ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
10. oktoober 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014, 4. august 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1063/2014, 7. oktoober 2014, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merlangi püük VIII püügipiirkonnas

35

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1064/2014, 7. oktoober 2014, millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIf ja VIIg püügipiirkonnas

37

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1065/2014, 7. oktoober 2014, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIII, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes

39

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1066/2014, 9. oktoober 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

41

 

 

OTSUSED

 

 

2014/703/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. oktoober 2014, millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses veiste infektsioosse rinotrahheiidi tõrje kontrolli programmi heakskiitmisega Belgias ja veiste infektsioossest rinotrahheiidist vaba staatusega Tüüringi liidumaal Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7113 all)  ( 1 )

43

 

 

2014/704/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. oktoober 2014, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loeteluga (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7139 all)  ( 1 )

46

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) parandus ( ELT L 100, 14.4.2011 )

49

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1062/2014,

4. august 2014,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1451/2007 (2) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad olemasolevate biotsiidsete toimeainete läbivaatamise programmi (edaspidi „läbivaatamisprogramm”) kohta, mida alustati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) artikli 16 lõikele 2. Kuna kõnealune direktiiv on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EL) nr 528/2012, tuleks läbivaatamisprogrammi jätkamise üksikasjalikud eeskirjad kohandada nimetatud määruse sätetega.

(2)

Oluline on määratleda toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid, mida võib määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 89 sätestatud üleminekumeetmete kohaselt turul kättesaadavaks teha ja kasutada, kui järgitakse siseriiklikke eeskirju. Seda tuleks teha toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonide puhul, mida parajasti hinnatakse läbivaatamisprogrammi raames.

(3)

Kui toote suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklis 6 toidule ja söödale kehtestatud erand, kuid mitte määruse (EL) nr 528/2012 artikli 2 lõike 5 punktis a toidu ja sööda kohta sätestatud erand, tuleks tootes sisalduvaid toimeaineid hinnata asjaomase tooteliigi läbivaatamisprogrammi raames. Kui selline toode on kooskõlas siseriiklike eeskirjadega, tuleks lubada see turul kättesaadavaks teha ja kasutada kuni kõnealuse hindamise lõppemiseni. Eeldeklaratsioonide süsteemi abil tuleks määratleda, milliste toodete suhtes seda sätet kohaldatakse. Samu tingimusi tuleks kohaldada juhul, kui toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonist mitteteavitamine tuleneb direktiivis 98/8/EÜ sätestatud tooteliikide määratluse muutmisest määruses (EL) nr 528/2012 või on põhjendatud lähtuvalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohaselt tehtud komisjoni otsusest, kohtulahenditest — näiteks kohtuasjast C-420/10 (4) — või komisjoni või liikmesriikide pädevate asutuste autoriteetsetest suunistest, mis on hiljem läbi vaadatud.

(4)

Kui biotsiid sisaldab muu hulgas või üksnes toimeainet või selles tekib toimeaine, mida läbivaatamisprogramm enam ei hõlma, kuid selle biotsiidi kasutamine on liikmesriigis hädavajalik, tuleks asjaomase liikmesriigi vastutusel lubada selle biotsiidi asjaomasel otstarbel kasutamist ja turul kättesaadavaks tegemist kõnealuses liikmesriigis piiratud ajavahemiku jooksul, kui on täidetud teatavad tingimused.

(5)

Järjepidevuse tagamise ja lihtsustamise huvides peaks läbivaatamisprogrammi raames toimeainete hindamise kord olema kõigis asjakohastes osades identne nende taotluste hindamise korraga, mis esitatakse vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 7 või komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 88/2014 (5).

(6)

Ainete puhul, mis vastavad väljajätmise või asendamise kriteeriumidele, peaks hindav pädev asutus esitama kemikaaliametile asjaomaseid sihttoimeid käsitleva ettepaneku ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (6) artikli 37 lõikele 1, jättes samal ajal liikmesriigile õiguse esitada ettepanek muude või kõikide sihttoimete kohta. Samuti peaks hindav pädev asutus pidama ametiga nõu ainete suhtes, mis vastavad kriteeriumidele, mille kohaselt aine on püsiv, bioakumuleeruv või toksiline, või ainete suhtes, mida käsitletakse kui endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.

(7)

Et tagada läbivaatamisprogrammi lõpuleviimine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikes 1 esitatud tähtpäevaks, peaks hindamine piirduma toimeaine ja tooteliigi selliste kombinatsioonidega, mida käsitlevad asjakohased andmed on esitatud määruses (EÜ) nr 1451/2007 või käesolevas määruses sätestatud tähtaegade jooksul. Peale selle tuleks kehtestada sobivad tähtajad hindamiste lõpuleviimiseks, võttes arvesse võimalust kinnitada taotlused vähem kui aasta enne kõnealuseid tähtpäevi.

(8)

Andmenõudeid toimeainete lisamiseks määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 7. kategooriasse ei ole veel kehtestatud. Seepärast on asjakohane piirata praegu nimetatud lisasse toimeainete lisamise taotlusi nii, et need hõlmaksid 1., 2., 3., 4., 5. ja 6. kategooria toimeaineid.

(9)

Olenemata määruse (EL) nr 528/2012 artikli 90 lõikest 2, tuleneb selle määruse artiklist 91, et määruse artiklis 10 loetletud kriteeriumid peaksid biotsiidide hilisemal heakskiitmisel olema kõikidel juhtudel asjakohased. Seepärast on asjakohane teha nendele kriteeriumidele vastavad ained kindlaks kõikidel toimeainete hindamistel.

(10)

Läbivaatamisprogrammis osaleda soovijal tuleks lubada vastastikuse kokkuleppe alusel olemasoleva osalejaga ühineda või ta välja vahetada, kui sellega ei kaasne viivitusi hindamisel andmete piiratud kättesaadavuse tõttu, sest muidu peaks osaleda soovija andmed uuesti esitama.

(11)

Kuna läbivaatamisprogrammis osalemine on vabatahtlik, tuleks lubada osalejal programmis osalemisest loobuda. Sellisel juhul tuleks osaleda soovijail lubada aine toetamine üle võtta, kui seda võimalust ei ole varem korra juba antud ja põhjustatud sellega viivitusi läbivaatamisprogrammis või kui amet ei ole juba alustanud arvamuse koostamist.

(12)

Kui toimeaine hindamisel selgub, et läbivaatamisprogrammi ametlikult lisatud aine määratlus ei kattu täiel määral tegelikult hinnatava aine määratlusega ja hindamise tulemusena ei saa teha ametlikult lisatud aine määratlusega seotud järeldusi, peaks olema võimalik asjaomast ainet hindamise käigus uuesti määratleda ja lubada muudel isikutel ametlikult lisatud aine toetamine üle võtta.

(13)

Teatavaid läbivaatamisprogrammi lisatud aineid ei toeta käesoleva määruse vastuvõtmise ajal ükski osaleja. Sama kehtib ka teatavate nanomaterjalide kohta, ehkki vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõikele 4 ei saa selliseid materjale heaks kiita, kui neid ei ole sõnaselgelt nimetatud. Isikutel tuleks lubada võtta üle osalemine seoses kõnealuste ainete ja nanomaterjalidega; kui seda ei toimu, tuleks need ained ja nanomaterjalid läbivaatamisprogrammist välja jätta.

(14)

Et vältida olukorda, kus aine on põhjendamatult läbivaatamisprogrammis esindatud või lisatakse sellesse, ehkki seda hiljem ei hinnata, tuleks veel hindamata aineid programmis säilitada või sellesse lisada üksnes juhul, kui esitatakse aine olulisi andmeid käsitlev teatis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 89 osutatud ja kõigi olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist hõlmava tööprogrammi elluviimiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „heakskiitmata jätmise otsus”– määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõike 1 punkti b või artikli 89 lõike 1 kolmanda lõigu kohane otsus aine ja tooteliigi kombinatsiooni mitte heaks kiita või otsus mitte lisada seda direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse;

b)   „läbivaatamisprogrammi lisatud aine ja tooteliigi kombinatsioon”– II lisas loetletud aine ja tooteliigi kombinatsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

i)

seda ei ole käsitletud kummaski järgmistest õigusaktidest:

direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse lisamist käsitlev direktiiv;

määrus, milles sätestatakse, et see on heaks kiidetud vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kolmandale lõigule;

ii)

selle kohta ei ole tehtud ühtki heakskiitmata jätmise otsust või viimane seda käsitlev heakskiitmata jätmise otsus on tunnistatud kehtetuks;

c)   „osaleja”– isik, kes on esitanud taotluse läbivaatamisprogrammi lisatud aine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta või kes on esitanud teatise, mis on vastavalt käesoleva määruse artikli 17 lõikele 5 tunnistatud nõuetekohaseks, või kelle nimel selline taotlus või teatis on esitatud;

d)   „hindav pädev asutus”– käesoleva määruse II lisas nimetatud liikmesriigi pädev asutus, kes on määratud vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 81.

2. PEATÜKK

TOIMIKUTE HINDAMISE PROTSESS

Artikkel 3

Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotlus

1.   Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotluse võib esitada üksnes osaleja, kelle teatise on amet vastavalt käesoleva määruse artikli 17 lõikele 5 tunnistanud nõuetekohaseks.

Kui taotlus esitatakse määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamiseks, võib see olla seotud üksnes kõnealuse lisa 1., 2., 3., 4., 5. või 6. kategooriaga.

2.   Lõikes 1 osutatud taotlused esitatakse ametile kahe aasta jooksul alates artikli 17 lõike 5 kohasest vastavuse kinnitamisest.

Artikkel 4

Taotluste vastuvõtmine

1.   Amet teavitab osalejat komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 564/2013 (7) kohaselt makstavatest tasudest ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid 30 päeva jooksul ära maksnud. Amet teavitab sellest osalejat ja hindavat pädevat asutust.

2.   Pärast rakendusmääruse (EL) nr 564/2013 kohaste tasude laekumist tunnistab amet taotluse vastuvõetuks ning teavitab sellest osalejat ja hindavat pädevat asutust, märkides ära taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja taotluse kordumatu identifitseerimiskoodi.

3.   Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt tehtud ameti otsuse kohta võib esitada määruse (EL) nr 528/2012 artikli 77 kohase kaebuse.

4.   Hindav pädev asutus teavitab osalejat määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõike 2 kohaselt makstavatest tasudest 30 päeva jooksul pärast seda, kui amet on taotluse vastu võtnud, ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid 30 päeva jooksul ära maksnud. Hindav pädev asutus teavitab sellest osalejat ja ametit.

Artikkel 5

Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 6. kategooriasse lisamise taotluste kinnitamine

1.   Kui heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 6. kategooriasse lisamise taotlus, mis sisaldab kõnealuse määruse artikli 6 lõigetes 1 ja 2 nõutud andmeid, on vastavalt artikli 4 lõikele 2 ametis vastu võetud ja artikli 4 lõike 4 kohane tasu on makstud, kinnitab hindav pädev asutus taotluse 30 päeva jooksul pärast tasude maksmist.

2.   Kui hindav pädev asutus on saanud osalejalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohase toimiku, kuid ei ole seda vastavalt kõnealuse määruse artiklile 13 veel täielikuks tunnistanud, kinnitab hindav pädev asutus taotluse hiljemalt 3. jaanuariks 2015.

3.   Hindav pädev asutus ei hinda lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel esitatud andmete või põhjenduste kvaliteeti ega nõuetele vastavust.

4.   Kui taotlus ei ole hindava pädeva asutuse arvates täielik, teavitab ta osalejat sellest, millist lisateavet on vaja taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku tähtaja. Nimetatud tähtaeg ei ole tavaliselt pikem kui 90 päeva.

Hindav pädev asutus kinnitab taotluse 30 päeva jooksul alates lisateabe saamisest, kui ta teeb kindlaks, et esitatud lisateave on piisav selleks, et lõikes 2 sätestatud nõue oleks täidetud.

Kui osaleja ei esita nõutud teavet kehtestatud tähtaja jooksul, lükkab hindav pädev asutus taotluse tagasi ning teavitab sellest osalejat ja ametit. Sellisel juhul makstakse osa määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõigete 1 ja 2 kohaselt makstud tasudest tagasi.

Taotluse kinnitamisel teavitab hindav pädev asutus viivitamata osalejat, ametit ja teisi pädevaid asutusi, märkides ära kinnitamise kuupäeva.

Artikkel 6

Taotluste hindamine

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a)

taotlus on artikli 5 kohaselt kinnitatud;

b)

hindav pädev asutus on toimiku vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklile 13 täielikuks tunnistanud, kuid ei ole veel esitanud komisjonile kõnealuse määruse artikli 14 lõike 4 kohast pädeva asutuse aruannet;

c)

amet on määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 1., 2., 3., 4. või 5. kategooriasse lisamise taotluse vastavalt artikli 4 lõikele 2 vastuvõetuks tunnistanud ja artikli 4 lõike 4 kohased tasud on ära makstud.

2.   Hindav pädev asutus hindab taotlust vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 4 ja 5, hinnates sealhulgas vajaduse korral kõiki andmenõuete kohandamise ettepanekuid, mis on esitatud vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 3, ning esitab ametile hindamisaruande ja hindamise põhjal tehtud järeldused.

3.   Kui sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetab mitu osalejat, koostab hindav pädev asutus ainult ühe hindamisaruande. Hindamisaruanne ja järeldused edastatakse tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a)

365 päeva alates lõike 1 punktis a osutatud viimasest kinnitamisest, lõike 1 punktis b osutatud täielikuks tunnistamisest või lõike 1 punktis c osutatud tasude maksmisest seoses asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooniga;

b)

III lisas sätestatud tähtajad.

4.   Enne ametile oma järelduste esitamist annab hindav pädev asutus osalejale võimaluse esitada 30 päeva jooksul kirjalikke märkusi hindamisaruande ja hindamise põhjal tehtud järelduste kohta. Hindav pädev asutus võtab kõnealuseid märkusi hindamistulemuste lõplikul vormistamisel nõuetekohaselt arvesse.

5.   Kui selgub, et hindamiseks on vaja lisateavet, palub hindav pädev asutus osalejal esitada kõnealune teave kindlaksmääratud aja jooksul ning teavitab sellest ametit.

Lõikes 3 osutatud 365 päeva pikkune periood peatatakse alates teabenõude esitamise kuupäevast kuni teabe saamise kuupäevani. Kui see ei tulene nõutavate andmete iseloomust või erakorralistest asjaoludest, ei ületa kõnealune peatamine järgmist tähtaega:

a)

365 päeva juhtudel, kus lisateave on seotud küsimustega, mida ei ole käsitletud direktiivis 98/8/EÜ ega selle direktiivi kohaldamise praktikas;

b)

muudel juhtudel 180 päeva.

6.   Kui hindav pädev asutus leiab, et sama toimeainet või muid toimeaineid sisaldavate biotsiidide kasutamine võib avaldada inimeste ja loomade tervist või keskkonda kahjustavat kumulatiivset mõju, dokumenteerib ta oma seisukohad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (8) XV lisa II jao punkti 3 asjakohastes osades sätestatud nõuetega ning lisab need oma järeldustele.

7.   Pärast ohtude hindamise lõpuleviimist teeb hindav pädev asutus põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt lõike 3 kohaselt hindamisaruande esitamise ajal vastavalt vajadusele järgmist:

a)

esitab ametile määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõike 1 kohase ettepaneku, kui ta leiab, et üks nimetatud määruse artikli 36 lõikes 1 osutatud kriteeriumidest on täidetud ja seda ei ole nimetatud määruse VI lisa 3. osas nõuetekohaselt käsitletud;

b)

konsulteerib ametiga, kui ta leiab, et üks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktis d või e sätestatud kriteeriumidest või nimetatud määruse artikli 10 lõike 1 punktis d sätestatud tingimus on täidetud ja seda ei ole määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisas või nimetatud määruse artikli 59 lõikes 1 osutatud kandidaatainete loetelus nõuetekohaselt käsitletud.

Artikkel 7

Ameti arvamus

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a)

hindav pädev asutus on esitanud artikli 6 lõike 2 kohase hindamisaruande ja vajaduse korral artikli 6 lõike 7 kohase ettepaneku või konsultatsioonidokumendi;

b)

pädeva asutuse aruanne on vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõikele 4 komisjonile esitatud, kuid alaline biotsiidide komitee ei ole hindamisaruannet vastavalt nimetatud määruse artikli 15 lõikele 4 veel läbi vaadanud.

2.   Aruande vastuvõtmisel koostab amet ja esitab komisjonile arvamuse aine ja tooteliigi kombinatsiooni heakskiitmise või selle määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 1., 2., 3., 4., 5. või 6. kategooriasse lisamise või nii ühe kui ka teise kohta, võttes arvesse hindava pädeva asutuse järeldusi.

Amet alustab arvamuse koostamist tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a)

kolm kuud alates aruande vastuvõtmisest;

b)

III lisas sätestatud tähtajad.

Amet esitab arvamuse komisjonile 270 päeva jooksul alates arvamuse koostamise alguskuupäevast.

Artikkel 8

Asendamisele kuuluvad toimeained

1.   Artikli 7 lõike 2 kohase arvamuse koostamisel teeb amet kindlaks, kas toimeaine vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõikes 1 loetletud mis tahes kriteeriumile, ja käsitleb seda küsimust oma arvamuses.

2.   Enne arvamuse esitamist komisjonile teeb amet, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 66 ja 67 kohaldamist, võimalikke asendamisele kuuluvaid toimeaineid käsitleva teabe kuni 60 päevaks üldsusele kättesaadavaks, et huvitatud kolmandad isikud saaksid selle ajavahemiku jooksul esitada asjakohast teavet, sealhulgas teavet olemasolevate asendusainete kohta. Amet võtab laekunud teavet oma arvamuse lõplikul vormistamisel nõuetekohaselt arvesse.

3.   Kui toimeaine on heaks kiidetud ja vastab ühele määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidest, määratletakse see nimetatud määruse artikli 89 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vastu võetud määruses kui asendamisele kuuluv toimeaine.

Artikkel 9

Komisjoni otsus

Komisjon koostab ametilt artikli 7 lõike 2 kohase arvamuse laekumisel põhjendamatu viivituseta eelnõu otsuse vastuvõtmiseks vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikele 1 või vajaduse korral nimetatud määruse artikli 28 lõikele 1.

3. PEATÜKK

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI OSADE MUUDATUSED

Artikkel 10

Osalejatega ühinemine või nende väljavahetamine vastastikuse kokkuleppe alusel

1.   Osaleja rolli võib vastastikuse kokkuleppe alusel üle võtta või seda olemasoleva osaleja ja osaleda soovija vahel jagada, kui osaleda soovijal on õigus osutada kõikidele olemasoleva osaleja esitatud või tema osutatud andmetele.

2.   Osaleda soovija ja olemasolev osaleja esitavad määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 71 osutatud biotsiidiregistri (edaspidi „register”) kaudu käesoleva artikli kohase teatise ühiselt ametile ning lisavad sellele kõik asjakohased teabekasutusnõusolekud.

3.   Lõikele 2 vastava teatise saamisel ajakohastab amet osaleja isiku kohta registrisse kantud teabe.

4.   Liidus asutatud isik, kes on käesoleva artikli kohaselt osaleja rolli üle võtnud või sellega ühinenud, loetakse olevat esitanud määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 95 nõutava toimiku või nõusoleku toimikus oleva teabe kasutamiseks.

Artikkel 11

Osalejate loobumine

1.   Osaleja loetakse olevat läbivaatamisprogrammi raames toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni toetamisest loobunud järgmistel juhtudel:

a)

kui ta on registri kaudu teavitanud ametit või hindavat pädevat asutust oma loobumiskavatsusest;

b)

kui ta ei ole artikli 3 lõikes 2 määratletud tähtaja jooksul taotlust esitanud;

c)

kui tema taotlus on vastavalt artikli 4 lõikele 1 või 4 või artikli 5 lõikele 4 tagasi lükatud;

d)

kui ta ei ole artikli 6 lõikes 5 määratletud tähtaja jooksul lisateavet esitanud;

e)

kui ta ei ole muul põhjusel maksnud hindavale pädevale asutusele või ametile nõuetekohaseid tasusid.

2.   Loobumine loetakse õigeaegseks, kui see ei toimu pärast kuupäeva, mil hindav pädev asutus esitab käesoleva määruse artikli 6 lõike 4 kohaselt taotlejale pädeva asutuse aruande.

Artikkel 12

Õigeaegse loobumise tagajärjed

1.   Kui hindav pädev asutus on õigeaegsest loobumisest teadlik, kuid amet ei ole, teavitab hindav pädev asutus põhjendamatu viivituseta sellest registri kaudu ametit.

2.   Kui amet on õigeaegsest loobumisest teadlik, ajakohastab ta osaleja isiku kohta registrisse kantud teabe.

3.   Kui läbivaatamisprogrammis osalemisest loobuvad õigel ajal kõik sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetavad osalejad ja kui osaleja roll seoses asjaomase kombinatsiooniga on varem üle võetud, teavitab amet sellest registri kaudu komisjoni.

Artikkel 13

Toimeainete uuesti määratlemine

1.   Kui olemasoleva toimeaine hindamise põhjal ei saa teha järeldusi II lisas esitatud määratlusele vastava aine kohta, kehtestab hindav pädev asutus pärast asjaomase osalejaga konsulteerimist toimeaine uue määratluse. Hindav pädev asutus teavitab sellest ametit.

2.   Amet ajakohastab aine määratluse kohta registrisse kantud teabe.

Artikkel 14

Osaleja rolli ülevõtmine

1.   Amet avaldab avaliku kutse osaleja rolli ülevõtmiseks seoses asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooniga järgmistel juhtudel:

a)

kui kõik sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetavad osalejad on vastavalt artiklile 11 osalemisest õigel ajal loobunud ja kui osaleja rolli seoses asjaomase kombinatsiooniga ei ole varem üle võetud;

b)

pärast artikli 13 kohast uuesti määratlemist; sellisel juhul on kutse seotud üksnes ainega, mis vastab II lisas esitatud olemasolevale määratlusele, kuid mitte aine uuele määratlusele.

2.   Iga isik võib 12 kuu jooksul alates lõikes 1 nimetatud kutse avaldamise kuupäevast esitada kõnealuse kombinatsiooni kohta artikli 17 kohase teatise.

3.   Iga isik võib 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva teatada artikli 17 kohaselt aine ja tooteliigi kombinatsioonist, mis on kantud II lisa 2. osasse.

Artikkel 15

Läbivaatamisprogrammi lisamiseks sobivad aine ja tooteliigi kombinatsioonid

Kui määruse (EL) nr 528/2012 reguleerimisalasse kuuluv turulelastav biotsiid sisaldab muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või selles tekib olemasolev toimeaine, mida ei ole seoses asjaomase tooteliigiga heaks kiidetud ega läbivaatamisprogrammi lisatud ja mida ei ole kantud kõnealuse määruse I lisasse, võib selle aine seoses asjaomase tooteliigiga läbivaatamisprogrammi lisada ühel järgmistest põhjustest:

a)

isik, kes toote turule laseb, on juhindunud direktiivi 98/8/EÜ artikli 26 või määruse (EL) nr 528/2012 artikli 81 kohaselt määratud pädeva asutuse või komisjoni avaldatud suunisest või nende esitatud kirjalikust nõuandest, kui kõnealune suunis või nõuanne andis objektiivselt põhjendatud aluse arvata, et toode ei kuulu direktiivi 98/8/EÜ või määruse (EL) nr 528/2012 reguleerimisalasse või et asjaomase tooteliigi puhul on toimeainest teatatud, ja kui see suunis või nõuanne on hiljem määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsuses või komisjoni avaldatud uutes autoriteetses suunistes läbi vaadatud;

b)

aine suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklis 6 toidule ja söödale kehtestatud erand;

c)

tulenevalt asjaomaste tooteliikide määratluse muutmisest kuulub asjaomane biotsiid vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 tooteliiki, mis erineb tooteliigist, millesse see kuulus vastavalt direktiivile 98/8/EÜ, ning sisaldab ainet, mis on lisatud läbivaatamisprogrammi seoses algse tooteliigiga, kuid mitte seoses uue tooteliigiga.

Artikkel 16

Teatamise huvi deklareerimine

1.   Iga isik, kes on huvitatud asjaomasest aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatamisest, esitab deklaratsiooni oma huvi kohta teatada ainest, mis on artikli 15 alusel sobiv läbivaatamisprogrammi lisamiseks, ja edastab deklaratsiooni registri kaudu ühele järgmistest adressaatidest:

a)

komisjonile hiljemalt 12 kuud pärast artikli 15 punktis a osutatud otsuse või suunise avaldamise kuupäeva;

b)

ametile hiljemalt 30. oktoober 2015 artikli 15 punktis b osutatud juhtudel;

c)

komisjonile hiljemalt 30. oktoober 2015 artikli 15 punktis c osutatud juhtudel.

2.   Deklaratsioonis märgitakse ära asjaomane aine ja tooteliigi kombinatsioon. Artikli 15 punktis a osutatud juhtudel esitatakse deklaratsioonis tõendatud põhjendused, millest nähtub, et kõik kõnealuses punktis loetletud tingimused on täidetud.

3.   Kui deklaratsioon on esitatud vastavalt artikli 15 punktis a või c osutatud juhule ja komisjon jõuab liikmesriikidega konsulteerides järeldusele, et lõiget 6 ei kohaldata ja et artikli 15 punktis a loetletud teatamistingimused on vajaduse korral täidetud, teavitab ta sellest ametit.

4.   Kui deklaratsioon on esitatud vastavalt artikli 15 punktis b osutatud juhule või kui komisjon on vastavalt lõikele 3 ametit teavitanud, teeb amet kõnealuse teabe üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks, märkides ära asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooni. Käesolevas määruses käsitatakse määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 3a lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt avaldatud teavet käesoleva lõike kohaselt avaldatud teabena.

5.   Iga isik, kes on huvitatud asjaomasest aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatamisest, võib kuue kuu jooksul pärast lõikes 4 osutatud teabe avaldamise kuupäeva teha seda vastavalt artiklile 17.

6.   Artikli 15 punktides a ja c osutatud juhtudel loetakse, et osaleja on aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatanud ja sellest ei pea enam täiendavalt teatama, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane toimeaine on juba lisatud läbivaatamisprogrammi;

b)

üks hindavale liikmesriigile asjaomase toimeaine kohta esitatud toimikutest juba sisaldab kõiki asjaomase tooteliigi hindamiseks nõutavaid andmeid;

c)

kõnealuse toimiku esitanud osaleja teatab oma huvist toetada asjaomast aine ja tooteliigi kombinatsiooni.

Artikkel 17

Teavitamise kord

1.   Artikli 14 lõigete 2 ja 3 ning artikli 16 lõike 5 kohased teatised esitatakse ametile registri kaudu.

2.   Teatis esitatakse IUCLIDi vormingus. See sisaldab I lisas osutatud teavet.

3.   Kui II lisas ei ole asjaomase toimeaine puhul hindavat pädevat asutust märgitud, teavitab teatise esitaja ametit selle pädeva asutuse nimest, kelle ta on valinud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 81 kohaselt määratud pädevate asutuste seast, ja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et kõnealune pädev asutus on nõus toimikut hindama.

4.   Teatise saamisel teavitab amet sellest komisjoni ja teavitab teatise esitajat määruse (EL) nr 564/2013 kohaselt makstavatest tasudest. Kui teatise esitaja ei ole 30 päeva jooksul alates kõnealuse teabe laekumisest tasusid ära maksnud, lükkab amet teatise tagasi ning teavitab sellest teatise esitajat ja komisjoni.

5.   Tasude laekumisel kontrollib amet 30 päeva jooksul, kas teatis vastab lõike 2 nõuetele. Kui teatis ei vasta nendele nõuetele, annab amet teatise esitajale 30 päeva selle täiendamiseks või parandamiseks. Selle 30-päevase ajavahemiku möödudes tunnistab amet 30 päeva jooksul teatise lõike 2 nõuetele vastavaks või lükkab selle tagasi ning teavitab sellest teatise esitajat ja komisjoni.

6.   Lõike 4 või 5 kohaselt tehtud ameti otsuse kohta võib esitada määruse (EL) nr 528/2012 artikli 77 kohase kaebuse.

7.   Kui teatis tunnistatakse lõike 5 kohaselt nõuetele vastavaks, teeb amet viivitamata järgmist:

a)

kui teatis on esitatud vastavalt artikli 14 lõikele 2 või 3, ajakohastab registrisse kantud teabe seoses osaleja isikuga ja vajaduse korral ainega;

b)

kui teatis on esitatud vastavalt artikli 16 lõikele 5, teavitab nõuetele vastavusest komisjoni.

Artikkel 18

Läbivaatamisprogrammi lisamine

Kui artikli 16 lõike 6 kohaselt loetakse, et aine ja tooteliigi kombinatsioonist on teatatud, või kui amet teavitab artikli 17 lõike 7 punkti b kohaselt nõuetele vastavusest komisjoni, lisab komisjon aine ja tooteliigi kombinatsiooni läbivaatamisprogrammi.

Artikkel 19

Teave ainete kohta, mida läbivaatamisprogramm enam ei hõlma

Kui artikli 16 lõikes 5 osutatud tähtaja jooksul ei ole teatist laekunud või kui nimetatud artiklis osutatud teatis on laekunud ja amet on selle seejärel artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt tagasi lükanud, teavitab amet sellest registri kaudu liikmesriike ja avaldab selle teabe elektrooniliselt.

Artikkel 20

Komisjoni otsused ainete kohta, mida läbivaatamisprogramm enam ei hõlma

Komisjon koostab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kolmanda lõigu kohase heakskiitmata jätmise otsuse eelnõu järgmistel juhtudel:

a)

kui amet teavitab komisjoni kõikide osalejate õigeaegsest loobumisest vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõikele 3;

b)

kui ükski isik ei ole käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 või 3 sätestatud tähtaja jooksul teatist esitanud või kui teatis on esitatud ja artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt tagasi lükatud;

c)

kui käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 või 3 sätestatud tähtaja jooksul on esitatud teatis, mis on artikli 17 lõike 5 kohaselt tunnistatud nõuetele vastavaks, kuid aine määratlus teatises hõlmab vaid osa käesoleva määruse II lisas esitatud olemasolevast määratlusest.

Esimese lõigu punktis c osutatud juhul hõlmab heakskiitmata jätmise otsuse eelnõu mis tahes ainet, mille suhtes kehtib käesoleva määruse II lisas esitatud olemasolev määratlus, kuid mida teatis ega ükski heakskiitmise otsus ei hõlma.

4. PEATÜKK

ÜLEMINEKUMEETMED

Artikkel 21

Artiklis 15 osutatud aineid käsitlevad üleminekumeetmed

1.   Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, millele on osutatud artikli 15 punktides b ja c. Sellistel juhtudel:

a)

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks pärast 24 kuu möödumist käesoleva määruse jõustumise kuupäevast;

b)

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 30 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2.   Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, millele on osutatud artikli 15 punktis a. Sellistel juhtudel:

a)

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks alates 24 kuu möödumisest tähtpäevast, mis on järgmistest tähtpäevadest hiliseim:

i)

käesoleva määruse jõustumise kuupäev;

ii)

artikli 15 punktis a osutatud otsusest või suunisest teatamise või avaldamise kuupäev;

b)

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 30 kuu jooksul alates tähtpäevast, mis on järgmistest tähtpäevades hiliseim:

i)

käesoleva määruse jõustumise kuupäev;

ii)

artikli 15 punktis a osutatud otsusest või suunisest teatamise või valdamise kuupäev.

3.   Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, mille kohta amet on seoses asjaomase tooteliigiga avaldanud teabe vastavalt artikli 16 lõikele 4. Sellistel juhtudel:

a)

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks alates 12 kuu möödumisest kuupäevast, mil amet on artiklis 19 osutatud teabe elektrooniliselt avaldanud;

b)

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 18 kuu jooksul alates nimetatud teabe avaldamise kuupäevast.

Artikkel 22

Oluline kasutus

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kohaldamist, võib liikmesriik 18 kuu jooksul olemasoleva toimeaine heakskiitmata jätmise otsuse kuupäevast esitada komisjonile põhjendatud taotluse erandi tegemiseks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 2 teisest lõigust, kui liikmesriik leiab, et asjaomane olemasolev toimeaine on ühel nimetatud määruse artikli 5 lõike 2 esimese lõigu punktis b või c osutatud põhjustest hädavajalik.

2.   Erandit taotlev liikmesriik esitab põhjendatud taotluse ametile registri kaudu. Kui taotlus sisaldab konfidentsiaalset teavet, esitab liikmesriik samal ajal ka mittekonfidentsiaalse versiooni.

3.   Amet teeb taotluse või vajaduse korral mittekonfidentsiaalse versiooni üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks. Liikmesriigid või kõik muud isikud võivad esitada oma märkusi avaldamisele järgneva 60 päeva jooksul.

4.   Komisjon võib pärast laekunud märkuste arvessevõtmist teha erandi määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 2 teisest lõigust ning lubada teha taotluse esitanud liikmesriigi turul kättesaadavaks ja kasutada selles liikmesriigis biotsiide, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes asjaomast toimeainet või milles tekib asjaomane toimeaine, kui järgitakse siseriiklikke eeskirju ning lõikes 5 sätestatud tingimusi ja kõiki komisjoni kehtestatud lisatingimusi.

5.   Liikmesriik, kellele erand tehakse:

a)

tagab, et jätkuv kasutamine piirdub üksnes selliste juhtude ja sellise ajavahemikuga, mille puhul on täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused;

b)

kehtestab asjakohased riskileevendusmeetmed, et minimeerida inimeste ja loomade kokkupuudet asjaomase toimeainega ja selle mõju keskkonnale;

c)

tagab, et püütakse leida alternatiive või et määruse (EL) nr 528/2012 artikli 7 kohaselt esitatav asjaomase toimeaine heakskiitmise taotlus koostatakse õigel ajal enne erandi kehtivusaja lõppemist.

5. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1451/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kõnealusele määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 24

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(4)  Kohtuasi C-420/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. märtsi 2012. aasta otsus (Landgericht Hamburgi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Söll GmbH vs. Tetra GmbH (biotsiidide turulelaskmine — direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 lõike 1 punkt a — mõiste „biotsiidid” — toode, mis põhjustab kahjulike organismide helvestumist neid hävitamata ega tõrjumata ega kahjutuks muutmata).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord (ELT L 32, 1.2.2014, lk 3).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 564/2013, 18. juuni 2013, Euroopa Kemikaaliametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) kohaselt makstavate tasude kohta (ELT L 167, 19.6.2013, lk 17).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


I LISA

Artikli 17 kohasele teatisele esitatavad teabenõuded

Artikli 17 kohane teatis sisaldab järgmist teavet:

1)

tõendus selle kohta, et asjaomane aine on olemasolev toimeaine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti d tähenduses;

2)

teatisega hõlmatud tooteliik/-liigid;

3)

teave uuringute kohta, mis on tellitud heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotlemiseks, ning selliste uuringute eeldatav lõpuleviimise kuupäev;

4)

järgmistes punktides osutatud teave:

a)

keemiliste ainete puhul määruse (EL) nr 528/2012 II lisa 1. jaotise tabeli punktid 1, 2 ja 7.1–7.5;

b)

mikroorganismide puhul määruse (EL) nr 528/2012 II lisa 2. jaotise tabeli punktid 1, 2 ja 6.1–6.4;

5)

kui teatis esitatakse artikli 15 punktis a osutatud juhul, tõendus selle kohta, et asjaomane aine on teatise esitamise või nimetatud punktis osutatud otsusest või suunistest teatamise või nende avaldamise kuupäeval asjaomasesse tooteliiki kuuluva biotsiidi toimeainena turul kättesaadav.


II LISA

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI LISATUD AINE JA TOOTELIIGI KOMBINATSIOONID SEISUGA 4. AUGUST 2014

1. OSA

Toetatavad toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid seisuga 4. august 2014, ei hõlma ühtki nanomaterjali peale nende, mida on sõnaselgelt nimetatud kannetes 1017 ja 1019

Kande number

Aine nimetus

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehüüd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleeter (piperonüülbutoksiid/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopool

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Klorokresool

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Etanool

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Sipelghape

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propaan-2-ool

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Salitsüülhape

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propaan-1-ool

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etüleenoksiid

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Sidrunhape

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glükoolhape

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Peräädikhape

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-piimhape

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahüdro-2-isopropenüül-8,9-dimetoksükromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromeen-6-oon (rotenoon)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Sümkloseen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenüül-2-ool

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

3-fenüülprop-2-enaal (kaneelaldehüüd)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniool

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glüoksaal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenhape (sorbiinhape)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutaraal (glutaaraldehüüd)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Klorofeen

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksüetanool

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Tsetüülpüridiiniumkloriid

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Süsinikdioksiid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Naatriumdimetüülarsinaat (naatriumkakodülaat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Naatriumtosüülklooramiid (kloramiin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Naatrium-2-bifenülaat

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(triklorometüültio)ftaalimiid (folpeet)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Tiraam

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Naatriummetaam

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiasool-4-üül-1H-bensimidasool (tiabendasool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroon

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Tsüaanamiid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahüdro-3,5-dimetüül-1,3,5-tiadiasiin-2-tioon (dasomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N-(p-tolüül)metaansulfeenamiid (tolüülfluaniid)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutriin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(diklorofluorometüültio)-N′,N′-dimetüül-N-fenüülsulfamiid (diklofluaniid)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Vasktiotsüanaat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül-(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-tetrametriin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Kaltsiumdihüdroksiid/kaltsiumhüdroksiid/kaustiline lubi/kustutatud lubi

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Kaltsiumoksiid/lubi/põletatud lubi/kustutamata lubi

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Divaskoksiid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-butanoonperoksiid

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinuroon

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metüülbensamiid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Naatriumdikloroisotsüanuraatdihüdraat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Naatriumtrokloseen

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Metsetrooniumetüülsulfaat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triklosaan

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etüleendioksü)dimetanool (etüleenglükooli ja paraformaldehüüdi reaktsiooni saadused (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5(1H,3H)-dioon (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N,N′-metüleenbismorfoliin (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Metüleenditiotsüanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hõbe

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Vask

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Vääveldioksiid

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Naatriumbromiid

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Naatriumhüpoklorit

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vesinikperoksiid

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hõbenitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinaatriumperoksodisulfaat/naatriumpersulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Kaltsiumhüpoklorit

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammooniumsulfaat

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Püretriinid ja püretroidid

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Kloordioksiid

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendasiim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Ammooniumbromiid

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Tsinkpüritioon

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodetsüülguanidiinmonovesinikkloriid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Kaalium-2-bifenülaat

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Broomkloriid

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bensüüloksü)metanool

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

Bis(1-hüdroksü-1H-püridiin-2-tionato-O,S)vask (vaskpüritioon)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

Naatrium-p-kloro-m-kresolaat

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glükoonhappe ja N,N′′-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bensotiasool-2-üültio)metüültiotsüanaat (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metüül-4-okso-3-(prop-2-ünüül)tsüklopent-2-een-1-üül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (pralletriin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat (kaaliumsorbaat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

α,α′,α′′-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanool (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetüüloktadetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-tert-butüül-N-tsüklopropüül-6-(metüültio)-1,3,5-triasiin-2,4-diamiin (tsübutriin)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (BCDMH/bromoklorodimetüülhüdantoiin)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüülkarbamiid/isoproturoon

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool (imasaliil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksasolo[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül]-O,O-dimetüültiofosfaat (asametifoss)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-bromo-2-(bromometüül)pentaandinitriil (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Kaltsiummagneesiumoksiid/dolomiitlubi

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Kaltsiummagneesiumtetrahüdroksiid/kaltsiummagneesiumhüdroksiid/kustutatud dolomiitlubi

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

α-tsüano-3-fenoksübensüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (tsüfenotriin)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetüültetradetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Cis- ja trans-p-mentaan-3,8-diooli segu (tsitriodiool)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (tsüpermetriin)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (permetriin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-etünüül-2-metüülpent-2-enüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (empentriin)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hüdroksümetüül)fosfooniumsulfaat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool (propikonasool)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Kookosalküültrimetüülammooniumkloriid (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktüülisotiasool-3(2H)-oon (4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksü)fenüül]amino]karbonüül]bensamiid (triflumuroon)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-metüleenbis[5-metüüloksasolidiin] (oksasolidiin/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-tsüklopropüül-1,3,5-triasiin-2,4,6-triamiin (tsüromasiin)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

α-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (tsüflutriin)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

C12–16-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12–16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC (C8–10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaarsete bensüül-C12–18-alküüldimetüülammooniumiühendite soolad 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon-1,1-dioksiidiga (1: 1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10–16-alküüldimetüülamiinide N-oksiidid

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Magneesiummonoperoksüftalaatheksahüdraat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

India neemipuu ekstrakt

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

C12–14-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

C12–14-alküületüülbensüülammooniumkloriid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Lavandiin, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandiiniõli

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksü)fenüül)-3-(2,6-difluorobensoüül)karbamiid (heksaflumuroon)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Glutamiinhappe ja N-(C12–14-alküül)propüleendiamiini reaktsiooni saadused (glükoprotamiinid)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaalimido)peroksüheksaanhape (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butüül-benso[d]isotiasool-3-oon (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklorodekaoksiidi kompleks (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hõbenaatriumvesiniktsirkooniumfosfaat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butüül-2-(2-hüdroksüetüül)piperidiin-1-karboksülaat/ikaridiin (ikaridiin)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-kloroallüül)-3,5,7-triasa-1-asoniaadamantaankloriid (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-cis-krüsantemaat; [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-trans-krüsantemaat (imiprotriin)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-kloro-2-(4-klorofenoksü)fenool (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiasool-5-üülmetüül)-3-metüül-2-nitroguanidiin (klotianidiin)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, tüvi ABTS-1743

IT

Mikroorganism

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, tüvi SA3A

IT

Mikroorganism

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganism

Ei kohaldata

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (EINECS 247-500-7) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (EINECS 220-239-6) segu (CMIT/MIT segu)

FR

Segu

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Aktiivkloor: hüpokloorishappe ja naatriumhüpokloriti reaktsiooni saadus in situ

SK

Segu

Ei kohaldata

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Peroksüoktaanhape

FR

Ei kohaldata

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Hõbetseoliit

SE

Ei kohaldata

Ei kohaldata

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoksübensüül-(1R)-cis,trans-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-fenotriin)

IE

Ei kohaldata

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

N-C12–14(paarisarvulised)-alküültrimetüleendiamiinide ja kloroäädikhappe reaktsiooni saadused (amfolüüt 20)

IE

Ei kohaldata

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini broomi ja klooriga reageerimise saadused (DCDMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaandioksiidi ja hõbekloriidi reaktsioonimass

SE

Puudub

Puudub

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini klooriga reageerimise saadused (DCEMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hõbefosfaatklaas

SE

Puudub

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hõbetsinktseoliit

SE

Puudub

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hõbevasktseoliit

SE

Puudub

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Ränidioksiidile adsorbeeritud hõbe (nanomaterjali kujul, mis esineb stabiilse agregaadina, mille esmased osakesed on nanomõõtmetes)

SE

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Ränidioksiid (agregaatidest ja aglomeraatidest koosneva nanomaterjali kujul)

FR

Puudub

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Ränidioksiid (ränidioksiid/kiiselguur)

FR

Taimekaitsevahend

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (4 isomeeri segu: 1R-trans,1R: 1R-trans,1S: 1R-cis,1R: 1R-cis,1S, 4: 4: 1: 1) (d-alletriin)

DE

Taimekaitsevahend

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (2 isomeeri segu: 1R-trans: ainult 1R/S, 1: 3) (esbiotriin)

DE

Taimekaitsevahend

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-kloro-3-püridinüül)metüül)-N′-tsüano-N-metüületaanimidamiid (atseetamipriid)

BE

Taimekaitsevahend

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvaleraat/(S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(S)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat (esfenvaleraat)

PT

Taimekaitsevahend

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1α(S*),3α]-(α)-tsüano-(3-fenoksüfenüül)metüül-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (α-tsüpermetriin)

BE

Taimekaitsevahend

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenüül)-1-etoksümetüül-5-trifluorometüülpürrool-3-karbonitriil (kloorfenapüür)

PT

Taimekaitsevahend

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metüülmetaanamiini (EINECS 204-697-4) ja (klorometüül)oksiraani (EINECS 203-439-8) polümeer/polümeerne kvaternaarne ammooniumkloriid (PQ-polümeer)

HU

Polümeer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

N,N′′′-1,6-heksaandiüülbis[N′-tsüanoguanidiini] (EINECS 240-032-4) ja heksametüleendiamiini (EINECS 204-679-6) polümeeri monovesinikkloriid/polüheksametüleenbiguaniid (monomeer: 1,5-bis(trimetüleen)-guanüülguanidiiniummonovesinikkloriid) (PHMB)

FR

Polümeer

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Polü(heksametüleenbiguaniid)

FR

Polümeer

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didetsüülmetüülammonio)etüül]-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüül)propanaat (sool) (bardap 26)

IT

Polümeer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüülammooniumboraat (polümeerne betaiin)

EL

Polümeer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OSA

Mittetoetatavad toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid seisuga 4. august 2014

Käesoleva lisa käesolev osa hõlmab:

allpool esitatud tabelis loetletud aine ja tooteliigi kombinatsioone, sealhulgas nanomaterjali kujul;

1. osa tabelis loetletud aine ja tooteliigi kombinatsioone mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud kõnealuses tabelis loetletud nanomaterjalid, ja

kõiki 4. augusti 2014. aasta seisuga heaks kiidetud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioone mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud sõnaselgelt heaks kiidetud nanomaterjalid.

Käesolevas osas loetletud aine ja tooteliigi kombinatsioonide ning nanomaterjalide suhtes kohaldatakse artikli 20 kohast heakskiitmata jätmise otsust, kui ükski isik ei esita artikli 14 lõike 3 kohaselt 12 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumiskuupäevast teatist või kui selline teatis artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt tagasi lükatakse.

Kande number

Aine nimetus

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin (uuesti määratletud vastavalt kandele 152)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Tsetalkooniumkloriid (vt kanne 948)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Bensüüldimetüül(oktadetsüül)ammooniumkloriid (vt kanne 948)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Bensododetsiiniumkloriid (vt kanne 948)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Müristalkooniumkloriid (vt kanne 948)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiasool-4-üül-1H-bensimidasool (tiabendasool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didetsüüldimetüülammooniumbromiid (vt kanne 949)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Dimetüüldioktüülammooniumkloriid (vt kanne 949)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Bensüüldodetsüüldimetüülammooniumbromiid (vt kanne 948)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Hõbe

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Ränidioksiid — amorfne

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Vasksulfaat

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Hõbekloriid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Detsüüldimetüüloktüülammooniumkloriid (vt kanne 949)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Bensüüldimetüüloleüülammooniumkloriid (vt kanne 948)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (permetriin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Kvaternaarsete kookosalküülbensüüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Kvaternaarsete dikookosalküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Kvaternaarsete bis(hüdrogeenitud tahkerasvalküül)dimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Kvaternaarsete bensüül-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Kvaternaarsete di-C6–12-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Kvaternaarsete bensüül-C8–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Kvaternaarsete bensüül-C10–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10–16-alküüldimetüülamiinide N-oksiidid

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Kvaternaarsete di-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)heksahüdraat

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Neemipuuekstrakt, välja arvatud Azadirachta indica seemnetest veega ekstraheeritud ja orgaaniliste lahustite abil täiendavalt töödeldud ekstrakt

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Kvaternaarsete bensüül-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite bromiidid (vt kanne 948)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülimidasolidiin-2,4-dioon (uuesti määratletud vastavalt kandele 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool (tebukonasool)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Dimetüüladipaadi, dimetüülglutaraadi ja dimetüülsuktsinaadi vesinikperoksiidiga reageerimise saadused (perestaan)

HU

432-790-1

Ei kohaldata

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid/bensalkooniumkloriid (vt kanne 948)

 

Segu

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Kvaternaarsete dialküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastunud või küllastumata C6–18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid (DDAC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Kvaternaarsete alküültrimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastunud või küllastumata C8–18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid (TMAC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Kvaternaarsete bensüülalküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastunud või küllastumata C8–22-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või hüdroksiidid (BKC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoksübensüül-(1R)-cis,trans-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-fenotriin)

IE

Ei kohaldata

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Kvaternaarsete bensüül-C12–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 671 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Kvaternaarsete bensüül-C12–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 667 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Kvaternaarsete C12–14-alküül[(etüülfenüül)metüül]dimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 725 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Kvaternaarsete bensüül-C12–14-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 724 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Hõbe-tsink-alumiinium-boorfosfaatklaas/hõbeda- ja tsingisisaldusega klaasioksiid

SE

Ei kohaldata

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Kvaternaarsete di-C8–10-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 673 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Kvaternaarsete kookosalküültrimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 635 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Alumiiniumnaatriumsilikaadi-hõbeda-tsingi kompleks/hõbetsinktseoliit

SE

Ei kohaldata

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±)-1-(β-allüüloksü-2,4-diklorofenüületüül)imidasool (tehniline imasaliil)

DE

Taimekaitsevahend

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III LISA

Tähtajad

Tooteliigid

Artikli 6 lõike 3 punkti b kohased hindamisaruande esitamise tähtajad

Artikli 7 lõike 2 punkti b kohased arvamuse koostamise alustamise tähtajad

8, 14, 16, 18, 19 ja 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 ja 5

31.12.2016

31.3.2017

1 ja 2

31.12.2018

31.3.2019

6 ja 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 ja 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 ja 22

31.12.2022

31.9.2023


10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1063/2014,

7. oktoober 2014,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merlangi püük VIII püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

42/TQ43

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

WHG/08.

Liik

Merlang (Merlangius merlangus)

Piirkond

VIII püügipiirkond

Kuupäev

13.9.2014


10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1064/2014,

7. oktoober 2014,

millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIf ja VIIg püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

41/TQ43

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

SOL/7FG.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

VIIf ja VIIg

Kuupäev

11.9.2014


10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1065/2014,

7. oktoober 2014,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIII, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

43/TQ43

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

PLE/8/3411

Liik

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

Piirkond

VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

Kuupäev

13.9.2014


10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1066/2014,

9. oktoober 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. oktoober 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

305,5

MK

57,4

XS

75,9

ZZ

146,3

0707 00 05

MK

29,8

TR

95,4

ZZ

62,6

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

113,6

BR

84,6

CL

104,9

IL

102,2

TR

126,7

UY

58,0

ZA

138,9

ZZ

104,1

0806 10 10

BR

151,1

MK

31,8

TR

134,4

ZZ

105,8

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

76,3

NZ

132,8

US

192,8

ZA

121,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

95,2

TR

124,7

ZZ

110,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. oktoober 2014,

millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses veiste infektsioosse rinotrahheiidi tõrje kontrolli programmi heakskiitmisega Belgias ja veiste infektsioossest rinotrahheiidist vaba staatusega Tüüringi liidumaal Saksamaal

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7113 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/703/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud eeskirjad liidus veistega kauplemise kohta. Kõnealuse direktiivi artiklis 9 on sätestatud, et liikmesriik, kellel on mõne kõnealuse direktiivi E II lisas loetletud nakkushaiguse jaoks kohustuslik riiklik kontrolliprogramm, võib esitada nimetatud programmi komisjonile heakskiitmiseks. Kõnealune nakkushaiguste loetelu sisaldab veiste infektsioosset rinotrahheiiti. Veiste infektsioosne rinotrahheiit on veiste herpesviiruse 1. tüübi (BHV1) nakkuse üks kõige selgemaid kliinilisi ilminguid.

(2)

Direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 9 on ka sätestatud, kuidas kindlaks määrata võimalikud liidusiseses kaubanduses nõutavad lisatagatised.

(3)

Direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 10 on sätestatud, et kui liikmesriik leiab, et tema territooriumil või osal sellest ei esine mõnda kõnealuse direktiivi E II lisas loetletud haigustest, esitab ta komisjonile asjakohased tõendavad dokumendid. Kõnealuses artiklis on ka sätestatud, kuidas kindlaks määrata võimalikud liidusiseses kaubanduses nõutavad lisatagatised.

(4)

Komisjoni otsusega 2004/558/EÜ (2) on heaks kiidetud BHV1 kontrolli ja tõrje programmid, mille on esitanud kõnealuse otsuse I lisas loetletud liikmesriigid seoses selles lisas nimetatud piirkondadega, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9.

(5)

Peale selle on otsuse 2004/558/EÜ II lisas loetletud liikmesriikide piirkonnad, mida peetakse BHV1 nakkusest vabaks ja mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklile 10.

(6)

Belgia on komisjonile esitanud programmi BHV1 nakkuse tõrjeks kogu oma territooriumil. Nimetatud programm vastab direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 lõikes 1 sätestatud tingimustele. Kõnealuses programmis on sätestatud veiste riigisisese liikumise eeskirjad, mis on samaväärsed teatavates liikmesriikides või nende piirkondades varem rakendatud meetmetega, mis olid nendes liikmesriikides või piirkondades haiguse tõrjel edukad.

Belgia esitatud programm ja vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklile 9 esitatud lisatagatised tuleks heaks kiita.

(7)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2004/558/EÜ I lisa.

(8)

Praegu on kõik Saksamaa piirkonnad, v.a Baieri liidumaa, loetletud otsuse 2004/558/EÜ I lisas. Baieri liidumaa on BHV1 nakkusest vaba ja on seega loetletud kõnealuse otsuse II lisas.

(9)

Saksamaa on nüüd esitanud komisjonile tõendavad dokumendid, et pidada Tüüringi liidumaa BHV1 nakkusest vabaks, ning direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 kohased lisatagatised.

Pärast kõnealuse liikmesriigi esitatud tõendusmaterjali hindamist leiti olevat asjakohane jätta Tüüringi liidumaa välja otsuse 2004/558/EÜ I lisast ning kanda see kõnealuse otsuse II lisas esitatud loetellu ja laiendada Tüüringi liidumaale direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 kohased lisatagatised.

(10)

Seepärast tuleks otsuse 2004/558/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(11)

Seepärast tuleks otsust 2004/558/EÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  Komisjoni otsus 2004/558/EÜ, 15. juuli 2004, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud lisatagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (ELT L 249, 23.7.2004, lk 20).


LISA

Otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi osas kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9

Belgia

Kõik piirkonnad

Tšehhi Vabariik

Kõik piirkonnad

Saksamaa

Kõik piirkonnad, välja arvatud Baieri liidumaa ja Tüüringi liidumaa

Itaalia

Friuli-Venezia Giulia maakond

Valle d'Aosta maakond

Trento autonoomne provints

II LISA

Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi osas kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 10

Taani

Kõik piirkonnad

Saksamaa

Baieri liidumaa

Tüüringi liidumaa

Itaalia

Bolzano autonoomne provints

Austria

Kõik piirkonnad

Soome

Kõik piirkonnad

Rootsi

Kõik piirkonnad


10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. oktoober 2014,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loeteluga

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 7139 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/704/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 20 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 6 lõike 4 teise lõigu teist lauset ja artikli 6 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (4) on sätestatud loetelu piirikontrollipunktidest, mis on heaks kiidetud kooskõlas direktiividega 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ. See loetelu on esitatud kõnealuse otsuse I lisas.

(2)

Taani on teatanud, et Koldingis paiknevat piirikontrollipunkti käsitlev kanne tuleks selle liikmesriigi kannete loetelust välja jätta. Saksamaa on teatanud, et Düsseldorfis paiknevat piirikontrollipunkti käsitlev kanne tuleks selle liikmesriigi kannete loetelust välja jätta. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud kannete loetelu kõnealuste liikmesriikide puhul vastavalt muuta.

(3)

Pärast Hispaania ja Madalmaade esitatud teadet tuleks Hispaanias Barcelonas, Gran Canarial ja Tenerife Suri lennujaamas ning Madalmaades Rotterdami sadamas paiknevaid piirikontrollipunkte käsitlevaid kandeid otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus muuta.

(4)

Komisjoni audititalituse (mida varem nimetati komisjoni järelevalvetalituseks) ning Toidu- ja Veterinaarameti (FVO) korraldatud rahuldava tulemusega auditi põhjal võib Gröönimaal Nuukis paikneva piirikontrollipunkti heaks kiita seoses kõigi tootekategooriatega, mis on ette nähtud muuks kui inimtarbeks. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud asjakohast kannet kõnealuse piirikontrollipunkti kohta vastavalt muuta.

(5)

FVO tegi auditeid Horvaatias ning esitas seejärel mõned soovitused asjaomasele liikmesriigile. Horvaatia reageeris neile soovitustele nõuetekohaselt, esitades vastava tegevuskava ning muutes Rijeka piirikontrollipunkti heakskiidukategooriaid. Seega tuleks seda piirikontrollipunkti käsitlevat kannet otsuse 2009/821/EÜ I lisas vastavalt muuta.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2009/821/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. oktoober 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  Komisjoni otsus 2009/821/EÜ, 28. september 2009, millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES (ELT L 296, 12.11.2009, lk 1).


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Taanit käsitlevas osas jäetakse Koldingi sadamat käsitlev kanne välja.

2)

Saksamaad käsitlevas osas jäetakse Düsseldorfi lennujaama käsitlev kanne välja.

3)

Hispaaniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

kanne Barcelona lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC (2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)”

 

b)

kanne Gran Canaria lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)”

c)

kanne Tenerife Suri lennujaama kohta asendatakse järgmisega:

„Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O”

4)

Gröönimaad käsitlevas osas asendatakse kanne Nuuki sadama kohta järgmisega:

„Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)”

 

5)

Horvaatiat käsitlevas osas asendatakse kanne Rjieka sadama kohta järgmisega:

„Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

6)

Madalmaid käsitlevas osas asendatakse kanne Rotterdami sadama kohta järgmisega:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), HC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)”

 


Parandused

10.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/49


Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 100, 14. aprill 2011 )

Leheküljel 1 põhjenduses 5

asendatakse

„(5)

Pidades silmas poliitilist olukorda Iraanis ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/235/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise korraga, peaks nõukogu kasutama oma õigust muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.”

järgmisega:

„(5)

Pidades silmas poliitilist olukorda Iraanis ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/235/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise korraga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.”