt põhjendus 15).

(13)

Üks edasimüüjatest saatis vastuse ja talle võimaldati ärakuulamine.

(14)

Komisjon korraldas kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

a)

Hiina Rahvavabariigi eksportiv tootja:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, Hiina RV;

b)

liidus asuv seotud importija:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Saksamaa;

c)

liidu tootja:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Austria.

1.5.   Uurimisperiood ja aruandeperiood

(15)

Uurimisperiood kestis 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2014. Uurimisperioodil koguti andmeid muu hulgas selleks, et uurida väidetavaid kaubandusstruktuuri muutusi pärast dumpinguvastaste meetmete kehtestamist, nende laiendamist esiteks Malaisiale 2012. aastal (vt põhjendus 2) ja teiseks väheste muudatustega toote impordile 2013. aastal (vt põhjendus 3) ning sellise tava, protsessi või toimingu olemasolu, mille jaoks puudus muu piisav põhjus või majanduslik õigustus peale tollimaksu kehtestamise.

(16)

Üksikasjalikumaid andmeid koguti ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 hõlmava aruandeperioodi kohta, et uurida, kas import kahjustas kehtivate meetmete parandavat mõju seoses hindade ja/või kogustega, ning dumpingu esinemist.

2.   UURIMISE TULEMUSED

2.1.   Üldkaalutlused

(17)

Kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 hinnati võimalikku meetmetest kõrvalehoidmist, analüüsides järgmist:

kas HRV, Malaisia ja liidu vahelise kaubanduse struktuuris esines muutusi;

kas need muutused tulenesid tavast, protsessist või toimingust, mille puhul ei esinenud ühtki muud piisavat põhjust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise;

kas oli tõendeid kahju tekitamise kohta või kahjustati tollimaksu parandavat mõju uurimisaluse toote hindade ja/või koguste osas;

ning kas esines tõendeid dumpingu kohta võrreldes varem kindlaksmääratud normaalväärtustega, vajaduse korral kooskõlas alusmääruse artikli 2 sätetega.

2.2.   Vaatlusalune toode ja uurimisalune toode

(18)

Võimaliku meetmetest kõrvalehoidmisega seotud toode on toode, mille suhtes kehtivad põhjenduses 1 kirjeldatud meetmed. Toode kuulub CN-koodi ex 8102 96 00 alla. Nagu esialgse uurimise käigus kindlaks tehti, kasutatakse vaatlusalust toodet peamiselt autotööstuses, et kuumpihustamise teel kanda metallkatteid mootoriosadele, mis peavad vastu pidama suurele kulumisele, nagu kolvirõngad, sünkronisaatori blokeerrõngad ja jõuülekande osad.

(19)

Uurimisalune toode on algatamismääruse artiklis 1 määratletud toode, nimelt i) molübdeentraat, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, ja mis kuulub praegu CN-koodi ex 8102 96 00 (TARICi kood 8102960020) alla, ning ii) molübdeentraat, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, ning mis kuulub praegu CN-koodi ex 8102 96 00 (TARICi kood 8102960040) alla. Uurimisalune toode on pärit HRVst ja sellele osutatakse ka kui molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm.

2.3.   Koostöö määr

(20)

Ainult üks Hiina eksportiv tootja, äriühing Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd (edaspidi „LHTM”) ja temaga seotud liidu importija Chemiemetall (edaspidi „CM”) andsid endast teada ja taotlesid kehtivate meetmete võimalikust laiendamisest vabastamist. Nii LHTM kui ka CM tegid uurimise ajal täiel määral koostööd. Nende impordimaht moodustas ligikaudu 55 % Hiina koguimpordist liitu aruandeperioodil.

(21)

Ligikaudu 40 % Hiina koguimpordist liitu pärineb koostööst hoidunud tootjatelt. Eelkõige hoidusid koostööst need Hiina eksportivad tootjad, kes tegid koostööd teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimisega, kuid keda kehtivatest meetmetest ei vabastatud.

2.4.   Kaubandusstruktuuri muutumine

(22)

Järgmine tabel sisaldab andmeid, mis pärinevad teisest meetmetest kõrvalehoidmise uurimisest, taotlusest, andmebaasist Comext, alusmääruse artikli 14 lõike 6 kohaselt kogutud andmebaasist ja LHTMilt saadud teabest.

(23)

Kuna uurimisega tegi koostööd vaid üks eksportiv tootja, tuli kõik tundlike andmetega seotud arvandmed konfidentsiaalsuse huvides indekseerida või esitada vahemikena.

(24)

Pihustamiseks kasutatava molübdeentraadi kogus hõlmab järgmist:

vaatlusaluse toote import,

teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise käigus kindlaks tehtud meetmetest kõrvalehoidev import,

uurimisaluse toote import.

Import liitu (tonnides)

2010

2011

2012

2013

Aruandeperiood = 2014

Pihustamiseks kasutatava molübdeentraadi koguimport (indekseeritud tonnides)

100

463

365

273

362

Pihustamiseks kasutatava molübdeentraadi koguimport (%)

100

100

100

100

100

Vaatlusalune toode, mille suhtes kehtivad meetmed

8

0

0

1

5

Teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise käigus kindlaks tehtud meetmetest kõrvalehoidev import

92

100

99

1

0

Uurimisalune toode

0

0

1

99

95

LHTMi osakaal selles

0

0

1

36

55

Koostööst hoidunud HRV eksportivate tootjate osakaal selles

0

0

0

63

40

(25)

Kooskõlas teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise tulemustega lõppes vaatlusaluse toote import peaaegu täielikult pärast ajutiste meetmete kehtestamist esialgse uurimise (6) ajal 2010. aastal. Import peaaegu puudus 2011., 2012. ja 2013. aastal ning moodustas vaid ligikaudu 5 % koguimpordist aruandeperioodil ehk 2014. aastal. Import asendus meetmetest kõrvalehoidva impordiga, mis tehti kindlaks teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise käigus aastatel 2010–2012. Alates teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise algatamisest ja impordi sellega seotud registreerimisest 2012. aasta detsembri seisuga (7) lakkas meetmetest kõrvalehoidev import peaaegu täielikult 2013. aastal ja aruandeperioodil.

(26)

Samal ajal suurenes 2013. aastal ja aruandeperioodil märkimisväärselt uurimisaluse toote import, mis varasematel aastatel puudus või ei olnud märkimisväärne. Uurimisperioodi ajal 2013. aasta oktoobris andsid Itaalia tolliasutused välja siduva tariifiinformatsiooni (STI), et klassifitseerida molübdeentraati läbimõõduga 4,1 mm ja 4,2 mm, mis sisaldab vähese lisandina lantaani (0,22–0,28 %) ning rohkem kui 97 %, kuid vähem kui 99,95 % molübdeeni. Seejärel, 2014. aasta jaanuaris andsid Saksamaa tolliasutused välja STI, et klassifitseerida molübdeentraati molübdeenisisaldusega üle 99,95 % ja läbimõõduga ligikaudu 4,1 mm. See STI tõendab, et tekkinud olid uurimisaluse toote puhtama ja vähem puhta molübdeentraadi (läbimõõduga 4,0–11,0 mm) erimid. Uurimisaluse toote import moodustas peaaegu kogu pihustamiseks kasutatava molübdeentraadi impordi HRVst 2013. aastal (ligikaudu 99 %) ja aruandeperioodil (ligikaudu 95 %).

(27)

2013. aastal jõuliselt esile kerkinud ja varem olematu või tühine uurimisaluse toote import, mis selgelt asendas meetmetest kõrvalehoidva impordi, mida uuriti teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise käigus, ning vaatlusaluse toote impordi samaaegne kadumine uurimisperioodil kujutab endast märkimisväärset muutust kaubanduse struktuuris, nagu on sätestatud alusmääruse artikli 13 lõikes 1.

2.5.   Meetmetest kõrvalehoidmine

(28)

Koostööd tegeva eksportiva tootja ja temaga seotud importija tegevust analüüsiti. Koostööd tegev eksportiv tootja ei ekspordi vaatlusalust toodet, vaid molübdeentraati, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm. See eksport tarnitakse seotud importijale Saksamaal. Kõnealuse ekspordi suhtes ei kohaldata praegu kehtivaid dumpinguvastaseid tollimakse.

(29)

Seejärel tõmbab seotud importija imporditud molübdeentraadi uuesti vähem kui 4,0 mm jämeduseks, mille tulemusel muutub see täpselt vaatlusaluseks tooteks, mille suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid. Seotud importija müüb toodet lõpptarbijatele liidus, peamiselt autotööstuses. Uuesti tõmbamise etapi sooritab seotud importija, kasutades selleks koostööd tegevalt eksportivalt tootjalt ostetud seadmeid. Uurimisest selgus, et uuesti tõmbamise etapp teisaldati lihtsalt HRVst Saksamaale.

(30)

Seotud importija alustas uuesti tõmbamist 2012. aasta lõpus või 2013. aasta alguses, mil ilmnes ka uurimisaluse toote import (vt põhjendused 24–26). Sellise tegevuseni viinud turu-uuringut taotles 2010. aastal, pärast esialgsel uurimisel ajutiste meetmete kehtestamist, selle grupi omanik, millesse kuuluvad ka koostööd tegev eksportiv tootja ja seotud importija.

(31)

Uurimisel ei leitud uurimisaluse toote ja vaatlusaluse toote tootmisprotsessis muid erinevusi peale selle, et viimane tootmisetapp, mis seisneb traadi uuesti tõmbamises läbimõõduni alla 4,0 mm, tehakse vaatlusaluse toote puhul HRVs ja uurimisaluse toote puhul Saksamaal.

(32)

Uurimisel selgus ka, et liidu tootjad ei saaks uurimisalust toodet sellisena kasutada pihustamise teel katmiseks, kuna selle läbimõõt on liiga suur, et mahtuda olemasolevatesse pihustusseadmetesse. Seda saab kasutada üksnes pärast väiksema läbimõõduni tõmbamist ehk pärast muutmist vaatlusaluseks tooteks, nii et see mahub pihustusseadmesse ja seda saab kasutada tavapärasel otstarbel, st metallkatte pihustamiseks (vt põhjendus 18).

(33)

Lisaks on vaatlusaluse toote ja uurimisaluse toote tootmiskulud üsna sarnased. Uuesti tõmbamise etapp on aga (enam kui kaks korda) kallim, kui seda tehakse Saksamaal, mitte HRVs. Teisalt moodustavad uuesti tõmbamise kulud Saksamaal ligikaudu 15–20 % kehtivatest meetmetest. Seega on soodsam uuesti tõmbamist Saksamaal teha, kui tollimaksu maksta. Arvestades, et lõpptoode on sama, võib seda pidada tollimaksust kõrvalehoidmiseks.

(34)

LHTMi ja CMi ühisel ärakuulamisel väitsid nad peamiselt, et käimasolev uurimisaluse toote importimine on tähtis etapp nende ärimudelis ning on välja töötatud selleks, et suuta pakkuda konkurentsivõimelise hinnaga molübdeentraati. Samuti märgiti, et tootmisvõimsuse suurendamise investeerimiskava oli peatatud ja sõltus käesoleva uurimise tulemusest, mis võib nende ärimudelile väidetavalt ränka mõju avaldada.

(35)

Mis puutub majanduslikku põhjendusse uurimisaluse toote importimiseks ja seejärel vaatlusaluseks tooteks tõmbamiseks, et kehtivatest meetmetest kõrvale hoida, väitsid eksportiv tootja ja seotud importija, et uuesti tõmbamine võimaldas luua liidus uusi töökohti; et madala hinnaga tooted aitavad järgtööstust tõhustada ja majandustegevust liidus säilitada; et liidu tootja Plansee on liidu turul liiga võimas ja suure turuosaga ning et uuesti tõmbamise etapp võimaldaks Plansee turgu valitsevat seisundit piirata.

(36)

Ükski neist väidetest ei õigusta uurimisaluse toote importi ja sellele järgnevat vaatlusaluseks tooteks tõmbamist ning selle põhjuseks saab olla vaid kehtivast dumpinguvastasest tollimaksust kõrvalehoidmine.

(37)

Mis puutub tööhõivesse, siis selgus uurimisest, et uuesti tõmbamine on tootmisprotsessi viimane etapp ja suuresti automatiseeritud. Töötajate ülesandeks on vahetada traadipoole ning valvata venitusprotsessi ja traadi kerimise järele. Töökoormus on seega väga piiratud. Uuesti tõmbamise etapiks liidus loodud töökohtade arv on igal juhul liiga väike, et asjakohaselt käsitleda tööpuuduse probleemi liidu turul. Teisest küljest ei ole töökohtade loomine isegi juhul, kui seda võiks pidada uuesti tõmbamise liitu teisaldamise soovitud tagajärjeks, majanduslikult jätkusuutlik põhjendus, kuna see toimub kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmise arvelt. Väide lükatakse seetõttu tagasi.

(38)

Mis puutub väidetesse kasutajate huvi kohta kasutada odavamat liidus tõmmatud traati ja konkurentsi kohta liidu turul, siis tuleb meenutada, et käesolev uurimine toimub kooskõlas alusmääruse artikliga 13. Meetmetest kõrvalehoidmise vastase uurimise eesmärk on pakkuda nõuetekohast kaitset kehtivate meetmete näol, mis kehtestati pärast mitmesuguste esialgse uurimise huvide, kaasa arvatud importijate ja kasutajate huvide nõuetekohast arvessevõtmist. Seega ei kuulu selliste aspektide taasuurimine käimasoleva meetmetest kõrvalehoidmise vastase uurimise alla. Teisest küljest ei anna need väited alust kõnealuse tava piisavaks põhjenduseks või majanduslikuks õigustuseks. Kui kasutajatele müüdud molübdeentraat on pärast Saksamaal tõmbamist odavam, siis selle tõttu, et dumpinguvastast tollimaksu ei koguta uurimisaluse toote impordilt (vt põhjendus 36). Väited lükatakse seetõttu tagasi.

(39)

Nimetatud põhjustel võib järeldada, et põhjendus või majanduslik õigustus uurimisaluse toote importimiseks ja seejärel liidus uuesti tõmbamiseks on ebapiisav ja põhjuseks on vaid kehtivad meetmed. Seotud importija sooritatud uuesti tõmbamine kavandati ja viidi ellu spetsiaalselt dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise tõttu.

(40)

Peale selle selgus teisest meetmetest kõrvalehoidmise uurimisest, et molübdeentraat, mis sisaldab rohkem kui 97 %, kuid vähem kui 99,95 % molübdeeni ning vähese lisandina lantaani ja muid keemilisi elemente (edaspidi „legeeritud molübdeentraat”) ning mille läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, on asendatav puhtama molübdeentraadiga, mis sisaldab rohkem kui 99,95 % molübdeeni ja on sama läbimõõduga, kuna nende vahel puuduvad olulised erinevused ja neil on sama kasutus- või rakendusala, nimelt pihustusmeetodil katmine (8).

(41)

Nagu märgitud põhjenduses 26, selgus uurimisest veel, et uurimisperioodi ajal 2013. aasta oktoobris andsid Itaalia tolliasutused välja siduva tariifiinformatsiooni (STI), et klassifitseerida molübdeentraati läbimõõduga 4,1 mm ja 4,2 mm, mis sisaldab vähese lisandina lantaani (0,22–0,28 %) ning rohkem kui 97 %, kuid vähem kui 99,95 % molübdeeni. STI tõendab 4,0–11,0 mm läbimõõduga legeeritud molübdeentraadi ilmumist.

(42)

Nagu selgitatud põhjenduses 32, töötab pihustusseade üksnes molübdeentraadiga (nii legeeritud kui ka legeerimata kujul), mille läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm. Sellest järeldub, et nagu molübdeentraati, mis sisaldab rohkem kui 99,95 % molübdeeni ja on läbimõõduga 4,0–11,0 mm, saab ka legeeritud molübdeentraati läbimõõduga 4,0–11,0 mm kasutada üksnes pärast uuesti tõmbamist läbimõõduni, mis on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm.

(43)

Teistest eksportivatest tootjatest, kes moodustasid 2014. aastal üle 40 % uurimisaluse toote koguimpordist, ei andnud keegi endast teada ega teinud koostööd. Seetõttu, kooskõlas alusmääruse artikli 18 lõikega 1, põhinevad teiste eksportivate tootjate tegevuse kohta tehtud järeldused kättesaadavatel andmetel. Kõnealused kättesaadavad andmed on järgmised: i) miski ei osutanud sellele, et legeeritud molübdeentraat läbimõõduga 4,0–11,0 mm ilmus konkreetseks otstarbeks või et sellel on konkreetne kasutus- või rakendusala, mis eristab seda molübdeentraadist ristlõike maksimaalse läbimõõduga on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, ja molübdeenisisaldusega vähemalt 99,95 massiprotsenti; ii) vastupidi, teise meetmetest kõrvalehoidmise uurimise tulemuste (vt põhjendus 40) ja käesoleva uurimise tulemuste (vt põhjendus 42) põhjal võib järeldada, et legeeritud molübdeentraati läbimõõduga 4,0–11,0 mm saab pihustusmeetodil katmiseks kasutada üksnes pärast uuesti tõmbamist läbimõõduni üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm; iii) koostööd tegeva eksportiva tootja ja temaga seotud importija uurimine kinnitab, et uurimisaluse toote uuesti tõmbamine on vaatlusaluse toote valmistamiseks vajalik; iv) asjaolu, et koostööd tegeva importija sooritatud uuesti tõmbamist, mis moodustab ligikaudu 15–20 % kehtivatest meetmetest (vt põhjendus 33), saab teha iga vajalike seadmetega varustatud ettevõtja liidus.

(44)

Seega järeldub eelnevast, et HRVst pärit ja mitte turustatava molübdeentraadi, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm, importimisel ja edasisel uuesti tõmbamisel liidus puudub nõuetekohane põhjendus või majanduslik õigustus peale kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmise.

(45)

Koostööd tegeva eksportiva tootja kohta tehtud järelduste ja koostööst hoidunud eksportivate tootjate kohta kättesaadavate andmete alusel on riigi tasandil tehtud kindlaks meetmetest kõrvalehoidmine alusmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses HRVst pärit uurimisaluse toote koguimpordi suhtes. Kõrvalehoidmine seisneb vaatlusaluse toote väikeses muutmises nii, et see kuuluks tollikoodide alla, millele vastavate toodete suhtes meetmeid harilikult ei kohaldata, nimelt muutmises uurimisaluseks tooteks, tingimusel et ei muudeta toote põhiomadusi vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 1, ning vajaduses uurimisalust toodet liidus uuesti tõmmata, muutes see vaatlusaluseks tooteks.

2.6.   Tollimaksu parandava mõju kahjustamine samasuguse toote hindade ja/või koguste puhul

(46)

Uurimisaluse toote impordi kasv oli põhjenduse 26 kohaselt koguseliselt märkimisväärne ja moodustas peaaegu kogu pihustamiseks ettenähtud molübdeentraadi impordi HRVst 2013. aastal ja aruandeperioodil.

(47)

Uurimisaluse toote ekspordihinda, mida täiendavaid uuesti tõmbamise lisakulusid arvesse võttes nõuetekohaselt kohandati, võrreldi esialgse uurimise käigus kindlaks tehtud kahju kõrvaldamise tasemega.

(48)

Koostööd tegeva eksportiva tootja puhul määrati ekspordihind kindlaks uurimise käigus kontrollitud teabe põhjal. Koostööst hoidunud eksportivate tootjate puhul määrati ekspordihind kindlaks Eurostati andmete põhjal, olles eelnevalt lahutanud koostööd tegeva eksportiva tootja ekspordi. Uuesti tõmbamise etapi tootmiskulusid hõlmava marginaali aluseks võeti koostööd tegevalt seotud importijalt kogutud ja kontrollitud teave.

(49)

Koostööd tegeva eksportiva tootja ja koostööst hoidunud eksportivate tootjate eespool kirjeldatud viisil kindlaks määratud kahju kõrvaldamise taseme ja ekspordihinna võrdlus annab tunnistust märkimisväärsest hindade allalöömisest.

(50)

Seega leiti, et kehtivate meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hindade puhul.

2.7.   Tõendid dumpingu kohta, võrreldes eelnevalt samasuguse toote suhtes kindlaksmääratud normaalväärtustega

(51)

Kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 ja selleks, et määrata kindlaks, kas uurimisaluse toote ekspordihindade puhul oli tegemist dumpinguga, määrati nii koostööd tegeva eksportiva tootja kui ka koostööst hoidunud eksportivate tootjate ekspordihinnad kindlaks põhjendustes 47 ja 48 kirjeldatud viisil ja võrreldi esialgse uurimise käigus kindlaks tehtud normaalväärtusega.

(52)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna võrdlus näitab, et uurimisalust toodet importisid aruandeperioodil liitu dumpinguhinnaga nii koostööd tegev eksportiv tootja kui ka koostööst hoidunud eksportivad tootjad.

3.   MEETMED

(53)

Eespool kirjeldatud tulemusi arvesse võttes võib järeldada, et lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust HRVst pärit molübdeentraadi impordile hoitakse kõrvale sellise HRVst pärit molübdeentraadi impordiga, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm.

(54)

Kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 tuleks HRVst pärit molübdeentraadi impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid seega laiendada sellise HRVst pärit molübdeentraadi impordile, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm.

(55)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, milles on sätestatud, et kõik laiendatud meetmed peaksid kehtima impordi korral, mis on sisenenud liitu algatamismäärusega kehtestatud registreerimise alusel, tuleks dumpinguvastast tollimaksu koguda sellise HRVst pärit molübdeentraadi impordilt liitu, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm.

4.   VABASTAMISTAOTLUSED

(56)

HRV koostööd tegev eksportiv tootja ja temaga seotud importija taotlesid võimalikest laiendatud meetmetest vabastamist kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 4 ja esitasid vabastamistaotluse vormi.

(57)

Nagu on osutatud põhjenduses 39, leiti, et eksportiv tootja ja temaga seotud importija olid seotud meetmetest kõrvalehoidmisega. Seetõttu ei ole alusmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt nende äriühingute vabastamistaotlust võimalik rahuldada.

5.   JÄRELDUSTE TEATAVAKSTEGEMINE

(58)

Kõiki huvitatud isikuid on teavitatud olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel eespool nimetatud järeldused on tehtud, ning neile on antud võimalus esitada märkusi. Ühtegi märkust ei esitatud.

(59)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alusmääruse artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, laiendatakse käesolevaga Hiina Rahvavabariigist pärit imporditavale molübdeentraadile, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 4,0 mm, kuid mitte üle 11,0 mm ning mis praegu kuulub CN-koodi ex 8102 96 00 (TARICi koodid 8102960020 ja 8102960040) alla.

2.   Käesoleva artikli lõikega 1 laiendatud tollimaks nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) 2015/395 artikli 2 ja määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohaselt registreeritud molübdeentraadi impordilt liitu.

3.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 alusel laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused esitatakse kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja neile peab alla kirjutama vabastuse taotlejat esindama volitatud isik. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Büroo: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

2.   Vastavalt rakendusmääruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon anda oma otsusega loa vabastada käesoleva määruse artikliga 1 laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale määrusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

Artikkel 3

Tolliasutused lõpetavad määruse (EL) 2015/395 artikli 2 kohase impordi registreerimise.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 511/2010, 14. juuni 2010, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 150, 16.6.2010, lk 17).

(3)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 14/2012, 9. jaanuar 2012, millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 Hiina Rahvavabariigist pärit teatava molübdeentraadi impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast lähetatud teatava molübdeentraadi impordile, olenemata sellest, kas molübdeentraati deklareeritakse Malaisiast pärinevana või mitte, ning millega lõpetatakse Šveitsist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 8, 12.1.2012, lk 22).

(4)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 871/2013, 2. september 2013, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit imporditava molübdeentraadi suhtes, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit imporditava molübdeentraadi suhtes, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm (ELT L 243, 12.9.2013, lk 2).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/395, 10. märts 2015, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, sest imporditakse teatavate väheste muudatustega molübdeentraati, ning millega kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue (ELT L 66, 11.3.2015, lk 4).

(6)  Komisjoni määrus (EL) nr 1247/2009, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes (ELT L 336, 18.12.2009, lk 16).

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 1236/2012, 19. detsember 2012, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, sest Hiina Rahvavabariigist imporditakse väheste muudatustega molübdeentraati, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni, ning millega kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue (ELT L 350, 20.12.2012, lk 51).

(8)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 871/2013, 2. september 2013, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit imporditava molübdeentraadi suhtes, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit imporditava molübdeentraadi suhtes, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm (ELT L 243, 12.9.2013, lk 2), põhjendus 36.


30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/109


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1953,

29. oktoober 2015,

millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist, Jaapanist, Korea Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist ja Ameerika Ühendriikidest pärit teatavate elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „alusmäärus”), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Ajutised meetmed

(1)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) kehtestas 13. mail 2015 vastavalt määrusele (EL) 763/2015 (edaspidi „ajutine määrus”) (2) Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV”), Jaapanist, Korea Vabariigist (edaspidi „Lõuna-Korea”), Venemaa Föderatsioonist (edaspidi „Venemaa”) ja Ameerika Ühendriikidest (edaspidi „USA”) (koos „asjaomased riigid”) pärit elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete impordi suhtes ajutise dumpinguvastase tollimaksu.

(2)

Menetlus algatati 14. augustil 2014 kaebuse alusel, mille esitas 30. juunil 2014 Euroopa teraseühendus (edaspidi „EUROFER” või „kaebuse esitaja”) tootjate nimel, kelle toodang moodustab üle 25 % liidu elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete kogutoodangust.

(3)

Nagu on kirjeldatud ajutise määruse põhjenduses 15, hõlmas dumpingu ja kahju uurimine ajavahemikku 1. juuli 2013 kuni 30. juuni 2014 (edaspidi „uurimisperiood”). Kahju hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2011 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood”).

2.   Järgnenud menetlus

(4)

Pärast selliste tähtsate faktide ja kaalutluste avalikustamist, mille põhjal ajutine dumpinguvastane tollimaks kehtestati, (edaspidi „esialgsete järelduste avalikustamine”) esitas mitu huvitatud isikut kirjalikud esildised, milles nad väljendasid oma seisukohti esialgsete järelduste kohta. Isikutele, kes taotlesid ärakuulamist, anti selleks võimalus. Jaapani eksportivad tootjad JFE Steel Corporation ja Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation kuulati ära kaubandusmenetlustes ärakuulamise eest vastutava ametniku juuresolekul.

(5)

Nagu öeldud ajutise määruse põhjendustes 27, 224 ja 239, jätkas komisjon igasuguse teabe otsimist ja kontrollimist, mida ta pidas oma lõplike järelduste jaoks vajalikuks. Pärast ajutiste meetmete kehtestamist tehti veel viis kontrollkäiku järgmiste kasutajate valdustesse Euroopa Liidus:

Siemens Aktiengesellschaft, München, Saksamaa

ABB AB, Brüssel, Belgia

SGB-Smit Group, Regensburg, Saksamaa

Končar – Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Horvaatia

Schneider Electric S.A., Metz, Prantsusmaa

(6)

Peale selle tehti kolm kontrollkäiku järgmiste liidu tootjate valdustesse:

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, Prantsusmaa

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Saksamaa

Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Ühendkuningriik

(7)

Kõikidele huvitatud isikutele on teatatud peamistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille põhjal komisjon kavatses kehtestada lõplikud dumpinguvastased meetmed. Lisaks sellele on neile pärast nimetatud asjaoludest ja kaalutlustest teatamist antud võimalus esitada teatava ajavahemiku jooksul oma märkused. Kasutajate ühendus kuulati ära kaubandusmenetlustes ärakuulamise eest vastutava ametniku juuresolekul.

(8)

Komisjon vaatas läbi huvitatud isikute suulised ja kirjalikud märkused ning tegi järeldustes asjakohaseid muudatusi.

B.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

(9)

Nagu kirjeldatakse ajutise määruse põhjenduses 16, on vaatlusaluseks tooteks Hiina RVst, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Venemaalt ja USAst pärit elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstooted paksusega üle 0,16 mm, mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 7225 11 00 ja ex 7226 11 00 alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(10)

Mõned huvitatud isikud väitsid, et ajutise määruse põhjenduse 16 kohane vaatlusalune toode ja ajutise määruse põhjenduse 22 kohane samasugune toode ei ole täiesti sarnased, kuna nende füüsilised ja keemilised tunnused ei ole samasugused ning neid ei kasutata samal otstarbel. Kolm eksportivat tootjat, kasutajate ühendus ja kaks üksikkasutajat väitsid, et vaatlusaluse toote suure läbitavuse ja/või DR-kvaliteediga liigid tuleks jätta uurimise alt välja, kuna neid liike kas ei toodeta liidus piisavates kogustes või ei toodeta üldse. Üks nimetatud eksportivatest tootjatest täpsustas, et nendeks peaks olema vaatlusaluse toote liigid, mille maksimaalne rauaskadu on kuni 0,90 W/kg magnetilise polarisatsiooniga üle 1,88 T. Teine eksportiv tooja taotles kuni 0,95 W/kg liikide väljajätmist nende piiratud konkurentsikattuvuse pärast liidu tootmisharu pakutavate toodetega. Veel üks eksportiv tootja väitis, et uurimise alt tuleks välja jätta vaatlusaluse toote liigid, mille rauaskadu on 1,7 T/50 Hz juures kuni 0,90 W/kg ja läbitavus (induktsioon) 1,88 T või enam ning need, mille rauaskadu on 1,7 T/50 Hz juures kuni 1,05 W/kg ja läbitavus (induktsioon) 1,91 T või enam. Peale selle väitis üks kasutaja, et uurimise alt tuleks välja jätta vaatlusaluse toote liigid, mille rauaskadu on 1,7 T/50 Hz juures kuni 0,80 W/kg ning vähese müraga liigid, mille B800 tegur on 1,9 T või enam. Mõned neist väitsid ka, et kõige väiksemate rauaskadudega tooteliikidel on märkimisväärselt erinevad omadused ja lõppkasutusviis ning seetõttu ei osta neid samad tarbijad ning toode ei konkureeri vaatlusaluse toote teiste liikidega. Peale selle väitis üks teine kasutaja, et tuleks teostada kaks eraldi kahju, põhjusliku seose ja liidu huvide analüüsi. Lisaks nõudis üks kasutaja ajutiste meetmete tühistamist ja kui see ei peaks võimalik olema, siis tuleks vaatlusaluse toote määratlusest välja jätta vähemalt suure läbitavusega liigid (s.o maksimaalse rauaskaoga kuni 0,90 W/kg).

(11)

Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist kordas mitu huvitatud isikut sama palvet. Üks kasutaja väitis, et asjaolu, et komisjon tegi eraldi kindlaks kolme erineva elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete kategooria minimaalsed impordihinnad, näitab erinevate kategooriate eraldi käsitlemise vajadust ning õigustaks seepärast uurimise alt väljajätmisi.

(12)

Komisjon oli seisukohal, et vaatlusalune toode, hoolimata rauaskaost või müratasemetest, olgu tavaline või suure läbitavusega, on elektrotehnilisest räniterasest lehtvaltstooted, millel on suundorienteeritud struktuur, mis võimaldab tootel juhtida magnetvälja. Suundorienteeritus kitsendab terase tehnilised ja füüsilised omadused unikaalseks tooteks, millel on ebatavaliselt suur kristallstruktuur. Seega kirjeldab toote määratlus toodet hästi. Samuti leiti, et vaatlusaluse toote kõigi liikide keemiline koostis on samasugune ja neil on üks peamine kasutusala, s.o trafode ehitamine. Peale selle on vaatlusaluse toote eri liigid teataval määral üksteist asendavad.

(13)

Mis puutub väitesse, et uurimise alt väljajätmine oleks õigustatud mingit konkreetset liiki toote ebapiisava tootmisega liidu tootjate poolt, siis tuleks esiteks meenutada, et ajutises määruses ei nõuta kuskil, et liidu tootmisharu peaks tootma kõiki vaatlusaluse toote liike kaubanduslikus mahus. Peale selle tootis liidu tootmisharu uurimisperioodil mitut suure läbitavusega tooteliiki. Nagu märgitakse põhjenduses 131, näitas kontrollimine, et liidu tootjad on investeerinud vaatlusaluse toote suure läbitavusega liikide tootmisse, mis võimaldab neil suurendada suure läbitavusega elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete tootmist. Lisaks, nagu kinnitatakse põhjenduses 12, lähtub uurimisaluse toote ulatuse määratlus elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete tehnilistest karakteristikutest. Taotletav väljajätmine võiks vähendada edasise kahjuliku dumpingu vastase kaitse taset eelkõige suure läbitavusega tooteliikide puhul ja seega kahjustada nende praegust tootmise määra liidu tootmisharu poolt. Selles olukorras ei ole asjaolu, et liidu tootmisharu ei tooda teatavat liiki suure läbitavusega elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstooteid, piisav põhjus nende väljajätmiseks toote määratlusest.

(14)

Seoses väitega, et elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstoodete jaotamine kolmeks eri kategooriaks (vt põhjendus 11) näitas, et väljajätmine on õigustatud, tuletatakse meelde, et uurimine käsitleb põhjenduses 9 määratletud vaatlusalust toodet, ja seepärast viidi läbi üks igakülgne kahjuanalüüs, põhjuste analüüs ja liidu huvide analüüs. Asjaolu, et komisjon tunnistas erinevate tooteliikide kvaliteedierinevusi, ja neid kvaliteedierinevusi võeti arvesse otsuses meetmete vormi kohta liidu huvide testi raames, nagu selgitatakse põhjenduses 172, ei saa olla meetmete ulatuse muutmise põhjuseks.

(15)

Eelöeldut arvestades lükkas komisjon tagasi taotlused jätta kõnealused tooteliigid toote määratlusest välja. Siiski arvestas komisjon meetmete vormi määramisel kvaliteedierinevusi (vt põhjendus 172).

(16)

Üks Venemaa eksportiv tootja väitis, et ühelt poolt ei ole nende eksporditud suundorienteeritud struktuuriga elektrotehnilisest räniterasest lehtvaltstoodete „esimene klass” (kõrgema tasapinnalisuse ja vähemate keevisõmblustega) Venemaa tööstusharu praktika kohaselt nende eksporditud tooteliikide „teise” ja „kolmanda” klassiga (mitmed defektid, sidused, tasapinnalisuse puudumine) omavahel (mõlemas suunas) vahetatav ning kujutavad endast seetõttu erinevat toodet. Seetõttu väitsid nad, et „teise” ja „kolmanda” klassi materjal tuleks toote määratlusest välja jätta.

(17)

Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist kordas Venemaa eksportiv tootja oma väidet ja väitis, et „teise” ja „kolmanda” klassi eksporditavaid liike saab kasutada trafotööstuses ainult mõneks piiratud otstarbeks, kui neid töödeldakse täiendavalt terasetöötlemiskeskustes, ja need tuleks seepärast välja jätta.

(18)

Vaatlusaluse toote kehtiv kirjeldus ja CN-kood hõlmab kvaliteedi mõttes potentsiaalselt suures ulatuses erinevaid liike. Halvema kvaliteediga toote tootmine nii liidu kui ka eksportivate tootjate poolt on tootmisprotsessile olemuslik ning halvema kvaliteediga tooteliike tehakse samast alusmaterjalist ning samade tootmisseadmetega. Nn „teise” ja „kolmanda” klassi eksporditavaid tooteliike müüakse kasutamiseks trafodes, ning need täidavad täielikult vaatlusaluse toote määratluse tingimusi. Täiendava töötlemise vajadus ei ole ebatavaline, ja see asjaolu ei saa olla põhjus tooteliigi väljajätmiseks. Seetõttu lükkas komisjon kõnealuse taotluse tagasi.

(19)

Eelöeldut arvestades järeldas komisjon, et asjaomastes riikides toodetav ja müüdav ning liidu tootmisharu toodetav ja müüdav vaatlusalune toode on alusmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses samasugused. Kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 16 kuni 21.

C.   DUMPINGU KINDLAKSMÄÄRAMINE

1.   Üldine metoodika

(20)

Kuna komisjoni üldise dumpingu arvutamise metoodika kohta rohkem märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 33–45.

2.   Korea Vabariik

2.1.   Normaalväärtus

(21)

Pärast järelduste esialgset avalikustamist juhtis ainus eksportiv tootja tähelepanu, et äriühingu siseriiklikud veo- ja laadimiskulud tulnuks normaalväärtusest välja jätta. Pealegi tuli veidi kohandada täisrullide pikisaagimise kulusid. Selle väitega nõustuti kooskõlas üldise metoodikaga, nagu kirjeldatud ajutise määruse põhjenduses 56, ja arvutusi parandati vastavalt. Seega parandatakse ajutise määruse põhjenduse 46 järeldusi asjaomase eksportiva tootja puhul.

2.2.   Ekspordihind

(22)

Eksportiv tootja väitis, et moodustas oma vahendusega tegelevate äriühingute ja liidus asuvate seotud äriühingutega ühe majandusüksuse ning et seetõttu ei oleks ekspordihinna kindlaksmääramiseks alusmääruse artikli 2 lõike 9 kohane kohandamine olnud vajalik.

(23)

Eksportiv tooja ja asjaomased importijad kuuluvad vaieldamatult samasse kontserni. Seepärast järeldatakse, et nende vahel on seos. Sellises olukorras peab komisjon määrama ekspordihinna alusmääruse artikli 2 lõike 9 alusel. Väide lükati seetõttu tagasi ja kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 50–54.

2.3.   Võrdlus

(24)

Eksportiv tootja taotles ka kaubandustasandi kohandamist vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 10, väites, et siseriiklik müük toimus seotud müüjatelt lõppkasutajatele, samal ajal kui ekspordimüüki tõlgendati de facto kui edasimüüjatele müügi hinda, sest komisjon lahutas vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 9 liidu seotud edasimüüjate müügi-, üld- ja halduskulud ning kasumimarginaalid.

(25)

Asjaolu, et ekspordihind määrati vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 9, ei tähenda, et kaubandustasand, mille juures ekspordihind määrati, oleks muutunud. Ekspordihinna määramise aluseks jääb lõppkasutajahind. Kaubandustasandi kohandus ei ole käesoleva juhtumi puhul õigustatud, kuna eksportiv tootja müüs samal kaubandustasandil nii siseriiklikul kui ka liidu turul. Igal juhul ei esitanud eksportiv tootja tõendeid, et väidetavad kaubandustasandi erinevused mõjutasid hindade võrreldavust, nagu näitasid müüja funktsioonide ja hindade järjekindlad ja ilmsed erinevused eksportiva riigi siseturu erinevatel kaubandustasanditel. Pigem väitis ta ainult, et kohandus peaks olema võrdne vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 9 ekspordihinna määramiseks tehtud kohandusega. Seetõttu lükati see väide tagasi.

2.4.   Dumpingumarginaalid

(26)

Vastavalt põhjendusele 21 normaalväärtuses tehtud kohanduste tulemusena muudetakse Korea lõplikke dumpingumarginaale järgmiselt:

Riik

Äriühing

Lõplik dumpingumarginaal

Korea Vabariik

POSCO, Soul

22,5 %

Kõik teised äriühingud

22,5 %

3.   Hiina Rahvavabariik

3.1.   Võrdlusriik

(27)

Korea Vabariigi võrdlusriigina kasutamise kohta muid märkusi ei esitatud. Komisjon kinnitab ajutise määruse põhjenduste 65–71 järeldused.

3.2.   Normaalväärtus

(28)

Kahe Hiina RVs asuva eksportiva tootja normaalväärtus määrati kindlaks vastavalt alusmääruse artikli 2 lõike 7 punktile a võrdlusriigis (käesoleval juhul Koreas) kehtiva hinna või arvestusliku normaalväärtuse põhjal.

(29)

Hiina äriühingute normaalväärtust parandati kooskõlas Korea jaoks määratud normaalväärtusega, nagu selgitati põhjenduses 21.

3.3.   Ekspordihind

(30)

Kuna ekspordihinna kohta muid märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 73 ja 74.

3.4.   Võrdlus

(31)

Kuna normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdluse kohta märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 75–78.

3.5.   Dumpingumarginaalid

(32)

Küsimustikule antud vastuste alusel tuvastas komisjon ajutise määruse põhjenduses 80, et kõnealused kaks koostööd teinud eksportivat tootjat olid omavahel ühiste omanike kaudu seotud. Seetõttu määrati kahe äriühingu jaoks dumpingumarginaalide kaalutud keskmise alusel ajutiselt ühtne dumpingumäär.

(33)

Mõlemad Hiina koostööd teinud eksportivad tootjad (Baosteel ja WISCO) vaidlustasid komisjoni otsuse kohelda neid seotud äriühingutena, ja seega ka ühise kaalutud keskmise dumpingumäära. Nad väitsid, et nad konkureerivad nii sise- kui ka eksporditurul.

(34)

Komisjon kordab veel kord, et need kaks koostööd teinud eksportivat tootjat on seotud ühise riigi omanduses olemise kaudu. Siiski oleks neil äriühingutel käesoleva juhtumi puhul vähe huvi kooskõlastada pärast meetmete kehtestamist oma eksporditegevust, arvestades asjaolu, et meetmed seisnevad, nagu kirjeldatakse üksikasjalikult põhjendustes 175 ja 176, muutuvas tollimaksus, mis põhineb kõigi eksportivate tootjate jaoks samal minimaalses impordihinnal. Seepärast leidis komisjon lõppfaasis, et ei ole vaja leida, kas kahte äriühingut tuleks kohelda ühtse üksusena alusmääruse artikli 9 lõike 5 tähenduses. Käesoleva uurimise jaoks kehtestati seepärast kaks eraldi dumpingumarginaali.

(35)

Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist väitis kaebuse esitaja, et kaks eraldi tollimaksumäära kahele Hiina eksportivale tootjale võib viia ekspordi kooskõlastamisele, kui hinnad langevad allapoole minimaalset impordihinda. Nad väitsid, et mõlema jaoks tuleks kehtestada ühine tollimaksumäär. Kuid nagu eespool öeldud, käesoleva juhtumi konkreetsetel tingimustel näeb komisjonil märke sellest, et rahvusvahelised hinnad jäävad tõenäoliselt keskpikas kuni pikas perspektiivis minimaalsest impordihinnast kõrgemaks. Seega leiab ta, et kahe eksportiva tootja tegevuse omavahelise kooskõlastamise oht on tühine, ning et vahepealse läbivaatamise võimalus asjaolude muutumisel on proportsionaalsem viis ohuga toime tulla. Seetõttu lükati see väide tagasi.

(36)

Koostöö tase oli kõrge, kuna kahelt koostööd teinud eksportivalt tootjalt pärit import moodustas uurimisperioodil 100 % kogu HRV ekspordist liitu. Selle põhjal otsustas komisjon määrata üleriigilise dumpingumarginaali kindlaks samal tasemel kui kõige kõrgema dumpingumarginaaliga koostööd tegeva äriühingu määr.

(37)

Selle põhjal muudetakse Hiina Rahvavabariigi puhul lõplikke dumpingumarginaale järgmiselt:

Riik

Äriühing

Lõplik dumpingumarginaal

Hiina Rahvavabariik

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Kõik teised äriühingud

54,9 %

4.   Jaapan

4.1.   Normaalväärtus

(38)

Kuna märkusi ei esitatud, kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 84 ja 85 esitatud normaalväärtuse määramine.

4.2.   Ekspordihind

(39)

Muude märkuste puudumisel ekspordihinna kindlaksmääramise kohta kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 86–88 esitatud järeldused.

4.3.   Võrdlus

(40)

Kuna normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdluse kohta märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 89–92.

4.4.   Dumpingumarginaalid

(41)

Kuna dumpingumarginaalide kohta muid märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 93–95.

5.   Venemaa Föderatsioon

5.1.   Normaalväärtus

(42)

Kogu vaatlusaluse toote toodangu Venemaal moodustasid tavapärased elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga lehtvaltstooted, ning liidu turule müüdi nii parema kui ka halvema kvaliteediga toodet. Venemaa eksportiv tootja väitis, et tuleks teha normaalväärtuse kohandus selleks, et võtta arvesse asjaolu, et madalama kvaliteediga toodet müüdi liidu turule madalamate hindadega kui kõrgema kvaliteediga toodet.

(43)

Komisjon kaalus normaalväärtuse kohandamise võimalust madalama kvaliteediga tootele. Tuleks märkida, et vastavalt eksportiva tootja taotlusele tehti esialgsel staadiumil vahet kõrgema ja madalama kvaliteediga tootel, kusjuures õiglase võrdluse võimaldamiseks eraldati eri kvaliteediklasside hinnad ja kulud. Seda eraldamist normaalväärtuse ja ekspordihindade õiglase võrdlemise jaoks tuleb jätkata.

(44)

Kuid normaalväärtuse enda kohandamine, vähendades seda madalama kvaliteediklassi tootmiskuludele, ei ole õigustatud. Selline kohandamine tähendaks, et olulist osa kuludest ei seostataks vaatlusaluse tootega, ehkki need tekkisid seoses selle tootega. Kõigi tooteliikide normaalväärtus arvutati tegelike andmete alusel, mille eksportivad tootjad esitasid, ja mida kohapeal kontrolliti. Komisjon kontrollis kulude jaotust ja ei ole mingit alust, mis õigustaks selliste kulude kunstlikku jaotust või muid kohandusi. Kõik eri tooteliikide hinnaerinevused on arvesse võetud, sest normaalväärtus on määratud tooteliigiti. Seetõttu tuleks kõnealune väide tagasi lükata.

(45)

Äriühing väitis, et selle tõestuseks on kõrgemate ja madalamate kvaliteediklasside dumpingumarginaalide erinevused. Kuid on täiesti normaalne, et eri tooteliikide rühmadel on erinevad dumpingumarginaalid. Dumpingumarginaali erinevus ei saa õigustada normaalväärtuse kohandust. Seetõttu tuleks ka see väide tagasi lükata.

(46)

Liidu tootmisharu väitis, et komisjon tegi vea, jättes Venemaa tootmiskulud kohandamata vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 5. Peale selle väitis ta, et isegi kui komisjon järeldas, et Venemaa tootjad kasseerivad kontserni sees samasuguseid hindu kui müümisel väljapoole, on küsimus selles, kas kontsernisisesed tehinguhinnad peegeldavad mõistlikult kõiki vaatlusaluse tootega seotud kulusid. Komisjon võrdles neid hindu kolmandatele isikutele müügi hindadega ja tegi selle alusel kindlaks, et kahe seotud Venemaa tootja toormaterjalide ostuhinnad olid uurimisperioodil turuhinna tasemel ja peegeldasid seega normaalseid ostukulusid. Peale selle ei näidanud uurimine, et täiskulud ei oleks hinnakujunduses peegeldunud. Seepärast ei olnud mingeid kohandusi vaja.

(47)

Kuna muid märkusi normaalväärtuse kohta ei esitatud, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 98 ja 99.

5.2.   Ekspordihind

(48)

Venemaa eksportiv tootja väitis, et kolmanda kvaliteediklassi materjali eksporti ei tuleks dumpingu arvutamisel arvesse võtta. Kuid kuna ka kolmanda kvaliteediklassi toode on vaatlusalune toode, siis ei ole põhjust neid arvestusest välja jätta. Seetõttu tuleks kõnealune väide tagasi lükata.

(49)

Venemaa tootja väitis, et kohandused seotud importija (Novex) kasumi ning müügi-, üld- ja halduskulude arvessevõtmiseks ei ole põhjendatud ning et ta ei nõustu selles suhtes alusmääruse artikli 2 lõigete 8 ja 9 komisjonipoolse tõlgendusega.

(50)

Venemaa eksportiv tootja väitis, et kohandus kasumi ning müügi-, üld- ja halduskulude arvessevõtmiseks vastavalt artikli 2 lõikele 9 on õigustatud vaid siis, kui müügi tingimused nõuavad toote tarnimist juba tasutud tollimaksuga. Teisest küljest, kui toode müüakse tasumata tollimaksuga, kohaldatakse artikli 2 lõiget 8 ning kasumi ning müügi-, üld- ja halduskulude väljaarvamine ei ole õigustatud. Eksportiv tootja väitis, et ettevõtja Novex toimis kontserni NLMK Group ekspordiharuna, Novex ei täitnud mingeid impordifunktsioone ega kandnud mingeid „importija puhul tavapäraseid kulusid”.

(51)

Kuid nagu selgitati ajutises määruses, ja vastupidiselt väidetele, tuvastas uurimine, et Novex täitis uurimisperioodi jooksul iga vaatlusaluse toote müügi puhul samu impordifunktsioone. Tegelikult täitis Novex selliseid funktsioone palju laiema terastoodete valiku puhul kui vaid vaatlusalune toode. Erinevad tarnetingimused (DDP, DAP või CIF) ei muuda asjaolu, et Novex toimis kõigi tehingute puhul seotud importijana liidu turule. Selle ümberlükkamiseks ei esitatud mingeid tõendeid. Seega leidis kinnitust, et kohandusi kasumi ning müügi-, üld- ja halduskulude arvessevõtmiseks tuleks teha kooskõlas alusmääruse artikli 2 lõikega 9.

(52)

Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist kordas Venemaa eksportiv tootja veel kord oma väidet, et artikli 2 lõike 9 kohane kohandus ei ole DDU/DAP tingimustel toimunud müükide puhul õigustatud. Uusi tõendeid väite toetuseks aga ei esitatud. Komisjon jääb seisukohale, et kõiki müügitehinguid tuleks kohandada kooskõlas artikli 2 lõikega 9, sest nagu selgitatakse ajutises määruses, tegutses Novex kõigi tehingute juures importijana ning Venemaa eksportivate tootjate hinnad müügil Novexile ei olnud nendevahelise seose tõttu usaldatavad.

(53)

Kuna ekspordihindade kohta muid märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendus 100.

5.3.   Võrdlus

(54)

Kuna muid märkusi võrdluse kohta ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 101 ja 102.

5.4.   Dumpingumarginaalid

(55)

Kuna dumpingumarginaalide kohta märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 103–105.

6.   Ameerika Ühendriigid

6.1.   Normaalväärtus

(56)

Kuna märkusi normaalväärtuse kohta Ameerika Ühendriikides ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendus 107.

6.2.   Ekspordihind

(57)

Muude märkuste puudumisel ekspordihinna kindlaksmääramise kohta kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 108–111 esitatud järeldused.

6.3.   Võrdlus

(58)

Kuna normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdluse kohta märkusi ei ole, kinnitatakse ajutise määruse põhjendused 112 ja 113.

6.4.   Dumpingumarginaalid

(59)

Mingeid märkusi komisjoni esialgsete järelduste suhtes koostööd teinud eksportiva tootja kohta ei ole tehtud. Seepärast kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 114–116 esitatud dumpingumarginaalid.

7.   Kõigi asjaomaste riikide dumpingumarginaalid

(60)

Eespool kirjeldatule tuginedes on lõplik dumpingumarginaal, väljendatud protsendimäärana CIF-hinnast liidu tollipiiril, millest ei ole tollimaksu maha arvatud, järgmine:

Riik

Äriühing

Lõplik dumpingumarginaal

Hiina Rahvavabariik

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Kõik teised äriühingud

54,9 %

Jaapan

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

Kõik teised äriühingud

52,2 %

Korea Vabariik

POSCO, Soul

22,5 %

Kõik teised äriühingud

22,5 %

Venemaa Föderatsioon

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Stal, Jekaterinburg

29,0 %

Kõik teised äriühingud

29,0 %

Ameerika Ühendriigid

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

Kõik teised äriühingud

60,1 %

D.   KAHJU

1.   Liidu tootmisharu ja liidu toodangu määratlus

(61)

Kuna liidu tootmisharu ja liidu tootmise määratluse kohta märkusi ei esitatud, kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 117 ja 118 sätestatud järeldused.

2.   Liidu tarbimine

(62)

Jaapani eksportiv tootja väitis, et liidu tarbimisandmete vahemike kasutamine ei ole asjakohane, sest liidu tarbimisandmeid ei tohiks põhimõtteliselt pidada konfidentsiaalseks.

(63)

Nagu öeldud ajutise määruse põhjenduses 134, toimus suur osa vaatlusaluse Jaapani toote impordist Madalmaadesse vaatlusalusel perioodil konfidentsiaalse CN-koodi alusel. Vahemikke kasutati huvitatud isikute esitatud andmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks. Kui liidu tarbimisandmed olnuks esitatud vahemike asemel täpsete arvudena, oleks see võimaldanud Jaapani eksportival tootjal arvutada täpselt välja teiselt Jaapani eksportivalt tootjalt pärit impordi suuruse. Pealegi tagasid ajutises määruses kasutatud vahemikud osalistele mõtteka teabe. Peale selle võimaldavad liidu tarbimisvahemike indeksid õigesti mõista liidu tarbimise arengusuundi.

(64)

Kuna muid märkusi liidu tarbimise kohta ei esitatud, kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 119–124 sätestatud järeldused.

3.   Import asjaomastest riikidest

3.1.   Vaatlusalustest riikidest pärit impordi mõju kumulatiivne hindamine

(65)

Kaks eksportivat tootjat väitsid, et nende vastavatest riikidest pärit impordi kumulatiivne hindamine võrreldes muudest asjaomastest riikidest pärinevaga ei olnud põhjendatud: üks Jaapani eksportiv tootja väitis, et ta ekspordib vaid kõrgekvaliteetseid vaatlusaluse toote liike, ja kuna tema eksport väheneb, ei avalda ta liidu turul mingit hinnasurvet. Ameerika eksportiv tootja väitis, et USAst pärit import vähenes vaatlusalusel perioodil 400 %, ning et tema hinnad on olnud alati palju kõrgemal tasemel kui teistel tootjatel. Peale selle väitis üks kasutaja, et selline kumulatiivne hindamine on impordi vähenemise ja erineva hinnakäitumise tõttu ebakohane, lisaks asjaolule, et konkreetne eksportiv tootja müüb neid vaatlusaluse toote liike, mida liidu ja muud asjaomaste riikide tootjad ei müü.

(66)

Nagu öeldakse ajutise määruse põhjenduses 132, võeti omaks, et vaatlusalusel perioodil vähenes import Jaapanist ja USAst. Sellegipoolest on import andnud panuse hinnasurvesse vaatlusaluse toote turul liidus. Leiti, et Jaapani ja USA importi müüakse dumpinguhinnaga ning nende tooted konkureerivad selgelt otsekonkurentsis liidu ja teiste eksportivate tootjate toodetega. Kõiki vaatlusaluse toote liike, sealhulgas Jaapani ja USA eksportivate tootjate poolt müüdavad liigid, müüakse kasutamiseks trafode südamikes ning neid müüakse samale suhteliselt piiratud tarbijate rühmale. Seepärast lükkas komisjon dekumuleerimisnõuded tagasi.

(67)

Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist kordas Ameerika eksportiv tootja veel kord oma dekumuleerimisnõuet ja väitis, et tema toodetavad vaatlusaluse toote liigid ei konkureeri liidu tootmisharu toodanguga, kuna neid müüakse liidu turul ainult tänu nende kõrgemale kvaliteedile võrreldes liidu tootmisharu toodetavate tooteliikudega.

(68)

Lisaks põhjenduses 66 esitatud argumentidele USAst pärit impordi kohta üldiselt, tuleks märkida, et kumulatiivne hindamine on teoks tehtud siiski pigem riigipõhiselt kogu vaatlusaluse toote spektri osas kui äriühingupõhiselt ja võttes arvesse ainult teatavaid vaatlusaluse toote liike. Seepärast lükati väide tagasi.

(69)

Komisjon järeldas, et kõik artikli 3 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud ning seepärast uuriti asjaomastest riikidest pärit importi kahju kindlaksmääramiseks kumulatiivselt. Sellest tulenevalt kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 125–132 esitatud järeldused.

3.2.   Asjaomastest riikidest pärit impordi maht ja turuosa

(70)

Muid märkusi ei esitatud ja seega kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 133–136 esitatud järeldused heaks.

3.3.   Asjaomastest riikidest tuleva impordi hinnad ning hindade allalöömine

(71)

Märkusi ei esitatud ja seega kiidetakse heaks ajutise määruse põhjendustes 137–148 esitatud järeldused.

4.   Liidu tootmisharu majanduslik olukord

4.1.   Üldised märkused

(72)

Korea eksportiv tootja väitis, et peamised kahjunäitajad on moonutatud, sest need ei võta piisaval määral arvesse tootevaliku arengut, mis viib vaatlusaluse toote ja samasuguse toote õhenemisele vaatlusalusel perioodil. Kõnealune eksportiv tootja väitis, et õiglase ja õige pildi saamiseks tuleks nõuda liidu tootmisharult andmeid toodangu pikkuse kohta – kas tegelikke või vähemalt selliseid, mis annavad tootevaliku alusel oletatava pikkuse.

(73)

Komisjon arvas, et eksportiv tootja ei esitanud andmeid, mis näitaksid, et pikkusepõhine lähenemisviis muudaks mõnda kahjutegurit. Peale selle on standardseks vaatlusaluse ja samasuguse toote tootmise, tarnimise ja müügi puhul kasutatavaks koguse mõõduks tonnaaž. Eurostati andmed vaatlusaluse ja samasuguse toote kohta on väljendatud samuti tonnaažina. Seepärast loeti tonnaažide analüüs täpseks meetodiks ja asjaomase huvitatud isiku väide lükati tagasi.

(74)

Eelöeldu alusel järeldas komisjon, et tema kahjunäitajate kasutamine pakkus olukorrast õiglast pilti.

4.2.   Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine

(75)

Sama huvitatud isik ja üks kasutaja väitsid, et mõned ajutises määruses esitatud komisjoni järeldused olid vastuolulised. Nagu öeldakse ajutise määruse põhjendustes 220 ja 222, selgitas komisjon ühest küljest, et liidu tootmisharu on üle minemas samasuguse toote tavapärastelt liikidelt suure läbitavusega liikidele. Teisest küljest, nagu näha ajutise määruse põhjenduse 150 tabelist, tootmisvõimsus vaatlusalusel perioodil suurenes (486 600 tonnilt 492 650 tonnile). Kõnealuste huvitatud isikute väitel on üldteada, et suurem keskendumine õhematele (suure läbitavusega) toodetele viib automaatselt tootmisvõimsuse vähenemisele.

(76)

Komisjon lükkas need väited tagasi. Esiteks oli tootmisvõimsuse kasvu peamiseks põhjuseks ühe liidu tootja tootmisvõimsuse kasv vaatlusalusel perioodil. See liidu tootja toodab praegu ainult vaatlusaluse toote tavapäraseid liike. Peale selle osutatakse ajutise määruse põhjenduses 222 peamiselt tulevikule, mitte ainuüksi vaatlusalusele perioodile. Seda väidet kinnitab veelgi viide ajutise määruse põhjenduses 196, kus on öeldud, et „liidu tootjad lähevad üle väiksemate rauaskadudega tootevalikule”.

(77)

Eelöeldut arvesse võttes kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 150–154 esitatud järeldused.

4.3.   Müügimaht ja turuosa

(78)

Muid märkusi ei esitatud ja seega kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 155–158 esitatud järeldused heaks.

4.4.   Muud kahjunäitajad

(79)

Muid märkusi kahjunäitajate arengu kohta vaatlusalusel perioodil ei esitatud ja seega kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 159–174 esitatud järeldused.

4.5.   Järeldus kahju kohta

(80)

Kooskõlas alusmääruse artikli 6 lõikega 1 jõuti alltoodud järeldusele kahju kohta uurimisperioodi kontrollitud andmete alusel. Teisest küljest toimus uurimisperioodi järgsete andmete kogumine ja kontrollimine liidu huvide analüüsi raames (vt ka põhjendused 110 ja 111). Ajutise määruse põhjenduse 170 tabel näitab alates 2012. aastast rekordilisi kahjumeid ja negatiivseid rahavooge. Alltoodud järeldus, et liidu tootmisharu kandis uurimisperioodil kahju, on seega kinnitatud.

(81)

Isegi kui mõne kahjuteguri, eelkõige 2015. aasta jaanuari–mai väikeste kasumite puhul võeti arvesse uurimisperioodi järgseid andmeid, ei mõjuta see järeldust, et liidu tootmisharu kandis kahju.

(82)

Eespool kirjeldatu põhjal, ja kuna muid märkusi ei esitatud, kinnitatakse ajutise määruse põhjendustes 175–179 esitatud järeldused, mille kohaselt liidu tootmisharu kandis vaatlusalusel perioodil olulist kahju alusmääruse artikli 3 lõike 5 tähenduses.

E.   PÕHJUSLIK SEOS

5.   Dumpinguhinnaga impordi mõju

(83)

Mitu isikut väitis, et asjaomastest riikidest pärit import ei oleks saanud põhjustada liidu tootmisharu kantud kahju, peamiselt sellepärast, et ei olnud hindade allalöömist. Lisaks on väidetud, et liidu tootmisharu on paljudel juhtudel ise algatanud ja juhtinud hinnavähendamisi nii liidus kui ka muudel suurtel turgudel. Üks Jaapani eksportiv tootja lisas, et dumpinguhinnaga import ei ole märkimisväärselt suurenenud ning et import ei suru hindu märkimisväärselt alla ega ohjelda neid. Selle tulemusena ei oleks see import saanud põhjustada liidu tootmisharu kantud kahju, kuna see ei saanud tekitada liidu turul mingit hinnasurvet. Pärast lõplike järelduste teatavakstegemist väitis Jaapani eksportiv tootja, et komisjoni väide, et see import lõi hindu liidu turul märkimisväärses ulatuses alla, ei ole piisav järeldamaks, et import on põhjustanud hindade allasurumise. Järeldus, et hinnad on alanenud, näitab üksnes ülemaailmset suundumust, mis ei tähenda, et import on põhjustanud hindade allasurumise liidu turul.

(84)

Samuti väideti, et komisjon peab ütlema välja dumpinguhinnaga impordi põhjustatud tegeliku kahju ja muude teadaolevate tegurite põhjustatud kahju suuruse, ning et tollimaksu tase ei või olla kõrgem kui vajalik üksnes dumpinguhinnaga impordi põhjustatud kahju kõrvaldamiseks. Neid märkusi korrati taas pärast lõplike järelduste teatavakstegemist.