ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 331

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
18. november 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1225/2014, 17. november 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1226/2014, 17. november 2014, toidu kohta esitatava ja haigestumise riski vähendamisele osutava tervisealase väite lubamise kohta ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1227/2014, 17. november 2014, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määr 2014. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 879/2014

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1228/2014, 17. november 2014, toidu kohta esitatavate ja haigestumise riski vähendamisele osutavate tervisealaste väidete lubamise ja lubamisest keeldumise kohta ( 1 )

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1229/2014, 17. november 2014, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1230/2014, 17. november 2014, vaskbilüsinaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1231/2014, 17. november 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

22

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/800/ÜVJP, 17. november 2014, millega käivitatakse Euroopa Liidu nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) ja muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP

24

 

*

Nõukogu otsus 2014/801/ÜVJP, 17. november 2014, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

26

 

 

2014/802/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. november 2014, millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8339 all)  ( 1 )

28

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2014/803/EL

 

*

ELi-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 1/2014, 10. oktoober 2014, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 25. juunil 2009. aastal sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) I lisa artikli 3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud andmete esitamisest vabastamise juhud

38

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsuse 2014/252/EL (Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta) parandus ( ELT L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Komisjoni 22. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 552/2009 (millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) parandus ( ELT L 164, 26.6.2009 )

40

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL (hoonete energiatõhususe kohta) parandused ( ELT L 153, 18.6.2010 )

41

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1225/2014,

17. november 2014,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Teavet ühe isiku kohta, kes on nimetatud määruses (EL) nr 269/2014, tuleks muuta.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Kanne määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud järgmise isiku kohta asendatakse järgmise kandega.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Sünnikuupäev ja -koht: 25.4.1946 Almatõ (varem tuntud ka kui Alma-Ata), Kasahstan

Riigiduuma nõukogu liige, Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga.

12.9.2014


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1226/2014,

17. november 2014,

toidu kohta esitatava ja haigestumise riski vähendamisele osutava tervisealase väite lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt selleks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Samuti on määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”).

(3)

Toiduohutusamet peab pärast taotluse kättesaamist viivitamata teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Lactalis B&C oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, paluti toiduohutusametil esitada arvamus tervisealase väite kohta seoses „vähe rasva ja transrasvhappeid sisaldava ning palju küllastumata ja oomega-3-rasvhappeid sisaldava võiderasvaga” ja LDL-kolesterooli taseme alanemisega (küsimus nr EFSA-Q-2009-00458) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Palju küllastunud/transrasvhappeid sisaldava rasva asendamine palju küllastumata rasvhappeid sisaldava rasvaga aitab alandada LDL-kolesterooli taset. LDL-kolesterool on südame-veresoonkonna haiguste riskitegur.”

(6)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 25. mail 2011 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et põhjuslik seos toiduks kasutatavate küllastunud rasvhapete segude tarbimise ja vere LDL-kolesterooli taseme tõusu vahel on tõendatud ning et küllastunud rasvhapete segu grammipõhine asendamine cis-monoküllastumata ja/või cis-polüküllastumata rasvhapetega toidus või dieedis alandab LDL-kolesterooli taset. Seega tuleks lugeda seda järeldust kajastav tervisealane väide vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning lisada see liidu lubatud väidete nimekirja. Toiduohutusamet ei pidanud oma järelduse tegemiseks vajalikuks kliinilist sekkumisuuringut, mis on taotleja sõnul konfidentsiaalne. Seepärast leitakse, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõike 1 punktis c sätestatud nõue ei ole täidetud ning konfidentsiaalsete andmete kaitset ei tuleks tagada.

(7)

Toiduohutusamet on jõudnud oma arvamuses järeldusele, et kõnealuse väite tõesuse tagamiseks tuleks toitudes ja dieetides grammipõhiselt asendada märkimisväärne kogus küllastunud rasvhappeid monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapetega. Seepärast on kohane piirata kõnealuse väite kasutusala rasvade ja õlidega, et tagada märkimisväärse koguse monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapete olemasolu toidus, ning kehtestada selle kasutustingimused, mis vastaksid määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite „SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA” kasutustingimustele.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõikes 4 on sätestatud, et tervisealase väite lubamist pooldav arvamus peab sisaldama teatavaid üksikasju. Seega tuleks kõnealuse lubatud väitega seotud üksikasjad esitada käesoleva määruse lisas ning need peaksid määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt ja kooskõlas toiduohutusameti arvamustega hõlmama vajaduse korral väite muudetud sõnastust, väite kasutamise eritingimusi, asjaomase toidu kasutamise tingimusi ja piiranguid ja/või lisaselgitust või hoiatust.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärke on tagada, et tervisealased väited oleks tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et sellega arvestataks väidete sõnastuse ja esitusviisi valikul. Seepärast peaksid väidete suhtes, mille sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel, sest need väljendavad sama seost toidugrupi, toidu või selle koostisosa ja tervise vahel, kehtima käesoleva määruse lisas osutatud samad kasutustingimused.

(10)

Komisjon on käesoleva määrusega ette nähtud meetmete sätestamisel võtnud arvesse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt laekunud märkusi.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas nimetatud tervisealast väidet võib liidu turul müüdava toidu kohta esitada vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealane väide lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5): 2168.


LISA

Lubatud tervisealane väide

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Taotleja — aadress

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA arvamuse viide

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230 Bourgbarré, Prantsusmaa

Monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapped

On kindlaks tehtud, et toidus esinevate küllastunud rasvhapete asendamine küllastumata rasvhapetega alandab vere kolesteroolitaset. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve kujunemise riskitegur.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on suure küllastumata rasvhapete sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud väitele „SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA”

Väidet võib kasutada üksnes rasvade ja õlide kohta

Q-2009-00458


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1227/2014,

17. november 2014,

millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määr 2014. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 879/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis 21. märtsil 2014. aastal vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2014. kalendriaastaks (2). Euroopa Parlament ja nõukogu ei olnud kõnealust määra aga 30. juuniks 2014 kindlaks määranud. Seetõttu kehtestas komisjon kohandamise määra määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 3 kohaselt oma rakendusmäärusega (EL) nr 879/2014 (3).

(2)

Otsetoetusi ja turuga seotud kulusid käsitlevad ajakohastatud prognoosid, mis lisati 2015. aasta eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekusse nr 1, osutavad, et finantsdistsipliini kohandamise määra, mida võeti arvesse 2015. aasta eelarveprojekti puhul, on vaja muuta. Kõnealuse kirjaliku muutmisettepaneku koostamisel on võetud arvesse finantsdistsipliini 433 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 25. Selleks et võtta arvesse uut teavet, peaks komisjon muutma rakendusmääruses (EL) nr 879/2014 sätestatud kohandamise määra.

(3)

Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N + 1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Liikmesriikidel on siiski võimalus maksta põllumajandustootjatele toetust ilma ajaliste piiranguteta ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha hilisemal eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamise määra kohaldada selliste maksete suhtes, mille jaoks esitati abitaotlused kalendriaastatel, mis ei ühti finantsdistsipliini kohaldamise aastatega. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamise määra kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on abitaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehti.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (4) artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamise määra kohaldatakse üksnes 2 000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamise määra üksnes Bulgaaria ja Rumeenia suhtes alates 1. jaanuarist 2016 ning Horvaatia suhtes alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamise määra kohaldada nimetatud liikmesriikide põllumajandustootjate suhtes.

(5)

Selle tagamiseks, et muudetud kohandamise määra kohaldatakse alates kuupäevast, mil põllumajandustootjatele hakatakse maksma otsetoetusi vastavalt määrusele (EL) nr 1306/2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. detsembrist 2014.

(6)

Uut muudetud kohandamise määra tuleks võtta arvesse põllumajandustootjale 2014. kalendriaasta kohta esitatud abitaotluse alusel tehtavate kõigi maksete arvutamisel. Selguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) nr 879/2014 seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Selleks et kohaldada määruse (EL) nr 1306/2013 artiklites 25 ja 26 sätestatud kohandamist ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1 vähendatakse 2 000 eurot ületavaid toetussummasid (nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (5) artikli 2 punkti d tähenduses), mida makstakse põllumajandustootjatele 2014. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel, 1,302214 % võrra.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Bulgaarias, Horvaatias ja Rumeenias.

Artikkel 2

Komisjoni määrus (EL) nr 879/2014 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  COM(2014)175.

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 879/2014, 12. august 2014, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2014. kalendriaastaks (ELT L 240, 13.8.2014, lk 20).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(5)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, 19. jaanuar 2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.1.2009, lk 16).


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1228/2014,

17. november 2014,

toidu kohta esitatavate ja haigestumise riski vähendamisele osutavate tervisealaste väidete lubamise ja lubamisest keeldumise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt selleks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Samuti on määruses (EÜ) nr 1924/2006 on sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”).

(3)

Toiduohutusamet peab pärast taotluse kättesaamist viivitamata teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitama asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Abtei Pharma Vertriebs GmbH oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses kaltsiumi ja vitamiini D3 sisaldavate närimistablettidega ning luukaoga (küsimus nr EFSA-Q-2008-721) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Kaltsiumi ja D-vitamiini sisaldavad närimistabletid parandavad luutihedust 50-aastastel ja vanematel naistel. Need tabletid võivad seega vähendada osteoporoosist tingitud luumurdude riski.”

(6)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 7. augustil 2009 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et põhjuslik seos üksnes kaltsiumi või kaltsiumi ja D-vitamiini kombinatsiooni manustamise ning menopausijärgses eas naistel esineva luu mineraalaine tiheduse vähenemise aeglustumise vahel on tõendatud. Luu mineraalaine tiheduse aeglasem vähenemine võib aidata vähendada luumurdude riski. Seega tuleks lugeda seda järeldust kajastavad kaks tervisealast väidet vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning lisada need liidu lubatud väidete nimekirja. Toiduohutusamet jõudis siiski järeldusele, et esitatud teave on nende väidete kasutustingimuste kehtestamiseks ebapiisav. Seepärast pöördus komisjon uuesti toiduohutusameti poole palvega anda nõu, mis võimaldaks riskijuhtijatel kehtestada asjaomaste tervisealaste väidete sobivad kasutustingimused. Toiduohutusamet jõudis 17. mail 2010 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses (küsimus nr EFSA-Q-2009-00940) (3) järeldusele, et väidetava mõju saavutamiseks tuleks igapäevaselt tarbida kõikidest allikatest kokku vähemalt 1 200 mg kaltsiumi või vähemalt 1 200 mg kaltsiumi ja 800 RÜ (20 μg) D-vitamiini.

(7)

Et tagada märkimisväärse koguse kaltsiumi olemasolu toidus, on üksnes kaltsiumit käsitleva tervisealase väite puhul kohane kehtestada kasutustingimused, mille kohaselt lubatakse kõnealust väidet kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 400 mg kaltsiumi kindlaksmääratud suurusega portsjoni kohta.

(8)

Arvestades väidetava mõju saavutamiseks vajalikku suurt D-vitamiini kogust (20 μg), on kaltsiumi ja D-vitamiini kombinatsiooni käsitleva tervisealase väite puhul kohane piirata väite kasutusala toidulisanditega. Et tagada märkimisväärse koguse kaltsiumi ja D-vitamiini olemasolu toidulisandis, on kõnealuse väite puhul kohane kehtestada kasutustingimused, mille kohaselt lubatakse seda väidet kasutada üksnes toidulisandite kohta, mis sisaldavad vähemalt 400 mg kaltsiumi ja 15 μg D-vitamiini päevase portsjoni kohta.

(9)

Pärast seda, kui DSM Nutritional Products Europe AG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses D-vitamiini mõjuga ning 60-aastaste ja vanemate meeste ja naiste kukkumisohuga (küsimus nr EFSA-Q-2010-01233) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „D-vitamiin vähendab kukkumisohtu. Kukkumisega kaasneb luumurdude risk.”

(10)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 30. septembril 2011 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et põhjuslik seos D-vitamiini manustamise ning kehahoiaku ebastabiilsuse ja lihasnõrkusega seotud kukkumisohu vähenemise vahel on tõendatud. Kuuekümneaastaste ja vanemate meeste ja naiste kukkumisohu vähenemine on tervisele kasulik, kuna sellega väheneb luumurdude risk. Seega tuleks lugeda seda järeldust kajastav tervisealane väide vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning lisada see liidu lubatud väidete nimekirja.

(11)

Samuti jõudis toiduohutusamet oma arvamuses järeldusele, et väidetava mõju saavutamiseks tuleks igapäevaselt tarbida kõikidest allikatest kokku 800 RÜ (20 μg) D-vitamiini. Arvestades väidetava mõju saavutamiseks vajalikku suurt D-vitamiini kogust (20 μg), on kohane piirata kõnealuse väite kasutusala toidulisanditega. Et tagada märkimisväärse koguse D-vitamiini olemasolu toidulisandis, on kõnealuse väite puhul kohane kehtestada kasutustingimused, mille kohaselt lubatakse seda väidet kasutada üksnes toidulisandite kohta, mis sisaldavad vähemalt 15 μg D-vitamiini päevase portsjoni kohta.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõikes 4 on sätestatud, et tervisealase väite lubamist pooldav arvamus peaks sisaldama teatavaid üksikasju. Seega tuleks kõnealuste lubatud väidetega seotud üksikasjad esitada käesoleva määruse I lisas ning need peaksid määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt ja kooskõlas toiduohutusameti arvamustega hõlmama vajaduse korral väite muudetud sõnastust, väite kasutamise eritingimusi, asjaomase toidu kasutamise tingimusi ja piiranguid ja/või lisaselgitust või hoiatust.

(13)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärke on tagada, et tervisealased väited oleks tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et sellega arvestataks väidete sõnastuse ja esitusviisi valikul. Seepärast peaksid väidete suhtes, mille sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel, kuna need väljendavad sama seost toidugrupi, toidu või selle koostisosa ja tervise vahel, kehtima käesoleva määruse I lisas osutatud samad kasutustingimused.

(14)

Pärast seda, kui GP International Holding B.V. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosamiinvesinikkloriidiga ja kõhre taandarengu aeglustumisega (küsimus nr EFSA-Q-2009-00412) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aeglustab skeleti-lihassüsteemi kõhre lagunemisprotsessi ja vähendab sellega osteoartriidi riski.”

(15)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 29. oktoobril 2009 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et glükoosamiinvesinikkloriidi tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(16)

Pärast seda, kui European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA), European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO) ja Soya Protein Association (SPA) olid esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses eraldatud sojavalgu mõjuga ja vere LDL-kolesterooli taseme alanemisega (küsimus nr EFSA-Q-2011-00784) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „On tõendatud, et sojaoa valgurikas komponent alandab vere kolesteroolitaset, mis võib omakorda vähendada südamehaiguste, sealhulgas südame koronaartõve riski.”

(17)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 2. veebruaril 2012 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et taotleja määratlusele vastava eraldatud sojavalgu tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(18)

Pärast seda, kui Health Concern B.V. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses taimsete steroolide ja toote Cholesternorm®mix kombinatsiooniga ning vere LDL-kolesterooli taseme alanemisega (küsimused nr EFSA-Q-2009-00237 ja EFSA-Q-2011-01114) (7). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Alandab aktiivselt kolesteroolitaset.”

(19)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 17. juulil 2012 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et taimsete steroolide ja toote Cholesternorm®mix kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa taotletud kasutustingimuste puhul tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(20)

Pärast seda, kui Minami Nutrition Health BVBA oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses eikosapentaeenhappe mõjuga ning arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarvu vähenemisega tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroomiga laste veres (küsimus nr EFSA-Q-2012-00573) (8). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „On tõendatud, et eikosapentaeenhape vähendab arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarvu veres. Suur arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarv on tähelepanuraskuste tekkimise riskitegur tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroomi meenutavate sümptomitega lastel. Sellistele lastele on iseloomulik ka väiksem hüperaktiivsus ja/või samaaegselt esinev tõrksus käitumises.”

(21)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 8. aprillil 2013 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et kõnealuse väite sihtrühm on haiged (st tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroomiga lapsed) ja et väidetav mõju on seotud haiguse raviga.

(22)

Määrusega (EÜ) nr 1924/2006 täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (9) üldpõhimõtteid. Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b on sätestatud, et märgistus ei tohi omistada toidule inimeste haigusi ära hoidvaid, ravivaid või leevendavaid omadusi või sellistele omadustele viidata. Kuna toidule raviomaduste omistamine on keelatud, ei tohiks lubada esitada kõnealust väidet, mis on seotud eikosapentaeenhappe mõjuga arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarvu vähenemisele tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroomiga laste veres.

(23)

Pärast seda, kui McNeil Nutritionals ja Raisio Nutrition Ltd olid esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses igapäevaselt 2 g taimsete stanoolide tarbimisega stanoolestrite kujul väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu koostises ning vere LDL-kolesterooli taseme kaks korda suurema alanemisega võrreldes üksnes väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu tarbimisega (küsimus nr EFSA-Q-2012-00915) (10). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Igapäevaselt 2 g taimsete stanoolide tarbimine stanoolestrite kujul väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu koostises vähendab LDL-kolesterooli taset kaks korda rohkem kui üksnes väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu tarbimine. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve kujunemise riskitegur.”

(24)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 8. aprillil 2013 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et taotleja esitatud tõenditest ei nähtu, et igapäevaselt 2 g taimsete stanoolide tarbimine stanoolestrite kujul väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu koostises vähendab LDL-kolesterooli taset kaks korda rohkem kui üksnes väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu tarbimine. Kuna kõnealune tervisealane väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(25)

Komisjon on käesoleva määrusega ette nähtud meetmete sätestamisel võtnud arvesse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt laekunud märkusi.

(26)

Ainete lisamist toiduainetesse või nende kasutamist toiduainetes ning toodete klassifitseerimist toiduaineteks või ravimiteks reguleeritakse liidu ja riikide eriõigusaktidega. Ükski määruse (EÜ) nr 1924/2006 kohaselt tervisealase väite kohta tehtud otsus, näiteks otsus kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 1 osutatud lubatud väidete nimekirja lisamise kohta, ei kujuta endast väites käsitletava aine müügiloa andmist, otsust aine toiduaines kasutamise lubamise kohta ega teatava toote klassifitseerimist toiduaineks.

(27)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse I lisas loetletud tervisealaseid väiteid võib liidu turul müüdava toidu kohta esitada vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealased väited lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesoleva määruse II lisas loetletud tervisealaseid väiteid ei lisata määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal 2009; 1180: 1–13.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(5): 1609.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(9): 2382.

(5)  EFSA Journal 2009; 7(10): 1358.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(2): 2555.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2810.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(4): 3161.

(9)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(10)  EFSA Journal 2013; 11(4): 3160.


I LISA

Lubatud tervisealased väited

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Taotleja — aadress

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA arvamuse viide

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Saksamaa

Kaltsium

Kaltsium aitab vähendada luu mineraalaine kadu menopausijärgses eas naistel. Luu mineraalaine väike tihedus on osteoporoosist tingitud luumurdude riskitegur.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 400 mg kaltsiumi kindlaksmääratud suurusega portsjoni kohta.

Tarbijat tuleb teavitada, et väide on konkreetselt suunatud 50-aastastele ja vanematele naistele ning et kasuliku mõju avaldumiseks tuleb igapäevaselt tarbida kõikidest allikatest kokku vähemalt 1 200 mg kaltsiumi.

Kaltsiumilisandiga toitude puhul võib väidet kasutada üksnes nende toitude kohta, mille sihtrühm on 50-aastased ja vanemad naised

Q-2008-721

Q-2009-00940

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Saksamaa

Kaltsium ja D-vitamiin

Kaltsium ja D-vitamiin aitavad vähendada luu mineraalaine kadu menopausijärgses eas naistel. Luu mineraalaine väike tihedus on osteoporoosist tingitud luumurdude riskitegur.

Väidet võib kasutada üksnes toidulisandite kohta, mis sisaldavad vähemalt 400 mg kaltsiumi ja 15 μg D-vitamiini päevase portsjoni kohta.

Tarbijat tuleb teavitada, et väide on konkreetselt suunatud 50-aastastele ja vanematele naistele ning et kasuliku mõju avaldumiseks tuleb igapäevaselt tarbida kõikidest allikatest kokku vähemalt 1 200 mg kaltsiumi ja 20 μg D-vitamiini.

Kaltsiumilisandiga ja D-vitamiini lisandiga toitude puhul võib väidet kasutada üksnes nende toitude kohta, mille sihtrühm on 50-aastased ja vanemad naised

Q-2008-721

Q-2009-00940

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Šveits

D-vitamiin

D-vitamiin aitab vähendada kehahoiaku ebastabiilsuse ja lihasnõrkusega seotud kukkumisohtu. Kukkumine on 60-aastaste ja vanemate meeste ja naiste luumurdude riskitegur.

Väidet võib kasutada üksnes toidulisandite kohta, mis sisaldavad vähemalt 15 μg D-vitamiini päevase portsjoni kohta.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasuliku mõju avaldumiseks tuleb igapäevaselt tarbida kõikidest allikatest kokku 20 μg D-vitamiini.

D-vitamiini lisandiga toidulisandite puhul võib väidet kasutada üksnes nende toidulisandite kohta, mille sihtrühm on 60-aastased ja vanemad mehed ja naised

Q-2010-01233


II LISA

Tagasi lükatud tervisealased väited

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

EFSA arvamuse viide

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Glükoosamiinvesinikkloriid

Aeglustab skeleti-lihassüsteemi kõhre lagunemisprotsessi ja vähendab sellega osteoartriidi riski

Q-2009-00412

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Eraldatud sojavalk

On tõendatud, et sojaoa valgurikas komponent alandab vere kolesteroolitaset, mis võib omakorda vähendada südamehaiguste, sealhulgas südame isheemiatõve riski

Q-2011-00784

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Taimsete steroolide ja toote Cholesternorm®mix kombinatsioon

Alandab aktiivselt kolesteroolitaset

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Eikosapentaeenhape

On tõendatud, et eikosapentaeenhape vähendab arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarvu veres. Suur arahhidoonhappe ja eikosapentaeenhappe suhtarv on tähelepanuraskuste tekkimise riskitegur tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroomi meenutavate sümptomitega lastel. Sellistele lastele on iseloomulik ka väiksem hüperaktiivsus ja/või samaaegselt esinev tõrksus käitumises.

Q-2012-00573

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Taimsed stanoolid stanoolestrite kujul

Igapäevaselt 2 g taimsete stanoolide tarbimine stanoolestrite kujul väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu koostises vähendab LDL-kolesterooli taset kaks korda rohkem kui üksnes väikese küllastunud rasvhapete sisaldusega toidu tarbimine. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve kujunemise riskitegur.

Q-2012-00915


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1229/2014,

17. november 2014,

millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt selleks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Samuti on määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused teaduslikuks hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”) ning samuti komisjonile ja liikmesriikidele teadmiseks.

(3)

Toiduohutusamet peab esitama asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Italsur s.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsiooni mõjuga ning vere lipiidide kaitsega oksüdatiivse kahjustuse eest (küsimus nr EFSA-Q-2013-00574) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest.”

(6)

Toiduohutusamet esitas 30. oktoobril 2013 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(7)

Pärast seda, kui Italsur s.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsiooni mõjuga ning vere lipiidide kaitsega oksüdatiivse kahjustuse eest (küsimus nr EFSA-Q-2013-00575) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest.”

(8)

Toiduohutusamet esitas 30. oktoobril 2013 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(9)

Pärast seda, kui Italsur s.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsiooni mõjuga ning vere LDL-kolesterooli tavapärase taseme säilimisega (küsimus nr EFSA-Q-2013-00576) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Hoiab vere kolesterooli tavapärasel tasemel.”

(10)

Toiduohutusamet esitas 30. oktoobril 2013 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(11)

Pärast seda, kui Italsur s.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsiooni mõjuga ning vere LDL-kolesterooli tavapärase taseme säilimisega (küsimus nr EFSA-Q-2013-00579) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Hoiab vere kolesterooli tavapärasel tasemel.”

(12)

Toiduohutusamet esitas 30. oktoobril 2013 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(13)

Pärast seda, kui Omikron Italia S.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsiooni mõjuga ning veenide ja kapillaaride tavapärase läbilaskvuse säilimisega (küsimus nr EFSA-Q-2013-00353) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Flavonoidide segu, mis sisaldab 300 mg diosmiini, 300 mg trokserutiini ja 100 mg hesperidiini, aitab lisaabiainena säilitada veenide ja kapillaaride füsioloogilist läbilaskvust.”

(14)

Toiduohutusamet esitas 13. jaanuaril 2014 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(15)

Pärast seda, kui Omikron Italia S.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsiooni mõjuga ning veenide tavapärase toonuse säilimisega (küsimus nr EFSA-Q-2013-00354) (7). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Flavonoidide segu, mis sisaldab 300 mg diosmiini, 300 mg trokserutiini ja 100 mg hesperidiini, aitab lisaabiainena säilitada veenide füsioloogilist toonust.”

(16)

Toiduohutusamet esitas 13. jaanuaril 2014 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsiooni tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(17)

Pärast seda, kui Italsur s.r.l. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses odrasupi „Orzotto” mõjuga ja vere lipiidide kaitsega oksüdatiivse kahjustuse eest (küsimus nr EFSA-Q-2013-00578) (8). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest.”

(18)

Toiduohutusamet esitas 10. jaanuaril 2014 komisjonile ja liikmesriikidele teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et odrasupi „Orzotto” tarbimise ja väidetava mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud tervisealaseid väiteid ei lisata määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 osutatud Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal 2013;11(10):3413.

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3414.

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3415.

(5)  EFSA Journal 2013;11(10):3416.

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3511.

(7)  EFSA Journal 2014;12(1):3512.

(8)  EFSA Journal 2014;12(1):3519.


LISA

Tagasilükatud tervisealased väited

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

EFSA arvamuse viide

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsioon

Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest

Q-2013-00574

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsioon

Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest

Q-2013-00575

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Lehtkapsa „Nero di Toscana”, kolmevärvilise lehtpeedi, kahevärvilise spinati ja sinise kähara peakapsa kombinatsioon

Hoiab vere kolesterooli tavapärasel tasemel

Q-2013-00576

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Punase spinati, rohelise spinati, punase siguri, rohelise siguri, roheliselehelise lehtpeedi, punaselehelise lehtpeedi, punaserootsulise lehtpeedi, kuldserootsulise lehtpeedi ja valgerootsulise lehtpeedi kombinatsioon

Hoiab vere kolesterooli tavapärasel tasemel

Q-2013-00579

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsioon

Flavonoidide segu, mis sisaldab 300 mg diosmiini, 300 mg trokserutiini ja 100 mg hesperidiini, aitab lisaabiainena säilitada veenide ja kapillaaride füsioloogilist läbilaskvust

Q-2013-00353

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Diosmiini, trokserutiini ja hesperidiini kombinatsioon

Flavonoidide segu, mis sisaldab 300 mg diosmiini, 300 mg trokserutiini ja 100 mg hesperidiini, aitab lisaabiainena säilitada veenide füsioloogilist toonust

Q-2013-00354

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Odrasupp „Orzotto”

Aitab kaitsta vere lipiide oksüdatiivse kahjustuse eest

Q-2013-00578


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1230/2014,

17. november 2014,

vaskbilüsinaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus vaskbilüsinaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse vaskbilüsinaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 3. juuli 2014. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda vaskbilüsinaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et seda võib pidada tõhusaks vase allikaks kõikide loomaliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Vaskbilüsinaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3796.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Elemendi (Cu) sisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b411

Vaskbilüsinaat

Söödalisandi kirjeldus

Pulbri või graanulitena, mille vasesisaldus on ≥ 14,5 % ja lüsiinisisaldus ≥ 84,0 %.

Toimeaine kirjeldus

L-lüsinaatvesinikkloriidi vaskkelaat

Keemiline valem: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CASi number: 53383-24-7

Analüüsimeetodid  (1)

Lüsiini sisalduse määramiseks söödalisandis:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja kolorimeetriline või fluorestsentsmääramine — EN ISO 17180.

Vase kogusisalduse määramiseks söödalisandis ja eelsegudes:

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15510

või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15621 rõhu all lagundatud proovist.

Vase kogusisalduse määramiseks söödamaterjalides ja segasöödas:

aatomabsorptsioonspektroskoopia (AAS) — komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009, või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15510

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15621 rõhu all lagundatud proovist.

Kõik loomaliigid

Veised:

Veised enne mäletsema hakkamist: 15 (kokku)

Muud veised: 35 (kokku).

Lambad: 15 (kokku).

kuni 12-nädalased põrsad: 170 (kokku).

Koorikloomad: 50 (kokku)

Muud loomad: 25 (kokku)

1.

Lisand tuleb lisada söödasse eelseguna.

2.

Ohutusnõuded: käitlemisel tuleb kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

3.

Märgistusel esitatakse järgmine tekst.

Kui lammaste sööda puhul ületab vasesisaldus 10 mg/kg:

„Vasesisaldus selles söödas võib teatavatel lambatõugudel põhjustada mürgistust.”

Mäletsema hakanud veistele ette nähtud sööda puhul, kui vasesisaldus on alla 20 mg/kg:

„Vasesisaldus selles söödas võib põhjustada vasepuudust veistel, kes söövad karjamaadel, kus leidub palju molübdeeni või väävlit.”

„Sööda koostamisel tuleb arvesse võtta lüsiini sisaldust söödalisandis.”

8. detsember 2024


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1231/2014,

17. november 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/24


NÕUKOGU OTSUS 2014/800/ÜVJP,

17. november 2014,

millega käivitatakse Euroopa Liidu nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) ja muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2014. aasta otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine), (1) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. juulil 2014 vastu otsuse 2014/486/ÜVJP.

(2)

Nõukogu kiitis 20. oktoobril 2014 heaks EUAM Ukraine'i operatsiooniplaani.

(3)

Tsiviiloperatsiooni ülema soovituse kohaselt ja EUAM Ukraine'i esmase operatsioonivõime saavutamise järel tuleks EUAM Ukraine käivitada 1. detsembril 2014.

(4)

Otsuses 2014/486/ÜVJP nähti kuni 30. novembrini 2014 kestvaks ajavahemikuks ette lähtesumma 2 680 000 eurot. Tuleks sätestada uus lähtesumma 12 kuuks alates 1. detsembrist 2014. Otsust 2014/486/ÜVJP tuleks seetõttu muuta.

(5)

EUAM Ukraine viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) käivitatakse 1. detsembril 2014.

Artikkel 2

EUAM Ukraine'i tsiviiloperatsiooni ülemale antakse luba alustada viivitamata operatsiooni.

Artikkel 3

Otsuse 2014/486/ÜVJP artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EUAM Ukraine'i tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma kuni 30. novembrini 2014 on 2 680 000 eurot. EUAM Ukraine'i tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma 1. detsembrist 2014 kuni 30. novembrini 2015 on 13 100 000 eurot. Järgnevateks ajavahemikeks määratavad lähtesummad otsustab nõukogu.”

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 217, 23.7.2014, lk 42.


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/26


NÕUKOGU OTSUS 2014/801/ÜVJP,

17. november 2014,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Teavet ühe isiku kohta, kes on nimetatud otsuses 2014/145/ÜVJP, tuleks muuta.

(3)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145//ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Kanne otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud järgmise isiku kohta asendatakse järgmise kandega.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Sünnikuupäev ja -koht: 25.4.1946 Almatõ (varem tuntud ka kui Alma-Ata), Kasahstan

Riigiduuma nõukogu liige, Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga.

12.9.2014


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. november 2014,

millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 8339 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/802/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 11 lõike 3 kolmandat taanet, artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat fraasi ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2010/470/EL (2) IV lisa A osas on esitatud näidisveterinaarsertifikaat selliste lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusiseseks kaubanduseks, mis on kogutud või toodetud pärast 31. augustit 2010.

(2)

Komisjoni otsuse 2010/472/EL (3) IV lisa 2. osas on esitatud näidisveterinaarsertifikaat lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste importimiseks liitu.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 (4) on sätestatud veiste, lammaste ja kitsede transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. Kõnealuse määruse VIII lisa A peatükis on sätestatud elusloomade, sperma ja embrüote liidusisese kaubanduse tingimused. Lisaks on kõnealuse määruse IX lisas sätestatud tingimused elusloomade, embrüote, munarakkude ja loomsete saaduste Euroopa Liitu importimiseks kolmandatest riikidest.

(4)

Võttes arvesse uusi teaduslikke tõendeid, muudeti määrust (EÜ) nr 999/2001 komisjoni määrusega (EL) nr 630/2013 (5). Need skreipiga seotud muudatused viidi komisjoni rakendusotsuse 2010/470/EL IV lisa A osas esitatud, lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaati ja otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas esitatud, lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaati sisse rakendusotsusega 2013/470/EL, (6) kusjuures kehtestati üleminekuperiood, mis kestab kuni 31. detsembrini 2014.

(5)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 asjakohaseid sätteid muudeti komisjoni määrusega (EL) nr 1148/2014 (7) kooskõlas EFSA teadusliku arvamusega, mis võeti vastu 24. jaanuaril 2013 ja milles käsitletakse klassikalise skreipi edasikandumise ohtu in vivo saadud embrüote lammastele siirdamise kaudu ning milles jõuti järeldusele, et klassikalise skreipi edasikandumise ohtu homosügootsete või heterosügootsete lammaste ARR embrüote implanteerimise teel võib pidada väheoluliseks, tingimusel, et embrüote siirdamisel järgitakse OIE soovitusi ja menetlusi.

(6)

Lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaati, mis on esitatud otsuse 2010/470/EL IV lisa A osas, ning lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaati, mis on sätestatud otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas, tuleks seega muuta, et võtta arvesse nõudeid, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 999/2001, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1148/2014.

(7)

Peale selle tuleb otsuse 2010/470/EL IV lisa A osas esitatud lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaadis muuta teatavaid viiteid määrusele (EÜ) nr 999/2001, et kõrvaldada ebaselgus.

(8)

Lisaks tuleb muuta täpsemaks sõnastust otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas esitatud lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaadis, et oleks selge, et episootilise hemorraagia diagnoosimise korda kohaldatakse emaste doonorlammaste või -kitsede suhtes.

(9)

Seepärast tuleks otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/470/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2010/472/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. november 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  Komisjoni otsus 2010/470/EL, 26. august 2010, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (ELT L 228, 31.8.2010, lk 15).

(3)  Komisjoni otsus 2010/472/EL, 26. august 2010, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, 22. mai 2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 630/2013, 28. juuni 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) lisasid (ELT L 179, 29.6.2013, lk 60).

(6)  Komisjoni rakendusotsus 2013/470/EL, 20. september 2013, millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas seoses lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote kaubandusega liidus ja impordiga liitu (ELT L 252, 24.9.2013, lk 32).

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 1148/2014, 28. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) II, VII, VIII, IX ja X lisa (ELT L 308, 29.10.2014, lk 66).


I LISA

Otsuse 2010/470/EL IV lisa A osa asendatakse järgmisega:

„A OSA

Näidisveterinaarsertifikaat IVA liidusiseseks kaubanduseks lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste puhul, mis on kogutud või toodetud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja lähetatud tunnustatud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt, kust munarakud või embrüod pärinevad

Image

Image

Image


II LISA

Otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osa asendatakse järgmisega:

„2. OSA

Näidisveterinaarsertifikaat lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste importimiseks

Image

Image

Image

Image

Image


RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/38


ELI-ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2014,

10. oktoober 2014,

millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 25. juunil 2009. aastal sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) I lisa artikli 3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud andmete esitamisest vabastamise juhud

(2014/803/EL)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 25. juunil 2009. aastal sõlmitud lepingut, mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid (edaspidi „leping”), eriti selle artikli 21 lõiget 3 koostoimes I lisa artikli 3 lõike 3 teise lõiguga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu eesmärk on säilitada kontrolli ja formaalsuste lihtsustatud kord kaupade piiriülesel liikumisel ja lepinguosaliste vahelise kaubanduse sujuv toimimine, tagades samas tarneahela kõrgetasemelise turvalisuse.

(2)

Lepinguosalised on võtnud kohustuse tagada oma tolliterritooriumil selline turvalisuse tase, mis vastab Euroopa Liidus kehtivatel õigusaktidel põhinevate meetmetega kehtestatud tasemele.

(3)

Kui kaup viiakse ühe lepinguosalise tolliterritooriumilt kolmandasse riiki läbi teise lepinguosalise tolliterritooriumi, siis edastab esimese lepinguosalise pädev asutus talle esitatud väljumise ülddeklaratsiooni turvalisust käsitlevad andmed teise lepinguosalise pädevale asutusele.

(4)

Ühiskomitee võib määrata kindlaks, millistel juhtudel ei ole nimetatud andmete edastamine vajalik, kui see ei mõjuta käesoleva lepinguga tagatud turvalisuse taset.

(5)

Euroopa Liit ja Šveitsi Konföderatsioon on Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lepinguosalised; kõnealuse konventsiooni lisas 17 on sätestatud, et rahvusvahelise lennunduse kaitsmiseks ebaseadusliku sekkumise eest peavad lennuettevõtjad esitama kogu lasti enne õhusõidukile laadimist selle turvalisuse kontrollimiseks.

(6)

Euroopa Ühendus ja Šveitsi Konföderatsioon on seotud 21. juunil 1999. aastal sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppega, millega reguleeritakse eelkõige lennuohutuse ja lennundusjulgestusega seotud küsimusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kauba eksportimisel lepingu I lisa artikli 3 lõike 3 esimese lõigu kohaselt ei ole andmete edastamine nõutav, kui:

a)

lennufirma võtab kauba vastu selle transportimiseks väljapoole lepinguosaliste tolliterritooriume;

b)

kauba väljavedu teise lepinguosalise tolliasutuse kaudu toimub õhutranspordiga;

c)

kauba eksportimise koha eest vastutavale tolliasutusele on esitatud väljumise ülddeklaratsioon või ekspordi tollideklaratsioon, mis vastab ülddeklaratsioonile kehtestatud nõuetele;

d)

kui kaup jõuab teise lepinguosalise tolliterritooriumilt väljumise kohas asuvasse tolliasutusse, esitab vedaja kõnealusele tolliasutusele taotluse korral asjaomase kauba kohta liidu ekspordi saatedokumendi või Šveitsi tolli poolt väljastatud sarnase dokumendi, mis sisaldab turvalisust käsitlevaid andmeid.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

Vacallo, 10. oktoober 2014

ELi-Šveitsi ühiskomitee nimel

eesistuja

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Parandused

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/40


Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsuse 2014/252/EL (Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 134, 7. mai 2014 )

Leheküljel 1

asendatakse

„(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see mõjutaks kõnealuse protokolli artiklit 4 ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.”

järgmisega:

„(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik oma 21. septembri 2012. aasta kirjaga teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.”


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/40


Komisjoni 22. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 552/2009 (millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 164, 26. juuni 2009 )

Leheküljel 26, lisa punktis 2 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa) esitatud tabeli kande nr 52 teises veerus punktis 2

asendatakse

„2.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei tohi turule viia.”

järgmisega:

„2.

Kõnealuseid mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei tohi turule viia.”


18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/41


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL (hoonete energiatõhususe kohta) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 153, 18. juuni 2010 )

Leheküljel 15 põhjenduse 20 viimases lauses

asendatakse

„Riigiasutused ja muud institutsioonid, …”

järgmisega:

„Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja muud institutsioonid, …”.

Leheküljel 16 põhjenduse 21 viimases lauses

asendatakse

„… hoonetele, milles asuvad riigiasutused.”

järgmisega:

„… hoonetele, milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.”

Leheküljel 16

asendatakse

„(23)

Riigiasutused peaksid olema eeskujuks ja püüdma rakendada energiamärgises toodud soovitusi. Liikmesriigid peaksid riiklikesse kavadesse lisama meetmeid, et toetada riigiasutusi energiatõhususe varajasel parandamisel ja energiamärgises toodud soovituste rakendamisel võimalikult kiiresti.”

järgmisega:

„(23)

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused peaksid olema eeskujuks ja püüdma rakendada energiamärgises toodud soovitusi. Liikmesriigid peaksid riiklikesse kavadesse lisama meetmeid, et toetada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi energiatõhususe varajasel parandamisel ja energiamärgises toodud soovituste rakendamisel võimalikult kiiresti.”

Leheküljel 16

asendatakse

„(24)

Hooned, kus asuvad riigiasutused või mida inimesed tihti külastavad, peaksid olema eeskujuks ja näitama, et nad võtavad arvesse keskkonna- ja energiatõhususe aspekte, ning seetõttu tuleks kõnealuste hoonete puhul korrapäraselt väljastada energiamärgis. Avalikkust tuleks energiatõhususest paremini teavitada, pannes energiamärgised nähtavalt välja, eriti teatud suurusega hoonetes, kus asuvad riigiasutused või mida inimesed tihti külastavad, nagu kauplused ja kaubanduskeskused, selvehallid, restoranid, teatrid, pangad ja hotellid.”

järgmisega:

„(24)

Hooned, kus asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või mida inimesed tihti külastavad, peaksid olema eeskujuks ja näitama, et nad võtavad arvesse keskkonna- ja energiatõhususe aspekte, ning seetõttu tuleks kõnealuste hoonete puhul korrapäraselt väljastada energiamärgis. Avalikkust tuleks energiatõhususest paremini teavitada, pannes energiamärgised nähtavalt välja, eriti teatud suurusega hoonetes, kus asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või mida inimesed tihti külastavad, nagu kauplused ja kaubanduskeskused, selvehallid, restoranid, teatrid, pangad ja hotellid.”

Leheküljel 21 artikli 9 lõikes 1

asendatakse

„b)

pärast 31. detsembrit 2018 on uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, liginullenergiahooned.”

järgmisega:

„b)

pärast 31. detsembrit 2018 peavad uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, olema liginullenergiahooned.”

Leheküljel 23 artiklis 11

asendatakse

„5.   Kui siseriiklikust õigusest ei tulene teisiti, julgustavad liikmesriigid riigiasutusi võtma arvesse nende juhtivat rolli, mida nad etendavad hoonete energiatõhususe valdkonnas, muu hulgas rakendades nende omandis olevatele hoonetele väljastatud energiamärgises esitatud soovitusi selle kehtivusaja jooksul.”

järgmisega:

„5.   Kui siseriiklikust õigusest ei tulene teisiti, julgustavad liikmesriigid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi võtma arvesse nende juhtivat rolli, mida nad etendavad hoonete energiatõhususe valdkonnas, muu hulgas rakendades nende omandis olevatele hoonetele väljastatud energiamärgises esitatud soovitusi selle kehtivusaja jooksul.”

Leheküljel 23 artikli 12 lõikes 1

asendatakse

„b)

üle 500 m2 kasuliku põrandapinnaga hoonetele, milles asuvad riigiasutused ning mida inimesed sageli külastavad. 9. juulil 2015 vähendatakse 500 m2 suurune künnis 250 ruutmeetrile.”

järgmisega:

„b)

üle 500 m2 kasuliku põrandapinnaga hoonetele, milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused ning mida inimesed sageli külastavad. 9. juulil 2015 vähendatakse 500 m2 suurune künnis 250 ruutmeetrile.”

Leheküljel 24 artikli 13 lõikes 1

asendatakse

„1.   Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et hoones, milles on rohkem kui 500 m2 kasulikku põrandapinda, millele on artikli 12 lõike 1 kohaselt väljastatud energiamärgis, ning milles asuvad riigiasutused, mida inimesed sageli külastavad, paigutatakse energiamärgis silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt nähtavale kohale.”

järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et hoones, milles on rohkem kui 500 m2 kasulikku põrandapinda, millele on artikli 12 lõike 1 kohaselt väljastatud energiamärgis, ning milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, mida inimesed sageli külastavad, paigutatakse energiamärgis silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt nähtavale kohale.”

Leheküljel 25 artikli 17 esimeses lõigus

asendatakse

„…, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad riigiasutuses või eraettevõttes.”

järgmisega:

„…, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana või töötavad avalik-õiguslikus asutuses või eraõiguslikus ettevõtjas.”

Leheküljel 27 artikli 28 lõikes 1

asendatakse

„Nad kohaldavad artiklitega 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 16 seotud norme hoonete suhtes, milles asuvad riigiasutused, hiljemalt alates 9. jaanuarist 2013 ja muude hoonete suhtes hiljemalt alates 9. juulist 2013.”

järgmisega:

„Nad kohaldavad artiklitega 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 16 seotud norme hoonete suhtes, milles asuvad riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, hiljemalt alates 9. jaanuarist 2013 ja muude hoonete suhtes hiljemalt alates 9. juulist 2013.”