ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
7. veebruar 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/181, 30. jaanuar 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/182, 2. veebruar 2015, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/183, 2. veebruar 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 635/2005 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/184, 2. veebruar 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/185, 2. veebruar 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/186, 6. veebruar 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, fluori, plii, elavhõbeda, endosulfaani ja Ambrosia spp. seemnete piirnormide osas ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/187, 6. veebruar 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 käsipagasi läbivaatamise osas ( 1 )

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/188, 6. veebruar 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/189, 6. veebruar 2015, millega kehtestatakse ajavahemikul 2. kuni 3. veebruarini 2015 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2015. aasta veebruari impordilitsentside väljaandmine

23

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/190, 5. veebruar 2015, Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020

25

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/191, 5. veebruar 2015, millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses kõnealuse otsuse artiklis 9 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud teatavate tähtaegade pikendamisega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 466 all)

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/181,

30. jaanuar 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode on peene valkjaskollaka pulbri kujul, pakitud 25 kg kottidesse, valmistatud hüdrogeenitud taimeõlist erineva taimeõli mono- ja diglütseriidide lisanditega. Erineva taimeõli mono- ja diglütseriidide lisandid moodustavad 10 % toote massist.

Toode esitatakse tollile kui emulgaator toiduainetööstuses kasutamiseks.

Toote tilketemperatuur on 58 °C ja viskoossus 68 °C juures alla 1 Pa s.

3404 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 34 märkusega 5 ning CN-koodide 3404 ja 3404 90 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 1516, kuna tootele on lisatud muid koostisosi (10 % rasvhapete mono- ja diglütseriide).

Samuti ei või toodet klassifitseerida rubriiki 1517, kuna tegemist on vahaja tootega, mis ei kuulu rubriiki 1517.

Toode on keemilisel teel saadud orgaaniline vahajas toode, mis ei ole vees lahustuv (vt grupi 34 märkus 5) ja mis vastab ka kunstliku vaha kriteeriumidele (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 3404, eriti punkt A).

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3404 90 00 alla kui muud tehisvahad ja vahavalmistised.


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/182,

2. veebruar 2015,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 827/2011 (2) klassifitseeritakse sinine polümetiinvärvaine (fluorestsents-värvaine) lahjendatud etüleenglükooli ja metanooli lahustite segus, mida kasutatakse automaatsetes vereanalüsaatorites leukotsüütide värvimiseks fluorestseeruva märgistamise abil pärast nende spetsiaalset eeltöötlust, kui värv või muu värvaine kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3212. Toodet ei või klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3822, kuna jaemüügiks pakendatud värvaine rubriigist 3204 klassifitseeritakse rubriiki 3212.

(2)

Kohtuasjas C-480/13 Sysmex Europe GmbH vs. Hauptzollamt Halburg-Hafen (3) otsustas Euroopa Liidu Kohus, et toode, mis koosneb lahustitest ja polümetiinil põhinevast ainest, tuleb klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3822 kui laborireaktiiv. Euroopa Liidu Kohus leidis esitatud teabe põhjal, et selle toote kasutamine värvainena on pelgalt teoreetiline võimalus.

(3)

Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjas C-480/13 käsitletud toode on identne tootega, mille klassifikatsioon on kindlaks määratud rakendusmäärusega (EL) nr 827/2011.

(4)

Sellest tulenevalt on asjakohane tunnistada kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011, et vältida võimalikke lahknevusi etüleenglükooli ja metanooli lahustite segus lahjendatud sinise polümetiinvärvaine (fluorestsents-värvaine) tariifsel klassifitseerimisel ja tagada kombineeritud nomenklatuuri ühetaoline kohaldamine kogu liidus.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 tunnistada kehtetuks.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 827/2011, 12. august 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 211, 18.8.2011, lk 9).

(3)  Euroopa Liidu Kohtu 17. juuli 2014. aasta otsus, EKLis avaldamata, punktid 42, 44 ja 45.


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/183,

2. veebruar 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 635/2005 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 635/2005 (2) kohaselt toode eelkeedetud kuivatatud nisujahunuudlitest ja maitseainetest, jaemüügiks kaussi pakendatud, valmis tarbimiseks pärast keeva vee lisamist, klassifitseeriti kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 1902. Toodet ei või klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2104, kuna vee lisamine kaussi ei ole piisav supi või puljongi valmistamiseks, kuid annab tootele nuudliroa omadused.

(2)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 767/2014 (3) kohaselt piisavalt samalaadne toode, mis koosneb eelkeedetud kuivatatud nuudlite plokist, kotikesest maitseainetega, kotikesest toiduõliga ja kotikesest kuivatatud köögiviljadega, komplektina jaemüügiks pakendatud ja valmis tarbimiseks pärast keeva vee lisamist, klassifitseeriti kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 1902. Toodet ei või klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2104, kuna toode on kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 3b tähenduses jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaup ja selle põhiomadused määravad nuudlid, kuna need moodustavad tootest suurima osa.

(3)

Kuigi mõlemad tooted klassifitseeritakse samal viisil, on põhjused erinevad, miks kumbagi neist toodetest ei või klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2104. Esimese toote puhul sõltub klassifitseerimine tootele lisatava vee kogusest, samal ajal kui teise toote puhul sõltub klassifitseerimine tootes sisalduvate nuudlite kogusest. Lisatava vee kogus kui klassifitseerimise kriteerium võib põhjustada selliste toodete klassifitseerimisel põhjendamatuid lahknevusi, arvestades mõlema toote ühesuguseid objektiivseid näitajaid ja omadusi. Ainus kohaldatav kriteerium peaks seega olema nuudlite kogus tootes.

(4)

Kuna määruse (EÜ) nr 635/2005 lisas esitatud tabeli punkt 1 on muutunud tarbetuks tulenevalt selles esitatud tootekirjelduse ja toote klassifitseerimise põhjuse muutmisest, tuleks kõnealune punkt välja jätta.

(5)

Seepärast on asjakohane muuta määrust (EÜ) nr 635/2005, et vältida võimalikke lahknevusi tariifsel klassifitseerimisel ning tagada kombineeritud nomenklatuuri ühetaoline kohaldamine kogu liidus.

(6)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 635/2005 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 635/2005 lisas esitatud tabeli punktile 1 vastav rida jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 635/2005, 26. aprill 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 106, 27.4.2005, lk 10).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 767/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 209, 16.7.2014, lk 12).


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/184,

2. veebruar 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Ränidioksiid (nimetatakse ka „silikageel”) väikeste 0,5–1,5 mm läbimõõduga läbipaistvate graanulite kujul, pakendatud veeauru läbilaskvatesse paberkotikestesse või plastkapslitesse.

Ränidioksiid imab niiskust ja see esitatakse tollile kui toode, mis on ette nähtud kasutamiseks näiteks ravimite kaitsmiseks ja säilitamiseks või kaupade kuivana hoidmiseks edasitoimetamise ajal.

3824 90 96

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3824, 3824 90 ja 3824 90 96 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 2811, kuna paberkotikestesse või plastkapslitesse pakendatud silikageel on ette nähtud pigem eri- kui üldkasutuseks ning seetõttu ei või seda käsitada gruppi 28 kuuluva eraldi kindla keemilise koostisega ühendina.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3824 90 96 alla kui mujal nimetamata keemiatoode.


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/185,

2. veebruar 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Viskoosne punane toode, mis sisaldab maasikaid (terved viljad ja tükid) ja milles on (massiprotsentides):

2103 90 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 2103, 2103 90 ja 2103 90 90 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida gruppi 20, kuna see on marjadel põhinev valmistis, mida kasutatakse kastmena (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 2103, punkt A, kolmas lõik).

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 2103 90 90 alla kui kaste.

maasikaid

suhkrut

vett

38

48

13

ning väikeses koguses pektiini ja sidrunhapet.

Tootmisprotsessi käigus koostisosad segatakse ja keedetakse alarõhu all veesisalduse vähendamiseks.

Toode esitatakse tollile 2 kg plastkotis ja seda kasutatakse kastmena, nt magustoitudes.


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/186,

6. veebruar 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, fluori, plii, elavhõbeda, endosulfaani ja Ambrosia spp. seemnete piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud, et selliste loomasöödaks ettenähtud toodete kasutamine, mis sisaldavad soovimatuid aineid üle kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud piirnormide, on keelatud.

(2)

On esitatud uusi andmeid, mis näitavad, et arseeni, fluori ja plii piirnormid ei ole saavutatavad mereloomade lubjarikaste kodade puhul. Seepärast on asjakohane suurendada arseeni, fluori ja plii piirnorme mereloomade lubjarikaste kodade puhul, et tagada nende mereloomade lubjarikaste kodade kättesaadavus loomade toidus ning säilitada samas kõrgetasemeline loomade ja inimeste tervise kaitse.

(3)

Lemmikloomatoidu tööstus kasutab toorainena mitmeid toiduainetetööstuse kaas- ja kõrvalsaadusi, et toota kassidele või koertele tasakaalustatud toitu, mis vastab nende vajadustele aminohapete, süsivesikute, valkude, mineraalainete, mikroelementide ja vitamiinide järele. Praegused elavhõbeda piirnormid selliste loomatoiduks ettenähtud kaas- ja kõrvalsaaduste puhul on rangemad kui elavhõbeda piirnorm inimtoiduks ettenähtud kala lihaskoe puhul. Seetõttu on puudus sellistest kaas- ja kõrvalsaadustest, mis vastavad lemmikloomatoidus kasutamiseks nõutavale elavhõbeda piirnormile, mistõttu on lemmikloomatoidu tootmiseks vaja kasutada väiksemaid kalu, millel on väiksem elavhõbedasisaldus. See aga on vastuolus säästva kalapüügi põhimõtetega. Seetõttu on asjakohane kohandada elavhõbeda piirnormi kalade, muude veeloomade ja nendest saadud toodete puhul, mis on ette nähtud segasööda tootmiseks koertele, kassidele, dekoratiivkaladele ja karusloomadele, säilitades samal ajal loomatervise kaitse kõrge taseme.

(4)

Hiljutiste andmete hindamine endosulfaani esinemise kohta söödamaterjalis on näidanud, et endosulfaani piirnorme võib vähendada õliseemnete ja maisi ning nendest saadud toodete puhul.

(5)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1275/2013 (2) on direktiivi 2002/32/EÜ I lisast ekslikult välja jäetud joonealune märkus Ambrosia spp. seemnete sisalduse kohta söödamaterjalides. Kogemused on näidanud, et teatavaid kõnealuse joonealuse märkuse sätteid on vaja tugevdada, et hoida ära Ambrosia spp. seemnete sattumist keskkonda. Seepärast on asjakohane see joonealune märkus uuesti kõnealusesse lisasse sisse tuua.

(6)

Seega tuleks direktiivi 2002/32/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/32/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 1275/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, kaadmiumi, plii, nitritite, lenduva sinepiõli ja kahjulike botaaniliste lisandite osas (ELT L 328, 7.12.2013, lk 86).


LISA

Direktiivi 2002/32/EÜ I lisa muudatused

Direktiivi 2002/32/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jaotise 1. rida „Arseen” asendatakse järgmisega:

Soovimatu aine

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„1.

Arseen (1)

Söödamaterjalid,

välja arvatud:

2

rohujahu ning jahu, mis on valmistatud kuivatatud lutsernist, kuivatatud ristikust või kuivatatud suhkrupeedi viljalihast ja melassist;

4

palmituumakook;

4 (2)

fosfaadid, lubjarikkad merevetikad;

10

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10); mereloomade lubjarikkad kojad;

15

magneesiumoksiid; magneesiumkarbonaat;

20

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted;

25 (2)

merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjal.

40 (2)

Rauaosakesed, mida lisatakse jälgitavuse tagamiseks.

50

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid,

välja arvatud:

30

vasksulfaatpentahüdraat; vaskkarbonaat; divaskkloriidtrihüdroksiid; raud(II)karbonaat;

50

tsinkoksiid; mangaan(II)oksiid; vask(II)oksiid.

100

Täiendsööt,

välja arvatud:

4

mineraalsööt;

12

lemmikloomade täiendsööt, mis sisaldab kalu ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjali;

10 (2)

pikaajaliselt tarvitatavad eritoitmiseks ettenähtud söödavalmistised, milles mikroelementide sisaldus on 100 korda suurem täissööda jaoks kehtestatud piirnormist;

30

Täissööt,

välja arvatud:

2

kalade ja karusloomade täissööt;

10 (2)

lemmikloomade täissööt, mis sisaldab kalu ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjali.

10 (2)”

2)

I jaotise 3. rida „Fluor”, I jaotise 4. rida „Plii” ja I jaotise 5. rida „Elavhõbe” asendatakse järgmisega:

Soovimatu aine

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„3.

Fluor (7)

Söödamaterjalid,

välja arvatud:

150

loomsed söödamaterjalid, välja arvatud meres elavad koorikloomad, näiteks krill; mereloomade lubjarikkad kojad;

500

meres elavad koorikloomad, näiteks krill;

3 000

fosfaadid;

2 000

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10);

350

magneesiumoksiid;

600

lubjarikkad merevetikad.

1 000

Vermikuliit (E 561).

3 000

Täiendsööt, mis

 

sisaldab ≤ 4 % fosforit (8);

500

sisaldab > 4 % fosforit (8).

125 ühe protsendi fosfori kohta (8)

Täissööt,

välja arvatud:

150

sigade täissööt;

100

kodulindude (v.a tibude) ja kalade täissööt;

350

tibude täissööt;

250

selliste veiste, lammaste ja kitsede täissööt,

 

– –

kes on laktatsioonil;

30

– –

muud.

50

4.

Plii (11)

Söödamaterjalid,

välja arvatud:

10

haljassööt (3);

30

fosfaadid, lubjarikkad merevetikad ja mereloomade lubjarikkad kojad;

15

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10);

20

pärm.

5

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid,

välja arvatud:

100

tsinkoksiid;

400

mangaan(II)oksiid, raud(II)karbonaat, vaskkarbonaat.

200

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid,

välja arvatud:

30

vulkaaniline klinoptiloliit; natroliit-fonoliit;

60

Eelsegud (6)

200

Täiendsööt,

välja arvatud:

10

mineraalsööt;

15

pikaajaliselt tarvitatavad eritoitmiseks ettenähtud söödavalmistised, milles mikroelementide sisaldus on 100 korda suurem täissööda jaoks kehtestatud piirnormist;

60

täissööt.

5

5.

Elavhõbe (4)

Söödamaterjalid,

välja arvatud:

0,1

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted;

0,5 (13)

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10).

0,3

Segasööt,

välja arvatud:

0,1

mineraalsööt;

0,2

kalade segasööt;

0,2

koerte, kasside, dekoratiivkalade ja karusloomade segasööt.

0,3”

3)

I jaotise lõppu lisatakse joonealune märkus 13:

„(13)

Piirnormi kohaldatakse märgkaalupõhiselt kalade ja muude veeloomade ja nendest saadud toodete suhtes, mis on ette nähtud koerte, kasside, dekoratiivkalade ja karusloomade segasööda tootmiseks.”

4)

IV jaotise 6. rida „Endosulfaan” asendatakse järgmisega:

Soovimatu aine

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„6.

Endosulfaan (alfa- ja beetaisomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina)

Söödamaterjalid ja segasööt,

välja arvatud:

0,1

puuvillaseemned ja nende töötlemise saadused, välja arvatud puuvillapõõsa seemne toorõli;

0,3

sojaoad ja nende töötlemise saadused, välja arvatud soja toorõli;

0,5

töötlemata taimeõli;

1,0

kalade, välja arvatud lõhelaste täissööt;

0,005

lõhelaste täissööt.

0,05”

5)

VI jaotis „Ohtlikud botaanilised lisandid” asendatakse järgmisega:

„VI JAOTIS. OHTLIKUD BOTAANILISED LISANDID

Soovimatu aine

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

1.

Alkaloide, glükosiide või muid mürgiseid aineid sisaldavad umbrohuseemned ning jahvatamata ja purustamata puuviljad, eraldi või seguna, mis sisaldavad järgmist:

Söödamaterjalid ja segasööt

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Söödamaterjalid ja segasööt

100

3.

Seemned ja seemnekestad järgmistelt taimedelt: Ricinus communis L., Croton tiglium L. ja Abrus precatorius L. ning nende töötlemissaadused (1) eraldi või seguna

Söödamaterjalid ja segasööt

10 (2)

4.

Hariliku pöögi Fagus sylvatica L. koorimata pähklid

Söödamaterjalid ja segasööt

Seemneid ja vilju ning nende töötlemissaadusi võib söödas esineda ainult tühises koguses, mida ei ole võimalik kindlaks teha

5.

Oksepähkli-jatrofa — Jatropha curcas L.

Söödamaterjalid ja segasööt

Seemneid ja vilju ning nende töötlemissaadusi võib söödas esineda ainult tühises koguses, mida ei ole võimalik kindlaks teha

6.

Ambrosia spp. seemned

Söödamaterjalid (3)

välja arvatud:

50

hirss (Panicum miliaceum L. terad) ja sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench s.l. terad), mida ei söödeta loomadele otse (3).

200

Segasööt, mis sisaldab jahvatamata terasid ja seemneid.

50

7.

Järgmiste taimede seemned:

india sinep — Brassica juncea (L.) Czern and Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

sarepta sinep — Brassica juncea (L.) Czern and Coss. ssp. juncea

hiina sinep — Brassica juncea (L.) Czern ja Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

must sinep — Brassica nigra (L.) Koch

etioopia sinep — Brassica carinata A. Braun

Söödamaterjalid ja segasööt

Seemneid võib söödas esineda ainult tühises koguses, mida ei ole võimalik kindlaks teha


(1)  Sel määral, kui on võimalik kindlaks teha analüütilise mikroskoopiaga.

(2)  Hõlmab ka seemnekestade osakesi.

(3)  Kui on olemas ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et terad ja seemned on ette nähtud jahvatamiseks või purustamiseks, ei ole enne jahvatamist või purustamist vaja puhastada teri ja seemneid, milles Ambrosia spp. seemnete sisalduse tase ei vasta nõuetele, tingimusel et

saadetis transporditakse tervikuna jahvatamis- või purustamiskäitisesse ning käitist on eelnevalt teavitatud Ambrosia spp. seemnete kõrgest tasemest, selleks et käitis saaks võtta täiendavaid ennetavaid meetmeid, et hoida ära seemnete keskkonda levimine, ning

on esitatud kindlad tõendid selle kohta, et on võetud ennetavad meetmed eesmärgiga hoida ära Ambrosia spp. seemnete levimine keskkonda transportimise ajal purustamis- või jahvatamiskäitisesse, ning

pädev asutus nõustub transpordiga, olles esmalt teinud kindlaks, et eespool nimetatud tingimused on täidetud.

Kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb saadetis enne igasugust ELi transportimist puhastada ning sõelumisjäägid tuleb nõuetekohaselt hävitada.”


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/187,

6. veebruar 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 käsipagasi läbivaatamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hiljutised tõendid osutavad sellele, et terroristid püüavad välja töötada improviseeritud lõhkeseadeldiste peitmise uusi võimalusi, et vältida nende avastamist käsipagasi läbivaatamisel praegu kasutatavate lennundusjulgestusmeetmete abil.

(2)

Seepärast tuleks komisjoni määruses (EL) nr 185/2010 (2) sätestatud konkreetseid lennundusjulgestusmeetmeid muuta, et vähendada käsipagasisse peidetud improviseeritud lõhkeseadeldistest tulenevat ohtu.

(3)

Kõnealuste muudatustega tuleks täiustada tehnilisi spetsifikatsioone, mida kohaldatakse käsipagasi läbivaatamisel lõhkeaine avastamise süsteemi (EDS) seadme abil.

(4)

Muudatused peaksid võimaldama teatavatel tingimustel ka läbi vaadata sülearvuteid ja muid suuri elektriseadmeid sisaldavat käsipagasit.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 185/2010 vastavalt muuta.

(6)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et viia lennundusohutusega seotud riskid miinimumini.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist. Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 185/2010, 4. märts 2010, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (ELT L 55, 5.3.2010, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

4. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 4.1.2.1 asendatakse järgmisega:

„4.1.2.1

Sülearvutid ja muud suured elektriseadmed tuleb enne läbivaatust käsipagasist välja võtta ja eraldi läbi vaadata, välja arvatud juhul, kui käsipagas vaadatakse läbi lõhkeaine avastamise süsteemi (EDS) seadmega, mis vastab standardile C2 või sellest rangemale standardile.”

;

b)

punkt 4.1.2.8 asendatakse järgmisega:

„4.1.2.8.

Kõik kotid, milles leitakse suur elektriseade, tuleb ilma kõnealuse seadmeta uuesti läbi vaadata ja elektriseade tuleb eraldi läbi vaadata, välja arvatud juhul, kui käsipagas vaadati läbi EDS-seadmega, mis vastab standardile C2 või sellest rangemale standardile.”

2.

12. peatükile lisatakse punktid 12.4.2.7–12.4.2.9:

„12.4.2.7.

Kõik käsipagasi läbivaatamiseks projekteeritud EDS-seadmed peavad vastama vähemalt standardile C1.

12.4.2.8.

Kõik EDS-seadmed, mis on projekteeritud sülearvuteid ja teisi suuri elektriseadmeid sisaldava käsipagasi läbivaatamiseks, peavad vastama vähemalt standardile C2.

12.4.2.9.

Kõik EDS-seadmed, mis on projekteeritud sülearvuteid ja teisi suuri elektriseadmeid ning vedelikke, aerosoole ja geele sisaldava käsipagasi läbivaatamiseks, peavad vastama vähemalt standardile C3.”


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/188,

6. veebruar 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/189,

6. veebruar 2015,

millega kehtestatakse ajavahemikul 2. kuni 3. veebruarini 2015 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2015. aasta veebruari impordilitsentside väljaandmine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 188,

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (3) protokolli nr 1 (4) artikli 3 lõigetega 1 ja 2 avatakse CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla kuuluva täielikult Tuneesias toodetud ja sealt otse Euroopa Liitu transporditud töötlemata oliiviõli impordiks tollimaksu nullmääraga tariifikvoot igaks aastaks sätestatava piirkoguse ulatuses.

(2)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1918/2006 (millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine) (5) artikli 2 lõikega 2 on ette nähtud impordilitsentside väljaandmise kuumäärad.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõikele 1 on pädevatele ametiasutustele esitatud impordilitsentsitaotlused nende üldkoguste kohta, mis ei ületa kõnealuse määruse artikli 2 lõikega 2 kehtestatud veebruari määra.

(4)

Asjaolusid arvestades peab komisjon määrama jaotuskoefitsiendi, mis võimaldaks litsentse väljastada võrdeliselt saadaolevate kogustega.

(5)

Kui veebruari ülemmäär on saavutatud, ei tohi kõnealuse kuumäära piires enam ühtki impordilitsentsi välja anda.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt ajavahemikul 2. kuni 3. veebruarini 2015 esitatud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse 8,627503-protsendilise jaotuskoefitsiendi alusel.

Impordilitsentside väljaandmine alates 4. veebruarist 2015 taotletud kogustele peatatakse 2015. aasta veebruari osas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. veebruaril 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 57.

(4)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2.

(5)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.


OTSUSED

7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/25


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/190,

5. veebruar 2015,

Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 300 lõiget 3 ja artiklit 305,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2014. aasta otsust 2014/930/EL, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis (1),

võttes arvesse kõikide liikmesriikide ettepanekuid

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 300 lõikes 3 nähakse ette, et Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed, kes on piirkondlike ja kohalike organite esindajad, omavad ka piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaati või kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

(2)

Aluslepingu artikli 305 kohaselt nimetab nõukogu kõikide liikmesriikide ettepanekute põhjal viieks aastaks ametisse Regioonide Komitee liikmed ja sama palju asendusliikmeid.

(3)

Kuna Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametiaeg lõppes 25. jaanuaril 2015, tuleb ametisse nimetada uued liikmed ja asendusliikmed.

(4)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015 vastu otsuse (EL) 2015/116, (2) millega nimetatakse 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovaki, Soome ja Rootsi valitsuste poolt esitatud liikmed ja asendusliikmed, Saksamaa valitsuse esitatud 23 liiget ja 23 asendusliiget ning Poola valitsuse esitatud 18 liiget ja 18 asendusliiget. Otsusest (EL) 2015/116 jäid välja liikmed ja asendusliikmed, kelle kandidatuurist ei olnud nõukogule 22. jaanuariks 2015 teatatud.

(5)

2. veebruaril 2015 ja 3. veebruaril 2015 esitati nõukogule Ühendkuningriigi valitsuse ettepanek koos liikmete ja asendusliikmete nimekirjaga ning Saksamaa valitsuse ettepanek ühe liikme ja ühe asendusliikme ametisse nimetamise kohta. Need liikmed ja asendusliikmed tuleks sarnaselt otsusega (EL) 2015/116 ametisse nimetatud liikmetele ja asendusliikmetele nimetada ametisse samuti 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Seetõttu tuleks käesolevat otsust kohaldada tagasiulatuvalt alates 26. jaanuarist 2015. Kolmas otsus Regioonide Komitee ülejäänud liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 võetakse vastu hilisemal kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 nimetatakse Regioonide Komitee

liikmeteks isikud, kelle nimekiri on liikmesriikide kaupa esitatud I lisas,

asendusliikmeteks isikud, kelle nimekiri on liikmesriikide kaupa esitatud II lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 26. jaanuarist 2015.

Brüssel, 5. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  ELT L 365, 19.12.2014, lk 143.

(2)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).


I LISA

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


II LISA

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/31


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/191,

5. veebruar 2015,

millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses kõnealuse otsuse artiklis 9 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud teatavate tähtaegade pikendamisega

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 466 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 10a lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2010/670/EL (2) on kehtestatud eeskirjad ja kriteeriumid, et valida ja rakendada tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutult koguda ja säilitada (edaspidi „süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektid”), ning taastuvenergiaga seotud innovatiivsete tehnoloogialahenduste näidisprojekte (edaspidi „taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektid”) ning need eeskirjad ja kriteeriumid hõlmavad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi uute osalejate reservist 300 miljonit saastekvooti ning saastekvootide konverteerimise ja tulu haldamise aluspõhimõtteid.

(2)

Majanduskriisi tõttu ei ole seoses otsuse 2010/670/EL alusel rahastamiseks kinnitatud projektide märkimisväärse arvuga võimalik teha lõplikku investeerimisotsust 24 kuu jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide puhul või 36 kuu jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide puhul. Seetõttu ei ole selliseid projekte võimalik käivitada ka nelja aasta jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist. Seepärast tuleks lõpliku investeerimisotsuse tegemise tähtaega ja projekti käivitamise kuupäeva pikendada kahe aasta võrra. Ühe aasta pikkust ajapikendust tuleks kohaldada ka projekti käivitamise kuupäeva suhtes.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/670/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse tekst „24 kuu” tekstiga „48 kuu”;

b)

teises lõigus asendatakse tekst „36 kuu” tekstiga „60 kuu”.

2)

Artikli 11 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

teises lõigus asendatakse tekst „31. detsember 2015” tekstiga „31. detsember 2017” ja sõnad „neli aastat” sõnadega „kuus aastat”;

b)

lisatakse kolmas ja neljas lõik:

„Kui projekti ei ole selle käivitamiseks ettenähtud kuupäevaks käivitatud, pikeneb kõnealune tähtaeg automaatselt ühe aasta võrra.

Rahastamisotsustel ei ole õiguslikku jõudu, kui projekti ei ole käivitatud kolmanda lõigu kohaseks käivitamiskuupäevaks. Sel juhul tagastatakse kõik väljamakstud või väljamaksmiseks saadud rahasummad.”

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse ka selliste süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide ning taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide suhtes, mille rahastamise otsus on vastu võetud enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni otsus 2010/670/EL, 3. november 2010, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).