ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 277

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
19. september 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 983/2014, 18. september 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 984/2014, 18. september 2014, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 19. septembrist 2014

4

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 985/2014, 18. september 2014, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 986/2014, 18. september 2014, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

9

 

 

INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

 

*

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

11

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

19.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 983/2014,

18. september 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

52,3

TR

84,0

XS

82,8

ZZ

73,0

0707 00 05

MK

34,4

TR

107,9

ZZ

71,2

0709 93 10

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

136,1

CL

173,6

IL

155,5

UY

112,2

ZA

140,8

ZZ

143,6

0806 10 10

AR

128,7

BR

172,3

EG

160,1

MK

33,9

TR

115,2

ZZ

122,0

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

65,7

CL

146,3

NZ

124,8

US

129,4

ZA

125,8

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

217,1

CL

231,7

CN

109,8

TR

123,9

ZZ

170,6

0809 30

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

MK

20,2

ZZ

20,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


19.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 984/2014,

18. september 2014,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 19. septembrist 2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 183,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (2) artikli 1 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, v.a seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse nimetatud lõikes osutatud toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 1 kohaselt on nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud nimetatud määruse artikliga 5 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 19. septembrist 2014 kehtestada imporditollimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikega 2 peaks käesolev määrus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 19. septembrist 2014, on sätestatud käesoleva määruse I lisas, lähtudes II lisas esitatud teabest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 642/2010, 20. juuli 2010, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).


I LISA

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 19. septembrist 2014

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(eurot/tonn)

1001 11 00

Kõva NISU, seemneks

0,0

1001 19 00

Kõva NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,0

keskmise kvaliteediga, v.a seemneks

0,0

madala kvaliteediga, v.a seemneks

0,0

ex 1001 91 20

Pehme NISU, seemneks

0,0

ex 1001 99 00

Pehme NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,0

1002 10 00

RUKIS, seemneks

10,44

1002 90 00

Rukis, v.a seemneks

10,44

1005 10 90

MAIS, seemneks (v.a hübriidid)

10,44

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

10,44

1007 10 90

TERASORGO, seemneks (v.a hübriidid)

10,44

1007 90 00

TERASORGO, v.a seemneks

10,44


(1)  Importija võib taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot tonni kohta kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu ja kui lossimissadam asub Vahemere ääres (Gibraltari väinast kaugemal) või Musta mere ääres;

2 eurot tonni kohta kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani kaudu ja kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artiklis 3 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(eurot/tonn)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

181,56

104,91

Mehhiko lahe lisatasu

27,96

Suure järvistu lisatasu

90,89

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Lasti veokulud: Mehhiko laht — Rotterdam

13,71 eurot/t

Lasti veokulud: Suur järvistu — Rotterdam

48,85 eurot/t


(1)  Lisatasu 14 eurot/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


19.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 985/2014,

18. september 2014,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 188,

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 14. mai 2007. aasta määrust (EÜ) nr 533/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 533/2007 on avatud tariifikvoodid kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

(2)

2014. aasta septembri seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsid alaperioodiks 1. oktoobrist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 hõlmavad teatavate kvootide puhul saada olevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, ja määrata taotletud kogustele jaotuskoefitsient,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007 alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2014 esitatud impordilitsentsitaotlustele kehtestatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiendid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. septembril 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 125, 15.5.2007, lk 9.


LISA

Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.10.2014–31.12.2014 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

P1

09.4067

1,472757

P3

09.4069

0,291585


19.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 986/2014,

18. september 2014,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 188,

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1385/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

2014. aasta septembri seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2014 esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, ja määrata taotletud kogustele jaotuskoefitsient,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007 alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2014 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. septembril 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 309, 27.11.2007, lk 47.


LISA

Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.10.2014–31.12.2014 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

1

09.4410

0,240327

2

09.4411

0,243729

3

09.4412

0,268779

4

09.4420

0,903674

6

09.4422

0,973717


INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

19.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/11


Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe

läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA KOMISJON (edaspidi „leppeosalised”),

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 2, Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 295, ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi koos „aluslepingud”),

arvestades, et Euroopa poliitika kujundajad ei tegutse kodanikuühiskonnast eraldi, vaid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi;

arvestades, et leppeosalised on vaadanud läbi läbipaistvusregistri (edaspidi „register”), mis loodi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega, (1) vastavalt selle kokkuleppe punktile 30,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I.   REGISTRI PÕHIMÕTTED

1.   Registri loomine ja pidamine ei mõjuta ega piira Euroopa Parlamendi eesmärke, mis on välja toodud parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta (2) ja 11. mai 2011. aasta otsuses institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta (3).

2.   Registri pidamisel järgitakse liidu õiguse üldisi põhimõtteid, sealhulgas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet.

3.   Registri pidamisel austatakse Euroopa Parlamendi liikmete õigust täita oma rahvaesindaja ülesandeid piiranguteta.

4.   Registri pidamisel ei sekkuta leppeosaliste pädevusse ega õigustesse ning ei mõjutata nende vastavaid korralduslikke volitusi.

5.   Leppeosalised püüavad kohelda kõiki sarnase tegevusega tegelejaid ühtmoodi ning luua ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele registreerimiseks võrdsed võimalused.

II.   REGISTRI ÜLESEHITUS

6.   Registri ülesehitus on järgmine:

a)

sätted registri ulatuse, registrikohase tegevuse, määratluste, stiimulite ja erandite kohta;

b)

registreerimiseks ette nähtud jaod (I lisa);

c)

registreerijatelt nõutav teave, sealhulgas finantsandmete avaldamise nõuded (II lisa);

d)

käitumisjuhend (III lisa);

e)

hoiatus- ja kaebuste mehhanismid ja käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed, sealhulgas hoiatusteadete menetlus ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus (IV lisa);

f)

registreerijate jaoks praktilist teavet sisaldavad rakendussuunised.

III.   REGISTRI ULATUS

Registreeritavad tegevused

7.   Registreerida tuleb igasugune tegevus (millele ei ole viidatud punktides 10–12), mille eesmärk on otseselt või kaudselt mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või rakendamist ja otsustamisprotsessi, olenemata tegevuse kohast ning kasutatavast suhtluskanalist või -vahendist, nagu näiteks allhanked, meedia, lepingud kutseliste vahendajatega, eksperdirühmad, platvormid, foorumid, kampaaniad ja rohujuuretasandi algatused.

Käesolevas kokkuleppes tähendab „otsene mõjutamine” mõjutamist ELi institutsioonidega vahetu kontakti või suhtluse teel või muud sellise tegevuse järel ette võetud toimingut, ning „kaudne mõjutamine” tähendab mõjutamist ELi institutsioonidele suunatud vahepealsete mõjutajate, nagu meedia, avaliku arvamuse, konverentside või seltskondlike ürituste kaudu.

Sellise tegevuse hulka kuulub eelkõige

ühenduse võtmine institutsioonide liikmete ja nende assistentide, ametnike või muude töötajatega;

kirjade, infomaterjali või aruteludokumentide ja seisukohti selgitavate dokumentide koostamine, levitamine ja edastamine;

ürituste, kohtumiste, reklaamürituste, konverentside või seltskondlike ürituste korraldamine, kui kutsed on saadetud ELi institutsioonide liikmetele ja nende assistentidele, ametnikele või muudele töötajatele; ning

vabatahtlik panustamine ja osalemine ametlikes konsultatsioonides või kuulamistel, kus käsitletakse kavandatavaid ELi seadusandlikke või muid õigusakte, ning muudel avalikel aruteludel.

8.   Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle käimasolev või ettevalmistatav kuulub registri kohaldamisalasse.

Igasugune tegevus, mis kuulub registri kohaldamisalasse ja mida teeb õigus- ja ametialast nõu andev vahendaja lepingu alusel, on nii vahendajal kui ka tema kliendil võimalik registreerida. Kõnealused vahendajad annavad teada kõigist klientidest, kellega sellised lepingud on sõlmitud, ning esitavad II lisa punktis II.C.2.B sätestatud viisil esindustegevusest saadud tulu kliendi kohta. Nimetatud nõue ei vabasta klienti kohustusest registreerida ja lisada iseenda hinnanguliste kulude hulka vahendajalt tellitud tegevuse kulud.

Tegevus, mis ei kuulu registreerimisele

9.   Organisatsioon peab registreerima üksnes juhul, kui ta teeb midagi, mis kuulub registri kohaldamisalasse ja mille tulemusena on toimunud otsene või kaudne suhtlemine ELi institutsioonidega. Organisatsioon, kes ei pea registreerima, võidakse registrist kustutada.

10.   Registri kohaldamisalasse ei kuulu tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kuivõrd see tegevus hõlmab

nõustamistegevust ja kontakte ametiasutustega eesmärgiga teavitada klienti paremini üldisest õiguslikust olukorrast või kliendi konkreetsest õiguslikust seisundist või nõustada klienti küsimuses, kas mõni konkreetne õiguslik või haldusmeede on kehtivas õigus- ja regulatiivraamistikus asjakohane või lubatud;

klientide nõustamist eesmärgiga aidata neil tagada, et nende tegevus vastaks kohaldatavale õigusele;

kliendi tarbeks tehtud analüüse ja uuringuid õiguslike või regulatiivsete muudatuste võimaliku mõju kohta kliendi õiguslikule olukorrale või tegevusalale;

kliendi esindamist lepitus- või vahendusmenetluses, mille eesmärk on vältida vaidluse jõudmist kohtusse või haldusorganile; või

kliendi poolt sellise põhiõiguse teostamist nagu õigus õiglasele kohtupidamisele, sealhulgas õigus kaitsele haldusmenetlustes, mille näiteks on advokaatide ja teiste seotud kutsealade esindajate tegevus.

Registri kohaldamisalasse ei kuulu tegevus, mis on otseselt seotud äriühingu ja selle nõustajate olemisega osapooleks konkreetses kohtu- või haldusasjas või -menetluses, kui selle tegevuse eesmärk ei ole kehtiva õigusliku raamistiku muutmine. See alapunkt kehtib kõigi ettevõtlusvaldkondade kohta Euroopa Liidus.

Registrisse kantakse siiski järgmine tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kui selle eesmärk on mõjutada ELi institutsioone, nende liikmeid ja viimaste assistente või ELi institutsioonide ametnikke ja teisi töötajaid:

abi osutamine esindamise või vahendamise kaudu või toetusmaterjalide, sealhulgas argumentide ja sõnastuse pakkumine, ning

taktikaline või strateegiline nõustamine, sealhulgas selliste küsimuste tõstatamine, mille ulatus ja edastamise ajastus peaksid ELi institutsioone, nende liikmeid ja viimaste assistente või ELi institutsioonide ametnikke või muid töötajaid mõjutama.

11.   Registri kohaldamisalasse ei kuulu sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi käigus (ametiühingud, tööandjate liidud jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli. See kehtib mutatis mutandis kõikide üksuste kohta, mis aluslepingute kohaselt on määratud täitma institutsionaalset rolli.

12.   Registri kohaldamisalasse ei kuulu tegevus, mis on vastuseks ELi institutsiooni või Euroopa Parlamendi liikme otsesele ja individuaalsele päringule, nagu ühekordsed või korrapärased päringud saamaks faktilist teavet, andmeid või ekspertarvamusi.

Erisätted

13.   Registri kohaldamisalasse ei kuulu kirikud ja usukogukonnad. Registreerimist eeldatakse siiski kirikute ja usukogukondade esindustelt, juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, kes suhtlevad ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

14.   Registrit ei kohaldata erakondadele. Registreerimist eeldatakse siiski erakondade loodud või nende toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

15.   Registri kohaldamisalasse ei kuulu liikmesriikide valitsusasutused, kolmandate riikide valitsused, rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid ja nende diplomaatilised esindused.

16.   Piirkondlikelt ametiasutustelt ja nende esindustelt registreerimist ei eeldata, kuid nende soovi korral on registreerimine võimalik. Registreerimist eeldatakse mis tahes ühenduselt ja võrgustikult, mis on loodud eesmärgiga esindada piirkondi kollektiivselt.

17.   Registreerimist eeldatakse kõigilt kohaliku tasandi ametiasutustelt (mida ei ole mainitud punktis 16), nagu kohalikud ja munitsipaalasutused või linnad, nende esindused, liidud ja võrgustikud.

18.   Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Selliste kollektiivse tegevuse vormide esindajad nimetavad esindaja, kes tegutseb nende kontaktisikuna ja vastutab läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga suhtlemise eest.

19.   Registreerimise vajalikkuse hindamisel tuleb arvesse võtta tegevust, mis on suunatud (otseselt või kaudselt) kõigile ELi institutsioonidele, ametitele ja organitele, nende liikmetele ja viimaste assistentidele, ametnikele ja muudele töötajatele. Selline tegevus ei hõlma tegevust, mis on suunatud liikmesriikidele ja eelkõige nende alalistele esindustele ELi juures.

20.   Euroopa võrgustikke, liite, ühendusi ja platvorme kutsutakse üles koostama oma liikmetele ühiseid läbipaistvaid suuniseid, kus määratakse kindlaks registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus. Need suunised tuleks avaldada.

IV.   REGISTREERIJATE SUHTES KOHALDATAVAD EESKIRJAD

21.   Registreerimisel asjaomased organisatsioonid ja üksikisikud

nõustuvad, et nende poolt registrisse kandmiseks antud teave avalikustatakse;

nõustuvad tegutsema kooskõlas III lisas esitatud käitumisjuhendiga ja asjakohasel juhul esitama muu kutsealase käitumisjuhendi teksti, mis on neile siduv (4);

tagavad registrisse kandmiseks antud teabe õigsuse ning nõustuvad tegema koostööd lisateabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral;

on päri sellega, et nendega seotud hoiatusi ja kaebusi menetletakse III lisas esitatud käitumisjuhendi eeskirjade alusel;

nõustuvad sellega, et nende suhtes võetakse III lisas esitatud käitumisjuhendi rikkumise korral ettenähtud meetmed, ning kinnitavad, et kui nad rikuvad käitumisjuhendit, võib nende suhtes kohaldada IV lisas sätestatud meetmeid;

võtavad teadmiseks, et leppeosalised võivad taotluse korral ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (5) sätetele avaldada kirjavahetuse ja muud dokumendid, mis käsitlevad registreeritute tegevust.

V.   RAKENDAMINE

22.   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid vastutavad süsteemi ja selle toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

23.   Kuigi süsteemi juhitakse ühiselt, on mõlemal leppeosalisel õigus kasutada registrit sõltumatult enda kindlatel eesmärkidel.

24.   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused hoiavad käigus süsteemi rakendamiseks ühise haldusstruktuuri nimetusega „läbipaistvusregistri ühissekretariaat”. See moodustatakse pädevate teenistuste vahel kokku lepitud korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ametnikest. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi tegevust koordineerib Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub käesoleva kokkuleppe piires rakendamissuuniste koostamine, et hõlbustada registreerijatel eeskirju ühetaoliselt tõlgendada, ning registri sisu kvaliteedi jälgimine. Ühissekretariaat kasutab talle kättesaadavaid haldusvahendeid registri sisu kvaliteedi kontrollideks, aga lõplik vastutus esitatud teabe eest lasub registreeritud isikutel.

25.   Leppeosalised korraldavad vajalikke koolitusi ja sisemise teabevahetuse projekte, et teavitada oma liikmeid ja töötajaid registrist ning hoiatus- ja kaebemenetlustest.

26.   Leppeosalised võtavad asjakohaseid meetmeid, et anda väljapoole teavet registri kohta ja propageerida selle kasutust.

27.   Registri andmebaasist avaldatakse Europa veebisaidi läbipaistvusregistri veebilehel regulaarselt teatud hulk põhiandmeid, mis on kättesaadavad kasutajasõbraliku otsingumootori kaudu. Andmebaasi avalik infosisu on kättesaadav elektroonilisel masinloetaval kujul.

28.   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid esitavad registri toimimise kohta aastaaruande vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastavale asepresidendile. Aastaaruandes esitatakse faktilist teavet registri, selle sisu ja arengu kohta ning aruanne avaldatakse igal aastal eelneva kalendriaasta kohta.

VI.   NÕUETELE VASTAVATE REGISTREERIJATE SUHTES KOHALDATAVAD MEETMED

29.   Sissepääsulube Euroopa Parlamendi hoonetesse väljastatakse üksikisikutele, kes esindavad registreerimisele kuuluvaid organisatsioone või töötavad nende organisatsioonide heaks, ainult tingimusel, et need organisatsioonid ja üksikisikud on registreeritud. Registreerimisega ei kaasne siiski automaatselt õigus sellist sissepääsuluba saada. Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste sissepääsulubade väljastamine ja kontroll toimub endiselt parlamendi sisemenetluse kohaselt institutsiooni enda vastutusel.

30.   Leppeosalised pakuvad oma haldusorgani tasandil stiimuleid, et edendada registreerimist käesoleva kokkuleppe alusel.

Euroopa Parlamendi poolt registreerijatele pakutavate stiimulite hulka võivad kuuluda

veelgi lihtsam juurdepääs Euroopa Parlamendi hoonetele, parlamendiliikmetele ja nende assistentidele, selle ametnikele ja teistele töötajatele;

luba korraldada parlamendi hoonetes üritusi või olla nende kaasvõõrustaja;

teabe lihtsam edastamine, mis hõlmab ka konkreetseid meililiste;

osalemine sõnavõtjatena parlamendikomisjonide kuulamistel;

Euroopa Parlamendi tegutsemine patroonina.

Euroopa Komisjoni poolt registreerijatele pakutavate stiimulite hulgas võivad olla

meetmed seoses registreeritutele teabe edastamisega avalike konsultatsioonide algatamisel;

eksperdirühmade ja muude nõuandvate organitega seotud meetmed;

konkreetsed meililistid;

Euroopa Komisjoni tegutsemine patroonina.

Leppeosalised annavad registreerijatele teada konkreetsetest registreerijatele pakutavatest stiimulitest.

VII.   KÄITUMISJUHENDI RIKKUMISE KORRAL KOHALDATAVAD MEETMED

31.   Igaüks võib esitada hoiatusteateid ja kaebusi III lisas toodud käitumisjuhendi võimaliku rikkumise kohta, kasutades registri veebisaidil esitatud standardset kontaktivormi. Hoiatusteateid ja kaebusi käsitletakse IV lisas sätestatud menetluste kohaselt.

32.   Hoiatusmehhanism täiendab kvaliteedikontrolle, mida teeb läbipaistvusregistri ühissekretariaat vastavalt punktile 24. Igaüks võib hoiatada faktivigade eest registreeritute esitatud andmetes. Hoiatuse võib esitada ka selle kohta, kui registreeritud on organisatsioon või üksikisik, kes ei kuulu registreerimisele.

33.   Igaüks võib esitada ametliku kaebuse, kui on tekkinud kahtlus, et registreeritu on rikkunud käitumisjuhendit, välja arvatud faktivead. Kaebusi käitumisjuhendi väidetava rikkumise kohta põhjendatakse konkreetsete faktidega.

Läbipaistvusregistri ühissekretariaat uurib väidetavat rikkumist, järgides nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtet. Kui registreeritud või nende esindajad rikuvad tahtlikult käitumisjuhendit, toob see kaasa IV lisas sätestatud meetmete kohaldamise.

34.   Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaat on punktides 31–33 viidatud menetluste käigus täheldanud korduvat koostööst keeldumist, korduvat sobimatut käitumist või käitumisjuhendi tõsist rikkumist, kustutatakse asjaomase registreeritud isiku registrikanne ühe- või kaheaastase tähtajaga ning sellise meetme kohta tehakse registrisse avalik märge, nagu on sätestatud IV lisas.

VIII.   TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KAASAMINE

35.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kutsutakse registriga ühinema. Teisi ELi institutsioone, organeid ja ameteid ergutatakse kasutama selle kokkuleppega loodud raamistikku võrdlusvahendina oma suhtluses organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

IX.   LÕPPSÄTTED

36.   Käesolev kokkulepe asendab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe, mille sätteid ei kohaldata enam alates käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäevast.

37.   Register vaadatakse läbi 2017. aastal.

38.   Käesolev kokkulepe jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kokkulepet kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäeval juba registreeritud üksused muudavad oma registreeringut kokkuleppest tulenevate uute nõuete täitmiseks kolme kuu jooksul pärast nimetatud kuupäeva.

Strasbourg, 16. aprill 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Euroopa Komisjoni nimel

asepresident

M. ŠEFČOVIČ


(1)  ELT L 191, 22.7.2011, lk 29.

(2)  ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.

(3)  ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 176.

(4)  Kutsealase käitumisjuhendiga, mis on registreerijale siduv, võib kehtestada käitumisjuhendi III lisas toodud nõuetest rangemaid kohustusi.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


I LISA

Läbipaistvusregister

Organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

Jaod

Kirjeldus/märkused

I.

Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

 

Alajagu

Konsultatsioonifirmad

Ettevõtjad, kes tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Õigusbürood

Õigusbürood, kes tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid ja juristid, kes tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega. See alajagu on selliste üksuste registreerimiseks, kuhu kuulub ainult üks isik.

II.

Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud/ettevõtjate ühendused/kutseliidud

 

Alajagu

Äriühingud ja kontsernid

Äriühingud ja kontsernid (juriidilise isiku staatusega või ilma) asutusesiseste üksustega, kes tegutsevad oma huvides sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

Organisatsioonid (tulunduslikud või mittetulunduslikud), mis esindavad tulundusühinguid või segakontserne ja -platvorme.

Alajagu

Ametiühingud ja kutseliidud

Töötajate, tööandjate, ameti- ja kutsealade huvirühmade esindajad

Alajagu

Muud organisatsioonid, sealhulgas

ürituste korraldamisega tegelevad (tulunduslikud või mittetulunduslikud) üksused;

huvidega seotud meedia või teadusuuringutest lähtuvad üksused, mis on seotud tulunduslike erahuvidega;

ad hoc kooslused ja ajutised struktuurid (kasumit taotleva liikmesusega).

 

III.

Valitsusvälised organisatsioonid

 

Alajagu

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid, võrgustikud, ad hoc kooslused, ajutised struktuurid ja muud sellised organisatsioonid.

Mittetulundusorganisatsioonid (juriidilise isiku staatusega või ilma), kes ei sõltu riigiasutustest ega äriühingutest. Sealhulgas sihtasutused, heategevusorganisatsioonid jms.

Iga selline üksus, mis kätkeb tulunduslikke elemente, peab end registreerima II jaos.

IV.

Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

 

Alajagu

Mõttekojad ja teadusasutused

Spetsialiseerunud mõttekojad ja teadusasutused, kes käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

Alajagu

Akadeemilised asutused

Asutused, mille põhieesmärk on hariduse andmine, kuid mis käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

V.

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

 

Alajagu

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Juriidilised isikud, bürood, võrgustikud ja ühendused, kelle ülesanne on oma liikmeid esindada.

VI.

Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

 

Alajagu

Piirkondlikud struktuurid

Piirkondadelt ja nende esindustelt registreerimist ei eeldata, kuid nende soovi korral on registreerimine võimalik. Registreerimist eeldatakse ühendustelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada piirkondi kollektiivselt.

Alajagu

Muud kohaliku tasandi ametiasutused

Registreerimist eeldatakse kõigilt teistelt kohaliku tasandi ametiasutustelt, nagu linnad, kohalikud ja munitsipaalasutused ja nende esindused, ning riigi tasandi ühendustelt ja võrgustikelt.

Alajagu

Riikidevahelised piirkondlike ning muude kohaliku tasandi ametiasutuste ühendused ja võrgustikud

 

Alajagu

Muud seaduse alusel loodud avalik-õiguslikud ning avalikku ja erasektorit ühendavad üksused, mille eesmärk on tegutseda avalikes huvides.

Muud avalik-õiguslikud ning avalikku ja erasektorit ühendavad organisatsioonid.


II LISA

REGISTREERIJATE ESITATAV TEAVE

I.   ÜLD- JA PÕHITEAVE

a)

Organisatsiooni nimi, peakorteri aadress ning olemasolu korral aadress Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis, telefoninumber, e-posti aadress, veebisait;

b)

isiku nimi, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja organisatsiooni direktori või juhtiva osaniku nimi või asjakohasel juhul registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega seotud peamine kontaktpunkt (st ELi asjade juht); nende isikute nimed, kellel on Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuluba (1);

c)

registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega seotud isikute (liikmed, töötajad jne) arv ja Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuluba omavate isikute arv ning igal isikul selliseks tegevuseks kuluv aeg protsentuaalselt täistööajast: 25 %, 50 %, 75 % või 100 %;

d)

eesmärgid/valdkond — huvivaldkonnad — tegevused — riigid, kus tegutsetakse — osalus võrgustikes — registrisse kantav üldteave;

e)

liikmesus ja vajaduse korral liikmete arv (üksikisikud ja organisatsioonid).

II.   ASJAOMANE TEAVE

A.   Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Peamiste seadusandlike ettepanekute ja poliitikavaldkondade kohta, millele registreerija registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus on suunatud, esitatakse konkreetsed üksikasjad. Osutada võib ka muule konkreetsele tegevusele, näiteks üritustele või väljaannetele.

B.   Seosed ELi institutsioonidega

a)

liikmesus kõrgetasemelistes töörühmades, nõuandekomiteedes, eksperdirühmades, muudes ELi toetatavates struktuurides, platvormides jne;

b)

liikmesus või osalemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidevahelistes töörühmades, majandusfoorumites jne.

C.   Registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega seotud finantsteave

1.

Kõik registreerijad esitavad järgmise teabe:

a)

registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse aastase kulu hinnang. Finantsnäitajad hõlmavad kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast;

b)

nende rahaliste vahendite suurus ja allikas, mis on saadud ELi institutsioonidelt registreerimisele või registrikande üksikasjade iga-aastasele ajakohastamisele eelnenud eelarveaastal. See teave peab vastama Euroopa finantsläbipaistvuse süsteemis esitatud teabele (2).

2.

Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid (I lisa I jagu) esitavad lisaks järgmise teabe:

a)

registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse käive vastavalt järgmisele tabelile:

Esindustegevuse aastakäive eurodes

0 — 99 999

100 000 — 499 999

500 000 — 1 000 000

> 1 000 000

b)

kõigi selliste klientide nimekiri, kelle nimel tegutsetakse registri kohaldamisala valdkondades. Esindustegevuse eest klientidelt saadud tulu esitatakse vastavalt järgmisele tabelile:

Esindustegevuse suurusvahemik kliendi kohta aastas eurodes

0 — 9 999

10 000 — 24 999

25 000 — 49 999

50 000 — 99 999

100 000 — 199 999

200 000 — 299 999

300 000 — 399 999

400 000 — 499 999

500 000 — 599 999

600 000 — 699 999

700 000 — 799 999

800 000 — 899 999

900 000 — 1 000 000

> 1 000 000

c)

ka klientidelt eeldatakse registreerimist. Konsultatsioonifirmade/õigusbüroode/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultantide poolt finantsandmete esitamine oma klientide kohta (nimekiri ja tabel) ei vabasta neid kliente kohustusest lisada lepingulised tegevused oma deklaratsiooni, et vältida nende esitatud kulutuste alahindamist.

3.

Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud/ettevõtjate ühendused/kutseliidud (I lisa II jagu) esitavad lisaks järgmise teabe:

registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse käive, sealhulgas summad, mis on väiksemad kui 10 000 eurot.

4.

Valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused — kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid — kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne (I lisa III–VI jagu) esitavad lisaks järgmise teabe:

a)

organisatsiooni kogueelarve;

b)

põhiliste rahaliste vahendite ja rahastamisallikate jaotus.


(1)  Registreerijad võivad registreerimismenetluse lõpus taotleda sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse. Nende üksikisikute nimed, kellele antakse sissepääsuload, kantakse registrisse. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


III LISA

KÄITUMISJUHEND

Leppeosalised on seisukohal, et kõik registreeritud või registreerimata huvigruppide esindajad, kes tegutsevad nendega koostoimes kas üks kord või sagedamini, peaksid käituma käesoleva käitumisjuhendi kohaselt.

Suhetes ELi institutsioonide ning parlamendiliikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad huvigruppide esindajad

a)

teatama alati oma nime ja asjakohasel juhul registreerimisnumbri ning üksuse või üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama huvidest, eesmärkidest või edendatavatest eesmärkidest ja asjakohasel juhul esitama nende klientide või liikmete andmed, keda nad esindavad;

b)

mitte hankima ega üritada hankida teavet või otsuseid ebaausal teel või lubamatu surveavalduse või sobimatu käitumisega;

c)

mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele Euroopa Liidu või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või Euroopa Liidu ametnikke või teisi töötajaid ega kasutama selgesõnalise loata ELi institutsioonide logosid;

d)

tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registriga hõlmatud tegevuse käigus, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ega ole eksitav; nõustuma, et kogu esitatav teave vaadatakse läbi, ning soostuma tegema koostööd lisateabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral;

e)

mitte müüma kolmandatele isikutele ELi institutsioonidelt saadud dokumentide koopiaid;

f)

üldiselt austama kõiki Euroopa institutsioonide kehtestatud eeskirju, juhendeid ja häid juhtimistavasid ning mitte takistama nende rakendamist ja kohaldamist;

g)

mitte õhutama Euroopa Liidu institutsioonide liikmeid, ametnikke ja teisi töötajaid, ning nende liikmete assistente ja praktikante rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -norme;

h)

palgates endisi Euroopa Liidu ametnikke või teisi töötajaid või ELi institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid;

i)

saama eelnevalt nõusoleku Euroopa Parlamendi liikmelt või liikmetelt, kui sõlmitakse lepinguline või töösuhe isikuga, kes kuulub parlamendiliikme abipersonali koosseisu;

j)

järgima kõiki reegleid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;

k)

teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi institutsioonide ees.

Üksikisikud, kes on Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks väljastada Euroopa Parlamendi hoonetesse isikliku sissepääsuloa, mida ei saa edasi anda, on kohustatud

l)

tagama, et nad kannavad Euroopa Parlamendi hoonetes sissepääsuluba kogu aeg nähtaval;

m)

täpselt järgima Euroopa Parlamendi kodukorra asjakohaseid artikleid;

n)

aktsepteerima, et mis tahes otsus Euroopa Parlamendi sissepääsuloa saamise taotluse kohta kuulub Euroopa Parlamendi ainupädevusse ning et registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada.


IV LISA

HOIATUSTEADETE MENETLUS NING KAEBUSTE UURIMISE JA KÄSITLEMISE MENETLUS

I.   Hoiatusteated

Igaüks võib esitada läbipaistvusregistri ühissekretariaadile hoiatusteate registris sisalduva teabe kohta ja selle kohta, et registreeritud on üksikisik või organisatsioon, kes ei kuulu registreerimisele, täites registri veebisaidil esitatud standardse kontaktivormi.

Registris sisalduva teabe kohta hoiatuste esitamise korral käsitatakse neid väidetena käitumisjuhendi III lisa punkti d (1) rikkumise kohta. Asjaomasel registreeritul palutakse teavet ajakohastada või selgitada läbipaistvusregistri ühissekretariaadile, miks teave ei vaja ajakohastamist. Kui asjaomane registreeritu ei tee koostööd, võib kohaldada järgnevalt esitatud tabelis kirjeldatud meetmeid (read 2–4).

II.   Kaebused

1. etapp: kaebuse esitamine

1.   Igaüks võib esitada kaebuse läbipaistvusregistri ühissekretariaadile, täites registri veebisaidil esitatud standardvormi. Kõnealune vorm hõlmab järgmist teavet:

a)

registreeritu, kelle kohta kaebus esitatakse;

b)

kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;

c)

käitumisjuhendi väidetava rikkumise üksikasjad, sealhulgas võimalikud dokumendid või muud materjalid, mis põhjendavad kaebust, teave selle kohta, kas kaebuse esitajale on tekitatud kahju ning kas on alust kahtlustada käitumisjuhendi tahtlikku rikkumist.

Anonüümseid kaebusi ei vaadata läbi.

2.   Kaebuses esitatakse käitumisjuhendi sätted, mida kaebuse esitaja väitel on rikutud. Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaat on kohe alguses teinud kindlaks, et kaebuse aluseks olev rikkumine ei olnud tahtlik, võib ühissekretariaat liigitada kaebuse ümber „hoiatuseks”.

3.   Käitumisjuhendit kohaldatakse eranditult huvirühmade esindajate ja ELi institutsioonide vahelistele suhetele ning seda ei tohi kasutada kolmandate isikute või registreeritute vaheliste suhete reguleerimiseks.

2. etapp: vastuvõetavus

4.   Kaebuse saamise korral teeb läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgmist:

a)

esitab viie tööpäeva jooksul kaebuse esitajale kinnituse kaebuse kättesaamise kohta;

b)

kontrollib, kas kaebus seondub registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega, nagu on kirjeldatud III lisas kehtestatud käitumisjuhendis ja eespool esitatud 1. etapis;

c)

kontrollib kaebuse põhjendamiseks esitatud tõendeid, olgu need dokumentide, muude materjalide või isiklike avalduste kujul; põhimõtteliselt peab mis tahes tõendusmaterjal olema saadud asjaomaselt registreeritult, kolmanda isiku väljastatud dokumendist või avalikult kättesaadavatest allikatest. Üksnes kaebuse esitaja väärtushinnanguid tõendiks ei peeta;

d)

otsustab punktides b ja c nimetatud analüüside alusel kaebuse lubatavuse üle.

5.   Kui kaebust ei peeta vastuvõetavaks, teatab läbipaistvusregistri ühissekretariaat sellest kaebuse esitajale kirjalikult, nimetades otsuse põhjendused.

6.   Kui kaebust peetakse vastuvõetavaks, teatab läbipaistvusregistri ühissekretariaat otsusest ja järgnevalt kirjeldatud järgitavast menetlusest nii kaebuse esitajale kui ka asjaomasele registreeritule.

3. etapp: vastuvõetava kaebuse menetlemine — kontrollimine ja esialgsed meetmed

7.   Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab asjaomast registreeritut kaebuse sisust ja reegli(te)st, mida on väidetavalt rikutud, ning samal ajal palutakse tal esitada 20 tööpäeva jooksul oma seisukoht vastuseks kaebusele. Seisukoha toetuseks võib registreeritu esitada samaks tähtajaks ka kutseala esindusorganisatsiooni memorandumi, eelkõige reguleeritud kutsealade või organisatsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse kutsealast käitumisjuhendit.

8.   Kui punktis 7 osutatud tähtajast kinni ei peeta, kaasneb asjaomase registreeritu registris oleku ajutine peatamine kuni koostöö taastamiseni.

9.   Läbipaistvusregistri ühissekretariaat kontrollib kogu teavet, mida uurimismenetluse käigus kogutakse, ning võib otsustada kuulata ära asjaomase registreeritu või kaebuse esitaja või mõlemad.

10.   Kui esitatud materjali kontrollimine näitab, et kaebus ei ole põhjendatud, teavitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

11.   Kui kaebus on põhjendatud, peatatakse ajutiselt registreeritu registris olek, kuni probleemiga tegeletakse ja meetmeid võetakse (vt allpool esitatud 4. etappi) ning tema suhtes võib kohaldada täiendavaid meetmeid, sealhulgas registrist kustutamine ja vajaduse korral Euroopa Parlamendi sissepääsuloa äravõtmine vastavalt selle institutsiooni sisekorrale (vt allpool esitatud 5. etappi ja meetmete tabeli ridu 2–4), eelkõige koostööst keeldumise korral.

4. etapp: vastuvõetava kaebuse menetlemine — lahendus

12.   Kui kaebus on põhjendatud ja probleemsed küsimused tuvastatud, võtab läbipaistvusregistri ühissekretariaat koostöös asjaomase registreerituga kõik vajalikud meetmed probleemiga tegelemiseks ja selle lahendamiseks.

13.   Kui asjaomane registreeritu teeb koostööd, nähakse üksikjuhtumipõhiselt probleemi lahendamiseks ette mõistlik aeg.

14.   Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja asjaomane registreeritu teeb koostööd niisuguse lahenduse elluviimiseks, aktiveeritakse registreeritu registrikanne taas ja kaebus suletakse. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui ka kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

15.   Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja asjaomane registreeritu ei tee koostööd niisuguse lahenduse elluviimiseks, registreeritu registrikanne kustutatakse (vt allpool esitatud meetmete tabeli ridu 2 ja 3). Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui ka kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

16.   Kui probleemi võimalikuks lahenduseks on vajalik kolmanda isiku, sealhulgas liikmesriigi ametiasutuse otsus, lükatakse läbipaistvusregistri ühissekretariaadi lõpliku otsuse vastuvõtmine edasi, kuni kolmanda isiku otsus on vastu võetud.

17.   Kui registreeritu ei tee koostööd 40 tööpäeva jooksul pärast vastavalt punktile 7 kaebusest teavitamist, kohaldatakse rikkumismeetmeid (vt allpool esitatud 5. etapi punkte 19–22 ja meetmete tabeli ridu 2–4).

5. etapp: lubatava kaebuse menetlemine — käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed

18.   Kui asjaomane registreeritu teeb kohe parandused, esitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat nii kaebuse esitajatele kui ka asjaomasele registreeritule kirjaliku asjaolude ja nende paranduste kinnituse (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 1).

19.   Kui asjaomane registreeritu ei ole võtnud meetmeid punktis 17 kehtestatud 40päevase tähtaja jooksul, kaasneb sellega registrikande kustutamine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 2) ja registreeringuga seotud kõigi stiimulite tühistamine.

20.   Sobimatu käitumise tuvastamise korral kustutakse registreeritu registrikanne (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 3) ja ta kaotab registreeringuga seotud mis tahes stiimulid.

21.   Punktides 19 ja 20 kirjeldatud juhtudel võib asjaomane registreeritu end uuesti registreerida, kui registrikande kustutamise põhjuseks olnud asjaolud on kõrvaldatud.

22.   Kui koostöö tegemisest keeldumist või sobimatut käitumist peetakse korduvaks ja tahtlikuks või kui on tuvastatud tõsine rikkumine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 4), võtab läbipaistvusregistri ühissekretariaat vastu otsuse keelata uuesti registreerimine üheks või kaheks aastaks (sõltuvalt juhtumi tõsidusest).

23.   Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab asjaomast registreeritut ja kaebuse esitajat mis tahes punktide 18–22 või allpool esitatud meetmete tabeli ridade 1–4 alusel vastuvõetud meetmetest.

24.   Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaadi vastuvõetud meetmega kaasneb registrikande pikaajaline kustutamine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 4), võib asjaomane registreeritu 20 tööpäeva jooksul pärast meetmest teavitamist esitada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäridele põhjendatud taotluse niisuguse meetme uuesti läbivaatamiseks.

25.   20 päeva pikkuse tähtaja möödudes või pärast seda, kui peasekretärid on võtnud vastu lõpliku otsuse, teavitatakse sellest Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastavaid asepresidente ning meetme kohta tehakse registris avalik märge.

26.   Kui teatava tähtajaga kehtestatud uuesti registreerimise keeld hõlmab huvirühma esindajana Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa taotlemise võimaluse äravõtmist, esitab Euroopa Parlamendi peasekretär ettepaneku kvestorite kogule, kellel palutakse anda luba võtta nimetatud tähtajaks ära asjaomase isiku või asjaomaste isikute vastav sissepääsuluba või -load.

27.   Läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgib oma käesoleva lisa alusel kohaldatavaid meetmeid käsitlevates otsustes nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtteid. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi tegevust koordineerib Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja ning see allub Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäridele, keda hoitakse nõuetekohaselt kursis.

Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavate meetmete tabel

 

Rikkumise liik (numbrid osutavad eespool mainitud punktidele)

Meede

Meetme avaldamine registris

Ametlik otsus võtta ära sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse

1

Rikkumine, kohe parandatud (18)

Kirjalik teade, milles kinnitatakse asjaolusid ja nende parandamist.

Ei

Ei

2

Läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga koostöö tegemisest keeldumine (19 ja 21)

Registrikande kustutamine, Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa tühistamine ja muude stiimulite kaotus.

Ei

Ei

3

Sobimatu käitumine (20 ja 21)

Registrikande kustutamine, Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa tühistamine ja muude stiimulite kaotus.

Ei

Ei

4

Korduv ja tahtlik koostöö tegemisest keeldumine või korduv sobimatu käitumine (22) ja/või tõsine rikkumine

a)

registrikande kustutamine üheks aastaks ja Euroopa Parlamendi sissepääsuloa ametlik äravõtmine (akrediteeritud huvirühma esindajana);

b)

registrikande kustutamine kaheks aastaks ja Euroopa Parlamendi sissepääsuloa ametlik äravõtmine (akrediteeritud huvirühma esindajana).

Jah, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäride otsuse alusel

Jah, kvestorite kogu otsuse alusel


(1)  Punktis d nõutakse huvigruppide esindajatelt, et nad suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega tagaksid, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registriga hõlmatud tegevuste raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav ning aktsepteeriksid, et kogu esitatav teave vaadatakse läbi, ning nõustuksid tegema koostööd täiendava teabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral.