ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 120

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
23. aprill 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

2014/209/EL

 

*

Komisjoni otsus, 20. märts 2014, juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1625 all) ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

23.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/1


KOMISJONI OTSUS,

20. märts 2014,

juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1625 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/209/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artikli 13 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2006/126/EÜ on sätestatud, et kõiki liikmesriikide poolt välja antud juhilube tuleb vastastikku tunnustada, kaasa arvatud juhilube, mis on välja antud enne vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist.

(2)

Juhilubade vastastikuse tunnustamise põhimõte tähendab ka kõigi nende õiguste täielikku tunnustamist, mis juhiloa omanik omandab vastavalt juhiloa väljaandmise ajal kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele.

(3)

Direktiivis 2006/126/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid peaksid kindlaks määrama vastavused enne kõnealuse direktiivi rakendamist välja antud juhiloakategooriate ja direktiivi artiklis 4 nimetatud juhiloakategooriate vahel. Kõnealused vastavused peaks komisjon õiguslikult siduvas vormis heaks kiitma.

(4)

Pärast Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga on vajalik lisada kõnealuse riigi poolt välja antud juhiload komisjoni otsusega 2013/21/EL (2) kehtestatud vastavustabelitesse.

(5)

Pärast otsuse 2013/21/EL vastuvõtmist on Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Sloveenia ja Rootsi teatanud parandustest seoses sellega lubatud vastavustega.

(6)

Seetõttu tuleks otsus 2013/21/EL kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolev otsus kehtib liikmesriikide poolt välja antud kõikide kehtivate ja kasutuses olevate juhilubade kohta.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas esitatakse enne direktiivi 2006/126/EÜ rakendamist liikmesriikides välja antud juhilubade kategooriate ja direktiivi 2006/126/EÜ artiklis 4 kindlaks määratud ühtlustatud juhiloakategooriate vastavuse tabelid.

Artikkel 3

1.   Enne direktiivi 2006/126/EÜ rakendamist välja antud juhiloa kategooria annab juhiloa omanikule õiguse juhtida käesoleva otsuse lisas kirjeldatud vastavatesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid ilma juhiluba vahetamata. Võib kehtestada teatavad piirangud, mis on sätestatud vastavate õiguste juures käesoleva otsuse lisas.

2.   Juhiloa vahetamisel direktiivi 2006/126/EÜ I lisas kirjeldatud Euroopa Liidu juhiloamudeli vastu omandab juhiloa omanik käesoleva otsuse lisas kirjeldatud vastavad õigused.

3.   Õiguste piirangud on tähistatud koodidega, mis vastavad direktiivi 2006/126/EÜ I lisas kindlaks määratud ELi ühtlustatud koodidele.

4.   Direktiivi 2006/126/EÜ artikli 2 lõikes 1 sätestatud vastastikuse tunnustamise põhimõtet ei kohaldata juhilubade siseriiklike kategooriate suhtes.

Artikkel 4

Otsus 2013/21/EL tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. märts 2014

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 18.

(2)  Komisjoni otsus 2013/21/EL, 18. detsember 2012, juhilubade kategooriate vahelise samaväärsuse kohta (ELT L 19, 22.1.2013, lk 1).


LISA

BELGIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Belgia mudel 1 (B1)

Välja antud Belgias ajavahemikul 1.1.1967–31.12.1988

Kirjeldus: mudel on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa. Mudeli värvi- ja trükilahenduses on erinevusi. Mudel on roosal paberil (105/222 mm) ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli B1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A ELi koodidega kohandatud sõidukite jaoks

2

BF

B ELi koodidega kohandatud sõidukite jaoks

2

Lisateave

1.

B* tähendab B-kategooria sõidukeid, mida kasutatakse taksona, rendiautona, personaliveoks jne.

2.

AF- ja/või BF-kategooria sõidukite juhtimisõiguse saamiseks on nõutav A- ja/või B- ning F-kategooria sõiduki juhtimisõigus ning juhiloal viide registreerimismärgi numbrile.

Belgia mudel 2 (B2)

Välja antud Belgias ajavahemikul 1.1.1989–30.9.1998

Kirjeldus: mudel on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa. Mudeli värvi- ja trükilahenduses on erinevusi. Mudel on roosal paberil (106/222 mm) ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli B2 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgia mudel 3 (B3)

Välja antud Belgias alates 1.1.1998

Kirjeldus: mudel on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa. Mudel on roosal paberil (106/222 mm) ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli B3 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgia mudel 4 (B4)

Välja antud Belgias alates 1.7.2010

Kirjeldus: mudel on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa. Mudel on roosa polükarbonaadist kaart, mis on toodetud vastavalt direktiivi 2006/126/EÜ I lisa sätetele.

Vastavustabel

Mudeli B4 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGAARIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Bulgaaria mudel 1 (BG1)

Välja antud Bulgaarias ajavahemikul 1.1.2010–19.1.2013

Kirjeldus: vastavalt direktiivis 2006/126/EÜ sätestatud nõuetele.

Vastavustabel

Mudeli BG1 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

TŠEHHI VABARIIGIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Tšehhi mudel 1 (CZ1)

Välja antud Tšehhi Vabariigis ajavahemikul 1.1.2001–30.4.2004

Kirjeldus: materjal: plastkattega mitmevärviline pangatähe paber. Esikülje ringikujuline holograafiline kujutis (keskel tähed „CZ”) laminaadis ulatub üle all vasakul asuva foto. Foto: suurusega 35 mm × 45 mm on esiküljel raamistuses koos ametliku templiga, millel on näha väljaandva asutuse nimi ja riigivapp.

Juhiloa kehtivusaeg: kuni eluaeg. Kõnealune mudel tuleb välja vahetada 31. detsembriks 2013.

Vastavustabel

Mudeli CZ1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

AM, A1

A (vanus alates 18. eluaastast)

AM, A1, A2

A (vanus alates 21. eluaastast)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (põllutöötraktorite siseriiklik kategooria)

Tšehhi mudel 2 (CZ2)

Välja antud Tšehhi Vabariigis alates 1.5.2004

Kirjeldus: materjal: polükarbonaadist plastkaardi suurus ID1 — 54 × 86 mm (krediitkaardi suurus) sõnadega „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” ja riigi nimega „ČESKÁ REPUBLIKA” kaardi ülaosas. Kaardi paremal pool on sõnad „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” ja „JUHILUBA” ELi keeltes. Kaardi ülemises vasakus nurgas on juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk („CZ”), trükitud negatiivina sinises ristkülikus, mida ümbritseb 12 kollast tähte. Juhiloa omaniku isiklikud andmed, foto ja allkiri on lasergraveeritud. Kaardi mõlemal küljel on kõrgreljeefis põimikornamendid ja tähed „CZ”. Esikülje paremas ülemises nurgas on logo tähtedega „CZ”, mille optiliselt muutuv trükivärv vaheldub kuldsest roheliseni. Esikülje paremas alumises nurgas on juhiloa omaniku foto ja juhiloa numbri muutuv kujutis (sama mis väljal 5).

Juhiloa kehtivusaeg: 10 aastat

Vastavustabel

Mudeli CZ2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

AM, A1

A (vanus alates 18. eluaastast)

AM, A1, A2

A (vanus alates 21. eluaastast)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (põllutöötraktorite siseriiklik kategooria)

TAANIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Taani mudel 1 (DK1)

Välja antud Taanis kuni 30.4.1986

Kirjeldus: mudel on roosat värvi paberil ja neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli DK1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A1-kategooria juhiluba kehtib külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria külghaagisega mootorrataste puhul. Seepärast ei vasta kõnealused kategooriad direktiivis 2006/126/EÜ määratletud alamkategooriatele A1 ja A2. Taani A1-kategooria kohane juhtimisõigus on piiratud külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria kohane juhtimisõigus külghaagisega mootorratastega. Taani A1- ja/või A2-kategooria juhiloa omanikel on õigus omandada täielik AM-, A1-, A2- ja A-kategooria teistes liikmesriikides.

2.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka kolmrattaid.

Taanis ei ole kõnealune mudel siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik osutatud ajavahemikul välja antud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1991–1993 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Taanis väljaantava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda kuni 19.1.2033 tunnustama.

Taani mudel 2 (DK2)

Välja antud Taanis ajavahemikul 1.5.1986–30.6.1996

Kirjeldus: mudelis on kasutatud roosasid ja beeže ridu ning see on neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli DK2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A1-kategooria juhiluba kehtib külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria külghaagisega mootorrataste puhul. Seepärast ei vasta kõnealused kategooriad direktiivis 2006/126/EÜ määratletud alamkategooriatele A1 ja A2. Taani A1-kategooria kohane juhtimisõigus on piiratud külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria kohane juhtimisõigus külghaagisega mootorratastega. Taani A1- ja/või A2-kategooria juhiloa omanikel on õigus omandada täielik AM-, A1-, A2- ja A-kategooria teistes liikmesriikides.

2.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka kolmrattaid.

Taani mudel 3 (DK3)

Välja antud Taanis ajavahemikul 1.7.1996–13.4.1997

Kirjeldus: mudelis on kasutatud roosasid ja beeže ridu ning see on neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli DK3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A (väike mootorratas)

AM, A1,

1

A (suur mootorratas)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A-kategooria juhiloa (väike mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg ning võimsus ei ületa 25 kW;

b)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg;

c)

kolmrattaid;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis;

e)

suurt mopeedi.

2.

Taani A-kategooria juhiloa (suur mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

punktis 1 osutatud sõidukeid;

b)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg ning võimsus ületab 25 kW;

c)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg;

d)

punktides b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis.

3.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka kolmrattaid.

Taani mudel 4 (DK4)

Välja antud Taanis alates 14.4.1997

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ (1) Ia lisaga.

Vastavustabel

Mudeli DK4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A (väike mootorratas)

AM, A1

1

A (suur mootorratas)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A-kategooria juhiloa (väike mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg ning võimsus ei ületa 25 kW;

b)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg;

c)

kolmrattaid;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis;

e)

suurt mopeedi.

2.

Taani A-kategooria juhiloa (suur mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

punktis 1 osutatud sõidukeid;

b)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg ning võimsus ületab 25 kW;

c)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille võimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg;

d)

punktides b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis.

3.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka kolmrattaid.

Enne 1.5.1986 välja antud juhiloakategooriate esmase väljaandmise kuupäeva ei ole võimalik tuvastada. Sel juhul võib juhiloa 10. tulbas esineda märk „<” või „≤” ja teatav aastaarv, mis näitab, et kategooria anti välja enne seda aastat või sellel aastal.

Kuni 19. jaanuarini 2013 kehtivad Taanis väikeste mopeedide juhtimisõigust käsitlevad järgmised eeskirjad:

Taanis on lubatud mopeedi juhtida isikuil

a)

kellel on mopeedi juhiluba;

b)

kellel on traktori juhiluba või

c)

kes on vähemalt 18-aastane.

SAKSAMAAL VÄLJA ANTUD MUDELID

Saksamaa mudel 1 (D1)

Välja antud Saksamaal kuni 1.4.1986 (teatavatel juhtudel võib väljaandmise kuupäev olla hilisem kui 1.4.1986)

Kirjeldus: hall, neljaleheküljeline. Kuna seda mudelit on välja antud üle neljakümne aasta, võib selle värvis ja vormis esineda mitmeid erinevusi. Saarimaal välja antud mudelid võivad suuruselt erineda ja need on kahes keeles (saksa ja prantsuse keeles).

Vastavustabel

Mudeli D1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980–31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Lisateave

Mudelid võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil mudel sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 1” juhiluba on saadud enne 1.4.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida kategooria B 79 (≤ 700 cm3) sõidukit ilma kohustuseta juhiluba vahetada. Nimetatud juhiloa vahetamisel saab juhiloa omanik täieliku B-kategooria juhiloa.

2.

Kui „Klasse 2” juhiloaga isik sai viiekümneaastaseks enne 31.12.1999, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31.12.2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uue mudeli vastu enne 31.12.2000 või kõnealusel kuupäeval, kohaldatakse uue mudeli kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31.12.1999, peab ta vahetama juhiloa uue mudeli vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

Kui juhiloa omanik asub alaliselt elama teise liikmesriiki, kuid ei ole täitnud eespool nimetatud eeskirju, ei tunnustata seal tema „Klasse 2” juhtimisõigust (välja arvatud juhul, kui ta on vahetanud oma alalist elukohta enne, kui ülalnimetatud eeskirjad hakkavad tema suhtes kehtima).

3.

Kui „Klasse 2” või „Klasse 3” juhiluba on saadud enne 1.12.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida kategooria A1 ja A 79 (≤ 250 cm3) sõidukeid. Mõlemal juhul antakse juhiloa omanikule juhiloa vahetamisel piiramatu A-kategooria juhtimisõigus.

Kui „Klasse 2” või „Klasse 3” juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1.4.1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

4.

„Klasse 3” juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

Kõnealune õigus kantakse juhiloa vahetusel väljaantavale uuele juhiloale ainult juhiloa omaniku sõnaselge nõudmise korral.

5.

„Klasse 3” juhiloaga isikul on ka õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga alla 7,5 t, seda ka rahvusvahelises liikluses. „Klasse 2” juhiloaga isikul on ka õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses. Pärast mudelivahetust Saksamaal kehtib õigus juhtida ilma reisijateta bussi ainult Saksamaa territooriumil ning selle kohta rakendatakse siseriiklikku koodi.

6.

Kui „Klasse 4” sõiduki juhtimisõigus anti enne 1.12.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), ei ole see ainult siseriiklik kategooria, vaid annab juhiloa omanikule õiguse juhtida järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid: A1, A79 (≤ 250 cm3) ja B 79 (≤ 700 cm3). Mõlemal juhul antakse juhiloa omanikule juhiloa väljavahetamisel piiramatu A- ja B-kategooria juhtimisõigus.

Kui „Klasse 4” juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1.4.1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

7.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

8.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05). A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04). BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

9.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04). BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa mudel 2 (D2)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis kuni 1969. aastani

Kirjeldus: hall mudel, neljaleheküljeline.

Kategooriate rakendusulatust ja määratlusi muudeti 1.4.1957 jõustunud seadusemuudatusega. Seetõttu on selle mudeli jaoks vaja kahte vastavustabelit.

D2a:   mudelit anti välja kuni 31.3.1957.

Vastavustabel

Mudeli D2a kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   mudelit anti välja ajavahemikul 1.4.1957–1969.

Vastavustabel

Mudeli D2b kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Lisateave

Mudelid võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil mudel sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui juhiloa omanik, kellele on enne 1.4.1957 antud „Klasse 2” juhtimisõigus, või juhiloa omanik, kellele on pärast 31.3.1957 antud „Klasse 5” juhtimisõigus, sai viiekümneaastaseks enne 31.12.1999, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31.12.2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uue mudeli vastu enne 31.12.2000 või kõnealusel kuupäeval, kohaldatakse uue mudeli kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31.12.1999, peab ta vahetama juhiloa uue mudeli vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

Kui juhiloa omanik asub alaliselt elama teise liikmesriiki, kuid ei ole täitnud eespool nimetatud eeskirju, ei tunnustata seal tema „Klasse 2” juhtimisõigust (välja arvatud juhul, kui ta on vahetanud oma alalist elukohta enne, kui ülalnimetatud eeskirjad hakkavad tema suhtes kehtima).

2.

Enne 1.4.1957 välja antud „Klasse 3” ja pärast 31.3.1957 välja antud „Klasse 4” juhiloa omanikul on õigus juhtida järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

Kõnealune õigus kantakse juhiloa vahetusel väljaantavale uuele juhiloale ainult juhiloa omaniku selgesõnalise nõudmise korral.

3.

Enne 1.4.1957 välja antud „Klasse 3” (mudel D2a) ja pärast 31.3.1957 välja antud „Klasse 4” (mudel D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga alla 7,5 t, ka rahvusvahelises liikluses.

Enne 1.4.1957 välja antud „Klasse 2” (mudel D2a) ja pärast 31.3.1957 välja antud „Klasse 5” (mudel D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses.

Pärast uue mudeli sisseviimist Saksamaal kehtib õigus juhtida ilma reisijateta bussi ainult Saksamaa territooriumil ning selle kohta rakendatakse siseriiklikku koodi.

4.

Enne 1.12.1954 välja antud „Klasse 2”, „Klasse 3” või „Klasse 4” (mudel D2a) juhiloa või „Klasse 2”, „Klasse 4” või „Klasse 5” (mudel D2b) juhiloa omanik saab piiramatu õiguse juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uue mudeli vastu. Kui juhiluba välja ei vahetata, annab mudel selle omanikule õiguse juhtida ainult kategooria A 79 (≤ 250 cm3) sõidukeid.

5.

Kui dokumenti ei vahetata, kohaldatakse järgmisi eeskirju.

Kui „Klasse 1” või „Klasse 4” juhiluba on välja antud enne 1.12.1954, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes kategooria B 79 (≤ 700 cm3) sõidukit. Kui „Klasse 1” või „Klasse 4” juhiluba on välja antud pärast nimetatud kuupäeva, kuid enne 1.4.1957, või kui „Klasse 2” juhiluba on välja antud pärast 31.3.1957, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida ainult kategooria B 79 (≤ 250 cm3) sõidukit.

Juhul kui nimetatud dokument vahetatakse välja uue juhiloa vastu, saab juhiloa omanik B-kategooria juhiloa koos kõigi juurdekuuluvate õigustega.

6.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

7.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

Saksamaa mudel 3 (D3)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis ajavahemikul 1969–31.5.1982

Kirjeldus: raamatukujuline juhiluba, 12 leheküljeline, hallid kaaned.

Vastavustabel

Mudeli D3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Lisateave

Mudelid võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil mudel sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 5” juhtimisõigusega isik sai viiekümneaastaseks enne 31.12.1999, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31.12.2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uue mudeli vastu enne 31.12.2000 või kõnealusel kuupäeval, kohaldatakse uue mudeli kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31.12.1999, peab ta vahetama juhiloa uue mudeli vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat. Kui juhiloa omanik asub alaliselt elama teise liikmesriiki, kuid ei ole täitnud eespool nimetatud eeskirju, ei tunnustata seal tema „Klasse 2” juhtimisõigust (välja arvatud juhul, kui ta on vahetanud oma alalist elukohta enne, kui ülalnimetatud eeskirjad hakkavad tema suhtes kehtima).

2.

„Klasse 4” juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

Kõnealune õigus kantakse juhiloa vahetusel väljaantavale uuele juhiloale ainult juhiloa omaniku selgesõnalise nõudmise korral.

3.

„Klasse 4” juhiloaga isikul on ka õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga alla 7,5 t, ka rahvusvahelises liikluses. „Klasse 5” juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses. Pärast uue mudeli sisseviimist Saksamaal kehtib õigus juhtida ilma reisijateta bussi ainult Saksamaa territooriumil ning selle kohta rakendatakse siseriiklikku koodi.

4.

Algselt enne 1.12.1954 välja antud „Klasse 2”, „Klasse 4” või „Klasse 5” juhiloa omanikul on piiramatu õigus juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uue mudeli vastu. Kui juhiluba välja ei vahetata, annab mudel selle omanikule õiguse juhtida ainult kategooria A 79 (≤ 250 cm3) sõidukeid.

5.

Kui dokumenti ei vahetata, kohaldatakse järgmisi eeskirju.

Kui „Klasse 1” juhiluba on välja antud enne 1.12.1954, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida ainult kategooria B 79 (≤ 700 cm3) sõidukit. Kui „Klasse 1” juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäeva, kuid enne 1.4.1957, või kui „Klasse 2” juhiluba on välja antud pärast 1.4.1957, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida ainult kategooria B 79 (≤ 250 cm3) sõidukit.

Juhul kui nimetatud dokument vahetatakse välja uue juhiloa vastu, saab juhiloa omanik B-kategooria juhiloa koos kõigi juurdekuuluvate õigustega.

6.

Kui „Klasse 2”, „Klasse 3”„Klasse 4” või „Klasse 5” juhiluba või juhiluba, mis on antud § 6 StVZO või § 85 StVZO alusel, on välja antud enne 1.4.1980, on sellise juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukit. Sel juhul ei loeta „Klasse 3” ainult siseriiklikuks kategooriaks.

7.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

8.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03).

Saksamaa mudel 4 (D4)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis ajavahemikul 1.6.1982–2.10.1990

Kirjeldus: mudel on erkroosal paberil, neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli D4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Lisateave

Mudelid võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil mudel sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse C”, „Klasse CE”, „Klasse D” või „Klasse DE” juhiloa omanik sai viiekümneaastaseks enne 31.12.1999, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31.12.2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uue mudeli vastu enne 31.12.2000 või kõnealusel kuupäeval, kohaldatakse uue mudeli kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31.12.1999, peab ta vahetama juhiloa uue mudeli vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

Kui juhiloa omanik asub alaliselt elama teise liikmesriiki, kuid ei ole täitnud eespool nimetatud eeskirju, ei tunnustata seal tema „Klasse C” juhtimisõigust (välja arvatud juhul, kui ta on vahetanud oma alalist elukohta enne, kui ülalnimetatud eeskirjad hakkavad tema suhtes kehtima).

2.

„Klasse B” ja „Klasse BE” juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

Kõnealune õigus kantakse juhiloa vahetusel väljaantavale uuele juhiloale ainult juhiloa omaniku selgesõnalise nõudmise korral.

3.

„Klasse B” ja „Klasse BE” juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga kuni 7,5 t, ka rahvusvahelises liikluses.

„Klasse C” juhiloa omanikul on ka õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses. Pärast uue mudeli sisseviimist Saksamaal kehtib õigus juhtida bussi ainult Saksamaa territooriumil ning selle kohta rakendatakse siseriiklikku koodi.

4.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

5.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03).

6.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa mudel 5 (D5)

Välja antud Saksamaal ajavahemikul 1.4.1986–31.12.1998

Kirjeldus: mudel on ereroosal paberil, kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli D5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Lisateave

Mudelid võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil mudel sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 2” juhtimisõigusega isik sai viiekümneaastaseks enne 31.12.1999, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31.12.2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uue mudeli vastu enne 31.12.2000 või kõnealusel kuupäeval, kohaldatakse uue mudeli kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31.12.1999, peab ta vahetama juhiloa uue mudeli vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

Kui juhiloa omanik asub alaliselt elama teise liikmesriiki, kuid ei ole täitnud eespool nimetatud eeskirju, ei tunnustata seal tema „Klasse 2” juhtimisõigust (välja arvatud juhul, kui ta on vahetanud oma alalist elukohta enne, kui ülalnimetatud eeskirjad hakkavad tema suhtes kehtima).

2.

Kui „Klasse 1” (mudel D1) juhiluba on saadud enne 1.4.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida kategooria B 79 (≤ 700 cm3) sõidukit ilma kohustuseta juhiluba välja vahetada. Juhul kui nimetatud luba vahetatakse välja, saab juhiloa omanik B-kategooria juhiloa koos kõigi juurdekuuluvate õigustega.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad D5 mudeli kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud mudeli D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud mudeli D5 juhiloa vastu.

3.

Kui „Klasse 2” või „Klasse 3” juhiluba (mudel D1) on välja antud enne 1.12.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida kategooria A1 ja kategooria A 79 (≤ 250 cm3) sõidukeid. Mõlemal juhul antakse juhiloa omanikule juhiloa väljavahetamisel piiramatu õigus juhtida A-kategooria sõidukeid. Kui „Klasse 2” või „Klasse 3” juhiluba on saadud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1.4.1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad mudeli D5 kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud mudeli D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud mudeli D5 juhiloa vastu.

4.

„Klasse 3” juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje). Nimetatud õigus kantakse juhiloa vahetusel väljaantavale uuele juhiloale ainult juhiloa omaniku selgesõnalise nõudmise korral.

5.

„Klasse3” juhiloaga isikul on ka õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga alla 7,5 t, seda ka rahvusvahelises liikluses. „Klasse 2” juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses. Pärast mudelivahetust Saksamaal kehtib õigus juhtida ilma reisijateta bussi ainult Saksamaa territooriumil ning selle kohta rakendatakse siseriiklikku koodi.

6.

Kui „Klasse 4” juhtimisõigus (mudel D1) anti enne 1.12.1954 (Saarimaal enne 1.10.1960), ei ole see ainult siseriiklik kategooria, vaid annab juhiloa omanikule õiguse juhtida järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid: A1, A79 (≤ 250 cm3) ja B 79 (≤ 700 cm3). Mõlemal juhul antakse juhiloa omanikule juhiloa väljavahetamisel piiramatu A- ja B-kategooria juhtimisõigus. Kui „Klasse 4” juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1.4.1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad mudeli D5 kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud mudeli D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud mudeli D5 juhiloa vastu.

7.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

8.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (uus kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04).

9.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa mudel 6 (D6)

Välja antud Saksamaal ajavahemikul 1.1.1999–18.1.2013

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisas sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Mudeli D6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

2.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04).

3.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

EESTIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Eesti mudel 1 (EST1)

Välja antud Eestis ajavahemikul 1.11.1999–30.9.2004

Kirjeldus: roosat värvi juhiluba on tehtud spetsiaalsest sünteetilisest paberist (TESLIN, ISO 9002; 1994), mis on täielikult kaetud turvaplastiga. Paber on võrgutaolise turvamustriga; juhiloa tagakülje plastkattel on kuue lainelise joonega kõrgreljeefis kujutatud lühend „EST”. Andmed on trükitud, foto skaneeritud.

Vastavustabel

Mudeli EST1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A-kategooria sõiduki suurim lubatud võimsus on 25 kW või võimsuse/massi suhe 0,16 kW/kg.

Lisateave

Piirang(ud) on esitatud koodina:

1 —

prillid või kontaktläätsed;

2 —

kuuldeaparaat;

3 —

käsijuhtimine;

4 —

A-kategooria sõiduki suurim lubatud võimsus on 25 kW või võimsuse/massi suhe 0,16 kW/kg;

5 —

automaatkäigukast.

Juhiloa esikülje allosa keskel asuv sõna „ESMANE” tähendab, et juhiloa omanik on algaja juht; kõnealuse juhiloa kehtivusaeg on kaks aastat.

Eesti mudel 2 (EST2)

Välja antud Eestis ajavahemikul 1.10.2004–7.9.2008

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Plastist juhiloal on roosa ainulaadne taustamuster, mis esineb ainult Eesti juhiloal. Isikuandmed (sh digitaalne foto ja juhiloa omaniku allkiri) on juhiloale lasergraveeritud.

Vastavustabel

Mudeli kategooriad EST 2

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A-kategooria sõiduki suurim lubatud võimsus on 25 kW või võimsuse/massi suhe 0,16 kW/kg.

Lisateave

Piirang(ud) on esitatud koodina:

101 —

esmane juhiluba. Algajad juhid, kellel on esmane juhiluba (2 aastat), on kohustatud kinnitama auto (esi- ja taga)aknale rohelise vahtralehe kujutise. Kiirusepiirang 90 km/h;

102 —

juhtimisõigus üksnes kaitseväeteenistuses viibimise ajal;

103 —

D-kategooria sõidukijuhil on lubatud juhtida üksnes trollibussi;

105 —

mootorratas võimsusega kuni 25 kW või mille võimsuse/massi suhte ei ületa 0,16 kW/kg;

106 —

D-kategooria — üksnes kuni 50 kilomeetri pikkustel liinidel.

Eesti mudel 3 (EST3)

Välja antud Eestis alates 8.9.2008

Kirjeldus: sama nagu mudel 2 juhiluba; esiküljel on sõna „JUHILUBA” juurde lisatud sõnad „Driving Licence” ja „Permis de conduire”.

Vastavustabel

Mudeli EST3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

KREEKAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Kreeka mudel 1 (GR1a)

Välja antud Kreekas kuni 11.1.1987

Kirjeldus: sinine ja kollane, mustad tähed.

Β-, Γ-, Δ-, Ε-kategooria juhiload on 12-leheküljelised.

Kreeka mudel 1 (GR1b)

Välja antud Kreekas kuni 11.1.1987

Kirjeldus: roosa ja kollane, mustad tähed.

Üksnes A-kategooria juhiluba on 8-leheküljeline.

Kuni 30.1.1985 oli Β-, Γ-, Δ-, Ε-kategooria juhiloaga antud õigus juhtida ka AM-kategooria sõidukit. Kõnealusest kuupäevast kuni 18.1.2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

Vastavustabel

Mudeli GR1a ja GR1b kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Lisateave

Kuigi punktis 4b on märgitud, et kõnealused erimudelid on konkreetse kehtivusajaga, pikendati kehtivusaega kuni juhiloa omaniku 65. eluaastani vastavalt presidendi dekreedile nr 255/1984.

1.

E-kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga.

Kreeka mudel 2 (GR2)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 12.1.1987–31.3.1997

Kirjeldus: roosa, mustad tähed. Kõnealune juhiluba on kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli GR2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Lisateave

Alates 30.1.1985 kuni 18.1.2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

E kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga („Β” või „Γ” või „Δ”).

Kreeka mudel 3 (GR3)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 1.4.1997–30.4.2001

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Kõnealune juhiluba on kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli GR3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30.1.1985 kuni 18.1.2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse. presidendi dekreediga nr 19/1995 on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

Kreeka mudel 4 (GR4)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 1.5.2001–18.1.2009

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Kõnealune juhiluba on kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli GR4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A (≤ 25 kW JA ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30.1.1985 kuni 18.1.2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse presidendi dekreediga nr 19/1995, on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

Kreeka mudel 5 (GR5)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 19.1.2009–18.1.2013

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Mõõtmed: laius: 85,6 mm, kõrgus: 54 mm (paksus 0,75 mm).

Uus juhiluba on trükitud plastkaardile vastavalt rahvusvahelistele standarditele (ISO) ja kõigile direktiivi 2006/126/EÜ 1. lisas sätestatud tehnilistele nõuetele. Esiküljel on turvahologramm (vasakus nurgas). Kõik tähed on turvataustale mikrotrükitud optiliselt muutuva tindiga (O.V.I.). Kavandatakse ka kahekordseid kujutisi ja puuteturvaelemente. Tagaküljel on 3D turvahologramm ning ainulaadsete kujutiste ja ristuvate joontega turvataust. Mõlemale küljele trükitu on nähtav UV-valguses, mis aga mingil moel ei mõjuta juhiloa kvaliteeti.

Vastavustabel

Mudeli GR5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A (≤ 25 kW JA ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30.1.1985 kuni 18.1.2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse presidendi dekreediga nr 19/1995, on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

HISPAANIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Hispaania mudel 1 (E1)

Välja antud Hispaanias ajavahemikul 27.6.1997–1.11.2004

Kirjeldus: roosal paberil ja kuueleheküljeline mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Mudeli E1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Hispaania mudel 2 (E2)

Välja antud Hispaanias ajavahemikul 2.11.2004–7.12.2009

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Mudeli E2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Hispaania mudel 3 (E3)

Välja antud Hispaanias alates 8.12.2009

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastab direktiivi 2006/126/EÜ I lisa punktis 3 sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Mudeli E3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Lisateave

AM- ja A2-kategooria juhilube on välja antud alates 8.12.2009.

PRANTSUSMAAL VÄLJA ANTUD MUDELID

Prantsusmaa mudel 1 (F1)

Välja antud Prantsusmaal kuni 31.12.1954

Kirjeldus: roosa kaart kahel leheküljel, esiküljel foto.

Vastavustabel

Mudeli F1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées à aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Lisateave

1.

Juhiluba ei anna õigust juhtida kategooriate 1, 2, 3 sõidukeid, kui juhiloa tagaküljel ei ole sellist õigust eraldi märgitud. Seetõttu ei ole dokumendil näidatud vastavat õigust juhtida selliseid B-kategooria sõidukeid, mis ei kuulu ühessegi kolmest nimetatud klassist. Tabelis viitab sellele kriips: „—”.

2.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L4e mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud viieaastane sõidupraktika (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011, või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

Prantsusmaa mudel 2 (F2)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1.1.1955–19.1.1975

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad mudelid).

Vastavustabel

Mudeli F2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D- või DE-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatava sõiduki mass oli ≤ 3 500 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes kategooriate AM, A1 (vt märkus 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) sõidukeid.

Prantsusmaa mudel 3 (F3)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 20.1.1975–29.2.1980

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad mudelid).

Vastavustabel

Mudeli F3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D- või DE-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatava sõiduki mass oli ≤ 3 500 kg (ajavahemikul 20.1.1975–31.5.1979) või ≤ 7 000 kg (ajavahemikul 1.6.1979–1.3.1980), on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes kategooriate AM, A1 (vt märkus 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) sõidukeid.

Prantsusmaa mudel 4 (F4)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1.3.1980–31.12.1984

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad mudelid).

Vastavustabel

Mudeli F4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatava sõiduki mass oli ≤ 7 000 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1- (vt märkus 1), B1-, B-, BE-, D1 79- (≤ 3 500 kg) ja D 79- (≤ 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

3.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa mudel 5 (F5)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1.1.1985–30.6.1990

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli F5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatava sõiduki mass oli ≤ 3 500 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1- (vt märkus 1), B1-, B-, BE-, D1 79- (≤ 3 500 kg) ja D 79- (≤ 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

3.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa mudel 6 (F6)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1.7.1990–15.11.1994

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli F6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa mudel 7 (F7)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 16.11.1994–28.2.1999

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli F7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa mudel 8 (F8)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1.3.1999–18.1.2013

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ning vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Mudeli F8 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (kategooria L5e kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

CE-kategooria juhiluba annab DE-kategooria sõidukite juhtimisõiguse juhul, kui juhiloa omanikul on ka D-kategooria juhiluba.

HORVAATIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Horvaatia mudel 1 (HR1)

Välja antud Horvaatias ajavahemikul 1.4.1993–19.11.2004

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Mudeli HR 1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Lisateave

1.

H-kategooria kehtis mopeedide ja selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne.

2.

G-kategooria kehtis traktorite puhul. G- ja H-kategooriad olid eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

E-kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga (Β, C või D).

4.

F-kategooria kehtis trammide puhul.

Horvaatia mudel 2 (HR2)

Välja antud Horvaatias alates 20.11.2004 kuni 31.1.2009

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Mudeli HR 2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisateave

1.

F-kategooria kehtib haagisega või haagiseta traktorite puhul.

2.

G-kategooria kehtib selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne. F-, G- ja M-kategooriad olid eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

H-kategooria kehtib trammide puhul.

Horvaatia mudel 3 (HR3)

Välja antud Horvaatias ajavahemikul 1.2.2009–30.6.2013

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Mudeli HR 2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisateave

1.

F-kategooria kehtib haagisega või haagiseta traktorite puhul.

2.

G-kategooria kehtib selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne. F-, G- ja M-kategooriad on eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

H-kategooria kehtib trammide puhul.

IIRIMAAL VÄLJA ANTUD MUDELID

Iirimaa mudel 1 (IRL1)

Välja antud Iirimaal ajavahemikul 25.6.1992–16.11.1999

Kirjeldus: mudel on plastlaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Mudeli IRL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

See mudel anti välja kakskeelsena, gaelikeelne tekst eelneb ingliskeelsele.

Iirimaa mudel 2 (IRL2)

Välja antud Iirimaal ajavahemikul 17.11.1999–4.7.2005 (ligikaudu)

Kirjeldus: mudel on plastlaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Mudeli IRL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Lisateave

See mudel anti välja kakskeelsena, gaelikeelne tekst eelneb ingliskeelsele.

Iirimaa mudel 3 (IRL3)

Välja antud Iirimaal alates 4.7.2007

Kirjeldus: mudel on plastlaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Mudeli IRL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ITAALIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Itaalia mudel 1 (I1)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1959–1989

Vastavustabel

Mudeli I1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Lisateave

1.

Iga mudeli kategooria kehtib ka A1-, A2- ja A-kategooria puhul ainult juhul, kui on välja antud enne 1.1.1986.

2.

Iga mudeli kategooria kehtib ka A1-kategooria puhul ainult riigi territooriumil juhul, kui on välja antud alates 1.1.1986.

Itaalia mudel 2 (I2)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1989–1990

Vastavustabel

Mudeli I2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 3 (I3)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1990–1995

Vastavustabel

Mudeli I3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 4 (I4)

Välja antud Itaalias 1995. aastal

Vastavustabel

Mudeli I4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 5 (I5)

Välja antud Itaalias 1996. aastal

Vastavustabel

Mudeli I5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 6 (I6)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1996–1997

Vastavustabel

Mudeli I6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 7 (I7)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1997–1999

Vastavustabel

Mudeli I7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 8 (I8)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1999–2004

Vastavustabel

Mudeli I8 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

2.

C1, C1E, C ja CE kehtivad üksnes sel juhul, kui D-kategooria juhiluba on antud välja enne 1.10.2004.

Itaalia mudel 9 (I9)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 2005–2007

Vastavustabel

Mudeli I9 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia mudel 10 (I10)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 2007–2013

Vastavustabel

Mudeli I10 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

KÜPROSEL VÄLJA ANTUD MUDELID

Küprose mudel 1 (CY1)

Välja antud Küprosel alates 1.5.2004

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli CY1 kategooriad

Vastavad kategooriad

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LÄTIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Läti mudel 1 (LV1)

Välja antud Lätis ajavahemikul 28.9.1993–30.4.2004

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli LV1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

Siseriiklikud kategooriad TRAM ja TROL annavad õiguse juhtida vastavalt tramme ja trollibusse.

Põllu- ja metsatöötraktorite juhtimiseks on eraldi juhiload.

Läti mudel 2 (LV2)

Välja antud Lätis alates 1.5.2004

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisale.

Vastavustabel

Mudeli LV2 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

1.

Siseriiklikud kategooriad TRAM ja TROL annavad õiguse juhtida vastavalt tramme ja trollibusse.

2.

Põllu- ja metsatöötraktorite juhtimiseks on eraldi juhiload.

LEEDUS VÄLJA ANTUD MUDELID

Leedu mudel 1 (LT1)

Välja antud Leedus kuni 1.4.2000

Kirjeldus: mudel on kollast värvi, pitserimärgisega, kahepoolse lamineeritud kaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli LT1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Lisateave

Selle mudeli kehtivusaeg ei ole mudelile märgitud.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu mudel 2 (LT2)

Välja antud Leedus ajavahemikul 1.4.2000–31.12.2002

Kirjeldus: mudel on kollast värvi, pitserimärgisega, kahepoolse lamineeritud kaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli LT2 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

Selle mudeli juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu mudel 3 (LT3)

Välja antud Leedus ajavahemikul 1.1.2003–31.10.2005

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul. Andmed (foto, kategooriad ja isiklikud andmed) on polükarbonaatkihile lasergraveeritud.

Vastavustabel

Mudeli LT3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisateave

1.

A-kategooria (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) juhiloa omanik saab kahe aasta pärast piiramatu õiguse juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uue mudeli vastu.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu mudel 4 (LT4)

Välja antud Leedus alates 1.11.2005

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisale.

Vastavustabel

Mudeli LT4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisateave

1.

A-kategooria (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) juhiloa omanik saab kahe aasta pärast piiramatu õiguse juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uue mudeli vastu.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Kehtivusaeg: 3 kuud, 2 aastat, 10 aastat.

LUKSEMBURGIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Luksemburgi mudel 1 (L1)

Välja antud Luksemburgis kuni 31.12.1985

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli L1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisateave

1.

Kui B1/B2-kategooria juhiluba on välja antud enne 1. juulit 1977, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

2.

E2-kategooria juhiluba annab õigusejuhtida haagist või poolhaagist, mille lubatud täismass ületab 1750 kg.

3.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi mudel 2 (L2)

Välja antud Luksemburgis kuni 31.12.1985

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli L2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisateave

1.

Kui B1-/B2-kategooria juhiluba on välja antud enne 1. juulit 1977, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

2.

E2-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida haagist või poolhaagist, mille lubatud täismass ületab 1 750 kg.

3.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi mudel 3 (L3)

Välja antud Luksemburgis ajavahemikul 1.1.1986–30.9.1996

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli L3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Lisateave

1.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi mudel 4 (L4)

Välja antud Luksemburgis alates 1.10.1996

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ning vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Mudeli L4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Lisateave

1.

B-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka B1-kategooria sõidukeid.

2.

Siseriiklikud kategooriad.

UNGARIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Ungari mudel 1 (H1)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1.1.1964–1.1.1984

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Mudeli H1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Lisateave

1.

E-kategooria juhiluba kehtib üksnes koos selliste ühtlustatud kategooriatega, mille puhul juhile on juhtimisõigus juba antud. Näiteks B- ja E-kategooria juhtimisõigust tuleb käsitada kombineeritud kategooriana B+E.

Ungari mudel 2 (H2)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1.1.1984–31.12.2000

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli H2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Lisateave

1.

E-kategooria juhiluba kehtib üksnes koos selliste ühtlustatud kategooriatega, mille puhul juhile on juhtimisõigus juba antud. Näiteks B- ja E-kategooria juhtimisõigust tuleb käsitada kombineeritud kategooriana B+E.

Ungari mudel 3 (H3)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1.1.2000–31.12.2004

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul. Kõnealust mudelit tunnustatakse Ungari piires ka siseriikliku isikut tõendava dokumendina. Seda A-kategooria lasergarveeringuga turvalist dokumenti antakse välja tsentraliseeritult.

Vastavustabel

Mudeli H3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisateave

Kombineeritud kategooria juhiloa saab välja anda üksnes sellisele isikule, kellel on veduki juhtimisõigus.

1.

C1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

2.

D1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B-kategooria jaoks.

3.

C-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka kõigi kategooriate jaoks, mille puhul juhile on antud juhtimisõigus ning mis on kinnitatud juhiloal.

4.

D-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

Ungari mudel 4 (H4)

Välja antud Ungaris alates 5.8.2004

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga. Kõnealust mudelit tunnustatakse Ungari piires siseriikliku isikut tõendava dokumendina. Seda A-kategooria lasergarveeringuga turvalist dokumenti antakse välja tsentraliseeritult.

Vastavustabel

Mudeli H4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisateave

Kombineeritud kategooriaga juhiloa saab välja anda üksnes sellisele isikule, kellel on veduki juhtimisõigus.

1.

C1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

2.

D1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B-kategooria jaoks.

3.

C-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka kõigi kategooriate jaoks, mille puhul juhile on antud juhtimisõigus ning mis on kinnitatud juhiloal.

4.

D-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

MALTAL VÄLJA ANTUD MUDELID

Malta mudel 1 (M1)

Välja antud Maltal ajavahemikul 1.7.1991–31.12.2000

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik (avatuna 221 mm × 100 mm), esmakordselt välja antud 1991. aasta juulis.

Vastavustabel

Mudeli M1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Lisateave

Juhiloal on trükitud tekst malta ja inglise keeles. Malta politsei väikeste embleemidega kaetud paberist juhiloa mõlemal küljel on seerianumber. Kõrgreljeefis kujutatud suurem embleem on osaliselt fotol ja osaliselt juhiloal ning suur Malta embleem on keskel seerianumbri kohal suures raamis.

Malta mudel 2 (M2)

Välja antud Maltal alates 1.1.2001

Kirjeldus: mudel on roosa plastist fotokaart, suurus 85,4 mm × 54 mm — ID-kaardi formaat — ja see on välja antud 2001. aastal ning vastab direktiivis 91/439/EMÜ sätestatud nõuetele.

Juhiluba koosneb kahest osast — plastist fotokaardist ja juhiloakaardist. Fotokaardil on juhiloa omaniku foto, aadress, allkiri ja juhtimisõigused. Juhiloakaardil on seerianumber, juhi isikuandmed, juhiloa number, juhiloa omaniku skaneeritud allkiri, juhtimisõigused ja kehtivusaeg, teabekoodid, karistuspunktide register, üle 70 aasta vanuse juhiloa omaniku juhiloa kehtivusaeg ning muu asjakohane teave. Alumises servas on juhiloa kättesaamise kinnitus. Juhiloakaardi tagaküljel on väljaandva asutuse aadress ja juhiloakategooriate kirjeldus ning ELi ja riigi teabekoodide kirjeldus.

Turvelementidega juhiluba on tehtud vastupidavast ja paindlikust krediitkaardi sarnasest fotokaardist, mis on tundlik ultraviolettvalguse suhtes. Kaardi esikülje keskel on roosat värvi Malta rist. Suuremal osal esiküljest korduvad laineliste joontena ELi liikmesriikide keeltesse tõlgitud sõnad „Driving Licence” (sõnadevaheliste tühikuteta). Kaardil on ka juhiloa omaniku teisene kujutis ning väikesed tähekesed ümber sinise nelinurga, mille sees on täht M ja 12 kollast tähekest. Juhiloa tagakülje vasakul pool on kõrgreljeefis 5 Malta embleemi. Sarnaste laineliste joontena korduvad sõnad „Driving Licence” kogu tagaküljel. Kategooria juhtimisõigused, nende kehtivusaeg ja koode käsitlev muu teave on samuti esitatud kaardi tagaküljel. Kaart on vesimärgiga kollakat (varem sinine ja roosa) värvi dokument. Juhiloa seerianumber on ülemises paremas servas ametiasutuse logo all. Seerianumber on märgitud ka kättesaamiskinnitusel.

Vastavustabel

Mudeli M2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MADALMAADES VÄLJA ANTUD MUDELID

Madalmaade mudel 1 (NL1)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1.6.2002–1.10.2006

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil (106 mm × 222 mm).

Vastavustabel

Mudeli NL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

„A light”-kategooria mootorrataste (mudel 1) võimsus on kuni 25 kW ning võimsuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg. See erineb veidi uuest A2-kategooriast, mille puhul mootorrataste võimus on kuni 35 kW ja võimsuse/massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. „A light”-kategooria omandamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane, direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt peab isik olema vähemalt 18-aastane, et saada kohe A2-kategooria juhiluba.

A-kategooria mootorrataste (mudel 1) juhiloa omandamiseks peab isik olema nüüd vähemalt 21-aastane. Kui isikul on „A light”-kategooria kaheaastane juhtimiskogemus, siis on tal automaatselt õigus juhtida ka A-kategooria mootorratast. Direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt peab isik A-kategooria juhiloa omandamiseks olema vähemalt 24-aastane, et saada kohe A-kategooria juhiluba, või 20-aastane, kui tal on A2-kategooria kaheaastane juhtimiskogemus.

Alates 1. maist 2004 on mudeli 2 juhiloa tagaküljele lisatud ka ELi uute liikmesriikide nimed.

Madalmaade mudel 2 (NL2)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1.10.2006–19.1.2013

Kirjeldus: roosa, plastist, krediitkaardi sarnane juhiluba.

Vastavustabel

Mudeli NL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

„A light” -kategooria mootorrataste (mudel 2) võimsus on kuni 25 kW ning võimuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg. See erineb veidi uuest A2-kategooriast, mille puhul mootorrataste võimus on kuni 35 kW ja võimsuse/massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. „A light” -kategooria omandamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane, direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt peab isik A2-kategooria juhiloa omandamiseks olema vähemalt 20-aastane.

A-kategooria mootorrataste (mudel 2) juhiloa omandamiseks isik olema nüüd vähemalt 21-aastane. Kui isikul on „A light” -kategooria kaheaastane juhtimiskogemus, siis on tal automaatselt õigus juhtida ka A-kategooria mootorratast. Direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt peab isik A-kategooria juhiloa omandamiseks olema vähemalt 24-aastane, et saada kohe A-kategooria juhiluba, või 20-aastane, kui tal on A2-kategooria kaheaastane juhtimiskogemus.

Mudeli 2 juhiloal on juba olemas koht direktiivi 2006/126/EÜ kohaste uute kategooriate jaoks. Kõnealuseid kategooriaid ei rakendata enne 19. jaanuari 2013.

AUSTRIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Austria mudel 1 (A1)

Välja antud Austrias ajavahemikul 25.3.1947–15.5.1952

Kirjeldus: mudel on paksul, kuid lihtsal hallil paberil (15 cm × 10,5 cm).

Vastavustabel

Mudeli A1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Lisateave

Ajavahemikul 1947 kuni septembrini 1951 välja antud mudeli leheküljel 4 on trükitud viide, et kõnealune mudel on välja antud selleks, et välja vahetada Saksa juhiluba.

Austria mudel 2 (A2)

Välja antud Austrias ajavahemikul 16.5.1952–31.12.1955

Kirjeldus: mudel on paksul, kuid lihtsal hallil paberil (22 cm × 10,5 cm).

Vastavustabel

Mudeli A2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Lisateave

1.

Klass d2: kehtivusaeg 5 aastat.

Austria mudel 3 (A3)

Välja antud Austrias ajavahemikul 1.1.1956–1.11.1997

Kirjeldus: 22 × 10,5 cm, roosa värvus; vastupidavast paberist. Seda mudelit on välja antud mitmes kujunduses. Ajavahemikul, mil seda mudelit välja anti, on sellega antud õigused jäänud siiski olulises osas samaks.

Vastavustabel

Mudeli A3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Lisateave

1.

Direktiivi 91/439/EMÜ kohaseid BE-, CE- ja DE-kategooriaid ei olnud olemas enne mudeli A4 kasutuselevõttu. E-kategooria kehtib üksnes kombinatsioonis vähemalt ühega järgmistest kategooriatest: B, C või D; D-kategooria viieaastane kehtivusaeg kehtib ka E- ja D-kategooria kombinatsiooni puhul.

Austria mudel 4 (A4)

Välja antud Austrias ajavahemikul 1.11.1997–1.3.2006

Kirjeldus: 22 × 10,5 cm, roosa värvus; vastupidav paber, plastlaminaat leheküljel 2 (juhiloa omaniku andmed ja foto).

Vastavustabel

Mudeli A4 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Austria mudel 5 (A5)

Välja antud Austrias alates 1.3.2006

Kirjeldus: suurus 8,5 cm × 5,5 cm, roosa värvus; mudel on plastkaart.

Vastavustabel

Mudeli A5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A (≤ 25 kW ja ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

POOLAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Poola mudel 1 (PL1)

Välja antud Poolas ajavahemikul 1.7.1999–30.9.2001

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Mudeli PL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedi juhtimisõigust tõendav dokument on mopeedi juhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

Poola mudel 2 (PL2)

Välja antud Poolas ajavahemikul 1.10.2001–30.4.2004

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Mudeli PL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedi juhtimisõigust tõendav dokument on mopeedi juhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

Poola mudel 3 (PL3)

Välja antud Poolas alates 1.5.2004

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Mudeli PL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedi juhtimisõigust tõendav dokument on mopeedi juhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

PORTUGALIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Portugali mudel 1 (P1)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 30.8.1965–1.9.1984

Kirjeldus: mudel on mustade trükitähtedega roosal paberil, kuueleheküljeline, suurus 105 mm × 222 mm.

Vastavustabel

Mudeli P1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Põllutöötraktorid

Lisateave

Vähesed seni kasutusel olevad selle mudeli juhiload muutuvad kehtetuks 2015. aasta jooksul.

Portugali mudel 2 (P2)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1.9.1984–1.7.1994

Kirjeldus: mudel on mustade trükitähtedega roosal paberil, neljaleheküljeline, suurus 106 mm × 148 mm.

Vastavustabel

Mudeli P2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (põllutöötraktorid)

 

G (elukutselised sõidukijuhid)

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

2.

E-kategooria juhiluba antakse välja ainult mis tahes muu kategooria sõidukijuhtidele.

Portugali mudel 3 (P3)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1.7.1994–18.10.1998

Kirjeldus: mudel on mustade tähtedega roosal paberil; kuueleheküljeline. Kõrgus/laius 106 mm × 221 mm.

Vastavustabel

Mudeli P3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

2.

E-kategooria juhiluba antakse välja üksnes koos mõne muu kategooria juhiloaga.

Portugali mudel 4 (P4)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 18.10.1998–1.7.1999

Kirjeldus: mudel on mustade tähtedega roosal paberil; kuueleheküljeline. Kõrgus/laius 106 mm × 221 mm.

Vastavustabel

Mudeli P4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

Portugali mudel 5 (P5)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1.7.1999–25.5.2005

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastavalt direktiivi 91/439/EMÜ sätetele ja ISO 7810/7816 standardi nõuetele. Kontrollivahendid vastavad ISO 10 373 standardile.

Vastavustabel

Mudeli P5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Lisateave:

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

Ajavahemikul 1.7.1999–31.12.1999 anti välja nii P5 kui ka P6 mudeli juhilube.

Portugali mudel 6 (P6)

Välja antud Portugalis alates 25.5.2005

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastavalt direktiivis 91/439/EMÜ sätetele ja ISO 7810/7816 standardi nõuetele. Kontrollivahendid vastavad ISO 10 373 standardile.

Vastavustabel

Mudeli P6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

RUMEENIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Rumeenia mudel 1 (ROU1)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 29.4.1966–28.6.1984

Kirjeldus: ühe paberleheküljega raamatukujuline juhiluba. Roosa. Lehekülje mõõtmed: 74 mm × 105 mm.

Rumeenias ei ole nimetatud mudel siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul väljaantud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19.1.2033.

Vastavustabel

Mudeli ROU1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Lisateave

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumeenia mudel 2 (ROU2)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 1.7.1984–9.4.1990

Kirjeldus: tugev, kvaliteetne, turvamustriga varustatud pangatähepaber (roosa). Mõõtmed: 76 mm × 112 mm

Rumeenias ei ole nimetatud mudel siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul väljaantud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19.1.2033.

Vastavustabel

Mudeli ROU2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisateave:

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumeenia mudel 3 (ROU3)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 9.4.1990–1.12.1995

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline. Lehekülje mõõtmed: 75 mm × 103 mm. Korrapäraste arstlike läbivaatuste jaoks on kaks eraldi lehekülge.

Rumeenias ei ole nimetatud mudel siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul väljaantud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19.1.2033.

Vastavustabel

Mudeli ROU3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisateave

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumeenia mudel 4 (ROU4)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 1.12.1995 kuni 2008

Kirjeldus: mudel on lamineeritud kaardi kujul. Roosa. Mõõtmed vastavad ISO 7810 standardile. Plastkaardil mudelit hakati järkjärgult sisse viima alates 1.12.1995. Ajavahemikul 1.12.1995– 31.10.1996 anti välja nii ROU3 kui ka ROU4 mudelit.

Vastavustabel

Mudeli ROU4 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisateave

Selle mudeli juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni (10 aastat).

Mitmekordne kaitse võltsimise eest: eripaber, mida ei saa järele teha (mitmekordne kivitrükitehnika, kopeerimisvastane reamuster, optiliselt muutuv element, prismatrükk, hõbetrükk); skaneeritud foto; hologramm foto läheduses; ultraviolettkiirguse käes nähtav kaitseelement (nähtav/nähtamatu luminofoor); mikrotähed (ROMANIA) foto servadel ning kasutatud microplex-tehnika juhiloa tagakülje sõiduki kujutisel.

Rumeenia mudel 5 (ROU5)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 2008–19.1.2013

Kirjeldus: ROU5 juhiloa mudel vastavalt direktiivis 2006/126/EÜ sätestatud nõuetele: polükarbonaatkaart vastavalt ISO 7810 ja ISO 7816-1 standardile; kaitsemeetmed võltsimise eest: spetsiaalsed hologrammid; nähtavad ja nähtamatud UV-trükivärvid; infrapuna suhtes tundlikud ja fosforestseerivad pigmendid; kombatavad väljad; optiliste valgenditeta materjalid; tausta turvamustrid; optiliselt muutuvad elemendid; lasergraveerimine; turvataust fotoväljal.

Lisaomadused: läbipaistev aken, lainejooned.

Vastavustabel

Mudeli ROU5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisateave

Selle mudeli juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni (10 aastat).

2008. aastal anti välja nii ROU4 kui ka ROU5 mudeleid.

SLOVEENIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Sloveenia mudel 1 (SLO1)

Välja antud Sloveenias alates 15.2.1992 kuni 2006

Kirjeldus: mudel on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Mudel võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne); sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Mudeli SLO1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Lisateave

1.

A-kategooria suhtes võib kohaldada järgmisi piiranguid (kinnitatud märkuste osas).

„A — LE DO 50 km/h”, või „21800 A LE DO 50 km/h”, või „A 79 (< 50 km/h)”: piiratud õigusega juhtida üksnes A1 79 (< 50 km/h) mootorrattaid.

„A — DO 125 CCM” või „20 500 A <= 125 CCM” või „A <= 125 CCM IN <= 11KW” või „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW” või „72. (A1)” annab õiguse juhtida üksnes A1- kategooria mootorrattaid;

„A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg”, või „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg”; või „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg)”: annab õiguse juhtida A-kategooria mootorrattaid, mille võimsus on kuni 25 kW ning võimsuse ja massi suhe kuni 0,16 kW/kg;

„A — DO 350 CCM” või „20700 A <= 350 CCM”: annab õiguse juhtida A-kategooria mootorrattaid alates 20. eluaastast (või hiljem).

2.

Kui järgnev on kinnitatud märkuste osas:

„E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE” või „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” või „E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida BE-kategooria sõidukeid.

3.

E-kategooria juhiloa omanikel on lisaks õigus juhtida DE-kategooria sõidukeid juhul, kui neil on eelnevalt omandatud D-kategooria.

Sloveenia mudel 2 (SLO2)

Välja antud Sloveenias ajavahemikul 1.1.2006–13.7.2009

Kirjeldus: mudel on termokiles roosal paberil.

Mudel võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne), sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Mudeli SLO2 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Sloveenia mudel 3 (SLO3)

Välja antud Sloveenias ajavahemikul 13.7.2009–18.1.2013

polükarbonaatkaart vastavalt ISO/IEC 7810:2003 standardile; suurus 85,6 mm × 53,98 mm.

Mudel võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne), sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Mudeli SLO3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

SLOVAKKIAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Slovakkia mudel 1 (SK1)

Välja antud Slovaki Vabariigis ajavahemikul 1.1.1993–30.4.2004

Kirjeldus: mudel on kaheleheküljeline roosa plastkaart.

Mõõtmed: 105 mm × 74 mm; mudel on termokiles paberil.

Turvaelemendid: juhiloa number ja põimikornament on ultraviolettvalguses nähtavas fluorestseerivas trükis. Trükis juhiloa mõlema lehekülje taustal.

Vastavustabel

Mudeli SK1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Lisateave

Kuni 1. jaanuarini 2004 oli tekst „skúšobná lehota” (katseaeg) esitatud „Osobitné záznamy” (lisaandmed) tabelis juhiloa tagumisel leheküljel. Kaheaastast katseaega arvestati alates väljaandmise kuupäevast. Seetõttu oli sellise juhiloa kehtivusaeg piiratud kahe aastaga, mis oli märgitud punktis 7. Pärast sellise juhiloa väljavahetamist ei märgitud vahetatud juhiloale enam kehtivusaega. Kõik kategooriad on eluaegse kehtivusega.

Ühtlustatud koodid:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = kõnealune piirang oleneb juhiloa omaniku füüsilisest puudest ning võib olla seotud rohkem kui ühe ELi koodiga — see võib hõlmata ühte või mitut järgmist ELi koodi: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 ja 44.

Slovakkia mudel 2 (SK2)

Välja antud Slovakkias alates 1.5.2004

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul ja on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Turvaelemendid:

a)

osaliselt juhiloa omaniku skaneeritut fotot kattev ümmargune läbipaistev difraktsiooniline optiliselt muutuv element asub esileheküljel läbipaistva kile ja polükarbonaatkihi vahel;

b)

liiklusteemade elemendid, liiklusmärkide kujutised ja sõidukite piktogrammid esilehekülje polükarbonaatpinnal;

c)

reljeefne element „SLOVENSKÁ REPUBLIKA” juhiloa omaniku näokujutise ülemisel vasakul ja kaardi ülejäänud osal;

d)

optiliselt muutuv ja korduva tekstiga „SLOVENSKO/SLOVAKIA” turvariba (tagaküljel);

e)

dokumendi mõlemal küljel kasutatud kaks nähtavat pastellvärvi ja kahekordne vikerkaaretrükis moodustavad kokku juhiloa roosana mõjuva värvuse;

f)

servas ligikaudu 15 mm laiune sinist värvi riba, mis lühilaine UV-kiirguse mõjul on punane ja pikklaine UV-kiirguse mõjul sinine; ülemises vasakus nurgas ELi sinine lipp, tekst „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” esiküljel ning sõidukikujutised tagaküljel.

Vastavustabel

Mudeli SK2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

SOOMES VÄLJA ANTUD MUDELID

Soome mudel 1 (FIN1)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1.7.1972–30.9.1990

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli FIN1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Soome mudel 2 (FIN2)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1.10.1990–30.6.1996

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli FIN2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Soome mudel 3 (FIN3)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1.7.1996–31.12.1997

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli FIN3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Soome mudel 4 (FIN4)

Välja antud Soomes alates 1.1.1998

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Mudeli FIN4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Lisateave

1.

Siseriiklik kategooria M (kerged neljarattalised väikesõidukid, standardmopeedid, v.a väikese võimsusega mopeedid) kehtestati 1.1.2000. Isikutel, kellel enne kõnealust kuupäeva täitus 15. eluaasta, on jätkuvalt õigus ilma juhiloata juhtida mopeede (v.a kerged nelirattad).

2.

T-kategooria kehtestati isegi enne esimest mudelit (FIN1). T-kategooria on traktorite (v.a teel liikuvad traktorid), motoriseeritud töömasinate ja mootorsaanide ning kõigi kõnealuste sõidukite pukseeritavate sõidukite jaoks. Kõigile teistele kategooriatele (v.a M/AM-kategooria) on lisatud õigus juhtida T-kategooria sõidukeid. T-kategooria ei ole juhiloal märgitud, kui seal on märgitud muud kategooriad, mis hõlmavad T-kategooriat. T-kategooria võib olla eraldi märgitud ainult sel juhul, kui on tehtud eraldi T-kategooria eksam. Alates 19.1.2013 kehtestatakse uus LT-kategooria teel liikuvate traktorite jaoks. LT-kategooria sõidukite juhtimisõigus on hõlmatud ka C1- ja C-kategooriaga.

3.

Alates 19.1.2013 vastab A-kategooria A2-kategooriale, kui vastav kaheaastane periood ei ole lõppenud, ning muul juhul A-kategooriale, kui juhiluba on antud enne kõnealust kuupäeva.

4.

Alates 19.1.2013 märgitakse juhiloale eraldi siseriiklike koodidega, kas AM-kategooria mopeedi ja kerge neliratta sõidueksam on sooritatud.

Soome mudel 5 (FIN5)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil ajavahemikul 1.8.1973–31.5.1992

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli FIN5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Soome mudel 6 (FIN6)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil ajavahemikul 1.6.1992–31.12.1997

Kirjeldus: mudel on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Mudeli FIN6 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Lisateave

A1-kategooria kehtestati 1.7.1996.

B1-, C1-, C1E-, D1- ja D1E-kategooriad kehtestati 1.9.1996.

A1-, B1-, C1-, C1E-, D1- ja D1E-kategooria kehtestamisega ei muutunud juhiloa välimus.

Soome mudel 7 (FIN7)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil alates 1.1.1998

Kirjeldus: plastkaardist mudel vastab direktiivi 91/439/EMÜ 1a lisas sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Mudeli FIN7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Lisateave

1.

Siseriiklik kategooria M (neljarattalised kerged väikesõidukid, standardmopeedid, v.a väikese võimsusega mopeedid) kehtestati 1.6.2004.

2.

T-kategooria on traktorite (v.a teel liikuvad traktorid), motoriseeritud töömasinate ja mootorsaanide ning kõigi kõnealuste sõidukite pukseeritavate sõidukite jaoks.

3.

A-kategooria juhiload on välja antud selliste mootorrataste jaoks, mille võimsus on kuni 25 kW ning võimsuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg, või mis tahes liiki mootorratta jaoks. Kui isikul on olnud kaks aastat selliste mootorrataste juhtimisõigus, mille võimsus on kuni 25 kW ning võimsuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg, on tal õigus juhtida mis tahes liiki mootorratast.

4.

B1-kategooria ei ole märgitud juhiloa leheküljel 2.

5.

A2-kategooria kehtestatakse 19.1.2013.

6.

B1-kategooria jäetakse välja.

7.

M-kategooria asendatakse AM-kategooriaga 19.1.2013.

ROOTSIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Rootsi mudel 1 (S1)

Välja antud Rootsis ajavahemikul 1.6.1999–30.11.2007

Kirjeldus: Selle mudeli juhiluba oli polükarbonaadist isikutunnistus ID-1.

Vastavustabel

Mudeli S1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Juhiloa omanikel, kes said kerge mootorratta juhtimisõigusega piirduva õiguse juhtida A-kategooria sõidukit enne 1.7.1996, on õigus juhtida mootorsõidukit töömahuga alla 125 cm3, kusjuures mootori võimsusele (kW) ei ole seatud piiranguid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

2.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 1.7.1996, on õigus juhtida sõiduautot lubatud täismassiga üle 3,5 t tingimusel, et nimetatud sõiduk on registreeritud sõiduauto, mitte aga väikebussina. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

3.

Juhiloa omanikel, kes said A1- või A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida neljarattalist mootorratast. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1- või A-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

4.

Juhiloa omanikel, kes said A1-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

5.

Juhiloa omanikel, kes said A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mootorrattaid, mille võimsus ületab 25 kW või mille võimsuse/massi suhe ületab 0,16 kW/kg, ainult siis, kui nad on olnud A-kategooria juhiloa omanikud vähemalt kaks viimast aastat või kui nad on pärast 21-aastaseks saamist sooritanud seda liiki mootorratta sõidueksami.

6.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mis tahes võimsusega kolmerattalisi mootorsõidukeid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast 19. jaanuari 2013 tühistamise järgselt välja antud B-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida kolmrattaid, mille netovõimsus ei ületa 15 kW, üksnes Rootsi territooriumil ja tingimusel, et juhiloa omanik on 21-aastane või vanem. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

7.

Juhiloa omanikel, kes said BE-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida sõidukeid, kui haagise lubatud täismass ületab 3,5 t (kood 79.06). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult BE-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

Rootsi mudel 2 (S2)

Välja antud Rootsis ajavahemikul 27.11.2007–18.1.2013

Kirjeldus: juhiloa mudel on nagu polükarbonaadist isikutunnistus ID-1. Kaart on roosat värvi ning selle iseloomulik tunnus on läbipaistev aknake kaardi keskel allkirja all.

Vastavustabel

Mudeli S2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Juhiloa omanikel, kes said kerge mootorratta juhtimisõigusega piirduva õiguse juhtida A-kategooria sõidukit enne 1.7.1996, on õigus juhtida mootorsõidukit töömahuga alla 125 cm3, kusjuures mootori võimsusele (kW) ei ole seatud piiranguid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

2.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 1. juulit 1996, on õigus juhtida sõiduautot lubatud täismassiga üle 3,5 t, tingimusel, et nimetatud sõiduk on registreeritud sõiduauto, mitte aga väikebussina. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

3.

AM-kategooria kehtestati Rootsis siseriikliku kategooriana 1.10.2009.

4.

Juhiloa omanikel, kes said A1- või A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida neljarattalisi mootorrattaid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1- või A-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

5.

Juhiloa omanikel, kes said A1-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (alates 31. detsembrist 2013 uus kood 79.05). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

6.

Juhiloa omanikel, kes said A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mootorrattaid, mille võimsus ületab 25 kW või mille võimsuse/massi suhe ületab 0,16 kW/kg, ainult siis, kui nad on olnud A-kategooria juhiloa omanikud vähemalt kaks aastat või kui nad on pärast 21-aastaseks saamist sooritanud seda liiki mootorratta sõidueksami.

7.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mis tahes võimsusega kolmerattalisi mootorsõidukeid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Tühistamisjärgselt pärast 19. jaanuari 2013 välja antud B-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida kolmrattaid, mille netovõimsus ületab 15 kW, üksnes Rootsi territooriumil ja tingimusel, et juhiloa omanik on 21-aastane või vanem. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

8.

Juhiloa omanikel, kes said BE-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3,5 t (alates 31. detsembrist 2013 uus kood 79.06). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtivusaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult BE-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

ÜHENDKUNINGRIIGIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Ühendkuningriigi mudel 1 (UK1)

Välja antud Suurbritannias 1976. aasta jaanuarist 1986. aasta jaanuarini

Kirjeldus: mudel on roheline pikliku formaadiga voldik.

Vastavustabel

Mudeli UK1 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisateave

1.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise javeduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

2.

Järgitakse sama põhimõtet kui A-kategooria puhul, kuid seda rakendatakse ainult kõigi automaatkäiguvahetusega sõidukite suhtes.

Ühendkuningriigi mudel 2 (UK2)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1986. aasta jaanuarist 1990. aasta juunini

Kirjeldus: mudel on roosa voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle mudeli puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Mudeli UK2 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisateave

1.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise ja veduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

2.

Järgitakse sama põhimõtet kui A-kategooria puhul, kuid seda rakendatakse ainult kõigi automaatkäiguvahetusega sõidukite suhtes.

3.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

4.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

Ühendkuningriigi mudel 3 (UK3)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1990. aasta juunist 1996. aasta detsembrini

Kirjeldus: mudel on roosa ja roheline voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle mudeli puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Mudeli UK3 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invasõidukid)

4

F, G, H, K, L

 

 

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

2.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise ja veduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

3.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

4.

Puudega inimeste jaoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukite (mass ≤ 254 kg) siseriiklik kategooria.

Ühendkuningriigi mudel 4 (UK4)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1997. aasta jaanuarist 2000. aasta märtsini

Kirjeldus: mudel on roosa ja roheline voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle mudeli puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Mudeli UK4 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

F, G, H, K, P

 

3

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

3.

Välja antud üksnes sellistele isikutele, kellel on kõnealune juhtimisõigus olnud enne 12. novembrit 1999.

Mudelite 4 ja 5 väljaandmise ajavahemik kattub.

Ühendkuningriigi mudel 5 (UK5)

Välja antud Suurbritannias alates 1998. aasta juulist ja enne 19. jaanuari 2013

Kirjeldus: Plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Eraldi dokumendina antakse välja dokumendi lisa, millele märgitakse juhiloa omaniku poolt toimepandud liikluseeskirjade rikkumised. Seoses uue mudeli järkjärgulise kasutuselevõtuga kattub selle mudeli väljaandmise aeg mudeli UK4 väljaandmise ajaga.

Vastavustabel

Mudeli UK5 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

F, G, H, K, P

 

3

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, (mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg).

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

3.

Välja antud üksnes sellistele isikutele, kellel on kõnealune juhtimisõigus olnud enne 12. novembrit 1999.

Ühendkuningriigi mudel 6 (UK6)

Välja antud Põhja-Iirimaal alates 1. aprillist 1999 ja enne 19. jaanuari 2013

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ 1a lisaga.

Eraldi dokumendina antakse välja dokumendi lisa, millele märgitakse juhiloa omaniku poolt toimepandud liikluseeskirjade rikkumised.

Vastavustabel

Mudeli UK6 (Põhja-Iirimaa) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

 

F, G, H, K

 

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, (mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg).

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

Ühendkuningriigi mudel 7 (UK7)

Välja antud Gibraltaril ajavahemikul 2.12.1990–15.1.1997

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline ning on vastavuses nõukogu esimese direktiivi 80/1263/EMÜ (2) I lisaga.

Vastavustabel

Mudeli UK7 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) üksnes kolmrattad

B

B, B1 (üksnes nelirattad)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE, ja D-kategooria D1E ja DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Ühendkuningriigi mudel 8 (UK8)

Välja antud Gibraltaril ajavahemikul 16.1.1997–24.8.2006

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline ning on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Mudeli UK8 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Ühendkuningriigi mudel 9 (UK9)

Välja antud Gibraltaril alates 15.8.2006

Kirjeldus: mudel on roosal paberil ja kuueleheküljeline ning on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga. Sama nagu mudel UK8, aga esikaas muudetud uute liikmesriikide ühinemise kajastamiseks.

Vastavustabel

Mudeli UK9 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

ISLANDIL VÄLJA ANTUD MUDELID

Islandi mudel 1 (ÍS1)

Välja antud Islandil ajavahemikul 12.4.1960–1981

Kirjeldus: mudel on lamineeritud rohelisel paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli ÍS1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi mudel 2 (ÍS2)

Välja antud Islandil ajavahemikul 1981–1.3.1988

Kirjeldus: mudel on lamineeritud roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli ÍS2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi mudel 3 (ÍS3)

Välja antud Islandil ajavahemikul 1.3.1988–31.5.1993

Kirjeldus: mudel on lamineeritud roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli ÍS3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi mudel 4 (ÍS4)

Välja antud Islandil ajavahemikul 1.6.1993–14.8.1997

Kirjeldus: mudel on lamineeritud roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Mudeli ÍS4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi mudel 5 (ÍS5)

Välja antud Islandil alates 15.8.1997

Kirjeldus: plastkaardist mudel on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Mudeli ÍS5 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

LIECHTENSTEINIS VÄLJA ANTUD MUDELID

Liechtensteini mudel 1 (FL1)

Välja antud Liechtensteinis ajavahemikul 1978–1993

Kirjeldus: mudel on sinisel paberil, suurus A5.

Vastavustabel

Mudeli FL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (elukutselistele juhtidele)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Liechtensteini mudel 2 (FL2)

Välja antud Liechtensteinis ajavahemikul 1993. aastast kuni 2003. aasta aprillini

Kirjeldus: mudel on sinisel paberil, suurus A5.

Vastavustabel

Mudeli FL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Liechtensteini mudel 3 (FL3)

Välja antud Liechtensteinis alates 2003. aasta aprillist

Kirjeldus: krediitkaardi formaat, ELi mudel.

Vastavustabel

Mudeli FL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

NORRAS VÄLJA ANTUD MUDELID

Märkus kõikide mudelite kohta: kõikidel Norra juhilubadel on kirjakeeltes „bokmål” või „nynorsk” valmistrükitud tekst. Mõlemal kirjakeelel on võrdne staatus. Sõnad „førerkort” ja „Norge” näitavad, et tekst on kirjakeeles „bokmål”; sõnad „førarkort” ja „Noreg” aga näitavad, et tekst on kirjakeeles „nynorsk”.

Norra mudel 1 (N1)

Välja antud Norras ajavahemikul 23.4.1967–31.3.1979

Kirjeldus: tumeroheline kaas, mudel on volditud A7 suuruseks ja on kuueleheküljeline. Esikaanele on trükitud sõna „Førerkort” või „Førarkort”.

Vastavustabel

Mudeli N1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Lisateave

Kõnealune mudel kehtib kuni selle omaniku 100. sünnipäevani, tingimusel et juhiloa algne kehtivusaeg oli kümme aastat ja see oli kehtiv 2. aprillil 1982. Riiklikud ametiasutused soovitavad selle juhiloa mudeli omanikel vahetada see mudel mudeli N4 vastu enne välismaal sõiduki juhtimist või kanda lisaks kaasas kinnitatud tõlget või rahvusvahelist juhiluba kooskõlas maanteeliiklust käsitleva 1968. aasta Viini konventsiooniga.

Norra mudel 2 (N2)

Välja antud Norras 1.4.1979–1.3.1989

Kirjeldus: mudel on erkroosal paberil läbipaistvas plastümbrises ja kaheleheküljeline. Pärast 1985. aasta juulit välja antud juhilubadel on juhiloa omanikule esimese juhiloa („Første førerkort”) väljaandmise kuupäev.

Vastavustabel

Mudeli N2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”

 

T

 

Lisateave

1.

Piirangut käsitleva tekstiga templijäljend on juhiloa tagaküljel.

2.

Juhtimisõigust käsitleva tekstiga templijäljend juhiloa tagaküljel muutus kehtetuks alates 1. jaanuarist 2002.

3.

Enne 1. aprilli 1979 välja antud Klasse 1 ja Klasse 2 juhilubade omanikel, kes hiljem on juhiloa välja vahetanud N2 mudeli BE-kategooria juhilubade vastu, on lisaks õigus juhtida AM- ja A1-kategooria sõidukeid.

Norra mudel 3 (N3)

Välja antud Norras ajavahemikul 1.3.1989–31.12.1997

Kirjeldus: mudel on läbipaistvas plastümbrises erkroosal ja hallil paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

</

Mudeli N3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

A1

AM, A1

2

B

B

3