ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 143

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
9. juuni 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/878, 8. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/879, 8. juuni 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 1352/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis) artikli 15 lõiget 1

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/880, 4. juuni 2015, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul ( 1 )

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/881, 8. juuni 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/882, 8. juuni 2015, millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

11

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/883, 8. juuni 2015, millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle otsuse kehtivust

14

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades) parandus ( ELT L 130, 1.5.2014 )

16

 

*

Euroopa Liidu ja Serbia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 21. oktoobri 2013. aasta otsuse nr 1 (millega võetakse vastu nimetatud nõukogu töökord [2015/857]) parandus ( ELT L 135, 2.6.2015 )

16

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 3 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/36, parandused ( ELT L 73, 17.3.2015 )

17

 

*

Nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) parandus ( ELT L 58, 3.3.2011 )

23

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/878,

8. juuni 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2014. aasta otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2014/932/ÜVJP jõustatakse ÜRO Julgeolekunõukogu 26. veebruari 2014. aasta resolutsioon 2140 (2014) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis ja sätestatakse teatavate, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktiga 19 asutatud komitee poolt kindlaks määratud isikute riiki lubamise piirangud ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine.

(2)

Otsus 2014/932/ÜVJP jõustatakse nõukogu määrusega (EL) nr 1352/2014 (2).

(3)

14. aprillil 2015 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2216 (2015), millega laiendatakse isikute loetellu kandmise kriteeriumide kohaldamisala ja nähakse ette relvade tarnimise embargo loetellu kantud isikute või üksuste suhtes või nende kasuks, nimel või juhtimisel tegutsevate isikute või üksuste suhtes Jeemenis. Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2015/882 (3), millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP, otsustas nõukogu vastavalt laiendada isikute loetellu kandmise kriteeriumide kohaldamisala.

(4)

Mõned kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt, on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti.

(5)

Määrust (EL) nr 1352/2014 tuleks seepärast vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1352/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:

„j)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis abi.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1a

Keelatakse:

a)

osutada otse või kaudselt tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja neile mõeldud varuosade, varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega ühelegi I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele;

b)

rahastada sõjalist tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustus, samuti kindlustus ja edasikindlustus, relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või sellega seotud tehnilise abi osutamiseks otse või kaudselt ühelegi I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.”

3)

Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„d)

tegevus, mis rikub otsuse 2014/932/ÜVJP artikliga 1 kehtestatud relvaembargot või tõkestab Jeemenisse humanitaarabi toimetamist või Jeemenis humanitaarabile juurdepääsu või humanitaarabi jagamist.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 8. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  ELT L 365, 19.12.2014, lk 147.

(2)  Nõukogu 18. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis (ELT L 365, 19.12.2014, lk 60).

(3)  Nõukogu 8. juuni 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/882, millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11).


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/879,

8. juuni 2015,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 1352/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis) artikli 15 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. detsembril 2014 vastu määruse (EL) nr 1352/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. aprillil 2015 vastu resolutsiooni 2216 (2015), millega muu hulgas kantakse loetellu veel kaks isikut, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 1352/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1352/2014 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 8. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  ELT L 365, 19.12.2014, lk 60.


LISA

„I LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUTE, ÜKSUSTE ja ASUTUSTE LOETELU

A.   ISIKUD

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (teiste nimedega: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: Houthi rühmituse juhi asetäitja. Aadress: Dahyan, Sa'dah kubernerkond, Jeemen. Sünniaeg: a) umbes 1985; b) vahemikus 1984–1986. Sünnikoht: a) Dahyan, Jeemen; b) Sa'dah kubernerkond, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdullah Yahya al Hakim kanti loetellu 7. novembril 2014 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Abdullah Yahya al Hakim on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

Väidetavalt korraldas Abdullah Yahya al Hakim 2014. aasta juunis kohtumise riigipöörde kavandamiseks Jeemeni presidendi Abdrabuh Mansour Hadi vastu. Al Hakim kohtus sõjaväe- ja julgeolekuülemate ning hõimujuhtidega; kohtumisel osalesid ka Jeemeni endist presidenti Ali Abdullah Salehi pooldavate partisanide juhtfiguurid, eesmärgiga koordineerida sõjalisi jõupingutusi Jeemeni pealinna Sanaa ülevõtmiseks.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu esimees märkis oma 29. augusti 2014. aasta avalikus avalduses, et nõukogu mõistab hukka Abdullah Yahya al Hakimi poolt juhitud vägede tegevuse ja Amrani (Jeemen), sealhulgas Jeemeni sõjaväebrigaadi peakorteri vallutamise 8. juulil 2014. Al Hakim juhtis 2014. aasta juulis Amrani kubernerkonna vägivaldset ülevõtmist ning vastutas sõjaväeülemana Amrani kubernerkonnas ja Hamdanis käimasolevate konfliktide alaste otsuste tegemise eest.

Alates 2014. aasta septembri algusest viibis Abdullah Yahya al Hakim Sanaas, et teostada järelevalvet lahinguoperatsioonide üle sõjalise tegevuse algamise korral. Tema ülesanne oli organiseerida sõjalisi operatsioone, eesmärgiga kukutada Jeemeni valitsus, ning samuti vastutas ta kõikide Sanaasse ja sealt välja viivate teede turvamise ja kontrollimise eest.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (teiste nimedega: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: Houthi rühmituse sõjaline juht. Sünniaeg: 1984. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abd al-Khaliq al-Huthi kanti loetellu 7. novembril 2014 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Abd al-Khaliq al-Huthi on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

2013. aasta oktoobri lõpus juhtis Abd al-Khaliq al-Huthi Jeemeni sõjaväevormi riietatud võitlejate rühma rünnakut Dimajs (Jeemen) asuvate objektide vastu. Võitluse käigus hukkus mitu inimest.

2014. aasta septembri lõpus oli teadmata arv tuvastamata võitlejaid väidetavalt valmis pärast Abd al-Khaliq al-Huthilt käsu saamist ründama diplomaatilisi rajatisi Sanaas, Jeemenis. 30. augustil 2014 koordineeris al-Huthi relvade toimetamist Amranist Sanaas asuvasse protestilaagrisse.

3.

Ali Abdullah Saleh (teise nimega: Ali Abdallah Salih).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: a) Jeemeni Üldise Rahvakongressi Partei juht; b) Jeemeni Vabariigi endine president. Sünniaeg: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Sünnikoht: a) Bayt al-Ahmar, Sanaa kubernerkond, Jeemen; b) Sanaa, Jeemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 00016161 (Jeemen). Riiklik isikukood nr: 01010744444. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ali Abdullah Saleh kanti loetellu 7. novembril 2014 resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Ali Abdullah Saleh on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või tegevuses, mis takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

Pärsia lahe koostöönõukogu toetatud 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe tulemusena astus Ali Abdullah Saleh tagasi Jeemeni presidendi ametikohalt pärast enam kui 30 aastat.

Alates 2012. aasta sügisest on Ali Abdullah Saleh'st väidetavalt saanud vägivaldse Houthi liikumise üks põhilisi toetajaid Põhja-Jeemenis.

2013. aasta veebruaris Lõuna-Jeemenis toimunud kokkupõrked olid Saleh', AQAP ja lõuna separatisti Ali Salim al-Bayd'i ühiste pingutuste tulemus probleemide tekitamiseks enne 18. märtsil 2013 toimunud Jeemeni riigisisest dialoogikonverentsi. Hiljem, alates 2014. aasta septembrist on Saleh üritanud Jeemenit destabiliseerida, kutsudes inimesi üles nõrgestama keskvalitsust ja tekitama piisavalt ebastabiilsust riigipöörde võimaldamiseks. ÜRO Jeemeni ekspertide rühma 2014. aasta septembri aruande kohaselt toetab Saleh mõningate Jeemeni rühmituste vägivaldset tegevust rahaliste vahendite ja poliitilise toetuse kaudu ning tagades, et rahvakongressi (GPC) liikmed aitavad jätkuvalt kaasa Jeemeni destabiliseerimisele erinevatel viisidel.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Muu teave: Jeemeni Houthi liikumise juht. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Malik al-Houthi juhib rühmitust, mis on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis.

2014. aasta septembris hõivasid Houthi väed Sanaa ja 2015. aasta jaanuaris püüdsid nad ühepoolselt asendada Jeemeni seaduslikku valitsust Houthi domineeritava ebaseadusliku valitsusvõimuga. Al-Houthist sai Jeemeni Houthi liikumise juht 2004. aastal pärast oma venna, Hussein Badredden al-Houthi surma. Rühmituse juhina on al-Houthi korduvalt ähvardanud Jeemeni ametivõime edasiste rahutustega, kui nad ei täida tema nõudmisi, ning on hoidnud kinni president Hadit, peaministrit ning tähtsaid valitsusliikmeid. Hadi põgenes hiljem Adenisse. Seejärel korraldasid Houthi liikmed endisele presidendile Salehile ja tema pojale Ahmed Ali Salehile lojaalsete sõjaliste üksuste abiga veel ühe rünnaku Adenile.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Muu teave: Tal on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. Ahmed Saleh on Jeemeni Vabariigi endise presidendi Ali Abdullah Salehi poeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Ali Saleh on oma tegevusega ohustanud president Hadi ametisolekut, püüdnud nurjata Hadi jõupingutusi sõjaväelise reformi osas ning takistanud Jeemeni rahumeelset üleminekut demokraatiale. Salehil on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. 2013. aasta veebruari keskpaiga seisuga oli Ahmed Ali Saleh jaganud vabariikliku kaardiväe brigaadidele ja tuvastamata hõimupealikele laiali tuhandeid uusi vintpüsse. Relvad olid algselt hangitud 2010. aastal ning need hoiti alal, et osta nendega endale relvade saajate lojaalsust, pidades silmas hilisemat poliitilist kasu.

Pärast seda, kui Salehi isa, Jeemeni Vabariigi endine president Ali Abdullah Saleh, 2011. aastal Jeemeni presidendi ametikohalt tagasi astus, säilitas Ahmed Ali Saleh oma positsiooni Jeemeni vabariikliku kaardiväe ülemana. Natuke hiljem kui aasta pärast seda tagandas president Hadi Salehi sellelt ametikohalt, kuid isegi pärast juhtimisest kõrvaldamist on ta säilitanud Jeemeni sõjaväes suure mõjuvõimu. ÜRO kandis Ali Abdullah Salehi loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 alusel novembris 2014.”


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/880,

4. juuni 2015,

millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 497 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et hoida ära häireid rahvusvahelistel finantsturgudel ning mitte karistada krediidiasutusi ja investeerimisühinguid rangemate omavahendite nõuete kehtestamisega olemasolevatele kesksetele vastaspooltele nõuetele vastava keskse vastaspoolena tegutsemiseks loa andmise või sellena tunnustamise protsessi ajal, on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud üleminekuperiood, mille jooksul käsitatakse kõiki keskseid vastaspooli, kellega liidus asutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud kliirivad tehinguid, nõuetele vastavate kesksete vastaspooltena.

(2)

Määrusega (EL) nr 575/2013 muudeti ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 (2) seoses teatavate sisenditega, mida kasutatakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute omavahendite nõuete arvutamiseks kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul. Sellest tulenevalt on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikega 5a ette nähtud, et teatavad kesksed vastaspooled edastavad piiratud ajavahemiku jooksul teavet oma kliirivatelt liikmetelt saadud alustamise tagatise kogusumma kohta. Kõnealune üleminekuperiood vastab määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 497 sätestatud üleminekuperioodile.

(3)

Nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigete 1 ja 2 kohane omavahendite nõuetega seotud üleminekuperiood kui ka määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a esimeses ja teises lõigus sätestatud alustamise tagatist käsitleva teatega seotud üleminekuperiood pidid lõppema 15. juunil 2014.

(4)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikega 3 on antud komisjonile õigus võtta vastu rakendusakt, et pikendada erakorralises olukorras üleminekuperioodi kuue kuu võrra. Kõnealust ajapikendust tuleks kohaldada ka määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikes 5a sätestatud tähtaegade suhtes. Kõnealuseid üleminekuperioode pikendati juba 15. juunini 2015 esiteks komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 591/2014 (3) ja seejärel komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1317/2014 (4).

(5)

Olemasolevatele liidus asutatud kesksetele vastaspooltele loa andmise protsess on käimas, kuid ei jõua 15. juuniks 2015 lõpule. Ühtki olemasolevat kolmandas riigis asutatud keskset vastaspoolt, kes on juba taotlenud tunnustamist, ei ole veel tunnustatud. Seepärast jääks ka pärast rakendusmäärusega (EL) nr 1317/2014 ette nähtud üleminekuperioodi lõppemist alles vajadus hoida ära häireid rahvusvahelistel finantsturgudel, mis tingis varem määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikes 2 sätestatud üleminekuperioodi pikendamise kolmandates riikides asutatud kesksete vastaspoolte puhul. Üleminekuperioodi uus pikendamine peaks võimaldama liidus asutatud krediidiasutustel ja investeerimisühingutel (või nende väljaspool liitu asutatud tütarettevõtjatel) vältida omavahendite nõuete märkimisväärset suurenemist, mis kaasneks asjaoluga, et igas asjaomases kolmandas riigis ei ole tunnustatud keskseid vastaspooli, kes pakuksid realistlikul ja kättesaadaval viisil spetsiifilisi kliirimisteenuseid, mida liidu krediidiasutused ja investeerimisühingud vajavad. Kuigi selline suurenemine võib olla üksnes ajutine, võib see tingida nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute loobumise otsesest osalemisest kõnealustes kesksetes vastaspooltes ja seega põhjustada häireid turgudel, kus kõnealused kesksed vastaspooled tegutsevad. Seepärast on asjakohane üleminekuperioode pikendada veel kuue kuu võrra.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigetes 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a esimeses ja teises lõigus osutatud 15-kuulisi perioode, mida on juba rakendusmääruse (EL) nr 591/2014 artikli 1 ja rakendusmääruse (EL) nr 1317/2014 kohaselt pikendatud, pikendatakse veel kuue kuu võrra ehk 15. detsembrini 2015.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuni 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 591/2014, 3. juuni 2014, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul (ELT L 165, 4.6.2014, lk 31).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1317/2014, 11. detsember 2014, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul (ELT L 355, 12.12.2014, lk 6).


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/881,

8. juuni 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/11


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/882,

8. juuni 2015,

millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. detsembril 2014 vastu otsuse 2014/932/ÜVJP (1).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. aprillil 2015 vastu resolutsiooni 2216 (2015), millega muu hulgas kehtestatakse relvaembargo Ali Abdullah Salehi, Abdullah Yahya Al Hakimi, Abd Al-Khaliq Al-Huthi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punkti 19 kohaselt asutatud komitee poolt kindlaks määratud isikute ja üksuste suhtes. See ei piira üldist keeldu majandusressursside kättesaadavaks tegemise kohta otse või kaudselt kõnealustele isikutele või üksustele või nende kasuks.

(3)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2216 (2015) rõhutatakse samuti seda, et Jeemeni rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustav tegevus võib hõlmata ka relvaembargo rikkumist või Jeemenisse humanitaarabi toimetamise või Jeemenis humanitaarabile juurdepääsu või humanitaarabi jagamise tõkestamist.

(4)

Peale selle määratakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2216 (2015) kindlaks veel kaks isikut, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktidega 11 ja 15 kehtestatud piiravaid meetmeid.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2014/932/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/932/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 nummerdatakse ümber artikliks 2a ja lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„d)

tegevus, mis rikub relvaembargot või tõkestab Jeemenisse humanitaarabi toimetamist või Jeemenis humanitaarabile juurdepääsu või humanitaarabi jagamist.”

2)

Artikkel 2 nummerdatakse ümber artikliks 2b ja lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„d)

tegevus, mis rikub relvaembargot või tõkestab Jeemenisse humanitaarabi toimetamist või Jeemenis humanitaarabile juurdepääsu või humanitaarabi jagamist.”

3)

Artikli 2b lõikes 5 asendatakse viide „artikli 2 lõikes 1” viitega „lõikes 1”.

4)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile mõeldud varuosade otsene või kaudne müümine, tarnimine, üleandmine või eksport ÜRO Julgeolekunõukogu või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punkti 19 kohaselt asutatud komitee poolt kindlaks määratud isikutele või üksustele ja Jeemenis nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele või üksustele või nende kasuks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Käesolevas lõikes osutatud isikud ja üksused on loetletud käesoleva otsuse lisas.

2.   Keelatakse:

a)

osutada otse või kaudselt tehnilist abi, väljaõpet või muud abi, sealhulgas relvastatud palgasõdurite abi, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja neile mõeldud varuosade varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega, ühelegi lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele;

b)

rahastada sõjalist tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustus, samuti kindlustus ja edasikindlustus, relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või sellega seotud tehnilise või muu abi osutamiseks otse või kaudselt ühelegi lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma riiklike ametiasutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades, kõiki Jeemenisse suunduvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud.

2.   Avastamise korral arestivad liikmesriigid ja kõrvaldavad (sealhulgas hävitavad, muudavad kasutamiskõlbmatuks, ladustavad või edastavad kõrvaldamiseks muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriik) esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud.

3.   Liikmesriigid esitavad viivitamatult sanktsioonide komiteele esialgse kirjaliku aruande lõikes 1 osutatud kontrolli kohta, mis sisaldab eelkõige kontrollimise aluste selgitust, selliste kontrollide tulemusi ning seda, kas osutati koostööd või mitte ja kas leiti keelatud esemeid. Peale selle esitavad liikmesriigid sanktsioonide komiteele 30 päeva jooksul täiendava kirjaliku aruande, mis sisaldab asjakohaseid üksikasju kontrollide, arestimise ja kõrvaldamise kohta ning asjakohaseid üksikasju esemete üleandmise kohta, sealhulgas esemete kirjeldus, nende päritolu ja ette nähtud sihtkoht, kui sellist teavet ei esitatud esialgses kirjalikus aruandes.”

Artikkel 2

Otsuse 2014/932//ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 8. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Nõukogu 18. detsembri 2014. aasta otsus 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis (ELT L 365, 19.12.2014, lk 147).


LISA

I.

Otsuse 2014/932/ÜVJP lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikli1 lõikes 1, artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõigetes 1 ja 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu”

.

II.

Otsuse 2014/932/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded:

„4.   Abdulmalik al-Houthi

Muu teave: Jeemeni Houthi liikumise juht. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Malik al-Houthi juhib rühmitust, mis on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis.

2014. aasta septembris hõivasid Houthi väed Sanaa ja 2015. aasta jaanuaris püüdsid nad ühepoolselt asendada Jeemeni seaduslikku valitsust Houthi domineeritava ebaseadusliku valitsusvõimuga. Al-Houthist sai Jeemeni Houthi liikumise juht 2004. aastal pärast oma venna, Hussein Badredden al-Houthi surma. Rühmituse juhina on al-Houthi korduvalt ähvardanud Jeemeni ametivõime edasiste rahutustega, kui nad ei täida tema nõudmisi, ning on hoidnud kinni president Hadit, peaministrit ning tähtsaid valitsusliikmeid. Hadi põgenes hiljem Adenisse. Seejärel korraldasid Houthi liikmed endisele presidendile Salehile ja tema pojale Ahmed Ali Salehile lojaalsete sõjaliste üksuste abiga veel ühe rünnaku Adenile.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Muu teave: Tal on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. Ahmed Saleh on Jeemeni Vabariigi endise presidendi Ali Abdullah Salehi poeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Ali Saleh on oma tegevusega ohustanud president Hadi ametisolekut, püüdnud nurjata Hadi jõupingutusi sõjaväelise reformi osas ning takistanud Jeemeni rahumeelset üleminekut demokraatiale. Salehil on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. 2013. aasta veebruari keskpaiga seisuga oli Ahmed Ali Saleh jaganud vabariikliku kaardiväe brigaadidele ja tuvastamata hõimupealikele laiali tuhandeid uusi vintpüsse. Relvad olid algselt hangitud 2010. aastal ning need hoiti alal, et osta nendega endale relvade saajate lojaalsust, pidades silmas hilisemat poliitilist kasu.

Pärast seda, kui Salehi isa, Jeemeni Vabariigi endine president Ali Abdullah Saleh, 2011. aastal Jeemeni presidendi ametikohalt tagasi astus, säilitas Ahmed Ali Saleh oma positsiooni Jeemeni vabariikliku kaardiväe ülemana. Natuke hiljem kui aasta pärast seda tagandas president Hadi Salehi sellelt ametikohalt, kuid isegi pärast juhtimisest kõrvaldamist on ta säilitanud Jeemeni sõjaväes suure mõjuvõimu. ÜRO kandis Ali Abdullah Salehi loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 alusel novembris 2014.”


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/14


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/883,

8. juuni 2015,

millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle otsuse kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 21. septembril 2010 vastu otsuse 2010/565/ÜVJP, (1) mida on viimati muudetud otsusega 2014/674/ÜVJP (2). Otsus 2010/565/ÜVJP kaotab kehtivuse 30. juunil 2015.

(2)

Nõukogu kiitis 20. aprillil 2015 heaks kriisiohjamise kontseptsiooni, millega muudetakse ja pikendatakse missiooni EUSEC RD Congo Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

(3)

EUSEC RD Congo viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/565/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

Selleks et kindlustada EUSEC RD Congo saavutusi ning valmistada ette üleminek FARDC-le pärast ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tegevuse lõpetamist, teeb EUSEC RD Congo järgmist:

jätkatakse FARDC reformi rakendamist ja järelevalvet, andes jätkuvalt strateegilist nõu, sealhulgas peainspektsioonis, võttes arvesse inimõigusi ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, tagades samal ajal tiheda koostöö asjaomaste osalejatega üleminekuprotsessis ja ülesannete üleandmisel;

tehakse koostööd sõjaväevõimudega sõjalise koolituse süsteemi jätkusuutlikkuse saavutamiseks, keskendudes ohvitseride ja allohvitseride koolidele, valmistudes samal ajal üleminekuprotsessiks ja ülesannete üleandmiseks.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb EUSEC RD Congo kooskõlas kriisiohjamise kontseptsioonis ja missiooni plaanis sätestatud parameetritega.”

2)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2011 on 12 600 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012 on 13 600 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013 on 11 000 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014 on 8 455 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. oktoobrist 2014 kuni 30. juunini 2015 on 4 600 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016 on 2 700 000 eurot.”

3)

Artikkel 9a jäetakse välja.

4)

Artikli 17 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2016.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2015.

Luxembourg, 8. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Nõukogu 21. septembri 2010. aasta otsus 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta (ELT L 248, 22.9.2010, lk 59).

(2)  Nõukogu 25. septembri 2014. aasta otsus 2014/674/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 282, 26.9.2014, lk 24).


Parandused

9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/16


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 130, 1. mai 2014 )

Leheküljel 24 A lisa C osa teises reas number „1.” jäetakse välja.


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/16


Euroopa Liidu ja Serbia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 21. oktoobri 2013. aasta otsuse nr 1 (millega võetakse vastu nimetatud nõukogu töökord [2015/857]) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 135, 2. juuni 2015 )

Kaanel sisukorras ja leheküljel 35

asendatakse pealkiri

„Euroopa Liidu ja Serbia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1, 21. oktoober 2013, millega võetakse vastu nimetatud nõukogu töökord [2015/857]”

järgmisega:

„Euroopa Liidu ja Serbia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2013, 21. oktoober 2013, millega võetakse vastu nimetatud nõukogu töökord [2015/857]”


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/17


Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 3 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/36, parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 73, 17. märts 2015 )

Lehekülgedel 401 ja 402 asendatakse tabel järgmisega:

„KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 3/2014

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

40 02 41

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENTS

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

KESKKOND

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

MERENDUS JA KALANDUS

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

40 02 41

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

SISETURG JA TEENUSED

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

HARIDUS JA KULTUUR

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

TEABEVAHETUS

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

TERVISE- JA TARBIJAKAITSE

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

SISEASJAD

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

KAUBANDUS

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

ARENG JA KOOSTÖÖ

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

LAIENEMINE

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

KOMISJONI HALDUS

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

EELARVE

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

KEELETALITUSED

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGEETIKA

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

ÕIGUSKÜSIMUSED

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

KLIIMAMEETMED

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

RESERVID

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Kogusumma

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Sellest reservid: 40 01 40, 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 ”

Leheküljel 436 asendatakse tabel järgmisega:

„JAOTIS 13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

Jaotis

Peatükk

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 3/2014

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

13 01

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

ÜHTEKUULUVUSFOND

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND — REGIONAALARENG NING PIIRKONDLIK JA TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SOLIDAARSUSFOND

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Jaotis 13 — Kogusumma

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 ”

Leheküljel 437–441 asendatakse tabel järgmisega:

„JAOTIS 13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

PEATÜKK 13 03 — EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 3/2014

Uus summa

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

13 03

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Eriprogrammi lõpuleviimine rahu ja leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piiriäärsetes maakondades (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 1 (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 2 (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Programmi „URBAN” lõpetamine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Varasemate programmide lõpuleviimine — Ühenduse algatused (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Tehniline abi ja uuendusmeetmed (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Tehniline abi ja uuenduslikud meetmed (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Liidu osamaksed Rahvusvahelisse Iirimaa Fondi

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Ühenduse algatuse „Interreg III” meetmete lõpuleviimine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Kandidaatriikidega piirnevate piirkondade toetamine — Varasemate programmide lõpuleviimine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Lähenemine

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Programm „PEACE”

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Euroopa territoriaalne koostöö

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Operatiivne tehniline abi

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia tehnilise abi ja teabelevi ning makropiirkondade strateegia parema tundmise (2007–2013) meetmete lõpuleviimine

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) lähenemisvahenditest rahastatavate riskijagamisvahenditega seonduvate meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive vahenditest rahastatavate riskijagamisvahenditega seonduvate meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Vähem arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Äärepoolseimate ja hõredalt asustatud piirkondade täiendav eritoetus — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavas Euroopa territoriaalses koostöös — Toetus rubriigist 4 (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Euroopa naaberriikide osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavas Euroopa territoriaalses koostöös — Toetus rubriigist 4 (ENI)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 13 03 64 — Vahesumma

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida haldab komisjon

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 13 03 65 — Vahesumma

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Uuendusmeetmed linnade säästva arengu valdkonnas

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Makropiirkonna strateegiad aastateks 2014–2020 — Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia — Tehniline abi

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Makropiirkonna strateegiad aastateks 2014–2020 — Euroopa Liidu Doonau piirkonna strateegia — Tehniline abi

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Katseprojekt — Romade integratsiooni meetmete üleeuroopaline koordineerimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Katseprojekt — Piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö tõhustamine liidu regionaalpoliitika edendamise kaudu ülemaailmsel tasandil

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Ettevalmistav meede — Väikelaenudele soodsama keskkonna edendamine Euroopas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Katseprojekt — Eeslinnade jätkusuutlik uuendamine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Ettevalmistav meede — RURBAN — Linna- ja maapiirkondade jätkusuutlikule arengule suunatud partnerlus

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Ettevalmistav meede — Piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö tõhustamine liidu regionaalpoliitika edendamise kaudu ülemaailmsel tasandil

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Ettevalmistav meede — Euroopa Liidu Doonau piirkonna juhtimismudeli loomine – parem ja tõhusam koordineerimine

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Katseprojekt — Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja sotsiaalse koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi suunas Doonau makropiirkonnas

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Ettevalmistav meede Euroopa Liidu Atlandi strateegiat käsitleva Atlandi foorumi jaoks

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Ettevalmistav meede — Toetus Mayotte'ile ja muudele territooriumidele, mis võivad saada äärepoolseima piirkonna staatuse

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Ettevalmistav meede — Valitud kohalikele ja piirkondlikele esindajatele suunatud „Erasmus”

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Ettevalmistav meede — Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja sotsiaalse koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi suunas Doonau makropiirkonnas

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Katseprojekt — Ühtekuuluvuspoliitika ja selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega: „teaduse tipptaseme saavutamine”

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Ettevalmistav meede — Põhjamere piirkonna strateegia

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Ettevalmistav meede — Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarenduse valdkonnas

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Ettevalmistav meede — Kreeka pealinnast Ateenast väljapoole jäävate piirkondade tegelik ja soovitud majanduspotentsiaal

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Artikkel 13 03 77 — Vahesumma

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Peatükk 13 03 — Kogusumma

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 ”


9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/23


Nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 58, 3. märts 2011 )

Leheküljel 1

asendatakse

„(5)

Pidades silmas erilist ohtu, mida Liibüa kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/137/ÜVJP III ja IV lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse II ja III lisas esitatud loetelusid.”

järgmisega:

„(5)

Pidades silmas konkreetset ohtu, mida Liibüa kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/137/ÜVJP III ja IV lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema pädevus muuta käesoleva määruse II ja III lisas esitatud loetelusid.”