ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 142

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
6. juuni 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/869, 5. juuni 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/870, 5. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/871, 5. juuni 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/872, 5. juuni 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1918/2006 kohaselt Tuneesiast pärit oliiviõli jaoks avatud tariifikvoodi raames ajavahemikul 1. kuni 2. juunini 2015 esitatud impordilitsentsi taotlustega hõlmatud koguste suhtes, ja peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine 2015. aasta juuni kohta

23

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/873, 18. mai 2015, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee 48. koosolekul

25

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/874, 27. mai 2015, millega võetakse vastu kolmanda riigi panus Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavasse Euroopa Liidu sõjalisse missiooni (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/875, 2. juuni 2015, millega võetakse vastu kolmandate riikide panused Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidavasse Euroopa Liidu ÜJKP sõjalisse nõuandemissiooni (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/876, 5. juuni 2015, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

30

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/877, 4. juuni 2015, millega muudetakse otsuseid 2009/568/EÜ, 2011/333/EL, 2011/381/EL, 2012/448/EL ja 2012/481/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri C(2015) 3641 all)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/869,

5. juuni 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 208/2014.

(2)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/364, (2) milles nähakse ette, et nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP (3) sätestatud piiravaid meetmeid kohaldatakse kuni 6. märtsini 2016 neljateistkümne isiku suhtes ning kuni 6. juunini 2015 nelja isiku suhtes.

(3)

Nõukogu võttis 5. juunil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/876, (4) milles sätestatakse, et kõnealusest neljast isikust ühe isiku suhtes tuleks piiravaid meetmeid kohaldada 6. oktoobrini 2015 ning kahe isiku suhtes 6. märtsini 2016. Lisaks tuleks ajakohastada kõnealuste isikutega seonduvaid põhjendusi.

(4)

Üks isik tuleks jätta välja määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud loetelust füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 62, 6.3.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, 6.3.2014, lk 26).

(4)  Nõukogu 5. juuni 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/876, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 30).


LISA

1)

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisast jäetakse alates 6. juunist 2015 välja allpool loetletud isik:

kanne nr 8 – Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (endise presidendi poeg)

2)

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse alltoodud kannetega:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Sündinud 12. novembril 1976 Rîbnițas (Moldova), endine justiitsminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Sündinud 19. augustil 1969 Donetskis, Andrii Kliuievi vend, ärimees

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises. Isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga (Andrii Petrovych Kliuiev), kelle suhtes Ukraina asutused algatasid kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Sündinud 28. novembril 1963 Kiievis, endine haridus- ja teadusminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises.

6.3.2014


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/870,

5. juuni 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõikeid 2, 3 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi „konventsioon”) osaliste konverentsi 16. istungil (3.–14. märts 2013) vastuvõetud resolutsioonide rakendamiseks tuleks komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 (2) teatavaid sätteid muuta ja lisada sellesse täiendavaid sätteid.

(2)

Kooskõlas CITESi resolutsiooniga Conf. 16.8 tuleks eelkõige lisada erisätted, mille eesmärk on lihtsustada muusikariistade piiriülest liikumist mitteärilistel eesmärkidel.

(3)

Määruse (EÜ) nr 865/2006 rakendamisel koostoimes komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 (3) saadud kogemused on näidanud, et osa määruses (EÜ) nr 865/2006 sisalduvatest sätetest tuleks muuta, et tagada selle ühtne ja tõhus rakendamine ELis. Eelkõige kehtib see seoses esmakordselt liitu sissetoodavate jahitrofeedega, mis on valmistatud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud teatud liikidesse või populatsioonidesse kuuluvatest isenditest, mille puhul esineb kahtlusi, et selliste jahitrofeedega kauplemine ei ole säästev, või märke sellest, et tegemist on ulatusliku ebaseadusliku kaubandusega. Sellistel juhtudel on vaja importi liitu rangemalt kontrollida ja seepärast ei tohiks kohaldada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 3 isiklike asjade ja majatarvete jaoks sätestatud erandit. Määruse (EÜ) nr 865/2006 rakendamise kogemus on näidanud ka vajadust selgitada, et liikmesriigid ei tohiks impordiluba välja anda juhul, kui nad ei saa hoolimata esitatud taotlusest eksportivalt või reeksportivalt riigilt rahuldavat teavet ELi imporditavate isendite seaduslikkuse kohta.

(4)

Konventsiooniosaliste konverentsi 16. istungil ajakohastati nomenklatuuri standardviiteid. Neid viiteid kasutatakse liikide teaduslike nimede märkimiseks lubadel ja sertifikaatidel. Kõnealused muudatused tuleks kanda määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisasse.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt muuta.

(6)

Kuna käesolevat määrust tuleks kasutada koostoimes rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, on oluline, et mõlemad määrused hakkaksid kehtima samal päeval.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega.

(8)

Komisjoni määrus (EL) 2015/56 (4) võeti vastu ilma, et meetme eelnõu oleks edastatud nõukogule kontrollimiseks. Selle puuduse kõrvaldamiseks tunnistab komisjon määruse (EL) 2015/56 kehtetuks ja asendab selle käesoleva määrusega, mille eelnõu esitati kontrollimiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Määruse (EL) 2015/56 alusel vastu võetud õigusaktid jäävad kehtima,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1)    omandamise kuupäev – kuupäev, mil isend loodusest püüti, tehistingimustes sündis või kunstlikult paljundati; kui see kuupäev ei ole teada, siis esimene tõestatav kuupäev, mil mõni isik isendi oma valdusse sai;”

;

b)

punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6)    rändnäitus – näitus, tsirkus, rändloomaaed või taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult kommertseesmärkidel;”

.

2)

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Impordi- ja ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõigetes 3 ja 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide, muusikariista sertifikaatide ja rändnäituste sertifikaatide taotlused ning imporditeatised, lisalehed ja sildid võib täita ka käsitsi, tingimusel, et kiri on loetav ning kirjutatud tindiga ja trükitähtedes.”

3)

Artiklisse 7 lisatakse lõige 6:

„6.   Kolmandate riikide välja antud ekspordiload ja reekspordisertifikaadid tunnistatakse vastuvõetavaks üksnes juhul, kui asjaomase kolmanda riigi pädev asutus esitab taotluse korral rahuldava teabe selle kohta, et isendid on saadud kooskõlas asjaomaste liikide kaitset käsitlevate õigusaktidega.”

4)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Liikide transportimine

Ilma et see piiraks artiklite 31, 38, 44b, 44i ja 44p kohaldamist, antakse koos, ühe veosena veetavate isendite iga veose jaoks välja eraldi impordiluba, imporditeatis, ekspordiluba või reekspordisertifikaat.”

5)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Ekspordi- ja impordilubade, reekspordisertifikaatide, rändnäituse sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ning muusikariista sertifikaatide kehtivus”

;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Vastavalt artiklitele 30, 37 ja 44h välja antud rändnäituste sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ning muusikariista sertifikaatide kehtivusaeg ei ole pikem kui kolm aastat.”

;

c)

lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„5.   Rändnäituse sertifikaadid, isikliku omandi sertifikaadid ning muusikariista sertifikaadid kaotavad kehtivuse, kui isend müüakse, kaotatakse, hävitatakse või varastatakse või kui selle omanik vahetub mõnel muul moel, või elusisendi puhul, kui see on surnud, põgenenud või loodusesse lastud.

6.   Omanik peab liigselt viivitamata tagastama aegunud, kasutamata või kehtivuse kaotanud impordiloa, ekspordiloa, reekspordisertifikaadi, rändnäituse sertifikaadi, isikliku omandi sertifikaadi, näidistekogu sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi originaali ja kõik koopiad loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutusele.”

6)

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

kui neis nimetatud isendid on kadunud, hävinud või varastatud;”

;

b)

lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

kui neis nimetatud isendid on kadunud, hävinud või varastatud;”

.

7)

Artikli 14 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Siiski on lubatud määruse (EÜ) nr 338/97 C lisas nimetatud liikidesse kuuluvate isendite päritolusertifikaatide kasutamine liitu toomisel kuni 12 kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva ning rändnäituste sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja muusikariista sertifikaatide kasutamine liitu toomisel ning asjakohaste sertifikaatide taotlemisel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 30, 37 ja 44h kuni kolme aasta jooksul pärast nende väljaandmise kuupäeva.”

8)

Artikli 44g järele lisatakse VIIIb peatükk:

„VIIIb PEATÜKK

MUUSIKARIISTA SERTIFIKAADID

Artikkel 44h

Väljaandmine

1.   Liikmesriigid võivad muusikariista sertifikaadi välja anda muusikariistade piiriüleseks liikumiseks mitteärilistel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, isiklikuks kasutamiseks, esinemiseks, tootmiseks (salvestused), raadio- ja teleringhäälingus kasutamiseks, õpetamiseks, esitlemiseks või konkurssidel, kui sellised riistad vastavad kõikidele järgmistele nõuetele:

a)

need on saadud määruse (EÜ) nr 338/97 A, B või C lisas loetletud liikidest, välja arvatud määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isenditest, mis on omandatud pärast seda, kui kõnealused liigid lisati konventsiooni lisadesse;

b)

muusikariista valmistamiseks kasutatud isend on omandatud seaduslikult;

c)

muusikariist on nõuetekohaselt märgistatud.

2.   Sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 44m sätestatule.

Artikkel 44i

Kasutamisala

Sertifikaati võib kasutada ühel järgmistest viisidest:

a)

määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4 vastava impordiloana;

b)

määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5 vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadina.

Artikkel 44j

Väljaandev asutus

1.   Muusikariista sertifikaadi annab välja selle riigi korraldusasutus, kus taotleja alaliselt elab.

2.   Muusikariista sertifikaadi lahtrisse 23 või selle vastavasse lisasse peab olema kantud järgmine tekst:

„Kehtib korduvatel piiriületustel. Originaali säilitab sertifikaadi omanik.

Käesolevas, korduvat piiriületust võimaldavas sertifikaadis nimetatud muusikariista kasutatakse mittekaubanduslikul eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, isiklikuks kasutamiseks, esinemiseks, tootmiseks (salvestused), raadio- ja teleringhäälingus, õpetamiseks, esitlemiseks või konkurssidel. Käesolevas sertifikaadis nimetatud muusikariista ei tohi müüa ega selle omandiõigust edasi anda väljaspool riiki, kus sertifikaat välja anti.

Käesolev sertifikaat tuleb tagastada enne sertifikaadi kehtivusaja lõppemist selle riigi korraldusasutusele, kus sertifikaat on välja antud.

Käesolev sertifikaat kehtib üksnes koos lisalehega, millel on iga piiriületust kajastav tempel ning tolliametniku allkiri.”

Artikkel 44k

Nõuded isenditele

Juhul kui välja on antud muusikariista sertifikaat, tuleb täita järgmised tingimused:

a)

muusikariist peab olema väljaandva korraldusasutuse poolt registreeritud;

b)

muusikariist peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud liikmesriiki, kus ta on registreeritud;

c)

isendit ei tohi müüa ega selle omandiõigust edasi anda väljaspool taotleja alalise elukoha riiki, välja arvatud artiklis 44n sätestatud tingimustel;

d)

muusikariist peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

Artikkel 44l

Taotlused

1.   Muusikariista sertifikaadi taotleja peab esitama artiklites 44h ja 44k nõutud teabe ning vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1 ja 4 ning 7–23, ning sertifikaadi originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4 ning 7–22.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kus taotleja alaliselt elab, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.   Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest teatama.

Artikkel 44m

Dokumendid, mille omanik peab loovutama tolliasutusele

Kooskõlas artikliga 44j välja antud muusikainstrumendi sertifikaadi omanik loovutab kõnealuses sertifikaadis nimetatud isendi liitu sissetoomisel, selle eksportimisel või reeksportimisel sertifikaadi originaali ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

Artikkel 44n

Hõlmatud isendite müük

Kui kooskõlas käesoleva määruse artikliga 44j välja antud muusikariista sertifikaadi omanik soovib isendit müüa, tuleb tal kõigepealt loovutada sertifikaat selle välja andnud korraldusasutusele ning juhul kui isend kuulub määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liiki, tuleb esitada pädevale asutusele sertifikaadi taotlus lähtuvalt selle määruse artikli 8 lõikest 3.

Artikkel 44o

Asendamine

Kui muusikariista sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx.xx.xxxx.”

Artikkel 44p

Muusikariistade sissetoomine Euroopa Liitu kolmandates riikides välja antud sertifikaatide alusel

Muusikariista sissetoomisel Euroopa Liitu ei nõuta ekspordidokumenti või impordiluba, kui kolmandas riigis on muusikariista jaoks välja antud sertifikaat samadel tingimustel, mis on sätestatud artiklites 44h ja 44j. Kõnealuse muusikariista reeksportimisel ei nõuta reekspordisertifikaadi esitamist.”

9)

Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Punkti a kohaldamisel on kontrollitavad tingimused keskkond, mis pole looduslik, vaid inimsekkumisest tugevasti mõjutatud, ja võib tähendada maaharimist, väetamist, umbrohutõrjet, niisutamist või taimekasvatusoperatsioone, nagu potti või peenrale istutamist või ilmastikukaitset. Akvilaariate puhul, mis on kasvatatud seemnest, pistoksast, koelõigust, kalluskoest või muust taimekoest, spoorist või muust diaspoorist, on kontrollitavad tingimused puude istutamine, sealhulgas muu mittelooduslik keskkond, mis on inimsekkumisest tugevasti mõjutatud taimede või taime osade ja nendest saadu tootmiseks.”

;

b)

lisatakse järgmine lõige 3:

„3.   Akvilaariapuid, mis on kasvatatud

a)

aias (koduaias ja/või ühisaias);

b)

ühe- või mitmeliigilises riiklikus, era- või ühisistandikus,

käsitatakse kunstlikult paljundatuna vastavalt lõikele 1.”

10)

Artiklit 57 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse lõige 3a:

„3a.   Erandina lõikest 3 kohaldatakse selliste jahitrofeede esmakordsel liitu sissetoomisel, mis on valmistatud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas ja käesoleva määruse XIII lisas loetletud liikidesse või populatsioonidesse kuuluvatest isenditest, määruse (EÜ) nr 338/97 artiklit 4.”

;

b)

lõikele 5 lisatakse järgmine punkt g:

„g)

akvilaaria (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) – kuni 1 kg puiduhaket, 24 ml õli ja kaks komplekti helmeid või palvehelmeid või kaks kaelakeed või kaks käevõru inimese kohta.”

11)

Artiklit 58 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Eelmise lõigu sätteid ei kohaldata ninasarvikute sarvi või elevandiluud sisaldavate isiklike esemete või majatarvete reekspordi suhtes; nende isendite puhul tuleb tollis esitada reekspordisertifikaat.”

;

b)

lõiked 3a ja 4 asendatakse järgmise tekstiga:

„3a.   Kui isik, kelle alaline elukoht ei asu liidus, reekspordib isiklikke asju või majatarbeid, sealhulgas isiklikke jahitrofeesid, mis on omandatud väljaspool tema alalise elukoha riiki ja mis on määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendid, nõutakse tollis reekspordisertifikaadi esitamist. Sama nõuet kohaldatakse selliste isiklike esemete või majatarvete reekspordi suhtes, mis sisaldavad ninasarvikute sarvi või elevandiluud, mis on saadud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isenditest.

4.   Erandina lõigetest 2 ja 3 ei nõuta artikli 57 lõike 5 punktides a–g nimetatud isendite ekspordil või reekspordil (re)ekspordidokumenti.”

12)

Artiklit 58a muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isendeid, kes toodi liitu kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikega 3, võib liikmesriigi korraldusasutus lubada kaubanduslikel eesmärkidel kasutada üksnes järgmistel tingimustel:”

;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendeid, kes on toodud liitu kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikega 3, või konventsiooni I lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C1 lisas loetletud liikide isendeid, kes on toodud liitu isiklike asjade ja majatarvetena, on keelatud kaubanduslikel eesmärkidel kasutada.”

13)

Artikli 66 lõikele 6 lisatakse teine lõik:

„Tuuraliste (Acipenseriformes) eri liikidest saadud kaaviari on keelatud kokku segada esmasesse pakendisse, välja arvatud pressitud kaaviar (st kaaviar, mis koosneb tuuraliste ühe või mitme liigi viljastamata munadest (kalamari), mis jäävad üle pärast kõrgema kvaliteediga kaaviari töötlemist ja valmistamist).”

14)

Artikli 72 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriigid võivad jätkuvalt anda välja impordi- ja ekspordilube, reekspordisertifikaate, rändnäituse ja isikliku omandi sertifikaate I, III ja IV lisas sätestatud vormides, imporditeatisi II lisas sätestatud vormis ning ELi sertifikaate rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 V lisas sätestatud vormis ühe aasta jooksul pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/57 (*) jõustumist.

(*)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/57, 15. jaanuar 2015, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevate eeskirjadega (ELT L 10, 16.1.2015, lk 19).”"

15)

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 5. veebruarist 2015.

Määrus (EL) 2015/56 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 865/2006, 4. mai 2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, 23. august 2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 7.9.2012, lk 13).

(4)  Komisjoni määrus (EL) 2015/56, 15. jaanuar 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega (ELT L 10, 16.1.2015, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 865/2006 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

LOOMASTIK

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [kõik imetajad, v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion ning v.a allpool nimetatud liigid]

BEASLEY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [liigi Orcaella heinsohni nimetus]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [liikide Cacajao ayresi, C. hosomi nimetused]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [liigi Trachypithecus villosus nimetus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. – Marine Mammal Science 23: 358–386 [liikide Sotalia fluviatilis ja Sotalia guianensis nimetused]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [liigi Rungwecebus kipunji nimetus]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [liigi Aotus jorgehernandezi nimetus]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [liigi Callicebus coimbrai nimetus]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [liigi Mico rondoni nimetus]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [liigi Rhinopithecus strykeri nimetus]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [liigi Tarsius lariang nimetus]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [liigi Cebus flavius nimetus]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [liikide Physeter macrocephalus ja Platanista gangetica nimetused]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [liigi Tarsius tumpara nimetus]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [liigi Macaca munzala nimetus]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [liigi Nomascus annamensis nimetus]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [liigi Balaenoptera omurai nimetus]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [liigi Callicebus aureipalatii nimetus]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [liikide Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe ja Ovis vignei nimetused]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [lindude nimed seltsi ja sugukonna tasemel]

DICKINSON, E.C. (ed.) 2003: The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [kõigi linnuliikide nimetused, v.a allpool nimetatud taksonid ja liik Lophura imperialis, mille isendeid tuleks käsitada liigi L. edwardsi isenditena]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITESi veebisait) [koos DICKINSON 2003 kõigi linnuliikide nimetused, v.a allpool nimetatud taksonid]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [liigi Pyrrhura parvifrons nimetus]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [liikide Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus nimetused]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [liigi Garrulax taewanus nimetus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [liigi Eriocnemis isabellae nimetus]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [liigi Glaucidium mooreorum nimetus]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [liigi Pionopsitta aurantiocephala nimetus]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [liigi Ninox burhani nimetus]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [liigi Aratinga maculata nimetus]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [liigi Pyrrhura griseipectus nimetus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 126: 242–244. [liikide Chlorostilbon lucidus ja Forpus modestus nimetused]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [liigi Aquila hastata nimetus]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [liigi Phaethornis aethopyga nimetus]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [liigi Buteo socotraensis nimetus]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [liigi Cacatua goffiniana nimetus]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [liigi Otus thilohoffmanni nimetus]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [liigi Micrastur mintoni nimetus]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [liikide Calumma vatosoa ja Calumma vencesi nimetused]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [liigi Tupinambis nimetus]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [liikide Trioceros perretti ja Trioceros serratus nimetused]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [liigi Phelsuma hoeschi nimetus]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [liigi Uroplatus pietschmanni nimetus]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [liigi Calumma glawi nimetus]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [liigi Nadzikambia Baylissi nimetus]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [liigi Homopus solus nimetus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [liigi Bradypodion atromontanum nimetus]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [liigi Python natalensis nimetus]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) – koostatud CITESi nomenklatuurikomitee palvel [liigi Cordylus nimetus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [liigi Cyclura lewisi nimetus]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [liigi Tupinambis nimetus]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [liigi Tupinambis cerradensis nimetus]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [liigi Phelsuma gouldi nimetus]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [liigi Eunectes beniensis nimetus]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [liigi Tropidophis xanthogaster nimetus]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [liigi Graptemys pearlensis nimetus]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [liigi Tupinambis duseni nimetus]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilma selle liiteta; [seltsi Testudines liigi- ja sugukonnanimetused, v.a järgmiste nimetuste allesjätmine: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [liigi Calumma tarzan nimetus]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [liigi Calumma vohibola nimetus]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [liigi Conolophus marthae nimetus]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [liigi Phelsuma roesleri nimetus]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [liigi Phelsuma borai nimetus]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [liigi Furcifer timoni nimetus]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [liigi Uroplatus giganteus nimetus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [liikide Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense nimetused]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [liikide Brookesia peyrierasi, B. tuberculata nimetused]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. [perekonna Phelsuma nimetused, jättes alles liigi Phelsuma ocellata nimetuse]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [liikide Moreliaclastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae nimetused ning liigi tasandil Morelia kinghorni nimetus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [liigi Tropidophis spiritus nimetus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [liigi Tropidophis hendersoni nimetus]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [liigi Tropidophis celiae nimetus]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [liigi Tropidophis morenoi nimetus]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [liigi Corallus batesii nimetus]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [sugukonna Iguanidae liikide nimetused, välja arvatud liikide Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi liikidena tunnustamine]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [liigi Python bivittatus nimetus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [liigi Furcifer nicosiai nimetus]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [liikide Python breitensteini ja Python brongersmai nimetused]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [liigi Brachylophus bulabula nimetus]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [perekondade Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer liikide nimetused, välja arvatud perekonna Bradypodion liigid, mille nimetused on muudetud nimetusteks Kinyongia ja Nadzikambia, ning välja arvatud Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezense liikidena tunnustamine]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [liigi Nactus serpensinsula nimetus]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [liigi Trioceros hanangensis nimetus]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [liigi Eryx borrii nimetus]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [liikide Calumma cucullatum, Calumma nasutum nimetused]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [liigi Tupinambis quadrilineatus nimetus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [liigi Tupinambis palustris nimetus]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [liikide Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei nimetused]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [liigi Crocodilurus amazonicus nimetus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [sugukondade Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae liikide nimetused, v.a perekondade Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura allesjätmine ja liigi Epicrates maurus liigina tunnustamine]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [liigi Kinyongia magomberae nimetus]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [liikide Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi nimetused]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [liigi Gopherus morafkai nimetus]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [liigi Kinyongia vanheygeni nimetus]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [liigi Chamaeleo narraioca nimetus]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [liigi Chamaeleo ntunte nimetus]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [liigi Kinyongia asheorum nimetus]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [liikide Varanus crassus, E. Assisi, E. Alvarezi nimetused]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria sugukondade piiritlemise puhul]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [liikide Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata nimetused]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36: 301–310. [liikide Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans nimetused]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [liigi Batagur affinis nimetus]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [liigi Lissemys ceylonensis nimetus]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [liigi Uroplatus finiavana nimetus]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [liikide Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae nimetused]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [liikide Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne nimetused]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [perekonna Uroplatus liikide nimetused]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [liigi Uroplatus sameiti nimetus]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [liikide Phelsuma dorsovittata, P. parva nimetused]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [liikide Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae nimetused]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [liigi Naja mandalayensis nimetus]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [liikide Candoia paulsoni, C. superciliosa nimetused]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [liigi Trioceros nyirit nimetus]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [liikide Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus nimetused]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [liikide Bradypodion ngomeense, B. nkandlae nimetused]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [perekonna Trioceros liikide nimetused]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [liikide Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis korrektses kirjapildis nimetused]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [liikide Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense nimetused]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [liikide Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale nimetused]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., avaldatud internetis 8. septembril 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [liigi Archaius tigris nimetus]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [liigi Crocodylus Johnstoni nimetus]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [liigi Chamaeleo necasi nimetus]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [liikide Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense nimetused]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [seltside Testudines, Crocodylia ja Rhynchocephalia liikide nimetused]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [perekonna Uromastyx, Saara liikide nimetused]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [liikide Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana nimetused]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [liigi Python kyaiktiyo nimetus]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versioon 5.5, 2011. aasta detsembri seisuga

koos järgmisega: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [kõigi Amphibian liikide nimetused]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9. jaanuar 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII JA SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, veebisait: (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), 30. novembril 2011 allalaetud versioon. [kõigi hai- ja kalaliikide nimetused, välja arvatud perekonna Hippocampus liikide nimetused]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [liigi Hippocampus paradoxus nimetus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [liikide Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus nimetused]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [liikide Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi nimetused]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [liigi Hippocampus patagonicus nimetus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [liigi Hippocampus tyro nimetus]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [perekonna Pandinus skorpionide nimetused]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [liigi Brachypelma kahlenbergi nimetus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versioon 6.5 7. aprilli 2006. aasta seisuga [perekonna Theraphosidae liikide nimetused]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [liigi Colophon endroedyi nimetus]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0–6). [perekondade Ornithoptera, Trogonoptera ja Troides liikide nimetused]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [liikide Hirudo medicinalis ja Hirudo verbana nimetused]

i)    ANTHOZOA JA HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

TAIMESTIK

The Plant-Book, second edition (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (parandatud trükk 1998) [kõigi konventsiooni lisades nimetatud taimede perekondade nimetused, kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [perekondade sünonüümid, mida ei ole nimetatud raamatus „The Plant Book”, juhul kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju, millele on viidatud allpool].

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceae liikidele viitamisel.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cyclamen (Primulaceae), Galanthus ja Sternbergia (Liliaceae) liikidele viitamisel.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, koostanud D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Cactaceae liikidele viitamisel.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Dionaea, Nepenthes ja Sarracenia liikidele viitamisel.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggliet al., 2001, koostanud Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, koostöös Kew kuningliku botaanikaaiaga (Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja selle parandatud versioon: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Aloe ja Pachypodium liikidele viitamisel.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001); sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Taxus liikidele viitamisel.

CITES Orchid Checklist, (koostanud Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001) ning Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia (Volume 4, 2006) liikidele viitamisel.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, avaldanud Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); sellest juhindutakse perekonna Euphorbia sukulentsetele liikidele viitamisel.

Dicksonia species of the Americas (2003, koostanud Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); sellest juhindutakse perekonna Dicksonia liikidele viitamisel.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; sellest juhindutakse perekonna Hoodia liikidele viitamisel.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; sellest juhindutakse perekonna Guaiacum liikidele viitamisel.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); sellest juhindutakse perekonna Bulbophyllum liikidele viitamisel.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ja selle parandatud versioonid), mille on välja andnud UNEP – WCMC; nimekirja võib kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud loomaliikide konventsiooniosaliste konverentsi poolt kinnitatud teaduslike nimetuste mitteametliku ülevaatena ja CITESi nomenklatuuri jaoks kehtestatud standardviidetes sisalduva teabe mitteametliku kokkuvõttena.”

2)

IX lisa muudetakse järgmiselt:

a)

IX lisa punktis 1 asendatakse kanne „Q Tsirkused ja rändnäitused” kandega „Q Rändnäitused (näitus, tsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult kommertseesmärkidel)”;

b)

IX lisa punkti 2 lisatakse järgmine rida:

„X

 

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla”

.

3)

X lisas asendatakse kanne „Lophophurus impejanus” kandega „Lophophorus impejanus”.

4)

Lisatakse XIII lisa:

„XIII LISA

LIIGID JA POPULATSIOONID, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 57 LÕIKES 3a

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus”

.

6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/871,

5. juuni 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

46,1

MA

105,1

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

88,3

0707 00 05

AL

34,4

MK

39,0

TR

106,6

ZZ

60,0

0709 93 10

TR

116,0

ZZ

116,0

0805 50 10

AR

111,5

BO

145,2

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

98,8

CL

150,9

NZ

141,9

US

140,8

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/872,

5. juuni 2015,

millega kehtestatakse jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1918/2006 kohaselt Tuneesiast pärit oliiviõli jaoks avatud tariifikvoodi raames ajavahemikul 1. kuni 2. juunini 2015 esitatud impordilitsentsi taotlustega hõlmatud koguste suhtes, ja peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine 2015. aasta juuni kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 188 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1918/2006 (2) avati aastane tariifikvoot seoses CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla kuuluva täielikult Tuneesiast saadud ja sealt otse liitu transporditud töötlemata oliiviõli impordiga. Määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 2 lõikes 2 on impordilitsentside väljastamiseks sätestatud igakuised koguselised piirmäärad.

(2)

Ajavahemikul 1. kuni 2. juunini 2015. aastal 2015. aasta juuni kohta esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused on suuremad kui saada olevad kogused. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, samuti tuleks määrata kindlaks taotletud koguste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient, mis on arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (3) artikli 7 lõikele 2. Uute taotluste esitamine 2015. aasta juuni kohta tuleks peatada.

(3)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1918/2006 kohaselt ajavahemikul 1. kuni 2. juunini 2015. aastal esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud koguste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsienti.

2.   Uute litsentsitaotluste esitamine 2015. aasta juuni kohta on alates 3. juunist 2015 peatatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1918/2006, 20. detsember 2006, millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine (ELT L 365, 21.12.2006, lk 84).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).


LISA

Järjekorranumber

Jaotuskoefitsient – ajavahemikul 1. kuni 2. juunini 2015. aastal 2015. aasta juuni kohta esitatud taotlused

(%)

09.4032

5,850121


OTSUSED

6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/25


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/873,

18. mai 2015,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee 48. koosolekul

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Asjaomaste konventsioonide, rahvusvaheliste koodeksite ja resolutsioonide range kohaldamisega saab tõhusalt parandada meresõiduohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal, vähendades standarditele mittevastavate laevade arvu liidu vetes.

(2)

Kuigi ohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal käsitlevate rahvusvaheliste standardite täitmise järelevalve eest lasub vastutus peamiselt lipuriigil, vastutab laevaühing pärast ülevaatust selle eest, et laeva ja selle seadmete seisund vastab laeva suhtes kohaldatavate konventsioonide nõuetele. Mitmed lipuriigid ei ole siiski saanud hakkama kõnealuste rahvusvaheliste standardite rakendamise ja jõustamisega.

(3)

Ohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele vastavuse kontrolli peaks nüüdsest tagama ka sadamariigid kui normidele mittevastava laevaliikluse vastu võitlemise teine kaitseliin, kuid samas tuleb tunnistada, et sadamariigi kontroll ei ole ülevaatus ja et asjakohased kontrollivormid ei ole merekõlblikkuse tunnistused. Liidu rannikuäärsete liikmesriikide ühtlustatud lähenemine kõnealuste rahvusvaheliste standardite tõhusale jõustamisele nende jurisdiktsiooni all olevates vetes seilavate ja nende sadamaid kasutavate laevade suhtes peaks vältima konkurentsi moonutamist.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/16/EÜ (1) on sätestatud ELis kehtiv sadamariigi kontrolli süsteem, millega sõnastatakse ümber ja tugevdatakse selles valdkonnas alates 1995. aastast kehtinud ELi õigusakte. ELi süsteem põhineb 26. jaanuaril 1982 Pariisis allkirjastatud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (edaspidi „Pariisi memorandum”) juba varem kehtestatud struktuuril.

(5)

Seoses liidu liikmesriikidega tuuakse direktiiviga 2009/16/EÜ vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi teatud menetlused, vahendid ja töö ELi õiguse reguleerimisalasse. Pariisi memorandumi asjakohase pädeva asutuse poolt direktiivi 2009/16/EÜ kohaselt vastu võetud teatavad otsused muutuvad liidu liikmesriikidele siduvaks.

(6)

Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee 48. koosolek toimub 18.–22. mail 2015. Nimetatud koosolekul teeb sadamariigi kontrollikomitee eeldatavasti otsuse teatud küsimustes, millel on otsene õiguslik mõju direktiivile 2009/16/EÜ.

(7)

Sadamariigi kontrollikomiteelt oodatakse, et ta arutaks ja seejärel võtaks vastu 2014. aasta kontrollide statistika, sealhulgas uued tegevusnäitajaid puudutavad valged, hallid ja mustad lipuriikide nimekirjad ja tunnustatud organisatsioonide tegevust puudutava nimekirja, mida hakatakse kasutama kontrollitavate laevade valikuks alates 1. juulist 2015. Kuna Pariisi memorandumi kontrollide statistika on oluline direktiiviga 2009/16/EÜ kehtestatud kontrollikorra rakendamiseks, peaksid liikmesriigid liidu nimel toetama selle vastuvõtmist.

(8)

Sadamariigi kontrollikomiteelt oodatakse samuti, et ta arutaks ja seejärel võtaks vastu piirkondliku kohustuse ja õiglase panuse arvutuse kooskõlas Pariisi memorandumi artikliga 11. Võttes arvesse, kui tähtis on kontrollikohustuse võrdne jagamine liikmesriikide vahel ja liikmesriikide õiglane panus direktiivi 2009/16/EÜ artiklis 5 sätestatud liidu eesmärkide saavutamiseks, peaksid liikmesriigid liidu nimel toetama kõnealuseid sadamariigi kontrollikomitee meetmeid.

(9)

Sadamariigi kontrollikomitee kinnitab eeldatavasti ka keskmised puuduste ja kinnipidamiste määrad. Võttes arvesse komisjoni määrust (EL) nr 802/2010 (2) ja komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1205/2012 (3), peaksid liikmesriigid liidu nimel toetama nende vastuvõtmist.

(10)

Lisaks eeldatakse, et sadamariigi kontrollikomitee arutab kinnipidamise järelmeetmete vorme ja menetlust juhul, kui laeva ei ole ringlusse võetud vastavalt kokkulepitud viisile, ning Pariisi memorandumi menetluste ja suuniste muutmist. Pidades silmas, kui tähtis on direktiivi 2009/16/EÜ artiklite 16, 19 ja 21 kohane kinnipidamist, sissesõidukeeldu ja kontrolli järelmeetmeid puudutav tõhus, proportsionaalne ja hoiatav süsteem, peaksid liikmesriigid liidu nimel olema vastu muudetud suunise punktis 2.6 esitatud ettepanekule, mis on esitatud dokumendi PSCC48/4.3.8 II lisas ja milles käsitletakse lõplikku ja püsivat laevade kasutamise keelamist, vastandina ajutisele keelamisele, kuna see ettepanek ei ole kooskõlas direktiiviga 2009/16/EÜ.

(11)

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 9 võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu otsuse, millega kehtestatakse seisukoht, mis võetakse lepinguga loodud organis liidu nimel, kui sel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte.

(12)

Liit ei ole Pariisi memorandumi osaline. Seepärast on vajalik, et nõukogu volitaks liikmesriike väljendama liidu nimel võetavat seisukohta ja kinnitama oma nõusolekut, et sadamariigi kontrollikomitees võetud otsused on nende suhtes siduvad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas on esitatud Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee 48. koosolekul liidu nimel võetavad seisukohad, kui kõnealune organ peab vastu võtma lisas esitatud õigusliku toimega akte.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud liidu nimel võetavaid seisukohti väljendavad Pariisi memorandumiga seotud liikmesriigid, tegutsedes ühiselt liidu huvides.

Artikkel 3

Artiklis 1 osutatud seisukohtades võib teha vormilisi ja ebaolulisi muudatusi, ilma et neid seisukohti oleks vaja muuta.

Artikkel 4

Liikmesriike volitatakse andma liidu huvides oma nõusolek olla seotud artiklis 1 osutatud otsustega.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

M. SEILE


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/16/EÜ, 23. aprill 2009, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57).

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 802/2010, 13. september 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega (ELT L 241, 14.9.2010, lk 4).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1205/2012, 14. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 802/2010 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega (ELT L 347, 15.12.2012, lk 10).


LISA

Seisukohad, mis võetakse liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee 48. koosolekul on järgmised:

a)

kiita heaks dokumendi PSCC48/3.3 A punktis 9.1 kavandatud meetmed;

b)

kiita heaks dokumendi PSCC48/4.2.2B punktis 5.1 kavandatud meetmed;

c)

kiita heaks dokumendi PSCC48/4.2.2C punktis 6.1 kavandatud meetmed, ning

d)

olla vastu muudetud suunise punktis 2.6 kavandatud muudatusele dokumendis PSCC48/4.3.8.


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/28


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2015/874,

27. mai 2015,

millega võetakse vastu kolmanda riigi panus Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavasse Euroopa Liidu sõjalisse missiooni (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse 2013/34/ÜVJP artikli 8 lõikele 2 volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed kutsuma kolmandaid riike osalema ning tegema asjakohaseid otsuseid kolmandate riikide pakutud panuste vastuvõtmise kohta.

(2)

Pärast ELi missiooni ülemalt Albaania Vabariigi („Albaania”) panuse kohta saadud soovitust ning Euroopa Liidu sõjalise komitee soovitust, tuleks Albaania panus vastu võtta.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Albaania panus Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavasse Euroopa Liidu sõjalisse missiooni (EUTM Mali) võetakse vastu ja seda peetakse märkimisväärseks.

2.   Albaania on vabastatud rahalisest panusest EUTM Mali eelarvesse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 27. mai 2015

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 19.


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/29


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2015/875,

2. juuni 2015,

millega võetakse vastu kolmandate riikide panused Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidavasse Euroopa Liidu ÜJKP sõjalisse nõuandemissiooni (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/78 Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise nõuandemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (EUMAM RCA), (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse (ÜVJP) 2015/78 artikli 8 lõikele 2 volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kolmandate riikide pakutud panuste vastuvõtmise kohta.

(2)

Pärast EUMAM RCA ELi missiooni ülemalt Serbia Vabariigi poolt pakutud panuste kohta saadud soovitust ning Euroopa Liidu sõjalise komitee nõuannet tuleks see pakkumine vastu võtta.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Serbia Vabariigi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidavale Euroopa Liidu ÜJKP sõjalisele nõuandemissioonile (EUMAM RCA) pakutud panus võetakse vastu ja seda loetakse märkimisväärseks.

2.   Serbia Vabariik on vabastatud rahalisest panusest missiooni EUMAM RCA eelarvesse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 2. juuni 2015

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 13, 20.1.2015, lk 8.


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/30


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/876,

5. juuni 2015,

millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/119/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/364, (2) milles nähakse ette, et otsuses 2014/119/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid kohaldatakse kuni 6. märtsini 2016 neljateistkümne isiku suhtes ning kuni 6. juunini 2015 nelja isiku suhtes.

(3)

Kõnealusest neljast isikust ühe isiku puhul tuleks piiravate meetmete kohaldamist pikendada 6. oktoobrini 2015 ning temaga seonduvaid põhjendusi tuleks ajakohastada.

(4)

Kõnealusest neljast isikust kahe isiku puhul tuleks piiravate meetmete kohaldamist pikendada 6. märtsini 2016 ning nendega seonduvaid põhjendusi tuleks ajakohastada.

(5)

Otsust 2014/119/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/119/ÜVJP artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 6. märtsini 2016. Artiklis 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse lisas oleva kande nr 10 suhtes kuni 6. oktoobrini 2015.

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

Artikkel 2

Otsuse 2014/119/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 5. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, 6.3.2014, lk 26).

(2)  Nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 62, 6.3.2015, lk 25).


LISA

1)

Jäetakse välja otsuse 2014/119/ÜVJP lisas esitatud kanne järgmise isiku kohta:

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych (endise presidendi poeg)

2)

Otsuse 2014/119/ÜVJP lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse alltoodud kannetega:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Sündinud 12. novembril 1976 Rîbnițas (Moldova), endine justiitsminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Sündinud 19. augustil 1969 Donetskis, Andrii Kliuievi vend, ärimees

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises. Isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga (Andrii Petrovych Kliuiev), kelle suhtes Ukraina asutused algatasid kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Sündinud 28. novembril 1963 Kiievis, endine haridus- ja teadusminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud uurimise seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite omastamises.

6.3.2014


6.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/32


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/877,

4. juuni 2015,

millega muudetakse otsuseid 2009/568/EÜ, 2011/333/EL, 2011/381/EL, 2012/448/EL ja 2012/481/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 3641 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/568/EÜ (2) kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2015.

(2)

Komisjoni otsuse 2011/333/EL (3) kehtivusaeg lõpeb 7. juunil 2015.

(3)

Komisjoni otsuse 2011/381/EL (4) kehtivusaeg lõpeb 24. juunil 2015.

(4)

Komisjoni otsuse 2012/448/EL (5) kehtivusaeg lõpeb 12. juulil 2015.

(5)

Komisjoni otsuse 2012/481/EL (6) kehtivusaeg lõpeb 16. augustil 2015.

(6)

Otsustega 2009/568/EÜ, 2011/333/EL, 2011/381/EL, 2012/448/EL ja 2012/481/EL kehtestatud praegu kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete asjakohasust ja sobivust on hinnatud. Kuna praegu kehtivate, eespool loetletud otsustega kehtestatud ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete läbivaatamine algab 2015. aastal, on asjakohane pikendada kõnealuste ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2018.

(7)

Otsuseid 2009/568/EÜ, 2011/333/EL, 2011/381/EL, 2012/448/EL ja 2012/481/EL tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/568/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühmale „pehmepaber” kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2018.”

Artikkel 2

Otsuse 2011/333/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „koopia- ja joonestuspaber” kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2018.”

Artikkel 3

Otsuse 2011/381/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „määrdeained” kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2018.”

Artikkel 4

Otsuse 2012/448/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „ajalehepaber” kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2018.”

Artikkel 5

Otsuse 2012/481/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „trükitud paber” kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2018.”

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. juuni 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2009/568/EÜ, 9. juuli 2009, millega kehtestatakse pehmepaberile ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 197, 29.7.2009, lk 87).

(3)  Komisjoni otsus 2011/333/EL, 7. juuni 2011, millega kehtestatakse koopia- ja joonestuspaberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 149, 8.6.2011, lk 12).

(4)  Komisjoni otsus 2011/381/EL, 24. juuni 2011, millega kehtestatakse määrdeainetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 169, 29.6.2011, lk 28).

(5)  Komisjoni otsus 2012/448/EL, 12. juuli 2012, millega kehtestatakse ajalehepaberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 202, 28.7.2012, lk 26).

(6)  Komisjoni otsus 2012/481/EL, 16. august 2012, millega kehtestatakse trükitud paberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 223, 21.8.2012, lk 55).