ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 132

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
29. mai 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/827, 28. mai 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/828, 28. mai 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/829, 27. mai 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/831, 28. mai 2015, millega pärast komisjoni teatise 2014/C 299/08 alusel algatatud kontrollimist ajakohastatakse nende isikute loetelu, kes on määruse (EÜ) nr 88/97 alusel vabastatud Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/832, 28. mai 2015, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

53

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/833, 28. mai 2015, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

60

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/834, 28. mai 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

67

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/835, 11. mai 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees võetav seisukoht seoses ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

69

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/836, 11. mai 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsusega ja ELi-EFTA kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise ühiskomitee otsusega, millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga ja kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooniga

78

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/837, 28. mai 2015, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

82

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/838, 28. mai 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL, pikendades väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2015) 3558 all)  ( 1 )

86

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/839, 27. aprill 2015, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused (EKP/2015/21)

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/827,

28. mai 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 36/2012 (2) jõustati otsuses 2013/255/ÜVJP sätestatud meetmed, sealhulgas keeld kaubelda kultuuriväärtuste ja muude esemetega, mis on Süüriast välja viidud alates 9. maist 2011.

(2)

12. veebruaril 2015 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2199 (2015), mille punktiga 17 keelatakse kauplemine Süüria kultuuriväärtustega ja muude esemetega, mis on Süüriast ebaseaduslikult välja viidud alates 15. märtsist 2011. Nõukogu võttis 28. mail 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/837 (3), millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, et viia otsus 2013/255/ÜVJP vastavusse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2199 (2015), kohaldades seda otsust selliste esemete suhtes, mis on Süüriast ebaseaduslikult välja viidud alates 15. märtsist 2011.

(3)

Kõnealune meede kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EL) nr 36/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 artikli 11c lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kaubad eksporditi Süüriast enne 15. märtsi 2011 või”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.

(2)  Nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (ELT L 16, 19.1.2012, lk 1).

(3)  Nõukogu 28. mai 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/837, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 82).


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/828,

28. mai 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (1), eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, tuleks määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetelusse füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada veel üks isik.

(3)

Üks isik tuleks jätta välja määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetelust füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Vastavalt Üldkohtu 9. juuli 2014. aasta otsusele liidetud kohtuasjades T-329/12 ja T-74/13: Mazen Al-Tabbaa v. nõukogu (2) ning Üldkohtu 26. veebruari 2015. aasta otsusele kohtuasjas T-652/11: Bassam Sabbagh v. nõukogu (2) ei kuulu Mazen Al-Tabbaa ja Bassam Sabbagh määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetelus tuleks ajakohastada teatavate isikutega seotud teavet.

(6)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(2)  Seni avaldamata.


LISA

I.

Järgmine isik lisatakse määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A jaos esitatud isikute loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

206.

Kindral Muhamad (

Image

) (teise nimega Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (teise nimega Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Sünnikoht: Jableh/Lattakia provints

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) ülem alates 2015. aasta aprillist. Vastutav tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest Damaskuses/Damaskuse piirkonnas.

Endine poliitilise julgeoleku teenistuse asejuhataja (2012), Süüria vabariikliku kaardiväe ohvitser ja poliitilise julgeoleku teenistuse asedirektor. Sõjalise poliitika ülem, riikliku julgeolekubüroo liige.

29.5.2015

II.

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A jaos esitatud isikute loetelust jäetakse välja järgmist isikut puudutav kanne:

Nr 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Allpool loetletud isikuid käsitlevad kanded määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A jaos asendatakse järgmiste kannetega.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (teise nimega Mamlouk)

Sünniaeg: 19. veebruar 1946

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 983

Riikliku julgeolekubüroo direktor; Süüria üldluureteenistuse ülem, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun; teise nimega Mohamed Dib Zeitun)

Sünniaeg: 20. mai 1951

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr D000001300

Üldjulgeolekuteenistuse juhataja, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (teise nimega Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (teise nimega Al Char', Al Shara', Al Shara)

Sünniaeg: 10. detsember 1938

Süüria endine asepresident, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

37.

Brigaadikindral Rafiq (

Image

) (teise nimega Rafeeq) Shahadah (

Image

) (teise nimega Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) endine ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

42.

Brigaadikindral Nawful (

Image

) (teise nimega Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (teise nimega Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Idlibis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

44.

Brigaadikindral Muhammed (

Image

) (teise nimega Muhamad) Zamrini (

Image

) (teise nimega Zamreni)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (teise nimega André Mayard)

Sünniaeg: 15. mai 1955

Sünnikoht: Bassir

Adib Mayaleh on Süüria Keskpanga juhatajana vastutav Süüria režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (teise nimega Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse Deraa osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest Deraas.

14.11.2011

80.

Brigaadikindral Nazih (

Image

) (teise nimega Nazeeh) Hassun (

Image

) (teise nimega Hassoun)

 

Süüria sõjaväeluure ülem, Damaskuse piirkond/Rif Dimashq haru, endine Süüria õhujõudude luure. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

137.

Brigaadikindral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (teise nimega Maala, Maale, Ma'la)

 

Üldluureteenistuse 285. üksuse (Damaskus) juht (asendas brigaadikindral Hussam Fenditit 2011. aasta lõpus). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/829,

27. mai 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (2) eriti selle artikli 5 lõike 6 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolust tulenevaid hinnaerinevusi.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1484/95 vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. mai 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1484/95, 28. juuni 1995, millega sätestatakse täiendavate imporditollimaksude süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja määratakse kindlaks kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini kohta täiendavad imporditollimaksud ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 163/67/EMÜ (EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47).


LISA

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(eurot/100 kg)

Artiklis 3 osutatud tagatis

(eurot/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

141,4

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) kondita tükid, külmutatud

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

468,7

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata tooted kanast ja kukest (liigist Gallus domesticus)

259,1

8

BR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/830,

28. mai 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ), (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisas on sätestatud ohutuskaartide koostamise nõuded, mida kasutatakse teabe esitamiseks keemiliste ainete ja segude kohta Euroopa Liidus.

(2)

Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemis (edaspidi „GHS”), mis töötati välja ÜRO struktuuri raames, on sätestatud rahvusvaheliselt ühtlustatud kriteeriumid kemikaalide klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ning ohutuskaartide koostamise eeskirjad.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisas sätestatud ohutuskaartidele esitatavaid nõudeid tuleks kohandada, võttes arvesse ohutuskaarte käsitlevate GHSi eeskirjade viiendat läbivaatamist.

(4)

1. juunil 2015 jõustuvad korraga kaks määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa üksteisele vastukäivat muudatust, üks tehti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (2) artikli 59 lõikega 5, teine komisjoni määrusega (EL) nr 453/2010 (3). Et vältida segadust selles, milline II lisa versioon kehtib, tuleb see lisa muudetud kujul asendada uue II lisaga.

(5)

Nõudmine ajakohastada viivitamata määruse (EÜ) nr 1907/2006 muudetud II lisa kohaselt ohutuskaardid põhjustaks ebaproportsionaalselt suure koormuse ettevõtjatele, kes on ohutuskaardid juba koostanud. Seega tuleks ettevõtjatel lubada jätkata teatava ajavahemiku jooksul nende ohutuskaartide kasutamist, mis on esitatud saajale enne 1. juunit 2015.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa, mida on muudetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 59 lõikega 5 ja määrusega (EL) nr 453/2010, asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 lõike 9 kohaldamist, võib saajale enne 1. juunit 2015 edastatud ohutuskaarti kasutada kuni 31. maini 2017, ilma et ohutuskaart peaks vastama käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 133, 31.5.2010, lk 1).


LISA

„II LISA

OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE NÕUDED

A OSA

0.1.   Sissejuhatus

0.1.1.   Käesolevas lisas kehtestatakse nõuded, mida tarnija peab järgima artikli 31 kohase ohutuskaardi koostamisel aine või segu kohta.

0.1.2.   Ohutuskaardil esitatud teave on vastavuses kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui selle esitamine on nõutav. Kui kemikaaliohutuse aruanne on koostatud, paigutatakse ohutuskaardi lisasse asjakohane kokkupuutestsenaarium või asjakohased kokkupuutestsenaariumid.

0.2.   Ohutuskaardi koostamise üldised nõuded

0.2.1.   Ohutuskaardi eesmärk on tagada, et kasutajatel oleks võimalik võtta vajalikke meetmeid inimeste tervise kaitseks ja ohutuse tagamiseks töökohal ning keskkonna kaitseks. Ohutuskaardi koostaja võtab arvesse, et ohutuskaart peab teavitama selle kasutajat aine või seguga seotud ohtudest ning andma teavet nende ohutu ladustamise, käitlemise ja kõrvaldamise kohta.

0.2.2.   Ohutuskaartidel esitatud teave vastab samuti direktiivis 98/24/EÜ sätestatud nõuetele. Eeskätt võimaldab ohutuskaart tööandjal kindlaks määrata keemiliste ohutegurite olemasolu töökohal ning hinnata nende kasutamisest tulenevat riski töötajate tervisele ja ohutusele.

0.2.3.   Teave ohutuskaardil esitatakse selgel ja kokkuvõtlikul viisil. Ohutuskaardi koostab pädev isik, kes võtab arvesse kasutajaskonna teadaolevaid erivajadusi ja -teadmisi. Ainete ja segude tarnijad tagavad pädevatele isikutele asjakohase koolituse, sealhulgas täiendusõppe saamise.

0.2.4.   Ohutuskaardi keelekasutus peab olema lihtne, selge ja täpne, vältida tuleks žargooni, akronüüme ja lühendeid. Ei tohi kasutada väljendeid „võib olla ohtlik”, „tervisemõju puudub”, „enamiku kasutustingimuste puhul ohutu” või „kahjutu” ega muid väljendeid aine või segu ohutuse kohta või muid asjaomase aine või segu klassifikatsiooniga vastuolus olevaid väljendeid.

0.2.5.   Ohutuskaardi koostamise kuupäev märgitakse esilehele. Kui ohutuskaardi andmetes on tehtud muudatusi ning uus muudatustega ohutuskaart edastatakse saajatele, teavitatakse neid muudatustest ohutuskaardi 16. jaos, kui muudatustele ei ole osutatud mujal. Muudatustega ohutuskaardi korral märgitakse esilehele koostamise kuupäev „Muudetud: (kuupäev)”, versiooni ja läbivaatamise number, asendatava dokumendi kuupäev või muu teave muudetava versiooni kohta.

0.3.   Ohutuskaardi formaat

0.3.1.   Ohutuskaardi lehekülgede arv ei ole kindlaks määratud. Dokumendi pikkus peab olema vastavuses aine või segu ohtlikkuse ja kättesaadava teabega.

0.3.2.   Kõik ohutuskaardi, sh kõikide lisade leheküljed nummerdatakse ning igal leheküljel peab olema kas märge ohutuskaardi lehekülgede arvu kohta (näiteks 1/3) või märge järgneva lehekülje kohta (näiteks „jätkub järgmisel leheküljel” või „ohutuskaardi lõpp”).

0.4.   Ohutuskaardi sisu

Käesolevas lisas nõutud teave, kui see on asjakohane ja kättesaadav, lisatakse ohutuskaardile B osa asjakohaste punktide alla. Ohutuskaardil peavad kõik punktid olema täidetud.

0.5.   Teabele esitatavad muud nõuded

Võttes arvesse, et ainetel ja segudel on palju erinevaid omadusi, võib mõnel juhul osutuda vajalikuks lisada asjakohase punkti alla täiendavalt asjakohast ja kättesaadavat teavet.

Täiendav ohutus- ja keskkonnateave on nõutud, et võtta arvesse meremeeste ja muude transporditööliste vajadusi ohtlike kaupade mahtlastina transportimise puhul mere- ja sisevee puistlastilaevadega või tankeritega, mille suhtes kehtivad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) või riiklikud eeskirjad. Punktis 14.7 soovitatakse lisada üldine klassifitseerimisega seotud teave, kui sellist lasti transporditakse mahtlastina kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise konventsiooni (laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta) II lisaga, mida on muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL) (1) ja rahvusvahelise koodeksiga ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta (rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks) (IBC koodeks) (2). Lisaks peavad laevad, mis veavad naftat või kütteõli, nagu need on määratletud MARPOLi I lisas, mahtlastina või kütteõli punkerdades, olema enne laadimist varustatud „materjali ohutuskaardiga” vastavalt IMO meresõiduohutuse komitee (MSC) resolutsioonile „Soovitused MARPOLi I lisa naftalasti ja kütteõli materjali ohutuskaartide koostamiseks” (MSC.286(86)). Selleks, et merel ja maismaal oleks kasutamiseks üks ühtlustatud ohutuskaart, võib vajaduse korral lisada ohutuskaardile resolutsiooni MSC.286(86) lisasätted MARPOLi I lisa lasti ja laevade kütteõli meretranspordiks.

0.6.   Ühikud

Kasutatakse nõukogu direktiivis 80/181/EMÜ (3) sätestatud mõõtühikuid.

0.7.   Erijuhtumid

Ohutuskaart tuleb koostada ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 1.3 nimetatud erijuhtude korral, kui märgistamisele on kehtestatud erandid.

1.    1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Ohutuskaardi selles jaos sätestatakse, kuidas ainet või segu identifitseeritakse ning kuidas märgitakse ohutuskaardile nende kindlaksmääratud asjakohased kasutusalad, aine või segu tarnija nimi ning aine või segu tarnija üksikasjalik kontaktinfo, sealhulgas hädaabi kontaktandmed.

1.1.   Tootetähis

Aine tootetähis vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõikele 2 ja segu tootetähis vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõike 3 punktile a ning see on identne märgistusel oleva nimetusega selle liikmesriigi ametlikus keeles (nende liikmesriikide ametlikes keeltes), kus aine või segu turule viiakse, kui asjaomane liikmesriik (asjaomased liikmesriigid) ei sätesta teisiti.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul vastab tootetähis registreerimisel esitatud nimetusele, samuti märgitakse käesoleva määruse artikli 20 lõikes 3 sätestatud registreerimisnumber.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklis 39 sätestatud allkasutajate kohustusi, võib tarnija, kui ta on ühtlasi levitaja või allkasutaja, jätta tootetähisele märkimata registreerimisnumbri selle osa, mis viitab konkreetsele registreerijale andmete ühisel esitamisel, kui

a)

nimetatud tarnija tagab, et ta esitab järelevalve eesmärgil tehtud nõude korral täieliku registreerimisnumbri või juhul, kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab nõude oma tarnijale, vastavalt punktile b, ning

b)

nimetatud tarnija esitab järelevalve eest vastutavale liikmesriigi ametiasutusele (edaspidi „järelevalveasutus”) täieliku registreerimisnumbri seitsme päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud nõude kas otse järelevalveasutuselt või edastatuna saajalt; juhul kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab see tarnija nõude seitsme päeva jooksul pärast selle saamist oma tarnijale ning teatab sellest samal ajal ka järelevalveasutusele.

Ohutuskaart võib hõlmata rohkem kui ühte ainet või segu, kui kõnealusel ohutuskaardil esitatud teave vastab kõikide ainete või segude osas käesoleva lisa nõuetele.

Muud identifitseerimisvahendid

Esitatakse muud nimetused või sünonüümid, millega ainet või segu märgistatakse või mille all neid üldiselt tuntakse, nagu alternatiivsed nimetused, numbrid, äriühingu tootekoodid või muud kordumatud tunnused.

1.2.   Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Tuleb esitada andmed saajale asjakohaste aine või segu kindlaksmääratud kasutusalade kohta. Tuleb kirjeldada kokkuvõtlikult aine või segu toimet, nt „põlemist takistav”, „antioksüdant”.

Vajaduse korral märgitakse kasutusalad, mille puhul tarnija ei soovita ainet või segu kasutada, ja selle põhjendus. Loetelu ei pea olema ammendav.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles punktis esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaks määratud kasutusaladele ning ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutestsenaariumitele.

1.3.   Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Identifitseeritakse tarnija, kelleks võib olla tootja, importija, ainuesindaja, allkasutaja või levitaja. Esitatakse tarnija täielik aadress ja telefoninumber ning samuti ohutuskaardi koostamise eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress.

Kui tarnija ei asu liikmesriigis, kus aine või segu turule viiakse, ning tarnija on määranud kõnealuses liikmesriigis vastutava isiku, esitatakse lisaks nimetatud vastutava isiku täielik aadress ja telefoninumber.

Registreerijaid käsitlev teave peab vastama registreerimisel tootja või importija kohta esitatud teabele.

Kui on nimetatud ainuesindaja, võib esitada ka andmed liiduvälise tootja või formuleerija kohta.

1.4.   Hädaabitelefoninumber

Esitatakse hädaabiteabeteenistuse kontaktandmed. Kui liikmesriigis, kus aine või segu turule viiakse, on olemas ametlik nõuandeasutus (selleks võib olla tervisega seotud teabe vastuvõtmise eest vastutav asutus, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 45), on piisav, kui esitatakse selle telefoninumber. Sõnaselgelt märgitakse kõik selliste teenuste piiratud kättesaadavuse põhjused, näiteks tööaeg, või teatavat liiki teabega seotud piirangud.

2.    2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse ainest või segust tulenevaid ohte ja esitatakse nende ohtudega seotud asjakohased hoiatused.

2.1.   Aine või segu klassifitseerimine

Aine või segu klassifikatsioon esitatakse määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumide kohaselt. Kui tarnija on määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 40 kohaselt esitanud ainet käsitleva teabe klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks, peab ohutuskaardil esitatud klassifikatsioon olema identne kõnealusesse andmikku märgitud klassifikatsiooniga.

Kui segu ei vasta määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele, tuleb see sõnaselgelt märkida.

Teave segus sisalduvate ainete kohta esitatakse punktis 3.2.

Kui klassifikatsioon, sealhulgas ohulaused, ei ole täielikult välja kirjutatud, lisatakse viide 16. jaole, kus esitatakse kõikide klassifikatsioonide, sh kõikide ohulausete täistekst.

Ohutuskaardi jagudes 9–12 kirjeldatakse vastavalt kõige olulisemaid kahjulikke füüsikalisi mõjusid, mõju inimeste tervisele ja keskkonnale selliselt, et valdkonnaga mitteseotud isikud suudaksid identifitseerida aine või seguga seotud ohte.

2.2.   Märgistuselemendid

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008 märgitakse klassifitseeritud aine puhul märgistusele vähemalt järgmised elemendid: ohupiktogramm(id), tunnussõna(d), ohulause(d) ja hoiatuslause(d). Ohupiktogrammi täiemahulise must-valge graafilise kujutise või ainult sümboli graafilise kujutise võib asendada määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase värvilise piktogrammiga.

Esitatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 25 ja artikli 32 lõike 6 kohased märgistuselemendid.

2.3.   Muud ohud

Esitatakse teave selle kohta, kas aine või segu vastab püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) ainete kriteeriumitele kooskõlas XIII lisaga.

Esitatakse teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna, näiteks õhusaasteainete tekkimine kõvastumisel või töötlemisel, tolmusus, plahvatusohtlikkus, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 2. osa punkti 2.1 klassifitseerimiskriteeriumidele, tolmu plahvatusohtlikkus, ristsensibiliseerimine, lämbumine, külmumine, suur lõhna või maitse tekitamise võime või keskkonnamõjud, nagu oht mullaorganismidele või võime osooni fotokeemiliselt tekitada jne. Lause „Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu” on asjakohane tolmu plahvatusohu korral.

3.    3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu selliste koostisainete, sealhulgas lisandite ja stabiliseerivate lisaainete keemilist määratlust, vastavalt allpool kirjeldatule. Esitatakse asjakohane ja kättesaadav ohutusalane teave võimaliku pinnakeemia kohta.

3.1.   Ained

Esitatakse aine peamise koostisosa keemiline määratlus, kasutades kas tootetähist või punktis 1.1 nimetatud muud identifitseerimisvahendit.

Lisandi, stabiliseeriva lisaaine või peamisest koostisosast erineva koostisosa puhul, mis klassifitseeritakse ja mida võetakse arvesse aine klassifitseerimisel, esitatakse keemiline määratlus järgmiselt:

a)

tootetähis vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõikele 2;

b)

kui tootetähis puudub, esitatakse muu nimetus (tavaliselt kasutatav nimetus, kaubanduslik nimetus, lühend) või tunnuskoodid.

Aine tarnija otsustab ise, kas nimetab lisaks kõik koostisosad, sealhulgas klassifitseerimata koostisosad.

Selles punktis võib esitada ka teavet mitme koostisosaga ainete kohta.

3.2.   Segud

Tootetähis, kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud ja klassifikatsioonid esitatakse vähemalt kõikide nende ainete kohta, millele on viidatud punktis 3.2.1 või 3.2.2. Segu tarnija otsustab ise, kas nimetab lisaks segu kõik koostises olevad ained, sealhulgas need, mis ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele. Esitatava teabe alusel on saajal võimalik hõlpsalt määratleda segu koostisainetest tulenevaid ohte. Segust endast tulenevad ohud esitatakse 2. jaos.

Segu koostisainete kontsentratsioonide puhul märgitakse kas:

a)

täpne massi- või mahuprotsent, kui see on tehniliselt võimalik, alanevas järjekorras, või

b)

massi- või mahuprotsendi vahemik, kui see on tehniliselt võimalik, alanevas järjekorras.

Kontsentratsioonivahemiku puhul lähtutakse tervise- ja keskkonnaohtude kirjeldamisel iga koostisaine suurimast kontsentratsioonist.

Kui on kättesaadav teave segu kui terviku mõjude kohta, esitatakse see 2. jaos.

Alternatiivset keemilist nimetust võib kasutada, kui see on lubatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 kohaselt.

3.2.1.   Määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele vastava segu puhul esitatakse andmed järgmiste ainete ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku kohta segus:

a)

tervise- või keskkonnaohtu põhjustavad ained määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud tähenduses, kui nende sisaldus on võrdne või suurem kui järgmistest piirväärtustest madalaim:

ia)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 sätestatud üldised piirväärtused;

ib)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 3.–5. osas märgitud üldised sisalduse piirväärtused, võttes arvesse 3. osa teatavates tabelite märkustes täpsustatud kontsentratsioone seoses kohustusega teha segu kohta taotluse korral kättesaadavaks ohutuskaart, ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 3.10 märgitud hingamiskahjustusega seotud piirväärtusi ≥ 10 %;

Nende ohuklasside, ohukategooriate ja sisalduse piirväärtuste loetelu, mille puhul tuleb punktis 3.2 teha märge aine sisalduse kohta segus.

1.1.

Ohuklass ja -kategooria

Sisalduse piirväärtus

(%)

1., 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus

≥ 0,1

4. kategooria akuutne toksilisus

≥ 1

1. kategooria, alakategooriate 1A, 1B, 1C ja 2. kategooria nahasöövitus/-ärritus

≥ 1

1. ja 2. kategooria raske silmakahjustus/silmade ärritus

≥ 1

Hingamisteede/naha sensibiliseerimine

≥ 0,1

Mutageensus sugurakkudele, 1A- ja 1B-kategooria

≥ 0,1

Mutageensus sugurakkudele, 2. kategooria

≥ 1

1A-, 1B- ja 2. kategooria kantserogeensus

≥ 0,1

1A-, 1B- ja 2. kategooria reproduktiivtoksilisus ning toime imetamisele ja imetamise kaudu

≥ 0,1

1. ja 2. kategooria toksilisus sihtorgani suhtes – ühekordne kokkupuude

≥ 1

1. ja 2. kategooria toksilisus sihtorgani suhtes – korduv kokkupuude

≥ 1

Hingamiskahjustused

≥ 10

Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria akuutne toksilisus

≥ 0,1

Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria krooniline toksilisus

≥ 0,1

Ohtlik veekeskkonnale – 2., 3. ja 4. kategooria krooniline toksilisus

≥ 1

Ohtlik osoonikihile

≥ 0,1

ii)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas märgitud konkreetsed sisalduse piirväärtused;

iii)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 esitatud üldine piirväärtus, mida on kohandatud nimetatud määruse I lisa punktis 4.1 sätestatud arvutuse abil, kui nimetatud määruse VI lisa 3. osas on kehtestatud asjakohane korrutustegur;

iv)

määrusega (EÜ) nr 1272/2008 kehtestatud klassifitseerimis- ja märgistusandmikus sätestatud konkreetsed sisalduse piirväärtused;

v)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 II lisas märgitud sisalduse piirväärtused;

vi)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 esitatud üldine piirväärtus, mida on kohandatud nimetatud määruse I lisa punktis 4.1 sätestatud arvutuse abil, kui nimetatud määrusega kehtestatud klassifitseerimis- ja märgistusandmikus on sätestatud asjakohane korrutustegur;

b)

ained, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja mis ei ole juba hõlmatud punktiga a;

c)

ained, mis on XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad, või ained, mis on lisatud artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu muudel kui punktis a nimetatud põhjustel, kui konkreetse aine kontsentratsioon on 0,1 % või suurem.

3.2.2.   Määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele mittevastava segu puhul esitatakse andmed järgmiste ainete ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku kohta segus, kui aine kontsentratsioon on võrdne järgmiste kontsentratsioonidega või neist suurem:

a)

1 massiprotsent mittegaasiliste ja 0,2 mahuprotsenti gaasiliste segude puhul, kui tegemist on

i)

tervise- või keskkonnaohtu põhjustavate ainetega määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud tähenduses või

ii)

ainetega, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas;

b)

0,1 massiprotsenti ainete puhul, mis on XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad, või ainete puhul, mis on lisatud artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu muudel kui punktis a nimetatud põhjustel.

3.2.3.   Punktis 3.2 nimetatud ainete puhul esitatakse aine klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, sealhulgas ohuklass(id) ja ohukategooria(d), mis on sätestatud nimetatud määruse VI lisas esitatud tabelis 1.1, lisaks esitatakse ohulaused, mis on kooskõlas nende ainete füüsikaliste, tervise- või keskkonnaohtudega. Selles jaos ei pea ohulaused olema täielikult välja kirjutatud, piisab nende koodidest. Juhul kui nimetatud laused ei ole täielikult välja kirjutatud, tuleb viidata 16. jaole, milles esitatakse kõikide ohulausete täistekstid. Kui aine ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele, nimetatakse aine punktis 3.2 märkimise põhjused, nagu „klassifitseerimata väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine” või „aine, millele on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas”.

3.2.4.   Kooskõlas käesoleva määruse artikli 20 lõikega 3 märgitakse punktis 3.2 nimetatud ainete puhul nende nimetus ja ka registreerimisnumber, kui see on olemas.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklis 39 sätestatud allkasutajate kohustusi, võib segu tarnija jätta tootetähisele märkimata registreerimisnumbri selle osa, mis viitab konkreetsele registreerijale andmete ühisel esitamisel, kui

a)

nimetatud tarnija tagab, et ta esitab järelevalve eesmärgil tehtud nõude korral täieliku registreerimisnumbri, või juhul, kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab nõude oma tarnijale, vastavalt punktile b ning

b)

nimetatud tarnija esitab järelevalve eest vastutavale liikmesriigi ametiasutusele (edaspidi „järelevalveasutus”) täieliku registreerimisnumbri seitsme päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud nõude kas otse järelevalveasutuselt või edastatuna saajalt; juhul kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab see tarnija nõude seitsme päeva jooksul pärast selle saamist oma tarnijale ning teatab sellest samal ajal ka järelevalveasutusele.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt esitatakse ka EÜ number, kui see on olemas. Samuti võib lisaks esitada CASi numbri ja IUPACi nimetuse, kui need on olemas.

Selles punktis märgitud ainete alternatiivsete keemiliste nimetuste puhul, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikliga 24, ei ole registreerimisnumbri, EÜ numbri ja muude üksikasjalike keemiliste tähiste esitamine vajalik.

4.    4. JAGU. Esmaabimeetmed

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse esmaabimeetmeid selliselt, et neist saaksid aru ka väljaõppeta inimesed ning abi saaks osutada ilma keerukate seadmeteta ning ravimite piiratud valiku korral. Kui meditsiiniabi on vajalik, märgitakse see juhistesse koos märkega kiireloomulisuse kohta.

4.1.   Esmaabimeetmete kirjeldus

4.1.1.   Esmaabijuhistes võetakse arvesse asjakohaseid kokkupuuteviise. Teave meetmete kohta jagatakse alapunktidesse vastavalt kokkupuuteviisidele, nt sissehingamine, sattumine nahale, sattumine silma ja allaneelamine.

4.1.2.   Soovitused hõlmavad järgmist:

a)

kas vältimatu meditsiiniabi on vajalik ning kas kokkupuute järel on oodata võimalikke hilisemaid tagajärgi;

b)

kas ainega kokku puutunud isik soovitatakse viia kokkupuutekohast värske õhu kätte;

c)

kas on soovitatav eemaldada kõnealuselt isikult riided ja jalatsid ning kuidas neid käidelda ning

d)

kas esmaabi osutajatel soovitatakse kasutada isikukaitsevahendeid.

4.2.   Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Esitatakse kokkuvõtlik teave kokkupuutega seotud olulisemate akuutsete ja hilisemate sümptomite ning mõjude kohta.

4.3.   Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Vajaduse korral esitatakse teave hilisematest mõjudest tulenevate kliiniliste uuringute ja meditsiinilise järelevalve kohta ning üksikasjad antidootide (kui need on teada) ja vastunäidustuste kohta.

Teatavate ainete või segude puhul võib olla oluline rõhutada, et töökohal peavad olema kättesaadavad spetsiifiliseks ja vältimatuks raviks vajalikud erivahendid.

5.    5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu põhjustatud või selle läheduses tekkinud tulekahju kustutamise nõudeid.

5.1.   Tulekustutusvahendid

 

Sobivad kustutusvahendid:

esitatakse teave sobivate kustutusvahendite kohta.

 

Sobimatud kustutusvahendid:

esitatakse teave selle kohta, kas mõni kustutusvahend on aine või seguga seotud konkreetse juhtumi korral sobimatu (nt vältida kõrgsurve kustutusvahendeid, mis võivad põhjustada võimaliku plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu tekkimist).

5.2.   Aine või seguga seotud erilised ohud

Esitatakse teave aine või seguga seotud eriliste ohtude kohta, nagu aine või segu põlemisel tekkivad ohtlikud põlemissaadused, näiteks „põlemisel võivad tekkida süsinikmonooksiidi mürgised aurud” või „tekitab põlemisel väävel- ja lämmastikoksiide”.

5.3.   Nõuanded tuletõrjujatele

Esitatakse soovitused kõikide kaitsemeetmete kohta, mida on vaja võtta tule tõrjumisel, näiteks „jahutage mahuteid veega” ning soovitused tuletõrjujate erikaitsevahendite, näiteks jalatsite, kaitseriiete, kinnaste, silmade ja näokaitsevahendite ning hingamisaparaatide kohta.

6.    6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Ohutuskaardi selles jaos soovitatakse asjakohaseid meetmeid aine või segu lekete ja keskkonda sattumise korral, et vältida või minimeerida kahjustavat mõju inimestele, varale ja keskkonnale. Juhul kui lekke ulatus on määrava tähtsusega, eristatakse väikseid ja ulatuslikke lekkeid. Kui lekke tõkestamise ja kokkukogumise kord on erinevad, tehakse ohutuskaardile vastav märge.

6.1.   Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1.   Tavapersonal

Esitatakse aine või segu juhusliku lekke või keskkonda sattumisega seotud soovitused:

a)

asjakohaste kaitsevahendite kandmine (sealhulgas ohutuskaardi 8. jaos märgitud isikukaitsevahendid), et vältida aine sattumist nahale ja silma ning isikliku riietuse saastumist;

b)

süttimisallikate kõrvaldamine, piisava ventilatsiooni tagamine, tolmu leviku tõkestamine ning

c)

toimimine hädaolukorras, näiteks vajadus evakueerida ohupiirkonnas viibivad isikud või konsulteerida eksperdiga.

6.1.2.   Päästetöötajad

Esitatakse soovitused päästetöötajate kaitseriietuse asjakohase materjali kohta (näiteks „sobiv: butüleen”; „sobimatu: PVC”).

6.2.   Keskkonnakaitse meetmed

Esitatakse soovitused keskkonnakaitse meetmete kohta, mis tuleb võtta aine või segu juhusliku lekke või keskkonda sattumise korral, näiteks vältida sattumist äravoolutorudesse, pinna- ja põhjavette.

6.3.   Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6.3.1.   Esitatakse asjakohased soovitused lekke tõkestamiseks. Asjakohased tõkestamismeetodid võivad hõlmata järgmist:

a)

isoleerimine, äravoolutorude katmine;

b)

avauste sulgemise protseduurid.

6.3.2.   Esitatakse asjakohased soovitused puhastusmeetmete kohta lekke korral. Asjakohased puhastusmeetmed võivad hõlmata järgmist:

a)

neutraliseerimise meetodid;

b)

saastusest puhastamise meetodid;

c)

adsorbeerivad materjalid;

d)

puhastamismeetodid;

e)

vaakumtehnika;

f)

tõkestamiseks ja puhastamiseks vajalikud vahendid (sh sädemevabade tööriistade ja seadmete kasutamine, kui see on asjakohane).

6.3.3.   Esitatakse kogu muu teave, mis on seotud lekke või keskkonda sattumisega, sealhulgas soovitused sobimatute tõkestus- ja puhastusmeetodite kohta, näiteks märge „ärge kunagi kasutage …”.

6.4.   Viited muudele jagudele

Vajaduse korral viidatakse 8. ja 13. jaole.

7.    7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse soovitused ohutu käitlemise kohta. Kirjeldatakse asjakohaseid ettevaatusabinõusid punktis 1.2 viidatud kindlaksmääratud kasutusalade puhul ning tulenevalt aine või segu iseloomulikest omadustest.

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse inimeste tervise- ja keskkonnakaitsega ning ohutuse tagamisega seotud teave. See aitab tööandjal töötada välja sobiv töökorraldus ja korralduslikud meetmed kooskõlas direktiivi 98/24/EÜ artikliga 5 ja direktiivi 2004/37/EÜ artikliga 5.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles jaos esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabele kindlaksmääratud kasutusalade kohta ning ohutuskaardi lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskiohjamisele.

Lisaks käesolevas jaos esitatud teabele võib asjakohast teavet leida ka 8. jaost.

7.1.   Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

7.1.1.   Määratakse kindlaks soovitused:

a)

aine või segu ohutuks käitlemiseks, näiteks meetmed aerosoolide ja tolmu tekke ning tulekahjude vältimiseks ja tõkestamiseks;

b)

kokkusobimatute ainete ja segude käitlemise vältimiseks;

c)

tähelepanu juhtimiseks toimingutele ja tingimustele, mis tekitavad uusi riske, muutes aine või segu omadusi, ning asjakohastele vastumeetmetele ning

d)

aine või segu keskkonda sattumise vähendamiseks, näiteks nõuded lekete vältimiseks või aine eemale hoidmiseks äravoolutorudest.

7.1.2.   Esitatakse üldised tööhügieeninõuded:

a)

mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal;

b)

pesta käsi pärast kasutamist ning

c)

eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toitlustamisega seotud ruumi sisenemist.

7.2.   Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Esitatud soovitused peavad olema kooskõlas ohutuskaardi 9. jaos kirjeldatud füüsikaliste ja keemiliste omadustega. Vajaduse korral esitatakse erinõuded ladustamistingimuste kohta, sealhulgas

a)

kuidas ohjata riske, mis on seotud

i)

plahvatusohtliku keskkonnaga;

ii)

söövitavate tingimustega;

iii)

tuleohtlikkusega;

iv)

kokkusobimatute ainete või segudega;

v)

aurustumist soodustavate tingimustega ning

vi)

võimalike süttimisallikatega (sealhulgas elektriseadmed);

b)

kuidas kontrollida mõjusid, mis on seotud

i)

ilmastikutingimustega;

ii)

ümbritseva rõhuga;

iii)

temperatuuriga;

iv)

päikesevalgusega;

v)

niiskusega ning

vi)

vibratsiooniga;

c)

kuidas tagada aine või segu püsivus, kasutades

i)

stabilisaatoreid ning

ii)

antioksüdante;

d)

muud soovitused, sealhulgas

i)

ventilatsiooninõuded;

ii)

erinõuded laoruumidele või mahutitele (sealhulgas kemikaalile vastupidavad seinad ja ventilatsioon);

iii)

ladustamisel kehtivad koguselised piirangud (vajaduse korral) ning

iv)

pakendi sobivusega seotud nõuded.

7.3.   Erikasutus

Erikasutus(t)eks ette nähtud ainete ja segude kohta esitatud soovitused peavad vastama punktis 1.2 nimetatud kindlaksmääratud kasutusaladele ning olema üksikasjalikud ja praktilised. Kui ohutuskaardile on lisatud kokkupuutestsenaarium, esitatakse viide sellele või märgitakse asjakohane teave vastavalt punktides 7.1 ja 7.2 sätestatud nõuetele. Kui tarneahelas tegutseja on teinud segu kohta kemikaaliohutuse hindamise, piisab, kui ohutuskaart ja kokkupuutestsenaarium vastavad segu käsitlevale kemikaaliohutuse aruandele, sel juhul ei nõuta kooskõla iga koostisainet käsitleva kemikaaliohutuse aruandega eraldi. Võib osutada tootmisharusid või sektoreid käsitlevatele üksikasjalikele juhenditele (sh allikas ja väljaandmise kuupäev), kui need on kättesaadavad.

8.    8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse töökeskkonnas kohaldatavaid kokkupuute piirnorme ja vajalikke riskijuhtimismeetmeid.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles jaos esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaks määratud kasutusaladele ning ohutuskaardi lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskiohjamisele.

8.1.   Kontrolliparameetrid

8.1.1.   Esitatakse olemasolev teave aine või segude kõikide koostisainete järgmiste riiklike piirnormide ja kõikide õiguslike aluste kohta, mis kehtivad liikmesriigis, kus ohutuskaart koostatakse. Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide loetelu koostamisel tuleb lähtuda punktis 3 esitatud keemilisest määratlusest:

8.1.1.1.

riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, mis on kooskõlas direktiivis 98/24/EÜ sätestatud liidu ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas ja hõlmavad kõiki komisjoni otsuse 2014/113/EL (4) artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.2.

riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, mis on kooskõlas direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud liidu ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas ja hõlmavad kõiki otsuse 2014/113/EL artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.3.

kõik muud riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas;

8.1.1.4.

riiklikud bioloogilised piirnormid, mis on kooskõlas direktiivis 98/24/EÜ sätestatud liidu bioloogiliste piirnormidega ja hõlmavad kõiki otsuse 2014/113/EL artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.5.

kõik muud riiklikud bioloogilised piirnormid.

8.1.2.   Vähemalt kõige asjakohasemate ainete osas esitatakse teave kehtivate soovitatavate seiremeetmete kohta.

8.1.3.   Kui aine või segu kindlaksmääratud kasutamisel tekivad õhusaasteained, esitatakse ka nende ainete piirnormid töökeskkonnas ja/või bioloogilised piirnormid.

8.1.4.   Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande või I lisa punktis 1.4 osutatud asjakohaste tuletatud mittetoimivate tasemete (DNELid) või I lisa punktis 3.3 osutatud arvutuslike mittetoimivate sisalduste (PNECid) esitamist, esitatakse aine asjakohane DNEL või PNEC vastavalt ohutuskaardi lisas sätestatud kokkupuutestsenaariumitele.

8.1.5.   Kui seoses erikasutusega nõutakse riskijuhtimismeetmetega seotud otsuste vastuvõtmiseks riskianalüüsi koostamist kontrollitasemete lõikes, tuleb esitada piisavad andmed, et tagada tõhus riskijuhtimine. Täpsustatakse kontrollitasemete lõikes koostatava riskianalüüsi soovituse kontekst ja piirangud.

8.2.   Kokkupuute ohjamine

Kui ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaarium ei sisalda asjakohast teavet, on käesoleva punkti kohase teabe esitamine kohustuslik.

Kui tarnija on loobunud XI lisa 3. jao kohastest katsetest, peab ta märkima kasutamise eritingimused, mis põhjendavad katsetest loobumist.

Kui aine on registreeritud kui kohapeal kasutatav või transporditav isoleeritud vaheaine, peab tarnija märkima, et asjaomane ohutuskaart vastab eritingimustele, mis õigustavad aine registreerimist kooskõlas artikliga 17 või 18.

8.2.1.   Asjakohane tehniline kontroll

Kirjeldatud asjakohased kokkupuute ohjamise meetmed peavad olema kooskõlas aine või segu kohta punktis 1.2 esitatud kindlaksmääratud kasutusaladega. Teave peab olema piisav, et tööandja saaks vajaduse korral ja kooskõlas direktiivi 98/24/EÜ artiklitega 4–6 ja direktiivi 2004/37/EÜ artiklitega 3–5 hinnata aine või segu kasutamisest tulenevat riski töötajate tervisele ja ohutusele.

See teave täiendab 7. jaos juba esitatud teavet.

8.2.2.   Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

8.2.2.1.   Isikukaitsevahendite kasutamise kohta esitatav teave peab olema kooskõlas töökeskkonnas kohaldatavate heade hügieenitavadega ning kaitsevahendite kasutamisega peavad kaasnema muud kontrollimeetmed, sealhulgas tehniline kontroll ning ventilatsioon ja isolatsioon. Vajaduse korral viidatakse 5. jaos esitatud soovitustele tuletõrjujate/keemiareostuse likvideerijate isikukaitsevahendite kohta.

8.2.2.2.   Võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (5) ja osutades Euroopa Standardikomitee asjakohastele standarditele (CENi standardid), kirjeldatakse üksikasjalikult, millised vahendid on kaitse tagamiseks piisavad ja sobivad, sealhulgas:

a)

silmade/näo kaitsmine

silmade/näo kaitsevahendite, näiteks kaitseprillide ja näokaitsete kindlaksmääramisel lähtutakse aine või segu ohtlikkusest ja kokkupuute võimalikkusest;

b)

naha kaitsmine

i)

käte kaitsmine

lähtudes aine või segu ohtlikkusest ja nahaga kokkupuute võimalikkusest, ulatusest ja kestusest määratakse täpselt kindlaks aine või segu käitlemisel kasutatavate kinnaste liik, sealhulgas:

materjali tüüp ja paksus;

kindamaterjali tüüpiline või minimaalne läbimisaeg.

Vajaduse korral märgitakse lisameetmed käte kaitsmiseks;

ii)

muud

kui lisaks kätele on vaja kaitsta ka muid kehaosi, märgitakse nõutava kaitsevahendi liik ja kvaliteet, näiteks pika käisega kaitsekindad, saapad ja kaitseülikond, lähtudes aine või segu ohtlikkusest ja kokkupuute võimalikkusest.

Vajaduse korral kirjeldatakse täiendavaid naha kaitsmiseks võetavaid meetmeid ja spetsiaalseid hügieenimeetmeid;

c)

hingamisteede kaitsmine

lähtudes aine või segu ohtlikkusest ning kokkupuute võimalikkusest, määratakse kindlaks gaasi, auru, udu või tolmu puhul kasutatavad kaitsevahendid, sealhulgas õhku puhastavad respiraatorid, mille puhul täpsustatakse asjakohase filtri liik (kassett või kanister), sobivad tahkete osakeste filtrid ja maskid või kompaktsed hingamisaparaadid;

d)

termiline oht

kui materjali käsitlemisega kaasneva termilise ohu vältimiseks on vaja kanda spetsiifilisi kaitsevahendeid, pööratakse erilist tähelepanu isikukaitsevahendite konstruktsioonile.

8.2.3.   Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Esitatakse teave, mida tööandjal on vaja liidu keskkonnakaitsealastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruannet, koostatakse ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutestsenaariumite jaoks kokkuvõte riskijuhtimismeetmetest, mis võimaldavad asjakohaselt kontrollida keskkonna kokkupuudet ohtliku ainega.

9.    9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse vajaduse korral aine või segu kohta empiirilised andmed. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 8 lõiget 2. Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel ja/või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

9.1.   Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Järgmised omadused identifitseeritakse sõnaselgelt, sealhulgas esitatakse vajaduse korral viide kasutatud katsemeetoditele ja täpsustatakse asjakohased mõõtühikud ja/või võrdlustingimused. Kui see on vajalik arvväärtuste tõlgendamiseks, esitatakse ka kindlaksmääramise meetod (näiteks leekpunkti kindlaksmääramise meetod, avatud/suletud tiigli katse):

a)

välimus:

kirjeldatakse tarnitaval kujul aine või segu füüsikalist olekut (tahke (sh asjakohane kättesaadav ohutusalane teave granulomeetrilise koostise ja eripinna kohta, kui seda ei ole käesoleval ohutuskaardil veel täpsustatud), vedel, gaasiline) ning värvust;

b)

lõhn:

kui lõhn on tajutav, esitatakse selle lühikirjeldus;

c)

lõhnalävi;

d)

pH:

esitatakse aine või segu pH tarnimisel või vesilahusena; vesilahuse puhul esitatakse ka kontsentratsioon;

e)

sulamis-/külmumispunkt;

f)

keemise algpunkt ja keemisvahemik;

g)

leekpunkt;

h)

aurustumiskiirus;

i)

süttivus (tahke, gaasiline);

j)

ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir;

k)

aururõhk;

l)

auru tihedus;

m)

suhteline tihedus;

n)

lahustuvus(ed);

o)

jaotustegur: n-oktanool/-vesi;

p)

isesüttimistemperatuur;

q)

lagunemistemperatuur;

r)

viskoossus;

s)

plahvatusohtlikkus;

t)

oksüdeerivus.

Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata, või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused.

Nõuetekohaste kontrollimeetmete võtmiseks esitatakse kogu asjakohane teave aine või segu kohta. Selles jaos sisalduv teave vastab registreerimisel esitatud teabele (kui registreerimine on nõutav).

Segude puhul märgitakse kannetes sõnaselgelt, millist segus sisalduvat ainet andmed iseloomustavad, v.a juhul, kui andmed kehtivad segu kohta tervikuna.

9.2.   Muu teave

Vajaduse korral esitatakse muud füüsikalised ja keemilised omadused, näiteks segunevus, lahustuvus rasvas (lahusti – täpsustada õli), elektrijuhtivus või gaasirühm. Esitatakse asjakohane ja kättesaadav ohutusalane teave redokspotentsiaali, vabade radikaalide tekitamise võime ja fotokatalüütiliste omaduste kohta.

10.    10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu püsivust ning teatavatel kasutamistingimustel ja keskkonda sattudes tekkida võivaid ohtlikke reaktsioone, vajaduse korral lisatakse viide kasutatud katsemeetoditele. Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused.

10.1.   Reaktsioonivõime

10.1.1.   Kirjeldatakse aine või segu reaktsioonivõimega seotud ohtu. Kui see on võimalik, esitatakse spetsiifiliste katsete tulemused aine või segu kohta tervikuna. Teave võib lähtuda ka aine või segu klassi või rühma üldistest andmetest, kui need kajastavad adekvaatselt aine või seguga seotud võimalikku ohtu.

10.1.2.   Kui segu käsitlevad andmed ei ole kättesaadavad, esitatakse andmed segus sisalduvate ainete kohta. Kokkusobimatuse kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta aineid, mahuteid ja saasteaineid, millega aine või segu võib transportimisel, ladustamisel ja kasutamisel kokku puutuda.

10.2.   Keemiline stabiilsus

Märgitakse, kas aine või segu on tavapärase ümbritseva keskkonna või eeldatavate ladustamis- ja käitlemistingimuste temperatuuri ja rõhu korral stabiilne või ebastabiilne. Kirjeldatakse kõiki stabilisaatoreid, mida kasutatakse või võidakse kasutada aine või segu keemilise stabiilisuse säilitamiseks. Kirjeldatakse kõikide aine või segu füüsikalises olekus toimuvate muudatuste võimalikku ohtlikkust.

10.3.   Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Vajaduse korral märgitakse, kas aine või segu reageerimisel või polümeriseerumisel tekib ülerõhk või eraldub soojust, või tekib mõni teine ohuolukord. Kirjeldatakse tingimusi, mille puhul ohtlik reaktsioon võib toimuda.

10.4.   Tingimused, mida tuleb vältida

Loetletakse ohtlikke olukordi põhjustada võivad tingimused, näiteks temperatuur, rõhk, valgus, põrutus, staatiline elekter, vibratsioon või muu füüsikaline mõjur, võimaluse korral lisatakse kõnealuste ohtudega seotud riskijuhtimismeetmete lühikirjeldus.

10.5.   Kokkusobimatud materjalid

Loetletakse ainete või segude liigid või konkreetsed ained, näiteks vesi, õhk, happed, alused, oksüdeerijad, millega reageerimisel võib aine või segu tekitada ohuolukorra (plahvatus, mürgiste või tuleohtlike ainete teke, soojuse eraldumine), ning võimaluse korral lisatakse kõnealuste ohtudega seotud riskijuhtimismeetmete lühikirjeldus.

10.6.   Ohtlikud lagusaadused

Loetletakse teadaolevad ohtlikud lagusaadused, mille teket võib põhjendatult eeldada aine kasutamisel, ladustamisel, lekkimisel ja kuumutamisel. Ohtlikud põlemissaadused tuleb loetleda ohutuskaardi 5. jaos.

11.    11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Ohutuskaardi selles jaos esitatud teave on suunatud eelkõige töötajatele meditsiini, töötervishoiu ja ohutuse valdkonnas ning toksikoloogidele. Esitatakse kokkuvõtlik, kuid täielik ja mõistetav kirjeldus erinevate toksikoloogiliste (tervise)mõjude kohta ning olemasolevad andmed kõnealuste mõjude tuvastamiseks, sealhulgas asjakohane teave toksikokineetika, metabolismi ja leviku kohta. Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel ja/või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

11.1.   Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Esitatakse teave järgmiste ohuklasside kohta:

a)

äge mürgisus;

b)

nahasöövitus/-ärritus;

c)

raske silmakahjustus/silmade ärritus;

d)

hingamisteede või naha sensibiliseerimine;

e)

mutageensus sugurakkudele;

f)

kantserogeensus;

g)

reproduktiivtoksilisus;

h)

mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude;

i)

mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude;

j)

hingamiskahjustus.

Need ohud tuleb alati ohutuskaardil loetleda.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul lisatakse lühikokkuvõte VII–XI lisa kohaldamisel saadud teabe kohta, vajaduse korral esitatakse teave kasutatud katsemeetodite kohta. Käesoleva määruse I lisa punkti 1.3.1 kohaselt sisaldab registreerimisele kuuluvate ainete puhul kõnealune teave ka kättesaadavate andmete ja määruses (EÜ) nr 1272/2008 esitatud 1A- ja 1B-kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimiskriteeriumide võrdluse tulemusi.

11.1.1.   Esitatakse teave kõikide ohuklasside või nende alajaotuste kohta. Kui märgitakse, et aine või segu ei kuulu konkreetsesse ohuklassi või alajaotusesse, märgitakse ohukaardile ka sõnaselgelt, kas see tuleneb andmete puudumisest, andmete saamise tehnilisest võimatusest, mittetäielikest andmetest või täielikest, kuid klassifitseerimiseks ebapiisavatest andmetest; viimasel juhul märgitakse ohutuskaardile „kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud”.

11.1.2.   Selles punktis esitatud andmed võivad iseloomustada nii turule viidavaid aineid kui ka segusid. Segu puhul esitatakse selle kui terviku toksikoloogiliste omaduste kirjeldus, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 6 lõiget 3. Võimaluse korral loetletakse ka segus sisalduvate ohtlike ainete asjakohased toksikoloogilised omadused, näiteks LD50, hinnanguline äge mürgisus või LC50.

11.1.3.   Kui aine või segu kohta on palju katseandmeid, võib vajaduse korral kirjeldada tähtsamate uuringute tulemusi kokkuvõtvalt, näiteks kokkupuuteviiside lõikes.

11.1.4.   Kui konkreetsesse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud, esitatakse seda otsust põhjendav teave.

11.1.5.   Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta

Esitatakse teave võimalike kokkupuuteviiside kohta ning aine või segu võimaliku mõju kohta sõltuvalt kokkupuuteviisist, see tähendab manustamisest (allaneelamine), sissehingamisest või kokkupuutest naha/silmadega. Kui tervisemõju ei ole teada, tehakse ohutuskaardile vastav märge.

11.1.6.   Füüsikaliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

Kirjeldatakse aine või seguga, segus sisalduvate ainetega või teadaolevate kõrvalsaadustega kokkupuutumise võimalikku tervist kahjustavat mõju ja võimalikke sümptomeid. Esitatakse olemasolev teave aine või segu füüsikaliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomite kohta, mis võivad ilmneda aine või seguga kokkupuutumisel. Kirjeldatakse nii vähese kokkupuute korral tekkivaid esimesi sümptomeid kui ka tõsise kokkupuutega kaasnevaid tagajärgi, näiteks „võib põhjustada peavalu ja peapööritust, millele järgneb minestamine või teadvuse kaotus; kokkupuude suurte kogustega võib põhjustada koomasse langemist ja surma”.

11.1.7.   Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju.

Esitatakse teave selle kohta, kas lühi- või pikaajalisel kokkupuutel on kohene, hilisem või krooniline mõju. Esitatakse teave nii akuutsete kui ka krooniliste tervisemõjude kohta, mis on tingitud inimeste kokkupuutest aine või seguga. Kui teave inimeste kohta ei ole kättesaadav, esitatakse kokkuvõtlik teave loomade kohta, loomaliigid peavad olema selgelt eristatavad. Toksikoloogiliste andmete puhul märgitakse, kas need põhinevad inimeste või loomadega seotud andmetel.

11.1.8.   Vastastikune mõju

Teave vastastikuse mõju kohta esitatakse vajaduse korral ning juhul, kui see on kättesaadav.

11.1.9.   Eriomaste andmete puudumine

Alati ei ole võimalik saada teavet aine või seguga seotud ohtude kohta. Juhul kui andmed konkreetse aine või segu kohta ei ole kättesaadavad, võib võimaluse korral esitada teabe samalaadsete ainete või segude kohta, kui need on kindlaks määratud. Kui eriomaseid andmeid ei kasutata või kui need ei ole kättesaadavad, tuleb seda sõnaselgelt märkida.

11.1.10.   Segud

Kui segu kui terviku tervisemõju ei ole testitud, esitatakse asjakohane teave 3. jaos loetletud asjakohaste ainete kohta.

11.1.11.   Segu kohta esitatud teave vastandatuna ainete kohta esitatud teabele

11.1.11.1.   Segus sisalduvad ained võivad avaldada organismis vastastikust mõju, mis on seotud nende imendumise, metabolismi ja eritumise erineva kiirusega. Selle tulemusena võib toksiline mõju muutuda ning segu kui terviku toksilisus võib erineda segus sisalduvate ainete toksilisusest. Toksikoloogiliste andmete esitamisel ohutuskaardi käesolevas punktis tuleb nimetatud asjaolu arvesse võtta.

11.1.11.2.   Iga aine puhul on oluline kaaluda, kas selle kontsentratsioon on piisav, et mõjutada segu üldist mõju tervisele. Esitatakse teave iga aine toksilise mõju kohta, välja arvatud järgmistel juhtudel:

a)

teabe kordumisel esitatakse see vaid üks kord segu kui terviku kohta, näiteks kui kaks ainet põhjustavad mõlemad oksendamist ja kõhulahtisust;

b)

kui ei ole tõenäoline, et kõnealune mõju ilmneb konkreetse kontsentratsiooni korral, näiteks kui kergelt ärritava toimega ainet on lahustatud mitteärritavas lahustis alla teatava kontsentratsioonivahemiku;

c)

kui teave segus sisalduvate ainete vastastikuse mõju kohta ei ole kättesaadav, ei esitata oletusi, vaid kirjeldatakse iga segus sisalduva aine tervisemõju eraldi.

11.1.12.   Muu teave

Esitatakse muu asjakohane teave kahjulike tervisemõjude kohta, isegi kui seda ei ole klassifitseerimiskriteeriumidega ette nähtud.

12.    12. JAGU. Ökoloogiline teave

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave, mis võimaldab hinnata aine või segu mõju keskkonda sattumisel. Ohutuskaardi punktides 12.1–12.6 esitatakse lühikokkuvõte andmetest, sealhulgas asjakohastest katseandmetest, kui need on kättesaadavad, ning märgitakse selgelt liigid, keskkond, ühikud, katse kestus ja tingimused. Kõnealusest teabest võib olla abi lekete käitlemisel ja jäätmetöötluse hindamisel, heidete kontrollimisel, juhusliku keskkonda sattumise korral võetavate meetmete puhul ja transportimisel. Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata (sest kättesaadavate andmete põhjal ei vasta aine või segu klassifitseerimiskriteeriumidele) või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused. Lisaks, kui aine või segu ei ole klassifitseeritud muudel põhjustel (näiteks andmete saamise tehnilise võimatuse või mittetäielike andmete tõttu), märgitakse see sõnaselgelt ohutuskaardile.

Osa omadusi on ainespetsiifilised, st bioakumuleeruvus, püsivus ja lagunduvus, see teave tuleb esitada, kui see on kättesaadav ja asjakohane, iga segus sisalduva asjakohase aine kohta (st nende kohta, mida on nimetatud ohutuskaardi 3. jaos ning mis on keskkonnale ohtlikud või PBT-/vPvB-ained). Lisaks esitatakse teave aine või segu lagundumisel tekkivate ohtlike muundumissaaduste kohta.

Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel ja/või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

12.1.   Toksilisus

Esitatakse teave toksilisuse kohta, kui see on kättesaadav, lähtudes vee- ja/või maismaaorganismidega seotud uuringuandmetest. Esitatakse asjakohased kättesaadavad andmed vesikeskkonnale, sealhulgas kaladele, koorikloomadele, vetikatele ja muudele veetaimedele, avalduva akuutse ja kroonilise toksilisuse kohta. Lisaks esitatakse võimaluse korral kättesaadavad toksilisust käsitlevad andmed mulla mikro- ja makroorganismide kohta ning muude keskkonna seisukohast oluliste organismide, näiteks lindude, mesilaste ja taimede kohta. Kui aine või segu pärsib mikroorganismide aktiivsust, kirjeldatakse ka võimalikku mõju reoveepuhastitele.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul lisatakse kokkuvõte käesoleva määruse VII–XI lisa kohaldamisel saadud teabe kohta.

12.2.   Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus iseloomustavad aine või segus sisalduvate teatavate ainete võimet keskkonnas laguneda, kas biolagunduvuse või muude protsesside, näiteks oksüdeerumise või hüdrolüüsi tulemusel. Võimaluse korral esitatakse püsivuse ja lagunduvuse hindamiseks olulised katsetulemused. Kui on esitatud lagunduvuse poolestusajad, tuleb märkida, kas see tähendab aine mineraliseerumist või esmast lagunemist. Esitatakse ka teave aine või teatavate segus sisalduvate ainete lagunemisvõime kohta reoveepuhastites.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

12.3.   Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioonivõime iseloomustab aine või segus sisalduvate teatavate ainete omadust koguneda elustikku ja läbida toiduahelat. Esitatakse bioakumulatsioonivõime hindamiseks olulised katsetulemused. Need peavad osutama kättesaadavatele andmetele oktanooli-vee jaotusteguri (Kow) ja biokontsentratsiooniteguri (BCF) kohta.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

12.4.   Liikuvus pinnases

Liikuvus pinnases iseloomustab aine või segu koostisosade võimet liikuda keskkonda sattudes loodusjõudude kaasabil põhjavette või keskkonda sattumise kohast eemale. Andmete kättesaadavuse korral esitatakse pinnases liikuvuse võime. Teavet liikuvuse kohta pinnases saab asjakohastest liikuvusega seotud andmetest, nagu adsorptsiooniuuringud ja leostumiskatsed, keskkonnaosadevaheline teadaolev või eeldatav levik ning pindpinevus. Näiteks võib Koc-väärtust prognoosida oktanooli/vee jaotusteguri (Kow) järgi. Leostumist ja liikuvust võib prognoosida mudelite abil.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

Kui katseandmed on kättesaadavad, on nad üldjuhul mudelite ja prognooside suhtes ülemuslikud.

12.5.   Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, esitatakse püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiste tulemused vastavalt kemikaaliohutuse aruandele.

12.6.   Muud kahjulikud mõjud

Esitatakse kättesaadav teave muude kahjulike mõjude kohta, näiteks säilivus keskkonnas (kokkupuude), võime osooni fotokeemiliselt tekitada, osoonikihi kahandamise potentsiaal, võime kahjustada endokriinsüsteemi ja/või aidata kaasa globaalsele soojenemisele.

13.    13. JAGU. Jäätmekäitlus

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave konkreetse aine või segu ja/või selle mahuti jäätmekäitluse kohta, et valida ohutu ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlusviis, mis vastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ (6) sätestatud nõuetele, liikmesriigis, kus ohutuskaart esitatakse. Lisaks 8. jaos esitatud teabele esitatakse jäätmekäitlusega tegelevate isikute ohutusega seotud teave.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist ning kui jäätmeetappi käsitlev analüüs on tehtud, peab jäätmekäitlusmeetmetega seotud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaks määratud kasutusaladele ning ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutestsenaariumitele.

13.1.   Jäätmetöötlusmeetodid

Ohutuskaardi selles punktis:

a)

määratakse kindlaks jäätmetöötlusmahutid ja -meetodid, sealhulgas nii aine kui ka segu ja saastunud pakenditega seotud asjakohased jäätmetöötlusmeetodid (näiteks põletamine, ringlussevõtt, ladestamine prügilasse);

b)

määratakse kindlaks füüsikalised/keemilised omadused, mis võivad mõjutada jäätmetöötlusviisi valikut;

c)

soovitatakse mitte valada jäätmeid kanalisatsiooni;

d)

kui see on vajalik, määratakse kindlaks kõik soovitatud jäätmetöötlusviisiga seotud eriettevaatusabinõud.

Viidatakse kõikidele asjakohastele jäätmeid käsitlevatele liidu õigusaktidele või nende puudumisel kõikidele kehtivatele riiklikele või piirkondlikele õigusaktidele.

14.    14. JAGU. Veonõuded

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse üldine klassifitseerimisega seotud teave 1. jaos loetletud ainete ja segude transportimiseks maantee-, raudtee, mere-, sisevee- või õhutranspordiga. Kui selline teave ei ole kättesaadav või ei ole asjakohane, tehakse ohutuskaardile vastav märge.

Kui see on asjakohane, esitatakse ohutuskaardi selles jaos teave transpordiklassifikatsiooni kohta ÜRO kõikide näidiseeskirjade osas: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR), (7) ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad (RID), (8) ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe (ADN) (9) (kõiki kolme rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/68/EÜ), (10) samuti rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) (11) ja ohtlike kaupade ohutu õhuveo tehnilised juhised (ICAO) (12).

14.1.   ÜRO number

Esitatakse ÜRO näidiseeskirjade kohane ÜRO number (aine, segu või kauba neljakohaline identifitseerimisnumber, mille ette lisatakse tähed UN).

14.2.   ÜRO veose tunnusnimetus

Esitatakse ÜRO näidiseeskirjade kohane veose tunnusnimetus, välja arvatud juhul, kui seda kasutati punktis 1.1 tootetähisena.

14.3.   Transpordi ohuklass(id)

Märgitakse transpordi ohuklass (ja lisariskid), mis on ainele või segule omistatud lähtuvalt valdavast ohust, mida nad ÜRO näidiseeskirjade kohaselt kujutavad.

14.4.   Pakendirühm

Vajaduse korral esitatakse ÜRO näidiseeskirjade kohane pakendirühma number. Pakendirühma number antakse teatavatele ainetele, sõltuvalt nende ohtlikkusest.

14.5.   Keskkonnaohud

Märgitakse, kas aine või segu on ÜRO näidiseeskirjade kriteeriumide kohaselt keskkonnaohtlik (vt ka IMDG, ADR, RID ja ADN) ja/või merd saastav (IMDG kohaselt). Kui on lubatud või kui on kavas kasutada aine või segu siseveekogudel transportimiseks tankereid, märgitakse aine või segu keskkonnaohtlikkus ainult lähtuvalt ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppest.

14.6.   Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Esitatakse teave võimalike eriliste ettevaatusabinõude kohta, mida kasutaja peab teadma või järgima või arvesse võtma transportimisel või edasitoimetamisel nii oma valdustes kui ka väljaspool.

14.7.   Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Käesolevat punkti kohaldatakse ainult juhul, kui veost on kavas transportida mahtlastina kooskõlas järgmiste Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega: MARPOLi II lisa ja IBC koodeks.

Esitatakse toote veodokumendi kohane nimetus (kui see erineb punktis 1.1 esitatud nimetusest), mis on kooskõlas IBC koodeksi peatükis 17 või 18 esitatud tootenimetuste loeteluga või IMO merekeskkonna kaitse komitee (MEPC).2/ringkirja uusima versiooniga (13). Märgitakse nõutav laeva tüüp ja saastekategooria.

15.    15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave ainete või segude suhtes kohaldatavate muude reguleerivate aktide kohta, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud (näiteks kas aine või segu suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2009, (14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 850/2004 (15) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 649/2012) (16).

15.1.   Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Esitatakse teave asjakohaste ohutus-, tervise- ja keskkonnaalaste liidu sätete kohta (näiteks SEVESO kategooria/nõukogu direktiivi 96/82/EÜ (17) I lisas loetletud ained) või teave aine või segu (sealhulgas segus sisalduvate ainete) õigusliku staatuse kohta riiklikul tasandil, sh nõuanded meetmete kohta, mida vastuvõtja nimetatud sätetest tulenevalt peab võtma. Kui see on asjakohane, esitatakse ka teave asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohta, millega nimetatud sätteid rakendatakse, ja muude asjakohaste riiklike meetmete kohta.

Kui ohutuskaardil käsitletud aine või segu suhtes kehtivad inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad liidu erisätted (näiteks VII jaotise kohaselt antud autoriseeringud või VIII jaotise kohaselt seatud piirangud), märgitakse need ohutuskaardile.

15.2.   Kemikaaliohutuse hindamine

Ohutuskaardi selles punktis märgitakse, kas tarnija on teinud aine või segu kohta kemikaaliohutuse hindamise.

16.    16. JAGU. Muu teave

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse muu teave, mis ei kuulu 1.–15. jao alla, sealhulgas teave ohutuskaardi läbivaatamise kohta:

a)

ohutuskaardi muutmise korral märgitakse selgelt eelmise versiooniga võrreldes tehtud muudatused, välja arvatud juhul, kui need muudatused on märgitud ohutuskaardi muudes jagudes; vajaduse korral esitatakse ka muudatuste selgitused. Aine või segu tarnija peab suutma taotluse korral muudatusi selgitada;

b)

ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus;

c)

viited kirjandusele ja teabeallikad;

d)

segude puhul märgitakse, millist meetodit kasutati määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 9 viidatud teabe hindamisel, et segu klassifitseerida;

e)

asjakohaste ohu- ja/või hoiatuslausete loetelu. Esitatakse kõikide nimetatud lausete täistekst, kui seda ei ole esitatud 2.–15. jaos;

f)

nõuanded kõikide koolituste kohta, mis on töötajatele vajalikud, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse.

B OSA

Artikli 31 lõike 6 kohaselt sisaldab ohutuskaart järgmist 16 jagu ning lisaks samuti loetletud punkte (v.a punkt 3, mille puhul lisatakse vajaduse korral vaid punktid 3.1 ja 3.2).

1. JAGU.

Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1.

Tootetähis

1.2.

Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.3.

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.4.

Hädaabitelefoninumber

2. JAGU.

Ohtude identifitseerimine

2.1.

Aine või segu klassifitseerimine

2.2.

Märgistuselemendid

2.3.

Muud ohud

3. JAGU.

Koostis/teave koostisainete kohta

3.1.

Ained

3.2.

Segud

4. JAGU.

Esmaabimeetmed

4.1.

Esmaabimeetmete kirjeldus

4.2.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

4.3.

Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

5. JAGU.

Tulekustutusmeetmed

5.1.

Tulekustutusvahendid

5.2.

Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3.

Nõuanded tuletõrjujatele

6. JAGU.

Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1.

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.2.

Keskkonnakaitse meetmed

6.3.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6.4.

Viited muudele jagudele

7. JAGU.

Käitlemine ja ladustamine

7.1.

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

7.2.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

7.3.

Erikasutus

8. JAGU.

Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1.

Kontrolliparameetrid

8.2.

Kokkupuute ohjamine

9. JAGU.

Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1.

Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9.2.

Muu teave

10. JAGU.

Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1.

Reaktsioonivõime

10.2.

Keemiline stabiilsus

10.3.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

10.4.

Tingimused, mida tuleb vältida

10.5.

Kokkusobimatud materjalid

10.6.

Ohtlikud lagusaadused

11. JAGU.

Teave toksilisuse kohta

11.1.

Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

12. JAGU.

Ökoloogiline teave

12.1.

Toksilisus

12.2.

Püsivus ja lagunduvus

12.3.

Bioakumulatsioon

12.4.

Liikuvus pinnases

12.5.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

12.6.

Muud kahjulikud mõjud

13. JAGU.

Jäätmekäitlus

13.1.

Jäätmetöötlusmeetodid

14. JAGU.

Veonõuded

14.1.

ÜRO number

14.2.

ÜRO veose tunnusnimetus

14.3.

Transpordi ohuklass(id)

14.4.

Pakendirühm

14.5.

Keskkonnaohud

14.6.

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.7.

Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

15. JAGU.

Reguleerivad õigusaktid

15.1.

Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

15.2.

Kemikaaliohutuse hindamine

16. JAGU.

Muu teave

(1)  MARPOL – 2006. aasta konsolideeritud väljaanne, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  IBC koodeks, 2007. aasta väljaanne, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Nõukogu direktiiv 80/181/EMÜ, 20. detsember 1979, mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi 71/354/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 39, 15.2.1980, lk 40).

(4)  Komisjoni otsus 2014/113/EL, 3. märts 2014, millega asutatakse töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/320/EÜ (ELT L 62, 4.3.2014, lk 18).

(5)  Nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ, 21. detsember 1989, isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

(7)  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon, versiooni kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015; ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Rahvusvaheliste raudteevedude konventsiooni B liite 1. lisa (kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingut käsitlevad ühtsed eeskirjad), versiooni kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

(9)  1. jaanuarist 2007. aasta läbivaadatud versioon.

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ, 24. september 2008, ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, lk 13).

(11)  Rahvusvaheline Mereorganisatsioon, 2006. aasta väljaanne; ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, 2007.-2008. aasta väljaanne.

(13)  MEPC.2/ringkiri, Provisional categorization of liquid substances, 19. versioon, jõustus 17. detsembril 2013.

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2009, 16. september 2009, osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004, 29. aprill 2004, mis käsitleb püsivaid orgaanilisi saasteaineid ja millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012, 4. juuli 2012, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

(17)  Nõukogu direktiiv 96/82/EÜ, 9. detsember 1996, ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13).


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/32


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/831,

28. mai 2015,

millega pärast komisjoni teatise 2014/C 299/08 alusel algatatud kontrollimist ajakohastatakse nende isikute loetelu, kes on määruse (EÜ) nr 88/97 alusel vabastatud Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 10. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordile ning kehtestatakse laiendatud tollimaks vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 703/96 (2) registreeritud impordi suhtes, eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse komisjoni 20. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest, (3) eriti selle artikleid 7, 10 ja 16,

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegu kohaldatakse Hiina Rahvavabariigist pärit oluliste jalgrattavaruosade Euroopa Liitu suunatud impordi suhtes dumpinguvastast tollimaksu (edaspidi „laiendatud tollimaks”), kuna määrusega (EÜ) nr 71/97 (edaspidi „laiendav määrus”) laiendati Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

(2)

Laiendava määruse artikli 3 kohaselt on Euroopa Komisjonil (edaspidi „komisjon”) volitused võtta vajalikke meetmeid, et lubada vabastust oluliste jalgrattaosade impordi suhtes kehtestatud tollimaksust, kui sellega ei hoita kõrvale kõnealusest dumpinguvastasest tollimaksust. Nimetatud rakendusmeetmed sisalduvad määruses (EÜ) nr 88/97 (edaspidi „tollimaksust vabastamise määrus”), millega kehtestatakse spetsiaalne vabastamise kord (edaspidi „vabastamise kord”).

(3)

Selle alusel on komisjon mitu jalgrataste kokkupanemisega tegelevat ettevõtjat laiendatud tollimaksust vabastanud (edaspidi „vabastatud isikud”). Kõige uuem komisjoni rakendusotsus, milles käsitletakse laiendatud tollimaksust vabastamist vastavalt tollimaksust vabastamise määrusele, võeti vastu 16. aprillil 2014 (4). Vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 16 lõikes 2 sätestatule on komisjon avaldanud Euroopa Liidu Teatajas vabastatud isikute järjestikused loetelud (5).

(4)

Nagu laiendava määruse põhjendusega 44 ette nähtud, peab komisjon vabastamise korda pidevalt läbi vaatama, et seda vajaduse korral kõnealuse korra rakendamisel saadud kogemuste taustal kohandada.

(5)

Komisjonini on jõudnud teave, et mitu vabastatud isikut on oma tegevuse lõpetanud või muutnud oma tegevusala või on äriühingu andmed muutunud (äriühingu nimi, õiguslik vorm või ametlik aadress).

(6)

Vabastamise korra usaldusväärse rakendamise tagamiseks avaldas komisjon 5. septembril 2014Euroopa Liidu Teatajas komisjoni teatise 2014/C 299/08, (6) milles loetleti kõik vabastatud isikud ning algatati nende kontrollimine (edaspidi „kontrollimisteatis”).

(7)

Kontrollimise eesmärk oli:

a)

viia TARICi andmebaasi viited vabastatud isikutele kooskõlla äriregistrites nende äriühingu kohta registreeritud andmetega;

b)

määrata kindlaks vabastused, mis ei ole enam õigustatud (nt kui vabastatud isik on oma tegevuse lõpetanud, on taotlenud vabastuse tühistamist või ei tee koostööd), ning

c)

koguda põhiteavet vabastatud isikute kohta, nagu nende kontaktandmed ja asjakohane teave nende koostetoimingute kohta.

(8)

Kontrollimisteatisest teavitati ka liikmesriike ja kõiki vabastatud isikuid nende viimasel teadaoleval aadressil. Kõik vabastatud isikud pidid vastama kontrollküsimustikule hiljemalt 20. oktoobriks 2014.

(9)

Kontrollimise käigus kogutud teave on oluline vabastamise korra usaldusväärse rakendamise tagamiseks. Seega juhiti vabastatud isikute tähelepanu asjaolule, et kui küsimustikule ei vastata täies ulatuses ja korrektselt ning õigel ajal, vaadeldakse seda kui koostöö puudumist tollimaksust vabastamise määruse artikli 10 tähenduses.

(10)

Nende vabastatud isikute jaoks, kes ei vastanud kontrollküsimustikule algseks tähtajaks, pikendas komisjon kontrollküsimustikule vastamise tähtaega 21. novembrini 2014. Neid isikuid teavitati sellest ja koostööst keeldumise tagajärgedest individuaalselt. Komisjon on nende seisundi määratlemiseks konsulteerinud ka liikmesriikidega.

(11)

Vabastatud isikutelt, liikmesriikidelt ja ettevõtjate ühendustelt saadud vastuste põhjal määras komisjon kindlaks vabastatud isikud, kelle tollimaksuvabastus tuleks säilitada, ja isikud, kelle puhul tuleks tollimaksust vabastamine tühistada. Vabastatud isikutele anti võimalus olla ära kuulatud ja kontrollimise tulemusi kommenteerida. Kui tollimaksuvabastuse tühistamise põhjuseks oli isiku mitteeksisteerimine, on seda asjaolu kinnitanud ka asjaomane liikmesriik.

Tollimaksust vabastatud isikud, kelle tollimaksuvabastus säilib

(12)

Tollimaksust vabastatud isikud, kelle vabastus vastab tollimaksust vabastamise määruse tingimustele ja tuleb seetõttu säilitada, on loetletud I lisas.

(13)

Mõne tollimaksust vabastatud isiku andmed (nimi, aadress, riik ja TARICi lisakood) tuleks kontrollimise käigus tuvastatud muutuste tõttu ajakohastada. Pärast esitatud teabe läbivaatamist jõudis komisjon järeldusele, et need muutused ei mõjuta koostetoimingute käsitust seoses tollimaksust vabastamise määruses sätestatud tollimaksust vabastamise nõuetega.

(14)

Vabastamise korra usaldusväärse rakendamise tagamiseks asendatakse mitut tollimaksust vabastatud isikut hõlmavad TARICi lisakoodid uute individuaalsete koodidega.

(15)

Kuna vabastamist kohaldatakse ainult nende isikute suhtes, kelle nimed ja aadressid on esitatud I lisas, on vajalik, et tollimaksust vabastatud isikud teavitaksid komisjoni (7) viivitamatult nime ja aadressi mis tahes muutusest (näiteks siis, kui muutunud on nimi, õiguslik vorm või aadress või kui on loodud uued koostetoimingutega tegelevad üksused). Isik peab sel juhul esitama kogu asjakohase teabe eelkõige oma koostetoimingutega seotud tegevuse muutumise kohta. Komisjon ajakohastab vajaduse korral selle isiku andmeid.

Tollimaksust vabastatud isikud, kelle tollimaksuvabastus tühistatakse

(16)

Oma tollimaksuvabastuse tühistamist taotlenud tollimaksust vabastatud isikute, 21. novembriks 2014 küsimustikule mittevastanud isikute või eksisteerimise lõpetanud isikute tollimaksuvabastus tuleks tühistada. Vabastamise korra usaldusväärse rakendamise tagamiseks peaks tühistamine jõustuma sellest kuupäevast.

(17)

Tollimaksust vabastatud isikud, kelle tollimaksuvabastus tühistati, on loetletud II lisas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 88/97 II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga. Selles lisas sätestatud tollimaksuvabastused kehtivad ainult nende isikute suhtes, kellele on seal koos nende nime ja aadressiga konkreetselt viidatud. Maksust vabastatud isik teavitab komisjoni viivitamatult oma nime ja aadressi mis tahes muutusest, esitades kogu vabastamistingimuste seisukohast asjakohase teabe eelkõige koostetoimingutega seotud tegevuse muutumise kohta.

2.   Määruse (EÜ) nr 88/97 artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Vabastatud isikud

II lisas loetletud isikud on käesolevaga vabastatud laiendatud tollimaksust alates 20. aprillist 1996 või päevast, mil tollimaksuvabastus komisjoni otsusega anti, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.”

Artikkel 2

Käesolevaga tühistatakse käesoleva määruse II lisas osutatud määruse (EÜ) nr 88/97 kohased tollimaksuvabastused alates 21. novembrist 2014.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(3)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(4)  ELT L 119, 23.4.2014, lk 67.

(5)  EÜT C 45, 13.2.1997, lk 3, EÜT C 112, 10.4.1997, lk 9, EÜT C 220, 19.7.1997, lk 6, EÜT C 378, 13.12.1997, lk 2, EÜT C 217, 11.7.1998, lk 9, EÜT C 37, 11.2.1999, lk 3, EÜT C 186, 2.7.1999, lk 6, EÜT C 216, 28.7.2000, lk 8, EÜT C 170, 14.6.2001, lk 5, EÜT C 103, 30.4.2002, lk 2, ELT C 35, 14.2.2003, lk 3, ELT C 43, 22.2.2003, lk 5, ELT C 54, 2.3.2004, lk 2, ELT C 299, 4.12.2004, lk 4, ELT L 17, 21.1.2006, lk 16 ja ELT L 313, 14.11.2006, lk 5, ELT L 81, 20.3.2008, lk 73, ELT C 310, 5.12.2008, lk 19, ELT L 19, 23.1.2009, lk 62, ELT L 314, 1.12.2009, lk 106, ELT L 136, 24.5.2011, lk 99, ELT L 343, 23.12.2011, lk 86, ELT L 119, 23.4.2014, lk 67.

(6)  ELT C 299, 5.9.2014, lk 7.

(7)  Isikutel soovitatakse kasutada järgmist e-posti aadressi: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


I LISA

Tollimaksust vabastatud isikute ajakohastatud loetelu

Vanad andmed

Ajakohastatud andmed

Nimi

Aadress

TARICi lisakood

Ajakohastatud nimi

Ajakohastatud aadress

Ajakohastatud TARICi lisakood (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Tšehhi Vabariik

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Tšehhi Vabariik

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Ungari

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Ungari

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Itaalia

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Itaalia

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03–475 Warszawa, Poola

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03–475 Warszawa, Poola

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Itaalia

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Itaalia

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85–1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Prantsusmaa

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Prantsusmaa

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39–200 Dębica, Poola

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39–200 Dębica, Poola

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Saksamaa

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Saksamaa

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Itaalia

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Itaalia

A412

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Madalmaad

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Madalmaad

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Madalmaad

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Madalmaad

C004

BELVE sro

Holubyho 295,SK- 916 01 Stará Turá, Slovakkia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakkia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Madalmaad

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Madalmaad

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Itaalia

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Itaalia

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Hispaania

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Hispaania

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Hispaania

A165

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Hispaania

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Tšehhi Vabariik

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Tšehhi Vabariik

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakkia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakkia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Madalmaad

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Madalmaad

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Hispaania

A984

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Hispaania

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Tšehhi Vabariik

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Tšehhi Vabariik

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgia

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgia

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Itaalia

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Itaalia

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Tšehhi Vabariik

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Tšehhi Vabariik

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Saksamaa

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Saksamaa

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Itaalia

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Itaalia

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Itaalia

A088

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Itaalia

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Itaalia

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Itaalia

A326

Cicli Casadei S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Itaalia

8066

Cicli Casadei S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Itaalia

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Itaalia

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Itaalia

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Itaalia

8068

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Itaalia

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Itaalia

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Itaalia

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Itaalia

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Itaalia

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Itaalia

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Itaalia

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Itaalia

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Itaalia

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakkia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakkia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Ungari

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Ungari

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, Prantsusmaa

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, Prantsusmaa

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Saksamaa

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Saksamaa

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, Prantsusmaa

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, Prantsusmaa

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Rootsi

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Rootsi

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Madalmaad

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Madalmaad

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Kreeka

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Kreeka

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Itaalia

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Itaalia

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Saksamaa

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1–3, DE-49661 Cloppenburg, Saksamaa

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Saksamaa

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Saksamaa

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Itaalia

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Itaalia

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Saksamaa

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Saksamaa

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, Prantsusmaa

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, Prantsusmaa

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgia

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgia

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61–324 Poznań, Poola

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61–324 Poznań, Poola

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Itaalia

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Itaalia

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Itaalia

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Itaalia

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Itaalia

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Itaalia

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Itaalia

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Itaalia

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Itaalia

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Itaalia

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Itaalia

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Itaalia

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55–120 Oborniki Śląskie, Poola

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55–120 Oborniki Śląskie, Poola

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42–200 Częstochowa, Poola

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42–215 Częstochowa, Poola

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Itaalia

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Itaalia

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgia

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgia

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Itaalia

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Itaalia

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Saksamaa

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Saksamaa

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Madalmaad

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Madalmaad

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Itaalia

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Itaalia

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Itaalia

8005

Gruppo Bici S.r.l.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Itaalia

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Itaalia

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Itaalia

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Saksamaa

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Saksamaa

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Saksamaa

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Saksamaa

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Soome

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Soome

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34–425 Biały Dunajec, Poola

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34–425 Biały Dunajec, Poola

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99–300 Kutno, Poola

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99–300 Kutno, Poola

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Saksamaa

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Saksamaa

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Tšehhi Vabariik

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Tšehhi Vabariik

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Madalmaad

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Madalmaad

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Madalmaad

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Madalmaad

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98–300 Wieluń, Poola

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98–300 Wieluń, Poola

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, Prantsusmaa

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, Prantsusmaa

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakkia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakkia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakkia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakkia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Kreeka

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Kreeka

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Ungari

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Ungari

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Madalmaad

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Madalmaad

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Tšehhi Vabariik

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Tšehhi Vabariik

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06–300 Przasnysz, Poola

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06–300 Przasnysz, Poola

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Saksamaa

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Saksamaa

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Saksamaa

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Saksamaa

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, Prantsusmaa

8067

CYCLES LAPIERRE

6–10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, Prantsusmaa

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Itaalia

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Itaalia

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Prantsusmaa

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Prantsusmaa

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgia

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgia

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Prantsusmaa

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Prantsusmaa

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Itaalia

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Itaalia

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Tšehhi Vabariik

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Tšehhi Vabariik

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Tšehhi Vabariik

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Tšehhi Vabariik

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Itaalia

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Itaalia

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Itaalia

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Itaalia

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Saksamaa

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Saksamaa

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Itaalia

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Itaalia

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Hispaania

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Hispaania

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgia

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgia

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Ungari

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Ungari

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Kreeka

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Kreeka

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgia

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgia

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Tšehhi Vabariik

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Tšehhi Vabariik

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgia

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgia

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Ungari

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Ungari

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Itaalia

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Itaalia

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772–11 Olomouc, Tšehhi Vabariik

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772–11 Olomouc- Chválkovice, Tšehhi Vabariik

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Hispaania

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Hispaania

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Itaalia

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Itaalia

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Saksamaa

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Saksamaa

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Saksamaa

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Saksamaa

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Saksamaa

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49–51, DE-49610 Quakenbrück, Saksamaa

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, Prantsusmaa

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, Prantsusmaa

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgia

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgia

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Prantsusmaa

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Prantsusmaa

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Saksamaa

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Saksamaa

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85–758 Bydgoszcz, Poola

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85–758 Bydgoszcz, Poola

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Saksamaa

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Saksamaa

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Saksamaa

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Saksamaa

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgia

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgia

A826

Robifir Bike Ltd

3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Saksamaa

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Saksamaa

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Rumeenia

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Rumeenia

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Itaalia

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Itaalia

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, Prantsusmaa

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, Prantsusmaa

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Rumeenia

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Rumeenia

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Saksamaa

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Saksamaa

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Itaalia

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Itaalia

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Itaalia

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Itaalia

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Saksamaa

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Saksamaa

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Itaalia

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Itaalia

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Rootsi

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Rootsi

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33–386 Podegrodzie, Poola

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33–386 Podegrodzie, Poola

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Itaalia

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Itaalia

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Itaalia

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Itaalia

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66–200 Świebodzin, Poola

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66–200 Świebodzin, Poola

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Itaalia

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Itaalia

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Saksamaa

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Saksamaa

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Itaalia

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Itaalia

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Itaalia

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Itaalia

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Saksamaa

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Saksamaa

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgia

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgia

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Hispaania

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61–63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Hispaania

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Hispaania

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Hispaania

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87–811 Fabianki, Poola

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87–811 Fabianki, Poola

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Saksamaa

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Saksamaa

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Leedu

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Leedu

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Rootsi

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Rootsi

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgia

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgia

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Itaalia

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Itaalia

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Itaalia

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Itaalia

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Sloveenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Sloveenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Madalmaad

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Madalmaad

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Itaalia

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Itaalia

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Saksamaa

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Saksamaa

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Itaalia

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Itaalia

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE-95679 Waldershof, Saksamaa

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE -95679 Waldershof, Saksamaa

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Saksamaa

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Saksamaa

A566


(*)  Uus individuaalne kood antakse järgmistele algselt TARICi lisakoodiga 8963 hõlmatud tollimaksust vabastatud isikutele: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Järgmisele tollimaksust vabastatud isikule, kes algselt oli hõlmatud TARICi lisakoodiga 8065 antakse järgmine kood: Esmaltina (C011). Järgmistele tollimaksust vabastatud isikutele, kes algselt olid hõlmatud TARICi lisakoodiga 8067, antakse järgmised koodid: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Järgmistele tollimaksust vabastatud isikutele, kes algselt olid hõlmatud TARICi lisakoodiga 8068, antakse järgmised koodid: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).ET


II LISA

Loetelu isikutest, kelle tollimaksuvabastus on tühistatud

Nimi

Address

Riik

TARICi lisakood

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Ühendkuningriik

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32–40, 90616 Neuhof/Zenn

Saksamaa

8963

ADD SA

28820 Madrid

Hispaania

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro – Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugal

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovakkia

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Itaalia

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75–202 Koszalin

Poola

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Itaalia

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Saksamaa

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Itaalia

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugal

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Ungari

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas – N.Santa Dimou Gallikou – Kilkis 61100

Kreeka

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Ungari

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Itaalia

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Itaalia

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Saksamaa

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Itaalia

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., – 35028 Piove di Sacco (PD)

Itaalia

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Itaalia

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Itaalia

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Ühendkuningriik

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugal

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21–47, 1211

Ungari

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Ühendkuningriik

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Prantsusmaa

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03–286 Warsaw

Poola

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Prantsusmaa

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Madalmaad

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Saksamaa

Saksamaa

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Saksamaa

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovakkia

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Ungari

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Tšehhi Vabariik

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Saksamaa

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Saksamaa

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Itaalia

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Kreeka

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Taani

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Kreeka

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Itaalia

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Saksamaa

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Prantsusmaa

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Madalmaad

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Saksamaa

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Saksamaa

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Madalmaad

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Prantsusmaa

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Ühendkuningriik

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Itaalia

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Prantsusmaa

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Prantsusmaa

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A m. 62, 03–185 Warszawa

Poola

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Ühendkuningriik

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Itaalia

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Itaalia

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Itaalia

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Ühendkuningriik

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Saksamaa

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Prantsusmaa

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Ühendkuningriik

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Rootsi

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Itaalia

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Itaalia

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Ühendkuningriik

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi – 27/b, 36027 Rosa (VI)

Itaalia

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Madalmaad

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Itaalia

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugal

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Madalmaad

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Saksamaa

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Ühendkuningriik

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Saksamaa

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Itaalia

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90–646 Łódź

Poola

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Saksamaa

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Itaalia

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Itaalia

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61–619 Poznań

Poola

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugal

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Itaalia

A428


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/53


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/832,

28. mai 2015,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”) eriti selle artikli 23 lõiget 4 ja artikli 24 lõiget 5,

pärast liikmesriikide teavitamist

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud alusmääruse artikli 23 lõike 4 ja artikli 24 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest ning kehtestada Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes registreerimisnõue olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 15. aprillil 2015 ettevõtja SolarWorld AG, kes on kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) liidus registreeritud tootja ja seega huvitatud isik alusmääruse artikli 23 lõike 4 tähenduses.

B.   TOODE

(3)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud toode on kristalsest ränist fotoelektrilised moodulid või paneelid ja kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides kasutatavad elemendid (elementide paksus on kuni 400 mikromeetrit), mis kuuluvad CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla ning pärinevad või on saadetud Hiina Rahvavabariigist, välja arvatud juhul, kui tegemist on transiittootega üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) V artikli tähenduses (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Vaatlusaluse toote määratlus ei hõlma järgmisi tooteliike:

päikeselaadijad, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid;

kilest fotoelektrilised tooted;

kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist (fotoelektrilistest elementidest) saadavat elektrit;

moodulid või paneelid, mille alalispinge väljundis on kuni 50 V ja väljundvõimsus on kuni 50 W ning mida kasutatakse üksnes otseselt akulaadijana sama pinge ja võimsusega süsteemides.

(5)

Uurimisalune toode on sama, mis põhjendustes 3 ja 4 määratletud toode, kuid see on lähetatud Malaisiast ja Taiwanilt, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ja kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(6)

Kehtivad meetmed, millest esmapilgul kõrvale hoitakse, on tasakaalustavad meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 (2) (edaspidi „kehtivad meetmed”).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(7)

Taotluses on esitatud piisavalt tõendeid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest hoitakse kõrvale, saates uurimisalust toodet Malaisiast või Taiwanilt.

(8)

Esitatud tõendid on järgmised.

(9)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui kehtestati meetmed, on Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ekspordis liitu toimunud märgatavad muutused ning sellistele muutustele pole muud põhjust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(10)

Muutuse põhjuseks näib olevat asjaolu, et vaatlusalust toodet saadetakse liitu Malaisia ja Taiwani kaudu. Uurimine hõlmab aga iga tava, protsessi või toimingut, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tasakaalustava tollimaksu kehtestamise.

(11)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote impordi suhtes rakendatavate tasakaalustavate meetmete parandav mõju on nii koguse kui hinna suhtes vähenenud. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ja see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad mittekahjustavast hinnast, mis määrati kindlaks praeguste meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus.

(12)

Taotluses on esitatud piisavalt tõendeid ka selle kohta, et uurimisaluse toote hindu subsideeritakse jätkuvalt.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendusmaterjali selleks, et algatada uurimine vastavalt alusmääruse artikli 23 lõikele 4 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt alusmääruse artikli 24 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte.

(14)

Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani valitsusel paluti osaleda konsultatsioonidel.

a)   Küsimustikud

(15)

Selleks et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud Malaisias ja Taiwanil asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, Hiina Rahvavabariigis asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele liidus asuvatele importijatele ja importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(16)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamatult, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaega kohaldatakse kõigi huvitatud isikute suhtes.

(17)

Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ametiasutustele teatatakse uurimise alustamisest.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(18)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(19)

Uurimisaluste toodete impordi võib alusmääruse artikli 23 lõike 5 kohaselt vabastada registreerimise kohustusest või meetmetest, kui impordiga ei kaasne meetmetest kõrvalehoidmist.

(20)

Kuna võimalik meetmetest kõrvalehoidmine toimub väljaspool liitu, võib alusmääruse artikli 23 lõike 5 kohaselt teha erandeid nendele uurimisaluse toote tootjatele Malaisias ja Taiwanil, kes suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (3) ühegi tootjaga, kelle suhtes praegused meetmed (4) kehtivad ning kelle puhul on leitud, et nad ei hoia meetmetest kõrvale alusmääruse artikli 23 lõike 3 tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(21)

Vastavalt alusmääruse artikli 24 lõikele 5 tuleks uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, tagamaks, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saaks tasakaalustava tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Malaisiast ja Taiwanilt saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TOLLIDEKLARATSIOON

(22)

Statistika kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) kohta on sageli esitatud vattides. Kuid nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (5) I lisas kehtestatud kombineeritud nomenklatuuris ei ole kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) jaoks täpsustatud sellist lisaühikut. Seepärast on vaja sätestada, et kilogrammides või tonnides mõõdetud kaalu kõrval esitatakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonis uurimisaluse toote impordi puhul ka vattide arv. Vattide arv esitatakse TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033 puhul.

H.   TÄHTAJAD

(23)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ja esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada;

Malaisias ja Taiwanil asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest;

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(24)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku alusmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

I.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(25)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt alusmääruse artiklile 28 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(26)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ja võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.

(27)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb koostööd üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt alusmääruse artiklile 28, võib tulemus olla kõnealusele isikule vähem soodne kui koostöö korral.

(28)

Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga viivitamatult ühendust võtta.

J.   UURIMISE AJAKAVA

(29)

Uurimine viiakse alusmääruse artikli 23 lõike 4 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

K.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(30)

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (6).

L.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(31)

Huvitatud isikud võivad kaubandusmenetluses taotleda ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja uurimist korraldavate komisjoni talituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(32)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjusi. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise esialgse etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

(33)

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus osalevad isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu kaubandusstruktuuris toimunud muutuste olemasolu, selliste muutuste (eba)piisavad põhjused või majanduslikud õigustused, kehtivate meetmete parandava mõju kahjustamine, ning kas samasuguse importtoote ja/või selle osade suhtes kehtib endiselt subsiidium.

(34)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EÜ) nr 597/2009 artikli 23 lõikele 4 algatatakse uurimine, et teha kindlaks, kas importides liitu kristalsest ränist fotoelektrilisi mooduleid või paneele ja kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides kasutatavaid elemente (elementide paksus on kuni 400 mikromeetrit), mis kuuluvad CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla (TARICi koodid 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), mis on lähetatud Malaisiast ja Taiwanilt, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, hoitakse kõrvale rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud meetmetest.

Uurimine ei hõlma järgmiste toodete importi liitu:

päikeselaadijad, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid;

kilest fotoelektrilised tooted;

kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist (fotoelektrilistest elementidest) saadavat elektrit;

moodulid või paneelid, mille alalispinge väljundis on kuni 50 V ja väljundvõimsus on kuni 50 W ning mida kasutatakse üksnes otseselt akulaadijana sama pinge ja võimsusega süsteemides.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 597/2009 artikli 23 lõikele 4 ja artikli 24 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote registreerimiseks selle importimisel liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad täidavad vabastuse nõuded.

Kui praegu TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033 alla kuuluvate kõnealuste kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kohta on esitatud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, peavad selle deklaratsiooni asjakohases lahtris olema märgitud imporditud kaupade TARICi koodid ja vattide arv.

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kuu vattide arvu TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 and 8541409033 puhul.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Malaisias ja Taiwanil asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust registreerimisnõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Komisjonile kaubanduskaitset käsitlevateks uurimisteks esitatava autoriõiguste alla käiva teabe kasutamiseks peavad loa andma autoriõiguste omajad. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt spetsiaalse loa, mis sõnaselgelt võimaldab a) komisjonil kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsemeetmetega seotud menetluses kasutada, k.a selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas, ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks.

6.   Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited”  (7). Kui taotletakse konfidentsiaalset kohtlemist, peavad huvitatud isikud seda põhjendama vastavalt alusmääruse artikli 29 lõikele 1.

7.   Sõnaga „Limited” (piiratud kasutusega versioon) märgistatud teavet edastavad huvitatud isikud on alusmääruse artikli 29 lõike 2 kohaselt kohustatud esitama teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millel on märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalselt esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada. Kui konfidentsiaalset teavet edastav huvitatud isik ei esita nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata, v.a juhul, kui huvitatud isikud suudavad tõendada, et selline teave ei võimalda kokkuvõtte tegemist. Selliste erandlike asjaolude puhul tuleb esitada põhjendused, miks kokkuvõtet ei ole võimalik teha.

8.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused e-posti teel, sealhulgas ka skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, välja arvatud mahukad vastused, mis tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutamine tähendab, et huvitatud isikud on nõus elektroonilise edastamise suhtes kohaldatavate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „KIRJAVAHETUS EUROOPA KOMISJONIGA KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEGA SEOTUD UURIMISTES” ja on avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152569.pdf. Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi, telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on toimiv ametlik e-post, mida kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad sõnaselgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt teiste sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad nõuab selle saatmist tähitud kirjaga. Täiendavaid reegleid ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sh teavet e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, leiavad huvitatud isikud eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

9.   Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.

(2)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1239/2013, 2. detsember 2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks. ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.

(3)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on üksteise äriühingute ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õde ja õemees või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid, võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et seotus ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid, on loodud või seda on kasutatud kehtivatest meetmetest kõrvale hoidmiseks.

(5)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(7)  See on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 (ELT L 188, 18.7.2009, lk 93) artiklile 29 ja WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artiklile 12. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/60


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/833,

28. mai 2015,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „alusmäärus”), (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

pärast liikmesriikide teavitamist

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud alusmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ning kehtestada Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes registreerimisnõue olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 15. aprillil 2015 ettevõtja SolarWorld AG, kes on kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) liidus registreeritud tootja ja seega huvitatud isik alusmääruse artikli 13 lõike 3 tähenduses.

B.   TOODE

(3)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud toode on kristalsest ränist fotoelektrilised moodulid või paneelid ja kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides kasutatavad elemendid (elementide paksus on kuni 400 mikromeetrit), mis kuuluvad CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla ning pärinevad või on saadetud Hiina Rahvavabariigist, välja arvatud juhul, kui tegemist on transiittootega üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) V artikli tähenduses (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Vaatlusaluse toote määratlus ei hõlma järgmisi tooteliike:

päikeselaadijad, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid;

kilest fotoelektrilised tooted;

kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist (fotoelektrilistest elementidest) saadavat elektrit;

moodulid või paneelid, mille alalispinge väljundis on kuni 50 V ja väljundvõimsus on kuni 50 W ning mida kasutatakse üksnes otseselt akulaadijana sama pinge ja võimsusega süsteemides.

(5)

Uurimisalune toode on sama, mis põhjendustes 3 ja 4 määratletud toode, kuid see on lähetatud Malaisiast ja Taiwanilt, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ja kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(6)

Kehtivad meetmed, millest esmapilgul kõrvale hoitakse, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 (2) (edaspidi „kehtivad meetmed”).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(7)

Taotluses on esitatud piisavalt tõendeid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest hoitakse kõrvale, saates uurimisalust toodet Malaisiast või Taiwanilt.

(8)

Esitatud tõendid on järgmised.

(9)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui kehtestati meetmed, on Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ekspordis liitu toimunud märgatavad muutused ning sellistele muutustele pole muud põhjust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(10)

Muutuse põhjuseks näib olevat asjaolu, et vaatlusalust toodet saadetakse liitu Malaisia ja Taiwani kaudu. Uurimine hõlmab aga iga tava, protsessi või toimingut, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise.

(11)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote impordi suhtes rakendatavate dumpinguvastaste meetmete parandav mõju on nii koguse kui hinna osas vähenenud. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ja see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad mittekahjustavast hinnast, mis määrati kindlaks praeguste meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus.

(12)

Taotlus sisaldab piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisaluse toote hinnad on varem kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes dumpinguhinnad.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendusmaterjali selleks, et algatada uurimine vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte.

a)   Küsimustikud

(14)

Selleks et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud Malaisias ja Taiwanil asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, Hiina Rahvavabariigis asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele liidus asuvatele importijatele ja importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamatult, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaega kohaldatakse kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi, Malaisia ja Taiwani ametiasutustele teatatakse uurimise alustamisest.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(18)

Uurimisaluste toodete impordi võib alusmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt vabastada registreerimise kohustusest või meetmetest, kui impordiga ei kaasne meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna võimalik meetmetest kõrvalehoidmine toimub väljaspool liitu, võib alusmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt teha erandeid nendele uurimisaluse toote tootjatele Malaisias ja Taiwanil, kes suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (3) ühegi tootjaga, kelle suhtes praegused meetmed (4) kehtivad ning kelle puhul on leitud, et nad ei hoia meetmetest kõrvale alusmääruse artikli 13 lõigete 1 ja 2 tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleks uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, tagamaks, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saaks dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Malaisiast ja Taiwanilt saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TOLLIDEKLARATSIOON

(21)

Statistika kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) kohta on sageli esitatud vattides. Kuid nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (5) I lisas kehtestatud kombineeritud nomenklatuuris ei ole kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) jaoks täpsustatud sellist lisaühikut. Seepärast on vaja sätestada, et kilogrammides või tonnides mõõdetud kaalu kõrval esitatakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonis uurimisaluse toote impordi puhul ka vattide arv. Vattide arv esitatakse TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033 puhul.

H.   TÄHTAJAD

(22)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ja esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada;

Malaisias ja Taiwanil asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest;

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(23)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku alusmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

I.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(24)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt alusmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(25)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ja võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.

(26)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb koostööd üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt alusmääruse artiklile 18, võib tulemus olla kõnealusele isikule vähem soodne kui koostöö korral.

(27)

Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga viivitamatult ühendust võtta.

J.   UURIMISE AJAKAVA

(28)

Uurimine viiakse alusmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

K.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(29)

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (6).

L.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(30)

Huvitatud isikud võivad kaubandusmenetluses taotleda ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja uurimist korraldavate komisjoni talituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(31)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjusi. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise esialgse etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

(32)

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus osalevad isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu kaubandusstruktuuris toimunud muutuste olemasolu, selliste muutuste (eba)piisavad põhjused või majanduslikud õigustused, kehtivate meetmete parandava mõju kahjustamine, dumping võrreldes varem kindlaksmääratud normaalväärtusega.

(33)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 algatatakse uurimine, et teha kindlaks, kas importides liitu kristalsest ränist fotoelektrilisi mooduleid või paneele ja kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides kasutatavaid elemente (elementide paksus on kuni 400 mikromeetrit), mis kuuluvad CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla (TARICi koodid 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), mis on lähetatud Malaisiast ja Taiwanilt, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast ja Taiwanilt pärinevana või mitte, hoitakse kõrvale rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud meetmetest.

Uurimine ei hõlma järgmiste toodete importi liitu:

päikeselaadijad, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid;

kilest fotoelektrilised tooted;

kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist (fotoelektrilistest elementidest) saadavat elektrit;

moodulid või paneelid, mille alalispinge väljundis on kuni 50 V ja väljundvõimsus on kuni 50 W ning mida kasutatakse üksnes otseselt akulaadijana sama pinge ja võimsusega süsteemides.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote registreerimiseks selle importimisel liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad täidavad vabastuse nõuded.

Kui kõnealuste imporditud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) kohta, mis kuuluvad TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033 alla, on esitatud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, peavad selle deklaratsiooni asjakohases lahtris olema märgitud imporditud kaupade TARICi koodid ja vattide arv.

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kuu vattide arvu TARICi koodide 8541409022, 8541409023, 8541409032 and 8541409033 puhul.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Malaisias ja Taiwanil asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust registreerimisnõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Komisjonile kaubanduskaitset käsitlevateks uurimisteks esitatava autoriõiguste alla käiva teabe kasutamiseks peavad loa andma autoriõiguste omajad. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt spetsiaalse loa, mis sõnaselgelt võimaldab a) komisjonil kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsemeetmetega seotud menetluses kasutada, k.a selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas, ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks.

6.   Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas komisjoni määruses nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (7). Kui taotletakse konfidentsiaalset kohtlemist, peavad huvitatud isikud seda põhjendama vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 19 lõikele 1.

7.   Sõnaga „Limited” (piiratud kasutusega versioon) märgistatud teavet edastavad huvitatud isikud on määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 19 lõike 2 kohaselt kohustatud esitama teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millel on märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalselt esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada. Kui konfidentsiaalset teavet edastav huvitatud isik ei esita nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata, v.a juhul, kui huvitatud isikud suudavad tõendada, et selline teave ei võimalda kokkuvõtte tegemist. Selliste erandlike asjaolude puhul tuleb esitada põhjendused, miks kokkuvõtet ei ole võimalik teha.

8.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused e-posti teel, sealhulgas ka skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, välja arvatud mahukad vastused, mis tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutamine tähendab, et huvitatud isikud on nõus elektroonilise edastamise suhtes kohaldatavate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „KIRJAVAHETUS EUROOPA KOMISJONIGA KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEGA SEOTUD UURIMISTES” ja on avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152569.pdf. Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi, telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on toimiv ametlik e-post, mida kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad sõnaselgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt teiste sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad nõuab selle saatmist tähitud kirjaga. Täiendavaid reegleid ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sh teavet e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, leiavad huvitatud isikud eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

9.   Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1238/2013, 2. detsember 2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 1).

(3)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on üksteise äriühingute ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õde ja õemees või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid, võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et seotus ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid, on loodud või seda on kasutatud kehtivatest meetmetest kõrvale hoidmiseks.

(5)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(7)  Dokument märkega „Limited” on konfidentsiaalne dokument nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/67


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/834,

28. mai 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/69


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/835,

11. mai 2015,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees võetav seisukoht seoses ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 4 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandusühenduse ning Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon”) artikli 15a kohaselt võib kolmas riik saada kõnealuse konventsiooni osaliseks, kui konventsiooni alusel moodustatud ühiskomitee otsusega kutsutakse asjaomast riiki ühinema.

(2)

Konventsiooni artikli 15 kohaselt antakse ELi-EFTA ühiskomiteele õigus soovitada ja võtta vastu otsuseid, millega muudetakse kõnealust konventsiooni ja selle liiteid.

(3)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on ametlikult väljendanud soovi ühineda ühistransiidisüsteemiga.

(4)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on täitnud kõik juriidilised, struktuurilised ja infotehnoloogiaalased nõuded, mis on konventsiooniga ühinemise vältimatuks eeltingimuseks, ning võib ametliku ühinemismenetluse kohaselt konventsiooniga ühineda.

(5)

Seoses ühistransiidisüsteemi laiendamisega on konventsioonis vaja teha muudatusi, mis puudutavad endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ametliku keelega seotud keelelisi viiteid ja tagatisdokumentide asjakohaseid kohandusi.

(6)

Kavandatavad muudatused esitati ELi-EFTA ühistransiidi ja kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise töörühmale arutamiseks ning need kiideti esialgselt heaks.

(7)

Seetõttu liidu võetav seisukoht tuginema käesolevale otsusele lisatud otsuse eelnõule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees, põhineb käesolevale otsusele lisatud otsuse eelnõul.

Kõnealuse otsuse eelnõu väiksemates muudatustes võivad liidu esindajad kokku leppida ELi-EFTA ühiskomitees.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. juunil 2015.

Brüssel, 11. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. DŪKLAVS


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.


EELNÕU

ELi-EFTA ÜHISTRANSIIDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2015,

…,

millega muudetakse ühistransiidiprotseduuri konventsiooni

ELi-EFTA ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni, (1) eriti selle artikli 15 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik väljendas oma soovi ühineda 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga (edaspidi „konventsioon”) ning teda on kutsutud ühinema konventsiooni alusel moodustatud ühiskomitee … 2015. aasta otsusega nr …/2015 (*).

(2)

Seetõttu tuleks konventsiooni õiges järjekorras lisada konventsioonis kasutatud viidete tõlked endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ametlikus keeles.

(3)

Käesoleva otsuse kohaldamine peaks olema seotud endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi konventsiooniga ühinemise kuupäevaga.

(4)

Selleks et võimaldada trükitud tagatisvormide kasutamist vastavalt kriteeriumidele, mis kehtisid enne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi konventsiooniga ühinemise kuupäeva, on kehtestatud üleminekuperiood, mille jooksul neid trükitud vorme võib vastavaid kohandusi tehes jätkuvalt kasutada.

(5)

Konventsiooni tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni III liidet muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 2015.

2.   III liite C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 lisas esitatud näidisvormidel põhinevaid vorme võib 1. detsembril 2012 kehtinud kujul jätkuvalt kasutada kuni 1. maini 2016, kui neis tehakse vajalikud muudatused geograafiliste andmete, ametliku asukoha või volitatud esindaja aadressi osas.

Brüssel, … 2015

ELi-EFTA ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.

(*)  ELT: palun sisestage dokumendis st0894/15 sisalduva otsuse number ja vastuvõtmise kuupäev.


LISA

1.

B1 lisa lahtris 51 lisatakse Läti ja Malta vahele järgmine taane:

„MK (*) endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik”

.

2.

B6 lisa III jaotist muudetakse järgmiselt.

2.1.

Tabeli esimeses osas „Piiratud kehtivus – 99200” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

Tabeli teises osas „Loobutud – 99201” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

Tabeli kolmandas osas „Alternatiivsed tõendid – 99202” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) лтернативен доказ”

.

2.4.

Tabeli neljandas osas „Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) – 99203” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

Tabeli viiendas osas „Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … – 99204” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

Tabeli kuuendas osas „Ettenähtud teekonnast loobutud – 99205” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

Tabeli seitsmendas osas „Volitatud kaubasaatja – 99206” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

Tabeli kaheksandas osas „Allkirjanõudest loobutud – 99207” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

Tabeli üheksandas osas „ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD – 99208” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

Tabeli kümnendas osas „PIIRAMATU KASUTAMINE – 99209” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

Tabeli 11. osas „Välja antud tagasiulatuvalt – 99210” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Дополнително издадено”

.

2.12.

Tabeli 12. osas „Erinevad – 99211” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

Tabeli 13. osas „Mahtkaup – 99212” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

Tabeli 14. osas „Saatja – 99213” lisatakse enne MT järgmine taane:

„MK (*) Испраќач

.

3.

C1 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C1 LISA

Ühistransiidiprotseduur/ühenduse transiidiprotseduur

Tagatisdokument

Üksiktagatis

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (1) …, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on (2) …, tagab käesolevaga solidaarselt … tagatistolliasutuses kuni … suuruse summa ulatuses Euroopa Liidu (kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik) ning Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (3) kasuks printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid), mille eest printsipaal (4) … võib olla eespool nimetatud riikide ees vastutav või vastutavaks saada seoses tolli- ja muudest maksudest tuleneva tollivõlaga, mida kohaldatakse allpool kirjeldatud kauba suhtes, mis on ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril lähtetolliasutusest … sihttolliasutusse …

Kauba kirjeldus: …

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summa tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kogu tollivõla tasumise eest, mis tuleneb käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (5) … kõikides punktis 1 osutatud muudes riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

 

 

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht …, kuupäev …

(Allkiri (6))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutuses …

on … (kuupäev) aktsepteeritud käendaja kohustus, mis hõlmab … (kuupäev) deklaratsiooni nr … (7) alusel toimuvat ühenduse transiitvedu/ühistransiitvedu.

(Pitser ja allkiri)”

4.

C2 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C2 LISA

Ühistransiidiprotseduur/ühenduse transiidiprotseduur

Käendusdokument

Maksekviitungina esitatav üksiktagatis

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (8) …, kelle elukoht või registrijärgne asukoht (9) on …, tagab käesolevaga solidaarselt … tagatistolliasutuses Euroopa Liidu (kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik) ning Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (10) kasuks printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid), mille eest printsipaal võib olla eespool nimetatud riikide ees vastutav või saada vastutavaks seoses tolli- ja muudest maksudest tuleneva tollivõlaga, mida kohaldatakse ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril oleva kauba suhtes ning mille puhul allakirjutanu on kohustunud välja andma üksiktagatise maksekviitungeid kuni 7 000 euro väärtuses maksekviitungi kohta.

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad kuni 7 000 euro ulatuses maksekviitungi kohta, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summad tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kogu tollivõla tasumise eest, mis tuleneb käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (11) kõikides punktis 1 osutatud muudes riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

 

 

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht …, kuupäev …

(Allkiri (12))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutus

Käendaja võetud kohustus aktsepteeritud (kuupäev)

(Pitser ja allkiri)”

5.

C4 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C4 LISA

Ühistransiidiprotseduur/ühenduse transiidiprotseduur

Tagatisdokument

Üldtagatis

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (13)…, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on (14)…, tagab käesolevaga solidaarselt … tagatistolliasutuses kuni … st 100/50/30 (15) % tollivõla limiidist Euroopa Liidu (kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik) ning Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (16) kasuks, printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid) – mille eest printsipaal (17)… võib olla eelnimetatud riikide ees vastutav või saada vastutavaks seoses tolli- ja muudest maksudest tuleneva tollivõlaga, mida kohaldatakse ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril oleva kauba suhtes.

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad eelnimetatud maksimumsumma ulatuses, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summad tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

Seda summat ei tohi vähendada käesoleva kohustuse alusel juba makstud summade võrra, välja arvatud juhul, kui allakirjutanult nõutakse sellise tollivõla tasumist, mis tuleneb ühenduse transiitveost või ühistransiitveost, mida alustati enne eelneva maksenõude kättesaamist või kolmekümne päeva jooksul alates selle kättesaamisest.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kogu tollivõla tasumise eest, mis tuleneb käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (18) kõikides punktis 1 osutatud muudes riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

 

 

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht …, kuupäev …

(Allkiri (19))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutus

Käendaja võetud kohustus aktsepteeritud (kuupäev)

(Pitser ja allkiri)”

6.

C5 lisa lahtris 7 lisatakse sõnade „Island” ja „Norra” vahele sõnad „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik”.

7.

C6 lisa lahtris 6 lisatakse sõnade „Island” ja „Norra” vahele sõnad „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik”.


(1)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(2)  Täielik aadress.

(3)  Maha tõmmata konventsiooniosalis(t)e või teiste riikide (Andorra või San Marino) nimi, kelle territooriumi ei läbita. Viide Andorra Vürstiriigile ja San Marino Vabariigile kehtib ainult ühenduse transiitveo puhul.

(4)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(5)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute alluvusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(6)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi järgmised sõnad: „Tagatis hõlmab … (summa).”, summa kirjutatakse sõnadega.

(7)  Täidab lähtetolliasutus.

(8)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(9)  Täielik aadress.

(10)  Ainult ühenduse transiitvedude puhul.

(11)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute alluvusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(12)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi sõna „Tagatis”.

(13)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(14)  Täielik aadress.

(15)  Mittevajalik maha tõmmata.

(16)  Maha tõmmata konventsiooniosalise või teiste riikide (Andorra või San Marino) nimi, kelle territooriumi ei läbita. Viide Andorra Vürstiriigile ja San Marino Vabariigile kehtib ainult ühenduse transiitveo puhul.

(17)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(18)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute alluvusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(19)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi järgmised sõnad: „Tagatis hõlmab … (summa)”; summa kirjutatakse sõnadega.


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/78


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/836,

11. mai 2015,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsusega ja ELi-EFTA kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise ühiskomitee otsusega, millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga ja kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooniga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 4 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandusühenduse, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ühistransiidiprotseduuri käsitleva konventsiooni (1) (edaspidi „ühistransiidiprotseduuri konventsioon”) artikli 15 lõikega 3 antakse selle konventsiooni alusel moodustatud ühiskomiteele õigus võtta vastu otsus esitada artikli 3 lõike 1 punkti c alusel kolmandate riikidena määratletud riikidele kutse ühineda kõnealuse konventsiooniga artikli 15a kohaselt.

(2)

Euroopa Majandusühenduse, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaubavahetusformaalsuste lihtsustamist käsitleva konventsiooni (2) (edaspidi „kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsioon”) artikli 11 lõikega 3 antakse selle konventsiooni alusel moodustatud ühiskomiteele õigus võtta vastu otsus esitada artikli 1 lõike 2 alusel kolmandate riikidena määratletud riikidele kutse ühineda kõnealuse konventsiooniga artikli 11a kohaselt.

(3)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel kõnealustes ühiskomiteedes võetav seisukoht seoses otsustega kutsuda endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki nimetatud konventsioonidega ühinema.

(4)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht kõnealustes ühiskomiteedes tuginema lisatud otsuste eelnõudele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees seoses endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kutsumisega ühinema ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga, põhineb käesolevale otsusele lisatud kõnealuse ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ELi-EFTA kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise ühiskomitees seoses endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kutsumisega ühinema kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooniga, põhineb käesolevale otsusele lisatud kõnealuse ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 3

Pärast seda, kui endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on täitnud ühinemise tehnilised tingimused, teevad liidu esindajad artiklites 1 ja 2 osutatud ühiskomiteedes ettepaneku võtta vastu otsused, millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema kõnealuste konventsioonidega, ning hääletavad nende otsuste üle kooskõlas käesoleva otsuse artiklitega 1 ja 2.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 1. juunil 2015.

Brüssel, 11. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. DŪKLAVS


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.

(2)  EÜT L 134, 22.5.1987, lk 2.


I LISA

EELNÕU

ELi-EFTA ÜHISTRANSIIDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2015,

…,

millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga

ELi-EFTA ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon”), eriti selle artikli 15 lõike 3 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaubanduse edendamine endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga oleks hõlpsam, kui kõnealuse riigi ning Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Türgi Vabariigi vahelise kaubavahetuse suhtes kohaldataks ühistransiidiprotseduuri.

(2)

Sellise protseduuri kohaldamiseks on asjakohane kutsuda endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kõnealuse konventsiooniga ühinema,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kooskõlas ühistransiidiprotseduuri konventsiooni artikliga 15a kutsutakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki konventsiooniga ühinema alates 1. juulist 2015.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

…,

ELi-EFTA ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.


II LISA

EELNÕU

ELi-EFTA KAUBAVAHETUSFORMAALSUSTE LIHTSUSTAMISE ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2015,

…,

millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooniga

ELi-EFTA ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta konventsiooni kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise kohta (1) (edaspidi „konventsioon”), eriti selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaubavahetus endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga oleks hõlpsam, kui lihtsustataks kõnealuse riigi ning Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Türgi Vabariigi vahelist kaubavahetust mõjutavaid formaalsusi.

(2)

Sellise lihtsustamise eesmärgil on asjakohane kutsuda endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kõnealuse konventsiooniga ühinema,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kooskõlas kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooni artikliga 11a kutsutakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki konventsiooniga ühinema alates 1. juulist 2015.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

…,

ELi-EFTA ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 134, 22.5.1987, lk 2.


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/82


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/837,

28. mai 2015,

millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 28. mail 2014 vastu otsuse 2014/309/ÜVJP, (2) millega pikendatakse otsuses 2013/255/ÜVJP sätestatud piiravate meetmete kehtivust 1. juunini 2015.

(3)

Otsuse 2013/255/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks täiendavalt pikendada 1. juunini 2016.

(4)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, tuleks otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetelusse füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada veel üks isik.

(5)

Üks isik tuleks jätta välja otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetelust füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(6)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A jaos esitatud teavet teatavate isikute kohta tuleks ajakohastada.

(7)

Vastavalt Üldkohtu 9. juuli 2014. aasta otsusele liidetud kohtuasjades T-329/12 ja T-74/13: Mazen Al-Tabbaa vs. nõukogu (3) ning Üldkohtu 26. veebruari 2015. aasta otsusele kohtuasjas T-652/11: Bassam Sabbagh vs. nõukogu (3) ei kuulu Mazen Al-Tabbaa ja Bassam Sabbagh otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(8)

Lisaks sellele võttis ÜRO Julgeolekunõukogu 12. veebruaril 2015 vastu resolutsiooni 2199 (2015), mille punktiga 17 keelustatakse kauplemine Süüria kultuuriväärtustega ja muude arheoloogilist, ajaloolist, kultuurilist, haruldast teadusega seotud ja religioosset tähtsust omavate esemetega, mis on Süüriast ebaseaduslikult välja viidud alates 15. märtsist 2011.

(9)

Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/255/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 13a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13a

Keelatud on importida, eksportida ja üle anda selliseid kultuuriväärtusi ja muid arheoloogilist, ajaloolist, kultuurilist, haruldast teadusega seotud ja religioosset tähtsust omavaid esemeid, mis on alates 15. märtsist 2011 Süüriast ebaseaduslikult välja viidud või mille ebaseaduslikku väljaviimist on piisavalt põhjust arvata, ning osutada nendega seotud vahendusteenuseid. Keeldu ei kohaldata, kui on tõendatud, et kultuuriväärtused on turvaliselt tagastamisel nende õiguspärastele omanikele Süürias.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.”

2)

Artikkel 34 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 34

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 1. juunini 2016. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.”

Artikkel 2

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 147, 1.6.2013, lk 14).

(2)  Nõukogu 28. mai 2014. aasta otsus 2014/309/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 160, 29.5.2014, lk 37).

(3)  Seni avaldamata.


LISA

I.

Järgmine isik lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A jaos esitatud loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

206.

Kindral Muhamad (

Image

) (teise nimega Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (teise nimega Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Sünnikoht: Jableh/Lattakia provints

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) ülem alates 2015. aasta aprillist. Vastutav tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest Damaskuses/Damaskuse piirkonnas.

Endine poliitilise julgeoleku teenistuse asejuhataja (2012), Süüria vabariikliku kaardiväe ohvitser ja poliitilise julgeoleku teenistuse asedirektor. Sõjaväepolitsei ülem, riikliku julgeolekubüroo liige.

29.5.2015

II.

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A jaos esitatud isikute loetelust jäetakse välja järgmist isikut puudutav kanne:

Nr 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Allpool nimetatud isikuid käsitlevad kanded otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A jaos asendatakse järgmiste kannetega.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (teise nimega Mamlouk)

Sünniaeg: 19. veebruar 1946

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 983

Riikliku julgeolekubüroo direktor, Süüria üldluureteenistuse ülem, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun; teise nimega Mohamed Dib Zeitun)

Sünniaeg: 20. mai 1951

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr D000001300

Üldjulgeolekuteenistuse juhataja, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (teise nimega Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (teise nimega Al Char', Al Shara', Al Shara)

Sünniaeg: 10. detsember 1938

Süüria endine asepresident, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

37.

Brigaadikindral Rafiq (

Image

) (teise nimega Rafeeq) Shahadah (

Image

) (teise nimega Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) endine ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

42.

Brigaadikindral Nawful (

Image

) (teise nimega Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (teise nimega Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Idlibis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

44.

Brigaadikindral Muhammed (

Image

) (teise nimega Muhamad) Zamrini (

Image

) (teise nimega Zamreni)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (teise nimega André Mayard)

Sünniaeg: 15. mai 1955

Sünnikoht: Bassir

Adib Mayaleh on Süüria Keskpanga juhatajana vastutav Süüria režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (teise nimega Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse Deraa osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest Deraas.

14.11.2011

80.

Brigaadikindral Nazih (

Image

) (teise nimega Nazeeh) Hassun (

Image

) (teise nimega Hassoun)

 

Süüria sõjaväeluure ülem, Damaskuse piirkond/Rif Dimashq haru, endine Süüria õhujõudude luure. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

137.

Brigaadikindral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (teise nimega Maala, Maale, Ma'la)

 

Üldluureteenistuse 285. üksuse (Damaskus) juht (asendas brigaadikindral Hussam Fendit 2011. aasta lõpus). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/86


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/838,

28. mai 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL, pikendades väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi Itaalias

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 3558 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/909/EL (3) sätestati teatavad kaitsemeetmed pärast seda, kui Itaalia teatas 11. septembril 2014 Calabria ja Sitsiilia maakonnas väikese tarumardika (Aethina tumida) esinemisest.

(2)

Rakendusotsust 2014/909/EL kohaldatakse kuni 31. maini 2015. Kuna rakendusotsuse 2014/909/EL kohased kontrollid ja epidemioloogilised uuringud, samuti aktiivne järelevalve seoses väikese tarumardika esinemisega Itaalia asjaomastes piirkondades on veel pooleli, ei ole epidemioloogilist olukorda siiani kinnitatud, kuigi alates eelmise aasta detsembrist väikese tarumardika esinemise juhtumid puuduvad.

(3)

Võttes arvesse kõnealust üleminekuolukorda ja kuni täiendava teabe laekumiseni jätkuva järelevalve kohta, on seepärast vaja pikendada rakendusotsuses 2014/909/EL sätestatud meetmete kohaldamisperioodi kuni nendes maakondades mesindushooaja eeldatava lõpuni 2015. aasta novembri lõpus.

(4)

Rakendusotsust 2014/909/EL tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/909/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. novembrini 2015.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Komisjoni rakendusotsus 2014/909/EL, 12. detsember 2014, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väikese tarumardika esinemise kinnitatud juhtumitega Itaalias (ELT L 359, 16.12.2014, lk 161).


29.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/88


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/839,

27. aprill 2015,

millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused (EKP/2015/21)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõike 1 punkti f, artikli 4 lõiget 3, artikli 6 lõike 5 punkti d ja artikleid 9 kuni 13,

võttes arvesse EKP järelevalvenõukogu ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 33 lõigetega 3 ja 4 teostas Euroopa Keskpank (EKP) 2014. aastal põhjaliku hindamise (sealhulgas bilansi) otsuses EKP/2014/3 (2) kindlaks määratud krediidiasutuste osas.

(2)

EKP peaks teostama põhjaliku hindamise 2014. aastal teostatu ulatuse ja põhjalikkusega võrreldavas mahus krediidiasutuste osas, mis ei olnud eelmise hindamisega hõlmatud ja mis on muutunud olulisteks pärast otsuse EKP/2014/3 vastu võtmist.

(3)

See hindamine peaks hõlmama kolme krediidiasutust, mille EKP liigitas olulisteks järelevalve alla kuuluva grupi piiriülese tegevuse olulisuse põhjal määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (3) artiklite 59 ja 60 tähenduses. See peaks hõlmama ka krediidiasutust, mis liigitati oluliseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel, kuna ta on üks kolmest kõige olulisemast krediidiasutusest liikmesriigis, ja olulist krediidiasutust, mis loodi 2014. aastal riikliku pädeva asutuse poolt võetud kriisilahendusmeetmetega, mis käsitlesid varem oluliseks liigitatud krediidiasutust.

(4)

Kuna viimasena osutatud asutuse varade osas teostati varade kvaliteedi hindamine ja erakorraline audit, kuid asutuse suhtes ei viidud läbi stressitesti, tuleb asutuse suhtes kohaldada 2015. aastal ainult stressitesti.

(5)

Lisaks tuleb uues hindamises hõlmata võrdsete tingimuste tagamiseks neli krediidiasutust, kes võivad vastata määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikes 4 sätestatud olulisuse kriteeriumidele 2014. majandusaasta lõpu seisu andmete põhjal.

(6)

EKP võib nõuda, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 10 lõikes 1 osutatud isikud esitaksid EKP-le põhjalikuks hindamiseks kogu vajaliku asjaomase teabe. EKP võib kasutada selle määruse artiklites 11–13 sätestatud pädevust.

(7)

Selle põhjaliku hindamise teostamisel peab EKP tegema tihedat koostööd asjaomaste riiklike pädevate asutustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üksused, mille suhtes kohaldatakse põhjalikku hindamist

1.   Lisas toodud üksuste suhtes teostab EKP põhjaliku hindamise.

2.   Novo Banco, SA suhtes kohaldatakse ainult põhjaliku hindamise stressitesti.

3.   Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 10 peavad lisas osutatud krediidiasutused esitama kogu teabe, mis on asjakohane EKP hindamiseks, kuna nende suhtes kohaldatakse põhjalikku hindamist.

Artikkel 2

Uurimisvolitused

1.   Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 11 võib EKP lisas osutatud krediidiasutuste osas kasutada oma uurimisvolitusi.

2.   EKP kontrollib krediidiasutustelt saadud teavet, vajaduse korral kohapealse kontrolliga, ning teda abistab asjakohastel juhtudel riiklik pädev asutus, kaasates vajaduse korral kolmandaid isikuid kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artiklitega 9–13. EKP võib vajaduse korral teha riiklikele pädevatele asutustele ettepaneku määrata põhjaliku hindamise osaks oleva varade kvaliteedi hindamise teostajaks õigusaktides osutamata audiitorid.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 6. mail 2015.

Frankfurt Maini ääres, 27. aprill 2015

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  4. veebruari 2014. aasta otsus EKP/2014/3, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused (ELT L 69, 8.3.2014, lk 107).

(3)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


LISA

PÕHJALIKU HINDAMISE ALLA KUULUVAD ASUTUSED

Belgia

Banque Degroof S.A.

Prantsusmaa

Agence Française de Développement (*)

Luksemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Austria

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugal

Novo Banco, SA (ainult stressitest)

Sloveenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Soome

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Vähem olulised asutused, mis võidakse liigitada olulisteks krediidiasutusteks 2014. majandusaasta aastalõpu andmete põhjal.