ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 345

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
1. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

2014/857/EL

 

*

Nõukogu otsus, 1. detsember 2014, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides, ning millega muudetakse otsuseid 2000/365/EÜ ja 2004/926/EÜ

1

 

 

2014/858/EL

 

*

Komisjoni otsus, 1. detsember 2014, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis' osa

6

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/1


NÕUKOGU OTSUS,

1. detsember 2014,

milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides, ning millega muudetakse otsuseid 2000/365/EÜ ja 2004/926/EÜ

(2014/857/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 36 üleminekusätete kohta (edaspidi „protokoll nr 36”), eriti selle artikli 10 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 19 Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis' kohta (edaspidi „Schengeni protokoll”), eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse teadet, mille Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik”) esitas nõukogu eesistujale oma 24. juuli 2013. aasta kirjas vastavalt protokolli nr 36 artikli 10 lõikele 4,

võttes arvesse teadet, mille Ühendkuningriigi valitsus esitas nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile oma 1. detsembril 2014 jõustunud kirjas vastavalt protokolli nr 36 artikli 10 lõikele 5 ning milles ta teatas oma soovist osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides,

ning arvestades järgmist:

(1)

Protokolli nr 36 artikli 10 lõike 4 kohaselt võib Ühendkuningriik hiljemalt kuus kuud enne viieaastase üleminekuperioodi lõppu pärast Lissaboni lepingu jõustumist teatada nõukogule, et ta ei aktsepteeri politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu võetud liidu õigusaktide puhul protokolli nr 36 artikli 10 lõikes 1 osutatud komisjoni ja Euroopa Kohtu volitusi.

(2)

Ühendkuningriik kasutas nõukogu eesistujale 24. juulil 2013 saadetud kirjaga eespool nimetatud võimalust, kui ta teavitas nõukogu, et ta ei aktsepteeri asjaomaseid komisjoni ja Euroopa Kohtu volitusi, ning sellest tulenevalt lõpetatakse 1. detsembril 2014 asjaomaste politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

(3)

Protokolli nr 36 artikli 10 lõike 5 kohaselt võib Ühendkuningriik teatada nõukogule oma soovist osaleda eespool nimetatud õigusaktides, sealhulgas Schengeni acquis' hulka kuuluvates õigusaktides, millisel juhul tuleks kohaldada Schengeni protokolli asjaomaseid sätteid.

(4)

Ühendkuningriik kasutas nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile 1. detsembril 2014 jõustunud kirjaga ülaltoodud võimalust, kui ta teatas nõukogule oma soovist osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides, milles ta juba osaleb vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ, (1) nõukogu otsusele 2004/926/EÜ (2) ja Schengeni protokolli artikli 5 lõikele 1.

(5)

Sellepärast on vaja kindlaks teha need politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktid ja sätted, mis on Schengeni acquis' need osad, milles Ühendkuningriik jätkab osalemist vastavalt eespool osutatud teatele, et ta soovib seda teha, ning muuta vastavalt otsust 2000/365/EÜ ja otsust 2004/926/EÜ.

(6)

Seega muudetud otsuste 2000/365/EÜ ja 2004/926/EÜ kohaldamine jätkub eelkõige nende Schengeni acquis' sätete puhul, milles osalemiseks oli Ühendkuningriigile antud luba ning mis ei ole protokolli nr 36 artikli 10 lõikes 1 osutatud politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud õigusaktid ja sätted.

(7)

Ühendkuningriik jätkab samuti osalemist nendes Schengeni acquis' õigusaktides ja sätetes, milles osalemiseks talle oli antud luba ning mida, ehkki need on enne Lissaboni lepingu jõustumist politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud õigusaktid ja sätted, on muudetud Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava õigusaktiga, mis on vastu võetud pärast eespool nimetatud jõustumist ja kuuluvad seega protokolli nr 36 artikli 10 lõike 2 reguleerimisalasse. Nii on see täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsusega Schengeni hindamismehhanismi kohta, (3) mida on muudetud nõukogu määrusega (EL) nr 1053/2013, (4) ning 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklitega 48 kuni 53 ning samuti Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni (5) ja selle protokolliga, (6) mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/41/EL (7). Samuti on see nii Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (8) mida on muudetud protokolliga Liechtensteini ühinemise kohta nimetatud lepinguga (9) (edaspidi „Šveitsi ühinemist Schengeni acquis'ga käsitlev 2008. aasta leping”).

(8)

Nagu osutatakse otsuses 2000/365/EÜ, on Ühendkuningriigil Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) kolmanda osa V jaotises käsitletavates küsimustes eriseisukoht, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud Schengeni protokollis, protokollis nr 20 ELi toimimise lepingu artikli 26 teatavate aspektide kohaldamise kohta Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes (edaspidi „protokoll nr 20”) ja protokollis nr 21 Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes (edaspidi „protokoll nr 21”). Selle eriseisukoha tõttu nähakse Schengeni protokollis Ühendkuningriigile ette võimalus osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes.

(9)

Vastavalt protokolli nr 36 artikli 10 lõikele 5 võimaldab käesolevas otsuses sätestatud Ühendkuningriigi osalemine teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides, uuesti sisse seada Ühendkuningriigi võimalikult suures ulatuses osalemise liidu acquis's vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas, ilma et see mõjutaks tõsiselt acquis' eri osade praktilist toimimist, järgides samas nende sidusust.

(10)

Nagu osutatakse otsuses 2000/365/EÜ, on Schengeni acquis' koostatud ja toimib ühtse tervikuna, mille peavad täies ulatuses heaks kiitma ja kohaldama kõik riigid, kes toetavad põhimõtet kaotada oma ühispiiridel kontroll isikute liikumise üle.

(11)

Nõukogule tuleks anda volitused võtta otsuse 2000/365/EÜ artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu otsused, millega kõnealust acquis'd kohaldatakse Kanalisaarte ja Mani saare suhtes ning jõustatakse asjakohane Schengeni infosüsteemi käsitlev acquis Ühendkuningriigi suhtes. Seda seetõttu, et nõukogule on Schengeni protokolliga antud konkreetne roll kiita ühehäälse otsusega heaks uute osaliste osalemine Schengeni acquis's ning samuti kuna liikmesriikide vahel peab valitsema sügav vastastikune usaldus selle kontrollimisel, kas Schengeni infosüsteemi käsitlevate sätete rakendamise eeltingimused on täidetud, ning seejärel sellise otsuse tegemisel, millega need sätted Ühendkuningriigi suhtes jõustatakse. Nõukogu peaks tegutsema Schengeni protokolli artiklis 1 osutatud liikmete ja Ühendkuningriigi valitsuse esindaja ühehäälse otsusega.

(12)

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (millega kehtestatakse ühelt poolt Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi ning teiselt poolt Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel õigused ja kohustused Schengeni acquis' valdkondades, mida kohaldatakse kõnealuste riikide suhtes) (10) artiklile 2 peeti käesoleva otsuse ettevalmistamise küsimuses Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) (11) artikli 3 kohaselt loodud segakomiteega konsultatsioone vastavalt nimetatud lepingu artiklile 4.

(13)

Kooskõlas Šveitsi ühinemist Schengeni acquis'ga käsitleva 2008. aasta lepingu artikliga 5 on nimetatud lepingu artikli 3 kohaselt asutatud segakomiteed käesoleva otsuse ettevalmistamisest teavitatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriik jätkab alates 1. detsembrist 2014 osalemist Schengeni acquis' sätetes, nagu on sätestatud käesolevas otsuses, sealhulgas kooskõlas otsustega 2000/365/EÜ ja 2004/926/EÜ, mida on muudetud käesoleva otsusega.

Käesoleva artikliga ei piirata alates 1. detsembrist 2009 vastu võetud Schengeni acquis' õigusaktide ja sätete kohaldamist, mis on Ühendkuningriigile siduvad vastavalt Schengeni protokolli artikli 5 lõikele 1 ja otsuse 2000/365/EÜ artikli 8 lõikele 2.

Artikkel 2

Otsust 2000/365/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti a muudetakse järgmiselt:

i)

alapunktis i:

asendatakse „artiklid 26 ja 27” järgmisega „artikkel 26 ja artikli 27 lõige 1”;

asendatakse „välja arvatud artikli 47 lõike 2 punkt c” järgmisega „välja arvatud artikli 47 lõike 2 punkt c ja artikli 47 lõige 4”;

ii)

alapunktid ii ja iii asendatakse järgmisega:

„ii)

järgmised Schengeni infosüsteemi käsitlevad sätted:

nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (12);

komisjoni 16. märtsi 2007. aasta otsus 2007/171/EÜ, millega nähakse ette nõuded teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi võrgule (III sammas) (13);

;

b)

punkti b alapunktid i–v jäetakse välja ja punktid vi, vii ja viii asendatakse järgmisega:

„i)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Taani Kuningriigi ühinemise kohta: artikkel 6;

ii)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Soome Vabariigi ühinemise kohta: artikkel 5;

iii)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta: artikkel 5;”

c)

punkti c alapunktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete kaasasolekut lubav tunnistus);

SCH/Com-ex (98) 26 def (Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni alalise komitee moodustamine), vastavalt sisemeetmetele, millega määratakse kindlaks Ühendkuningriigi ekspertide osalemise kord nõukogu asjaomase töörühma egiidi all toimuvates lähetustes.”

;

d)

punkt d jäetakse välja.

2)

Artiklid 2, 3 ja 4 jäetakse välja.

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse teises lauses sõnad „Nõukogu teeb selle taotluse kohta otsuse …” järgmisega: „Nõukogu teeb selle taotluse kohta rakendusotsuse …”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punktis a:

asendatakse „artiklid 26 ja 27” järgmisega „artikkel 26 ja artikli 27 lõige 1”;

asendatakse „välja arvatud artikli 47 lõike 2 punkt c” järgmisega „välja arvatud artikli 47 lõike 2 punkt c ja artikli 47 lõige 4”;

ii)

punkti b alapunktid i–v jäetakse välja ja punktid vi, vii ja viii asendatakse järgmisega:

„i)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Taani Kuningriigi ühinemise kohta: artikkel 6;

ii)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Soome Vabariigi ühinemise kohta: artikkel 5;

iii)

19. detsembril 1996 allakirjutatud leping Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta: artikkel 5;”

iii)

punktis c asendatakse loetletud otsused järgmisega:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete kaasasolekut lubav tunnistus).”

;

iv)

punkt d jäetakse välja.

4)

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 1 punkti a alapunktis ii osutatud sätted ja muud asjakohased Schengeni infosüsteemi käsitlevad sätted, mis on pärast 1. detsembrit 2009 vastu võetud, aga ei ole veel jõustunud, jõustatakse nõukogu rakendusotsusega Ühendkuningriigi ja liikmesriikide ning muude riikide vahel, kelle suhtes on kõnealused sätted juba jõustunud, kui nende sätete rakendamise eeltingimused on täidetud.”

;

b)

lõiked 3, 4 ja 5 nummerdatakse ümber vastavalt 2, 3 ja 4;

c)

lõikes 4, mis on ümbernummerdatud lõige 3, asendatakse „Nõukogu teeb kõik lõigete 1, 2 ja 3 kohased otsused …” järgmisega „Nõukogu teeb kõik lõigete 1 ja 2 kohased rakendusotsused ...”.

5)

Artikli 7 lõige 1 jäetakse välja ning lõikest 2 saab ainus lõige.

Artikkel 3

Otsust 2004/926/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõppu lisatakse järgmine lõige:

„Alates 1. detsembrist 2014 jätkab Ühendkuningriik otsuse 2000/365/EÜ (mida on muudetud nõukogu otsusega 2014/857/EL (14)) artikli 1 punkti a alapunktis i, punktides b ja c ning artikli 5 lõikes 2 nimetatud sätete ning samuti käesoleva otsuse (mida on muudetud otsusega 2014/857/EL) I ja II lisas loetletud õigusaktide sätete kohaldamist.

2)

I lisas:

a)

punkt 4 jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised punktid:

„8.

Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 30.12.2008, lk 60).

9.

Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/149/JSK sõlmida Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 50).

10.

Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/349/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, eelkõige seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja politseikoostööga (ELT L 160, 18.6.2011, lk 1).”

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 1. detsembril 2014.

Brüssel, 1. detsember 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(2)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsus 2004/926/EÜ Schengeni acquis' osade jõustamise kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis (ELT L 395, 31.12.2004, lk 70).

(3)  Täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 138).

(4)  Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1053/2013, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis' kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013, lk 27).

(5)  Konventsioon, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (EÜT C 197, 12.7.2000, lk 3).

(6)  Protokoll, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni juurde (EÜT C 326, 21.11.2001, lk 2).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (ELT L 130, 1.5.2014, lk 1).

(8)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(9)  Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline protokoll, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 3).

(10)  EÜT L 15, 20.1.2000, lk 2.

(11)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(12)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 63.

(13)  ELT L 79, 20.3.2007, lk 29.”

(14)  Nõukogu 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/857/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud liidu õigusaktides, ning millega muudetakse otsuseid 2000/365/EÜ ja 2004/926/EÜ (ELT L 345, 1.12.2014, lk 1).”


1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/6


KOMISJONI OTSUS,

1. detsember 2014,

milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis' osa

(2014/858/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse protokolli nr 36 üleminekusätete kohta, eriti selle artikli 10 lõiget 5 koostoimes protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikliga 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 331 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Protokolli nr 36 artikli 10 lõike 4 kohaselt võib Ühendkuningriik hiljemalt kuus kuud enne protokolli 36 artikli 10 lõikes 3 osutatud viieaastase üleminekuperioodi lõppu teatada nõukogule, et ta ei aktsepteeri politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu võetud liidu õigusaktide puhul protokolli nr 36 artikli 10 lõikes 1 osutatud komisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu volitusi.

(2)

Ühendkuningriik kasutas nõukogu eesistujale 24. juulil 2013 saadetud kirjas eespool nimetatud võimalust, kui ta teatas, et ta ei aktsepteeri asjaomaseid komisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu volitusi, ning sellest tulenevalt lõpetatakse 1. detsembril 2014 asjaomaste politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võetud õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

(3)

Protokolli nr 36 artikli 10 lõike 5 kohaselt võib Ühendkuningriik teatada oma soovist osaleda õigusaktides, mille kohaldamine on tema suhtes lõpetatud.

(4)

Ühendkuningriik kasutas nõukogu eesistujale saadetud kirjas eespool nimetatud võimalust, kui ta teatas, et ta soovib alates 1. detsembrist 2014 osaleda mõnes eespool osutatud õigusaktis.

(5)

Nende õigusaktide puhul, mis ei ole Schengeni acquis' osa, viidatakse protokolli nr 36 artikli 10 lõikes 5 protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklile 4, milles osutatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 331 lõikega 1 ette nähtud menetlusele. Selle sätte kohaselt peab komisjon kinnitama selle liikmesriigi osalemise, kes on selleks soovi avaldanud, ja vajaduse korral märkima, et kõik osalemistingimused on täidetud.

(6)

Vastavalt protokolli nr 36 artikli 10 lõike 5 viimasele lausele püüavad liidu institutsioonid ja Ühendkuningriik uuesti sisse seada Ühendkuningriigi võimalikult suures ulatuses osalemist liidu acquis's vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas, ilma et see mõjutaks tõsiselt acquis' eri osade praktilist toimimist, järgides samas nende sidusust.

(7)

Protokolli nr 36 artikli 10 lõike 5 viimases lauses ette nähtud tingimused on täidetud Ühendkuningriigi teatatud aktide puhul, mis on loetletud käesoleva otsuse lisas.

(8)

Seepärast tuleb kinnitada Ühendkuningriigi osalemine käesoleva otsuse lisas loetletud aktides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriigi osalemine käesoleva otsuse lisas loetletud aktides kinnitatakse alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

See jõustub 1. detsembril 2014.

Brüssel, 1. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


LISA

1.

Ühismeede 97/827/JSK, 5. detsember 1997, millega luuakse organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega seotud rahvusvaheliste kohustuste siseriiklikul tasandil kohaldamise ja rakendamise hindamise mehhanism (EÜT L 344, 15.12.1997, lk 7).

2.

Nõukogu akt, 18. detsember 1997, millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinev konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (EÜT C 24, 23.1.1998, lk 1).

3.

Ühismeede 98/700/JSK, 3. detsember 1998, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel Euroopa kuvaarhiveerimissüsteemi (FADO) rajamise kohta (EÜT L 333, 9.12.1998, lk 4).

4.

Nõukogu otsus 2000/375/JSK, 29. mai 2000, lapsporno vastase võitluse kohta Internetis (EÜT L 138, 9.6.2000, lk 1).

5.

Nõukogu otsus 2000/641/JSK, 17. oktoober 2000, millega asutatakse Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsiooni), infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja ühispiiridel kontrolli järkjärgulist kaotamist käsitleva Schengeni lepingu rakenduskonventsiooniga (Schengeni konventsiooniga) loodud andmekaitse ühiste järelevalveorganite sekretariaat (EÜT L 271, 24.10.2000, lk 1).

6.

Nõukogu otsus 2000/642/JSK, 17. oktoober 2000, liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (EÜT L 271, 24.10.2000, lk 4).

7.

Nõukogu otsus 2002/187/JSK, 28. veebruar 2002, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1).

8.

Nõukogu otsus 2002/348/JSK, 25. aprill 2002, rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (EÜT L 121, 8.5.2002, lk 1).

9.

Nõukogu raamotsus 2002/465/JSK, 13. juuni 2002, ühiste uurimisrühmade kohta (EÜT L 162, 20.6.2002, lk 1).

10.

Nõukogu raamotsus 2002/584/JSK, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

11.

Nõukogu otsus 2003/659/JSK, 18. juuni 2003, millega muudetakse nõukogu otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (ELT L 245, 29.9.2003, lk 44).

12.

Nõukogu raamotsus 2005/214/JSK, 24. oktoober 2005, konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 76, 22.3.2005, lk 16).

13.

Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006, konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59).

14.

Nõukogu raamotsus 2006/960/JSK, 18. detsember 2006, Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta (ELT L 386, 29.12.2006, lk 89).

15.

Nõukogu otsus 2007/412/JSK, 12. juuni 2007, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (ELT L 155, 15.6.2007, lk 76).

16.

Nõukogu otsus 2007/845/JSK, 6. detsember 2007, mis käsitleb kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist koostööd kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu vara jälitamise ja tuvastamise valdkonnas (ELT L 332, 18.12.2007, lk 103).

17.

Nõukogu raamotsus 2008/675/JSK, 24. juuli 2008, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes (ELT L 220, 15.8.2008, lk 32).

18.

Nõukogu raamotsus 2008/909/JSK, 27. november 2008, vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT L 327, 5.12.2008, lk 27).

19.

Nõukogu otsus 2008/976/JSK, 16. detsember 2008, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta (ELT L 348, 24.12.2008, lk 130).

20.

Nõukogu otsus 2009/426/JSK, 16. detsember 2008, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (ELT L 138, 4.6.2009, lk 14).

21.

Nõukogu raamotsus 2009/299/JSK, 26. veebruar 2009, millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul (ELT L 81, 27.3.2009, lk 24).

22.

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, 26. veebruar 2009, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009, lk 23).

23.

Nõukogu otsus 2009/316/JSK, 6. aprill 2009, Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks (ELT L 93, 7.4.2009, lk 33).

24.

Nõukogu otsus 2009/371/JSK, 6. aprill 2009, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT L 121, 15.5.2009, lk 37).

25.

Nõukogu raamotsus 2009/829/JSK, 23. oktoober 2009, Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes (ELT L 294, 11.11.2009, lk 20).

26.

Nõukogu otsus 2009/917/JSK, 30. november 2009, infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta (ELT L 323, 10.12.2009, lk 20).

27.

Nõukogu otsus 2009/934/JHA, 30. november 2009, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist (ELT L 325, 11.12.2009, lk 6).

28.

Nõukogu otsus 2009/936/JSK, 30. november 2009, millega võetakse vastu Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaile käsitlevad rakenduseeskirjad (ELT L 325, 11.12.2009, lk 14).

29.

Nõukogu otsus 2009/968/JSK, 30. november 2009, millega võetakse vastu Europoli teabe konfidentsiaalsust käsitlevad eeskirjad (ELT L 332, 17.12.2009, lk 17).