ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.095.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
29. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 322/2014, 28. märts 2014, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 323/2014, 28. märts 2014, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I ja II lisa ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 324/2014, 28. märts 2014, millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Poolas

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 325/2014, 28. märts 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

OTSUSED

 

 

2014/173/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus BiH/21/2014, 18. märts 2014, Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülema nimetamise kohta ning otsuse BiH/17/2011 kehtetuks tunnistamise kohta

29

 

 

2014/174/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUTM MALI/1/2014, 18. märts 2014, Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni ülema nimetamise ning otsuse EUTM MALI/1/2013 kehtetuks tunnistamise kohta

30

 

 

2014/175/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses kodulindude, sh tehistingimustes peetavate ja looduslike uluklindude värskest lihast valmistatud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte impordiga (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1904 all)  ( 1 )

31

 

 

2014/176/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, milles käsitletakse liidu rahalist toetust koordineeritud kontrollikava jaoks, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1912 all)

39

 

 

2014/177/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, millega muudetakse otsuse 2003/467/EÜ II lisa seoses Leedu ametlikult brutselloosivabaks kuulutamisega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1940 all)  ( 1 )

45

 

 

2014/178/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1979 all)  ( 1 )

47

 

 

2014/179/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

56

 

 

SOOVITUSED

 

 

2014/180/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 27. märts 2014, teise kooskõlastatud kontrollikava kohta, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel ( 1 )

64

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsuse (millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul) parandus ( ELT L 80, 19.3.2014 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 322/2014,

28. märts 2014,

millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 53 on ette nähtud võimalus võtta asjakohaseid liidu tasandi kiireloomulisi meetmeid kolmandast riigist imporditud toidu või sööda suhtes, et kaitsta inimeste ja loomade tervist või keskkonda, kui riski ei saa rahuldavalt ohjata liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide sisaldus teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis toiduainete suhtes kohaldatavaid häiretasemeid. Selline saastumine võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ning seepärast võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 297/2011 (2). Nimetatud määrus asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 961/2011, (3) mis hiljem asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 284/2012 (4). Viimatinimetatud määrus asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 996/2012 (5).

(3)

Olukorras toimunud muutuste arvessevõtmiseks on rakendusmäärust (EL) nr 996/2012 muudetud. Kuna rakendusmäärust (EL) nr 996/2012 kohaldatakse üksnes kuni 31. märtsini 2014, tuleb olukorra edasist arengut arvestades vastu võtta uus määrus.

(4)

Kehtivate meetmete ülevaatamisel on arvesse võetud Jaapani ametiasutuste poolt seoses kolmanda avariijärgse kasvuperioodiga esitatud enam kui 85 000 teadet radioaktiivsuse esinemise kohta söödas ja toidus (v.a loomaliha) ning üle 232 000 teate radioaktiivsuse esinemise kohta loomalihas.

(5)

Kuna Fukushima prefektuurist pärit söödas ja toidus leidub radioaktiivseid aineid ikka veel nõuetele mittevastaval või märkimisväärsel tasemel, on asjakohane säilitada kehtiv proovivõtu- ja analüüsinõue enne liitu eksportimist kogu sellest prefektuurist pärit sööda ja toidu suhtes. Sellise sööda ja toidu suhtes tuleks siiski jätkuvalt kohaldada üldisi erandeid, mis on seotud näiteks alkohoolsete jookide ja isiklike saadetistega.

(6)

Jaapani ametiasutuste esitatud andmed tõendavad, et enne liitu eksportimist ei ole enam vaja nõuda Tokyo ja Kanagawa prefektuurist pärit sööda ja toidu puhul proovide võtmist ja radioaktiivsuse taseme analüüsimist. Kuna aga Akita, Yamagata ja Nagano prefektuurist pärit teatavate metsikute söödavate taimede puhul on leitud nõuetele mittevastavust, on asjakohane nõuda selliste taimede puhul proovide võtmist ja analüüsimist.

(7)

Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwate ja Chiba prefektuurist pärit seentest, teest, kalatoodetest, teatavatest metsikutest söödavatest taimedest, teatavatest köögiviljadest, teatavatest puuviljadest, riisist ja sojaubadest ning nendest töötlemise teel valmistatud ja neist saadud toodetest tuleb enne liitu eksportimist võtta proove ja teha analüüse. Samasugused nõuded kehtivad liittoiduainete puhul, mis sisaldavad rohkem kui 50 % kõnealuseid saadusi. Kolmanda kasvuperioodi andmed näitavad, et märkimisväärse arvu sööda- ja toidutoodete puhul on edaspidi asjakohane loobuda liitu eksportimise eelse proovide võtmise ja analüüsimise nõudest.

(8)

Kolmanda kasvuperioodi andmed näitavad, et on asjakohane säilitada nõue võtta enne liitu eksportimist proove ja teha analüüse Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata ja Aomori prefektuurist pärit seentest.

(9)

On asjakohane esitada käesoleva määruse sätted nii, et prefektuurid, millest pärit ühesugusest söödast ja toidust tuleb enne liitu eksportimist võtta proove ja teha analüüse, oleksid koondatud ühte rühma, et hõlbustada käesoleva määruse kohaldamist.

(10)

Kolmanda kasvuperioodi teest ei ole leitud radioaktiivset saastet. Seepärast ei ole teest, välja arvatud Fukushima prefektuurist pärit tee, enne selle eksportimist liitu enam vaja proove võtta ega analüüse teha. Fukushima prefektuuris toodetakse teed vaid väikeses koguses ja kohapeal tarbimiseks, mitte eksportimiseks. Kuigi on väga ebatõenäoline, et Fukushimast pärit teed liitu eksporditakse, on Jaapani ametiasutused esitanud tagatised, et asjaomastest kaubasaadetistest võetakse proove ja tehakse analüüse ning kaubasaadetisele lisatakse kinnitus, et saadetisest võetud proovidest on tehtud analüüsid ja saadetis on kohaldatavatele piirnormide nõuetele vastav. Saadetistele teistest prefektuuridest peale Fukushima tuleks tavaliselt lisada kinnitus, et tee ei pärine Fukushima prefektuurist. Kuna nendest prefektuuridest eksporditakse teed liitu korrapäraselt, kujutab see endast üsna suurt halduskoormust. Võttes arvesse, et avariijärgsest kolmanda kasvuperioodi teest ei ole saastet leitud, ning asjaolu, et Fukushimast pärit tee eksportimine on ebatõenäoline ja et Jaapani ametiasutused annavad tagatised vastavuse kohta, on edaspidi halduskoormuse vähendamise eesmärgil asjakohane loobuda päritoludeklaratsiooni nõudmisest mujalt kui Fukushima prefektuurist pärit tee puhul.

(11)

Impordi suhtes teostatud kontrollimine näitab, et Jaapani ametiasutused rakendavad liidu õigusaktides sätestatud eritingimusi nõuetekohaselt ning nõuetele mittevastavust ei ole esinenud enam kui kahe aasta jooksul. Seepärast on asjakohane vähendada impordikontrollide sagedust.

(12)

Asjakohane on ette näha kõnealuste sätete järgmine läbivaatamine ajaks, kui selguvad neljanda õnnetusejärgse kasvuperioodi proovide analüüsitulemused sööda ja toidu radioaktiivsuse kohta, st 31. märtsiks 2015.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse nõukogu määruse (Euratom) nr 3954/87 (6) artikli 1 lõike 2 tähenduses sööda ja toidu (edaspidi „tooted”) suhtes, mis on pärit või lähetatud Jaapanist, välja arvatud järgmised tooted:

a)

tooted, mis on saadetud Jaapanist välja enne 28. märtsi 2011;

b)

tooted, mille puhul saak on koristatud ja/või mida on töödeldud enne 11. märtsi 2011;

c)

CN-koodide 2203–2208 alla kuuluvad alkohoolsed joogid;

d)

määruse (EÜ) nr 206/2009 (7) artikliga 2 hõlmatud loomset päritolu sööda ja toidu isiklikud saadetised;

e)

muu kui loomset päritolu sööda ja toidu isiklikud saadetised, mis on mitteärilist laadi ning ette nähtud üksnes eraisikule isiklikuks tarbimiseks ja kasutamiseks. Kahtluse korral lasub tõendamiskohustus saadetise saajal.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „Jaapani õigusaktides sätestatud üleminekumeetmed”– sellised tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse piirmäärasid käsitlevad meetmed, mille Jaapani ametiasutused võtsid vastu 24. veebruaril 2012 ja mis on sätestatud käesoleva määruse III lisas;

b)   „saadetis”– käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva sama tooteklassi või -liigi sööda või toidu kogus, mille suhtes kehtivad samad dokumendid, mida veetakse sama transpordivahendiga ning mis on pärit samast Jaapani prefektuurist ja on artiklis 5 osutatud kinnitusega lubatud piires.

Artikkel 3

Import Euroopa Liitu

Tooteid võib liitu importida ainult juhul, kui need vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 4

Tseesium-134 ja tseesium-137 piirmäärad

1.   Toodete (välja arvatud III lisas esitatud tooted) puhul peab tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse piirmäär vastama käesoleva määruse II lisas sätestatud piirmääradele.

2.   III lisas esitatud toodete puhul tuleb järgida kõnealuses lisas sätestatud radioaktiivse tseesiumi piirmäära.

Artikkel 5

Kinnitus

1.   Iga tootesaadetisega, mis ei ole pärit Fukushima prefektuurist, välja arvatud CN-koodide 09022101 20 ja 2202 90 10 alla kuuluv tee, peab olema kaasas kehtiv kinnitus, mis on koostatud ja allkirjastatud kooskõlas artikliga 6.

2.   Lõikes 1 osutatud kinnitus:

a)

peab kinnitama, et toode vastab Jaapanis kehtivatele õigusaktidele, ja

b)

täpsustama, kas toote suhtes kehtivad Jaapani õigusaktidega ettenähtud üleminekumeetmed või mitte.

3.   Lõikes 1 osutatud kinnitusega tuleb tõendada, et:

a)

toode on kogutud ja/või töödeldud enne 11. märtsi 2011 või

b)

toode, välja arvatud Akita, Yamagata ja Nagano prefektuurist pärit seened, eleuterokoki võrsed, bambuse võrsed, araalia võrsed ja harilik kilpjalg, ning muud Yamanashi, Nagano, Niigata ja Aomori prefektuurist pärit saadused peale seente, on pärit ja lähetatud mujalt kui Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba ja Iwate prefektuurist või

c)

toode on pärit ja lähetatud Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba või Iwate prefektuurist, kuid ei ole esitatud käesoleva määruse IV lisa loetelus või

d)

toode on lähetatud Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba, Iwate, Akita, Yamagata, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Niigata või Aomori prefektuurist, kuid ei ole pärit ühestki nimetatud prefektuurist ega ole teelolekul kokku puutunud radioaktiivse saastega, või

e)

kui tegemist on Akita, Yamagata või Nagano prefektuurist pärit seente, eleuterokoki võrsete, bambusevõrsete, araalia võrsete ja hariliku kilpjalaga või Yamanashi, Shizuoka, Niigata ja Aomori prefektuurist pärit seentega või nendest saadud tootega või segasööda või liittoiduga, mis sisaldab neid tooteid üle 50 %, on tootega kaasas proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne või

f)

kui käesoleva määruse IV lisas loetletud toode on pärit Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba või Iwate prefektuurist või on tegemist sealt pärit tootest saadud segasööda või liittoiduga, mis sisaldab neid tooteid üle 50 %, on tootega kaasas proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne (IV lisas sätestatud tooteloeteluga ei piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 258/97 (8) sätestatud nõuete kohaldamist) või

g)

kui toote või selles enam kui 50 % ulatuses sisalduvate koostisosade päritolu on teadmata, on tootega kaasas proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne.

4.   Lõike 3 punktis f nimetatud prefektuuride rannikuveest püütud või kogutud saaduste kohta peab olema asjakohane kinnitus, sõltumata sellest, kus tooted maale tuuakse.

Artikkel 6

Kinnituse koostamine ja allkirjastamine

1.   Artiklis 5 osutatud kinnitus tuleb koostada I lisas esitatud näidise järgi.

2.   Artikli 5 lõike 3 punktides a–d osutatud toodete kinnitusele peab kirjutama alla Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud esindaja või Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud üksuse volitatud esindaja, kes toimib Jaapani pädeva asutuse volituse alusel ja järelevalve all.

3.   Artikli 5 lõike 3 punktides e–g osutatud toodete kinnitusele peab kirjutama alla Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud esindaja ning sellega peab olema kaasas aruanne proovivõtu- ja analüüsitulemustega.

Artikkel 7

Identifitseerimisandmed

Iga tootesaadetis tuleb märgistada koodiga, mis märgitakse artikli 5 lõikes 1 osutatud kinnitusele, artikli 6 lõikes 3 osutatud proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruandele, sanitaarsertifikaadile ja kõikidele saadetisega kaasasolevatele äridokumentidele.

Artikkel 8

Piiripunktid ja määratud sisenemiskohad

Tootesaadetised, välja arvatud nõukogu direktiivi 97/78/EÜ (9) reguleerimisalasse kuuluvad saadetised, tuleb liidu territooriumile tuua määratud sisenemiskoha kaudu komisjoni määruse (EÜ) nr 669/2009 (10) artikli 3 punkti b tähenduses (edaspidi „määratud sisenemiskoht”).

Artikkel 9

Etteteatamine

1.   Toidu- ja söödakäitlejad või nende esindajad peavad teatama piiripunkti või määratud sisenemiskoha pädevatele asutustele iga tootesaadetise, v.a mujalt kui Fukushima prefektuurist pärit teesaadetise saabumisest vähemalt kaks tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist.

2.   Etteteatamise eesmärgil tuleb neil täita ühise sisenemisdokumendi (millele on osutatud määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 3 punktis a) I osa ja saata dokument piiripunkti või määratud sisenemiskoha pädevale asutusele vähemalt kaks tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist.

Ühise sisenemisdokumendi täitmiseks käesoleva määruse kohaselt peavad toidukäitlejad võtma arvesse ühise sisenemisdokumendi täitmise juhiseid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 669/2009 II lisas.

Artikkel 10

Ametlik kontroll

1.   Piiripunkti või määratud sisenemiskoha pädevad asutused peavad:

a)

kontrollima kõigi selliste tootesaadetiste dokumente, millega peab olema kaasas artiklis 5 nimetatud kinnitus;

b)

tegema pisteliselt identsuse ja füüsilist kontrollimist, sealhulgas laboratoorset analüüsimist, et teha kindlaks tseesium-134 ja tseesium-137 olemasolu. Analüüsitulemused tuleb saada hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

2.   Kui laborianalüüsi tulemused näitavad, et kinnituses esitatud teave on väär, loetakse kinnitus kehtetuks ning sööda ja toidu saadetis käesoleva määruse sätetele mittevastavaks.

Artikkel 11

Kulud

Kõik artiklis 10 osutatud ametliku kontrollimisega ning nõuetele mittevastavuse tõttu võetavate mis tahes meetmetega kaasnevad kulud kannab toidu- ja söödakäitleja.

Artikkel 12

Vabasse ringlusse lubamine

Saadetiste vabasse ringlusse laskmiseks peab sööda- või toidukäitleja või tema esindaja esitama tolliasutusele (füüsiliselt või elektrooniliselt) ühise sisenemisdokumendi, mille on pärast ametliku kontrollimise lõppemist nõuetekohaselt täitnud pädev asutus. Tolliasutus peab kontrollima, kas ühise sisenemisdokumendi kontrollimise osa on täielikult täidetud, ning ta lubab saadetise vabasse ringlusse alles pärast seda, kui pädev asutus on ühise sisenemisdokumendi II osa lahtrisse 14 märkinud soodsa otsuse ja on selle lahtris 21 allkirjastanud.

Artikkel 13

Nõuetele mittevastavad tooted

Käesolevale määrusele mittevastavaid tooteid ei tohi turule viia. Sellised tooted kõrvaldatakse ohutult või saadetakse tagasi Jaapanisse.

Artikkel 14

Aruandlus

Liikmesriigid peavad toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu andma komisjonile iga kolme kuu järel teada kõigist analüüsitulemustest. Kõnealune aruanne esitatakse igale kvartalile järgneval kuul.

Artikkel 15

Läbivaatamine

Käesolev määrus vaadatakse läbi enne 31. märtsi 2015.

Artikkel 16

Üleminekusäte

Erandina artiklist 3 võib tooteid liitu importida järgmistel tingimustel:

a)

tooted vastavad rakendusmääruse (EL) nr 996/2012 sätetele ja

b)

need on Jaapanist teele saadetud kas enne käesoleva määruse jõustumist või pärast käesoleva määruse jõustumist, kuid enne 1. maid 2014, ja nendega on kaasas enne 1. aprilli 2014 välja antud kinnitus, mis vastab rakendusmääruse (EL) nr 996/2012 nõuetele.

Artikkel 17

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 297/2011, 25. märts 2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 80, 26.3.2011, lk 5).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 961/2011, 27. september 2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 297/2011 (ELT L 252, 28.9.2011, lk 10).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 284/2012, 29. märts 2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 961/2011 (ELT L 92, 30.3.2012, lk 16).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 996/2012, 26. oktoober 2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 284/2012 (ELT L 299, 27.10.2012, lk 31).

(6)  Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87 toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 371, 30.12.1987, lk 11).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (ELT L 77, 24.3.2009, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97, 27. jaanuar 1997, uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1).

(9)  Nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, 18. detsember 1997, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9).

(10)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).


I LISA

Kinnitus Euroopa Liitu importimiseks

Image

Image


II LISA

Jaapani õigusaktides toidu kohta sätestatud piirmäärad  (1) (Bq/kg)

 

Imiku- ja väikelapsetoidud

Piim ja piimapõhised joogid

Muu toit, välja arvatud: – mineraalvesi ja muud sarnased joogid – fermenteerimata teelehtedest valmistatud tee

Mineraalvesi ja muud sarnased joogid ning fermenteerimata teelehtedest valmistatud tee

Tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisaldus

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Jaapani õigusaktides sööda kohta sätestatud piirmäärad  (3) (Bq/kg)

 

Veiste ja hobuste sööt

Sööt, mis on ette nähtud sigadele

Sööt, mis on ette nähtud kodulindudele

Sööt kaladele (4)

Tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisaldus

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  Kuivatatud toodete puhul, millele on vaja enne tarbimist vett lisada, kehtivad piirmäärad juba töödeldud ja tarbimisvalmis toote suhtes.

Kuivatatud seente puhul kohaldatakse töötlemistegurit 5.

Tee puhul kohaldatakse piirmäärasid teelehtedest keedetud joogivalmis tee suhtes. Kuivatatud teelehtede töötlemistegur on 50, kuivatatud teelehtede puhul kehtiv piirmäär 500 Bq/kg tagab seega selle, et radioaktiivsuse tase joogiks valmistatud tees ei ületa piirmäära 10 Bq/kg.

(2)  Kooskõla tagamiseks Jaapanis praegu kohaldatavate piirmääradega kasutatakse neid määrasid ajutiselt nõukogu määruses (Euratom) nr 3954/87 sätestatud määrade asemel.

(3)  Piirmäär kehtib sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %.

(4)  Välja arvatud dekoratiivkalade sööt.

(5)  Et tagada kooskõla Jaapanis praegu kohaldatavate piirmääradega, kasutatakse neid määrasid ajutiselt komisjoni 29. märtsi 1990. aasta määruses (Euratom) nr 770/90 (millega sätestatakse radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 83, 30.3.1990, lk 78)) sätestatud piirmäärade asemel.


III LISA

Jaapani õigusaktides sätestatud üleminekumeetmed, mida kohaldatakse käesoleva määruse raames

a)

Piim ja piimatooted, mineraalvesi ja sarnased joogid, mis on toodetud ja/või töödeldud enne 31. märtsi 2012, ei tohi sisaldada radioaktiivset tseesiumi üle 200 Bq/kg.

Muu toit, mis on toodetud ja/või töödeldud enne 31. märtsi 2012, ei tohi sisaldada radioaktiivset tseesiumi üle 500 Bq/kg, v.a

riisist valmistatud tooted,

sojaoad ja sojaubadest valmistatud tooted.

b)

Riisist valmistatud tooted, mis on toodetud ja/või töödeldud enne 30. septembrit 2012, ei tohi sisaldada radioaktiivset tseesiumi üle 500 Bq/kg.

c)

Sojaoad, mis on koristatud ja turule viidud enne 31. detsembrit 2012, ei tohi sisaldada radioaktiivset tseesiumi üle 500 Bq/kg.

d)

Sojaubadest valmistatud tooted, mis on toodetud ja/või töödeldud enne 31. detsembrit 2012, ei tohi sisaldada radioaktiivset tseesiumi üle 500 Bq/kg.


IV LISA

Sööt ja toit, millest tuleb enne liitu eksportimist võtta proovid ning määrata tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus

a)

Fukushima prefektuurist pärit tooted:

kõik tooted, võttes arvesse käesoleva määruse artikliga 1 ettenähtud erandeid.

b)

Akita, Yamagata või Nagano prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80 alla;

araalia (Aralia sp.) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

bambuse võrsed (Phyllostacys pubescens) ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91 alla;

harilik kilpjalg (Pteridium aquilinum) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

eleuterokoki võrsed (Eleutherococcus sciadophylloides) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla.

c)

Yamanashi, Shizuoka, Niigata või Aomori perfektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80 alla.

d)

Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba või Iwate prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80 alla;

kala ja kalandustooted, mis kuuluvad CN-koodide 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ja 1605 alla, välja arvatud kammkarplased, mis kuuluvad CN-koodide 0307 21, 0307 29 ja 1605 52 00 alla;

riis ja sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ja 1905 90 alla;

sojaoad ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 1201 90, 1208 10, 1507 alla;

araalia (Aralia sp.) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

bambuse võrsed (Phyllostacys pubescens) ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91 alla;

harilik kilpjalg (Pteridium aquilinum) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

jaapani osmunda (Osmunda japonica) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

eleuterokoki võrsed (Eleutherococcus sciadophylloides) ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

laanesõnajalg (Matteuccia struthioptheris) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

tatar ja sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 ja 1905 90 alla.

e)

Liittooted, mis sisaldavad üle 50 % ulatuses tooteid, mis on loetletud käesoleva lisa punktides a–d.


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 323/2014,

28. märts 2014,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I ja II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (1), eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (2) on sätestatud selle I lisas esitatud nimekirjas loetletud mitteloomse sööda ja toidu (edaspidi „nimekiri”) impordi suhtes korraldatava kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise eeskirjad, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas viidatud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et kõnealust nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis, võttes arvesse vähemalt kõnealuses artiklis osutatud teabeallikaid.

(3)

Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud toiduga seotud juhtumite sagedus ja asjakohasus, kolmandates riikides korraldatud Toidu- ja Veterinaarameti uurimiste tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud kvartaliaruanded mitteloomse sööda ja toidu saadetiste kohta viitavad sellele, et nimekirja tuleks muuta.

(4)

Täpsemalt viitavad asjakohased teabeallikad sellele, et Indiast ja Taist pärit beetlilehtede, Indiast pärit ensüümide, Sudaanist pärit maapähklite ja nendest saadud toodete ning Türgist pärit viinamarjalehtede saadetiste puhul on tekkinud uued ohud, mistõttu tuleks rakendada kõrgendatud rangusastmega ametlikke kontrolle. Seega tuleks nimekirja lisada kanded kõnealuste saadetiste kohta.

(5)

Lisaks tuleks nimekirja muuta kustutades sealt kanded nende toodete kohta, mis kättesaadava teabe kohaselt vastavad üldjoontes rahuldavalt liidu õigusaktidega ettenähtud asjaomastele ohutusnõuetele ja mille puhul puudub seega vajadus jätkata kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist. Seetõttu tuleks nimekirjast välja jätta kanne Hiinast pärit kuivatatud nuudlite kohta.

(6)

Samuti teatasid liikmesriigid komisjonile, et oleks vaja täpselt määratleda, et kanded Marokost, Taist ja Vietnamist pärit maitsetaimede, Vietnamist pärit söödava muskushibiski ning Taist ja Vietnamist pärit piparde impordi kohta hõlmavad ka jahutatud tooteid. Liidu õigusaktide selguse huvides on nimekirjas vaja täpsustada ka kandeid Egiptusest pärit apelsinide ja maasikate ning Keeniast pärit herneste ja ubade impordi kohta.

(7)

On vaja muuta ka määruse (EÜ) nr 669/2009 II lisa, seda eelkõige selleks, et kõnealuse määruse artiklis 8 sätestatud edasist vedu käsitlevad sätted kajastuksid ühises sisenemisdokumendis. Ühise sisenemisdokumendi täitmise juhistes esitatud märkustes on vaja teha mõningaid tehnilisi muudatusi.

(8)

Järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 669/2009 I ja II lisa.

(9)

Määrust (EÜ) nr 669/2009 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 669/2009 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).


LISA

I LISA

Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)

Rosinad

(toit)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ohratoksiin A

50

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

(sööt ja toit)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Maasikad (külmutatud)

(toit)

0811 10

 

Hiina (CN)

Noroviirus ja A-hepatiit

5

Brassica oleracea

(muu söödav kapsas perekonnast Brassica, Hiina spargelkapsas) (2)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0704 90 90

40

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

20

Pomelid

(toit – värske)

ex 0805 40 00

31; 39

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

Tee, lõhna- või maitseainetega või ilma

(toit)

0902

 

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (5)

10

Baklažaanid

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (6)

10

Karella-kibekurk (Momordica charantia)

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

Spargeload

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (6)

20

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

0710 80 51

ex 0710 80 59

20

Apelsinid (värsked või kuivatatud)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (7)

10

Maasikad (värsked)

(toit)

0810 10 00

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (8)

10

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Beetlilehed (Piper betle L.)

(toit)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (9)

10

Capsicum annuum, terve

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoksiinid

10

Capsicum annuum, purustatud või jahvatatud

ex 0904 22 00

10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede terved, kuivatatud viljad, va paprikad (Capsicum annuum)

0904 21 90

Karri (vürtspaprikatooted)

0910 91 05

Muskaatpähkel

(Myristica fragrans)

(toit – kuivatatud vürtsid)

0908 11 00;

0908 12 00

Ensüümid, ensüümivalmistised

(sööt ja toit)

3507

 

India (IN)

Klooramfenikool

50

Muskaatpähkel

(Myristica fragrans)

(toit – kuivatatud vürtsid)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

Aflatoksiinid

20

Herned (kaunadega) (poetamata)

ex 0708 10 00

40

Keenia (KE)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (10)

10

Oad (kaunadega) (poetamata)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0708 20 00

40

Münt

(toit – värske või jahutatud)

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (11)

10

Kuivatatud oad

(toit)

0713 39 00

 

Nigeeria (NG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (12)

50

Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

(toit)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinid

50

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Sudaan (SD)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

(sööt ja toit)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0709 60 99

20

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (13)

10

Beetlilehed (Piper betle L.)

(toit)

ex 1404 90 00

10

Tai (TH)

Salmonella (9)

10

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Salmonella (9)

10

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

(toit – värsked või jahutatud ürdid)

ex 1211 90 86

30

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (14)

10

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

(toit – värsked või jahutatud ürdid)

ex 1211 90 86

20

Spargeload

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (14)

20

Baklažaanid

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Paprikad (Capsicum annuum)

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Türgi (TR)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (15)

10

Viinamarja lehed

(toit)

ex 2008 99 99

11; 19

Türgi (TR)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (16)

10

Rosinad

(toit)

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ohratoksiin A

50

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (17)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

Petersell

(toit – värsked või jahutatud ürdid)

ex 0709 99 90

40

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (17)

20

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0709 60 99

20

II LISA

ÜHINE SISENEMISDOKUMENT

Image

Image

Image

Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks

Üldist:

Dokument tuleb täita trükitähtedega. Iga märkus vastab asjaomase lahtri numbrile.

I osa   Selle osa peab täitma sööda- või toidukäitleja või tema esindaja, kui ei ole märgitud teisiti.

Lahter I.1.

Kauba saatja: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku (sööda- ja toidukäitleja) nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.2.

Ühise sisenemisdokumendi viitenumbri täidab määratud sisenemiskoha pädev asutus. Sööda- ja toidukäitleja märgib määratud sisenemiskoha, kuhu saadetis peab jõudma.

Lahter I.3.

Kauba saaja: saadetise adressaadiks oleva füüsilise või juriidilise isiku (sööda- ja toidukäitleja) nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.4.

Saadetise eest vastutav isik: isik (sööda- ja toidukäitleja, tema esindaja või isik, kes tema nimel täidab deklaratsiooni), kes vastutab saadetise eest, kui see on jõudnud määratud sisenemiskohta, ja kes esitab importija nimel vajalikud deklaratsioonid määratud sisenemiskoha pädevale asutusele. Märkida nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.5.

Päritoluriik: kolmas riik, kust kaup pärineb, kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

Lahter I.6.

Lähetajariik, kust saadetis on lähetatud: kolmas riik, kus saadetis on pandud liitu sõitva lõpliku transpordivahendi peale.

Lahter I.7.

Importija: nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.8.

Sihtkoht: kättetoimetamisaadress liidus. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.9.

Määratud sisenemiskohta saabumine: märkida saadetise eeldatav määratud sisenemiskohta jõudmise kuupäev.

Lahter I.10.

Dokumendid: märkida saadetisega kaasas olevate ametlike dokumentide väljastamiskuupäev ja number.

Lahter I.11.

Märkida üksikasjalikud andmed transpordivahendi kohta, millega saadetis tuuakse: õhusõidukite puhul lennunumber, laevade puhul laeva nimi, maanteesõidukite puhul registreerimisnumber ja vajadusel haagise number, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number.

Viited dokumentidele: lennuveokirja number, laeva lastikirja number, raudtee- või maanteeveo puhul kaubasaatelehe number.

Lahter I.12.

Kauba kirjeldus: esitada kauba detailne kirjeldus (sh sööda liik).

Lahter I.13.

Kauba kood: kauba tunnuskood, mis on esitatud I lisas (olemasolu korral lisada ka TARICi alamrubriik)

Lahter I.14.

Brutomass: kogumass kilodes. Brutomass määratletakse toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

Netomass: tegeliku toote mass kilogrammides ilma pakendi massita. Netomassi määratletakse toodete kaaluna ilma kontaktpakendite või muu pakendita.

Lahter I.15.

Pakendite arv

Lahter I.16.

Temperatuur: märkida vastav transpordiliik/ladustamistemperatuur.

Lahter I.17.

Pakendiliik: märkida toodete pakendi liik.

Lahter I.18.

Kauba kasutusotstarve: märkida rist vastavasse kasti sõltuvalt sellest, kas kaup on ette nähtud inimtoiduks eelnevalt sortimata või muul viisil füüsiliselt töötlemata (sel juhul märkida rist kasti „inimtoiduks”), inimtoiduks pärast vastavat töötlemist (rist kasti „täiendavaks töötlemiseks”) või kasutamiseks söödana (sel juhul märkida rist kasti „söödaks”).

Lahter I.19.

Märkida vajaduse korral kõik plommi ja konteineri identifitseerimisnumbrid.

Lahter I.20.

Üleviimine kontrollpunkti: artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal märgitakse määratud sisenemiskohas sellesse kasti rist, et lubada saadetise viia teise kontrollpunkti.

Lahter I.21.

Ei kohaldata.

Lahter I.22.

Impordiks: sellesse kasti tehakse rist siis, kui saadetis on ette nähtud liitu importimiseks (artikkel 8).

Lahter I.23.

Ei kohaldata.

Lahter I.24.

Märkida ristiga vastav transpordivahend.

II osa   Selle osa täidab pädev asutus.

Lahter II.1.

Kasutada sama viitenumbrit kui lahtris I.2.

Lahter II.2.

Vajaduse korral täidab toll.

Lahter II.3.

Dokumentide kontroll: täita iga saadetise puhul.

Lahter II.4.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus märgib, kas saadetis on valitud füüsiliseks kontrolliks, mida saab artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal teha mõnes teises kontrollpunktis.

Lahter II.5.

Pärast dokumentide kontrollimise rahuldavat tulemust märgib määratud sisenemiskoha pädev asutus artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal, millisesse kontrollpunkti võib saadetise vedada identsuse ja füüsiliseks kontrollimiseks.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus märgib ka seda, kas saadetist on lubatud vastavalt artiklile 8 edasi vedada. Edasivedu võib lubada üksnes juhul, kui määratud sisenemiskohas on kontrollitud saadetise identsust ja kui kontrollimise tulemus on rahuldav. Lahter II.11 täidetakse seega ajal, kui saadetise edasiveoks on antud luba, lahter II.12 täidetakse aga siis, kui laboratoorsete uuringute tulemused on selgunud.

Lahter II.6.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis dokumentide kontrollimisel saadud mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. Kui märgitakse „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”, tuleb lahtrisse II.7 märkida sihtkoha aadress.

Lahter II.7.

Märkida nõuetekohane loanumber ja kõigi sihtkohtade aadress (või laeva nimi ja sadam), kus saadetist tuleb uuesti kontrollida, nt juhul, kui lahtris II.6 on märgitud „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”.

Lahter II.8.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse ametlik pitsat.

Lahter II.9.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri.

Lahter II.10.

Ei kohaldata.

Lahter II.11.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia identsuskontrolli tulemused.

Lahter II.12.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia füüsilise kontrolli tulemused.

Lahter II.13.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia laboratoorsete uuringute tulemused. Siia märkida ainekategooria või nakkusetekitaja, mida on laboratoorsete uuringutega kontrollitud.

Lahter II.14.

See lahter tuleb täita kõikide saadetiste puhul, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud.

Lahter II.15.

Ei kohaldata.

Lahter II.16.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis identsuse või füüsilise kontrollimise mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. Kui märgitakse „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”, tuleb lahtrisse II.18 märkida sihtkoha aadress.

Lahter II.17.

Keeldumise põhjused: täita vajaduse korral asjakohase teabe lisamiseks. Märkida vastavasse kasti rist.

Lahter II.18.

Märkida nõuetekohane loanumber ja kõigi sihtkohtade aadress (või laeva nimi ja sadam), kus saadetist tuleb uuesti kontrollida, nt kui lahtris II.16 on märgitud „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”.

Lahter II.19.

See lahter tuleb täita juhul, kui saadetise esialgne plomm on konteineri avamisel purunenud. Koostada kõikide sel eesmärgil kasutatud plommide koondnimekiri.

Lahter II.20.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse ametlik pitsat.

Lahter II.21.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri.

III osa   Selle osa täidab pädev asutus.

Lahter III.1.

Andmed tagasisaatmise kohta: määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib kasutatava transpordivahendi, selle tunnusandmed, sihtriigi ja tagasisaatmise kuupäeva, niipea kui need andmed teada on.

Lahter III.2.

Järelmeetmed: märkida vajaduse korral kohaliku pädeva asutuse vastutav üksus, kelle järelevalve all on saadetis „hävitamise”, „muutmise” või „muul otstarbel kasutamise” korral. Kohalik pädev asutus märgib siia teabe saadetise saabumise ning saadetise vastavuse kohta.

Lahter III.3.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri „tagasisaatmise” korral. Kohaliku pädeva asutuse ametliku esindaja allkiri „hävitamise”, „muutmise” või „muul otstarbel kasutamise” korral.


(1)  Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex”.

(2)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tuntakse ka nimede „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan” all.

(3)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloorfenapüür, fiproniil (fiproniili ja sulfooni metaboliidi (MB46136) summa, väljendatud fiproniilina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), atseetamipriid, dimetomorf ja propikonasool.

(4)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), metüülparatioon (metüülparatiooni ja metüülparaoksooni summa, väljendatud metüülparatioonina), fentoaat, metidatioon.

(5)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: buprofesiin, imidaklopriid, fenvaleraat ja esfenvaleraat (RS & SR isomeeride summa), profenofoss, trifluraliin; triasofoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), tsüpermetriin (tsüpermetriin, kaasa arvatud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)).

(6)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas (amitraas, sealhulgas 2,4-dimetüülaniliiniosa sisaldavad metaboliidid, väljendatud amitraasina), atsefaat, aldikarbi (aldikarbi, selle sulfoksiidi ja selle sulfooni summa, väljendatud aldikarbina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), klorofenapüür, kloropürifoss, ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), diafentiuroon, diasinoon, diklorofoss, dikofool (p, p' ja o,p' isomeeride summa), dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina), fenamidoon, imidaklopriid, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), metamidofoss, metiokarb (metiokarbi ja metiokarbsulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud metiokarbina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), monokrotofoss, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

(7)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), tsüflutriin (tsüflutriin, sealhulgas komponentisomeeride segud (isomeeride summa)) tsüprodiniil, diasinoon, dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, lambda-tsühalotriin, metiokarb (metiokarbi ja metiokarbsulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud metiokarbina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), oksamüül, fentoaat, metüültiofanaat.

(8)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina), kloropürifoss, tsüpermetriin (tsüpermetriin, sealhulgas muud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)) tsüprokonasool, dikofool (p, p' ja o,p' isomeeride summa), difenokonasool, dinotefuraan, etioon, flusilasool, folpeet, prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavad metaboliidid, väljendatud prokloraasina), profenofoss, propikonasool, metüültiofanaat ja triforiin.

(9)  Standardmeetod EN/ISO 6579 või sertifitseeritud meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel, kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) artikliga 5.

(10)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), kloropürifoss, atsefaat, metamidofoss, metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), diafentiuroon, indoksakarb S ja R isomeeride summana.

(11)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloropürifoss, tsüpermetriin (tsüpermetriin, sealhulgas muud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)), dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina), heksakonasool, metüülparatioon (metüülparatiooni ja metüülparaoksooni summa, väljendatud metüülparatioonina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), flutriafool, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), flubeendiamiid, müklobutaniil, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina).

(12)  Eelkõige diklorofossi jäägid.

(13)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa väljendatud karbofuraanina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), triasofoss, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), profenofoss, protiofoss, etioon, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), triforiin, protsümidoon, formetanaat: formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat(vesinikkloriidina).

(14)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina), kloropürifoss, metüülkloropürifoss, dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), etioon, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud komponentisomeeride segud, sealhulgas metalaksüül-M (isomeeride summa)), metamidofoss, metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), monokrotofoss, profenofoss, protiofoss, kvinalfoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.

(15)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), oksamüül, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), klofentesiin, diafentiuroon, dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), formetanaat: formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat(vesinikkloriidina), malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), protsümidoon, tetradifoon, metüültiofanaat.

(16)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: asoksüstrobiin, boskaliid, kloropürifoss, ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina), metüülkresoksiim, lambda-tsühalotriin, metalaksüül ja metalaksüül-M (metalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a metalaksüül-M (isomeeride summa)), metoksüfenosiid, metrafenoon, müklobutaniil, penkonasool, püraklostrobiin, pürimetaniil, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), trifloksüstrobiin.

(17)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), kloropürifoss, profenofoss, permetriin (isomeeride summa), heksakonasool, difenokonasool, propikonasool, fiproniil (fiproniili ja sulfoonmetaboliidi (MB46136) summa, väljendatud fiproniilina), propargiit, flusilasool, fentoaat, tsüpermetriin (tsüpermetriin, sealhulgas muud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), kvinalfoss, pentsükuroon metidatioon, dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina), fenbukonasool.


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 324/2014,

28. märts 2014,

millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Poolas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 220 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiiviga 2002/60/EÜ (2) on kehtestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade Aafrika katku tõrjeks. Komisjoni rakendusotsuse 2014/100/EL (3) kohaselt, mida on kinnitatud komisjoni rakendusotsusega 2014/134/EL, (4) ning komisjoni rakendusotsuse 2014/178/EL (5) kohaselt peab Poola tagama, et tema territooriumil asuv haiguspiirkond hõlmab vähemalt nimetatud otsuste lisas loetletud nakkuspiirkondi. Selleks et ära hoida sigade Aafrika katku levikut ja edasisi häireid Poola ja välismaa vahelises kaubanduses, võttis Poola 26. veebruaril 2014 (6) vastu täiendavad ennetavad meetmed kõnealuses nakkuspiirkonnas. Sellest tulenevalt kohaldatakse nakkuspiirkonnast pärit värske sealiha ja sealihatoodete suhtes erakorralisi järelevalvemeetmeid, spetsiaalse tervisemärgiga kohustusliku märgistamise nõudeid ning mõningaid turustuspiiranguid ühtsel turul.

(2)

Kõnealuste veterinaarmeetmete kohaldamisest tulenevad värske sealiha ja sealihatoodete turustamise piirangud toovad meetmetest mõjutatud piirkondades kaasa olulise hinnalanguse ning põhjustavad häireid nende piirkondade sealihaturul. Seetõttu taotles Poola 5. märtsil 2014, et komisjon võtaks vastu määruse (EL) nr 1308/2013 kohased erakorralised turutoetusmeetmed. Sellised meetmed, mida kohaldatakse üksnes sellise värske sealiha ja sealihatoodete suhtes, mis on saadud piirangutest otseselt mõjutatud piirkondades kasvatatud sigadest, tuleks vastu võtta rangelt piiratud ajavahemikuks.

(3)

Abisumma tuleks väljendada summana 100 kg abikõlbliku looma rümba massi kohta, piiratud koguse jaoks ja suurima kompenseeritava rümbamassiga ühe looma kohta. Abisumma kehtestamisel tuleks arvesse võtta hiljutist turuteavet.

(4)

Asjaomastes piirkondades kasvatatud sigade puhul peaks abi andmise tingimuseks olema loomade viimine tapamajadesse, nende tapmine ja märgistamine ning saadud liha või lihatoodete märgistamine vastavalt rangematele veterinaareeskirjadele, mida tarnimise päeval mõjutatud piirkondades kohaldatakse.

(5)

Tuleks sätestada, et Poola pädevad asutused kohaldavad kõiki vajalikke kontrolli- ja järelevalvemeetmeid ning teavitavad sellest komisjoni. Abikõlblike loomade vedamine ja tapmine ning vajaduse korral lõplik töötlemine, ning kõnealustest loomadest saadud värske sealiha ja sealihatoodete turule laskmine peaks toimuma pädevate asutuste kontrolli all.

(6)

Värske sealiha ja sealihatoodete turustamise piiranguid on asjaomastes piirkondades kohaldatud mitu nädalat ning see olukord on toonud kaasa turuhäired ja tootjate sissetulekute vähenemise ning samuti loomade kaalu olulise suurenemise, mille tagajärjel on tekkinud loomade heaolu seisukohast lubamatu olukord. Seetõttu peaksid käesolevas määruses sätestatud meetmed hõlmama loomi, kes on tarnitud alates 26. veebruarist 2014, st alates Poola ennetavate meetmete vastuvõtmisest. Turuolukorda ja nimetatud meetme mõju tuleb olukorra arenedes uuesti hinnata ja seetõttu tuleks meedet kohaldada ainult kolm kuud.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Poolal on lubatud anda abi seoses järgmiste loomade tapmise ning neist saadud värske sealiha ja sealihatoodete turule laskmisega kooskõlas asjakohaste veterinaarõigusaktidega:

a)

CN-koodi 0103 92 19 alla kuuluvad sead;

b)

CN-koodi 0103 92 11 alla kuuluvad emised.

2.   Lõikega 1 ettenähtud abi antakse ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

loomad kasvatati asjaomastel ajavahemikel piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/100/EL või 2014/134/EL lisas või rakendusotsuse 2014/178/EL lisa II osas või mõnes muus kõnealuse küsimusega seoses vastuvõetud komisjoni rakendusotsuses, ning kõnealustes piirkondades kasvatatud loomadelt saadud sealiha suhtes kohaldatakse sigade Aafrika katku tõttu teatavaid turupiiranguid;

b)

loomad viibisid punktis a osutatud piirkondades 26. veebruaril 2014 või nad sündisid ja neid kasvatati nimetatud piirkondades pärast seda kuupäeva;

c)

piirkonnas, kus kõnealuseid loomi kasvatati, kohaldatakse nende tapamajja viimise päeval täiendavaid meetmeid, mis kehtestati Poola põllumajandus- ja maaelu arendamise ministri 26. veebruari 2014. aasta määrusega meetmete kohta, mis tuleb võtta seoses sigade Aafrika katku esinemisega uluksigadel, või muid selles küsimuses vastu võetud riiklikke eeskirju ja sigade Aafrika katkust tulenevaid sealiha turustamise piiranguid.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud abi loetakse erakorraliseks turutoetusmeetmeks, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 (7) artikli 4 lõike 1 punktis a.

Artikkel 3

1.   Sealihatootjad võivad taotleda artiklis 1 ettenähtud abi (edaspidi „abi”) loomade suhtes, kes on tapetud 26. veebruarist 2014 kuni 25. maini 2014.

2.   Abi on väljendatud summana 35,7 eurot tarnitud loomade 100 kg rümba registreeritud massi kohta. Komisjon võib seda summat kohandada, et võtta arvesse turusuundumusi.

3.   Abi loomade eest, kelle rümbamass on üle 100 kg, ei ületa lõikes 2 kindlaks määratud abi suurust 100 kg rümbamassiga sigade kohta.

4.   50 % abiga seotud kuludest, mis hõlmab kokku maksimaalselt 20 000 tonni searümpasid, rahastatakse liidu eelarvest.

5.   Kulud on liidu toetuse saamiseks abikõlblikud ainult juhul, kui Poola on need abisaajale välja maksnud 31. augustiks 2014.

6.   Poola maksab abi pärast sigade tapmist ja neist sigadest saadud värske sealiha ja sealihatoodete turulelaskmist vastavalt kehtivatele veterinaareeskirjadele ning pärast kõikide artikli 4 kohaste kontrollide lõpuleviimist.

Artikkel 4

1.   Poola võtab kõik vajalikud meetmed, mis hõlmavad täielikku haldus- ja füüsilist kontrolli, et tagada vastavus käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Lisaks sellele teevad Poola ametiasutused järgmist:

a)

jälgivad loomade vedu põllumajandusettevõttest tapamajja, kasutades selleks kaalumis- ja loendamisandmeid sisaldavaid standardiseeritud kontrollnimekirju, milles on nimetatud ka loomade lähte- ja sihtkoht;

b)

tagavad, et kõik tooted, mille puhul antakse abi, vastavad artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud territooriumide suhtes kohaldatavatele piirangutele;

c)

teevad vähemalt üks kord kalendrikuus igas osalevas tapamajas haldus- ja raamatupidamiskontrolli, et tagada, et kõik alates 26. veebruarist 2014 või alates viimasest sellisest kontrollist toodud loomad ja neilt saadud liha, mille puhul võib esitada abitaotluse, on käideldud kooskõlas käesoleva määrusega;

d)

näevad ette kohapealsed kontrollid ja esitavad kõnealuste kontrollide üksikasjalikud aruanded, milles on eelkõige märgitud:

i)

põllumajandusettevõttest toodud partiis olevate abikõlblike loomade mass ja koguarv, veo ja tapamajja saabumise kuupäev ja kellaaeg;

ii)

tapamajas tapetud sigade ja emiste arv, iga rümba mass ja loomade liikumise luba, ning alates käesoleva määruse jõustumisest tapetud loomade puhul ka nende loomade veoks kasutatud transpordivahendite pitseri numbrid.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud kontrollid viiakse läbi enne abi väljamaksmist. Poola teavitab komisjoni käesoleva artikli kohaselt kehtestatud meetmetest ja kontrollidest hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 5

1.   Poola edastab komisjonile igal kolmapäeval eelmise nädala kohta järgmise teabe:

a)

käesoleva määruse kohaselt tapmisele viidud emiste ja teiste sigade arv ning nende rümpade kogumass;

b)

hinnangulised rahalised kulud artikli 1 lõikes 1 nimetatud iga loomakategooria puhul.

Esimene teatis on loomade kohta, kes on kooskõlas käesoleva määrusega tapmisele viidud alates 26. veebruarist 2014. Esimeses lõigus osutatud kohustus kehtib 4. juunini 2014.

2.   Poola esitab hiljemalt 30. juuniks 2014 komisjonile üksikasjaliku aruande käesoleva määruse rakendamise kohta koos üksikasjadega kõigi artikli 4 kohaste kontrollide ja järelevalve läbiviimise kohta.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27. juuni 2002, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(3)  Komisjoni rakendusotsus 2014/100/EL, 18. veebruar 2014, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade aafrika katkuga Poolas (ELT L 50, 20.2.2014, lk 35).

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/134/EL, 12. märts 2014, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade aafrika katkuga Poolas (ELT L 74, 14.3.2014, lk 63).

(5)  Komisjoni rakendusotsus 2014/178/EL, 27. märts 2014, loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 47).

(6)  Põllumajandus- ja maaelu arendamise ministri 26. veebruari 2014. aasta määrus meetmete kohta, mis tuleb võtta seoses sigade Aafrika katku esinemisega uluksigadel (Dz.U. poz. 247).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 325/2014,

28. märts 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,0

TN

82,0

TR

86,4

ZZ

111,2

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

31,1

TR

74,3

ZZ

52,7

0805 10 20

EG

48,9

IL

62,6

MA

58,1

TN

47,6

TR

50,7

ZA

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

MA

35,6

TR

76,2

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

91,6

CL

83,7

CN

113,3

MK

23,6

US

181,8

ZZ

97,3

0808 30 90

AR

91,6

CL

131,1

CN

52,7

TR

127,0

ZA

83,8

ZZ

97,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/29


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS BiH/21/2014,

18. märts 2014,

Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülema nimetamise kohta ning otsuse BiH/17/2011 kehtetuks tunnistamise kohta

(2014/173/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta ühismeedet 2004/570/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2004/570/ÜVJP artikli 6 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid ELi operatsiooni ülema nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 14. jaanuaril 2011 vastu otsuse BiH/17/2011, (2) millega nimetati Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja asetäitja (DSACEUR) kindral Sir Richard SHIRREFF Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülemaks.

(3)

NATO otsustas kindral Sir Richard SHIRREFFi asemel nimetada Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja asetäitjaks kindral Sir Adrian BRADSHAW. Kindral Sir Adrian BRADSHAW ametiaeg algab 28. märtsil 2014. Kindral Sir Adrian BRADSHAW peaks alates nimetatud kuupäevast asendama kindral Sir Richard SHIRREFFi ka Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülema mandaadi täitmisel.

(4)

Otsus BiH/17/2011 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(5)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises.

(6)

12. ja 13. detsembril 2002 Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogul võeti vastu deklaratsioon, milles sätestatakse, et „Berlin Plusi” kokkuleppeid ja nende rakendamist kohaldatakse üksnes nende liidu liikmesriikide suhtes, kes on kas NATO liikmed või programmi „Partnerlus rahu nimel” osalisriigid ning on sellest tulenevalt sõlminud NATOga kahepoolseid julgeolekukokkuleppeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kindral Sir Adrian BRADSHAW nimetatakse Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülemaks alates 28. märtsist 2014.

Artikkel 2

Otsus BiH/17/2011 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 28. märtsil 2014.

Brüssel, 18. märts 2014

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 252, 28.7.2004, lk 10.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 14. jaanuari 2011. aasta otsus BiH/17/2011 Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülema nimetamise kohta (ELT L 18, 21.1.2011, lk 41).


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/30


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUTM MALI/1/2014,

18. märts 2014,

Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni ülema nimetamise ning otsuse EUTM MALI/1/2013 kehtetuks tunnistamise kohta

(2014/174/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta ühismeedet 2013/34/ÜVJP Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) kohta, (1) eelkõige selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas poliitika- ja julgeolekukomiteed otsuse 2013/34/ÜVJP artikli 5 lõike 1 kohaselt tegema kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 38 EUTM Mali poliitiliseks kontrollimiseks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas võtma vastu otsuseid järgmiste missiooni ülemate nimetamise kohta.

(2)

19. juulil 2013 võttis poliitika- ja julgeolekukomitee vastu otsuse EUTM MALI/1/2013, (2) millega nimetati brigaadikindral Bruno GUIBERT EUTM Mali ELi missiooni ülemaks.

(3)

15. veebruaril 2014 tegi Prantsusmaa ettepaneku nimetada brigaadikindral Bruno GUIBERT’i järglasena EUTM Mali ELi missiooni uueks ülemaks brigaadikindral Marc RUDKIEWICZ.

(4)

21. veebruaril 2014 soovitas ELi sõjaline komitee poliitika- ja julgeolekukomiteel nimetada brigaadikindral Bruno GUIBERT’i järglasena EUTM Mali ELi missiooni ülemaks brigaadikindral Marc RUDKIEWICZ.

(5)

Otsus EUTM MALI/1/2013 tuleks kehtetuks tunnistada.

(6)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni ülemaks nimetatakse alates 1. aprillist 2014 brigaadikindral Marc RUDKIEWICZ.

Artikkel 2

Otsus EUTM MALI/1/2013 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. aprillil 2014.

Brüssel, 18. märts 2014

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 19.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 19. juuli 2013. aasta otsus EUTM Mali/1/2013 Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni ülema nimetamise kohta (ELT L 202, 27.7.2013, lk 22).


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

27. märts 2014,

millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses kodulindude, sh tehistingimustes peetavate ja looduslike uluklindude värskest lihast valmistatud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte impordiga

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1904 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/175/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, (1) eriti selle direktiivi artikli 10 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (2) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 8 lõiget 4 ning artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 9 lõike 4 punkte b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (3) on sätestatud inimtoiduks ette nähtud teatavate lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte liitu importimise eeskirjad. Kõnealuses otsuses on esitatud selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelu, millest kõnealune import on lubatud, ja selle III lisas on esitatud kolmandatest riikidest liitu saatmiseks ettenähtud kõnealuste kaupade veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidis.

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (4) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded seoses kodulindude ja linnukasvatussaaduste importimisega liitu ja läbi liidu vedamisega. Kõnealuse määruse kohaselt võib kõnealuse määrusega hõlmatud tooteid liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas esitatud tabelis loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest. Selles on lisaks sätestatud, et kõnealuse impordiga peab kaasas olema kõnealuses tabelis osutatud, asjaomase linnukasvatussaaduse veterinaarsertifikaat, mis on täidetud vastavalt selle lisa 2. osas esitatud märkustele ja veterinaarsertifikaadi näidistele.

(3)

Lisaks on määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas esitatud kodulinnuliha (POU), tehistingimustes peetavate inimtoiduks ettenähtud silerinnaliste lindude liha (RAT) ja looduslike uluklindude liha (WGM) veterinaarsertifikaatide näidistes märgitud, et värske liha peab olema saadud kodulindudelt või silerinnalistelt lindudelt, kes on pärit ettevõtetest, mille suhtes ei kohaldata veterinaarpiiranguid seoses taudidega, mille suhtes kodulinnud või silerinnalised linnud on vastuvõtlikud, või looduslikelt uluklindudelt, kes tapeti territooriumil, mille ümber ei ole 10 km raadiuses, mis hõlmab vajaduse korral naaberriigi territooriumi, vähemalt viimase 30 päeva jooksul esinenud kõrge patogeensusega linnugripi ega Newcastle'i haiguse puhangut.

(4)

Otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidise osas II.1.3 sätestatud loomatervishoiunõuetes, mis kehtivad kodulindude, sh tehistingimustes peetavate ja looduslike uluklindude värskest lihast valmistatud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte suhtes, osutatakse linnugripile ja Newcastle'i haigusele. Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaatide näidistes POU, RAT ja WGM osutatakse aga ainult kõrge patogeensusega linnugripile. Seepärast on vaja muuta otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidist, et viia see kooskõlla nõuetega, mis on värske liha suhtes sätestatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaatide näidistes POU, RAT ja WGM.

(5)

Peale selle osutatakse otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidises nõukogu direktiivile 90/539/EMÜ, (5) mis on asendatud nõukogu direktiiviga 2009/158/EÜ, (6) ja komisjoni otsusele 2006/696/EÜ, (7) mis on asendatud määrusega (EÜ) nr 798/2008. Seepärast on vaja need viited ajakohastada.

(6)

Seepärast tuleks otsuse 2007/777/EÜ III lisa vastavalt muuta.

(7)

Selleks et vältida kaubandustakistuste tekkimist, tuleks üleminekuperioodil lubada jätkuvalt kasutada teatavate kolmandatest riikidest liitu imporditavate lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte veterinaar- ja terviseohutussertifikaate, mis on täidetud vastavalt otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidisele enne käesoleva otsusega tehtavat muudatust.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ muutmine

Otsuse 2007/777/EÜ III lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Üleminekusätted

Üleminekuperioodil, mis kestab kuni 30. septembrini 2014, lubatakse teatavate lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi tuua liitu veterinaar- ja terviseohutussertifikaadiga, mis on täidetud vastavalt otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud näidisele enne käesoleva otsuse artikliga 1 tehtavat muudatust, tingimusel, et veterinaar- ja terviseohutussertifikaat on alla kirjutatud enne 30. juulit 2014.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49.

(2)  ELT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(3)  Komisjoni otsus 2007/777/EÜ, 29. November 2007, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 798/2008, 8. august 2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(5)  Nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ, 15. oktoober 1990, kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6).

(6)  Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ, 30. november 2009, kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74).

(7)  Komisjoni otsus 2006/696/EÜ, 28. august 2006, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde, haudemune, ühepäevaseid tibusid, kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, mune ja munatooteid ning määratletud patogeenivabasid mune, ja kohaldatavad veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 295, 25.10.2006, lk 1).


LISA

„III LISA

Kolmandatest riikidest Euroopa Liitu saatmiseks ettenähtud teatavate lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidis

Image

Image

Image

Image

Image

Image


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/39


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

27. märts 2014,

milles käsitletakse liidu rahalist toetust koordineeritud kontrollikava jaoks, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1912 all)

(2014/176/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artiklit 66,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni soovitusega 2014/180/EL (2) nähakse ette, et liikmesriigid peavad korraldama teise koordineeritud kontrollimisvooru, et teha kindlaks pettuste jätkuv esinemine teatavate toiduainete turustamise puhul.

(2)

Nimetatud kava sujuva ja kiire rakendamise hõlbustamiseks peaks liit andma rahalist toetust liikmesriikidele, kes teevad komisjoni soovitusega ette nähtud ametlikke kontrolle.

(3)

Pärast esimest kontrollimisvooru tehtud arvutused näitavad, et veiseliha sisaldavate toiduainetena turustatavates ja/või märgistatud toodetes hobuseliha esinemise kindlakstegemiseks kasutatavate DNA testide hinnanguline maksumus on 120 eurot testi kohta. Kooskõlastatud kontrollikavade puhul on liidu tavapärane kaasrahastamise määr 50 %.

(4)

Belgias Gembloux's paikneval asutusel Centre Wallon de Recherches agronomiques on praegu Euroopa Liidu referentlabori staatus kõnealuse koordineeritud kontrollikava raames kõige asjakohasemate testide tegemiseks. Komisjon palus eespool nimetatud keskuselt abi koordineeritud kontrollikava raames kasutatava kontrollimeetodi ühtlustamiseks. See on täiendav ülesanne, mis ei kuulu tööprogrammi, mida keskus Euroopa Liidu referentlaborina täidab. Kõnealuse täiendava ülesande maksumus on hinnanguliselt kuni 20 000 eurot ja komisjon peaks sellest hüvitama 100 %.

(5)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (3) (edaspidi „finantsmäärus”) artiklile 84 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (4) artiklile 94 eelneb ELi eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, keda institutsioon on selleks volitanud. Tuleks kindlaks määrata toetuskõlblikkuse kriteeriumid.

(6)

Liidu rahalist toetust tuleks anda tingimusel, et testid ja analüüsid on tehtud ning et pädev asutus esitab käesolevas otsuses ettenähtud tähtaja jooksul kogu vajaliku teabe. Haldustõhususe huvides tuleks kõik kulud, millele taotletakse liidu rahalist toetust, esitada eurodes. Tuleks kehtestada muus vääringus kui eurodes väljendatud kulude ümberarvestuskurss,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.   Liit toetab liikmesriikide kulutusi, mis on tehtud soovituses 2014/180/EL (edaspidi „komisjoni soovitus”) nimetatud koordineeritud kontrollikava rakendamiseks, summaga kuni 145 440 eurot.

2.   Liit annab Belgias Gembloux's paiknevale asutusele Centre Wallon de Recherches kokku kuni 20 000 eurot toetust, et katta kulud, mis on seotud lihas ja lihatoodetes esinevate märgistusel nimetamata loomaliikide kontrollimeetodite kaliibrimise ja kooskõlastamisega.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud kulude rahastamiseks vajalik summa võetakse eelarverealt 17.0403.

Artikkel 2

Liikmesriikide toetuskõlblikud kulud

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud liidu toetust antakse hüvitisena 50 % ulatuses pädeva asutuse tehtud testide maksumusest, mis on tehtud komisjoni soovituse punktis 1 nimetatud kontrollikava rakendamiseks.

2.   Liidu toetus ei ole suurem kui:

a)

keskmiselt 60 eurot testi kohta;

b)

I lisas nimetatud summa.

3.   Ainult II lisas nimetatud kulud on toetuskõlblikud.

Artikkel 3

Belgias Gembloux's paikneva asutuse Centre Wallon de Recherches agronomiques toetuskõlblikud kulud

1.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu toetust antakse hüvitisena, mis katab komisjoni soovituses osutatud koordineeritud kontrollikava kontrollimeetodi kaliibrimise ja kooskõlastamisega seotud ülesannetest tulenevatest kuludest 100 %.

2.   Toetuskõlblikud on järgmised kulud:

a)

laboris täielikult või osaliselt ülesannete täitmiseks palgatud töötajad; kulud on piiratud personali tegeliku töötasuga koos sotsiaalkindlustusmaksude ja muude seadusega määratud maksudega, mis arvatakse töötasu hulka;

b)

standardproovide ettevalmistamiseks kasutatavad tarvikud;

c)

transpordikulud;

d)

üldkulud mahus 7 % punktides a, b ja c nimetatud kulude summast.

3.   Kulude aruanne esitatakse 31. augustiks 2014 käesoleva otsuse IV lisas esitatud vormi abil.

Artikkel 4

Toetuskõlblikkuse eeskirjad

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud liidu rahalist toetust antakse järgmistel tingimustel:

a)

testid on tehtud komisjoni soovituse tingimuste kohaselt;

b)

liikmesriigid on komisjonile esitanud komisjoni soovituses osutatud aruande samas soovituses ettenähtud tähtaja jooksul;

c)

liikmesriik on 31. augustiks 2014 esitanud komisjonile elektroonilisel teel käesoleva otsuse III lisas sätestatud vormis finantsaruande.

2.   Komisjon võib vähendada artiklis 1 nimetatud toetuse summat, kui lõikes 1 nimetatud tingimusi ei ole täidetud, võttes arvesse tingimustest kõrvalekaldumise laadi ja raskust ning võimalikku liidule põhjustatud finantskahju.

3.   Komisjoni taotlusel esitavad liikmesriigid dokumendid, mis tõendavad neid kulusid, mille hüvitamist taotletakse artikli 2 kohaselt.

Artikkel 5

Vääring ja vahetuskurss

1.   Liidu rahalise toetuse saamiseks esitab liikmesriik kulud eurodes ning need ei sisalda käibemaksu ega muid makse.

2.   Juhul kui liikmesriigi kulud on tehtud muus vääringus kui eurodes, arvestab asjaomane liikmesriik summa ümber eurodesse, kasutades ümberarvestuskursina kõige viimast kurssi, mille Euroopa Keskpank on avaldanud enne selle kuu esimest päeva, mil asjaomane liikmesriik esitab oma taotluse.

Artikkel 6

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 84 tähenduses.

Artikkel 7

Käesolevat otsust kohaldatakse alates komisjoni soovituse avaldamise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Komisjoni soovitus 2014/180/EL, 27. märts 2014, teise koordineeritud kontrollikava kohta, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 64).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).


I LISA

ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKTIS B OSUTATUD MAKSIMAALNE ELI TOETUSE SUMMA

Liikmesriik

Soovituslik proovide arv

Ekstrapoleeritud proovide arv teises voorus (5 %)

Maksimaalne ELi toetus testi kohta

Maksimaalne ELi toetus liikmesriigi kohta

ELi toetus kokku

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania, Poola

150

8

60

9 480

56 880

Rumeenia, Madalmaad, Belgia, Kreeka, Portugal, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rootsi, Austria, Bulgaaria

100

5

60

6 300

63 000

Leedu, Slovakkia, Taani, Iirimaa, Soome, Läti, Horvaatia

50

3

60

3 180

22 260

Sloveenia, Eesti, Küpros, Luksemburg, Malta

10

1

60

660

3 300

KOKKU

 

 

 

 

145 440


II LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 3 NIMETATUD TOETUSKÕLBLIKUD KULUD

Käesolevas rakendusotsuses nimetatud testide tegemisega seotud toetuskõlblikud kulud, millele antakse liidu rahalist toetust, piirduvad liikmesriikide tehtud järgmiste kuludega:

a)

testikomplektide, reaktiivide ning kõigi identifitseeritavate ja just testide tegemiseks kasutatud tarvikute ostmine;

b)

laboris täielikult või osaliselt uuringute tegemiseks palgatud töötajad, nende tööalasest staatusest olenemata; kulud on piiratud personali tegeliku töötasuga koos sotsiaalkindlustusmaksude ja muude seadusega määratud maksudega, mis arvatakse töötasu hulka; ning

c)

üldkulud mahus 7 % punktides a ja b osutatud kulude summast, välja arvatud juhul, kui liikmesriik kasutab kommertslaborit.


III LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud finantsaruanne

DNA

Personal

Tunnid

Kulu tunnis

Personalikulud

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööjõukulude vahesumma

(5)

Testikomplektid, reaktiivid, tarvikud

Kogus

Ühiku maksumus

Kulud kokku

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikute vahesumma

(10)

KOKKU

Formula

Kokku koos üldkuludega

(11) × (1,07)


Artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud alternatiivne finantsaruanne, mis esitatakse kommertslabori kasutamise puhul

Kommertslabori nimi

 

Laborisse saadetud proovide arv

 

Kommertslabori arve kogusumma

 

 

 

 

 


IV LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 3 OSUTATUD FINANTSARUANNE

PERSONAL

Kategooria

Tunnid

Kulu tunnis

Personalikulud

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikud

Kategooria

Kogus

Kulu ühiku kohta

Kulu tarvikutele

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpordikulud

Täpsustada

Kogus

Kulu ühiku kohta

Saatmise kulu

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

KOKKU

Formula

 

 

KOKKU + üldkulud

Formula


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

27. märts 2014,

millega muudetakse otsuse 2003/467/EÜ II lisa seoses Leedu ametlikult brutselloosivabaks kuulutamisega

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1940 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/177/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle A lisa II punkti alapunkti 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ käsitletakse veiste ja sigadega kauplemist liidus. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigi või selle piirkonna kuulutada seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks.

(2)

Komisjoni otsuse 2003/467/EÜ (2) II lisas on loetletud liikmesriigid ja liikmesriikide piirkonnad, mis on ametlikult kuulutatud brutselloosivabaks.

(3)

Leedu on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad vastavust direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustele, et kogu Leedu territooriumile saaks anda ametlikult brutselloosivaba staatuse.

(4)

Pärast Leedu esitatud dokumentide hindamist tuleks kõnealune liikmesriik ametlikult kuulutada brutselloosivabaks.

(5)

Seepärast tuleks otsuse 2003/467/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/467/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  Komisjoni otsus 2003/467/EÜ, 23. juuni 2003, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega (ELT L 156, 25.6.2003, lk 74).


LISA

Otsuse 2003/467/EÜ II lisa 1. peatükk asendatakse järgmisega:

1. PEATÜKK

Ametlikult brutselloosivabad liikmesriigid

ISO kood

Liikmesriik

BE

Belgia

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

FR

Prantsusmaa

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi”


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/47


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

27. märts 2014,

loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1979 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/178/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivis 2002/60/EÜ (4) on sätestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade Aafrika katku tõrjeks, sealhulgas meetmed, mida tuleb võtta sigade Aafrika katku puhangu korral ning juhtudel, kus sigade Aafrika katku esinemist kahtlustatakse või kinnitatakse uluksigadel. Need meetmed hõlmavad kavasid sigade Aafrika katku likvideerimiseks uluksigade populatsiooni hulgas. Kõnealused kavad töötavad välja ja rakendavad liikmesriigid ning kiidab heaks komisjon.

(2)

Komisjoni otsus 2005/363/EÜ (5) võeti vastu seoses sigade Aafrika katku esinemisega Itaalias Sardiinias. Kõnealuses otsuses sätestatakse loomatervishoiu eeskirjad, mis käsitlevad Sardiiniast pärit sigade ja teatavate sealihatoodete transportimist, lähetamist ja märgistamist, et vältida kõnealuse haiguse levikut teistesse liidu piirkondadesse.

(3)

Lisaks sellele kiideti komisjoni otsusega 2005/362/EÜ (6) heaks tegevuskava, mille Itaalia esitas komisjonile sigade Aafrika katku likvideerimiseks uluksigade hulgas Sardiinias.

(4)

2014. aastal esines sigade Aafrika katku juhtumeid Leedus ja Poolas uluksigadel, täpsemalt metssigadel, sigade Aafrika katku viiruse tõttu, mis toodi sisse naabruses asuvatest kolmandatest riikidest, kus kõnealust haigust esineb. Selleks et tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada haiguse levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, koostati koostöös asjaomaste liikmesriikidega kiiresti loetelu nakkuspiirkondadest kõnealustes riikides; need loetelud kehtestati komisjoni rakendusotsustega 2014/93/EL (7) ja 2014/134/EL, (8) mida mõlemat kohaldatakse kuni 30. aprillini 2014.

(5)

Sigade Aafrika katku võib pidada endeemiliseks haiguseks kodu- ja uluksigade populatsiooni hulgas teatavates Euroopa Liiduga piirnevates kolmandates riikides ning see kujutab endast liidule alalist ohtu.

(6)

Taudiolukord võib ohustada seakarju muudes Leedu, Itaalia ja Poola piirkondades ja ka teistes liikmesriikides, eelkõige pidades silmas sigadest valmistatud kaupadega kauplemist.

(7)

Leedu ja Poola on võtnud sigade Aafrika katku tõrjeks meetmeid kooskõlas direktiiviga 2002/60/EÜ ja nad peavad esitama kõnealuse direktiivi artikli 16 kohaselt komisjonile heakskiitmiseks oma kava sigade Aafrika katku likvideerimiseks uluksigade hulgas.

(8)

On asjakohane, et lisas loetletakse asjaomased liikmesriigid ja piirkonnad vastavalt riski tasemele seoses sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorraga ja sellega, kas see puudutab nii põllumajandusettevõtteid kui ka uluksigade populatsiooni (III osa), ainult uluksigade populatsiooni (II osa) või on riski põhjuseks teatav lähedus nakatunud uluksigade populatsioonile (I osa).

(9)

Mis puudutab sigade Aafrika katku levimise riski, siis on riski tase erinevate sigadest valmistatud kaupade liikumisel erinev. Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta teadusliku arvamuse (9) kohaselt kujutab nakatunud piirkondadest pärit elussigade, nende sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade loomsete kõrvalsaaduste liikumine kokkupuute ja tagajärgede poolest üldiselt suuremat riski, kui liha, lihavalmistised ja lihatooted. Seetõttu tuleks keelata elussigade, nende sperma, munarakkude ja embrüote, sigade loomsete kõrvalsaaduste ning teatava liha, lihavalmististe ja lihatoodete lähetamine liikmesriikide määratud piirkondadest, mis on loetletud käesoleva otsuse lisas. See keeld hõlmab kõiki nõukogu direktiivis 92/65/EMÜ (10) osutatud sigalasi.

(10)

Selleks et võtta arvesse erinevaid riskitasemeid, mis sõltuvad sigadest valmistatud kaupade tüübist ja asjaomase liikmesriigi epidemioloogilisest olukorrast, on asjakohane näha ette teatavad erandid käesoleva otsuse lisas loetletud territooriumide eri osadest pärit iga sigadest valmistatud kaubatüübi jaoks. Nimetatud erandid on kooskõlas ka impordil sigade Aafrika katku suhtes rakendatavate riski vähendamise meetmetega, millele on osutatud Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervishoiu eeskirjas. Samuti tuleks käesoleva otsusega ette näha kõnealuste erandite puhul kohaldatavad täiendavad kaitsemeetmed ja tervishoiunõuded või töötlemisviisid.

(11)

Nõukogu direktiiviga 64/432/EMÜ (11) ning komisjoni otsusega 93/444/EMÜ (12) on ette nähtud, et loomade transpordil peab nendega kaasas olema veterinaarsertifikaat. Kui käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondadest elussigade lähetamise keelust tehtavaid erandeid kohaldatakse elussigadele, kes on ette nähtud liidusiseseks kaubanduseks või kolmandatesse riikidesse eksportimiseks, peaksid kõnealused veterinaarsertifikaadid sisaldama viidet käesolevale otsusele, et tagada piisava ja täpse tervishoiualase teabe esitamine asjakohastel sertifikaatidel.

(12)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 599/2004 (13) on ette nähtud, et teatavate loomset päritolu toodete transportimisel peavad nendega kaasas olema veterinaarsertifikaadid. Kui liikmesriigil on keelatud oma territooriumi teatud piirkondadest pärit värske sealiha, sealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodete lähetamine, tuleks selleks, et tõkestada sigade Aafrika katku levikut teistesse liidu piirkondadesse, sätestada teatavad nõuded, eelkõige sertifitseerimisnõuded, sellise liha ning selliste lihavalmististe ja -toodete lähetamiseks kõnealuse liikmesriigi muudest piirkondadest, mille suhtes nimetatud keeld ei kehti, ning kõnealused veterinaarsertifikaadid peaksid sisaldama viidet käesolevale otsusele.

(13)

Samuti on sigade Aafrika katku teistesse liidu piirkondadesse ja kolmandatesse riikidesse leviku tõkestamiseks asjakohane sätestada teatavad rangemad tingimused värske sealiha, sealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodete lähetamisele liikmesriikidest, kus on lisas esitatud loetellu kantud piirkondi. Eelkõige tuleks selline värske sealiha, sellest sealihast koosnevad või seda sisaldavad lihavalmistised ja -tooted märgistada erimärgisega, mida ei ole võimalik segamini ajada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 (14) ette nähtud identifitseerimismärgiga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 854/2004 (15) ette nähtud tervisemärgiga.

(14)

Ajavahemiku kehtestamisel käesoleva otsusega ette nähtud meetmete kohaldamiseks tuleks arvesse võtta sigade Aafrika katku epidemioloogiat ja tingimusi sigade Aafrika katku vaba staatuse taastamiseks vastavalt Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervishoiu eeskirjale. Seega peaks kõnealune ajavahemik kestma vähemalt 31. detsembrini 2017.

(15)

Rakendusotsused 2014/93/EL ja 2014/134/EL tuleks kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega. Otsust 2005/363/EÜ on korduvalt muudetud. Seepärast on asjakohane tunnistada kõnealune otsus kehtetuks ja asendada see käesoleva otsusega.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesolevas otsuses sätestatakse loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga lisas loetletud liikmesriikides (edaspidi „asjaomased liikmesriigid”) või nende piirkondades.

Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira asjaomase liikmesriigi uluksigade populatsiooni suhtes sigade Aafrika katku likvideerimise kavade kohaldamist, mille komisjon on kooskõlas direktiivi 2002/60/EÜ artikliga 16 heaks kiitnud.

Artikkel 2

Teatavatest lisas loetletud piirkondadest pärit elussigade, sigade sperma, munarakkude ja embrüote ning sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sealiha sisaldavate toodete ning sigadelt pärit loomsete kõrvalsaaduste saadetiste lähetamise keeld

Asjaomane liikmesriik keelab:

a)

lisa II või III osas loetletud piirkondadest pärit elussigade lähetamise;

b)

lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigade sperma, munarakkude ja embrüote lähetamise;

c)

lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sellist sealiha sisaldavate toodete lähetamise;

d)

lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud loomsete kõrvalsaaduste saadetiste lähetamise.

Artikkel 3

Erand lisa II osas loetletud piirkondadest pärit elussigade lähetamise keelust

Erandina artikli 2 punktis a sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada elussigu, kes on pärit lisa II osas loetletud piirkonna põllumajandusettevõttest, sama liikmesriigi territooriumi muudesse piirkondadesse, tingimusel et kõnealused sead on olnud põllumajandusettevõttes vähemalt 30 päeva või alates sünnist ja et kõnealusesse ettevõttesse ei ole toodud elussigu vähemalt 30 päeva jooksul enne transportimise kuupäeva ning

1)

sigade Aafrika katku tuvastamiseks sigadele tehtud laboriuuringud proovidest, mis on võetud vastavalt käesoleva otsuse artikli 1 teise lõigu kohases sigade Aafrika katku likvideerimiskavas sätestatud proovivõtumeetoditele 15 päeva jooksul enne transportimise kuupäeva, on andnud negatiivseid tulemusi ning ametlik veterinaararst on lähetamise kuupäeval teinud kliinilise läbivaatuse sigade Aafrika katku avastamiseks vastavalt komisjoni otsuse 2003/422/EÜ (16) lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetoditele;

2)

sead on pärit põllumajandusettevõttest:

a)

kus pädev veterinaarasutus on teinud vähemalt kaks korda aastas ja vähemalt neljakuulise ajavahemiku järel läbivaatusi,

i)

mis vastasid komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatükis sätestatud juhtnööridele ja korrale,

ii)

mis hõlmasid kliinilist uuringut ja proovivõttu komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetodite kohaselt;

iii)

mille käigus kontrolliti direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 lõike 2 punkti b teises ja neljandas kuni seitsmendas taandes sätestatud meetmete tõhusat kohaldamist;

b)

kus rakendatakse pädeva asutuse kehtestatud bioohutuse nõudeid seoses sigade Aafrika katkuga.

c)

kus üle 60 päeva vanustele sigadele on tehtud lõikes 1 osutatud laboriuuringud sigade Aafrika katku avastamiseks.

Artikkel 4

Erand lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sellisest lihast koosnevate või seda sisaldavate toodete lähetamise keelust

Erandina artikli 2 punktis c sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud liha, sealihavalmistisi, -tooteid või muid kõnealusest sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid tooteid, tingimusel et need:

a)

on saadud sigadelt, keda on sünnist saadik peetud põllumajandusettevõttes, mis asub väljaspool lisas loetletud piirkondi, ning sealiha, sealihavalmistised ja -tooted, mis koosnevad sellisest lihast või sisaldavad seda, on toodetud, ladustatud ja töödeldud artikli 10 kohaselt heaks kiidetud ettevõttes; või

b)

on toodetud ja töödeldud direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt.

Artikkel 5

Erand lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud loomsete kõrvalsaaduste saadetiste lähetamise keelust

Erandina artikli 2 punktis d sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (17) artikli 3 punktis 2 osutatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid, mis on valmistatud lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud kõrvalsaadustest, tingimusel et kõnealused kõrvalsaadused on läbinud töötluse, mis tagab, et saadud toode ei too kaasa riske seoses sigade Aafrika katkuga.

Artikkel 6

Lisas loetletud piirkondadest pärit elussigade teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keeld

1.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et nende territooriumilt ei lähetata teistesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse riikidesse elussigu, välja arvatud juhul, kui kõnealused sead on pärit:

a)

piirkondadest, mida ei ole lisas loetletud;

b)

põllumajandusettevõttest, kuhu ei ole toodud lisas loetletud piirkondadest pärit elussigu lähetamiskuupäevale vahetult eelneva vähemalt 30 päeva jooksul.

2.   Erandina lõikest 1 võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada elussigu, kes on pärit põllumajandusettevõttest, mis asub lisa I osas loetletud piirkonnas, tingimusel et need elussead vastavad järgmistele tingimustele:

a)

nad on viibinud selles põllumajandusettevõttes vähemalt 40 päeva või sünnist alates ning kõnealusesse põllumajandusettevõttesse ei ole toodud elussigu lähetamiskuupäevale eelneva vähemalt 30 päeva jooksul;

b)

nad on pärit põllumajandusettevõttest, kus rakendatakse pädeva asutuse kehtestatud bioohutuse nõudeid seoses sigade Aafrika katkuga;

c)

neile on sigade Aafrika katku tuvastamiseks tehtud laboriuuringud proovidest, mis on võetud vastavalt käesoleva otsuse artikli 1 teise lõigu kohases sigade Aafrika katku likvideerimiskavas sätestatud proovivõtumeetoditele 15 päeva jooksul enne transportimise kuupäeva ja need uuringud on andnud negatiivseid tulemusi ning ametlik veterinaararst on teinud lähetamise kuupäeval kliinilise läbivaatuse sigade Aafrika katku avastamiseks vastavalt otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetoditele; või

d)

nad on pärit põllumajandusettevõttest, kus pädev veterinaarasutus on vähemalt kaks korda aastas ja vähemalt neljakuulise ajavahemiku järel teinud läbivaatusi, mis:

i)

mis vastasid komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatükis sätestatud juhtnööridele ja korrale,

ii)

mis hõlmasid kliinilist uuringut ja proovivõttu komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetodite kohaselt;

iii)

mille käigus kontrolliti direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 lõike 2 punkti b teises ja neljandas kuni seitsmendas taandes sätestatud meetmete tõhusat kohaldamist.

3.   Käesolevas artiklis osutatud elussigade saadetiste puhul lisatakse järgmine täiendav sõnastus vastavale veterinaarsertifikaadile, millele on osutatud:

a)

direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 1, või

b)

otsuse 93/444/EMÜ artikli 3 lõikes 1:

„Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/178/EL (18) artikli 6 lõike 2 sätetele.

Artikkel 7

Lisas loetletud piirkondadest pärit sigade sperma, munarakkude ja embrüote teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keeld

Asjaomane liikmesriik tagab, et nende territooriumilt ei lähetata teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse järgmisi kaubasaadetisi:

a)

sigade spermat, välja arvatud juhul, kui sperma pärineb kultidelt, keda peetakse nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ (19) artikli 3 punktis a märgitud tunnustatud seemendusjaamas, mis asub väljaspool käesoleva otsuse lisa II ja III osas loetletud piirkondi;

b)

sigade munarakke ja embrüoid, välja arvatud juhul, kui need munarakud ja embrüod on pärit emistelt, keda peetakse põllumajandusettevõtetes, mis vastab artikli 6 lõike 2 nõuetele ja asub väljaspool lisa II ja III osas loetletud piirkondi ning kõnealused embrüod on eostatud punkti a nõuetele vastava spermaga.

Artikkel 8

Lisas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud loomsete kõrvalsaaduste saadetiste teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keeld

1.   Asjaomane liikmesriik tagab, et nende territooriumilt ei lähetata teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse sigadelt saadud loomsete kõrvalsaaduste saadetisi, välja arvatud juhul, kui need kõrvalsaadused on saadud sigadelt, kes on pärit ja tulevad põllumajandusettevõttest, mis asub väljaspool lisa II ja III osas loetletud piirkondi.

2.   Erandina lõikest 1 võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse tooteid, mis on saadud lisa II ja III osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud loomsetest kõrvalsaadustest, tingimusel et:

a)

need kõrvalsaadused on läbinud töötluse, mis tagab, et sigadelt saadud toode ei põhjusta riske seoses sigade Aafrika katkuga;

b)

saadetistega on kaasas komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (20) VIII lisa III peatüki kohaselt väljaantud kaubadokument.

Artikkel 9

Lisas loetletud piirkondadest pärit värske sealiha ja teatavate sealihavalmististe ja -toodete teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keeld

1.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et lisas loetletud piirkondades asuvatest põllumajandusettevõtetest pärit sigadelt saadud värske sealiha ning sealihast koosnevate või sealiha sisaldavate valmististe ja toodete saadetisi lähetatakse teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse üksnes juhul, kui asjaomane sealiha on toodetud väljaspool käesoleva otsuse lisa II või III osas loetletud piirkondi asuvatest põllumajandusettevõtetest pärit või seal peetud sigadest.

2.   Erandina lõikest 1 võivad lisa III osas loetletud piirkondadega seotud asjaomased liikmesriigid lubada lähetada lõikes 1 osutatud värsket sealiha ning sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi ja tooteid teistesse liikmesriikidesse, tingimusel et kõnealune sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on tehtud sigadest, keda on sünnist saati peetud väljaspool käesoleva otsuse lisa III osas loetletud piirkondi asuvates põllumajandusettevõtetes ning et kõnealune värske sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on toodetud, ladustatud ja töödeldud vastavalt artiklile 10.

3.   Erandina lõikest 1 võivad lisa II osas loetletud piirkondadega seotud asjaomased liikmesriigid lubada lähetada lõikes 1 osutatud värsket sealiha ning sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi ja tooteid teistesse liikmesriikidesse, tingimusel et kõnealune sealiha ning sellest koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on tehtud sigadest, kes vastavad artikli 3 lõigetes 1 või 2 sätestatud nõuetele.

Artikkel 10

Tapamajade, lihalõikusettevõtete ja lihatöötlemisettevõtete heakskiitmine artikli 4 ja artikli 9 lõike 2 kohaldamise eesmärgil

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus kiidab artikli 4 ja artikli 9 lõike 2 kohaldamise eesmärgil heaks ainult sellised tapamajad, lihalõikusettevõtted ja lihatöötlemisettevõtted, kus vastavalt artiklis 4 ja artikli 9 lõikes 2 sätestatud eranditele teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse lähetada lubatud värsket sealiha ning sellest koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi või tooteid toodetakse, ladustatakse ja töödeldakse eraldi muudest kui käesoleva artikliga heakskiidetud tapamajades, lihalõikusettevõtetes ja lihatöötlemisettevõtetes toodetud, ladustatud ja töödeldud valmististest või toodetest, mis on tehtud käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades asuvatest põllumajandusettevõtetest pärit või seal peetud sigadelt saadud värskest lihast, koosnevad kõnealusest lihast või sisaldavad seda.

Artikkel 11

Erand lisas loetletud piirkondadest pärit värske sealiha ja teatavate sealihavalmististe ja -toodete teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keelust

Erandina artiklist 9 võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada käesoleva otsuse lisa II või III osas loetletud piirkondadest pärit värsket sealiha ning sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi ja tooteid teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse, tingimusel et kõnealused tooted:

a)

on toodetud ja töödeldud direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt;

b)

on varustatud direktiivi 2002/99/EÜ artikli 5 kohase veterinaarsertifikaadiga;

c)

on varustatud määruses (EÜ) nr 599/2004 sätestatud liidusisese kaubanduse tervishoiusertifikaadiga, mille II osa täiendatakse järgmiselt:

„Tooted vastavad komisjoni 27. märtsi 2014. aasta rakendusotsusele 2014/178/EL loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (21).

Artikkel 12

Artikleid 9–11 käsitlev teave

Liikmesriigid edastavad alates käesoleva otsuse kuupäevast komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga kuue kuu järel artiklis 10 osutatud heakskiidetud ettevõtete ajakohastatud loetelu ning kogu artiklite 9, 10 ja 11 rakendamiseks vajaliku asjakohase teabe.

Artikkel 13

Meetmed seoses elus uluksigade ja värske uluksealiha ning uluksealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodetega

1.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et:

a)

lisas loetletud piirkondadest ei lähetata elus uluksigu teistesse liikmesriikidesse või sama liikmesriigi territooriumi muudesse piirkondadesse;

b)

lisas loetletud piirkondadest ei lähetata värsket uluksealiha ning sellisest uluksealihast koosnevaid või seda sisaldavaid lihavalmistisi ja -tooteid teistesse liikmesriikidesse või sama liikmesriigi territooriumi muudesse piirkondadesse.

2.   Erandina lõike 1 punktist b võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada käesoleva otsuse I lisas loetletud piirkondadest pärit värsket uluksealiha ja uluksealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi või tooteid sama liikmesriigi territooriumil asuvatesse ja käesoleva otsuse lisas loetlemata piirkondadesse, tingimusel et kõnealuseid uluksigu on testitud sigade Aafrika katku avastamiseks kooskõlas otsuse 2003/422/EÜ lisa VI peatüki C ja D osas kirjeldatud diagnostikameetoditega ja on saadud negatiivsed tulemused.

Artikkel 14

Spetsiaalsed tervisemärgid ning sertifitseerimisnõuded värskele lihale, lihavalmististele ja -toodetele, mille suhtes kohaldatakse artiklites 2, 9 ja 13 sätestatud keeldu

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et värske liha ning lihavalmistised ja -tooted, mille kohta kehtivad artiklites 2, 9 ja 13 sätestatud keelud, märgistatakse spetsiaalse tervisemärgiga, mis ei tohi olla ovaalne ning mida ei ole võimalik segi ajada:

a)

sealihast koosnevate või sealiha sisaldavate lihavalmististe ja -toodete eraldusmärgistusega, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos;

b)

värske sealiha tervisemärgiga, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükis.

Artikkel 15

Lisas loetletud piirkondade põllumajandusettevõtetele ja transpordivahenditele esitatavad nõuded

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et:

a)

käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades asuvate seakasvatusettevõtete suhtes kohaldatakse direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 lõike 2 punkti b teises ja neljandas kuni seitsmendas taandes sätestatud tingimusi;

b)

sõidukid, mida on kasutatud käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades asuvatest põllumajandusettevõtetest pärit sigade või nende lihast valmistatud loomsete kõrvalsaaduste transpordiks, puhastatakse ja desinfitseeritakse kohe pärast iga vedu ning vedaja esitab tõendusmaterjali kõnealuse puhastamise ja desinfitseerimise kohta.

Artikkel 16

Asjaomastele liikmesriikidele esitatavad teavitusnõuded

Asjaomased liikmesriigid teatavad toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee raames komisjonile ja teistele liikmesriikidele komisjoni poolt direktiivi 2002/60/EÜ artikli 16 kohaselt heaks kiidetud ja käesoleva otsuse artikli 1 teises lõigus osutatud sigade Aafrika katku uluksigade populatsiooni hulgas likvideerimise kavades sätestatud sigade Aafrika katku seire tulemustest käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades.

Artikkel 17

Nõuetele vastavus

Liikmesriigid muudavad kaubanduse suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need vastavusse käesoleva otsusega, ning avalikustavad võetud meetmed kohe. Liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2005/363/EÜ ning komisjoni otsused 2014/93/EL ja 2014/134/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 19

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Artikkel 20

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27. juuni 2002, millega kehtestatakse erisätted sigade Aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade Aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(5)  Komisjoni otsus 2005/363/EÜ, 2. mai 2005, sigade Aafrika katku suhtes võetavate loomade tervisekaitsemeetmete kohta Sardiinias, Itaalias (ELT L 118, 5.5.2005, lk 39).

(6)  Komisjoni otsus 2005/362/EÜ, 2. mai 2005, millega kiidetakse heaks kava metssigadel esineva sigade Aafrika katku likvideerimiseks Itaalias Sardiinias (ELT L 118, 5.5.2005, lk 37).

(7)  Komisjoni rakendusotsus 2014/93/EL, 14. veebruar 2014, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Leedus (ELT L 46, 18.2.2014, lk 20).

(8)  Komisjoni rakendusotsus 2014/134/EL, 12. märts 2014, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Poolas (ELT L 74, 14.3.2014, lk 63).

(9)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(10)  Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, 13. juuli 1992, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54).

(11)  Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, 26. juuni 1964, ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64).

(12)  Komisjoni otsus 93/444/EMÜ, 2. juuli 1993, teatavate kolmandatesse riikidesse eksportimiseks ettenähtud elusloomade ja toodete ühendusesisese kaubanduse üksikasjalike eeskirjade kohta (EÜT L 208, 19.8.1993, lk 34).

(13)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 599/2004, 30. märts 2004, loomade ja loomsete saaduste ühendusesisese kaubandusega seotud ühtlustatud näidissertifikaadi ja kontrollakti vastuvõtmise kohta (ELT L 94, 31.3.2004, lk 44).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 25.6.2004, lk 206).

(16)  Komisjoni otsus 2003/422/EÜ, 26. mai 2003, sigade Aafrika katku diagnostika käsiraamatu heakskiitmise kohta (ELT L 143, 11.6.2003, lk 35).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

(18)  ELT L 95, 29.3.2014, lk 48.”

(19)  Nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, 26. juuni 1990, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62).

(20)  Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011, 25. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(21)  ELT L 95, 29.3.2014, lk 48.”


LISA

I   OSA

1.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

a)

Vilniuse maakonnas (apskritis):

osa Vilniuse rajoonist (maanteedest A2 (E272) ja 103 lõuna poole jääv osa),

 

Trakai rajoon ja Elektrėnai omavalitsus;

b)

Marijampolė maakonnas (apskritis):

Marijampolė omavalitsus, Kalvarija omavalitsus ja Kazlų Rūda omavalitsus;

c)

Kaunase maakonnas (apskritis):

Prienai rajoon ja Birštonase omavalitsus.

2.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

Podlaasia vojevoodkonnas:

Suwałki linn;

Białystoki linn;

Suwałki, Szypliszki ja Raczki omavalitsused Suwalski maakonnas;

Augustówi omavalitsus koos Augustówi linnaga, Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny omavalitsused Augustowski maakonnas;

Krasnopoli ja Puński omavalitsused Sejneński maakonnas;

Goniądzi, Jasionówka, Jaświły, Knyszyni, Krypno ja Mońki omavalitsused Moniecki maakonnas;

Suchowola ja Korycini omavalitsused Sokólski maakonnas;

Choroszczi, Juchnowiec Kościelny, Surażi, Turośńi Kościelna, Tykocini, Zabłudówi and Dobrzyniewo Duże omavalitsused Białostocki maakonnas;

Bielsk Podlaski omavalitsus koos Bielsk Podlaski linnaga, Orla ja Wyszki omavalitsused Bielski maakonnas;

Narewi, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne ja Hajnówka omavalitsused ning Hajnówka linn Hajnowski maakonnas.

II   OSA

1.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

a)

Vilniuse maakonnas (apskritis):

Šalčininkai rajoon;

b)

Alytuse maakonnas (apskritis):

Lazdijai rajoon, Varėna rajoon, Alytuse rajoon, Alytuse linn ja Druskininkai omavalitsus.

2.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

Podlaasia vojevoodkonnas:

Giby ja Sejny omavalitsused koos Sejny linnaga Sejneński maakonnas;

Lipski ja Płaska omavalitsused Augustowski maakonnas;

Czarna Białostocka, Gródeki, Supraśli, Wasilkówi ja Michałowo omavalitsused Białostocki maakonnas;

Dąbrowa Białostocka, Janówi, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwóri, Sidra, Sokółka ja Szudziałowo omavalitsused Sokólski maakonnas.

III   OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.


29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/56


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

22. jaanuar 2014,

millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord

(EKP/2014/1)

(2014/179/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 12.3,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 25 lõiget 2 ja artikli 26 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKP ja selle otsuseid tegevate organite sisekorraldust tuleb kohandada seoses uute nõuetega, mis tulenevad määrusest (EL) nr 1024/2013, et selgitada järelevalveotsuste ettevalmistamises ja vastuvõtmises osalevate asutuste koostööd.

(2)

Tuleb koostada tegevusjuhend, mis sätestaks eetikastandardid, millest EKP nõukogu liikmed ja neile määratud asendusliikmed saaksid juhinduda oma ülesannete täitmisel.

(3)

Asutada tuleb kõrgetasemeline auditikomitee, et tugevdada sise- ja väliskontrolli ning veelgi tugevdada EKP ja eurosüsteemi juhtimist.

(4)

Kodukorra artikkel 21 sätestab, et töösuhted EKP ja tema töötajate vahel määratakse töölepingutingimuste ja ametieeskirjadega. Töölepingutingimusi ja ametieeskirju on muudetud, et hõlmata reeglid kandidaatide valimiseks ja ametisse nimetamiseks. Seetõttu tuleb kodukorra artikkel 20 personali valiku, ametisse nimetamise ja edutamise kohta kehtetuks tunnistada.

(5)

Samuti tuleb teha väiksemaid tehnilisi ja redaktsioonilisi parandusi seoses aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklite uue nummerdusega.

(6)

Järelevalveotsuseid võetakse vastu üldmenetluses, näiteks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikel 7 põhineva korralduse alusel, ja nende otsuste suhtes ei kohaldata vastuväidete mitte-esitamise menetlust määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 8 alusel.

(7)

Otsust EKP/2004/2 (2) tuleb muuta selle arengu kajastamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Keskpanga kodukorra muutmine

Otsust EKP/2004/2 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

Artikkel 1

Mõisted

1.1.

Käesolev kodukord täiendab Euroopa Liidu toimimise lepingut ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja. Ilma et see mõjutaks artikli 1.2 sätteid, kasutatakse käesoleva kodukorra mõisteid aluslepingu ja põhikirja tähenduses.

1.2.

Mõisteid „osalev liikmesriik”, „riiklik pädev asutus” ja „riiklik määratud asutus” kasutatakse nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) (3) tähenduses.

2)

Lisatakse järgmine artikkel 5a:

Artikkel 5a

EKP nõukogu liikmete tegevusjuhend

5a.1.

EKP nõukogu võtab oma liikmetele järgimiseks vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi, mis avaldatakse EKP veebilehel.

5a.2.

Iga keskpanga president peab tagama, et temaga kaasas olevad isikud artikli 3.2 tähenduses ja asendajad artikli 3.3 tähenduses allkirjastavad deklaratsiooni tegevusjuhendi järgimise kohta enne EKP nõukogu koosolekutel osalemist.”

3)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

Artikkel 9

Eurosüsteemi/EKPSi komiteed

9.1.

Komiteed asutab ja lõpetab EKP nõukogu. Need aitavad kaasa EKP otsuseid tegevate organite töös ja annavad aru nõukogule juhatuse kaudu.

9.2.

Krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega seotud poliitika kohta annavad komiteed, kes aitavad kaasa EKP töös seoses EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesannetega, aru järelevalvenõukogule ja kohastel juhtudel EKP nõukogule. Järelevalvenõukogu paneb aseesimehele kohustuse anda ettenähtud korras selle tegevuse kohta aru EKP nõukogule EKP juhatuse kaudu.

9.3.

Komiteed koosnevad kuni kahest liikmest igast eurosüsteemi RKPst ja EKPst, kelle määrab vastava keskpanga president ja EKP juhatus.

9.4.

Kui komiteed aitavad kaasa EKP otsuseid tegevate organite töös seoses EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesannetega, peavad nad kaasama igast liikmesriigist ühe liikme keskpangast ja ühe liikme riiklikust pädevast asutusest, kelle nimetab ametisse vastava keskpanga president pärast riikliku pädeva asutusega konsulteerimist, kui riiklik pädev asutus ei ole keskpank.

9.5.

EKP nõukogu kehtestab komitee volitused ja määrab nende eesistujad. Eesistuja on üldjuhul EKP personali liige. Nii nõukogul kui ka juhatusel on õigus nõuda komiteedelt eritemaatilisi uurimistöid. EKP annab komiteedele sekretariaadi abi.

9.6.

Iga eurosüsteemivälise liikmesriigi keskpank võib komitee koosolekutel osalemiseks määrata samuti kuni kaks personali liiget, kui käsitletav asi kuulub EKP üldnõukogu pädevusvaldkonda ning kui komitee eesistuja ja EKP juhatus peavad seda asjakohaseks.

9.7.

Kui komitee eesistuja ja EKP juhatus peavad asjakohaseks, võib komitee koosolekutel osalema kutsuda ka teiste liidu institutsioonide ja organite esindajaid ja mis tahes kolmandaid isikuid.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel 9b:

Artikkel 9b

Auditikomitee

Selleks et tugevdada olemasolevat sise- ja väliskontrolli ning veelgi tugevdada EKP ja eurosüsteemi juhtimist, asutab EKP nõukogu auditikomitee ning sätestab selle pädevuse ja koosseisu.”

5)

Artikkel 11.3 asendatakse järgmisega:

„11.3.

Juhiste andmiseks EKP personali liikmetele ja juhatuse liikmetele võtab EKP juhatus vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi ning avaldab selle EKP veebilehel.”

6)

Lisatakse järgmised artiklid:

„IVa   PEATÜKK

JÄRELEVALVEÜLESANDED

Artikkel 13a

Järelevalvenõukogu

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 1 alusel asutatakse järelevalvenõukogu EKP siseorganina, mis hakkab tegelema EKP-le pandud krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalve ülesannete kavandamise ja täitmisega (edaspidi „järelevalveülesanded”). Järelevalvenõukogu ülesanded ei mõjuta EKP otsuseid tegevate organite pädevust.

Artikkel 13b

Järelevalvenõukogu koosseis

13b.1.

Järelevalvenõukogu moodustavad esimees, aseesimees, neli EKP esindajat ja üks esindaja iga osaleva liikmesriigi riiklikust pädevast asutusest. Kõik järelevalvenõukogu liikmed tegutsevad liidu kui terviku huvides.

13b.2.

Kui osaleva liikmesriigi riiklik pädev asutus ei ole keskpank, võib järelevalvenõukogu vastav liige tuua esindaja oma liikmesriigi keskpangast. Hääletamisel loetakse ühe liikmesriigi esindajaid üheks liikmeks.

13b.3.

Pärast järelevalvenõukogu ärakuulamist võtab EKP nõukogu vastu järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe ametisse nimetamise ettepaneku, mis esitatakse Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks.

13b.4.

Järelevalvenõukogu esimehe töölepingutingimused, eelkõige tema palk, pension ja sotsiaalkindlustustagatised, määratakse lepingus EKPga ja selle kinnitab EKP nõukogu.

13b.5.

Järelevalvenõukogu aseesimehe ametiaeg on viis aastat ja seda ei pikendata. See ei kesta kauem tema ametiajast EKP juhatuse liikmena.

13b.6.

EKP nõukogu määrab juhatuse ettepanekul järelevalvenõukogusse neli EKP esindajat, kes ei täida vahetult rahapoliitikaga seotud ülesandeid.

Artikkel 13c

Hääletamine määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 7 alusel

Otsuse eelnõu vastu võtmiseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 7, Euroopa Liidu lepingu artikli 16, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 ja protokolli (nr 36) „Üleminekusätete kohta” alusel kohaldatakse järgmisi reegleid:

i)

kuni 31. oktoobrini 2014 loetakse otsused vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 50 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 74 % kaalutud häälte koguarvust ja 62 % kogurahvastikust;

ii)

alates 1. novembrist 2014 loetakse otsused vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 55 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 65 % kogurahvastikust. Blokeeriv vähemus peab hõlmama vähemalt nende järelevalvenõukogu liikmete miinimumarvu, kes esindavad 35 % kogurahvastikust, pluss üks liige; selle puudumisel loetakse saavutatuks kvalifitseeriv häälteenamus;

iii)

1. novembrist 2014 kuni 31. märtsini 2017 loetakse otsused riikliku pädeva asutuse esindaja taotlusel või EKP esindaja taotlusel järelevalvenõukogus vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 50 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 74 % kaalutud häälte koguarvust ja 62 % kogurahvastikust.

iv)

Iga EKP nõukogu poolt ametisse nimetatud nelja EKP esindaja kaal võrdub osalevate liikmesriikide riiklike pädevate asutuste esindajate mediaankaaluga, mis arvutatakse lisas sätestatud meetodi alusel.

v)

Esimehe ja aseesimehe häälte kaal on null ja loeb ainult enamuse määramiseks järelevalvenõukogu liikmete arvu osas.

Artikkel 13d

Järelevalvenõukogu töökord

Järelevalvenõukogu võtab vastu oma töökorra pärast EKP nõukoguga konsulteerimist. Töökord peab tagama osalevate liikmesriikide võrdse kohtlemise.

Artikkel 13e

Järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend

13e.1.

Järelevalvenõukogu võtab oma liikmetele järgimiseks vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi, mis avaldatakse EKP veebilehel.

13e.2.

Iga liige peab tagama, et temaga kaasas olevad isikud, asendajad ja tema keskpanga esindajad allkirjastavad deklaratsiooni tegevusjuhendi järgimise kohta enne järelevalvenõukogu koosolekutel osalemist.

Artikkel 13f

Järelevalvenõukogu koosolekud

Järelevalvenõukogu koosolekud toimuvad tavaliselt EKP ruumides. Järelevalvenõukogu koosolekute toimingud esitatakse EKP nõukogule teadmiseks vahetult pärast nende vastu võtmist.

Artikkel 13g

Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 4 osutatud ülesannete täitmiseks vajalike otsuste vastuvõtmine

13g.1.

Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõud määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 4 osutatud ülesannete täitmiseks, millele tuleb lisada seletuskiri otsuse eelnõu tausta ja põhjendatuse kohta. Need otsuste eelnõud edastatakse samal ajal asjaomaste osalevate liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele, teavitades neid ka EKP nõukogule antud tähtajast kooskõlas artikliga 13g.2.

13g.2.

Otsuse eelnõu artikli 13g.1 tähenduses loetakse vastu võetuks, kui EKP nõukogu pole sellele kümne päeva jooksul vastuväiteid esitanud. Eriolukordades määrab mõistliku ajavahemiku EKP nõukogu, kuid see ei ole üle 48 tunni. EKP nõukogu põhjendab oma vastuväiteid kirjalikult. Otsus edastatakse järelevalvenõukogule ja asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele.

13g.3.

Euroalaväline osalev liikmesriik teatab EKP-le mis tahes põhjendatud vastuväitest järelevalvenõukogu otsuse eelnõule viie tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu saamisest kooskõlas artikliga 13g.1. EKP president edastab põhjendatud vastuväite EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule viivitamata. EKP nõukogu otsustab asja viie tööpäeva jooksul alates põhjendatud vastuväitega seotud teabe saamisest ja võtab järelevalvenõukogu poolt koostatud hinnangus esitatud põhjendusi arvesse täiel määral. Otsus edastatakse järelevalvenõukogule ja asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele koos kirjalike selgitustega.

13g.4.

Euroalaväline osalev liikmesriik teatab EKP-le mis tahes põhjendatud vastuväitest EKP nõukogu vastuväitele järelevalvenõukogu otsuse eelnõule viie tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu saamisest kooskõlas artikliga 13g.2. EKP president edastab põhjendatud vastuväite EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule viivitamata. EKP nõukogu esitab oma arvamuse liikmesriigi poolt väljendatud põhjendatud vastuväitele 30 päeva jooksul ning kinnitab oma vastuväidet või võtab selle tagasi, tuues põhjendused. Otsus oma vastuväidet kinnitada või see tagasi võtta edastatakse asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele. Kui EKP nõukogu võtab oma vastuväite tagasi, loetakse järelevalvenõukogu otsuse eelnõu vastu võetuks vastuväite tagasivõtmise kuupäeval.

Artikkel 13h

Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 5 osutatud ülesannete täitmiseks vajalike otsuste vastuvõtmine

13h.1.

Kui riiklik pädev asutus või riiklik määratud asutus teatab EKP-le oma kavatsusest kohaldada kapitalipuhvri nõudeid või muid süsteemse või makrotasandi usaldatavusriskidele suunatud meetmeid kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõikega 1, edastatakse see teade pärast järelevalvenõukogu sekretariaadis kättesaamist viivitamata EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule. Järelevalvenõukogu teeb EKP nõukogule ettepaneku, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale, asja otsustamiseks kolme tööpäeva jooksul. Kui EKP nõukogu ei nõustu talle teatatud meetmega, selgitab ta oma põhjendusi kirjalikult asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele viie tööpäeva jooksul alates teate esitamisest EKP-le.

13h.2.

Kui EKP nõukogu kavatseb järelevalvenõukogu ettepanekul, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale, kohaldada rangemaid kapitalipuhvri nõudeid või muid rangemaid süsteemse või makrotasandi usaldatavusriskidele suunatud meetmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõikega 2, teatab ta oma kavatsustest asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele vähemalt kümme tööpäeva enne selle otsuse tegemist. Kui asjaomane riiklik pädev asutus või riiklik määratud asutus teatab EKP-le kirjalikult oma põhjendatud vastuväitest viie tööpäeva jooksul alates teate kättesaamisest, edastatakse see teade viivitamata pärast järelevalvenõukogu sekretariaadis kättesaamist EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule. EKP nõukogu otsustab asja järelevalvenõukogu poolt ette valmistatud ettepaneku põhjal, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale. Otsus edastatakse asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele.

13h.3.

EKP nõukogul on õigus artiklites 13h.1 ja 13h.2 sätestatud järelevalvenõukogu ettepanek heaks kiita, see tagasi lükata või seda muuta. EKP nõukogul on samuti õigus nõuda, et järelevalvenõukogu esitaks artiklites 13h.1 ja 13h.2 sätestatud ettepaneku või teeks konkreetse analüüsi. Kui järelevalvenõukogu ei esita nõutud ettepanekuid, võib EKP nõukogu teha otsuse ilma järelevalvenõukogu ettepanekuta, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale.

Artikkel 13i

Otsuste tegemine määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 14 lõigete 2–4 alusel

Kui riiklik pädev asutus teatab EKP-le oma otsuse eelnõust määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 14 lõike 2 alusel, edastab järelevalvenõukogu otsuse eelnõu koos omapoolse hinnanguga viie tööpäeva jooksul EKP nõukogule. Otsuse eelnõu loetakse vastu võetuks, kui EKP nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid 10 tööpäeva jooksul alates EKP-le teatamisest; seda tähtaega võib pikendada põhjendatud juhtudel ühekordselt sama pikaks ajaks.

Artikkel 13j

Üldraamistik määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 7 alusel

EKP nõukogu võtab vastu otsuseid üldraamistiku kohta, et sätestada praktiline korraldus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 rakendamiseks, konsulteerides riiklike pädevate asutustega ja võttes aluseks järelevalvenõukogu ettepaneku väljaspool vastuväidete mitte-esitamise menetlust.

Artikkel 13k

Rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus

13k.1.

EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesandeid, ilma et see mõjutaks tema ülesandeid seoses rahapoliitikaga ja mis tahes muid ülesandeid, ning nendest lahusolevatena.

13k.2.

EKP võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada rahapoliitika ja järelevalvefunktsioonide lahusus.

13k.3.

Rahapoliitika ja järelevalvefunktsioonide lahusus ei välista nende kahe tegevusvaldkonna vahelist teabevahetust, mis on vajalik EKP ja EKPSi ülesannete täitmiseks.

Artikkel 13l

EKP nõukogu koosolekute korraldus seoses järelevalveülesannetega

13l.1.

EKP nõukogu koosolekuid seoses järelevalveülesannetega peetakse eraldi korralistest EKP nõukogu koosolekutest ja nende päevakord on erinev.

13l.2.

Järelevalvenõukogu ettepanekul koostab EKP juhatus päevakorra eelnõu ja saadab selle koos järelevalvenõukogu koostatud asjaomaste dokumentidega EKP nõukogule ja muudele volitatud osalejatele vähemalt kaheksa päeva enne asjaomast koosolekut. Seda ei kohaldata eriolukordades, mil EKP juhatus tegutseb vastavalt asjaoludele.

13l.3.

EKP nõukogu konsulteerib osalevate liikmesriikide eurosüsteemiväliste RKPde presidentidega enne vastuväidete esitamist järelevalvenõukogu ette valmistatud otsuse eelnõule, mille adressaadiks on riiklikud pädevad asutused seoses euroalavälistes osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutustega. Sama kehtib siis, kui asjaomane riiklik pädev asutus teavitab EKP nõukogu oma põhjendatud vastuväidetest järelevalvenõukogu otsuse eelnõule.

13l.4.

Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse I peatükis sätestatud EKP nõukogu koosolekute üldsätteid ka EKP nõukogu koosolekutele, mis on seotud järelevalveülesannetega.

Artikkel 13m

Sisestruktuur seoses järelevalveülesannetega

13m.1.

EKP juhatuse pädevus seoses EKP sisestruktuuriga EKP personaliga hõlmab ka järelevalveülesandeid. EKP juhatus konsulteerib sisestruktuuri osas järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehega. Kohaldatakse vastavalt artikleid 10 ja 11.

13m.2.

Järelevalvenõukogu võib kokkuleppel juhatusega asutada ja lõpetada ajutisi allstruktuure, näiteks töörühmi või töökondi. Nad aitavad kaasa järelevalveülesannete töös ja annavad aru järelevalvenõukogule.

13m.3.

EKP president konsulteerib järelevalvenõukogu esimehega ja nimetab seejärel EKP personali liikme järelevalvenõukogu ja juhtkomitee sekretäri ametisse. Sekretär abistab esimeest või tema äraolekul aseesimeest järelevalvenõukogu koosolekute ettevalmistamisel ja vastutab nende koosolekute käigu kujundamise eest.

13m.4.

Sekretär teeb EKP nõukogu järelevalveülesannetega seotud koosolekute ettevalmistamisel koostööd EKP nõukogu sekretäriga ja vastutab nende koosolekute käigu kujundamise eest.

Artikkel 13n

Aruanne määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõike 2 alusel

EKP nõukogu võtab vastu Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja eurorühmale esitatava aastaaruande kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõikega 2 järelevalvenõukogu poolt EKP juhatuse kaudu esitatud ettepaneku alusel.

Artikkel 13o

EKP esindajad Euroopa Pangandusjärelevalves

13o.1.

Järelevalvenõukogu ettepanekul nimetab EKP president ametisse EKP esindaja Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogusse või kutsub ta tagasi kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ) (4) artikli 40 lõike 1 punktiga d.

13o.2.

President nimetab ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogusse keskpanganduse kogemusega teise esindaja.

7)

Artikkel 15.1 asendatakse järgmisega:

„15.1.

EKP järgmise majandusaasta eelarve võtab nõukogu vastu enne iga majandusaasta lõppu kooskõlas juhatuse ettepaneku ja kõikide tema kehtestatud põhimõtetega. Järelevalveülesannete kulud tuleb eelarves eristada ja nende osas konsulteeritakse järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehega.”

8)

Artikkel 17.5 asendatakse järgmisega:

„17.5.

EKP arvamused võtab vastu EKP nõukogu, ilma et see piiraks põhikirja artikli 43 teise lõike ja artikli 46.1 esimese taande kohaldamist. Siiski võib eriolukordades EKP arvamusi vastu võtta juhatus, välja arvatud juhul, kui vähemalt kolm keskpanga presidenti soovivad, et konkreetse arvamuse vastuvõtmise pädevus jääks nõukogule; seejuures tuleb arvestada nõukogu esitatud märkusi ja üldnõukogu kaastööd. EKP juhatuse pädevuses on teha lõplikud parandused EKP arvamuste eriti tehnilistes küsimustes ja lisada muutunud asjaolud või parandused. EKP arvamustele kirjutab alla president. Krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega seotud EKP arvamuste osas võib EKP nõukogu konsulteerida järelevalvenõukoguga.”

9)

Artikkel 17.8 asendatakse järgmisega:

„17.8.

Põhikirja artiklis 34 määratud õigusaktide suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (5).

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 17a

Järelevalveülesannetega seotud EKP õigusaktid

17a.1.

Kui määruse (EL) nr 1024/2013 ja käesolevas artikli alusel vastu võetud määrustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse järelevalveülesannetega seotud EKP õigusaktidele artiklit 17.

17a.2.

EKP suunised, mis on seotud järelevalveülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 3 ja artikli 6 lõike 5 punkti a alusel, võtab vastu EKP nõukogu ning nendest teatab ja need allkirjastab nõukogu nimel EKP president. Riiklikele pädevatele asutustele teatatakse faksi, elektronposti, teleksi teel või paberkandjal.

17a.3.

EKP juhised, mis on seotud järelevalveülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 3, artikli 6 lõike 5 punkti a, artikli 7 lõigete 1 ja 4, artikli 9 lõike 1 ja artikli 30 lõike 5 alusel, võtab vastu EKP nõukogu ning nendest teatab ja need allkirjastab nõukogu nimel EKP president. Otsustes tuuakse aluseks olevad põhjendused. Riiklikele krediidiasutuste järelevalve eest vastutavatele pädevatele asutustele teatatakse faksi, elektronposti, teleksi teel või paberkandjal.

17a.4.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate üksuste ja selliste üksuste kohta, mis on taotlenud tegevusluba krediidiasutusena tegutsemiseks, võtab vastu EKP nõukogu ja need allkirjastab nõukogu nimel president. Otsustest teatakse otsuste adressaatidele.”

11)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

Artikkel 18

Aluspingu artikli 128 lõikes 2 sätestatud menetlus

Aluslepingu artikli 128 lõikes 2 sätestatud heakskiit tuleb EKP nõukogul anda järgmise aasta jaoks iga aasta viimase kvartali jooksul ühe otsusena kõikide osalevate liikmesriikide jaoks.”

12)

Artikkel 20 jäetakse välja.

13)

Artikkel 23.1 asendatakse järgmisega:

„23.1.

EKP otsuseid tegevate organite ja mis tahes muude nende asutatud komiteede või rühmade, järelevalvenõukogu, selle juhtkomitee ja ajutise allstruktuuri menetlused on konfidentsiaalsed, välja arvatud juhul, kui EKP nõukogu volitab presidenti avalikustama arutelude tulemuse. Enne sellise järelevalvenõukogu, selle juhtkomitee ja ajutise allstruktuuri menetlusega seotud otsuse tegemist konsulteerib president järelevalvenõukogu esimehega.”

14)

Artikli 23.3 esimene lause asendatakse järgmisega:

„EKP koostatud või tema hoitavad dokumendid on salastatud ning neid käsitletakse kooskõlas ametisaladuse ja konfidentsiaalse teabe juhtimise siseeeskirjadega.”

15)

Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 23a

Järelevalveülesannetega seotud konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse reeglid

23a.1.

Järelevalvenõukogu, juhtkomitee ja järelevalvenõukogu asutatud allstruktuuri liikmete suhtes kohaldatakse põhikirja artiklis 37 sätestatud ametisaladuse nõudeid, k.a pärast ülesannete lõppemist.

23a.2.

Vaatlejatel ei ole juurdepääsu konkreetsete asutustega seotud konfidentsiaalsele teabele.

23a.3.

Järelevalvenõukogu, juhtkomitee ja järelevalvenõukogu asutatud allstruktuuri koostatud dokumendid on EKP dokumendid ja neid salastatakse kooskõlas artikliga 23.3.”

16)

Lisas osutatud tekst moodustab lisa.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 24. jaanuaril 2014.

Frankfurt Maini ääres, 22. jaanuar 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

(3)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.”

(4)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.”

(5)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58.”


LISA

„LISA

(vastavalt artikli 13c alapunktile iv)

1.

Artikli 13c alusel toimuva hääletuse jaoks määratakse neli EKP esindajat punktide alusel allpool, osalevate liikmesriikide kaalutud häälte mediaan kaalutud häälte kriteeriumi alusel, osalevate liikmesriikide rahvaarvu mediaan rahvaarvu kriteeriumi alusel ja hääletus järelevalvenõukogus osalemise korral liikmete arvu kriteeriumi alusel.

2.

Tõusvas järjestuses osalevatele liikmesriikide protokolli (nr 36) (ülemineku sätete kohta) artiklis 3 määratud kaalutud häälte järjestuse puhul määratakse kaalutud häälte mediaan kaalutud häälte keskmisena paaritu arvu osalevate liikmesriikide puhul ja paarisarvu korral kahe keskmise numbri keskmisena, mis ümardatakse lähima täisarvuni. Osalevate liikmesriikide kaalutud häälte koguarvule lisatakse kaalutud hääle mediaan neli korda. Tulemuseks saadakse kaalutud häälte koguarv.

3.

Rahvaarvu mediaan määratakse samal põhimõttel. Selleks kasutatakse Euroopa Liidu Nõukogu avaldatud numbreid kooskõlas nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/937/EL (millega võetakse vastu nõukogu kodukord) (1) III lisaga ning artiklitega 1 ja 2. Osalevate liikmesriikide kogurahvaarvule lisatakse osalevate liikmesriikide rahvaarvu mediaan neli korda. Tulemuseks saadakse kogurahvaarv.


(1)  ELT L 325, 11.12.2009, lk 35.”


SOOVITUSED

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/64


KOMISJONI SOOVITUS,

27. märts 2014,

teise kooskõlastatud kontrollikava kohta, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/180/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artiklit 53,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 53 on sätestatud, et komisjon võib vajaduse korral soovitada koordineeritud kontrollikavasid, mida korraldatakse ühekordselt eelkõige sööda, toidu või loomadega seotud ohtude leviku kindlakstegemiseks.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/13/EÜ (2) on sätestatud kõikidele toiduainetele kohaldatavad liidu toidu märgistamise eeskirjad.

(3)

Kooskõlas direktiiviga 2000/13/EÜ ei tohi märgistus ja selle meetodid tarbijat eksitada, eelkõige seoses toidu selliste iseloomulike tunnustega nagu toidu tegelik olemus ja nimetus. ELi või siseriiklike erieeskirjade puudumise korral peaks nimetus, mille all toodet müüakse, olema toote harjumuspärane nimetus selles liikmesriigis, kus toodet müüakse, või toidu kirjeldus, mis annab ostjale piisavalt selget teavet toote tegeliku olemuse kohta.

(4)

Toidu puhul, mis on suunatud lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele, peavad olema müügipakendi etiketile märgitud kõik koostisosad. Lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele ettenähtud toitude puhul, mis sisaldavad koostisosana liha, tuleb otse pakendile või sellele kinnitatud märgisele märkida loomaliigi nimi, millise lihaga on tegemist. Kui koostisosa on nimetatud toidu nimetuses, märgitakse koostisainete loetelus selle kogus protsentides, et vältida tarbija eksitamist toidu nimetuse või koostisega.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 (3) nähakse ette konkreetsete loomset päritolu toiduainete suhtes kohaldatavad täiendavad märgistusnõuded. Eelkõige nähakse ette, et lõpptarbijale tarnimiseks ettenähtud pakendid, mis sisaldavad hakkliha, muu hulgas kabjaliste hakkliha, peavad kandma märgist, mis näitab, et selliseid tooteid tuleks enne tarbimist termiliselt töödelda sellisel määral, nagu see on nõutav selle liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega, mille territooriumil toode turule viiakse.

(6)

Pärast 2012. aasta detsembris liikmesriikides alanud ametlikke kontrollimisi teatati komisjonile, et teatavad müügipakendis toidud sisaldasid hobuseliha, mida ei olnud märgitud otse pakendil või sellele kinnitatud märgisel esitatud koostisosade loetelus. Selle asemel osutati teatavate selliste toitude nimetuses ja/või lisatud koostisosade loetelus eksitavalt üksnes veiseliha olemasolule.

(7)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (4) artiklile 17 peavad toidu- ja söödakäitlejad enda juhitava ettevõtte kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel tagama toidu ja sööda vastavuse nende tegevust reguleerivatele toidualaste õigusnormide nõuetele ning kontrollima kõnealuste nõuete täitmist.

(8)

Komisjoni soovituses 2013/99/EL (5) soovitati liikmesriikidel rakendada ühe kuu jooksul koordineeritud kontrollikava, et teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel. Soovitatud koordineeritud kontrollikava hõlmas kahte meedet. Esimene meede hõlmas toidu asjakohast kontrolli jaemüügi tasandil ja muudes asutustes, et teha kindlaks, kas pakendatud ja pakendamata tooted sisaldavad hobuseliha, mida ei ole nõuetekohaselt pakendile märgitud, või pakendamata toiduainete puhul, kas teavet hobuseliha sisalduse kohta on tarbijate või toitlustusettevõtete eest varjatud. Teine meede hõlmas asjakohase kontrolli tegemist inimtoiduks ettenähtud hobuseliha käitlevates ettevõtetes, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit toidu kontrollimist, et avastada fenüülbutasooni jääke.

(9)

Koordineeritud kontrollikava tulemused kinnitasid, et enamikus liikmesriikides rikuti korduvalt lihatoodete märgistamise suhtes kohaldatavate õigusaktide nõudeid. Seepärast on vajalikud koordineeritud kontrollikava järelmeetmed, mis seisnevad teises kontrollide voorus jaemüügi ja muude asutuste tasandil, et teha kindlaks, kas esimese koordineeritud kontrollikava käigus avastatud tegevus jätkub endiselt.

(10)

Samas ei ilmnenud toidust fenüülbutasooni jääkide avastamiseks tehtud ametlike kontrollimiste käigus nõuete tõsist ja korduvat rikkumist; seega ei peeta praegu vajalikuks teise koordineeritud kontrollide vooru korraldamist kõnealuses valdkonnas.

(11)

Esimese koordineeritud kontrollikava käigus esitas loomasöödas sisalduvate loomsete valkude määramise Euroopa Liidu referentlabor nõuandeid selle kohta, milliste meetoditega saab määrata proovides loomseid valke, mis pärinevad märgistusel nimetamata liikidelt. Kõnealuse analüüsi jaoks ei ole endiselt valideeritud meetodit, kuid pärast ekspertidega konsulteerimist on eespool nimetatud labor ühtlustatud katse-eeskirja kasutamist käsitlevaid nõuandeid ajakohastanud ning teinud need oma veebisaidil kättesaadavaks.

(12)

Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile teabe kasutatud meetodite, kontrolli tulemuste ja positiivsete leidude korral võetud meetmete kohta kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ja ühtlustatud vormis.

(13)

Toiduahela ja loomatervishoiu alalise komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriigid peaksid rakendama koordineeritud kontrollikava nelja järjestikuse nädala jooksul ajavahemikus 21. aprillist kuni 16. juunini 2014 vastavalt käesoleva soovituse I lisale.

2.

Liikmesriigid peaksid esitama teabe punkti 1 kohaste ametlike kontrollimiste ja mis tahes asjakohaste sunnimeetmete rakendamise tulemuste kohta 22. juuliks 2014 käesoleva soovituse II lisas esitatud vormis.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, 20. märts 2000, toiduainete märgistust, esitlust ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(5)  Komisjoni soovitus 2013/99/EL, 19. veebruar 2013, koordineeritud kontrollikava kohta, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel (ELT L 48, 21.2.2013, lk 28).


I LISA

Teine koordineeritud kontrollikava, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel

KOORDINEERITUD KONTROLLIKAVA MEETMED JA ULATUS

A.   Kontrollitavad tooted

1.

Toiduained, mille puhul on turustamisel ja/või märgistusel peamiseks lihakoostisosaks märgitud veiseliha (nt hakkliha, lihavalmistised ja lihatooted), mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

a)

lõpptarbija või toitlustusettevõtte jaoks ettenähtud müügipakendis toiduained, mille peamiseks koostisosaks on märgistuse kohaselt veiseliha;

b)

lõpptarbijale või toitlustusettevõttele müügiks pakutavad müügipakendita tooted, tarbija soovil müügikohas pakitavad tooted või lõpptarbijale vahetult müügiks pakendatavad toiduained, mille turustamisel ja/või muul kirjeldamisel on lihafraktsiooni peamise koostisosana märgitud veiseliha.

2.

Koordineeritud kontrollikava raames kohaldatakse mõistet „müügipakendis toit” direktiivi 2000/13/EÜ artikli 1 lõike 3 punkti b tähenduses.

3.

Koordineeritud kontrollikava raames kohaldatakse mõisteid „hakkliha” ja „lihavalmistised” ja „lihatooted” määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktide 1.13, 1.15 ja 7.1 tähenduses.

B.   Eesmärk

Pädev asutus peaks teostama ametlikke kontrolle, et teha kindlaks, kas punktis A osutatud tooted sisaldavad hobuseliha, mida ei ole pakendil nõuetekohaselt näidatud, või kas pakendamata toidu puhul on kogu teave selle sisalduse kohta tehtud tarbijale või toitlustusettevõtetele kättesaadavaks kooskõlas ELi ja vajaduse korral siseriiklike sätetega.

C.   Proovivõtukohad ja -kord

1.

Proov peab olema liikmesriigi asjaomaste toodete jaoks representatiivne ning hõlmama mitmekesiseid tooteid.

2.

Toodetest tuleks proove võtta jaemüügi tasandil (nt selvehallid, väikesed jaekauplused ja kohalikud lihakauplused) ning neid võib võtta ka muudes asutustes (nt külmhooned).

D.   Proovide arv ja menetlused

Järgmises tabelis on esitatud ülevaade selliste proovide soovitusliku arvu kohta, mis tuleb võtta soovituse punktis 1 sätestatud ajavahemiku jooksul. Proovide jaotumine liikmesriigiti põhineb rahvastikunäitajatel, kusjuures iga liikmesriigi kohta tuleb asjaomastest toodetest 30 päeva jooksul võtta vähemalt 10 proovi.

Veiseliha sisaldavate toiduainetena turustatavad toiduained

Riik, kus toodet müüakse

Soovituslik proovide arv

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania, Poola

150

Rumeenia, Madalmaad, Belgia, Kreeka, Portugal, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rootsi, Austria, Bulgaaria

100

Leedu, Slovakkia, Taani, Iirimaa, Soome, Läti, Horvaatia

50

Sloveenia, Eesti, Küpros, Luksemburg, Malta

10

E.   Meetod

Kasutada tuleks järgmist eeskirja.

1.

Kõik proovid peaksid läbima esialgse sõelkatse, mille eesmärk on kontrollida, kas liha sisaldab vähemalt 0,5 massiprotsendi ulatuses hobuseliha. Sõelumismeetodi valib liikmesriik.

2.

Ainult selliseid proove, mille lihakomponendis leiti punkti 1 kohase sõelkatsega hobuseliha, kontrollitakse mitokondriaalse DNA kinnitava testiga, milles kasutatakse pöördtranskriptaasi polümeraasi ahelreaktsiooni ja mille eesmärk on kindlaks teha, kas hobuseliha sisaldus on vähemalt 1 massiprotsent või suurem. Kinnitamiseks kasutatav meetod peab olema kaliibritud loomasöödas sisalduvate loomsete valkude määramise Euroopa Liidu referentlabori esitatud värske liha standarditud kontrollproovi põhjal.

3.

Kõik lõike 2 kohased liikmesriigis tehtavad kinnitavad testid tuleks teha pädeva asutuse poolt selleks otstarbeks määratud laboris. Määratud labor võib asuda teises liikmesriigis, kui on sõlmitud kokkulepe kõnealuse liikmesriigi pädeva asutusega. Määratud laboril peaks olema vähemalt ISO 17025 sertifikaat, mis tõendab samaväärsete testide tegemise suutlikkust. Määratud labor võib olla osalenud ka esialgse sõelkatse voorus.

Kinnitavate testide tegemises osaleva määratud labori nimi ja aadress tuleks edastada loomasöödas sisalduvate loomsete valkude määramise Euroopa Liidu referentlaborile, kes avaldab kõnealuse teabe oma veebisaidil.

Üksikasjalikumad juhised kinnitamismeetodi kohta on kättesaadavad loomasöödas sisalduvate loomsete valkude määramise Euroopa Liidu referentlabori veebisaidil: http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


II LISA

Punktis 2 osutatud tulemusi käsitleva aruande vorm

Toote kategooria

Proovide arv

Esimeses sõelkatse voorus kasutatud katsemeetod (testi tüüp ja kaubamärk)

Positiivsete leidude (=/> 0,5 %) arv esimese sõelkatse vooru järel

Kinnitavas voorus kasutatud katsemeetod

Positiivsete leidude (=/> 1 %) arv määratud laboris toimunud teise katsevooru järel

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Proovide koguarv

 

Positiivsete proovide koguarv pärast esimest katsevooru

 

Positiivsete proovide koguarv pärast määratud laboris toimunud teist kinnitavate katsete vooru

 


Punktis 2 osutatud sunnimeetmeid käsitleva aruande vorm

Nende positiivsete leidude arv, millega seoses on praeguseks juba kohaldatud sunnimeetmed

 

Kui võimalik, kirjeldage üksikasjalikult kõige sagedamini kasutatud sunnimeetmeid (kuni kolm punkti)

 

Nende positiivsete leidude arv, millega seoses praeguseks sunnimeetmed kohaldatud ei ole

 

Kui võimalik, kirjeldage üksikasjalikult kõige sagedasemaid sunnimeetmetest loobumise põhjuseid (kuni kolm punkti)

 


Parandused

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/69


Komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsuse (millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 80, 19. märts 2014 )

Sisukorras ja leheküljel 7 avaldati komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsus, millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, vale rubriigi all. Seepärast

asendatakse rubriigi pealkiri

„Rahvusvaheliste lepingutega loodud organite vastu võetud aktid”

järgmisega:

„Otsused”.