ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 73

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
17. märts 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

EELARVED

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 2 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/366

1

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 3 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/367

366

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 4 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/368

460

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 5 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/369

468

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 6 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/370

493

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 7 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2015/371

501

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

EELARVED

17.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/1


Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 2

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2015/366

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (1),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (2),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (3),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal (4),

võttes arvesse komisjonis 28. mail 2014. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3,

võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 17. detsembril 2014. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve nr 2 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 17. detsember 2014

President

M. SCHULZ


(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)  ELT L 51, 20.2.2014.


PARANDUSEELARVE nr 2 2014. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 4
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 12

— Jaotis 1:

Omavahendid 13

— Jaotis 7:

Viivised ja trahvid 17

— Jaotis 8:

Laenutehingud 20

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Tulud 24

— Jaotis 7:

Viivisintressid ja trahvid 25

— Jaotis 8:

Laenutehingud 28
— Kulud 31

— Jaotis XX:

Halduskulud poliitikavaldkondade kaupa 33

— Jaotis 01:

Majandus- ja rahandusvaldkond 37

— Jaotis 02:

Ettevõtlus ja tööstus 43

— Jaotis 03:

Konkurents 51

— Jaotis 04:

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus 53

— Jaotis 05:

Põllumajandus ja maaelu areng 68

— Jaotis 06:

Liikuvus ja transport 89

— Jaotis 07:

Keskkond 91

— Jaotis 08:

Teadusuuringud ja innovatsioon 97

— Jaotis 09:

Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia 110

— Jaotis 11:

Merendus ja kalandus 126

— Jaotis 12:

Siseturg ja teenused 166

— Jaotis 13:

Regionaal- ja linnapoliitika 174

— Jaotis 14:

Maksukorraldus ja tolliliit 188

— Jaotis 15:

Haridus ja kultuur 194

— Jaotis 16:

Teabevahetus 204

— Jaotis 17:

Tervise- ja tarbijakaitse 212

— Jaotis 18:

Siseasjad 222

— Jaotis 19:

Välispoliitika vahendid 234

— Jaotis 20:

Kaubandus 239

— Jaotis 21:

Areng ja koostöö 246

— Jaotis 22:

Laienemine 272

— Jaotis 23:

Humanitaarabi ja kodanikukaitse 278

— Jaotis 24:

Pettustevastane võitlus 285

— Jaotis 25:

Komisjoni poliitika koordineerimine ja õigusnõustamine 289

— Jaotis 26:

Komisjoni haldus 292

— Jaotis 27:

Eelarve 302

— Jaotis 28:

Audit 304

— Jaotis 29:

Statistika 306

— Jaotis 31:

Keeletalitused 311

— Jaotis 32:

Energeetika 314

— Jaotis 33:

Õigusküsimused 318

— Jaotis 34:

Kliimameetmed 325

— Jaotis 40:

Reservid 332
— Personal 334
Lisad 340

VII jagu. Regioonide Komitee

— Kulud 353

— Jaotis 1:

Institutsiooni heaks töötavad isikud 354
— Personal 358

IX jagu. Euroopa Andmekaitseinspektor

— Kulud 361

— Jaotis 1:

Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud 362
— Personal 365

A.   SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse eelarveaasta 2014 jooksul vastavalt nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 1 sätetele

KULUD

Rubriik

Eelarve 2014 (1)

Eelarve 2013 (2)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Turvalisus ja kodakondsus

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

ELi ülemaailmne roll

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Haldus

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Kompensatsioon

28 600 000

75 000 000

–61,87

Erivahendid

350 000 000

390 465 192

–10,36

Kogukulu  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TULUD

Eelarverida

Eelarve 2014 (4)

Eelarve 2013 (5)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4-9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamisest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükid 3 1 ja 3 2)

p.m.

p.m.

Jaotiste 3-9 kogutulu

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklis 2 osutatud omavahenditest (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Kogutulu  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (8)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgaaria

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Tšehhi Vabariik

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Taani

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Saksamaa

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Eesti

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Iirimaa

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Kreeka

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Hispaania

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Prantsusmaa

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Horvaatia

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Horvaatia

Itaalia

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Küpros

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Küpros

Läti

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Leedu

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luksemburg

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luksemburg

Ungari

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Madalmaad

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Austria

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Poola

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugal

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumeenia

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Sloveenia

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Sloveenia

Slovakkia

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Soome

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Rootsi

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Ühendkuningriik

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Kokku

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgaaria

206 005 000

0,300

61 801 500

Tšehhi Vabariik

645 752 000

0,300

193 725 600

Taani

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Saksamaa

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Eesti

87 252 000

0,300

26 175 600

Iirimaa

653 931 000

0,300

196 179 300

Kreeka

650 120 000

0,300

195 036 000

Hispaania

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Prantsusmaa

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Horvaatia

219 412 000

0,300

65 823 600

Itaalia

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Küpros

77 360 000

0,300

23 208 000

Läti

82 650 000

0,300

24 795 000

Leedu

141 652 000

0,300

42 495 600

Luksemburg

170 478 000

0,300

51 143 400

Ungari

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Madalmaad

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Austria

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Poola

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugal

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumeenia

544 383 000

0,300

163 314 900

Sloveenia

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovakkia

259 706 000

0,300

77 911 800

Soome

972 177 000

0,300

291 653 100

Rootsi

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Ühendkuningriik

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Kokku

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgaaria

414 657 000

 

312 477 642

Tšehhi Vabariik

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Taani

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Saksamaa

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Eesti

184 233 000

 

138 834 491

Iirimaa

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Kreeka

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Hispaania

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Prantsusmaa

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Horvaatia

438 824 000

 

330 689 434

Itaalia

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Küpros

154 720 000

 

116 594 054

Läti

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Leedu

353 042 000

 

266 045 748

Luksemburg

340 956 000

 

256 937 968

Ungari

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Madalmaad

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Austria

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Poola

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugal

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumeenia

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Sloveenia

349 637 000

 

263 479 805

Slovakkia

759 723 000

 

572 512 828

Soome

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Rootsi

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Ühendkuningriik

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Kokku

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABEL 4

Ühendkuningriigi 2013. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (10) (%)

Summa

1.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

16,2077

 

2.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Eraldatud kogukulu

 

133 640 172 409

5

Laienemisega seotud kulud (11)

 

31 848 333 003

6.

Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Ühendkuningriigi kasu (12)

 

1 176 577 247

9.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (13)

 

–17 223 040

11.

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABEL 5

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise rahastamise (–5 297 340 704 eurot) arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksud ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksud ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksudest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgaaria

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Tšehhi Vabariik

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Taani

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Saksamaa

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Eesti

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Iirimaa

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Kreeka

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Hispaania

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Prantsusmaa

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Horvaatia

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Itaalia

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Küpros

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Läti

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Leedu

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luksemburg

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Ungari

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Madalmaad

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Austria

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Poola

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugal

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumeenia

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Sloveenia

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovakkia

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Soome

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Rootsi

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Ühendkuningriik

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kokku

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 6

Üldeelarve rahastamise kokkuvõte (14) omavahendi liigi ja liikmesriigi kaupa

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (15)

Suhkrumaksude netosumma (75 %)

Tollimaksude netosumma (75 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (75 %)

Sissenõudmiskulud (25 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksud kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksude kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgaaria

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Tšehhi Vabariik

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Taani

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Saksamaa

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Eesti

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Iirimaa

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Kreeka

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Hispaania

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Prantsusmaa

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Horvaatia

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Itaalia

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Küpros

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Läti

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Leedu

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Ungari

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Madalmaad

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Austria

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Poola

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugal

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumeenia

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Sloveenia

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovakkia

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Soome

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Rootsi

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Ühendkuningriik

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Kokku

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

1

OMAVAHENDID

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

p.m.

 

p.m.

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

53 752 047

 

53 752 047

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSAMAKSED JA TAGASIMAKSED

60 000 000

 

60 000 000

7

VIIVISED JA TRAHVID

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

LAENUTEHINGUD

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

MITMESUGUSED TULUD

30 200 000

 

30 200 000

 

KÕIK KOKKU

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Tootmismaks

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Kvoodiületamise tasu

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

125 100 000

 

125 100 000

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

16 185 600 000

 

16 185 600 000

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

17 882 179 650

 

17 882 179 650

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimine

0,—

 

0,—

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0,—

 

0,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 1 — Kogusumma

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

MADALMAADE JA ROOTSI KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0
Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Käesoleval eelarveaastal liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr on 0,7536 %.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve projekt nr 2/2014

Uus summa

Belgia

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgaaria

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Tšehhi Vabariik

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Taani

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Saksamaa

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Eesti

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Iirimaa

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Kreeka

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Hispaania

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Prantsusmaa

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Horvaatia

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Itaalia

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Küpros

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Läti

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Leedu

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luksemburg

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Ungari

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Madalmaad

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Austria

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Poola

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugal

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumeenia

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Sloveenia

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovakkia

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Soome

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Rootsi

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Ühendkuningriik

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Artikkel 1 4 0 – Kokku

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

JAOTIS 7

VIIVISED JA TRAHVID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

PEATÜKK 7 0

7 0 0

Viivised

7 0 0 0

Viivised liikmesriikide riigikassade kontodelt tehtud hilinenud maksetelt

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Muud viivised

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikkel 7 0 0 — Kogusumma

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Viivisintressid ja muud intressid rahatrahvidelt

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

PEATÜKK 7 0 — KOGUSUMMA

23 000 000

9 000 000

32 000 000

PEATÜKK 7 1

7 1 0

Rahatrahvid, karistusmaksed ja muud trahvid

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Uute sõiduautode ülemääraste heitkoguste maks

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Leppetrahvid ja ühekordsed trahvid, mis on määratud aluslepingust tulenevaid kohustusi rikkunud liikmesriigile Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmata jätmise eest

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 7 1 — KOGUSUMMA

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

PEATÜKK 7 2

7 2 0

Hoiuste intressid ja rahatrahvidelt laekuvad viivised

7 2 0 0

Hoiuste intressid ja trahvid, mis tulenevad ülemäärase eelarvepuudujäägiga seotud menetluse rakendamisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 7 2 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 7 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 7 — Kogusumma

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

PEATÜKK 7 0 —

VIIVISED

PEATÜKK 7 1 —

RAHATRAHVID

PEATÜKK 7 2 —

HOIUSTE INTRESSID JA RAHATRAHVIDELT LAEKUVAD VIIVISED

PEATÜKK 7 0 —   VIIVISED

7 0 1
Viivisintressid ja muud intressid rahatrahvidelt

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Märkused

Artikkel on mõeldud trahvide pangakonto intresside ja trahvidega seotud viivisintresside jaoks.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1), eriti artiklid 14 ja 15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti artikli 78 lõige 4.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1), eriti artikkel 83.

PEATÜKK 7 1 —   RAHATRAHVID

7 1 0
Rahatrahvid, karistusmaksed ja muud trahvid

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Märkused

Komisjon võib määrata rahatrahve, perioodilisi karistusmakseid ja muid trahve ettevõtjatele ja ettevõtjate ühendustele, kes rikuvad keelde või ei täida Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaseid kohustusi.

Rahatrahvid tuleb tavaliselt tasuda kolme kuu jooksul pärast komisjoni otsusest teatamist. Kui ettevõtja on esitanud hagi Euroopa Liidu Kohtule, ei nõua komisjon summat sisse. Ettevõtja peab nõustuma maksma intressi võlalt pärast lõplikku maksetähtaega ning andma komisjonile hiljemalt lõplikuks maksetähtajaks nii võlasummat kui ka intressi või lisatasusid katva pangagarantii.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1), eriti selle artiklid 14 ja 15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

JAOTIS 8

LAENUTEHINGUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

PEATÜKK 8 0

8 0 0

Euroopa Liidu tagatised maksebilansi toetuseks võetud liidu laenudele

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Euroopa Liidu tagatis Euratomi võetud laenudele

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Euroopa Liidu tagatis liidu laenudele, mis on võetud seoses finantsabiga Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 0 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 1

8 1 0

Vahemere piirkonnas asuvate kolmandate riikidega tehtava finantskoostöö raames antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Komisjoni poolt Vahemere piirkonna ja Lõuna-Aafrika arengumaadele Euroopa Liidu investeeringupartnerite programmi raames antud laenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 1 — KOGUSUMMA

p.m.

151 000 000

151 000 000

PEATÜKK 8 2

8 2 7

Euroopa Liidu tagatis liidu sõlmitud laenukavadele makromajandusliku finantsabi andmiseks kolmandatele riikidele

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Tagatis Euratomi laenudele Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Sõltumatute Riikide Ühenduses asuvate tuumaelektrijaamade tõhususe ja turvalisuse parandamiseks

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 3

8 3 5

Euroopa Liidu tagatis Euroopa Investeerimispangast kolmandatele riikidele antud laenudele

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 3 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 5

8 5 0

Euroopa Investeerimisfondi makstud dividendid

2 477 000

 

2 477 000

 

PEATÜKK 8 5 — KOGUSUMMA

2 477 000

 

2 477 000

 

Jaotis 8 — Kogusumma

2 477 000

151 000 000

153 477 000

PEATÜKK 8 0 —

TULUD EUROOPA LIIDU TAGATISEST LAENUTEHINGUTELE LIIKMESRIIKIDES

PEATÜKK 8 1 —

KOMISJONI ANTUD LAENUD

PEATÜKK 8 2 —

TULUD EUROOPA LIIDU TAGATISEST LAENUTEHINGUTELE KOLMANDATE RIIKIDE HEAKS

PEATÜKK 8 3 —

TULUD EUROOPA LIIDU TAGATISTEST KOLMANDATE RIIKIDE FINANTSASUTUSTE ANTUD LAENUDELE

PEATÜKK 8 5 —

TAGATISASUTUSTE MAKSETEST SAADAV TULU

PEATÜKK 8 1 —   KOMISJONI ANTUD LAENUD

8 1 0
Vahemere piirkonnas asuvate kolmandate riikidega tehtava finantskoostöö raames antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

p.m.

151 000 000

151 000 000

Märkused

Artikkel on ette nähtud III eelarvejao „Komisjon” kulude eelarvestuse peatükkide 21 03 ja 22 02 alla kantud assigneeringutest Vahemere piirkonnas asuvatele kolmandatele riikidele antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksete ja intressimaksete kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võidakse selles punktis kirjendada sihtotstarbelisi tulusid, mida kasutatakse täiendavateks assigneeringuteks, millest rahastada kulusid, mille katmiseks vastav tulu on ette nähtud.

Siin kirjendatakse ka mõnedele Vahemere-äärsetele liikmesriikidele antud erilaenude ja riskikapitali tagasimaksed ja intressimaksed, kuid need moodustavad väikse osa üldmahust. Nimetatud laenud ja riskikapital anti siis, kui asjaomased riigid ei olnud veel liiduga ühinenud.

Tavaliselt ületab saadav tulu eelarves prognoositud summad, sest erilaenude intressimakseid võib tasuda nii eelmise kui ka jooksva finantsaasta jooksul. Erilaenudelt ja riskikapitalilt võetakse intressi alates laenu väljamaksmise hetkest. Erilaenude intresse makstakse poolaastamaksetena ning riskikapitali intresse üldjuhul aastamaksetena.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1638/2006, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (ELT L 310, 9.11.2006, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eelkõige selle artikkel 21.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 231/2014, 11. märts 2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 11).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 232/2014, 11. märts 2014, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 27).

III JAGU

KOMISJON

TULUD

JAOTIS 7

VIIVISINTRESSID JA TRAHVID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

PEATÜKK 7 0

7 0 0

Viivisintressid

7 0 0 0

Viivisintressid liikmesriikide riigikassade kontodele tehtud hilinenud maksetelt

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Muud viivisintressid

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikkel 7 0 0 — Kogusumma

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Viivisintressid ja muud intressid rahatrahvidelt

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

PEATÜKK 7 0 — KOGUSUMMA

23 000 000

9 000 000

32 000 000

PEATÜKK 7 1

7 1 0

Rahatrahvid, perioodilised karistusmaksed ja muud trahvid

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Uute sõiduautode ülemääraste heitkoguste maks

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Karistusmaksed ja ühekordsed trahvid, mis on määratud aluslepingust tulenevaid kohustusi rikkunud liikmesriigile Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmata jätmise eest

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 7 1 — KOGUSUMMA

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

PEATÜKK 7 2

7 2 0

Intressid deposiitidelt ja trahvidelt

7 2 0 0

Intressid hoiustelt ja viivised rahatrahvidelt, mis tulenevad ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 7 2 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 7 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 7 — Kogusumma

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

PEATÜKK 7 0 —

VIIVISINTRESSID

PEATÜKK 7 1 —

RAHATRAHVID

PEATÜKK 7 2 —

INTRESSID DEPOSIITIDELT JA TRAHVIDELT

PEATÜKK 7 0 —   VIIVISINTRESSID

7 0 1
Viivisintressid ja muud intressid rahatrahvidelt

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Märkused

Artikkel on mõeldud trahvide erikonto intresside ja trahvidega seotud viivisintresside jaoks.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1), eelkõige selle artiklid 14 ja 15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti artikli 78 lõige 4.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1), eriti artikkel 83.

PEATÜKK 7 1 —   RAHATRAHVID

7 1 0
Rahatrahvid, perioodilised karistusmaksed ja muud trahvid

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Märkused

Komisjon võib määrata rahatrahve, perioodilisi karistusmakseid ja muid trahve ettevõtjatele ja ettevõtjate ühendustele, kes rikuvad keelde või ei täida oma kohustusi, mis tulenevad allpool loetletud määrustest või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitest 101 ja 102.

Rahatrahvid tuleb tavaliselt tasuda kolme kuu jooksul pärast komisjoni otsusest teatamist. Komisjon ei nõua siiski maksmisele kuuluvat summat sisse, kui ettevõtja on esitanud hagi Euroopa Liidu Kohtule. Ettevõtja peab nõustuma maksma intressi võlalt pärast lõplikku maksetähtaega ning andma komisjonile hiljemalt lõplikuks maksetähtajaks nii võlasummat kui ka intressi või lisatasusid katva pangagarantii.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1), eelkõige selle artiklid 14 ja 15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

JAOTIS 8

LAENUTEHINGUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

PEATÜKK 8 0

8 0 0

Euroopa Liidu tagatised maksebilansi toetuseks võetud liidu laenudele

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Euroopa Liidu tagatis Euratomi võetud laenudele

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Euroopa Liidu tagatis liidu laenudele, mis on võetud seoses finantsabiga Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 0 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 1

8 1 0

Vahemere piirkonnas asuvate kolmandate riikidega tehtava finantskoostöö raames antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Komisjoni poolt Vahemere piirkonna ja Lõuna-Aafrika arengumaadele Euroopa Ühenduse investeeringupartnerite programmi raames antud laenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 1 — KOGUSUMMA

p.m.

151 000 000

151 000 000

PEATÜKK 8 2

8 2 7

Euroopa Liidu tagatis liidu sõlmitud laenukavadele makromajandusliku finantsabi andmiseks kolmandatele riikidele

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Tagatis Euratomi laenudele Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ja Sõltumatute Riikide Ühenduses asuvate tuumaelektrijaamade tõhususe ja turvalisuse parandamiseks

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 3

8 3 5

Euroopa Liidu tagatis Euroopa Investeerimispangast kolmandatele riikidele antud laenudele

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 8 3 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

PEATÜKK 8 5

8 5 0

Euroopa Investeerimisfondi makstavad dividendid

2 477 000

 

2 477 000

 

PEATÜKK 8 5 — KOGUSUMMA

2 477 000

 

2 477 000

 

Jaotis 8 — Kogusumma

2 477 000

151 000 000

153 477 000

PEATÜKK 8 0 —

TULUD EUROOPA LIIDU TAGATISTEST LAENUTEHINGUTELE LIIKMESRIIKIDES

PEATÜKK 8 1 —

KOMISJONI ANTUD LAENUD

PEATÜKK 8 2 —

TULUD EUROOPA LIIDU TAGATISEST LAENUTEHINGUTELE KOLMANDATE RIIKIDE HEAKS

PEATÜKK 8 3 —

TULUD, MIS ON SEOTUD EUROOPA LIIDU TAGATISEGA LAENUDELE, MIDA ANNAVAD FINANTSASUTUSED KOLMANDATES RIIKIDES

PEATÜKK 8 5 —

TAGATISASUTUSTE MAKSETEST SAADAV TULU

PEATÜKK 8 1 —   KOMISJONI ANTUD LAENUD

8 1 0
Vahemere piirkonnas asuvate kolmandate riikidega tehtava finantskoostöö raames antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksed ja intressid

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

p.m.

151 000 000

151 000 000

Märkused

Artikkel on ette nähtud käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse peatükkide 21 03 ja 22 02 alla kantud assigneeringutest Vahemere piirkonnas asuvatele kolmandatele riikidele antud erilaenude ja riskikapitali põhiosa tagasimaksete ja intressimaksete kajastamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võidakse selles artiklis kirjendada sihtotstarbelisi tulusid, mida kasutatakse täiendavateks assigneeringuteks, millest rahastada kulusid, mille katmiseks vastav tulu on ette nähtud.

Siia kantakse ka mõnedele Vahemere-äärsetele liikmesriikidele antud erilaenude ja riskikapitali tagasimaksed ja intressimaksed, kuid need moodustavad väikse osa üldmahust. Nimetatud laenud/riskikapital anti siis, kui asjaomased riigid ei olnud veel liiduga ühinenud.

Tavaliselt ületab saadud tulu eelarves prognoositud summad, sest erilaenude intressimakseid võib tasuda nii eelmise kui ka jooksva finantsaasta jooksul. Erilaenudelt ja riskikapitalilt võetakse intressi alates laenu väljamaksmise hetkest; erilaenude intresse makstakse poolaastamaksetena ning riskikapitali intresse üldjuhul aastamaksetena.

Õiguslik alus

Õigusliku aluse kohta vaata märkust käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse peatükkide 21 03 ja 22 02 juures.

Alusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 232/2014, 11. märts 2014, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 27).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 231/2014, 11. märts 2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 11).

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Reservid (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENTS

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

KESKKOND

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

MERENDUS JA KALANDUS

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Reservid (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

SISETURG JA TEENUSED

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

HARIDUS JA KULTUUR

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

TEABEVAHETUS

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

TERVISE- JA TARBIJAKAITSE

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

SISEASJAD

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

KAUBANDUS

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

ARENG JA KOOSTÖÖ

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

LAIENEMINE

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

KOMISJONI HALDUS

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

EELARVE

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

KEELETALITUSED

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGEETIKA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

ÕIGUSKÜSIMUSED

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

KLIIMAMEETMED

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

RESERVID

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Kogusumma

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Millest reservid (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

JAOTIS XX

HALDUSKULUD POLIITIKAVALDKONDADE KAUPA

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

XX 01

HALDUSKULUD POLIITIKAVALDKONDADE KAUPA

XX 01 01

Eri poliitikavaldkondades töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

XX 01 01 01

Institutsioonides töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

XX 01 01 01 01

Töötasud ja toetused

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Töötasude korrigeerimine

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Vahesumma

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Liidu delegatsioonides töötavate komisjoni ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

XX 01 01 02 01

Töötasud ja toetused

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Assigneeringud töötasude korrigeerimiseks

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Vahesumma

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Artikkel XX 01 01 — Vahesumma

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Koosseisuvälised töötajad ja muud juhtimiskulud

XX 01 02 01

Institutsiooni heaks töötavad koosseisuvälised töötajad

XX 01 02 01 01

Lepingulised töötajad

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Renditud tööjõud ning eri tegevusalade tehniline ja haldustugi

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Ajutiselt institutsiooni juurde lähetatud riiklikud avalikud teenistujad

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Vahesumma

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Komisjoni koosseisuvälised töötajad liidu delegatsioonides

XX 01 02 02 01

Muu personali töötasud

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Noorte ekspertide ja riikide lähetatud ekspertide koolitamine

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Muu personali ja muude teenustega seotud kulud

5,2

337 000

 

337 000

 

Vahesumma

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Institutsiooni muud juhtimiskulud

XX 01 02 11 01

Lähetus- ja esinduskulud

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Konverentside, koosolekute ja eksperdirühmadega seotud kulud

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Komiteede koosolekud

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Uuringud ja konsultatsioonid

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Info- ja juhtimissüsteemid

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Täiendus- ja juhtimiskoolitus

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Vahesumma

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Muud juhtimiskulud seoses liidu delegatsioonides töötava komisjoni personaliga

XX 01 02 12 01

Lähetus-, konverentsi- ja esinduskulud

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Delegatsioonide töötajate lisakoolitus

5,2

350 000

 

350 000

 

Vahesumma

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Artikkel XX 01 02 — Vahesumma

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete, teenuste ja hoonetega seotud kulud

XX 01 03 01

Komisjoni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

XX 01 03 01 03

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Vahesumma

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Hooned ja liidu delegatsioonides töötava komisjoni personaliga seotud muud kulud

XX 01 03 02 01

Soetamine, üürimine ja sellega seotud kulud

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Seadmed, sisustus, varustus ja teenused

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Vahesumma

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Artikkel XX 01 03 — Vahesumma

 

172 277 000

 

172 277 000

 

PEATÜKK XX 01 — KOGUSUMMA

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

PEATÜKK XX 01 —   HALDUSKULUD POLIITIKAVALDKONDADE KAUPA

XX 01 01
Eri poliitikavaldkondades töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

XX 01 01 01
Institutsioonides töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

XX 01 01 01

Institutsioonides töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

XX 01 01 01 01

Töötasud ja toetused

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Töötasude korrigeerimine

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Punkt XX 01 01 01 — Kogusumma

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Märkused

Assigneeringust kaetakse järgmised ametikohtade loetelus sisalduvatel ametikohtadel töötavate ametnike ning ajutiste töötajatega (v.a kolmandates riikides töötav personal) seotud kulud:

palgad, toetused ja muud palkadega seotud maksed;

õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud;

ajutiste töötajate töötuskindlustus ning maksed, mida komisjon peab tegema ajutiste töötajate pensioniõiguste kehtestamiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis;

mitmesugused toetused ja stipendiumid;

ametnike ja ajutiste töötajate toetused seoses vahetustega tööga või valveajaga tööl või kodus;

toetused, mida makstakse ametniku vallandamisel ilmse ebakompetentsuse tõttu;

toetused, mida makstakse juhul, kui institutsioon ütleb üles ajutise töötajaga sõlmitud lepingu;

liidu territooriumil asuvates liidu asutustes ja liidu delegatsioonides töötavate ametnike kodudes rakendatud turvameetmetega seotud kulude hüvitamine;

kindlasummalised toetused ja tunnitasu alusel tehtavad maksed AST-kategooria ametnikele ületunnitöö eest, mida kehtiva korra kohaselt ei saa hüvitada vabade päevadega / vaba ajaga;

kulud, mis on seotud paranduskoefitsientide kohaldamisega ametnike ja ajutiste töötajate töötasude suhtes ning mujale kui töökohariiki kantavate rahaliste tasude suhtes;

ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekondade) sõidukulud, mis on seotud tööle asumise, institutsioonist lahkumise või teise töökohta üleviimisega;

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused, mis hüvitatakse ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes on sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega, uuele töökohale üleviimisega ning lõpuks institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega;

kolimiskulud, mis hüvitatakse ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes on sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega, uuele töökohale üleviimisega ning lõpuks institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega;

päevarahad, mida makstakse ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega või üleviimisega teisele töökohale;

üleminekukulud, mis on seotud ametnikega, kes on määratud uutes liikmesriikides asuvatele ametikohtadele enne ühinemist, kuid kellelt nõutakse teenistuse jätkamist nendes liikmesriikides ka pärast ühinemiskuupäeva ning kellel vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste X lisale on erandkorras õigus samadele finants- ja materiaalsetele tingimustele kui need, mida komisjon kohaldas enne ühinemist;

eelarveaasta jooksul nõukogu heaks kiidetud töötasude kõigi kohandamistega seotud kulud.

Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse igal aastal nõukogu määrus liidu institutsioonide ametnike ja muude teenistujate palgaskaalade korrigeerimise kohta, kaasa arvatud palgakasv ja toetused (viimati ELT L 338, 22.12.2010, lk 1).

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 alusel on sihtotstarbeline tulu hinnanguliselt 48 900 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

XX 01 01 01 01
Töötasud ja toetused

Arvandmed

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

JAOTIS 01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01 01

MAJANDUSE JA RAHANDUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

MAJANDUS- JA RAHALIIT

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Reservid (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

RAHVUSVAHELISED MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANTSTEHINGUD JA RAHASTAMISVAHENDID

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Jaotis 01 — Kogusumma

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Reservid (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

PEATÜKK 01 01 —   MAJANDUSE JA RAHANDUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

01 01

MAJANDUSE JA RAHANDUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

01 01 01

Majanduse ja rahanduse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Majanduse ja rahanduse poliitikavaldkonna koosseisuvälised töötajad ja muud juhtimiskulud

01 01 02 01

Koosseisuvälised töötajad

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Muud juhtimiskulud

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Artikkel 01 01 02 — Vahesumma

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Majanduse ja rahanduse poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud ning muud tegevuskulud

01 01 03 01

Majanduse ja rahanduse poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud ning muud tegevuskulud

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Konkreetsete elektroonika-, telekommunikatsiooni ja informaatikavajadustega seotud kulud

5,2

300 000

 

300 000

 

Artikkel 01 01 03 — Vahesumma

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Peatükk 01 01 — Kogusumma

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Majanduse ja rahanduse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

64 450 317

–11 162

64 439 155

PEATÜKK 01 03 —   RAHVUSVAHELISED MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01 03

RAHVUSVAHELISED MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED

01 03 01

Osalus rahvusvaheliste finantsasutuste kapitalis

01 03 01 01

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank — Märgitud kapitali aktsiate sissemakse rahastamine

4

 

 

01 03 01 02

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank — Märgitud kapitali sissenõutav osa

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 01 03 01 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Euroopa Liidu tagatis liidu laenudele, mis on võetud seoses makromajandusliku finantsabiga kolmandatele riikidele

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Tagatis Euratomi laenudele kolmandates riikides asuvate tuumaelektrijaamade tõhususe ja turvalisuse parandamiseks

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

ELi tagatis EIPst kolmandatele riikidele antud laenudele ja laenutagatistele

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Maksed tagatisfondi

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Peatükk 01 03 — Kogusumma

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makromajanduslik finantsabi

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Märkused

Selle erakorralise abi eesmärk on leevendada finantsolukorda teatavates kolmandates riikides, kus esineb makromajanduslikke probleeme, millega kaasneb maksebilansi defitsiit ja/või tõsine eelarve tasakaalustamatus.

Sellise abi andmise otseseks tingimuseks on, et abi saavad riigid rakendaksid makromajandusliku stabiliseerimise ning struktuurilise kohandamise meetmeid. Reeglina täiendavad liidu meetmed Rahvusvahelise Valuutafondi tegevust, mida kooskõlastatakse muude kahepoolsete rahastajatega.

Makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimuseks on sõltumatu riikliku auditeerimisasutuse olemasolu abi saavas riigis.

Komisjon teavitab regulaarselt eelarvepädevaid institutsioone abisaajariikide makromajanduslikust olukorrast ning annab kord aastas põhjalikult aru selle abi kasutamisest.

Artikli assigneeringuid kasutatakse ka finantsabi rahastamiseks, mis on mõeldud Venemaaga toimunud konflikti ajal kannatada saanud Gruusia piirkondade ülesehitamiseks. Meetmed peaksid olema suunatud peamiselt riigi makromajanduslikule stabiliseerimisele. Abiks eraldatav kogusumma otsustati rahvusvahelisel rahastajate konverentsil 2008. aastal.

Kõnealuse artikli assigneeringuid kasutatakse ka makromajandusliku finantsabiga seotud laenuvõtmise ja -andmise tehingute sõlmimisel ja teostamisel tekkinud liidu kulude katmiseks või ajutiseks eelrahastamiseks.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2006/880/EÜ, 30. november 2006, ühenduse erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole (ELT L 339, 6.12.2006, lk 36).

Nõukogu otsus 2007/860/EÜ, 10. detsember 2007, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Liibanonile (ELT L 337, 21.12.2007, lk 111).

Nõukogu otsus 2009/889/EÜ, 30. november 2009, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (ELT L 320, 5.12.2009, lk 1).

Nõukogu otsus 2009/890/EÜ, 30. november 2009, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Armeeniale (ELT L 320, 5.12.2009, lk 3).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 388/2010/EL, 7. juuli 2010, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (ELT L 179, 14.7.2010, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 938/2010/EL, 20. oktoober 2010, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (ELT L 277, 21.10.2010, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 778/2013/EL, 12. august 2013, täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (ELT L 218, 14.08.2013, lk 15).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1025/2013/EL, 22. oktoober 2013, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile (ELT L 283, 25.10.2013, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1351/2013/EL, 11. detsember 2013, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (ELT L 341, 18.12.2013, lk 4).

PEATÜKK 01 04 —   FINANTSTEHINGUD JA RAHASTAMISVAHENDID

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01 04

FINANTSTEHINGUD JA RAHASTAMISVAHENDID

01 04 01

Euroopa Investeerimisfond

01 04 01 01

Euroopa Investeerimisfond — Märgitud kapitali aktsiate sissemakse rahastamine

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Euroopa Investeerimisfond — Märgitud kapitali sissenõutav osa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 01 04 01 — Vahesumma

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Tuumaohutus — Koostöö Euroopa Investeerimispangaga

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Tagatis Euratomi laenudele

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate valdkonna programmide (enne 2014. aastat) lõpuleviimine

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Peatükk 01 04 — Kogusumma

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate valdkonna programmide (enne 2014. aastat) lõpuleviimine

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Märkused

Endised artiklid 01 04 04, 01 04 05 ja 01 04 06

Assigneering on mõeldud eelmiste aastate kulukohustustega seotud tegemata maksete katteks.

Kuigi kohustusperiood on lõppenud, peavad vahendid toimima mitu aastat, mille jooksul on vaja makseid investeeringuteks ja tagatiskohustuste täitmiseks. Seepärast jätkatakse aruandlus- ja järelevalvenõuete kohaldamist kuni kõnealuste vahendite kestvusperioodi lõpuni.

Oma kohustuste täitmiseks võib komisjon võla ajutise tagamise eesmärgil kasutada oma sularahavarusid. Sellisel juhul kohaldatakse nõukogu 22. mai 2000. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 (millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1)) artiklit 12.

Artiklisse kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide osamaksudest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 6 3 0 ja mis moodustavad finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide e–g kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse vastavaid assigneeringuid ja toimub rakendamine vastavalt käesoleva eelarvejao kulude kalkulatsiooni käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond”, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Tulu alusel, mis on saadud kandidaatriikide ja Lääne-Balkani potentsiaalsete kandidaatide rahalisest osalusest seoses liidu programmides osalemisega ja mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 0 3 1, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele e–g.

Tulu alusel, mis on saadud usalduskontodelt ja kantud tulude eelarvestuse artiklisse 5 2 3, eraldatakse käesolevasse artiklisse täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmäärusele.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 98/347/EÜ, 19. mai 1998, finantsabi meetmete kohta uuenduslikele ja töökohti loovatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) – kasvu ja tööhõive initsiatiiv (EÜT L 155, 29.5.1998, lk 43).

Nõukogu otsus 2000/819/EÜ, 20. detsember 2000, ettevõtjaid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) käsitleva mitmeaastase programmi kohta (2001–2005) (EÜT L 333, 29.12.2000, lk 84).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1776/2005/EÜ, 28. september 2005, millega muudetakse nõukogu otsust 2000/819/EÜ ettevõtteid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) käsitleva mitmeaastase programmi kohta (2001–2005) (ELT L 289, 3.11.2005, lk 14).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1639/2006/EÜ, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013) (ELT L 310, 9.11.2006, lk 15).

JAOTIS 02

ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

02 01

ETTEVÕTLUSE JA TÖÖSTUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME NING VÄIKESTE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE PROGRAMM

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

KAUPADE SISETURG JA VALDKONDLIKU POLIITIKA PÕHIMÕTTED

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

„HORISONT 2020” — ETTEVÕTETEGA SEOTUD TEADUSUURINGUD

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EUROOPA SATELLIITNAVIGATSIOONI PROGRAMMID („EGNOS” JA „GALILEO”)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

MAA SEIRE EUROOPA PROGRAMM

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Jaotis 02 — Kogusumma

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

PEATÜKK 02 01 —   ETTEVÕTLUSE JA TÖÖSTUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

02 01

ETTEVÕTLUSE JA TÖÖSTUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

02 01 01

Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna koosseisuvälised töötajad ja muud juhtimiskulud

02 01 02 01

Koosseisuvälised töötajad

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Muud juhtimiskulud

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Artikkel 02 01 02 — Vahesumma

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna meetmete ja programmide toetuskulud

02 01 04 01

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi toetuskulud

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Õigusaktide standardimise ja ühtlustamise toetuskulud

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Euroopa satelliitnavigatsiooniprogrammide toetuskulud

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Maa seire Euroopa programmi („Kopernik”) toetuskulud

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Artikkel 02 01 04 — Vahesumma

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna teadus- ja innovatsiooniprogrammide toetuskulud

02 01 05 01

Teadus- ja innovatsiooniprogramme rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud — „Horisont 2020”

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Teadus- ja innovatsiooniprogrammide rakendamisel osalevad koosseisuvälised töötajad — „Horisont 2020”

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Teadus- ja innovatsiooniprogrammide muud halduskulud — „Horisont 2020”

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Artikkel 02 01 05 — Vahesumma

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Rakendusametid

02 01 06 01

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet — Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmist antav toetus

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Artikkel 02 01 06 — Vahesumma

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Peatükk 02 01 — Kogusumma

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Ettevõtluse ja tööstuse poliitikavaldkonna ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

65 749 316

–11 387

65 737 929

PEATÜKK 02 02 —   ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME NING VÄIKESTE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE PROGRAMM

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

02 02

ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME NING VÄIKESTE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE PROGRAMM

02 02 01

Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) rahastamisvõimaluste parandamine omakapitali ja laenude kujul

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Konkurentsivõime ja ettevõtluse valdkonna varasemate meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

02 02 77 01

Ettevalmistav meede — Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) toetamine uues finantskeskkonnas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Katseprojekt — Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele”

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Ettevalmistav meede — Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele”

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Katseprojekt — Meetmed tekstiili- ja jalatsisektoris

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Ettevalmistav meede — Euroopa turismi tippsihtkohad

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Ettevalmistav meede — Säästev turism

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Ettevalmistav meede — Sotsiaalturism Euroopas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Ettevalmistav meede — Euroopa ja riikidevaheliste kultuuriturismitoodete edendamine erilise rõhuasetusega kultuuri- ja tööstustoodetel

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Ettevalmistav meede — Turism ja selle kõigile kättesaadavus

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Ettevalmistav meede — Euroopa – Vahemere piirkonna innovatiivsed ettevõtjad muutuste nimel

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Katseprojekt — Kindlustuse kättesaadavuse lihtsustamine füüsilisest isikust ehitusettevõtjatele ja väikestele ehitusettevõtjatele, et ergutada uuendustegevust ja ökotehnoloogia edendamist Euroopa Liidus

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Katseprojekt — Haruldaste muldmetallide alane Euroopa pädevusvõrgustik

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Katseprojekt — Euroopa „loomepiirkondade” arendamine

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Katseprojekt — Piiriüleselt tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) tasumata nõuete kiire ja tõhus sissenõudmine

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Ettevalmistav meede — Seotud tegevusaladel toimivate Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) vahel ühtlustatud e-äri protsessid ja standardid

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Katseprojekt — Tootmise tulevik

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Artikkel 02 02 77 — Vahesumma

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Peatükk 02 02 — Kogusumma

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) rahastamisvõimaluste parandamine omakapitali ja laenude kujul

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Märkused

Uus artikkel

Assigneeringut kasutatakse omakapitali ja laenude pakkumiseks VKE-dele, et parandada nende rahastamisvõimalusi käivitamis-, kasvu- ja üleminekuetapis.

Laenutagamisrahastust (LGF) pakutakse vastutagatisi, otsetagatisi ja muid riskijagamise vahendeid, et rahastada laenusid, vähendamaks elujõuliste VKEde eriraskusi rahastamisele juurdepääsul, mille põhjustab nende arvatav kõrge riskitase või piisava tagatise puudumine, ja väärtpaberistada VKEde laenurahaportfelle.

Kasvu toetav omakapitalirahastu (EFG) võimaldab teha investeeringuid riskikapitalifondidesse, mis investeerivad eelkõige piiriüleselt tegutsevatesse VKEdesse nende laienemis- ja kasvuetapis. Luuakse ka võimalus teha investeeringuid varajase kasvuetapi fondidesse koos programmi „Horisont 2020” raames toimiva teadus-, arendus- ja uuendustegevuse omakapitalirahastuga. Mitmeetapilistesse fondidesse tehtavate ühisinvesteeringute puhul pakutakse investeeringuid proportsionaalselt ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi raames tegutsevast EFGst ning programmi „Horisont 2020” raames loodud teadus- ja uuendustegevuse omakapitalirahastust. EFG toetust pakuvad a) otse Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja muud üksused, kellele komisjon on andnud rakendamisvolitused, ning b) piiriüleste investeeringutega tegelevad fondifondid ja investeerimisvahendid.

Artiklisse kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artikli 6 3 0 alla ja mis moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide e–g kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse ja rakendatakse vastavaid assigneeringuid vastavalt käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond”, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Finantsmääruse artikli 140 lõike 6 kohaselt võib rahastamisvahendist tehtud ja tulude eelarvestuse punkti 6 3 4 1 kantud tagasimakseid komisjonile, sealhulgas kapitali tagasimakseid, vabastatud tagatisi ja laenu põhisumma tagasimakseid, kasutada täiendavateks assigneeringuteks vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktile i.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1287/2013, 11. detsember 2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 33), ning eeskätt selle artikli 3 lõike 1 punkt d.

PEATÜKK 02 05 —   EUROOPA SATELLIITNAVIGATSIOONI PROGRAMMID („EGNOS” JA „GALILEO”)

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

02 05

EUROOPA SATELLIITNAVIGATSIOONI PROGRAMMID („EGNOS” JA „GALILEO”)

02 05 01

Ülemaailmsete satelliitnavigatsioonil põhinevate teenuste ja infrastruktuuri (Galileo) väljaarendamine ja käikuandmine 2019. aastaks

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

2020. aastaks selliste satelliidipõhiste teenuste pakkumine, mis võimaldavad parandada GPS-süsteemi toimimist, kattes järk-järgult terve Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) piirkonna (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Euroopa GNSSi Agentuur

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Euroopa satelliitnavigatsiooni programmid („EGNOS” ja „Galileo”)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Peatükk 02 05 — Kogusumma

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Ülemaailmsete satelliitnavigatsioonil põhinevate teenuste ja infrastruktuuri (Galileo) väljaarendamine ja käikuandmine 2019. aastaks

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Märkused

Uus artikkel

Liidu rahaline toetus Euroopa GNSS-programmidele on ette nähtud järgmise tegevuse rahastamiseks:

programmi „Galileo” kasutuselevõtuetapi lõpuleviimine, sealhulgas kosmoses asuva ja maapealse infrastruktuuri rajamine, paigaldamine ja kaitse, ning ettevalmistused kasutusetapiks, sealhulgas teenuste osutamise ettevalmistavad meetmed;

programmi „Galileo” kasutusetapp, mis hõlmab kosmose- ja maapealse infrastruktuuri haldamist, hooldust, pidevat parandamist, täiustamast ja kaitset, järgmiste põlvkondade süsteemide väljatöötamist ja süsteemi teenuste täiustamist, sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, süsteemi pakutavate teenuste osutamist ja turustamist ning kõiki muid programmi nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke toiminguid.

Artiklisse kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artikli 6 3 0 alla ja mis moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide b ja d kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse ja rakendatakse vastavaid assigneeringuid vastavalt käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond”, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Artiklisse kantud assigneeringutele võib lisada EFTA riikide rahalise osaluse programmide konkreetsetes osades.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2008, 9. juuli 2008, Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta (ELT L 196, 24.7.2008, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1285/2013, 11. detsember 2013, Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 876/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 1), ning eeskätt selle artikli 2 lõige 4.

JAOTIS 03

KONKURENTS

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

03 01

KONKURENTSI POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Jaotis 03 — Kogusumma

94 462 975

–13 238

94 449 737

PEATÜKK 03 01 —   KONKURENTSI POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

03 01

KONKURENTSI POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

03 01 01

Konkurentsi poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Konkurentsi poliitikavaldkonna koosseisuväliste töötajatega seotud kulud ja muud juhtimiskulud

03 01 02 01

Koosseisuvälised töötajad

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Muud juhtimiskulud

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Artikkel 03 01 02 — Vahesumma

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Konkurentsi poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Konkurentsipoliitika valdkonnas komisjoni otsuste vastu algatatud õiguslikest menetlustest tulenevad kahjunõuded

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Peatükk 03 01 — Kogusumma

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Konkurentsi poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

76 441 073

–13 238

76 427 835

JAOTIS 04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 01

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSTE JA SOTSIAALSE KAASATUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EUROOPA SOTSIAALFOND

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FOND

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND (IPA) — TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA MEETMED JA INIMRESSURSSIDE ARENDAMINE

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

EUROOPA ABIFOND ENIM PUUDUST KANNATAVATE ISIKUTE JAOKS

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Jaotis 04 — Kogusumma

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

PEATÜKK 04 01 —   TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSTE JA SOTSIAALSE KAASATUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

04 01

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSTE JA SOTSIAALSE KAASATUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

04 01 01

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonna koosseisuvälised töötajad ja muud juhtimiskulud

04 01 02 01

Koosseisuvälised töötajad

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Muud juhtimiskulud

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Artikkel 04 01 02 — Vahesumma

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonna meetmete ja programmide toetuskulud

04 01 04 01

Euroopa Sotsiaalfondi toetuskulud ja mitteoperatiivne tehniline abi

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi toetuskulud

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi toetuskulud — Tööhõive, sotsiaalpoliitika meetmed ja inimressursside arendamine

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetuskulud

9

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 04 01 04 — Vahesumma

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Peatükk 04 01 — Kogusumma

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

59 654 015

–10 332

59 643 683

PEATÜKK 04 02 —   EUROOPA SOTSIAALFOND

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 02

EUROOPA SOTSIAALFOND

04 02 01

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 1. eesmärk (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piiriäärsetes maakondades rahu ja leppimise saavutamiseks mõeldud eriprogrammi lõpuleviimine (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 1. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 2. eesmärk (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 2. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 3. eesmärk (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 3. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

„EQUALi” meetmete lõpuleviimine (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Varasemate ühenduse algatuste lõpuleviimine (enne 2000. aastat alustatud)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Uuenduslikud meetmed ja tehniline abi (2000–2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Uuenduslikud meetmed ja tehniline abi (enne 2000. aastat)

1,2

 

 

04 02 17

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Lähenemine (2007–2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine – Programm „PEACE” (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine – Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive (2007–2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine – Tegevuse tehniline abi (2007–2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Euroopa Sotsiaalfond – Vähem arenenud piirkonnad – Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Euroopa Sotsiaalfond – Üleminekupiirkonnad – Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Euroopa Sotsiaalfond — Arenenumad piirkonnad— Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

04 02 63 01

Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida haldab komisjon

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 04 02 63 — Vahesumma

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Peatükk 04 02 — Kogusumma

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Märkused

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 175 on ette nähtud, et artiklis 174 seatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamist tuleb toetada struktuurifondide (kuhu kuulub ka ESF) toel võetavate meetmetega. Struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja ülesehitus on määratletud kõnealuse lepingu artikli 177 kohaselt.

Finantsmääruse artikliga 80 on ette nähtud finantskorrektsioonid juhul, kui kulud on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes.

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikliga 39, määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklitega 100 ja 102 ning määruse (EL) 130/2013 muudetud ettepaneku artiklitega 85, 144 ja 145 on komisjoni tehtavate finantskorrektsioonidega seoses ette nähtud erieeskirjad, mida kohaldatakse ESFi finantskorrektsioonide puhul.

Sel alusel tehtud finantskorrektsioonidest saadud mis tahes tulu kantakse tulude eelarvestuse punkti 6 5 0 0 ja see on finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkti c kohaselt sihtotstarbeline tulu.

Finantsmääruse artiklis 177 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel meetmega seonduvad eelmaksed täielikult või osaliselt tagasi makstakse.

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 82 on sätestatud erieeskirjad, mida kohaldatakse ESFi puhul eelmaksena makstud summade tagasimaksmise suhtes.

Eelmakse tagasimakstud summad loetakse sihtotstarbeliseks sisetuluks vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 4 ja need tuleb kanda punktidesse 6 1 5 0 või 6 1 5 7.

Pettusevastase võitluse meetmeid rahastatakse artikli 24 02 01 alusel.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artiklid 174, 175 ja 177.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, 21. juuni 1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1), eriti selle artikkel 39.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999, 12. juuli 1999, Euroopa Sotsiaalfondi kohta (EÜT L 213, 13.8.1999, lk 5).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi (ELT L 210, 31.7.2006, lk 12).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), eriti selle artiklid 82, 83, 100 ja 102.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti selle artikli 21 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 80 ja 177.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Alusaktid

24. ja 25. märtsi 1999. aasta Berliini Euroopa Ülemkogu järeldused.

16. ja 17. detsembri 2005. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused.

7. ja 8. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused.

04 02 64
Noorte tööhõive algatus

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Märkused

Uus artikkel

Assigneering on ette nähtud selleks, et anda ESFi vahenditest täiendavat toetust meetmetele, millega võideldakse noorte tööpuuduse vastu. Tegemist on majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi raames noorte tööhõive algatuse jaoks makstavate konkreetsete summadega piirkondades, kus 2012. aastal oli noorte tööpuuduse määr üle 25 % või liikmesriikide puhul, kus noorte tööpuuduse määr tõusis 2012. aastal rohkem kui 30% võrra, piirkondades, kus noorte tööpuuduse määr on suurem kui 20% („rahastamiskõlblikud piirkonnad”). 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil on sellele eelarvereale eraldatud täiendavalt 3 000 000 000 eurot, mis on ette nähtud ESFi toetuste maksmiseks rahastamiskõlblikes piirkondades.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).

PEATÜKK 04 03 —   TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 03

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

04 03 01

Eesõigused ja eripädevused

04 03 01 01

Ametiühingute esindajatega peetavate esialgsete konsultatsioonide koosolekute kulud

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Sotsiaalset ja demograafilist olukorda ning perekondi käsitlevad analüüsid ja uuringud

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Töötajate organisatsioonidele suunatud teavitus- ja koolitusmeetmed

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Ettevõtjate esindajate teavitamine, nõustamine ja kaasamine

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Töösuhted ja sotsiaalne dialoog

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Artikkel 04 03 01 — Vahesumma

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

04 03 02 01

Programm „PROGRESS” – ELi tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURESi tegevussuund — Tööjõu geograafilise liikuvuse ja tööhõivega seonduvate võimaluste edendamise toetamine

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Rahastamisvahenditele juurdepääsu lihtsustamine ettevõtjate jaoks, eelkõige tööturult tõrjutute ja sotsiaalse ettevõtlusega tegelejate jaoks

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Artikkel 04 03 02 — Vahesumma

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Programmi „Progress” meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

EURESi meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Muude meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

04 03 77 02

Katseprojekt — Eluaseme omamise õiguse kaitse edendamine

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Katseprojekt — Lähetatud töötajate töö- ja elutingimused

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Katseprojekt — Töökohtade säilitamise meetmed

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Katseprojekt — Töötajate liikuvuse ja integratsiooni suurendamine liidus

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Katseprojekt — Ametiasutuste, äriettevõtete ja mittetulundusettevõtete ulatuslik koostöö inimeste integreerimiseks ühiskonda ja tööturule

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Ettevalmistav meede — Sinu esimene EURESi töökoht

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Katseprojekt — Sotsiaalne solidaarsus sotsiaalseks integratsiooniks

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Ettevalmistav meede — Teabekeskused lähetatud töötajatele ja võõrtöötajatele

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Katseprojekt — Ebakindla töö muutmine õigustega tagatud tööks

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Katseprojekt — Eakate väärkohtlemise ärahoidmine

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Katseprojekt — Vanemaealiste töötajate töötervishoid ja tööohutus

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Ettevalmistav meede — Noortele suunatud aktiveerimismeetmed: algatuse „Noorte liikuvus” rakendamine

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Ettevalmistav meede — Sotsiaalettevõtlusest ja noorte ettevõtlusest juhinduv sotsiaalne innovatsioon

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Katseprojekt — Euroopa töötuskindlustuse ja töötushüvitise kava teostatavus ja lisaväärtus

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Ettevalmistav meede – Mikrolaenud konkreetselt noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Artikkel 04 03 77 — Vahesumma

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Peatükk 04 03 — Kogusumma

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

04 03 02 01
Programm „PROGRESS” – ELi tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Märkused

Uus punkt

Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi üldeesmärk on aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” ning selle tööhõive ja hariduse edendamise ja vaesuse vastu võitlemisega seonduvate peamiste eesmärkide rakendamisele, andes rahalist toetust liidu eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi üldeesmärkide saavutamiseks tööhõive kõrge taseme edendamisel, piisava sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja töötingimuste parandamisel on programmi „Progress” tegevussuuna konkreetsed eesmärgid:

töötada välja ja levitada kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi teadmisi tagamaks, et ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alased õigusaktid põhinevad usaldusväärsetel tõendusmaterjalidel ja vastavad eri liikmesriikide ja teiste osalevate riikide vajadustele, väljakutsetele ja tingimustele;

edendada tõhusat ja kaasavat teabe jagamist, vastastikust õppimist ja dialoogi ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alaste õigusaktide kohta ELi, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, et osutada liikmesriikidele ja teistele osalevatele riikidele abi nende poliitika väljatöötamisel ja ELi õiguse rakendamisel;

anda poliitikakujundajatele rahalist toetust sotsiaal- ja tööturupoliitika reformide edendamiseks, suurendada peamiste osalejate suutlikkust sotsiaalse eksperimenteerimise kavandamiseks ja rakendamiseks ning muuta vastavad teadmised ja kogemused kättesaadavaks;

Euroopa tööhõivesuuniste ja -soovituste rakendamise ja mõju jälgimine ja hindamine eelkõige ühise tööhõivearuande kaudu ning Euroopa tööhõivestrateegia ja üldise majandus- ja sotsiaalpoliitika vahelise vastasmõju analüüsimise teel;

anda liidu ja liikmesriikide organisatsioonidele rahalist toetust, et arendada, edendada ja toetada liidu tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alaste õigusaktide rakendamist;

suurendada teadlikkust, vahetada häid tavasid, levitada teavet ning edendada arutelu töötingimusi ning töö- ja pereelu ühitamist (nt peresõbralik ja mitteametlike hooldajate suhtes sõbralik poliitika töökeskkonnas, asjakohase kvaliteediga ja taskukohase lastehoiu, lapseootel naiste ja töötavate emade ning tööturule uuesti sisenevate naiste tugitaristu toetamine jne) ning vananevat ühiskonda käsitlevate põhiliste sõlmküsimuste ja tegevuspõhimõtete üle, sealhulgas sotsiaalpartnerite hulgas;

ergutada töökohtade loomist, edendada noorte tööhõivet ja võidelda vaesuse vastu, edendades suuremat sotsiaalset sidusust sotsiaalse märgise abil.

Sotsiaalse märgise eesmärk on edendada:

sotsiaalsete miinimumstandardite rakendamist kogu Euroopas kaasatud ettevõtete korrapärase jälgimise ja hindamise kaudu;

sotsiaalse sidususe parandamist Euroopa tasandil;

ebakindla töö osakaalu vähendamist;

investeeringuid sotsiaalselt vastutustundlikesse ettevõtetesse.

Projekt haakub sotsiaalettevõtluse eksperdirühma tööga, sellega täiendatakse vahearuannet sotsiaalettevõtluse algatuse kohta, mille tähtaeg on 2014. aastal, ning see ühendab tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse strateegia 2014–2020 meetmed.

Sotsiaalset märgist nimetatakse kaheksas Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud dokumendis (millest viis on seadusandlikud dokumendid).

Teostatavusuuringus ja kõrgetasemelisel konverentsil sidusrühmadega tuleks uurida sotsiaalse märgise loomise võimalusi nii poliitilise mõju seisukohast eri poliitikavaldkondadele kui ka ettevõtete tasandil. Uuringus tuleks eritähelepanu pöörata järgmisele:

sotsiaalse märgise võimalik mõju ja kasu eri poliitikavaldkondades;

mis tüüpi ettevõtted soovivad endale vabatahtlikult võtta kohustuse järgida sotsiaalseid miinimumkriteeriumeid, mis on olemasolevatest rahvusvahelistest, ELi ja siseriiklikest sotsiaalvaldkonda käsitlevatest õigusaktidest rangemad;

võimalus koostada äriharta kõrgete sotsiaalsete väärtustega ettevõtetele ja kehtestada astmelised sotsiaalkriteeriumid, mida ettevõtetel tuleb sotsiaalse märgise saamiseks täita;

uurida, kuidas sotsiaalset märgist taotlevaid ettevõtteid hinnata ja jälgida;

kuidas panna paika teavitamiskava (mis on mõeldud nii ettevõtetele kui ka kodanikele) koos sotsiaalse märgise veebisaidiga, samuti kriteeriumidega sotsiaalse märgise omistamise, menetluste, märgise saanud ettevõtete loetelu jms kohta.

Projekt peaks võimaldama märgiste kogumi üldist lihtsustamist, mille tulemusena luuakse üks Euroopa märgis, et tarbijaid ja investoreid paremini teavitada ja läbipaistvust suurendada.

Käesolevale eelarvereale kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 6 3 0 ja mis moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide e–g kohaselt sihtotstarbelise tulu. Selle tulu alusel eraldatakse ja rakendatakse vastavaid assigneeringuid vastavalt käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond”, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1296/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (ELT L 347, 20.12.2013, lk 238), eriti selle artikli 3 lõike 1 punkt a.

04 03 02 03
Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Rahastamisvahenditele juurdepääsu lihtsustamine ettevõtjate jaoks, eelkõige tööturult tõrjutute ja sotsiaalse ettevõtlusega tegelejate jaoks

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Märkused

Uus punkt

Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi üldeesmärk on aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” ning selle tööhõive ja hariduse edendamise ja vaesuse vastu võitlemisega seonduvate peamiste eesmärkide rakendamisele, andes rahalist toetust liidu eesmärkide saavutamiseks.

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm koosneb kolmest üksteist täiendavast tegevussuunast: „Progress”, EURES ning mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus.

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi üldeesmärkide saavutamiseks tööhõive suurendamise ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel haavatavatele elanikkonnarühmadele ja mikroettevõtjatele mikrorahastamisvahendite kättesaadavuse parandamise kaudu on mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna konkreetsed eesmärgid järgmised:

suurendada juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust oma töökoha kaotanud või selle kaotamise ohus olevate inimeste või tööturule sisenemise või taassisenemise raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja haavatavate inimeste jaoks, kes on ebasoodsas olukorras tavapärasele krediiditurule juurdepääsu saamisel ning kes soovivad käivitada või arendada oma mikroettevõtteid; mikroettevõtete jaoks, eriti nende jaoks, kes võtavad tööle eelnevalt nimetatud isikuid;

suurendada mikrokrediidi andjate institutsioonilist suutlikkust;

toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut, eelkõige hõlbustades juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Punkti kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 6 3 0 ja mis moodustavad finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide e–g kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse vastavaid assigneeringuid ja toimub rakendamine vastavalt käesoleva eelarvejao kulude kalkulatsiooni käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond”, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Lisaks võib toetada meetmeid, mis on seotud tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ühiste sätete rakendamisega, näiteks järelevalve, hindamise, tulemuste levitamise ja teavitamise meetmetega. Määruse (EL) nr 1296/2013 artiklis 16 on kirjeldatud, mis liiki meetmeid rahastada võib.

Finantsmääruse artikli 140 lõike 6 kohaselt tehtud tagasimaksed rahastamisvahenditest, sealhulgas kapitali tagasimaksed, vabastatud tagatised ja laenu põhisumma tagasimaksed, mis on komisjonile tagasi makstud ja mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 3 4 1, võib eraldada täiendavateks assigneeringuteks vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktile i.

Alusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1296/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (ELT L 347, 20.12.2013, lk 238), eriti selle artikli 3 lõike 1 punkt c.

PEATÜKK 04 06 —   EUROOPA ABIFOND ENIM PUUDUST KANNATAVATE ISIKUTE JAOKS

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 06

EUROOPA ABIFOND ENIM PUUDUST KANNATAVATE ISIKUTE JAOKS

04 06 01

Sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine ja vaesuse kõige raskemate vormide leevendamine liidus

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Tehniline abi

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Peatükk 04 06 — Kogusumma

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Märkused

ELi toimimise lepingu artiklis 174 on sätestatud liidu majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk ning artiklis 175 on täpsustatud struktuurifondide rolli selle eesmärgi saavutamisel ja sätestatud struktuurifondide väliste erimeetmete võtmine.

Finantsmääruse artiklis 80 on ette nähtud finantskorrektsioonid juhul, kui kulud on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes.

Määruse ettepaneku, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (COM(2012) 617 (lõplik)) (FEAD) artiklid 53 ja 54, mis käsitavad komisjoni tehtavate finantskorrektsioonide kriteeriume, näevad ette erisätted finantskorrektsioonide tegemiseks FEAD suhtes.

Sel alusel tehtud finantskorrektsioonidest saadud mis tahes tulu kantakse tulude eelarvestuse punkti 6 5 0 0 ja see on finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktis c kohaselt sihtotstarbeline tulu.

Finantsmääruse artiklis 177 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel meetmega seonduvad eelmaksed täielikult või osaliselt tagasi makstakse.

Määruse ettepaneku artiklis 41 on sätestatud erieeskirjad eelmaksete tagasi maksmiseks Euroopa abifondi (Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks) puhul.

Eelmakse tagasimakstud summad loetakse sihtotstarbeliseks sisetuluks vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 4 ja need tuleb kanda punktidesse 6 1 5 0 või 6 1 5 7.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise leping, eelkõige selle artiklid 174 ja 175.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti selle artikli 21 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 80 ja 177.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.3.2014, lk 1).

Alusaktid

7. ja 8. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused.

04 06 01
Sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine ja vaesuse kõige raskemate vormide leevendamine liidus

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Märkused

Uus artikkel

FEAD asendab ELis enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi, mida 2013. aasta lõppedes enam ei jätkatud.

FEAD edendab sotsiaalset ühtekuuluvust ja sotsiaalset kaasatust ning võitleb vaesusega Euroopa Liidus, aidates kaasa vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamisele kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et vähendada vähemalt 20 miljoni võrra nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja sotsiaalses tõrjutuse ohus, ja täiendab ESFi. FEAD aitab saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse kõige raskemate vormide, eelkõige toidupuuduse leevendamisel ja kaotamisel, andes enim puudustkannatavatele isikutele mitterahalist toetust.

FEAD annab panuse toidupuuduse jätkusuutlikku kaotamisse, pakkudes enim puudustkannatavatele isikutele inimväärse elu väljavaadet. FEADi eesmärgi täitmist ja struktuurset mõju hinnatakse kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt.

FEAD täiendab, mitte ei asenda ega vähenda riiklikke jätkusuutlikke vaesuse kaotamise ja sotsiaalse kaasatuse programme, mis jäävad liikmesriikide vastutusalasse.

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884) osas saavutatud poliitilisest kokkuleppest lähtudes lepiti kokku, et kogu ajavahemiku 2014–2020 jooksul nähakse ette selle programmi vahendite täiendav suurendamine kuni 1 miljardi euro võrra (lisaks juba kokku lepitud 2,5 miljardile eurole) nende liikmesriikide jaoks, kes soovivad seda suurendamist kasutada.

See poliitiline kokkulepe kajastus 2014. aasta eelarvesse kantavates assigneeringutes. Kokkulepitud arvud on 2011. aasta hindades.

Komisjon ja liikmesriigid tagavad üleminekusätete abil, et toetuskõlblik tegevus võib alata 1. jaanuaril 2014, isegi kui rakenduskavasid ei ole veel esitatud.

Osa assigneeringust on ette nähtud Euroopa vanemekspertide konföderatsiooni (CESES) ja selle liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamiseks, sealhulgas tehniliseks abiks, nõustamisteenusteks ning koolitusteks valitud avaliku ja erasektori ettevõtetes ja institutsioonides. Selleks innustatakse liidu eelarvevahendite käsutajaid kasutama ära kõiki võimalusi, mida finantsmäärus pakub, võttes eelkõige arvesse CESESi mittemateriaalset toetust liiduprojektidele.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.3.2014, lk 1).

04 06 02
Tehniline abi

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

1 280 000

 

1 280 000

Märkused

Uus artikkel

Assigneering on ette nähtud määruse ettepaneku artiklis 25 sätestatud tehnilise abi meetmete katmiseks.

Tehnilise abi raames võib rahastada ettevalmistus-, seire-, haldus-, auditeerimis-, teavitamis-, kontrolli- ja hindamismeetmeid.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Alusaktid

Komisjoni 24. oktoobri 2012. aasta ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (COM(2012) 617 (lõplik)).

JAOTIS 05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

05 01

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

PÕLLUMAJANDUSSEKTORI KONKURENTSIVÕIME PARANDAMINE PÕLLUMAJANDUSTURGUDE TOIMIMISSE SEKKUMISE KAUDU

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

OTSETOETUSED, MIS ON ETTE NÄHTUD PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTJATE SISSETULEKUTE SUURENDAMISEKS JA VARIEERUVUSE VÄHENDAMISEKS NING KESKKONNA- JA KLIIMAEESMÄRKIDE TÄITMISEKS

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

MAAELU ARENDAMINE

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND — PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

PÕLLUMAJANDUS- JA MAAELU ARENDAMISE POLIITIKA RAHVUSVAHELISED KÜSIMUSED

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDIST RAHASTATAV PÕLLUMAJANDUSKULUDE AUDIT

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU POLIITIKAVALDKONNA POLIITILINE STRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

RAAMPROGRAMM „HORISONT 2020” — TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON PÕLLUMAJANDUSES

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Jaotis 05 — Kogusumma

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

PEATÜKK 05 01 —   PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

05 01

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

05 01 01

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna koosseisuvälised töötajad ja muud juhtimiskulud

05 01 02 01

Koosseisuvälised töötajad

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Muud juhtimiskulud

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Artikkel 05 01 02 — Vahesumma

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna meetmete ja programmide toetuskulud

05 01 04 01

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuskulud — Mitteoperatiivne tehniline abi

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna ühinemiseelse abi (IPA) toetuskulud

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAFRD) toetuskulud — Mitteoperatiivne tehniline abi

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Artikkel 05 01 04 — Vahesumma

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna teadusuuringute ja innovatsiooni programmide toetuskulud

05 01 05 01

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” rakendavad koosseisuvälised töötajad

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” muud juhtimiskulud

1,1

713 154

 

713 154

 

Artikkel 05 01 05 — Vahesumma

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Peatükk 05 01 — Kogusumma

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Märkused

Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva peatüki kõikide artiklite suhtes järgmist õiguslikku alust.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

05 01 01
Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

97 424 898

–16 873

97 408 025

PEATÜKK 05 02 —   PÕLLUMAJANDUSSEKTORI KONKURENTSIVÕIME PARANDAMINE PÕLLUMAJANDUSTURGUDE TOIMIMISSE SEKKUMISE KAUDU

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2014

Paranduseelarve nr 2/2014

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

05 02

PÕLLUMAJANDUSSEKTORI KONKURENTSIVÕIME PARANDAMINE PÕLLUMAJANDUSTURGUDE TOIMIMISSE SEKKUMISE KAUDU

05 02 01

Teravili

05 02 01 01

Teravilja eksporditoetus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Teravilja sekkumisladustamine

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Muud meetmed (teravili)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 05 02 01 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Riis

05 02 02 01

Riisi eksporditoetus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Riisi sekkumisladustamine

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Muud meetmed (riis)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 05 02 02 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Toetused lisas 1 nimetamata toodetele

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Toiduabiprogrammid

05 02 04 99

Muud meetmed (toiduabiprogrammid)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 05 02 04 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Suhkur

05 02 05 01

Suhkru ja isoglükoosi eksporditoetus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Tootmistoetus keemiatööstuses kasutatavale suhkrule

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Suhkru ladustamise meetmed

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Muud meetmed (suhkur)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 05 02 05 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Oliiviõli

05 02 06 03

Oliiviõli ladustamise meetmed

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Kvaliteedi parandamise meetmed

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Muud meetmed (oliiviõli)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Artikkel 05 02 06 — Vahesumma

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Kiutaimed

05 02 07 02

Linakiu ladustamise meetmed

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Puuvill — Riiklikud ümberkorralduskavad

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Muud meetmed (kiutaimed)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artikkel 05 02 07 — Vahesumma

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Puu- ja köögiviljad

05 02 08 03

Tootjate organisatsioonide rakendusfondid

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Tootjarühmadele antav abi eeltunnustuse saamiseks

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Koolidele puuvilja jagamise kava

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Muud meetmed (puu- ja köögiviljad)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Artikkel 05 02 08 — Vahesumma

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Viinamarjakasvatussaadused

05 02 09 08

Veinisektori riiklikud toetusprogrammid

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Muud meetmed (viinamarjakasvatus)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Artikkel 05 02 09 — Vahesumma

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Edendamine

05 02 10 01

Edendusmeetmed — Liikmesriikide maksed

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Edendusmeetmed — Liidu otsetoetused

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Muud meetmed (edendamine)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 05 02 10 — Vahesumma

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Muud taimesaadused/meetmed

05 02 11 03

Humal — Abi tootjaorganisatsioonidele

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

Programm „POSEI” (välja arvatud otsetoetused)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Muud meetmed (muud taimesaadused/meetmed)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artikkel 05 02 11 — Vahesumma

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Piim ja piimatooted

05 02 12 01

Piima- ja piimatoodete toetused

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Lõssipulbri sekkumisladustamine

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 03

Lõssimüügitoetus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 04

Või ja koore sekkumisladustamine

2

6 000 000

6 000 000

 

 

6 000 000

6 000 000

05 02 12 08

Koolipiim

2

75 000 000

75 000 000

 

 

75 000 000

75 000 000

05 02 12 99

Muud meetmed (piim ja piimatooted)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Artikkel 05 02 12 — Vahesumma

 

81 100 000

81 100 000

 

 

81 100 000

81 100 000