ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 278

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
20. september 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/668/EL

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga seotud LÕPPAKT

4

 

 

2014/669/EL

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta sätete osas, mis puudutavad teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemist

6

 

 

2014/670/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2014, millega kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine

8

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 987/2014, 18. september 2014, millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük ICESi VII alapiirkonna funktsionaalses üksuses 16

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 988/2014, 18. september 2014, millega avatakse Moldova Vabariigist pärit põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamise kord

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 989/2014, 19. september 2014, millega avatakse Gruusiast pärit põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamise kord

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 990/2014, 19. september 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

19

 

 

OTSUSED

 

 

2014/671/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 1. september 2014, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2014/38)

21

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/1


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuni 2014,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas

(2014/668/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõikega 5 ja lõike 8 teise lõiguga ning artikli 218 lõiget 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

22. jaanuaril 2007 volitas nõukogu komisjoni alustama Ukrainaga läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks liidu ja Ukraina vahel, et asendada partnerlus- ja koostööleping (1).

(2)

Võttes arvesse lepinguosaliste tihedaid ajaloolisi sidemeid ja üha süvenevaid suhteid ning nende soovi oma suhteid ambitsioonikal ja innovatiivsel viisil veelgi tugevdada ja laiendada, viidi läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) üle edukalt lõpule lepingu parafeerimisega 2012. aastal.

(3)

Lepingule tuleks liidu nimel alla kirjutada ning käesolevale otsusele lisatud lõppakt tuleks heaks kiita. Lepingut tuleks kooskõlas selle artikliga 486 osaliselt ajutiselt kohaldada kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(4)

Lepingu osade ajutine kohaldamine ei piira aluslepingutekohast pädevuste jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel.

(5)

Käesolev otsus ei puuduta lepingu artikli 17 sätteid, mis sisaldavad konkreetseid kohustusi seoses teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemisega ning kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse. Kõnealuste sätete eesmärk ja sisu on selgelt erinev ja sõltumatu lepingu teiste sätete eesmärgist ja sisust, nimelt luua lepinguosaliste assotsiatsioon. Käesoleva otsusega samaaegselt võetakse vastu otsus lepingu artikli 17 kohta.

(6)

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 7 on asjakohane, et nõukogu volitaks komisjoni kiitma heaks lepingu muudatusi, mille võtab lepingu artikli 211 kohase geograafiliste tähiste allkomitee ettepaneku põhjal vastu lepingu artikli 465 lõike 4 kohaselt kaubandusküsimuste koosseisus kokku tulnud assotsieerimiskomitee.

(7)

On asjakohane kehtestada lepingu kohaselt kaitstud geograafiliste tähiste kaitse menetlused.

(8)

Lepingut ei tuleks tõlgendada viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

(9)

Pärast lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise allkirjastamist ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelisel tippkohtumisel 21. märtsil 2014. aastal Brüsselis, tuleks allkirjastada lepingu ülejäänud osad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba lepingu III jaotise (välja arvatud artikkel 17) ning IV, V ja VI jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse, ning kooskõlas lõppaktiga (2).

Artikkel 2

1.   Lepingule lisatud deklaratsioon kiidetakse liidu nimel heaks.

2.   Käesolevale otsusele lisatud lõppakt kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule ja lõppaktile liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 4

Kuni lepingu jõustumiseni ja kooskõlas selle artikliga 486, sõltuvalt selles ettenähtud teadetest, kohaldatakse liidu ja Ukraina vahel lepingu järgmisi osi ajutiselt, (3) kuid ainult ulatuses, milles need käsitlevad liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi:

III jaotis: artiklid 14 ja 19;

IV jaotis (välja arvatud artikkel 158, niivõrd kui kõnealune artikkel käsitleb kriminaalvastutust intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral, ning artiklid 285 ja 286, niivõrd kui kõnealuseid artikleid kohaldatakse haldusmenetluses, läbivaatamisel ja edasikaebamisel liikmesriigi tasandil).

Artikli 279 ajutine kohaldamine ei mõjuta liikmesriikide suveräänseid õigusi nende süsivesinikuvarude üle vastavalt rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas nende õigusi ja kohustusi ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni osalistena.

Artikli 280 lõike 3 ajutine kohaldamine liidus ei mõjuta olemasolevat pädevuse jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel seoses lubade andmisega süsivesinike geoloogiliseks luureks, uurimiseks ja tootmiseks;

V jaotis: 1. peatükk (välja arvatud artikli 338 punkt k, artiklid 339 ja 342), 6. peatükk (välja arvatud artikkel 361, artikli 362 lõike 1 punkt c, artikkel 364 ja artikli 365 punktid a ja c), 7. peatükk (välja arvatud artikli 368 lõige 3 ja artikli 369 punktid a ja d), (4) 12. peatükk, 17. peatükk (välja arvatud artikli 404 punkt h) ja 18. peatükk (välja arvatud artikli 410 punkt b ja artikkel 411), 20., 26. ja 28. peatükk ning artiklid 353 ja 428;

VI jaotis;

VII jaotis (välja arvatud artikli 479 lõige 1), sel viisil, et kõnealuse jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada lepingu ajutine kohaldamine kooskõlas käesoleva artikliga;

I–XXVI lisa, XXVII lisa (välja arvatud tuumaalased küsimused), XXVIII–XXXVI lisa (välja arvatud XXXII lisa punkt 3);

XXXVIII–XLI lisa, XLIII lisa ja XLIV lisa ning I–III protokoll.

Artikkel 5

Lepingu artikli 211 kohaldamisel kiidab komisjon liidu nimel heaks geograafiliste tähiste allkomitee otsustega lepingusse tehtud muudatused. Kui huvitatud isikud ei jõua kokkuleppele teatava geograafilise tähise kohta esitatud vastuväidete tõttu, võtab komisjon vastu seisukoha Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) (5) artikli 57 lõikes 2 kehtestatud korras.

Artikkel 6

1.   Lepingu IV jaotise 9. peatüki 2. jao 3. alljao „Geograafilised tähised” kohaselt kaitstud nime võib kasutada iga ettevõtja, kes turustab vastavate tootekirjeldustega kooskõlas olevaid põllumajandustooteid, toitu, veine, aromatiseeritud veine või kangeid alkohoolseid jooke.

2.   Lepingu artikli 207 kohaselt tagavad liikmesriigid ja liidu institutsioonid lepingu IV jaotise artiklitega 204–206 ettenähtud kaitse, sealhulgas huvitatud isiku taotluse korral.

Artikkel 7

Lepingut ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 8

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vaheline partnerlus- ja koostööleping (EÜT L 49, 19.2.1998, lk 3).

(2)  Lepingu tekst on avaldatud koos nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsusega 2014/295/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta selle preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas (ELT L 161, 29.5.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

(4)  Artikli 369 punktis c esitatud viitega „taristu hooldusele, võimsuspiirangutele ja puuduvatele lülidele keskenduvate rahastamisstrateegiate väljatöötamisele” ei panda liikmesriikidele ühtegi rahastamiskohustust.

(5)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/4


Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga seotud

LÕPPAKT

Ühelt poolt

BELGIA KUNINGRIIGI,

BULGAARIA VABARIIGI,

TŠEHHI VABARIIGI,

TAANI KUNINGRIIGI,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI,

EESTI VABARIIGI,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIGI,

HISPAANIA KUNINGRIIGI,

PRANTSUSMAA VABARIIGI,

HORVAATIA VABARIIGI,

ITAALIA VABARIIGI,

KÜPROSE VABARIIGI,

LÄTI VABARIIGI,

LEEDU VABARIIGI,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIGI,

UNGARI,

MALTA VABARIIGI,

MADALMAADE KUNINGRIIGI,

AUSTRIA VABARIIGI,

POOLA VABARIIGI,

PORTUGALI VABARIIGI,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIGI,

SLOVAKKIA VABARIIGI,

SOOME VABARIIGI,

ROOTSI KUNINGRIIGI,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI,

EUROOPA LIIDU,

EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUSE

ja teiselt poolt

UKRAINA

esindajad,

edaspidi ühiselt „allakirjutanud”,

olles kokku tulnud Brüsselis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval,

et kirjutada alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) nendele osadele, mida ei allkirjastatud 21. märtsil 2014,

tuletavad meelde, et 21. märtsil 2014. aastal Brüsselis toimunud tippkohtumisel allkirjastasid nad lepingu järgmised poliitilised sätted:

1)

preambul;

2)

artikkel 1;

3)

I, II ja VII jaotis.

Allakirjutanud on jätkanud lepingu järgmiste sätete allkirjastamist:

III, IV, V, VI jaotis ning seotud lisad ja protokollid,

ja kinnitavad, et leping kujutab endast ühte õigusakti.

Allakirjutanud lepivad kokku, et lepingu ajutist kohaldamist käsitleva artikli 486 lõiget 4 kohaldatakse lepingu vastavate osade suhtes vastavalt käesolevale lõppaktile.

Allakirjutanud lepivad kokku, et lepingut kohaldatakse kogu Ukraina territooriumil, mida on tunnustatud rahvusvahelise õiguse kohaselt, ning et nad peavad konsultatsioone eesmärgiga määrata kindlaks lepingu mõju ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastoopoli territooriumile, mille üle Ukraina valitsusel ei ole praegu tegelikku kontrolli.

Koostatud Brüsselis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval.

 


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/6


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuni 2014,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta sätete osas, mis puudutavad teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemist

(2014/669/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 79 lõike 2 punkti b koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

22. jaanuaril 2007 volitas nõukogu komisjoni alustama Ukrainaga läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks liidu ja Ukraina vahel, et asendada partnerlus- ja koostööleping (1).

(2)

Võttes arvesse lepinguosaliste tihedaid ajaloolisi sidemeid ja üha süvenevaid suhteid ning nende soovi oma suhteid ambitsioonikal ja innovatiivsel viisil veelgi tugevdada ja laiendada, viidi läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) üle edukalt lõpule lepingu parafeerimisega 2012. aastal.

(3)

Pärast lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise allkirjastamist ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelisel tippkohtumisel 21. märtsil 2014. aastal Brüsselis, tuleks allkirjastada lepingu ülejäänud osad.

(4)

Käesolev otsus puudutab üksnes lepingu artiklit 17, mis sisaldab konkreetseid kohustusi seoses teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemisega ning kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse. Kõnealuste sätete eesmärk ja sisu on selgelt erinev ja sõltumatu lepingu teiste sätete eesmärgist ja sisust, nimelt luua lepinguosalistevaheline assotsiatsioon. Käesoleva otsusega samaaegselt võetakse vastu otsus seoses lepingu muude artiklitega, niivõrd kui neid ei olnud 21. märtsil 2014 allkirjastatud.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale kõnealused liikmesriigid käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Lepingut ei tuleks tõlgendada viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba lepingu artikli 17 osas, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse, ning kooskõlas lõppaktiga.

2.   Lepingu tekst on lisatud nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsusele 2014/295/EL (ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta selle preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas) (2).

Lõppakt on lisatud nõukogu 23. juuni 2014. aasta otsusele 2014/668/EL (ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas), (3) mis võetakse vastu samaaegselt käesoleva otsusega.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Lepingut ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vaheline partnerlus- ja koostööleping (EÜT L 49, 19.2.1998, lk 3).

(2)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 1.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/8


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuni 2014,

millega kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine

(2014/670/Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

22. jaanuaril 2007 volitas nõukogu Euroopa Komisjoni alustama Ukrainaga läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, et asendada partnerlus- ja koostööleping (1).

(2)

Võttes arvesse lepinguosaliste tihedaid ajaloolisi sidemeid ja üha süvenevaid suhteid ning nende soovi oma suhteid kaugele vaataval ja innovatiivsel viisil veelgi tugevdada ja laiendada, viidi ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) läbirääkimised edukalt lõpule ja leping parafeeriti 2012. aastal.

(3)

Euroopa Komisjon tegi 15. mail 2013 nõukogule ettepaneku, et lepingule tuleks liidu nimel alla kirjutada ja seda tuleks liidu ja Ukraina vahel osaliselt ajutiselt kohaldada kooskõlas selle artikliga 486, eeldusel et leping hiljem sõlmitakse.

(4)

Lepingu allakirjutamine ja sõlmimine toimub eraldi menetluse korras Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse kuuluvate küsimuste osas.

(5)

Leping, täpsemalt selle artikkel 342 ja XXVII lisa, hõlmab samuti Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kuivõrd need on seotud tuumaküsimustega.

(6)

Seepärast tuleks leping sõlmida ka Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvate küsimuste osas.

(7)

Vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 102 ei või leping Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks jõustuda enne, kui liikmesriigid on Euroopa Komisjonile teatanud, et see on saanud kohaldatavaks kooskõlas nende vastava riigisisese õigusega.

(8)

Lepingu sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel tuleks seetõttu heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel (2).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Partnerlus- ja koostööleping Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahel (EÜT L 49, 19.2.1998, lk 3).

(2)  Lepingu tekst lisatakse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsusele nr 2014/295/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta selle preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas (ELT L 161, 29.5.2014, lk 1).


MÄÄRUSED

20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 987/2014,

18. september 2014,

millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük ICESi VII alapiirkonna funktsionaalses üksuses 16

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

28/TQ43

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

NEP/*07U16

Liik

Norra salehomaar (Nephorops norvegicus)

Piirkond

ICESi VII alapiirkonna funktsionaalne üksus 16

Kuupäev

28.8.2014


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 988/2014,

18. september 2014,

millega avatakse Moldova Vabariigist pärit põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamise kord

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta otsust 2014/492/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelisele assotsieerimislepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (1) ning kõnealuse lepingu V jaotise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevate sätete ajutist kohaldamist,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, (2) eriti selle artiklit 184,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2014/492/EL anti luba kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelisele assotsieerimislepingule (edaspidi „leping”) (3). Otsuse 2014/492/EL kohaselt kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(2)

Lepingu artikli 464 lõike 4 kohaselt jõustub ajutine kohaldamine alates kirjalike teadete vahetamisele järgneva teise kuu esimesest päevast. Viimane kirjalik teade saadeti 25. juulil 2014. Seega kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(3)

Lepingu XV-A lisas on loetletud liidu impordi tariifikvoodid Moldova Vabariigist pärit teatavatele kaupadele. Seepärast on vaja avada kõnealuste toodete tariifikvoodid.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud tariifsete soodustuste saamiseks peaks lisas loetletud kaupadega kaasas olema lepingukohane päritolutõend.

(5)

Komisjon peaks tariifikvoote haldama saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel kooskõlas komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (4).

(6)

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. septembrist 2014. Lepingu kohaselt antud tariifikvootide tõhusa kohaldamise ja haldamise tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liidu tariifikvoodid avatakse Moldova Vabariigist pärit kaupadele, mis on loetletud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Tollimaksud, mida kohaldatakse Moldova Vabariigist pärit ja käesoleva määruse lisas loetletud kaupade importimisel liitu, peatatakse kõnealuses lisas sätestatud asjaomaste tariifikvootide ulatuses.

Artikkel 3

Käesoleva määruse lisas loetletud kaupadega peab olema kaasas lepingu II protokollis sätestatud päritolutõend.

Artikkel 4

Käesoleva määruse lisas sätestatud tariifikvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 260, 30.8.2014, lk 1.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(3)  Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping (ELT L 260, 30.8.2014, lk 4).

(4)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


LISA

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava kohaldamisala käesoleva lisa mõistes on kindlaks määratud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodidega.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodimaht aastas

(netomass tonnides, kui ei ole ette nähtud teisiti)

09.6800

0702 00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

2 000

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

2 000

09.6801

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

220

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

220

09.6802

0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

10 000

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

10 000

09.6803

0808 10 80

Värsked õunad (v.a siidriõunad, lahtiselt, 16. septembrist kuni 15. detsembrini)

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

40 000

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

40 000

09.6804

0809 40 05

Värsked ploomid

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

10 000

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

10 000

09.6805

2009 61 10

Viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre), kääritamata ja alkoholilisandita, Brixi arvuga kuni 30, 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

500

Alates 1.1 kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1 kuni 31.12.

500

 

2009 69 19

Viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre), kääritamata ja alkoholilisandita, Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 22 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre), kääritamata ja alkoholilisandita, Brixi arvuga üle 30 kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 989/2014,

19. september 2014,

millega avatakse Gruusiast pärit põllumajandustoodetele liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamise kord

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta otsust 2014/494/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta, (1) ning kõnealuse lepingu IV jaotise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevate sätete ajutist kohaldamist,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, (2) eriti selle artiklit184,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2014/494/EL anti luba kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelisele assotsieerimislepingule (edaspidi „leping”) (3). Otsuse 2014/494/EL kohaselt kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(2)

Lepingu artikli 431 lõike 4 kohaselt jõustub ajutine kohaldamine alates kirjalike teadete vahetamisele järgneva teise kuu esimesest päevast. Viimane kirjalik teade saadeti 25. juulil 2014. Seega kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(3)

Lepingu II-A lisas on loetletud liidu impordi tariifikvoodid Gruusiast pärit teatavatele kaupadele. Seepärast on vaja avada kõnealuste toodete tariifikvoodid.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud tariifsete soodustuste saamiseks peaks lisas loetletud kaupadega kaasas olema lepingukohane päritolutõend.

(5)

Komisjon peaks tariifikvoote haldama saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel kooskõlas komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (4).

(6)

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. septembrist 2014. Lepingu kohaselt antud tariifikvootide tõhusa kohaldamise ja haldamise tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu tariifikvoodid avatakse Gruusiast pärit kaupadele, mis on loetletud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Tollimaksud, mida kohaldatakse Gruusiast pärit ja käesoleva määruse lisas loetletud kaupade importimisel liitu, peatatakse kõnealuses lisas sätestatud asjaomaste tariifikvootide ulatuses.

Artikkel 3

Käesoleva määruse lisas loetletud kaupadega peab olema kaasas lepingu I protokollis sätestatud päritolutõend.

Artikkel 4

Käesoleva määruse lisas sätestatud tariifikvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 261, 30.8.2014, lk 1.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(3)  Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vaheline assotsieerimisleping (ELT L 261, 30.8.2014, lk 4).

(4)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


LISA

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava kohaldamisala käesoleva lisa mõistes on kindlaks määratud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodidega.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodimaht aastas

(netomass tonnides, kui ei ole ette nähtud teisiti)

09.6820

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud

Alates 1.9.2014 kuni 31.12.2014

220

Alates 1.1. kuni 31.12.2015 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

220


20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 990/2014,

19. september 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

54,3

TR

85,5

XS

82,8

ZZ

74,2

0707 00 05

MK

34,4

TR

107,9

ZZ

71,2

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

151,6

CL

159,6

IL

140,9

UY

112,3

ZA

149,3

ZZ

142,7

0806 10 10

AR

128,7

BR

170,2

EG

160,1

MK

36,9

TR

118,1

ZZ

122,8

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

64,4

CL

114,1

NZ

122,2

US

161,4

ZA

123,0

ZZ

128,2

0808 30 90

AR

218,6

CL

231,7

CN

109,8

TR

124,4

ZZ

171,1

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

21,9

ZZ

21,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/21


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

1. september 2014,

millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

(EKP/2014/38)

(2014/671/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 12.1, 14.3 ja 18.2,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (1) ja 20. märtsi 2013. aasta otsust EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Üldtingimused, mille kohaselt EKP ja RKPd on valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüsteemi krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas, samuti otsustes EKP/2013/6, EKP/2013/35 (3) ja EKP/2014/11 (4).

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta.

(3)

Et valida eurosüsteemi krediidioperatsioonide ja nendega seonduvate väärtuskärbete puhul varade kõlblikkuse määramisel kasutatavat kohast reitingut, on koostatud reeglid reitingute järjekorra määramiseks. Nende reeglite kohaselt on prioriteetsed reitinguagentuuride (External Credit Assessment Institution, ECAI) emissioonireitingud, mida eelistatakse ECAIde emitendi ja garandi reitingutele. 17. juulil 2013 otsustas EKP nõukogu täiendavalt tugevdada oma riskiohjeraamistikku ning korrigeeris eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides aktsepteeritava tagatise suhtes kohaldatavaid kõlblikkuskriteeriume ja väärtuskärpeid ning võttis vastu täiendavad meetmed raamistiku üldise kooskõla suurendamiseks ja selle praktilise kohaldamise parandamiseks. Muude kohanduste hulgas selgitas eurosüsteem reitingute prioriteetsuse reegleid. Need meetmed sätestati otsuses EKP/2013/35.

(4)

ECAI emissioonireitingu prioriseerimise reegel on kohane uute emitentide (private issuer) puhul, kui asjakohane on emissiooni kirjeldav teave. Tavaliselt noteeritud emitentide (public issuer) osas tuleb ECAI prioriseerimisreeglit kohandada, kuna nende emitentide krediidikõlblikkuse puhul peetakse asjakohaseks emitendireitingut, mitte emissioonireitingut.

(5)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2013/35 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse EKP/2013/35 artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Turukõlblike varade täiendavad kõrged krediidistandardid

1.   Turukõlblike varade kohta reitinguagentuuri (External Credit Assessment Institution, ECAI) tehtud krediidihinnangu suhtes, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3, kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud nõudeid.

2.   Aktsepteeritud krediidiagentuuride koostatud ECAI krediidihinnangute järgmisi liike kasutatakse turukõlblike varade krediidikvaliteedi läve nõuetele vastavuse määramisel (5):

a)

ECAI emissioonireiting, mis käsitleb emitendile või selle puudumisel emissioonile sama ECAI antud ECAI krediidihinnangut emissiooniprogrammi/-seeria kohta, mille kohaselt vara on emiteeritud (6). ECAI emissioonireitingu puhul ei tee eurosüsteem vahet varade esialgsetel tähtaegadel. Kõik emissiooniprogrammi/-seeria kohta antud ECAI reitingud on vastuvõetavad;

b)

ECAI emitendireiting, mis käsitleb emitendile antud ECAI krediidihinnangut. ECAI emitendireitingu krediidihinnangu puhul võtab eurosüsteem arvesse vara esialgset tähtaega. Eristatakse järgmist: i) lühiajalised varad (varad esialgse tähtajaga kuni 390 päeva, k.a) ja ii) pikaajalised varad (varad esialgse tähtajaga üle 390 päeva). Lühiajaliste varade puhul ei ole enam vastuvõetavad ECAI lühiajalised ja pikaajalised emtiendireitingud. Pikaajaliste varade puhul on vastuvõetavad ainult ECAI pikaajalised emitendireitingud;

c)

ECAI garandireiting, mis käsitleb garandile antud ECAI krediidihinnangut, kui garant vastab suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 alapunkti c nõuetele. ECAI garandireitingu puhul ei tee eurosüsteem vahet varade esialgsetel tähtaegadel. Vastuvõetavad on ainult ECAI pikaajalised garandireitingud.

3.   EKP avaldab kõigi vastuvõetavate ECAIde krediidikvaliteedi läved, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.1 (7). Turukõlblike varade suhtes kohaldatav krediidikvaliteedi lävi peab vastama krediidikvaliteedi astmele 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.   Turukõlblike varade puhul võtab eurosüsteem arvesse ECAI krediidihinnanguid, mis määravad vara vastavuse krediidikvaliteedi lävele, kooskõlas järgmiste reeglitega.

4.1.

Turukõlblike varade puhul, mis ei ole liikmesriikide keskvalitsuste, regionaalsete või kohalike valitsuste, agentuuride (8) ega riigiüleste institutsioonide emiteeritud turukõlblikud varad ega varaga tagatud väärtpaberid, kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

eurosüsteem võtab ECAI emissioonireitinguid arvesse prioriteetsetena ECAI emitendi- või ECAI garandireitingute suhtes. Ilma et see mõjutaks osutatud prioriteetsusreegli kohaldamist, peab vähemalt üks ECAI krediidihinnang vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele;

b)

kui sama emissiooni kohta on antud mitu ECAI emissioonireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emissioonireiting. Juhul kui paremuselt esimene ECAI emissioonireiting ei vasta turukõlblike varade suhtes kohaldatavale eurosüsteemi krediidikvaliteedi lävele, ei ole vara kõlblik, isegi kui suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 alapunkti c kohaselt vastuvõetav garantii on olemas;

c)

kui ECAI emissioonireiting puudub, võib eurosüsteem arvesse võtta ECAI emitendi- või ECAI garandireitingut. Kui sama emissiooni kohta on antud mitu ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireiting.

4.2.

Turukõlblike varade suhtes, mille on emiteerinud keskvalitsused, regionaalsed või kohalikud valitsused, agentuurid ja riigiülesed institutsioonid, kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

vähemalt üks ECAI krediidihinnang peab vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele. Eurosüsteem võtab arvesse ainult ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireitinguid;

b)

kui antud on mitu ECAI emitendi- ja ECAI garandireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireiting;

c)

agentuuride emiteeritud tagatud võlakirju ei hinnata käesoleva lõike 4.2 reeglite alusel, vaid kooskõlas lõikega 4.1.

4.3.

Varaga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

varaga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatav krediidikvaliteedi lävi suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3 kohaselt peab vastama krediidikvaliteedi astmele 2 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal („üks A”) (9);

b)

vähemalt kaks ECAI krediidihinnangut peab vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele. Eurosüsteem võtab arvesse ainult ECAI emissioonireitinguid.

5.   Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 eesmärgil kohaldatakse ECAI krediidihinnangu puudumisel emitentide ja garantide kohta kaudse krediidihinnangu kasutamise sätteid, kui turukõlblikud varad on emiteerinud keskvalitsused, regionaalsed või kohalikud valitsused, agentuurid ja riigiülesed institutsioonid kooskõlas lõikega 4.2.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 19. septembril 2014.

Seda kohaldatakse alates 15. detsembrist 2014.

Frankfurt Maini ääres, 1. september 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.

(3)  26. septembri 2013. aasta otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 6).

(4)  12. märtsi 2014. aasta otsus EKP/2014/11, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 166, 5.6.2014, lk 31).