ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 209

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
16. juuli 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, 11. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 764/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 765/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 766/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 767/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 768/2014, 11. juuli 2014, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 769/2014, 11. juuli 2014, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaatlandi süsika püük VI püügipiirkonnas ning Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 770/2014, 11. juuli 2014, millega keelatakse Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel põhjaatlandi hõbekala püük III ja IV püügipiirkonna ELi vetes

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 771/2014, 14. juuli 2014, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 772/2014, 14. juuli 2014, millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 773/2014, 15. juuli 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 774/2014, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2014

51

 

 

OTSUSED

 

 

2014/462/EL

 

*

Nõukogu otsus, 8. juuli 2014, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse Ungari liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

54

 

 

2014/463/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. juuli 2014, millega lubatakse mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli lasta turule toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4670 all)

55

 

 

2014/464/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames

59

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 763/2014,

11. juuli 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 119 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 119 on sätestatud teavitamise ja avalikustamisega seotud üldeeskirjad, mida kohaldatakse kõigi Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rahastatud rakenduskavade ja toimingute suhtes. Avalikustamis- ja teavitamismeetmeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad taotlejate ja toetusesaajate jaoks on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 V lisas.

(2)

Selleks et tagada liidu ühtekuuluvuspoliitika valdkonna, sh EMKFist rahastatavate toimingutega seotud teabe- ja teavitamismeetmete ühtne visuaalne identiteet, tuleks kehtestada liidu embleemi loomise juhised ja standardvärvide määratlus ning liidu embleemi esitamise ja toimingut toetava(te)le fondi(de)le viitamise tehnilised kirjeldused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuse saamisest teavitamine

Liikmesriik või korraldusasutus vastutab selle tagamise eest, et kõigis toetusesaajatele, võimalikele toetusesaajatele ja üldsusele suunatud teavitamis- ja avalikustamismeetmetes teavitatakse asjakohase toimingu toetamisest Merendus- ja Kalandusfondi poolt; selleks pannakse välja

a)

liidu embleem kooskõlas artikliga 2 ning viide Euroopa Liidule kooskõlas artikliga 3;

b)

viide Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile või mitmest fondist rahastatava toimingu puhul viide Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele kooskõlas artikliga 4.

Artikkel 2

Liidu embleem

1.   Liidu embleem luuakse vastavalt lisas sätestatud graafilistele standarditele.

2.   Veebisaitidel kuvatakse liidu embleem värviliselt. Muudes teabevahendites kasutatakse värvi võimaluse korral. Mustvalget versiooni võib kasutada vaid põhjendatud juhtudel.

3.   Liidu embleem peab alati olema selgelt nähtav ja asuma nähtaval kohal. Selle asend ja suurus peab sobima kasutatava materjali või dokumendi suurusega. Liidu embleemi minimaalne kõrgus on 1 cm. Väikeste reklaamtoodete puhul on liidu embleemi minimaalne kõrgus 5 mm.

4.   Kui liidu embleem kuvatakse veebisaidil, peab see olema nähtav digiseadme ekraanil, ilma et kasutaja peaks lehekülge edasi kerima.

5.   Kui liidu embleemi kõrval on muid logosid, peab liidu embleem olema vähemalt sama kõrge või lai kui suurim muu logo. ELi embleem on soovitatav paigutada kolmanda isiku organisatsiooni logost eemale.

Artikkel 3

Viide Euroopa Liidule

1.   Euroopa Liidu nimi peab olema alati täielikult välja kirjutatud. Liidu embleemiga koos võib kasutada mis tahes järgmist kirjatüüpi: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ja Verdana. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja muid teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.

2.   Teksti paigutust liidu embleemi suhtes ei ole täpselt ette nähtud, aga tekst ei tohi mingil juhul embleemiga kattuda.

3.   Kasutatava kirjatüübi suurus peab olema vastavuses embleemi suurusega. Kirjatüübi värv peab sõltuvalt taustast olema Reflex Blue, must või valge.

Artikkel 4

Viide Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile

Kui Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile või Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele viidatakse veebisaidil, peab viide olema nähtav digiseadme ekraanil, ilma et kasutaja peaks lehekülge edasi kerima.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


LISA

Liidu embleemi loomise graafilised standardid ja standardvärvide määratlus

Üksikasjad ja juhised on aadressil

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SÜMBOLI TÄHENDUSE KIRJELDUS

Kaksteist kuldset tähte moodustavad taevassinisel taustal ringi, mis sümboliseerib Euroopa rahvaste liitu. Tähtede arv on kindlaks määratud: kaksteist on täiuslikkuse ja ühtsuse sümbol.

HERALDILINE KIRJELDUS

Taevassinisel taustal on ring kaheteistkümnest kuldsest tähest, mille tipud ei puutu kokku.

GEOMEETRILINE KIRJELDUS

Image

Embleem on sinine ristkülikukujuline lipp, mille pikkus on poolteist korda lipu laiust. Lipu keskel asub võrdsete vahedega kaksteist kuldset tähte, mis moodustavad mõttelise ringjoone, mille keskpunkt asub ristküliku diagonaalide ristumiskohas. Ringi raadius on 1/3 lipu laiusest. Igal tähel on viis tippu, mis asuvad mõttelise ringi piirjoonel, selle ringi raadius on üks kaheksateistkümnendik lipu laiusest. Kõik tähed on püstiasendis, st üks nurk on vertikaalselt suunaga üles ning kahe külgmise nurga tippude vahele tõmmatud sirge asetseb lipumastiga risti. Ring on moodustatud nii, et iga täht vastab ühele täistunnile kella numbrilaual. Tähtede arvu ei muudeta.

MÄÄRUSEKOHASED VÄRVID

Embleemi värvid on järgmised:

PANTONE REFLEX BLUE — ristküliku pind;

PANTONE YELLOW — tähekesed.

NELJAVÄRVITRÜKK

Kui kasutatakse neljavärvitrükki, tuleb kahe standardvärvi saamiseks kasutada neljavärvitrüki nelja värvi.

PANTONE YELLOW saadakse 100-protsendilise „Process Yellow” kasutamise teel.

PANTONE REFLEX BLUE saadakse 100-protsendilise „Process Cyan'i” ja 80-protsendilise „Process Magenta” segamisel.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastab värvipaleti värvile RGB: 0/51/153 (kuueteistkümnendsüsteemis: 003399) ja PANTONE YELLOW vastab värvipaleti värvile RGB: 255/204/0 (kuueteistkümnendsüsteemis: FFCC00).

MUSTVALGE TRÜKK

Ainult musta värvi kasutamise korral trükitakse ristküliku raam ja tähed valgele taustale mustana.

Image

Ainult sinise värvi (Reflex Blue) kasutamise korral trükitakse kogu taust sinisena ja tähed valgena negatiivis.

Image

EMBLEEMI PAIGUTAMINE VÄRVILISELE TAUSTALE

Kui ei ole võimalik värvilisest taustast loobuda, tuleb ristküliku ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 ristküliku laiusest.

Image

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 764/2014,

11. juuli 2014,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode on tollile esitatud kollaka pulbriga täidetud värvusetute kapslitena, mis on jaemüügiks pakendatud väikesesse keeratava korgi ja etiketiga varustatud plastpudelisse, mis sisaldab 60 kapslit. Iga kapsel sisaldab järgmisi koostisaineid:

glükoosamiinvesinikkloriid (300 mg),

kondroitiinsulfaat,

metüülsulfonüülmetaan,

väikestes kogustes askorbüülestrid (C-vitamiin).

Etiketi kohaselt esitatakse toode tollile inimtoiduks ette nähtud toidulisandina. Etiketil märgitud soovitatav päevane annus on kolm kapslit.

2106 90 92

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 21 lisamärkusega 5 ning CN-koodide 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 sõnastusega.

Võttes arvesse etiketil märgitud soovitatavat päevast annust, ei ole tootel selgelt määratletud profülaktilisi või terapeutilisi omadusi. Seetõttu ei saa seda klassifitseerida ravimina rubriiki 3004.

Kuna toode on toiduvalmistis, mis esitatakse väljamõõdetud annustena ja on ette nähtud kasutamiseks toidulisandina, on täidetud grupi 21 lisamärkuse 5 nõuded.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida rubriiki 2106 kui muu, mujal nimetamata toiduvalmistis.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 765/2014,

11. juuli 2014,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjused

(1)

(2)

(3)

Külmutatud puuvilja- ja marjasegu, mille koostis (massiprotsentides) on järgmine:

maasikad

55

banaanid

20

ananassid

15

mustikad

10

Toode on pakendatud kottidesse külmutatud puuvilja- ja marjatükkidena, mis on valmis kannmikseriga purustamiseks.

0811 10 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6 ning CN-koodide 0811, 0811 10 ja 0811 10 90 sõnastusega.

Toode on mitmesuguste külmutatud puuviljade ja marjade segu. Sellele annavad põhiomaduse maasikad, mis moodustavad suurima osa tootest.

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 0811 10 90 alla kui maasikad.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 766/2014,

11. juuli 2014,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


Lisa

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Tollile vedelal kujul esitatud ja jaemüügiks ettenähtud toode 200 ml, 500 ml või 1 000 ml pudelites.

Toode sisaldab:

naatriumkloriidi (0,9 %),

steriilset vett.

Iga pudel on varustatud ergonoomilise silmavanni ja kaitsekorgiga ning on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.

Etiketi kohaselt kasutatakse toodet silmade loputamiseks hädaolukorras, et eemaldada võõrkehad ja kemikaalid.

3307 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, VI jaotise märkusega 2, grupi 33 märkusega 3 ning CN-koodide 3307 ja 3307 90 00 sõnastusega.

Kuna toode esitatakse jaemüügipakendis ning sobib kasutamiseks kosmeetika- või hügieenivahendina, loetakse see kosmeetika- või hügieenivahendiks. Seega ei või toodet klassifitseerida gruppi 25 või gruppi 30 (vt grupp 25, märkuse 2 punkt d ja grupp 30, märkuse 1 punkt e).

Seetõttu tuleb toode klassifitseerida rubriiki 3307 kui mujal nimetamata kosmeetika- ja hügieenivahendid.

2.

Tollile vedelal kujul esitatud ja jaemüügiks ettenähtud toode 200 ml või 1 000 ml pudelites.

Toode sisaldab:

dinaatriumfosfaati (1–5 %),

kaaliumfosfaati (1 %),

steriilset vett.

Iga pudel on varustatud ergonoomilise silmavanni ja kaitsekorgiga ning on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.

Etiketi kohaselt kasutatakse toodet silmade loputamiseks hädaolukorras, et neutraliseerida silmasattunud happeid ja leeliseid.

3307 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, VI jaotise märkusega 2, grupi 33 märkusega 3 ning CN-koodide 3307 ja 3307 90 00 sõnastusega.

Kuna toode ei ole eraldi kindla keemilise koostisega ühend, ei või seda klassifitseerida rubriiki 2835 kui fosfaati (vt grupp 28, märkus 1).

Kuna toode esitatakse jaemüügipakendis ning see sobib kasutamiseks kosmeetika- või hügieenivahendina, loetakse see kosmeetika- või hügieenivahendiks. Seega ei või toodet klassifitseerida gruppi 30 (vt grupp 30, märkuse 1 punkt e).

Seetõttu tuleb toode klassifitseerida rubriiki 3307 kui mujal nimetamata kosmeetika- ja hügieenivahendid.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 767/2014,

11. juuli 2014,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolme kuu vältel pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode koosneb eelnevalt kuumtöödeldud kuivatatud nuudlite plokist (ligikaudu 65 g), kotikesest maitseainetega (ligikaudu 3,4 g), kotikesest toiduõliga (ligikaudu 2 g) ja kotikesest kuivatatud köögiviljadega (ligikaudu 0,8 g).

Toode esitatakse tollile jaemüügi komplektina (koos pakendatud) nuudliroa valmistamiseks.

Vastavalt pakendile trükitud juhisele tuleb tootele enne tarbimist lisada keevat vett.

1902 30 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6 ning CN-koodide 1902, 1902 30 ja 1902 30 10 sõnastusega.

Toode on jaemüügiks ettenähtud komplekt klassifitseerimise üldreegli 3 b tähenduses. Toote põhiomaduse annavad nuudlid, kuna need moodustavad suurima osa tootest. Seega ei või toodet klassifitseerida rubriiki 2104 kui suppi, puljongit või nende valmistamiseks ettenähtud valmistist.

Toode tuleb klassifitseerida rubriiki 1902 kui pastatoode, mis võib olla kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega või täidiseta või muul viisil toiduks valmistatud.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 768/2014,

11. juuli 2014,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1262/2012 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 1262/2012, 20. detsember 2012, millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega (ELT L 356, 22.12.2012, lk 22).


LISA

Nr

08/DSS

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

ALF/3X14-

Liik

Limapead (Beryx spp.)

Piirkond

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

17.5.2014


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 769/2014,

11. juuli 2014,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaatlandi süsika püük VI püügipiirkonnas ning Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

09/TQ43

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

POK/56–14

Liik

Põhjaatlandi süsikas (Pollachius virens)

Piirkond

VI püügipiirkond; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

23.6.2014


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 770/2014,

11. juuli 2014,

millega keelatakse Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel põhjaatlandi hõbekala püük III ja IV püügipiirkonna ELi vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 43/2014 (2) on kehtestatud kvoodid 2014. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2014. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2014. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Nr

10/TQ43

Liikmesriik

Iirimaa

Kalavaru

ARU/34-C

Liik

Põhjaatlandi hõbekala (Argentina silus)

Piirkond

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

Kuupäev

25.6.2014


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 771/2014,

14. juuli 2014,

milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 3, artikli 72 lõiget 3, artikli 98 lõiget 2 ja artikli 115 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse (EL) nr 508/2014 rakendamisel, on vaja võtta vastu sätted, milles määratakse kindlaks:

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist („EMKF”) kaasrahastatavaid meetmeid hõlmavate rakenduskavade esitamise näidis;

teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud liidu äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkivate lisakulude hüvitamise kavade („hüvitiskavad”) struktuur;

näidis liikmesriikide sellise finantsteabe edastamiseks, mis on seotud prognoositava summaga, mille kohta nad eeldatavalt maksetaotlusi esitavad;

rakenduskavade eelhindamise aruannetes sisalduvad elemendid; ning

kavade miinimumnõuded rakenduskavade hindamiseks programmitöö perioodi jooksul.

(2)

Need sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames liikmesriikide esitatavate rakenduskavade ja hüvitiskavade sisu ja esituse viisi eri aspekte. Selleks et tagada nende samal ajal jõustuvate sätete vajalik kooskõla ja hõlbustada nende kohaldamist korraldusasutuse poolt, on soovitav lisada kõnealused sätted käesolevasse määrusesse.

(3)

Rakenduskavade näidis peaks aitama ühtlustada andmete esitamist rakenduskava igas jaos. See on vajalik, et tagada teabe järjepidevus ja võrreldavus ning et seda saaks vajaduse korral koondada.

(4)

Rakenduskavade näidise alusel töötatakse välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (2) artikli 74 lõikes 4 osutatud elektrooniline andmevahetussüsteem rakenduskavade osas. Seega tuleks selle näidisega näha ette, kuidas rakenduskavade andmeid sisestatakse elektroonilisse teabevahetussüsteemi. Siiski ei tohiks see mõjutada rakenduskavade lõplikku esitamist, sealhulgas teksti ja tabelite kuju, sest elektrooniline teabevahetussüsteem võimaldab süsteemi sisestatud andmeid mitmeti struktureerida ja esitada.

(5)

Rakenduskavade esitamise näidis peaks kajastama rakenduskava sisu vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 18 ja määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 27. Et tagada andmete sisestamisel ühetaolised tingimused, peaks näidisega olema ette nähtud elektroonilise andmevahetussüsteemi iga välja tehnilised kirjeldused. Lisaks struktureeritud andmetele tuleks näidisega ette näha võimalus esitada struktureerimata teavet kohustuslike või mittekohustuslike lisadena. Nende lisade puhul ei ole tehnilisi kirjeldusi vaja kindlaks määrata.

(6)

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 72 on sätestatud, et asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile kava, mille alusel hüvitatakse lisakulud, mis tekivad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimate piirkondade käitajatel teatavate kala- või vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel.

(7)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 73 on ette nähtud, et need hüvitiskavad peaksid sisaldama ka teavet seoses riigiabiga, mida liikmesriigid annavad täiendava rahastamise vormis hüvituskavade rakendamiseks.

(8)

Hüvituskava struktuur peaks tagama teabe järjepidevuse ja kvaliteedi, minimaalse üksikasjalikkuse ja standardvormi. Lisaks peaks see võimaldama asjaomaseid piirkondi ja rakendusaastaid võrrelda.

(9)

Hüvitiskava struktuur peaks sisaldama iga äärepoolseima piirkonna kohta abikõlblike kalandus- ja vesiviljelustoodete ning ettevõtjate liigi loetelu, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 70.

(10)

Hüvitiskava struktuur peaks sisaldama ka hüvitise suurust, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 71.

(11)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 98 on ette nähtud, et liikmesriigid edastavad komisjonile elektrooniliselt selle summa prognoosi, mille saamiseks nad kavatsevad esitada maksetaotlused jooksval ja järgneval majandusaastal.

(12)

Sellise prognoosi esitamiseks liikmesriikides kasutav näidis peaks tagama, et ühetaoline teave on komisjonile kättesaadav õigeaegselt, et võimaldada liidu finantshuvide kaitset, pakkuda vahendeid kava tõhusaks rakendamiseks ja finantsjuhtimise hõlbustamiseks.

(13)

Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 55 on liikmesriigid kohustatud tegema eelhindamisi, et parandada iga kava väljatöötamise kvaliteeti. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 55 lõikega 2 nõutakse, et nimetatud eelhindamine esitatakse komisjonile kavaga ühel ajal koos kommenteeritud kokkuvõttega. Eelhindamise aruannetes sisalduvad andmed vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 115 lõikele 1 peaksid võimaldama andmete vajalikku ühtlustamist, et võimaldada komisjonil teha liidu tasandil eelhindamise aruannete kokkuvõte, mida nõutakse määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 118.

(14)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 kohaselt peab korraldusasutus koostama hindamiskava rakenduskava hindamiseks programmitöö perioodi jooksul. Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punktiga j on nõutav, et hindamiskava tuleb rakenduskavadele lisada. Hindamiskava miinimumnõuded peaksid võimaldama komisjonil kontrollida, et kavaga ette nähtud hindamistegevus ja -ressursid on realistlikud ning võimaldavad liikmesriikidel täita hindamisnõudeid, mis on esitatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 56 lõigetes 2 ja 3.

(15)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakenduskavade sisu esitamine

Rakenduskava sisu, mida on kirjeldatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 18, esitatakse vastavalt näidisele, mis on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava struktuur

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava struktuur, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 72, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Finantsandmete edastamise näidis

Finantsandmete esitamisel komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 98 peavad liikmesriigid kasutama käesoleva määruse III lisas esitatud näidist.

Artikkel 4

Eelhindamise sisu

Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 55 osutatud eelhindamine lisatakse rakenduskavale aruandena, mis sisaldab järgmisi elemente:

a)

kommenteeritud kokkuvõte inglise keeles;

b)

kommenteeritud kokkuvõte asjaomase liikmesriigi keeles või keeltes;

c)

käesoleva määruse IV lisas esitatud konkreetsed elemendid.

Artikkel 5

Hindamiskava miinimumnõuded

Hindamiskava miinimumnõuded, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 56, on esitatud käesoleva määruse I lisa punktis 10.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


I LISA

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavade näidis

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Pealkiri

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versioon

<0.3 type="N" input="G">

Esimene aasta

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Viimane aasta

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Toetuskõlblik alates

<0.6 type="D" input="G">

Toetuskõlblik kuni

<0.7 type="D" input="G">

Euroopa Komisjoni otsuse number

<0.8 type="S" input="G">

Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev

<0.9 type="D" input="G">

1.   RAKENDUSKAVA ETTEVALMISTAMINE JA PARTNERITE KAASAMINE

1.1.   Rakenduskava ettevalmistamine ja partnerite kaasamine (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 17 lõige 2)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Eelhindamise tulemus (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkti b alapunkt ii)

1.2.1.   Eelhindamisprotsessi kirjeldus

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ülevaade eelhindajate soovitustest ja nende järgimise lühikirjeldus

Teema [Komisjoni poolt eelnevalt kindlaks määratud]]

Soovitus

Kuidas soovitust järgiti või miks seda arvesse ei võetud

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

…..

2.   SWOT JA VAJADUSTE KINDLAKSMÄÄRAMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIGE 1)

2.1.   SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

EMKFi liidu prioriteet

EMKFi liidu prioriteedi pealkiri < 2.1 type="S" input="S">]

Tugevad küljed

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nõrgad küljed

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Võimalused

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Ohud

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Vajaduste kindlaksmääramine SWOT-analüüsi põhjal

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analüüsi kooskõla vesiviljelust käsitleva mitmeaastase riikliku strateegiakavaga (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analüüsi kooskõla edusammudega hea keskkonnaseisundi saavutamisel merestrateegia väljatöötamise ja rakendamise abil

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Töökohtade, keskkonna, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning innovatsiooni edendamisega seotud erivajadused

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Esialgset olukorda kirjeldavad taustanäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

EMKFi liidu prioriteet

EMKFi liidu prioriteedi pealkiri <2.2 type="S" input="S">

Esialgset olukorda kirjeldav taustanäitaja

Baasaasta

Väärtus

Mõõtühik

Teabe allikas

Märkused/põhjendused

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   STRATEEGIA KIRJELDUS, MILLES NÄIDATAKSE, KUIDAS RAKENDUSKAVAGA PANUSTATAKSE ARUKA, JÄTKUSUUTLIKU JA KAASAVA MAJANDUSKAVA STRATEEGIASSE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 27)

3.1.   Strateegia kirjeldus

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Erieesmärgid ja tulemusnäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

Liidu prioriteedi pealkiri <3.2 type="S" input="S">

Erieesmärk

Erieesmärgi pealkiri <3.2 type="S" input="S">

Tulemusnäitaja, st tulemus, mida liikmesriigid EMKFi toetuse abiga püüavad saavutada

Tulemusnäitaja nimetus ja mõõtühik

Sihtväärtus 2023. aastaks

Mõõtühik

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Asjakohased meetmed ja väljundinäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada liidu iga asjakohase prioriteedi varem valitud erieesmärgi kohta

Liidu prioriteet

Liidu prioriteedi pealkiri <3.3 type="S" input="G">

Erieesmärk

Erieesmärgi pealkiri <3.3 type="S" input="G">

Valitud asjakohase meetme nimetus

 

Väljundinäitajad meetme kaupa

EMKFi meetmete kombineerimise põhjendus (tuginedes eelhindamise ja SWOT-analüüsi tulemustele)

Valdkondlik eesmärk, mida valitud meede aitab saavutada

Kas näitaja lisatakse tulemusraamistikku

Väljundinäitaja nimetus ja mõõtühik

Sihtväärtus 2023. aastaks

Mõõtühik

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Kirjeldus kava vastastikusest täiendavusest teiste ESI fondidega

3.4.1.   Vastastikune täiendavus ja koordineerimine teiste ESI fondidega ning muude asjakohaste liidu ja riiklike rahastamisvahenditega

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Halduskoormuse vähendamiseks kavandatud peamised meetmed

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Teave makropiirkondlike või mere vesikonna strateegiate kohta (kui asjakohane)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   NÕUDED KONKREETSETE EMKFI MEETMETE KOHTA

4.1.   Kirjeldus Natura 2000 alade erivajadustest ja kava panusest kalavarude taastamise alade ühtse võrgustiku rajamisse vastavalt ühise kalanduspoliitika Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklile 8  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Väikesemahulise rannapüügi arengu, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tegevuskava kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõigu 1 punkt i)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punktidele b–d vastava lihtsustatud kulude arvutamise meetodi kirjeldus

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 96 vastava lisakulude ning saamata jäänud tulu arvutamise meetodi kirjeldus

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Kirjeldus hüvitise arvutamise meetodist, mis on kooskõlas asjakohaste kriteeriumidega, mis on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 40 lõike 1 ning artiklite 53, 54, 55 ja 67 kohaselt kõigi algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 34 alusel püügitegevuse püsivaks lõpetamiseks võetavate meetmete osas peab selline kirjeldus sisaldama püügivõimsuse vähendamise eesmärke ja selleks võetavaid meetmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 22. Samuti tuleb lisada määruse (EL) nr 508/2014 artiklite 33 ja 34 alusel makstava toetuse arvutamiseks kasutatud meetodi kirjeldus;

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Ühisfondid ebasoodsate ilmastikutingimuste ja keskkonnajuhtumite jaoks (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 35)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Tehnilise abi kasutamise kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 78)

4.8.1.   Tehniline abi liikmesriigi algatusel

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Riiklike võrgustike loomine

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   KONKREETNE TEAVE INTEGREERITUD TERRITORIAALSE ARENGU KOHTA

5.1.   Teave kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete rakendamise kohta

Teave peaks keskenduma kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete rollile EMKFi rakenduskavas kooskõlas partnerluslepingus sisalduva teabega, mille dubleerimisest tuleks hoiduda.

5.1.1.   Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 60)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Kalanduspiirkondade valikukriteeriumide loetelu (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt g)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Kohalike arengustrateegiate valiku kriteeriumide loetelu (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt h)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Kalanduse kohalike algatusrühmade, korraldusasutuse või määratud asutuste vastavate rollide täpne kirjeldus kõikide strateegiaga seotud rakendamisülesannete osas (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt m (ii))

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Teave kalanduse kohalikele algatusrühmadele tehtavate ettemaksete kohta (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõige 2)

Kalanduse kohalike algatusrühmade riiklike võrgustike kohta vt punkt 4.8.2 (tehniline abi)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Teave integreeritud territoriaalsete investeeringute (ITId) kohta (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 36)

Kui struktuurifondi kohaseid integreeritud territoriaalseid investeeringuid täiendatakse EMKFi rahaliste vahenditega, täitke palun allpool esitatud tabel:

Hõlmatud EMKFi meetmed [vali ripploendist]

Soovituslik rahaeraldis EMKFist eurodes

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   EELTINGIMUSTE TÄITMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 55)

6.1.   Kohaldatavate eeltingimuste kindlaksmääramine ja nende täitmise hindamine

6.1.1.   Tabel. Kohaldatavad EMKFi konkreetsed eeltingimused ja nende täitmise hindamine

Eeltingimus

Liidu prioriteet või prioriteedid, mille suhtes asjaomast tingimust kohaldatakse

Kas kohaldatav eeltingimus on täidetud?

JAH

/

EI

/

OSALISELT

Kriteeriumid

Kriteeriumid täidetud

(jah/ei)

Enesehindamine koos selgitusega kohaldatavate eeltingimuste iga kriteeriumi täitmise kohta

Viited

(strateegiatele, õigusaktidele või muudele asjakohastele dokumentidele, sh viited asjakohastele jagudele, artiklitele või lõikudele, lisades lingi veebisaidile või terviktekstile)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriteerium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriteerium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel. Kohaldatavad üldised eeltingimused ja nende täitmise hindamine

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Võetavate meetmete, vastutavate asutuste ja kõnealuste meetmete rakendamise ajakava kirjeldus

6.2.1.   Tabel. EMKFi konkreetsete eeltingimuste täitmiseks kavandatud meetmed

Eeltingimus

Täitmata kriteeriumid

Võetavad meetmed

Tähtaeg (kuupäev)

Täitmise eest vastutavad asutused

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Meede 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Body x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel. Üldiste eeltingimuste täitmiseks kavandatud meetmed

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   TULEMUSRAAMISTIKU KIRJELDUS (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 22 JA II LISA)

7.1.   Tabel. Tulemusraamistik

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

 

Vajaduse korral näitaja ja mõõtühik [punktis 3.3 eelnevalt väljavalitud liidu prioriteetide kohased väljundnäitajad tuleb lisada tulemusraamistikule]

Vahe-eesmärk 2018. aastaks

Eesmärgid 2023. aastaks

[koostatakse automaatselt rakenduskava strateegiat käsitleva rakenduskava peatüki alusel]

Finantsnäitaja

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Väljundnäitaja 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Väljundnäitaja 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel. Tulemusraamistikku lisatavate väljundnäitajate valiku põhjendus

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

 

Tulemusraamistiku väljundnäitajate valiku põhjendus, (4) sh selgitus väljundit tootvate toimingutega seotud rahaeraldiste osakaalu kohta, samuti selle osakaalu arvutamise meetod; kõnealune osakaal peab ületama 50 % prioriteedile määratud rahaeraldisest

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Andmed või tõendid, millega hinnata vahe-eesmärkide ja eesmärkide väärtust, ja arvutusmeetod (nt ühikukulud, võrdlusnäitajad, tavapärane või varasem rakendamise määr, eksperdinõuanded ja eelhindamise järeldused)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Teave selle kohta, kuidas metoodikat ja mehhanismi, millega tagatakse tulemusraamistiku järjepidev toimimine, on kohaldatud kooskõlas partnerluslepinguga

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   RAHASTAMISKAVA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 20 JA MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 16 LÕIGUS 2 OSUTATUD RAKENDUSAKT)

8.1.   Igaks aastaks planeeritud EMKFi kogupanus eurodes

Aasta

EMKFi põhieraldis  (5)

EMKFi tulemusreserv

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Kokku

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EMKFi panus ja kaasrahastamise määr liidu prioriteetide, tehnilise abi ja muu toetuse puhul (eurodes)

 

 

Kogutoetus

Põhieraldis (kogu toetus, millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad)

Tulemusreserv

Tulemusreservi osatähtsus kogu liidu toetuse puhul

Liidu prioriteedid

Liidu prioriteediga seotud meede/meetmed

EMKFi panus

(sh tulemusreserv)

Riigi toetus

(sh tulemusreserv)

EMKFi kaasrahastamise määr

EMKFi toetus

Riigi toetus

EMKFi tulemusreserv

Riigi toetus (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a — f

e = b — g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine.

Artikkel 33, artikkel 34 ja artikli 41 lõige 2 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Rahaeraldis ülejäänud liidu prioriteedile 1 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Ühise kalanduspoliitika rakendamise soodustamine

teadusteabe parandamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine EMKFi määruse artikli 13 lõige 4)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

jälgimise, kontrollimise ja jõustamise, institutsionaalse suutlikkuse suurendamise ning tõhusa avaliku halduse toetamine ilma halduskoormuse suurendamiseta (artikli 76 lõike 2 punktid a–d ja f–l (EMKFi määruse artikli 13 lõige 3)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

seire, kontrolli ja jõustamise toetamine, institutsioonilise suutlikkuse suurendamine ja tõhus avalik haldus täiendavat halduskoormust tekitamata (artikli 76 lõike 2 punkt e) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 3)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 85 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Turustamise ja töötlemise soodustamine

Ladustamisabi (artikkel 67) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 6)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Hüvitis äärepoolseimatele piirkondadele (artikkel 70) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 5)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Rahaeraldis ülejäänud liidu prioriteedile 5 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 7)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehniline abi (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

0

0

0

Kokku [automaatne arvutus]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ei kohaldata

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ei kohaldata

8.3.   EMKFi panus ESI fondide valdkondlike eesmärkide saavutamisse

Valdkondlik eesmärk

EMKFi panus eurodes

3)

VKEde ning põllumajandussektori (EAFRD puhul) ning kalapüügi- ja vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime suurendamine

<8.3 type="N" input="M">

4)

vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites;

<8.3 type="N" input="M">

6)

keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine;

<8.3 type="N" input="M">

8)

püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED

9.1.   Kirjeldus meetmetest, millega võetakse arvesse määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 5,  (7) 7 ja 8 sätestatud põhimõtteid

9.1.1.   Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise edendamine (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 7)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Säästev areng

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Kliimamuutusealaste eesmärkide jaoks kasutatav indikatiivne toetussumma (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt a)

Kliimamuutusealast eesmärki saavutada aitavad EMKFi meetmed [EMKFi asjakohased meetmed, mis liikmesriik lisab rakenduskava peatükile "Strateegia kirjeldus"]

Koefitsient  (8)

EMKFi indikatiivne toetus eurodes [ümardatud summa meetme kohta]

EMKFi kogueraldise osa rakenduskava kogusummast (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   HINDAMISKAVA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 56 JA MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT J)

Hindamiskava eesmärgid ja otstarve

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT-analüüs ja eelhindamine peaksid tagama perioodi hindamisvajaduste hindamise. Eesmärgid ja otstarve peavad täitma neid vajadusi, kindlustades piisava ja asjakohase hindamistegevuse, et eelkõige tagada kava juhtimiseks, rakendamist käsitleva 2017. ja 2019. aasta aruande jaoks ja järelhindamiseks vajalik teave ning EMKFi hindamiseks vajalike andmete kättesaadavus.

Juhtimine ja koordineerimine

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Jälgimis- ja hindamiskorra lühikirjeldus, andes teavet EMKFi rakenduskava rakendamise koordineerimise kohta. Peamiste kaasatud asutuste ja nende vastutuse kirjeldus. Teave hindamise juhtimise kohta, sh selliste organisatsiooniliste struktuuride kohta nagu hindamisüksus ja/või juhtrühm, kvaliteedikontroll, lihtsustamine jne.

Hindamisteemad ja -tegevused

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Teabe andmine kavandatud hindamisteemade ja -tegevuste kohta, sh (kuid mitte ainult) ELi nõuete täitmine. See peaks hõlmama meetmeid, mida tuleb hinnata, et määrata kindlaks iga prioriteedi panus eesmärkide saavutamisel, tulemusindikaatorite väärtuse ja mõju hindamist, kogumõju analüüsi, temaatilisi küsimusi, selliseid valdkondadevahelisi küsimusi nagu säästev areng, kliimamuutuse ja muid konkreetseid hindamisvajadusi.

Andmed ja teabestrateegia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Rakenduskavadega seotud statistiliste andmete salvestamise, säilitamise, haldamise ja esitamise ning seireandmete hindamiseks esitamise süsteemi lühikirjeldus. Esitada kasutatavad andmeallikad, andmelüngad, andmete esitamisega seotud võimalikud institutsioonilised küsimused ning pakutud lahendused. Selles jaos tuleks näidata, et asjakohased andmehaldussüsteemid on õigeks ajaks toimimisvalmis.

Ajakava

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Meetmete kavandamise indikatiivne kirjeldus, et tagada hindamistulemuste kättesaadavus nõutud ajal, eriti seoses ühissätete määrusega ette nähtud kohustuslike hindamistega, rakendamist käsitleva 2017. ja 2019. aasta aruande ning järelhindamise aruande jaoks vajaliku teabega.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu hindamise erinõuded

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Hindamiseks ettenähtud toetuse kirjeldus kalanduse kohalike algatusrühmade tasandil, eriti seoses enesehindamismeetoditega, suunised kalanduse kohalike algatusrühmade jaoks, et koondtulemusi saaks esitada EMKFi rakenduskava tasandil.

Teavitamine

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kirjeldus, kuidas hindamistulemusi levitati sidusrühmadele ja poliitikakujundajatele, ning hindamistulemuste järelmeetmete võtmise mehhanismid.

Vahendid

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kirjeldus kava rakendamiseks vajalikest ja kavandatud ressurssidest, sh haldussuutlikkus, andmed, finantsvahendid, IT-vajadused. Kirjeldus kavandatud suutlikkuse suurendamise meetmetest, mille eesmärk on tagada, et hindamiskava oleks võimalik täielikult rakendada.

11.   KAVA RAKENDAMISE KORD (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT M)

11.1.   Asutuste ja vahendusasutuste andmed

Asutus/organ

Asutuse/organi nimi

Korraldusasutus

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutuse korraldusasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutuse vahendusasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditeerimisasutus

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Seire- ja hindamismenetluste kirjeldus

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Seirekomisjoni üldkoosseis

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Kokkuvõtlik kirjeldus võetavatest teabe- ja avalikustamismeetmetest

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   TEAVE KONTROLLI, INSPEKTEERIMISE JA ÕIGUSNORMIDE TÄITMISE TAGAMISE SÜSTEEMI RAKENDAMISE EEST VASTUTAVATE ORGANITE KOHTA (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT O)

12.1.   Kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise süsteemi rakendavad asutused

Asutuse/organi nimi

Asutus/organ x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Asutus/organ y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Lühikirjeldus inim- ja finantsressurssidest, mida saab kasutada kalandusalaseks kontrolliks, inspekteerimiseks ja õigusnormide täitmise tagamiseks

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Peamine kasutada olev varustus, eelkõige laevade, õhusõidukite ja helikopterite arv

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Valitud tegevuseliikide loetelu

Tegevuse liik

Kirjeldus

Valitud tegevusliik

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Link komisjoni määratletud prioriteetidele vastavalt EMKFi artikli 20 lõikele 3

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ANDMETE KOGUMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT P)

13.1.   Ajavahemikuks 2014–2020 ette nähtud andmekogumistegevuse üldkirjeldus

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Andmesäilitusmeetodite, -halduse ja -kasutuse kirjeldus

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Kirjeldus sellest, kuidas saavutatakse andmete kogumises usaldusväärne finants- ja haldusjuhtimine

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   RAHASTAMISVAHENDID (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 TEISE OSA IV JAOTIS)

14.1.   Rahastamisvahendite plaanitud kasutamise kirjeldus

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selliste EMKFi meetmete valik, mida plaanitakse rakendada rahastamisvahendite kaudu

EMKFi meede [valige meetmed komisjoni poolt eelnevalt kindlaks määratud ripploendist]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Soovituslikud summad, mida plaanitakse kasutada rahastamisvahendite kaudu

EMKFi kogusumma aastatel 2014–2020 eurodes

<14.3 type="N" input="M">

Kava manused

Konsulteeritud partnerite loetelu

Eelhindamise aruanne koos kommenteeritud kokkuvõttega

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Juhtimis- ja kontrollisüsteemide kokkuvõtlik kirjeldus (kokkuvõtlik kirjeldus peaks hõlmama ka selgitust, kuidas tagati ülesannete lahusus ja tegevuse sõltumatus)

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava

Kaardid, mis näitavad kalanduse ja vesiviljeluse sektori suurust ja asukohta, peamiste kalasadamate ja vesiviljelusalade asukohta ning kaitsealade asukohta (rannikualade integreeritud majandamine, merekaitsealad, Natura 2000).


(1)  Välja karakteristikute kirjeldus:

 

tüüp: N = number, D = kuupäev, S = jada, C = kontroll-lahter, P = protsendimäär, B = Boole' i muutuja (kahendmuutuja)

 

Sisestus: M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

 

"maxlength" = tähemärkide (sealhulgas tühikute) maksimaalne arv

(2)  Kohaldatakse liidu prioriteedile number 2.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(4)  Väljundnäitajad määratakse kindlaks meetmete valikuga, kuid tulemusraamistikus kasutatavate väljundnäitajate alamhulka tuleb põhjendada

(5)  EMKFi põhieraldis = Rahaeraldis kokku, millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad.

(6)  Riikliku kaasrahastamise summad on jaotatud proportsionaalselt põhieraldise ja tulemusreservi vahel.

(7)  Artiklit 5 on kirjeldatud rakenduskava punktis 1 „Rakenduskava ettevalmistamine ja partnerite kaasamine”

(8)  Mõne meetme puhul võib liikmesriik muuta ettepandud protsenti 0 protsendist kuni 40 protsendini, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 215/2014 (ELT L 69, 8.3.2014, lk 65).


II LISA

HÜVITUSKAVA STRUKTUUR

1.   Toetuskõlblike kalandus- ja vesiviljelustoodete või tootekategooriate kindlaks määramine  (1)

#

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kategooria  (2)

Tootenimetus

Teaduslik nimetus

FAO kood

Esitamise viisrfn  (3)

CN-kood

Kogus  (4) 3

1.

Koorikloomad

Punakas aristiid

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

külmutatud

 

X tonni aastas

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Käitajate andmed  (5)

#

1)

2)

Käitajad või nende ühendused

Tootekategooriad või tooted

(vastavalt tabeli 1 tulpadele 1) ja 2)

1.

Kalurid

Koorikloomad (kui kategooria kaupa) punakas aristiid (kui toote kaupa)

2.

Kalakasvatajad

 

 

3.   Lisakulude hüvitamise tase, arvutatud toodete või tootekategooriate kaupa

Toode või tootekategooria  (6)

Kategooria ja kuluartikkel

Keskmine kulu (7)/ aasta

Lisakulude põhjendus

Käitaja kulud äärepoolseimates piirkondades

Käitaja kulud liikmesriigi territooriumi kontinentaalosas

Lisakulud (8) (hüvitise ülemmäär)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategooria 1-A: Kalandustoodete tootmiskulud

Kütus

 

 

 

 

Määrdeaine

 

 

 

 

Kuluosad

 

 

 

 

Hooldus

(sh laevade remont)

 

 

 

 

Kalastus-, navigatsiooni- ja ohutusseadmed

 

 

 

 

Sööt

 

 

 

 

Kalatrümmi jää

 

 

 

 

Sadamataristu tasud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konsultatsiooniteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 68 osutatud turustamismeetmetega seotud kulud.

 

 

 

 

Toiduvaru (laevapere)

 

 

 

 

Töötajate kulud

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

Lisakulude kogusumma  (8) 1A kategooria puhul

 

 

 

 

Kategooria 1-B. Vesiviljelustoodete tootmiskulud

Kalamaimud

 

 

 

 

Sööt (ost ja säilitamine)

 

 

 

 

Energia ja hapnik

 

 

 

 

Hooldus (sh fütosanitaarhooldus)

 

 

 

 

Väiksemad ostud ja tagavaraosad

 

 

 

 

Sadamataristu tasud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 68 osutatud turustamismeetmetega seotud kulud.

 

 

 

 

Töötajate kulud

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

Lisakulude kogusumma  (8) 1B kategooria puhul

 

 

 

 

Kategooria 2. Töötlemiskulud

Tooraine

 

 

 

 

Jäätmekäitlus

 

 

 

 

Toksiliste või mürgiste liikide sortimine ja neutraliseerimine

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 69 osutatud investeeringutega seotud kulud.

 

 

 

 

Personalikulud

 

 

 

 

Pakkimine ja pakendamine

 

 

 

 

Külmutamine ja sügavkülmutamine

 

 

 

 

EMKFi määruse artikli 69 asjakohaste meetmetega seotud kulud

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

Kategooria 2 lisakulud  (8) kokku

 

 

 

 

Kategooria 3. Turustamiskulud

Pakendamine (k.a jää värskete toodete pakendamiseks)

 

 

 

 

Füüsiline transport (maad, merd ja õhku pidi), sh kindlustuse ja tollivormistuse kulud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

Tarneaegadest tulenevad rahalised kulud

 

 

 

 

Personalikulud

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

Kategooria 3 lisakulud  (8) kokku

 

 

 

 

Lisakulud  (8) kokku: tulba c lisakulude summa

 

 

 

 

Muu sellise avaliku sekkumise kogusumma, mis mõjutab lisakulusid  (9)

 

 

 

 

Hüvitise kogusumma (lisakulud kokku + avaliku sekkumise kogukulud)

 

 

 

 

Lisateave

Kui hüvitise summa on lisakuludest väiksem, esitatakse selgitus valitud hüvitise suuruse kohta

 

4.   Pädeva asutuse andmed

 

Asutuse nimetus

Korraldusasutus

Rakenduskava punktis 11.1 „Asutuste ja vahendusasutuste andmed” osutatud asutuse nimi

5.   Täiendavad vahendid hüvitiskava rakendamiseks (riigiabi)

Teave tuleb esitada iga kavandatava kava/sihtotstarbelise üksikabi kohta

Piirkond

Piirkonna/piirkondade nimi (NUTS  (10)1)

Abi andev asutus

Nimetus

Postiaadress

Veebiaadress

Abimeetme nimetus

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

Meetme liik

Kava

 

Sihtotstarbeline üksikabi

Abisaaja nimi ja grupp, (11)2 kuhu ta kuulub

Olemasoleva abikava või sihtotstarbelise üksikabi muudatus

 

Komisjoni antud abi number

Pikendamine

Muudatused

Kestus (12)3

Kava

pp/kk/aaaa–pp/kk/aaaa

Abi andmise kuupäev (13)4

Sihtotstarbeline üksikabi

pp/kk/aaaa

Asjaomased majandussektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

 

Piiratud konkreetsete sektoritega: Palun täpsustada NACE grupi tasandil (14)

Abisaaja liik

VKE

 

Suured ettevõtted

 

Eelarve

Abikava raames planeeritud eelarve aastane kogusummarfn (15)

Omavääring … (täissummad)

Ettevõtjale antava sihtotstarbelise üksikabi kogusumma (16)

Omavääring … (täissummad)

Tagatiste puhul (17)

Omavääring … (täissummad)

Abiinstrument

Toetus/intressitoetus

Laen/tagasimakstavad ettemaksed

Tagatis (vajaduse korral viitega komisjoni otsusele (18))

Maksusoodustus või -vabastus

Riskifinantseerimise pakkumine

Muu (täpsustage)

Motivatsioon

Märkida, miks on võetud kasutusele riigiabikava või antud sihtotstarbelist üksikabi, selle asemel et taotleda abi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames:

meede ei ole riikliku rakenduskavaga hõlmatud;

vahendite eraldamisel riikliku rakenduskava raames on kehtestatud prioriteedid;

ei rahastata enam EMKFi raames;

muu (täpsustage)


(1)  Tootekategooria on selliste toodete kogu, mille puhul saab lisakulude arvutamisel järgida ühist lähenemisviisi.

(2)  Vabatahtlik, kui hüvitis arvutatakse toote tasandil.

(3)  Värske, külmutatud, toiduks valmistatud, konserveeritud.

(4)  Väljendatuna eluskaalu tonnides, nagu on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(5)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 508/2014 artikli 70 punktile 6.

(6)  Tabel tuleks koostada iga toote või tootekategooria kohta.

(7)  Arvutus vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr …/2014 sätestatud kriteeriumidele.

(8)  Lisakulud tuleks väljendada eurodes eluskaalu tonnide kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1224/2009.

(9)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 508/2014 artikli 71 punktile b.

(10)  NUTS — statistiliste territoriaalüksuste liigitus (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Tavaliselt on märgitud 2. tasandi piirkond. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

(11)  Aluslepingu konkurentsieeskirjade ja käesoleva määruse kohaldamisel on ettevõtja igasugune majandustegevusega tegelev üksus, olenemata tema õiguslikust seisundist ja rahastamisviisist. Euroopa Kohus on otsustanud, et sama üksuse (õiguslikult või faktiliselt) kontrollitavaid üksusi tuleks käsitada ühe ettevõtjana.

(12)  Ajavahemik, mille kestel abi andev ametiasutus saab võtta kohustuse abi andmiseks.

(13)  „abi andmise kuupäev” — kuupäev, mil abisaajal tekib vastavalt liikmesriigi õigusaktidele seaduslik õigus abi saada.

(14)  NACE Rev.2 — Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator. Tavaliselt märgitakse sektor grupi tasandil.

(15)  Abikava korral: Näidake abikava raames planeeritud eelarve aastane kogusumma või prognoositud saamata jääv aastane maksutulu kõigi abikava raamesse kuuluvate abimeetmete puhul.

(16)  Sihtotstarbelise üksikabi andmise korral: Näidake abi kogusumma/kogu saamata jääv maksutulu.

(17)  Tagatiste puhul näidake tagatavate laenude (maksimaalne) summa.

(18)  Vajaduse korral viidata komisjoni otsusele, millega kiidetakse heaks brutotoetusekvivalendi arvutamise metoodika.


III LISA

Prognoositav summa, mille kohta liikmesriik esitab eeldatavalt maksetaotlusi käesoleva ja järgmise majandusaasta kohta

 

Liidu panus (eurodes)

[käesolev majandusaasta]

[järgmine majandusaasta]

Jaanuar — oktoober

November — detsember

Jaanuar — detsember

Rakenduskava (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


IV LISA

Eelhindamise aruandes sisalduvad elemendid

I JAGU. SISSEJUHATUS

1.

Eelhindamise eesmärk ja otstarve

2.

Eelhindamise etappide kirjeldus

3.

Eelhindaja, korraldusasutuse ja KSH hindaja omavaheline suhtlus

II JAGU. EELHINDAMISE ARUANNE

1.   SWOT-analüüs ja vajaduste hindamine

2.   Strateegia ja rakenduskava struktuur

2.1

Panus „Euroopa 2020” strateegiasse

2.2

Panus ühise kalanduspoliitika rakendamisse

2.3

Kooskõla ühise strateegilise raamistiku, partnerluslepingu, riigipõhiste soovituste ja muude asjakohaste vahenditega

2.4

Kava sekkumise loogika

2.5

Kavandatav abiliik

2.6

Eesmärkide saavutamiseks valitud meetmete eeldatav panus

2.7

Eelarveeraldiste kooskõla eesmärkidega

2.8

Kogukonna juhitava kohaliku arengu sätted

2.9

Tehnilise abi kasutamine

2.10

Kava asjakohasus ja sidusus

3.   Rakenduskava edukuse ja tulemuste jälgimiseks võetud meetmete hindamine

3.1

Näitajate kvantitatiivsed sihtväärtused

3.2

Vahe-eesmärkide sobivus tulemusraamistikuga

3.3

Kavandatud järelevalve- ja hindamissüsteem

3.4

Hindamiskava

4.   Rakenduskava rakendamiseks kavandatud korra hindamine

4.1

Piisav inimressurss ja haldussuutlikkus juhtimiseks

4.2

Halduskoormuse vähendamine

5.   Horisontaalteemade hindamine

5.1

Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise edendamine

5.2

Säästva arengu edendamine


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/47


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 772/2014,

14. juuli 2014,

millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eelkõige selle artikli 95 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 95 lõikes 1 on sätestatud üldised eeskirjad riigiabi osatähtsuse kohta, mida tuleb kohaldada toimingu abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”).

(2)

Erandina on artikli 95 lõikes 4 ette nähtud, et riigiabi osatähtsust suurendatakse täiendavate protsendipunktide võrra teatavat liiki tehingute puhul, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas. Samal ajal, et mitte ohustada ühise kalanduspoliitika (edaspidi „ÜKP”) reformi jätkusuutlikkust, piiratakse määruse (EL) nr 508/2014 artikli 94 lõike 3 punktiga c ja artikli 69 lõikega 2 EMKFi toetust teatavat liiki toimingutele, millele kehtestatakse vähendatud kaasrahastamismäär. Sama loogika kajastub ka abi osatähtsuse puhul kohaldatavate täiendavate protsendipunktide erinevates tasemetes, mis on loetletud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas. Nimetatud määruse I lisa teatavate tingimuste täitmine võib seega suurendada riigiabi osatähtsuse protsendipunkte või vähendab riigiabi osatähtsuse protsendipunkte.

(3)

Seepärast on vaja tagada, et abi osatähtsuse täiendavate protsendipunktide kogumine määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud mitme tingimuse täitmise kaudu seoses ühe toiminguga ei seaks ohtu ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ega tooks kaasa ülemäärast hüvitamist ega liigset turuseaduste moonutamist kalandus- ja vesiviljelussektoris.

(4)

Kui toiming vastab tingimustele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas, mis võimaldab täiendavalt suurendada protsendipunkte, võivad liikmesriigid seepärast kohaldada suuremat abi osatähtsust. Kui täidetud on rohkem kui üks määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimus, mis võimaldab suurendada ühe toimingu puhul kohaldatavaid protsendipunkte, peaks võimalik suurendamine olema siiski piiratud suurendamise maksimummääraga. Kui täidetud on rohkem kui üks määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimus, mille tõttu tuleb vähendada ühe toimingu puhul kohaldatavaid protsendipunkte, peaks võimalik vähendamine olema piiratud vähendamise maksimummääraga.

(5)

Lõpuks, selleks et täita kohustust vähendada teatavat liiki toimingute puhul määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud protsendipunkte, tuleks iga toimingu puhul, millele võib korraga kohaldada mitut protsendipunktide vähendamist või suurendamist seoses määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud kriteeriumide täitmisega, tuleks võimalikud suurendamised jätta arvestamata ja kohaldada üksnes suurimat vähendamist.

(6)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Riigiabi konkreetne osatähtsus

Kui ühe ja sama toimingu puhul on täidetud mitu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimust, kohaldatakse kõnealuses lisas ette nähtud riigiabi osatähtsuse täiendavate protsendipunktide suurendamisi ja vähendamisi järgmiselt:

a)

kui määruse (EL) nr 508/2014 I lisa alusel võiks kohaldada mitut protsendipunktide suurendamist, kohaldatakse ainult suurimat sellistest suurendamistest;

b)

kui määruse (EL) nr 508/2014 I lisa alusel võiks kohaldada mitut protsendipunktide vähendamist, kohaldatakse ainult suurimat sellistest vähendamistest;

c)

kui toimingule saaks kohaldada ühte või mitut protsendipunktide täiendavat suurendamist ning samal ajal ühte või mitut vähendamist, nagu on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas, kohaldatakse vaid suurimat vähendamist.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/49


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 773/2014,

15. juuli 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/51


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 774/2014,

15. juuli 2014,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 183,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (2) artikli 1 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, v.a seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse nimetatud lõikes osutatud toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 1 kohaselt on nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud nimetatud määruse artikliga 5 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 16. juulist 2014 kehtestada imporditollimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikega 2 peaks käesolev määrus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2014, on sätestatud käesoleva määruse I lisas, lähtudes II lisas esitatud teabest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 642/2010, 20. juuli 2010, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).


I lisa

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2014

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(eurot/tonn)

1001 11 00

Kõva NISU, seemneks

0,00

1001 19 00

Kõva NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

keskmise kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

madala kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

ex 1001 91 20

Pehme NISU, seemneks

0,00

ex 1001 99 00

Pehme NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

1002 10 00

RUKIS, seemneks

5,32

1002 90 00

Rukis, v.a seemneks

5,32

1005 10 90

MAIS, seemneks (v.a hübriidid)

5,32

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

5,32

1007 10 90

TERASORGO, seemneks (v.a hübriidid)

5,32

1007 90 00

TERASORGO, v.a seemneks

5,32


(1)  Importija võib taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot tonni kohta kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu ja kui lossimissadam asub Vahemere ääres (Gibraltari väinast kaugemal) või Musta mere ääres,

2 eurot tonni kohta kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani kaudu ja kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artiklis 3 kehtestatud tingimused.


II lisa

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(eurot/tonn)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

 

 

Mehhiko lahe lisatasu

 

Suure järvistu lisatasu

 

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Lasti veokulud: Mehhiko laht — Rotterdam

11,87 eurot/t

Lasti veokulud: Suur järvistu — Rotterdam

46,07 eurot/t


(1)  Lisatasu 14 eurot/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


OTSUSED

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/54


NÕUKOGU OTSUS,

8. juuli 2014,

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse Ungari liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

(2014/462/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse kandidaatide nimekirju, mille liikmesriikide valitsused ning tööandjate ja töötajate organisatsioonid on nõukogule esitatud

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas oma 2. detsembri 2013. aasta otsusega (2) ajavahemikuks1. detsembrist 2013 kuni 30. novembrini 2016 ametisse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse liikmed ja asendusliikmed (välja arvatud teatud liikmed).

(2)

Ungari valitsus on esitanud kandidaadid kahele vabale ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse liikmeks ja asendusliikmeks nimetatakse ajavahemikuks kuni 30. novembrini 2016 järgmised isikud:

I.   VALITSUSE ESINDAJAD

Riik

Liige

Asendusliige

Ungari

Katalin KISSNÉ BENCZE

Mariann GÉHER

Artikkel 2

Nõukogu nimetab veel määramata liikmed ja asendusliikmed ametisse hiljem.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 8. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

P. C. PADOAN


(1)  EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(2)  ELT C 358, 7.12.2013, lk 5.


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/55


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuli 2014,

millega lubatakse mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli lasta turule toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 4670 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2014/463/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli spetsifikatsioon on kehtestatud ning komisjoni otsusega 2003/427/EÜ (2) on seda lubatud turule lasta mitme toidu koostises konkreetsete kasutamise piirnormidega. Komisjoni otsusega 2009/778/EÜ (3) anti esimene luba mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli kasutusala laiendamiseks.

(2)

16. jaanuaril 2013 esitas äriühing DSM Nutritional Products Ühendkuningriigi pädevatele asutustele taotluse laiendada mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli kasutusala toidu uuendkoostisosana. DSM Nutritional Products omandas äriühingu Martek Biosciences, kes oli 2012. aasta 30. juuni lepingu alusel eelmise otsuse adressaat.

(3)

Ühendkuningriigi pädev toiduhindamisasutus esitas 29. aprillil 2013 esialgse hindamisaruande. Kõnealuses aruandes tegi toiduhindamisasutus järelduse, et kõnealuse vetikaõli kasutusala laiendamine vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud uuendtoidu kriteeriumidele.

(4)

Komisjon edastas esmase hindamisaruande teistele liikmesriikidele 9. juulil 2013.

(5)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõike 4 esimeses lõigus ette nähtud 60 päeva jooksul esitati põhjendatud vastuväiteid. Eelkõige esitati vastuväiteid tarbitava dokosaheksaeenhappe (DHA) koguse suurendamise kohta. Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 7 lõike 1 kohaselt tuleb vastu võtta komisjoni rakendusotsus, milles käsitletakse esitatud vastuväiteid. Taotleja muutis hiljem taotlust seoses DHA suurima kogusega toidulisandites. Liikmesriigid ja komisjon jäid selle muudatuse ja taotleja esitatud lisaselgitustega rahule.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ (4) on sätestatud nõuded, mis kehtivad toidulisandite puhul. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1925/2006 (5) on sätestatud nõuded vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatavate muude ainete toidule lisamise kohta. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/39/EÜ (6) on sätestatud nõuded eritoiduks ette nähtud toiduainete kohta. Komisjoni direktiivis 96/8/EÜ (7) on sätestatud nõuded kehakaalu alandamiseks ette nähtud vähese energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta. Mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli kasutamine tuleks lubada viisil, mis ei piira kõnealuste õigusaktide sätete kohaldamist.

(7)

Õigusliku selguse huvides tuleks otsused 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega.

(8)

Teatised otsustega 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ lubatud vetikaõliga sisuliselt samaväärse koostisosa turulelaskmise kohta, mis on esitatud komisjonile kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 artikliga 5, jäävad kehtima.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli, mis on määratletud I lisas, võib viia Euroopa Liidu turule toidu uuendkoostisosana kasutamiseks II lisas sätestatud kasutusaladel ja maksimaalsetes annustes, piiramata sellega direktiivi 2002/46/EÜ, määruse (EÜ) nr 1925/2006, direktiivi 2009/39/EÜ ja direktiivi 96/8/EÜ kohaldamist.

Artikkel 2

Käesoleva otsusega lubatud mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli nimetus seda sisaldavate toiduainete märgistusel on „mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli”.

Artikkel 3

Otsused 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2003/427/EÜ, 5. juuni 2003, millega lubatakse mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud DHA(dokosaheksaeenhappe)-rikka õli turule laskmine toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 (ELT L 144, 12.6.2003, lk 13).

(3)  Komisjoni otsus 2009/778/EÜ, 22. oktoober 2009, mis käsitleb mikrovetikast Schizochytrium sp. saadud vetikaõli kasutusala laiendamist toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 (ELT L 278, 23.10.2009, lk 56).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ, 10. juuni 2002, toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006, vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ, 6. mai 2009, eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta (ELT L 124, 20.5.2009, lk 21).

(7)  Komisjoni direktiiv 96/8/EÜ, 26. veebruar 1996, kehakaalu alandamiseks ettenähtud madala energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta (EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22).


I LISA

MIKROVETIKATEST SCHIZOCHYTRIUM SP. SAADUD ÕLI OMADUSED

Katse

Kirjeldus

Happearv

Mitte üle 0,5 mg KOH/g

Peroksiidarv

Mitte üle 5,0 meq/kg õlis

Niiskus ja lenduvad koostisosad

Mitte üle 0,05 %

Mitteseebistuvad koostisosad

Mitte üle 4,5 %

Transrasvhapped

Mitte üle 1,0 %

DHA

Vähemalt 32,0 %


II LISA

MIKROVETIKATEST SCHIZOCHYTRIUM SP. SAADUD ÕLI LUBATUD KASUTUSALAD

Toidugrupp

DHA maksimaalne sisaldus

Piimatooted, v.a piimal põhinevad joogid

200 mg/100 g või juustutoodete puhul 600 mg/100 g

Piimatoodete analoogid, v.a joogid

200 mg/100 g või juustutoodete analoogide puhul 600 mg/100 g

Võiderasvad ja kastmed

600 mg/100 g

Hommikusöögihelbed

500 mg/100 g

Toidulisandid

250 mg DHAd päevas, nagu on tootja soovitus tavatarbijatele

450 mg päevas, nagu on tootja soovitus rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele

Kehakaalu alandamiseks ette nähtud vähese energiasisaldusega dieetides kasutatavad toiduained, nagu on määratletud direktiivis 96/8/EÜ

250 mg söögikorra asendaja kohta

Muud eritoidud, nagu määratletud direktiivis 2009/39/EÜ, v.a imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

200 mg/100 g

Meditsiinilise otstarbega eritoidud

Vastavalt nende inimeste erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud

Pagaritooted, leib, sai ja saiakesed, magusad küpsised

200 mg/100 g

Teraviljabatoonid

500 mg/100 g

Küpsetusrasvad

360 mg/100 g

Mittealkohoolsed joogid (sh piimatoodete analoogid ja piimal põhinevad joogid)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/59


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

15. juuli 2014,

millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames

(2014/464/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

olles konsulteerinud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas tuleb kindlaks määrata, et võimaldada liikmesriikidel ette valmistada rakenduskavad, mis on seotud määruse (EL) nr 508/2014 kohaselt rahastatavate meetmetega.

(2)

Liidu toetuse puhul tuleks kontrollitegevuse tõhususe täiustamise eesmärgil prioriteediks seada kõige tõhusamad meetmed, võttes arvesse liikmesriikide tulemuslikkust nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (2) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (3) rakendamisel.

(3)

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas peaksid hõlmama järgmist:

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 102 lõike 4 kohaselt koostatud tegevuskavade rakendamine ebakorrapärasuste kõrvaldamiseks liikmesriigi kontrollisüsteemis;

määruse (EL) nr 508/2014 IV lisas sätestatud teatavate eeltingimuste täitmiseks vajalike erimeetmete rakendamine, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (4) artikli 19 lõikega 2. Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 19 lõikele 2 sisaldab programm juhuks, kui kohaldatavad eeltingimused ei ole täidetud, võetavate meetmete, sealhulgas rahastatavate meetmete kirjeldust;

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 109 kohaste andmekontrollisüsteemide ning eelkõige liikmesriikide andmekontrollisüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks ette nähtud projektide rakendamine, kuna täieliku ning usaldusväärse püügikoguse ja -koormuse aruandlussüsteem on liidu kalavarude majandamise nurgakivi;

kogu saagi lossimise kohustuse täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (5) artikliga 15. See uus kohustus on väga oluline täiendus uuele ühisele kalanduspoliitikale ja aitab suurendada kalavarude kasutamise jätkusuutlikkust. Seoses kõnealuse uue kohustuse rakendamisega on vaja liikmesriikide kontrollisüsteeme vastavalt kohandada ning sellega kaasnevad uued kulud;

kalandustoodete impordiks ja ekspordiks loodud püügi sertifitseerimise süsteemiga seotud õigusnormide täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1005/2008 III peatükiga. Püügi sertifitseerimise süsteemi rakendamine on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse nurgakivi;

tõhusad meetmed laevastiku püügivõimsuse piiramiseks. Kalapüügivõimaluste ja püügivõimsuse vahelise tasakaalu säilitamiseks peavad liikmesriigid tagama püügivõimsuse piirangute järgimise ning rakendama projekte, mille eesmärk on mootorivõimsuse sertifitseerimine, kontrollimine ja mõõtmine, ning mille puhul taotletakse rahastamist;

kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide või kontrolli koordineerimise (kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammidega hõlmamata kalapüügipiirkondade või -alade puhul) rakendamine, vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 95 lõikele 4 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 768/2005 (6) artiklile 15. Kõnealuste meetmetega toetatakse eeskirjade järgimise kultuuri arendamist, liikmesriikide koostöö tugevdamist ja sünergia loomist eri kontrollivahendite vahel;

jälgitavusnõuete täitmise tagamine ja kontroll, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (7) artikli 67 lõikes 6. Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 on sätestatud, et kõik kalandus- ja vesiviljelustoodete partiid peavad olema jälgitavad kõikidel tootmis-, töötlemis- ja levitamisetappidel alates püügist või saagikoristusest kuni jaemüügini. Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 67 lõikes 6 on sätestatud, et käitajad kinnitavad partiile määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõikes 5 osutatud teabe kalandus- ja vesiviljelustoodete kohta identifitseerimisvahendiga, nagu kood, vöötkood, elektrooniline kiip või muu samalaadne seade või märgistamissüsteem. Kõnealust nõuet kohaldatakse mitmeaastaste kavadega hõlmatud kalavarudest saadud toodete suhtes alates 1. jaanuarist 2013 ning muude kalandus- ja vesiviljelustoodete suhtes alates 1. jaanuarist 2015. Jälgitavusnõuete täitmise tagamine ja kontroll peaksid olema liidu prioriteedid. Kalandustoodete jälgitavussüsteemi rakendamine on kalanduspoliitika kontrollisüsteemi nurgakivi, kuna see aitab tagada kalandustoodete päritolu läbipaistvuse.

(4)

Liidu prioriteete tuleb kohaldada paindlikul viisil, sõltuvalt iga liikmesriigi õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika tugevatest ning nõrkadest külgedest. Kui liikmesriik on juba teatavate prioriteetidega tegelenud, peaks asjaomane liikmesriik põhimõtteliselt tähelepanu pöörama ka muudele prioriteetidele.

(5)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 20 lõikele 2 võidakse õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitikaga seotud liidu prioriteete muutuvate kontrollivajadustega kohandumiseks iga kahe aasta järel muuta, võttes vastu asjakohase rakendusakti.

(6)

Selleks et käesolevas otsuses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks otsus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artikli 17 lõikes 3, on järgmised:

a)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 102 lõike 4 kohaselt vastu võetud tegevuskavade rakendamine ebakorrapärasuste kõrvaldamiseks liikmesriigi kontrollisüsteemis;

b)

määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 19 lõike 2 kohaste meetmete rakendamine, et tagada haldussuutlikkus, mis on vajalik määruse (EL) nr 508/2014 IV lisas sätestatud liidu kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise süsteemi rakendamiseks;

c)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 109 osutatud andmekontrollisüsteemide rakendamine ning eelkõige selliste projektide rakendamine, mille puhul kasutatakse ühiseid standardvorme või millega suurendatakse liikmesriikide süsteemide koostalitlusvõimet;

d)

kogu saagi lossimise kohustuse täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 15, sealhulgas lossimiskohustuse rakendamisega seotud kohandamised liikmesriikide kontrollisüsteemides;

e)

püügi sertifitseerimise süsteemi kohaste õigusnormide täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1005/2008 III peatükiga, ning

f)

mootori võimsuse sertifitseerimise, kontrollimise ja mõõtmisega seotud projektide rakendamine;

g)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 95 lõike 4 kohaselt loodud kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide rakendamine;

h)

kontrollivahendite koordineerimine kooskõlas määruse (EÜ) nr 768/2005 artikliga 15;

i)

jälgitavusnõuete, sealhulgas tarbijatele esitatava teabe usaldusväärsust tagavaid märgistamissüsteeme käsitlevate nõuete täitmise tagamine ja kontroll, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 67 lõikes 6.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(6)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, 26. aprill 2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).