ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 92

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
8. aprill 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/548, 7. aprill 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/549, 7. aprill 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/550, 24. märts 2015, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Fränkischer Grünkern (KPN)]

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/551, 24. märts 2015, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Miel des Cévennes (KGT)]

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/552, 7. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,3-dikloropropeeni, bifenoksi, dimeteenamiid-P, proheksadiooni, tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormidega ( 1 )

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/553, 7. aprill 2015, millega kiidetakse heaks toimeaine tserevisaan vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

86

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/554, 7. aprill 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

89

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/555, 7. aprill 2015, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

91

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/556, 7. aprill 2015, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

101

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/557, 31. märts 2015, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2070 all)  ( 1 )

107

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/558, 1. aprill 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2160 all)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/548,

7. aprill 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu määruse (EL) nr 359/2011.

(2)

Otsuse 2011/235/ÜVJP (2) läbivaatamise tulemusena otsustas nõukogu, et selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 13. aprillini 2016.

(3)

Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid määruse (EL) nr 359/2011 I lisas loetletud teatavate isikute ja ühe üksuse kohta tuleks ajakohastada.

(4)

Lisaks ei ole enam alust kahe isiku jätmiseks määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetellu isikute ja üksuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Samuti tuleks jätta välja üks kanne määruse (EL) nr 359/2011 I lisas loetletud ühe isiku kohta.

(6)

Määruse (EL) nr 359/2011 I lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.

(2)  Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta otsus 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis (ELT L 100, 14.4.2011, lk 51).


LISA

1)

Järgmisi isikuid käsitlevad kanded jäetakse nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetelust välja:

42.

HEYDARI, Nabiollah

70.

REZVANI, Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud kanded järgmiste isikute ja järgmise üksuse kohta asendatakse järgmiste kannetega:

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

10.

RADAN, Ahmad-Reza

Sünnikoht: Isfahan (Iraan) – sünniaeg: 1963

Politsei strateegiauuringute keskuse juht, Iraani Riikliku Politsei ülema asetäitja kuni 2014. aasta juunini. Alates 2008. aastast vastutas Radan Riikliku Politsei ülema asetäitjana meeleavaldajate peksmise, mõrvamise ning meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise eest politseijõudude poolt.

12.4.2011

13.

TAEB, Hossein

Sünnikoht: Teheran – sünniaeg: 1963

Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) luureüksuse asekomandör. Basij endine komandör kuni 2009. aasta oktoobrini. Tema alluvuses olevad väed osalesid rahumeelsete meeleavaldajate massilises peksmises, mõrvamises, kinnipidamises ja piinamises.

12.4.2011

14.

SHARIATI, Seyeed Hassan

 

Endine Mashhadi kohtusüsteemi juht kuni septembrini 2014. Tõenäoliselt toimub hetkel menetlus tema määramiseks teisele kohale. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest ning toetuti ülestunnistustele, mis saadi survestamise ja piinamise teel. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, tehti surmaotsuseid, ilma et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase kohtuliku arutelu menetlust.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI, Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan) – sünniaeg: 1945

Asjatundjate kogu liige, samuti Iraani kõrgeima juhi esindaja Markazi provintsis (keskprovints). Iraani peaprokurör kuni septembrini 2009, samuti luureminister president Khatami ajal.

Iraani peaprokurörina andis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi korralduse näidisprotsessideks ja juhtis neid, kus süüdistatavad jäeti ilma nende õigustest ja advokaadist. Vastutab samuti väärkohtlemiste eest Kahrizakis.

12.4.2011

16.

HADDAD, Hassan (teise nimega Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Endine kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. filiaal. Vastutas kinnipeetavatega seotud juhtumite eest, mis olid seotud valimisjärgse kriisiga, ähvardas regulaarselt kinnipeetavate perekondi, et neid vaikima sundida. Aitas väljastada Kahrizaki kinnipidamiskeskusele kinnipidamismääruseid. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR, Ali-Akbar

 

Endine kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus. Osales meeleavaldajate kohtuprotsessides. Kohus küsitles teda seoses Kahrizaki väljapressimistega. Ta mängis tähtsat rolli kinnipidamismääruste väljastamisel, millega saadeti kinnipeetavad Kahrizaki kinnipidamiskeskusesse. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI, Abbas

Sünnikoht: Yazd (Iraan) – sünniaeg: 1953

Teherani peaprokurör alates augustist 2009. Dolatabadi juhitav prokuratuur mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas juunis 2010 kaks reformimeelset parteid. Tema juhitav prokuratuur süüdistas meeleavaldajaid moharebeh'is või jumalavaenulikkuses, millega kaasneb surmanuhtlus, ning ei võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast menetlust. Samuti ründas ja vahistas tema juhitav prokuratuur reformimeelseid, inimõiguste aktiviste ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

 

20.

MOGHISSEH, Mohammad (teise nimega NASSERIAN)

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohtu juht, 28. filiaal. Tegeles valimisjärgsete kohtuasjadega. Määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel pikaaegsed vangistused ühiskondlikele ja poliitilistele aktivistidele ning ajakirjanikele ning mõistis mitmeid meeleavaldajaid ning ühiskondlikke ja poliitilisi aktiviste surma.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI, Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh – sünniaeg: umbes 1956

Iraani peaprokurör alates septembrist 2009 ning kohtusüsteemi esindaja ning endine luureminister 2009. aasta valimiste ajal. Kui ta oli 2009. aasta valimiste ajal luureminister, vastutasid tema alluvuses olevad agendid sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise eest ning survestamise teel valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitilisi tegelasi andma valetunnistusi talumatutel ülekuulamistel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning ähvardati pereliikmeid.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI, Said

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan) – sünniaeg: 1967

Teherani peaprokurör kuni 2009. aasta augustini.

Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. 2010. aasta jaanuaris leiti parlamentaarse juurdluse käigus, et ta vastutab otseselt kolme vangi kinnipidamise eest, kes hiljem vahi all olles surid. Tema töösuhe lõpetati augustis 2010 pärast seda, kui Iraani kohus uuris tema rolli seoses kolme mehe surmaga, kes tema korraldusel valimistejärgselt kinni peeti. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI, Abbas

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. filiaal. Vastutab valimisjärgsete kohtuasjade eest, määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel inimõiguste aktivistidele pikaaegsed vangistused ning mõistis mitu meeleavaldajat surma.

12.4.2011

28.

YASAGHI, Ali-Akbar

 

Ülemkohtu kohtunik. Endine kohtu esimees, Mashhadi Revolutsioonikohus. Tema juhtimisel toimunud kohtuprotsessid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, tehti surmaotsuseid, ilma et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase kohtuliku arutelu menetlust.

12.4.2011

30.

ESMAILI, Gholam-Hossein

 

Teherani kohtusüsteemi juht. Iraani Vanglate Organisatsiooni endine juht. Oma ametis osales poliitiliste meeleavaldajate massilises kinnipidamises ning vanglasüsteemis toimunud väärkohtlemise varjamises.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

 

Iraani narkootikumidevastase keskuse peadirektor. Endine Teherani politseiülem. Tema juhitav politseiüksus vastutas kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal. Teherani politsei oli samuti seotud 2009. aasta juunis Teherani ülikooli ühiselamutele korraldatud reididega, mille käigus politsei ja Basij tekitasid Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile.

10.10.2011

36.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE, Seyyed Alireza)

 

Kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik alates 2014. aasta aprillist. Endine Teherani kohtusüsteemi juht. Teherani kohtusüsteemi juhina vastutas ta inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning hukkamiste arvu suurenemise eest.

10.10.2011

37.

BANESHI, Jaber

 

Iraani kohtusüsteemi nõunik. Shirazi prokurör kuni 2012. aastani. Vastutas surmanuhtluse liigse ja üha sagedasema kasutamise eest, langetades kümneid surmamõistvaid otsuseid. Prokurör 2008. aasta Shirazi pommijuhtumiga seotud kohtuasjas, mida režiim kasutas selleks, et mõista mitu režiimi oponenti surma.

10.10.2011

40.

HABIBI, Mohammad Reza

 

Isfahani aseprokurör. Osales menetlustes, milles jäeti kostjatele tagamata õigus õiglasele kohtumenetlusele – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust olla ära kuulatud ning tema vaimse tervisega seotud probleeme. Seetõttu osales ta nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis on toonud kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise alates 2011. aasta algusest.

10.10.2011

41.

HEJAZI, Mohammad

Sünnikoht: Ispahan Sünniaeg: 1956

Relvajõudude ülemjuhataja asetäitja, mängis võtmerolli Iraani „vaenlaste” hirmutamisel ja ähvardamisel ning Iraagi kurdi külade pommitamisel. Endine IRGC Sarollah vägede juht Teherani piirkonnas, endine Basij vägede juht, mängis keskset rolli meeleavalduste mahasurumisel pärast valimisi.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa; ELAHI, Mousa Khalil)

 

Tabrizi prokurör. Ta oli seotud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasjaga ja aitas kaasa nõuetekohase menetluse õiguse rängale rikkumisele.

10.10.2011

48.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan) Sünniaeg: 1959/60

Endise presidendi ja praeguse lepitusnõukogu liikme Mahmoud Ahmadinejadi nõunik ja Kestvusrinde liige. Sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkaitseminister 2009 kuni 2011. Siseminister kuni 2009. aasta augustini. Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariietes töötavate agentide tegevust. Tema juhtimise all ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (keldri kurikuulsal 4. korrusel). Politsei väärkohtles teisi meeleavaldajaid rängalt Kahrizaki kinnipidamiskeskuses, mis toimus Mahsouli kontrolli all.

10.10.2011

49.

MALEKI, Mojtaba

 

Kermanshahi prokurör. Vastutab surmamõistvate otsuste arvu järsu suurenemise eest Iraanis, oli muu hulgas prokurör kohtuasjas, kus seitse vangi mõisteti süüdi uimastikaubanduses ning kes poodi üles samal päeval, 3. jaanuaril 2010 Kermanshahi keskvanglas.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI, Hojatollah

Sünnikoht: Selseleh (Iraan) – sünniaeg: 1964

Riikliku julgeoleku ja välispoliitika komitee liige. Lorestani provintsi parlamendisaadik. Parlamendi välis- ja julgeolekupoliitika komisjoni liige. Evini vangla ülem kuni 2012. aastani. Sellal, kui Souri oli Evini vangla ülem, oli piinamine seal tavapärane. 209. osakonnas hoiti mitmeid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest.

10.10.2011

53.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

 

Iraani parlamendi liige. Endine Teherani provintsi kindralkuberneri asetäitja („Farmandar”) kuni septembrini 2010, vastutas politseijõudude sekkumise eest ning seega meeleavaldajate represseerimise eest.

Ta sai 2010. aasta detsembris auhinna osaluse eest valimistejärgses represseerimises.

10.10.2011

54.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Isfahan Sünniaeg: 1959

Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juht. Endine Teherani provintsi IRGC kindralkuberner.

Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutab ta igasuguste repressioonide eest, sealhulgas selle eest, mida IRGC Teherani provintsis korraldas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI, Aziz

 

Teherani provintsi kriminaalkohtu kohtunik. Evini kohtu esimese kolleegiumi endine kohtunik. Juhtis mitmeid kohtuprotsesse meeleavaldajate vastu, eelkõige 2010. aasta jaanuaris kinni peetud õpetaja Abdol-Reza Ghanbari vastu, kellele määrati tema poliitilise tegevuse eest surmanuhtlus. Evini esimese astme kohus loodi Evini vanglasse, Jafari Dolatabadi tervitas selle loomist 2010. aasta märtsis. Selles vanglas on teatavaid kinnipeetavaid isoleeritud ja väärkoheldud ning neid on sunnitud andma valetunnistusi.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI, Seyyed Morteza

Sünnikoht: Mashad (Iraan) Sünniaeg: 1952

Peaprokuröri asetäitja, vastutab poliitika- ja julgeolekuküsimuste eest. Justiitsminister aastatel 2009–2013.

Ajal, mil ta oli justiitsminister, halvenesid tingimused Iraani vanglates alla üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid ning vangide väärkohtlemine oli laialt levinud. Lisaks oli tal võtmeroll Iraani diasporaa ähvardamisel ja tagakiusamisel, luues erikohtu, mis tegeleb konkreetselt riigist väljaspool elavate iraanlastega. Samuti suurenes tema ministriks olemise ajal Iraanis järsult hukkamiste arv, sealhulgas salajased hukkamised, mida valitsus välja ei kuulutanud, samuti hukkamised, mis olid seotud narkokuritegudega.

10.10.2011

60.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman Sünniaeg: 1961

Endise presidendi ja praeguse lepitusnõukogu liikme Mahmoud Ahmadinejadi nõunik. Endine kultuuri- ja islamijuhtimise minister (2009–2013). Endise Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liikmena osales ta ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

61.

MOSLEHI, Heydar (teise nimega MOSLEHI, Heidar; MOSLEHI, Haidar)

Sünnikoht: Isfahan (Iraan) Sünniaeg: 1956

Juhib organisatsiooni, mis avaldab materjale vaimulikkonna rolli kohta sõjas. Endine luureminister (2009–2013).

Tema juhtimisel jätkas luureministeerium meeleavaldajate ja dissidentide ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ja tagakiusamist. Luureministeerium juhib Evini vangla 209. osakonda, kus on kinni hoitud suurel arvul aktiviste nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest. Luureministeeriumi ülekuulajad on 209. osakonna kinnipeetavaid peksnud ning neid vaimselt väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI, Ezzatollah

Sünnikoht: Dezful (Iraan) Sünnikuupäev: 22. juuli 1959

Iraani Islamivabariigi ringhäälingu juht kuni 2014. aasta novembrini. Tõenäoliselt toimub hetkel menetlus tema määramiseks teisele kohale. IRIBi juhina vastutas ta kogu programmivaliku eest. IRIB on kandnud üle kinnipeetutelt vägivallaga saadud ülestunnistusi ja mitmeid „näidisprotsesse” 2009. aasta augustis ja 2011. aasta detsembris. Sellega rikuti selgelt rahvusvahelisi sätteid õiglase kohtuliku arutamise ja nõuetekohase menetluse õiguse kohta.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR, Reza

Sünnikoht: Maragheh (Iraan) Sünniaeg: 1957

Teherani linnavolikogu liige. Endine info- ja kommunikatsiooniminister (2009–2012).

Infoministrina oli ta üks juhtivaid ametnikke, kes vastutas tsensuuri ja kontrolli eest internetis toimuva tegevuse ning samuti igat liiki kommunikatsiooni (eelkõige mobiilitelefoni teel) üle. Poliitiliste kinnipeetavate ülekuulamise ajal kasutavad ülekuulajad nende isikuandmeid, e-kirju ja kõnesid. Mitmel korral pärast 2009. aasta presidendivalimisi ja tänavatel toimunud meeleavalduste ajal võeti ära mobiililevi ja tekstsõnumite saatmise võimalus, tõkestati satelliittelevisiooni kanalid ja koha peal internet suleti või vähemalt aeglustati.

23.3.2012

64.

KAZEMI, Toraj

 

Tehnoloogia- ja kommunikatsioonipolitsei kolonel, kuulutas välja valitsusse häkkerite töölevärbamise kampaania, et paremini kontrollida internetis liikuvat teavet ja kahjustada ohtlikke saite.

23.3.2012

65.

LARIJANI, Sadeq

Sünnikoht: Najaf (Iraak) Sünniaeg: 1960 või august 1961

Kohtusüsteemi juht. Peab andma nõusoleku karistuseks iga qesa (kättemaks), hodoud'i (kuriteod jumala vastu) ja ta'zirat'i (kuriteod riigi vastu) eest ja selle registreerima. Karistuseks võib olla surmanuhtlus, piitsutamine ja amputeerimine. Selles osas on ta isiklikult heaks kiitnud arvukad surmamõistvad otsused, mis rikuvad rahvusvahelisi standardeid, sealhulgas kividega surnuks loopimine, poomine, alaealiste hukkamine ja avalikud hukkamised, kus vangid puuakse tuhandete inimeste juuresolekul sildade külge.

Samuti on ta andud loa kehaliseks karistamiseks, näiteks süüdimõistetu jäsemete amputeerimiseks ja tema silmadesse happe tilgutamiseks. Pärast Sadeq Larijani ametisse astumist suurenes poliitiliste vangide, inimõiguste kaitsjate ja alaealiste meelevaldne vahistamine märkimisväärselt. Ka hukkamiste arv suurenes alates 2009. aastast järsult. Samuti vastutab Sadeq Larijani selle eest, et Iraani kohtuprotsessides rikutakse korrapäraselt õigust õiglasele kohtulikule arutamisele.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI, Ali

 

Kuulub kõrgeima juhi siseringi ja on üks neist, kes vastutab alates 2009. aastast toimunud protestide mahasurumise kavandamise eest, ning on seotud nendega, kes neid proteste maha suruvad.

23.3.2012

68.

RAMIN, Mohammad-Ali

Sünnikoht: Dezful (Iraan) Sünniaeg: 1954

Ülemaailmse holokausti sihtasutuse peasekretär. Sihtasutus asutati 2006. aasta holokausti üldise suhtumise läbivaatamise rahvusvahelisel konverentsil, mille Ramin Iraani valitsuse nimel korraldas. Kuni 2013. aasta detsembrini pressiministri asetäitjana peamine tsensuuri eest vastutav ametnik; vastutas otseselt paljude reformimeelsete pressiorganite (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jt) ja pressi sõltumatu ametiühingu sulgemise eest ning ajakirjanike hirmutamise või vahistamise eest.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI, Seyyed Solat

Sünnikoht: Meibod (Iraan) Sünniaeg: 1967

Mashadi linnapea, mis on Iraanis suuruselt teine linn ning kus toimuvad regulaarselt avalikud hukkamised. Endine siseministri asetäitja, vastutav poliitiliste küsimuste eest. Vastutas nende isikute represseerimise eest, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks. Hiljem määrati Iraani 2012. aasta parlamendivalimiste ja 2013. aasta presidendivalimiste valimiskomisjoni juhiks.

23.3.2012

73.

FAHRADI, Ali

 

Karaji prokurör. Vastutab inimõiguste ränga rikkumiste eest, sealhulgas selliste kohtuasjade menetlemise eest, mis lõppesid surmamõistva otsusega. Tema Karaji piirkonna prokuröriks oleku ajal on seal toimunud suur arv hukkamisi.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH, Ali

 

Prokurör. Vastutab inimõiguste ränga rikkumise eest, oli osaline alaealise hukkamises.

23.3.2012

75.

RAMEZANI, Gholamhosein

 

Kaitseministeeriumi julgeolekuülem. IRGC kaitse- ja julgeolekuülem kuni 2012. aasta märtsini. IRGC luurejuht kuni 2009. aasta oktoobrini. On seotud väljendusvabaduse allasurumisega, sealhulgas on seotud nende isikutega, kes vastutavad blogijate/ajakirjanike vahistamise eest 2004. aastal, ning väidetavalt oli tal oma osa valimisjärgsete meeleavalduste allasurumisel 2009. aastal.

23.3.2012

77.

JAFARI, Reza

Sünniaeg: 1967

Alates 2012. aastast kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Kriminaalse olemusega veebisisu kindlakstegemise komisjoni liige, nimetatud komisjon vastutab veebisaitide ja sotsiaalmeedia tsensuuri eest. Küberkuritegevuse eriprokuratuuri juhataja aastatel 2007–2012. Vastutas väljendusvabaduse allasurumise eest, sealhulgas blogijate ja ajakirjanike vahistamise, kinnipidamise ja neile süüdistuste esitamise eest. Isikuid, kes vahistati kahtlustatuna küberkuritegudes, koheldi halvasti ning nendevastased kohtuprotsessid olid ebaõiglased.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI, Bahram

 

Teherani põhjapiirkonna kohtu kohtunik. Endine Teherani prokuratuuri inspektor. Teherani provintsi vanglate ameti juhataja asetäitja. Teherani aseprokurör kuni aastani 2013. Juhtis Evini prokuratuuri. Vastutas inimõiguste kaitsjatele ja poliitilistele vangidele õiguste, sealhulgas külastusõiguse ja muude vangi õiguste keelamise eest.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evini vangla ülem, määrati ametisse 2012. aasta keskel. Pärast seda, kui temast sai vangla ülem, vanglatingimused halvenesid ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, protesteerimaks nende õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

80.

KIASATI, Morteza

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 4. filiaali kohtunik, mõistis surma neli araabia poliitvangi: Taha Heidariani, Abbas Heidariani, Abd al-Rahman Heidariani (kolm venda) ja Ali Sharifi. Nad vahistati, neid piinati ja nad poodi üles ilma nõuetekohase menetluseta. Nendele juhtumitele ja nõuetekohase menetluse puudumisele osutati 13. septembri 2012. aasta aruandes, mille oli koostanud ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Iraanis, ÜRO peasekretäri 22. augusti 2012. aasta aruandes Iraani kohta.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 2. filiaali kohtunik, mõistis 17. märtsil 2012 riigi julgeoleku vastase tegevuse ja jumalavaenulikkuse eest surma viis Ahwazi araablast: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka. Iraani ülemkohus jättis karistused 9. jaanuaril 2013 jõusse. Neid viit peeti ilma süüdistuseta kinni rohkem kui aasta, neid piinati ja nad mõisteti surma ilma nõuetekohase menetluseta.

12.3.2013

82.

Dr SARAFRAZ, Mohammad (teise nimega Haj-agha Sarafraz)

Sünniaeg: umbes 1963 Sünnikoht: Teheran Elukoht: Teheran Töökoht: IRIBi ja Press TV peakontor, Teheran.

Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) juht. Ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV endine juhataja, vastutav kõigi programmialaste otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Press TV ja IRIB on tema juhtimisel teinud koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, lastes eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, sealhulgas Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse iganädalases programmis „Iran Today”. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Bahari ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles. Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumisega.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarani provintsi prokurör, vastutav ebaseaduslike vahistamiste ja baha'i usku kinnipeetavate õiguste rikkumiste eest alates nende vahistamisest kuni luureteenistuse kinnipidamiskeskuses üksikvangistuses hoidmiseni. Dokumenteeritud on kuus konkreetset juhtu, kus nõuetekohase menetluse nõuet rikuti. Jafari oli prokurör kohtuasjades, mille tagajärjel on toimunud mitu hukkamist, sealhulgas avalikud hukkamised.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabrizi revolutsioonilise kohtu 1. filiaali kohtunik. Vastutav ajakirjanikele ning aseri etnilise vähemuse ja töötajate õiguste aktivistidele karmide karistuste määramise eest, süüdistades neid spioneerimises, riigi julgeoleku vastases tegevuses, Iraani režiimi vastases propagandas ja Iraani juhi solvamises. Ta tegi paljud oma kohtuotsused nõuetekohast menetlust järgimata ja kinnipeetavad sunniti andma valetunnistusi. Ühes olulises kohtuasjas mõistis ta 20-le vabatahtlikule maavärina tagajärgede likvideerijale vanglakaristuse nende püüete eest abistada maavärinaohvreid (maavärin Iraanis 2012. aasta augustis). Kohus leidis, et töölised on süüdi „kogunemises osalemises ja kokkumängus sooritada riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid”.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri ülem. Vastutav poliitaktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, baha'ide ja meelsusvangide ebaseaduslike vahistamiste ning väärkohtlemise eest; neid ahistati, piinati, kuulati üle ja neile ei võimaldatud advokaadi kasutamist ega nõuetekohast menetlust. Musavi-Tabar allkirjastas kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida baha'ist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus (teise nimega küberkuritegude amet või küberpolitsei)

Asukoht: Teheran, Iraani veebisait: http://www.cyberpolice.ir

Iraani küberpolitsei, mis loodi 2011. aastal, on Iraani Islamivabariigi politsei üksus, mille juht on Esmail Ahmadi-Moqaddam (loetellu kantud). Ahmadi-Moqaddam rõhutas, et küberpolitsei võtab sihikule revolutsioonivastased ja dissidentlikud rühmitused, kes kasutasid 2009. aastal internetipõhiseid sotsiaalseid võrgustikke selleks, et algatada proteste president Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu. 2012. aasta jaanuaris andis küberpolitsei internetikohvikutele välja uued juhised, milles nõutakse, et kasutajad peavad esitama oma isikuandmed, mida kohvikupidajad peavad säilitama kuus kuud; samuti peavad kohvikupidajad säilitama andmed külastatud veebisaitide kohta. Eeskirjades nõutakse ka seda, et kohvikupidajad paigaldaksid valvekaamerad ja säilitaksid nende lindistusi kuus kuud.

Nende uute eeskirjade abil võidakse luua logiraamat, mida ametivõimud saavad kasutada selleks, et jõuda jälile aktivistidele või mis tahes isikutele, keda peetakse ohuks riigi julgeolekule. 2012. aasta juunis teatas Iraani meedia, et küberpolitsei käivitab virtuaalsete privaatvõrkude mahasurumise aktsiooni. 30. oktoobril 2012 vahistas küberpolitsei ilma kohtuotsuseta blogija Sattar Beheshti riigi julgeoleku vastase tegevuse eest sotsiaalsetes võrgustikes ja keskkonnas Facebook. Beheshti oli kritiseerinud oma blogis Iraani valitsust. Ta leiti surnuna oma vangikongist 3. novembril 2012 ja usutakse, et küberpolitsei töötajad piinasid ta surnuks.

 


8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/12


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/549,

7. aprill 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas oma 22. jaanuari 2015. aasta otsusega liidetud kohtuasjades T-420/11 ja T-56/12 nõukogu otsused 2011/299/ÜVJP (2) ja 2011/783/ÜVJP (3) selles osas, mis puudutab järgmiste üksuste kandmist määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. ja Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

Uue põhjenduse alusel tuleks 32 kõnealustest üksustest kanda uuesti loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas oma 22. jaanuari 2015. aasta otsusega kohtuasjas T-176/12 nõukogu otsuse 2012/35/ÜVJP (4) kanda Bank Tejarat määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Bank Tejarat tuleks uue põhjenduse alusel uuesti kanda loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(6)

Määrust (EL) nr 267/2012 tuleks vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. mai 2011. aasta otsus 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, 24.5.2011, lk 65).

(3)  Nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 319, 2.12.2011, lk 71).

(4)  Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsus 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 19, 24.1.2012, lk 22).


LISA

1)

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa I osas esitatud loetellu kantakse järgmine üksus:

I.   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

105.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; tel: 88826690; teleks: 226641 TJTA IR.; faks: 88893641; veebisait: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat annab Iraani valitsusele märkimisväärset toetust, pakkudes nafta- ja gaasitootmise projektide jaoks rahalisi vahendeid ja finantsteenuseid. Nafta- ja gaasisektor on Iraani valitsuse jaoks oluline rahastamisallikas ning mitut Bank Tejarati poolt rahastatavat projekti viivad ellu Iraani valitsuse omandis või tema kontrolli all olevate üksuste tütarettevõtjad. Lisaks on Bank Tejarat osaliselt Iraani valitsuse omandis ja on sellega tihedalt seotud ning seetõttu on Iraani valitsusel võimalik mõjutada Bank Tejarati otsuseid, sealhulgas viimase osalemist nende projektide rahastamises, mida Iraani valitsus peab prioriteetseteks.

Lisaks sellele rahastab Bank Tejarat mitmesuguseid toornafta tootmise ja rafineerimise projekte, mille läbiviimiseks on vaja kõnealuste sektorite jaoks hankida selliseid olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mille tarnimine Iraanis kasutamiseks on keelatud, ning seetõttu võib Bank Tejarati pidada seotuks keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimisega.

8.4.2015

2)

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa III osas esitatud loetellu kantakse järgmised üksused:

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB92501, välja antud (Saksamaal) 4. jaanuaril 2005

Saksamaal asuv IRISLi valdusettevõtja, mis on IRISLi omandis ja kontrolli all.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94311, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102601, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr 9349576

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94312, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102502, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349588

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94313, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102520, välja antud (Saksamaal) 29. augustil 2005; IMO nr: 9349590

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94314, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102600, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94315, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102599, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005; IMO nr: 9349667

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94316, välja antud (Saksamaal) 21. juulil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102501, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005; IMO nr: 9349679

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94829, välja antud (Saksamaal) 19. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102655, välja antud (Saksamaal) 26. septembril 2005; IMO nr: 9165786

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94633, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102533, välja antud (Saksamaal) 1. septembril 2005; IMO nr: 9165803

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94698, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102565, välja antud (Saksamaal) 15. septembril 2005; IMO nr: 9165798

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102679, välja antud (Saksamaal) 27. septembril 2005; IMO nr: 9165815

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94632, välja antud (Saksamaal) 24. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102544, välja antud (Saksamaal) 9. septembril 2005; IMO nr 9209324

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRB94573, välja antud (Saksamaal) 18. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; ettevõtja registreerimisnumber: HRA102506, välja antud (Saksamaal) 25. augustil 2005

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa

IRISLi omandis Ocean Capital Administration GmbH kaudu, mis on IRISLi valdusettevõtja.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iraan

IRISL Maritime Training Institute on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 90 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse asepresident. Osaleb IRISLi töötajate koolitamises.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iraan

Kheibar Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all; IRISLile kuulub 81 % ettevõtja aktsiatest ja selle esindaja on juhatuse liige. Vastutab laevade tarnimise eest osadena.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran.

Kish Shipping Line Manning Co. on IRISLi omandis ja kontrolli all. Osaleb IRISLi personali töölevõtmises ja personalijuhtimises.

8.4.2015


8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/550,

24. märts 2015,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Fränkischer Grünkern (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Saksamaa taotlus registreerida nimetus „Fränkischer Grünkern” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Fränkischer Grünkern” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Fränkischer Grünkern” (KPN) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.6. „Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul” kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 410, 18.11.2014, lk 12.

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/551,

24. märts 2015,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Miel des Cévennes (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Miel des Cévennes” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Miel des Cévennes” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Miel des Cévennes” (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.4 „Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)” kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 412, 19.11.2014, lk 4.

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/552,

7. aprill 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,3-dikloropropeeni, bifenoksi, dimeteenamiid-P, proheksadiooni, tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 18 lõike 1 punkti b ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Dimeteenamiid-P ja proheksadiooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. 1,3-dikloropropeeni ja bifenoksi jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse V lisas.

(2)

1,3-dikloropropeeni kandmata jätmine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) I lisasse on sätestatud komisjoni otsuses 2011/36/EL (3). Kõik olemasolevad 1,3-dikloropropeeni sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud. Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 17 koostoimes artikli 14 lõikega 1 tuleks seega III lisast kõnealuse toimeaine jaoks sätestatud jääkide piirnormid välja jätta. Seda ei kohaldata jääkide piirnormide suhtes, mis vastavad kolmandates riikides kasutusel olevatele Codexi piirnormidele, eeldusel et asjaomased Codexi piirnormid on tarbija ohutuse seisukohalt vastuvõetavad. Ka ei tuleks seda kohaldada siis, kui jääkide piirnorme kasutatakse impordi jaoks lubatud piirnormidena.

(3)

Bifenoksi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) põhjendatud arvamuse (4) kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Ta soovitas vähendada jääkide piirnorme odra-, kaera-, rukki- ja nisuterade puhul. Toiduohutusamet tegi järelduse, et päevalilleseemnete ja rapsiseemnete puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet. Toiduohutusamet tegi järelduse, et sigade (liha, rasvkude, maks, neerud), veiste (liha, rasvkude, maks, neerud), lammaste (liha, rasvkude, maks, neerud), kitsede (liha, rasvkude, maks, neerud) ja piima (veised, lambad, kitsed) puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave kättesaadav ning riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kõnealuste kaupade puhul tuleks jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(4)

Dimeteenamiid-P puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (5) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust. Ta soovitas vähendada jääkide piirnorme maapähklite, päevalilleseemnete, rapsiseemnete, sojaubade, kõrvitsaseemnete ja suhkrupeedi (juur) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Toiduohutusamet tegi järelduse, et talisibula, aedsalati ja maitsetaimede puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(5)

Proheksadiooni puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (6) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas jääkide piirnorme vähendada laua- ja veiniviinamarjade, maasikate, koguviljade, muude väikeste puuviljade ja marjade, odra, nisu, humala, sigade (liha, rasvkude, maks, neerud), veiste (liha, rasvkude, maks, neerud), lammaste (liha, rasvkude, maks, neerud) ja kitsede (liha, rasvkude, maks, neerud) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnorme suurendada või jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist.

(6)

Tolüülfluaniidi väljajätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisast on sätestatud komisjoni direktiiviga 2010/20/EL (7). Kõik olemasolevad toimeainet tolüülfluaniidi sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud.

(7)

Tolüülfluaniidi puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (8) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust. Ta leidis, et riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(8)

Trifluraliini kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2010/355/EL (9). Kõik olemasolevad toimeainet trifluraliini sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud.

(9)

Trifluraliini puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (10) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(10)

Toiduohutusamet leidis, et selliste taimset ja loomset päritolu toodete puhul, mille kohta ei ole liidu tasandil teada antud asjakohastest lubadest või impordile kehtestatud jääkide piirnormidest ja mille kohta puuduvad ka CXLid, tuleb riskijuhtijatel asjaolusid täiendavalt kaaluda. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(11)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Laborid tegid mitme toimeaine suhtes järelduse, et teatavate kaupade puhul muudab tehnika areng vajalikuks konkreetsete määramispiiride kehtestamise.

(12)

Kuna jääkide piirnormide asjakohased muudatused tuginevad toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja nendes on võetud arvesse asjakohaseid tegureid, on need kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(13)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(14)

Et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord toodete suhtes, mida on enne piirnormide muutmist seaduslikult toodetud ning mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(15)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(16)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkuseid kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Nende toodete suhtes, mis on toodetud seaduslikult enne 28. aprilli 2015, jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist sellisel kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Nõukogu direktiiv, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(3)  Komisjoni otsus 2011/36/EL, 20. jaanuar 2011, 1,3-dikloropropeeni kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (ELT L 18, 21.1.2011, lk 42).

(4)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus bifenoksi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3215. [36 lk].

(5)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus dimeteenamiid-P jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3216. [53 lk].

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Proheksadiooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3192. [36 lk].

(7)  Komisjoni direktiiv 2010/20/EL, 9. märts 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et jätta loetelust välja toimeaine tolüülfluaniid ning tühistada seda ainet sisaldavatele taimekaitsevahenditele antud load (ELT L 60, 10.3.2010, lk 20).)

(8)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus tolüülfluaniidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(7):3300. [37 lk].

(9)  Komisjoni otsus 2010/355/EL, 25. juuni 2010, trifluraliini kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (ELT L 160, 26.6.2010, lk 30).

(10)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus trifluraliini jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3193. [16 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

veerud dimeteenamiid-P ja proheksadiooni kohta asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Dimeteenamiid, sealhulgas muud koostises esinevate isomeeride segud, kaasa arvatud dimeteenamiid-P (isomeeride summa)

Proheksadioon (proheksadioon(hape) ja selle soolad, väljendatud proheksadioonkaltsiumina)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01 (1)

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

0,01  (1)

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

 

0,01  (1)

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

India pähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

0,1

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

 

0130050

Nisperod

 

 

0130990

Muud

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

0,01  (1)

0140010

Aprikoosid

 

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Muud

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0,01  (1)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud liigi Rubus hübriidid)

 

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

 

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

0154990

Muud

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0,01  (1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

 

0161060

Kakiploomid

 

 

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Muud

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0162010

Kiivid

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm)

 

 

0162030

Granadillid

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

0163070

Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

0,01 (1)

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

0,01  (1)

0211000

a)

Kartulid

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

0212010

Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud)

 

 

0212020

Bataadid

 

 

0212030

Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

 

0213050

Maapirn (mugul-nõianõges)

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas)

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0,01  (1)

0220010

Küüslauk

 

 

0220020

Sibul (muud sibulad, hõbesibul)

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0220040

Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid)

(+)

 

0220990

Muud

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

0,01  (1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga marjad (Lycium barbarum ja L. Chinense), tamarillo)

 

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

 

 

0231030

Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

0231990

Muud

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0232010

Kurgid

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid))

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais (minimais)

 

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0,01  (1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

 

0242990

Muud

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

0,01  (1)

0251010

Põldkännak (põldkännak)

 

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

(+)

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), võilillelehed)

 

 

0251040

Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid)

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 

 

0251080

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed)

 

 

0251990

Muud

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0,01  (1)

0252010

Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht))

 

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 

 

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (Spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Harilik sigur

 

0,01  (1)

0256000

f)

Maitsetaimed

(+)

0,02  (1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Petersell (juurpeterselli lehed)

 

 

0256050

Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis'e lehed)

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 

 

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed)

 

 

0256090

Loorberilehed (sidrunhein)

 

 

0256100

Estragonpuju (iisop)

 

 

0256990

Muud

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

0,01  (1)

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad)

 

 

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

 

 

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0,01  (1)

0270010

Spargel

 

 

0270020

Hispaania artišokk (Borago officinalis'e varred)

 

 

0270030

Seller

 

 

0270040

Apteegitill

 

 

0270050

Kera-artišokk (banaani õisik)

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

viii)

Seened

 

0,01  (1)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad))

 

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

0280990

Muud

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 

0,01  (1)

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

 

0300040

Lupiinid

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,01  (1)

 

0401000

i)

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

 

0,01  (1)

0401020

Maapähklid

 

0,9

0401030

Mooniseemned

 

0,01  (1)

0401040

Seesamiseemned

 

0,01  (1)

0401050

Päevalilleseemned

 

0,01  (1)

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

0,01  (1)

0401070

Sojaoad

 

0,01  (1)

0401080

Sinepiseemned

 

0,01  (1)

0401090

Puuvillaseemned

 

0,01  (1)

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

 

0,01  (1)

0401110

Värvisafloor

 

0,01  (1)

0401120

Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Põldtuder

 

0,01  (1)

0401140

Kanepiseemned

 

0,01  (1)

0401150

Riitsinuse seemned

 

0,01  (1)

0401990

Muud

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Õliviljad

 

0,01  (1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

5.

TERAVILI

0,01 (1)

 

0500010

Oder

 

0,1

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

 

0,02  (1)

0500030

Mais

 

0,02  (1)

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss)

 

0,02  (1)

0500050

Kaer

 

0,1

0500060

Riis (tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rukis

 

0,1

0500080

Suhkrusorgo

 

0,02  (1)

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

 

0,1

0500990

Muud (kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Tee

 

 

0620000

ii)

Kohvioad

 

 

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

 

0631000

a)

Õied

 

 

0631010

Kummeliõied

 

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

 

0631030

Roosi õielehed

 

 

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Pärnaõied

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

0632010

Maasikalehed

 

 

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

0633010

Palderjanijuured

 

 

0633020

Ženžennijuured

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

0640000

iv)

Kakaooad (kääritatud või kuivatatud)

 

 

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

 

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

MAITSEAINED

 

 

0810000

i)

Seemned

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Mustköömen

 

 

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 

 

0810040

Koriandriseemned

 

 

0810050

Vürtsiköömen

 

 

0810060

Tilliseemned

 

 

0810070

Apteegitilli seemned

 

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar)

 

 

0820070

Vanillikuprad

 

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

iii)

Puukoor

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor)

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Ingver

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kollajuur (kurkum)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

0840990

Muud

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Pungad

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

 

0900020

Suhkruroog

 

 

0900030

Sigurijuured

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

i)

Kude

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

1011020

Rasvkude

 

 

1011030

Maks

 

 

1011040

Neerud

 

 

1011050

Söödav rups

 

 

1011990

Muud

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

1012020

Rasvkude

 

 

1012030

Maks

 

 

1012040

Neerud

 

 

1012050

Söödav rups

 

 

1012990

Muud

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

1013020

Rasvkude

 

 

1013030

Maks

 

 

1013040

Neerud

 

 

1013050

Söödav rups

 

 

1013990

Muud

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

1014020

Rasvkude

 

 

1014030

Maks

 

 

1014040

Neerud

 

 

1014050

Söödav rups

 

 

1014990

Muud

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

1015020

Rasvkude

 

 

1015030

Maks

 

 

1015040

Neerud

 

 

1015050

Söödav rups

 

 

1015990

Muud

 

 

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

1016030

Maks

 

 

1016040

Neerud

 

 

1016050

Söödav rups

 

 

1016990

Muud

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (küülikud, kängurud, hirved)

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

1017030

Maks

 

 

1017040

Neerud

 

 

1017050

Söödav rups

 

 

1017990

Muud

 

 

1020000

ii)

Piim

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

iii)

Linnumunad

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

iv)

Mesi (mesilaspiim, õietolm, kärjemesi)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Teod

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

lisatakse veerg bifenoksi kohta:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Bifenoks (F)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01  (3)

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Muud

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

 

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

India pähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlakad

 

0130050

Nisperod

 

0130990

Muud

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Muud

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud liigi Rubus hübriidid)

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

0154990

Muud

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

0161060

Kakiploomid

 

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora))

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm)

 

0162030

Granadillid

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

0163070

Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

0,01  (3)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0212010

Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud)

 

0212020

Bataadid

 

0212030

Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

0213050

Maapirn (mugul-nõianõges)

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

0213090

Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas)

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,01  (3)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul (muud sibulad, hõbesibul)

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid)

 

0220990

Muud

 

0230000

iii)

Viliköögivili

0,01  (3)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga marjad (Lycium barbarum ja L. Chinense), tamarillo)

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

 

0231030

Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon))

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurgid

 

0232020

Kornišonid

 

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid))

 

0233030

Arbuusid

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais (minimais)

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,01  (3)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

0,01  (3)

0251010

Põldkännak (põldkännak)

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), võilillelehed)

 

0251040

Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid)

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 

0251080

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (3)

0252010

Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht))

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (Spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)

0,01  (3)

0255000

e)

Harilik sigur

0,01  (3)

0256000

f)

Maitsetaimed

0,02  (3)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum))

 

0256040

Petersell (juurpeterselli lehed)

 

0256050

Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis'e lehed)

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed)

 

0256090

Loorberilehed (sidrunhein)

 

0256100

Estragonpuju (iisop)

 

0256990

Muud

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

0,01  (3)

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad)

 

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

 

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,01  (3)

0270010

Spargel

 

0270020

Hispaania artišokk (Borago officinalis'e varred)

 

0270030

Seller

 

0270040

Apteegitill

 

0270050

Kera-artišokk (banaani õisik)

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

viii)

Seened

0,01  (3)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad))

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

0280990

Muud

 

0290000

ix)

Merevetikad

0,01  (3)

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

0,01  (3)

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

0300040

Lupiinid

 

0300990

Muud

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,01  (3)

0401000

i)

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Mooniseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

(+)

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

(+)

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

 

0401110

Värvisafloor

 

0401120

Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Põldtuder

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuse seemned

 

0401990

Muud

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

5.

TERAVILI

 

0500010

Oder

0,02

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

0,01  (3)

0500030

Mais

0,01  (3)

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss)

0,01  (3)

0500050

Kaer

0,02

0500060

Riis (tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rukis

0,02

0500080

Suhkrusorgo

0,01  (3)

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

0,02

0500990

Muud (kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Tee

 

0620000

ii)

Kohvioad

 

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

0631000

a)

Õied

 

0631010

Kummeliõied

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

0631030

Roosi õielehed

 

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra))

 

0631050

Pärnaõied

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehed

 

0632010

Maasikalehed

 

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 

0632030

Mate

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juured

 

0633010

Palderjanijuured

 

0633020

Ženžennijuured

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

0640000

iv)

Kakaooad (kääritatud või kuivatatud)

 

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

0,05 (3)

0800000

8.

MAITSEAINED

 

0810000

i)

Seemned

0,05 (3)

0810010

Aniis

 

0810020

Mustköömen

 

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 

0810040

Koriandriseemned

 

0810050

Vürtsiköömen

 

0810060

Tilliseemned

 

0810070

Apteegitilli seemned

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

0,05 (3)

0820010

Piment

 

0820020

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar)

 

0820070

Vanillikuprad

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

0820990

Muud

 

0830000

iii)

Puukoor

0,05 (3)

0830010

Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor)

 

0830990

Muud

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (3)

0840020

Ingver

0,05 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

0,05 (3)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,05 (3)

0850000

v)

Pungad

0,05 (3)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

0,05 (3)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

vii)

Seemnerüü

0,05 (3)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,01  (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

0900020

Suhkruroog

 

0900030

Sigurijuured

 

0900990

Muud

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

i)

Kude

0,01  (3)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude