ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 264

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
9. oktoober 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/1814, 6. oktoober 2015, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1815, 8. oktoober 2015, millega muudetakse 238. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1816, 8. oktoober 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1817, 6. oktoober 2015, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kuuekümne kuuendal istungil

13

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi – Moldova Vabariigi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee otsus nr 1/2015, 7. juuli 2015, millega võetakse vastu kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee kodukord [2015/1818]

15

 

*

ELi – Moldova Vabariigi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee otsus nr 2/2015, 7. juuli 2015, millega võetakse vastu kaubanduse ja jätkusuutliku arengu ekspertide nimekiri kooskõlas ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu artikli 379 lõikega 3 [2015/1819]

17

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) parandused ( EÜT L 330, 5.12.1998 ) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 4, lk 90)

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

OTSUSED

9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/1814,

6. oktoober 2015,

mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ (3) loodi liidus kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem (edaspidi „ELi HKS”), et edendada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist kulutõhusalt ja majanduslikult efektiivselt.

(2)

Euroopa Ülemkogu 23.-24. oktoobri 2014. aasta järeldustes 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta sedastatakse, et liidus kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi saavutamise peamine üleeuroopaline vahend on hästi toimiv ja reformitud ELi HKS koos turu stabiliseerimise instrumendiga.

(3)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikega 5 on ette nähtud, et komisjon peab igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande Euroopa süsinikuturu toimimise kohta.

(4)

Komisjoni aruandes Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa süsinikuturu olukorra kohta 2012. aastal tõdeti, et on vaja võtta meetmeid pakkumise ja nõudluse vahelise struktuurse tasakaalustamatuse vähendamiseks. 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku mõjuhindamine näitas, et selline tasakaalustamatus arvatavasti jätkub, ning lineaarse vähendamiskava kohandamine kõnealuses raamistikus seatud rangema eesmärgiga ei ole piisav. Lineaarse teguri muutmine muudab üksnes vähehaaval üleliidulist lubatud heitkoguste ülempiiri (ELi HKSi ülempiir). Seega väheneks ka ülejääk ainult vähehaaval ning turg peaks toimima veel üle kümne aasta nii, et sellel oleks umbes 2 miljardi suurune või suurem lubatud heitkoguse ühikute (LHÜd) ülejääk, takistades seega HKSi andmast vajalikku investeerimissignaali CO2-heitkoguste kulutõhusaks vähendamiseks ning olemast majanduskasvu ja töökohtade loomist toetava vähese CO2-heite suunalise innovatsiooni edasiviivaks jõuks.

(5)

Et seda probleemi lahendada ja muuta ELi HKS pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatusele vastupanuvõimelisemaks ning et võimaldada sel toimida korrastatud turul, tuleks 2018. aastal luua turustabiilsusreserv (edaspidi „reserv”), mis peaks toimima alates 2019. aastast. Reserviga edendatakse ka koostoimet muude kliima- ja energiapoliitika valdkondadega. Võimalikult suure prognoositavuse säilitamiseks tuleks sätestada selged normid LHÜde reservi lisamise ja sealt vabastamise kohta. Reserv peaks toimima, käivitades igal aastal enampakkumisel müüdavate LHÜde arvu kohandamise. Kui tingimused on täidetud, tuleks alates 2019. aastast enampakkumiste mahtudest igal aastal maha arvata ja reservi lisada LHÜsid arvul, mis moodustab 12 % ringluses olevate LHÜde arvust, mille komisjon on viimati avaldanud. Igal aastal tuleks LHÜsid liikmesriikidele reservist vabastada samades proportsioonides ja samas järjekorras, mida kasutati nende reservi lisamisel, ning lisada LHÜd enampakkumise mahtudele, kui asjaomaste ringluses olevate LHÜde koguarv on väiksem kui 400 miljonit.

(6)

Selleks peaksid komisjon ja liikmesriigid ilma põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui komisjon on kõnealuse aasta 15. maiks avaldanud ringluses olevate LHÜde koguarvu, tagama ühise enampakkumisplatvormi ja, kui see on asjakohane, mitteosalevate enampakkumisplatvormide enampakkumiskalendrite kohandamise, et võtta arvesse reservi lisatud või reservist vabastatavate LHÜde arvu. Pärast enampakkumiskalendri kohandamist tuleks enampakkumisele pandavate LHÜde arvu kohandamine jaotada 12 kuu peale. Pidades silmas enampakkumiste sujuva läbiviimise vajadust, tuleks kohandamise täpsemad üksikasjad vajaduse korral sätestada komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010 (4).

(7)

Lisaks reservi loomisele tuleks sellest tulenevalt teha direktiivis 2003/87/EÜ mõned muudatused, et tagada ELi HKSi järjepidevus ja tõrgeteta toimimine. Direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamine võib eelkõige viia selleni, et iga kauplemisperioodi lõpus müüakse enampakkumisel suurel arvul LHÜsid, mis võiks ohustada turu stabiilsust. Et vältida turu tasakaalustamatust LHÜde pakkumise tõttu ühe kauplemisperioodi lõpus ja järgmise alguses ning selle võimalikku kahjulikku mõju turule, tuleks sätestada, et enampakkumisel müüakse osa ühe kauplemisperioodi lõpus suure pakkumise tõttu lisandunud LHÜdest järgmise kauplemisperioodi kahel esimesel aastal. Et veelgi suurendada Euroopa CO2-turu stabiilsust ning vältida pakkumise kunstlikku suurendamist 2013. aastal alanud kauplemisperioodi lõpus, tuleks LHÜd, mida direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 7 kohaselt ning sama direktiivi artikli 10a lõigete 19 ja 20 kohaldamise tõttu käitistele ei eraldata („eraldamata LHÜd”), lisada reservi 2020. aastal. Komisjon peaks direktiivi 2003/87/EÜ nende eraldamata LHÜde suhtes läbi vaatama ning vajaduse korral esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edasiste tegevusvõimaluste kohta.

(8)

300 miljoni LHÜ kavandatud taaskasutuselevõtt 2019. aastal ning 600 miljoni LHÜ taaskasutuselevõtt 2020. aastal, nagu kindlaks määratud komisjoni määruses (EL) nr 176/2014, (5) ohustaks reservi eesmärki vähendada struktuurse tasakaalu puudumist pakkumise ja nõudluse vahel. Seetõttu ei tohiks 900 miljonit LHÜd 2019. ja 2020. aastal enampakkumisele panna, vaid need tuleks lisada reservi.

(9)

Oluline on, et ELi HKS ergutaks CO2-tõhusat majanduskasvu ja et kaitstud oleks nende liidu tööstusharude konkurentsivõimelisus, kus esineb tõsine süsinikdioksiidi lekke oht. Euroopa Ülemkogu eespool nimetatud järeldustes kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030 anti selged suunised tasuta eraldatud heitkoguste ja süsinikdioksiidi leket käsitlevate sätete kehtivuse jätkumise kohta pärast 2020. aastat. Nendest strateegilistest suunistest lähtudes peaks komisjon kuue kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist esitama ettepaneku direktiivi 2003/87/EÜ, eriti selle artikli 10a läbivaatamiseks. Võrdsete tingimuste eesmärgi järgimiseks tuleks läbivaatamise käigus kaaluda ka ühtlustatud korra kehtestamist kaudsete kulude hüvitamiseks liidu tasandil. Läbivaatamise käigus tuleks hinnata ka seda, kas kuni 50 miljonit eraldamata LHÜd tuleks kasutada enne 2021. aastat olemasolevate vahendite täiendamiseks, et edendada lisaks sama direktiivi artikli 10a lõikes 8 osutatud projektidele ning vähese CO2-heite suunalistele innovatsiooniprojektidele tööstussektoris projekte kõigis liikmesriikides, sealhulgas väikesemahulisi projekte.

(10)

Komisjon peaks reservi toimimist jälgima iga-aastase CO2-turu aruande raames. Aruandes tuleks käsitleda asjakohast mõju konkurentsivõimele, eriti tööstussektoris, mis hõlmaks SKPd, tööhõive- ja investeerimisnäitajaid. Lisaks peaks komisjon kolme aasta jooksul alates reservi toimimise algusest ja pärast seda korrapäraselt reservi toimimise üle vaatama, võttes arvesse reservi kasutamisest saadud kogemust. Reservi toimimise ülevaatamisel tuleks eelkõige kaaluda, kas LHÜde reservi lisamist ja sealt vabastamist käsitlevad normid on asjakohased seoses taotletava eesmärgiga, milleks on vähendada struktuurset tasakaalustamatust pakkumise ja nõudluse vahel. See peaks hõlmama turu tasakaalu analüüsi, milles võetaks arvesse kõiki pakkumist ja nõudlust mõjutavaid asjakohaseid tegureid, ning analüüsida tuleks ka, kui asjakohane on kindlaksmääratud vahemik, mis käivitab enampakkumisel igal aastal müüdavate LHÜde arvu kohandamise, samuti ringluses olevate LHÜde koguarvule kohaldatav protsendimäär. Kui analüüs näitab, et kõnealune vahemik ei ole muutunud turusuundumuste ja aruande koostamise ajal kättesaadava uue teabe valguses enam asjakohane, peaks komisjon kiiresti esitama ettepaneku olukorra muutmiseks. Aruande koostamisel peaks samuti käsitlema reservi mõju majanduskasvule, töökohtadele, liidu tööstuse konkurentsivõimele ja süsinikdioksiidi lekke ohule. Reservi toimimise ülevaatamine peaks olema objektiivne ning selle käigus tuleks võtta arvesse vajadust säilitada regulatiivne stabiilsus ja tagada pikaajaline prognoositavus üleminekul vähese CO2-heitega majandusele.

(11)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt luua ELi heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ja teha see liidus toimivaks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid nende ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(12)

Direktiivi 2003/87/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Turustabiilsusreserv

1.   2018. aastal moodustatakse turustabiilsusreserv, millesse lubatud heitkoguse ühikute (LHÜd) lisamine toimib alates 1. jaanuarist 2019.

2.   900 miljonit LHÜd, mis on maha arvatud ajavahemikul 2014–2016 enampakkumisel müüdavate LHÜde arvust, nagu on sätestatud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 kohaselt määruses (EL) nr 176/2014, ei lisata 2019. ja 2020. aastal enampakkumisel müüdavate LHÜde arvule, vaid need lisatakse reservi.

3.   LHÜd, mida direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 7 kohaselt käitistele ei eraldata, ning LHÜd, mida sama direktiivi artikli 10a lõigete 19 ja 20 kohaldamise tõttu käitistele ei eraldata, lisatakse reservi 2020. aastal. Komisjon vaatab direktiivi 2003/87/EÜ kõnealuste eraldamata jäetud LHÜde suhtes läbi ning vajaduse korral esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku.

4.   Komisjon avaldab igal aastal ringluses olevate LHÜde koguarvu järgmise aasta 15. maiks. Ringluses olevate LHÜde koguarv asjaomasel aastal on alates 1. jaanuarist 2008 emiteeritud LHÜde kumulatiivne arv, sealhulgas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 13 lõike 2 kohaselt kõnealusel perioodil väljastatud LHÜde arv ning käitiste õigused kasutada ELi HKSi kohaseid rahvusvahelisi ühikuid seoses enne kõnealuse aasta 31. detsembrit tekkinud heitkogustega; sellest arvatakse maha ELi HKSi kuuluvate käitiste tõendatud heitkoguste summa tonnides ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni sama aasta 31. detsembrini, kõik direktiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõike 4 kohaselt kehtetuks tunnistatud LHÜd ning reservis olevate LHÜde arv. Arvesse ei võeta kolme aasta vältel, st 2005–2007, tekitatud heitkoguseid ning kõnealuste heitkoguste jaoks väljastatud LHÜsid. Esimest korda avaldatakse koguarv hiljemalt 15. mail 2017.

5.   Igal aastal arvatakse liikmesriikide poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel müüdavate LHÜde koguarvust maha selline arv LHÜsid, mis vastab 12 %-le ringluses olevate LHÜde koguarvust, mis on käesoleva artikli lõike 2 kohaselt viimati avaldatud, ning need lisatakse reservi kõnealuse aasta 1. septembril algava 12-kuulise ajavahemiku jooksul, välja arvatud juhul, kui reservi lisatavate LHÜde arv oleks väiksem kui 100 miljonit. Esimesel reservi toimimise aastal lisatakse 1. jaanuarist kuni 1. septembrini reservi viimati avaldatud andmete põhjal 8 % ringluses olevate LHÜde koguarvust (esindades 1 % iga kuu kohta).

Ilma et see piiraks käesoleva lõike kohaselt maha arvatavate LHÜde koguarvu, ei võeta 31. detsembrini 2025 LHÜde koguarvu jaoks liikmesriikide osade kindlaksmääramisel arvesse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 esimese lõigu punktis b osutatud LHÜsid.

6.   Kui ringluses olevate LHÜde koguarv mis tahes aastal on väiksem kui 400 miljonit, vabastatakse reservist 100 miljonit LHÜd ja lisatakse need liikmesriikide poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel müüdavate LHÜde arvule. Juhul kui reservis on vähem kui 100 miljonit LHÜd, vabastatakse kõik reservis olevad LHÜd käesoleva lõike alusel.

7.   Kui mis tahes aastal käesoleva artikli lõiget 6 ei kohaldata ja direktiivi 2003/87/EÜ artikli 29a kohaselt on võetud meetmeid, vabastatakse reservist 100 miljonit LHÜd ja lisatakse need liikmesriikide poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel müüdavate LHÜde arvule. Juhul, kui reservis on vähem kui 100 miljonit LHÜd, vabastatakse kõik reservis olevad LHÜd käesoleva lõike alusel.

8.   Kui pärast ringluses olevate LHÜde koguarvu avaldamist võetakse vastavalt lõigetele 5, 6 või 7 meetmeid, tuleb enampakkumiskalendris võtta arvesse reservi lisatud või reservist vabastatavaid LHÜsid. LHÜd lisatakse reservi või vabastatakse sealt 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Kui LHÜd vabastatakse lõike 6 või 7 kohaselt reservist, võetakse sõltumata ajavahemikust, mille jooksul reservist vabastamine toimub, aluseks liikmesriikide osa LHÜdest LHÜde reservi lisamise ajal ning järgitakse ka LHÜde reservi lisamise ajal kehtinud järjekorda.

Artikkel 2

Direktiivi 2003/87/EÜ muudatused

Direktiivi 2003/87/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Alates 2019. aastast müüvad liikmesriigid enampakkumisel kõik saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta kooskõlas artiklitega 10a ja 10c ega lisata Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2015/1814 loodud turustabiilsusreservi (6).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1814, milles käsitletakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 9.10.2015, lk 1).”;"

b)

lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Kui nende saastekvootide maht, mida liikmesriigid müüvad enampakkumisel käesoleva direktiivi artikli 13 lõikes 1 osutatud iga perioodi viimasel aastal, ületab rohkem kui 30 % enampakkumisel müüdavate saastekvootide eeldatava keskmise mahu järgmise perioodi esimese kahe aasta jooksul enne otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõike 5 kohaldamist, arvatakse kaks kolmandikku mahtude vahelisest erinevusest maha enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahust perioodi viimasel aastal ning lisatakse võrdsetes osades liikmesriikide poolt järgmise perioodi esimesel kahel aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahule.”

2)

Artikli 13 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid võivad isikutele kvoote väljastada jooksvaks ajavahemikuks, et asendada nende omanduses olevaid saastekvoote, mis on tunnistatud kehtetuks kooskõlas esimese lõiguga. Samuti tuleb turustabiilsusreservis hoitavad saastekvoodid, mis enam ei kehti, asendada saastekvootidega, mis kehtivad jooksval perioodil.”

Artikkel 3

Läbivaatamine

Komisjon jälgib reservi toimimist direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 5 sätestatud aruande raames. Aruandes tuleks käsitada asjakohast mõju konkurentsivõimele, eriti tööstussektoris, mis hõlmaks SKP, tööhõive- ja investeerimisnäitajaid. Komisjon käsitleb kolme aasta jooksul alates reservi toimimise algusest ja pärast seda iga viie aasta järel Euroopa CO2-turu nõuetekohase toimimise analüüsile tuginedes reservi toimimist ja esitab vajaduse korral ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Igas käsitluses pööratakse erilist tähelepanu protsendimäärale, mida kasutatakse käesoleva otsuse artikli 1 lõike 5 kohaselt reservi lisatavate LHÜde arvu määramiseks, samuti ringluses olevate LHÜde koguarvu künnisväärtusele ning käesoleva otsuse artikli 1 lõike 6 või 7 kohaselt reservist vabastatavate LHÜde arvule. Reservi toimimise ülevaatamise käigus peaks komisjon käsitlema reservi mõju majanduskasvule, töökohtadele, liidu tööstuse konkurentsivõimele ja süsinikdioksiidi lekke ohule.

Artikkel 4

Üleminekusäte

Direktiivi 2003/87/EÜ (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ (7)) artikli 10 lõiget 1 kohaldatakse jätkuvalt kuni 31. detsembrini 2018.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 6. oktoober 2015

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

N. SCHMIT


(1)  ELT C 424, 26.11.2014, lk 46.

(2)  Euroopa Parlamendi 8. juuli 2015. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. septembri 2015. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(4)  Komisjoni 12. novembri 2010. aasta määrus (EÜ) nr 1031/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 18.11.2010, lk 1).

(5)  Komisjoni 25. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 176/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju müüakse aastatel 2013–2020 enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote (ELT L 56, 26.2.2014, lk 11).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 5.6.2009, lk 63).


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1815,

8. oktoober 2015,

millega muudetakse 238. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ning artikli 7a lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

2015. aasta 28., 29. ja 30. septembril ning 2. oktoobril otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 28., 29. ja 30. septembril ning 2. oktoobril 2015 tehtud otsustega lisada 18 füüsilist isikut ja kaks üksust nende füüsiliste isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. 28. septembril 2015 otsustas sanktsioonide komitee kustutada loetelust kaks füüsilist isikut.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Selleks et tagada käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhusus, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

(a)

„Aqsa Mahmood (teise nimega Umm Layth). Sünniaeg: 11.5.1994. Sünnikoht: Glasgow, Šotimaa, Ühendkuningriik. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2013. aasta novembri seisuga), b) Ühendkuningriik (eelmine aadress). Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 720134834 (27.6.2012 välja antud Suurbritannia pass, kaotab kehtivuse 27.6.2022). Muu teave: a) sugu: naine; b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 28.9.2015.”

(b)

„Nasser Ahmed Muthana (teiste nimedega a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna). Sünniaeg: 29.4.1994. Sünnikoht: Heath, Cardiff, Ühendkuningriik. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2013. aasta novembri seisuga), b) Ühendkuningriik (eelmine aadress kuni 2013. aasta novembrini). Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 210804241 (27.7.2010 välja antud Suurbritannia pass, kaotab kehtivuse 27.7.2020). Muu teave: välised tundemärgid: pruunid/mustad juuksed; b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 28.9.2015.”

(c)

„Omar Ali Hussain (teise nimega Abu- Sa'id Al Britani). Sünniaeg: 21.3.1987. Sünnikoht: High Wycombe, Buckinghamshire, Ühendkuningriik. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2014. aasta jaanuari seisuga), b) Ühendkuningriik (eelmine aadress kuni 2014. aasta jaanuarini). Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 205939411 (21.7.2004 välja antud Suurbritannia pass, kaotas kehtivuse 21.4.2015). Muu teave: välised tundemärgid: pruunid silmad, pruunid/mustad juuksed; b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 28.9.2015.”

(d)

„Sally-Anne Frances Jones (teiste nimedega a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain). Sünniaeg: 17.11.1968. Sünnikoht: Greenwich, Greater London, Ühendkuningriik. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2013. aasta seisuga), b) Ühendkuningriik (eelmine asukoht kuni 2013. aastani). Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 519408086 (23.9.2013 välja antud Suurbritannia pass, kaotab kehtivuse 23.9.2023). Muu teave: a) sugu: naine; b) abikaasa nimi on Junaid Hussain; c) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 28.9.2015.”

(e)

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (teiste nimedega a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi). Sünniaeg: 1.8.1983. Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa. Aadress: Syrian Arab Republic (2015. aasta septembri seisuga). Kodakondsus: a) Prantsuse; b) Tuneesia. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(f)

„Peter Cherif. Sünniaeg: 26.8.1982. Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa. Aadress: Al Mukalla, Hadramawt, Jeemen. Kodakondsus: Prantsuse. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(g)

„Maxime Hauchard (teise nimega Abou Abdallah al Faransi). Sünniaeg: 13.3.1992. Sünnikoht: Normandia, Prantsusmaa. Aadress: Syrian Arab Republic (2015. aasta septembri seisuga). Kodakondsus: Prantsuse. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(h)

„Amru Al-Absi (teiste nimedega a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi). Sünniaeg: umbes 1979. Sünnikoht: Saudi Araabia. Aadress: Homs, Syrian Arab Republic (asukoht 2015. aasta septembri seisuga). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(i)

„Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (teiste nimedega a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi). Sünniaeg: 4.1.1973. Sünnikoht: Jeddah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 01055336 (Jeemeni pass). Riiklik isikukood: Saudi Araabia välismaalase registreerimisnumber 2054275397, välja antud 22.7.1998. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(j)

„Tarad Mohammad Aljarba (teiste nimedega a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali). Sünniaeg: 20.11.1979. Sünnikoht: Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: E704088 (Saudi Araabia pass, välja antud 26.8.2003, aegus 2.7.2008). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(k)

„Lavdrim Muhaxheri (teiste nimedega a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo). Sünniaeg: a) 3.12.1989, b) umbes 1987. Sünnikoht: Kaqanik/Kacanik. Aadress: Syrian Arab Republic (asukoht 2015. aasta septembri seisuga). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(l)

„Aseel Muthana. Sünniaeg: 22.11.1996. Sünnikoht: Cardiff, Ühendkuningriik. Aadress: Syrian Arab Republic (2014. aasta veebruari seisuga). Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 516088643 (7.1.2014 välja antud Suurbritannia pass, kaotab kehtivuse 7.1.2024). Muu teave: välised tundemärgid: pruunid/mustad juuksed. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 30.9.2015.”

(m)

„Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (teiste nimedega a) Abu Banat, b) Abu al Banat). Sünniaeg: 24.11.1974. Sünnikoht: Khadzhalmahi küla, Levaši rajoon, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 515458008 (Vene välispassi number, kaotab kehtivuse 30.5.2017). Riiklik isikukood: 8200203535 (Venemaa passi number). Aadress: a) Türgi (võimalik asukoht), b) Syrian Arab Republic (eelmine kinnitatud asukoht alates 2012. aasta septembrist). Muu teave: välised tundemärgid: pruunid silmad, tumedad juuksed, tugeva kehaehitusega, sirge nina, 180–185 cm pikk, räägib vene, inglise ja araabia keelt; b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

(n)

„Islam Seit-Umarovich Atabiev (teise nimega Abu Jihad). Sünniaeg: 29.9.1983. Sünnikoht: Ust-Džeguta, Karatšai-Tšerkessi Vabariik, Vene Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 620169661 (Vene välispassi number). Riiklik isikukood: 9103314932 (Venemaa passi number, välja andnud 15.8.2003 Vene Föderatsiooni Föderaalse Migratsiooniameti Karatšai-Tšerkessi Vabariigiga tegelev osakond). Aadress: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Džeguta, Karatšai-Tšerkessi Vabariik, Vene Föderatsioon, b) Syrian Arab Republic (2015. aasta augusti seisuga). Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

(o)

„Akhmed Rajapovich Chataev (teiste nimedega a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Sünniaeg: 14.7.1980. Sünnikoht: Vedeno küla, Vedeno rajoon, Tšetšeenia Vabariik, Vene Föderatsioon. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2015. aasta augusti seisuga), b) Iraak (võimalik teine asukoht 2015. aasta augusti seisuga). Riiklik isikukood: 9600133195 (Venemaa passi number, välja antud Vedeno rajoonis, Tšetšeenia Vabariigis, Vene Föderatsioonis siseministeeriumi poolt). Muu teave: välised tundemärgid: pruunid silmad, mustad juuksed, tugev kehaehitus; eritunnused: ovaalne nägu, habe, puuduvad parem käsi ja vasak jalg, räägib vene ja tšetšeeni keelt, võib-olla ka saksa ja araabia keelt. b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

(p)

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (teiste nimedega a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Sünniaeg: 11.11.1965. Sünnikoht: Bugaroi küla, Itum-Kale rajoon, Tšetšeenia Vabariik, Vene Föderatsioon. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2015. aasta augusti seisuga), b) Iraak (võimalik teine asukoht 2015. aasta augusti seisuga). Kodakondsus: (ei ole Vene kodanikuna registreeritud). Passi nr: 620169661 (Vene välispassi number). Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

(q)

„Zaurbek Salimovich Guchaev (teiste nimedega a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz). Sünniaeg: 7.9.1975. Sünnikoht: Tšegem 1 küla, Tšegemi rajoon, Kabardi-Balkaaria Vabariik, Vene Föderatsioon. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2015. aasta augusti seisuga), b) Iraak (võimalik teine asukoht 2015. aasta augusti seisuga). Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 622641887 (Vene välispassi number). Riiklik isikukood: 8304661431 (Venemaa passi number). Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

(r)

„Shamil Magomedovich Ismailov (teiste nimedega a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa). Sünniaeg: 29.10.1980. Sünnikoht: Astrahan, Vene Föderatsioon. Aadress: a) Syrian Arab Republic (2015. aasta augusti seisuga), b) Iraak (võimalik teine asukoht 2015. aasta augusti seisuga). Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 514448632 (Vene välispassi number, välja andnud Aleksandrias, Egiptuses asuv Vene Föderatsiooni peakonsulaat 8.9.2010). Riiklik isikukood: 1200075689 (Venemaa passi number, välja andnud Vene Föderatsioon 15.12.2000). Muu teave: a) välised tundemärgid: pruunid silmad, mustad juuksed, kõhn kehaehitus, 175–180 cm pikk; eritunnused: piklik nägu, kõnedefekt; b) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 2.10.2015.”

2)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmised kanded:

(a)

„Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (teiste nimedega a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia). Aadress: Indoneesia. Muu teave: tegutseb Jaaval ja Sulawesil Indoneesias ning on aktiivne ka Indoneesia idapoolsetes provintsides. Juht – Abu Wardah, teise nimega Santoso (ei ole loetellu kantud). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

(b)

„Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (teiste nimedega a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria). Aadress: Kabiilia piirkond, Alžeeria. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.”

3)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asuvad järgmised kanded jäetakse välja:

(a)

„Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (teiste nimedega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: 30.4.1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001, b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: Muu teave: a) isa nimi Abdullah Shalabi, b) ema nimi Ammnih Shalabi, c) seostatakse isikutega Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess and Aschraf al-Dagma. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.”

(b)

„Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (teiste nimedega a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Sünnikoht: a) Irbid, Jordaania, b) Hasmija, c) Hashmija, Iraak. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud, b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi Mouhemad Saleh Hassan, b) ema nimi Mariam Hassan, sünninimi Chalabia, seostatakse järgmiste isikutega: Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa ja Aschraf Al-Dagma. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.”


9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1816,

8. oktoober 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/13


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/1817,

6. oktoober 2015,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kuuekümne kuuendal istungil

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidul on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti pädevusvaldkondades oluline roll, seda nii rahvusvahelise kaitsega seotud tegevuse, sealhulgas liidu ümberasustamispoliitika ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise kaudu kui ka olles üks olulisemaid humanitaar- ja arenguabi rahastajaid. Liidu osalust ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitees („ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee”) reguleeriv praegune kord aga ei vasta liidu märkimisväärsele rollile nendes valdkondades.

(2)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomiteesse kuuluvad kõik liikmesriigid, välja arvatud Leedu ja Malta.

(3)

Nõukogu leppis 25. ja 26. septembril 2014 kokku seisukoha, (1) mis käsitleb korda seoses liidu täiendavate osalemisõigustega ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ametlikes ja mitteametlikes organites, paludes komisjonil oma tegevust kõrge esindajaga tihedalt kooskõlastades pöörduda ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja liikmesriikide kui ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee liikmete või vaatlejate poole, et saavutada toetus sellele algatusele.

(4)

Sellest tulenevalt esitas ÜRO juures Genfis asuva Euroopa Liidu delegatsiooni juht ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee esimehele 7. septembril 2015 saadetud kirjas taotluse analüüsida võimalusi, kuidas ajakohastada asjaomast korda, mis reguleerib liidu osalemist ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti juhtorganites, pidades silmas liidu osalemist ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametis toimuvates mitteametlikes ettevalmistavates konsultatsioonides.

(5)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee liikmetele 11. septembril 2015 saadetud kirjas tegi ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee esimees ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee juhatuse taotlusel ettepaneku muuta Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kodukorda („ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kodukord”), et liidu taotlust arvesse võtta.

(6)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kodukorra artiklis 46 on sätestatud, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomitee võib muuta kodukorra iga artiklit.

(7)

Eelduste kohaselt palutakse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti täitevkomiteel võtta kavandatavad muudatused vastu 5.–9. oktoobril 2015 toimuval kuuekümne kuuendal istungil.

(8)

Seepärast on asjakohane määrata kindlaks liidu seisukoht seoses ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kodukorra muudatustega.

(9)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale kõnealused liikmesriigid käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(10)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel seoses ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kodukorra muudatustega, mille peavad esitama Euroopa Liidu huvides ühiselt tegutsevad liikmesriigid, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

2.   Väiksemaid muudatusi lisatud muudatusettepanekus võib teha ilma nõukogu täiendava otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 6. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

P. GRAMEGNA


(1)  Dokument ST 13046/1/14 REV 1, kättesaadav aadressil http://www.consilium.europa.eu/register/et/content/int/?lang=ET&typ=ADV


LISA

Liikmesriigid toetavad ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kodukorras tehtava järgmise muudatuse vastuvõtmist:

„ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitee kodukorra artiklit 33 (A/AC.96/187/Rev.7) muudetakse järgmiselt:

„Komitee kohtumised on avalikud, kui komitee ei ole otsustanud teisiti. Esimees võib pärast komiteega konsulteerimist kutsuda kinnistel kohtumistel osalema spetsialiseeritud asutuste, ÜRO fondide ja programmide ning valitsustevaheliste organisatsioonide esindajaid, lähtudes nende eriteadmistest ja komitee töösse antavast panusest.””


RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/15


ELi – MOLDOVA VABARIIGI KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALLKOMITEE OTSUS nr 1/2015,

7. juuli 2015,

millega võetakse vastu kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee kodukord [2015/1818]

ELi – MOLDOVA VABARIIGI KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eelkõige selle artiklit 376,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas lepingu artikliga 464 kohaldatakse alates 1. septembrist 2014 ajutiselt lepingu teatavaid osi.

(2)

Lepingu artikli 376 lõike 3 kohaselt tuleb kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee kokku eesmärgiga kontrollida lepingu V jaotise („Kaubandus ja kaubandusküsimused”) 13. peatüki („Kaubandus ja jätkusuutlik areng”) rakendamist.

(3)

Lepingu artikli 376 lõikega 3 nähakse ette, et kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee kehtestab oma kodukorra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee kodukord võetakse vastu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Chișinău, 7. juuli 2015

Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee nimel

eesistuja

Octavian CALMÎC

Moldova Vabariigi asemajandusminister

sekretärid

Mihaela GORBAN

Moldova Vabariigi majandusminister, ELi majanduspoliitika ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu koordineerimisüksuse juhataja

Dániel KRÁMER

Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu üksuse D1. ametnik


(1)  ELT L 260, 30.8.2014, lk 4.


LISA

ELi – MOLDOVA VABARIIGI KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALLKOMITEE KODUKORD

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) artikli 376 alusel asutatud kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee abistab lepingu artikli 438 lõike 4 alusel kaubanduskoosseisus kokku tulevat assotsieerimiskomiteed tema ülesannete täitmisel.

2.   Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee täidab ülesandeid, mis on sätestatud lepingu V jaotise („Kaubandus ja kaubandusküsimused”) 13. peatükis („Kaubandus ja jätkusuutlik areng”).

3.   Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee koosneb Euroopa Komisjoni ja Moldova Vabariigi esindajatest, kes vastutavad kaubanduse ja jätkusuutliku arengu valdkonna küsimuste eest.

4.   Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee esimehe ülesandeid täidab kooskõlas artikliga 2 Euroopa Komisjoni või Moldova Vabariigi esindaja, kes vastutab kaubanduse ja jätkusuutliku arengu valdkonna küsimuste eest.

5.   Terminit „lepinguosalised” kasutatakse käesolevas kodukorras lepingu artikli 461 tähenduses.

Artikkel 2

Erisätted

1.   Kohaldatakse ELi – Moldova Vabariigi assotsieerimiskomitee kodukorra artikleid 2–14, välja arvatud juhul, kui käesolevas kodukorras on sätestatud teisiti.

2.   Viiteid assotsieerimisnõukogule käsitatakse viidetena kaubanduskoosseisus kokku tulnud assotsieerimiskomiteele. Viiteid assotsieerimiskomiteele või kaubanduskoosseisus kokku tulnud assotsieerimiskomiteele käsitatakse viidetena kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomiteele.

Artikkel 3

Koosolekud

Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee tuleb kokku vajaduse korral. Lepinguosalised seavad eesmärgiks kohtuda allkomitee raames kord aastas.

Artikkel 4

Kodukorra muutmine

Kodukorda võib vastavalt lepingu artiklile 376 muuta ELi – Moldova Vabariigi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee otsusega.


9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/17


ELi – MOLDOVA VABARIIGI KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALLKOMITEE OTSUS nr 2/2015,

7. juuli 2015,

millega võetakse vastu kaubanduse ja jätkusuutliku arengu ekspertide nimekiri kooskõlas ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu artikli 379 lõikega 3 [2015/1819]

ELi – MOLDOVA VABARIIGI KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eelkõige selle artiklit 379,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas lepingu artikliga 464 kohaldatakse alates 1. septembrist 2014 lepingu teatavaid osi ajutiselt.

(2)

Lepingu artikli 379 lõike 3 kohaselt koostab kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee nimekirja vähemalt 15 isikust, kes soovivad ja saavad osaleda eksperdikomisjoni tegevuses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad osaleda eksperdikomisjoni tegevuses lepingu artikli 379 tähenduses, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Chișinău, 7. juuli 2015

Kaubanduse ja jätkusuutliku arengu allkomitee nimel

eesistuja

Octavian CALMÎC

Moldova Vabariigi asemajandusminister

sekretärid

Mihaela GORBAN

Moldova Vabariigi majandusminister, ELi majanduspoliitika ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu koordineerimisüksuse juhataja

Dániel KRÁMER

Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu üksuse D1. ametnik


(1)  ELT L 260, 30.8.2014, lk 4.


LISA

KAUBANDUSE JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU EKSPERTIDE NIMEKIRI

Moldova Vabariigi eksperdikandidaadid

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

ELi eksperdikandidaadid

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Eesistujad

1.

Jill MURRAY (Austraalia)

2.

Janice BELLACE (Ameerika Ühendriigid)

3.

Ross WILSON (Uus-Meremaa)

4.

Arthur APPLETON (Ameerika Ühendriigid)

5.

Nathalie BERNASCONI (Šveits)


Parandused

9.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/19


Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) parandused

( Euroopa Ühenduste Teataja L 330, 5. detsember 1998 )

(Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 4, lk 90)

Leheküljel 102 I lisa C osa tabeli esimese veeru „Parameeter” seitsmendas reas

asendatakse

„Lämmastikuioonide kontsentratsioon”

järgmisega:

„Vesinikühendite kontsentratsioon”

Leheküljel 103 I lisa C osa märkuses 1

asendatakse

„Vesi ei tohiks olla terav.”

järgmisega:

„Vesi ei tohiks olla agressiivne.”

Leheküljel 104 II lisa esimeses punktis toodud loetelu seitsmendas reas

asendatakse

„Lämmastikuioonide kontsentratsioon”

järgmisega:

„Vesinikühendite kontsentratsioon”.