ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 129

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
30. aprill 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 421/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 422/2014, 16. aprill 2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

5

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 423/2014, 16. aprill 2014, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

12

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 421/2014,

16. aprill 2014,

millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Lennundussektor on oma olemuselt väga rahvusvaheline. Üldine lähenemisviis rahvusvahelise lennunduse heitkoguste käsitlemiseks pakub parimaid võimalusi, et tagada jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis.

(2)

Euroopa Liit püüab tagada tulevase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et võtta kontrolli alla lennundusest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused, ning enne kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva meetmega liidu lennuväljadelt väljuvate ja sinna saabuvate lendude heite mõju kliimamuutusele. Selleks et need eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist ega oleks omavahel vastuolus, on asjakohane võtta arvesse olukorra arengut ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles on esitatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi „ICAO”) poliitika ja keskkonnakaitse tavade konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu 4. oktoobril 2013. aastal ICAO assamblee 38. istungjärgul.

(3)

Sellest tulenevalt on 2013. aastal toimunud ICAO assamblee 38. istungjärgul saavutatud edasimineku tempo säilitamiseks ja 2016. aastal toimuva 39. istungjärgu edusammude toetamiseks soovitav ajutiselt lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ (3) esitatud nõuded kuni 31. detsembrini 2016 täidetuks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP”) asuvate riikide lennuväljadelväljuvate ja sinna suunduvate lendude puhul. Niimoodi rõhutab liit asjaolu, et õiguslikke nõudeid võib kohaldada EMP riikides asuvatelt lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendude suhtes samamoodi, nagu saab õiguslikke nõudeid kohaldada kõnealuste lennuväljade vahelistest lendudest tulenevatele heitkogustele. Et tagada käesoleva erandi kohaldamisel õiguskindlus, tuleks EMP riikides asuvate lennuväljade ja liiduga 2013. aastal ühinenud riikides asuvate lennuväljade vahelisi lende käsitada EMP riikide vaheliste lendudena.

(4)

Tasub meenutada, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt otsustavad liikmesriigid selle üle, kuidas kasutada saastekvootide enampakkumisest saadud tulu. Seda tulu või selle tulu rahalise väärtusega samaväärset summat tuleks kasutada võitlemiseks kliimamuutusega liidus ja kolmandates riikides, muu hulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks liidus ja kolmandates riikides, eriti arengumaades, leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks, eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, heitkoguste vähendamiseks vähe heitgaase eraldava transpordi kasutamise abil ning liidu süsteemi haldamise kulude katmiseks. Enampakkumise tulude või nende tulude rahalise väärtusega samaväärse summaga tuleks rahastada ka osamakseid ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi ning meetmeid metsade hävitamise ärahoidmiseks. Vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ on saastekvootide enampakkumisel müümisest saadud tulu läbipaistev kasutamine liidu kohustuste tähtsaim alus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013 (4) kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile aruande saatekvootide enampakkumisel müümisest saadud tulu kasutamise kohta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud erandite puhul võetakse arvesse tulemusi, mida on saavutatud kolmandate riikidega kahe- ja mitmepoolsel suhtlemisel, mida komisjon jätkab liidu nimel ka edaspidi, et edendada turupõhiste mehhanismide kasutamist lennunduse heitkoguste vähendamiseks.

(6)

Tasub meenutada, et direktiivis 2003/87/EÜ on ette nähtud võimalus võtta meetmeid selle direktiivi I lisas nimetatud lennutegevuste muutmiseks, kui kolmas riik võtab meetmeid lennunduse mõju vähendamiseks kliimamuutusele.

(7)

Kõik lennunduslepingute läbirääkimised kolmandate riikidega peaks olema suunatud sellele, et kaitsta liidu võimalust võtta paindlikult keskkonnameetmeid, sealhulgas lennunduse kliimamuutuste mõju leevendamiseks.

(8)

Konkurentsimoonutuste vältimiseks on oluline, et samal liinil tehtavaid lende koheldaks ühtmoodi.

(9)

Et edaspidi vältida ebaproportsionaalset halduskoormust kõige väiksematele õhusõidukikäitajatele, tuleks lisada direktiivi 2003/87/EÜ I lisasse ajutine erand. Muud kui kommertslende käitavad õhusõidukikäitajad, kelle aastane heide on alla 1 000 tonni CO2, tuleks seepärast selle direktiivi reguleerimisalast alates 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020 välja jätta.

(10)

Asjakohane oleks võimaldada väikeseid heitkoguseid tekitavate õhusõidukite käitajatel kasutada mõnda muud lähenemisviisi oma heitkoguste tõendamiseks, et edaspidi vähendada nende halduskoormust. Liikmesriikidel peaks olema võimalik rakendada lihtsustamismeetmeid, mille puhul võetakse eelkõige arvesse nende muude kui kommertslende käitavate õhusõidukikäitajate vajadusi, kes on väikeseid heitkoguseid tekitavate õhusõidukite käitajad.

(11)

Erilist tähelepanu tuleks pöörata liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks esilekerkivate juurdepääsu ja konkurentsivõimega seotud probleemide leevendamisele või koguni nende vältimisele. Seda silmas pidades tuleks lennud äärepoolseima piirkonna, Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 349 tähenduses, lennuvälja ja EMP muu piirkonna lennuvälja vahel hõlmata käesoleva määrusega kehtestatud erandiga.

(12)

Selleks et tagada õiguskindlus õhusõidukikäitajatele ja liikmesriikide asutustele, on asjakohane lubada seda, et 2013. aasta lubatud heitkoguse ühikuid võib tagastada ja heitkogustest võib aru anda kuni 2015. aastani.

(13)

Selle erandi kohaldamiseks on oluline meelde tuletada, et õhusõidukikäitajatele lennunduse saastekvootide eraldamise ja väljaandmise meetodid on samad, mis on kehtestatud direktiiviga 2003/87/EÜ, st arvutuse aluseks on tõendatud tonnkilomeetrite andmed ja kõnealuses direktiivis nimetatud ajavahemikud.

(14)

Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed ja arvestades selle tulemusi, peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule täieliku aruande. Selles aruandes peaks komisjon muu hulgas kaaluma kõiki võimalusi, kuidas hõlmata lennutegevustest tulenevaid heitkoguseid, ning tegema vajaduse korral kiiresti ettepaneku, et võtta meetmeid selle tagamiseks, et oleks võimalik arvesse võtta rahvusvahelisi arengutendentse ja käsitleda kõiki erandite tegemise küsimusi. Komisjon peaks lähema vaatluse alla võtma ka Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi „HKS”) keskkonnatõhususe ning sellega seoses lennundussektori konkreetse panuse, sealhulgas meetmed, millega tagada parem vastavus eeskirjadele, mida kohaldatakse vastavalt lennutegevuste ja paiksete käitiste suhtes.

(15)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, milleks on kehtestada 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2016 ajutine erand seoses väljaspool EMP asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude saastekvootide seire, aruandluse ja tagastamisega, kergendada halduskoormust ja lihtsustada süsteemi haldamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda käesoleva määruse ulatuse ja mõju tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(16)

Oluline on tagada õhusõidukikäitajate ja riiklike asutuste jaoks õiguskindlus tagastamistähtpäevaga seoses, milleks on direktiivis 2003/87/EÜ osutatud 30. aprill 2014. aastal. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast.

(17)

Direktiivi 2003/87/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/87/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 28a

Erandid, mida kohaldatakse enne seda, kui aastaks 2020 rakendatakse rahvusvaheline kokkulepe ühe üleilmse turupõhise meetme kohaldamise kohta

1.   Erandina artikli 12 lõikest 2a, artikli 14 lõikest 3 ja artiklist 16 peavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuks ega võta meetmeid õhusõidukikäitajate vastu järgmistel juhtudel:

a)

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP”) asuvate riikide lennuväljadele igal kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2016 suunduvate või sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

b)

äärepoolseima piirkonna, Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 349 tähenduses, lennuvälja ja EMP muu piirkonna lennuvälja vahel igal kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2016 toimuvate lendude kõik heitkogused;

c)

EMP riikide lennuväljade vaheliste lendude 2013. aasta tõendatud heitkogustele vastavate saastekvootide tagastamine 30. aprilliks 2015, mitte 30. aprilliks 2014, ja 2013. aasta tõendatud heitkogustest aru andmine 31. märtsiks 2015. aastal, mitte 31. märtsiks 2014.

Artiklite 11a, 12 ja 14 kohaldamisel käsitatakse muude kui esimeses lõigus osutatud lendude tõendatud heitkoguseid õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogustena.

2.   Erandina artikli 3e lõikest 5 ja artiklist 3f antakse õhusõidukikäitajale, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b osutatud erandeid, tasuta saastekvoote arvul, mida vähendatakse proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd vähendatakse kõnealustes punktides ette nähtud tagastamiskohustust.

Erandina artikli 3f lõikest 8 tühistatakse saastekvoodid, mille eraldamisel ei ole kohaldatud käesoleva lõike esimest lõiku.

Liikmesriigid avaldavad ajavahemikul 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2016 igale õhusõidukikäitajale eraldatud tasuta saastekvootide arvu hiljemalt 1. augustiks 2014.

3.   Erandina artiklist 3d müüvad liikmesriigid enampakkumisel lennutegevusele eraldatud saastekvoote arvul, mida vähendatakse proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd vähendatakse väljaantavate saastekvootide koguarvu.

4.   Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse iga liikmesriigi poolt ajavahemikul 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2016 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu nii, et see oleks kooskõlas talle omistatud lennunduse heitkoguste nende lendude osakaaluga, mille suhtes ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkte a ja b.

5.   Erandina artiklist 3g ei nõuta õhusõidukikäitajatelt, et nad esitaksid seirekavad, milles nähakse ette meetmed heitkoguste seireks ja nendest aruandmiseks seoses lendudega, mille suhtes kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b sätestatud erandeid.

6.   Kui õhusõidukikäitaja iga-aastane koguheide on alla 25 000 tonni CO2, käsitatakse erandina artiklitest 3g, 12, 15 ja 18a seda heidet tõendatud heitkogusena, kui see on määratud väikeseid heitkoguseid tekitavate õhusõidukite käitajatele ette nähtud vahendiga, mis on heaks kiidetud komisjoni määrusega (EL) nr 606/2010 (5) ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Liikmesriigid võivad kommertslende käitava õhusõidukikäitaja suhtes rakendada lihtsustatud korda, kui see menetlus tagab vähemalt samasuguse täpsuse kui väikeseid heitkoguseid tekitavate õhusõidukite käitajatele ette nähtud vahend.

7.   Käesoleva artikli kohaldamisel käsitatakse EMP riikides asuvate lennuväljade ja liiduga 2013. aastal ühinenud riikide vahelisi lende EMP riikides asuvate lennuväljade vaheliste lendudena.

8.   Komisjon teavitab korrapäraselt ja vähemalt kord aastas Euroopa Parlamenti ja nõukogu edusammudest Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) läbirääkimistel, aga ka oma pingutustest edendada turupõhiste mehhanismide rahvusvahelist tunnustamist kolmandate riikide seas. Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande meetmete kohta, millega alates 2020. aastast rakendada rahvusvahelist kokkulepet turupõhise meetme kohta, mis mittediskrimineerival moel vähendab lennunduse kasvuhoonegaaside heidet, see aruanne sisaldab ka tulu kasutamist käsitlevat teavet, mille liikmesriigid on esitanud vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 artiklile 17.

Oma aruandes komisjon käsitleb ja asjakohasel juhul teeb ettepanekuid lähtuvalt sellest, millised on olnud suundumused seoses sobivate võimalustega hõlmata pärast 1. jaanuari 2017. aastal väljaspool EMPd asuvate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt saabuvate lendudega seotud heitkogused. Komisjon käsitleb aruandes ka lahendusi muudele küsimustele, mis võivad tekkida käesoleva artikli lõigete 1–4 rakendamisel, säilitades samal ajal kõikide samal lennuliinil tegutsevate õhusõidukikäitlejate võrdse kohtlemise.

(5)  Komisjoni 9. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 606/2010, milles käsitletakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt teatavate väikeste saasteallikate hulka kuuluvate õhusõidukite käitajate kütusetarbimise hindamiseks välja töötatud lihtsustatud vahendi heakskiitmist (ELT L 175, 10.7.2010, lk 25).”"

2)

I lisas paikneva tabeli tegevusala veergu lisatakse pealkirja „Lennundus” alla punkti j järele järgmine punkt:

„k)

1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020 lende, mis kuuluksid tegevusala alla vaid käesoleva punkti osas ja mida sooritab muu kui kommertslende käitav õhusõidukikäitaja, kelle lendude iga-aastane koguheide on alla 1 000 tonni CO2”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 30. aprillist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. aprill 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  Arvamus võeti vastu 22. jaanuaril 2014 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).


30.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 422/2014,

16. aprill 2014,

millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli, eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju („personalieeskirjad”) ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi („muude teenistujate teenistustingimused”), mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti personalieeskirjade XI lisa artiklit 10,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust (2),

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (4)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Kohus („Euroopa Kohus”) selgitas kohtuasjas C-63/12: komisjon vs. nõukogu tehtud otsuses, et institutsioonid on igal aastal kohustatud otsustama töötasude kohandamise üle, tehes kas „matemaatilise” kohanduse personalieeskirjade XI lisa artiklis 3 ette nähtud meetodi kohaselt või kaldudes vastavalt personalieeskirjade XI lisa artiklile 10 sellest „matemaatilisest” arvutamisest kõrvale.

(2)

Personalieeskirjade, nagu neid on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1023/2013, (5) XIII lisa artikli 19 eesmärk on võimaldada võtta institutsioonidel meetmeid, mis on vajalikud selleks, et lahendada töötasude ja pensionide 2011. ja 2012. aasta kohandamist käsitlevad vaidlused kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega, võttes nõuetekohaselt arvesse töötajate õiguspäraseid ootusi, et institutsioonid teevad igal aastal otsuse nende töötasude ja pensionide kohandamise kohta.

(3)

Selleks et täita Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-63/12 tehtud otsust, peab komisjon juhul, kui nõukogu väidab, et liidu majanduslik ja sotsiaalne olukord on tõsiselt ja äkiliselt halvenenud, esitama ettepaneku Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 336 sätestatud korras, et kaasata Euroopa Parlament seadusandlikku protsessi. Nõukogu leidis 4. novembril 2011, et liidus valitsev finants- ja majanduskriis, mis on enamikus liikmesriikides põhjustanud märkimisväärseid eelarvekohandusi, kujutab endast majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõsist ja äkilist halvenemist liidus. Seetõttu taotles nõukogu kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 241 komisjonilt, et viimane rakendaks personalieeskirjade XI lisa artiklit 10 ja esitaks asjakohase ettepaneku töötasude kohandamiseks.

(4)

Euroopa Kohus kinnitas, et erandiklausli alusel on Euroopa Parlamendil ja nõukogul töötasude ja pensionide kohandamise küsimuses ulatuslik kaalutlusõigus. Ajavahemikku 1. juuli 2010 kuni 31. detsember 2011 hõlmavad andmed majandusliku ja sotsiaalse olukorra kohta, näiteks 2011. aasta sügisel mitmeid liikmesriike mõjutanud finants- ja majanduskriis, mis põhjustas majandusliku ja sotsiaalse olukorra kohest halvenemist liidus ja tõi kaasa suured makromajanduslikud kohandused, kõrge töötuse määra ning riigieelarve puudujäägi ja riigivõla kõrge taseme liidus, muudab asjakohaseks selle, et kehtestada Belgias ja Luxembourgis 2011. aasta töötasude ja pensionide kohandamise määraks 0 %. Selline kohandamine on osa üldisest lähenemisviisist 2011. ja 2012. aasta töötasude ja pensionide kohandamist käsitlevate vaidluste lahendamiseks ning näeb samuti ette 0,8 % suuruse kohandamise 2012. aasta puhul.

(5)

Sellest tuleneb, et viie aasta jooksul (2010–2014) on Euroopa Liidu ametnike töötasude ja pensionide kohandamine järgmine: 2010. aastal oli personalieeskirjade XI lisa artiklis 3 sätestatud meetodi kohaldamise tulemuseks 0,1 % suurune kohandamine. Aastate 2011 ja 2012 puhul oli 2011. ja 2012. aasta töötasude ja pensionide kohandamist käsitlevate vaidluste lahendamiseks võetud üldise lähenemisviisi tulemuseks kohandamine vastavalt 0 % ja 0,8 %. Lisaks otsustati personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste reformi käsitleva poliitilise kokkuleppe raames külmutada 2013. ja 2014. aastal töötasud ja pensionid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 asendatakse personalieeskirjade artikli 63 teises lõigus kuupäev „1. juuli 2010” kuupäevaga „1. juuli 2011”.

Artikkel 2

Alates 1. juulist 2011 asendatakse personalieeskirjade artiklis 66 sätestatud igakuiste põhipalkade tabel, mille alusel arvestatakse töötasusid ja pensione, järgmise tabeliga:

1/7/2011

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artikkel 3

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade artikli 64 alusel ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 2. veerus.

Alates 1. jaanuarist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 3 alusel ametnike ja muude teenistujate ülekannete suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 3. veerus.

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõike 1 alusel pensionide suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 4. veerus.

Alates 16. maist 2011 on ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 5. veerus. Nendes liikmesriikides jõustub iga-aastane kohandamine 16. mail 2011.

Alates 16. maist 2011 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõike 1 alusel pensionide suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 6. veerus. Iga-aastane kohandamine jõustub 16. mail 2011.

1

2

3

4

5

6

Riik/Koht

Töötasu

Ülekandmine

Pension

Töötasu

Pension

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgaaria

60,6

58,1

100,0

 

 

Tšehhi Vabariik

85,2

79,3

100,0

Taani

134,2

130,5

130,5

Saksamaa

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

München

103,2

 

 

Eesti

75,4

77,4

100,0

Kreeka

92,2

91,0

100,0

Hispaania

97,4

91,5

100,0

Prantsusmaa

116,4

108,5

108,5

Iirimaa

109,6

104,6

104,6

Itaalia

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Küpros

83,0

85,4

100,0

Läti

74,4

70,2

100,0

Leedu

72,7

70,7

100,0

Ungari

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Madalmaad

102,8

97,3

100,0

Austria

105,0

104,1

104,1

Poola

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Rumeenia

72,7

62,1

100,0

Sloveenia

86,2

83,6

100,0

Slovakkia

78,8

73,5

100,0

Soome

120,5

113,0

113,0

Rootsi

124,1

117,2

117,2

Ühendkuningriik

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Artikkel 4

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade artikli 42a teises ja kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetussumma 911,73 eurot ning üksikvanemale 1 215,63 eurot.

Artikkel 5

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhisumma 170,52 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetuse summa 372,61 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 1 osutatud õppetoetuse summa 252,81 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud õppetoetuse summa 91,02 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade artiklis 69 ja selle VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt lahkumise toetuse miinimumsumma 505,39 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 134 osutatud kodumaalt lahkumise toetuse summa 363,31 eurot.

Artikkel 6

Alates 1. jaanuarist 2012 kohaldatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust järgmiselt:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0 kuni 200 km

0,3790 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201 kuni 1 000 km

0,6316 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 kuni 2 000 km

0,3790 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 kuni 3 000 km

0,1262 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 kuni 4 000 km

0,0609 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 kuni 10 000 km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

üle 10 000 km.

Eespool nimetatud kilomeetrite põhjal makstavale toetusele lisandub kindlasummaline lisahüvitis:

189,48 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha vahel on raudteed mööda 725–1 450 km;

378,93 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha vahel on raudteed mööda suurem kui 1 450 km.

Artikkel 7

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 osutatud päevaraha määratud järgmiselt:

39,17 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

31,58 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 8

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 114,99 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

662,97 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 9

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 1 337,19 eurot ja ülemmäär 2 674,39 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõikes 7 osutatud standardmäär 1 215,63 eurot.

Artikkel 10

Alates 1. juulist 2011 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 sätestatud igakuiste põhipalkade tabel järgmisega:

TEENIS-TUSKATEGOORIA

1/7/2011

PALGAJÄRK

PALGA-ASTE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Artikkel 11

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

838,66 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

497,22 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 12

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 1 002,90 eurot ja ülemmäär 2 005,78 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikes 7 osutatud standardmäär 911,73 eurot.

Alates 1. juulist 2011 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 136 osutatud töötustoetuse alammäär 882,33 eurot ja ülemmäär 2 076,07 eurot.

Artikkel 13

Alates 1. juulist 2011 on nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 (6) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ettenähtud hüvitised vahetustega töö eest 382,17, 576,84, 630,69 ja 859,84 eurot.

Artikkel 14

Alates 1. juulist 2011 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (7) artiklis 4 osutatud summade suhtes paranduskoefitsienti 5,516766.

Artikkel 15

Alates 1. juulist 2011 asendatakse personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 esitatud tabel järgmise tabeliga:

1/7/2011

PALGAJÄRK

PALGA-ASTE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Artikkel 16

Alates 1. juulist 2011 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil enne 1. maid 2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa endises artiklis 4a osutatud kindlasummaline toetus määratud järgmiselt:

131,84 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5,

202,14 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.

Artikkel 17

Alates 1. juulist 2011 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 133 esitatud igakuiste põhipalkade tabel järgmisega:

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

PALGAASTE

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

PALGAASTE

15

16

17

18

19

 

 

Põhipalk täisajaga töötamisel

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. aprill 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).

(2)  4. märtsi 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  3. märtsi 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(6)  Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1). Määrust on täiendatud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1307/87 (EÜT L 124, 13.5.1987, lk 6).

(7)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).


30.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/12


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 423/2014,

16. aprill 2014,

millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli, eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju („personalieeskirjad”) ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi („muude teenistujate teenistustingimused”), mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti personalieeskirjade XI lisa artiklit 10,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust (2),

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (4)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Kohus („Euroopa Kohus”) selgitas kohtuasjas C-63/12: komisjon vs. nõukogu tehtud otsuses, et institutsioonid on igal aastal kohustatud otsustama töötasude kohandamise üle, tehes kas „matemaatilise” kohanduse personalieeskirjade XI lisa artiklis 3 ette nähtud meetodi kohaselt või kaldudes vastavalt personalieeskirjade XI lisa artiklile 10 sellest „matemaatilisest” arvutamisest kõrvale.

(2)

Personalieeskirjade, nagu neid on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1023/2013, (5) XIII lisa artikli 19 eesmärk on võimaldada võtta institutsioonidel meetmeid, mis on vajalikud selleks, et lahendada töötasude ja pensionide 2011. ja 2012. aasta kohandamist käsitlevad vaidlused kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega, võttes nõuetekohaselt arvesse töötajate õiguspäraseid ootusi, et institutsioonid teevad igal aastal otsuse nende töötasude ja pensionide kohandamise kohta.

(3)

Selleks et täita Euroopa Liidu Kohtu poolt kohtuasjas C-63/12 tehtud otsust, peab komisjon juhul, kui nõukogu väidab, et liidu majanduslik ja sotsiaalne olukord on tõsiselt ja äkiliselt halvenenud, esitama ettepaneku Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 336 sätestatud korras, et kaasata Euroopa Parlament seadusandlikku protsessi. Nõukogu väitis 25. oktoobril 2012, et komisjoni hinnang, mille ta andis oma aruandes erandiklausli kohta, ei kajasta majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõsist ja äkilist halvenemist liidus 2012. aastal, nagu viitasid üldsusele kättesaadavad objektiivsed majandusandmed. Seepärast palus nõukogu komisjonil esitada kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikliga 10 asjakohase ettepaneku 2012. aasta palkade kohandamiseks.

(4)

Euroopa Kohus kinnitas, et erandiklausli alusel on Euroopa Parlamendil ja nõukogul töötasude ja pensionide kohandamise küsimuses ulatuslik kaalutlusõigus. Ajavahemikku 1. juuli 2011 kuni 31. detsember 2012 hõlmavad andmed majandusliku ja sotsiaalse olukorra kohta, nagu 2011. aasta sügise majandussurutise järelmõjud, mis põhjustasid liidus majanduslanguse ja halveneva sotsiaalse olukorra, jätkuvalt kõrge töötuse määra ning riigieelarve puudujäägi ja riigivõla kõrge taseme liidus, muudavad asjakohaseks selle, et kehtestada Belgias ja Luxembourgis 2012. aasta töötasude ja pensionide kohandamise määraks 0,8 %. Selline kohandamine on osa üldisest lähenemisviisist 2011. ja 2012. aasta töötasude ja pensionide kohandamist käsitlevate vaidluste lahendamiseks ning näeb samuti ette 0 % suuruse kohandamise 2011. aasta puhul.

(5)

Sellest tuleneb, et viie aasta jooksul (2010–2014) on Euroopa Liidu ametnike töötasude ja pensionide kohandamine järgmine: 2010. aastal oli personalieeskirjade XI lisa artiklis 3 sätestatud meetodi kohaldamise tulemuseks 0,1 % suurune kohandamine. Aastate 2011 ja 2012 puhul oli 2011. ja 2012. aasta töötasude ja pensionide kohandamist käsitlevate vaidluste lahendamiseks võetud üldise lähenemisviisi tulemuseks kohandamine vastavalt 0 % ja 0,8 %. Lisaks otsustati personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste reformi käsitleva poliitilise kokkuleppe raames 2013. ja 2014. aastal töötasud ja pensionid külmutada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. juulist 2012 asendatakse personalieeskirjade artikli 63 teises lõigus kuupäev „1. juuli 2011” kuupäevaga „1. juuli 2012”.

Artikkel 2

Alates 1. juulist 2012 asendatakse personalieeskirjade artiklis 66 sätestatud igakuiste põhipalkade tabel, mille alusel arvestatakse töötasusid ja pensione, järgmise tabeliga:

1/7/2012

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Artikkel 3

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade artikli 64 alusel ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 2. veerus.

Alates 1. jaanuarist 2013 on personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 3 alusel ametnike ja muude teenistujate ülekannete suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 3. veerus.

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõike 1 alusel pensionide suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 4. veerus.

Alates 16. maist 2012 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõike 1 alusel pensionide suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid sellised, nagu need on näidatud järgmise tabeli 5. veerus. Nendes liikmesriikides jõustub iga-aastane kohandamine 16. mail 2012.

1

2

3

4

5

Riik/Koht

Töötasu

Ülekandmine

Pension

Pension

1.7.2012

1.1.2013

1.7.2012

16.5.2012

Bulgaaria

58,4

57,4

100,0

 

Tšehhi Vabariik

80,6

74,6

100,0

Taani

135,3

127,3

127,3

Saksamaa

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

Karlsruhe

93,8

 

 

München

106,4

 

 

Eesti

77,6

78,0

100,0

Kreeka

90,5

89,0

100,0

Hispaania

97,1

90,9

100,0

Prantsusmaa

117,7

109,2

109,2

Iirimaa

110,6

104,5

104,5

Itaalia

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Küpros

84,1

87,4

100,0

Läti

77,6

74,9

100,0

Leedu

71,5

69,5

100,0

Ungari

78,3

68,7

100,0

Malta

83,3

83,7

100,0

Madalmaad

105,3

100,9

 

100,9

Austria

106,4

103,2

103,2

 

Poola

74,2

66,4

100,0

Portugal

83,5

82,8

100,0

Rumeenia

68,8

60,0

100,0

Sloveenia

85,3

81,2

100,0

Slovakkia

79,7

73,5

100,0

Soome

122,1

113,8

113,8

Rootsi

131,9

123,8

123,8

Ühendkuningriik

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

Artikkel 4

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade artikli 42a teises ja kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetussumma 919,02 eurot ning üksikvanemale 1 225,36 eurot.

Artikkel 5

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhisumma 171,88 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetuse summa 375,59 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 1 osutatud õppetoetuse summa 254,83 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud õppetoetuse summa 91,75 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade artiklis 69 ja selle VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt lahkumise toetuse miinimumsumma 509,43 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 134 osutatud kodumaalt lahkumise toetuse summa 366,22 eurot.

Artikkel 6

Alates 1. jaanuarist 2013 on personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite põhjal makstava toetuse summa järgmine:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0 kuni 200 km

0,3 820 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201 kuni 1 000 km

0,6 367 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 kuni 2 000 km

0,3 820 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 kuni 3 000 km

0,1 272 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 kuni 4 000 km

0,0 614 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 kuni 10 0 000 km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

üle 10 000 km.

Eespool nimetatud kilomeetrite põhjal makstavale toetusele lisandub kindlasummaline lisahüvitis:

191,00 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha vahel on raudteed mööda 725–1 450 km;

381,96 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha vahel on raudteed mööda suurem kui 1 450 km.

Artikkel 7

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 osutatud päevaraha määratud järgmiselt:

39,48 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

31,83 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 8

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 123,91 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

668,27 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 9

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 1 347,89 eurot ja ülemmäär 2 695,79 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõikes 7 osutatud standardmäär 1 225,36 eurot.

Artikkel 10

Alates 1. juulist 2012 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 sätestatud igakuiste põhipalkade tabel järgmise tabeliga:

TEENISTUS-KATEGOORIA

1/7/2012

PALGAJÄRK

PALGA-ASTE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Artikkel 11

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

845,37 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele,

501,20 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 12

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 1 010,92 eurot ja ülemmäär 2 021,83 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikes 7 osutatud standardmäär 919,02 eurot.

Alates 1. juulist 2012 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 136 osutatud töötustoetuse alammäär 889,39 eurot ja ülemmäär 2 092,68 eurot.

Artikkel 13

Alates 1. juulist 2012 on nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 (6) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ettenähtud hüvitised vahetustega töö eest 385,23, 581,45, 635,74 ja 866,72 eurot.

Artikkel 14

Alates 1. juulist 2012 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (7) artiklis 4 osutatud summade suhtes paranduskoefitsienti 5,5609.

Artikkel 15

Alates 1. juulist 2012 asendatakse personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 esitatud tabel järgmise tabeliga.

1/7/2012

PALGAJÄRK

PALGA-ASTE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Artikkel 16

Alates 1. juulist 2012 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil enne 1. maid 2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa artiklis 4a osutatud kindlasummaline toetus määratud järgmiselt:

132,89 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5,

203,76 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.

Artikkel 17

Alates 1. juulist 2012 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 133 esitatud igakuiste põhipalkade tabel järgmise tabeliga:

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

PALGAASTE

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

PALGAASTE

15

16

17

18

19

 

 

Põhipalk täisajaga töötamisel

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. aprillist 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).

(2)  4. märtsi 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  3. märtsi 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(6)  Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1). Määrust on täiendatud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1307/87 (EÜT L 124, 13.5.1987, lk 6).

(7)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).