ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 282

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
26. september 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1005/2014, 23. september 2014, millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse arktikakrabide püük NAFO 1. püügipiirkonna Gröönimaa vetes

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1006/2014, 23. september 2014, millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1007/2014, 23. september 2014, millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süvalesta püük IIa ja IV püügipiirkonna liidu vetes ning Vb ja VI püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1008/2014, 24. september 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

15

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1009/2014, 25. september 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1010/2014, 25. september 2014, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2014. aasta septembri alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

19

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/673/ÜVJP, 25. september 2014, millega muudetakse otsust 2013/527/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Sarve piirkonda nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

22

 

*

Nõukogu otsus 2014/674/ÜVJP, 25. september 2014, millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle kehtivust

24

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 15. juuli 2013. aasta otsuse 2013/383/ÜVJP (millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Liitu nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi) parandus ( ELT L 193, 16.7.2013 )

27

 

*

Nõukogu 28. jaanuari 2014. aasta otsuse 2014/48/EL (protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta) parandus ( ELT L 28, 31.1.2014 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1003/2014,

18. september 2014,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu koos magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadiga on praegu lubatud kasutada säilitusainena kõigis kosmeetikatoodetes; segu maksimaalne kontsentratsioon tohib olla 0,0015 % ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone suhte 3:1 korral.

(2)

Tarbijaohutuse komitee võttis vastu arvamuse ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone ohutuse kohta 8. detsembril 2009 (2).

(3)

Tarbijaohutuse komitee leidis, et ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu suhtes 3:1 ei kujuta endast riski tarbija tervisele, kui seda kasutatakse säilitusainena mahapestavates kosmeetikatoodetes maksimaalse lubatud kontsentratsiooniga 0,0015 %, võtmata arvesse selle võimalikke nahka sensibiliseerivaid omadusi. Tarbijaohutuse komitee osutas, et tundlikkuse põhjustamise ja esilekutsumise tõenäosus sama kontsentratsiooni korral on mahapestavates toodetes väiksem kui pealejäetavates toodetes.

(4)

Kõnealuse segu stabilisaatorite küsimust käsitleti 24.–25. juuni 2003. aasta arvamuses, (3) mille esitas kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee, mis asendati komisjoni otsuse 2004/210/EÜ (4) kohaselt hiljem tarbekaupade teaduskomiteega, mis omakorda asendati komisjoni otsuse 2008/721/EÜ (5) kohaselt tarbijaohutuse komiteega. Komitee märkis, et võttes arvesse seda, et toimeained ja nende suhe jäävad praegustes kaubanduslikes kosmeetikatoodetes samaks ja et stabilisaatorsüsteemi kontsentratsioon valmis kosmeetikatoodetes on tühine, ei muuda ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segus stabilisaatorsüsteemina sisalduva magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi asendamine vasksulfaadi või mis tahes muu lubatud kosmeetikatoote koostisainega kõnealuse segu toksikoloogilist profiili. Kui komisjon palus selgitada sõna „lubatud” tõlgendust, vastas komitee oma 7. detsembri 2004. aasta arvamuses, (6) et väljendit „kosmeetikatoote lubatud koostisaine” tuleks tõlgendada kui „mis tahes koostisainet, mis on kosmeetikatoodete direktiivi (7) põhjal lubatud või mis ei ole keelatud ja mida võib kasutada kosmeetikatoodetes eeldusel, et direktiivi III–VII lisas (8) loetletud koostisainete klassidesse kuuluvat mis tahes ainet võib kasutada ainult siis, kui see on hõlmatud vastava lisaga.” Lisaks sisaldab tarbijaohutuse komitee 8. detsembri 2009. aasta arvamuse kokkuvõte hinnangut segu enda ohutusele ja selles ei viidata arvessevõetud stabilisaatoritele.

(5)

Tarbijaohutuse komitee eespool nimetatud arvamust arvesse võttes leiab komisjon, et selleks, et vältida võimalikku riski inimeste tervisele, tuleks ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu kasutamist piirata vastavalt tarbijaohutuse komitee soovitusele, samas kui viited stabilisaatoritena kasutatavatele magneesiumkloriidile ja magneesiumnitraadile tuleks aine keemilisest nimetusest välja jätta.

(6)

Tuleks selgitada, et ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu ja ainult aine Methylisothiazolinone kasutamine koos ühes ja samas tootes ei ole lubatud, sest sel juhul muudetaks segus lubatud 3:1 suhet (9).

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(8)

Eespool nimetatud piirangute kohaldamist tuleks edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toodete koostises teha vajalikud muudatused. Eelkõige tuleks ettevõtjatele pärast käesoleva määruse jõustumist anda üheksa kuud aega nõuetele vastavate toodete turulelaskmiseks ja kaheksateist kuud nõuetele mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 16. juunist 2015 lastakse liidu turule ainult käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1223/2009 nõuetele vastavaid kosmeetikatooteid.

Alates 16. aprillist 2016 tehakse liidu turul kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1223/2009 nõuetele vastavaid kosmeetikatooteid.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 16. juulist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1238/09.

(3)  SCCNFP/0670/03, final.

(4)  Komisjoni otsus 2004/210/EÜ, 3. märts 2004, millega moodustatakse teaduskomiteed tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades (ELT L 66, 4.3.2004, lk 45).

(5)  Komisjoni otsus 2008/721/EÜ, 5. september 2008, millega luuakse teaduskomiteede ja ekspertide nõuandev struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/210/EÜ (ELT L 241, 10.9.2008, lk 21).

(6)  SCCP/0849/04.

(7)  Nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ, 27. juuli 1976, liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169).

(8)  Komisjon eeldab, et tarbijaohutuse komitee tahtis viidata ainetele, mis täidavad värvainete, säilitusainete või UV-filtri ülesandeid, mille kasutamiseks peab olema antud selgesõnaline luba, loetledes need direktiivi 76/768/EMÜ IV, VI ja VII lisas. Seepärast tuleks nimetada neid kolme lisa, mitte III–VII lisa.

(9)  See on kooskõlas tarbijaohutuse komitee 12. detsembri 2013. aasta arvamusega aine Methylisothiazolinone kohta (SCCS/1521/13), kus öeldakse selgesõnaliselt, et ainet Methylisothiazolinone ei tohiks lisada sellisesse kosmeetikatootesse, mis juba sisaldab ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu.


LISA

Kosmeetikatooteid käsitleva määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa kanded 39 ja 57 asendatakse järgmisega:

 

Aine määratlus

Tingimused

 

Viitenumber

Keemiline nimetus/INN

Nimetus koostisainete ühtses nimestikus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„39

5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu

Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone (1)

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

Mahapestavad tooted

0,0015 % (5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu vahekorras 3:1)”

 

 

„57

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

Methylisothiazolinone (2)

2682-20-4

220-239-6

 

0,01 %”

 

 


(1)  Aine Methylisothiazolinone kasutamist reguleeritakse ka kandega 57. Need kaks kannet välistavad teineteist: ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu ja ainult aine Methylisothiazolinone kasutamine koos ühes ja samas tootes ei ole lubatud.

(2)  Aine Methylisothiazolinone kasutamist seguna koos ainega Methylchloroisothiazolinone reguleeritakse ka kandega 39. Need kaks kannet välistavad teineteist: ainete Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone segu ja ainult aine Methylisothiazolinone kasutamine koos ühes ja samas tootes ei ole lubatud.


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1004/2014,

18. september 2014,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Parabeenide kasutamine säilitusainetena on reguleeritud määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa kande 12 all, kus nad on tähistatud keemilise nimetusega „4-hüdroksübensoehape, selle soolad ja estrid” ning nende maksimaalseks sisalduseks on sätestatud 0,4 % ühes estris ja 0,8 % estrite segus.

(2)

Komisjoni otsuse 2008/721/EÜ (2) kohaselt asutatud tarbijaohutuse komitee võttis arvamuse parabeenide kohta vastu 2010. aasta detsembris (3). 2011. aasta oktoobris järgnes sellele arvamusele selgitus (4) vastuseks Taani poolt nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ (5) artikli 12 alusel tehtud ühepoolsele otsusele keelata propüülparabeeni ja butüülparabeeni, nende isovormide ja soolade kasutamine alla kolmeaastastele lastele mõeldud kosmeetikatoodetes nende ainete võimaliku endokriinse aktiivsuse tõttu. Tarbijaohutuse komitee kinnitas 2010. ja 2011. aasta järeldusi 2013. aasta maikuu täiendavas arvamuses, (6) mida komisjon oli palunud seoses propüülparabeeni reproduktiivtoksilisust käsitleva uue uuringuga.

(3)

Eespool nimetatud arvamustes, milles käsitleti kõiki pikaahelalisi parabeene, kinnitas tarbijaohutuse komitee, et metüülparabeen ja etüülparabeen on lubatud kontsentratsiooni ülempiiri järgimise korral ohutud.

(4)

Isopropüülparabeen, isobutüülparabeen, fenüülparabeen, bensüülparabeen ja pentüülparabeen keelati komisjoni määrusega (EL) nr 358/2014 (7).

(5)

Tarbijaohutuse komitee leidis, et butüülparabeeni ja propüülparabeeni kasutamine säilitusainetena valmis kosmeetikatoodetes on tarbijatele ohutu, kui nende individuaalsete kontsentratsioonide summa ei ületa 0,19 % (estritena).

(6)

Butüülparabeeni ja propüülparabeeni sisaldavate üldotstarbeliste kosmeetikatoodete puhul, välja arvatud mähkmepiirkonnas kasutatavad tooted, leidis tarbijaohutuse komitee, et need ei ohusta (mis tahes vanuses) laste tervist, sest kõnealuste toodete mürgisuse ja kokkupuute ohutusvaru põhines väga konservatiivsetel arvestustel.

(7)

Tarbijaohutuse komitee jäi siiski seisukohale, et alla kuuekuuste laste mähkmepiirkonnas kasutatavates pealejäetavates kosmeetikatoodetes sisalduva butüülparabeeni ja propüülparabeeni puhul ei saa laste väljaarenemata ainevahetust ja selles piirkonnas esineda võivaid nahakahjustusi silmas pidades riski välistada. Kõige halvema kokkupuutestsenaariumi põhjal võivad tekkida ohutusprobleemid.

(8)

Probleeme ei tekkinud 4-hüdroksübensoehappe ja selle soolade (kaltsiumparabeen, naatriumparabeen, kaaliumparabeen) ohutusega.

(9)

Komisjon leiab, et butüülparabeeni ja propüülparabeeni jätkuv kasutamine praegustel tingimustel võib endast kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele. Seetõttu leiab ta, et nende ainete kasutamistingimused tuleks viia vastavusse tarbijaohutuse komitee soovitustega.

(10)

Järjepidevuse säilitamiseks määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa praeguse kandega 12 tuleks kande 12a alla kantud ainete soovituslik maksimaalne kontsentratsioon 0,19 % (estritena) muuta 0,14 protsendiks, et seda saaks väljendada samaväärse happena. Lisaks tuleks butüül- ja propüülparabeenide naatriumi- ja kaaliumisoolade kasutamisele seada samad tingimused kui butüül- ja propüülparabeenidele endile, võttes arvesse asjaolu, et tarbijaohutuse komitee ei ole üheski oma eelnevas arvamuses kunagi teatanud soolade erinevast (keemilisest või toksikoloogilisest) käitumisest võrreldes estritega.

(11)

Kuni tarbijaohutuse komitee ei viita vastupidisele, peaks kõigi kosmeetikatootes sisalduvate parabeenide summa korral maksimaalseks kontsentratsiooniks jääma 0,8 %, nagu on juba ette nähtud määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa viitenumbriga 12.

(12)

Tarbijaohutuse komitee poolt seoses alla kuuekuuste laste mähkmepiirkonnas kasutatavates pealejäetavates kosmeetikatoodetes sisalduvate parabeenide kasutamisega tõstatatud probleemidega ning praktilistel põhjustel, mis on seotud asjaoluga, et imikute tooteid turustatakse harilikult alla kolmeaastaste laste jaoks, tuleks butüülparabeeni ja propüülparabeeni kasutamine keelata alla kolmeaastaste laste mähkmepiirkonnas kasutatavates pealejäetavates kosmeetikatoodetes.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(14)

Eespool nimetatud piirangute kohaldamist tuleks edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toodete koostises teha vajalikud muudatused. Eelkõige tuleks ettevõtjatele pärast käesoleva määruse jõustumist anda kuus kuud aega nõuetele vastavate toodete turulelaskmiseks ja kaksteist kuud nõuetele mittevastavate toodete turul kättesaadavaks tegemise lõpetamiseks.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 16. aprillist 2015 lastakse liidu turule ainult käesoleva määruse nõuetele vastavaid kosmeetikatooteid.

Alates 16. oktoobrist 2015tehakse liidu turul kättesaadavaks ainult käesoleva määruse nõuetele vastavad kosmeetikatooted.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 16. aprillist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  Komisjoni otsus 2008/721/EÜ, 5. september 2008, millega luuakse teaduskomiteede ja ekspertide nõuandev struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/210/EÜ (ELT L 241, 10.9.2008, lk 21).

(3)  SCCS/1348/10, läbi vaadatud 22. märtsil 2011.

(4)  SCCS/1446/11.

(5)  Nõukogu otsus 76/768/EMÜ, 27. juuli 1976, liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169).

(6)  SCCS/1514/13.

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 358/2014, 9. aprill 20914, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja V lisa (ELT L 107, 10.4.2014, lk 5).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Kanne 12 asendatakse järgmisega:

 

Aine määratlus

Tingimused

 

Viitenumber

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

4-hüdroksübensoehape ja selle metüül- ja etüülestrid ning nende soolad

4-Hydroxybenzoic acid

methylparaben

potassium ethylparaben

potassium paraben

sodium methylparaben

sodium ethylparaben

ethylparaben

sodium paraben

potassium methylparaben

calcium paraben

99-96-7

99-76-3

36457-19-9

16782-08-4

5026-62-0

35285-68-8

120-47-8

114-63-6

26112-07-2

69959-44-0

202-804-9

202-785-7

253-048-1

240-830-2

225-714-1

252-487-6

204-399-4

204-051-1

247-464-2

274-235-4

 

0,4 % (happena) ühes estris

0,8 % (happena) estrite segus”

 

 

2)

Lisatakse kanne 12a:

 

Aine määratlus

Tingimused

 

Viitenumber

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12a

Butüül-4-hüdroksübensoaat ja selle soolad

ning

Propüül-4-hüdroksübensoaat ja selle soolad

Butylparaben

propylparaben

sodium propylparaben

sodium butylparaben

potassium butylparaben

potassium propylparaben

94-26-8

94-13-3

35285-69-9

36457-20-2

38566-94-8

84930-16-5

202-318-7

202-307-7

252-488-1

253-049-7

254-009-1

284-597-5

 

0,14 % (happena) individuaalsete kontsentratsioonide summa korral

0,8 % (happena) kannetes 12 ja 12a nimetatud ainete segude korral, kui butüül- ja propüülparabeenide ja nende soolade individuaalsete kontsentratsioonide summa ei ületa 0,14 %

Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste mähkmepiirkonnas kasutamiseks ettenähtud pealejäetavates toodetes.

Alla kolmeaastaste laste jaoks ettenähtud pealejäetavate kosmeetikatoodete puhul:

„Mitte kasutada mähkmepiirkonnas.””


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1005/2014,

23. september 2014,

millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse arktikakrabide püük NAFO 1. püügipiirkonna Gröönimaa vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

33/TQ43

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

PCR/N1GRN

Liik

Arktikakrabid (Chionoecetes spp.)

Piirkond

NAFO 1. püügipiirkonna Gröönimaa veed

Kuupäev

28.8.2014


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1006/2014,

23. september 2014,

millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1262/2012 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 1262/2012, 20. detsember 2012, millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega (ELT L 356, 22.12.2012, lk 22).


LISA

Nr

34/DSS

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

ALF/3X14-

Liik

Limapead (Beryx spp.)

Piirkond

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

28.8.2014


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1007/2014,

23. september 2014,

millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süvalesta püük IIa ja IV püügipiirkonna liidu vetes ning Vb ja VI püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

32/TQ43

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

GHL/2A-C46

Liik

Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

Piirkond

IIa ja IV püügipiirkonna liidu veed, Vb ja VI püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

28.8.2014


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1008/2014,

24. september 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (2) eriti selle artikli 5 lõike 6 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1484/95 vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1484/95, 28. juuni 1995, millega sätestatakse täiendavate imporditollimaksude süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja määratakse kindlaks kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini kohta täiendavad imporditollimaksud ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 163/67/EMÜ (EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47).


LISA

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(eurot/100 kg)

Artiklis 3 osutatud tagatis

(eurot/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Külmutatud rümbad, nn 70 % kanad

125,5

0

AR

0207 12 90

Külmutatud rümbad, nn 65 % kanad

136,4

0

AR

145,4

0

BR

0207 14 10

Kana ja kuke, liigist Gallus domesticus, külmutatud tükid, kondita

303,3

0

AR

227,6

22

BR

329,1

0

CL

268,5

9

TH

0207 14 50

Kana rinnatükid, külmutatud

196,0

5

BR

0207 14 60

Kanakoivad, külmutatud

146,4

0

AR

138,5

1

BR

0207 27 10

Kalkuni külmutatud tükid, kondita

350,2

0

BR

351,5

0

CL

1602 32 11

Kana ja kuke, liigist Gallus domesticus, kuumtöötlemata tooted

293,6

0

BR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1009/2014,

25. september 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

53,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

34,9

TR

102,3

ZZ

68,6

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

149,3

CL

150,2

IL

114,0

TR

125,0

UY

109,8

ZA

140,9

ZZ

131,5

0806 10 10

BR

166,0

MK

34,4

TR

118,6

ZZ

106,3

0808 10 80

BR

52,5

CL

117,7

NZ

133,5

US

135,4

ZA

157,3

ZZ

119,3

0808 30 90

AR

218,6

CN

105,0

TR

120,5

ZZ

148,0

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1010/2014,

25. september 2014,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2014. aasta septembri alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 188,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1273/2011 (2) on avatud teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse rakendusmääruse I lisale.

(2)

September on rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud kvoodi neljas alaperiood, kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud kvoodi kolmas alaperiood ja kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud kvoodi esimene alaperiood.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 8 punkti a kohaselt saadetud teatistest järeldub, et kõnealuse rakendusmääruse artikli 4 lõike 1 kohaselt 2014. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 hõlmavad saadaolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, samuti tuleks määrata kindlaks asjaomaste kvootide raames taotletud koguse suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient, mis on arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (3) artikli 7 lõikele 2.

(4)

Eespool nimetatud teatistest järeldub lisaks, et rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 4 lõike 1 kohaselt 2014. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 ja 09.4116 hõlmavad saadaolevate kogustega võrdseid koguseid.

(5)

Septembri alaperioodi kasutamata kogus kvootidest järjekorranumbritega 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 kantakse vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artiklile 2 üle kvooti järjekorranumbriga 09.4138 järgmiseks alaperioodiks.

(6)

Samuti tuleks vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 5 esimesele lõigule kindlaks määrata järgmisel alaperioodil saada olev üldkogus kvootidele järjekorranumbritega 09.4138 ja 09.4168.

(7)

Impordilitsentside väljastamise menetluse tulemusliku haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma vahetult pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmääruses (EL) nr 1273/2011 osutatud järjekorranumbritega 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 kvootide alla kuuluva riisi jaoks 2014. aasta septembri kümnel esimesel tööpäeval esitatud impordilitsentsi taotluste kohaselt antakse litsentsid taotletud kogusele käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsiendi alusel.

2.   Rakendusmääruses (EL) nr 1273/2011 osutatud järjekorranumbritega 09.4138 ja 09.4168 kvootide raames järgmisel alaperioodil saadaolev üldkogus on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011, 7. detsember 2011, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus (ELT L 325, 8.12.2011, lk 6).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 kohaselt 2014. aasta septembri alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saadaolevad kogused

a)

Rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk-nr

2014. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

2014. aasta oktoobri alaperioodil saadaolev üldkogus (kg)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

 (1)

 

Tai

09.4128

 (1)

 

Austraalia

09.4129

 (1)

 

Muud riigid

09.4130

 (2)

 

Kõik riigid

09.4138

 

12 464 195

b)

Rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk-nr

2014. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

Tai

09.4112

25 %

Ameerika Ühendriigid

09.4116

 (3)

India

09.4117

5,558945 %

Pakistan

09.4118

5,923367 %

Muud riigid

09.4119

38,907271 %

Kõik riigid

09.4166

 (4)

c)

Rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk-nr

2014. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

2014. aasta oktoobri alaperioodil saadaolev üldkogus (kg)

Kõik riigid

09.4168

0,972741 %

0


(1)  Taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid koguseid: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.

(2)  Kõnealusele alaperioodile koguseid ei määrata.

(3)  Taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid koguseid: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.

(4)  Kõnealusele alaperioodile koguseid ei määrata.


OTSUSED

26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/22


NÕUKOGU OTSUS 2014/673/ÜVJP,

25. september 2014,

millega muudetakse otsust 2013/527/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Sarve piirkonda nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2 ja artiklit 33,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 8. detsembril 2011 vastu otsuse 2011/819/ÜVJP, (1) millega nimetati Alexander RONDOS Euroopa Liidu eriesindajaks („ELi eriesindaja”) Aafrika Sarve piirkonnas.

(2)

Nõukogu võttis 24. oktoobril 2013 vastu otsuse 2013/527/ÜVJP, (2) millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Sarve piirkonda nimetatud ELi eriesindaja volitusi kuni 31. oktoobrini 2014.

(3)

ELi eriesindaja volitusi tuleks pikendada veel nelja kuu võrra.

(4)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(5)

Otsust 2013/527/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/527/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Aafrika Sarve piirkonda nimetatud ELi eriesindaja Alexander RONDOSi volitusi pikendatakse kuni 28. veebruarini 2015. Nõukogu võib otsustada ELi eriesindaja volituste kehtivuse varem lõpetada, võttes aluseks poliitika- ja julgeolekukomitee hinnangu ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja”) ettepaneku.”

2)

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. novembrist 2013 kuni 31. oktoobrini 2014 on 2 720 000 eurot.

ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. novembrist 2014 kuni 28. veebruarini 2015 on 890 000 eurot.”

3)

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Läbivaatamine

Käesoleva otsuse rakendamine ja selle sidusus teiste liidu meetmetega kõnealuses piirkonnas vaadatakse korrapäraselt läbi. ELi eriesindaja esitab nõukogule, kõrgele esindajale ja komisjonile 2014. aasta aprilli lõpuks eduaruande ning 2014. aasta novembri lõpuks täieliku aruande volituste täitmise kohta.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 25. september 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. GUIDI


(1)  Nõukogu 8. detsembri 2011. aasta otsus 2011/819/ÜVJP, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Aafrika Sarve piirkonnas (ELT L 327, 9.12.2011, lk 62).

(2)  Nõukogu 24. oktoobri 2013. aasta otsus 2013/527/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Sarve piirkonda nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi (ELT L 284, 26.10.2013, lk 23).


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/24


NÕUKOGU OTSUS 2014/674/ÜVJP,

25. september 2014,

millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 21. septembril 2010 vastu otsuse 2010/565/ÜVJP, (1) mida on viimati muudetud otsusega 2013/468/ÜVJP (2). Otsus 2010/565/ÜVJP kaotab kehtivuse 30. septembril 2014.

(2)

ELi tulevase tegevuse raames julgeolekusektori reformi toetamisel Kongo Demokraatlikus Vabariigis kiitis poliitika- ja julgeolekukomitee 18. juunil 2014 heaks EUSEC RD Congo ülemineku üksikasjad, millega kaasneb EUSEC RD Congo pikendamine üheksa kuu võrra kuni 30. juunini 2015, et rakendada selle lõplik üleminekuetapp, eesmärgiga anda selle ülesanded üle.

(3)

EUSEC RD Congo viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/565/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

„Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

Missiooni eesmärgiks on anda tihedas koostöös ja kooskõlas teiste rahvusvahelise üldsuse osapooltega, eelkõige ÜRO ja MONUSCOga, ning järgides artiklis 1 seatud eesmärke, praktilist toetust julgeolekusektori reformi valdkonnas, luues tingimused, millega aidata viia lühikese ja keskpika tähtaja jooksul ellu FARDCi reformikavas sisalduvad ning missiooni tegevuskavasse üle võetud Kongo ametivõimude suunistel põhinevad tegevused ja projektid, mis hõlmavad:

a)

jätkuvat toetust strateegilisel tasandil, samal ajal süvalaiendades karistamatuse vastu võitlemisega seotud tegevust inimõiguste, sealhulgas seksuaalse vägivalla valdkonnas;

b)

jätkuvat toetust haldusasutuste konsolideerimisele ning inimressursside juhtimise süsteemi loomisele, tuginedes protsessi autonoomsuse parandamiseks käimasolevale tööle;

c)

FARDCi tegevussuutlikkuse parandamist, töötades koos sõjaväevõimudega sõjalise koolituse süsteemi jätkusuutlikkuse suunas, keskendudes ohvitseride ja allohvitseride koolidele.”

2)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega.

„1.   Missiooni EUSEC RD Congo struktuur luuakse vastavalt selle planeerimisdokumentidele.”

3)

Artikli 5 lõige 4 jäetakse välja.

4)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega.

„Artikkel 9

Rahastamine

1.   Missiooni tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikul 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2011 on 12 600 000 eurot.

Missiooni tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikul 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012 on 13 600 000 eurot.

Missiooni tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikul 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013 on 11 000 000 eurot.

Missiooni tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikul 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014 on 8 455 000 eurot.

Missiooni tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikul 1. oktoobrist 2014 kuni 30. juunini 2015 on 4 600 000 eurot.

2.   Kõiki kulutusi hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele eeskirjadele ja menetlustele. EUSEC RD Congo korraldatavates hankemenetlustes võivad piiranguteta osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Lisaks ei kohaldata EUSEC RD Congo ostetavate kaupade suhtes päritolureegleid. Missioon võib komisjoni nõusolekul sõlmida tehnilisi kokkuleppeid liikmesriikidega, vastuvõtva riigiga, osalevate kolmandate riikidega ja teiste rahvusvaheliste osalejatega seoses EUSEC RD Congole varustuse, teenuste ja tööruumide soetamisega.

3.   EUSEC RD Congo vastutab missiooni eelarve täitmise eest. Sel eesmärgil allkirjastab EUSEC RD Congo komisjoniga lepingu.

4.   Ilma et see piiraks EUSEC RD Congo ja selle isikkoosseisu staatust käsitlevate sätete kohaldamist, vastutab EUSEC RD Congo alates 1. oktoobrist 2013 volituste täitmisest tulenevate mis tahes nõuete ja kohustuste eest, välja arvatud nõuete eest, mis on seotud missiooni juhi tõsiste üleastumistega, mille eest vastutab tema.

5.   Rahastamiskorra rakendamine ei piira artiklites 5 ja 7 sätestatud käsuliini, EUSEC RD Congo operatiivvajadusi, sealhulgas varustuse kokkusobivust ja meeskondade koostalitlusvõimet.

6.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.”

5)

Lisatakse järgmine artikkel.

„Artikkel 9a

Projektiüksus

1.   EUSEC RD Congol on projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks. EUSEC RD Congo volitustega seotud valdkondades ja oma eesmärkide toetamiseks aitab EUSEC RD Congo asjakohaselt kaasa liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt nende vastutusel rakendatavate projektide elluviimisele ja annab nendega seoses nõu.

2.   Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, on EUSEC RD Congo volitatud kasutama liikmesriikide või kolmandate riikide rahalist toetust, et rakendada projekte, mille puhul on leitud, et need täiendavad järjekindlal moel EUSEC RD Congo teisi tegevusi, ning ta võib seda teha kahel järgmisel juhul:

a)

projekt on ette nähtud käesoleva otsuse finantsselgituses või

b)

projekt lisatakse missiooni juhi taotlusel volituste kestuse ajal muudatusena nimetatud finantsselgitusse.

EUSEC RD Congo sõlmib kõnealuste riikidega kokkuleppe, millega reguleeritakse eelkõige erikorda seoses kolmandate osapoolte esitatud kaebuste lahendamisega, mis puudutavad kahju, mida EUSEC RD Congo on põhjustanud oma tegevuse või tegevusetusega kõnealuste riikide poolt talle kättesaadavaks tehtud vahendite kasutamisel. Ühelgi juhul ei või toetavad riigid pidada liitu või kõrget esindajat vastutavaks EUSEC RD Congo tegevuse või tegevusetuse eest nimetatud riikide vahendite kasutamisel.

3.   Projektiüksusele kolmandate riikide poolt antava rahalise toetuse vastuvõtmise kiidab heaks poliitika- ja julgeolekukomitee.”

6)

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas nõukogu otsusega 2013/488/EL (3) käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele asjakohastel juhtudel ja vastavalt missiooni vajadustele selle läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ja dokumente kuni tasemeni „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

(3)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 274, 15.10.2013, lk 1).”"

;

b)

lõikes 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kõrge esindaja võib lõigetes 1–4 nimetatud volitused ning samuti volituse sõlmida lõigetes 2 ja 3 osutatud kokkuleppeid delegeerida oma alluvuses olevatele isikutele ja/või missiooni juhile.”

.

7)

Artikli 17 teine lõik asendatakse järgmisega.

„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2015.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2014.

Brüssel, 25. september 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. GUIDI


(1)  Nõukogu 21. septembri 2010. aasta otsus 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta (ELT L 248, 22.9.2010, lk 59).

(2)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/468/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/565/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 252, 24.9.2013, lk 29).


Parandused

26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/27


Nõukogu 15. juuli 2013. aasta otsuse 2013/383/ÜVJP (millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Liitu nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 193, 16. juuli 2013 )

Leheküljel 26 artikli 3 lõike 1 punktis e

asendatakse

„e)

koostöös ELi inimõiguste eriesindajaga aidata kaasa ALi seisukohast olulise ELi inimõigusi käsitleva poliitika, sh ELi suunised inimõiguste kohta, eelkõige ELi suunised laste ja relvastatud konfliktide kohta, samuti naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ning diskrimineerimise kõigi vormide vastast võitlust käsitlevad ELi suunised ning ELi poliitika, mis käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, rakendamisele;”

järgmisega:

„e)

koostöös ELi inimõiguste eriesindajaga aidata kaasa ALi seisukohast olulise ELi inimõigusi käsitleva poliitika rakendamisele, sh ELi suunised inimõiguste kohta, eelkõige ELi suunised laste ja relvastatud konfliktide kohta, samuti naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ning diskrimineerimise kõigi vormide vastast võitlust käsitlevad ELi suunised ning ELi poliitika, mis käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, ning Rahvusvahelist Kriminaalkohut käsitleva otsusega seoses järelmeetmete võtmiseks kehtestatud ELi tegevuskava;”


26.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/27


Nõukogu 28. jaanuari 2014. aasta otsuse 2014/48/EL (protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 28, 31. jaanuar 2014 )

Leheküljel 1 põhjenduses 4

asendatakse

„(4)

Protokoll tuleks allkirjastada,”

järgmisega:

„(4)

Protokoll tuleks heaks kiita,”