ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 118

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
22. aprill 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

22.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 374/2014

16. aprill 2014,

milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Ukraina on Euroopa naabruspoliitikas ja idapartnerluses üks esmatähtsaid partnerriike. Liit on püüdnud sõlmida Ukrainaga veelgi tihedamaid sidemeid, mis ulatuksid kaugemale kahepoolsest koostööst ja hõlmaksid järkjärgulist liikumist poliitilise assotsieerumise ja majandusliku integreerumise suunas. Sellega seoses räägiti aastatel 2007–2011 läbi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping (edaspidi „assotsieerimisleping”), mis hõlmab muu hulgas põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda ja mille mõlemad lepinguosalised parafeerisid 30. märtsil 2012. aastal. Põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda käsitlevate sätete kohaselt ja kooskõlas 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe artikliga XXIV loovad liit ja Ukraina vabakaubanduspiirkonna maksimaalselt kümne aasta pikkuseks üleminekuperioodiks, mis algab assotsieerimislepingu jõustumisest.

(2)

Arvestades Ukraina ees seisvaid pretsedendituid julgeolekualaseid, poliitilisi ja majanduslikke probleeme ning selleks, et Ukraina majandust toetada, on asjakohane mitte oodata assotsieerimislepingus sisalduvate põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda käsitlevate sätete jõustumist, vaid hakata juba enne lepingu rakendamist kohaldama ühepoolseid kaubandussoodustusi ning alustada ühepoolselt Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist kooskõlas kontsessioonide ja kohustuste loendiga, mis on sätestatud ELi ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu lisas I-A.

(3)

Selleks et vältida pettuseohtu, peaks Ukraina ühepoolsete kaubandussoodustuste saamise tingimuseks olema toodete päritolu käsitlevate eeskirjade ja nendega seotud menetluste järgminine ning liiduga tõhusa halduskoostöö tegemine. Lisaks sellele peaks Ukraina hoiduma uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärineva impordi suhtes või olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute kehtestamisest.

(4)

Vaja on ette näha tavapäraste ühise tollitariifistiku maksumäärade taaskehtestamine toodetele, mis komisjoni uuringu kohaselt põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid raskusi samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele liidus.

(5)

Juhul kui käesolevas määruses sätestatud mõnda tingimust ei täideta, peaks komisjonile olema antud rakendamisvolitused sooduskord ajutiselt täielikult või osaliselt peatada. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (1).

(6)

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni assotsieerimislepingu IV jaotis (kaubandus- ja kaubandusega seotud küsimused) jõustub või kui seda asjakohasel juhul ajutiselt kohaldama hakatakse ja hiljemalt kuni 1. novembrini 2014. aastal.

(7)

Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele on viidatud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sooduskord

Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimakse vähendatakse või need kaotatakse kooskõlas I lisaga.

Artikkel 2

Sooduskorra kohaldamise tingimused

Artiklis 1 nimetatud sooduskorra kohaldamiseks peab Ukraina täitma järgmised tingimused:

a)

järgima komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (2) IV jaotise 2. peatüki 2. jaos sätestatud toodete päritolu käsitlevaid eeskirju ja nendega seotud menetlusi;

b)

järgima määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 121 ja 122 sätestatud halduskoostöö meetodeid;

c)

pettuseohu vältimiseks osalema tõhusas halduskoostöös liiduga;

d)

hoiduma uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärineva impordi suhtes, samuti olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute kehtestamisest alates 23. aprill 2014.

Artikkel 3

Tariifikvootide kasutamise võimalus

1.   II ja III lisas loetletud tooteid lubatakse liitu importida nimetatud lisades sätestatud liidu tariifikvootide piires tollimaksuvabalt.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tariifikvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EMÜ) 2454/93 artiklitega 308a, 308b ja 308c, välja arvatud teatavate käesoleva määruse III lisas osutatud põllumajandustoodete tariifikvoodid.

3.   Teatavate käesoleva määruse III lisas osutatud põllumajandustoodete tariifikvoote haldab komisjon vastavalt eekirjadele, mis on sätestatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (3) artikliga 184.

Artikkel 4

Ajutine peatamine

Kui ta leiab, et on piisavalt tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon vastu võtta rakendusakte, et käesoleva määrusega ettenähtud sooduskord täielikult või osaliselt peatada. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 5

Kaitseklausel

Juhul kui Ukrainast pärit ja käesoleva määruse I lisas nimetatud toote import põhjustab või ähvardab põhjustada tõsiseid raskusi samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele liidus, võib komisjon kõnealuse impordi suhtes taaskehtestada tavapärased ühise tollitariifistiku maksumäärad vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 55/2008 (4) artiklites 11 ja 11a, mida kohaldatakse mutatis mutandis, sätestatud tingimustele ja ettenähtud korrale.

Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 rakendamisel abistab komisjoni nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (5) artikli 248a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni assotsieerimislepingu IV jaotis jõustub või kui seda asjakohasel juhul ajutiselt kohaldama hakatakse ja hiljemalt kuni 1. novembrini 2014. aastal.

Juhul kui käesolev määrus kaotab kehtivuse enne seda kuupäeva, avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas asjakohase teate.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. aprill 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

Martin SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(2)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(4)  Nõukogu 21. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ning muudetakse määrust (EÜ) nr 980/2005 ja komisjoni otsust 2005/924/EÜ (ELT L 20, 24.1.2008, lk 1).

(5)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


I LISA

ELi tariifiloetelud

CN 2008

Kirjeldus

Baasmäär

Üleminekukategooria

I

I JAOTIS – ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED

 

 

01

GRUPP 01 – ELUSLOOMAD

 

 

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

 

 

0101 10

– tõupuhtad aretusloomad

 

 

0101 10 10

– – hobused

Tollimaksuvaba

0

0101 10 90

– – muud

7,7

0

0101 90

– muud

 

 

 

– – hobused

 

 

0101 90 11

– – – tapaloomad

Tollimaksuvaba

0

0101 90 19

– – – muud

11,5

0

0101 90 30

– – eeslid

7,7

0

0101 90 90

– – muulad ja hobueeslid

10,9

0

0102

Elusveised

 

 

0102 10

– tõupuhtad aretusloomad

 

 

0102 10 10

– – mullikad (poegimata emasveised)

Tollimaksuvaba

0

0102 10 30

– – lehmad

Tollimaksuvaba

0

0102 10 90

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0102 90

– muud

 

 

 

– – koduveised

 

 

0102 90 05

– – – massiga kuni 80 kg

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – tapaloomad

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – muud

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – tapaloomad

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – muud

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – massiga üle 300 kg

 

 

 

– – – – mullikad (poegimata emasveised)

 

 

0102 90 51

– – – – – tapaloomad

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – muud

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – lehmad

 

 

0102 90 61

– – – – – tapaloomad

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – muud

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – muud

 

 

0102 90 71

– – – – – tapaloomad

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – muud

10,2 + 93,1 eurot/100 kg/net

0

0102 90 90

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0103

Elussead

 

 

0103 10 00

– tõupuhtad aretusloomad

Tollimaksuvaba

0

 

– muud

 

 

0103 91

– – massiga alla 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – kodusead

41,2 eurot/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0103 92

– – massiga 50 kg ja rohkem

 

 

 

– – – kodusead

 

 

0103 92 11

– – – – emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg

35,1 eurot/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – muud

41,2 eurot/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0104

Eluslambad ja -kitsed

 

 

0104 10

– lambad

 

 

0104 10 10

– – tõupuhtad aretusloomad

Tollimaksuvaba

0

 

– – muud

 

 

0104 10 30

– – – lambatalled (kuni aasta vanused)

80,5 eurot/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – muud

80,5 eurot/100 kg/net

0

0104 20

– kitsed

 

 

0104 20 10

– – tõupuhtad aretusloomad

3,2

0

0104 20 90

– – muud

80,5 eurot/100 kg/net

0

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad

 

 

 

– massiga kuni 185 g

 

 

0105 11

– – kanad liigist Gallus domesticus

 

 

 

– – – munakana vanavanemkari ja vanemkari

 

 

0105 11 11

– – – – munaliinid

52 eurot/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – muud

52 eurot/1 000 p/st

0

 

– – – muud

 

 

0105 11 91

– – – – munaliinid

52 eurot/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – muud

52 eurot/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – kalkunid

152 eurot/1 000 p/st

0

0105 19

– – muud

 

 

0105 19 20

– – – haned

152 eurot/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – pardid ja pärlkanad

52 eurot/1 000 p/st

0

 

– muud

 

 

0105 94 00

– – kanad liigist Gallus domesticus

20,9 eurot/100 kg/net

0

0105 99

– – muud

 

 

0105 99 10

– – – pardid

32,3 eurot/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – haned

31,6 eurot/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – kalkunid

23,8 eurot/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – pärlkanad

34,5 eurot/100 kg/net

0

0106

Muud elusloomad

 

 

 

– imetajad

 

 

0106 11 00

– – esikloomalised

Tollimaksuvaba

0

0106 12 00

– – vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia)

Tollimaksuvaba

0

0106 19

– – muud

 

 

0106 19 10

– – – koduküülikud

3,8

0

0106 19 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0106 20 00

– roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

Tollimaksuvaba

0

 

– linnud

 

 

0106 31 00

– – röövlinnud

Tollimaksuvaba

0

0106 32 00

– – papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

Tollimaksuvaba

0

0106 39

– – muud

 

 

0106 39 10

– – – tuvid

6,4

0

0106 39 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0106 90 00

– muud

Tollimaksuvaba

0

02

GRUPP 02 – LIHA JA SÖÖDAV RUPS

 

 

0201

Värske või jahutatud veiseliha

 

 

0201 10 00

– rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0201 20

– muud jaotustükid, kondiga

 

 

0201 20 20

– – komplekteeruvad ees– ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0201 20 30

– – poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0201 20 50

– – poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 212,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0201 20 90

– – muud

12,8 + 265,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0201 30 00

– kondita

12,8 + 303,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202

Külmutatud veiseliha

 

 

0202 10 00

– rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 20

– muud jaotustükid, kondiga

 

 

0202 20 10

– – komplekteeruvad ees– ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 20 30

– – rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 20 50

– – rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 221,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 20 90

– – muud

12,8 + 265,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 30

– kondita

 

 

0202 30 10

– – kontideta eesveerandid, terved või tükeldatud kuni viieks tükiks, kusjuures iga eesveerand peab moodustama ühe ploki; komplekteeruvad ees– ja tagaveerandid moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või kuni viieks tükiks lõigatud eesveerand, teine on tagaveerand ilma sisefileeta, ühes tükis

12,8 + 221,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 30 50

– – õlatükid, abaluuga turjatükid ja rinnatükid

12,8 + 221,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0202 30 90

– – muud

12,8 + 304,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_veiseliha (12 000 t netomassina)

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

 

 

 

– värske või jahutatud

 

 

0203 11

– – rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 11 10

– – – kodusea

53,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 11 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0203 12

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – – kodusea

 

 

0203 12 11

– – – – tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 12 19

– – – – abatükid ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 12 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0203 19

– – muud

 

 

 

– – – kodusea

 

 

0203 19 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 19 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 19 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

 

– – – – muud

 

 

0203 19 55

– – – – – kondita

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 19 59

– – – – – muud

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 19 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

 

– külmutatud

 

 

0203 21

– – rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 21 10

– – – kodusea

53,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 21 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0203 22

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – – kodusea

 

 

0203 22 11

– – – – tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 22 19

– – – – abatükid ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 22 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0203 29

– – muud

 

 

 

– – – kodusea

 

 

0203 29 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 29 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 29 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

 

– – – – muud

 

 

0203 29 55

– – – – – kondita

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina)

0203 29 59

– – – – – muud

86,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_sealiha (20 000 t netomassina) + tariifikvoot täiendav sealiha (20 000 t netomassina)

0203 29 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba– või kitseliha

 

 

0204 10 00

– lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 eurot/100 kg/net

0

 

– muu värske või jahutatud lambaliha

 

 

0204 21 00

– – rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 eurot/100 kg/net

0

0204 22

– – muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 22 10

– – – lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 eurot/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – neeru– ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 eurot/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – tagaosad

12,8 + 222,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 22 90

– – – muud

12,8 + 222,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 23 00

– – kondita

12,8 + 311,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 30 00

– lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 eurot/100 kg/net

0

 

– muu külmutatud lambaliha

 

 

0204 41 00

– – rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 eurot/100 kg/net

0

0204 42

– – muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 42 10

– – – lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 eurot/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – neeru– ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 42 50

– – – tagaosad

12,8 + 167,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 42 90

– – – muud

12,8 + 167,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 43

– – kondita

 

 

0204 43 10

– – – lambatalle

12,8 + 234,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 43 90

– – – muud

12,8 + 234,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_lambaliha (1 500 – 2 250 t netomassina) (1)

0204 50

– kitseliha

 

 

 

– – värske või jahutatud

 

 

0204 50 11

– – – rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 eurot/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 eurot/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – neeru– ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 eurot/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – tagaosad

12,8 + 222,7 eurot/100 kg/net

0

 

– – – muud

 

 

0204 50 31

– – – – kontidega jaotustükid

12,8 + 222,7 eurot/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – kontideta jaotustükid

12,8 + 311,8 eurot/100 kg/net

0

 

– – külmutatud

 

 

0204 50 51

– – – rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 eurot/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 eurot/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – neeru– ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 eurot/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – tagaosad

12,8 + 167,5 eurot/100 kg/net

0

 

– – – muud

 

 

0204 50 71

– – – – kontidega jaotustükid

12,8 + 167,5 eurot/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – kontideta jaotustükid

12,8 + 234,5 eurot/100 kg/net

0

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula– või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0205 00 20

– värske või jahutatud

5,1

0

0205 00 80

– külmutatud

5,1

0

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0206 10

– veise rups, värske või jahutatud

 

 

0206 10 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

 

– – muud

 

 

0206 10 95

– – – paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 303,4 eurot/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

 

– veise rups, külmutatud

 

 

0206 21 00

– – keeled

Tollimaksuvaba

0

0206 22 00

– – maks

Tollimaksuvaba

0

0206 29

– – muud

 

 

0206 29 10

– – – farmaatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

 

– – – muud

 

 

0206 29 91

– – – – paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 304,1 eurot/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – muud

Tollimaksuvaba

0

0206 30 00

– sea rups, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

 

– sea rups, külmutatud

 

 

0206 41 00

– – maks

Tollimaksuvaba

0

0206 49 00

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0206 80

– muud, värsked või jahutatud

 

 

0206 80 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

 

– – muud

 

 

0206 80 91

– – – hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0

0206 80 99

– – – lamba ja kitse rups

Tollimaksuvaba

0

0206 90

– muud, külmutatud

 

 

0206 90 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

 

– – muud

 

 

0206 90 91

– – – hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0

0206 90 99

– – – lamba ja kitse

Tollimaksuvaba

0

0207

Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

 

 

 

– kana ja kuke, liigist Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 11 10

– – – kitkutud, soolikad välja võetud, lõplikult rookimata, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad

26,2 eurot/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 11 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 12

– – külmutatud rümbad

 

 

0207 12 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1) + tariifikvoot täiendav kodulindude liha (20 000 t netomassina)

0207 12 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1) + tariifikvoot täiendav kodulindude liha (20 000 t netomassina)

0207 13

– – värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – – tükid

 

 

0207 13 10

– – – – kondita

102,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

0207 13 20

– – – – – pool– või veerandrümbad

35,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 13 30

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 13 40

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 13 60

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

46,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 13 70

– – – – – muud

100,8 eurot/100 kg/net

0

 

– – – rups

 

 

0207 13 91

– – – – maks

6,4

0

0207 13 99

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 14

– – külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – – tükid

 

 

0207 14 10

– – – – kondita

102,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

0207 14 20

– – – – – pool– või veerandrümbad

35,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 14 30

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 14 40

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 14 60

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

46,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 14 70

– – – – – muud

100,8 eurot/100 kg/net

0

 

– – – rups

 

 

0207 14 91

– – – – maks

6,4

0

0207 14 99

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– kalkuni

 

 

0207 24

– – värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 24 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 24 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 25

– – külmutatud rümbad

 

 

0207 25 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 25 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 26

– – värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – – tükid

 

 

0207 26 10

– – – – kondita

85,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

0207 26 20

– – – – – pool– või veerandrümbad

41 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 26 30

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 26 40

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 26 60

– – – – – – sääred ja nende jaotustükid

25,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 26 70

– – – – – – muud

46 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 26 80

– – – – – muud

83 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – rups

 

 

0207 26 91

– – – – maks

6,4

0

0207 26 99

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 27

– – külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – – tükid

 

 

0207 27 10

– – – – kondita

85,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

0207 27 20

– – – – – pool– või veerandrümbad

41 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 27 30

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 27 40

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 27 60

– – – – – – sääred ja nende jaotustükid

25,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 27 70

– – – – – – muud

46 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 27 80

– – – – – muud

83 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – rups

 

 

0207 27 91

– – – – maks

6,4

0

0207 27 99

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– pardi, hane või pärlkana

 

 

0207 32

– – värsked ja jahutatud rümbad

 

 

 

– – – pardi

 

 

0207 32 11

– – – – kitkutud, veretustatud, soolikad välja võetud, pea ja jalgadega, nn 85 % pardid

38 eurot/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 32 19

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – hane

 

 

0207 32 51

– – – – kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 32 59

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 32 90

– – – pärlkana

49,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 33

– – külmutatud rümbad

 

 

 

– – – pardi

 

 

0207 33 11

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 33 19

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – hane

 

 

0207 33 51

– – – – kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 eurot/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 33 90

– – – pärlkana

49,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 34

– – rasvane maks, värske või jahutatud

 

 

0207 34 10

– – – hane

Tollimaksuvaba

0

0207 34 90

– – – pardi

Tollimaksuvaba

0

0207 35

– – muud, värsked või jahutatud

 

 

 

– – – tükid

 

 

 

– – – – kontideta

 

 

0207 35 11

– – – – – hane

110,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 15

– – – – – pardi või pärlkana

128,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

 

– – – – – pool– või veerandrümbad

 

 

0207 35 21

– – – – – – pardi

56,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 23

– – – – – – hane

52,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 25

– – – – – – pärlkana

54,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 31

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 41

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

 

 

0207 35 51

– – – – – – hane

86,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 53

– – – – – – pardi või pärlkana

115,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 35 61

– – – – – – hane

69,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 63

– – – – – – pardi või pärlkana

46,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 71

– – – – – hane ja pardi paletotid (tükeldatud osaliselt konditustatud rümbad)

66 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 35 79

– – – – – muud

123,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – rups

 

 

0207 35 91

– – – – maks, v.a rasvane maks

6,4

0

0207 35 99

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36

– – muud, külmutatud

 

 

 

– – – tükid

 

 

 

– – – – kontideta

 

 

0207 36 11

– – – – – hane

110,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 15

– – – – – pardi või pärlkana

128,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – kontidega

 

 

 

– – – – – pool– või veerandrümbad

 

 

0207 36 21

– – – – – – pardi

56,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 23

– – – – – – hane

52,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 25

– – – – – – pärlkana

54,2 eurot/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 41

– – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid

 

 

0207 36 51

– – – – – – hane

86,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 53

– – – – – – pardi või pärlkana

115,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 36 61

– – – – – – hane

69,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 63

– – – – – – pardi või pärlkana

46,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0207 36 71

– – – – – hane ja pardi paletotid (tükeldatud osaliselt konditustatud rümbad)

66 eurot/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – muud

123,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – rups

 

 

 

– – – – maks

 

 

0207 36 81

– – – – – hane rasvane maks

Tollimaksuvaba

0

0207 36 85

– – – – – pardi rasvane maks

Tollimaksuvaba

0

0207 36 89

– – – – – muud

6,4

0

0207 36 90

– – – – muud

18,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0208 10

– küüliku või jänese

 

 

0208 10 10

– – koduküüliku

6,4

0

0208 10 90

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0208 30 00

– esikloomaliste

9

0

0208 40

– vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – vaala

6,4

0

0208 40 90

– – muud

9

0

0208 50 00

– roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

9

0

0208 90

– muud

 

 

0208 90 10

– – kodutuvi

6,4

0

0208 90 30

– – ulukiliha, v.a küüliku ja jänese

Tollimaksuvaba

0

0208 90 55

– – hülge

6,4

0

0208 90 60

– – põhjapõdra

9

0

0208 90 70

– – konnakoivad

6,4

0

0208 90 95

– – muud

9

0

0209 00

Seapekk ilma tailihata või muu sea– ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

 

 

 

– seapekk

 

 

0209 00 11

– – jahutatud, külmutatud, soolatud või soolvees

21,4 eurot/100 kg/net

0

0209 00 19

– – kuivatatud või suitsutatud

23,6 eurot/100 kg/net

0

0209 00 30

– searasv, muu kui alamrubriikidesse 0209 00 11 ja 0209 00 19 kuuluv

12,9 eurot/100 kg/net

0

0209 00 90

– kodulindude rasv

41,5 eurot/100 kg/net

0

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber

 

 

 

– sealiha

 

 

0210 11

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – – kodusea

 

 

 

– – – – soolatud või soolvees

 

 

0210 11 11

– – – – – tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 eurot/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – abatükid ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 11 31

– – – – – tagaosad ja nende jaotustükid

151,2 eurot/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – abatükid ja nende jaotustükid

119 eurot/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – muud

15,4

0

0210 12

– – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

 

 

 

– – – kodusea

 

 

0210 12 11

– – – – soolatud või soolvees

46,7 eurot/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – kuivatatud või suitsutatud

77,8 eurot/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – muud

15,4

0

0210 19

– – muud

 

 

 

– – – kodusea

 

 

 

– – – – soolatud või soolvees

 

 

0210 19 10

– – – – – peekoniküljed või spenserosad

68,7 eurot/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – 3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosad

75,1 eurot/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – eesosad ja nende jaotustükid

60,1 eurot/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – seljaosad ja nende jaotustükid

86,9 eurot/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – muud

86,9 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 19 60

– – – – – eesosad ja nende jaotustükid

119 eurot/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – seljaosad ja nende jaotustükid

149,6 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – – muud

 

 

0210 19 81

– – – – – – kondita

151,2 eurot/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – muud

151,2 eurot/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – muud

15,4

0

0210 20

– veiseliha

 

 

0210 20 10

– – kondiga

15,4 + 265,2 eurot/100 kg/net

0

0210 20 90

– – kondita

15,4 + 303,4 eurot/100 kg/net

0

 

– muu, k.a toidukõlblik peen– ja jämejahu lihast või rupsist

 

 

0210 91 00

– – esikloomaliste

15,4

0

0210 92 00

– – vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

15,4

0

0210 99

– – muud

 

 

 

– – – liha

 

 

0210 99 10

– – – – hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

6,4

0

 

– – – – lamba– ja kitseliha

 

 

0210 99 21

– – – – – kondiga

222,7 eurot/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – kondita

311,8 eurot/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – põhjapõdra

15,4

0

0210 99 39

– – – – muud

130 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_kodulindude liha (16 000 – 20 000 t netomassina) (1)

 

– – – rups

 

 

 

– – – – kodusea

 

 

0210 99 41

– – – – – maks

64,9 eurot/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – muud

47,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – veise

 

 

0210 99 51

– – – – – paks vaheliha ja õhuke vaheliha

15,4 + 303,4 eurot/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – muud

12,8

0

0210 99 60

– – – – lamba ja kitse

15,4

0

 

– – – – muud

 

 

 

– – – – – linnumaks

 

 

0210 99 71

– – – – – – rasvane hane– või pardimaks, soolatud või soolvees

Tollimaksuvaba

0

0210 99 79

– – – – – – muud

6,4

0

0210 99 80

– – – – – muud

15,4

0

0210 99 90

– – – toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist

15,4 + 303,4 eurot/100 kg/net

0

03

GRUPP 03 – KALAD JA VÄHID, LIMUSED JA MUUD VEESELGROOTUD

 

 

0301

Eluskala

 

 

0301 10

– dekoratiivkalad

 

 

0301 10 10

– – mageveekalad

Tollimaksuvaba

0

0301 10 90

– – merekalad

7,5

0

 

– muu eluskala

 

 

0301 91

– – meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – muud

12

0

0301 92 00

– – angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0

0301 93 00

– – karpkalalised

8

0

0301 94 00

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – tuun (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – muud

 

 

 

– – – mageveekalad

 

 

0301 99 11

– – – – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar)– ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – muud

8

0

0301 99 80

– – – merekalad

16

0

0302

Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha)

 

 

 

– lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 11

– – meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – lõhed liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – muud

12

0

0302 12 00

– – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – muud

8

0

 

– lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 21

– – hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – süvalest (Reinharditus hipoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – merikeeled (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – muud

 

 

0302 29 10

– – – kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – muud

15

0

 

– tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 31

– – albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 31 90

– – – muud

22

0

0302 32

– – kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 32 90

– – – muud

22

0

0302 33

– – vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 33 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 33 90

– – – muud

22

0

0302 34

– – suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 34 90

– – – muud

22

0

0302 35

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 35 90

– – – muud

22

0

0302 36

– – tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 36 90

– – – muud

22

0

0302 39

– – muud

 

 

0302 39 10

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 39 90

– – – muud

22

0

0302 40 00

– heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

15

0

0302 50

– tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 50 10

– – liigist Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – muud

12

0

 

– muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 61

– – sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – sardiin (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

– – – sardinopsid (Sardinops); sardinellid (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – kilu (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – haid

 

 

0302 65 20

– – – harilik ogahai (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – muud

8

0

0302 66 00

– – angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0

0302 67 00

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – muud

 

 

 

– – – mageveekalad

 

 

0302 69 11

– – – – karpkalalised

8

0

0302 69 19

– – – – muud

8

0

 

– – – merekalad

 

 

 

– – – – väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriigi 0302 33 vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 69 21

– – – – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 69 25

– – – – – muud

22

0

 

– – – – meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – kuldne meriahven (Sebastesmarinus)

7,5

0

0302 69 33

– – – – – muud

7,5

0

0302 69 35

– – – – polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0

0302 69 41

– – – – merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – vaikse ookeani mintai e alaska pollak (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – anšoovised (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0302 69 66

– – – – – – lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – muud

15

0

0302 69 69

– – – – – ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0

0302 69 75

– – – – merilatikad (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – lõunaputassuu (Mikromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – kiviahven (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – kuld-merikoger (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – muud

15

0

0302 70 00

– kalamaks, -mari ja -niisk

10

0

0303

Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha

 

 

 

– idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 11 00

– – nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – muud

2

0

 

– muud lõhelased, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 21

– – meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – lõhe liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – muud

12

0

0303 22 00

– – Atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – muud

9

0

 

– lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 31

– – hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – merikeeled (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – muud

 

 

0303 39 10

– – – lest (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – kalad perekonnast Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – muud

15

0

 

– tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 41

– – albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 41 11

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 41 13

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 41 19

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 41 90

– – – muud

22

0

0303 42

– – kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

 

– – – – rookimata kalad

 

 

0303 42 12

– – – – – ühiku mass üle 10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 18

– – – – – muud

Tollimaksuvaba

0

 

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

 

 

0303 42 32

– – – – – ühiku mass üle 10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 38

– – – – – muud

Tollimaksuvaba

0

 

– – – – muud (näiteks ilma peata)

 

 

0303 42 52

– – – – – ühiku mass üle 10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 58

– – – – – muud

Tollimaksuvaba

0

0303 42 90

– – – muud

22

0

0303 43

– – vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 43 11

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 43 13

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 43 19

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 43 90

– – – muud

22

0

0303 44

– – suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 44 11

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 44 13

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 44 19

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 44 90

– – – muud

22

0

0303 45

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 45 11

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 45 13

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 45 19

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 45 90

– – – muud

22

0

0303 46

– – tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 46 11

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 46 13

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 46 19

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 46 90

– – – muud

22

0

0303 49

– – muud

 

 

 

– – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 49 31

– – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 49 33

– – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 49 39

– – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 49 80

– – – muud

22

0

 

– heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii) ja tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 51 00

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – liigist Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – liigist Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – liigist Gadus macrocephalus

12

0

 

– mõõkkala (Xiphias gladius) ja kihvkalad (Dissostichus spp.), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 61 00

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0

 

– muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 71

– – sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – sardiin Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – sardinopsid Sardinops; sardinellid (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – kilu (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – harilik makrell (Scomber scombrus) ja jaapani makrell (Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

– – – austraalia makrell (Scomber australasicus)

15

0

0303 75

– – haid

 

 

0303 75 20

– – – harilik ogahai e katraan (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – muud

8

0

0303 76 00

– – angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0

0303 77 00

– – kiviahvenad (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0303 78 11

– – – – lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – muud

15

0

0303 78 90

– – – ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0

0303 79

– – muud

 

 

 

– – – mageveekalad

 

 

0303 79 11

– – – – karpkalalised

8

0

0303 79 19

– – – – muud

8

0

 

– – – merekalad

 

 

 

– – – – väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriiki 0303 43 kuuluvad vööttuunid (Euthynnus (Katsuwonis) pelamis)

 

 

 

– – – – – rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks

 

 

0303 79 21

– – – – – – terved (puhastamata)

Tollimaksuvaba

0

0303 79 23

– – – – – – ilma lõpuste ja sisikonnata

Tollimaksuvaba

0

0303 79 29

– – – – – – muud (näiteks ilma peata)

Tollimaksuvaba

0

0303 79 31

– – – – – muud

22

0

 

– – – – meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 37

– – – – – muud

7,5

0

0303 79 41

– – – – polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0

0303 79 45

– – – – merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – kalad liigist Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – anšoovised (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – merilatikad (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – lõunaputassuu (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – muud

15

0

0303 80

– kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 80 10

– – kalamari ja -niisk desoksüribonukleiinhappe või protamiinsulfaadi tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0303 80 90

– – muud

10

0

0304

Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud

 

 

 

– värsked või jahutatud

 

 

0304 11

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – fileed

18

0

0304 11 90

– – – muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

15

0

0304 12

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – fileed

18

0

0304 12 90

– – – muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

15

0

0304 19

– – muud

 

 

 

– – – fileed

 

 

 

– – – – mageveekaladest

 

 

0304 19 13

– – – – – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – forellid ja lõhed liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – muud

12

0

0304 19 19

– – – – – muud mageveekalad

9

3

 

– – – – muud

 

 

0304 19 31

– – – – – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

18

0

0304 19 33

– – – – – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – meriahvenad (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – muud

18

3

 

– – – muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

 

 

0304 19 91

– – – – mageveekaladest

8

0

 

– – – – muud

 

 

0304 19 97

– – – – – nn liblikfilee heeringast või räimest

15

0

0304 19 99

– – – – – muud

15

0

 

– külmutatud fileed

 

 

0304 21 00

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – muud

 

 

 

– – – mageveekaladest

 

 

0304 29 13

– – – – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – forellid ja lõhed liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – muud

12

0

0304 29 19

– – – – muud mageveekalad

9

3

 

– – – muud

 

 

 

– – – – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0304 29 21

– – – – – vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 29 29

– – – – – muud

7,5

0

0304 29 31

– – – – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 39

– – – – – muud

7,5

0

0304 29 41

– – – – merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – merihaugid e molvad (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuunid (perekonnast Euthynnus (Katsuwonus))

18

0

 

– – – – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ja kalad liigist Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – austraalia makrell (Scomber australisicus)

15

0

0304 29 53

– – – – – muud

15

0

 

– – – – merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0304 29 55

– – – – – – lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – muud

6,1

0

0304 29 59

– – – – – ameerikalutsud (Urophycis spp.)

7,5

0

 

– – – – haid

 

 

0304 29 61

– – – – – harilik ogahai e katraan (Squalus acantihias) ja koerhaid (Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – muud haid

7,5

0

0304 29 71

– – – – atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – lest (Platichthys flessus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – muud

15

3

 

– muud

 

 

0304 91 00

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – muud

 

 

0304 99 10

– – – surimi

14,2

0

 

– – – muud

 

 

0304 99 21

– – – – mageveekaladest

8

0

 

– – – – muud

 

 

0304 99 23

– – – – – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – meriahvenad (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0304 99 31

– – – – – – vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – liigist Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – muud

7,5

0

0304 99 41

– – – – – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – merilatikad (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – muud

7,5

0

0305

Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm– või kuumsuitsukala; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

 

 

0305 10 00

– inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

13

0

0305 20 00

– kalamaks, -mari ja -niisk, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

11

0

0305 30

– kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata

 

 

 

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0305 30 11

– – – vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

16

0

0305 30 19

– – – muud

20

0

0305 30 30

– – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho), soolatud või soolvees

15

0

0305 30 50

– – süvalest (Reinharditus hipoglossoides), soolatud või soolvees

15

0

0305 30 90

– – muud

16

0

 

– suitsukala, k.a filee

 

 

0305 41 00

– – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – muud

 

 

0305 49 10

– – – süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – angerjad (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – muud

14

0

 

– kuivatatud (vinnutatud), soolatud või mitte, suitsutamata

 

 

0305 51

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – kuivatatud, soolamata

13

0

0305 51 90

– – – kuivatatud, soolatud

13

0

0305 59

– – muud

 

 

 

– – – polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0305 59 11

– – – – kuivatatud, soolamata

13

0

0305 59 19

– – – – kuivatatud, soolatud

13

0

0305 59 30

– – – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – anšoovised (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – muud

12

0

 

– soolatud või soolvees kala, kuivatamata ja suitsutamata

 

 

0305 61 00

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – anšoovised (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – muud

 

 

0305 69 10

– – – polaartursk e saika (Boreogadus saida)

13

0

0305 69 30

– – – hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – muud

12

0

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolatud; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid vähkidest

 

 

 

– külmutatud

 

 

0306 11

– – langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – vähilakad

12,5

0

0306 11 90

– – – muud

12,5

0

0306 12

– – homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – terved (puhastamata)

6

0

0306 12 90

– – – muud

16

0

0306 13

– – garneelid ja krevetid

 

 

0306 13 10

– – – krevetid (Pandalidae spp.)

12

0

0306 13 30

– – – garneelid perekonnast Crangon

18

0

0306 13 40

– – – süvaveegarneelid liigist (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – garneelid perekonnast Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – muud

12

0

0306 14

– – krabid

 

 

0306 14 10

– – – krabid liikidest Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ja Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 14 90

– – – muud

7,5

0

0306 19

– – muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid vähkidest

 

 

0306 19 10

– – – mageveevähid

7,5

0

0306 19 30

– – – norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – muud

12

0

 

– külmutamata

 

 

0306 21 00

– – jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – elusad

8

0

 

– – – muud

 

 

0306 22 91

– – – – terved (puhastamata)

8

0

0306 22 99

– – – – muud

10

0

0306 23

– – garneelid ja krevetid

 

 

0306 23 10

– – – krevetid (Pandalidae spp.)

12

0

 

– – – garneelid (perekonnast Crangon)

 

 

0306 23 31

– – – – värsked, jahutatud või aurus või vees keedetud

18

0

0306 23 39

– – – – muud

18

0

0306 23 90

– – – muud

12

0

0306 24

– – krabid

 

 

0306 24 30

– – – harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 24 80

– – – muud

7,5

0

0306 29

– – muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid vähkidest

 

 

0306 29 10

– – – mageveevähid

7,5

0

0306 29 30

– – – norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – muud

12

0

0307

Limused, karbis või karbita, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused ), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

 

 

0307 10

– austrid

 

 

0307 10 10

– – lamedad austrid (Ostera spp.), elusad, ühiku mass (koos karbiga) kuni 40 g

Tollimaksuvaba

0

0307 10 90

– – muud

9

0

 

– kammkarbid (perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten)

 

 

0307 21 00

– – elusad, värsked või jahutatud

8

0

0307 29

– – muud

 

 

0307 29 10

– – – suured e püha Jakobi kammkarbid (Pecten maximus), külmutatud

8

0

0307 29 90

– – – muud

8

0

 

– rannakarbid e miidiad (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – elusad, värsked või jahutatud

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – muud

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ja kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – elusad, värsked või jahutatud

 

 

0307 41 10

– – – seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0

0307 41 99

– – – – muud

8

0

0307 49

– – muud

 

 

 

– – – külmutatud

 

 

 

– – – – seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – perekonnast Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – liigist Sepiola rondeleti

6

0

0307 49 11

– – – – – – muud

8

0

0307 49 18

– – – – – muud

8

0

 

– – – – kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – ebakalmaarid (Loligo spp.)

 

 

0307 49 31

– – – – – – harilik ebakalmaar (Loligo vulgaris)

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – muud

6

0

0307 49 51

– – – – – nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0

0307 49 59

– – – – – muud

8

0

 

– – – muud

 

 

0307 49 71

– – – – seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0

0307 49 99

– – – – – muud

8

0

 

– kaheksajalad (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – elusad, värsked või jahutatud

8

0

0307 59

– – muud

 

 

0307 59 10

– – – külmutatud

8

0

0307 59 90

– – – muud

8

0

0307 60 00

– teod, v.a meriteod

Tollimaksuvaba

0

 

– muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

 

 

0307 91 00

– – elusad, värsked või jahutatud

11

0

0307 99

– – muud

 

 

 

– – – külmutatud

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – veenuskarp ja muud liigid sugukonnast Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – meduus (Rhopilema spp.)

Tollimaksuvaba

0

0307 99 18

– – – – muud veeselgrootud

11

0

0307 99 90

– – – muud

11

0

04

GRUPP 04 – PIIM JA PIIMATOOTED; LINNUMUNAD; NATURAALNE MESI; MUJAL NIMETAMATA LOOMSE PÄRITOLUGA TOIDUAINED

 

 

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru– või muu magusainelisandita

 

 

0401 10

– rasvasisaldus kuni 1 % massist

 

 

0401 10 10

– – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

13,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 10 90

– – muud

12,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 20

– rasvasisaldus üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

– – kuni 3 % massist

 

 

0401 20 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

18,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 20 19

– – – muud

17,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – üle 3 % massist

 

 

0401 20 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

22,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 20 99

– – – muud

21,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 30

– rasvasisaldus üle 6 % massist

 

 

 

– – kuni 21 % massist

 

 

0401 30 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

57,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 30 19

– – – muud

56,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – üle 21 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0401 30 31

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

110 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 30 39

– – – muud

109,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – üle 45 % massist

 

 

0401 30 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

183,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0401 30 99

– – – muud

182,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru– või muu magusainelisandiga

 

 

0402 10

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus kuni 1,5 % massist

 

 

 

– – ilma suhkru– või muu magusainelisandita

 

 

0402 10 11

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

125,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 10 19

– – – muud

118,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – muud

 

 

0402 10 91

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,19 eurot/kg + 27,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 10 99

– – – muud

1,19 eurot/kg + 21 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus üle 1,5 % massist

 

 

0402 21

– – ilma suhkru– või muu magusainelisandita

 

 

 

– – – rasvasisaldus kuni 27 % massist

 

 

0402 21 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

135,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – – muud

 

 

0402 21 17

– – – – – rasvasisaldus kuni 11 % massist

130,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 21 19

– – – – – rasvasisaldus üle 11 %, kuid mitte üle 27 % massist

130,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 27 % massist

 

 

0402 21 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

167,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 21 99

– – – – muud

161,9 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 29

– – muud

 

 

 

– – – rasvasisaldus kuni 27 % massist

 

 

0402 29 11

– – – – spetsiaalne imikupiim hermeetilistes pakendites netomassiga kuni 500 g ja rasvasisaldus üle 10 % massist

1,31 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – – muud

 

 

0402 29 15

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,31 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 29 19

– – – – – muud

1,31 eurot/kg + 16,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 27 % massist

 

 

0402 29 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,62 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0402 29 99

– – – – muud

1,62 eurot/kg + 16,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– muud

 

 

0402 91

– – ilma suhkru– või muu magusainelisandita

 

 

0402 91 10

– – – rasvasisaldus kuni 8 % massist

34,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 91 30

– – – rasvasisaldus üle 8 %, kuid mitte üle 10 % massist

43,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 10 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0402 91 51

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

110 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 91 59

– – – – muud

109,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 45 % massist

 

 

0402 91 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

183,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 91 99

– – – – muud

182,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 99

– – muud

 

 

0402 99 10

– – – rasvasisaldus kuni 9,5 % massist

57,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 9,5 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0402 99 31

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,08 eurot/kg + 19,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 99 39

– – – – muud

1,08 eurot/kg + 18,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – rasvasisaldus üle 45 % massist

 

 

0402 99 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,81 eurot/kg + 19,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0402 99 99

– – – – muud

1,81 eurot/kg + 18,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru– või muu magusaine-, lõhna– ja maitseainetega, pähkli-, kakao– või puuviljalisandiga või ilma)

 

 

0403 10

– jogurt

 

 

 

– – lõhna– ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli– või kakaolisandita

 

 

 

– – – ilma suhkru– või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 10 11

– – – – kuni 3 % massist

20,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 10 13

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

24,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 10 19

– – – – üle 6 % massist

59,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – muud, rasvasisaldus

 

 

0403 10 31

– – – – kuni 3 % massist

0,17 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 10 33

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0,20 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 10 39

– – – – üle 6 % massist

0,54 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – lõhna– või maitseainetega või puuvilja-, pähkli– või kakaolisandiga

 

 

 

– – – pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul piimarasvasisaldus

 

 

0403 10 51

– – – – kuni 1,5 % massist

8,3 + 95 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 10 53

– – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

8,3 + 130,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 10 59

– – – – üle 27 % massist

8,3 + 168,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

 

– – – muud, piimarasvasisaldus

 

 

0403 10 91

– – – – kuni 3 % massist

8,3 + 12,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 10 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

8,3 + 17,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 10 99

– – – – üle 6 % massist

8,3 + 26,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 90

– muud

 

 

 

– – lõhna– ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli– või kakaolisandita

 

 

 

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

 

 

 

– – – – ilma suhkru– või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 90 11

– – – – – kuni 1,5 % massist

100,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0403 90 13

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0403 90 19

– – – – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – – muud, rasvasisaldus

 

 

0403 90 31

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,95 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0403 90 33

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0403 90 39

– – – – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – – muud

 

 

 

– – – – ilma suhkru– või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 90 51

– – – – – kuni 3 % massist

20,5 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 90 53

– – – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

24,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 90 59

– – – – – üle 6 % massist

59,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – – – muud, rasvasisaldus

 

 

0403 90 61

– – – – – kuni 3 % massist

0,17 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 90 63

– – – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0,20 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

0403 90 69

– – – – – üle 6 % massist

0,54 eurot/kg + 21,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piim ja rõõsk koor, kondenspiim ja jogurtid (8 000 – 10 000 t netomassina) (1)

 

– – lõhna– või maitseainetega või puuvilja-, pähkli– või kakaolisandiga

 

 

 

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus

 

 

0403 90 71

– – – – kuni 1,5 % massist

8,3 + 95 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 90 73

– – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

8,3 + 130,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 90 79

– – – – üle 27 % massist

8,3 + 168,8 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

 

– – – muul kujul, piimarasvasisaldus

 

 

0403 90 91

– – – – kuni 3 % massist

8,3 + 12,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 90 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

8,3 + 17,1 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0403 90 99

– – – – üle 6 % massist

8,3 + 26,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_fermenteeritud piimast valmistatud tooted (2 000 t)

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru– või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru– või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

0404 10

– vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru– või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

 

– – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

 

 

 

– – – ilma suhkru– ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 02

– – – – – kuni 1,5 % massist

7 eurot/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 12

– – – – – kuni 1,5 % massist

100,4 eurot/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – muud, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 26

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,07 eurot/kg/net + 16,8 eurot/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 34

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,95 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

 

– – muud

 

 

 

– – – ilma suhkru– ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 48

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,07 eurot/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 56

– – – – – kuni 1,5 % massist

100,4 eurot/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – muud, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 72

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,07 eurot/kg/net + 16,8 eurot/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 78

– – – – – kuni 1,5 % massist

0,95 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

0

0404 90

– muud

 

 

 

– – ilma suhkru– või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0404 90 21

– – – kuni 1,5 % massist

100,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0404 90 23

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0404 90 29

– – – üle 27 % massist

167,2 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

 

– – muud, rasvasisaldus

 

 

0404 90 81

– – – kuni 1,5 % massist

0,95 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0404 90 83

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0404 90 89

– – – üle 27 % massist

1,62 eurot/kg/net + 22 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_piimapulber (1 500 – 5 000 t netomassina) (1)

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided

 

 

0405 10

– või

 

 

 

– – rasvasisaldus kuni 85 % massist

 

 

 

– – – naturaalne või

 

 

0405 10 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

189,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 10 19

– – – – muud

189,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 10 30

– – – taastatud või

189,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 10 50

– – – vadakuvõi

189,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 10 90

– – muud

231,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 20

– piimarasvavõided

 

 

0405 20 10

– – rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

9 + EA

Tariifikvoot_töödeldud või (250 t)

0405 20 30

– – rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

9 + EA

Tariifikvoot_töödeldud või (250 t)

0405 20 90

– – rasvasisaldus üle 75 %, kuid alla 80 % massist

189,6 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 90

– muud

 

 

0405 90 10

– – rasvasisaldus vähemalt 99,3 % massist ning veesisaldus kuni 0,5 % massist

231,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0405 90 90

– – muud

231,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_või (1 500 – 3 000 t netomassina) (1)

0406

Juust ja kohupiim

 

 

0406 10

– värske juust (valmimata või laagerdamata ), sh vadakujuust ja kohupiim

 

 

0406 10 20

– – rasvasisaldus kuni 40 % massist

185,2 eurot/100 kg/net

0

0406 10 80

– – muud

221,2 eurot/100 kg/net

0

0406 20

– riivitud juust või juustupulber

 

 

0406 20 10

– – Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all) juust, mis on valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peeneks hakitud maitsetaimi

7,7

0

0406 20 90

– – muud

188,2 eurot/100 kg/net

0

0406 30

– sulatatud juust, riivimata, pulbristamata

 

 

0406 30 10

– – valmistamisel pole kasutatud muid juustusorte peale Emmentali, Gruyère või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Glarusi ürdijuustu (tuntud nimetuse Schabziger all); jaemüügiks pakendatud, rasvasisaldus kuivaine massist kuni 56 %

144,9 eurot/100 kg/net

0

 

– – muud

 

 

 

– – – rasvasisaldus kuni 36 % massist ja rasvasisaldus kuivaine massist

 

 

0406 30 31

– – – – kuni 48 %

139,1 eurot/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – üle 48 %

144,9 eurot/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – rasvasisaldus üle 36 % massist

215 eurot/100 kg/net

0

0406 40

– Sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roqueforti tekitatud hallitust

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 eurot/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 eurot/100 kg/net

0

0406 40 90

– – muud

140,9 eurot/100 kg/net

0

0406 90

– muud juustud

 

 

0406 90 01

– – töötlemiseks

167,1 eurot/100 kg/net

0

 

– – muud

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

171,7 eurot/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 eurot/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 eurot/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or ja Tête de Moine

171,7 eurot/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all) – juust, mis on valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peeneks hakitud maitsetaimi

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 eurot/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 eurot/100 kg/net

0

 

– – – muud

 

 

0406 90 50

– – – – juust lamba– või pühvlipiimast, pakendites, mis sisaldavad soolvett, või lamba– või kitsenahast lähkrites

151 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – muud

 

 

 

– – – – – rasvasisaldus kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldus

 

 

 

– – – – – – kuni 47 % massist

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 eurot/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 eurot/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – muud

188,2 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 72 % massist

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 eurot/100 kg/net

0

 

– – – – – – – muud juustud, mitterasvaine veesisaldus

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – üle 62 %, kuid mitte üle 72 % massist

151 eurot/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – üle 72 % massist

185,2 eurot/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – muud

221,2 eurot/100 kg/net

0

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud

 

 

 

– kodulindude munad

 

 

 

– – inkubeerimiseks

 

 

0407 00 11

– – – kalkuni– ja hanemunad

105 eurot/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – muud

35 eurot/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – muud

30,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1) + tariifikvoot täiendavad munad (3 000 t netomassina)

0407 00 90

– muud

7,7

0

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru– või muu magusainelisandiga või ilma)

 

 

 

– munakollane

 

 

0408 11

– – kuivatatud

 

 

0408 11 20

– – – inimtoiduks kõlbmatu

Tollimaksuvaba

0

0408 11 80

– – – muud

142,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1)

0408 19

– – muud

 

 

0408 19 20

– – – inimtoiduks kõlbmatu

Tollimaksuvaba

0

 

– – – muud

 

 

0408 19 81

– – – – vedelal kujul

62 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1)

0408 19 89

– – – – muud, kaasa arvatud külmutatud

66,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1)

 

– muud

 

 

0408 91

– – kuivatatud

 

 

0408 91 20

– – – inimtoiduks kõlbmatu

Tollimaksuvaba

0

0408 91 80

– – – muud

137,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1)

0408 99

– – muud

 

 

0408 99 20

– – – inimtoiduks kõlbmatu

Tollimaksuvaba

0

0408 99 80

– – – muud

35,3 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_munad (1 500 – 3 000 t koorega muna ekvivalendina) (1)

0409 00 00

Naturaalne mesi

17,3

Tariifikvoot_mesi (5 000 – 6 000 t netomassina) (1)

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

7,7

0

05

GRUPP 05 – MUJAL NIMETAMATA LOOMSED TOOTED

 

 

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

Tollimaksuvaba

0

0502

Kodu– ja metssea harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; selliste harjaste ja karvade jäätmed

 

 

0502 10 00

– kodu– ja metssea harjased ning karvad, nende jäätmed

Tollimaksuvaba

0

0502 90 00

– muud

Tollimaksuvaba

0

0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Tollimaksuvaba

0

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed

 

 

0505 10

– suled täite– ja polstrimaterjaliks; udusuled

 

 

0505 10 10

– – töötlemata kujul

Tollimaksuvaba

0

0505 10 90

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0505 90 00

– muud

Tollimaksuvaba

0

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid kujusse lõikamata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ja jäätmed

 

 

0506 10 00

– osseiin ja happega töödeldud loomakondid

Tollimaksuvaba

0

0506 90 00

– muud

Tollimaksuvaba

0

0507

Elevandiluu, kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ning jäätmed

 

 

0507 10 00

– elevandiluu; elevandiluu pulber ja jäätmed

Tollimaksuvaba

0

0507 90 00

– muud

Tollimaksuvaba

0

0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber

Tollimaksuvaba

0

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

Tollimaksuvaba

0

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3

 

 

0511 10 00

– veisesperma

Tollimaksuvaba

0

 

– muud

 

 

0511 91

– – tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest; surnud loomad grupist 3

 

 

0511 91 10

– – – kalajäätmed

Tollimaksuvaba

0

0511 91 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0511 99

– – muud

 

 

0511 99 10

– – – sooned ja kõõlused; toornahkade lõikmed ja muud samalaadsed jäätmed

Tollimaksuvaba

0

 

– – – looduslikud loomsed käsnad

 

 

0511 99 31

– – – – töötlemata kujul

Tollimaksuvaba

0

0511 99 39

– – – – muud

5,1

0

0511 99 85

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

II

II JAOTIS – TAIMSED TOOTED

 

 

06

GRUPP 06 – ELUSPUUD JA MUUD TAIMED; TAIMESIBULAD, -JUURED JMS; LÕIKELILLED JA DEKORATIIVNE TAIMMATERJAL

 

 

0601

Puhke-, kasvu– või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre– ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, v.a juured rubriigist 1212

 

 

0601 10

– puhkestaadiumis taimesibulad, varre– ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid

 

 

0601 10 10

– – hüatsindid

5,1

0

0601 10 20

– – nartsissid

5,1

0

0601 10 30

– – tulbid

5,1

0

0601 10 40

– – gladioolid

5,1

0

0601 10 90

– – muud

5,1

0

0601 20

– kasvu– või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre– ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured

 

 

0601 20 10

– – siguritaimed ja -juured

Tollimaksuvaba

0

0601 20 30

– – orhideed, hüatsindid, nartsissid ja tulbid

9,6

0

0601 20 90

– – muud

6,4

0

0602

Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

 

 

0602 10

– juurdumata pistikud ja pookoksad

 

 

0602 10 10

– – viinapuuvõrsed

Tollimaksuvaba

0

0602 10 90

– – muud

4

0

0602 20

– puud ja põõsad, poogitud või pookimata, mis kannavad söödavaid vilju või pähkleid

 

 

0602 20 10

– – viinapuu pookoksad, poogitud või juurdunud

Tollimaksuvaba

0

0602 20 90

– – muud

8,3

0

0602 30 00

– rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

8,3

0

0602 40 00

– roosid, poogitud või pookimata

8,3

0

0602 90

– muud

 

 

0602 90 10

– – seeneniidistik

8,3

0

0602 90 20

– – ananassitaimed

Tollimaksuvaba

0

0602 90 30

– – köögivilja– ja maasikataimed

8,3

0

 

– – muud

 

 

 

– – – avamaataimed

 

 

 

– – – – puud ja põõsad

 

 

0602 90 41

– – – – – metsapuud

8,3

0

 

– – – – – muud

 

 

0602 90 45

– – – – – – juurdunud pistikud ja noored taimed

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – muud

8,3

0

0602 90 50

– – – – muud avamaataimed

8,3

0

 

– – – katmikalataimed

 

 

0602 90 70

– – – – juurdunud pistikud ja noored taimed, v.a kaktused

6,5

0

 

– – – – muud

 

 

0602 90 91

– – – – – õistaimed õienuppude ja õitega, v.a kaktused

6,5

0

0602 90 99

– – – – – muud

6,5

0

0603

Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud)

 

 

 

– värsked

 

 

0603 11 00

– – roosid

8,5

0

0603 12 00

– – nelgid

8,5

0

0603 13 00

– – orhideed

8,5

0

0603 14 00

– – krüsanteemid

8,5

0

0603 19

– – muud

 

 

0603 19 10

– – – gladioolid

8,5

0

0603 19 90

– – – muud

8,5

0

0603 90 00

– muud

10

0

0604

Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud)

 

 

0604 10

– samblad ja samblikud

 

 

0604 10 10

– – põdrasamblik

Tollimaksuvaba

0

0604 10 90

– – muud

5

0

 

– muud

 

 

0604 91

– – värsked

 

 

0604 91 20

– – – jõulupuud

2,5

0

0604 91 40

– – – okaspuuoksad

2,5

0

0604 91 90

– – – muud

2

0

0604 99

– – muud

 

 

0604 99 10

– – – kuivatatud, muul viisil töötlemata

Tollimaksuvaba

0

0604 99 90

– – – muud

10,9

0

07

GRUPP 07 – KÖÖGIVILI NING SÖÖDAVAD JUURED JA MUGULAD

 

 

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

 

 

0701 10 00

– seemnekartul

4,5

0

0701 90

– muud

 

 

0701 90 10

– – tärklise tootmiseks

5,8

0

 

– – muud

 

 

0701 90 50

– – – varajane kartul, 1. jaanuar – 30. juuni

9,6

0

0701 90 90

– – – muud

11,5

0

0702 00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

Vt 2. lisa

Väärtuselise tollimaksuta (hind piiril)

0703

Sibul, šalott, küüslauk, porrulauk jm laugud, värsked või jahutatud

 

 

0703 10

– sibul ja šalott

 

 

 

– – sibul

 

 

0703 10 11

– – – tippsibul

9,6

0

0703 10 19

– – – muud

9,6

0

0703 10 90

– – šalott

9,6

0

0703 20 00

– küüslauk

9,6 + 120 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_küüslauk (500 t netomassina)

0703 90 00

– porrulauk jm laugud

10,4

0

0704

Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud

 

 

0704 10 00

– lillkapsas

9,6 MIN 1,1 eurot/100 kg/net

0

0704 20 00

– rooskapsas

12

0

0704 90

– muud

 

 

0704 90 10

– – valge peakapsas ja punane peakapsas

12 MIN 0,4 eurot/100 kg/net

0

0704 90 90

– – muud

12

0

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud

 

 

 

– aedsalat

 

 

0705 11 00

– – peasalat

10,4 MIN 1,3 eurot/100 kg/br

0

0705 19 00

– – muud

10,4

0

 

– sigur

 

 

0705 21 00

– – salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – muud

10,4

0

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud

 

 

0706 10 00

– porgand ja naeris

13,6

0

0706 90

– muud

 

 

0706 90 10

– – juurseller

13,6

0

0706 90 30

– – mädarõigas (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – muud

13,6

0

0707 00

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud

 

 

0707 00 05

– kurgid

Vt 2. lisa

Väärtuselise tollimaksuta (hind piiril)

0707 00 90

– kornišonid

12,8

0

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud

 

 

0708 10 00

– herned (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– aeduba (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 eurot/100 kg/net

0

0708 90 00

– muud kaunviljad

11,2

0

0709

Muu köögivili, värske või jahutatud

 

 

0709 20 00

– spargel

10,2

0

0709 30 00

– baklažaan

12,8

0

0709 40 00

– seller (v.a juurseller)

12,8

0

 

– seened ja trühvlid

 

 

0709 51 00

– – seened perekonnast Agaricus

12,8

0

0709 59

– – muud

 

 

0709 59 10

– – – kukeseened

3,2

0

0709 59 30

– – – puravikud

5,6

0

0709 59 50

– – – trühvlid

6,4

0

0709 59 90

– – – muud

6,4

0

0709 60

– perekonna Capsicum või Pimenta viljad

 

 

0709 60 10

– – paprika

7,2

0

 

– – muud

 

 

0709 60 91

– – – perekonna Capsicum viljad kapsaitsiini või õlivaikvärvide tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0709 60 95

– – – eeterlike õlide ja resinoidide tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0709 60 99

– – – muud

6,4

0

0709 70 00

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

10,4

0

0709 90

– muud

 

 

0709 90 10

– – salatid, v.a aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – lehtpeet e mangold ja hispaania artišokid

10,4

0

 

– – oliivid

 

 

0709 90 31

– – – muuks kasutuseks peale õli tootmise

4,5

0

0709 90 39

– – – muud

13,1 eurot/100 kg/net

0

0709 90 40

– – kapparid

5,6

0

0709 90 50

– – apteegitill

8

0

0709 90 60

– – suhkrumais

9,4 eurot/100 kg/net

0

0709 90 70

– – kabatšokid

Vt 2. lisa

Väärtuselise tollimaksuta (hind piiril)

0709 90 80

– – artišokid

Vt 2. lisa

Väärtuselise tollimaksuta (hind piiril)

0709 90 90

– – muud

12,8

0

0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud

 

 

0710 10 00

– kartul

14,4

0

 

– kaunviljad, poetatud või poetamata

 

 

0710 21 00

– – hernes (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – aeduba (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – muud

14,4

0

0710 30 00

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

14,4

0

0710 40 00

– suhkrumais

5,1 + 9,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_suhkrumais (1 500 t)

0710 80

– muu köögivili

 

 

0710 80 10

– – oliivid

15,2

0

 

– – perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad

 

 

0710 80 51

– – – paprika

14,4

0

0710 80 59

– – – muud

6,4

0

 

– – seened

 

 

0710 80 61

– – – perekonnast Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – muud

14,4

0

0710 80 70

– – tomatid

14,4

0

0710 80 80

– – artišokid

14,4

0

0710 80 85

– – spargel

14,4

0

0710 80 95

– – muud

14,4

0

0710 90 00

– köögiviljasegud

14,4

0

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

 

 

0711 20

– oliivid

 

 

0711 20 10

– – muuks kasutuseks peale õli tootmise

6,4

0

0711 20 90

– – muud

13,1 eurot/100 kg/net

0

0711 40 00

– kurgid ja kornišonid

12

0

 

– seened ja trühvlid

 

 

0711 51 00

– – seened perekonnast Agaricus

9,6 + 191 eurot/100 kg/net eda

Tariifikvoot_seened (500 t netomassina) + tariifikvoot täiendavad seened (500 t netomassina)

0711 59 00

– – muud

9,6

0

0711 90

– muu köögivili; köögiviljasegud

 

 

 

– – köögiviljad

 

 

0711 90 10

– – – perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, v.a paprika

6,4

0

0711 90 30

– – – suhkrumais

5,1 + 9,4 eurot/100 kg/net

Tariifikvoot_suhkrumais (1 500 t)

0711 90 50

– – – sibulad

7,2

0

0711 90 70

– – – kapparid

4,8

0

0711 90 80

– – – muud

9,6

0

0711 90 90

– – köögiviljasegud

12

0

0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata

 

 

0712 20 00

– sibulad

12,8

0

 

– seened, kõrvtarrikud (Auricularia spp.), kõhrikud (Tremella spp.) ja trühvlid

 

 

0712 31 00

– – seened perekonnast Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – kõrvtarrikud (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – kõhrikud (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – muud

12,8

0

0712 90

– muu köögivili; köögiviljasegud

 

 

0712 90 05

– – kartulid, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

10,2

0

 

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – hübriidid seemneks

Tollimaksuvaba

0

0712 90 19

– – – muud

9,4 eurot/100 kg/net

0

0712 90 30

– – tomatid

12,8

0

0712 90 50

– – porgandid

12,8

0

0712 90 90

– – muud

12,8

0

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

 

 

0713 10

– herned (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – seemneks

Tollimaksuvaba

0

0713 10 90

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0713 20 00

– kikerherned (nuudid)

Tollimaksuvaba

0

 

– aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – aedoad sordist Vigna mungo (L.) Hepper või Vignaradiata (L.) Wilczek

Tollimaksuvaba

0

0713 32 00

– – kandilised aedoad e adzukioad (Phaseolus või Vigna angularis)

Tollimaksuvaba

0

0713 33

– – harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – seemneks

Tollimaksuvaba

0

0713 33 90

– – – muud

Tollimaksuvaba

0

0713 39 00

– – muud

Tollimaksuvaba

0

0713 40 00

– läätsed

Tollimaksuvaba

0

0713 50 00

– põldoad (Vicia faba var. major) ja söödaoad (Vicia faba var. equina ja Vicia faba var. minor)