ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
31. oktoober 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus nr 1159/2014, 30. oktoober 2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1160/2014, 30. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa riikide ja territooriumide loetelu osas ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1161/2014, 30. oktoober 2014, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ( 1 )

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1162/2014, 30. oktoober 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41)

23

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2014/101/EL, 30. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ( 1 )

32

 

 

OTSUSED

 

 

2014/749/EL

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus, 23. oktoober 2014, Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta

36

 

*

Nõukogu otsus 2014/750/ÜVJP, 30. oktoober 2014, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

39

 

*

Nõukogu otsus 2014/751/ÜVJP, 30. oktoober 2014, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

54

 

 

2014/752/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

55

 

 

2014/753/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Singapuri õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

58

 

 

2014/754/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Hongkongi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

62

 

 

2014/755/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Austraalia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

66

 

 

2014/756/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse IPBCd ja propikonasooli sisaldavate biotsiidide lubadega seotud piiranguid, millest Saksamaa on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7909 all)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse teatava IPBCd sisaldava biotsiidi loa piiranguid, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7914 all)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, millega lükatakse tagasi teatava biotsiidi loa keelamine, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7915 all)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ III lisa seoses keeritsusside (Trichinella) suhtes kehtestatud loomatervisenõuetega, mis on esitatud kodusigadest valmistatud teatavate lihatoodete liitu importimisel kasutatava veterinaarsertifikaadi näidises (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7921 all)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EL

 

*

Komisjoni otsus, 29. oktoober 2014, nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artikli 7 alusel Saksamaa võetud meetme kohta, millega kõrvaldatakse turult kuumakindlad kaitseülikonnad Hitzeschutzanzug FW Typ 3 ja keelustatakse nende turulelaskmine (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7977 all)

80

 

 

SOOVITUSED

 

 

2014/761/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 29. oktoober 2014, energia siseturu eeskirjade kohaldamise kohta ELi liikmesriikide ja energiaühenduse lepinguosaliste vahel

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/1


Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelist assotsieerimislepingu (allkirjastatud Brüsselis 21. märtsil ja 27. juunil 2014) järgmisi osasid kohaldatakse ajutiselt alates 1. novembrist 2014 lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitlevate nõukogu otsuste, (1) millest viimast on muudetud, (2) artikli 4 kohaselt selles ulatuses, milles need käsitlevad üksnes liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi:

 

I jaotis;

 

II jaotise artiklid 4, 5 ja 6;

 

III jaotis: artiklid 14 ja 19;

 

V jaotis: 1. peatükk (välja arvatud artikli 338 punkt k, artiklid 339 ja 342), 6. peatükk (välja arvatud artikkel 361, artikli 362 lõike 1 punkt c, artikkel 364 ja artikli 365 punktid a ja c), 7. peatükk (välja arvatud artikli 368 lõige 3 ja artikli 369 punktid a ja d), (3) 12. ja 17. peatükk (välja arvatud artikli 404 punkt h), 18. peatükk (välja arvatud artikli 410 punkt b ja artikkel 411), 20., 26. ja 28. peatükk ning artiklid 353 ja 428;

 

VI jaotis;

 

VII jaotis (välja arvatud artikli 479 lõige 1), sel määral, et kõnealuse jaotise sätted on piiratud eesmärgile tagada lepingu ajutine kohaldamine;

 

XXVI lisa, XXVII lisa (välja arvatud tuumaalased küsimused), XXVIII–XXXVI lisa (välja arvatud XXXII lisa punkt 3),

 

XXXVIII–XLI lisa, XLIII ja XLIV lisa ning III protokoll.


(1)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 1.

ELT L 278, 20.9.2014, lk 1.

(2)  ELT L 289, 3.10.2014, lk 1.

(3)  Artikli 369 punktis c esitatud viitega „taristu hooldusele, võimsuspiirangutele ja puuduvatele lülidele keskenduvate rahastamisstrateegiate väljatöötamisele” ei panda liikmesriikidele ühtegi rahastamiskohustust.


MÄÄRUSED

31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS nr 1159/2014,

30. oktoober 2014,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene (1) suhtes, eriti selle artikli 8a lõiget 1

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Nõukogu leiab, et enam ei ole alust hoida teatud isikuid ja üksusi määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Lisaks tuleks ajakohastada teavet, mis käsitleb teatud isikuid ja üksusi, kes on määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmised isikud ja üksused

A.   Isikud

No. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

No. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

No. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

No. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

No. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

No. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

No. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

No. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

No. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

No. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

No. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

No. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

No. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

No. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

No. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

No. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

No. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

No. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

No. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

No. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

No. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

No. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

No. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

No. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Üksused

No. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

No. 6

JLLC Neftekhimtrading;

No. 21

JLLC Triplepharm;

No. 22

LLC Triple-Veles;

No. 23

Univest-M;

No. 24

FLLC Unis Oil;

No. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Kanded määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud järgmiste isikute ja üksuste kohta asendatakse alltoodud kannetega

A.   Isikud

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimi

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Aadress: БФСО „Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Oma varasemal ametikohal KGB ülema asetäitjana vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest ning seega on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Määrati uuele ametikohale reservägedes 2012. aasta mais.

Kuulub samuti CJSC Dinamo-Minsk (mis on loetletud B osa punktis 20) kesknõukogusse.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Aadress: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Alates 2014. aasta aprillist KGB ülema asetäitja, vastutab välisluure eest. Kolonel, juhtis KGB terrorismivastast üksust „Alfa”. Osales isiklikult opositsiooniaktivistide ebainimlikus ja alandavas kohtlemises KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Minski Partizanski rajoonikohtu endine aseesimees ja kohtunik (kuni 18.6.2012).

Menetles endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi, kodanikuühiskonna aktivisti Ilia Vasiljevitši ning Fedor Mirzojanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Sünniaeg: 1964

Sünnikoht: Oshmiany, Grodna oblast

Aadress: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitsebsk)

Vitsebski oblasti prokurör kuni 2.8.2011. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Vastutab sealhulgas Siarhei Kavalenka ja Andrei Haidukovi suhtes algatatud kohtuasjade eest.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Sünniaeg: 20.9.1954

Sünnikoht: Tšašniki rajoon, Vitsebski oblast

Isikutunnistus: 3200954E045PB4

Aadress: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Grodna oblasti tollikomitee esimees, endine KGB esimehe esimene asetäitja (2005–2007), endine riikliku tollikomitee esimehe asetäitja.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu eelkõige aastatel 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Sünniaeg: 10. 1964

Isikutunnistus: 3271064M000PB3

Aadress: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülema endine asetäitja (alates 2013. aasta juulist), vastutab välisluure eest. Jagas vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministri asetäitja ja eeluurimise juhina vastutas protestide vägivaldse mahasurumise ja inimõiguste rikkumise eest 2010. aasta detsembris toimunud valimistega seotud uurimismenetluse ajal. Ühines 2012. aasta veebruaris reservväega. Praegu reservväe kindral.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Sünniaeg: 1968

Aadress: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitsebski oblasti politseiülem (alates 2012. aasta juunist), politseikindral (alates 2013. aastast). Endine Minski politseiülema asetäitja ja OMONi Minski operatiivrühma ülem. Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, ja osales ka ise toimepandud vägivallaaktides, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aastal juhatas ta samuti vägesid, mis surusid Minskis maha mitmeid muid protestiaktsioone, milles osalesid poliitilised aktivistid ja rahumeelsed kodanikud.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülem.

Vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Kakunin survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 3.1.1954

Sünnikoht: Akulintsi, Magiljovi oblast

Isikutunnistus: 3030154A124PB9

Aadress: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020, г. Минск ул.Радужная, 27

Lähedastes sidemetes president Lukašenkaga, kellega töötas koos 1980. ja peamiselt 1990. aastatel. Riikliku Olümpiakomitee aseesimees (esimees on Aleksandr Lukašenka), käsipalliliidu esimees. Endine parlamendi alamkoja eesistuja, kelle määras ametisse president. Üks juhtfiguure võltsitud tulemustega presidendivalimistes 2006. aastal.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Gorki vangilaagri endine direktor. Vastutas kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest, eelkõige seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega vangistatud kodanikuühiskonna aktivisti Dmitri Daškevitši tagakiusamise ja piinava kohtlemise eest, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise eest.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Aadress: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minski linna prokurör. Endine Bresti oblasti prokurör. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

Edutati 2011. aasta veebruaris.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise peaprokuröri asetäitjana (kuni 2012. aastani) vastutas kogu peaprokurörile alluva büroo jälitustegevuse eest, mis oli suunatud sõltumatute ja opositsiooniliste üksuste vastu ja osales selles otseselt, sealhulgas ka 2010. aastal.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Aadress: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Minski Sovetski rajoonikohtu esimees, endine Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Kindral, Grodna oblasti KGB ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Grodna oblastis.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Kindral, GRU (kaitseministeeriumi luureosakond) endine ülem ja Valgevene relvajõudude staabiülema asetäitja (kuni 2013. aasta veebruarini). Vastutav luureteenistuste tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Aadress: KGB koolituskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kindral, KGB koolituskeskuse juht, endine Minski oblasti ja Minski linna KGB ülem.

KGB töötajate ettevalmistamise ja väljaõppe eest vastutava isikuna vastutab KGB repressiivse tegevuse eest, mis on suunatud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Tulenevalt oma eelnevast ametikohast, vastutab KGB samaväärse repressiivse tegevuse eest Minski linnas ja oblastis.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Aadress: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

2010. aasta presidendivalimiste kampaania ajal nimetati ta ametisse keskvalimiskomisjoni juhi poolt. Järelevalvenõukogu esimene aseesimees (nimetati uuesti ametisse 21. jaanuaril 2014); järelevalvenõukogu kontrollib, kas meedias järgitakse valimiskampaania korda ja eeskirju, ning nõukogul on olnud aktiivne roll režiimi propaganda edastajana 2010. ja 2012. aasta valimiskampaaniates. President autasustas teda 26. oktoobril 2011 Franzisk Skorina ordeniga. 2012. aasta septembris keeldus võtmast järelevalvenõukogusse sõltumatu meedia esindajaid. Presidendi administratsiooni ja peamise riikliku propaganda ajalehe Sovjetskaja Belarus esimene asetoimetaja. Levitas valitsusmeelset poliitikat, võltsis fakte ja tegi Valgevenes toimuvate protsesside kohta ebaõiglasi märkusi, mis olid suunatud demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi tõstetud süsteemselt esile negatiivsel ja halvustaval viisil.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Gomeli oblasti KGB endine ülem ja varem Gomeli KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Gomeli oblastis. President kõrvaldas ta ametist 2. aprillil 2014 sobimatu käitumise tõttu.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Sünniaeg: 27.1.1944,

Karabani, Minski oblast

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise riigikontrollikomitee esimehena (kuni 2010. aastani) oli üks peamistest Ales Bjaljatski kohtuasjas osalenud isikutest. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Mazyris asuva karistuslaagri IK-9 juhi asetäitja

Vastutab D. Daškevitši ebainimliku kohtlemise eest, sealhulgas piinamise ja õigusabi kasutamise tõkestamise eest. Lopatko oli võtmetähtsusega ametikohal karistuslaagris, kus peeti kinni Daškevitšit ning kus poliitvangide (sealhulgas Daškevitši) suhtes kasutati psühholoogilist survet, sealhulgas keelati neil magamine ja neid hoiti üksikvangistuses.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 23.3.1980

Aadress: Presidendi spordiklubi

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Ärimees, osales aktiivselt Lukašenka perekonnaga seotud finantstehingutes.

Presidendi spordiklubi esimees.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Sünniaeg: 29.8.1949

Vetenevka, Slonimi rajoon, Grodno oblast

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Isikutunnistus: 3290849A002PB5

Riigipiiri komitee esimees, julgeolekunõukogu endine sekretär.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 7.2.1956

Sünnikoht: Smolensk (Venemaa)

Ei algatanud uurimist seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine siseminister ning samuti presidendi turvateenistuse endine ülem. Vastutas siseministrina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest kuni 6. aprillini 2009, mil ta jäi tervislikel põhjustel pensionile.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Minski Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Vitsebsk

Aadress: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Võtmetähtsusega isik seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Siseministeeriumi erireageerimisrühma (SOBR) endine ülem.

Ärimees, siseministeeriumi eriväeosade veteranide liidu auesimees.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Isikutunnistus: 3130564A041PB9

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endine siseministri esimene asetäitja (kuni 2012. aastani), vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

Reservväe kolonel.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Sünniaeg: 20.4.1971

Sünnikoht: Rakov

Aadress: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest. Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras 29. märtsil 2011. aastal Lihhovidile Vabadusliikumise aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse. Nimetati Minski Partizanski rajoonikohtu aseesimeheks.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Sünniaeg: 1970

Sünnikoht: Grodno

Keskvalimiskomisjoni liige ja Grodno oblastivalitsuse teabepäringute osakonna juhataja. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja 2012. aasta septembri parlamendivalimistel.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Sünniaeg: 15.4.1939

Mogiljov

Parlamendi ülemkoja eesistuja, endine meedia ja ideoloogia eest vastutav asejuht presidendi administratsioonis (2006–2008). Sellel ametikohal oli ta üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid. Julgeolekunõukogu liige alates 2014. aasta märtsist.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 4.5.1955

Sünnikoht: Minsk

Aadress: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, riikliku julgeoleku komitee aseesimees. KGB majandusjulgeoleku osakonna endine ülem.

Vastutas KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Režiimi toetava ametiühingu Grodno oblasti haru juht. 2010. aasta presidendivalimiste ja 2014. aasta kohalike valimiste Grodno oblasti valimiskomisjoni endine juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust Grodno oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Julgeolekunõukogu liige, uurimiskomisjoni juht, endine uurimiskomisjoni juhi asetäitja, endine Gomeli oblasti prokurör. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Keskvalimiskomisjoni liige ja Vitsebski oblastivalitsuse haridusosakonna juhataja. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja 2012. aasta septembri parlamendivalimistel.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Sünniaeg: 4.3.1962

Isikutunnistus: 3040362B062PB7

Aadress: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minski linna tervishoiukomisjoni esimees ja endine Minski kiirabihaigla peakirurg. Ta ei takistanud presidendikandidaadi Nekljajevi röövimist; Nekljajev toimetati tema haiglasse pärast seda, kui ta oli 19. detsembril 2010 tõsiselt läbi pekstud, ta ei kutsunud politseid ning tegi koostööd tundmatute kurjategijatega. Sellele järgnes ametikõrgendus.

Minski linna tervishoiukomisjoni esimehena vastutab järelevalve eest, mida teostati seoses tervishoiuasutuste kasutamisega inimõiguste mahasurumisel.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Sünniaeg: 5.8.1946

Sünnikoht: Onori, Sahhalini oblast

Aadress: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Korraldas seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumised Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine turismi- ja spordiminister, endine siseminister ja endine presidendi administratsiooni asejuhataja.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Siseministeeriumi julgeolekuosakonna endine juhataja. Vastutab kõnealuse osakonna juhatajana inimõiguste tõsiste rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest, eelkõige pärast 2010. aastal toimunud presidendivalimisi. 2011. aasta veebruaris sai ta oma teenete eest kiituskirja. Pensionil alates 2013. aasta veebruarist. Valdusettevõtte MZOR julgeolekuosakonna juhataja; tegemist on riigi omandisse kuuluva ettevõttega, mis kuulub Valgevene Vabariigi tööstusministeeriumi vastutusalasse ning on seega otseselt seotud Lukašenka režiimiga.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Kolonelleitnant, varasemalt tegev KGB sõjalises vastuluures (praegu Valgevene luurekomitee pressiteenistuse juhataja). Võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise eest ning selle eest, et keelas õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 juhi asetäitja.

Vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku ja julma kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Trutko survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB luureosakonna endise ülemana jagas ta vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minski linna prokurör, Minski linna Frunzenski rajooni endine prokurör, tegeles 2011. aasta veebruaris meeleavaldaja Vasili Parfenkovi kohtuasjaga ja 2011. aasta juulis A. Sannikau kohtuasjaga. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Sünniaeg: 1964

Žõtomõri oblast, Ukraina (NSVL)

Alates 2013. aasta juunist erasektori ja avaliku sektori osalusega Cosmos TV tegevjuht, määratud Valgevene valitsuse poolt riigi esindajaks. KGB endine ülem (juuli 2008 — november 2012).

Kujundas KGB ümber peamiseks repressiivorganiks, mis on vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest. Levitas meedia kaudu valeinfot 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldajate kohta, väites, et nad olid endaga kaasa toonud vahendeid, mida relvana kasutada. Ähvardas isiklikult endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi naise ja laste elud ja tervise ohtu seada. Ta on peamine algataja korralduste väljaandmisel, mille alusel kiusati ebaseaduslikult taga ja piinati poliitilist opositsiooni ning väärkoheldi vange.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB sõjalise vastuluure osakonna endise ülemana (kuni 2012. aastani) on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. KGB osales tema juhendamisel poliitiliste aktivistide ülekuulamistel pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Sünniaeg: 14.11.1954

Sünnikoht: Dnipropetrovsk

Isikutunnistus: 3141154A021PB0

Kaitseminister alates 2009. aasta detsembrist.

Julgeolekunõukogu liikmena kiitis heaks ministrite tasandil kokku lepitud otsused, sealhulgas otsuse suruda maha 19. detsembri 2010. aasta rahumeelne meeleavaldus. Pärast 2010. aasta detsembrit andis oma heakskiidu „hävitavate jõudude täielikule võitmisele”, viidates sellega demokraatlikule opositsioonile.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik Vitsebskis. 24. veebruaril 2012 määras ta Sjarhej Kavalenkale, kes oli 2012.–2013. aastal poliitvang, kahe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse katseaja rikkumise eest. Alena Zhuk oli otseselt vastutav Sjarhej Kavalenka inimõiguste rikkumise eest, kuna ta keelas talle õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Varasemalt oli Sjarhej Kavalenkale mõistetud tingimisi karistus selle eest, et ta riputas Vitsebskis üles ajaloolise valge-puna-valge lipu. Järgnevalt Alena Žuki poolt langetatud otsus oli kuriteo iseloomu arvestades ebaproportsionaalselt karm ning vastuolus Valgevene kriminaalseadustikuga. Alena Žuki tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 7.7.1970

Isikutunnistus: 3070770A081PB7

Aadress: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Riikliku uudisteagentuuri BELTA peadirektor alates 2003. aasta maist.

Vastutab riigi propaganda vahendamise eest meedias. Propagandaga toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu 19. detsembril 2010, kasutades selleks muu hulgas võltsitud teavet.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minski Zavodskoi rajooni aseprokurör, menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Irina Khalipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

B.   Üksused

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimi

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Beltechexport

 

Image

Valgevene Vabariik, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport saab režiimist kasu, olles riigi omandisse kuuluvate või riigile kuuluvate ettevõtete toodetud relvade ja sõjalise varustuse peamine eksportija, milleks on vaja Valgevene ametiasutuste luba.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding saab Lukašenka režiimist kasu, eelkõige Beltechexporti kaudu, mis on osa Beltech Holdingust. Beltechexport saab režiimist kasu, olles riigi omandisse kuuluvate või riigile kuuluvate ettevõtete toodetud relvade ja sõjalise varustuse peamine eksportija, milleks on vaja Valgevene ametiasutuste luba.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1160/2014,

30. oktoober 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa riikide ja territooriumide loetelu osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artikleid 10 ja 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 998/2003 on sätestatud lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded ja niisuguse liikumise kontrolli suhtes rakendatavad eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa C osas on loetletud kolmandad riigid ja territooriumid, mis on marutaudivabad, ning kolmandad riigid ja territooriumid, millest lemmikloomade mittekaubanduslikul sissetoomisel ei käsitata marutaudi liitu levimise ohtu suuremana kui samalaadse liikumise puhul liikmesriikide vahel.

(3)

Kolmas riik lisatakse sellesse loetellu tingimusel, et ta tõendab oma staatust seoses marutaudiga ning on täitnud teatavad nõuded, mis käsitlevad marutaudikahtlusest ametiasutustele teatamist, järelevalvesüsteeme ning veterinaarteenistuste struktuuri ja korraldust, kõigi marutaudi ärahoidmist ja tõrjet reguleerivate meetmete rakendamist ja marutaudivastase vaktsiini turustamise eeskirju.

(4)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on esitanud andmed oma riigi staatuse kohta marutaudi suhtes ning määruses (EÜ) nr 998/2003 sätestatud nõuete täitmise kohta. Nende andmete hindamise tulemusena on selgunud, et endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi puhul on määruses (EÜ) nr 998/2003 sätestatud nõuded täidetud ning see riik tuleb seega kanda kõnealuse määruse II lisa C osas esitatud loetellu.

(5)

Määrust (EÜ) nr 998/2003 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa C osas lisatakse Saint Luciat ja Montserratti käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

„MK … endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1161/2014,

30. oktoober 2014,

millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) IB lisas sätestatakse digitaalsete sõidumeerikute konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise ja kontrolli tehniline kirjeldus.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 68/2009 (2) võeti ajutise lahendusena kuni 31. detsembrini 2013 kasutusele adapter, et M1- ja N1-kategooria sõidukitele oleks võimalik paigaldada digitaalseid sõidumeerikuid kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisaga.

(3)

Määrus (EMÜ) nr 3821/85 on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 165/2014, (3) mille seadusandlik menetlemine lõppes 15. jaanuaril 2014.

(4)

Määruse (EL) nr 165/2014 põhjenduses 5 on sätestatud, et komisjon kaalub M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul adapterite kehtivusaja pikendamist 2015. aastani ning enne 2015. aastat täiendavalt pikaajalist lahendust M1- ja N1-kategooria sõidukite jaoks.

(5)

Komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Digitaalne sõidumeerik: edaspidised tegevussuunad”, (4) mis lisati ettepanekule määruse (EL) nr 165/2014 kohta, nähakse ette kaheaastane ajavahemik lisade ja liidete koostamiseks ja vastuvõtmiseks pärast määruse (EL) nr 165/2014 vastuvõtmist.

(6)

Määruses (EL) nr 165/2014 sätestatud tehnilise kirjeldusega tuleks ette näha adapteri küsimuses püsiv lahendus. Kohaldades õiguspärase ootuse põhimõtet, tuleks M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul adapterite kasutamise võimalust pikendada vähemalt nimetatud tehniliste lisade ja liidete vastuvõtmiseni.

(7)

Arvestades, et nõue 172 kaotas kehtivuse 31. detsembril 2013, peaks adapteri kasutamist käsitlev lahendus kehtima tagasiulatuvalt sellest kuupäevast alates.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 18 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa muudetakse järgmiselt:

 

I osa („Mõisted”) punkti (rr) esimeses taandes asendatakse „31. detsember 2013” kuupäevaga „31. detsember 2015”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 68/2009, 23. jaanuar 2009, millega kohandatakse üheksandat korda tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 maanteevedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (ELT L 21, 24.1.2009, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014, autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).

(4)  KOM(2011) 454 (lõplik).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1162/2014,

30. oktoober 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/23


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1163/2014,

22. oktoober 2014,

järelevalvetasude kohta

(EKP/2014/41)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõike 3 teist lõiku, artiklit 30 ja artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõike 2 kohaselt läbi viidud avalikku konsultatsiooni ja analüüsi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1024/2013 luuakse ühtne järelevalvemehhanism, mis hõlmab Euroopa Keskpanka (EKP) ja riiklikke pädevaid asutusi.

(2)

Määruse (EL) nr 1024/2013 kohaselt vastutab EKP ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest euroala liikmesriikide ja EKPga tihedat koostööd tegevate euroalaväliste liikmesriikide krediidiasutuste, finantsvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate suhtes. Eeskirjad ja menetlused, mis reguleerivad EKP ja riiklike pädevate asutuste omavahelist koostööd ühtse järelevalvemehhanismi raames ning nende koostööd riiklike määratud asutustega, on sätestatud Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (2).

(3)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 kohaselt nõuab EKP osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutustelt ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalidelt iga-aastase järelevalvetasu maksmist. EKP poolt nõutavad tasud peaksid katma EKP-le määruse (EL) nr 1024/2013 artiklite 4–6 alusel antud ülesannetega seoses tekkinud kulud, ning neid kulusid mitte ületama.

(4)

Iga-aastane järelevalvetasu peaks seega koosnema osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalide, mille üle teostatakse järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi raames, igal aastal makstavast summast.

(5)

Ühtses järelevalvemehhanismis jagatakse EKP ja iga riikliku pädeva asutuse järelevalveülesanded vastavalt järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisusele.

(6)

EKP otsene järelevalvepädevus hõlmab osalevas liikmesriigis asutatud olulisi krediidiasutusi, finantsvaldusettevõtjaid ja segafinantsvaldusettevõtjaid ning mitteosalevas liikmesriigis asutatud oluliste krediidiasutuste osalevas liikmesriigis asuvaid filiaale.

(7)

Samuti teostab EKP järelvaadet nii olulisi kui vähem olulisi krediidiasutusi hõlmava ühtse järelevalvemehhanismi toimimise üle. EKP ainupädevuses on tegevusloa andmine, tegevusloa kehtetuks tunnistamine ning olulise osaluse omandamise ja võõrandamise hindamine kõikide osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste osas.

(8)

Riiklikud pädevad asutused vastutavad järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste otsese järelevalve eest, ilma et see piiraks EKP volitusi teostada otsest järelevalvet teatud erijuhtudel, kui see on vajalik kõrgete järelevalvestandardite järjepideva kohaldamise tagamiseks. Järelevalvetasude kaudu kogutavate summade jagamisel järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste liikide vahel võetakse arvesse järelevalveülesannete jaotust ühtses järelevalvemehhanismis ning EKP-le sellega seonduvalt tekkinud kulusid.

(9)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 33 lõike 2 kohaselt peab EKP avaldama määrustes ja otsustes talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesannete täitmise üksikasjaliku tegevuskorra.

(10)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõike 3 kohaselt arvutatakse tasud objektiivsete kriteeriumide alusel, pidades silmas asjaomase krediidiasutuse olulisust ja riskiprofiili, sealhulgas selle riskiga kaalutud vara.

(11)

Tasud arvutatakse osalevates liikmesriikides kõige kõrgemal konsolideerimistasemel. See tähendab, et krediidiasutuste puhul, mis on osalevas liikmesriigis asutatud järelevalve alla kuuluva grupi liikmed, arvutatakse ja makstakse üks tasu grupi tasandil.

(12)

Iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel ei tohiks arvesse võtta mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtteid. Selles osas ning selleks, et määratleda järelevalve alla kuuluva grupi tasutegurid, tuleks esitada allkonsolideeritud andmed kõikide emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete ja tegevuste kohta osalevates liikmesriikides. Selliste allkonsolideeritud andmete esitamisega seonduvad kulud võivad olla suured. Seetõttu peaks järelevalve alla kuuluvatel üksustel olema võimalus valida meetod, mille kohaselt arvutatakse tasu osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel (sealhulgas mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtted), ning seda ka juhul, kui sellisel viisil arvutatud tasu oleks suurem.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (3) artikli 2 lõikes 5 osutatud asutused on EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2013 antud järelevalveülesannete täitmisest vabastatud ning seetõttu EKP neilt tasu ei nõua.

(14)

Määrust kohaldatakse üldiselt, see on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides euroala liikmesriikides. Seetõttu on määrus kohane õiguslik vahend määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 rakendamise praktiliseks korraldamiseks.

(15)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõikega 5 ei piira käesolev määrus riiklike pädevate asutuste õigust nõuda tasusid kooskõlas siseriikliku õigusega, kui EKP-le ei ole antud vastavaid järelevalveülesandeid, või seoses kuludega, mis kaasnevad EKPga tehtava koostöö ning EKP abistamisega ning tema antud juhiste järgi tegutsemisega, kooskõlas asjakohase liidu õigusega ning vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013, sealhulgas artiklite 6 ja 12 rakendamiseks ettenähtud korrale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I OSA

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse:

a)

järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide kohta nõutavate iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma arvutamise kord;

b)

iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi makstava iga-aastase järelevalvetasu arvutamise metoodika ja kriteeriumid;

c)

EKP poolt iga-aastaste järelevalvetasude kogumise kord.

2.   Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma koosneb iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või grupi ja järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse või grupi iga-aastasest järelevalvetasust ning arvutatakse EKP poolt osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel.

Artikkel 2

Mõisted

Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas määruses määrustes (EL) nr 1024/2013 ja (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) sisalduvaid mõisteid ning järgmisi mõisteid:

1)   „iga-aastane järelevalvetasu” (annual supervisory fee)– iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstav tasu, mis arvutatakse artikli 10 lõikes 6 sätestatud korra kohaselt;

2)   „iga-aastased kulud” (annual costs)– kooskõlas artikli 5 sätetega kindlaks määratud summa, mis kaetakse EKP poolt konkreetsel tasuperioodil kogutud iga-aastaste järelevalvetasude arvelt.

3)   „tasuvõlgnik” (fee debtor)– tasu maksev krediidiasutus või tasu maksev filiaal, mis on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 4 ja millele esitatakse tasu maksmise teade;

4)   „tasutegurid” (fee factors)– artikli 10 lõike 3 punktis a määratletud järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi andmed, mille põhjal arvutatakse iga-aastane järelevalvetasu;

5)   „tasu maksmise teade” (fee notice)– käesoleva määruse kohaselt tasuvõlgnikule väljastatud teade, milles täpsustatakse asjaomase tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane tasu;

6)   „tasu maksev krediidiasutus” (fee-paying credit institution)– osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutus;

7)   „tasu maksev filiaal” (fee-paying branch)– mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaal;

8)   „tasuperiood” (fee period)– kalendriaasta;

9)   „esimene tasuperiood” (first fee period)– ajavahemik alates päevast, mil EKP võtab endale määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesanded, kuni asjaomase kalendriaasta lõpuni;

10)   „tasu maksvate üksuste grupp” (group of fee-paying entities)– i) järelevale alla kuuluv grupp ja ii) tasu maksvad filiaalid, mida käsitletakse ühe filiaalina kooskõlas artikli 3 lõikega 3;

11)   „liikmesriik” (Member State)– Euroopa Liidu liikmesriik;

12)   „varade koguväärtus”– varade koguväärtus vastavalt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklile 51. Tasu maksvate üksuste grupi puhul ei hõlma varade koguväärtus mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjaid;

13)   „koguriskipositsioon” (total risk exposure)– tasu maksvate üksuste grupi ja tasu maksvate üksuste gruppi mittekuuluva tasu maksva krediidiasutuse jaoks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (4) artikli 92 lõikega 3 osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel arvutatud summa.

Artikkel 3

Iga-aastase järelevalvetasu maksmise üldine kohustus

1.   EKP nõuab iga-aastast järelevalvetasu iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi kohta igal tasuperioodil.

2.   Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi iga-aastane järelevalvetasu sätestatakse tasuvõlgnikule esitatavas tasu maksmise teates, mille tasuvõlgnik peab tasuma. Tasuvõlgnik on tasu maksmise teate ja järelevalvetasusid käsitleva mis tahes EKP teate või avalduse adressaadiks. Tasuvõlgnik vastutab iga-aastase järelevalvetasu tasumise eest.

3.   Sama krediidiasutuse poolt samas osalevas liikmesriigis asutatud kaht või enamat tasu maksvat filiaali käsitatakse ühe filiaalina. Ühe krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale, mis on asutatud eri osalevates liikmesriikides, ei käsitata ühe filiaalina.

4.   Ühes osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tütarettevõtjatest eraldi olevaina.

Artikkel 4

Tasuvõlgnik

1.   Iga-aastase järelevalvetasu kontekstis on tasuvõlgnik:

a)

järelevalve alla kuuluvasse gruppi mittekuuluva tasu maksva krediidiasutuse puhul tasu maksev krediidiasutus;

b)

teise tasu maksva filiaaliga mitteseotud tasu maksva filiaali puhul tasu maksev filiaal;

c)

järelevalve alla kuuluva tasu maksvate üksuste grupi puhul määratakse tasuvõlgnik kindlaks vastavalt lõike 2 sätetele.

2.   Ilma et see piiraks tasu maksvate üksuste grupi sisest kulude jaotamise korraldust, käsitatakse tasu maksvate üksuste gruppi ühe üksusena. Iga tasu maksvate üksuste grupp määrab kogu grupi tasuvõlgniku ning teavitab EKPd sellest tasuvõlgnikust. Tasuvõlgnik määratakse osalevas liikmesriigis. Asjaomast teadet loetakse kehtivaks vaid juhul, kui

a)

teade sisaldab teatega hõlmatud järelevalve alla kuuluva grupi kõikide tasu maksvate üksuste nimesid;

b)

teade on allkirjastatud grupi kõikide järevelvalve alla kuuluvate üksuste poolt;

c)

EKP saab teate kätte hiljemalt iga aasta 1. juuliks, et seda saaks arvesse võtta tasu maksmise teate koostamisel järgmiseks tasuperioodiks.

Kui EKP-le esitatakse tasu maksvate üksuste grupi kohta õigeaegselt enam kui üks teade, võetakse arvesse ajaliselt kõige hiljem EKPni jõudnud tähtaegne teade.

3.   Ilma et see piiraks lõiget 2, jätab EKP endale tasuvõlgniku kindlaksmääramise õiguse.

II OSA

KULUD

Artikkel 5

Iga-aastased kulud

1.   Iga-aastased kulud on iga-aastaste järelevalvetasude kindlaks määramise aluseks ning need kaetakse iga-aastastest järelevalvetasudest.

2.   Iga-aastaste kulude summa määratakse kindlaks iga-aastaste kulutuste põhjal, mis hõlmab EKP-le otseselt või kaudselt järelevalveülesannete täitmisega kaasnevad kulud asjaomasel tasuperioodil.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma peab katma, kuid mitte ületama, EKP-le järelevalveülesannetega seoses asjaomasel tasuperioodil tekkinud kulud.

3.   Iga-aastaste kulude arvutamisel arvestab EKP järgmisega:

a)

eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad;

b)

artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed;

c)

artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad.

Artikkel 6

Iga-aastaste kulude hindamine ja kindlaksmääramine

1.   Ilma et see piiraks määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud EKP aruandekohustust, arvutab EKP iga kalendriaasta lõpuks iga-aastaste kulude hinnangulise suuruse järgmise kalendriaasta tasuperioodil.

2.   Nelja kuu jooksul pärast iga tasuperioodi lõppu määrab EKP kindlaks iga-aastaste kulude tegeliku suuruse asjaomasel tasuperioodil.

3.   Iga-aastaste kulude hinnanguline suurus ja tegelik suurus on artikli 9 lõikes 1 osutatud iga-aastaste kulude kogusumma arvutamise aluseks.

III OSA

IGA-AASTASE JÄRELEVALVETASU KINDLAKSMÄÄRAMINE

Artikkel 7

Uued järelevalve alla kuuluvad üksused või staatuse muutmine

1.   Kui järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle teostatakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle järelevalvet teostatakse.

2.   Kui EKP vastava otsuse põhjal muudetakse järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi staatust olulisest vähem oluliseks või vähem olulisest oluliseks, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks kuude arv, mille viimase päeva seisuga oli järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp oluline või vähem oluline üksus või grupp.

3.   Kui nõutav iga-aastase järelevalvetasu summa erineb lõigete 1 või 2 kohaselt arvutatud summast, teeb EKP tasuvõlgnikule tagasimakse või esitab talle täiendava arve, mille tasuvõlgnik peab tasuma.

Artikkel 8

Iga-aastaste kulude jagunemine järelevalve alla kuuluvate oluliste ja vähem oluliste üksuste vahel

1.   Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstava iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks jagatakse iga-aastased kulud kummagi järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi vahel kaheks järgmiselt:

a)

järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud;

b)

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud.

2.   Iga-aastased kulud jaotatakse vastavalt lõikele 1 järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste otsest järelevalvet ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste kaudset järelevalvet teostavate asjaomaste funktsioonide kantud kulude põhjal.

Artikkel 9

Nõutavad summad

1.   EKP nõutava iga-aastase järelevalvetasu kogusumma koosneb:

a)

tasuperioodiks heaks kiidetud eelarve põhjal arvutatud jooksva tasuperioodi iga-aastaste kulude hinnangulisest suurusest;

b)

eelmise tasuperioodi mis tahes üle- või puudujäägist, mis määratakse kindlaks, lahutades eelmisel tasuperioodil määratletud iga-aastaste kulude hinnangulisest suurusest eelmise tasuperioodi iga-aastaste kulude tegeliku summa.

2.   EKP määrab iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi osas kindlaks iga-aastaste järelevalvetasude kaudu nõutava kogusumma ning avaldab selle oma veebilehel asjaomase tasuperioodi 30. aprilliks.

Artikkel 10

Järelevalve alla kuuluvate üksuste või järelevalve alla kuuluvate gruppide kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu

1.   Iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva olulise grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele.

2.   Iga järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele.

3.   Tasutegurid arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel järgmiselt.

a)

Tasuteguriteks, mille põhjal määratakse kindlaks järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu, on järgmised summad vaatluskuupäeva seisuga:

i)

varade koguväärtus;

ii)

koguriskipositsioon. Tasu maksva filiaali puhul on koguriskipositsioon null.

b)

Andmed tasutegurite kohta määratakse kindlaks ja kogutakse vastavalt EKP otsusele rakendatava metoodika ja korra kohta. Asjaomane otsus avaldatakse EKP veebilehel.

c)

Tasutegurite arvutamisel peaksid järelevalve alla kuuluvad grupid reeglina jätma arvesse võtmata mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtete vara. Järelevalve alla kuuluvad grupid võivad otsustada nimetatud vara tasutegurite määratlemisel arvesse võtta.

d)

Järelevalve alla kuuluvate üksuste või gruppide osas, kes on liigitatud vähem olulisteks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel, ei ületa varade koguväärtuse tasutegur 30 miljardit eurot.

e)

tasutegurite osakaalud on järgmised:

i)

varade koguväärtus: 50 %;

ii)

koguriskipositsioon: 50 %.

4.   Tasuvõlgnikud koostavad tasutegurid vaatluskuupäeva, st eelmise aasta 31. detsembri seisuga ning esitavad vajalikud andmed iga-aastaste järelevalvetasude EKP-poolse arvutamise eest vastutavale riiklikule pädevale asutusele nimetatud vaatluskuupäevale järgneva aasta 1. juuli tööpäeva lõpuks või sellele järgneval tööpäeval, kui 1. juuli ei ole tööpäev. Kui järelevalve alla kuuluva üksuse majandusaasta aruanne koostatakse majandusaasta kohta, mis ei ühti kalendriaastaga, võib tasuvõlgnik esitada tasutegurid oma majandusaasta lõppkuupäeva seisuga. Riiklikud pädevad asutused edastavad andmed EKP-le EKP poolt kehtestatud korras. Kõikide tasuvõlgnike varade koguväärtuse ja kõikide tasuvõlgnike koguriskipositsioonide summad avaldatakse EKP veebilehel.

5.   Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määratleb EKP tasutegurid kooskõlas EKP otsuses sätestatud metoodikaga. Tasutegurite esitamata jätmist vastavalt lõikele 4 käsitletakse käesoleva määruse nõuete rikkumisena.

6.   Iga tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse järgmiselt.

a)

Iga-aastane järelevalvetasu koosneb minimaalsest tasukomponendist ja muutuvast tasukomponendist.

b)

Minimaalne tasukomponent on kindlaksmääratud protsent iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi iga-aastastest järelevalvetasudest, mis on arvutatud vastavalt artiklitele 8 ja 9. Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Minimaalne tasukomponent poolitatakse järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja oluliste gruppide jaoks, kelle koguvara on 10 miljardit eurot või vähem. Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja vähem oluliste gruppide puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Minimaalne tasukomponent moodustab iga tasuvõlgniku iga-aastase järelevalvetasu miinimumsumma.

c)

Muutuv tasukomponent on iga järelevalve alla kuuluva üksuse liigi vastavalt artiklitele 8 ja 9 arvutatud iga-aastaste järelevalvetasude ja sama liiki üksuste minimaalse tasukomponendi vahe. Muutuv tasukomponent jagatakse sama liiki tasuvõlgnike vahel vastavalt iga tasuvõlgniku osakaalule kõikide tasuvõlgnike lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kaalutud tasutegurite summas.

Eeltoodud lõigete alusel teostatud arvutuste ning käesoleva artikli lõike 4 kohaselt esitatud tasutegurite põhjal otsustab EKP iga tasuvõlgniku poolt makstava iga-aastase järelevalvetasu summa. Iga-aastase järelevalvetasu summa on toodud tasuvõlgnikule edastatavas tasu maksmise teates.

IV OSA

KOOSTÖÖ RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTEGA

Artikkel 11

Koostöö riiklike pädevate asutustega

1.   EKP võtab enne lõpliku tasumäära kohta otsuse tegemist ühendust riiklike pädevate asutustega tagamaks, et järelevalve oleks kõikide asjaomaste krediidiasutuste ja filiaalide jaoks kulutõhus ja mõistlikul tasemel. Koostöös riiklike pädevate asutustega töötab EKP sel eesmärgil välja ja rakendab asjakohase suhtluskanali.

2.   EKP palvel osutavad riiklikud pädevad asutused EKP-le tasu sissenõudmisel abi.

3.   Osalevas liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, asutatud krediidiasutuste puhul, mille tihe koostöö EKPga ei ole katkenud ega lõppenud, annab EKP asjaomase liikmesriigi riiklikule pädevale asutusele juhised tasutegurite kogumiseks ja iga-aastase järelevalvetasu arve esitamiseks.

V OSA

ARVETE ESITAMINE

Artikkel 12

Tasu maksmise teade

1.   EKP esitab tasuvõlgnikule igal aastal tasu maksmise teate.

2.   Tasu maksmise teates täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise võimalusi. Tasuvõlgnik on kohustatud järgima tasu maksmise teates iga-aastase järelevalvetasu maksmise osas esitatud nõudeid.

3.   Tasuvõlgnik tasub tasu maksmise teate alusel makstava summa 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.

Artikkel 13

Tasu maksmise teate esitamine

1.   Tasuvõlgnik vastutab tasu maksmise teate esitamiseks vajalike kontaktandmete ajakohasuse eest ning edastab EKP-le info kontaktandmete mis tahes muutuste kohta (st nimi, töökoht, organisatsiooniüksus, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, faksinumber). Tasuvõlgnik edastab info kontaktandmete mis tahes muutuste kohta EKP-le hiljemalt iga tasuperioodi 1. juuliks. Nimetatud info hõlmab füüsilise isiku kontaktandmeid või tasuvõlgniku organisatsiooni ametikoha kontaktandmeid.

2.   EKP esitab tasu maksmise teate mis tahes järgmisel viisil: a) elektrooniliselt või muude selliste suhtlusvahendite abil, b) faksi teel, c) kiirkulleriga, d) tähitud kirjaga ja vastuvõtmisteatega, e) isikliku kättetoimetamise teel. Tasu maksmise teade on kehtiv ka ilma allkirjata.

Artikkel 14

Viivis

Ilma et see piiraks muude EKP meetmete rakendamist, arvestatakse tasu osalise maksmise, maksmata jätmise või tasu maksmise teates sätestatud maksetingimuste rikkumise eest iga-aastase järelevalvetasu maksmata summalt alates võlgnevuse tekkimise kuupäevast igapäevast viivist, mille suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsenti.

VI OSA

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Sanktsioonid

Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral võib EKP kehtestada järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes sanktsioone vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2532/98, (5) mida täiendab määrus (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17).

Artikkel 16

Üleminekusätted

1.   Tasu maksmise teade esimese tasuperioodi kohta esitatakse koos tasu maksmise teatega 2015. aasta tasuperioodi kohta.

2.   EKP iga-aastase järelevalvetasu nõudmise võimaldamiseks määrab tasu maksvate üksuste grupp grupi tasuvõlgniku ning teavitab EKPd sellest tasuvõlgnikust 31. detsembriks 2014 kooskõlas artikli 4 lõikega 2.

3.   Tasuvõlgnik esitab artikli 13 lõikes 1 osutatud andmed esmakordselt 1. märtsiks 2015.

Artikkel 17

Aruandlus ja läbivaatamine

1.   EKP esitab kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõikega 2 kord aastas aruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja eurorühmale järelevalvetasude struktuuri ja suuruse kavandatava muutmise kohta.

2.   EKP vaatab käesoleva määruse, eelkõige selles osas, mis puudutab järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt ja gruppidelt nõutavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise metoodikat ja kriteeriume, üle 2017. aastaks.

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 22. oktoober 2014

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(5)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 2532/98, 23. november 1998, Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4).


DIREKTIIVID

31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/32


KOMISJONI DIREKTIIV 2014/101/EL,

30. oktoober 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, (1) eriti selle artikli 20 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks tagada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 kohaseks vee ökoloogiliseks seireks liikmesriigis kehtestatud tüübiparameetrite seire meetodite kvaliteet ja võrreldavus.

(2)

Direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 1.3.6 kohaselt peavad tüübiparameetrite seire meetodid vastama selles punktis loetletud rahvusvahelistele standarditele või muudele siseriiklikele või rahvusvahelistele standarditele, mis tagavad samaväärse teadusliku kvaliteedi ja võrreldavusega andmete saamise. V lisas on loetletud rahvusvahelised standardid, mis olid kõnealuse direktiivi vastuvõtmise ajal kättesaadavad.

(3)

Pärast direktiivi 2000/60/EÜ avaldamist on Euroopa Standardikomitee (CEN) avaldanud mitu uut standardit (mõned neist koos Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooniga), milles käsitletakse fütoplanktonist, makrofüütidest ja põhjataimestikust, selgrootutest põhjaloomadest ja kaladest bioloogiliste proovide võtmist ning veekogude hüdromorfoloogilisi omadusi. Need standardid tuleks lisada direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 1.3.6.

(4)

Kuna uute standardite väljatöötamine ja olemasolevate ajakohastamine on pidev protsess, siis ei avalda CENi liikmed enam mõnd direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.3.6 loetletud standardit ning need tuleks välja jätta.

(5)

Kahes direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.3.6 loetletud standardis (EN ISO 8689-1:1999 ja EN ISO 8689-2:1999 9) käsitleti bioloogilist klassifikatsiooni, mitte seiret; neid võeti hiljem arvesse direktiiviga seotud ühise rakendusstrateegia raames klassifitseerimispiiride kehtestamise protokollide väljatöötamisel ning nüüd võib need välja jätta.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/60/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/60/EÜ V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 20. maiks 2016. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste õigus- ja haldusnormide tekstid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.


LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkt 1.3.6 asendatakse järgmisega:

„1.3.6.   Kvaliteedielementide seire standardid

Tüübiparameetrite seire meetodid vastavad allpool loetletud rahvusvahelistele standarditele, niivõrd kui need hõlmavad seiret, või muudele siseriiklikele või rahvusvahelistele standarditele, mis tagavad samaväärse teadusliku kvaliteedi ja võrreldavusega andmete saamise.

Bioloogilistest kvaliteedielementidest proovide võtmise standardid

Üldised meetodid kasutamiseks koos erimeetoditega, mis on esitatud järgmiste bioloogiliste kvaliteedielementidega seotud standardites:

EN ISO 5667-3:2012

Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of samples

Fütoplanktonit käsitlevad standardid

EN 15204:2006

Water quality — Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)

EN 15972:2011

Water quality — Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton

ISO 10260:1992

Water quality — Measurement of biochemical parameters –Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Makrofüüte ja fütobentost käsitlevad standardid

EN 15460:2007

Water quality — Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes

EN 14184:2014

Water quality — Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters

EN 15708:2009

Water quality — Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water

EN 13946:2014

Water quality — Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes

EN 14407:2014

Water quality — Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Selgrootuid põhjaloomi käsitlevad standardid

EN ISO 10870:2012

Water quality — Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters

EN 15196:2006

Water quality — Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment

EN 16150:2012

Water quality — Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers

EN ISO 19493:2007

Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

EN ISO 16665:2013

Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Kalu käsitlevad standardid

EN 14962:2006

Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods

EN 14011:2003

Water quality — Sampling of fish with electricity

EN 15910:2014

Water quality — Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods

EN 14757:2005

Water quality — Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Hüdromorfoloogilisi parameetreid käsitlevad standardid

EN 14614:2004

Water quality — Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers

EN 16039:2011

Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes

Füüsikalis-keemilisi parameetreid käsitlevad standardid

Kõik asjakohased CEN/ISO standardid”


OTSUSED

31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/36


EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS,

23. oktoober 2014,

Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta

(2014/749/EL)

EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 17 lõiget 3 ning lõike 7 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsusega 2010/80/EL (1) ametisse nimetatud Euroopa Komisjoni ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2014.

(2)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikega 5 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse 2013/272/EL (2) komisjoni liikmete arvu kohta.

(3)

Uus komisjon, millesse kuulub üks kodanik igast liikmesriigist, kaasa arvatud komisjoni president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes peaks ühtlasi olema üks komisjoni asepresidentidest, tuleks nimetada ametisse ajavahemikuks, mis kestab ametisoleva komisjoni ametiaja lõppemise päevast kuni 31. oktoobrini 2019.

(4)

Euroopa Ülemkogu määras Jean-Claude JUNCKERI isikuks, kes esitatakse komisjoni presidendi kandidaadina Euroopa Parlamendile, ning Euroopa Parlament valis ta oma 15. juuli 2014. aasta täiskogu istungil komisjoni presidendiks.

(5)

Otsusega 2014/648/EL, Euratom (3) võttis nõukogu ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga vastu teiste isikute nimekirja, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks. Otsusega 2014/716/EL, Euratom, (4) millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse otsus 2014/648/EL, Euratom, võttis nõukogu ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga vastu uue nimekirja teistest isikutest, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks.

(6)

22. oktoobril 2014 toimunud hääletusel kiitis Euroopa Parlament heaks presidendi, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning teiste komisjoni liikmete ametisse nimetamise ühtse nimekirjana.

(7)

Seetõttu tuleks komisjon ametisse nimetada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 1. novembrist 2014 kuni 31. oktoobrini 2019 nimetatakse Euroopa Komisjoni

presidendiks

Jean-Claude JUNCKER

ning liikmeteks

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

Andrus ANSIP

Miguel ARIAS CAÑETE

Dimitris AVRAMOPOULOS

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Violeta BULC

Corina CREȚU

Valdis DOMBROVSKIS

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Jonathan HILL

Phil HOGAN

Věra JOUROVÁ

Jyrki KATAINEN

Cecilia MALMSTRÖM

Neven MIMICA

Carlos MOEDAS

Pierre MOSCOVICI

Tibor NAVRACSICS

Günther OETTINGER

Maroš ŠEFČOVIČ

Christos STYLIANIDES

Marianne THYSSEN

Frans TIMMERMANS

Karmenu VELLA

Margrethe VESTAGER

Federica MOGHERINI, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2014.

See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. oktoober 2014

Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja

H. VAN ROMPUY


(1)  Euroopa Ülemkogu 9. veebruari 2010. aasta otsus 2010/80/EL Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta (ELT L 38, 11.2.2010, lk 7).

(2)  Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. aasta otsus 2013/272/EL Euroopa Komisjoni liikmete arvu kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 98).

(3)  Nõukogu 5. septembri 2014. aasta otsus 2014/648/EL, Euratom, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga ja millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks (ELT L 268, 9.9.2014, lk 5).

(4)  Nõukogu 15. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/716/EL, Euratom, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga ja millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks, ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse otsus 2014/648/EL, Euratom (ELT L 299, 17.10.2014, lk 29).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/39


NÕUKOGU OTSUS 2014/750/ÜVJP,

30. oktoober 2014,

millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP (1).

(2)

Otsuse 2012/642/ÜVJP läbivaatamine näitas, et Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2015.

(3)

Nõukogu leiab, et enam ei ole alust hoida teatud isikuid ja üksusi otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Lisaks tuleks ajakohastada teavet, mis käsitleb teatud isikuid ja üksusi, kes on otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2012/642/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/642/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2015. Otsust vaadatakse korrapäraselt läbi. Vajaduse korral pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, 17.10.2012, lk 1).


LISA

I.

Otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmised isikud ja üksused:

A.   Isikud

No. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

No. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

No. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

No. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

No. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

No. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

No. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

No. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

No. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

No. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

No. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

No. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

No. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

No. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

No. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

No. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

No. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

No. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

No. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

No. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

No. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

No. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

No. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

No. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Üksused

No. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

No. 6

JLLC Neftekhimtrading;

No. 21

JLLC Triplepharm;

No. 22

LLC Triple-Veles;

No. 23

Univest-M;

No. 24

FLLC Unis Oil;

No. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Kanded otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud järgmiste isikute ja üksuste kohta asendatakse alltoodud kannetega

A.   Isikud

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimi

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Aadress: БФСО „Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Oma varasemal ametikohal KGB ülema asetäitjana vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest ning seega on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Määrati uuele ametikohale reservägedes 2012. aasta mais.

Kuulub samuti CJSC Dinamo-Minsk (mis on loetletud B osa punktis 20) kesknõukogusse.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Aadress: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Alates 2014. aasta aprillist KGB ülema asetäitja, vastutab välisluure eest. Kolonel, juhtis KGB terrorismivastast üksust „Alfa”. Osales isiklikult opositsiooniaktivistide ebainimlikus ja alandavas kohtlemises KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Minski Partizanski rajoonikohtu endine aseesimees ja kohtunik (kuni 18.6.2012).

Menetles endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi, kodanikuühiskonna aktivisti Ilia Vasiljevitši ning Fedor Mirzojanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Sünniaeg: 1964

Sünnikoht: Oshmiany, Grodna oblast

Aadress: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitsebsk)

Vitsebski oblasti prokurör kuni 2.8.2011. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Vastutab sealhulgas Siarhei Kavalenka ja Andrei Haidukovi suhtes algatatud kohtuasjade eest.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Sünniaeg: 20.9.1954

Sünnikoht: Tšašniki rajoon, Vitsebski oblast

Isikutunnistus: 3200954E045PB4

Aadress: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Grodna oblasti tollikomitee esimees, endine KGB esimehe esimene asetäitja (2005–2007), endine riikliku tollikomitee esimehe asetäitja.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu eelkõige aastatel 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Sünniaeg: 10. 1964

Isikutunnistus: 3271064M000PB3

Aadress: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülema endine asetäitja (alates 2013. aasta juulist), vastutab välisluure eest. Jagas vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministri asetäitja ja eeluurimise juhina vastutas protestide vägivaldse mahasurumise ja inimõiguste rikkumise eest 2010. aasta detsembris toimunud valimistega seotud uurimismenetluse ajal. Ühines 2012. aasta veebruaris reservväega. Praegu reservväe kindral.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Sünniaeg: 1968

Aadress: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitsebski oblasti politseiülem (alates 2012. aasta juunist), politseikindral (alates 2013. aastast). Endine Minski politseiülema asetäitja ja OMONi Minski operatiivrühma ülem. Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, ja osales ka ise toimepandud vägivallaaktides, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aastal juhatas ta samuti vägesid, mis surusid Minskis maha mitmeid muid protestiaktsioone, milles osalesid poliitilised aktivistid ja rahumeelsed kodanikud.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülem.

Vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Kakunin survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 3.1.1954

Sünnikoht: Akulintsi, Magiljovi oblast

Isikutunnistus: 3030154A124PB9

Aadress: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020, г. Минск ул.Радужная, 27

Lähedastes sidemetes president Lukašenkaga, kellega töötas koos 1980. ja peamiselt 1990. aastatel. Riikliku Olümpiakomitee aseesimees (esimees on Aleksandr Lukašenka), käsipalliliidu esimees. Endine parlamendi alamkoja eesistuja, kelle määras ametisse president. Üks juhtfiguure võltsitud tulemustega presidendivalimistes 2006. aastal.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Gorki vangilaagri endine direktor. Vastutas kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest, eelkõige seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega vangistatud kodanikuühiskonna aktivisti Dmitri Daškevitši tagakiusamise ja piinava kohtlemise eest, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise eest.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Aadress: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minski linna prokurör. Endine Bresti oblasti prokurör. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

Edutati 2011. aasta veebruaris.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise peaprokuröri asetäitjana (kuni 2012. aastani) vastutas kogu peaprokurörile alluva büroo jälitustegevuse eest, mis oli suunatud sõltumatute ja opositsiooniliste üksuste vastu ja osales selles otseselt, sealhulgas ka 2010. aastal.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Aadress: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Minski Sovetski rajoonikohtu esimees, endine Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Kindral, Grodna oblasti KGB ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Grodna oblastis.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Kindral, GRU (kaitseministeeriumi luureosakond) endine ülem ja Valgevene relvajõudude staabiülema asetäitja (kuni 2013. aasta veebruarini). Vastutav luureteenistuste tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Aadress: KGB koolituskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kindral, KGB koolituskeskuse juht, endine Minski oblasti ja Minski linna KGB ülem.

KGB töötajate ettevalmistamise ja väljaõppe eest vastutava isikuna vastutab KGB repressiivse tegevuse eest, mis on suunatud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Tulenevalt oma eelnevast ametikohast, vastutab KGB samaväärse repressiivse tegevuse eest Minski linnas ja oblastis.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Aadress: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

2010. aasta presidendivalimiste kampaania ajal nimetati ta ametisse keskvalimiskomisjoni juhi poolt. Järelevalvenõukogu esimene aseesimees (nimetati uuesti ametisse 21. jaanuaril 2014); järelevalvenõukogu kontrollib, kas meedias järgitakse valimiskampaania korda ja eeskirju, ning nõukogul on olnud aktiivne roll režiimi propaganda edastajana 2010. ja 2012. aasta valimiskampaaniates. President autasustas teda 26. oktoobril 2011 Franzisk Skorina ordeniga. 2012. aasta septembris keeldus võtmast järelevalvenõukogusse sõltumatu meedia esindajaid. Presidendi administratsiooni ja peamise riikliku propaganda ajalehe Sovjetskaja Belarus esimene asetoimetaja. Levitas valitsusmeelset poliitikat, võltsis fakte ja tegi Valgevenes toimuvate protsesside kohta ebaõiglasi märkusi, mis olid suunatud demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi tõstetud süsteemselt esile negatiivsel ja halvustaval viisil.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Gomeli oblasti KGB endine ülem ja varem Gomeli KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Gomeli oblastis. President kõrvaldas ta ametist 2. aprillil 2014 sobimatu käitumise tõttu.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Sünniaeg: 27.1.1944,

Karabani, Minski oblast

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise riigikontrollikomitee esimehena (kuni 2010. aastani) oli üks peamistest Ales Bjaljatski kohtuasjas osalenud isikutest. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Mazyris asuva karistuslaagri IK-9 ülema asetäitja

Vastutab D. Daškevitši ebainimliku kohtlemise eest, sealhulgas piinamise ja õigusabi kasutamise tõkestamise eest. Lopatko oli võtmetähtsusega ametikohal karistuslaagris, kus peeti kinni Daškevitšit ning kus poliitvangide (sealhulgas Daškevitši) suhtes kasutati psühholoogilist survet, sealhulgas keelati neil magamine ja neid hoiti üksikvangistuses.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 23.3.1980

Aadress: Presidendi spordiklubi

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Ärimees, osales aktiivselt Lukašenka perekonnaga seotud finantstehingutes.

Presidendi spordiklubi esimees.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Sünniaeg: 29.8.1949

Vetenevka, Slonimi rajoon, Grodno oblast

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Isikutunnistus: 3290849A002PB5

Riigipiiri komitee esimees, julgeolekunõukogu endine sekretär.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 7.2.1956

Sünnikoht: Smolensk (Venemaa)

Ei algatanud uurimist seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine siseminister ning samuti presidendi turvateenistuse endine ülem. Vastutas siseministrina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest kuni 6. aprillini 2009, mil ta jäi tervislikel põhjustel pensionile.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Minski Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Vitsebsk

Aadress: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Võtmetähtsusega isik seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Siseministeeriumi erireageerimisrühma (SOBR) endine ülem.

Ärimees, siseministeeriumi eriväeosade veteranide liidu auesimees.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Isikutunnistus: 3130564A041PB9

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endine siseministri esimene asetäitja (kuni 2012. aastani), vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

Reservväe kolonel.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Sünniaeg: 20.4.1971

Sünnikoht: Rakov

Aadress: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest. Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras 29. märtsil 2011. aastal Lihhovidile Vabadusliikumise aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse. Nimetati Minski Partizanski rajoonikohtu aseesimeheks.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Sünniaeg: 1970

Sünnikoht: Grodno

Keskvalimiskomisjoni liige ja Grodno oblastivalitsuse teabepäringute osakonna juhataja. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja 2012. aasta septembri parlamendivalimistel.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Sünniaeg: 15.4.1939

Mogiljov

Parlamendi ülemkoja eesistuja, endine meedia ja ideoloogia eest vastutav asejuht presidendi administratsioonis (2006–2008). Sellel ametikohal oli ta üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid. Julgeolekunõukogu liige alates 2014. aasta märtsist.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 4.5.1955

Sünnikoht: Minsk

Aadress: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, riikliku julgeoleku komitee aseesimees. KGB majandusjulgeoleku osakonna endine ülem.

Vastutas KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Režiimi toetava ametiühingu Grodno oblasti haru juht. 2010. aasta presidendivalimiste ja 2014. aasta kohalike valimiste Grodno oblasti valimiskomisjoni endine juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust Grodno oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Julgeolekunõukogu liige, uurimiskomisjoni juht, endine uurimiskomisjoni juhi asetäitja, endine Gomeli oblasti prokurör. Vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Keskvalimiskomisjoni liige ja Vitsebski oblastivalitsuse haridusosakonna juhataja. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja 2012. aasta septembri parlamendivalimistel.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Sünniaeg: 4.3.1962

Isikutunnistus: 3040362B062PB7

Aadress: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minski linna tervishoiukomisjoni esimees ja endine Minski kiirabihaigla peakirurg. Ta ei takistanud presidendikandidaadi Nekljajevi röövimist; Nekljajev toimetati tema haiglasse pärast seda, kui ta oli 19. detsembril 2010 tõsiselt läbi pekstud, ta ei kutsunud politseid ning tegi koostööd tundmatute kurjategijatega. Sellele järgnes ametikõrgendus.

Minski linna tervishoiukomisjoni esimehena vastutab järelevalve eest, mida teostati seoses tervishoiuasutuste kasutamisega inimõiguste mahasurumisel.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Sünniaeg: 5.8.1946

Sünnikoht: Onori, Sahhalini oblast

Aadress: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Korraldas seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumised Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine turismi- ja spordiminister, endine siseminister ja endine presidendi administratsiooni asejuhataja.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Siseministeeriumi julgeolekuosakonna endine juhataja. Vastutab kõnealuse osakonna juhatajana inimõiguste tõsiste rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest, eelkõige pärast 2010. aastal toimunud presidendivalimisi. 2011. aasta veebruaris sai ta oma teenete eest kiituskirja. Pensionil alates 2013. aasta veebruarist. Valdusettevõtte MZOR julgeolekuosakonna juhataja; tegemist on riigi omandisse kuuluva ettevõttega, mis kuulub Valgevene Vabariigi tööstusministeeriumi vastutusalasse ning on seega otseselt seotud Lukašenka režiimiga.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Kolonelleitnant, varasemalt tegev KGB sõjalises vastuluures (praegu Valgevene luurekomitee pressiteenistuse juhataja). Võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise eest ning selle eest, et keelas õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülema asetäitja.

Vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku ja julma kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Trutko survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB luureosakonna endise ülemana jagas ta vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minski linna prokurör, Minski linna Frunzenski rajooni endine prokurör, tegeles 2011. aasta veebruaris meeleavaldaja Vasili Parfenkovi kohtuasjaga ja 2011. aasta juulis A. Sannikau kohtuasjaga. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Sünniaeg: 1964

Žõtomõri oblast, Ukraina (NSVL)

Alates 2013. aasta juunist erasektori ja avaliku sektori osalusega Cosmos TV tegevjuht, määratud Valgevene valitsuse poolt riigi esindajaks. KGB endine ülem (juuli 2008 — november 2012). Kujundas KGB ümber peamiseks repressiivorganiks, mis on vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest. Levitas meedia kaudu valeinfot 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldajate kohta, väites, et nad olid endaga kaasa toonud vahendeid, mida relvana kasutada.

Ähvardas isiklikult endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi naise ja laste elud ja tervise ohtu seada. Ta on peamine algataja korralduste väljaandmisel, mille alusel kiusati ebaseaduslikult taga ja piinati poliitilist opositsiooni ning väärkoheldi vange.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB sõjalise vastuluure osakonna endise ülemana (kuni 2012. aastani) on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. KGB osales tema juhendamisel poliitiliste aktivistide ülekuulamistel pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Sünniaeg: 14.11.1954

Sünnikoht: Dnipropetrovsk

Isikutunnistus: 3141154A021PB0

Kaitseminister alates 2009. aasta detsembrist.

Julgeolekunõukogu liikmena kiitis heaks ministrite tasandil kokku lepitud otsused, sealhulgas otsuse suruda maha 19. detsembri 2010. aasta rahumeelne meeleavaldus. Pärast 2010. aasta detsembrit andis oma heakskiidu „hävitavate jõudude täielikule võitmisele”, viidates sellega demokraatlikule opositsioonile.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik Vitsebskis. 24. veebruaril 2012 määras ta Sjarhej Kavalenkale, kes oli 2012.–2013. aastal poliitvang, kahe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse katseaja rikkumise eest. Alena Zhuk oli otseselt vastutav Sjarhej Kavalenka inimõiguste rikkumise eest, kuna ta keelas talle õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Varasemalt oli Sjarhej Kavalenkale mõistetud tingimisi karistus selle eest, et ta riputas Vitsebskis üles ajaloolise valge-puna-valge lipu. Järgnevalt Alena Žuki poolt langetatud otsus oli kuriteo iseloomu arvestades ebaproportsionaalselt karm ning vastuolus Valgevene kriminaalseadustikuga. Alena Žuki tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 7.7.1970

Isikutunnistus: 3070770A081PB7

Aadress: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Riikliku uudisteagentuuri BELTA peadirektor alates 2003. aasta maist.

Vastutab riigi propaganda vahendamise eest meedias. Propagandaga toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu 19. detsembril 2010, kasutades selleks muu hulgas võltsitud teavet.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minski Zavodskoi rajooni aseprokurör, menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Irina Khalipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

B.   Üksused

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimi

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Beltechexport

 

Image

Valgevene Vabariik, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport saab režiimist kasu, olles riigi omandisse kuuluvate või riigile kuuluvate ettevõtete toodetud relvade ja sõjalise varustuse peamine eksportija, milleks on vaja Valgevene ametiasutuste luba.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding saab Lukašenka režiimist kasu, eelkõige Beltechexporti kaudu, mis on osa Beltech Holdingust. Beltechexport saab režiimist kasu, olles riigi omandisse kuuluvate või riigile kuuluvate ettevõtete toodetud relvade ja sõjalise varustuse peamine eksportija, milleks on vaja Valgevene ametiasutuste luba.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/54


NÕUKOGU OTSUS 2014/751/ÜVJP,

30. oktoober 2014,

millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. septembril 2010 vastu otsuse 2010/573/ÜVJP (1).

(2)

Otsuse 2010/573/ÜVJP läbivaatamine näitas, et Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2015.

(3)

Otsust 2010/573/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/573/ÜVJP artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2015. Seda tuleb pidevalt uuesti läbi vaadata. Vajaduse korral otsuse kehtivust pikendatakse või otsust muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Nõukogu 27. septembri 2010. aasta otsus 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 253, 28.9.2010, lk 54).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/55


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. oktoober 2014,

keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

(2014/752/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 25 sätestatud kolmandas riigis asutatud kesksete vastaspoolte tunnustamise menetluse eesmärk on lubada kesksetel vastaspooltel, mis on asutatud ja tegevusloa saanud sellises kolmandas riigis, mille õiguslikud nõuded on samaväärsed kõnealuses määruses sätestatuga, osutada kliirimisteenuseid liidus asutatud kliirivatele liikmetele või kauplemiskohtadele. Nimetatud määrusega kehtestatud tunnustamismenetlus ja samaväärsust käsitlev otsus aitavad seega saavutada määruse (EL) nr 648/2012 peamist eesmärki vähendada süsteemset riski, laiendades turvaliste ja nõuetekohaste kesksete vastaspoolte kasutamist börsiväliste tuletislepingute kliirimisele sealhulgas juhul, kui kõnealused kesksed vastaspooled on asutatud ja saanud tegevusloa kolmandas riigis.

(2)

Selleks et seoses kesksete vastaspooltega saaks kolmanda riigi õiguskorda käsitada samaväärsena liidu õiguskorraga, peaks kohaldatava õigus- või järelevalvekorra sisuline tulemus olema samaväärne liidu nõuetega saavutatava eesmärgiga. Kõnealuse samaväärsuse hindamise eesmärk on seega kontrollida, kas Jaapani õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal asutatud ja tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ei kujuta endast liidus asutatud kliirivatele liikmetele ja kauplemiskohtadele suuremat riski kui liidus tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ega tekitaks seega liidus vastuvõetamatul tasemel süsteemset riski.

(3)

Komisjon sai 1. septembril 2013 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt („ESMA”) eksperdiarvamuse Jaapanis asutatud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra kohta. Arvamuse lisa saadi 27. jaanuaril 2014. Eksperdiarvamuses on välja toodud mitmed erinevused Jaapanis kesksete vastaspoolte suhtes jurisdiktsiooni tasandil kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete ja määruse (EL) nr 648/2012 alusel kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete vahel. Käesolev otsus ei põhine siiski üksnes Jaapanis kesksete vastaspoolte suhtes kohaldavate õiguslikult siduvate nõuete võrdleval analüüsil, vaid hinnatud on ka seda, milline tulemus saavutatakse nende nõuetega riskimaandamise valdkonnas.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikele 6 peavad täidetud olema kolm tingimust, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas on samaväärne kõnealuses määruses sätestatud õigus- ja järelevalvekorraga.

(5)

Esimese tingimuse kohaselt peavad kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täitma õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega.

(6)

Jaapani õiguslikult siduvad nõuded seal tegevusloa saanud kliiringuorganisatsioonidele koosnevad 2006. aasta finantsinstrumentide ja börsi seadusest, millega on kehtestatud väärtpabereid ja finantstuletisinstrumente kliirivate organisatsioonide järelevalveraamistik, ja 2009. aasta kaubatuletisinstrumentide seadusest, millega on ette nähtud kaubatuletisinstrumente kliirivate organisatsioonide järelevalveraamistik. Käesolev otsus hõlmab üksnes finantsinstrumentide ja börsi seadusega kehtestatud korda.

(7)

Finantsinstrumentide ja börsi seadusega on ette nähtud, et enne kliirimistegevuseks tegevusloa andmist peab Jaapani peaminister veenduma, et kliiringuorganisatsioonil on äritegevuse eeskirjad — kliiringuorganisatsiooni sise-eeskirjad ja protseduurid –, mis järgivad kohaldatavaid õigusnorme; et kliiringuorganisatsiooni finantsseisund on piisav finantsinstrumentide kliirimiseks; et kliiringuorganisatsiooni äritegevusega seotud tulud ja kulud on soodsad; et kliiringuorganisatsiooni töötajatel on piisavad teadmised ja kogemused finantsinstrumentide asjakohaseks ja kindlaks kliirimiseks ning et kliiringuorganisatsiooni struktuur ja süsteem on piisavalt välja arendatud, et arveldamine toimiks asjakohaselt. Vastavalt finantsinstrumentide ja börsi seaduse artikli 194 lõike 7 punktile 1 delegeerib peaminister kõnealuse seadusega kehtestatud volitused Jaapani finantsteenuste ameti volinikule. Seega vastutab kliirimiseks tegevuslubade andmise eest Jaapani finantsteenuste ameti volinik.

(8)

Lisaks avaldas Jaapani finantsteenuste amet 2013. aasta detsembris finantsturu infrastruktuuride järelevalve laiaulatuslikud suunised (edaspidi „suunised”), milles on üksikasjalikult kirjeldatud järelevalveraamistikku seoses finantsturu infrastruktuuridega, sealhulgas kliiringuorganisatsioone, ja eriti viisi, kuidas kliiringuorganisatsioonid peavad järgima finantsinstrumentide ja börsi seadust. Suuniseid rakendatakse kliiringuorganisatsiooni sise-eeskirjade ja protseduuride kaudu.

(9)

Seega on Jaapani õiguslikult siduvate nõuete struktuur kahetasemeline. Finantsinstrumentide ja börsi seadusega kliiringuorganisatsioonidele kehtestatud põhinõuetega (edaspidi „esmased normid”) on kindlaks määratud ranged nõuded, mida kliiringuorganisatsioonid peavad järgima, et saada luba kliirimisteenuste osutamiseks Jaapanis. Need esmased normid moodustavad Jaapani õiguslikult siduvate nõuete esimese taseme. Esmaste normide järgimise tõestamiseks peab kliiringuorganisatsioon esitama oma sise-eeskirjad ja protseduurid Jaapani finantsteenuste ameti volinikule heakskiitmiseks. Kõnealused sise-eeskirjad ja protseduurid moodustavad Jaapani õiguslikult siduvate nõuete teise taseme; nendes tuleb üksikasjalikult ette näha, mil viisil luba taotlev kliiringuorganisatsioon täidab kõnealuseid rangeid nõudeid vastavalt suunistele. Peale selle sisaldavad kliiringuorganisatsioonide sise-eeskirjad ja protseduurid lisasätteid, mis täiendavad esmaseid norme. Sise-eeskirjad ja protseduurid muutuvad kliiringuorganisatsioonidele õiguslikult siduvaks pärast seda, kui Jaapani finantsteenuste ameti volinik on need heaks kiitnud. Seepärast on need eeskirjad osa õigus- ja järelevalvekorrast, mida Jaapanis asutatud kesksed vastaspooled peavad järgima. Juhul kui ei järgita esmaseid norme või kliiringuorganisatsiooni sise-eeskirju ja protseduure, on Jaapani finantsteenuste ameti volinikul õigus võtta haldusmeetmeid kliiringuorganisatsiooni vastu, sealhulgas teha ettekirjutus äritegevuse parandamiseks või tühistada kliiringuorganisatsiooni kogu tegevusluba või osa sellest.

(10)

Kliiringuorganisatsioonide suhtes kohaldatavad esmased normid annavad koos nende sise-eeskirjade ja protseduuridega olulisi tulemusi, mis on samaväärsed määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotise normide mõjuga. Eelkõige on kliiringuorganisatsioonide suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuetega, mis käsitlevad kõigi rahaliste vahenditega kaetavate makseviivituste arvu, ette nähtud, et kliiringuorganisatsioonid, kes kliirivad üle 95 % Jaapani kliirimismahust, peavad katma ekstreemsetes, kuid usutavates turutingimustes vähemalt kahe sellise kliiriva liikme makseviivituse, kelle suhtes neil on suurimad riskipositsioonid (nn kahe liikme katmise põhimõte). Selle nõudega tagatakse riskimaandamisel samaväärne tase sellega, mis saavutatakse määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotise alusel sätestatud nõuetega, ja seega tuleks seda käsitada samaväärsena.

(11)

Kliiringuorganisatsioonide suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate likviidsusriski käsitlevate nõuetega on ette nähtud, et kliiringuorganisatsioonid, kes kliirivad üle 95 % Jaapani kliirimismahust, peavad kohaldama nn kahe liikme katmise põhimõtet. Selle nõudega on riskimaandamisel tagatud samaväärne tase sellega, mis saavutatakse määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotise alusel sätestatud nõuetega, ja seega tuleks seda käsitada samaväärsena. Lõpetuseks, kõigi kliiringuorganisatsioonide suhtes kohaldatavad õiguslikult siduvad nõuded, mis käsitlevad äritegevuse jätkuvust, tagatisnõudeid, investeerimispoliitikat, arveldusriski, eraldatust ja ülekantavust, alustamise tagatise arvutamist ja üldjuhtimist, sealhulgas organisatsioonilisi nõudeid, kõrgema juhtkonnaga seotud nõudeid, riskijuhtimise komiteed, andmete säilitamist, olulist osalust, pädevale asutusele esitatud teavet, huvide konflikte, teenuste sisseostmist ja äritegevust, annavad olulisi tulemusi, mis on samaväärsed määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud tulemustega, ja seepärast tuleks neid käsitada samaväärsetena.

(12)

Seepärast leiab komisjon, et Jaapani õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal tegevusloa saanud kliiringuorganisatsioonid täidavad määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega samaväärseid õiguslikult siduvaid nõudeid.

(13)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 teisele tingimusele peab Jaapani õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas tagama kõnealuste kesksete vastaspoolte suhtes pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(14)

Jaapani finantsteenuste amet vastutab finantsturu infrastruktuuride järelevalve eest. Jaapani finantsteenuste amet kontrollib järelevalve- ja riskipõhiste kontrollimeetmete, sealhulgas usaldatavusnõuete täitmise kontrollimise abil pidevalt, kuidas tunnustatud kliiringuorganisatsioonid täidavad riskijuhtimise nõudeid. Eelkõige saab Jaapani finantsteenuste amet nõuda kliiringuorganisatsioonidelt nende äritegevust käsitleva teabe, aruannete ja muu materjali esitamist ning kontrollida kliiringuorganisatsioonide äritegevust, andmeid ja raamatupidamist. Samuti hindab ta, kuidas kliiringuorganisatsioonid täidavad oma kohustusi. Kontrollide tulemusena koostab ta aruande, kus on esitatud tuvastatud puudused. Jaapani finantsteenuste ameti kasutada on eri meetmed tagamaks, et kliiringuorganisatsioonid kõrvaldavad mis tahes tuvastatud probleemid, sealhulgas nõue, et kliiringuorganisatsioonid tõendaksid kirjalikult, et probleemid on õigeaegselt kõrvaldatud. Jaapani finantsteenuste ametil on lisavahendid nõuete täitmisele sundimiseks, sealhulgas saab ta välja anda ettekirjutusi äritegevuse parandamiseks ning nõuda ettekirjutuste täitmist. Jaapani finantsteenuste amet saab samuti tühistada kliiringuorganisatsiooni kogu tegevusloa või osa sellest.

(15)

Seepärast leiab komisjon, et Jaapani õigus- ja järelevalvekord seoses seal tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega tagab pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(16)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 kohasele kolmandale tingimusele peab Jaapani õigus- ja järelevalvekord hõlmama kolmanda riigi õiguskorra alusel tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte (edaspidi „kolmanda riigi vastaspooled”) tunnustamiseks samaväärset tõhusat süsteemi.

(17)

Kolmanda riigi kesksed vastaspooled võivad taotleda „välismaise keskse vastaspoole” tegevusluba, mis võimaldab neil osutada Jaapanis samu teenuseid, mida neil on lubatud osutada kolmandas riigis. Tegevusluba taotleva kolmanda riigi keskse vastaspoole suhtes kohaldatavad kriteeriumid on sarnased kriteeriumidega, mida kohaldatakse Jaapani kliiringuorganisatsioonide suhtes tegevusloa taotlemisel. Näiteks peaks tegevusluba taotleval kolmanda riigi kesksel vastaspoolel olema kolmandas riigis kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra kohaselt piisav finantsbaas, piisavad teadmised ja kogenud töötajad, samuti piisav süsteem ja struktuur, et sooritada kliirimistegevust nõuetekohaselt ja kindlalt. Peale selle vabastatakse kolmanda riigi kesksed vastaspooled teatavatest Jaapanis tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavatest nõuetest, kui neile on samaväärse tegevusloa andnud välisriigi ametiasutused, kellega Jaapani finantsteenuste amet on leppinud kokku koostöö tegemises.

(18)

Seepärast tuleks Jaapani õigus- ja järelevalvekord lugeda kolmanda riigi kesksete vastaspoolte tunnustamise tõhusat samaväärset süsteemi tagavaks.

(19)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikes 6 sätestatud tingimused võib Jaapani õigus- ja järelevalvekorra puhul lugeda kliiringuorganisatsioonide puhul täidetuks ning kõnealust õigus- ja järelevalvekorda võib käsitada samaväärsena määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega. Komisjon, keda teavitab ESMA, peaks jätkuvalt jälgima Jaapani kesksete vastaspoolte õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist.

(20)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 kohaldamisel tuleb Jaapani õigus- ja järelevalvekorda, mis koosneb 2006. aasta finantsinstrumentide ja börsi seadusest, mida täiendavad finantsturu infrastruktuuride järelevalve laiaulatuslikud suunised ning mida kohaldatakse Jaapanis tegevusloa saanud kliiringuorganisatsioonide suhtes, käsitada määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega samaväärsena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/58


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. oktoober 2014,

keskseid vastaspooli käsitleva Singapuri õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

(2014/753/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 25 sätestatud kolmandas riigis asutatud kesksete vastaspoolte tunnustamise menetluse eesmärk on lubada kesksetel vastaspooltel, mis on asutatud ja tegevusloa saanud sellises kolmandas riigis, mille õiguslikud nõuded on samaväärsed kõnealuses määruses sätestatuga, osutada kliirimisteenuseid liidus asutatud kliirivatele liikmetele või kauplemiskohtadele. Nimetatud määrusega kehtestatud tunnustamismenetlus ja samaväärsust käsitlev otsus aitavad seega saavutada määruse (EL) nr 648/2012 peamist eesmärki vähendada süsteemset riski, laiendades turvaliste ja nõuetekohaste kesksete vastaspoolte kasutamist börsiväliste tuletislepingute kliirimisele sealhulgas juhul, kui kõnealused kesksed vastaspooled on asutatud ja saanud tegevusloa kolmandas riigis.

(2)

Selleks et seoses kesksete vastaspooltega saaks kolmanda riigi õiguskorda käsitada samaväärsena liidu õiguskorraga, peaks kohaldatava õigus- või järelevalvekorra sisuline tulemus olema samaväärne liidu nõuetega saavutatava eesmärgiga. Kõnealuse samaväärsuse hindamise eesmärk on seega kontrollida, kas Singapuri õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal asutatud ja tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ei kujuta endast liidus asutatud kliirivatele liikmetele ja kauplemiskohtadele suuremat riski kui liidus tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ega tekitaks seega liidus vastuvõetamatul tasemel süsteemset riski.

(3)

Komisjon sai 1. septembril 2013 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt („ESMA”) eksperdiarvamuse Singapuris tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra kohta. Eksperdiarvamuses on välja toodud mitmed erinevused Singapuris kesksete vastaspoolte suhtes jurisdiktsiooni tasandil kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete ja määruse (EL) nr 648/2012 alusel kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete vahel. Käesolev otsus ei põhine siiski üksnes Singapuris kesksete vastaspoolte suhtes kohaldavate õiguslikult siduvate nõuete võrdleval analüüsil, vaid hinnatud on ka kõnealuste nõuete tulemust ning nende asjakohasust liidus asutatud kliirivatel liikmetel ja kauplemiskohtadel tekkida võivate riskide maandamiseks viisil, mida loetakse samaväärseks määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuete tulemusega. Seejuures tuleks arvesse võtta liidu finantsturust väiksematel finantsturgudel sooritatud kliirimistegevusele omaseid oluliselt väiksemaid riske.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikele 6 peavad täidetud olema kolm tingimust, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas on samaväärne kõnealuses määruses sätestatud õigus- ja järelevalvekorraga.

(5)

Esimese tingimuse kohaselt peavad kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täitma õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega.

(6)

Singapuri õiguslikult siduvad nõuded seal tegevusloa saanud kesksetele vastaspooltele koosnevad väärtpaberi- ja futuuriseaduse 289. peatükist ning väärtpaberi- ja futuuriseaduse (kliirimissüsteeme käsitlevast) 2013. aasta määrusest. Väärtpaberi- ja futuuriseaduse eesmärk on edendada turvalisi ja tõhusaid kliirimissüsteeme ning vähendada süsteemset riski. Väärtpaberi- ja futuuriseaduse määrusega on väärtpaberi- ja futuuriseaduse nõudeid edasi arendatud ja rakendatud. Väärtpaberi- ja futuuriseadusega on kehtestatud tegevusloa andmise kord kõigile süsteemselt olulistele kliirimissüsteemidele, mis täidavad keskse vastaspoole rolli ja millele peab heakskiidetud kliiringukojana tegutsemiseks loa andma Singapuri Rahandusamet. Teistele kliirimissüsteemidele, sealhulgas ülemereriikide kesksetele vastaspooltele, on Singapuri Rahandusamet andnud tunnustatud kliiringukoja tegevusloa.

(7)

Singapuri Rahandusamet andis 2013. aasta jaanuaris välja finantsturu infrastruktuuride järelevalve monograafia (edaspidi „monograafia”), milles on sätestatud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavad nõuded finantsturu infrastruktuuride põhimõtete rakendamiseks, mille andsid makse- ja arveldussüsteemide komitee (2) ning Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO) välja 2012. aasta aprillis. Eelkõige on monograafias selgitatud, kuidas heakskiidetud kliiringukojad peaksid Singapuri Rahandusameti eelduste kohaselt väärtpaberi- ja futuuriseadusest tulenevaid kohustusi täitma, ning Singapuri Rahandusamet võtab seda arvesse selle hindamisel, kuidas heakskiidetud kliiringukojad väärtpaberi- ja futuuriseaduse kohustusi täidavad.

(8)

Selleks et saada heakskiidetud kliiringukoja tegevusluba, peab kliiringukoda täitma konkreetseid väärtpaberi- ja futuuriseaduses ning selle määruses sätestatud nõudeid. Singapuri Rahandusamet võib kehtestada heakskiidetud kliiringukojale tegevusloa andmisele tingimused või piirangud ning ta võib igal ajal lisada või tühistada mis tahes kehtestatud tingimuse või piirangu ja seda muuta. Heakskiidetud kliiringukojad peavad kasutama kliirimissüsteeme turvaliselt ja tõhusalt ning nad peavad oma tegevuse ja operatsioonidega seonduvaid riske hoolikalt juhtima. Samuti peavad neil olema piisavad rahalised ja süsteemi ressursid ning personal.

(9)

Lisaks peavad heakskiidetud kliiringukojad väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel vastu võtma individuaalsed sise-eeskirjad ja protseduurid, millega tagatakse kliirimissüsteemi nõuetekohane ja tõhus toimimine ning oma liikmete nõuetekohane reguleerimine ja järelevalve. Heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjad ja protseduurid peavad hõlmama konkreetseid teemasid, mille Singapuri Rahandusamet on ette näinud, sealhulgas kliirimissüsteemi toimimise riskidega seotud nõuded, makseviivituste käsitlemine ning kriteeriumid ja tingimused, mida peavad täitma nende liikmed. Selles osas on monograafia rakendatud heakskiidetud kliirigukodade sise-eeskirjade ja protseduuride kaudu. Heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjad ja protseduurid, samuti nende muudatused, tuleb enne rakendamist esitada Singapuri Rahandusametile. Singapuri Rahandusamet võib keelata, muuta või täiendada sise-eeskirju ja protseduure või kavandatud muudatuse mis tahes osa. Lisaks on väärtpaberi- ja futuuriseaduse määrusega sõnaselgelt ette nähtud, et Singapuri Rahandusamet kiidab heaks kõik muudatused heakskiidetud kliiringukodade riskijuhtimisraamistikes, mis hõlmavad aktsepteeritud tagatiste liiki, tagatise hindamise meetodeid ja tagatisvaranõuete määramist, et juhtida heakskiidetud kliiringukodade riskipositsiooni oma osaliste suhtes, samuti oma liikmete makseviivituse katmiseks kasutatavate finantsvahendite mahtu (v.a heakskiidetud kliiringukoja hoitav tagatisvara). Väärtpaberi- ja futuuriseadusega on ette nähtud trahvid, kui heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirju ja protseduure muudetakse viisil, mis ei vasta enam Singapuri Rahandusameti nõuetele. Seepärast on väärtpaberi- ja futuuriseadusega ette nähtud, et heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjad ja protseduurid on heakskiidetud kliiringukodadele siduvad.

(10)

Seega on Singapuri õiguslikult siduvate nõuete struktuur kahetasemeline. Väärtpaberi- ja futuuriseaduse ning selle määrusega kehtestatud põhinõuetega (edaspidi „esmased normid”) on kindlaks määratud ranged nõuded, mida heakskiidetud kliiringukojad peavad järgima, et saada luba kliirimisteenuste osutamiseks Singapuris. Need esmased normid moodustavad Singapuri õiguslikult siduvate nõuete esimese taseme. Et tõendada esmaste normide järgimist, peavad heakskiidetud kliiringukojad esitama oma sise-eeskirjad ja protseduurid Singapuri Rahandusametile enne nende rakendamist ning Singapuri Rahandusamet võib neid muuta või täiendada. Kõnealused sise-eeskirjad ja protseduurid moodustavad Singapuri õiguslikult siduvate nõuete teise taseme; nendes tuleb üksikasjalikult ette näha, mil viisil luba taotlev heakskiidetud kliiringukoda täidab kõnealuseid rangeid nõudeid vastavalt monograafiale. Peale selle sisaldavad heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjad ja protseduurid lisasätteid, mis täiendavad esmaseid norme.

(11)

Heakskiidetud kliiringukodade suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra samaväärsuse hindamisel tuleks samuti arvesse võtta riskimaandamise tulemust, mille nad tagavad seoses selle riski tasemega, millele liidus asutatud kliirivad liikmed ja kauplemiskohad on heakskiidetud kliiringukodades osalemise tõttu avatud. Riskimaandamise tulemus määratakse kindlaks nii asjaomase keskse vastaspoole kliirimistegevustele omase riski taseme alusel, mis sõltub finantsturu suurusest, kus ta tegutseb, kui ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra asjakohasusest riski sellise taseme maandamiseks. Selleks et saavutada riskimaandamise sama tulemus, on vaja rangemaid riskimaandamismeetmeid kesksetele vastaspooltele, kes tegutsevad suurematel finantsturgudel ja kelle riskitase on kõrgem kui väiksematel finantsturgudel tegutsevatel kesksetel vastaspooltel, kelle riskitase on madalam.

(12)

Need finantsturud, kus heakskiidetud kliiringukojad teostavad oma kliirimistegevust, on oluliselt väiksemad kui see, kus tegutsevad liidus asutatud kesksed vastaspooled. Täpsemalt — kolmel viimasel aastal moodustas Singapuris kliiritud tehingute koguväärtus alla 1 % liidu G10sse kuuluvates liikmesriikides kliiritud tehingute koguväärtusest. Seega kujutab osalemine heakskiidetud kliiringukodades endast liidus asutatud kliirivate liikmete ja kauplemiskohtade jaoks oluliselt väiksemat riski kui osalemine liidus tegevusloa saanud kesksetes vastaspooltes.

(13)

Heakskiidetud kliiringukodade suhtes kohaldatavat õigus- ja järelevalvekorda võib seega pidada samaväärseks, kui see on piisav, et maandada kõnealust madalamat riskitaset. Heakskiidetud kliiringukodade suhtes kohaldatavad esmased normid, mida täiendavad nende sise-eeskirjad ja protseduurid, millega rakendatakse finantsturgude infrastruktuuride põhimõtteid, maandavad Singapuris olevat väiksemat riski ja nendega saadakse riskimaandamise tulemus, mis on samaväärne määruse (EL) nr 648/2012 eesmärgiga.

(14)

Seepärast leiab komisjon, et Singapuri õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal tegevusloa saanud heakskiidetud kliiringukojad täidavad määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega samaväärseid õiguslikult siduvaid nõudeid.

(15)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 teisele tingimusele peab Singapuri õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas tagama kõnealuste kesksete vastaspoolte suhtes pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(16)

Singapuri Rahandusamet võib välja anda kas üldisi või spetsiifilisi suuniseid, et tagada heakskiidetud kliiringukodade turvaline ja tõhus toimimine ning eelkõige tagada kohustuste ja nõuete täitmine väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel või Singapuri Rahandusameti kehtestatud nõuete täitmine, mis peavad olema üle võetud heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjadesse ja protseduuridesse. Väärtpaberi- ja futuuriseadusega on ette nähtud karistused juhuks, kui asjaomane heakskiidetud kliiringukoda ei täida Singapuri Rahandusameti välja antud suuniseid. Seoses heakskiidetud kliiringukodade sise-eeskirjade ja protseduuride suhtes riikliku sunni teostamisega võib Singapuri Rahandusamet pöörduda Kõrgema Kohtu poole ettekirjutuse tegemiseks, millega nõutakse heakskiidetud kliiringukojalt sise-eeskirjade ja protseduuride järgimist, nendest kinnipidamist, nende täitmist või jõustamist. Lõpetuseks, Singapuri Rahandusamet võib heakskiidetud kliiringukodade tegevusloa tühistada muu hulgas tema kehtestatud nõuete, tegevusloa andmisele kehtestatud tingimuse või piirangu, väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel Singapuri Rahandusameti poolt välja antud suunise või väärtpaberi- ja futuuriseaduse sätte mittejärgimise korral.

(17)

Lisaks peavad heakskiidetud kliiringukojad esitama Singapuri Rahandusametile vastavalt väärtpaberi- ja futuuriseadusele igal aastal aruande selle kohta, kuidas nad on finantsaastal täitnud oma väärtpaberi- ja futuuriseaduse kohaseid ülesandeid. Samuti peavad nad Singapuri Rahandusametile esitama audiitorite pikas vormis aruande heakskiidetud kliiringukoja kohta, mis peab hõlmama olemasolu korral audiitorite järeldusi ja soovitusi heakskiidetud kliiringukoja sisekontrollide kohta ning kõiki juhtusid, kui heakskiidetud kliiringukoda ei ole järginud väärtpaberi- ja futuuriseaduse mis tahes sätet ning väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel Singapuri Rahandusameti välja antud mis tahes suunist.

(18)

Seepärast jõuab komisjon järeldusele, et Singapuri õigus- ja järelevalvekord seoses seal tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega tagab pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(19)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 kohasele kolmandale tingimusele peab Singapuri õigus- ja järelevalvekord hõlmama kolmanda riigi õiguskorra alusel tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte (edaspidi „kolmanda riigi vastaspooled”) tunnustamiseks samaväärset tõhusat süsteemi.

(20)

Kolmanda riigi kesksed vastaspooled võivad taotleda luba tunnustatud kliiringukojana tegutsemiseks, mis võimaldab neil osutada Singapuris samu teenuseid, mida neil on lubatud osutada kolmandas riigis.

(21)

Enne tunnustatud kliiringukoja tegevusloa andmist hindab Singapuri Rahandusamet, kas selle kolmanda riigi õiguskord, kus keskne vastaspool on saanud tegevusloa, on võrreldav Singapuris asutatud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorraga, sealhulgas see, kas kohaldatakse finantsturgude infrastruktuuride põhimõtteid. Tunnustatud kliiringukojale tegevusloa andmiseks on vajalik ka Singapuri Rahandusameti ja kolmanda riigi asjaomase järelevalveasutuse vahelise koostöölepingu sõlmimine.

(22)

Kuigi tuleb märkida, et kolmanda riigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava Singapuri õiguskorra tunnustamismenetluse struktuur erineb määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud menetlusest, tuleks seda siiski käsitada samaväärsena, kuna sellega on ette nähtud tõhus samaväärne kolmanda riigi kesksete vastaspoolte tunnustamise süsteem.

(23)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikes 6 sätestatud tingimused võib Singapuri õigus- ja järelevalvekorra puhul lugeda heakskiidetud kliiringukodade osas täidetuks ning kõnealust õigus- ja järelevalvekorda võib käsitada samaväärsena määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega. Komisjon, keda teavitab ESMA, peaks jätkuvalt jälgima Singapuri kesksete vastaspoolte õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist.

(24)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 kohaldamisel tuleb Singapuri õigus- ja järelevalvekorda, mis koosneb väärtpaberi- ja futuuriseaduse 289. peatükist ning väärtpaberi- ja futuuriseaduse (kliirimissüsteeme käsitlevast) 2013. aasta määrusest, mida täiendab „Finantsturu infrastruktuuride järelevalve monograafia” ning mida kohaldatakse Singapuris tegevusloa saanud heakskiidetud kliiringukodade suhtes, käsitada määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega samaväärsena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Makse- ja arveldussüsteemide komitee nimi muudeti 1. septembril 2014 makse- ja turuinfrastruktuuride komiteeks.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/62


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. oktoober 2014,

keskseid vastaspooli käsitleva Hongkongi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

(2014/754/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 25 sätestatud kolmandas riigis asutatud kesksete vastaspoolte tunnustamise menetluse eesmärk on lubada kesksetel vastaspooltel, mis on asutatud ja tegevusloa saanud sellises kolmandas riigis, mille õiguslikud nõuded on samaväärsed kõnealuses määruses sätestatuga, osutada kliirimisteenuseid liidus asutatud kliirivatele liikmetele või kauplemiskohtadele. Nimetatud määrusega kehtestatud tunnustamismenetlus ja samaväärsust käsitlev otsus aitavad seega saavutada määruse (EL) nr 648/2012 peamist eesmärki vähendada süsteemset riski, laiendades turvaliste ja nõuetekohaste kesksete vastaspoolte kasutamist börsiväliste tuletislepingute kliirimisele sealhulgas juhul, kui kõnealused kesksed vastaspooled on asutatud ja saanud tegevusloa kolmandas riigis.

(2)

Selleks et seoses kesksete vastaspooltega saaks kolmanda riigi õiguskorda käsitada samaväärsena liidu õiguskorraga, peaks kohaldatava õigus- või järelevalvekorra sisuline tulemus olema samaväärne liidu nõuetega saavutatava eesmärgiga. Samaväärsuse hindamise eesmärk on seega kontrollida, kas Hongkongi õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal asutatud ja tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ei kujuta endast liidus asutatud kliirivatele liikmetele ja kauplemiskohtadele suuremat riski kui liidus tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ega tekitaks seega liidus vastuvõetamatul tasemel süsteemset riski.

(3)

Komisjon sai 1. septembril 2013 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt („ESMA”) eksperdiarvamuse Hongkongis tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra kohta. Eksperdiarvamuses on välja toodud mitmed erinevused Hongkongis kesksete vastaspoolte suhtes jurisdiktsiooni tasandil kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete ja määruse (EL) nr 648/2012 alusel kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete vahel. Käesolev otsus ei põhine siiski üksnes Hongkongis kesksete vastaspoolte suhtes kohaldavate õiguslikult siduvate nõuete võrdleval analüüsil, vaid hinnatud on ka kõnealuste nõuete tulemust ning nende asjakohasust liidus asutatud kliirivatel liikmetel ja kauplemiskohtadel tekkida võivate riskide maandamiseks viisil, mida loetakse samaväärseks määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuete tulemusega. Seejuures tuleks arvesse võtta liidu finantsturust väiksematel finantsturgudel sooritatud kliirimistegevusele omaseid oluliselt väiksemaid riske.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikele 6 peavad täidetud olema kolm tingimust, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas on samaväärne kõnealuses määruses sätestatud õigus- ja järelevalvekorraga.

(5)

Esimese tingimuse kohaselt peavad kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täitma õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega.

(6)

Hongkongi õiguslikult siduvad nõuded seal tegevusloa saanud kesksetele vastaspooltele koosnevad kliirimis- ja arveldussüsteemide seadusest ning väärtpaberi- ja futuuriseadusest. Kliirimis- ja arveldussüsteemide seaduse alusel tegevusloa saanud üksuseid reguleerib Hongkongi Rahandusamet ning väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel tegevusloa saanud üksuseid Hongkongi väärtpaberite ja futuuride komisjon. Kesksed vastaspooled saavad Hongkongis tegevusloa üksnes väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel. Käesolevas otsuses tuleks seega piirduda väärtpaberi- ja futuuriseadusega kehtestatud korraga.

(7)

Väärtpaberi- ja futuuriseaduse 3. osa alusel on väärtpaberite ja futuuride komisjonil õigus anda kesksele vastaspoolele tunnustatud kliiringukoja tegevusluba. Kesksele vastaspoolele tunnustatud kliiringukoja tegevusloa andmisel peab väärtpaberite ja futuuride komisjon võtma arvesse nn investeeriva üldsuse huve ja turgude nõuetekohast reguleerimist. Väärtpaberite ja futuuride komisjon võib enne konkreetsele kesksele vastaspoolele tunnustatud kliiringukoja tegevusloa andmist määrata kindlaks „sellised tingimused, mida ta peab asjakohaseks” ning võib kõnealuseid tingimusi muuta etteteatamisel, kui „ta on veendunud, et see on asjakohane”. Selle üle otsustamisel, mis on asjakohane, peab väärtpaberite ja futuuride komisjon osutama oma seadusjärgsetele volitustele säilitada finantsstabiilsus ja vähendada süsteemset riski.

(8)

Väärtpaberi- ja futuuriseadusega on kehtestatud kohustused ja nõuded, mida tunnustatud kliiringukoda peab täitma ja järgima. Väärtpaberite ja futuuride komisjon andis vastavalt väärtpaberi- ja futuuriseaduse jaole 399(1) välja suunised (edaspidi „suunised”), millega rakendatakse rahvusvahelisi standardeid, mis on kehtestatud finantsturu infrastruktuuride põhimõtete alusel, mille makse- ja arveldussüsteemide komitee (2) ning Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO) andsid välja 2012. aasta aprillis. Selle hindamisel, kas tunnustatud kliiringukojad täidavad oma väärtpaberi- ja futuuriseaduse kohaseid kohustusi, võtab väärtpaberite ja futuuride komisjon arvesse suuniseid. Kui tunnustatud kliiringukoda ei suuda täita väärtpaberi- ja futuuriseaduse ning seda täiendavate suuniste kohaseid kohustusi, võib väärtpaberite ja futuuride komisjon võtta meetmeid olukorra lahendamiseks.

(9)

Väärtpaberi- ja futuuriseadusega on ka ette nähtud, et tunnustatud kliiringukoda võtab vastu sise-eeskirjad ja protseduurid, mida on vaja tema kliirimis- ja arveldussüsteemide ning tema kliirivate liikmete nõuetekohaseks reguleerimiseks. Väärtpaberi- ja futuuriseaduse nõudeid ning suuniseid rakendatakse seega tunnustatud kliiringukoja sise-eeskirjade ja protseduuride kaudu. Väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel peab tunnustatud kliiringukoja vastu võetud mis tahes sise-eeskirjad ja protseduurid ning nendes tehtud muudatused heaks kiitma väärtpaberite ja futuuride komisjon.

(10)

Seega on Hongkongi õiguslikult siduvate nõuete struktuur kahetasemeline. Väärtpaberi- ja futuuriseadusega (edaspidi „esmased normid”) tunnustatud kliiringukodadele kehtestatud põhinõuetega on kindlaks määratud ranged nõuded, mida tunnustatud kliiringukojad peavad järgima, et saada luba kliirimisteenuste osutamiseks Hongkongis. Need esmased normid moodustavad Hongkongi õiguslikult siduvate nõuete esimese taseme. Esmaste normide järgimise tõendamiseks peab tunnustatud kliiringukoda esitama oma sise-eeskirjad ja protseduurid väärtpaberite ja futuuride komisjonile heakskiitmiseks. Kõnealused sise-eeskirjad ja protseduurid moodustavad Hongkongi õiguslikult siduvate nõuete teise taseme; nendes tuleb üksikasjalikult ette näha, mil viisil tunnustatud kliiringukoda täidab eelnimetatud rangeid nõudeid vastavalt suunistele. Kui väärtpaberite ja futuuride komisjon on sise-eeskirjad ja protseduurid heaks kiitnud, muutuvad need tunnustatud kliiringukojale õiguslikult siduvaks.

(11)

Tunnustatud kliiringukodade suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra samaväärsuse hindamisel tuleks samuti arvesse võtta riskimaandamise tulemust, mille nad tagavad seoses selle riski tasemega, millele liidus asutatud kliirivad liikmed ja kauplemiskohad on heakskiidetud kliiringukodades osalemise tõttu avatud. Riskimaandamise tulemus määratakse kindlaks nii asjaomase keskse vastaspoole kliirimistegevustele omase riski taseme alusel, mis sõltub finantsturu suurusest, kus ta tegutseb, kui ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra asjakohasusest riski sellise taseme maandamiseks. Selleks et saavutada riskimaandamise sama tulemus, on vaja rangemaid riskimaandamismeetmeid kesksetele vastaspooltele, kes tegutsevad suurematel finantsturgudel ja kelle riskitase on kõrgem kui väiksematel finantsturgudel tegutsevatel kesksetel vastaspooltel, kelle riskitase on madalam.

(12)

Need finantsturud, kus tunnustatud kliiringukojad teostavad oma kliirimistegevust, on oluliselt väiksemad kui see, kus tegutsevad liidus asutatud kesksed vastaspooled. Eriti viimasel kolmel aastal Hongkongis kaubeldud noteeritud tuletislepingute aastane nominaalväärtus oli alla 1 % liidus kaubeldud noteeritud tuletislepingute aastasest nominaalväärtusest. Samal ajal moodustas Hongkongi börsil kaubeldud väärtpaberite turukapitalisatsioon keskmiselt alla 25 protsendi liidu turukapitalisatsioonist. Peale selle on selliste keerulisemate toodete nagu börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimine tunnustatud kliiringukodade poolt algusjärgus, kuna börsiväliste tuletislepingute kliirimise teenused käivitati alles 25. novembril 2013. Seega kujutab osalemine tunnustatud kliiringukodades endast liidus asutatud kliirivate liikmete ja kauplemiskohtade jaoks oluliselt väiksemat riski kui osalemine liidus tegevusloa saanud kesksetes vastaspooltes.

(13)

Tunnustatud kliiringukodade suhtes kohaldatavat õigus- ja järelevalvekorda võib seega pidada samaväärseks, kui see on piisav, et maandada kõnealust madalamat riskitaset. Tunnustatud kliiringukodade suhtes kohaldatavad esmased normid, mida täiendavad nende sise-eeskirjad ja protseduurid, millega rakendatakse finantsturu infrastruktuuride põhimõtteid, maandavad Hongkongis olevat väiksemat riski ja nendega saadakse riskimaandamise tulemus, mis on samaväärne määruse (EL) nr 648/2012 eesmärgiga.

(14)

Seepärast leiab komisjon, et Hongkongi õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal tegevusloa saanud tunnustatud kliiringukojad täidavad määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega samaväärseid õiguslikult siduvaid nõudeid.

(15)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 teisele tingimusele peab Hongkongi õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas tagama kõnealuste kesksete vastaspoolte suhtes pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(16)

Väärtpaberite ja futuuride komisjon kontrollib järelevalve- ja riskipõhiste kontrollimeetmete, sealhulgas usaldatavusnõuete kontrollimise abil pidevalt, kuidas tunnustatud kliiringukojad täidavad riskijuhtimise nõudeid. Väärtpaberite ja futuuride komisjonil on lisavõimalused nõuete täitmise sundimiseks. Eelkõige on väärtpaberite ja futuuride komisjonil õigus sundida tunnustatud kliiringukodasid lõpetama kliirimis- või arveldussüsteemide pakkumine või tegevus või tühistada nende tegevusluba. Lisaks võib väärtpaberite ja futuuride komisjon nõuda, et tunnustatud kliiringukojad teevad oma eeskirjades teatavad vajalikud muudatused, ja tal on õigus teha kõnealused eeskirjade muudatused ühepoolselt, kui asjaomane tunnustatud kliiringukoda nõuet ei täida. Väärtpaberite ja futuuride komisjonil on õigus nõuda, et tunnustatud kliiringukojad esitavad raamatupidamisaruanded ja -andmed, mida nad hoiavad seoses äritegevuse või mis tahes kliirimis- ja arveldussüsteemidega või nende jaoks seoses mis tahes väärtpaberi- või futuurilepingu tehinguga, samuti muu teabe seoses nende äritegevuse või mis tahes kliirimis- ja arveldussüsteemidega mis tahes väärtpaberi- või futuurilepingu tehingu puhul, mida väärtpaberite ja futuuride komisjon võib mõistlikult nõuda oma funktsioonide täitmiseks. Kõnealuse teabe või dokumentide esitamata jätmine ilma mõistliku põhjenduseta võib tingida trahvide määramise.

(17)

Seepärast jõudis komisjon järeldusele, et Hongkongi õigus- ja järelevalvekord seoses seal tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega tagab pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(18)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 kohasele kolmandale tingimusele peab Hongkongi õigus- ja järelevalvekord hõlmama kolmanda riigi õiguskorra alusel tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte (edaspidi „kolmanda riigi vastaspooled”) tunnustamiseks samaväärset tõhusat süsteemi.

(19)

Hongkongis keskse vastaspoolena tegutsemiseks peab üksus olema määratud kas tunnustatud kliiringukojaks või olema väärtpaberi- ja futuuriseaduse alusel tunnustatud kui automaatse kauplemise teenuste osutaja. Automaatse kauplemise teenuste osutaja on üksus, mis osutab elektrooniliste süsteemide kaudu teenuseid, et kaubelda väärtpaberite või futuuride lepingutega või kliirida neid. Hongkongi seadusandlik nõukogu andis 2014. aasta märtsis välja muutmisseaduse, et laiendada automaatse kauplemise teenuste osutaja mõiste kohaldamisala nii, et hõlmata ka börsivälised tuletisinstrumendid.

(20)

Automaatse kauplemise teenuste osutajat käsitlev kord sobib kolmanda riigi kesksetele vastaspooltele, kes soovivad osutada teenuseid Hongkongi kesksete vastaspoolte osalistele. Kolmanda riigi kesksed vastaspooled võivad taotleda luba automaatse kauplemise teenuste osutajana tegutsemiseks, mis võimaldab neil osutada Hongkongis samu teenuseid, mida neil on lubatud osutada kolmandas riigis.

(21)

Kolmanda riigi keskse vastaspoole automaatse kauplemise teenuse osutamise taotluse läbivaatamisel hindab väärtpaberite ja futuuride komisjon võrdlusalusena, kuidas kolmanda riigi keskne vastaspool järgib finantsturu infrastruktuuride põhimõtteid. Enne automaatse kauplemise teenuse osutamise taotluse heakskiitmist peab väärtpaberite ja futuuride komisjoni ja taotluse esitanud keskse vastaspoole kolmanda riigi järelevalveasutuse vahel olema sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum, kuna väärtpaberite ja futuuride komisjon tugineb kolmanda riigi keskse vastaspoole igapäevasel järelevalvel päritoluriigi reguleerivale asutusele.

(22)

Kuigi tuleb märkida, et kolmanda riigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava Hongkongi õiguskorra tunnustamismenetluse struktuur erineb määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud menetlusest, tuleks seda siiski käsitada samaväärsena, kuna sellega on ette nähtud tõhus samaväärne kolmanda riigi kesksete vastaspoolte tunnustamise süsteem.

(23)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikes 6 sätestatud tingimused võib Hongkongi õigus- ja järelevalvekorra puhul lugeda tunnustatud kliiringukodade puhul täidetuks ning kõnealust õigus- ja järelevalvekorda võib käsitada samaväärsena määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega. Komisjon, keda teavitab ESMA, peaks jätkuvalt jälgima Hongkongi kesksete vastaspoolte õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist.

(24)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 kohaldamisel tuleb Hongkongi õigus- ja järelevalvekorda, mis koosneb väärtpaberi- ja futuuriseadusest, mida täiendavad selle jao 399(1) kohaselt vastuvõetud suunised, ning mida kohaldatakse Hongkongis tegevusloa saanud tunnustatud kliiringukodade suhtes, käsitada määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega samaväärsena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Makse- ja arveldussüsteemide komitee nimi muudeti 1. septembril 2014 makse- ja turu infrastruktuuride komiteeks.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/66


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. oktoober 2014,

keskseid vastaspooli käsitleva Austraalia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

(2014/755/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 25 sätestatud kolmandas riigis asutatud kesksete vastaspoolte tunnustamise menetluse eesmärk on lubada kesksetel vastaspooltel, mis on asutatud ja tegevusloa saanud sellises kolmandas riigis, mille õiguslikud nõuded on samaväärsed kõnealuses määruses sätestatuga, osutada kliirimisteenuseid liidus asutatud kliirivatele liikmetele või kauplemiskohtadele. Nimetatud määrusega kehtestatud tunnustamismenetlus ja samaväärsust käsitlev otsus aitavad seega saavutada määruse (EL) nr 648/2012 peamist eesmärki vähendada süsteemset riski, laiendades turvaliste ja nõuetekohaste kesksete vastaspoolte kasutamist börsiväliste tuletislepingute kliirimisele sealhulgas juhul, kui kõnealused kesksed vastaspooled on asutatud ja saanud tegevusloa kolmandas riigis.

(2)

Selleks et seoses kesksete vastaspooltega saaks kolmanda riigi õiguskorda käsitada samaväärsena liidu õiguskorraga, peaks kohaldatava õigus- või järelevalvekorra sisuline tulemus olema samaväärne liidu nõuetega saavutatava eesmärgiga. Kõnealuse samaväärsuse hindamise eesmärk on seega kontrollida, kas Austraalia õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal asutatud ja tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ei kujuta endast liidus asutatud kliirivatele liikmetele ja kauplemiskohtadele suuremat riski kui liidus tegevusloa saanud kesksed vastaspooled ega tekitaks seega liidus vastuvõetamatul tasemel süsteemset riski.

(3)

Komisjon sai 1. septembril 2013 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt („ESMA”) eksperdiarvamuse Austraalias tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalvekorra kohta. Eksperdiarvamuse kohaselt on kõigi määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotise sätete puhul olemas vastavad õiguslikult siduvad nõuded, mida jurisdiktsiooni tasandil kohaldatakse Austraalias tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikele 6 peavad täidetud olema kolm tingimust, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas on samaväärne kõnealuses määruses sätestatud õigus- ja järelevalvekorraga.

(5)

Esimese tingimuse kohaselt peavad kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täitma õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega.

(6)

Austraalia õiguslikult siduvad nõuded seal tegevusloa saanud kesksetele vastaspooltele koosnevad 2001. aasta äriseadustikust („Corporations Act”, edaspidi „äriseadustik”), mis koos selle 2001. aasta määrusega (edaspidi „äriseadustiku määrus”) moodustavad kliirimis- ja arveldussüsteemide õigusraamistiku. Äriseadustiku osaga 7.3 on ette nähtud, et enne kliirimis- või arveldustegevuseks tegevusloa andmist peab ministeerium muu hulgas veenduma, et asjaomasel kesksel vastaspoolel on asjakohased tegevuseeskirjad ja protseduurid, mis vastavad kohaldatavatele õigusnormidele, et mõistlikus mahus tagada, et süsteemset riski on vähendatud ja et keskne vastaspool toimib ausalt ja tõhusalt. Kesksel vastaspoolel peab olema ka asjakohane huvide konfliktide käsitlemise ning sise-eeskirjade ja protseduuride järgimise tagamise kord. Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon ning Austraalia Reservpank nõustavad ministeeriumi seoses kliirimis- ja arveldussüsteemidele litsentsi andmise ning nende sise-eeskirjade ja protseduuride muutmisega, ja vastutavad juhul, kui Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon järelevalvet teostab, selle hindamise eest, kas kesksed vastaspooled täidavad oma kohustusi äriseadustiku alusel.

(7)

Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon annab reguleeritud ettevõtjatele regulatiivseid suuniseid, et selgitada õigusaktidega juba hõlmatud konkreetseid teemasid. Täpsemalt vaatas Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon oma regulatiivsed suunised kliirimis- ja arveldussüsteemidele tegevusloa andmise kohta läbi 2012. aasta detsembris, võttes aluseks ajakohastatud regulatiivse suunise nr 211 „Kliirimis- ja arveldusüsteemid: Austraalia ja ülemeremaade ettevõtjad”. Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjoni regulatiivse suunisega nr 211 on rakendatud finantsturu infrastruktuuride põhimõtted, mille andsid makse- ja arveldussüsteemide komitee (2) ning Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO) välja 2012. aasta aprillis, mis on olulised äriseadustikus sätestatud kohustuste seisukohast, ja on kesksetele vastaspooltele antud suuniseid äriseadustiku kohaste kohustuste täitmiseks. Seepärast võib äriseadustiku (mida on selgitatud regulatiivse suunisega nr 211) järgimata jätmine viia sunni- ja karistusmeetmete kohaldamiseni.

(8)

Austraalia reservpangal on äriseadustiku alusel õigus määrata kindlaks finantsstabiilsuse nõuded eesmärgiga tagada, et kesksed vastaspooled tegutsevad viisil, millega kaasneb Austraalia finantssüsteemi üldine stabiilsus või mis soodustab seda. Eelkõige kiitis Austraalia reservpanga maksesüsteemide nõukogu 2012. aasta novembris heaks uute finantsstabiilsuse nõuete — finantsstabiilsuse nõuded kesksetele vastaspooltele — kindlaksmääramise, mis koosnevad kesksete vastaspoolte 21 nõudest ning lisanduvatest allnõuetest ja suunistest. Peale teatavate 31. märtsil 2014 jõustunud allnõuete jõustusid kesksete vastaspoolte finantsstabiilsuse nõuded 2013. aasta märtsis. Kõnealuseid nõudeid peavad järgima kõik tegevusloa saanud kesksed vastaspooled.

(9)

Äriseadustiku osas 7.3 ja äriseadustiku määruses sätestatud kliirimis- ja arveldussüsteemide peamiste põhimõtetega, mida on selgitatud Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjoni regulatiivses suunises nr 211, ning Austraalia reservpanga kehtestatud finantsstabiilsuse nõuetega (edaspidi koos „esmased normid”) on kehtestatud ranged nõuded, mida kesksed vastaspooled peavad Austraalias kliirimisteenuste osutamise loa saamiseks järgima. Need esmased normid moodustavad Austraalia õiguslikult siduvate nõuete esimese taseme. Esmaste normide järgimiseks võtavad kesksed vastaspooled lisaks vastu sise-eeskirjad ja protseduurid, mis peavad vastama äriseadustikus ja selle määruses sätestatud erinõuetele, mida on selgitatud regulatiivse suunise nr 211 alusel, ja finantsstabiilsuse nõuetele, ning mis tuleb esitada ministeeriumile enne kliirimis- ja arveldussüsteemi tegevusloa saamist. Muudatustest kesksete vastaspoolte sise-eeskirjades ja protseduurides tuleb teavitada ministeeriumi. Ministeerium võib keelata muudatuste tegemise kesksete vastaspoolte sise-eeskirjades ja protseduurides. Kesksete vastaspoolte sise-eeskirjadel ja protseduuridel on lepingu mõju ning need on õiguslikult siduvad kesksetele vastaspooltele ja nende vastavatele osalistele.

(10)

Esmaste normidega kehtestatud ja Austraalias tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavad õiguslikult siduvad nõuded annavad olulisi tulemusi, mis on määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuete tulemustega samaväärsed.

(11)

Seepärast leiab komisjon, et Austraalia õigus- ja järelevalvekorraga on tagatud, et seal tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täidavad määruse (EL) nr 648/2012 IV jaotises sätestatud nõuetega samaväärseid õiguslikult siduvaid nõudeid.

(12)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 teisele tingimusele peab Austraalia õigus- ja järelevalvekord seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas tagama kõnealuste kesksete vastaspoolte suhtes pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(13)

Austraalias tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes teostavad pidevat järelevalvet ja kontrolli Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon ning Austraalia reservpank. Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon vastutab selle eest, et kesksed vastaspooled täidavad oma äriseadustiku kohaseid kohustusi, ja sellega seoses hindab ta korrapäraselt kesksete vastaspoolte tegevusloast tulenevate kohustuste täimist, välja arvatud nende kohustused seoses finantsstabiilsuse nõuete ja süsteemse riski vähendamisega, ning eriti kohustust tegutseda mõistlikus ulatuses ausalt ja tõhusalt, ning esitab ministeeriumile aruande, mis avaldatakse. Austraalia reservpank jälgib, kuidas kesksed vastaspooled täidavad vastavatest tegevuslubadest tulenevaid ning finantsstabiilsuse ja süsteemse riski vähendamisega seotud kohustusi; hindab korrapäraselt, kuidas iga keskne vastaspool järgib finantsstabiilsuse nõudeid, ning esitab ministeeriumile aruande, mis avaldatakse. Austraalias tegevusloa saanud kesksed vastaspooled võivad saada kirjalikke suuniseid ministeeriumilt ning Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjonilt. Kui keskne vastaspool ei suuda täita kirjalikke suuniseid, võib Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon pöörduda kohtusse, mis võib teha kesksele vastaspoolele ettekirjutuse järgida kirjalikku suunist.

(14)

Seepärast jõuab komisjon järeldusele, et Austraalia õigus- ja järelevalvekord seoses seal tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega tagab pideva tõhusa järelevalve ja nõuete täitmise.

(15)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 6 kohasele kolmandale tingimusele peab Austraalia õigus- ja järelevalvekord hõlmama kolmanda riigi õiguskorra alusel tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte (edaspidi „kolmanda riigi vastaspooled”) tunnustamiseks samaväärset tõhusat süsteemi.

(16)

Kolmanda riigi kesksed vastaspooled võivad taotleda nn välismaise kliirimis- või arveldussüsteemi tegevusluba (edaspidi „välismaise keskse vastaspoole tegevusluba”), mis võimaldab neil osutada Austraalias mõnda või kõiki kliirimisteenuseid, mida on neil lubatud osutada oma päritoluliikmesriigis.

(17)

Välismaise keskse vastaspoole tegevusluba Austraalias taotleva kolmanda riigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavad kriteeriumid on võrreldavad nendega, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 alusel tunnustamist taotleva kolmanda riigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate kriteeriumidega. Tunnustamise eeltingimusena peab kolmanda riigi õiguskord, kus keskne vastaspool on saanud tegevusloa, olema süsteemsete riskide kaitse taseme ning teenuste tõhususe ja aususe saavutatava taseme osas „piisavalt samaväärne” võrreldavate riigisiseste kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava Austraalia õiguskorraga. Piisava samaväärsuse hindamine hõlmab sarnaseid kaalutlusi nendega, mida hinnatakse määruse (EL) nr 648/2012 alusel. Välismaise keskse vastaspoole tegevusloa andmiseks on vajalik ka Austraalia ametiasutuste ja kolmanda riigi asjaomaste järelevalveasutuste vahelise koostöö sisseseadmine.

(18)

Seepärast tuleks Austraalia õigus- ja järelevalvekord lugeda kolmanda riigi kesksete vastaspoolte tunnustamise tõhusat samaväärset süsteemi tagavaks.

(19)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõikes 6 sätestatud tingimused võib Austraalia õigus- ja järelevalvekorra puhul lugeda seal tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte osas täidetuks ning kõnealust õigus- ja järelevalvekorda võib käsitada samaväärsena määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega. Komisjon, keda teavitab ESMA, peaks jätkuvalt jälgima Austraalia kesksete vastaspoolte õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist.

(20)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 kohaldamisel tuleb Austraalias tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavat õigus- ja järelevalvekorda, mis koosneb 2001. aasta äriseadustiku osast 7.3 ning äriseadustiku 2001. aasta määrusest, mida on selgitatud vastavalt regulatiivsele suunisele nr 211 „Kliirimis- ja arveldussüsteemid: Austraalia ja ülemeremaade ettevõtjad”, ja kesksete vastaspoolte finantsstabiilsuse nõudeid käsitada määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõuetega samaväärsena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Makse- ja arveldussüsteemide komitee nimi muudeti 1. septembril 2014 makse- ja turu infrastruktuuride komiteeks.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/69


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

29. oktoober 2014,

milles käsitletakse IPBCd ja propikonasooli sisaldavate biotsiidide lubadega seotud piiranguid, millest Saksamaa on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7909 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/756/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisas oli esitatud loetelu toimeainetest, mille lisamine biotsiididesse on liidu tasandil heaks kiidetud. Komisjoni direktiividega 2008/78/EÜ (3) ja 2008/79/EÜ (4) lubati vastavalt toimeainete propikonasooli ja IPBC kasutamine toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid). Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 86 kohaselt on nimetatud ained seega heakskiidetud toimeained, mis on kantud kõnealuse määruse artikli 9 lõikes 2 osutatud nimekirja.

(2)

Kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikliga 8 esitas äriühing Janssen PMP Ühendkuningriigile taotlused kolme IPBCd ja propikonasooli sisaldava puidukonservandi (edaspidi „vaidlusalused tooted”) jaoks lubade saamiseks. Ühendkuningriigi antud load hõlmasid eri kasutusmeetodeid, sealhulgas automatiseeritud sissekastmist tööstuslikul otstarbel ning pihustamist (sise- ja välitingimustes) nii kutselisel kui ka mittekutselisel otstarbel. Pärast seda on mitu liikmesriiki lubanud vastastikuse tunnustamise menetluse alusel vaidlusaluseid tooteid kasutada.

(3)

Janssen PMP (edaspidi „taotleja”) esitas Saksamaale täielikud taotlused Ühendkuningriigis vaidlusalustele toodetele antud lubade vastastikuseks tunnustamiseks.

(4)

Saksamaa teatas 28. augustil 2013 komisjonile, teistele liikmesriikidele ja taotlejale oma ettepanekust seada direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt kõnealustele lubadele piirangud. Saksamaa leiab, et vaidlusalused tooted ei vasta seoses inimeste tervisele ja keskkonnale avalduva mõjuga direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõike 1 nõuetele.

(5)

Saksamaa on seisukohal, et Ühendkuningriik ei hinnanud nõuetekohaselt sellise kasutusmeetodi keskkonnariske, mille puhul tooteid pihustatakse välitingimustes. Saksamaa tehtud hindamisel jõuti järeldusele, et kõnealuse kolme toote puhul on sügavamatele pinnasekihtidele avalduv oht vastuvõetamatu.

(6)

Samuti leiab Saksamaa, et ühe kõnealuse toote puhul tuleks automatiseeritud sissekastmist lubada üksnes piisavalt suure automatiseeritusega süsteemide puhul, kuna oht kutseliste kasutajate tervisele on vastuvõetamatu.

(7)

Komisjon palus vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 27 lõikele 1 teistel liikmesriikidel ja taotlejal esitada 90 päeva jooksul teadete kohta kirjalikud märkused. Ettenähtud tähtpäevaks esitasid oma märkused Saksamaa, Ühendkuningriik ja taotleja. Komisjon ja biotsiidide eest vastutavad liikmesriikide pädevad asutused arutasid teadet ka määruse (EL) nr 528/2012 artikli 35 kohaselt loodud koordineerimisrühma koosolekul 24. septembril 2013.

(8)

Selle arutelu ja esitatud märkuste põhjal ilmneb seoses keskkonnariskidega, et Ühendkuningriigi tehtud keskkonnamõju hindamist käsitlevad järeldused põhinevad võimalikke heitmeid käsitlevas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) dokumendiseerias esitatud asjakohasel stsenaariumil, (5) mis oli kättesaadav hindamise ajal.

(9)

Samuti ilmneb, et Saksamaa järeldused põhinevad võimalikke heitmeid käsitlevas OECD dokumendiseerias esitatud muudetud stsenaariumil, (6) mis tehti kättesaadavaks pärast seda, kui Ühendkuningriik oli juba andnud asjaomased load ja ka Saksamaa oli juba teate esitanud.

(10)

Peale selle saab vastavalt liikmesriikide pädevate asutuste esindajate 47. kohtumisel kokku lepitud juhistele, milles käsitletakse direktiivi 98/8/EÜ (biotsiidide turuleviimise kohta) rakendamist, (7) võtta uusi suuniseid arvesse üksnes juhul, kui need on kättesaadavad enne toote loataotluse esitamise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui teaduse areng näitab, et vanadest suunistest lähtumine on tõsiselt muret tekitav. Nimetatud juhistes nähakse ka ette, et tõsiselt muret tekitava olukorra puhul vaadatakse kehtivad load läbi. Ühendkuningriik ja vastastikuse tunnustamise menetluse alusel kõnealused tooted heaks kiitnud teised liikmesriigid leidsid siiski, et olukord ei ole nii muret tekitav, et kehtivate lubade läbivaatamine oleks õigustatud.

(11)

Eespool esitatud märkusi arvesse võttes toetab komisjon Ühendkuningriigi tehtud hindamist käsitlevaid järeldusi ja vastastikuse tunnustamise menetluse alusel kõnealused tooted heaks kiitnud teiste liikmesriikide järeldusi, kuna vaidlusalused tooted vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud keskkonnanõuetele. Seega leiab komisjon, et Saksamaa taotlus seada kõnealustele lubadele piirangud ei ole esitatud argumentidele tuginedes põhjendatud.

(12)

Seoses ühe vaidlusaluse toote kasutamisega automatiseeritud sissekastmiseks leiab komisjon, et kõnealuse toote suhtes tuleks kohaldada ühe varasema komisjoni otsuse (8) sätteid, milles käsitletakse kutseliste kasutajate tervise kaitset IPBCd sisaldavate toodete kasutamisel eespool nimetatud viisil. Seega tuleks lubada kõnealuse toote kasutamist vastavalt toote märgistusel esitatud juhistele, mille kohaselt võib toodet kasutada üksnes täisautomatiseeritud sissekastmisprotsessis, ning toote luba tuleks vastavalt muuta.

(13)

Kõnealuse vaidlusaluse toote suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 528/2012 vastavalt nimetatud määruse artikli 92 lõikele 2. Kuna käesolev otsus on vastu võetud kõnealuse määruse artikli 36 lõike 3 alusel, peaks käesolev otsus olema kõnealuse määruse artikli 36 lõike 4 kohaselt adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse toodete suhtes, mis vastavad referentliikmesriigis järgmisele biotsiidiregistris esinevale taotluse viitenumbrile:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Artikkel 2

Saksamaa ettepanek mitte lubada kasutada artiklis 1 loetletud biotsiide välitingimustes pihustamiseks lükatakse tagasi.

Artikkel 3

Taotluse viitenumbrile 2010/2709/7626/UK/AA/8666 vastavate biotsiidide load peavad sisaldama tingimust, et toote märgistusel esitatakse järgmised juhised:

„Toodet (märkida toote nimetus) tohib kasutada üksnes täisautomatiseeritud sissekastmisprotsessis, kus kõik töötlemis- ja kuivatusetapid on mehhaniseeritud ja kus ei toimu käsitsi käitlemist, seda ka töödeldud toodete transportimisel sissekastmismahutist nõrguma ja kuivama ning ladustamiskohta (juhul, kui puidu pind ei ole kuiv juba enne ladustamiskohta viimist). Vajaduse korral peavad töödeldavad puittooted enne töötlemist ja sissekastmise ajal olema täielikult kinnitatud (näiteks pingutusrihmade või klambritega) ja neid ei tohi käsitsi käidelda enne, kui töödeldud toodete pind on kuivanud.”

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, biotsiidide turuleviimise kohta (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Komisjoni direktiiv 2008/78/EÜ, 25. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine propikonasool selle I lisasse (ELT L 198, 26.7.2008, lk 44).

(4)  Komisjoni direktiiv 2008/79/EÜ, 28. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine IPBC selle I lisasse (ELT L 200, 29.7.2008, lk 12).

(5)  Vt puidukonservantide võimalikke heitmeid käsitleva OECD dokumendi (2003) II osas esitatud stsenaariumid välitingimustes töötlemise puhul. Kättesaadav aadressil http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf.

(6)  Vt puidukonservantide võimalikke heitmeid käsitlevas OECD muudetud dokumendis (ENV/JM/MONO(2013)21) esitatud stsenaarium välitingimustes pihustamise puhul. Kättesaadav aadressil http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en.

(7)  Vt dokument CA-July12-Doc.6.2d — Final on Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products („CA-July12-Doc.6.2d (lõplik), uute suuniste kohaldamise kohta, mis muutuvad kättesaadavaks biotsiide käsitlevate lubade andmise menetluse või selliste lubade vastastikuse tunnustamise menetluse ajal”). Kättesaadav aadressil https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7

(8)  Komisjoni rakendusotsus 2014/402/EL, 25. juuni 2014, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades (ELT L 188, 27.6.2014, lk 85).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/72


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

29. oktoober 2014,

milles käsitletakse teatava IPBCd sisaldava biotsiidi loa piiranguid, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7914 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/757/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisas on esitatud nende toimeainete nimekiri, mille lisamine biotsiididesse on liidu tasandil heaks kiidetud. Komisjoni direktiiviga 2008/79/EÜ (3) lubati toimeainet IPBC kasutada toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid). Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 86 kohaselt on nimetatud aine seega heakskiidetud toimeaine, mis on kantud selle määruse artikli 9 lõikes 2 osutatud nimekirja.

(2)

Kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikliga 8 esitas äriühing ISP Cologne Holding GmbH 22. detsembril 2010 Taanile taotluse saada luba ühe IPBCd sisaldavale puidukonservandile (edaspidi „vaidlusalune toode”). Taani andis 19. detsembril 2011 loa kasutada vaidlusalust toodet töödeldud puidu kasutusklasside 2 ja 3 puhul, mida on kirjeldatud dokumendis „Technical Notes for Guidance on Product Evaluation” (4). Toote luba hõlmab erinevaid kasutusmeetodeid, sh automatiseeritud sissekastmine kutselisel otstarbel. Kaks liikmesriiki andsid seejärel vastastikuse tunnustamise menetluse alusel vaidlusaluse toote jaoks loa.

(3)

ISP Cologne Holding GmbH (edaspidi „taotleja”) esitas 20. veebruaril 2012 Saksamaale täieliku taotluse Taani poolt vaidlusalusele tootele antud loa vastastikuseks tunnustamiseks.

(4)

Saksamaa teatas 30. augustil 2013 komisjonile, teistele liikmesriikidele ja taotlejale oma ettepanekust piirata kõnealust luba vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõikele 4. Saksamaa arvates ei vasta vaidlusalune toode direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele, mis käsitlevad inimeste tervist ja keskkonda.

(5)

Saksamaa leidis, et Taani tehtud hindamises ei võetud nõuetekohaselt arvesse vaidlusaluse tootega kaasnevat keskkonnariski. Saksamaa hindas kasutusklassi 3 tingimustes kasutatava töödeldud puidu kasutusajal esineda võivat keskkonnariski ning järeldas, et olenemata kasutusmeetodist kaasneb tootega 30. päeval (ajahetk 1) vastuvõetamatu risk pinnasekihtidele. Seetõttu tegi Saksamaa ettepaneku mitte lubada vaidlusaluse tootega töödeldud puidu kasutamist kasutusklassi 3 tingimustes.

(6)

Samuti leidis Saksamaa, et automatiseeritud sissekastmist tuleks lubada üksnes piisavalt suure automatiseeritusega süsteemide puhul, kuna risk kutseliste kasutajate tervisele on vastuvõetamatu.

(7)

Komisjon palus muudel liikmesriikidel ja taotlejal esitada märkused teate kohta kirjalikult 90 päeva jooksul vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 27 lõikele 1. Ettenähtud tähtaja jooksul esitasid oma märkused Saksamaa, Taani ja taotleja. Teadet arutasid ka komisjon ja biotsiididega tegelevad liikmesriikide pädevad asutused määruse (EL) nr 528/2012 artikli 35 kohaselt loodud koordineerimisrühma koosolekul 24. septembril 2013.

(8)

Arutelude ja märkuste tulemusel järeldati, et Taani hindas keskkonnariski kooskõlas kehtivate suunistega (5). Kui halvima olukorra eelduse põhjal on välja selgitatud, et ajahetkel 1 võib esineda risk, võib eeldada töödeldud puidu ohutut kasutamist kasutusklasside 2 ja 3 tingimustes, kui kasutusaja lõpus olevat keskkonnariski loetakse vastuvõetavaks.

(9)

Komisjon märgib, et juhtumite üle, mille puhul on välja selgitatud vastuvõetamatu risk ajahetkel 1, peetakse praegu liidu tasandil arutelusid, et kehtestada ühtne lähenemisviis. Seda arvestades leiab komisjon, et kuni sellise lähenemisviisi ametliku vastuvõtmiseni tuleks Taani poolt vaidlusaluse toote suhtes tehtud hindamise tulemusi lugeda kehtivaks kuni toote loa uuendamiseni.

(10)

Neid märkusi arvesse võttes toetab komisjon Taani tehtud hindamise järeldusi ja muude liikmesriikide (kes lubasid kasutada toodet vastastikuse tunnustamise menetluse alusel) järeldusi, sest ta on seisukohal, et vaidlusalune toode vastab direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud keskkonnanõuetele. Seega leiab komisjon, et Saksamaa taotlus luba piirata ei ole tema esitatud argumentidega põhjendatud.

(11)

Toote kasutamise kohta automatiseeritud sissekastmise teel leiab komisjon, et vaidlusaluse toote suhtes tuleks kohaldada komisjoni varasema otsuse (6) sätteid, milles käsitletakse selliste kutseliste kasutajate tervise kaitset, kes kasutavad IPBCd sisaldavaid tooteid kõnealuse kasutusmeetodiga. Seega tuleks lubada vaidlusalust toodet kasutada vastavalt toote märgistusel esitatud juhendile, mille kohaselt on toote kasutamine lubatud üksnes täisautomatiseeritud sissekastmise korral, ning toote luba tuleks vastavalt muuta.

(12)

Määrust (EL) nr 528/2012 kohaldatakse vaidlusaluse toote suhtes vastavalt kõnealuse määruse artikli 92 lõikele 2. Kuna käesolev otsus on vastu võetud kõnealuse määruse artikli 36 lõike 3 alusel, peaks käesolev otsus olema kõnealuse määruse artikli 36 lõike 4 kohaselt adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse toodete suhtes, millel on referentliikmesriigis järgmine biotsiidiregistris esinev taotluse viitenumber:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Artikkel 2

Saksamaa ettepanek piirata artiklis 1 osutatud toodete luba, mille Taani andis 19. detsembril 2011, lükatakse tagasi.

Artikkel 3

Automatiseeritud sissekastmisel kasutatavate, artikli 1 kohase taotluse viitenumbriga biotsiidide load peavad sisaldama tingimust, et nende toodete märgistusel esitatakse järgmine juhis:

„Toodet (märkida toote nimetus) tohib kasutada üksnes täisautomatiseeritud sissekastmisprotsessis, kus kõik töötlemisetapid ja kuivatusprotsess on mehhaniseeritud ja kus ei toimu käsitsi käitlemist, seda ka töödeldud toodete transportimisel sissekastmismahutist nõrguma või kuivama ning ladustamiskohta (juhul, kui puidu pind ei ole kuiv juba enne ladustamiskohta viimist). Vajaduse korral peavad töötlemisele minevad puittooted enne töötlemist ja sissekastmise ajal olema täielikult kinnitatud (näiteks rihmade või klambritega) ja neid ei tohi käsitsi käidelda enne, kui töödeldud toodete pind on kuivanud.”

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, biotsiidide turuleviimise kohta (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Komisjoni direktiiv 2008/79/EÜ, 28. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine IPBC selle I lisasse (ELT L 200, 29.7.2008, lk 12).

(4)  Dokument on veebilehel http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf.

(5)  Report of the leaching workshop (Arona, Itaalia, 13.–14. juuni 2005), tutvuda saab aadressil http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file.

(6)  Komisjoni rakendusotsus 2014/402/EL, 25. juuni 2014, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades (ELT L 188, 27.6.2014, lk 85).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/75


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

29. oktoober 2014,

millega lükatakse tagasi teatava biotsiidi loa keelamine, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7915 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/758/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisas on esitatud nende toimeainete nimekiri, mille lisamine biotsiididesse on liidu tasandil heaks kiidetud. Komisjoni direktiividega 2008/78/EÜ, (3) 2008/79/EÜ (4) ja 2008/86/EÜ (5) lubati vastavalt kasutada toimeaineid propikonasool, IPBC ja tebukonasool toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid). Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 86 kohaselt on nimetatud ained seega heakskiidetud toimeained, mis on kantud selle määruse artikli 9 lõikes 2 osutatud nimekirja.

(2)

Kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikliga 8 esitas äriühing Arch Timber Protection Ltd. 2. aprillil 2010 Ühendkuningriigile taotluse saada luba propikonasooli, IPBCd ja tebukonasooli sisaldavale puidukonservandile (edaspidi „vaidlusalune toode”). Ühendkuningriik andis 7. juunil 2012 loa kasutada vaidlusalust toodet tööstuses ning üksnes värskelt saetud/langetatud puude ja kuivatamata puidu ajutiseks kaitsmiseks, märkides ühtlasi, et kõnealuse tootega töödeldud puitu võib kasutada kasutusklasside 2 ja 3 otstarbel, nagu on kirjeldatud dokumendis „Technical Notes for Guidance on Product Evaluation” (6). Toode koosneb kahest pakist, mille sisu segatakse ja lahjendatakse tööstusrajatises ning kasutatakse olenevalt ettevõttes olevatest kasutamistingimustest kas sissekastmise või suletud süsteemis üleujutamise teel. Kümme liikmesriiki andsid seejärel vastastikuse tunnustamise menetluse alusel vaidlusalusele tootele loa.

(3)

Arch Timber Protection Ltd. (edaspidi „taotleja”) esitas 16. juulil 2012 Saksamaale täieliku taotluse Ühendkuningriigi poolt vaidlusalusele tootele antud loa vastastikuseks tunnustamiseks.

(4)

Saksamaa teatas 19. augustil 2013 komisjonile, muudele liikmesriikidele ja taotlejale oma ettepanekust keelduda loa andmisest vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõikele 4. Saksamaa arvates ei vasta vaidlusalune toode direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele, mis puudutavad keskkonda.

(5)

Saksamaa leidis, et loas ei kajastatud selgelt, et toode on mõeldud puidu ajutiseks kaitsmiseks, ning et Ühendkuningriik ei olnud nõuetekohaselt hinnanud toote keskkonnariski. Saksamaa tehtud hindamise kohaselt kaasnes tootega 30. päeval pärast selle kasutamist (ajahetk 1) vastuvõetamatu risk keskkonnale, mis tekitas ka küsimusi vaidlusaluse tootega töödeldud puidu võimaliku kasutamise kohta kasutusklasside 2 ja 3 tingimustes.

(6)

Samuti leidis Saksamaa, et kuna toime- ja mittetoimeainete vahekord toote kasutusvalmites lahustes varieerub, ei vasta toode direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 punkti a kohasele biotsiidide määratlusele ning seda oleks pidanud lubama kasutada direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 punkti j kohase raammääratluse all.

(7)

Komisjon palus muudel liikmesriikidel ja taotlejal esitada märkused teate kohta kirjalikult 90 päeva jooksul vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 27 lõikele 1. Ettenähtud tähtajaks esitasid oma märkused Saksamaa, Ühendkuningriik ja taotleja. Teadet arutati ka määruse (EL) nr 528/2012 artikli 35 kohaselt loodud koordineerimisrühma koosolekul 24. septembril 2013.

(8)

Nende arutelude ja märkuste tulemusel järeldati, et puidu ajutist kaitsmist käsitleva kokkulepitud mudeli puudumisel kasutas Ühendkuningriik keskkonnariski hindamiseks parimaid sel ajal olemas olnud suuniseid, (7) mis põhinevad sellise töödeldud puidu mudelitel, mida lastakse turule kasutusklasside 2 ja 3 puiduna. Samuti lähtuti hindamisel halvima olukorra eeldusest, et toimeaine pääseb ajahetkel 1 täielikult loodusesse.

(9)

Ühtlasi järeldati, et Ühendkuningriigi poolt kõnealuste mudelite abil tehtud hindamine on kooskõlas kehtivate suunistega (8). Kui halvima olukorra eelduse põhjal on välja selgitatud, et ajahetkel 1 võib esineda risk, võib eeldada töödeldud puidu ohutut kasutamist kasutusklasside 2 ja 3 tingimustes, kui kasutusaja lõpus olevat keskkonnariski loetakse vastuvõetavaks.

(10)

Komisjon märgib, et juhtumite üle, mille puhul on välja selgitatud vastuvõetamatu risk ajahetkel 1, peetakse praegu liidu tasandil arutelusid, et kehtestada ühtne lähenemisviis. Seda arvestades leiab komisjon, et kuni sellise lähenemisviisi ametliku vastuvõtmiseni tuleks Ühendkuningriigi poolt vaidlusaluse toote suhtes tehtud hindamise tulemusi lugeda kehtivaks kuni toote loa uuendamiseni.

(11)

Toote määratluse kohta järeldati arutelude ja saadud märkuste tulemusel, et toime- ja mittetoimeainetel on vaidlusaluses tootes (sellisel kujul, nagu seda tööstuslikele kasutajatele tarnitakse) kindel sisaldus. Komisjoni arvates ei saa asjaolu, et tööstuslikud kasutajad saavad töökohal protsessidest sõltuvalt valmistada tootest erinevaid lahuseid, tõlgendada viisil, et loa hoidja laseb turule erinevate biotsiidide rühma direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 punkti j tähenduses.

(12)

Eespool esitatud argumente arvesse võttes toetab komisjon Ühendkuningriigi tehtud hindamise järeldusi ja muude liikmesriikide (kes lubasid kasutada toodet vastastikuse tunnustamise menetluse alusel) järeldusi, sest ta on seisukohal, et vaidlusalune toode vastab direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 punkti a kohasele määratlusele ja sama direktiivi artikli 5 lõikes 1 sätestatud keskkonnanõuetele. Seega leiab komisjon, et Saksamaa taotlus loa andmisest keelduda ei ole tema esitatud argumentidega põhjendatud.

(13)

Arutelude tulemusel järeldati, et toote loas on vaja selgelt märkida, et toodet kasutatakse puidu ajutiseks kaitsmiseks, ning et loa andmise tingimusena tuleb tööstuslikele kasutajatele tagada toote spetsiaalne kasutusjuhend, milles on võetud arvesse nende tööstusrajatiste omadusi, kus toodet kasutatakse.

(14)

Määrust (EL) nr 528/2012 kohaldatakse vaidlusaluse toote suhtes vastavalt kõnealuse määruse artikli 92 lõikele 2. Kuna käesolev otsus on vastu võetud kõnealuse määruse artikli 36 lõike 3 alusel, peaks käesolev otsus olema kõnealuse määruse artikli 36 lõike 4 kohaselt adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse toodete suhtes, millel on referentliikmesriigis järgmine biotsiidiregistris esinev taotluse viitenumber:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Artikkel 2

Saksamaa ettepanek keelduda loa andmisest artiklis 1 osutatud toodetele, mis said Ühendkuningriigilt 7. juunil 2012 loa, lükatakse tagasi.

Artikkel 3

Toote loas kirjeldatud ettenähtud kasutusotstarvet muudetakse järgmiselt:

„Kasutada üksnes värskelt saetud/langetatud puude ja kuivatamata puidu ajutiseks kaitsmiseks puitu värvivate seente ja pinnahallituse vastu. Selle tootega töödeldud puitu võib kasutada kasutusklasside 2 ja 3 otstarbel (st puit, mis ei ole kokkupuutes maapinnaga ning mis on kas pidevalt ilmastikutingimuste mõju all või nende eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus).”

Artikkel 4

Artiklis 1 osutatud toodete suhtes kehtib järgmine loa saamise tingimus:

„Loa saamise tingimusena peab loa hoidja tagama kasutajatele kasutuskohas üksikasjaliku kasutusjuhendi, milles on võetud arvesse selle tööstusrajatise omadusi, kus toodet kasutatakse.”

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, biotsiidide turuleviimise kohta (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Komisjoni direktiiv 2008/78/EÜ, 25. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine propikonasool selle I lisasse (ELT L 198, 26.7.2008, lk 44).

(4)  Komisjoni direktiiv 2008/79/EÜ, 28. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine IPBC selle I lisasse (ELT L 200, 29.7.2008, lk 12).

(5)  Komisjoni direktiiv 2008/86/EÜ, 5. september 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine tebukonasool kõnealuse direktiivi I lisasse (ELT L 239, 6.9.2008, lk 9).

(6)  Dokument on veebisaidil http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf.

(7)  Vt võimalikku heidet käsitlevad OECD dokumendid puidukonservantide kohta: osad 1–4 (2003), http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents.

(8)  Report of the leaching workshop (Arona, Itaalia, 13.–14. juuni 2005), tutvuda saab aadressil http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file.


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/78


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

29. oktoober 2014,

millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ III lisa seoses keeritsusside (Trichinella) suhtes kehtestatud loomatervisenõuetega, mis on esitatud kodusigadest valmistatud teatavate lihatoodete liitu importimisel kasutatava veterinaarsertifikaadi näidises

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7921 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/759/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (2) on muu hulgas sätestatud näidissertifikaadid, mida kasutatakse teatavate lihatoodete liitu importimisel. Selles otsuses on sätestatud, et liitu tohib importida üksnes selle otsuse III lisas sätestatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidises esitatud nõuetele vastavaid lihatoodete saadetisi. Näidise järgi peavad tooted olema kontrollitud ka keeritsussi (Trichinella) suhtes.

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 2075/2005 (3) on sätestatud eeskirjad, mille kohaselt tuleb keeritsusside suhtes vastuvõtlike liikide rümpadelt võtta proove ja kindlaks määrata kodusigade pidamisega tegelevate põllumajandusettevõtete staatus.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 216/2014, (4) millega muudeti määrust (EÜ) nr 2075/2005, on selliste põllumajandusettevõtete suhtes, mis on ametlikult tunnistatud kontrollitud pidamistingimusi rakendavaks ettevõtteks, kehtestatud erand tapmisel kehtivatest kontrollimiseeskirjadest. Lisaks on komisjoni määruses (EL) nr 216/2014 sätestatud, et kodusigu pidava põllumajandusettevõtte võib tunnistada kontrollitud pidamistingimusi rakendavaks ettevõtteks üksnes juhul, kui muu hulgas on täidetud tingimus, mille kohaselt võib toidukäitleja tuua põllumajandusettevõttesse uusi kodusigu ainult põllumajandusettevõttest, mis on samuti ametlikult tunnistatud kontrollitud pidamistingimusi rakendavaks ettevõtteks.

(4)

Otsuse 2007/777/EÜ III lisas sätestatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidist tuleks muuta, et kajastada lihatoodete impordi suhtes kehtivaid nõudeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 2075/2005, mida on muudetud määrusega (EL) nr 216/2014.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2007/777/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Et vältida häireid kodusigadest valmistatud lihatoodete saadetiste liitu impordil, tuleks otsuse 2007/777/EÜ kohaselt enne käesoleva otsusega ettenähtud muudatuste tegemist väljastatud sertifikaate lubada teatud tingimuste täitmise korral kasutada üleminekuperioodi vältel.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ III lisas sätestatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidist muudetakse järgmiselt:

1)

punkt II.2.3.1 asendatakse järgmisega:

kas

(2)[II.2.3.1.

lihatooted on valmistatud kodusigade lihast, millele on tehtud trihhinoosi uuring ja saadud negatiivne tulemus või mis on läbinud külmtöötluse vastavalt määrusele (EÜ) nr 2075/2005;]

või

(2) (6)[II.2.3.1.

lihatooted on valmistatud kodusigade lihast, mis on saadud kodusigadelt, kes on pärit põllumajandusettevõttest, mis on määruse (EÜ) nr 2075/2005 artiklis 8 sätestatud nõuete kohaselt tunnustatud kontrollitud pidamistingimusi rakendavaks ettevõtteks, või kes on alla viienädalased võõrutamata põrsad;]”

2)

märkuste II ossa lisatakse 5. joonealuse märkuse järele järgmine joonealune märkus:

„(6)

Kohaldatakse ainult nende kolmandate riikide suhtes, mille kohta määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa veerus „SG” on tehtud kanne „K”.”

Artikkel 2

31. märtsini 2015 kestva üleminekuperioodi jooksul võib importida liitu lihatoodete saadetisi, millega on kaasas asjakohane sertifikaat, mis on väljastatud hiljemalt 1. märtsil 2015 veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidise järgi, mis on sätestatud enne käesoleva otsuse jõustumist kehtinud otsuse 2007/777/EÜ III lisa versioonis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Komisjoni otsus 2007/777/EÜ, 29. november 2007, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 2075/2005, 5. detsember 2005, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes (ELT L 338, 22.12.2005, lk 60).

(4)  Komisjoni määrus (EL) nr 216/2014, 7. märts 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2075/2005, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes (ELT L 69, 8.3.2014, lk 85).


31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/80


KOMISJONI OTSUS,

29. oktoober 2014,

nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artikli 7 alusel Saksamaa võetud meetme kohta, millega kõrvaldatakse turult kuumakindlad kaitseülikonnad „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ja keelustatakse nende turulelaskmine

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7977 all)

(2014/760/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

2014. aasta jaanuaris teatasid Saksamaa ametiasutused komisjonile meetmest, millega kõrvaldatakse turult KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH (Olgastrasse 46–48, 73614 Schorndorf, Saksamaa) toodetud kuumakindlad kaitseülikonnad „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ja keelustatakse nende turulelaskmine. Kõnealused tooted kandsid CE-märgist vastavalt direktiivile 89/686/EMÜ isikukaitsevahendite kohta ning nendega oli tehtud katsetusi ja tüübihindamisi kooskõlas ühtlustatud standardiga EN 1486:2007 „Tuletõrjujate kaitseriietus — katsemeetodid ja nõuded peegeldavale riietusele eritulekustutustööde jaoks”.

(2)

Tuletõrjujate kaitseriietus on liigitatud III kategooria isikukaitsevahendiks. Seda liiki isikukaitsevahendile, mis on ette nähtud kaitseks eluohtlikus olukorras või tõsiste ja pöördumatute tervisekahjustuste eest, mille otsest mõju ei ole kasutajad tootja hinnangul suutelised õigeaegselt mõistma, peab tootja tellitud teavitatud asutus tegema EÜ tüübikinnitusuuringu ja EÜ kvaliteedikontrolli.

(3)

Auditist, mille tegi Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA — Saksamaa kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustuse fondi töötervishoiu ja tööohutuse instituut) St Augustinis (katse nr 2013 22805, 7. august 2013) selgus, et soojusülekande (soojuskiirguse) väärtused nimetatud ühtlustatud standardi punkti 6.2 kohaselt ning soojusülekande (konvektsioonisoojuse) väärtused ühtlustatud standardi punkti 6.3 kohaselt ei vasta nõuetele. Seega ei ole täidetud järgmised põhilised tervishoiu- ja ohutusnõuded, mis on sätestatud direktiivi 89/686/EMÜ II lisas:

3.6.1. IKV materjalid ja muud osad;

3.6.2. Kasutusvalmis komplektne IKV.

(4)

Seetõttu kujutavad kuumakindlad kaitseülikonnad endast ohtu soojusülekandeks tuletõrjumise ajal, nii et tuletõrjujad võivad saada eluohtlikke või surmavaid põletusi.

(5)

Saksamaa ametiasutuste arvamus on, et kuna asjakohased tervishoiu ja ohutuse põhinõuded on täitmata ning kehtivat EÜ tüübihindamissertifikaati ei ole esitatud, ei ole võimalik kõnealust kuumakindlat kaitseülikonda turule lasta. Kuumakindel kaitseülikond ei vasta nimelt Saksamaa määrusele isikukaitsevahendite turulelaskmise kohta (8. ProdSV) ning selle kasutamine seab ohtu tuletõrjujate ja teiste isikute tevise ja elu.

(6)

Komisjon kirjutas tootjale ning kutsus teda üles edastama oma tähelepanekud Saksamaa ametiasutuste võetud meetmete kohta. Vastust ei ole seni saadud.

(7)

Olemasolevaid dokumente arvesse võttes leiab komisjon, et kuumakindel kaitseülikond Hitzeschutzanzug FW Typ 3 ei olnud kooskõlas ühtlustatud standardi EN 1486:2007 punktidega 6.2 ja 6.3 seoses direktiivi 89/686/EMÜ II lisa punktide 3.6.1 „IKV materjalid ja muud osad” ja 3.6.2 „Kasutusvalmis komplektne IKV” põhiliste tervishoiu- ja ohutusnõuetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Saksamaa ametiasutuste võetud meede, mis seisneb KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH toodetud kuumakindlate kaitseülikondade Hitzeschutzanzug FW Typ 3 turult kõrvaldamises ja nende turulelaskmise keelustamises, on õigustatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ferdinando NELLI FEROCI


(1)  EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.


SOOVITUSED

31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/82


KOMISJONI SOOVITUS,

29. oktoober 2014,

energia siseturu eeskirjade kohaldamise kohta ELi liikmesriikide ja energiaühenduse lepinguosaliste vahel

(2014/761/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on osaline energiaühenduses, mille eesmärk on luua Euroopa energiaturgudele üks õigusruum.

(2)

Energiaühenduse lepinguosaliste (1) eesmärk on integreerida oma energiaturud ELi energia siseturgu, viies oma õigusaktid kooskõlla ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktidega ning võttes need üle oma riiklikku õiguskorda.

(3)

ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide põhimõtted on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/72/EÜ (mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju), (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju), (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 714/2009 (võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses) (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 715/2009 (maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta), (5) mida liikmesriigid kohaldavad alates 3. märtsist 2011. ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide olulised sätted on esitatud ka õiguslikult siduvates võrgueeskirjades ja suunistes, mis on vastu võetud eespool nimetatud õigusaktide alusel ja osaliselt veel väljatöötamisel.

(4)

Energiaühenduse lepinguosalised on kohustatud eespool nimetatud direktiive ja määrusi ning rakendusmeetmeid (mõne erandiga) kohaldama alates 1. jaanuarist 2015 (6). Võrgueeskirjad ja -suunised integreeritakse samuti järk-järgult energiaühenduse õiguskorda.

(5)

Lepinguosalised näevad ette täiendavate ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide rakendamise, mille hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2005/89/EÜ (elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta), (7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 994/2010 (milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ) (8) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 347/2013 (üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009) (9).

(6)

ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide geograafiline kohaldamisala hõlmab tervet ELi territooriumi.

(7)

Energiaühendus võttis 23. septembril 2014 vastu energiaühenduse asutamislepingu artikli 94 kohase ministrite nõukogu tõlgenduse, et Euroopa Liidu õigusakte hõlmavates energiaühenduse õigusaktides saaks energiavooge, -importi ja -eksporti ning kaubanduslikke ja tasakaalustavaid tehinguid, võrgu võimsust ja ühendusi lepinguosaliste ja ELi liikmesriikide vahel käsitleda samamoodi, kui vastavaid vooge, importi, eksporti, tehinguid, võimsust ja taristut käsitletakse lepinguosaliste vahel energiaühenduse õigusaktide kohaselt.

(8)

Energiaühenduse asutamislepingu kõigi osaliste vaheliste piiriüleste voogude, tehingute ja taristu (ühenduste) ühetaoline kohtlemine on gaasi- ja elektrikaubanduse ühtse õigusruumi oluline element ning energiaühenduse eesmärkide saavutamise vältimatu element. Lisaks peavad Energiaühenduse Regulatiivkomitee ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet tegema koostööd energiaühenduse otsuste vallas, et kaasa aidata lepinguosaliste integreerimisele ELi energia siseturuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriike, sealhulgas reguleerivaid asutusi, kelle nad peavad nimetama gaasi ja elektri siseturu õigusaktide alusel, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametit ja ettevõtjaid kutsutakse üles tegema koostööd liikmesriikide asutuste ja energiaühenduse lepinguosaliste ettevõtjatega, et rakendada lepinguosaliste ja ELi liikmesriikide vahel ELi gaasi ja elektri siseturu õigusakte.

2.

Liikmesriike, sealhulgas reguleerivaid asutusi, kelle nad peavad nimetama gaasi ja elektri siseturu õigusaktide alusel, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametit ja ettevõtjaid kutsutakse üles ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide rakendamisel käsitama kõiki viiteid:

a)

energiavoogudele, -impordile ja -ekspordile ning kaubanduslikele ja tasakaalustavatele tehingutele;

b)

võrgu võimsusele;

c)

olemasolevale ja uuele gaasi- ja elektritaristule,

mis ületavad liikmesriikide vahelisi piire, tsoone, sisenemise ja väljumise või kontrollalasid, viidetena voogudele, impordile, ekspordile, tehingutele, võimsusele ja taristule, mis ületavad lepinguosaliste ja ELi liikmesriikide vahelise piiri.

3.

ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktide viiteid liikmesriikide asutuste, ametite ja ettevõtjate vahelisele koostööle ja ühistegevusele tuleks mõista selliselt, et see hõlmab liikmesriikide ja lepinguosaliste asutuste, ametite ja ettevõtjate vahelist koostööd ja ühistegevust.

4.

Kui ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktides osutatakse „mõjule” ühele või mitmele liikmesriigile, tuleks sellist viidet käsitada ka mõjuna lepinguosalistele või lepinguosalisele ja liikmesriigile.

5.

Kui Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil on ELi gaasi ja elektri siseturu õigusaktidest tulenev otsustusõigus, kutsutakse teda üles tegema koostööd Energiaühenduse Regulatiivkomiteega, kui komiteele on energiaühenduse õigustikuga antud vastav pädevus, et kahel asutusel oleks võimalik vastu võtta sidusaid õigusakte.

6.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile ja ettevõtjatele ning Energiaühenduse Regulatiivkomiteele.

Brüssel, 29. oktoober 2014

Komisjoni nimel

asepresident

Günther OETTINGER


(1)  Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Moldova Vabariik, Montenegro Vabariik, Serbia Vabariik, Ukraina ja ÜRO ajutine haldusmissioon Kosovos kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244.

(2)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 55.

(3)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.

(4)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 15.

(5)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.

(6)  Mõne erandiga, mis on määratletud energiaühenduse õigustikus. Vt täpsemalt http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  ELT L 33, 4.2.2006, lk 22.

(8)  ELT L 295, 12.11.2010, lk 1.

(9)  ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.