ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 40

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
16. veebruar 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/238, 10. veebruar 2015, Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte'i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/239, 10. veebruar 2015, protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/240, 9. veebruar 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

7

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/241, 9. veebruar 2015, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

14

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

16.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/238,

10. veebruar 2015,

Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte'i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 11. juulil 2012 vastu otsuse 2012/419/EL, (1) millega muudetakse alates 1. jaanuarist 2014 Mayotte'i staatust Euroopa Liidu suhtes. Kõnealusest kuupäevast alates ei ole Mayotte enam ülemeremaa ja -territoorium, vaid temast sai äärepoolseim piirkond Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 349 tähenduses.

(2)

Nõukogu andis komisjonile loa pidada liidu nimel Seišelli Vabariigiga läbirääkimisi lepingu üle, milles käsitletakse Seišelli Vabariigi lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu liidu vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele Mayotte'i ranniku lähedases majandusvööndis.

(3)

Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping, milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte'i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele, allkirjastati kooskõlas nõukogu otsusega 2014/331/EL (2) ja seda kohaldatakse ajutiselt alates 20. maist 2014.

(4)

Lepinguga nähakse ette ühiskomitee, mis vastutab lepingu kohaldamise jälgimise eest. Lepingu kohaselt võib ühiskomitee lisaks kiita heaks teatavaid lepingu muudatusi. Kõnealuste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile volitused need teatavatel tingimustel lihtsustatud korras heaks kiita.

(5)

Selleks et Mayotte'i asutused saaksid rakendada ühise kalanduspoliitika eeskirju alates kuupäevast, mil Mayotte'ist sai äärepoolseim piirkond, on vaja kehtestada asjakohane haldusraamistik, kontrollitegevus ja füüsiline infrastruktuur ning tagada vajalik suutlikkuse kasv. See on ka kooskõlas nõudega järgida liidu rahvusvaheliste kohustuste täitmist.

(6)

Mayotte'i kalandusasutustele tuleks tagada vajalikud rahalised vahendid tasude kaudu, mida laevaomanikud maksavad otse Mayotte'ile. Selline lahendus on eriti asjakohane, pidades silmas tihedat seost, mis on kujunenud Seišellide laevastiku ja Prantsuse äärepoolseima piirkonna Mayotte'i kohaliku kogukonna vahel. Seišellide lipu all sõitev kalalaevastik on tegutsenud Mayotte'i vetes mitme aasta jooksul, lähtudes Mayotte'i ja laevaomanike vahelisest kokkuleppest, mille kohaselt maksid laevaomanikud Mayotte'ile litsentsitasu õiguse eest püüda kala Mayotte'i vetes. Selleks, et säilitada kalapüügi järjepidevus ja sellest tulenev kasu Mayotte'ile, on asjakohane, et Mayotte'i kohalik kogukond saaks otsest kasu kõigist maksetest, mis on seotud kõnealuse lepingu kohaste lubade ja saagiga.

(7)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping, milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte'i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele, kiidetakse liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

1.   Prantsusmaal on õigus koguda oma äärepoolseima piirkonna Mayotte'i nimel makseid, mis on seotud Seišellide lipu all sõitvate laevade laevaomanike püügilubade ja saagiga ning muude tasudega juurdepääsu eest liidu vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele Mayotte'i ranniku lähedal vastavalt lepingu lisa III peatüki 1. jao punktidele 8 ja 9 ning 2. jaole. Prantsusmaa kasutab neid tulusid, et kehtestada asjakohane haldusraamistik, kontrollitegevus ja füüsiline infrastruktuur ning tagada vajalik suutlikkuse kasv, et Mayotte'i haldusasutused saaksid täita ühise kalanduspoliitika nõudeid.

2.   Prantsusmaa esitab komisjonile andmed kõnealuse pangakonto kohta.

3.   Lepingu iga rakendusaasta lõpus esitab Prantsusmaa komisjonile üksikasjaliku aruande püügiloaga laevade tehtud maksete ja kõnealuste maksete kasutamise kohta.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 19 sätestatud teate (4).

Artikkel 4

Võttes arvesse lisas esitatud sätteid ja tingimusi, on Euroopa Komisjon volitatud kiitma ühiskomitees liidu nimel heaks lepingus tehtavad muudatused.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 10. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte'i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).

(2)  Nõukogu otsus 2014/331/EL, 14. aprill 2014, Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu (milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte'i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 167, 6.6.2014, lk 1).

(3)  Leping on avaldatud väljaandes ELT L 167, 6.6.2014, lk 4 koos allkirjastamise otsusega.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


LISA

Volituste kohaldamisala ja menetlus ühiskomitees võetava liidu seisukoha kindlaksmääramiseks

1.

Komisjonil on volitused pidada Seišelli Vabariigiga läbirääkimisi ning asjakohasel juhul ja kooskõlas käesoleva lisa punktiga 3 leppida kokku lepingu muudatustes seoses järgmiste küsimustega:

a)

lepingu artikli 9 kohane kalapüügivõimaluste uuesti hindamine ja kohandamine;

b)

lepingu ja lisa tehniliste sätete läbivaatamine, sealhulgas laevaseiresüsteemide tehniliste eeskirjade läbivaatamine vastavalt lepingu lisa 6. liite punktile 10.

2.

Lepingu artikli 8 alusel moodustatud ühiskomitees komisjon:

a)

toimib kooskõlas eesmärkidega, mida ta taotleb ühise kalanduspoliitika raames,

b)

järgib nõukogu 19. märtsi 2012. aasta järeldusi, mis käsitlevad komisjoni teatist ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta,

c)

edendab seisukohti, mis on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste eeskirjadega.

3.

Kui ühiskomitee koosolekul on kavas vastu võtta otsus punktis 1 osutatud lepingu muudatuste kohta, võetakse vajalikud meetmed selleks, et liidu nimel väljendatavas seisukohas oleks arvesse võetud uusimaid statistilisi, bioloogilisi ja muid asjakohaseid komisjonile edastatud andmeid.

Sel eesmärgil ja nimetatud andmetele tuginedes edastavad komisjoni talitused piisava ajavaruga enne asjaomast ühiskomitee koosolekut nõukogule või nõukogu ettevalmistavatele organitele analüüsimiseks ja heakskiitmiseks ettevalmistava dokumendi, milles on esitatud liidu kavandatava seisukoha üksikasjad.

Kui edasiste koosolekute käigus, sealhulgas kohapeal, ei suudeta kokkulepet saavutada, et võtta liidu seisukohas arvesse uusi elemente, edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, kaasa arvatud vajaduse korral asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.


16.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/4


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/239,

10. veebruar 2015,

protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis 23. juulil 2007 määrusega (EÜ) nr 894/2007 (1) heaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise (edaspidi „partnerlusleping”).

(2)

Viimase protokolli, millega määratakse kindlaks partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2), kehtivus lõppes 12. mail 2014.

(3)

Liit on pidanud São Toméga ja Príncipega läbirääkimisi kalandusalase partnerluslepingu uue protokolli üle, millega nähakse ette liidu laevade kalapüügivõimalused São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi suveräänsete õiguste või nende jurisdiktsiooni all olevates vetes.

(4)

Kõnealune uus protokoll allkirjastati vastavalt otsusele 2014/334/EL (3) ja seda kohaldatakse ajutiselt alates allkirjastamise kuupäevast.

(5)

Uus protokoll tuleks heaks kiita.

(6)

Partnerluslepinguga on asutatud ühiskomitee, kelle ülesanne on nimetatud lepingu kohaldamise kontrollimine. Lisaks võib ühiskomitee kooskõlas protokolliga heaks kiita teatavad protokolli muudatused. Kõnealuste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile volitused need teatavatel tingimustel lihtsustatud korras heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, kiidetakse liidu nimel heaks (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli (5) artikliga 15 ette nähtud teate.

Artikkel 3

Kui lisas kehtestatud sätetest ja tingimustest ei tulene teisiti, on komisjon volitatud liidu nimel ühiskomisjonis protokolli tehtud muudatused heaks kiitma.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 10. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 23. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 894/2007 São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 205, 7.8.2007, lk 35).

(2)  Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelises kalandusalases partnerlusepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (ELT L 136, 24.5.2011, lk 5).

(3)  Nõukogu otsus 2014/334/EL, 19. mai 2014, protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 1).

(4)  Leping koos otsusega on avaldatud ELT L 168, 7.6.2014, lk 3.

(5)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumiskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


LISA

Volituste kohaldamisala ja menetlus ühiskomitees võetava liidu seisukoha kindlaksmääramiseks

1)

Komisjonile on antud volitus pidada São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigiga läbirääkimisi ning vajaduse korral ja järgides käesoleva lisa punkti 3, kiita heaks protokollis tehtud muudatused, mis hõlmavad järgmisi küsimusi:

a)

protokolli artikli 3 kohane otsus valdkondliku toetuse rakenduskorra kohta;

b)

kalapüügitingimusi käsitlevate sätete ning protokolli ja selle lisade kohaldamiseeskirjade kohandamine kooskõlas protokolli artikli 5 lõikega 2.

2)

Kalandusalase partnerluslepingu alusel asutatud ühiskomitees liit:

a)

toimib kooskõlas eesmärkidega, mida liit taotleb ühise kalanduspoliitika raames,

b)

järgib nõukogu 19. märtsi 2012. aasta järeldusi, milles käsitletakse komisjoni teatist ühise kalanduspoliitika välismõõtme kohta,

c)

edendab seisukohti, mis on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste eeskirjadega.

3)

Kui ühiskomitee koosolekul on kavas vastu võtta otsus punktis 1 osutatud protokolli muudatuste kohta, võetakse vajalikud meetmed selleks, et liidu nimel väljendatavas seisukohas oleks arvesse võetud uusimaid statistilisi, bioloogilisi ja muid asjakohaseid komisjonile edastatud andmeid.

Sel eesmärgil ja nimetatud andmetele tuginedes edastavad komisjoni talitused piisava ajavaruga enne asjaomast ühiskomitee koosolekut nõukogule või nõukogu ettevalmistavatele organitele analüüsimiseks ja heakskiitmiseks dokumendi, milles on esitatud liidu seisukoha ettepaneku üksikasjad.

Ettevalmistavas dokumendis kavandatav liidu seisukoht loetakse heakskiidetuks, kui blokeeriva vähemusega võrdne arv liikmesriike ei avalda selle suhtes vastuseisu nõukogu ettevalmistava organi koosolekul või 20 päeva jooksul ettevalmistava dokumendi kättesaamisest, olenevalt sellest, kumb sündmus leiab aset varem. Vastuseisu korral edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule.

Kui edasiste koosolekute käigus, sealhulgas kohapeal, ei suudeta kokkulepet saavutada, et võtta liidu seisukohas arvesse uusi elemente, edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, kaasa arvatud vajaduse korral asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.


MÄÄRUSED

16.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/7


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/240,

9. veebruar 2015,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 269/2014, 17. märts 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eelkõige selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Võttes arvesse olukorra jätkuvat tõsidust Ukrainas, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada veel isikuid ja üksusi.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas nimetatud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. veebruaril 2015.

See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

I.   Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

133.

Pavel DREMOV, teise nimega Batya

Павел ДРЁМОВ

Sünniaeg ja -koht: 1976, Stahhanov

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Esimene kasakate rügement” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Sünniaeg ja -koht: 1991, Peterburi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, teise nimega Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (teise nimega Моторóла)

Sünniaeg ja -koht: 2.2.1983, Uhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH, teise nimega Givi

Михаил Толстых

Sünniaeg ja -koht: 1980, Ilovaisk

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Somali pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Nn Donetski rahvavabariigi kaitseministeeriumi nn asekomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Seadusevastase nn Luganski rahvavabariigi nn justiisminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Nn Luganski rahvavabariigi ministrite nõukogu nn aseesimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi omakaitse nn ülemkomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Sünniaeg ja -koht: 20.11.1988, Krasnoarmeisk

Nn Donetski rahvavabariigi nn justiitsminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Sünniaeg: 27.1.1974

Nn Donetski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Sünniaeg ja -koht: 22.4.1985, Herson

Nn Donetski rahvavabariigi nn kommunikatsiooniminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn majandusarengu- ja kaubandusminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Sünniaeg ja -koht: 1975, Krasny Luch, Vorošilovgrad Lugansk

Nn Luganski rahvavabariigi nn peaprokuröri kohusetäitja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1955, Omsk

Asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Sünniaeg ja -koht: 8.5.1956, Kaunas, Leedu

Esimene asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Sünniaeg ja -koht: 9.11.1963, DDR

Põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb mõlemas ametis aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Sünniaeg ja -koht: 11.9.1937, Tchassov Yar, Ukraina

Riigiduuma liige.

Ta külastas nn Donetski rahvavabariiki ja tegi oma visiidi ajal separatiste toetavaid avaldusi. Samuti nimetati ta nn Donetski rahvavabariigi aukonsuliks Venemaa Föderatsioonis.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Sünniaeg ja -koht: 14.3.1955, Kaliningradi oblast, NSVL

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Asutas kodanikuliikumise „Krassnaya Moskva – punase Moskva patriootlik rindeabi”, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

II.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

29.

Kasakate rahvuskaart

Казачья Национальная Гвардия

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

30.

Sparta pataljon

Батальон „Спарта”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Arseny PAVLOV ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

31.

Somali pataljon

Батальон „Сомали”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Mikhail TOLSTYKH (teise nimega Givi) ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

32.

Zarya pataljon

Батальон „Заря”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

33.

Prizraki brigaad

Бригада „Призрак”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Oleksiy MOZGOVY ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

34.

Oploti pataljon

Батальон „Оплот”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

35.

Kalmiuse pataljon

Батальон „Кальмиус”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

36.

Surmapataljon

Батальон „Смерть”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

37.

Rahvaliikumine „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Rahvaliikumine „Novorossiya”/„Uus Venemaa” asutati 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov (arvatavasti Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) luure peadirektoraadi töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi nn Novorossiale, sealhulgas Ida-Ukraina võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015


OTSUSED

16.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/14


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/241,

9. veebruar 2015,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse olukorra jätkuvat tõsidust Ukrainas, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada veel isikuid ja üksusi.

(3)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 16. veebruaril 2015.

See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu.

I.   Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

133.

Pavel DREMOV, teise nimega Batya

Павел ДРЁМОВ

Sünniaeg ja -koht: 1976, Stahhanov

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Esimene kasakate rügement” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Sünniaeg ja -koht: 1991, Peterburi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, teise nimega Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (teise nimega Моторóла)

Sünniaeg ja -koht: 2.2.1983, Uhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH,

teise nimega Givi Михаил Толстых

Sünniaeg ja -koht: 1980, Ilovaisk

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Somali pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Nn Donetski rahvavabariigi kaitseministeeriumi nn asekomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Seadusevastase nn Luganski rahvavabariigi nn justiisminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Nn Luganski rahvavabariigi ministrite nõukogu nn aseesimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi omakaitse nn ülemkomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Sünniaeg ja -koht: 20.11.1988, Krasnoarmeisk

Nn Donetski rahvavabariigi nn justiitsminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Sünniaeg: 27.1.1974

Nn Donetski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Sünniaeg ja -koht: 22.4.1985, Herson

Nn Donetski rahvavabariigi nn kommunikatsiooniminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn majandusarengu- ja kaubandusminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Sünniaeg ja -koht: 1975, Krasny Luch, Vorošilovgrad Lugansk

Nn Luganski rahvavabariigi nn peaprokuröri kohusetäitja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1955, Omsk

Asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Sünniaeg ja -koht: 8.5.1956, Kaunas, Leedu

Esimene asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Sünniaeg ja -koht: 9.11.1963, DDR

Põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb mõlemas ametis aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Sünniaeg ja -koht: 11.9.1937, Tchassov Yar, Ukraina

Riigiduuma liige.

Ta külastas nn Donetski rahvavabariiki ja tegi oma visiidi ajal separatiste toetavaid avaldusi. Samuti nimetati ta nn Donetski rahvavabariigi aukonsuliks Venemaa Föderatsioonis.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Sünniaeg ja -koht: 14.3.1955, Kaliningradi oblast, NSVL

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Asutas kodanikuliikumise „Krassnaya Moskva – punase Moskva patriootlik rindeabi”, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

II.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

29.

Kasakate rahvuskaart

Казачья Национальная Гвардия

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

30.

Sparta pataljon

Батальон „Спарта”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Arseny PAVLOV ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

31.

Somali pataljon

Батальон „Сомали”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Mikhail TOLSTYKH (teise nimega Givi) ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

32.

Zarya pataljon

Батальон „Заря”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

33.

Prizraki brigaad

Бригада „Призрак”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Oleksiy MOZGOVY ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

34.

Oploti pataljon

Батальон „Оплот”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

35.

Kalmiuse pataljon

Батальон „Кальмиус”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

36.

Surmapataljon

Батальон „Смерть”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

37.

Rahvaliikumine „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Rahvaliikumine „Novorossiya”/„Uus Venemaa” asutati 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov (arvatavasti Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) luure peadirektoraadi töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi nn Novorossiale, sealhulgas Ida-Ukraina võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015