ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 218

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
24. juuli 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 796/2014, 23. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 501/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 797/2014, 23. juuli 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/491/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega muudetakse otsust 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise kohta

6

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/73/EL (millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) parandus ( ELT L 327, 11.12.2010 )

8

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

24.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 796/2014,

23. juuli 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 501/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 501/2008 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 6 osutatud programmide koostamise, valiku, rakendamise, rahastamise ja kontrolli eeskirjad.

(2)

Pidades silmas liidu põllumajandussaaduste ja -toodete müügiedenduspoliitika reformi, mida kavatsetakse kohaldada alates 1. detsembrist 2015, on asjakohane läbi vaadata programmide esitamise ajakava, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 501/2008 artiklites 8 ja 11. Läbivaadatud ajakava võimaldab asjaomastel kutseorganisatsioonidel või kutsealadevahelistel organisatsioonidel tutvuda programmide esitamise uue sagedusega, mida müügiedenduspoliitika reformi tõttu kohaldataks alates 2016. aastast.

(3)

Määrust (EÜ) nr 501/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta,

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 501/2008 muudetakse järgmiselt.

a)

Artikli 8 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Asjaomaseid sektoreid esindavad kutseorganisatsioonid või kutsealadevahelised organisatsioonid (edaspidi „programmi esitanud organisatsioonid”) esitavad liikmesriigile oma programmid hiljemalt 28. veebruariks.”

b)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Programmide valimine komisjoni poolt

1.   Liikmesriigid saadavad komisjonile artikli 9 lõikes 1 osutatud loetelu, mis vajaduse korral sisaldab heakskiidetud rakendusasutuste nimekirja, juhul kui viimased on juba artikli 8 lõike 3 kohaselt valitud, ning programmide koopiad. Materjalid tuleb esitada nii elektrooniliselt kui ka posti teel ja komisjon peab olema need kätte saanud hiljemalt 30. aprilliks.

Mitut liikmesriiki hõlmavate programmide puhul esitatakse kõnealune teatis asjaomaste liikmesriikide ühisel kokkuleppel.

2.   Hiljemalt 15. juulil teavitab komisjon asjaomaseid liikmesriike juhul, kui leiab, et programm tervikuna või osa sellest ei vasta:

a)

liidu eeskirjadele või

b)

siseturul rakendavate programmide puhul liidu suunistele või

c)

kolmandates riikides rakendatavate programmide puhul artikli 9 lõikes 2 osutatud nõuetele.

3.   Määruse (EÜ) nr 3/2008 artikli 7 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt edastavad liikmesriigid läbivaadatud programmid komisjonile 55 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teavitamist.

Pärast läbivaadatud programmide kontrollimist teeb komisjon hiljemalt 30. novembriks otsuse, milliseid programme ta saab vastavalt määruse (EÜ) nr 3/2008 artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusele kaasrahastada.

4.   Väljavalitud programmide nõuetekohase rakendamise ja haldamise eest vastutab (vastutavad) programmi esitanud organisatsioon(id).”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse määruses (EÜ) nr 3/2008 osutatud selliste programmiettepanekute suhtes, mida esitatakse alates 2015. aastast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 3, 5.1.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 501/2008, 5. juuni 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja - toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 147, 6.6.2008, lk 3).


24.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 797/2014,

23. juuli 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

24.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/6


NÕUKOGU OTSUS 2014/491/ÜVJP,

22. juuli 2014,

millega muudetakse otsust 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. aprillil 2013 vastu otsuse 2013/189/ÜVJP (1) Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise kohta.

(2)

Otsusega 2013/189/ÜVJP kehtestatakse ajavahemikuks 1. augustist 2013 kuni 31. juulini 2014 lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks esimese 12 kuu jooksul pärast rahastamislepingu sõlmimist.

(3)

Otsusega 2013/189/ÜVJP loodud juhtkomitee otsustas 25. märtsil 2014, et rahastamislepingu kestus tuleks viia vastavusse iga-aastase aruandeperioodiga, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini, et alates 2016. aastast nõuda üksnes ühte raamatupidamisaruannet.

(4)

Seetõttu tuleks ajavahemikuks 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015 kehtestada uus lähtesumma.

(5)

Otsust 2013/189/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/189/ÜVJP artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks esimese 12 kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud rahastamislepingu sõlmimist, on 535 000 eurot.

Lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks ajavahemikul 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015, on 756 000 eurot.

Lähtesummad, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks järgnevateks perioodideks, otsustab nõukogu.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 22. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsus 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise ja ühismeetme 2008/550/ÜVJP kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 112, 24.4.2013, lk 22).


Parandused

24.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/8


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/73/EL (millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 327, 11. detsember 2010 )

Leheküljel 11 artikli 1 punktis 22

asendatakse:

„22.

I lisa I jao punktis C, III ja IV jaos, II lisa II jaos, III lisa II ja III jaos ja IV lisa kolmandas taandes asendatakse mõiste „põhiteave” mõistega „oluline teave”.”

järgmisega:

„22.

I lisa I jao punktis C ja IV jaos, II lisa II jaos, III lisa III jaos ja IV lisa kolmandas taandes asendatakse mõiste „põhiteave” ja „üldteave” mõistega „oluline teave”. I lisa III jaos ja III lisa II jaos asendatakse mõiste „põhiandmed” mõistega „oluline teave”.”