ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 206

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
1. august 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1322, 31. juuli 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1323, 31. juuli 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

4

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/1324, 31. juuli 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

10

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1325, 31. juuli 2015, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/513

12

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1326, 31. juuli 2015, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

16

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/1327, 31. juuli 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

18

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/1328, 31. juuli 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

20

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1329, 31. juuli 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 kolmandas riigis registreeritud õhusõiduki käitamise osas liidu lennuettevõtjate poolt ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1330, 31. juuli 2015, millega muudetakse 234. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1331, 31. juuli 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/1332, 31. juuli 2015, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

31

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1333, 31. juuli 2015, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

34

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1334, 31. juuli 2015, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/521

61

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/1335, 31. juuli 2015, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

64

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1336, 31. juuli 2015, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

66

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/1337, 31. juuli 2015, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1338, 30. juuli 2015, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 5252 all)  ( 1 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1322,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, (1) eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu määruse (EL) nr 753/2011.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 23. septembril 2014 ja 27. märtsil 2015 loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Basir Noorzai (teise nimega a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tiitel: hadži. Aadress: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. Sünniaeg: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Sünnikoht: Baluchistani provints, Pakistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Pakistani pass nr AA3829182. Riiklik isikukood: Pakistani riiklik isikukood 5420124679187. Muu teave: Piirkonnas Talibanile finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Abdul Basir Noorzai kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Haji Abdul Basir (Basir) on ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik ja juht. Basiril oli pädevus jagada Talibanile raha ja viimastel aastatel jagas Basir oma Hawala kaudu piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele tuhandeid dollareid. Basir on oma Hawala kaudu rahastanud Talibani tegevust, kandnud üle raha Talibani vanematele ja hõlbustanud Talibani informaatorite reise.

Alates 2012. aastast peetakse Basiri peamiseks Talibani kõrgemate juhtide raha vahetajaks. Lisaks sellele palus Basir 2010. aastal Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides ja Singapuris elavatelt Pakistanist ja Afganistanist välja rännanud isikutelt Talibani jaoks annetusi.

B.   Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (teise nimega a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; b) filiaal nr 2: Quetta, Pakistan. c) filiaal nr 3: Lahore, Pakistan; d) filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan; e) filiaal nr 5: Karachi, Pakistan; f) filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan; g) filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan; h) filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan; i) filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan; j) filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; k) filiaal nr 11: Iraan. Muu teave: a) rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks; b) omanik: Abdul Basir Noorzai. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Chamanis Baluchistani provintsis Pakistanis asuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) omanik on Abdul Basir Noorzai. Ettevõtte kaudu jagatakse raha piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele. Piirkonnas asuvad Talibani kõrgemad juhid on eelistanud teha ettevõtete Basir Zarjmil Hawala ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaudu Talibani komandöride rahaülekandeid.

2013. aastal jagas Basir Zarjmil Hawala piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele tuhandeid dollareid, aidates kaasa Talibani operatsioonide rahastamisele. 2012. aastal käitles Basir Zarjmil Hawala tuhandeid dollareid relvadega seotud tehingute ja muude Talibani tegevuskulude osas.

II.

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmine kanne

A.   Talibaniga seotud isikud

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/4


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1323,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011.

(2)

Nõukogu võttis 31. juuli 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1333, (2) millega muu hulgas konsolideeritakse nõukogu otsusega 2011/137/ÜVJP (3) kehtestatud piiravad meetmed ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP. Otsusega (ÜVJP) 2015/1333 vaadatakse ka läbi isikute ja üksuste loetelu, mis on varem esitatud otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas.

(3)

Mitme isiku ja üksuse määruse (EL) nr 204/2011 III lisas sätestatud isikute ja üksuste loetelusse kandmise põhjuseid tuleks muuta.

(4)

Määrust (EL) nr 204/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 204/2011 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 34).

(3)  Nõukogu 28. veebruari 2011. aasta otsus 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 58, 3.3.2011, lk 53).


LISA

„III LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 2 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE VÕI ASUTUSTE LOETELU

A.   ISIKUD

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal.

Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja

Muammar Gaddafi õemees.

Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Ametinimetus: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Arvatavalt tapetud Egiptuses 2014. aasta augustis

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

5.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Endine sisejulgeolekubüroo direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1. juuli 1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Endine välisjulgeolekubüroo luureülem.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Endine rahvakongressi peasekretär.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4. mai 1963

Passi number: B/014965 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 8.7.1954

Passi number: B/014924 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

15.

Kolonel Taher Juwadi

Ametinimetus: Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis

Kolonel.

Gaddafi režiimi tähtis liige. Sellisena tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

23.05.2011

16.

Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeoleku-teenistuse ülem

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Houn, Liibüa

Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Sünniaeg: 1948

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhasse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

20.

Kolonel AL KUNI, Amid Husain

Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa

Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

B.   ÜKSUSED

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Liibüa Araabia-Aafrika investeerimisühing (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)

(teise nimega LAICO)

Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telefon: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Asukoht: Tripoli.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktandmed: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 2107 http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

Seotud avaliku viha ja vägivalla õhutamisega meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla kohta valeinformatsiooni levitamise teel.

21.3.2011

5.

Revolutsiooniline Kaardivägi

 

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-posti aadress: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

tel (218) 214870586;

tel (218) 214870714;

tel (218) 214870745;

tel (218) 213338366;

tel (218) 213331533;

tel (218) 213333541;

tel (218) 213333544;

tel (218) 213333543;

tel (218) 213333542;

faks (218) 214870747;

faks (218) 214870767;

faks (218) 214870777;

faks (218) 213330927;

faks (218) 213333545

Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel: (218) 213345187. Faks: +218.21.334.5188; e-post: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (teise nimega Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Muu teave: reg nr: 01794877 (UK)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Muu teave: reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Gaddafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Muu teave: reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Muu teave: reg nr: 59058C (Mani saar)

Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011”


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/10


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1324,

31. juuli 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 204/2011 (2) jõustatakse teatavad nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(2)

Otsusega (ÜVJP) 2015/1333 viidi lõpule otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas loetletud isikute ja üksuste loetelu läbivaatamine. Samuti koondatakse otsusega (ÜVJP) 2015/1333 uude õigusakti piiravad meetmed, mis kehtestati muudetud otsusega 2011/137/ÜVJP. Määruse (EL) nr 204/2011 kooskõlla viimiseks otsusega (ÜVJP) 2015/1333 on vaja tehnilist muudatust.

(3)

See muudatus kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid seda ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EL) nr 204/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 204/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi pakkumine seoses

i)

sanktsioonide komitee poolt eelnevalt heakskiidetud sõjalise varustusega, sealhulgas relvade ja nendega seotud materjalidega, mis ei kuulu punkti b kohaldamisalasse ja mis on ette nähtud üksnes julgeoleku tagamiseks või desarmeerimisabiks Liibüa valitsusele;

ii)

mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes julgeoleku tagamiseks või desarmeerimisabiks Liibüa valitsusele;”.

2)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 sissejuhatav tekst ja punkt a asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artiklist 5 võivad IV lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada II lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste ning artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuste puhul teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist järgmistel tingimustel:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust või teinud kohtu-, haldus- või vahekohtuotsuse:

i)

enne kuupäeva, mil isik, üksus või asutus kanti II lisasse, või

ii)

enne kuupäeva, mil ÜRO Julgeolekunõukogu kandis artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuse loetellu;”

b)

lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

otsus ei ole tehtud II või III lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning”.

3)

Artikli 8b lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

pädev asutus on kindlaks teinud, et makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 2 ega ole tehtud artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuse kasuks;”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 34.

(2)  Nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 58, 3.3.2011, lk 1).

(3)  Nõukogu 28. veebruari 2011. aasta otsus 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 58, 3.3.2011, lk 53).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/12


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1325,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/513

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. märtsil 2015 vastu rakendusmääruse (EL) 2015/513, (2) millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning millega kehtestatakse ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 („loetelu”).

(2)

Kui see oli praktiliselt võimalik, esitas nõukogu kõigile isikutele, rühmitustele ja üksustele põhjendused nende loetellu kandmise põhjuse kohta.

(3)

Nõukogu teavitas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatisega loetellu kantud isikuid, rühmitusi ja üksusi, et ta on otsustanud nad sinna alles jätta. Nõukogu teavitas samuti asjaomaseid isikuid, rühmitusi ja üksusi, et on võimalik taotleda nõukogu põhjendusi nende loetellu kandmise kohta, kui nimetatud põhjendusi ei ole neile juba edastatud.

(4)

Nõukogu vaatas loetelu määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 nõuete kohaselt läbi. Selle käigus võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute ja üksuste poolt nõukogule esitatud märkusi ning pädevatelt siseriiklikelt asutustelt saadud ajakohastatud teavet loetellu kantud isikute ja üksuste staatuse kohta siseriiklikul tasandil.

(5)

Nõukogu on kontrollinud, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad asutused on võtnud vastu otsuse, et loetellu kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktide toimepanemises selle ühise seisukoha artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti jõudnud järeldusele, et isikute, rühmituste ja üksuste suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud eripiiranguid.

(6)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja rakendusmäärus (EL) 2015/513 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohane loetelu esitatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2015/513 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(2)  Nõukogu 26. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/513, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 790/2014 (ELT L 82, 27.3.2015, lk 1).

(3)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD LOETELU ISIKUTEST, RÜHMITUSTEST JA ÜKSUSTEST

I.   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3. või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik. Passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, aegumistähtaeg 15.3.2016 (USA juhiluba).

5.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep'i liige.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, passi nr: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala'i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla'i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957. aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.

9.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis, Iraanis.

10.

SOLEIMANI Qasem (teise nimega Ghasem Soleymani, teise nimega Qasmi Sulayman, teise nimega Qasem Soleymani, teise nimega Qasem Solaimani, teise nimega Qasem Salimani, teise nimega Qasem Solemani, teise nimega Qasem Sulaimani, teise nimega Qasem Sulemani), sündinud 11.3.1957 Iraanis. Iraani kodanik. Passi nr: 008827 (Iraani diplomaatiline pass), välja antud 1999. aastal. Ametinimetus: kindralmajor.

II.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council/Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid, teise nimega Black September/Must September, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Babbar Khalsa.

5.

Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New People's Army – NPA/Uus Rahvaarmee, Filipiinid.

6.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group/islami rühmitus – IG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami Idavõitlejate Rinne).

8.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

9.

Hizballah Military Wing/Hizballah sõjaline tiib (teise nimega Hezbollah Military Wing/Hezbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbullah Military Wing/Hizbullah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbollah Military Wing/Hizbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hezballah Military Wing/Hezballah' sõjaline tiib, teise nimega Hisbollah Military Wing/Hisbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbu'llah Military Wing/Hizbu'llah' sõjaline tiib, teise nimega Hizb Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib, teise nimega Jihad Council/Džihaadi nõukogu (ja kõik sellele alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).

10.

Hizbul Mujahideen – HM.

11.

Hofstadgroep.

12.

International Sikh Youth Federation – ISYF/rahvusvaheline sikhi noorteliit.

13.

Khalistan Zindabad Force – KZF.

14.

Kurdistan Workers' Party – PKK/Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL).

15.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE/Tamili Eelami Vabastustiigrid.

16.

Ejército de Liberación Naciona (National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee).

17.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ/Palestiina Islami Džihaad.

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP/Palestiina Vabastamise Rahvarinne.

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (teise nimega PFLP – General Command).

20.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia/Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud).

21.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutionary Left/Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party/Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei).

22.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path/Särav Tee).

23.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcon, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuspistrikud).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/16


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1326,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene (1) suhtes, eriti selle artikli 8a lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes.

(2)

Nõukogu on seisukohal, et määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud nende isikute, üksuste ja asutuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks välja jätta 24 isikut.

(3)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa A osas „Isikud” esitatud loetelust jäetakse välja järgmisi isikuid käsitlevad kirjed:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/18


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1327,

31. juuli 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 267/2012 (2) jõustatakse otsuses 2010/413/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

31. juulil 2015 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1336 (3), millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, et kehtestada teatavad meetmed kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2231 (2015), millega kinnitatakse ühine laiahaardeline tegevuskava seoses Iraani tuumaküsimusega ja määratakse kindlaks kooskõlas ühise laiahaardelise tegevuskavaga võetavad meetmed.

(3)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2231 (2015) nähakse eelkõige ette, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) kehtestatud meetmeid ei kohaldata teatavatel tingimustel ühise laiaulatusliku tegevuskava osalisriikide või nendega kooskõlastatult tegutsevate ÜRO liikmesriikide tegevuse suhtes, mis on otseselt seotud Fordowi stabiilsete isotoopide tootmise rajatise kahe kaskaadi ümberehitusega, 300 kilogrammi ületava Iraani rikastatud uraani ekspordiga, kui vastu saadakse looduslikku uraani, või Araki reaktori moderniseerimisega vastavalt kokkulepitud põhimõttelisele projektile ja sellest tulenevalt vastavalt sellise reaktori jaoks kokkulepitud lõplikule projektile.

(4)

Lisaks määratakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2231 (2015) kindlaks, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) kehtestatud meetmeid ei kohaldata teatavatel tingimustel selles ulatuses, mis on vajalik teatavate ühises laiahaardelises tegevuskavas kindlaks määratud tuumavaldkonna kohustuste täitmisega seotud üleandmiste ja tegevuse teostamiseks, mis on nõutavad ühise laiahaardelise tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks või kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) kohaselt asutatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee poolt, et olla kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

(5)

Meetmete rakendamiseks on vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(6)

Määrust (EL) nr 267/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) nr 267/2012 lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 43b

1.   Olenemata käesoleva määruse muudest sätetest, võivad pädevad asutused anda loa esemete, materjalide, varustuse, kaupade ja tehnoloogia tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks ja nendega seotud tehnilise abi osutamiseks, koolituseks, rahalise abi osutamiseks, investeeringuteks, vahenduseks või muude teenuste osutamiseks, kui nad leiavad, et nimetatud tegevus on otseselt seotud järgmisega:

a)

Fordowi stabiilsete isotoopide tootmise rajatise kahe kaskaadi ümberehitus;

b)

300 kilogrammi ületava Iraani rikastatud uraani eksport, kui vastu saadakse looduslikku uraani, või

c)

Araki reaktori moderniseerimine vastavalt kokkulepitud põhimõttelisele projektile ja sellest tulenevalt vastavalt kõnealuse reaktori kokkulepitud lõplikule projektile.

2.   Pädev asutus, kes annab loa kooskõlas lõikega 1, tagab et:

a)

kogu tegevus toimub rangelt kooskõlas 14. juuli 2015. aasta ühise laiahaardelise tegevuskavaga;

b)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis c sätestatud nõuded on võimaluse korral täidetud, ning

c)

tal on õigus jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning ta suudab seda õigust tõhusalt teostada.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab:

a)

vajaduse korral sanktsioonide komiteed ja kui see moodustatakse, ühiskomisjoni kümme päeva enne loa andmist;

b)

Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kümne päeva jooksul pärast tarnimist, müüki või üleandmist, kui tarnitud esemed, materjalid, varustus, kaubad ja tehnoloogia on nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis e.

4.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne loa andmist.

Artikkel 43c

1.   Olenemata käesoleva määruse muudest sätetest, võivad pädevad asutused anda iga üksikjuhtumi korral eraldi loa üleandmisteks ja tegevuseks niivõrd, kui see on vajalik nende teostamiseks, kui selline tegevus on:

a)

otseselt seotud ühise laiahaardelise tegevuskava V lisa punktides 15.1 kuni 15.11 sätestatud tuumavaldkonna meetmete rakendamisega;

b)

nõutav ühise laiahaardelise tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks, või

c)

vajaduse korral kindlaks määratud sanktsioonide komitee poolt, et olla kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

2.   Asjaomane liikmesriik esitab kavandatavad load vajaduse korral sanktsioonide komiteele heakskiitmiseks.

3.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt kümme päeva enne autoriseerimist.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1336, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 66).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1328,

31. juuli 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 267/2012 (2) jõustatakse otsuses 2010/413/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1337 (3), millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, et pikendada kuni 14. jaanuarini 2016 artikli 20 lõikes 14 ette nähtud erandit loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik selliste kohustuste täitmiseks, mis tulenevad enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutest või kõnealuste kohustuste täitmiseks vajalikest lisalepingutest, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutega seoses tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

(3)

Kõnealune meede kuulub aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 267/2012 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 artikli 28a punktis b asendatakse sõnad „kuni 30. juunini 2015” sõnadega „kuni 14. jaanuarini 2016”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1337 millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 68).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1329,

31. juuli 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 kolmandas riigis registreeritud õhusõiduki käitamise osas liidu lennuettevõtjate poolt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5 ja artikli 10 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 965/2012 (2) on kehtestatud õhusõidukite ohutu käitamise tingimused. Kõnealust määrust tuleks muuta, et lennuettevõtjad, kellele on antud lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1008/2008, (3) saaksid käitada kolmandas riigis registreeritud õhusõidukit.

(2)

Lennundussektorile ja liikmesriikide haldusasutustele tuleb anda piisavalt aega muudetud õigusraamistikuga kohanemiseks. Seepärast tuleks ette näha asjakohase üleminekuperioodi kohaldamise võimalus.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõike 1 alusel.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 965/2012 II lisa (ARO-osa), III lisa (ORO-osa) ja IV lisa (CAT-osa) muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2015.

2.   Erandina lõike 1 teisest lõigust võivad liikmesriigid otsustada, et lisa punkti 2 alapunkti b alapunktis ii esitatud punkti ORO.AOC.110 alapunkti d kohaldatakse alles alates 25. augustist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 965/2012, 5. oktoober 2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3).


LISA

Määruse (EL) nr 965/2012 II, III ja IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa (ARO-osa) punkti ARO.OPS.110 muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Kuivrendile võtmise lepingu kinnitus peatatakse või tunnistatakse kehtetuks järgmistel juhtudel:

1)

õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaat peatatakse või tunnistatakse kehtetuks;

2)

õhusõiduk lisatakse nende käitajate nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse käitamispiiranguid, või õhusõiduk on registreeritud riigis, mille järelevalve all olevate kõikide käitajate suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu vastavalt määrusele (EÜ) nr 2111/2005.”;

b)

lisatakse punkt e:

„e)

Kui pädevalt asutuselt taotletakse kuivrendile võtmise lepingu eelnevat kinnitamist vastavalt punkti ORO.AOC.110 alapunktile d, tagab pädev asutus õhusõiduki üle järelevalve teostamiseks vajaliku nõuetekohase koordineerimise õhusõiduki registreerimisriigiga.”

2)

III lisa (ORO-osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punkti ORO.AOC.100 alapunkti c alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2)

kõikidel käitatavatel õhusõidukitel on määruse (EL) nr 748/2012 kohane lennukõlblikkussertifikaat või need on võetud kuivrendile vastavalt punkti ORO.AOC.110 alapunktile d ning”;

b)

punkti ORO.AOC.110 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Käesoleva osa kohaselt sertifitseeritud käitaja ei või võtta rendile käitajalt, kes on kantud nende käitajate nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse käitamispiiranguid, õhusõidukit, mis on registreeritud riigis, mille järelevalve all olevate kõikide käitajate suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu, ega õhusõidukit käitajalt, kelle suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu vastavalt määrusele (EÜ) nr 2111/2005.”;

ii)

alapunkt d asendatakse järgmisega:

„Kuivrendile võtmine

d)

Kolmandas riigis registreeritud õhusõiduki kuivrendile võtmiseks kinnituse taotleja peab pädevale asutusele tõendama järgmist:

1)

kindlaks on tehtud selline lennutegevusega seotud vajadus, mida ELis registreeritud õhusõiduki rentimise abil ei ole võimalik rahuldada;

2)

kuivrendile võtmise kestus ei ületa seitset kuud üksteisele järgnevast 12 kuust koosneva ajavahemiku jooksul;

3)

tagatakse määruses (EL) nr 1321/2014 sätestatud asjakohaste nõuete järgimine ning

4)

õhusõiduk on varustatud kooskõlas lennutegevust käsitlevate ELi eeskirjadega.”;

c)

punkt ORO.AOC.130 asendatakse järgmisega:

„ORO.AOC.130   Lennuandmete seire – lennukid

a)

Käitaja võtab selliste lennukite jaoks, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 27 000 kg, kasutusele juhtimissüsteemi integreeritud lennuandmete seire programmi ja haldab seda.

b)

Lennuandmete seire programm ei ole karistava eesmärgiga ja see peab sisaldama piisavalt andmeallikate kaitsevahendeid.”

3)

IV lisa (CAT-osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punkti CAT.IDE.A.100 alapunktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

Käesoleva alajaoga ette nähtud mõõteriistad ja seadmed peavad olema sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, välja arvatud järgmised esemed:

1)

varukaitsmed,

2)

kaasaskantavad valgustid,

3)

täppiskell,

4)

kaardihoidja,

5)

esmaabivahendite komplektid,

6)

vältimatu meditsiiniabi vahendite komplekt,

7)

megafonid,

8)

pääste- ja signalisatsioonivahendid,

9)

mereankrud ja sildumisvahendid ning

10)

laste turvavahendid.

b)

Õhusõiduki pardal olevad mõõteriistad ja seadmed, mida ei ole käesoleva alajaoga ette nähtud ja mis ei pea olema sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1)

lennumeeskond ei kasuta nende mõõteriistade, seadmete või lisavarustuse abil saadud teavet määruse (EÜ) nr 216/2008 I lisa või punktides CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 ja CAT.IDE.A.345 sätestatud nõuete täitmiseks ning

2)

need mõõteriistad ja seadmed ning nende rikked või häired ei kahjusta lennuki lennukõlblikkust.”;

b)

punkti CAT.IDE.H.100 alapunktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

Käesoleva alajaoga ette nähtud mõõteriistad ja seadmed peavad olema sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, välja arvatud järgmised esemed:

1)

varukaitsmed,

2)

kaasaskantavad valgustid,

3)

täppiskell,

4)

kaardihoidja,

5)

esmaabikomplekt,

6)

megafonid,

7)

pääste- ja signalisatsioonivahendid,

8)

mereankrud ja sildumisvahendid ning

9)

laste turvavahendid.

b)

Õhusõiduki pardal olevad mõõteriistad ja seadmed, mida ei ole käesoleva alajaoga ette nähtud ja mis ei pea olema sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1)

lennumeeskond ei kasuta nende mõõteriistade, seadmete või lisavarustuse abil saadud teavet määruse (EÜ) nr 216/2008 I lisa või punktides CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 ja CAT.IDE.H.345 nõuete täitmiseks ning

2)

need mõõteriistad ja seadmed ning nende rikked või häired ei kahjusta kopteri lennukõlblikkust.”


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1330,

31. juuli 2015,

millega muudetakse 234. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

20. juulil 2015 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee heaks ühe füüsilise isiku väljajätmise Al-Qaida sanktsioonide komitee nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Lisaks otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 20. juulil 2015 muuta loetelus ühte kirjet.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmine kanne:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (teiste nimedega: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Sünnikuupäev: 1.1.1972. Sünnikoht: Teletli küla, Šamili rajoon, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 628605523 (Vene välispassi number, välja antud 4.7.2006, väljaandja Venemaa Föderaalne Migratsiooniamet, aegub 16.7.2016). Riiklik isikukood: 8203883123 (Venemaa passi number, välja antud 16.7.2005, väljaandja Kirovski rajooni siseasjade osakond, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon, aegub 1.1.2017). Aadress: Shosse Aeroporta 5, krt 7 Mahhatškala, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon. Muu teave: a) füüsiline kirjeldus: silmade värv: pruun; juuste värv: hall; pikkus: 170–175 cm; kehaehitus: tugev, ovaalse näoga, kannab habet; b) isa nimi: Alibulat Kebekovich Kebekov, sündinud 1927. aastal; c) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.3.2015.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohammed Al Ghabra. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünnikuupäev: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 094629366 (Ühendkuningriik). Muu teave: a) isa nimi Mohamed Ayman Ghabra; b) ema nimi Dalal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.12.2006” asendatakse järgmisega:

„Mohammed Al Ghabra (teiste nimedega: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam). Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünnikuupäev: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 094629366 (Ühendkuningriik). Muu teave: a) isa nimi Mohamed Ayman Ghabra; b) ema nimi Dalal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.12.2006.”


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1331,

31. juuli 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/31


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/1332,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, (1) eriti selle artiklit 5 ja artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 23. septembril 2014 ja 27. märtsil 2015 loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/486//ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 57.


LISA

I.

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Basir Noorzai (teise nimega a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tiitel: hadži. Aadress: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. Sünniaeg: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Sünnikoht: Baluchistani provints, Pakistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Pakistani pass nr AA3829182. Riiklik isikukood: Pakistani riiklik isikukood 5420124679187. Muu teave: Piirkonnas Talibanile finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Abdul Basir Noorzai kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Haji Abdul Basir (Basir) on ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik ja juht. Basiril oli pädevus jagada Talibanile raha ja viimastel aastatel jagas Basir oma Hawala kaudu piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele tuhandeid dollareid. Basir on oma Hawala kaudu rahastanud Talibani tegevust, kandnud üle raha Talibani vanematele ja hõlbustanud Talibani informaatorite reise.

Alates 2012. aastast peetakse Basiri peamiseks Talibani kõrgemate juhtide raha vahetajaks. Lisaks sellele palus Basir 2010. aastal Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides ja Singapuris elavatelt Pakistanist ja Afganistanist välja rännanud isikutelt Talibani jaoks annetusi.

B.   Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (teise nimega a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; b) filiaal nr 2: Quetta, Pakistan; c) filiaal nr 3: Lahore, Pakistan; d) filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan; e) filiaal nr 5: Karachi, Pakistan; f) filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan; g) filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan; h) filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan; i) filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan; j) filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; k) filiaal nr 11: Iraan. Muu teave: a) rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks; b) omanik: Abdul Basir Noorzai. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Chamanis Baluchistani provintsis Pakistanis asuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) omanik on Abdul Basir Noorzai. Ettevõtte kaudu jagatakse raha piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele. Piirkonnas asuvad Talibani kõrgemad juhid on eelistanud teha ettevõtete Basir Zarjmil Hawala ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaudu Talibani komandöride rahaülekandeid.

2013. aastal jagas Basir Zarjmil Hawala piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele tuhandeid dollareid, aidates kaasa Talibani operatsioonide rahastamisele. 2012. aastal käitles Basir Zarjmil Hawala tuhandeid dollareid relvadega seotud tehingute ja muude Talibani tegevuskulude osas.

II.

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmine kanne

A.   Talibaniga seotud isikud

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/34


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1333,

31. juuli 2015,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 26. veebruaril 2011 vastu resolutsiooni (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon) 1970 (2011) seoses Julgeolekunõukogu sügava murega olukorra pärast Liibüas ning kehtestas sellega piiravad meetmed Liibüa vastu. Pärast seda on Julgeolekunõukogu võtnud vastu veel mitu muud resolutsiooni Liibüa kohta, millega pikendati või muudeti ÜRO piiravaid meetmeid Liibüa vastu, eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2174 (2014) ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2213 (2015), pidades silmas Julgeolekunõukogu pühendumust Liibüa suveräänsusele, sõltumatusele, territoriaalsele terviklikkusele ja riiklikule ühtsusele.

(2)

Nõukogu võttis 28. veebruaril 2011 vastu otsuse 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) ja kehtestades täiendavad piiravad meetmed Liibüa olukorra tõsidust silmas pidades.

(3)

Nõukogu võttis 26. mail 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/818, (2) millega muudetakse otsust 2011/137/ÜVJP, pidades arvesse jätkuvat ohtu Liibüa rahule, stabiilsusele või julgeolekule ning poliitilise ülemineku protsessi edukale lõpuleviimisele muu hulgas praeguste lõhede edasise süvendamise teel isikute ja üksuste poolt, kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga muul viisil seotud ning arvestades, et paljusid selliseid isikuid või üksusi ei ole oma tegude eest veel vastutusele võetud. Nimetatud otsusega võeti samuti arvesse ohtu, mida kujutavad endast isikud ja üksused, kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada Liibüa rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks.

(4)

Nõukogu on kooskõlas otsusega 2011/137/ÜVJP vaadanud täielikult läbi nimetatud otsuse II ja IV lisas esitatud isikute ja üksuste loetelud.

(5)

Mitme isiku ja üksuse otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas esitatud loeteludesse kandmise põhjuseid tuleks muuta.

(6)

Selguse huvides tuleks otsusega 2011/137/ÜVJP kehtestatud piiravad meetmed, mida on muudetud ja rakendatud mitme järgneva otsusega, ühendada ühte uude õigusakti.

(7)

Otsus 2011/137/ÜVJP tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ette nähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, otsene või kaudne tarnimine, müümine või üleandmine Liibüale liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt, liikmesriikide territooriumide kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatud on:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas tehnilist abi, väljaõpet või muud abi, sealhulgas relvastatud palgasõdurite abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

b)

otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas rahalist abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b nimetatud keeldudest.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes ning seonduva tehnilise abi või väljaõppe andmise suhtes;

b)

sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Liibüasse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes oma isiklikuks kasutamiseks;

c)

Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise, sealhulgas töötajatega varustamise suhtes;

b)

Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes,

mille ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 24 kohaselt loodud komitee (edaspidi „komitee”) on eelnevalt heaks kiitnud.

3.   Artiklit 1 ei kohaldata selliste väikerelvade, kergrelvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on Liibüasse ajutiselt eksporditud üksnes ÜRO töötajatele, meedia esindajatele, humanitaar- ja arenguabitöötajatele ning nendega seotud töötajatele kasutamiseks, kui komiteele on sellest eelnevalt teatatud ja komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.   Artiklit 1 ei kohaldata selliste siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks, ning seonduva tehnilise abi, väljaõppe või finantsabi andmise suhtes.

Artikkel 3

Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Liibüast artikli 1 lõikes 1 osutatud esemeid, olenemata sellest, kas need on pärit Liibüa territooriumilt või mitte.

II PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid kontrollivad oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades kooskõlas oma siseriiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid laevu ja õhusõidukeid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et selliste laevade või õhusõidukite veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

2.   Avastamise korral peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad esemed (näiteks hävitavad, muudavad kasutamiskõlbmatuks, ladustavad või edastavad kõrvaldamiseks muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriik), mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

3.   Lõigete 1 ja 2 alusel läbiviidavate kontrollide ja kõrvaldamiste puhul teevad liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega koostööd.

4.   Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

Artikkel 5

Liikmesriigid ei anna ühelegi õhusõidukile luba oma territooriumilt õhku tõusta, oma territooriumil maanduda või üle oma territooriumi lennata, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et õhusõiduk sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, sealhulgas relvastatud palgasõdurite kättesaadavaks tegemine, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädamaandumisega.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid võivad vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktidele 5–9 kontrollida avamerel asuvaid loetellu kantud laevu, kasutades kõiki konkreetsele olukorrale vastavaid meetmeid ja järgides täiel määral rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte, ning teostada selliseid kontrolle ja anda laevadele korraldusi võtta asjakohaseid meetmeid, et vedada toornafta tagasi Liibüasse, tehes seda Liibüa valitsuse nõusolekul ja temaga kõnealuse tegevuse kooskõlastades.

2.   Liikmesriigid peaksid enne lõikes 1 osutatud kontrollimist taotlema laeva lipuriigi nõusolekut.

3.   Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, esitavad kontrollimise kohta koheselt komiteele aruande, mis sisaldab asjakohaseid üksikasju, sealhulgas andmeid jõupingutuste kohta, mida tehti laeva lipuriigi nõusoleku saamiseks.

4.   Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, tagavad et sellist kontrollimist viiakse läbi sõjalaevadega ning riigile kuuluvate või riigi käitatavate laevadega, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

5.   Lõige 1 ei mõjuta rahvusvahelisest õigusest tulenevaid liikmesriikide õigusi või kohustusi või ülesandeid, sealhulgas ÜRO mereõiguste konventsioonist tulenevaid õigusi või kohustusi, sealhulgas üldpõhimõtet, mille kohaselt kuuluvad avamerel olevad laevad lipuriigi ainupädevusse, seoses laevadega, mida komitee ei ole loetellu kandnud, ja muudes kui kõnealuses lõikes osutatud olukordades.

6.   Käesoleva otsuse V lisas on esitatud lõikes 1 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

Artikkel 7

1.   Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, annab loetellu kantud laeva lipuriigiks olev liikmesriik laevale korralduse, et kõnealune laev ei lastiks, veaks või lossiks Liibüast ebaseaduslikult eksporditud toornaftat, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktis 3 osutatud Liibüa valitsuse kontaktasutus ei ole selleks luba andnud.

2.   Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei luba liikmesriigid loetellu kantud laevadel siseneda oma sadamatesse, välja arvatud juhul, kui selline sisenemine on vajalik kontrolliks, kui on tegemist hädaolukorraga või kui naastakse Liibüasse.

3.   Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud ega liikmesriikide territooriumil osutada loetellu kantud laevadele punkerdamisteenuseid, nagu kütuse ja varustuse tarnimine või muude teenuste osutamine.

4.   Lõiget 3 ei kohaldata, kui asjakohase liikmesriigi pädev asutus otsustab, et selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või laeva naasmiseks Liibüasse. Asjaomane liikmesriik teavitab komiteed kõigi selliste lubade andmisest.

5.   Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud või liikmesriikide jurisdiktsioonile alluvad üksused teha finantstehinguid seoses loetellu kantud laevade pardal oleva ja Liibüast ebaseaduslikult eksporditud toornaftaga ega teha selliseid finantstehinguid liikmesriikide territooriumilt.

6.   V lisas on esitatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

III PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punkti 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikud, kelle suhtes kohaldatakse reisipiiranguid, nagu on loetletud I lisas.

2.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida isikud,

a)

kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või tegutsevad selliste isikute heaks või nimel või juhtimisel;

b)

kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga varem muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c)

kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas:

i)

sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

ii)

rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

iii)

relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise kaudu Liibüas;

iv)

Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

v)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

vi)

tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d)

kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

nagu on loetletud käesoleva otsuse II lisas.

3.   Lõiked 1 ja 2 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui komitee otsustab, et

a)

reisimine on õigustatud humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või

b)

erandi tegemine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Liibüas ning piirkonna stabiilsust.

5.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui

a)

territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või

b)

liikmesriik otsustab üksikjuhtumipõhiselt, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik rahu ja stabiilsuse edendamiseks Liibüas, ning liikmesriik teavitab sellest seejärel komiteed 48 tunni jooksul pärast sellise otsuse tegemist.

6.   Lõige 2 ei mõjuta neid juhtumeid, mil liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d)

Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

7.   Lõiget 6 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.

8.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 6 või 7 kohaselt tehtud eranditest.

9.   Liikmesriik võib lubada erandeid lõike 2 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu algatatud või liidus toimuvad või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Liibüas.

10.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 9 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

11.   Kui liikmesriik lubab lõigete 6, 7 ja 9 alusel I või II lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud ja asjaomaste isikute suhtes.

IV PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 9

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis otseselt või kaudselt kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punktide 19 ja 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse vara külmutamist, või on kõnealuste isikute ja üksuste kontrolli all, nagu on loetletud III lisas.

2.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mida otseselt või kaudselt omavad või kontrollivad isikud ja üksused,

a)

kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või Liibüa ametiasutustele või isikutele ja üksustele, kes on rikkunud või aidanud rikkuda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) või käesoleva otsuse sätteid, või isikutele või üksustele, kes tegutsevad nende heaks või nimel või juhtimisel, või üksustele, kes on nimetatud isikute ja üksuste või käesoleva otsuse III lisas loetletud isikute ja üksuste omandis või kontrolli all;

b)

kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut ning Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c)

kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas järgmisel viisil:

i)

sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

ii)

rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

iii)

relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine läbi toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise Liibüas;

iv)

Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

v)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

vi)

tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d)

kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

nagu on loetletud IV lisas.

3.   Kõik 16. septembri 2011. aasta seisuga külmutatud rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt VI lisas loetletud üksuste omandis või nende üksuste otsese või kaudse kontrolli all, jäävad külmutatuks.

4.   Rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilistele või juriidilistele isikutele ega üksustele ega nende kasuks.

5.   Sadamavaldajate puhul ei takista rahaliste vahendite, finantsvarade või majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld lõikes 2 osutatud isikutele või üksustele enne 7. juunit 2011 sõlmitud lepingute täitmist kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi või rafineeritud tooteid käsitlevate lepingute korral.

6.   Erandeid võib teha rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside osas, mis on

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega või

c)

ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on komiteele teatanud kavatsusest lubada asjakohasel juhul juurdepääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

7.   Erandeid võib samuti teha rahaliste vahendite ja majandusressursside puhul, mis on

a)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele asjakohasel juhul teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud, või

b)

kohtu, haldusorgani või vahekohtu kinnipidamisõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise kinnipidamisõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus tehti või kinnipidamisõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) vastuvõtmise kuupäeva ning et käesoleva artikli lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed asjakohasel juhul teavitanud.

8.   IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib teha erandeid rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mida on vaja humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, sealhulgas meditsiinitarbed, toit, elektrienergiaga varustamine, humanitaartöötajad ja seonduv abi, või välisriigi kodanike evakueerimine Liibüast.

9.   Lõikes 3 osutatud üksuste puhul võib erandeid teha samuti seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, tingimusel et

a)

asjaomane liikmesriik on komiteed teavitanud oma kavatsusest lubada juurdepääs nendele rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ühel või mitmel järgmistest põhjustest ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust:

i)

humanitaarabi andmine;

ii)

kütuse, elektri ja veega varustamine ainult tsiviilkasutuse eesmärgil;

iii)

süsivesinike tootmise ja müügi taaskäivitamine Liibüas;

iv)

tsiviilvalitsuse institutsioonide ja tsiviilinfrastruktuuri rajamine, käitamine või tugevdamine või

v)

pangandussektori tegevuse taaskäivitamise hõlbustamine, sealhulgas Liibüaga toimuva rahvusvahelise kaubanduse toetamine või soodustamine;

b)

asjaomane liikmesriik on teatanud komiteele, et neid rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid või majandusressursse ei tehta kättesaadavaks lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isikutele ega nende kasuks;

c)

asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Liibüa ametivõimudega nende rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside kasutamise üle, ning

d)

asjaomane liikmesriik on käesoleva lõike kohaselt esitatud teatise saatnud ka Liibüa ametivõimudele ning Liibüa ametivõimud ei ole viie tööpäeva jooksul enne nimetatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamist esitanud vastuväidet.

10.   Lõiked 1 ja 2 ei takista loetellu kantud isikul või üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis sõlmiti enne asjaomase isiku või üksuse loetellu kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei ole makset otse või kaudselt kätte saanud, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda asjakohasel juhul luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

11.   Lõige 3 ei takista ühelgi selles osutatud üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis jõustus enne asjaomase üksuse loetellu kandmist käesoleva otsuse alusel, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et makset ei ole otse või kaudselt saanud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isik või üksus, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

12.   IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul ning erandina lõikest 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud III, IV või VI lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

13.   Lõiget 4 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud;

b)

maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid, või

c)

maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1 või 2.

V PEATÜKK

MUUD PIIRAVAD MEETMED

Artikkel 10

Liikmesriigid nõuavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asuvatelt või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Liibüas asuvate või Liibüa jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute ja üksustega või nende isikute omandis või kontrolli all olevate üksustega, et vältida olukorda, kus äritegevus võib aidata kaasa vägivallale ja tsiviilisikute vastu jõu kasutamisele.

VI PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

I, II, III või IV lisas nimetatud määratud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Liibüas, sealhulgas Liibüa valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu näiteks nõue tasaarvestamise või tagatise kohta, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, ja käesolevas otsuses käsitletavad meetmed.

Artikkel 12

1.   Nõukogu rakendab I, III, V ja VI lisa muudatusi Julgeolekunõukogu või komitee otsuste alusel.

2.   Nõukogu, toimides liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul, koostab II ja IV lisas esitatud loetelud ning võtab vastu nende muudatused.

Artikkel 13

1.   Kui Julgeolekunõukogu või komitee kannab loetellu mõne isiku või üksuse, lisab nõukogu kõnealuse isiku või üksuse I või III lisasse.

2.   Kui nõukogu otsustab isiku või üksuse suhtes kohaldada artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II ja IV lisa.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse ja loetellu kandmise põhjused lõikes 1 või 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 14

Kui komitee kannab artikli 6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laeva loetellu, lisab nõukogu kõnealuse laeva V lisasse.

Artikkel 15

1.   I, II, III, IV ja VI lisas on esitatud loetellu kantud isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga.

2.   I, II, III, IV ja VI lisas on võimalusel esitatud ka olemasolev asjaomaste isikute või üksuste kindlakstegemiseks vajalik teave, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I, III ja VI lisasse Julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 16

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 17

1.   Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

2.   Artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmed vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artikli 12 lõikes 2 osutatud korra kohaselt kindlaks, et kõnealuste meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

Artikkel 18

Otsus 2011/137/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 19

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Nõukogu 28. veebruari 2011. aasta otsus 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 58, 3.3.2011, lk 53).

(2)  Nõukogu 26. mai 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/818, millega muudetakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 129, 27.5.2015, lk 13).


I LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE LOETELU

1.

Nimi: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Auaste: Dr Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht Sünniaeg:1. juuli 1950Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: B010574 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Tuneesia (Oletatav seisund/asukoht: Tuneesia vanglas) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: ÜRO poolt loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Al-Baghdadi kanti loetellu 26. veebruaril 2011 resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel kui revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.

Lisateave

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

2.

Nimi: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Muammar Gaddafi isikliku julgeolekuteenistuse ülem Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Houn, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

Dibri kanti loetellu 26. veebruaril 2011 resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel kui Muammar Gaddafi isikliku julgeolekuteenistuse ülem.

Lisateave

Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

3.

Nimi: SAYYID MOHAMMED GADDAF AL-DAM

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Sirte, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: ÜRO poolt loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

Qadhaf Al-dam kanti loetellu 26. veebruaril 2011 resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel kui Muammar Gaddafi nõbu.

Lisateave

1980. aastatel osales Sayyid dissidentide tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega.

4.

Nimi: QUREN SALIH QUREN AL GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Liibüa suursaadik Tšaadis Sünniaeg: andmed puuduvad Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: Akrin Saleh Akrin (Image) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Egiptus Loetellu kandmise kuupäev:17. märts 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

Al Gaddafi kanti loetellu 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel kui Liibüa suursaadik Tšaadis.

Lisateave

Lahkunud Tšaadist Sabhāsse. Otseselt seotud režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega.

5.

Nimi: AMID HUSAIN AL KUNI

Auaste: Kolonel Ametikoht: Ghati kubernerkond (Lõuna-Liibüa) Sünniaeg: andmed puuduvad Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa) Loetellu kandmise kuupäev:17. märts 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

Lisateave

Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.

6.

Nimi: ABU ZAYD UMAR DORDA

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: a) Ametinimetus: Välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. b) Välisluureagentuuri juht. Sünniaeg: andmed puuduvad Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Režiimile lojaalne. Välisluureagentuuri juht.

7.

Nimi: ABU BAKR YUNIS JABIR

Auaste: Kindralmajor Ametikoht: Ametinimetus: Kaitseminister. Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Jalo, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Üldvastutav relvajõudude tegevuse eest.

8.

Nimi: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Ametinimetus: Varustussekretär Sünniaeg: 1956 Sünnikoht: Khoms, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud.

Lisateave

Režiimis juhtival kohal. Seotud revolutsioonikomiteedega. Varem seotud teisitimõtlemise mahasurumise ja vägivallaga.

9.

Nimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1978 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passi number: 215215) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: 428720 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik (Oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Reisis resolutsiooni 1970 punkti 15 rikkudes, nagu kirjeldas Liibüa ekspertide rühm oma 2013. aasta vahearuandes.

10.

Nimi: HANNIBAL MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg:20. september 1975Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: B/002210 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Alžeeria (Oletatav seisund/asukoht: Alžeeria) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

11.

Nimi: KHAMIS MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1978 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

12.

Nimi: MOHAMMED MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1970 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik (Oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

13.

Nimi: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja Sünniaeg: 1942 Sünnikoht: Sirte, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: ÜRO poolt loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Vastutab korralduse andmise eest meeleavalduste mahasurumiseks, inimõiguste rikkumiseks.

14.

Nimi: MUTASSIM GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Riikliku julgeoleku nõunik Sünniaeg: 1976 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

15.

Nimi: SAADI GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Erivägede juhataja Sünniaeg: a)27. mai 1973b)1. jaanuar 1975Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi number: a) 014797 b) 524521 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

16.

Nimi: SAIF AL-ARAB GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1982 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

17.

Nimi: SAIF AL-ISLAM GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Gaddafi fondi direktor Sünniaeg:25. juuni 1972Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: B014995 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Sütitavad avalikud esinemised, milles õhutati meeleavaldajate vastu suunatud vägivallale.

18.

Nimi: ABDULLAH AL-SENUSSI

Auaste: Kolonel Ametikoht: Sõjalise luure direktor Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Sudaan Kontrollitud varjunimi: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passinumber: B0515260; Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; Sünnikoht: Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Sõjalise luure osalemine meeleavalduste mahasurumises. Varem kahtlustatud osalemises Abu Selimi vanglas toimunud massimõrvas. Tagaselja süüdi mõistetud UTA lennule tehtud pommirünnakus. Muammar Gaddafi õemees.

19.

Nimi: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: Umbes 1952 Sünnikoht: Al Bayda, Liibüa Kontrollitud varjunimi: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: 03825239 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:24. juuni 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Märkimisväärne isiklik varandus, mida võidakse kasutada režiimi hüvanguks. Tema õde Fatima FARKASH on abielus ABDALLAH SANUSSIGA, kes on Liibüa sõjaväeluure juht.

20.

Nimi: ABDELHAFIZ ZLITNI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: a) kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. b) rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär c) Liibüa Keskpanga ajutine juht Sünniaeg: 1935 Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:24. juuni 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides. Rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär. Zltini on praegu Liibüa Keskpanga ajutine juht. Eelnevalt oli ta riikliku naftakompanii esimees. Meie andmete kohaselt tegeleb ta praegu režiimi jaoks vahendite kogumisega, et taastada keskpanga reserve, mis on juba kulunud praeguse sõjalise kampaania toetuseks.


II LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal.

Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja

Muammar Gaddafi õemees.

Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Ametinimetus: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Arvatavalt tapetud Egiptuses 2014. aasta augustis

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

5.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Endine sisejulgeolekubüroo direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1. juuli 1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Endine välisjulgeolekubüroo luureülem.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Endine rahvakongressi peasekretär.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4. mai 1963

Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 8.7.1954

Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni)

Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

15.

Kolonel Taher Juwadi

Ametinimetus: Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis

Kolonel.

Gaddafi režiimi tähtis liige. Sellisena tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

23.05.2011


III LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Üksikisikud

6.

Nimi: ABU ZAYD UMAR DORDA

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: a) Ametinimetus: Välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. b) Välisluureagentuuri juht. Sünniaeg: andmed puuduvad Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Režiimile lojaalne. Välisluureagentuuri juht.

7.

Nimi: ABU BAKR YUNIS JABIR

Auaste: Kindralmajor Ametikoht: Ametinimetus: Kaitseminister. Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Jalo, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Üldvastutav relvajõudude tegevuse eest.

8.

Nimi: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Ametinimetus: Varustussekretär Sünniaeg: 1956 Sünnikoht: Khoms, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud.

Lisateave

Režiimis juhtival kohal. Seotud revolutsioonikomiteedega. Varem seotud teisitimõtlemise mahasurumise ja vägivallaga.

9.

Nimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1978 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passi number: 215215) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: 428720 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik (Oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Reisis resolutsiooni 1970 punkti 15 rikkudes, nagu kirjeldas Liibüa ekspertide rühm oma 2013. aasta vahearuandes.

10.

Nimi: HANNIBAL MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg:20. september 1975Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: B/002210 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Alžeeria (Oletatav seisund/asukoht: Alžeeria) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

11.

Nimi: KHAMIS MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1978 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

12.

Nimi: MOHAMMED MUAMMAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1970 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik (Oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

13.

Nimi: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja Sünniaeg: 1942 Sünnikoht: Sirte, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: ÜRO poolt loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Vastutab korralduse andmise eest meeleavalduste mahasurumiseks, inimõiguste rikkumiseks.

14.

Nimi: MUTASSIM GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Riikliku julgeoleku nõunik Sünniaeg: 1976 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

15.

Nimi: SAADI GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Erivägede juhataja Sünniaeg: a)27. mai 1973b)1. jaanuar 1975Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi number: a) 014797 b) 524521 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

16.

Nimi: SAIF AL-ARAB GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: 1982 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud.

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud.

17.

Nimi: SAIF AL-ISLAM GADDAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Gaddafi fondi direktor Sünniaeg:25. juuni 1972Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: B014995 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Režiimiga lähedalt seotud. Sütitavad avalikud esinemised, milles õhutati meeleavaldajate vastu suunatud vägivallale.

18.

Nimi: ABDULLAH AL-SENUSSI

Auaste: Kolonel Ametikoht: Sõjalise luure direktor Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Sudaan Kontrollitud varjunimi: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passinumber: B0515260; Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; Sünnikoht: Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (Oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine).

Lisateave

Sõjalise luure osalemine meeleavalduste mahasurumises. Varem kahtlustatud osalemises Abu Selimi vanglas toimunud massimõrvas. Tagaselja süüdi mõistetud UTA lennule tehtud pommirünnakus. Muammar Gaddafi õemees.

19.

Nimi: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg: Umbes 1952 Sünnikoht: Al Bayda, Liibüa Kontrollitud varjunimi: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: 03825239 Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:24. juuni 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Märkimisväärne isiklik varandus, mida võidakse kasutada režiimi hüvanguks. Tema õde Fatima FARKASH on abielus ABDALLAH SANUSSIGA, kes on Liibüa sõjaväeluure juht.

20.

Nimi: ABDELHAFIZ ZLITNI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: a) kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. b) rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär c) Liibüa Keskpanga ajutine juht Sünniaeg: 1935 Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: andmed puuduvad Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:24. juuni 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Lisateave

Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides. Rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär. Zltini on praegu Liibüa Keskpanga ajutine juht. Eelnevalt oli ta riikliku naftakompanii esimees. Meie andmete kohaselt tegeleb ta praegu režiimi jaoks vahendite kogumisega, et taastada keskpanga reserve, mis on juba kulunud praeguse sõjalise kampaania toetuseks.


IV LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal.

Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja

Muammar Gaddafi õemees.

Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Ametinimetus: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Arvatavalt tapetud Egiptuses 2014. aasta augustis

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

5.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Endine sisejulgeolekubüroo direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1. juuli 1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Endine välisjulgeolekubüroo luureülem.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Endine rahvakongressi peasekretär.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4. mai 1963

Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 8.7.1954

Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni)

Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

15.

Kolonel Taher Juwadi

Ametinimetus: Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis

Kolonel.

Gaddafi režiimi tähtis liige. Sellisena tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

23.5.2011

16.

Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeoleku-teenistuse ülem

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Houn, Liibüa

Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Sünniaeg: 1948

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid dissidentide tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhāsse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

20.

Kolonel AL KUNI, Amid Husain

Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa

Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Liibüa Araabia-Aafrika investeerimisühing (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)

(teise nimega LAICO)

Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telefon: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Asukoht: Tripoli.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktandmed: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 2107 http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

Seotud avaliku viha ja vägivalla õhutamisega meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla kohta valeinformatsiooni levitamise teel.

21.3.2011

5.

Revolutsiooniline Kaardivägi

 

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

Osalemine meele avaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-posti aadress: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tel (218) 214870586;

tel (218) 214870714;

tel (218) 214870745;

tel (218) 213338366;

tel (218) 213331533;

tel (218) 213333541;

tel (218) 213333544;

tel (218) 213333543;

tel (218) 213333542;

faks (218) 214870747;

faks (218) 214870767;

faks (218) 214870777;

faks (218) 213330927;

faks (218) 213333545

Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel: (218) 213345187. Faks: +218.21.334.5188; e-post: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (teise nimega Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu teave: reg nr: 01794877 (UK)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu teave: reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Gaddafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu teave: reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu teave: reg nr: 59058C (Mani saar)

Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja.

Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.

12.4.2011


V LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 1 NING ARTIKLI 7 LÕIGETES 1, 2, 3 JA 5 OSUTATUD LAEVADE LOETELU


VI LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 3 OSUTATUD ÜKSUSTE LOETELU

1.

Nimi: LIIBÜA INVESTEERIMISAMET (LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY)

Teise nimega: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Varem tuntud kui: andmed puuduvad Aadress:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LiibüaLoetellu kandmise kuupäev:17. märts 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel.

Lisateave

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

2.

Nimi: LIIBÜA AAFRIKA INVESTEERIMISPORTFELL (Libyan Africa Investment Portfolio)

Teise nimega: andmed puuduvad Varem tuntud kui: andmed puuduvad Aadress:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LiibüaLoetellu kandmise kuupäev:17. märts 2011Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel.

Lisateave

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/61


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1334,

31. juuli 2015,

millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/521

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 26. märtsil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/521, (2) millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4 („loetelu”).

(3)

Ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 kohaselt on vaja loetelus sisalduvate isikute, rühmituste ja üksuste nimed korrapäraselt läbi vaadata tagamaks, et nende loetelus hoidmine on põhjendatud.

(4)

Käesolevas otsuses sätestatakse tulemused läbivaatamise kohta, mis nõukogu tegi nende isikute, rühmituste ja üksuste osas, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

(5)

Nõukogu on kontrollinud, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad asutused on seoses kõigi loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksustega võtnud vastu otsused, mille kohaselt nad on osalenud terroriaktides kõnealuse ühise seisukoha artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti jõudnud järeldusele, et isikute, rühmituste ja üksuste suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada selles sätestatud eripiiranguid.

(6)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja otsus (ÜVJP) 2015/521 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2015/521 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).

(2)  Nõukogu 26. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/521, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/483/ÜVJP (ELT L 82, 27.3.2015, lk 107).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD LOETELU ISIKUTEST, RÜHMITUSTEST JA ÜKSUSTEST

I.   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3 või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik. Passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, aegumistähtaeg 15. märts 2016 (USA juhiluba).

5.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep'i liige.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, passi nr: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala'i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla'i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u. 1957. aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.

9.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis Iraanis.

10.

SOLEIMANI Qasem (teise nimega Ghasem Soleymani, teise nimega Qasmi Sulayman, teise nimega Qasem Soleymani, teise nimega Qasem Solaimani, teise nimega Qasem Salimani, teise nimega Qasem Solemani, teise nimega Qasem Sulaimani, teise nimega Qasem Sulemani), sündinud 11.3.1957 Iraanis. Iraani kodanik. Passi nr: 008827 (Iraani diplomaatiline pass), välja antud 1999. aastal. Ametinimetus: kindralmajor.

II.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council/Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid, teise nimega Black September/Must September, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Babbar Khalsa.

5.

Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New People's Army – NPA/Uus Rahvaarmee, Filipiinid.

6.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group/islami rühmitus – IG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami Idavõitlejate Rinne).

8.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

9.

Hizballah Military Wing/Hizballah' sõjaline tiib (teise nimega Hezbollah Military Wing/Hezbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbullah Military Wing/Hizbullah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbollah Military Wing/Hizbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hezballah Military Wing/Hezballah' sõjaline tiib, teise nimega Hisbollah Military Wing/Hisbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbu'llah Military Wing/Hizbu'llah' sõjaline tiib, teise nimega Hizb Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib, teise nimega Jihad Council/Džihaadi nõukogu (ja kõik sellele alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).

10.

Hizbul Mujahideen – HM.

11.

Hofstadgroep.

12.

International Sikh Youth Federation – ISYF/rahvusvaheline sikhi noorteliit.

13.

Khalistan Zindabad Force – KZF.

14.

Kurdistan Workers' Party – PKK/Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL).

15.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE/Tamili Eelami Vabastustiigrid.

16.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee).

17.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ/Palestiina Islami Džihaad.

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP/Palestiina Vabastamise Rahvarinne.

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (teise nimega PFLP – General Command).

20.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia/Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud).

21.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutionary Left/Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party/Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei).

22.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path/Särav Tee).

23.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcons, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuspistrikud).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/64


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/1335,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu on arvamusel, et otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks välja jätta 24 isikut.

(3)

Otsuse 2012/642/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse otsuse 2012/642/ÜVJP lisa vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 285, 17.10.2012, lk 1.


LISA

Otsuse 2012/642/ÜVJP lisas A osas esitatud loetelust „Isikud” jäetakse välja järgmisi isikuid käsitlevad kirjed:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/66


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1336,

31. juuli 2015,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, (1) mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

24. novembril 2013 jõudsid Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja”) toetusel Iraaniga kokkuleppele ühises tegevuskavas, millega kehtestatakse lähenemisviis Iraani tuumaküsimusele pikaajalise laiaulatusliku lahenduse leidmiseks. Lepiti kokku, et selle laiaulatusliku lahenduseni viiva protsessi esimene samm sisaldab esialgseid vastastikku kokkulepitavaid meetmeid, mida mõlemad pooled peavad võtma kuueks kuuks ning mida saab vastastikusel nõusolekul uuendada.

(3)

2. aprillil 2015 leppisid Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik kõrge esindaja toetusel Iraaniga kokku ühise laiaulatusliku tegevuskava peamistes parameetrites.

(4)

14. juulil 2015 jõudsid Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik kõrge esindaja toetusel Iraaniga kokkuleppele pikaajalises laiaulatuslikus lahenduses Iraani tuumaküsimusele. Ühise laiaulatusliku tegevuskava edukas rakendamine tagab, et Iraani tuumaprogramm on täielikult rahumeelne, ning annab võimaluse tühistada kõik tuumavaldkonna sanktsioonid.

(5)

20. juulil 2015 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2231 (2015), millega kiidetakse ühine laiaulatuslik tegevuskava heaks ja kutsutakse tungivalt üles seda täielikult rakendama nimetatud tegevuskavas kehtestatud ajakava alusel ning milles nähakse ette kooskõlas tegevuskavaga võetavad meetmed.

(6)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2231 (2015) nähakse ette, et resolutsioonides 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) sätestatud meetmeid ei kohaldata teatavatel tingimustel ühise laiaulatusliku tegevuskava osalisriikide või nendega kooskõlastatult tegutsevate ÜRO liikmesriikide tegevuste suhtes, mis on otseselt seotud Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmisega, et toota stabiilseid isotoope, 300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimisega loodusliku uraani vastu või Araki reaktori moderniseerimisega kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel.

(7)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2231 (2015) nähakse samuti ette, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) sätestatud meetmeid ei kohaldata sel määral, mil see on vajalik, et teostada teatavatel tingimustel üleandmisi ja tegevusi, mis on seotud konkreetsete ühises laiaulatuslikus tegevuskavas täpsustatud tuumavaldkonna kohustuste täitmisega või mis on vajalikud nimetatud tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks või mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee poolt, et tagada kooskõla ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(9)

Otsust 2010/413/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsusesse 2010/413/ÜVJP lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 26b

1.   Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või mis tahes seonduva tehnilise abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või muude teenuste osutamise suhtes ühise laiaulatusliku tegevuskava osalisriikide või nendega kooskõlastatult tegutsevate ÜRO liikmesriikide poolt, kui nimetatud tegevused on seotud järgmisega:

a)

Fordow rajatise kahe kaskaadi muutmine, et toota stabiilseid isotoope;

b)

300 kilogrammi piirmäära ületava Iraani rikastatud uraani eksportimine loodusliku uraani vastu või

c)

Araki reaktori moderniseerimine kokkulepitud kontseptuaalse projekti alusel ja seejärel sellise reaktori jaoks kokku lepitud lõpliku projekti alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud tegevustega tegelevad liikmesriigid tagavad järgmise:

a)

kõiki selliseid tegevusi teostatakse rangelt kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga;

b)

nad teavitavad vajaduse korral ÜRO Julgeolekunõukogu komiteed ja kui see on loodud kooskõlas ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, siis ühiskomisjoni või teisi liikmesriike selliste tegevustega tegelema hakkamisest kümme päeva ette;

c)

täidetud on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis c sätestatud asjakohased nõuded;

d)

liikmesriikidel on õigus jälgida kõigi tarnitud esemete lõppkasutust ja lõppkasutuse asukohta ning nad suudavad seda õigust tõhusalt teostada ning

e)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) punkti 22 alapunktis e sätestatud tarnitud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia puhul teavitavad nad tarnimisest, müügist või üleandmistest ka Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri kümne päeva jooksul.

3.   Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid ei kohaldata sel määral, mil see on vajalik, et teostada üleandmisi ja tegevusi, mille ÜRO Julgeolekunõukogu komitee või asjaomase liikmesriigi pädev asutus on eelnevalt iga üksikjuhtumi puhul eraldi heaks kiitnud ja mis on:

a)

otseselt seotud ühise laiaulatusliku tegevuskava V lisa punktides 15.1 kuni 15.11 sätestatud tuumavaldkonna meetmete rakendamisega;

b)

vajalikud ühise laiaulatusliku tegevuskava rakendamise ettevalmistamiseks või

c)

kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee poolt vastavalt vajadusele, et tagada kooskõla ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231 (2015) eesmärkidega.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist lubadest.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, 27.7.2010, lk 39).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/68


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1337,

31. juuli 2015,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, (1) mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Otsusega 2010/413/ÜVJP lubatakse muu hulgas enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutega ette nähtud kohustuste täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalikes lisalepingutes ette nähtud kohustuste täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

(3)

Otsusega 2010/413/ÜVJP nähakse samuti ette, et nimetatud otsuses sätestatud varade külmutamise meetmeid ei kohaldata otsuse II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik asjaomaste kohustuste täitmiseks kuni 30. juunini 2015.

(4)

Nõukogu on seisukohal, et kõnealust erandit tuleks pikendada kuni 14. jaanuarini 2016.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(6)

Otsust 2010/413/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 20 lõige 14 asendatakse järgmisega:

„14.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmiseks kuni 14. jaanuarini 2016, tingimusel et asjaomane liikmesriik on nimetatud tegevuse ja tehingute jaoks andnud igal üksikjuhul eraldi eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, 27.7.2010, lk 39).


1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/69


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1338,

30. juuli 2015,

millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 5252 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku ja artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 96/23/EÜ on kehtestatud meetmed kõnealuse direktiivi I lisas loetletud ainete ja jääkide rühmade kontrollimiseks. Kõnealuse direktiivi kohaselt peavad kolmandad riigid, kellelt liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga hõlmatud loomi ja loomseid tooteid, esitama jääkide seire kava, millega nähakse ette nõutavad tagatised. See kava peaks hõlmama vähemalt I lisas loetletud jääkide ja ainete rühmi.

(2)

Komisjoni otsusega 2011/163/EL (2) kiideti heaks direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohased kavad (edaspidi „kavad”), mille on esitanud teatavad kõnealuse direktiivi lisas loetletud kolmandad riigid ning mis hõlmavad selles loetelus osutatud loomi ja loomseid saadusi.

(3)

Teatavate kolmandate riikide esitatud hiljutisi kavasid ja komisjonile laekunud täiendavat teavet silmas pidades on vaja ajakohastada nende kolmandate riikide loetelu, kust liikmesriikidel on direktiivi 96/23/EÜ kohaselt lubatud importida teatavaid loomi ja loomseid saadusi, mis praegu on loetletud otsuse 2011/163/EL lisas (edaspidi „loetelu”).

(4)

Andorra esitas komisjonile mett käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Andorra loetelusse kanda seoses meega.

(5)

Armeenia, Kenya ja Myanmari Liidu Vabariik esitasid komisjonile vesiviljelust käsitleva kava. Kõnealused kavad annavad piisavad tagatised ja need tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Armeenia, Kenya ja Myanmari Liidu Vabariik loetelusse kanda seoses vesiviljelusega.

(6)

Maroko esitas komisjonile kodulinde käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Maroko loetelusse kanda seoses kodulindudega.

(7)

Komisjon taotles Peruult teavet kodulinde ja nendest saadud tooteid käsitleva kava rakendamise kohta. Kuna Peruu ei ole teabenõudele vastanud, ei ole heakskiitmiseks piisavalt tagatisi. Seepärast tuleks kõnealuse kolmanda riigi puhul kodulinde ja nendest saadud tooteid käsitlev kanne loetelust välja jätta. Peruud on sellest teavitatud.

(8)

Turu läbipaistvuse huvides ja vastavalt rahvusvahelisele avalikule õigusele tuleks selgitada, et ELi poolt heaks kiidetud kavade territoriaalne kehtivuspiirkond on piiratud Iisraeli Riigi territooriumiga (v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist). Loetelu tuleks vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/163/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuli 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  Komisjoni otsus 2011/163/EL, 16. märts 2011, nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


LISA

„LISA

ISO2 kood

Riik

Veised

Lambad/kitsed

Sead

Hobuslased

Kodulinnud

Vesiviljelus

Piim

Munad

Küülikud

Looduslikud ulukid

Tehistingimustes peetavad ulukid

Mesi

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albaania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armeenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austraalia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasiilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valgevene

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Tšiili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Hiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etioopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandi saared

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Fääri saared

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indoneesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Iisrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iraan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Jaapan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kõrgõzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Lõuna-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liibanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmari Liidu Vabariik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehhiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambiik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namiibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uus-Meremaa

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peruu

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipiinid

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venemaa

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi Araabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svaasimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tai

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tuneesia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Türgi

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansaania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Ameerika Ühendriigid

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Üksnes kaamelipiim.

(2)  Tapmiseks ettenähtud hobuslaste eksport liitu (ainult toiduks tarvitatavad loomad).

(3)  Kolmandad riigid, kus kasutatakse üksnes toorainet, mis on pärit kas liikmesriikidest või artikli 2 kohaselt sellise tooraine liitu importimiseks heakskiidu saanud kolmandatest riikidest.

(4)  Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik; selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasemel toimuvate läbirääkimiste lõppemist.

(5)  Välja arvatud Kosovo (kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta).

(6)  Ainult põhjapõdrad Murmanski ja Jamali Neenetsi piirkonnast.

(7)  Edaspidi peetakse silmas Iisraeli Riiki, v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist.”