ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 51

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
24. veebruar 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/288, 17. detsember 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/289, 23. veebruar 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/290, 20. veebruar 2015, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/631/EL (teatavaks tehtud numbri C(2015) 882 all)

10

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

24.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/288,

17. detsember 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ei tohiks ohustada asjaolu, et käitajad rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (2) artikli 42 lõike 1 kohaselt on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) finantsabi saamise eelduseks see, et käitajad järgivad ühise kalanduspoliitika eeskirju.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1380/2013 artikli 42 lõikele 2 võetakse ühise kalanduspoliitika eeskirju raskelt rikkunud käitajatelt ajutiselt või püsivalt ära liidu finantsabi saamise võimalus. Sellised meetmed peavad olema hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed.

(3)

Selleks et kaitsta liidu ja tema maksumaksjate finantshuve, peaksid käitajad, kes teatava ajavahemiku jooksul enne toetusetaotluse esitamist on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 tähenduses pannud toime raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse, jääma EMKFist saadavast finantsabist ilma.

(4)

EMKFist toetust taotlevad käitajad peaksid olema selgelt identifitseeritavad, et teha kindlaks, kas nende taotlused on vastuvõetavad. EMKFist toetuse saamise tingimuslikkusega seotud eesmärkide saavutamiseks on asjakohane näha ette sätted, millega tagatakse, et sellised käitajad järgivad vastuvõetavuse tingimusi EMKFist toetuse saamiseks seoses kõigi nende tegeliku kontrolli all olevate kalalaevadega.

(5)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikele 4 peab vastuvõetamatuse ajavahemik olema proportsionaalne raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse olemuse, raskusastme, kestuse ja korduvusega. Seepärast on vaja kehtestada eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks ja vastuvõetamatuse ajavahemiku algus- ja lõppkuupäevade kindlaksmääramiseks.

(6)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 42 lõike 3 ja määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 4 punkti a kohaselt on sellise käitaja esitatud taotlus, kelle puhul on pädev asutus kindlaks teinud, et ta on toime pannud raske rikkumise, vastuvõetamatu EMKFist toetuse saamiseks vähemalt 12 kuu jooksul. Kuna määrust (EL) nr 508/2014 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, võetakse vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel proportsionaalsuse ja õiguskindluse tagamiseks arvesse üksnes rikkumised, mis on tunnistatud raskeks alates 1. jaanuarist 2013 tehtud otsuste põhjal.

(7)

Siiski oleks ebaproportsionaalne, kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (3) artikli 90 lõikes 4 osutatud rikkumisjuhud, mille pädevad asutused on tunnistanud raskeks, kuid mis samas ei põhjusta otseselt suurt kahju kalavarudele ja merekeskkonnale, tooksid vahetult ja automaatselt kaasa selle, et EMKFi toetusetaotlused ei ole vastuvõetavad. Need oleksid näiteks väiksemad rikkumised seoses valede püügiandmete esitamisega, millega iseenesest ei tohiks kaasneda EMKFi toetusetaotluste vahetu vastuvõetamatus.

(8)

Raskeid rikkumisi seoses alamõõduliste kalade pardale jätmise, ümberlaadimise või lossimisega tuleks hinnata vastavalt sellele, kuidas järkjärguliselt hakkab jõustuma ühise kalanduspoliitika kohane saagi vette tagasi heitmise likvideerimine. Oleks tarbetu ja asjakohatu sellised rikkumised toime pannud käitajate esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks viivitamatult vastuvõetamatuks tunnistada.

(9)

Selleks et tagada, et käitajate esitatud EMKFi toetusetaotlusi käsitataks vastuvõetamatutena lähtuvalt proportsionaalsuse põhimõttest, on põhjendustes 7 ja 8 osutatud erandjuhtudel asjakohane, et vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine põhineks juba loodud süsteemil rikkumispunktide määramiseks teatavate raskete rikkumiste eest, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 92 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (4) artiklis 126 ja XXX lisas. Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud erandjuhtudel tuleks taotlemise alguskuupäev ja vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine kindlaks määrata vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 lõikele 4.

(10)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 lõikega 4 tuleks juhul, kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta jooksul alates eelmise raske rikkumise kuupäevast veel ühte rasket rikkumist, kustutada kalalaevatunnistusel kõik punktid. Seega jäävad kalalaevatunnistusel olevad punktid kehtima vähemalt kolmeks aastaks. Kuna EMKFi käsitlevaid sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, tuleks proportsionaalsuse ja õiguskindluse tagamiseks võtta vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud raskete rikkumiste eest määratud punkte üksnes juhul, kui need on määratud pärast 1. jaanuari 2013.

(11)

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük on üks peamisi ohtusid vee-elusressursside säästvale kasutamisele ja seab põhimõtteliselt ohtu ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamise. Seepärast on asjakohane kehtestada eeskirjad, mille kohaselt EMKFi sellised toetusetaotlused ei ole vastuvõetavad, mille on esitanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud riikide lipu all või koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajad.

(12)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 3 on sätestatud, et sellise käitaja esitatud taotlus, kelle puhul pädev asutus on kindlaks teinud, et ta on toime pannud pettuse seoses Euroopa Kalandusfondi (EKF) või EMKFiga, ei ole teatava ajavahemiku jooksul vastuvõetav. Kuna pettused on üks suurimaid ohte liidu ja tema maksumaksjate finantshuvidele ning selleks et tagada kõigi liikmesriikide ettevõtjate kohtlemine ühtselt ja võrdselt, tuleks sellise ohu tõsidusele vastavalt kehtestada eeskirjad seoses ajavahemikuga, mille jooksul on pettuse toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud.

(13)

Selleks et tagada, et eeskirju, mille alusel käsitatakse käitajate esitatud EMKFi toetusetaotlusi vastuvõetamatutena, kohaldataks proportsionaalselt ja tõhusalt, on asjakohane sätestada vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamise eeskirjad juhul, kui ühele käitajale kuulub rohkem kui üks laev. Kõnealuste eeskirjadega tuleks tagada, et kalalaevad, millega on toime pandud raske rikkumine ja mille tõttu on selliste käitajate taotlused vastuvõetamatud, ei saa EMKFist toetust. Samuti on asjakohane kehtestada eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku läbivaatamiseks, kui käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul pannud toime uusi raskeid rikkumisi.

(14)

Tuleks kehtestada eeskirjad, et tagada selliste käitajate õiglane kohtlemine, kes saavad kalalaeva uueks omanikuks pärast ostu või muul viisil omandiõiguse üleminekut, seadmata samas ohtu määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud liidu kontrolli, seire ja rakendamise süsteemi, mida on vaja ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks.

(15)

Kui käitaja kalalaevatunnistus tunnistatakse toime pandud rikkumise raskusastme ja korduvuse tõttu alatiseks kehtetuks, on EMKFi toetuse püsiv äravõtmine kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (5) artikli 65 lõikes 2 määratletud rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni õigustatud vajadusega kaitsta liidu ja tema maksumaksjate finantshuve. Keeld oleks põhjendatud isegi juhul, kui käesolevas määruses sätestatud arvutuse kohaselt lõpeb vastuvõetamatuse ajavahemik enne rahastamiskõlblikkusperioodi lõppu.

(16)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikele 5 peavad liikmesriigid nõudma, et EMKFile taotlusi esitavad käitajad esitaksid korraldusasutusele allkirjastatud avalduse, milles kinnitavad, et nad järgivad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 loetletud kriteeriume ega ole EKFi või EMKFi suhtes pannud toime kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 3 osutatud pettust. Ka liikmesriigid kontrollivad kõnealuse avalduse õigsust. Liikmesriigid peaksid tagama, et edasikaebamismenetlusi peatavat toimet käsitlevate riiklike õigusnormide kohaldamine ei kahjusta vastuvõetamatuse ajavahemiku kindlaksmääramist.

(17)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d osutatud raskeid rikkumisi ja kuritegusid tuleb täiendavalt hinnata ja analüüsida, et tagada vastuvõetamatuse ajavahemiku proportsionaalsus raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse olemuse, raskusastme, kestuse ja korduvusega. Selle analüüsi tulemusena tuleks käesolevat määrust muuta.

(18)

Selleks et oleks võimalik viivitamata kohaldada käesolevas määruses sätestatud meetmeid ning võttes arvesse tähtsust tagada kõigi liikmesriikide ettevõtjate kohtlemine ühtselt ja võrdselt alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist ja seda tuleks kohaldada alates EMKFi rahastamiskõlblikkusperioodi esimesest päevast, s.o alates 1. jaanuarist 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesolevat määrust kohaldatakse EMKFi toetusetaotluste suhtes ja selles määratakse kindlaks ajavahemik, mille jooksul on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a ja b või kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 3 osutatud rikkumisi toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud (edaspidi „vastuvõetamatuse ajavahemik”).

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „rikkumispunktid”— kalalaeva käitajale määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 92 sätestatud punktisüsteemi raames raskete rikkumiste eest määratud punktid;

2)   „käitaja”— määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 4 punktis 30 määratletud käitaja, kes esitab taotluse EMKFist toetuse saamiseks.

II PEATÜKK

VASTUVÕETAMATUSE AJAVAHEMIKU KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV

Artikkel 3

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (6) artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses raskeid rikkumisi toime pannud käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Kui pädev asutus on teinud kindlaks, et käitaja on määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses toime pannud raske rikkumise, on sellise käitaja esitatud taotlus vastuvõetamatu EMKFist toetuse saamiseks vähemalt 12 kuu jooksul.

2.   Erandina lõikest 1, kui liikmesriik määrab määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a kohaselt rikkumispunktid rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud raskete rikkumiste eest, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

kui käitajale seoses kalalaevaga määratud rikkumispunktid jäävad alla üheksa, on kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetavad;

b)

kui käitajale on seoses kalalaevaga määratud kokku üheksa rikkumispunkti, on vastuvõetamatuse ajavahemik 12 kuud;

c)

iga rikkumispunkt, mis määratakse käitajale seoses punktis b osutatud kalalaevaga kogunenud punktidele lisaks, tähendab vastuvõetamatuse ajavahemiku pikenemist ühe kuu võrra.

3.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku alguskuupäev on kuupäev, mil pädev ametiasutus teeb otsuse selle kohta, et määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses on raske rikkumine toime pandud.

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks võetakse arvesse üksnes alates 1. jaanuarist 2013 toime pandud rikkumisi, mille kohta on alates kõnealusest kuupäevast tehtud eelmises lõigus osutatud otsus.

4.   Siiski on lõike 2 kohaselt vastuvõetamatuse ajavahemiku alguseks kuupäev, mil pädev ametiasutus teeb esimese ametliku otsuse käitajale rikkumispunktide määramise kohta vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 lõikele 4, kui selle tulemusel määratakse kõnealusele käitajale seoses kalalaevaga kokku üheksa või enam rikkumispunkti.

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks võetakse arvesse üksnes alates 1. jaanuarist 2013 toime pandud rikkumistega seotud punkte, mis on määratud alates kõnealusest kuupäevast tehtud ametliku otsusega.

Artikkel 4

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud laevade käitajate või koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 27 kohaselt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud laevade käitajate puhul on vastuvõetamatuse ajavahemik kogu ajavahemik, mille jooksul on kalalaev kantud kõnealusesse nimekirja, kuid igal juhul mitte vähem kui 24 kuud alates sellesse nimekirja kandmisest.

2.   Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 33 kohaselt koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajate esitatud taotlused on vastuvõetamatud kogu ajavahemikul, mille jooksul on kalalaev kantud kõnealusesse nimekirja, kuid igal juhul mitte vähem kui 12 kuud alates sellesse nimekirja kandmisest.

3.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku alguseks on kuupäev, mil jõustub komisjoni määrus (EL) nr 468/2010, (7) millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekiri, või nõukogu rakendusotsus 2014/170/EL, (8) millega kehtestatakse koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri, või kuupäev, mil sellist määrust või otsust muudetakse, et lisada kalalaev või riik sellisesse nimekirja.

Artikkel 5

Seoses EKFi või EMKFiga pettuse toime pannud käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Kui pädev asutus on teinud kindlaks, et käitaja on seoses EKFi või EMKFiga toime pannud pettuse, on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud alates kuupäevast, mil tehakse esimene ametlik otsus seoses pettusega, nagu on määratletud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni (9) artiklis 1.

2.   Vastuvõetamatuse ajavahemik kestab kuni EMKFi rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2.

III PEATÜKK

ÜHISSÄTTED

Artikkel 6

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine, kui käitaja omab rohkem kui ühte kalalaeva

1.   Kui käitaja omab või kontrollib rohkem kui ühte kalalaeva, määratakse sellise käitaja taotluse vastuvõetamatuse ajavahemik eraldi iga üksiku kalalaeva kohta vastavalt artiklile 3 või 4.

2.   Lisaks on kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud:

a)

kui rohkem kui poolte käitaja omanduses või kontrolli all olevate kalalaevadega seotud taotlused on EMKFist toetuse saamiseks vastuvõetamatud vastavalt artiklitele 3 ja 4 või

b)

kui määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste eest, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5, on käitajale seoses tema omanduses või kontrolli all oleva iga kalalaevaga määratud rikkumispunktide keskmine arv seitse või rohkem.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2, kui raske rikkumise toime pannud käitaja ei ole seotud ühegi kalalaevaga, mis on kõnealuse käitaja omanduses või kontrolli all, on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud.

Artikkel 7

Omandiõiguste üleminek

1.   Ostu teel või muul viisil omandiõiguse üleminekuga omandatud kalalaeva puhul ei kanta kalalaeva üleandva käitajaga seotud ja enne omaniku vahetumist toime pandud rasketest rikkumistest tingitud vastuvõetamatuse ajavahemikku üle uuele käitajale. Uue käitaja taotluste vastuvõetamatus saab tuleneda üksnes kõnealuse uue käitaja uutest toimepandud rasketest rikkumisest.

2.   Kui rikkumispunktid on määratud määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste eest, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 ja mis on toime pandud enne kalalaeva omaniku vahetumist, võetakse kõnealuseid punkte vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse uue käitaja puhul vastavalt artikli 3 lõikele 2 ja artikli 6 lõike 2 punktile b, kui kõnealune käitaja paneb määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime uue raske rikkumise, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5.

Artikkel 8

Kalalaevatunnistuse alatiseks kehtetuks tunnistamine

Erandina artiklist 6, kui käitaja kalalaevatunnistus on alatiseks kehtetuks tunnistatud mis tahes kalalaeva puhul, mis on kõnealuse käitaja omanduses või kontrolli all

a)

vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 129 lõikele 2 või vajaduse korral

b)

määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 45 tähenduses raskete rikkumiste eest liikmesriikide määratud karistuse tulemusel,

on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud alates kehtetuks tunnistamise kuupäevast kuni rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2.

Artikkel 9

Vastuvõetamatuse ajavahemiku läbivaatamine

Tingimusel et vastuvõetamatuse ajavahemik kestab vähemalt 12 kuud, tuleb seda

a)

vähendada määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste korral, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5, kahe kuu võrra, kui kaks rikkumispunkti selliste raskete rikkumiste eest rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 133 lõike 3 kohaselt kustutatakse;

b)

pikendada 12 kuu võrra iga uue raske rikkumise korral, mille käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses toime pannud, või

c)

erandina lõikest b pikendada vastavalt artikli 3 lõike 2 punktis c kehtestatud eeskirjadele iga uue raske rikkumise korral, mille käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pannud ja mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(6)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1)

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 468/2010, 28. mai 2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri (ELT L 131, 29.5.2010, lk 22).

(8)  Nõukogu rakendusotsus 2014/170/EL, 24. märts 2014, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ELT L 91, 27.3.2014, lk 43).

(9)  Nõukogu 26. juuli 1995. aasta akt, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (EÜT C 316, 27.11.1995, lk 48).


24.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/289,

23. veebruar 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

169,3

IL

81,7

MA

82,9

TR

104,0

ZZ

109,5

0707 00 05

EG

191,6

TR

189,2

ZZ

190,4

0709 93 10

MA

173,0

TR

227,9

ZZ

200,5

0805 10 20

EG

46,8

IL

71,3

MA

48,4

TN

53,4

TR

68,6

ZZ

57,7

0805 20 10

IL

132,4

MA

102,5

ZZ

117,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

145,3

JM

118,8

MA

98,7

TR

85,6

US

143,7

ZZ

111,1

0805 50 10

EG

41,5

TR

62,0

ZZ

51,8

0808 10 80

BR

68,9

CL

94,5

MK

29,8

US

184,5

ZZ

94,4

0808 30 90

CL

170,1

CN

84,8

US

122,7

ZA

91,4

ZZ

117,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

24.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/10


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/290,

20. veebruar 2015,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/631/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 882 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 (2) on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni otsuses 2011/121/EL (5) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid, sh kulutasuvuse eesmärk, ja aeronavigatsiooniteenuste osutamine aastatel 2012–2014. Komisjon teavitas 19. juuli 2012. aasta kirjas ja 17. detsembri 2012. aasta kirjas liikmesriike, et nende läbivaadatud tulemuslikkuse kavad ja tulemuseesmärgid on kooskõlas kogu ELi hõlmavate tulemuseesmärkidega ja aitavad piisaval määral kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Kulutasuvuse eesmärgid on väljendatud kindlaksmääratud ühikumääradena.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktidele b ja c hindab komisjon igal aastal liikmesriikide poolt talle tasude sissenõudmise piirkondade kohta esitatud ühikumäärasid rakendusmääruste (EL) nr 391/2013 ja (EL) nr 390/2013 sätete alusel.

(4)

2013. aastal kasutas komisjon tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade hindamisel tulemuslikkuse hindamise asutuse ja Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasude keskasutuse abi ning liikmesriikidelt saadud andmeid ja lisateavet. Hindamise põhjal võttis komisjon vastu otsuse 2013/631/EL (6). Kõnealuse otsusega teavitas komisjon kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktiga d liikmesriike, et komisjoni arvates on 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärad kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

(5)

Pärast otsuse 2013/631/EL vastuvõtmist teatasid Bulgaaria, Taani, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia 2014. aastal komisjonile, et asjakohaste ühikumäärade arvestamisel kasutatud teatavad näitajad on muutunud ja et nad ei olnud komisjonile hinnangu koostamiseks vajalike esialgsete andmete ja lisateabe esitamise ajal sellest teadlikud, mistõttu tekkis vajadus teha 2014. aasta ühikumäärades teatavaid muudatusi. Seepärast esitasid eespool nimetatud kuus liikmesriiki komisjonile korrigeeritud ühikumäärad.

(6)

Komisjon hindas rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktide c ja d kohaselt Bulgaaria, Taani, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia 2014. aasta korrigeeritud ühikumäärasid rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätete alusel ja leidis, et need vastavad nõuetele. Seepärast tuleks kõnealuseid liikmesriike komisjoni järeldusest teavitada.

(7)

Selguse ja järjepidevuse huvides tuleks otsus 2013/631/EL kehtetuks tunnistada ning asendada käesoleva otsusega.

(8)

Teade selle kohta, et tasude sissenõudmise piirkondade ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega, ei piira määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 16 kohaldamist.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühtse taeva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on sätestatud käesoleva otsuse lisas, on kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

Artikkel 2

Otsus 2013/631/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, 3. mai 2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem (ELT L 128, 9.5.2013, lk 31).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 549/2004, 10. märts 2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, 3. mai 2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni otsus 2011/121/EL, 21. veebruar 2011, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid ja häiretasemed aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks aastatel 2012–2014 (ELT L 48, 23.2.2011, lk 16).

(6)  Komisjoni otsus 2013/631/EL, 29. oktoober 2013, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (ELT L 289, 31.10.2013, lk 68).


LISA

Tasude sissenõudmise piirkond

Marsruudi ühikumäär 2014. aastal

omavääringus (1)

(liikmesriigi ISO-kood)

Austria

73,39 EUR

Belgia ja Luksemburg

72,04 EUR

Bulgaaria

73,09 BGN

Küpros

38,41 euro

Tšehhi Vabariik

1 198,16 CZK

Taani

531,33 DKK

Eesti

23,97 EUR

Soome

52,06 EUR

Prantsusmaa

65,77 EUR

Saksamaa

77,32 EUR

Kreeka

34,53 EUR

Ungari

12 539,40 HUF

Iirimaa

30,62 EUR

Itaalia

78,83 EUR

Läti

28,44 EUR

Leedu

157,97 LTL

Malta

27,61 euro

Madalmaad

66,47 EUR

Poola

147,43 PLN

Portugal — Lissabon

38,74 EUR

Rumeenia

168,83 RON

Slovakkia

60,93 EUR

Sloveenia

67,46 EUR

Hispaania mandriosa

71,69 EUR

Hispaania (Kanaari saared)

58,36 EUR

Rootsi

638,85 SEK

Ühendkuningriik

70,46 GBP


(1)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklis 18 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.