ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 140

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
14. mai 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/257/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. märts 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

3

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EÜ) nr 421/2014 (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) parandus ( ELT L 129, 30.4.2014 )

177

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 422/2014 (millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente) parandus ( ELT L 129, 30.4.2014 )

178

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/1


NÕUKOGU OTSUS,

14. märts 2014,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2014/257/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artikli 167 lõiget 3 ja artiklit 207 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 24. septembril 2012 komisjonile loa alustada liidu ja selle liikmesriikide ning Horvaatia nimel läbirääkimisi Korea Vabariigiga, et sõlmida ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokoll (edaspidi „lisaprotokoll”), millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga.

(2)

Läbirääkimised lõppesid 8. novembril 2013 lisaprotokolli parafeerimisega.

(3)

Lisaprotokoll tuleks liidu ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(4)

Võttes arvesse Horvaatia ühinemist liiduga 1. juulil 2013, tuleks lisaprotokolli kohaldada ajutiselt alates sellest kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga) liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamiseks antakse luba, eeldusel et lisaprotokoll sõlmitakse.

Lisaprotokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu ja selle liikmesriikide nimel lisaprotokollile alla kirjutama ning esitama liidu ja selle liikmesriikide nimel lisaprotokolli artiklis 9 osutatud teate allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitlevate sisemenetluste lõpetamise kohta.

Artikkel 3

Lisaprotokolli kohaldatakse kooskõlas selle artikli 9 lõigetega 2 ja 3 ajutiselt alates 1. juulist 2013 kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluse lõpuleviimiseni.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 14. märts 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

M. CHRISOCHOIDIS


14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/3


Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu

LISAPROTOKOLL,

millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

HORVAATIA VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

kes on Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu osalised, edaspidi „Euroopa Liidu liikmesriigid”,

ning

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

KOREA VABARIIK, edaspidi „Korea”,

teiselt poolt,

edaspidi „lepinguosalised”,

ARVESTADES, et ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubandusleping (edaspidi „leping”) kirjutati alla 6. oktoobril 2010 Brüsselis ja seda kohaldatakse ajutiselt alates 1. juulist 2011,

ARVESTADES, et Horvaatia Vabariigi (edaspidi „Horvaatia”) Euroopa Liiduga ühinemist käsitlev leping (edaspidi „ühinemisleping”) kirjutati alla 9. detsembril 2011 Brüsselis ja see jõustus 1. juulil 2013,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I JAGU

LEPINGUOSALISED

Artikkel 1

Horvaatiast saab lepingu osaline.

Artikkel 2

Horvaatia lisatakse lepinguosaliste nimekirja.

II JAGU

PÄRITOLUREEGLID

Artikkel 3

Vastavalt käesoleva protokolli I lisa sätetele muudetakse lepingule lisatud protokolli III lisa, mis käsitleb päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid (edaspidi „päritolureeglite protokoll”).

Artikkel 4

1.   Lepingu sätteid võib kohaldada kas Koreast Horvaatiasse või Horvaatiast Koreasse eksporditava kauba suhtes, mis vastab päritolureeglite protokolli sätetele ja mis olid 1. juulil 2013 kas teel või ajutiselt ladustatud Koreas või Horvaatias asuvas tollilaos või vabatsoonis.

2.   Sellistel juhtudel võimaldatakse sooduskohtlemist, tingimusel et 12 kuu jooksul alates 1. juulist 2013 esitatakse importiva riigi tolliasutustele tagasiulatuvalt välja antud päritolutõend.

III JAGU

TEENUSKAUBANDUS, ETTEVÕTETE ASUTAMINE JA ELEKTROONILINE KAUBANDUS

Artikkel 5

Lepingu 7-A-1 lisa asendatakse käesoleva protokolli II lisa sätetega.

Artikkel 6

Lepingu 7-A-2 lisa asendatakse käesoleva protokolli III lisa sätetega.

Artikkel 7

Lepingu 7-A-3 lisa asendatakse käesoleva protokolli IV lisa sätetega.

Artikkel 8

Lepingu 7-C lisa asendatakse käesoleva protokolli V lisa sätetega.

IV JAGU

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 9

1.   Käesolev protokoll jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised vahetavad oma vastavate kohaldatavate õiguslike nõuete täitmist ja menetluste lõpuleviimist tõendavad kirjalikud teated.

2.   Olenemata käesoleva artikli lõikest 1 kohaldatakse käesolevat protokolli alates 1. juulist 2013.

3.   Lepinguosalised lepivad kokku, et kuni protokolli jõustumiseni kohaldatakse protokolli ajutiselt ja see algab kümme (10) päeva pärast Euroopa Liidult või Korealt viimase ajutise kohaldamise teate saamist.

4.   Käesoleva artikli kohaselt esitatud teated saadetakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile ja Korea välisministeeriumile või selle õigusjärglasele.

Artikkel 10

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja korea keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.

Euroopa Liit edastab Koreale lepingu horvaadikeelse versiooni. Käesoleva protokolli jõustumisel muutub horvaadikeelne versioon autentseks samadel tingimustel käesoleva protokolli olemasolevate keeleversioonidega. Lepingu artiklit 15.16 muudetakse vastavalt.

Artikkel 11

Käesolev protokoll ja selle lisad moodustavad lepingu lahutamatu osa.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


I LISA

PÄRITOLUDEKLARATSIOONI TEKST

Päritoludeklaratsioon, mille tekst on esitatud allpool, tuleb koostada kooskõlas joonealuste märkustega. Joonealuseid märkusi ei ole siiski vaja uuesti kirjutada.

Bulgaariakeelne tekst

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Hispaaniakeelne tekst

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšehhikeelne tekst

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Taanikeelne tekst

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksakeelne tekst

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Eestikeelne tekst

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreekakeelne tekst

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Ingliskeelne tekst

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Prantsuskeelne tekst

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Horvaadikeelne tekst

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Itaaliakeelne tekst

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lätikeelne tekst

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Leedukeelne tekst

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ungarikeelne tekst

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltakeelne tekst

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Hollandikeelne tekst

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolakeelne tekst

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalikeelne tekst

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumeeniakeelne tekst

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveenikeelne tekst

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakikeelne tekst

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Soomekeelne tekst

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Rootsikeelne tekst

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Koreakeelne tekst

Image

 (3)

(Koht ja kuupäev)

 (4)

(Eksportija allkiri; lisaks sellele tuleb selgelt märkida ka allakirjutaja nimi)

Märkused


(1)  Kui päritoludeklaratsiooni koostab heakskiidetud eksportija, tuleb sellesse lünka kirjutada heakskiidetud eksportija loa number. Kui päritoludeklaratsiooni ei koosta heakskiidetud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

(2)  Märkida toodete päritolu. Kui päritoludeklaratsioon käsitleb täielikult või osaliselt tooteid, mis pärinevad Ceutast või Melillast, peab eksportija need dokumendis, mille alusel deklaratsioon koostatakse, selgelt tähistama märkega „CM”.

(3)  Need andmed võib välja jätta, kui see teave sisaldub dokumendis endas.

(4)  Kui eksportija allkirja ei nõuta, jäetakse koos allkirjaga märkimata ka allakirjutaja nimi.


II LISA

EUROOPA LIIT

ARTIKLI 7.7 KOHASTE KOHUSTUSTE LOETELU

(TEENUSTE PIIRIÜLENE OSUTAMINE)

1.

Alljärgnevas kohustuste loetelus on nimetatud artikli 7.7 kohaselt liberaliseeritud teenustesektorid ning neis sektorites Korea teenuste ja teenuseosutajate suhtes erandina kohaldatavad turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangud. Loetelu koosneb järgmistest osadest:

a)

esimeses veerus on nimetatud sektor või allsektor, milles Euroopa Liit on kohustuse võtnud, ja liberaliseerimise ulatus, mille suhtes erandeid kohaldatakse, ning

b)

teises veerus kirjeldatakse kohaldatavaid reservatsioone.

Käesoleva lepinguga hõlmatud sektorites või allsektorites, mida ei ole alljärgnevas loetelus nimetatud, ei ole teenuste piiriülese osutamise kohustust võetud.

2.

Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:

a)

„CPC” — ühtne tooteklassifikaator, millele on osutatud 27. joonealuses märkuses artiklis 7.25, ja

b)

„CPC ver. 1.0” — ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers” (Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).

3.

Alljärgnevas loendis ei ole nimetatud kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste standardite ning litsentsimisnõuete ja -menetlustega seotud meetmeid juhul, kui need ei kujuta endast turulepääsu või võrdse kohtlemise piiranguid artiklite 7.5 ja 7.6 tähenduses. Kõnealuseid meetmeid (nt tegevusloa saamise nõue, universaalteenuse osutamise kohustused, kvalifikatsioonide tunnustamise nõue reguleeritud sektorites ja nõue sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid) kohaldatakse Korea teenuste ja teenuseosutajate suhtes igal juhul, isegi kui neid ei ole loetelus nimetatud.

4.

Alljärgnev loetelu ei piira artikli 7.4 lõike 3 punktis i sätestatud teenuste piiriülese osutamise teostatavust teatavates teenustesektorites ja allsektorites ega asutamisega seotud kohustuste loetelus kirjeldatud riigimonopolide ja ainuõiguste olemasolu.

5.

Vastavalt artikli 7.1 lõikele 3 ei sisalda alljärgnev loetelu lepinguosalise antud subsiidiumidega seotud meetmeid.

6.

Alljärgnevast loetelust tulenevad õigused ja kohustused ei jõustu iseenesest ning seega ei anna need füüsilistele või juriidilistele isikutele vahetult õigusi.

7.

Alljärgnevas loetelus kasutatakse järgmisi lühendeid:

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CY

Küpros

CZ

Tšehhi Vabariik

DE

Saksamaa

DK

Taani

EU

Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid

ES

Hispaania

EE

Eesti

FI

Soome

FR

Prantsusmaa

EL

Kreeka

HR

Horvaatia

HU

Ungari

IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Madalmaad

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SK

Slovakkia

SI

Sloveenia

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik

Sektor või allsektor

Reservatsioonide kirjeldus

KÕIK SEKTORID

Kinnisvara

1. ja 2. viisi korral:

Kõik liikmesriigid, v.a AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: puuduvad.

AT:

välisriigi füüsilised ja juriidilised isikud peavad kinnisvara omandamiseks, ostmiseks või rentimiseks saama loa pädevatelt piirkondlikelt asutustelt (Länder), kes otsustavad, kas mõjutatakse olulisi majandus-, sotsiaal- või kultuurihuve või mitte.

BG:

välisriigi juriidilised isikud ja välisriigi kodanikud, kelle alaline elukoht on välismaal, võivad omandada hooneid ja saada kinnisvara piiratud omandiõigusi (1) rahandusministeeriumi loal. Bulgaariasse investeerinud isikute puhul luba ei nõuta.

Välisriigi kodanikud, kelle alaline elukoht on välismaal, välisriigi juriidilised isikud ning äriühingud, milles välisosalus tagab häälteenamuse otsuste vastuvõtmisel või tagasilükkamisel, võivad saada kinnisvara omandiõiguse ministrite nõukogu määratud piirkondades vastava loa alusel.

CY:

kohustusi ei ole võetud.

CZ:

välisriigi füüsilistel ja juriidilistel isikutel on kinnisvara omandamisel piirangud. Välisriigi isikud võivad omandada kinnisvara, asutades Tšehhi juriidilisi isikuid või osaledes ühisettevõtetes. Välisriigi isikutel peab olema luba maa omandamiseks.

DK:

mitteresidentidest füüsilistel ja juriidilistel isikutel on kinnisvara ostmisel piirangud. Välisriigi füüsilistel ja juriidilistel isikutel on põllumajandusmaa ostmisel piirangud.

(1)

Bulgaaria asjaõigusseaduse kohaselt tunnistatakse järgmisi piiratud asjaõigusi: kasutusõigus, õigus ehitada, õigus püstitada pealisehitisi ja õigus seada servituute.

 

EL:

vastavalt seadusele nr 1892/90 on kodanikel maa omandamiseks piiriäärsetes piirkondades vaja kaitseministri luba. Haldustava kohaselt on luba lihtne saada otseinvesteeringute jaoks.

FI:

(Ahvenamaa): piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel ja juriidilistel isikutel omandada ja omada kinnisvara Ahvenamaal ilma saarestiku pädevate asutuste loata. Piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel ja juriidilistel isikutel kasutada asutamisõigust ja teenuste osutamise õigust ilma Ahvenamaa pädevate asutuste loata.

HU:

välisinvestoritel on maa ja kinnisvara ostmisel piirangud (1).

IE:

kodu- või välismaistel äriühingutel või välisriigi kodanikel peab maa ostmiseks Iirimaal olema maakomisjoni eelnev kirjalik nõusolek. Kui maa on tööstusotstarbeline (v.a põllumajanduslik tootmine), tehakse erand sellest nõudest ettevõtlus-, kaubandus- ja tööministri tõendi alusel. Kõnealust seadust ei kohaldata linnade ja asulate piiridesse jääva maa suhtes.

IT:

välisriigi füüsiliste ja juriidiliste isikute kinnisvaraostude suhtes kohaldatakse vastastikkuse nõuet.

LT:

kohustusi ei ole võetud maa ostmise korral (2).

MT:

Maltal kohaldatakse kinnisvara omandamise suhtes jätkuvalt Malta õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

PL:

välismaalastel (välisriigi füüsilistel või juriidilistel isikutel) peab olema luba kinnisvara otseseks või kaudseks omandamiseks. Kohustusi ei ole võetud riigile kuuluva kinnisvara omandamise korral (st erastamiseeskirjad).

RO:

Füüsilised isikud, kes ei ole Rumeenia kodanikud ega residendid, samuti juriidilised isikud, kes ei ole Rumeenias registreeritud ega oma Rumeenias peakontorit, ei või omandada mis tahes liiki maad elavate isikute vaheliste tehingute kaudu.

(1)

Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

(2)

Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

 

SI:

Sloveenias asutatud välisosalusega juriidilised isikud võivad omandada kinnisvara Sloveenia territooriumil. Välisriigi isikute poolt Sloveenias asutatud filiaalid (1) võivad omandada üksnes sellist kinnisvara, välja arvatud maa, mis on vajalik majandustegevuseks, mille jaoks need filiaalid on asutatud. Äriühingutel, kus kapitali- või häälteenamus kuulub otseselt või kaudselt teise lepinguosalise juriidilistele isikutele või kodanikele, peab kuni 10 km kaugusel piirist paikneva kinnisvara omamiseks olema eriluba.

SK:

välisriigi füüsilistele ja juriidilistele isikutele kehtivad kinnisvara omandamisel piirangud. Välisriigi isikud võivad omandada kinnisvara, asutades Slovakkias juriidilise isiku või osaledes ühisettevõttes. Maa omandamise korral ei ole kohustusi võetud.

(1)

Vastavalt äriühingute seadusele ei käsitata Sloveenias asutatud filiaali juriidilise isikuna, ent tegevuse poolest koheldakse neid samaväärselt tütarettevõtjaga, mis on kooskõlas GATSi XXVIII artikli punktiga g.

1. ÄRITEENUSED

 

A. Kutseteenused

 

a) õigusteenused

(CPC 861 (1))

v.a õigusabi- ja juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone täitvad õigusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice või muud officiers publics et ministériels.

1. ja 2. viisi korral:

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse siseriikliku (ELi ja liikmesriigi) õiguse praktiseerimiseks, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

BE, FI: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega. BE puhul kohaldatakse tsiviilasja arutamisel kassatsioonikohtus (Cour de cassation) esindamise kvoote.

BG: Korea advokaadid võivad esindada üksnes Korea kodanikku vastastikkuse põhimõtte alusel ja koostöös Bulgaaria advokaadiga. Vahendusteenuste puhul on nõutav alaline elukoht.

FR: advokaatide pääsu suhtes avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kutsealadele kohaldatakse kvoote ja kodakondsusnõuet.

(1)

See hõlmab õigusabi-, esindus-, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusteenuseid ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid. Õigusteenuste osutamine on lubatud üksnes seoses rahvusvahelise avaliku õiguse, ELi õiguse ja iga jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima, ning õigusteenuse nagu mis tahes muu teenuse osutamise puhul kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavaid litsentsimisnõudeid ja -menetlusi. Advokaatide puhul, kes osutavad rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi õigusega seotud õigusteenuseid, võivad nendeks litsentsimisnõueteks ja -menetlusteks olla muu hulgas kohalike eetikanormide järgimine, päritoluriigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetuse kasutamiseks ei ole heakskiitu saadud), kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsealane aadress vastuvõtvas riigis. ELi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel ning Euroopa Liidu liikmesriigi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja asjaomase liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks Euroopa Liidu kohtutes ja muudes pädevates asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab ELi ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes liikmesriigis on siiski lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu võetud, esindada tsiviilkohtumenetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil on õigus praktiseerida.

 

HU: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega. Välisriigi advokaatide õigusteenused on piiratud õigusabi osutamisega.

LV: kodakondsusnõue vandeadvokaatide puhul, kellele on reserveeritud esindamine kriminaalasjades.

DK: õigusabiteenuste turustamise õigus on Taanis tegevusluba omavatel advokaatidel ja Taanis registrijärgset asukohta omavatel õigusbüroodel. Tegevusloa saamiseks Taanis nõutakse eksami sooritamist Taani õiguse kohta.

SE: Advokatuuri vastuvõtmise suhtes, mis on vajalik ainult Rootsi kutsenimetuse „advokat” kasutamiseks, kohaldatakse elukohanõuet.

1. viisi korral:

HR: kohustusi ei ole võetud Horvaatia õiguse praktiseerimisel.

b) 1. Majandusarvestusteenused

(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220)

1. viisi korral:

FR, HU, IT, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud.

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul.

2. viisi korral:

puuduvad.

b) 2. Auditeerimisteenused

(CPC 86211 ja 86212, v.a majandusarvestusteenused)

1. viisi korral:

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: kohustusi ei ole võetud.

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul ja konkreetsete Austria seadustega (nt kapitaliühingute seadus, väärtpaberibörsi seadus, pangandusseadus jne) ette nähtud auditite tegemise korral.

HR: Välismaised audiitorifirmad võivad pakkuda Horvaatia territooriumil auditeerimisteenuseid, kui nad on seal asutanud filiaali.

SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus osutada auditeerimisteenuseid õiguslikel alustel kindlate juriidiliste isikute, sh kõigi piiratud vastutusega äriühingute juures. Üksnes kõnealused isikud võivad olla aktsiate omanikud või moodustada partnerettevõtte, mis praktiseerib nõuetele vastavat auditeerimist (ametlikel eesmärkidel). Heakskiitmiseks on nõutav alaline elukoht.

LT: Audiitori aruanne peab valmima koostöös audiitoriga, kellel on Leedus tegutsemise luba.

2. viisi korral:

puuduvad.

c) maksualase nõustamise teenused

(CPC 863 (1))

1. viisi korral:

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul.

CY: Maksuagentidel peab olema nõuetekohane volitus rahandusministeeriumilt. Loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Kohaldatakse samu kriteeriume nagu välisinvesteeringutele antavate lubade puhul (loetletud horisontaaljaotises). Kuna kõnealuseid kriteeriume kohaldatakse käesoleva allsektori suhtes, võetakse alati arvesse tööhõive olukorda käesolevas allsektoris.

BG, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Ei hõlma maksuküsimustes osutatavaid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud punktis 1.A.a (õigusteenused).

d) arhitektiteenused

ja

e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenused

(CPC 8671 ja CPC 8674)

1. viisi korral:

AT: kohustusi ei ole võetud, v.a planeerimisteenuste puhul.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: kohustusi ei ole võetud.

DE: kõikide välisriigist osutatavate teenuste tasustamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

HU, RO: kohustusi ei ole võetud maastikuarhitektiteenuste puhul.

HR: füüsilised ja juriidilised isikud võivad pakkuda arhitektiteenuseid Horvaatia Arhitektide Koja heakskiidul. Linnaplaneerimise puhul ei ole kohustusi võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

f) inseneriteenused ja

g) integreeritud inseneriteenused

(CPC 8672 ja CPC 8673)

1. viisi korral:

AT, SI: kohustusi ei ole võetud, v.a planeerimisteenuste puhul.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: kohustusi ei ole võetud.

HR: Füüsilised ja juriidilised isikud võivad pakkuda inseneriteenuseid Horvaatia Inseneride Koja heakskiidul.

2. viisi korral:

puuduvad.

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused

(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

SI: kohustusi ei ole võetud sotsiaalmeditsiini-, sanitaar-, epidemioloogiliste, meditsiini-/ökoloogiliste teenuste, vere, verepreparaatide ja siirdatavate organite tarnimise ning lahangute puhul.

HR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud telemeditsiin.

2. viisi korral:

puuduvad.

i) veterinaariateenused

(CPC 932)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

UK: kohustusi ei ole võetud, v.a veterinaararstidele osutatavate veterinaarlabori- ja veterinaartehniliste teenuste ning üldnõustamise, juhiste ja teabe (nt toitumise, käitumise ja lemmikloomade hoolduse kohta) andmise puhul.

2. viisi korral:

puuduvad.

j) 1. ämmaemandateenused

(CPC 93191 osa)

j) 2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused

(CPC 93191 osa)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

FI, PL: kohustusi ei ole võetud, v.a meditsiiniõdede puhul.

HR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud telemeditsiin.

2. viisi korral:

puuduvad.

k) ravimite jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük

(CPC 63211)

ja muud farmatseutide teenused (1)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: kohustusi ei ole võetud.

CZ, LV, LT: kohustusi ei ole võetud, v.a postimüügi korral.

HU: kohustusi ei ole võetud, v.a CPC 63211 korral.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Ravimite üldsusele tarnimise suhtes kehtivad samamoodi kui muude teenuste osutamise korral Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -menetlused. Üldiselt võivad kõnealust teenust osutada üksnes farmatseudid. Mõnes liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite tarnimine.

B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

(CPC 84)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

C. Teadus- ja arendusteenused

 

Sotsiaal- ja humanitaarteaduslikud teadus- ja arendusteenused

CPC 852, v.a psühholoogiteenused (1))

Puuduvad.

Loodusteaduslikud teadus- ja arendusteenused

(CPC 851)

Interdistsiplinaarsed teadus- ja arendusteenused

(CPC 853)

EU: riigi rahastatud teadus- ja arendusteenuste korral võib ainuõigusi ja/või lube anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ning Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakontor asub Euroopa Liidus.

D. Kinnisvarateenused (2)

 

a) oma või renditud varaga seotud

(CPC 821)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

HR: nõutav kaubanduslik kohalolek.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

CPC 85201 osa, mis on esitatud punktis 1.A.h (meditsiini- ja hambaraviteenused).

(2)

Asjaomane teenus on seotud kinnisvaraagendi kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.

b) tasu eest või lepingu alusel

(CPC 822)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

HR: nõutav kaubanduslik kohalolek.

2. viisi korral:

puuduvad.

E. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita

 

a) laevadega seotud

(CPC 83103)

1. viisi korral:

BG, CY, DE, HU, MT, RO: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

b) õhusõidukitega seotud

(CPC 83104)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutatavad õhusõidukid peavad olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Euroopa Liidu liikmesriigis või mujal Euroopa Liidus. Vabastusi võib anda lühiajaliste rendilepingute puhul või erakorralistel asjaoludel.

c) muude transpordivahenditega seotud

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

1. viisi korral:

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

d) muude masinate ja seadmetega seotud

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

e) isiklike ja kodutarvetega seotud

(CPC 832)

1. ja 2. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

EE: kohustusi ei ole võetud, v.a eelnevalt lindistatud videokassettide koduseadmetes kasutamiseks üürimis- või rentimisteenuste korral.

f) telekommunikatsiooniseadmete rentimine

(CPC 7541)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

F. Muud äriteenused

 

a) reklaamiteenused

(CPC 871)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

b) turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

(CPC 864)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

c) juhtimisalase nõustamise teenused

(CPC 865)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

d) juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

(CPC 866)

1. ja 2. viisi korral:

HU: kohustusi ei ole võetud vahekohtu- ja lepitusteenuste korral (CPC 86602).

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused

(CPC 8676)

1. viisi korral:

IT: kohustusi ei ole võetud bioloogi ja keemiaanalüütiku kutseala puhul.

HR: kohustusi ei ole võetud kohustuslike tunnistuste ja sarnaste ametlike dokumentidega seotud teenuste puhul.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: kohustusi ei ole võetud.

HR: kohustusi ei ole võetud kohustuslike tunnistuste ja sarnaste ametlike dokumentidega seotud teenuste puhul.

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõustamisteenused

(CPC 881 osa)

1. viisi korral:

IT: kohustusi ei ole võetud agronoomi ja periti agrari' tegevusvaldkondade puhul.

EE, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

g) kalandusega seotud nõustamisteenused

(CPC 882 osa)

1. viisi korral:

LV, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

h) töötleva tööstusega seotud nõustamisteenused (CPC 884 osa ja CPC 885 osa)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

i) personali töölerakendamis- ja värbamisteenused

 

i) 1. Juhtide otsimise teenused

(CPC 87201)

1. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

i) 2. Töölerakendamisteenused

(CPC 87202)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

i) 3. Kontori abipersonali värbamise teenused

(CPC 87203)

1. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

i) 4. Koduabiliste, muude kaubandus- ja tööstustööliste, õendustöötajate jm töötajate värbamise teenused

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209)

1. ja 2. viisi korral:

Kõik liikmesriigid, välja arvatud HU: kohustusi ei ole võetud.

HU: puuduvad.

j) 1. Uurimisteenused

(CPC 87301)

1. ja 2. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: kohustusi ei ole võetud.

j) 2. Turvateenused

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

1. viisi korral:

HU: kohustusi ei ole võetud CPC 87304 ja CPC 87305 korral.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

HU: kohustusi ei ole võetud CPC 87304 ja CPC 87305 korral.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõustamise teenused

(CPC 8675)

1. viisi korral:

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: kohustusi ei ole võetud uurimisteenuste korral.

HR: põhilisi geoloogilisi, geodeetilisi ja mäetööstuse nõustamisteenuseid ning asjaomaseid keskkonnakaitsealaseid nõustamisteenuseid võib Horvaatia territooriumil teostada üksnes ühiselt kohalike juriidiliste isikutega või nende kaudu.

2. viisi korral:

puuduvad.

l) 1. Laevade hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

1. viisi korral:

Merelaevade korral: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud.

Siseveelaevade korral: EU, v.a EE, HU, LV: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

l) 2. Raudteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

l) 3. Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maanteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad

l) 4. Õhusõidukite ja nende osade hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

1. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

l) 5. metalltoodete, (muude kui kontori-) masinate, (muude kui transpordivahendite ja kontori-) seadmete hooldus- ja remonditeenused ning isiklike ja kodutarvete hooldus- ja remonditeenused (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

m) hoonete puhastusteenused

(CPC 874)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 1.F.l. 1–1. F. l) 4.

Kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutid, hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 1.B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

n) fotograafiateenused

(CPC 875)

1. viisi korral:

BG, EE, MT, PL: kohustusi ei ole võetud aerofotograafiateenuste osutamise korral.

HR, LV: kohustusi ei ole võetud erifotograafiateenuste puhul. (CPC 87504)

2. viisi korral:

puuduvad.

o) pakendamisteenused

(CPC 876)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

p) trükkimine ja kirjastamine

(CPC 88442)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

q) konverentsiteenused

(CPC 87909 osa)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

r) 1. kirjaliku ja suulise tõlke teenused

(CPC 87905)

1. viisi korral:

PL: kohustusi ei ole võetud vandetõlkide teenuste korral.

HU, SK: kohustusi ei ole võetud ametliku kirjaliku ja suulise tõlkimise korral.

HR: kohustusi ei ole võetud ametlike dokumentide puhul.

2. viisi korral:

puuduvad.

r) 2. Sisekujundus- ja tellimustoodete kujundamisteenused

(CPC 87907)

1. viisi korral:

DE: kõikide välisriigist osutatavate teenuste tasustamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

2. viisi korral:

puuduvad.

r) 3. Inkassoteenused

(CPC 87902)

1. ja 2. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

r) 4. Krediidiinfoteenused

(CPC 87901)

1. ja 2. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

r) 5. Duplikaatide valmistamine

(CPC 87904 (1))

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud

2. viisi korral:

puuduvad.

r) 6. Telekommunikatsioonialased nõustamisteenused

(CPC 7544)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

r) 7. Automaatvastamisteenused

(CPC 87903)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja on esitatud punktis 1.F.p.

2. SIDETEENUSED

 

A. Posti- ja kulleriteenused

(Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaadetiste (1) käitlemisega (2)seotud teenused vastavalt järgmisele allsektorite loetelule: i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal (3) olevate adresseeritud kirjalike teadete käitlemine, sealhulgas hübriidpostiteenus ja otsepostitus, ii) adresseeritud saadetiste ja pakkide (4) käitlemine, iii) adresseeritud ajakirjandustoodete (5) käitlemine, iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste käitlemine registreeritud või kindlustatud postisaadetistena,

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Mõistet „käitlemine” tuleks käsitleda kogumist, sortimist, vedu ja kättetoimetamist hõlmavana.

(2)

„Postisaadetis” — saadetised, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.

(3)

Nt kirjad, postkaardid.

(4)

Siia alla kuuluvad raamatud ja kataloogid.

(5)

Ajakirjad, ajalehed ja perioodikaväljaanded.

v) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste kättetoimetamise kiirkulleriteenused, (1) vi) adresseerimata postisaadetiste käitlemine, vii) dokumendivahetus (2) -.

Allsektorid i, iv ja v võib välja jätta, kui need kuuluvad teenuste hulka, mille võib reserveerida kirisaadetiste jaoks hinnaga kuni viiekordne avalik põhitariif, kui nende kaal on alla 350 grammi, (3) ning kohtu- või haldusmenetluse käigus kasutatava tähitud posti teenuse jaoks.)

(CPC 751 osa, CPC 71235 (4) osa ja CPC 73210 (5)21 osa)

 

(1)

Kiirkulleriteenus võib sisaldada peale suurema kiiruse ja usaldusväärsuse lisaväärtuselemente, nagu kogumine lähetuskohast, adressaadile kättetoimetamine, asukoha kindlakstegemine ja jälgimine, sihtpunkti ja adressaadi muutmine teel oleva saadetise puhul, vastuvõtukinnitus.

(2)

Vahenditega, sh ajutiste ruumide ja transpordiga varustamine kolmanda isiku poolt, millega võimaldatakse kõnealuse teenuse tellijatel postisaadetisi omavahel vahetades neid ise kätte toimetada. „Postisaadetis” — saadetised, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.

(3)

„Kirisaadetis” — mis tahes liiki füüsilisel kandjal esitatud kirjalik teade, mis edastatakse ja toimetatakse aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Raamatuid, katalooge, ajalehti ja perioodikaväljaandeid ei käsitata kirisaadetistena.

(4)

Posti- ja kullerpostisaadetiste maanteevedu enda tarbeks.

(5)

Posti õhuvedu enda tarbeks.

B. Telekommunikatsiooniteenused

Kõnealused teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb telekommunikatsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.

 

a) kõik elektromagnetiliste vahendite abil (1) signaalide edastamist ja vastuvõtmist hõlmavad teenused, v.a ringhääling (2)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

b) satelliitlevi edastamise teenused (3)

1. ja 2. viisi korral:

EU: puuduvad, v.a see, et käesoleva sektori teenuseosutajate suhtes võidakse kohaldada kohustust kaitsta nende võrgu kaudu sisu edastamisega seotud üldist huvi pakkuvaid eesmärke kooskõlas ELi elektrooniliste sideteenuste õigusliku raamistikuga.

BE: kohustusi ei ole võetud.

(1)

Käesolevad teenused ei hõlma sidusinfo- ja/või andmetöötlust (sh tehingute töötlust) (CPC 843 osa), mis on esitatud punktis 1.B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

(2)

Raadio- ja teleringhääling tähendab katkematut ülekandevoogu, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammide signaalide edastamiseks üldsusele, kuid mis ei hõlma operaatoritevahelisi ühenduskanaleid.

(3)

Kõnealused teenused hõlmavad telekommunikatsiooniteenuseid, mis seisnevad raadio- ja telesaadete edastamises ja vastuvõtmises satelliidi vahendusel (satelliidi kaudu edastamise katkematu ahel, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammi signaalide levitamiseks üldsusele). See hõlmab satelliitsideteenuste müüki, kuid ei sisalda teleprogrammide pakettide müüki majapidamistele. Kõnealused teenused ei hõlma riigisiseseid ühendusi (kõnealuste signaalide edastamist riigi territooriumilt riigi territooriumile satelliidi kaudu).

3. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

4. TURUSTUSTEENUSED

(v.a relvade, laskemoona, lõhkeainete ja muu sõjavarustuse turustamine)

A. Komisjonimüügiagentide teenused

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute komisjonimüügiga tegelevate agentide teenused

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

b) muude komisjonimüügiagentide teenused

(CPC 621)

1. ja 2. viisi korral:

EU, välja arvatud AT, HR, SI, SE, FI: kohustusi ei ole võetud kemikaalide ja väärismetallide (ja -kivide) turustamise korral.

AT: kohustusi ei ole võetud pürotehniliste kaupade, süttivate kaupade ja lõhkeseadeldiste ning toksiliste ainete turustamise korral.

AT, BG: kohustusi ei ole võetud meditsiiniotstarbeliste toodete, nt meditsiini- ja kirurgiaseadmete, meditsiiniotstarbeliste ainete ja esemete turustamise korral.

HR: kohustusi ei ole võetud tubakatoodete turustamise korral.

1. viisi korral:

AT, BG, FR, PL, RO: kohustusi ei ole võetud tubaka ja tubakatoodete turustamise korral.

IT: hulgimüügiteenuste puhul tubaka riigimonopol.

BG, FI, PL, RO, SE: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide turustamise korral.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI kohustusi ei ole võetud ravimite turustamise korral.

BG, HU, PL kohustusi ei ole võetud kaubamaakleri teenuste korral.

FR: kohustusi ei ole võetud komisjonimüügiagentide teenuste puhul, kui teenuseid osutavad riiklike huvidega seotud seitsmeteistkümnel (17) värskete toiduainete turul tegutsevad ettevõtjad ja maaklerid. Kohustusi ei ole võetud ravimite hulgimüügi korral.

B. Hulgimüügiteenused

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

b) telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenused

(CPC 7542 osa)

c) muud hulgimüügiteenused

(CPC 622, v.a energiatoodete hulgimüügiteenused (1))

MT: kohustusi ei ole võetud komisjonimüügiagentide teenuste korral.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud jaemüügiteenuste korral, v.a postimüük.

(1)

Kõnealused teenused, mis hõlmavad CPC 62271, on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 14.D.

C. Jaemüügiteenused (1)

Mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute jaemüügiteenused

(CPC 61112 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete jaemüügiteenused

(CPC 7542 osa)

Toiduainete jaemüügiteenused

(CPC 631)

 

muude (energeetikaga mitteseotud) kaupade jaemüügiteenused, v.a farmaatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük (2)

(CPC 632, v.a CPC 63211 ja 63297)

D. Frantsiisimine

(CPC 8929)

 

(1)

Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 1.B ja 1.F.l.

Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 14.E ja 14.F.

(2)

Farmaatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük on esitatud KUTSETEENUSTE all punktis 1.A.k.

5. HARIDUSTEENUSED (üksnes erateenused)

 

A. Esimese taseme hariduse teenused

(CPC 921)

1. viisi korral:

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud.

B. Teise taseme hariduse teenused

(CPC 922)

1. viisi korral:

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

1. ja 2. viisi korral

LV: kohustusi ei ole võetud puuetega õpilastele teise taseme tehnika- ja kutsehariduslike teenustega seotud haridusteenuste osutamise korral (CPC 9224).

C. Kolmanda taseme hariduse teenused

(CPC 923)

1. viisi korral:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

FR: kodakondsusnõue. Korea kodanikud võivad siiski saada pädevatelt asutustelt loa asutada ja juhtida haridusasutusi ning õpetada.

IT: tunnustatud riiklike diplomite väljastamise loa saamiseks peavad teenuseosutajad täitma kodakondsusnõude.

2. viisi korral:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

1. ja 2. viisi korral:

CZ, SK: kohustusi ei ole võetud kolmanda taseme hariduse teenuste puhul, v.a teise taseme järgse tehnika- ja kutsehariduse teenused (CPC 92310).

D. Täiskasvanuharidusteenused

(CPC 924)

1. ja 2. viisi korral:

CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

1. viisi korral:

AT: kohustusi ei ole võetud raadio- ja telesaadete vahendusel osutatavate täiskasvanuharidusteenuste puhul.

E. Muud haridusteenused

(CPC 929)

1. ja 2. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

1. viisi korral:

HR: puuduvad kirjavahetuse või telekommunikatsiooni teel antava hariduse puhul.

6. KESKKONNATEENUSED

A. Reoveeteenused

(CPC 9401 (1))

B. Tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriülene transport

a) jäätmekäitlusteenused

(CPC 9402)

b) kanalisatsiooni- jms teenused

(CPC 9403)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a nõustamisteenuste korral.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Vastab reoveekäitlusteenustele.

C. Välisõhu ja kliima kaitse

(CPC 9404 (1))

D. Pinnase ja vee parandamine ja puhastamine

a) saastatud/reostatud pinnase ja vee puhastamine, parandamine

(CPC 94060 osa (2))

E. Müra ja vibratsiooni vähendamine

(CPC 9405)

F. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

a) loodus- ja maastikukaitseteenused

(CPC 9406 osa)

G. Muud keskkonnateenused ja nendega seotud teenused

(CPC 94090)

 

(1)

Vastab heitgaaside puhastusteenustele.

(2)

Vastab loodus- ja maastikukaitseteenuste osadele.

7. FINANTSTEENUSED

 

A. Kindlustusteenused ja kindlustusega seotud teenused

1. ja 2. viisi korral:

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:

kohustusi ei ole võetud otsekindlustusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud:

a)

merelaevanduse ja tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas satelliidid), kus kindlustus katab mis tahes osa või kõik järgmistest: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused ning

b)

rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga.

AT: reklaami- ja vahendustegevus tütarettevõtja nimel, mis ei ole asutatud Euroopa Liidus, või filiaali nimel, mis ei ole asutatud Austrias (välja arvatud edasikindlustus ja retrosessioon), on keelatud. Kohustusliku õhutranspordikindlustuse lepinguid, v.a rahvusvahelise kommertsõhutranspordi kindlustuse lepingud, võib sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud tütarettevõtja või Austrias asutatud filiaal. Kindlustuslepingute pealt (välja arvatud edasikindlustus- või retrosessioonilepingud), mille sõlmib tütarettevõtja, mis ei ole asutatud Euroopa Liidus, või filiaal, mis ei ole asutatud Austrias, tuleb tasuda kõrgemat kindlustuspreemia maksu. Kõrgemast maksust võib teha erandeid.

DK: Kohustusliku õhutranspordikindlustuse lepinguid võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud ettevõtjad. Ükski isik ega äriühing (sh kindlustusseltsid) peale kindlustusseltside, mis on tegevusloa saanud Taani seaduste kohaselt või Taani pädevatelt asutustelt, ei või Taanis ärilistel eesmärkidel kaasa aidata Taanis elavate isikute, Taani laevade või Taanis asuva vara otsekindlustuslepingute sõlmimisele.

DE: kohustusliku õhutranspordikindlustuse lepinguid võib sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud tütarettevõtja või Saksamaal asutatud filiaal. Kui välisriigi kindlustusselts on asutanud Saksamaal filiaali, võib see sõlmida Saksamaal rahvusvahelise transpordiga seotud kindlustuslepinguid üksnes Saksamaal asutatud filiaali kaudu.

 

FR: maismaatranspordiga seotud riskide kindlustamise lepinguid võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid.

PL: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud edasikindlustuse, retrosessiooni ja kaupade kindlustamise korral rahvusvahelises kaubanduses.

PT: õhu- ja meretranspordikindlustuse lepinguid, mis katavad kaupu, õhusõidukeid, laevu ja vastutust, võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud ettevõtjad. Portugalis võivad sellise kindlustusäri vahendajana tegutseda üksnes Euroopa Liidus asutatud isikud või äriühingud.

RO: edasikindlustus rahvusvahelisel turul on lubatud vaid juhul, kui riski ei saa edasi kindlustada siseturul.

1. viisi korral:

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse vahendamise teenuste puhul, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud:

a)

merelaevanduse ja tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas satelliidid), kus kindlustus katab mis tahes osa või kõik järgmistest: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused ning

b)

rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga.

BG: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse korral, välja arvatud teenuste puhul, mida osutavad välisriigi teenuseosutajad välisriigi isikutele Bulgaaria territooriumil. Välisriigi kindlustusseltsid ei või sõlmida otse kaupade transpordikindlustuse, sõidukikindlustus- ega vastutuskindlustuslepinguid seoses Bulgaarias asuvate riskidega. Välisriigi kindlustusselts võib sõlmida kindlustuslepinguid üksnes Euroopa Liidus asuva filiaali kaudu. Kohustusi ei ole võetud hoiusekindlustuse ja sarnaste hüvituskavade ning kohustuslike kindlustuskavade puhul.

 

CY, LV, MT: kohustusi ei ole võetud otsekindlustusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud:

a)

merelaevanduse ja tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas satelliidid), kus kindlustus katab mis tahes osa või kõik järgmistest: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused ning

b)

rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga.

LT: kohustusi ei ole võetud otsekindlustusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud:

a)

merelaevanduse ja tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas satelliidid), kus kindlustus katab mis tahes osa või kõik järgmistest: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused ning

b)

rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga, v.a maismaatranspordi puhul, kui risk asub Leedus.

LV, LT, PL: kohustusi ei ole võetud kindlustusvahenduse korral.

FI: otsekindlustuse (sh kaaskindlustuse) teenuseid võivad pakkuda üksnes kindlustusandjad, kelle peakontor asub Euroopa Liidus või kellel on filiaal Soomes. Kindlustusmaakleriteenuste osutamise tingimuseks on alaline tegevuskoht Euroopa Liidus.

HR: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse ja otsekindlustuse vahendusteenuste puhul, v.a:

a)

elukindlustuse pakkumine Horvaatias alaliselt elavatele välismaalastele;

b)

kahjukindlustuse pakkumine Horvaatias alaliselt elavatele välismaalastele, v.a liikluskindlustus;

c)

mere-, lennu-, transpordikindlustus.

HU: kindlustusseltsid, mis ei ole asutatud Euroopa Liidus, võivad osutada Ungari territooriumil otsekindlustusteenuseid üksnes Ungaris registreeritud filiaali kaudu.

IT: kohustusi ei ole võetud aktuaaride puhul. Kaupade transpordikindlustuse, sõidukikindlustus- ja vastutuskindlustuslepinguid seoses Itaalias asuvate riskidega võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid. Seda erandit ei kohaldata rahvusvaheliste transpordi puhul, mis on seotud kauba importimisega Itaaliasse.

 

SE: otsekindlustusteenuste osutamine on lubatud üksnes Rootsis tegevusluba omava kindlustusteenuse osutaja kaudu, kui välisriigi teenuseosutaja ja Rootsi kindlustusselts kuuluvad samasse kontserni või kui nad on sõlminud omavahelise koostöö lepingu.

ES: aktuaariteenuste puhul kohaldatakse elukohanõuet ja kolmeaastase kogemuse nõuet.

2. viisi korral:

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud vahendusteenuste puhul.

BG: otsekindlustuse korral võivad Bulgaaria füüsilised ja juriidilised isikud ning välisriigi isikud, kes tegutsevad ärivaldkonnas Bulgaaria territooriumil, sõlmida oma ärivaldkonnaga seotud kindlustuslepinguid üksnes Bulgaarias kindlustegevuse luba omavate teenuseosutajatega. Nendest lepingutest tulenev kindlustushüvitis makstakse välja Bulgaarias. Kohustusi ei ole võetud hoiusekindlustuse ja sarnaste hüvituskavade ning kohustuslike kindlustuskavade korral.

HR: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse ja otsekindlustuse vahendusteenuste puhul, v.a:

a)

Horvaatias alaliselt elavate välismaalaste võimalus saada elukindlustust;

b)

kahjukindlustus;

i)

Horvaatias alaliselt elavate välismaalaste võimalus saada muud kahjukindlustust kui liikluskindlustus;

ii)

isiku- või varakindlustus, mida Horvaatias ei pakuta; — äriühingud, kes ostavad kindlustusteenust välismaalt seoses investeeringutega välismaistesse tööstusettevõtetesse, sh nende tööstusettevõtete sisseseade kindlustus; — välislaenude tagasisaamise kindlustus (tagatise kindlustus); — nende täielikus omandis ettevõtete ja ühisettevõtete isiku- ja varakindlustus, kelle majandustegevus toimub välisriigis, kui see on kooskõlas asjaomase riigi õigusaktidega või kui seda nõuavad nende registreerimistingimused; — ehitatavad või remonditavad laevad, kui nii on sätestatud välismaise kliendiga (ostjaga) sõlmitud lepingus;

c)

mere-, lennu-, transpordikindlustus.

IT: kaupade transpordikindlustuse, sõidukikindlustus- ja vastutuskindlustuslepinguid seoses Itaalias asuvate riskidega võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid. Seda erandit ei kohaldata rahvusvaheliste transpordi puhul, mis on seotud kauba importimisega Itaaliasse.

B. Pangandus ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus)

Kõik allpool nimetatud allsektorid

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: kohustusi ei ole võetud, v.a finantsteabe esitamise ja finantsandmete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

BE: investeerimisalase nõustamise teenuse osutamiseks on nõutav äriühingu asutamine Belgias.

BG: kohaldada võib telekommunikatsioonivõrgu kasutamisega seotud piiranguid ja tingimusi.

CY: kohustusi ei ole võetud, v.a vabalt võõrandatavate väärtpaberitega kauplemise, finantsteabe esitamise ja finantsandmete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

 

EE: hoiuste vastuvõtmiseks on nõutav Finantsinspektsiooni luba ja registreerimine aktsiaseltsi, tütarettevõtja või filiaalina vastavalt Eesti õigusele.

EE: investeerimisfondide juhtimiseks on nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asutamine; investeerimisfondide vara võivad hoiustada üksnes ettevõtjad, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus.

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a laenuandmise, kapitalirendi, makse- ja arveldusteenuste, tagatis- ja garantiitehingute, rahamaaklerluse, finantsteabe esitamise ja edastamise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

LT: usaldusfondide ja investeerimisettevõtjate juhtimiseks on nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asutamine; investeerimisfondide vara võivad hoiustada üksnes ettevõtjad, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus.

IE: investeerimisteenuste osutamise või investeerimisalase nõustamise korral on nõutav kas a) Iirimaa tegevusluba, mille puhul on tavaliselt nõutav, et üksus oleks asutatud ühingu, seltsi või füüsilisest isikust ettevõtjana, mille peakontor/registrijärgne asukoht on Iirimaal (mõnel juhul tegevusluba ei nõuta, näiteks kui Korea teenuseosutaja ei oma Iirimaal kaubanduslikku kohalolekut ja teenust ei osutata eraisikutele), või b) muu Euroopa Liidu liikmesriigi tegevusluba kooskõlas Euroopa Liidu investeerimisteenuste direktiiviga.

IT: kohustusi ei ole võetud promotori di servizi finanziari (finantsteenuste osutaja) korral.

 

LV: kohustusi ei ole võetud, v.a igat liiki väärtpaberite emiteerimises osalemise, finantsteabe esitamise ja finantsandmete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

LT: pensionifondide haldamiseks on nõutav kaubanduslik kohalolek.

MT kohustusi ei ole võetud, v.a hoiuste vastuvõtmise, igat liiki laenamise, finantsteabe esitamise ja finantsandmete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

PL: finantsteabe esitamiseks ja edastamiseks, finantsandmete töötlemiseks ning sellega seotud tarkvara jaoks on nõutav üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu või muu volitatud operaatori võrgu kasutamine.

 

RO: kohustusi ei ole võetud kapitalirendi, rahaturu instrumentidega, välisvaluutaga, tuletisinstrumentidega, vahetuskursi ja intressimäära instrumentidega, vabalt võõrandatavate väärtpaberitega ning muude vabalt võõrandatavate instrumentide ja finantsvaradega kauplemise, igat liiki väärtpaberite emiteerimises osalemise, varahalduse ning finantsvarade arveldus- ja kliiringuteenuste korral. Makse- ja arveldusteenuseid on lubatud osutada üksnes Rumeenias asutatud panga kaudu.

SI:

a)

osalemine riigi võlakirjade emiteerimises, pensionifondide haldamine: kohustusi ei ole võetud.

b)

kõik muud allsektorid, v.a osalemine riigi võlakirjade emiteerimises, pensionifondide haldamine, finantsteabe esitamine ja edastamine ning nõustamis- ja muud abiteenused: kohustusi ei ole võetud, v.a krediidi vastuvõtmine (igat liiki laenamine) ning tagatiste ja kohustuste vastuvõtmine välisriigi krediidiasutustelt omamaiste juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate poolt. Välisriigi isikud tohivad välismaiseid väärtpabereid pakkuda üksnes omamaiste pankade ja börsimaaklerifirma kaudu. Sloveenia börsi liikmed peavad olema asutatud Sloveenias või olema välismaiste investeerimisühingute või pankade filiaalid.

2. viisi korral:

BG: kohaldada võib telekommunikatsioonivõrgu kasutamisega seotud piiranguid ja tingimusi.

PL: finantsteabe esitamiseks ja edastamiseks, finantsandmete töötlemiseks ning sellega seotud tarkvara jaoks on nõutav üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu või muu volitatud operaatori võrgu kasutamine.

8. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED

(üksnes erateenused)

 

A. Haiglateenused

(CPC 9311)

C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused

(CPC 93193)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

D. Sotsiaalteenused

(CPC 933)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

BE: kohustusi ei ole võetud, v.a sanatooriumide, puhkekodude ja vanadekodude puhul.

9. TURISMI JA REISIMISEGA SEOTUD TEENUSED

 

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)

v.a õhusõidukites toitlustamise teenused (1)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud, v.a toitlustamise korral.

HR: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud TRANSPORDI ABITEENUSTE all punktis 12.E.a (lendude maapealne teenindus).

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused

(sh reisijuhid)

(CPC 7471)

1. viisi korral:

BG, HU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

C. Giiditeenused

(CPC 7472)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

10. MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED (v.a audiovisuaalteenused -)

 

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja diskoteekide teenused)

(CPC 9619)

1. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

BG: kohustusi ei ole võetud, v.a teatrilavastajate, laulurühma, ansambli ja orkestri meelelahutusteenused (CPC 96191), autorite, heliloojate, skulptorite, meelelahutajate ja muude individuaalkunstnike teenused (CPC 96192) ja teatri kõrvalteenused (CPC 96193).

EE: kohustusi ei ole võetud muude meelelahutusteenuste korral (CPC 96199), v.a kinoteenused.

HR: puuduvad turulepääsu korral. Võidakse kohaldada võrdse kohtlemise piiranguid.

LT, LV: kohustusi ei ole võetud, v.a kinoteenused (CPC 96199 osa).

B. Uudiste ja meediaagentuuride teenused

(CPC 962)

1. viisi korral:

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

C. Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenused

(CPC 963)

1. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

D. Sporditeenused

(CPC 9641)

1. ja 2. viisi korral

AT: kohustusi ei ole võetud suusakooli- ja mäeinstruktoriteenuste korral.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

1. viisi korral:

CY, EE, HR: kohustusi ei ole võetud.

E. Puhkeparkide ja supelrandade teenused

(CPC 96491)

1. ja 2. viisi korral

puuduvad.

11. TRANSPORDITEENUSED

 

A. Meretransport

a) rahvusvaheline reisijatevedu

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž) (1).

b) rahvusvaheline kaubavedu

(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž (2))

1. ja 2. viisi korral

puuduvad.

(1)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

(2)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

B. Siseveetransport

a) reisijatevedu

(CPC 7221, v.a riigisisene kabotaaž (1))

b) kaubavedu

(CPC 7222, v.a riigisisene kabotaaž (2))

1. ja 2. viisi korral

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või tulevastel siseveeteedele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõuetele. Kohaldatakse Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendusmäärusi.

AT: kodakondsusnõue laevandusettevõtte asutamise korral füüsiliste isikute poolt. Juriidilise isikuna asutamise korral peab enamik tegevdirektorite, juhatuse ja nõukogu liikmetest vastama kodakondsusnõudele. Nõutavad on äriühingu registreerimine või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

(1)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

(2)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

C. Raudteetransport

a) reisijatevedu

(CPC 7111)

b) kaubavedu

(CPC 7112)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

D. Maanteetransport

a) reisijatevedu

(CPC 7121 ja CPC 7122)

b) kaubavedu

(CPC 7123, v.a posti- ja kullerpostisaadetiste vedu enda tarbeks (1))

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

E. Kaupade (v.a kütus) (2) torutransport

(CPC 7139)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

(1)

CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 2.A. Posti- ja kulleriteenused.

(2)

Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 14.B.

12. TRANSPORDI ABITEENUSED (1)

 

A. Meretranspordi abiteenused

a) mereveose käitlemise teenused

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) tollivormistusteenused

d) konteinerjaama- ja depooteenused

e) mereagentuuriteenused

f) meretranspordi ekspedeerimise teenused

g) laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7213)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud (*) mereveose käitlemise teenuste ning puksiirteenuste korral.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskonnaga.

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a kaubaveoagentuuri teenused.

2. viisi korral:

puuduvad.

h) puksiirteenused

(CPC 7214)

i) meretranspordi tugiteenused

(CPC 745 osa)

j) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

 

(1)

Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 1.F.l.1–1.F.l.4.

(*)

Kohustusi ei ole võetud, kuna see ei ole tehniliselt teostatav.

B. Siseveetranspordi abiteenused

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7223)

e) puksiirteenused

(CPC 7224)

f) siseveetranspordi tugiteenused

(CPC 745 osa)

g) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

1. ja 2. viisi korral:

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või tulevastel siseveeteedele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõuetele. Kohaldatakse Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendusmäärusi.

EU: kohustusi ei ole võetud puksiirteenuste korral.

HR: kohustusi ei ole võetud.

1. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskonnaga.

C. Raudteetranspordi abiteenused

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) puksiirteenused

(CPC 7113)

e) raudteetranspordi tugiteenused

(CPC 743)

f) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud puksiirteenuste korral.

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a kaubaveoagentuuri teenused.

2. viisi korral:

puuduvad.

D. Maanteetranspordi abiteenused

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) kommertsveokite rent (koos juhiga)

(CPC 7124)

e) maanteetranspordi tugiteenused

(CPC 744)

f) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

1. viisi korral:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud kommertsveokite rentimisel koos juhiga.

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a kaubaveoagentuuri teenused ning maanteetranspordi tugiteenused ja transpordidokumentide ettevalmistamise teenused, mis on esitatud muude transpordi tugi- ja abiteenuste all.

2. viisi korral:

puuduvad.

E. Õhutranspordi abiteenused

 

a) lendude maapealne teenindus (sh toitlustamine)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a toitlustamise korral.

2. viisi korral:

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK SI: kohustusi ei ole võetud.

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

d) õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga

(CPC 734)

1. ja 2. viisi korral:

EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutatavad õhusõidukid peavad olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Euroopa Liidu liikmesriigis või litsentsinud liikmesriigi loal mujal Euroopa Liidus.

Õhusõiduki registreerimiseks võib olla nõutav, et õhusõiduki omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele vastav juriidiline isik.

Erandjuhul võib Korea lennuettevõtja rentida Koreas registreeritud õhusõiduki Euroopa Liidu lennuettevõtjale eritingimustel Euroopa Liidu lennuettevõtja erakorraliste vajaduste või hooajalise veomahuvajaduse rahuldamiseks või tegevusraskusega toimetulemiseks, mida ei ole võimalik piisavalt saavutada Euroopa Liidus registreeritud õhusõiduki rentimisega; rentimiseks tuleb saada Euroopa Liidu lennuettevõtja litsentseerinud Euroopa Liidu liikmesriigilt piiratud kestusega heakskiit.

HR: kohustusi ei ole võetud.

e) müük ja turustamine

f) arvutipõhine ettetellimissüsteem

1. ja 2. viisi korral:

EU: kui Korea arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajad ei võimalda Euroopa Liidu lennuettevõtjatele Euroopa Liidus sätestatuga võrdväärset kohtlemist (1) või kui Korea lennuettevõtjad ei võimalda Euroopa Liidu arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajatele Euroopa Liidus sätestatuga võrdväärset kohtlemist, võib rakendada meetmeid tagamaks, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajad Euroopa Liidus võimaldavad Korea lennuettevõtjatele või Euroopa Liidu lennuettevõtjad võimaldavad Korea arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajatele võrdväärset kohtlemist.

(1)

„Võrdväärne kohtlemine” — Euroopa Liidu lennuettevõtjate ja Euroopa Liidu arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajate mittediskrimineeriv kohtlemine.

F. Kaupade (v.a kütus) (1) torutranspordi abiteenused

a) torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

13. MUUD TRANSPORDITEENUSED

 

Kombineeritud transporditeenuse osutamine

Kõik liikmesriigid, v.a AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: puuduvad, ilma et see piiraks käesolevas kohustuste loetelus nimetatud ja konkreetset transpordiliiki mõjutavate piirangute kohaldamist.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

14. ENERGIATEENUSED

 

A. Mäetööstusega seotud teenused

(CPC 883 (2))

1. ja 2. viisi korral:

puuduvad.

(1)

Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 14.C.

(2)

Hõlmab järgmisi tasu või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: mäetööstusega seotud nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine, puuriterade teenused, terasraketis- ja toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, kalapüügi ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja puurimise juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine, tsementimine (surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine. Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist. Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaas (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 3. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED.

B. Kütuste torutransport

(CPC 7131)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

C. Torude kaudu veetavate kütuste hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

1. viisi korral:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

D. Tahke-, vedel- ja gaaskütuse ja nendega seotud toodete hulgimüügiteenused

(CPC 62271)

ning elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenused

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenuste korral.

2. viisi korral:

puuduvad.

E. Mootorikütuse jaemüügiteenused

(CPC 613)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

F. Kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüük

(CPC 63297)

ning elektri, (muu kui ballooni-) gaasi, auru ja kuuma vee jaemüügiteenused

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, (muu kui ballooni-) gaasi, auru ja kuuma vee jaemüügiteenuste korral.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuude jaemüügi korral, v.a postimüük (postimüügi korral puuduvad).

2. viisi korral:

puuduvad.

G. Energiajaotusega seotud teenused

(CPC 887)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a nõustamisteenused (nõustamisteenuste korral puuduvad).

2. viisi korral:

puuduvad.

15. MUUD MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

 

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused

(CPC 9701)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

b) juuksuriteenused

(CPC 97021)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused

(CPC 97022)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused

(CPC 97029)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui seda pakutakse füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või taastusravi eesmärgil (1)

(CPC ver. 1.0 97230)

1. viisi korral:

EU: kohustusi ei ole võetud.

2. viisi korral:

puuduvad.

g) Telekommunikatsiooni ühendusteenused

(CPC 7543)

1. ja 2. viisi korral

puuduvad.

(1)

Ravimassaažid ja soojendusraviteenused on esitatud punktides 1.A.h (meditsiini- ja hambaraviteenused) ja 1.A.j.2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute osutatud teenused ja tervishoiuteenused (8.A ja 8.C).


III LISA

EUROOPA LIIT

ARTIKLI 7.13 KOHASTE KOHUSTUSTE LOETELU

(ETTEVÕTLUS)

1.

Alljärgnevas kohustuste loetelus on esitatud artikli 7.13 kohaselt liberaliseeritud majandustegevusalad ning nende tegevusalade raames Korea ettevõtete ja investorite suhtes erandina kohaldatavad turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangud. Loetelu koosneb järgmistest osadest:

a)

esimeses veerus on nimetatud sektor või allsektor, milles Euroopa Liit on kohustuse võtnud, ja liberaliseerimise ulatus, mille suhtes erandeid kohaldatakse, ning

b)

teises veerus kirjeldatakse kohaldatavaid reservatsioone.

Käesoleva lepinguga hõlmatud sektorites või allsektorites, mida ei ole alljärgnevas loetelus nimetatud, ei ole ettevõtluse suhtes kohustusi võetud.

2.

Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:

a)

„ISIC rev 3.1” rahvusvahelist majandustegevusalade klassifikaatorit, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers” (Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002);

b)

„CPC” — ühtne tooteklassifikaator, millele on osutatud 27. joonealuses märkuses artiklis 7.25, ja

c)

„CPC ver 1.0” — ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers” (Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).

3.

Allpool olevas loendis ei ole kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste standardite ning litsentsimisnõuete ja -menetlustega seotud meetmeid juhul, kui need ei kujuta endast turulepääsu või võrdse kohtlemise piiranguid artiklite 7.11 ja 7.12 tähenduses. Kõnealuseid meetmeid (nt tegevusloa saamise nõue, universaalteenuse osutamise kohustused, kvalifikatsioonide tunnustamise nõue reguleeritud sektorites, nõue sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, ning mittediskrimineeriv nõue, et teatavaid tegevusi ei tohi teostada keskkonnakaitsealadel või ajaloo- ja kunstiväärtusega piirkondades) kohaldatakse Korea ettevõtete ja investorite suhtes igal juhul, isegi kui neid ei ole loetelus nimetatud.

4.

Vastavalt artikli 7.1 lõikele 3 ei sisalda alljärgnev loetelu lepinguosalise antud subsiidiumidega seotud meetmeid.

5.

Olenemata artiklist 7.11 ei tule ettevõtete õigusliku vormiga seotud mittediskrimineerivaid nõudeid alljärgnevas ettevõtlusega seotud kohustuste loetelus esitada, et tagada nende vastuvõtmine või järgimine ELi poolt.

6.

Alljärgnevast loetelust tulenevad õigused ja kohustused ei jõustu iseenesest ning seega ei anna need füüsilistele või juriidilistele isikutele vahetult õigusi.

7.

Alljärgnevas loetelus kasutatakse järgmisi lühendeid:

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CY

Küpros

CZ

Tšehhi Vabariik

DE

Saksamaa

DK

Taani

EU

Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid

ES

Hispaania

EE

Eesti

FI

Soome

FR

Prantsusmaa

EL

Kreeka

HR

Horvaatia

HU

Ungari

IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Madalmaad

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SK

Slovakkia

SI

Sloveenia

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik

Sektor või allsektor

Reservatsioonide kirjeldus

KÕIK SEKTORID

Kinnisvara

Kõik liikmesriigid, v.a AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: puuduvad.

AT:

välisriigi füüsilised ja juriidilised isikud peavad kinnisvara omandamiseks, ostmiseks või rentimiseks saama loa pädevatelt piirkondlikelt asutustelt (Länder), kes otsustavad, kas mõjutatakse olulisi majandus-, sotsiaal- või kultuurihuve või mitte.

BG:

välisriigi füüsilised ja juriidilised isikud ei või omandada maad (sh filiaali kaudu). Välisosalusega Bulgaaria juriidilised isikud ei või omandada põllumajandusmaad.

Välisriigi juriidilised isikud ja välisriigi kodanikud, kelle alaline elukoht on välismaal, võivad omandada hooneid ja saada kinnisvara piiratud omandiõigusi (1) rahandusministeeriumi loal. Bulgaariasse investeerinud isikute puhul luba ei nõuta.

Välisriigi kodanikud, kelle alaline elukoht on välismaal, välisriigi juriidilised isikud ning äriühingud, milles välisosalus tagab häälteenamuse otsuste vastuvõtmisel või tagasilükkamisel, võivad saada kinnisvara omandiõiguse ministrite nõukogu määratud piirkondades vastava loa alusel.

CY:

kohustusi ei ole võetud.

CZ:

välisriigi füüsilistel ja juriidilistel isikutel on kinnisvara omandamisel piirangud. Välisriigi isikud võivad omandada kinnisvara, asutades Tšehhi juriidilisi isikuid või osaledes ühisettevõtetes. Välisriigi isikutel peab olema luba maa omandamiseks.

DK:

mitteresidentidest füüsilistel ja juriidilistel isikutel on kinnisvara ostmisel piirangud. Välisriigi füüsilistel ja juriidilistel isikutel on põllumajandusmaa ostmisel piirangud.

(1)

Bulgaaria asjaõigusseaduse kohaselt tunnistatakse järgmisi piiratud asjaõigusi: kasutusõigus, õigus ehitada, õigus püstitada pealisehitisi ja õigus seada servituute.

 

EE:

kohustusi ei ole võetud põllumajandus- ja metsamaa omandamise korral (1).

EL:

vastavalt seadusele nr 1892/90 on kodanikel maa omandamiseks piiriäärsetes piirkondades vaja kaitseministri luba. Haldustava kohaselt on luba lihtne saada otseinvesteeringute jaoks.

FI:

(Ahvenamaa): piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel ja juriidilistel isikutel omandada ja omada kinnisvara Ahvenamaal ilma saarestiku pädevate asutuste loata. Piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel ja juriidilistel isikutel kasutada asutamisõigust ja teenuste osutamise õigust ilma Ahvenamaa pädevate asutuste loata.

HR:

kohustusi ei ole võetud kinnisvara omandamise korral teenusepakkujate poolt, kes ei ole Horvaatias asutatud ja registreeritud. Kinnisvara omandamine teenuste osutamiseks Horvaatias asutatud ja juriidilise isikuna registreeritud äriühingute poolt on lubatud. Kinnisvara omandamiseks teenuste osutamiseks filiaalide poolt on vaja justiitsministeeriumi heakskiitu. Välismaalased ei või omandada põllumajandusmaad.

HU:

välisinvestoritel on maa ja kinnisvara ostmisel piirangud (2).

IE:

kodu- või välismaistel äriühingutel või välisriigi kodanikel peab maa ostmiseks Iirimaal olema maakomisjoni eelnev kirjalik nõusolek. Kui maa on tööstusotstarbeline (v.a põllumajanduslik tootmine), tehakse erand sellest nõudest ettevõtlus-, kaubandus- ja tööministri tõendi alusel. Kõnealust seadust ei kohaldata linnade ja asulate piiridesse jääva maa suhtes.

IT:

välisriigi füüsiliste ja juriidiliste isikute kinnisvaraostude suhtes kohaldatakse vastastikkuse nõuet.

LV:

kohustusi ei ole võetud maa omandamise korral; maad on lubatud rentida kuni 99 aastaks.

LT:

kohustusi ei ole võetud maa ostmise korral (3).

MT:

Maltal kohaldatakse kinnisvara omandamise suhtes jätkuvalt Malta õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

(1)

Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

(2)

Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

(3)

Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

 

PL:

välismaalastel (välisriigi füüsilistel või juriidilistel isikutel) peab olema luba kinnisvara otseseks või kaudseks omandamiseks.

Kohustusi ei ole võetud riigile kuuluva kinnisvara omandamise korral (st erastamiseeskirjad).

RO:

Füüsilised isikud, kes ei ole Rumeenia kodanikud ega residendid, samuti juriidilised isikud, kes ei ole Rumeenias registreeritud ega oma Rumeenias peakontorit, ei või omandada mis tahes liiki maad elavate isikute vaheliste tehingute kaudu.

SI:

Sloveenias asutatud välisosalusega juriidilised isikud võivad omandada kinnisvara Sloveenia territooriumil. Välisriigi isikute poolt Sloveenias asutatud filiaalid (1) võivad omandada üksnes sellist kinnisvara, välja arvatud maa, mis on vajalik majandustegevuseks, mille jaoks need filiaalid on asutatud. Äriühingutel, kus kapitali- või häälteenamus kuulub otseselt või kaudselt teise lepinguosalise juriidilistele isikutele või kodanikele, peab kuni 10 km kaugusel piirist paikneva kinnisvara omamiseks olema eriluba.

SK:

välisriigi füüsilistele ja juriidilistele isikutele kehtivad kinnisvara omandamisel piirangud. Välisriigi isikud võivad omandada kinnisvara, asutades Slovakkias juriidilise isiku või osaledes ühisettevõttes. Kohustusi ei ole võetud maa omandamise korral.

KÕIK SEKTORID

Kommunaalteenused

EU: riiklikul või kohalikul tasandil kommunaalteenusteks peetavate majandustegevusalade suhtes võib kohaldada riiklikke monopole või eraettevõtjatele antavaid ainuõigusi (2) (3).

(1)

Vastavalt äriühingute seadusele ei käsitata Sloveenias asutatud filiaali juriidilise isikuna, ent tegevuse poolest koheldakse neid samaväärselt tütarettevõtjaga, mis on kooskõlas GATSi XXVIII artikli punktiga g.

(2)

Kuna kommunaalteenuseid osutatakse sageli ka piirkondlikul tasemel, ei ole üksikasjalik ja ammendav sektoripõhine loetelu otstarbekohane. Arusaadavuse huvides nimetatakse kohustuste loetelu vastavates joonealustes märkustes illustratiivselt ja mittetäielikult need sektorid, kus kommunaalteenustel on tähtis roll.

(3)

Kõnealust piirangut ei kohaldata telekommunikatsiooniteenuste ega arvutiteenuste ja sellega seotud teenuste suhtes.

KÕIK SEKTORID

Ettevõtluse liigid

EU: kohtlemine, mis saab osaks Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse kohaselt asutatud (Korea äriühingute) tütarettevõtjatele, kelle registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on Euroopa Liidus, ei laiene Euroopa Liidu liikmesriikides asutatud Korea äriühingu filiaalidele või esindustele (1).

BG: filiaalide asutamiseks on nõutav luba.

EE: vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Euroopa Liidus.

FI: korealasel, kes tegeleb kaubandusega osanikuna Soome usaldus- või täisühingus, peab olema kauplemisluba ning tema alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus. Kõikide sektorite puhul, v.a telekommunikatsiooniteenused, kohaldatakse vähemalt poolte juhatuse tava- ja asendusliikmete suhtes kodakondsus- ja elukohanõuet; teatavatele äriühingutele võib siiski teha erandeid. Telekommunikatsiooniteenuste puhul kohaldatakse poolte asutajate ja juhatuse liikmete suhtes alalise elukoha nõuet. Kui asutaja on juriidiline isik, kohaldatakse ka kõnealuse juriidilise isiku suhtes elukohanõuet. Kui Korea organisatsioon kavatseb tegeleda äritegevuse või kaubandusega Soome filiaali asutamise kaudu, on nõutav kauplemisluba. Usaldusühingu asutajana tegutsemise luba nõutakse Korea organisatsioonilt või füüsiliselt isikult, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik.

IT: tööstuse, kaubanduse ja käsitööndusega tegelemiseks peab olema elamisluba ja tegevuse jaoks eriluba.

BG, PL: esinduse majandustegevus võib hõlmata üksnes välismaise emaettevõtja reklaamimist ja edendamist.

(1)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 kohaselt käsitatakse kõnealuseid tütarettevõtjaid Euroopa Liidu juriidiliste isikutena. Niivõrd kui neil on alaline ja toimiv seos Euroopa Liidu majandusega, saavad nad ELi siseturu toimimisest kasu, saades muu hulgas kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust.

 

PL: kohustusi ei ole võetud filiaalide puhul, välja arvatud finantsteenuste korral. Korea investorid võivad tegeleda majandustegevusega üksnes usaldusühingu, piiratud vastutusega kapitaliühingu, piiratud vastutusega äriühingu ning kapitaliühingu vormis (õigusteenuste puhul üksnes registreeritud ühingu ja usaldusühingu vormis).

RO: äriühingu ainuke juhataja või juhatuse esimees ning pooled juhatuse liikmed peavad olema Rumeenia kodanikud, kui asutamislepingus või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Enamus äriühingu audiitoreid ja nende asetäitjaid peavad olema Rumeenia kodanikud.

SE: Korea äriühing (mis ei ole asutanud juriidilist isikut Rootsis) peab tegelema äritegevusega Rootsis asutatud filiaali kaudu, millel on iseseisev juhtkond ja eraldi raamatupidamine. Alla ühe aasta kestvad ehitusprojektid on vabastatud filiaali asutamise või residendist esindaja nimetamise kohustusest. Piiratud vastutusega äriühingul (kapitaliühingul) võib olla üks või mitu asutajat. Asutajaliige (või asutajaliikmed) peab (peavad) elama Rootsis või olema Rootsi juriidiline isik (juriidilised isikud). Täisühing võib olla asutajaliige üksnes juhul, kui kõik osanikud elavad Rootsis. Vastavad tingimused kehtivad kõigi muud liiki juriidiliste isikute asutamise suhtes. Vähemalt 50 % juhatuse liikmetest peavad elama Rootsis. Välismaalased või väljaspool Rootsit elavad Rootsi kodanikud, kes soovivad alustada äritegevust Rootsis, peavad nimetama ja registreerima kohalikus asutuses residendist esindaja, kes vastutab kõnealuse tegevuse eest. Elukohanõudest võib loobuda, kui on võimalik tõendada, et see ei ole konkreetsel juhul vajalik.

SI: Korea äriühingute filiaalide asutamiseks peab emaettevõtja olema eelnevalt olnud vähemalt ühe aasta registreeritud päritoluriigi kohturegistris.

SK: Korea füüsiline isik, kes kantakse äriregistrisse ettevõtja esindajana, peab esitama Slovakkia elamisloa.

KÕIK SEKTORID

Investeerimine

ES: selleks et välisriikide valitsused ja avalik-õiguslikud üksused (1) saaksid Hispaanias investeerida otse või äriühingute või muude üksuste kaudu, mis on välisriikide valitsuste otsese või kaudse kontrolli all, on vaja valitsuse eelnevat luba.

BG: ettevõtetes, kus riiklik (riigi või kohaliku omavalitsuse) osalus aktsiakapitalis on üle 30 %, on kõnealuste aktsiate üleandmiseks kolmandatele isikutele vaja luba. Teatavate riigi või avaliku vara kasutamisega seotud majandustegevusalade puhul on nõutav kontsessiooniseaduse alusel antud kontsessiooni olemasolu. Välisinvestorid ei saa osaleda erastamises. Välisinvestorid ja Korea kontrollosalusega Bulgaaria juriidilised isikud vajavad luba a) loodusvarade geoloogilisteks uuringuteks, arendamiseks või kaevandamiseks territoriaalvetes, mandrilaval või majandusvööndis ja b) punktis a nimetatud valdkondades tegutsevates äriühingutes kontrollosaluse omandamiseks.

FR: Korea ostude suhtes, mis ületavad 33,33 % aktsiakapitalist või hääleõigustest olemasolevas Prantsusmaa ettevõttes või 20 % börsil noteeritud Prantsusmaa äriühingutes, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

Prantsusmaa äriühingutesse käibega kuni 76 miljonit eurot võib teha kuni 7,6 miljoni euro suuruseid investeeringuid, kui etteteatamisest ja kõnealuste summade järgimise kontrollimisest on möödunud 15 päeva;

muudeks investeeringuteks antakse luba automaatselt üks kuu pärast etteteatamist, kui majandusminister ei ole erandlike asjaolude korral kasutanud oma õigust investeering edasi lükata.

Välisosalust hiljuti erastatud äriühingutes võib piirata üldsusele pakutavate aktsiate muutuva kogusega, mille Prantsusmaa valitsus kehtestab iga juhtumi puhul eraldi. Teatavates kaubandus-, tööstus- või käsitöövaldkondades on vaja asutamise eriluba, kui tegevdirektoril ei ole alalist elamisluba.

(1)

Sellised investeeringud kalduvad lisaks majandushuvidele viitama ka kõnealuste üksuste majandusvälistele huvidele.

 

FI: kui Koreast pärit omanikud omandavad aktsiaid, mis annavad rohkem kui ühe kolmandiku hääleõigustest Soome olulises äriühingus või ettevõttes (üle 1 000 töötaja või käive üle 168 miljoni euro või bilansimaht (1) üle 168 miljoni euro), peab selleks olema Soome ametiasutuste heakskiit. Heakskiidu andmisest võib keelduda üksnes juhul, kui see ohustaks olulisi riiklikke huve. Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata telekommunikatsiooniteenuste suhtes.

HU: kohustusi ei ole võetud Korea osaluse korral hiljuti erastatud äriühingutes.

IT: hiljuti erastatud äriühingutele võib anda ainuõigused või neid pikendada. Mõnel juhul võib piirata hääleõigusi hiljuti erastatud äriühingutes. Viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva võib kaitse, transporditeenuste, telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonnas tegutsevates äriühingutes suurte aktsiapakkide omandamiseks nõuda pädevate asutuste heakskiitu.

KÕIK SEKTORID

Geograafilised vööndid

FI: Ahvenamaa saarestikus piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel isikutel või mis tahes juriidilistel isikutel kasutada asutamisõigust ilma saarestiku pädevate asutuste loata.

(1)

Varade kogusumma või kohustuste ja kapitali kogusumma.

1. PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS, METSAMAJANDUS

 

A. Põllumajandus, jahindus

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) v. a nõustamisteenused (1)

AT, HR, HU, MT, RO: kohustusi ei ole võetud põllumajandustegevuse korral.

CY: Korea investorite osaluse suurus võib olla vaid kuni 49 %.

FR: põllumajandusettevõtete asutamiseks Korea kodanike poolt ja viinamarjaistanduste omandamiseks Korea investorite poolt on vaja luba.

IE: Korea residentidelt nõutakse jahutootmise alustamiseks luba.

B. Metsamajandus ja metsavarumine

(ISIC rev 3.1: 020) v.a nõustamisteenused (2)

BG: kohustusi ei ole võetud metsavarumise korral.

2. Kalapüük ja vesiviljelus

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502) v.a nõustamisteenused (3)

Kohustusi ei ole võetud.

(1)

Põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud nõustamisteenused on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.f ja 6.F.g.

(2)

Põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud nõustamisteenused on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.f ja 6.F.g.

(3)

Põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud nõustamisteenused on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.f ja 6.F.g.

3. Mäetööstus (1)

A. Kivi- ja pruunsöe kaevandamine, turba tootmine

(ISIC rev 3.1: 10.

B. Toornafta ja maagaasi tootmine (2)

(ISIC rev 3.1: 1110.

C. Metallimaakide kaevandamine

(ISIC rev 3.1: 13.

D. Muu kaevandamine

(ISIC rev 3.1: 14.

EU: kohustusi ei ole võetud juriidiliste isikute (3) puhul, kes on selle kolmanda riigi füüsiliste või juriidiliste isikute kontrolli all, kust on pärit üle 5 % Euroopa Liidu nafta- ja maagaasiimpordist. Kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Kohustusi ei ole võetud toornafta ja maagaasi tootmise korral.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Ei hõlma kaevandamisega seotud teenuste osutamist tasu eest või lepingu alusel nafta- ja gaasimaardlates, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.A.

(3)

Juriidiline isik on teis(t)e füüsilis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te) kontrolli all, kui viimas(t)el on õigus nimetada suurem osa tema juhtkonnast või juhtida muul õiguspärasel viisil tema tegevust. Kontrollosalusena käsitatakse eelkõige üle 50 % osalust juriidilise isiku aktsiakapitalis.

4. TÖÖTLEV TÖÖSTUS (1)

 

A. Toiduainete ja jookide tootmine

(ISIC rev 3.1: 15.

Puuduvad

B. Tubakatoodete tootmine

(ISIC rev 3.1: 16.

Puuduvad

C. Tekstiilitootmine

(ISIC rev 3.1: 17.

Puuduvad

D. Rõivatootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine

(ISIC rev 3.1: 18.

Puuduvad

E. Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete, rakmete ja jalatsite tootmine

(ISIC rev 3.1: 19.

Puuduvad

(1)

Käesolev sektor ei hõlma tööstusliku tootmisega seotud nõustamisteenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.h.

F. Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

(ISIC rev 3.1: 20.

Puuduvad

G. Paberi ja pabertoodete tootmine

(ISIC rev 3.1: 21.

Puuduvad

H. Kirjastamine, trükindus ja salvestiste paljundus (1)

(ISIC rev 3.1: 22, v.a kirjastamine ja trükindus tasu või lepingu alusel (2))

IT: kirjastuste ja trükikodade omanikel kodakondsusnõue.

HR: elukohanõue.

I. Koksitootmine

(ISIC rev 3.1: 231.

Puuduvad.

(1)

Sektor piirdub töötleva tööstusega. See ei hõlma tegevusalasid, mis on seotud audiovisuaalteenustega või annavad edasi kultuurilist sisu.

(2)

Kirjastamine ja trükindus tasu eest või lepingu alusel on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.p.

J. Puhastatud naftatoodete tootmine (1)

(ISIC rev 3.1: 232.

EU: kohustusi ei ole võetud juriidiliste isikute (2) puhul, kes on selle kolmanda riigi füüsiliste või juriidiliste isikute kontrolli all, kust on pärit üle 5 % Euroopa Liidu nafta- ja maagaasiimpordist. Kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

K. Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, v.a lõhkeaine

(ISIC rev 3.1: 24, v.a lõhkeaine tootmine)

Puuduvad.

L. Kummi- ja plasttoodete tootmine

(ISIC rev 3.1: 25.

Puuduvad.

M. Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine —

(ISIC rev 3.1: 26.

Puuduvad.

N. Metallitootmine

(ISIC rev 3.1: 27.

Puuduvad.

(1)

Rakendatakse horisontaalpiirangut kommunaalteenuste osas.

(2)

Juriidiline isik on teis(t)e füüsilis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te) kontrolli all, kui viimas(t)el on õigus nimetada suurem osa tema juhtkonnast või juhtida muul õiguspärasel viisil tema tegevust. Kontrollosalusena käsitatakse eelkõige üle 50 % osalust juriidilise isiku aktsiakapitalis.

O. Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

(ISIC rev 3.1: 28.

Puuduvad.

P. Masinate tootmine

 

a) üldmasinate tootmine

(ISIC rev 3.1: 291.

Puuduvad.

b) erimasinate tootmine, v.a relvad ja laskemoon

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Puuduvad.

c) mujal liigitamata kodumasinate tootmine

(ISIC rev 3.1: 293.

Puuduvad.

d) kontori- ja raamatupidamismasinate ning arvutite tootmine

(ISIC rev 3.1: 30.

Puuduvad.

e) mujal liigitamata elektrimasinate ja -seadmete tootmine

(ISIC rev 3.1: 31.

Puuduvad.

f) raadio-, televisiooni- ja sideseadmete ning -aparatuuri tootmine

(ISIC rev 3.1: 32.

Puuduvad.

Q. Meditsiinitehnika, täppisinstrumentide, optikariistade ja kellade tootmine

(ISIC rev 3.1: 33.

Puuduvad.

R. Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

(ISIC rev 3.1: 34.

Puuduvad.

S. Muude (mittesõjaliste) transpordivahendite tootmine —

(ISIC rev 3.1: 35, v.a sõjalaevade, -lennukite ja muude sõjaliste transpordivahendite tootmine)

Puuduvad.

T. Mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Puuduvad.

U. Ringlussevõtt

(ISIC rev 3.1: 37.

Puuduvad.

5. ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KUUMA VEE TOOTMINE, ÜLEKANNE JA JAOTUS ENDA TARBEKS (1)

(V.A TUUMAENERGIAPÕHINE ELEKTRITOOTMINE)

 

A. elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus enda tarbeks

(ISIC rev 3.1 osa: 4010 (2).

EU: kohustusi ei ole võetud.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Ei hõlma elektri ülekande- ja jaotussüsteemide kasutamist tasu või lepingu alusel, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.

B. Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu enda tarbeks

(ISIC rev 3.1 osa: 4020 (1).

EU: kohustusi ei ole võetud.

C. Auru ja kuuma vee tootmine; auru ja kuuma vee jaotus enda tarbeks

(ISIC rev 3.1 osa: 4030 (2).

EU: kohustusi ei ole võetud juriidiliste isikute (3) puhul, kes on selle kolmanda riigi füüsiliste või juriidiliste isikute kontrolli all, kust on pärit üle 5 % Euroopa Liidu nafta- ja maagaasiimpordist. Kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

(1)

Ei hõlma maagaasi ja gaaskütuste transporti torujuhtmete kaudu, gaasi ülekannet ja jaotust tasu eest või lepingu alusel ega maagaasi ja gaaskütuste müüki, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.

(2)

Ei hõlma auru ja kuuma vee ülekannet ja jaotust tasu eest või lepingu alusel ning auru ja kuuma vee müüki, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.

(3)

Juriidiline isik on teis(t)e füüsilis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te) kontrolli all, kui viimas(t)el on õigus nimetada suurem osa tema juhtkonnast või juhtida muul õiguspärasel viisil tema tegevust. Kontrollosalusena käsitatakse eelkõige üle 50 % osalust juriidilise isiku aktsiakapitalis.

6. ÄRITEENUSED

 

A. Kutseteenused

 

a) õigusteenused

(CPC 861 (1))

AT: Korea advokaatide (kes peavad olema saanud Koreas täieliku erialase väljaõppe) osalus mis tahes õigusbüroo aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %. Neil ei tohi olla otsustavat mõju otsuste tegemisel.

BE: kassatsioonikohtus (Cour de cassation) tsiviil- või haldusmenetluses esindamise suhtes kohaldatakse kvoote.

Pooli võivad esindada kohtutes üksnes Horvaatia advokatuuri (odvjetnici) liikmed. advokatuuri liikmeks saamiseks kehtib kodakondsusnõue.

FR: advokaatide pääsu suhtes avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kutsealadele kohaldatakse kvoote.

(1)

See hõlmab õigusabi-, esindus-, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusteenuseid ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid. Õigusteenuste osutamine on lubatud üksnes seoses rahvusvahelise avaliku õiguse, ELi õiguse ja iga jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima, ning õigusteenuse nagu mis tahes muu teenuse osutamise puhul kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavaid litsentsimisnõudeid ja -menetlusi. Advokaatide puhul, kes osutavad rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi õigusega seotud õigusteenuseid, võivad nendeks litsentsimisnõueteks ja -menetlusteks olla muu hulgas kohalike eetikanormide järgimine, päritoluriigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetuse kasutamiseks ei ole heakskiitu saadud), kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsealane aadress vastuvõtvas riigis. ELi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel ning Euroopa Liidu liikmesriigi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja asjaomase liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes ühenduse pädevates asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab ELI ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes liikmesriigis on siiski lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu võetud, esindada tsiviilkohtumenetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil on õigus praktiseerida.

v.a õigusabi- ja juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone täitvad õigusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice või muud officiers publics et ministériels.

DK: Taani õigusbüroo aktsiaid võivad omada üksnes Taanis tegevusluba omavad advokaadid ja Taanis registreeritud õigusbürood. Taani õigusbüroo juhatusse või juhtkonda võivad kuuluda üksnes Taanis tegevusluba omavad advokaadid. Tegevusloa saamiseks Taanis nõutakse eksami sooritamist Taani õiguse kohta.

FR: mõned õigusliku vormi liigid (association d'avocats ja société en participation d'avocat) reserveeritakse advokaatidele, kes on Prantsusmaal täielikult advokatuuri vastu võetud. Prantsusmaa või ELi õigusega seotud teenuseid osutavas õigusbüroos peavad vähemalt 75 % partneritest, kellele kuulub 75 % aktsiatest, olema Prantsusmaal advokatuuri täielikult vastu võetud advokaadid.

HU: kaubanduslik kohalolek partnerluse kujul koos Ungari advokaadi (ügyvéd) või õigusbürooga (ügyvédi iroda) või esindusena.

PL: Kui ELi advokaatide jaoks on kättesaadavad muud õigusliku vormi liigid, on välisriigi advokaatidel juurdepääs üksnes registreeritud ühingu ja usaldusühingu õiguslikule vormile.

b) 1. Majandusarvestusteenused

(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220)

AT: Korea raamatupidajate (kes peavad olema volitatud vastavalt Korea õigusele) osalus Austria mis tahes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %, kui nad ei ole Austria kutseorgani liikmed.

CY: juurdepääsu andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

DK: partnerettevõtte loomiseks Taani volitatud raamatupidajatega peavad välisriigi raamatupidajad hankima loa Taani kaubandus- ja ettevõtlusametilt.

b) 2. Auditeerimisteenused

(CPC 86211 ja 86212, v.a majandusarvestusteenused)

AT: Korea audiitorite (kes peavad olema volitatud vastavalt Korea õigusele) osalus Austria mis tahes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %, kui nad ei ole Austria kutseorgani liikmed.

CY: juurdepääsu andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

CZ ja SK: vähemalt 60 % aktsiakapitalist või hääleõigustest on reserveeritud kodanikele.

DK: partnerettevõtte loomiseks Taani volitatud raamatupidajatega peavad välisriigi raamatupidajad hankima loa Taani kaubandus- ja ettevõtlusametilt.

FI: vähemalt üks Soome piiratud vastutusega äriühingu audiitoritest peab vastama elukohanõudele.

HR: puuduvad, v.a nõue, et auditeerimist võivad läbi viia ainult juriidilised isikud.

LV: vannutatud audiitorite äriühingus peab üle 50 % hääleõiguslikest aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu vannutatud audiitoritele või vannutatud audiitorite äriühingutele.

LT: vähemalt 75 % aktsiatest peaks kuuluma Euroopa Liidu audiitoritele või audiitorfirmadele.

SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus osutada auditeerimisteenuseid õiguslikel alustel kindlate juriidiliste isikute, sh kõigi piiratud vastutusega äriühingute juures. Üksnes kõnealused isikud võivad olla aktsiate omanikud või moodustada partnerettevõtte, mis praktiseerib nõuetele vastavat auditeerimist (ametlikel eesmärkidel). Heakskiitmiseks on nõutav alaline elukoht.

SI: välisriigi isikute osalus audiitorfirmades ei tohi ületada 49 % aktsiakapitalist.

c) maksualase nõustamise teenused

(CPC 863 (1))

AT: Korea maksunõustajate (kes peavad olema volitatud vastavalt Korea õigusele) osalus Austria mis tahes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %. Kõnealune piirang kehtib üksnes nende isikute suhtes, kes ei ole Austria kutseorgani liikmed.

CY: juurdepääsu andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

d) arhitektiteenused

ja

e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenused

(CPC 8671 ja CPC 8674)

BG: riikliku või piirkondliku tähtsusega projektide korral peavad Korea investorid tegutsema koostöös kohalike investoritega või nende alltöövõtjatena.

LV: arhitektiteenuste puhul on nõutav kolmeaastane kogemus Lätis projekteerimise valdkonnas ja ülikoolikraad, et saada tegevusluba, mis võimaldaks tegutseda ärialal koos täieliku õigusliku vastutuse ja projekti allkirjaõigusega.

f) inseneriteenused

ja

g) integreeritud inseneriteenused

(CPC 8672 ja CPC 8673)

BG: riikliku või piirkondliku tähtsusega projektide korral peavad Korea investorid tegutsema koostöös kohalike investoritega või nende alltöövõtjatena.

(1)

Ei hõlma maksuküsimustes osutatavaid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud punktis 1.A.a (õigusteenused).

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused

(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

CY, EE, FI, MT: kohustusi ei ole võetud.

AT kohustusi ei ole võetud, välja arvatud hambaraviteenuste ning psühholoogide ja psühhoterapeutide puhul, ja puuduvad hambaraviteenuste ning psühholoogide ja psühhoterapeutide puhul.

DE: majandusvajaduste test arstidele ja hambaarstidele, kes on volitatud ravima riiklike kindlustusskeemide liikmeid. Põhikriteerium: arstide ja hambaarstide nappus asjaomases piirkonnas.

FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on Korea investoritel juurdepääs üksnes sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

LV: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: arstide ja hambaarstide nappus asjaomases piirkonnas.

BG, LT: teenuse osutamiseks on nõutav luba, mille väljastamisel lähtutakse tervishoiuteenuste kavast, mis põhineb vajadustel ning milles võetakse arvesse rahvastikku ja olemasolevaid meditsiini- ja hambaraviteenuseid.

SI: kohustusi ei ole võetud sotsiaalmeditsiini, sanitaar-, epidemioloogiliste, meditsiini-/ökoloogiliste teenuste, vere, verepreparaatide ja siirdatavate organite tarnimise ning lahangute puhul.

UK: arstide registreerimine riikliku tervishoiuteenistuse juures kuulub meditsiinilise tööjõu planeerimise alla.

i) veterinaariateenused

(CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: kohustusi ei ole võetud.

BG: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

HU: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: sektoris valitsevad tööturutingimused.

FR: teenuste osutamine üksnes selliste õiguslike vormide nagu société d'exercice libéral ja société civile professionnelle kaudu.

j) 1. ämmaemandateenused

(CPC 93191 osa)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on Korea investoritel juurdepääs üksnes sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

LT: võidakse rakendada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

j) 2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused

(CPC 93191 osa)

AT: Välisinvestoritel on lubatud tegutseda üksnes järgmistel tegevusaladel: meditsiiniõed, füsioterapeudid, töötervishoiu terapeudid, logopeedid, dieedi- ja toitumisnõustajad.

BG, MT: kohustusi ei ole võetud.

FI, SI: kohustusi ei ole võetud füsioterapeutide ja parameedikute puhul.

FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on Korea investoritel juurdepääs üksnes sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

LT: võidakse rakendada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

LV: majandusvajaduste test välisriigi füsioterapeutide ja parameedikute korral. Põhikriteerium: tööhõive olukord asjaomases piirkonnas.

k) ravimite jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük

(CPC 63211)

ja muud farmatseutide teenused (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate apteekide paiknemise tihedus.

B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

(CPC 84)

Puuduvad.

C. Teadus- ja arendusteenused (2)

 

a) loodusteaduslikud teadus- ja arendusteenused

(CPC 851)

EU: riigi rahastatud teadus- ja arendusteenuste korral võib ainuõigusi ja/või lube anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ning Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakontor asub Euroopa Liidus.

b) sotsiaal- ja humanitaarteaduslikud teadus- ja arendusteenused

CPC 852, v.a psühholoogiteenused (3))

Puuduvad.

(1)

Ravimite üldsusele tarnimise suhtes kehtivad samamoodi kui muude teenuste osutamise korral Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -menetlused. Üldiselt võivad kõnealust teenust osutada üksnes farmatseudid. Mõnes liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite tarnimine.

(2)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(3)

CPC 85201 osa, mis on esitatud punktis 6.A.h. meditsiini- ja hambaraviteenused.

c) interdistsiplinaarsed teadus- ja arendusteenused

(CPC 853)

EU: riigi rahastatud teadus- ja arendusteenuste korral võib ainuõigusi ja/või lube anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ning Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakontor asub Euroopa Liidus.

D. Kinnisvarateenused (1)

 

a) oma või renditud varaga seotud

(CPC 821)

Puuduvad.

b) tasu eest või lepingu alusel

(CPC 822)

Puuduvad.

E. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita

 

a) laevadega seotud

(CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingu asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

LT: laevad peavad kuuluma Leedu füüsilistele isikutele või Leedus asutatud äriühingutele.

SE: Korea osaluse korral laevas tuleb Rootsi lipu all sõitmiseks tõendada Rootsi domineerivat tegevusmõju.

b) õhusõidukitega seotud

(CPC 83104)

EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Euroopa Liidu liikmesriigis või mujal Euroopa Liidus. Õhusõiduki omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele (sealhulgas juhatuse liikmete kodakondsus) vastav juriidiline isik. Vabastusi võib anda lühiajaliste rendilepingute puhul või erakorralistel asjaoludel.

(1)

Asjaomane teenus on seotud kinnisvaraagendi kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.

c) muude transpordivahenditega seotud

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

Puuduvad.

d) muude masinate ja seadmetega seotud

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

Puuduvad.

e) isiklike ja kodutarvetega seotud

(CPC 832)

Puuduvad, kuid BE ja FR puhul ei ole kohustusi võetud CPC 83202 korral.

f) telekommunikatsiooniseadmete rentimine

(CPC 7541)

Puuduvad.

F. Muud äriteenused

 

a) reklaamiteenused

(CPC 871)

Puuduvad.

b) turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

(CPC 864)

Puuduvad.

c) juhtimisalase nõustamise teenused

(CPC 865)

Puuduvad.

d) juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

(CPC 866)

HU: kohustusi ei ole võetud vahekohtu- ja lepitusteenuste korral (CPC 86602).

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused (1)

(CPC 8676)

Puuduvad.

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõustamisteenused

(CPC 881 osa)

Puuduvad.

g) kalandusega seotud nõustamisteenused

(CPC 882 osa)

Puuduvad.

(1)

Kommunaalteenuste horisontaalseid piiranguid kohaldatakse tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuste suhtes, mis on kohustuslikud müügiloa andmiseks või kasutuse lubamiseks (nt sõidukite tehniline ülevaatus, toiduainete kontroll).

h) töötleva tööstusega seotud nõustamisteenused

(CPC 884 osa ja CPC 885 osa)

Puuduvad.

i) personali töölerakendamis- ja värbamisteenused

 

i) 1. Juhtide otsimise teenused

(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

ES: riigimonopol.

i) 2. Töölerakendamisteenused

(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

BE, ES, FR, IT: riigimonopol.

DE: Loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööturu olukord ja areng.

i) 3. Kontori abipersonali värbamise teenused

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

IT: riigimonopol.

i) 4. Modelliagentuuri teenused

(CPC 87209 osa)

Puuduvad.

i) 5. Koduabiliste, muude kaubandus- ja tööstustööliste, õendustöötajate jm töötajate värbamise teenused

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209)

Kõik liikmesriigid, välja arvatud HU: kohustusi ei ole võetud. HU: puuduvad.

j) 1. Uurimisteenused

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

j) 2. Turvateenused

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

DK: juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse kodakondsus- ja elukohanõuet. Kohustusi ei ole võetud lennujaama valveteenuste osutamise korral.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: loa võib anda üksnes kodanikele või riiklikele registreeritud organisatsioonidele.

ES: Juurdepääsuks peab olema eelnev luba. Loa andmisel võtab ministrite nõukogu arvesse selliseid tingimusi nagu pädevus, erialane usaldusväärsus ja sõltumatus ning elanikkonna turvalisuse ja avaliku korra kaitse piisavus.

HR: kohustusi ei ole võetud.

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõustamise teenused (1)

(CPC 8675)

FR: välisinvestoritel peab uurimis- ja geoloogilise luure teenuste osutamiseks olema eriluba.

l) 1. Laevade hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

Puuduvad.

l) 2. Raudteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

LV: riigimonopol.

SE: majandusvajaduste testi kohaldatakse siis, kui investor kavatseb luua oma terminali infrastruktuurirajatised. Põhikriteerium: ruumi- ja võimsuspiirangud.

(1)

Mõne mäetööstusega seotud tegevusala puhul (mineraalid, nafta, gaas jne) kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

l) 3. Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maanteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

SE: majandusvajaduste testi kohaldatakse siis, kui investor kavatseb luua oma terminali infrastruktuurirajatised. Põhikriteerium: ruumi- ja võimsuspiirangud.

l) 4. Õhusõidukite ja nende osade hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

Puuduvad.

l) 5. metalltoodete, (muude kui kontori-) masinate, (muude kui transpordivahendite ja kontori-) seadmete hooldus- ja remonditeenused ning isiklike ja kodutarvete hooldus- ja remonditeenused (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866)

Puuduvad.

m) hoonete puhastusteenused

(CPC 874)

Puuduvad

(1)

Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 6. F. l) 1.–6. F.1) 4.

Kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutid, hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 6.B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused.

n) fotograafiateenused

(CPC 875)

Puuduvad.

o) pakendamisteenused

(CPC 876)

Puuduvad.

p) trükindus ja kirjastamine

(CPC 88442)

HR: kirjastajal ja toimetuse liikmel elukohanõue.

LT, LV: kirjastamissektoris antakse asutamisõigus üksnes riigis asutatud juriidilistele isikutele (mitte filiaalidele).

PL: ajalehtede ja ajakirjade peatoimetajal kodakondsuse nõue.

SE: kirjastajatel ning kirjastuste ja trükikodade omanikel elukohanõue.

q) konverentsiteenused

(CPC 87909 osa)

Puuduvad.

r) 1. kirjaliku ja suulise tõlke teenused

(CPC 87905)

DK: volitatud tõlkijate ja tõlkide tegevusluba võib nende tegevuse ulatust piirata.

HR: kohustusi ei ole võetud kirjaliku ja suulise tõlke teenuste korral Horvaatia kohtute jaoks või Horvaatia kohtutes.

PL: kohustusi ei ole võetud vandetõlkide teenuste korral.

BG, HU, SK: kohustusi ei ole võetud ametliku kirjaliku ja suulise tõlkimise korral.

r) 2. Sisekujundus- ja tellimustoodete kujundamisteenused

(CPC 87907)

Puuduvad.

r) 3. Inkassoteenused

(CPC 87902)

IT, PT: investoritel kodakondsusnõue.

r) 4. Krediidiinfoteenused

(CPC 87901)

BE: tarbijakrediidi andmepankade korral investoritel kodakondsusnõue.

IT, PT: investoritel kodakondsusnõue.

r) 5. Duplikaatide valmistamine

(CPC 87904 (1))

Puuduvad.

r) 6. Telekommunikatsioonialased nõustamisteenused

(CPC 7544)

Puuduvad.

r) 7. Automaatvastamisteenused

(CPC 87903)

Puuduvad.

(1)

Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja on esitatud punktis 6.F.p.

7. SIDETEENUSED

 

A. Posti- ja kulleriteenused

(Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaadetiste (1) käitlemisega (2) seotud teenused vastavalt järgmisele allsektorite loetelule: i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal (3) olevate adresseeritud kirjalike teadete käitlemine, sealhulgas hübriidpostiteenus ja otsepostitus, ii) adresseeritud saadetiste ja pakkide (4) käitlemine, iii) adresseeritud ajakirjandustoodete (5) käitlemine,

Puuduvad.

(1)

Mõistet „käitlemine” tuleks käsitleda kogumist, sortimist, vedu ja kättetoimetamist hõlmavana.

(2)

„Postisaadetis” — saadetised, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.

(3)

Nt kirjad, postkaardid.

(4)

Siia alla kuuluvad raamatud ja kataloogid.

(5)

Ajakirjad, ajalehed ja perioodikaväljaanded.

iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste käitlemine registreeritud või kindlustatud postisaadetistena, v) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste kättetoimetamise kiirkulleriteenused, (1) vi) adresseerimata postisaadetiste käitlemine, vii) dokumendivahetus (2).

Allsektorid i, iv ja v võib välja jätta, kui need kuuluvad teenuste hulka, mille võib reserveerida kirisaadetiste jaoks hinnaga kuni viiekordne avalik põhitariif, kui nende kaal on alla 350 grammi, (3) ning kohtu- või haldusmenetluse käigus kasutatava tähitud posti teenuse jaoks.)

 

(1)

Kiirkulleriteenus võib sisaldada peale suurema kiiruse ja usaldusväärsuse lisaväärtuselemente, nagu kogumine lähetuskohast, adressaadile kättetoimetamine, asukoha kindlakstegemine ja jälgimine, sihtpunkti ja adressaadi muutmine teel oleva saadetise puhul, vastuvõtukinnitus.

(2)

Vahenditega, sh ajutiste ruumide ja transpordiga varustamine kolmanda isiku poolt, millega võimaldatakse kõnealuse teenuse tellijatel postisaadetisi omavahel vahetades neid ise kätte toimetada. „Postisaadetis” — saadetised, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.

(3)

„Kirisaadetis” — mis tahes liiki füüsilisel kandjal esitatud kirjalik teade, mis edastatakse ja toimetatakse aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Raamatuid, katalooge, ajalehti ja perioodikaväljaandeid ei käsitata kirisaadetistena.

(CPC 751 osa, CPC 71235 (1) osa ja CPC 73210 (2) osa)

 

B. Telekommunikatsiooniteenused

Kõnealused teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb telekommunikatsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.

 

a) kõik elektromagnetiliste vahendite abil (3) signaalide edastamist ja vastuvõtmist hõlmavad teenused, v.a ringhääling (4)

Puuduvad (5).

(1)

Posti- ja kullerpostisaadetiste maanteevedu enda tarbeks.

(2)

Posti õhuvedu enda tarbeks.

(3)

Käesolevad teenused ei hõlma sidusinfo- ja/või andmetöötlust (sh tehingute töötlust) (CPC 843 osa), mis on esitatud punktis 6.B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

(4)

Raadio- ja teleringhääling tähendab katkematut ülekandevoogu, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammide signaalide edastamiseks üldsusele, kuid mis ei hõlma operaatoritevahelisi ühenduskanaleid.

(5)

Selguse huvides tuleb märkida, et mõned EL liikmesriigid jätavad teatud telekommunikatsioonioperaatorite puhul alles riigiosaluse. Need liikmesriigid jätavad endale õiguse säilitada selline riigiosalus tulevikus. See ei ole turulepääsu piirang. Belgias on riigi osalus ja hääleõigus Belgacomis vabalt määratud seadusandlike volituste alusel, milleks on hetkel 21. märtsi 1991. aasta riigile kuuluvate majandusettevõtete reformi käsitlev seadus.

b) satelliitlevi edastamise teenused (1)

EU: kõnealuse sektori teenuseosutajate suhtes võidakse kohaldada kohustust kaitsta nende võrgu kaudu sisu edastamisega seotud üldist huvi pakkuvaid eesmärke kooskõlas ELi elektrooniliste sideteenuste õigusliku raamistikuga.

BE: kohustusi ei ole võetud.

8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518)

Puuduvad.

9. TURUSTUSTEENUSED

(v.a relvade, laskemoona, lõhkeainete ja muu sõjavarustuse turustamine)

Kõik allpool nimetatud allsektorid (2)

AT: kohustusi ei ole võetud pürotehniliste kaupade, süttivate kaupade ja lõhkeseadeldiste ning toksiliste ainete turustamise korral. Ravimite ja tubakatoodete turustamisel võib ainuõigusi ja/või lube anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ning Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakontor asub Euroopa Liidus.

FI: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide ja ravimite turustamise korral.

HR: kohustusi ei ole võetud tubakatoodete turustamise korral.

(1)

Kõnealused teenused hõlmavad telekommunikatsiooniteenuseid, mis seisnevad raadio- ja telesaadete edastamises ja vastuvõtmises satelliidi vahendusel (satelliidi kaudu edastamise katkematu ahel, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammi signaalide levitamiseks üldsusele). See hõlmab satelliitsideteenuste müüki, kuid ei sisalda teleprogrammide pakettide müüki majapidamistele.

(2)

Keemiakaupade, ravimite, meditsiiniotstarbeliste toodete, nagu meditsiini- ja kirurgiaseadmed, meditsiiniotstarbeliste ainete ja esemete, sõjavarustuse ja väärismetallide (ja -kivide) turustamise suhtes ning mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis ka tubaka ja tubakatoodete ning alkohoolsete jookide turustamise suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

A. Komisjonimüügiagentide teenused

 

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute komisjonimüügiga tegelevate agentide teenused

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

Puuduvad.

b) muude komisjonimüügiagentide teenused

(CPC 621)

Puuduvad.

B. Hulgimüügiteenused

 

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

Puuduvad.

b) telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenused

(CPC 7542 osa)

Puuduvad.

c) muud hulgimüügiteenused

(CPC 622, v.a energiatoodete hulgimüügiteenused (1))

FR, IT: Tubaka riigimonopol.

FR: hulgimüügiga tegelevatele apteekidele loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate apteekide paiknemise tihedus.

C. Jaemüügiteenused (2)

Mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende varuosade ja tarvikute jaemüügiteenused

(CPC 61112 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete jaemüügiteenused

(CPC 7542 osa)

Toiduainete jaemüügiteenused

(CPC 631)

ES, FR, IT: Tubaka riigimonopol.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: kaubamajadele (FR korral üksnes suurtele kauplustele) loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: olemasolevate kaupluste arv ja mõju nendele, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomisele.

IE, SE: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide jaemüügi korral.

SE: loa väljastamisel ajutiseks kauplemiseks rõivaste, jalatsite ja toiduainetega, mida ei tarbita müügikohas, võib kohaldada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: mõju olemasolevatele kauplustele kõnealuses geograafilises piirkonnas.

(1)

Kõnealused teenused, mis hõlmavad CPC 62271, on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.D.

(2)

Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.B ja 6.F.l.

Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 19.E ja 19.F.

Muude (energeetikaga mitteseotud) kaupade jaemüügiteenused, v.a ravimite, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük (1)

(CPC 632, v.a CPC 63211 ja 63297)

 

D. Frantsiisimine

(CPC 8929)

Puuduvad.

10. HARIDUSTEENUSED (üksnes erateenused)

 

A. Esimese taseme hariduse teenused

(CPC 921)

B. Teise taseme hariduse teenused

(CPC 922)

C. Kolmanda taseme hariduse teenused

(CPC 923)

EU: eraettevõtjate haridusvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon.

AT: kohustusi ei ole võetud kõrgharidusteenuste ning raadio- ja telesaadete vahendusel toimuva täiskasvanuõppe puhul.

BG: kohustusi ei ole võetud esimese ja/või teise taseme hariduse teenuste osutamise korral välismaalastest füüsiliste isikute ja liitude poolt ning kõrgharidusteenuste osutamise korral.

CZ, SK: Enamik juhatuse liikmetest peab vastama kodakondsusnõudele. Kohustusi ei ole võetud kolmanda taseme hariduse teenuste osutamise korral, v.a teise taseme järgse tehnika- ja kutsehariduse teenused (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

HR: kohustusi ei ole võetud esimese taseme hariduse teenuste korral (CPC 921). Teise taseme hariduse teenuste korral: Juriidiliste isikute puhul puuduvad.

(1)

Ravimite, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük on esitatud KUTSETEENUSTE all punktis 6.A.k.

D. Täiskasvanuharidusteenused

(CPC 924)

EL: enamiku põhi- ja keskkoolide juhatuse liikmete puhul kodakondsusnõue. Kohustusi ei ole võetud kõrgkoolide puhul, mis annavad välja tunnustatud riiklikke diplomeid.

ES, IT: majandusvajaduste test selliste eraülikoolide asutamiseks, millel on õigus anda tunnustatud diplomeid või teaduskraade. Asjaomane menetlus hõlmab parlamendilt nõuande saamist. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate asutuste paiknemise tihedus.

HU, SK: asutatavate koolide arvu võivad piirata tegevuslubade väljaandmise eest vastutavad kohalikud ametiasutused (või kõrgkoolide ja muude kõrgharidusasutuste korral keskvõimuorganid).

LV: kohustusi ei ole võetud puuetega õpilastele teise taseme tehnika- ja kutsehariduslike teenustega seotud haridusteenuste osutamise korral (CPC 9224).

SI: kohustusi ei ole võetud esimese taseme haridusasutuste korral. Enamik kesk- ja kõrgkoolide juhatuse liikmetest peab vastama kodakondsusnõudele.

E. Muud haridusteenused

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

CZ, SK: eraettevõtjate haridusvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon. Enamik juhatuse liikmetest peab vastama kodakondsusnõudele.

11. KESKKONNATEENUSED (1)

A. Reoveeteenused

(CPC 9401 (2))

B. Tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriülene transport —

a) jäätmekäitlusteenused

(CPC 9402)

b) kanalisatsiooni- jms teenused

(CPC 9403)

C. Välisõhu ja kliima kaitse

(CPC 9404 (3))

Puuduvad.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Vastab reoveekäitlusteenustele.

(3)

Vastab heitgaaside puhastusteenustele.

D. Pinnase ja vee parandamine ja puhastamine

a) saastatud/reostatud pinnase ja vee puhastamine, parandamine

(CPC 9406 osa (1))

E. Müra ja vibratsiooni vähendamine

(CPC 9405)

F. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

a) loodus- ja maastikukaitseteenused

(CPC 9406 osa)

G. Muud keskkonnateenused ja nendega seotud teenused

(CPC 9409)

 

(1)

Vastab loodus- ja maastikukaitseteenuste osadele.

12. FINANTSTEENUSED

 

A. Kindlustus ja kindlustusega seotud teenused

AT: Korea kindlustusandja filiaalile ei anta tegevusluba, kui kindlustusseltsi õiguslik vorm Koreas ei vasta aktsiaseltsile või vastastikusele kindlustusseltsile või ei ole nendega võrreldav.

BG, ES: teatavat liiki kindlustuse pakkumise eesmärgil filiaali või agentuuri asutamiseks Bulgaarias või Hispaanias peab Korea kindlustusseltsil olema vähemalt viis aastat olnud luba seda liiki kindlustuse pakkumiseks Koreas.

EL: asutamisõigus ei hõlma esinduskontorite loomist ega muud kindlustusseltsi alalist kohalolekut, v.a juhul, kui sellised kontorid asutatakse agentuuride, filiaalide või peakontoritena.

FI: vähemalt pooled kindlustusseltsi projekti elluviijatest, juhatuse ja nõukogu liikmetest peavad elama Euroopa Liidus, kui pädevad asutused ei ole teinud neile erandit. Korea kindlustusandjad ei saa Soomes filiaali litsentsi, et osutada kohustusliku pensionikindlustuse teenuseid.

IT: filiaalide asutamise luba antakse järelevalveasutuste hinnangu alusel.

BG, PL: kindlustusvahendajad peavad olema kohalikud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

PT: filiaali asutamiseks Portugalis peavad Korea kindlustusseltsid tõendama, et neil on vähemalt viie aasta pikkune tegutsemiskogemus. Otseste filiaalide avamine kindlustusvahenduse eesmärgil ei ole lubatud, sest kindlustusvahendusega võivad tegeleda üksnes Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse kohaselt asutatud äriühingud.

SK: Korea kodanikud võivad asutada kindlustusseltsi aktsiaseltsina või tegeleda kindlustustegevusega tütarettevõtjate kaudu registrijärgse asukohaga Slovakkias (mitte filiaalina).

SI: välisinvestorid ei saa omada osalust erastatavates kindlustusseltsides. Vastastikustesse kindlustusseltsidesse võivad kuuluda üksnes Sloveenias asutatud äriühingud (mitte filiaalid) ja kohalikud füüsilised isikud. Nõustamis- ja nõuete rahuldamise teenuste pakkumiseks on nõutav asutamine juriidilise isikuna (mitte filiaalina).

SE: kindlustusmaakler, kes ei ole asutatud juriidilise isikuna Rootsis, võib osutada teenuseid üksnes filiaali kaudu.

B. Pangandus ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus)

EU: Investeerimisfondide vara tohivad hoiustada üksnes äriühingud, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus. Usaldusfondide ja investeerimisettevõtete juhtimiseks tuleb asutada spetsialiseeritud fondivalitseja, mille peakontor ja registrijärgne asukoht on samas Euroopa Liidu liikmesriigis.

BG: pensionikindlustusteenust võib pakkuda osaluse kaudu juriidilise isikuna asutatud pensionikindlustusettevõtetes (mitte filiaalides). Juhatuse esimehe ja direktorite nõukogu esimehe puhul on nõutav alaline elukoht Bulgaarias.

CY: Küprosel võivad väärtpaberite maaklerlusega tegeleda üksnes Küprose börsi liikmed (maaklerid). Maaklerfirma võib Küprose börsi liikmena registreerida üksnes siis, kui see on asutatud ja registreeritud vastavalt Küprose äriühinguõigusele (filiaalid ei ole lubatud).

HR: puuduvad, v.a arveldus- ja kliiringuteenused, kui Keskdepositoorium (CDA) on Horvaatias ainus teenusepakkuja. Mitteresidendid saavad CDA teenuseid võrdsetel alustel kasutada.

HU: Korea asutuste filiaalid ei tohi osutada varahaldusteenuseid erapensionifondidele ega riskikapitali haldust. Finantsasutuse juhatuses peaks olema vähemalt kaks liiget, kes on Ungari kodanikud ja riigi elanikud asjaomaste välisvaluutat käsitlevate määruste tähenduses ja kes on vähemalt ühe aasta elanud alaliselt Ungaris.

IE: kollektiivsete investeerimisskeemide puhul, mis toimivad usaldusfondide ja muutuvkapitaliga äriühingutena (välja arvatud ettevõtted, mis tegelevad kollektiivse investeerimisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse (UCITS)), peavad usaldusisik/hoiulevõtja ja fondivalitseja olema asutatud Iirimaal või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis (mitte filiaalina). Investeerimisusaldusühingute puhul peab vähemalt üks täisosanik olema asutatud Iirimaal. Selleks et saada Iirimaal börsi liikmeks, peab üksusel olema kas a) Iirimaa tegevusluba, mis eeldab, et asutatud ühingu või seltsi peakontor/registrijärgne asukoht oleks Iirimaal, või b) muu Euroopa Liidu liikmesriigi tegevusluba kooskõlas Euroopa Liidu investeerimisteenuste direktiiviga.

 

IT: selleks et saada luba Itaalias asutatud väärtpaberiarveldussüsteemi haldamiseks, peab äriühing olema asutatud juriidilise isikuna Itaalias (mitte filiaalina). Selleks et saada luba väärtpaberite keskdepositooriumi haldamiseks Itaalias, peab äriühing olema asutatud juriidilise isikuna Itaalias (mitte filiaalina). Kollektiivsete investeerimisskeemide puhul, välja arvatud Euroopa Liidu õigusaktidega ühtlustatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse kollektiivse investeerimisega tegelevad ettevõtjad (UCITS), peab usaldusisik/hoiulevõtja olema asutatud Itaalias või Itaalia filiaali kaudu mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis. Euroopa Liidu õigusaktidega ühtlustamata UCITSite fondivalitsejad peavad samuti olema asutatud juriidilise isikuna Itaalias (mitte filiaalina). Pensionifondide vara võivad hallata üksnes pangad, kindlustusseltsid, investeerimisäriühingud ning Euroopa Liidu õigusaktidega ühtlustatud UCITSite fondivalitsejad, mille peakontor on Euroopa Liidus, ning Itaalias juriidilise isikuna asutatud UCITSid. Rändmüügiteenuse osutamiseks peavad vahendajad kasutama volitatud finantsteenuste osutajaid, kelle elukoht on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Välisriigi vahendajate esinduskontorid ei või tegeleda tegevusega, mille eesmärk on osutada investeerimisteenuseid.

LT: varahaldusteenuse osutamiseks on nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asutamine (mitte filiaalina). Varade depositooriumina võivad tegutseda üksnes äriühingud, mille registrijärgne asukoht on Leedus.

PT: pensionifonde võivad hallata ainult Portugalis juriidilise isikuna asutatud spetsialiseeritud äriühingud ja Portugalis asutatud kindlustusseltsid, millel on luba tegutseda elukindlustuse valdkonnas, või üksused, millel on luba hallata pensionifonde teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (kohustusi ei ole võetud kolmandate riikide otseste filiaalide puhul).

RO: välismaiste asutuste filiaalid ei või osutada varahaldusteenuseid.

SK: investeerimisteenuseid võivad Slovakkias osutada pangad, investeerimisäriühingud, investeerimisfondid ja väärtpaberidiilerid, mis on asutatud nõutava omakapitaliga aktsiaseltsina (mitte filiaalina).

SI: kohustusi ei ole võetud osaluse korral erastatavates pankades ja erapensionifondide korral (vabatahtlikud pensionifondid).

SE: hoiupanga asutaja peab olema Euroopa Liidus elav füüsiline isik.

13. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED (1)

(üksnes erateenused)

 

A. Haiglateenused

(CPC 9311)

B. Kiirabiteenused

(CPC 93192)

C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused

(CPC 93193)

D. Sotsiaalteenused

(CPC 933)

EU: eraettevõtjate tervishoiu- ja sotsiaalvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon. Võidakse kohaldada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: olemasolevate ettevõtete arv ja neile avalduv mõju, transpordi infrastruktuur, rahvastiku tihedus, geograafiline paiknemine ja uute töökohtade loomine.

AT, SI: kohustusi ei ole võetud kiirabiteenuste korral.

BG: kohustusi ei ole võetud haiglateenuste, kiirabiteenuste ja raviasutuste korral, v.a haiglateenused.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: kohustusi ei ole võetud.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

HU: kohustusi ei ole võetud sotsiaalteenuste korral.

PL: kohustusi ei ole võetud haiglateenuste, raviasutuste, v.a haiglateenused, ja sotsiaalteenuste korral.

BE, UK: kohustusi ei ole võetud kiirabiteenuste, raviasutuste, v.a haiglateenused, ja sotsiaalteenuste korral, v.a sanatooriumid ja puhkekodud ning vanadekodud.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

14. TURISMI JA REISIMISEGA SEOTUD TEENUSED

 

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)

v.a õhusõidukites toitlustamise teenused (1)

BG: nõutav on asutamine juriidilise isikuna (mitte filiaalina).

IT: baaride, kohvikute ja restoranide suhtes kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate asutuste paiknemise tihedus.

HR: erilise ajaloo- ja kunstiväärtusega kaitsealadel ja rahvus- või loodusparkides paiknemise korral vajalik Horvaatia valitsuse luba, mille andmisest võidakse keelduda.

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (sh reisijuhid)

(CPC 7471)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

PT: nõue moodustada äriühing, mille juriidiline asukoht on Portugalis (filiaalide korral ei ole kohustusi võetud).

C. Giiditeenused

(CPC 7472)

Puuduvad.

(1)

Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud TRANSPORDI ABITEENUSTE all punktis 17.E.a (lendude maapealne teenindus).

15. MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED

(v.a audiovisuaalteenused -)

 

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja diskoteekide teenused)

(CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

BG: kohustusi ei ole võetud, v.a teatrilavastajate, laulurühma, ansambli ja orkestri meelelahutusteenused (CPC 96191), autorite, heliloojate, skulptorite, meelelahutajate ja muude individuaalkunstnike teenused (CPC 96192) ja teatri kõrvalteenused (CPC 96193).

EE: kohustusi ei ole võetud muude meelelahutusteenuste korral (CPC 96199), v.a kinoteenused.

LV: kohustusi ei ole võetud, v.a kinoteenused (CPC 96199 osa).

B. Uudiste ja meediaagentuuride teenused

(CPC 962)

FR: välisosalus prantsuskeelseid väljaandeid kirjastavates äriühingutes ei tohi olla suurem kui 20 % äriühingu kapitalist või hääleõigustest. Meediaagentuurid: kohustusi ei ole võetud, v.a see, et Korea meediaagentuurid võivad asutada Prantsusmaal filiaali või büroo üksnes uudiste kogumiseks. Selline filiaal või büroo ei või levitada uudiseid.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

PT: Portugalis Sociedade Anónima'na asutatud uudisteagentuuridel peab olema sotsiaalkapital nominaalkapitali vormis.

C. Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenused (1)

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

AT, LT: eraettevõtjate osalemiseks raamatukogude, arhiivide, muuseumide jm kultuuriteenuste võrgus on nõutav kontsessioon või litsents.

D. Sporditeenused

(CPC 9641)

AT, SI: kohustusi ei ole võetud suusakooli- ja mäeinstruktoriteenuste korral.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

E. Puhkeparkide ja supelrandade teenused

(CPC 96491)

Puuduvad.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

16. TRANSPORDITEENUSED

 

A. Meretransport (1)

 

a) rahvusvaheline reisijatevedu

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž) (2).

b) rahvusvaheline kaubavedu

(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž (3))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

(1)

Sadamateenuste ja muude meretransporditeenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist, kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

(3)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

B. Siseveetransport

 

a) reisijatevedu

(CPC 7221, v.a riigisisene kabotaaž (1))

b) kaubavedu

(CPC 7222, v.a riigisisene kabotaaž (2))

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või tulevastel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõuetele. Kohaldatakse Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendusmäärusi.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

AT: kodakondsusnõue laevandusettevõtte asutamise korral füüsiliste isikute poolt. Juriidilise isikuna asutamise korral kohaldatakse juhatuse ja nõukogu suhtes kodakondsusnõuet. Nõutavad on äriühingu registreerimine või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

HR: kohustusi ei ole võetud.

HU: Asutamisel võidakse nõuda riigi osalust.

FI: teenuseid võivad osutada üksnes Soome lipu all sõitvad laevad.

(1)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

(2)

Ilma et see piiraks selliste tegevuste ulatust, mida võib asjaomaste riigi õigusaktide kohaselt käsitada kabotaažina, ei hõlma käesolev loetelu riigisisest kabotaaži, mille hulka loetakse reisijate või kauba vedu ühest Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast teise samas liikmesriigis asuvasse sadamasse või kohta, k.a tema mandrilaval, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis, ning ühest ja samast Euroopa Liidu liikmesriigis asuvast sadamast või kohast algavaid ja seal lõppevaid vedusid.

C. Raudteetransport (1)

a) reisijatevedu

(CPC 7111)

b) kaubavedu

(CPC 7112)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

HR: kohustusi ei ole võetud.

(1)

Raudteetransporditeenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist, kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

D. Maanteetransport (1)

 

a) reisijatevedu

(CPC 7121 ja CPC 7122)

EU: välisinvestorid ei saa liikmesriigis transporditeenuseid osutada (kabotaaž), v.a mitteregulaarsete bussiteenuste (koos juhiga) rentimine.

EU: majandusvajaduste test taksoteenuste korral. Põhikriteerium: olemasolevate ettevõtete arv ja mõju nendele, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomisele.

AT, BG: ainuõigusi ja/või -lube saab anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter asub Euroopa Liidus.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

FI, LV: nõutav on tegevusluba, ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.

LV ja SE: asutatud üksustelt nõutakse riigis registreeritud sõidukite kasutamist.

ES: majandusvajaduste test CPC 7122 korral. Põhikriteerium: kohalik nõudlus.

IT, PT: majandusvajaduste test limusiiniteenuste korral. Põhikriteerium: olemasolevate ettevõtete arv ja mõju nendele, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomisele.

ES, IE, IT: majandusvajaduste test linnadevahelise bussiveo teenuse korral. Põhikriteerium: olemasolevate ettevõtete arv ja mõju nendele, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomisele.

FR: kohustusi ei ole võetud linnadevahelise bussiveo teenuse korral.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

b) kaubavedu (1)

(CPC 7123, v.a posti- ja kullerpostisaadetiste vedu enda tarbeks) (2).

AT, BG: ainuõigusi ja/või lube võib anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter asub Euroopa Liidus.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

FI, LV: nõutav on tegevusluba, ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.

LV ja SE: asutatud üksustelt nõutakse riigis registreeritud sõidukite kasutamist.

IT, SK: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: kohalik nõudlus.

E. Kaupade (v.a kütus) (3) torutransport (4)

(CPC 7139)

AT: ainuõigusi ja/või lube võib anda üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter asub Euroopa Liidus.

(1)

Mõnes liikmesriigis kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 7.A. Posti- ja kulleriteenused.

(3)

Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.B.

(4)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

17. TRANSPORDI ABITEENUSED (1)

 

A. Meretranspordi abiteenused (2)

a) mereveose käitlemise teenused

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) tollivormistusteenused

d) konteinerjaama- ja depooteenused

e) mereagentuuriteenused

f) meretranspordi ekspedeerimise teenused

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

IT: majandusvajaduste test (3) meretranspordi laadungikäitlusteenuste korral. Põhikriteerium: olemasolevate ettevõtete arv ja neile avalduv mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline paiknemine ja uute töökohtade loomine.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Mereagentuuriteenuste korral on Korea laevandusettevõtjatel õigus asutada filiaale, mis võivad tegutseda peakontori volitusel. Meretranspordi abiteenuseid, mis eeldavad laevade kasutamist, võivad osutada üksnes Bulgaaria lipu all sõitvad laevad.

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenias asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

FI: teenuseid võivad osutada üksnes Soome lipu all sõitvad laevad.

HR: kohustusi ei ole võetud järgmiste teenuste korral: c) tollivormistusteenused, d) konteinerjaama- ja depooteenused, e) mereagentuuriteenused ja f) meretranspordi ekspedeerimise teenused.

Järgmiste teenuste korral: a) mereveose käitlemise teenused, b) hoiustamis- ja laoteenused, j) muud tugi- ja abiteenused (sh toitlustamine), h) puksiirteenused ja i) meretranspordi tugiteenused: puuduvad, v.a nõue, et välismaised juriidilised isikud peavad asutama Horvaatias äriühingu, kellele sadamavaldaja on andnud avaliku pakkumismenetluse tulemusena tegevusloa. Teenusepakkujate arvu võidakse piirata vastavalt sadamate võimsuspiiridele.

(1)

Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.l.1–1.F.l.4.

(2)

Sadamateenuste, muude avaliku omandi kasutamist eeldavate abiteenuste ning puksiirteenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(3)

Kõnealust meedet kohaldatakse mittediskrimineerival viisil.

g) laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7213)

h) puksiirteenused

(CPC 7214)

i) meretranspordi tugiteenused

(CPC 745 osa)

j) muud tugi- ja abiteenused (sh toitlustamine)

(CPC 749 osa)

 

B. Siseveetranspordi abiteenused (1)

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7223)

e) puksiirteenused

(CPC 7224)

f) siseveetranspordi tugiteenused

(CPC 745 osa)

g) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või tulevastel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõuetele. Kohaldatakse Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendusmäärusi.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

AT: kodakondsusnõue laevandusettevõtte asutamise korral füüsiliste isikute poolt. Juriidilise isikuna asutamise korral kohaldatakse juhatuse ja nõukogu suhtes kodakondsusnõuet. Nõutavad on äriühingu registreerimine või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele, v.a hoiustamis- ja laoteenuste, kaubaveoagentuuri teenuste ning veoeelse kontrolli korral.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria äriühingutes võib olla kuni 49 %.

HU: asutamisel võidakse nõuda riigi osalust, v.a hoiustamis- ja laoteenuste korral.

FI: teenuseid võivad osutada üksnes Soome lipu all sõitvad laevad.

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenias asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

HR: kohustusi ei ole võetud.

(1)

Sadamateenuste, muude avaliku omandi kasutamist eeldavate abiteenuste ning puksiirteenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

C. Raudteetranspordi abiteenused (1)

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) puksiirteenused

(CPC 7113)

e) raudteetranspordi tugiteenused

(CPC 743)

f) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria äriühingutes võib olla kuni 49 %.

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenias asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

HR: kohustusi ei ole võetud puksiirteenuste korral.

(1)

Teenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist, kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

D. Maanteetranspordi abiteenused (1)

a) veosekäitlemisteenused

(CPC 741 osa)

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

d) kommertsveokite rent (koos juhiga)

(CPC 7124)

e) maanteetranspordi tugiteenused

(CPC 744)

f) muud tugi- ja abiteenused

(CPC 749 osa)

AT: kommertsveokite rentimiseks (koos juhiga) saab anda loa üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter asub Euroopa Liidus.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria äriühingutes võib olla kuni 49 %.

FI: kommertsveokite rentimiseks (koos juhiga) on nõutav luba; ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenias asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

HR: kohustusi ei ole võetud kommertsveokite rentimisel (koos juhiga).

(1)

Teenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist, kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

E. Õhutranspordi abiteenused

 

a) lendude maapealne teenindus (sh toitlustamine)

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a võrdne kohtlemine. Teenuseliigid sõltuvad lennujaama suurusest. Teenuseosutajate arvu lennujaamas võib piirata ruumipuuduse tõttu, kuid muudel põhjustel mitte vähem kui kahe teenuseosutajani.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

HR: kohustusi ei ole võetud.

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

PL: külmutatud või jahutatud kaupade hoiustamise teenuste ning vedelike või gaaside mahtkaubana hoiustamise teenuste korral sõltuvad teenuseliigid lennujaama suurusest. Teenuseosutajate arvu lennujaamas võib piirata ruumipuuduse tõttu, kuid muudel põhjustel mitte vähem kui kahe teenuseosutajani.

c) kaubaveoagentuuri teenused

(CPC 748 osa)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud.

BG: välisriigi isikud võivad osutada teenuseid üksnes osaluse kaudu Bulgaaria äriühingus, mis ei tohi ületada 49 %, või filiaali kaudu.

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenias asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

d) õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga

(CPC 734)

EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutatavad õhusõidukid peavad olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Euroopa Liidu liikmesriigis või litsentsinud liikmesriigi loal mujal Euroopa Liidus.

Õhusõiduki registreerimiseks võib olla nõutav, et õhusõiduki omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele vastav juriidiline isik.

Õhusõidukit käitava lennuettevõtja omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele vastav juriidiline isik.

e) müük ja turustamine

f) arvutipõhine ettetellimissüsteem

EU: kui Korea arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajad ei võimalda Euroopa Liidu lennuettevõtjatele Euroopa Liidus sätestatuga võrdväärset kohtlemist (1) või kui Korea lennuettevõtjad ei võimalda Euroopa Liidu arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajatele Euroopa Liidus sätestatuga võrdväärset kohtlemist, võib rakendada meetmeid tagamaks, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajad Euroopa Liidus võimaldavad Korea lennuettevõtjatele või Euroopa Liidu lennuettevõtjad võimaldavad Korea arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajatele võrdväärset kohtlemist.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

F. Kaupade (v.a kütus) (2) torutranspordi abiteenused

a) torude kaudu veetavate kaupade (3) (v.a kütus) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

Puuduvad.

18. MUUD TRANSPORDITEENUSED

 

Kombineeritud transporditeenuse osutamine

Kõik liikmesriigid, v.a AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: puuduvad, ilma et see piiraks käesolevas kohustuste loetelus nimetatud ja konkreetset transpordiliiki mõjutavate piirangute kohaldamist.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.

(1)

„Võrdväärne kohtlemine” — Euroopa Liidu lennuettevõtjate ja Euroopa Liidu arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuse osutajate mittediskrimineeriv kohtlemine.

(2)

Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.C.

(3)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

19. ENERGIATEENUSED

 

A. Mäetööstusega seotud teenused (1)

(CPC 883 (2))

Puuduvad.

B. Kütuste torutransport (3)

(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud.

C. Torude kaudu veetavate kütuste hoiustamis- ja laoteenused (4)

(CPC 742 osa)

PL: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli saavutamine. Kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Hõlmab järgmisi tasu või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: mäetööstusega seotud nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine, puuriterade teenused, terasraketis- ja toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, kalapüügi ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja puurimise juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine, tsementimine (surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine. Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist. Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaas (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED.

(3)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(4)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

D. Tahke-, vedel- ja gaaskütuse ja nendega seotud toodete hulgimüügiteenused

(CPC 62271)

ning elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenused (1)

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenuste korral.

E. Mootorikütuse jaemüügiteenused

(CPC 613)

F. Kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüük

(CPC 63297)

ning elektri, (muu kui ballooni-) gaasi, auru ja kuuma vee jaemüügiteenused (2)

EU: kohustusi ei ole võetud mootorkütuse, elektri, (muu kui ballooni-) gaasi, auru ja kuuma vee jaemüügiteenuste korral.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüügi korral kohaldatakse kaubamajadele (FR korral üksnes suurtele kauplustele) loa andmisel majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: olemasolevate kaupluste arv ja mõju nendele, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomisele.

G. Energiajaotusega seotud teenused (3)

(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: kohustusi ei ole võetud, v.a nõustamisteenuste korral, ja puuduvad nõustamisteenuste korral.

SI: kohustusi ei ole võetud, v.a gaasijaotusega seotud teenuste korral, ja puuduvad gaasijaotuse korral.

(1)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(2)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut.

(3)

Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalset piirangut, v.a nõustamisteenuste korral.

20. MUUD MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

 

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused

(CPC 9701)

Puuduvad.

b) juuksuriteenused

(CPC 97021)

IT: majandusvajaduste testi kohaldatakse võrdse kohtlemise alusel. Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri ettevõtete arvule. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused

(CPC 97022)

IT: majandusvajaduste testi kohaldatakse võrdse kohtlemise alusel. Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri ettevõtete arvule. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused

(CPC 97029)

IT: majandusvajaduste testi kohaldatakse võrdse kohtlemise alusel. Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri ettevõtete arvule. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui seda pakutakse füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või taastusravi eesmärgil (1) (2)

(CPC ver. 1.0. 97230)

Puuduvad.

f) Telekommunikatsiooni ühendusteenused

(CPC 7543)

Puuduvad.

(1)

Ravimassaažid ja soojendusraviteenused on esitatud punktides 6.A.h (meditsiini- ja hambaraviteenused) ja 6.A.j.2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute osutatud teenused ja tervishoiuteenused (13.A ja 13.C).

(2)

Kommunaalteenuste horisontaalseid piiranguid kohaldatakse spaateenuste ja mitteravimassaažide korral, mida osutatakse ühiskondlike paikade, nt teatavate veekogude juures.


IV LISA

EUROOPA LIIT

ARTIKLITE 7.18 JA 7.19 KOHASTE ERANDITE LOETELU

(JUHTIVTÖÖTAJAD JA KÕRGHARIDUSEGA PRAKTIKANDID NING ÄRITEENUSE OSUTAJAD)

1.

Alljärgnevas erandite loetelus on nimetatud artiklite 7.7 ja 7.13 kohaselt liberaliseeritud majandustegevusalad, mille puhul kohaldatakse juhtivtöötajate ja kõrgharidusega praktikantidega seotud piiranguid kooskõlas artiklitega 7.18 ja 7.19, ning määratletakse sellised piirangud. Loetelu koosneb järgmistest osadest:

a)

esimeses veerus on nimetatud sektor või allsektor, milles piiranguid kohaldatakse, ning

b)

teises veerus kirjeldatakse kohaldatavaid piiranguid.

Euroopa Liit ei võta ühtegi kohustust seoses juhtivtöötajatega sellistel majandustegevusaladel, mida ei ole artikli 7.13 kohaselt liberaliseeritud (kohustusi ei võeta).

2.

Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:

a)

„ISIC rev 3.1” rahvusvaheline majandustegevusalade klassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers” (Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002).

b)

„CPC” — ühtne tooteklassifikaator, millele on osutatud 27. joonealuses märkuses artiklis 7.25, ja

c)

„CPC ver. 1.0” — ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers” (Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).

3.

Juhtivtöötajate ja kõrgharidusega praktikantidega seotud kohustusi ei kohaldata juhul, kui nende ajutise kohaloleku eesmärk või tagajärg on sekkuda tööturu osapoolte vahelistesse vaidlustesse või läbirääkimistesse või nende tulemusi muul viisil mõjutada.

4.

Alljärgnevas loetelus ei ole kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning litsentsimisnõuete ja -menetlustega seotud meetmeid juhul, kui need ei kujuta endast piirangut artiklite 7.18 ja 7.19 tähenduses. Kõnealuseid meetmeid (nt tegevusloa saamise nõue, kvalifikatsioonide tunnustamise nõue reguleeritud sektorites, nõue sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, ning seadusjärgse asukoha nõue territooriumil, kus majandustegevust teostatakse) kohaldatakse Korea juhtivtöötajate ja kõrgharidusega praktikantide suhtes igal juhul, isegi kui neid ei ole loetelus nimetatud.

5.

Jätkuvalt kohaldatakse kõiki ELi õigusnormidest tulenevaid riiki sisenemise, seal viibimise, töötamise ja sotsiaalkindlustusega seotud nõudeid, sealhulgas riigis viibimise aega, miinimumpalka ja kollektiivseid palgakokkuleppeid käsitlevaid eeskirju, isegi kui neid ei ole allpool nimetatud.

6.

Vastavalt artikli 7.1 lõikele 3 ei sisalda alljärgnev loetelu lepinguosalise antud subsiidiumidega seotud meetmeid.

7.

Alljärgnev loetelu ei piira ettevõtlusega seotud kohustuste loetelus kirjeldatud riigimonopolide ja ainuõiguste olemasolu.

8.

Sektorites, kus kohaldatakse majandusvajaduste testi, on põhikriteeriumiks selle Euroopa Liidu liikmesriigi või piirkonna turuolukorrale antud hinnang, kus teenust osutatakse, võttes sealhulgas arvesse olemasolevate teenuseosutajate arvu ja neile avalduvat mõju.

9.

Alljärgnevast loetelust tulenevad õigused ja kohustused ei jõustu iseenesest ning seega ei anna need füüsilistele või juriidilistele isikutele vahetult õigusi.

10.

Alljärgnevas loetelus kasutatakse järgmisi lühendeid:

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CY

Küpros

CZ

Tšehhi Vabariik

DE

Saksamaa

DK

Taani

EU

Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid

ES

Hispaania

EE

Eesti

FI

Soome

FR

Prantsusmaa

EL

Kreeka

HR

Horvaatia

HU

Ungari

IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Madalmaad

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SK

Slovakkia

SI

Sloveenia

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik

Sektor või allsektor

Erandite kirjeldus

KÕIK SEKTORID

Majandusvajaduste test

BG, HU: kõrgharidusega praktikantide puhul on nõutav majandusvajaduste test (1).

KÕIK SEKTORID

Äriühingusiseste üleviimiste ulatus

BG: äriühingusiseselt üleviidavate isikute arv ei tohi ületada 10 % vastava Bulgaaria juriidilise isiku palgal olevate Euroopa Liidu kodanike keskmisest arvust aastas. Kui töötajate arv on alla 100, võib äriühingusiseselt üleviidavate isikute arv olla vastava loa olemasolul üle 10 % töötajate koguarvust.

HU: kohustusi ei ole võetud füüsiliste isikute puhul, kes on olnud Korea juriidilise isiku osanikud.

KÕIK SEKTORID

Kõrgharidusega praktikandid

AT, DE, ES, FR, HU: väljaõpe peab olema seotud ülikoolis omandatud kraadiga.

KÕIK SEKTORID

Tegevdirektorid ja audiitorid

AT: juriidiliste isikute filiaalide tegevdirektorid peavad olema Austria residendid. Austria kaubandusseaduse subjektideks olevatel füüsilistel isikutel, kes pakuvad teenuseid juriidilise isiku või filiaali juures, peab olema alaline elukoht Austrias.

FI: välisriigi isikul, kes tegeleb kaubandusega eraettevõtjana, peab olema kauplemisluba ning tema alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus. Kõikides sektorites, v.a telekommunikatsiooniteenused, kohaldatakse aktsiaseltsi tegevdirektorite suhtes kodakondsus- ja elukohanõuet. Telekommunikatsiooniteenuste puhul kohaldatakse tegevdirektori suhtes alalise elukoha nõuet.

FR: tööstuse, kaubanduse ja käsitöönduse valdkonnas tegutsevatelt tegevdirektoritelt, kellel puudub elamisluba, nõutakse eriluba.

RO: enamus äriühingu audiitoreid ja nende asetäitjaid peavad olema Rumeenia kodanikud.

SE: juriidilise isiku või filiaali tegevdirektor peab elama alaliselt Rootsis.

KÕIK SEKTORID

Tunnustamine

EU: diplomite vastastikust tunnustamist käsitlevaid Euroopa Liidu direktiive kohaldatakse üksnes Euroopa Liidu kodanike suhtes. Õigus osutada teenust seadusega reguleeritud kutsealal ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ei anna õigust osutada kõnealust teenust teises liikmesriigis (2).

4. Tootmine (3)

 

H. Kirjastamine, trükkimine ja salvestite paljundamine

(ISIC rev 3.1: 22), v.a kirjastamine ja trükkimine tasu eest või lepingu alusel (4)

IT: kirjastajatel kodakondsusnõue.

HR: kirjastajatel elukohanõue.

PL: ajalehtede ja ajakirjade peatoimetajatel kodakondsusnõue.

SE: kirjastajatel ning kirjastuste ja trükikodade omanikel elukohanõue.

6. ÄRITEENUSED

 

A. Kutseteenused

 

a) õigusteenused

(CPC 861 (5))

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse siseriikliku (ELi ja liikmesriigi) õiguse praktiseerimiseks, kohaldatakse kodakondsusnõuet. ES puhul võivad pädevad asutused teha erandeid.

BE, FI: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega. BE puhul kohaldatakse tsiviilasja arutamisel kassatsioonikohtus (Cour de cassation) esindamise kvoote.

HR: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kohaldatakse kodakondsusnõuet (Horvaatia kodakondsus ja alates ELiga ühinemisest ELi liikmesriigi kodakondsus).

V.a õigusabi- ja juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone täitvad õigusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice või muud officiers publics et ministériels.

BG: Korea advokaadid võivad esindada üksnes Korea kodanikku, nende suhtes kohaldatakse vastastikkuse põhimõtet ja nad peavad tegema koostööd Bulgaaria advokaadiga. Vahendusteenuste puhul on nõutav alaline elukoht.

FR: advokaatide pääsu suhtes avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kutsealadele kohaldatakse kvoote ja kodakondsusnõuet.

HU: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega. Välisriigi advokaatide õigusteenused on piiratud õigusabi osutamisega, mis peab toimuma Ungari advokaadi või õigusbürooga sõlmitud koostöölepingu alusel.

LV: kodakondsusnõue vandeadvokaatide puhul, kellele on reserveeritud esindamine kriminaalasjades.

DK: õigusabiteenuste turustamise õigus on üksnes Taanis tegevusluba omavatel advokaatidel. Tegevusloa saamiseks Taanis nõutakse eksami sooritamist Taani õiguse kohta.

LU: kodakondsusnõue õigusteenuste osutamise puhul seoses Luksemburgi ja ELi õigusega.

SE: advokatuuri vastuvõtmise suhtes, mis on vajalik ainult Rootsi kutsenimetuse „advokat” kasutamiseks, kohaldatakse elukohanõuet.

b) 1. Majandusarvestusteenused

(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220)

FR: majandusarvestus- ja raamatupidamisteenuste osutamine sõltub majandus-, rahandus- ja tööstusministri otsusest kokkuleppel välisministriga. Elukohanõue ei või ületada viit aastat.

b) 2. Auditeerimisteenused

(CPC 86211 ja 86212, v.a majandusarvestusteenused)

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul ja konkreetsete Austria seadustega (nt kapitaliühingute seadus, väärtpaberibörsi seadus, pangandusseadus jne) ette nähtud auditite tegemise korral.

DK: elukohanõue.

ES: diplomeeritud audiitorite ning selliste äriühingute haldurite, direktorite ja osanike suhtes, kes ei kuulu kaheksanda EMÜ äriühinguõiguse direktiivi alla, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

FI: vähemalt üks Soome piiratud vastutusega äriühingu audiitoritest peab vastama elukohanõudele.

HR: auditeerimisteenuseid võivad osutada vaid sertifitseeritud audiitorid, kellel on Horvaatia Audiitorite Koja ametlikult tunnustatud litsents.

EL: vannutatud audiitoritel kodakondsusnõue.

IT: selliste äriühingute haldurite, direktorite ja osanike suhtes, kes ei kuulu kaheksanda EMÜ äriühinguõiguse direktiivi alla, kohaldatakse kodakondsusnõuet. Üksikisikutest audiitoritel elukohanõue.

SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus osutada auditeerimisteenuseid õiguslikel alustel kindlate juriidiliste isikute, sh kõigi piiratud vastutusega äriühingute juures. Heakskiitmiseks on nõutav alaline elukoht.

c) maksualase nõustamise teenused

(CPC 863 (6))

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul.

BG, SI: spetsialistidel kodakondsusnõue.

HU: elukohanõue.

d) arhitektiteenused

ja

e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenused

(CPC 8671 ja CPC 8674)

EE: vähemalt üks vastutav isik (projektijuht või konsultant) peab olema Eesti resident.

BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas. Kodakondsusnõue linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenuste puhul.

EL, HR, HU, SK: elukohanõue.

f) inseneriteenused

ja

g) integreeritud inseneriteenused

(CPC 8672 ja CPC 8673)

EE: vähemalt üks vastutav isik (projektijuht või konsultant) peab olema Eesti resident.

BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas.

HR, SK: elukohanõue. EL, HU: elukohanõue (CPC 8673 puhul kohaldatakse elukohanõuet üksnes kõrgharidusega praktikantide suhtes).

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused

(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

CZ, IT, SK: elukohanõue.

CZ, RO, SK: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.

BE, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.

BG, MT: kodakondsusnõue.

DE: kodakondsusnõue, millest võib erandkorras loobuda rahvatervishoiu huvides.

DK: eriülesande täitmiseks väljastatava piiratud tegevusloa võib anda kuni 18 kuuks ja nõutav on alaline elukoht.

FR: kodakondsusnõue. Juurdepääs on siiski võimalik igal aastal kehtestatud kvootide piires.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

LV: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema kohaliku tervishoiuasutuse luba, mille andmisel lähtutakse konkreetse piirkonna arstide ja hambaarstide majandusvajadustest.

PL: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema luba. Välismaalastest arstidel on piiratud valimisõigus kutseala kodades.

PT: psühholoogide suhtes kohaldatakse elukohanõuet.

i) veterinaariateenused

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: kodakondsusnõue.

CZ ja SK: kodakondsus- ja elukohanõue.

IT: elukohanõue.

PL: kodakondsusnõue. Välisriikide isikud võivad taotleda tegevusluba.

j) 1. ämmaemandateenused

(CPC 93191 osa)

AT: Austrias kutsealase praksise avamiseks peavad asjaomased isikud olema enne kõnealuse kutsealase praksise avamist vastaval kutsealal vähemalt kolm aastat töötanud.

BE, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.

CY, EE, RO: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.

FR: kodakondsusnõue. Juurdepääs on siiski võimalik igal aastal kehtestatud kvootide piires.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

IT: elukohanõue.

LV: oleneb majandusvajadustest, mille määrab kohalikelt tervishoiuasutustelt loa saanud ämmaemandate koguarv asjaomases piirkonnas.

PL: kodakondsusnõue. Välisriikide isikud võivad taotleda tegevusluba.

j) 2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused

(CPC 93191 osa)

AT: Välisriigi teenusepakkujatel on lubatud tegutseda üksnes järgmistel tegevusaladel: meditsiiniõed, füsioterapeudid, töötervishoiu terapeudid, logopeedid, dieedi- ja toitumisnõustajad. Austrias kutsealase praksise avamiseks peavad asjaomased isikud olema enne kõnealuse kutsealase praksise avamist vastaval kutsealal vähemalt kolm aastat töötanud.

BE, FR, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.

CY, CZ, EE, RO, SK: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

HU: kodakondsusnõue.

DK: eriülesande täitmiseks väljastatava piiratud tegevusloa võib anda kuni 18 kuuks ja nõutav on alaline elukoht.

CY, CZ, EL, IT: loa saamiseks on vajalik majandusvajaduste test: otsuse tegemisel kaalutakse piirkonna vabu töökohti ja tööjõu puudust.

LV: oleneb majandusvajadustest, mille määrab kohalikelt tervishoiuasutustelt loa saanud meditsiiniõdede koguarv asjaomases piirkonnas.

k) ravimite jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük

(CPC 63211)

ja muud farmatseutide teenused (7)

FR: kodakondsusnõue. Kehtestatud kvootide raames on Korea kodanike juurdepääs siiski võimalik, kui teenuseosutajale on antud Prantsusmaa ülikoolis kraad farmaatsia alal.

DE, EL, SK: kodakondsusnõue.

HU: kodakondsusnõue, v.a ravimite jaemüügi ning meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüügi korral (CPC 63211).

IT, PT: elukohanõue.

D. Kinnisvarateenused (8)

 

a) oma või renditud varaga seotud

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: elukohanõue.

LV, MT, SI: kodakondsusnõue.

b) tasu eest või lepingu alusel

(CPC 822)

DK: elukohanõue, kui Taani Kaubandus- ja Ettevõtlusamet ei ole ette näinud teisiti.

FR, HU, IT, PT: elukohanõue.

LV, MT, SI: kodakondsusnõue.

E. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita

 

e) isiklike ja kodutarvetega seotud

(CPC 832)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

f) telekommunikatsiooniseadmete rentimine

(CPC 7541)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

F. Muud äriteenused

 

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused

(CPC 8676)

IT, PT: bioloogidel ja keemiaanalüütikutel elukohanõue.

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõustamisteenused

(CPC 881 osa)

IT: agronoomidel ja periti agrari' kutseala töötajatel elukohanõue.

j) 2. Turvateenused

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

BE: juhtivtöötajatel kodakondsus- ja elukohanõue.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: kodakondsus- ja elukohanõue.

DK: tegevjuhtidel ja lennujaama valveteenistuse töötajatel kodakondsus- ja elukohanõue.

ES, PT: spetsialistidel kodakondsusnõue.

FR: tegevjuhtidel ja direktoritel kodakondsusnõue.

IT: kodakondsus- ja elukohanõue, et saada turvateenuste osutamiseks ja väärisesemete transpordiks vajalik luba.

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõustamise teenused

(CPC 8675)

BG: spetsialistidel kodakondsusnõue.

DE: riiklikult määratud mõõdistajatel kodakondsusnõue.

FR: kodakondsusnõue mõõdistamisel seoses omandiõiguse seadmise ja maaõigusega.

IT, PT: elukohanõue.

l) 1. Laevade hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

MT: kodakondsusnõue.

l) 2. Raudteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 8868 osa)

LV: kodakondsusnõue.

l) 3. Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maanteetranspordiseadmete hooldus ja remont

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

EU: mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide hoolduse ja remondi korral on spetsialistidel ja kõrgharidusega praktikantidel kodakondsusnõue.

l) 5. Metalltoodete, (muude kui kontori-) masinate, (muude kui transpordivahendite ja kontori-) seadmete hooldus- ja remonditeenused ning isiklike ja kodutarvete hooldus- ja remonditeenused (9)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul, v.a:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK: CPC 633, 8861, 8866 puhul;

BG isiklike ja kodutarvete (v.a juveeltooted) parandamise teenuste puhul: CPC 63301, 63302, 63303 osa, 63304, 63309;

CPC 633, 8861–8866 puhul;

EE, FI, LV, LT: CPC 633, 8861–8866 puhul;

CZ, SK: CPC 633, 8861–8865 puhul; ja

SI: CPC 633, 8861, 8866 puhul.

m) hoonete puhastusteenused

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: spetsialistidel kodakondsusnõue.

n) fotograafiateenused

(CPC 875)

HR, LV: erifotograafiateenuste puhul kodakondsusnõue.

PL: aerofotograafiateenuste osutamise korral kohaldatakse kodakondsusnõuet.

p) trükkimine ja kirjastamine

(CPC 88442)

SE: kirjastajatel ning kirjastuste ja trükikodade omanikel elukohanõue.

HR: kirjastajate suhtes kohaldatakse elukohanõuet.

q) konverentsiteenused

(CPC 87909 osa)

SI: kodakondsusnõue.

r) 1. kirjaliku ja suulise tõlke teenused

(CPC 87905)

FI: sertifitseeritud tõlkijatel elukohanõue.

DK: volitatud tõlkijatel ja tõlkidel elukohanõue, kui Taani Kaubandus- ja Ettevõtlusamet ei ole ette näinud teisiti.

r) 3. Inkassoteenused

(CPC 87902)

BE, EL, IT: kodakondsusnõue.

r) 4. Krediidiinfoteenused

(CPC 87901)

BE, EL, IT: kodakondsusnõue.

r) 5. Duplikaatide valmistamine

(CPC 87904 (10))

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518)

BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas.

9. TURUSTUSTEENUSED

(v.a relvade, laskemoona ja muu sõjavarustuse turustamine)

 

C. Jaemüügiteenused (11)

 

c) toiduainete jaemüügiteenused

(CPC 631)

FR: tubakamüüjatel (buraliste) puhul kodakondsusnõue.

10. HARIDUSTEENUSED (üksnes erateenused)

 

A. Esimese taseme hariduse teenused

(CPC 921)

FR: kodakondsusnõue. Korea kodanikud võivad siiski saada pädevatelt asutustel loa asutada ja juhtida haridusasutusi ning õpetada.

IT: teenuseosutajate suhtes, kellel on õigus väljastada tunnustatud riiklikke diplomeid, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

EL: õpetajatel kodakondsusnõue.

B. Teise taseme hariduse teenused

(CPC 922)

FR: kodakondsusnõue. Korea kodanikud võivad siiski saada pädevatelt asutustel loa asutada ja juhtida haridusasutusi ning õpetada.

IT: teenuseosutajate suhtes, kellel on õigus väljastada tunnustatud riiklikke diplomeid, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

EL: õpetajatel kodakondsusnõue.

LV: puuetega õpilastele teise taseme tehnika- ja kutsehariduslike teenustega seotud haridusteenuste osutamise korral kohaldatakse kodakondsusnõuet (CPC 9224).

C. Kolmanda taseme hariduse teenused

(CPC 923)

FR: kodakondsusnõue. Korea kodanikud võivad siiski saada pädevatelt asutustel loa asutada ja juhtida haridusasutusi ning õpetada.

CZ, SK: kolmanda taseme hariduse teenuste puhul, v.a teise taseme järgse tehnika- ja kutsehariduse teenused, kohaldatakse kodakondsusnõuet (CPC 92310).

IT: teenuseosutajate suhtes, kellel on õigus väljastada tunnustatud riiklikke diplomeid, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

DK: professoritel kodakondsusnõue.

12. FINANTSTEENUSED

 

A. Kindlustusteenused ja kindlustusega seotud teenused

AT: filiaali kontori juhatus peab koosnema kahest füüsilisest isikust, kelle alaline elukoht on Austrias.

EE: otsekindlustuse puhul võivad kindlustusalal tegutseva Korea osalusega aktsiaseltsi juhatusse kuuluda Korea kodanikud üksnes proportsionaalselt Korea osaluse suurusega, kuid nad ei tohi mingil juhul moodustada üle poole juhatuse liikmetest. tütarettevõtja või iseseisva äriühingu juhatuse esimehe alaline elukoht peab olema Eestis.

ES: aktuaaridel elukohanõue (või kaheaastase kogemuse nõue).

IT: aktuaaridel elukohanõue.

HR: elukohanõue.

FI: kindlustusseltsi tegevdirektori ja vähemalt ühe audiitori alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus, kui pädevad asutused ei ole teinud erandit. Korea kindlustusseltsi peamaakleri alaline elukoht peab olema Soomes, kui äriühingu peakontor ei asu Euroopa Liidus.

B. Pangandus ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus)

BG: peadirektorite ja juhataja puhul on nõutav alaline elukoht Bulgaarias.

FI: krediidiasutuste tegevdirektori ja vähemalt ühe audiitori alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus, kui Finantsinspektsioon ei ole teinud erandit. Tuletisinstrumentide börsi maakleri (üksikisiku) alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus.

IT: promotori di servizi finanziari (finantsteenuste osutaja) puhul on nõutav alaline elukoht Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.

LT: vähemalt üks juhataja peab olema Euroopa Liidu kodanik.

PL: vähemalt üks panga tegevjuht peab vastama kodakondsusnõudele.

HR: elukohanõue. Juhatuse liikmed peavad krediidiasutuse tegevust juhtima Horvaatia territooriumilt. Vähemalt üks juhatuse liige peab valdama vabalt horvaadi keelt.

13. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED

(üksnes erateenused)

A. Haiglateenused

(CPC 9311)

B. Kiirabiteenused

(CPC 93192)

C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused

(CPC 93193)

E. Sotsiaalteenused

(CPC 933)

FR: juhtivale ametikohale saamiseks on nõutav luba. Loa väljastamisel võetakse arvesse kohalike juhtivtöötajate olemasolu.

LV: arstide, hambaarstide, ämmaemandate, meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

PL: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema luba. Välismaalastest arstidel on piiratud valimisõigus kutseala kodades.

HR: kõik isikud, kes pakuvad teenust otse patsientidele/ravivad patsiente, vajavad kutseala koja litsentsi.

14. TURISMI JA REISIMISEGA SEOTUD TEENUSED

 

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)

v.a õhusõidukites toitlustamise teenused (12)

BG: välisriigi päritolu juhtide arv ei tohi ületada Bulgaaria kodanikest juhtide arvu juhul, kui riigi (riigi ja/või kohaliku omavalitsuse) osalus Bulgaaria äriühingu aktsiakapitalis on üle 50 %.

HR: majapidamistes ja maapiirkondade kodumajapidamistes osutatavate majutus- ja toitlustamisteenuste puhul kodakondsusnõue.

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (sh reisijuhid)

(CPC 7471)

BG: välisriigi päritolu juhtide arv ei tohi ületada Bulgaaria kodanikest juhtide arvu juhul, kui riigi (riigi ja/või kohaliku omavalitsuse) osalus Bulgaaria äriühingu aktsiakapitalis on üle 50 %.

HR: büroojuhi ametikoha puhul on vajalik turismiministeeriumi luba.

C. Giiditeenused

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: kodakondsusnõue.

15. MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED

(v.a audiovisuaalteenused)

 

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja diskoteekide teenused)

(CPC 9619)

FR: juhtivale ametikohale saamiseks on nõutav luba. Kui luba on vaja rohkem kui kaheks aastaks, on loa väljastamise tingimuseks kodakondsusnõue.

16. TRANSPORDITEENUSED

 

A. Meretransport

 

a) rahvusvaheline reisijatevedu

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž).

b) rahvusvaheline kaubavedu

(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž)

EU: laeva meeskondadel kodakondsusnõue.

AT: enamiku tegevdirektorite suhtes kehtib kodakondsusnõue.

D. Maanteetransport

 

a) reisijatevedu

(CPC 7121 ja CPC 7122)

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut.

DK, HR: juhtidel kodakondsus- ja elukohanõue.

BG, MT: kodakondsusnõue.

b) kaubavedu

(CPC 7123, v.a posti- ja kullerpostisaadetiste vedu enda tarbeks) (13).

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut.

BG, MT: kodakondsusnõue.

HR: juhtidel kodakondsus- ja elukohanõue.

E. Kaupade (v.a kütus) (14) torutransport

(CPC 7139)

AT: tegevjuhtidel kodakondsusnõue.

17. TRANSPORDI ABITEENUSED (15)

 

A. Meretranspordi abiteenused

a) mereveose käitlemise teenused

b) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

c) tollivormistusteenused

d) konteinerjaama- ja depooteenused

e) mereagentuuriteenused

AT: enamiku tegevdirektorite suhtes kehtib kodakondsusnõue.

BG, MT: kodakondsusnõue.

DK: tollivormistusteenuste puhul elukohanõue.

EL: tollivormistusteenuste puhul kodakondsusnõue.

IT: raccomandatario marittimo kutseala puhul elukohanõue.

f) meretranspordi ekspedeerimise teenused

g) laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7213)

h) puksiirteenused

(CPC 7214)

i) meretranspordi tugiteenused

(CPC 745 osa)

j) muud tugi- ja abiteenused (v.a toitlustamine)

(CPC 749 osa)

 

D. Maanteetranspordi abiteenused

d) kommertsveokite rent (koos juhiga)

(CPC 7124)

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut.

BG, MT: kodakondsusnõue.

F. Kaupade (v.a kütus) (16) torutranspordi abiteenused

a) torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis- ja laoteenused

(CPC 742 osa)

AT: tegevjuhtidel kodakondsusnõue.

19. ENERGIATEENUSED

 

A. Mäetööstusega seotud teenused

(CPC 883 (17))

SK: elukohanõue.

20. MUUD MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

 

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused

(CPC 9701)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

b) juuksuriteenused

(CPC 97021)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused

(CPC 97022)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused

(CPC 97029)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui seda pakutakse füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või taastusravi eesmärgil (18)

(CPC ver. 1.0. 97230)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.


(1)  Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.

(2)  Selleks et kolmanda riigi kodanike kvalifikatsioone tunnustataks kogu ühenduses, tuleb sõlmida vastastikuse tunnustamise kokkulepe, mille üle peeti läbirääkimisi artiklis 7.21 määratletud raamistiku raames.

(3)  Käesolev sektor ei hõlma töötleva tööstusega seotud nõustamisteenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.h.

(4)  Kirjastamine ja trükkimine tasu eest või lepingu alusel on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.p.

(5)  See hõlmab õigusabi-, esindus-, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusteenuseid ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid. Õigusteenuste osutamine on lubatud üksnes seoses rahvusvahelise avaliku õiguse, ELi õiguse ja iga jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima, ning õigusteenuse nagu mis tahes muu teenuse osutamise puhul kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavaid litsentsimisnõudeid ja -menetlusi. Advokaatide puhul, kes osutavad rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi õigusega seotud õigusteenuseid, võivad nendeks litsentsimisnõueteks ja -menetlusteks olla muu hulgas kohalike eetikanormide järgimine, päritoluriigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetuse kasutamiseks ei ole heakskiitu saadud), kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsealane aadress vastuvõtvas riigis. ELi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel ning Euroopa Liidu liikmesriigi õigusega seotud õigusteenuseid peab põhimõtteliselt osutama täieliku erialase väljaõppe saanud ja asjaomase liikmesriigi advokatuuri vastu võetud advokaat isiklikult või siis osutatakse kõnealuseid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes ühenduse pädevates asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab ELI ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes liikmesriigis on siiski lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu võetud, esindada tsiviilkohtumenetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil on õigus praktiseerida.

(6)  Ei hõlma maksuküsimustes osutatavaid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud punktis 6.A.a (õigusteenused).

(7)  Ravimite üldsusele tarnimise suhtes kehtivad samamoodi kui muude teenuste osutamise korral Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -menetlused. Üldiselt võivad kõnealust teenust osutada üksnes farmatseudid. Mõnes liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite tarnimine.

(8)  Asjaomane teenus on seotud kinnisvaraagendi kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.

(9)  Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 6.F.l.1–6.F.l.4. Kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutid, hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 6.B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused.

(10)  Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja on esitatud punktis 6.F.p.

(11)  Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.B ja 6.F.l.

Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 19.E ja 19.F.

(12)  Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud TRANSPORDI ABITEENUSTE all punktis 17.E.a (lendude maapealne teenindus).

(13)  CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 7.A. Posti- ja kulleriteenused.

(14)  Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.B.

(15)  Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.l.1–1.F.l.4.

(16)  Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 19.C.

(17)  Hõlmab järgmisi tasu või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: mäetööstusega seotud nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine, puuriterade teenused, terasraketis- ja toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, kalapüügi ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja puurimise juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine, tsementimine (surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine. Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist. Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaas (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENUSED.

(18)  Ravimassaažid ja soojendusraviteenused on esitatud punktides 6.A.h (meditsiini- ja hambaraviteenused) ja 6.A.j.2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute osutatud teenused ja tervishoiuteenused (13.A ja 13.C).


V LISA

ENAMSOODUSTUSREŽIIMI ERANDITE LOETELU

EUROOPA LIIT

Sektor või allsektor

Meetme kirjeldus, milles on märgitud selle vastuolu artiklitega 7.8 ja 7.14

Riigid, mille suhtes meedet kohaldatakse

Kavandatud kestus

Tingimused, millest tuleneb erandi tegemise vajadus

1. Kõik sektorid

Euroopa Liit jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist tulenevalt selliste majandusliku integratsiooni lepingute erisättest, mille osaline Euroopa Liit on ja mille kohaselt võib Euroopa Liit muuta mis tahes meedet üksnes niivõrd, et asjaomane muudatus ei vähenda meetme kooskõla, nagu see oli vahetult enne muutmist, kõnealustes majandusliku integratsiooni lepingutes seoses turulepääsu, võrdse kohtlemise ja enamsoodustusrežiimiga sätestatud kohustustega.

Kõik riigid.

Määramata.

Et kaitsta sillaklauslitest tulenevat erinevat kohtlemist.

2. Maanteetransport

Rumeenias on 3. veerus nimetatud riikides registreeritud sõidukitega kauba ja reisijate transportimise luba kooskõlas kehtivate või tulevaste kahepoolsete maanteelepingutega. Maanteekabotaaž on reserveeritud omamaistele registreeritud sõidukitele.

Austria, Albaania, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Küpros, Horvaatia, Taani, Šveits, Läti, Leedu, Prantsusmaa, Soome, Itaalia, Iraan, Saksamaa, Kreeka, Luksemburg, Suurbritannia, Norra, Madalmaad, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Slovakkia, Süüria, Sloveenia, Türgi, Ungari ja tulevikus võib-olla muud riigid.

Määramata.

Erandi tegemise vajadus on seotud maanteetransporditeenuste piiriülese osutamise piirkondlike iseärasustega.

3. Raudteetransport

reisijad ja last

Kehtivate või tulevaste lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reguleeritakse liiklusõigusi ja käitamistingimusi ning transporditeenuste osutamist Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia territooriumidel ning asjaomaste riikide vahel.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Et kaitsta raudteetranspordi infrastruktuuri terviklikkust ja keskkonda ning reguleerida liiklusõigusi Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia territooriumil ning asjaomaste riikide vahel.

4. Maanteetransport

reisijad ja last

Ühenduse ja/või Euroopa Liidu või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud ja rahvusvahelist maanteetransporti (sh kombineeritud maantee- ja raudteetransport) ning reisijatevedu käsitlevate kehtivate või tulevaste lepingute sätted, millega:

a)

reserveeritakse transporditeenuse osutamine lepinguosaliste vahel või läbi lepinguosaliste territooriumi kummagi lepinguosalise riigis registreeritud sõidukitele (1) või piiratakse seda selliste sõidukitega, või

b)

nähakse ette selliste sõidukite maksuvabastus.

Šveits, Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa riigid ning kõik Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmed, Albaania, Türgi, Liibanon, Iisrael, Süüria, Jordaania, Egiptus, Tuneesia, Alžeeria, Maroko, Iraan, Afganistan, Iraak ja Kuveit.

Määramata.

Erandi tegemise vajadus on seotud maanteetransporditeenuste piiriülese osutamise piirkondlike iseärasustega.

5. Maanteetransport

reisijad ja last

Kehtivate või tulevaste lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse või piiratakse transporditeenuste osutamist ning määratakse tegevustingimused, sh transiidiload ja/või soodusteemaksud seoses transporditeenustega, mida osutatakse Tšehhi Vabariiki, Tšehhi Vabariigis, läbi Tšehhi Vabariigi ja Tšehhi Vabariigist asjaomaste lepinguosaliste riikidesse.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Et kaitsta maanteetranspordi infrastruktuuri terviklikkust ja keskkonda ning reguleerida liiklusõigusi Tšehhi Vabariigi territooriumil ja asjaomaste riikide vahel.

6. Maanteetransport

reisijad ja last

Rahvusvahelist maanteetransporti (sh kombineeritud maantee- ja raudteetransport) käsitlevate kehtivate või tulevaste kahe- ja mitmepoolsete lepingute sätted, millega reserveeritakse kabotaaž Soomes.

Kõik riigid, kellega kehtivad kahe- või mitmepoolsed lepingud.

Määramata.

Maanteetranspordi piirkondlikud iseärasused.

7. Maanteetransport

reisijad ja last

Käibemaksuvabastus Austrias on piiratud rahvusvahelise reisijateveoteenusega, mida osutavad välisriikide ettevõtjad 3. veerus nimetatud riikides registreeritud mootorsõidukitega.

Endise Jugoslaavia riigi õigusjärglased riigid, Šveits ja endise NSVLi õigusjärglased riigid (v.a Balti riigid, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova ja Usbekistan).

Määramata.

Vastastikkus ja rahvusvahelise turismi arengu soodustamine.

8. Maanteetransport

reisijad ja last

Sõidukimaksuvabastus Austrias teatud tingimustel ja de facto vastastikkuse põhimõtte alusel; piiratud 3. veerus nimetatud riikides registreeritud sõidukitega.

Iisrael, Monaco, San Marino, Türgi, Vatikani Linnriik ja Ameerika Ühendriigid.

Määramata.

Vastastikkus ning rahvusvahelise turismi arengu ja/või rahvusvahelise kaubaveo soodustamine.

9. Maanteetransport

reisijad ja last

Kahepoolsete lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega nähakse ette transporditeenuste sätted ja määratakse tegevustingimused, kaasa arvatud kahepoolse transiidi ja muud transpordiload seoses transporditeenustega Leedu territooriumile, läbi Leedu territooriumi ja Leedu territooriumilt teiste asjaomaste lepinguosaliste territooriumidele, ning teemaksud ja -lõivud.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Et kaitsta transpordiinfrastruktuuri ja keskkonda ning reguleerida liiklusõigusi Leedu territooriumil ja asjaomaste riikide vahel.

10. Maanteetransport

reisijad ja last

Kehtivate või tulevaste lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse ja/või piiratakse asjaomaste transporditeenuste osutamist ning määratakse teenuste osutamise tingimused, sh transiidiload ja/või soodusteemaksud, Bulgaaria territooriumil või Bulgaaria piiri üleselt.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Transpordiinfrastruktuuri terviklikkuse ja keskkonna kaitse ning liiklusõiguste reguleerimine Bulgaaria territooriumil ja asjaomaste riikide vahel.

11. Kõik reisijate ja kauba transportimise teenused, v.a meretransport

Poola: vastastikkuse nõue seoses transporditeenuste osutamisega asjaomaste riikide teenuseosutajate poolt nende riikide territooriumidel, nende riikide territooriumidele ja läbi nende riikide territooriumide.

Kõik riigid.

Määramata.

Olemasolevate ja tulevaste vastastikuste transpordialase koostöö lepingute (või muude sarnaste lepingute) süsteem ning välisinvesteeringute edendamine ja kaitse, rakendades muu hulgas kahepoolselt kokkulepitud lubade süsteemist tulenevaid transpordikvoote.

12. Maanteetransport

reisijad ja last

Kehtivate või tulevaste lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse või piiratakse transporditeenuste osutamist ning määratakse tegevustingimused, sh transiidiload ja/või soodusteemaksud seoses transporditeenustega, mida osutatakse Slovakkiasse, Slovakkias, läbi Slovakkia ja Slovakkiast asjaomaste lepinguosaliste riikidesse.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Et kaitsta maanteetranspordi infrastruktuuri terviklikkust ja keskkonda ning reguleerida liiklusõigusi Slovakkia territooriumil ja asjaomaste riikide vahel.

13. Maanteetransport

veos (CPC 7123)

Hispaanias kaubandusliku kohaloleku vormistamise loa taotluse võib tagasi lükata selliste teenuseosutajate puhul, kelle päritoluriik ei võimalda Hispaania teenuseosutajatele tõhusat turulepääsu.

Kõik riigid.

Määramata.

Vajadus kaitsta Hispaania teenuseosutajate tõhusat turulepääsu ja võrdset kohtlemist.

14. Reisijate ja kauba maanteetransport

Kehtivate või tulevaste rahvusvahelist maanteetransporti käsitlevate lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse ja piiratakse transporditeenuste osutamist ning määratakse tegevustingimused, sh transiidiload ja/või soodusteemaksud seoses transporditeenustega, mida osutatakse Horvaatiasse, Horvaatias, läbi Horvaatia ja Horvaatiast asjaomaste lepinguosaliste riikidesse.

Kõik riigid, millega Horvaatial on kehtivad maanteetranspordi lepingud.

Määramata.

Erandi tegemise vajadus on seotud maanteetransporditeenuste piirkondlike iseärasustega ja vajadusega reguleerida liiklusõigusi Horvaatia territooriumil ja läbi Horvaatia territooriumi ning Horvaatia ja asjaomaste riikide vahel.

15. Õhutranspordi abiteenused

a) õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused, mille ajaks õhusõiduk liiklusest kõrvaldatakse;

b) õhutransporditeenuste müük ja turustamine;

c) arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenused ja

d) muud õhutranspordi abiteenused, näiteks lendude maapealne teenindus, õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga ja lennujaama haldamise teenused

Õigus vastu võtta või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist mis tahes kehtivate või pärast käesoleva lepingu jõustumist sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute kohaselt.

Kõik riigid.

Määramata.

Et kaitsta olemasolevaid ja tulevasi rahvusvahelisi lepinguid.

16. Arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenused ning õhutransporditeenuste müük ja turustamine

Määruse (EMÜ) nr 2299/89(mida on muudetud määrusega (EMÜ) nr 3089/93) artikkel 7, mille kohaselt arvutipõhise ettetellimissüsteemi tarnija või emaettevõtjate ja osalevate lennuettevõtjate kohustused ei kehti sellise riigi ettetellimissüsteemi tarnija või emaettevõtjate ja osalevate lennuettevõtjate suhtes, kus ELi ettetellimissüsteemi tarnijale või emaettevõtjatele ja osalevatele lennuettevõtjatele ei võimaldata nimetatud määrusega ette nähtud kohtlemisega võrdväärset kohtlemist.

Kõik riigid, kus asub arvutipõhise ettetellimissüsteemi tarnija või lennuettevõtjast emaettevõtja.

Määramata.

Erandi tegemise vajadus tuleneb arvutipõhise ettetellimissüsteemi toimimist käsitlevate mitmepoolselt kokkulepitud eeskirjade ebapiisavast arengust.

17. Veosekäitlemisteenused ning hoiustamis- ja ladustamisteenused mere- ja jõesadamates, sh konteinerite ja konteinerkaubaga seotud teenused

Bulgaaria annab õiguse osutada selliseid teenuseid vastastikkuse alusel ning asjaomaste riikidega sõlmitud kahepoolsete lepingute kohaselt.

Kõik riigid.

Määramata.

Sellise meetme rakendamisega püütakse tagada Bulgaaria sellist liiki teenuste osutajatele võrdne juurdepääs teiste riikide turgudele.

18. Siseveetransport

Siseveeteedele juurdepääsu käsitlevate kehtivate või tulevaste lepingute (sh Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped) alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse liiklusõigused asjaomastes riikides asuvatele ettevõtjatele, kes vastavad omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõuetele.

Šveits, Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa riigid ning kõik Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmed.

Määramata.

Erandid on teatavate riikide puhul vajalikud üksnes kuni majandusliku integratsiooni lepingu sõlmimise või täitmiseni.

Et reguleerida siseveeteede transpordivõimsust, võttes arvesse geograafilisi iseärasusi.

19. Siseveetransport

Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendusmäärused (2).

Šveits.

Määramata.

Et reguleerida siseveeteede transpordivõimsust, võttes arvesse geograafilisi iseärasusi.

20. Siseveetransport

reisijad ja last

Austrias:

a)

teatavad liiklusõigused on reserveeritud 3. veerus nimetatud riikide laevadele (omandisuhte suhtes kehtestatud kodakondsusnõue) ja

b)

tunnustatakse 3. veerus nimetatud riikide sertifikaate ja tegevuslube.

Endise Jugoslaavia riigi õigusjärglased riigid ja endise NSVLi õigusjärglased riigid.

Määramata; erandit kohaldatakse kehtivate ja uute meetmete suhtes.

Ajalooline areng ja piirkondlikud eriaspektid.

21. Siseveetransport

reisijad ja last

Kehtivate ja tulevaste lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega reserveeritakse juurdepääs Slovakkia siseveeteedele ja seal kohaldatavad liiklusõigused välisriikide ettevõtjatele.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Et kaitsta transpordiinfrastruktuuri terviklikkust ja keskkonda ning reguleerida liiklusõigusi Slovakkias.

22. Meretransport

Meetmed seoses laevaettevõtjate asutamise ja tegevusega, mis ei kuulu lisas 7-A nimetatud Korea võetud kohustuste alla.

Täpsustamata.

Määramata.

Rahvusvahelised lepingud üldiste kaubandussuhete raames.

23. Meretransport

kabotaaž

Soomes rakendatavad olemasolevad või tulevased vastastikused meetmed, millega vabastatakse kindlaks määratud teise riigi lipu alla registreeritud laevad üldisest keelust tegeleda Soomes kabotaažiga.

Kõik riigid.

Määramata.

Meretranspordi kabotaaži piirkondlik eripära.

24. Meretransport

Rootsi poolt kehtivate või tulevaste lepingute alusel rakendatavad vastastikused meetmed, millega vabastatakse 3. veerus nimetatud riigi lipu alla registreeritud laevad üldisest keelust tegeleda Rootsis kabotaažiga.

Kõik riigid, kellega kehtivad kahe- või mitmepoolsed lepingud.

Määramata.

Et reguleerida kabotaaži vastastikuste lepingute alusel.

25. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita, laevadega seotud (CPC 83103)

Laevade rentimine koos meeskonnaga

(CPC 7213, 7223)

Välisriigi laevade prahtimise suhtes Saksamaal elavate tarbijate poolt võidakse kohaldada vastastikkuse tingimust.

Kõik riigid.

Määramata.

Vajadus tagada Saksamaa teenuseosutajate tõhus turulepääs ja võrdne kohtlemine.

26. Kalandus

Euroopa Liit jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist kalandust käsitlevate rahvusvaheliste kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel, mis kehtivad või mis sõlmitakse pärast käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

Kõik riigid.

Määramata.

Et kaitsta kehtivaid ja tulevasi rahvusvahelisi kahe- ja mitmepoolseid lepinguid.

27. Kalapüük ja kalapüügiga seotud teenused

Selliste riikide, kellega Poolal on soodsad kalapüügialased suhted, teenuste ja teenuseosutajate sooduskohtlemine asjaomaste riikide kalapüügi valdkonna jurisdiktsiooni raames vastavalt rahvusvahelistele kaitsetavadele ja -põhimõtetele või kalanduskokkulepetele, eelkõige Läänemere vesikonnas.

Kõik riigid.

Määramata.

Tavadel ning kehtivatel ja tulevastel lepingutel põhinev koostöö kalapüügi ja kalavarude kaitse valdkonnas eelkõige Läänemere vesikonnas.

28. Õigusteenused

Välisriikide advokaadid võivad tegutseda advokaadina Leedu kohtus üksnes vastavalt kahepoolsetele õigusabilepingutele.

Kõik riigid, kellega lepingud kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Vajadus tagada suutlikkus kontrollida õiguspärasust ja vastutust.

29. Õigusteenused

Bulgaarias võib äriühingute asutamisel ja käitamisel ning teenuste osutamisel võimaldada täiesti võrdset kohtlemist üksnes 3. veerus nimetatud riikides asutatud äriühingutele ja kõnealuste riikide kodanikele.

Riigid, kellega on lepitud või lepitakse kokku sooduskorra kohaldamine.

Määramata.

Rahvusvaheliste lepingute kohased kohustused.

30. Tervishoiuteenused

Selliste raviteenuste, mida Küprosel ei pakuta, osutamine Küprose kodanikele valitud riikides, kellega on sõlmitud või sõlmitakse tulevikus kahepoolsed lepingud.

Kõik riigid, kellega on soovitav teha meditsiinialast koostööd.

Määramata.

Meede on vajalik uute kahepoolsete lepingute olemasolu tõttu või nende võimaliku sõlmimise tõttu tulevikus Küprose ja selliste kolmandate riikide vahel, kelle geograafilises läheduses Küpros asub või kellega tal on muid erilisi seoseid.

31. Meditsiini- ja hambaraviteenused

Selliste riiklike ravikindlustusteenuste ning toetus- ja hüvituskavade ja -programmide kasutamist, mis katavad Bulgaaria territooriumil välisriikide kodanikele osutatud meditsiini- ja hambaraviteenuste maksumuse ja nendega seotud kulud, võimaldatakse vastastikkuse põhimõtte alusel kahepoolsete lepingute raames.

Riigid, kellega sellised kahepoolsed lepingud on sõlmitud või sõlmitakse.

Määramata.

Rahvusvaheliste lepingute kohased kohustused.

32. Riiklikud sotsiaalkindlustusteenused

Küprose ja teatavate riikide vahel sõlmitud kahepoolsete sotsiaalkindlustuslepingute sätted.

Austraalia, Egiptus, Kanada, Quebeci provints ja mis tahes riik, kellega võidakse tulevikus sõlmida leping.

Määramata.

Et võimaldada inimestel, kes kuuluvad või hakkavad kuuluma lepinguosaliste sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kohaldamisalasse, säilitada ühest riigist teise liikudes oma sotsiaalkindlustusõigused või võimaldada neil selliseid õigusi saada.

Kõnealused lepingud, milles on muu hulgas hüvitise saamise õiguse tagamise eesmärgil sätestatud lepinguosaliste riikides kindlustusperioodide või viibeaja liitmine, on sõlmitud Küprose ja selliste riikide vahel, kuhu või kust toimub tööjõu liikumine.

33. Kirjastamine

(CPC 88442 osa)

Välisriigi isikute osaluse suhtes Itaalia äriühingutes, mis moodustab üle 49 % äriühingu kapitalist ja hääletusõigustest, kohaldatakse vastastikkuse tingimust.

Kõik riigid.

Määramata.

Vajadus tagada Itaalia teenuseosutajatele tõhus turulepääs ja võrdne kohtlemine.

34. Uudisteagentuuride teenused

(CPC 962 osa)

Välisriigi isikute osaluse suhtes prantsuskeelseid trükiseid kirjastavates Prantsusmaa äriühingutes, mis moodustab üle 20 % äriühingu kapitalist ja hääletusõigustest, kohaldatakse vastastikkuse tingimust.

Kõik riigid.

Määramata.

Vajadus tagada Prantsusmaa teenuseosutajatele tõhus turulepääs ja võrdne kohtlemine.

35. Meediaagentuuride teenused

(CPC 962 osa)

Turulepääs Prantsusmaal. Kohaldatakse vastastikkuse tingimust.

Kõik riigid.

Määramata.

Vajadus tagada Prantsusmaa teenuseosutajatele tõhus turulepääs ja võrdne kohtlemine.

36. Maa ostmine

Leedu Vabariigi põhiseaduse kohaselt on kohalikel omavalitsustel, muudel siseriiklikel üksustel ning 3. veerus nimetatud riikidest pärinevatel välisriigi üksustel, mis tegelevad Leedus põhiseadusega kindlaks määratud majandustegevusaladega kooskõlas Euroopa ja muu integratsiooni kriteeriumidega, mille elluviimisega on Leedu algust teinud, lubatud omandada mittepõllumajanduslikku maad, mis on vajalik nende otseseks tegevuseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kasutamiseks. Maatükkide omandamise menetlus, tingimused ja piirangud kehtestatakse põhiseadusega.

Kõik põhiseadusega määratud riigid: OECD liikmesriigid (3), NATO liikmesriigid ja ELi assotsieerunud riigid.

Määramata.

Soov luua soodsamad tingimused suuremaks majanduslikuks koostööks Leedu ja asjaomaste riikide vahel.

37. Giiditeenused

Leedus võivad välisriikidest pärit giidid osutada giiditeenuseid üksnes vastastikkuse põhimõtte alusel ja vastavalt giiditeenuste osutamist käsitlevatele kahepoolsetele kokkulepetele (lepingutele).

Kõik riigid, kellega kokkulepped (lepingud) kehtivad või hakkavad kehtima.

Määramata.

Kultuurilise identiteedi kaitse ja edendamine.

38. Kinnisvara

Horvaatias kehtib välisriigi isikute suhtes vastastikkuse nõue ja nõutav on välisministri luba, välja arvatud endise Jugoslaavia vabariikidest pärit sisserändajad ja nende alanejad sugulased, kellel puudub kodakondsus ja kelle puhul on nõutav sisserändeministeeriumi luba.

Kõik riigid.

Ajutine

Poliitilised kaalutlused ja maksebilansiga seotud põhjused.

39. Kõik sektorid

Küpros:

3. veerus nimetatud riikide puhul turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangutest loobumine kaubandusliku kohaloleku, sh kapitali liikumise valdkonnas.

EFTA riigid

Määramata.

Kaubandusliku kohaloleku järkjärguline liberaliseerimine. Ettevalmistamisel on kahepoolsed lepingud mõne EFTA riigiga seoses investeeringute vastastikuse kaitse ja edendamisega.

40. Kõik sektorid

Taani, Rootsi ja Soome rakendatavad meetmed, millega püütakse edendada Põhjamaade koostööd, nagu:

a)

rahaline toetus teadus- ja arendusprojektidele (Põhjamaade Tööstusfond);

b)

rahvusvaheliste projektide teostatavusuuringute rahastamine (Põhjamaade Projektifond) ja

c)

rahaline abi keskkonnatehnoloogiat kasutavatele äriühingutele (4) (Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon).

Island ja Norra.

Määramata.

Et säilitada ja arendada Põhjamaade koostööd.

41. Kõik sektorid

Poola:

kaubandusliku kohaloleku mõisted, mis ületavad lisas 7-A Poola suhtes nimetatud piiranguid ja mis on esitatud järgmistes lepingutes:

a)

kaubandus- ja merenduslepingud;

b)

äri- ja majandussuhteid käsitlevad lepingud ning

c)

välisinvesteeringute edendamise ja kaitse lepingud.

Kõik riigid.

Määramata.

Kehtivate ja tulevaste lepingute vastastikkuse põhimõtet käsitlevad sätted.

42. Kõik sektorid

Poola on nõus selliste investori ja riigi vaheliste investeeringutealaste vaidluste puhul kohustusliku vahekohtumenetlusega, mille on esitanud selliste riikide teenuseosutajad või mis on esitatud selliste riikide teenuseosutajatega seoses, kellega Poola on sõlminud või sõlmib lepingud, millega nähakse ette kõnealune menetlus.

Kõik riigid.

Määramata.

Välisinvesteeringute edendamine ja kaitse.

43. Kõik sektorid

Välisriigi füüsilistele ja juriidilistele isikutele antakse Itaalias kinnisvara ostmiseks luba vastastikkuse põhimõtte alusel.

Kõik riigid.

Määramata.

Vastastikkuse nõue on vajalik, et tagada itaallaste võrdne kohtlemine teistes riikides.

44. Kõik sektorid

Kodakondsusnõudest loobumine 3. veerus nimetatud riikidest teenuseid osutavate füüsiliste isikute poolt teatavate tegevuste ja kutsealadega tegelemiseks Portugalis.

Riigid, kus ametlik keel on portugali keel (Angola, Brasiilia, Roheneemesaared, Guinea-Bissau, Mosambiik ning São Tomé ja Príncipe).

Määramata.

See meede kajastab Portugali ja asjaomaste riikide vahelisi ajaloolisi sidemeid.

45. Kõik sektorid

Teatavate Euroopa Liidu liikmesriikide (5) ja asjaomaste riikide vaheliste kehtivate või tulevaste kahepoolsete lepingute alusel rakendatavad meetmed, millega nähakse ette füüsiliste ja juriidiliste isikute asutamisõigus.

San Marino, Monaco, Andorra ja Vatikani Linnriik.

Määramata.

Geograafiline asukoht ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja asjaomaste riikide vahelised ajaloolised, majanduslikud ja kultuurisidemed.


KOREA

Sektor või allsektor

Meetme kirjeldus, milles on märgitud selle vastuolu enamsoodustusrežiimiga

1. Kõik sektorid

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist selliste rahvusvaheliste lepingute alusel, mis sõlmitakse pärast käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva ja milles käsitletakse:

a)

kalandust või

b)

merendusküsimusi, sh päästmist.

2. Kõik sektorid

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist tulenevalt selliste majandusliku integratsiooni lepingute erisättest, mille osaline Korea on ja mille kohaselt võib Korea muuta mis tahes meedet üksnes niivõrd, et asjaomane muudatus ei vähenda meetme kooskõla, nagu see oli vahetult enne muutmist, kõnealustes majandusliku integratsiooni lepingutes seoses turulepääsu, võrdse kohtlemise ja enamsoodustusrežiimiga sätestatud kohustustega.

3. Õhutranspordi abiteenused

a) õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused, mille ajaks õhusõiduk liiklusest kõrvaldatakse;

b) õhutransporditeenuste müük ja turustamine;

c) arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenused ja

d) muud õhutranspordi abiteenused, näiteks lendude maapealne teenindus, õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga ja lennujaama haldamise teenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist selliste õhutranspordi abiteenuseid käsitlevate rahvusvaheliste lepingute alusel, mis sõlmitakse pärast käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

4. Ebasoodsas olukorras olevad rühmad

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega antakse õigusi või soodustusi sotsiaalselt või majanduslikult ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, näiteks puuetega inimestele, riigi ees olulisi teeneid omavatele isikutele ja rahvusvähemustele.

5. Sotsiaalteenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses korrakaitse- ja korrektsiooniteenuste osutamisega ning järgmiste teenuste osutamisega niivõrd, kuivõrd need on avalik-õiguslikel eesmärkidel kehtestatud või rakendatavad sotsiaalteenused: sissetulekute kaitse või kindlustus, sotsiaalne turvalisus või sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne, avalik-õiguslik koolitus, tervishoid ja lastehoid.

6. Sideteenused

ringhäälinguteenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist vastastikkuse meetmete rakendamise või selliste rahvusvaheliste lepingute tõttu, milles käsitletakse raadiosagedusspektri jagamist, millega tagatakse turulepääs, või võrdne kohtlemine seoses ühesuunalise satelliitülekandega otse koju ja otsese ringhäälingusatelliidi televisiooniteenuste ning digitaalsete audioteenustega.

7. Transporditeenused

raudteetransport

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse riikide erinevat kohtlemist selliste raudteetransporti käsitlevate rahvusvaheliste lepingute alusel, mis sõlmitakse pärast käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

8. Transporditeenused

reisijate maanteetransport

(taksoteenused ja regulaarsed reisijate maanteetranspordi teenused)

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses taksoteenuste ja regulaarsete reisijate maanteetranspordi teenustega.

9. Transporditeenused

maanteekaubaveo teenused

(v.a kulleriteenustega seotud maanteetranspordi teenused)

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses maanteekaubaveo teenustega, v.a rahvusvaheliste veoettevõtjate osutatavad konteinerveose maanteetranspordi teenused (v.a kabotaaž) ja kulleriteenustega seotud maanteetranspordi teenused.

10. Transporditeenused

siseveetranspordi teenused ja kosmosetranspordi teenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses siseveetranspordi teenuste ja kosmosetranspordi teenustega.

11. Haridusteenused

eel-, esimese taseme, teise taseme, kolmanda taseme ja muu haridus

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses eel-, esimese ja teise taseme hariduse, tervishoiu- ja meditsiinialase kolmanda taseme hariduse, tulevaste eel-, alg- ja keskastme õpetajate kolmanda taseme hariduse, õigusalase kõrghariduse, kõigil haridustasandeil (v.a täiskasvanuharidusteenused, kui selliste teenustega ei anta ainepunkte, diplomeid või teaduskraade) kaugõppe ning muude haridusteenustega.

Käesolevat sätet ei kohaldata välismaalaste haridusalase testimise korraldamise suhtes. Selguse huvides tuleb märkida, et ükski käesoleva lepingu säte ei mõjuta Korea õigust valida ja kohaldada haridusalaseid teste või reguleerida koolide õppekavu vastavalt riigi hariduspoliitikale.

12. Sotsiaalteenused

tervishoiuteenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses tervishoiuteenustega.

Käesolevat sätet ei kohaldata soodusmeetmete suhtes, mis on sätestatud vabamajandustsoonide määramise ja haldamise seaduses (seadus nr 9216, 26. detsember 2008) ning Cheju autonoomse provintsi rajamise ja vaba rahvusvahelise linna asutamise eriseaduses (seadus nr 9526, 25. märts 2009) seoses meditsiiniasutuste, apteekide ja muude sarnaste asutuste rajamise ning meditsiinialaste kaugteenuste osutamisega kõnealustes seadustes kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades.

13. Meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused

kinofilmide edendamis-, reklaami- või tootmisjärgsed teenused

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses kinofilmide edendamis-, reklaami- või tootmisjärgsete teenustega.

14. Transporditeenused

reisijate meretransport ja merekabotaaž

Korea jätab endale õiguse võtta vastu või rakendada mis tahes meedet, millega võimaldatakse teiste riikide isikute erinevat kohtlemist seoses rahvusvaheliste reisijate meretransporditeenuste osutamise, merekabotaaži ning Korea laevade käitamisega, sh järgmised meetmed.

Rahvusvahelisi reisijate meretransporditeenuseid osutav isik peab saama loa maa-, transpordi- ja merendusministrilt ning loa väljastamisel kohaldatakse majandusvajaduste testi.

Merekabotaaž on reserveeritud Korea laevadele. Merekabotaaž hõlmab meretransporti Korea poolsaarel ja selle lähedastel saartel asuvate sadamate vahel. Korea laev on:

a)

laev, mis on Korea valitsuse, riigiettevõtte või maa-, transpordi- ja merendusministeeriumi haldusalas oleva asutuse omanduses;

b)

laev, mis on Korea kodaniku omanduses;

c)

laev, mis on Korea äriseadustiku kohaselt asutatud ettevõtte omanduses;

laev, mis on sellise välisriigi seaduste kohaselt asutatud ettevõtte omanduses, mille peakontor asub Koreas ja mille dae-pyo-ja (nt tegevjuht, president või muu sarnane juhtivtöötaja) on Korea kodanik. Juhul kui ettevõttel on mitu dae-pyo-ja'd, peavad nad kõik olema Korea kodanikud.


(1)  Austria puhul hõlmab liiklusõigustega seotud erand enamsoodustusrežiimi suhtes kõiki riike, kellega on sõlmitud või soovitakse sõlmida maanteetransporti käsitlevad kahepoolsed lepingud või muud maanteetranspordiga seotud kokkulepped.

(2)  Selle enamsoodustusrežiimi vabastuse alla kuuluvad järgmised Euroopa Liidu liikmesriigid: Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik.

(3)  Tingimusel et need riigid olid OECD ja NATO liikmed enne 20. juunit 1996.

(4)  Kohaldatakse Ida-Euroopa riikide suhtes, mis teevad koostööd ühe või mitme Põhjamaade äriühinguga.

(5)  Hõlmatud on järgmised liikmesriigid: Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik.


Parandused

14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/177


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EÜ) nr 421/2014 (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 129, 30. aprill 2014 )

Leheküljel 3 artikli 1 punktis 1 artikli 28a lõike 2 kolmandas taandes

asendatakse

„1. augustiks 2014.”

järgmisega:

„1. september 2014.”


14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/178


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 422/2014 (millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 129, 30. aprill 2014 )

Leheküljel 7 artikli 3 tabeli Ühendkuningriigi rea viiendas veerus „Töötasu”

asendatakse

„120,8”

järgmisega:

„128,0”.