ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.068.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 68

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
7. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/115/EL

 

*

Nõukogu otsus, 2. detsember 2013, riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta

1

 

 

Riigihankelepingu muutmise protokoll

2

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

7.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/1


NÕUKOGU OTSUS,

2. detsember 2013,

riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta

(2014/115/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Läbirääkimisi WTO riigihankelepingu („1994. aasta riigihankeleping”) läbivaatamise üle alustati 1999. aasta jaanuaris vastavalt 1994. aasta riigihankelepingu XXIV artikli lõike 7 punktidele b ja c.

(2)

Läbirääkimisi juhtis komisjon, konsulteerides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikega 3 asutatud erikomiteega.

(3)

15. detsembril 2011 jõudsid 1994. aasta riigihankelepingu osalised ministrite tasandil poliitilisele kokkuleppele läbirääkimiste tulemuste osas. Riigihankelepingu komitee kinnitas 30. märtsil 2012 poliitilist kokkulepet otsuse vastuvõtmisega läbirääkimiste tulemuste kohta. Selle otsusega, mis hõlmab 1994. aasta riigihankelepingu muutmise protokolli („protokoll”), kinnitasid riigihankelepingu osalised protokolli teksti ja avasid selle neile heakskiitmiseks.

(4)

Protokoll tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Riigihankelepingu muutmise protokoll kiidetakse liidu nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma heakskiitmiskirja, nagu on täpsustatud protokolli lõikes 3 ning vastavalt 1994. aasta riigihankelepingu XXIV artikli lõikele 9, et väljendada liidu nõusolekut olla protokolliga (1) seotud.

Artikkel 3

Käesolevat protokolli ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks liidu või liikmesriikide kohtutes sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt tugineda.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GUSTAS


(1)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


7.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/2


TÕLGE

Riigihankelepingu muutmise

PROTOKOLL

Riigihankelepingu muutmise protokoll

Riigihankelepingu Muutmise Protokolli Lisa

I Liide Lõplikud I Liite Sõnastused WTO Riigihankelepingu Lepinguosalistele Lepingu Regulee- RImisala KäsitlevateL Läbirääkimistel

I Liite lõplik Sõnastus Armeenia Vabariigile

I Liite lõplik Sõnastus Kanadale

Tulevase I Liite Kohased Euroopa liidu Kohustused (lõplik)

I Liite Lõplik Sõnastus Hongkongile (Hiina)

I Liite Lõplik Sõnastus Islandile

I Liite LõpliK Sõnastus Iisraelile

I Liite Lõplik Sõnastus Jaapanile

I Liite Lõplik Sõnastus Korea Vabariigile

I Liite Lõplik Sõnastus Liechtensteini Vürstiriigile

I Liite Lõplik Sõnastus Madalmaade Kuningriigile Seoses Arubaga

I Liite Lõplik Sõnastus Norrale

I Liite Lõplik Sõnastus Singapurile

I Liite Lõplik sõnastus Šveitsile

I Liite Lõplik sõnastus Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu Omaette Tolliterritooriumile*

I Liite Lõplik sõnastus Ameerika Ühendriikidele

II liide

III liide

IV liide

Marrakeshis 15. aprillil 1994. aastal allkirjastatud RIIGIHANKELEPINGU (edaspidi „1994. aasta leping”) OSALISED,

OLLES VIINUD LÄBI täiendavad läbirääkimised vastavalt 1994. aasta lepingu artikli XXIV lõike 7 punktidele b ja c,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1.

1994. aasta lepingu preambul, artiklid I kuni XXIV ja liited jäetakse välja ning asendatakse lisas kehtestatud sätetega.

2.

Käesolev protokoll avatakse 1994. aasta lepingu osalistele heakskiitmiseks.

3.

Käesolev protokoll jõustub 1994. aasta lepingu selliste osaliste suhtes, kes on andnud hoiule käesoleva protokolli heakskiitmise kirja, kolmekümnendal päeval pärast seda, kui vastava kirja on hoiule andnud kaks kolmandikku 1994. aasta lepingu osalistest. Seejärel jõustub käesolev protokoll iga 1994. aasta lepingu osalise suhtes, kes on käesoleva protokolli heakskiitmise kirja hoiule andnud, kolmekümnendal päeval pärast kõnealust hoiuleandmist.

4.

Käesolev protokoll antakse hoiule WTO peadirektori kätte, kes viivitamata edastab kõigile 1994. aasta lepingu osalistele käesoleva protokolli tõestatud koopia ning teatise protokolli iga heakskiitmise kohta.

5.

Käesolev protokoll registreeritakse ÜRO põhikirja artikli 102 kohaselt.

Allkirjastatud Genfis kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne, kui käesoleva lepingu liidete suhtes ei ole teisiti sätestatud.


RIIGIHANKELEPINGU MUUTMISE PROTOKOLLI LISA

PREAMBUL

KÄESOLEVA LEPINGU OSALISED (edaspidi „lepinguosalised”),

TUNNISTADES vajadust tõhusa mitmepoolse riigihankeraamistiku järele, et saavutada rahvusvahelise kaubanduse suurem liberaliseerimine ja laiendamine ning parandada selle raamistikku,

TUNNISTADES, ET riigihankega seotud meetmeid ei looda, võeta vastu ega kohaldata selleks, et võimaldada kodumaiste tarnijate, asjade või teenuste kaitset, või et diskrimineerida välismaiseid tarnijaid, asju või teenuseid,

TUNNISTADES, ET riigihankesüsteemide ühtsus ja prognoositavus on riiklike vahendite tõhusa ja tulemusliku haldamise ning lepinguosaliste majanduse toimimise ja mitmepoolsete kaubandussüsteemide toimimise seisukohast oluline,

TUNNISTADES, ET käesoleva lepingu kohased menetluslikud kohustused peaksid olema piisavalt paindlikud, et võtta arvesse iga lepinguosalise eriasjaolusid,

TUNNISTADES vajadust võtta arvesse arenguriikide, eelkõige vähimarenenud riikide arengu-, finants- ja kaubandusvajadusi,

TUNNISTADES riigihankega seotud meetmete läbipaistvuse, riigihangete läbipaistva ja erapooletu läbiviimise ning huvide konfliktide ja korrumpeerunud tavade vältimise olulisust vastavalt kohaldatavatele rahvusvahelistele õigusvahenditele, nt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon,

TUNNISTADES käesoleva lepinguga hõlmatud riigihangete puhul elektrooniliste vahendite kasutamise ja selle soodustamise olulisust,

SOOVIDES julgustada käesolevat lepingut heaks kiitma ja sellega ühinema neid WTO liikmeid, kes ei ole lepinguosalised,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel I

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kaubad või -teenused”– asjad või teenused, mida tavaliselt müüakse või pakutakse müügiks turul valitsusvälistele ostjatele ja mida sellised ostjad ostavad tavaliselt turult valitsemisega mitte seotud eesmärkidel;

b)   „komitee”– artikli XXI lõikega 1 asutatud riigihankekomitee;

c)   „ehitusteenus”– teenus, mille eesmärk on mis tahes vahenditega ehitada hooneid ja tsiviilrajatisi ÜRO ühtse tooteklassifikaatori (edaspidi „CPC”) 51. alajao tähenduses;

d)   „riik”– iga eraldiseisev tolliterritoorium, mis on käesoleva lepingu osaline. Kui käesoleva lepingu osaliseks oleva eraldiseisva tolliterritooriumi puhul kasutatakse käesolevas lepingus mõistet „riiklik”, käsitletakse seda seoses kõnealuse tolliterritooriumiga, kui ei ole sätestatud teisiti;

e)   „päev”– kalendripäev;

f)   „elektrooniline oksjon”– elektrooniliste seadmete abil toimuv järkjärguline protsess, mille käigus tarnijad pakuvad uued hinnad, hankemenetluse hindamiskriteeriumide kohase muu mõõdetava väärtuse või mõlemad, mille tulemusel tekib pakkumuste pingerida või see muutub;

g)   „kirjalikult” või „kirjalik”– sõnade ja numbritega esitatud mis tahes väljendus, mida saab lugeda ja taasesitada ning hiljem edastada. Mõiste võib hõlmata elektrooniliselt edastatavat ja salvestatavat teavet;

h)   „suunatud hange”– hankemeetod, mille puhul hankija võtab ühendust tema enda väljavalitud tarnija või tarnijatega;

i)   „meede”– hankija õigusnorm, kord, haldussuunis, tava või mis tahes meede, mis on seotud käesoleva lepinguga hõlmatud hankega;

j)   „korduvkasutatav loetelu”– loetelu, mida hankija kavatseb korduvalt kasutada ja mis sisaldab tarnijaid, kelle hankija on tunnistanud loetellu kandmise tingimustele vastavaks;

k)   „kavandatud hanke teade”– hankija avaldatud teade, milles kutsutakse huvitatud tarnijaid esitama osalemistaotlus, pakkumus või mõlemad;

l)   „korvamismeetmed”– tingimused või kohustused, mis edendavad kohalikku arengut või parandavad lepinguosalise maksebilanssi näiteks omamaise osaluse, tehnoloogia litsentsimise ning investeerimis-, vastuostu- jms toimingute ja nõuete abil;

m)   „avatud hange”– hankemeetod, mille puhul võivad pakkumuse esitada kõik huvitatud tarnijad;

n)   „isik”– füüsiline või juriidiline isik;

o)   „hankija”– I liites lepinguosalist käsitlevate lisadega 1, 2 või 3 hõlmatud üksus;

p)   „kvalifitseeritud tarnija”– tarnija, kelle hankija on tunnistanud osalemistingimustele vastavaks;

q)   „valikhange”– hankemeetod, mille puhul hankija kutsub pakkumusi esitama üksnes kvalifitseeritud tarnijad;

r)   „teenused”– ehitusteenused, kui ei ole sätestatud teisiti;

s)   „standard”– dokument, mille järgimine ei ole kohustuslik ning mille on heaks kiitnud tunnustatud asutus ja millega nähakse üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ette asju ja teenuseid ning nendega seotud protsesse ja tootmismeetodeid käsitlevad eeskirjad, suunised või omadused. Standard võib sisaldada või käsitleda ka üksnes asja, teenuse, tootmistehnoloogia või -meetodi terminoloogiat, tähiseid, pakendamist, märgistust või etikette;

t)   „tarnija”– isik või isikute rühm, kes pakub või saab pakkuda asju või teenuseid ning

u)   „tehniline kirjeldus”– hanketingimus, millega:

Artikkel II

Kohaldamis- ja reguleerimisala

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse käesoleva lepinguga hõlmatud hankega seotud kõigi meetmete suhtes, sõltumata sellest, kas see hange korraldatakse tervenisti või osaliselt elektrooniliselt või mitte.

2.   Käesolevas lepingus tähendab „käesoleva lepinguga hõlmatud hange” valitsuse ülesannete täitmiseks teostatavat hanget:

a)

mille puhul hangitakse asju, teenuseid või mõlemat:

i)

nagu on kindlaks määratud I liites iga lepinguosalise lisades ning

ii)

hanke eesmärk ei ole olnud äriotstarbeline müük või edasimüük või kasutamine äriotstarbeliseks müügiks või edasimüügiks ette nähtud asjade tootmisel või teenuste osutamisel;

b)

mis toimub mis tahes lepingulisel alusel, sealhulgas: ostmise, üürimise, rentimise või liisimise teel koos väljaostuvõimalusega või ilma;

c)

mille maksumus, hinnatuna vastavalt lõigetele 6–8, on artikli VII kohase teate avaldamise ajal võrdne I liite lisades lepinguosalise sätestatud piirmääraga või sellest suurem;

d)

mille teostab hankija ning

e)

mida ei ole lõikes 3 või I liite lepinguosalise lisades sätestatud reguleerimissalast muul moel välja arvatud.

3.   Kui I liite lepinguosalise lisades ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata käesolevat lepingut järgmise suhtes:

a)

maa, olemasolevate hoonete või muu kinnisvara või nendega seotud õiguste omandamine või rentimine;

b)

lepinguosalise lepinguvälised kokkulepped ning mis tahes vormis antav abi, sealhulgas koostöölepingud, toetused, laenud, paigutused omakapitali, tagatised ja maksusoodustused;

c)

fiskaalasutuse teenuste ja depooteenuste, reguleeritud finantseerimisasutuste likvideerimise ja juhtimise teenuste või riigivõla, sealhulgas laenude, riigi võlakirjade, vekslite ja muude väärtpaberite müügi, tagasiostu või levitamisega seotud teenuste hange või soetamine;

d)

riiklikud töölepingud;

e)

hanked, mis korraldatakse:

i)

spetsiaalselt rahvusvahelise abi, sealhulgas arenguabi andmiseks;

ii)

erimenetluse või -klausli alusel, mis on sätestatud sõjaväeüksuste paiknemist käsitlevas rahvusvahelises lepingus või mis on seotud mõne projekti ühise rakendamisega rahvusvahelisele lepingule alla kirjutanud riikide poolt või

iii)

rahvusvahelise organisatsiooni erimenetluse või -klausli alusel või mida rahastatakse rahvusvahelise toetuse, laenu või muu abiga, mille suhtes kohaldatav menetlus või klausel ei ole käesoleva lepinguga kooskõlas.

4.   Iga lepinguosaline esitab oma I liite lisades järgmise teabe:

a)

lisas 1 keskvalitsusasutused, kelle hanked on käesoleva lepinguga hõlmatud;

b)

lisas 2 keskvalitsusest madalama tasandi valitsusasutused, kelle hanked on käesoleva lepinguga hõlmatud;

c)

lisas 3 kõik muud üksused, kelle hanked on käesoleva lepinguga hõlmatud;

d)

lisas 4 käesoleva lepinguga hõlmatud asjad;

e)

lisas 5 käesoleva lepinguga hõlmatud teenused peale ehitusteenuste;

f)

lisas 6 käesoleva lepinguga hõlmatud ehitusteenused ning

g)

lisas 7 üldised märkused.

5.   Kui hankija nõuab lepinguga hõlmatud hankega seoses, et isikud, keda ei ole nimetatud I liite lepinguosalist käsitlevates lisades, korraldaksid hanke vastavalt konkreetsetele tingimustele, kohaldatakse selliste tingimuste suhtes artiklit IV mutatis mutandis.

6.   Kui hankija hindab hanke maksumust eesmärgiga teha kindlaks, kas tegemist on käesoleva lepinguga hõlmatud hankega, hankija:

a)

ei jaga hanget mitmeks hankeks ning ei vali ega kasuta selle maksumuse hindamiseks erilisi hindamismeetodeid selleks, et kõnealune hange või selle osa jääks käesoleva lepingu kohaldamisalast välja ning

b)

esitab hanke hinnangulise maksimaalse kogumaksumuse hanke kogu kestuse kohta, olenemata sellest, kas leping sõlmitakse ühe või enama tarnijaga, võttes arvesse kõiki tasustamise vorme, sealhulgas:

i)

lisatasud, teenustasud, vahendustasud ja intressid ning

ii)

kui hankes on ette nähtud optsioonivõimalus, kõnealuste optsioonide kogumaksumus.

7.   Kui hanke üksiknõude tulemusena sõlmitakse rohkem kui üks leping või sõlmitakse lepingud eraldi osade suhtes (edaspidi „korduvlepingud”), lähtutakse hinnangulise maksimaalse kogumaksumuse arvutamisel järgmisest:

a)

sama tüüpi asja või teenuse selliste korduvlepingute maksumus, mis sõlmiti eelneva 12 kuu jooksul või hankija eelneva eelarveaasta jooksul ning mida on võimaluse korral korrigeeritud, et võtta arvesse prognoositud muutusi järgmise 12 kuu jooksul hangitavate asjade või teenuste koguses või maksumuses, või

b)

algse lepingu sõlmimisele järgneva 12 kuu jooksul või hankija eelarveaasta jooksul hangitava sama tüüpi asja või teenuse korduvlepingute hinnanguline maksumus.

8.   Asjade või teenuste hanke puhul liisimise, rentimise või üürimise teel või hangete puhul, mille koguhind ei ole kindlaks määratud, on hindamise alus järgmine:

a)

tähtajalise lepingu puhul:

i)

kui lepingu kestus on 12 kuud või vähem, kogu kestuse hinnanguline maksimaalne maksumus või

ii)

kui lepingu kestus ületab 12 kuud, hinnanguline maksimaalne kogumaksumus, sealhulgas mis tahes hinnanguline jääkmaksumus;

b)

tähtajatute lepingute puhul hinnanguline kuumakse, mis on korrutatud 48ga ning

c)

kui ei ole kindel, kas leping sõlmitakse tähtajalisena, kohaldatakse alapunkti b.

Artikkel III

Julgeoleku- ja ülderandid

1.   Käesolevas lepingus sätestatut ei tõlgendata viisil, mis võiks takistada lepinguosalisi mis tahes meetmete võtmisel või teabe avalikustamata jätmisel, mida ta peab vajalikuks, et kaitsta oma olulisi julgeolekuhuve, mis on seotud relvade, laskemoona või sõjavarustuse hangete või riigi julgeoleku või riigikaitse seisukohalt hädavajalike hangetega.

2.   Vastavalt nõudele, et selliseid meetmeid ei kohaldata viisil, mis põhjustab samasugustes tingimustes oleva lepinguosalise meelevaldset või põhjendamatut diskrimineerimist või rahvusvahelise kaubanduse varjatud piiramist, ei tõlgendata käesolevat lepingut selliselt, et see takistab lepinguosalist kehtestamast ja jõustamast meetmeid, mis on:

a)

vajalikud kõlbluse, korra ja turvalisuse kaitseks;

b)

vajalikud inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitseks;

c)

vajalikud intellektuaalomandi kaitseks või

d)

seotud puudega isikute, heategevusinstitutsioonide või vangide tööga seotud asjade ja teenustega.

Artikkel IV

Üldpõhimõtted

1.   Käesoleva lepinguga hõlmatud hankega seotud mis tahes meetme puhul kohtleb kumbki lepinguosaline (k.a tema hankijad) otseselt ja tingimusteta teise lepinguosalise asju ja teenuseid ning teise lepinguosalise tarnijaid, kes pakuvad ükskõik millise lepinguosalise asju või teenuseid, vähemalt sama soodsalt, kui see lepinguosaline (k.a tema hankijad) kohtleb:

a)

omamaiseid asju, teenuseid ja tarnijaid ning

b)

teise lepinguosalise asju, teenuseid ja tarnijaid.

2.   Käesoleva lepinguga hõlmatud hangetega seotud meetme puhul lepinguosalised, k.a tema hankijad:

a)

ei kohtle mõnda kohapealset tarnijat selle välismaise kuuluvuse või omandiõiguse määra põhjal vähem soodsalt kui teisi kohapealseid tarnijaid ega

b)

diskrimineeri kohapealset tarnijat selle alusel, et asjad või teenused, mida see tarnija selle konkreetse hanke jaoks pakub, pärinevad teiselt lepinguosaliselt.

3.   Kui käesoleva lepinguga hõlmatud hange korraldatakse elektrooniliselt, peab hankija:

a)

tagama, et hanke läbiviimisel kasutatakse muu hulgas ka autentimiseks ja andmete krüptimiseks infotehnoloogiasüsteeme ja tarkvara, mis on üldkättesaadavad ja võimaldavad koostalitlust teiste üldkättesaadavate infotehnoloogiasüsteemide ja tarkvaraga ning

b)

rakendama mehhanisme, millega tagatakse osalemistaotluste ja pakkumuste terviklus, sealhulgas fikseeritakse nende esitamise aeg, ning välistatakse neile loata juurdepääs.

4.   Hankija korraldab käesoleva lepinguga hõlmatud hanke läbipaistvalt ja erapooletult ning:

a)

tegutseb kooskõlas käesoleva lepinguga, kasutab selliseid meetodeid nagu avatud hange, valikhange ja suunatud hange;

b)

väldib huvide konflikte ning

c)

väldib korruptsiooni.

5.   Käesoleva lepinguga hõlmatud hanke puhul ei kohalda lepinguosaline teise lepinguosalise territooriumilt imporditavate asjade ega osutatavate teenuste suhtes muid päritolureegleid kui need, mida lepinguosaline samal ajal kohaldab tavapärase kaubanduse raames sama lepinguosalise territooriumilt samade asjade impordi või samade teenuste osutamise suhtes.

6.   Käesoleva lepinguga hõlmatud hanke puhul lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, ei taotle, arvestada, kehtesta ega jõusta korvamismeetmeid.

7.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata: tolli- ega muude maksude suhtes, mis on kehtestatud impordile või seoses impordiga, selliste maksude kogumise meetodi suhtes, muude impordieeskirjade ja -formaalsuste suhtes ega teenuskaubandust mõjutavate meetmete suhtes, välja arvatud käesoleva lepinguga hõlmatud hankeid reguleerivad meetmed.

Artikkel V

Arenguriigid

1.   Käesoleva lepinguga ühinemise läbirääkimistel ja lepingu rakendamisel ja haldamisel pööravad lepinguosalised erilist tähelepanu arenguriikide ja vähimarenenud riikide (edaspidi kokku „arenguriigid”, kui ei ole spetsiaalselt osutatud teisiti) arengu-, finants- ja kaubandusvajadustele ning olukorrale, tunnistades, et need võivad riigiti oluliselt erineda. Nagu sätestatud käesolevas artiklis ja taotluse korral võimaldab lepinguosaline erinevat ja erikohtlemist:

a)

vähimarenenud riikidele ning

b)

mis tahes teisele arenguriigile, kui ja kuivõrd kõnealune erinev ja erikohtlemine vastab selle arenguvajadustele.

2.   Selleks et säilitada käesoleva lepingu alusel võimaluste sobiv tasakaal, pakub iga lepinguosaline kohe pärast arenguriigi ühinemist käesoleva lepinguga kõnealuse riigi asjadele, teenustele ja tarnijatele kõige soodsamaid tingimusi, mida lepinguosaline pakub I liite oma lisade kohaselt mis tahes teisele käesoleva lepingu osalisele vastavalt lepinguosalise ja arenguriigi vahel kokku lepitud tingimustele.

3.   Arenguriik võib lähtuvalt oma arenguvajadustest ja kokkuleppel lepinguosalistega võtta vastu või säilitada üleminekuperioodil ühe või rohkem järgmistest üleminekumeetmetest vastavalt I liite asjaomastes lisades sätestatud ajakavale, ning mida on kohaldatud viisil, millega ei diskrimineerita teisi lepinguosalisi seoses järgmisega:

a)

eelishinnaprogramm, tingimusel et kõnealune programm:

i)

annab eelise ainult hanke osale, mis hõlmab eelist kohaldavast arenguriigist pärit asju või teenuseid, või asju või teenuseid, mis on pärit teisest arenguriigist, mille suhtes eelist kohaldaval arenguriigil on kohustus rakendada võrdset kohtlemist eelislepingu alusel, tingimusel et kui teine arenguriik on käesoleva lepingu osaline, järgitakse sellisel kohtlemisel komitee kehtestatud tingimusi ning

ii)

on läbipaistev ning eelis ja selle kohaldamine hankes on selgelt kirjeldatud kavandatud hanke teates;

b)

korvamismeetmed, tingimusel et mis tahes nõue või kavatsus kehtestada korvamismeetmed on kavandatud hanke teates selgelt märgitud;

c)

teatavate üksuste või sektorite järkjärguline lisamine ning

d)

piirmäär, mis on suurem alalisest piirmäärast.

4.   Käesoleva lepinguga ühinemise läbirääkimistel võivad lepinguosalised leppida kokku käesoleva lepingu mis tahes konkreetse kohustuse hilisemas kohaldamises, välja arvatud artikli IV lõike 1 punkti b kohaldamine ühineva arenguriigi poolt, kui kõnealune riik täidab kohustust. Rakendusperiood on:

a)

vähimarenenud riigi puhul viis aastat pärast käesoleva lepinguga ühinemist ning

b)

kõigi teiste arenguriikide puhul ainult see aeg, mida on vaja konkreetse kohustuse täitmiseks ning mis ei ületa kolme aastat.

5.   Kõik arenguriigid, kes on pidanud läbirääkimisi kohustuse rakendusperioodi üle lõike 4 alusel, loetlevad oma I liite lisas 7 kokkulepitud rakendusperioodid, konkreetsed kohustused, mille suhtes kohaldatakse rakendusperioodi, ja kõik ajutised kohustused, mida nad on lubanud täita rakendusperioodi jooksul.

6.   Pärast käesoleva lepingu jõustumist arenguriigis võib komitee arenguriigi taotluse alusel:

a)

pikendada üleminekuperioodi meetme puhul, mis on võetud vastu või säilitatud lõike 3 alusel, või mis tahes rakendusperioodi, milles on kokku lepitud lõike 4 kohaselt või

b)

kiita lõike 3 kohaselt heaks uue üleminekumeetme vastuvõtmise eri asjaoludel, mida ei nähtud ette ühinemisprotsessi ajal.

7.   Arenguriik, kes on pidanud üleminekumeetme üle läbirääkimisi lõigete 3 või 6 alusel, rakendusperioodi üle lõike 4 alusel või pikendamise üle lõike 6 alusel, võtab ülemineku- või rakendusperioodil meetmed, mida võib olla vaja, et tagada kõnealuse perioodi lõpuks vastavus käesolevale lepingule. Arenguriik teavitab komiteed kohe igast sammust.

8.   Lepinguosalised kaaluvad põhjalikult arenguriigi mis tahes taotlust tehnilise koostöö tegemise ja suutlikkuse suurendamise kohta seoses kõnealuse riigi ühinemisega käesoleva lepinguga või selle rakendamisega.

9.   Komitee võib käesoleva artikli rakendamiseks töötada välja menetlused. Need võivad hõlmata sätteid, mis käsitlevad hääletamist lõike 6 kohaste taotlustega seotud otsuste üle.

10.   Komitee vaatab käesoleva artikli toimimise ja tõhususe läbi iga viie aasta järel.

Artikkel VI

Teave hankesüsteemi kohta

1.   Lepinguosaline:

a)

avaldab viivitamata õigusnormid, kohtuotsused, üldised haldusotsused, õigusaktidest tulenevad standardsed lepinguklauslid, millele viidatakse hanketeadetes ja -dokumentides, samuti käesoleva lepinguga hõlmatud hanke menetluse ja selles tehtavad muudatused laia levikuga ja avalikkusele pidevalt kättesaadavas ametlikult määratud elektroonilises või paberipõhises meedias ning

b)

selgitab neid taotluse korral teistele lepinguosalistele.

2.   Lepinguosaline:

a)

loetleb II liites elektroonilised ja paberipõhised meediakanalid, kus ta avaldab lõikes 1 kirjeldatud teabe;

b)

esitab III liites elektroonilised ja paberipõhised meediakanalid, kus ta avaldab artiklis VII, artikli IX lõikes 7 ja artikli XVI lõikes 2 nõutud teabe, ning

c)

esitab IV liites veebisaidi aadressi või aadressid, kus ta avaldab:

i)

hankeid käsitleva statistika vastavalt artikli XVI lõikele 5 või

ii)

teated sõlmitud hankelepingute kohta vastavalt artikli XVI lõikele 6.

3.   Lepinguosaline teavitab komiteed viivitamata, kui muutub käesoleva lepingu II, III, või IV liites esitatud teda käsitlev teave.

Artikkel VII

Teated

1.   Käesoleva lepinguga hõlmatud hangete puhul avaldab hankija III liites loetletud asjakohases elektroonilises või paberipõhises meedias kavandatud hanke teate, välja arvatud artiklis XIII nimetatud asjaoludel. Kõnealune meediakanal on laia levikuga ja kõnealused teated jäävad avalikkusele kättesaadavaks vähemalt teates märgitud aja lõpuni. Teated:

a)

on lisa 1 alla kuuluvate hankijate puhul tasuta kättesaadavad elektrooniliselt ühe juurdepääsupunkti kaudu vähemalt III liites osutatud aja jooksul ning

b)

on lisade 2 või 3 alla kuuluvate hankijate puhul, juhul kui on olemas elektrooniline juurdepääs, tasuta kättesaadavad vähemalt internetiportaali linkide kaudu.

Lepinguosalisi, sealhulgas nende lisade 2 või 3 alla kuuluvaid hankijaid, julgustatakse avaldama oma teateid elektrooniliselt ja tasuta ühe juurdepääsupunkti kaudu.

2.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, sisaldab kavandatud hanke teade järgmist:

a)

hankija nimi ja aadress ning muud andmed, mida on vaja temaga kontakteerumiseks ning kõikide vajalike hankedokumentide saamiseks, ning vajaduse korral nende hind ja maksetingimused;

b)

hanke kirjeldus, sealhulgas asjade ja teenuste laad ja kogus või eeldatav kogus, kui täpne kogus ei ole teada;

c)

korduvlepingute puhul võimaluse korral järgmiste hanketeadete avaldamise aeg;

d)

mis tahes optsioonide kirjeldus;

e)

asjade tarnimise ja teenuste osutamise ajakava või lepingu kestus;

f)

kasutatav hankemeetod ning teave selle kohta, kas tegemist on läbirääkimistega hanke või elektroonilise oksjoniga;

g)

vajaduse korral hankes osalemise taotluste esitamise aadress ja tähtpäev;

h)

pakkumuste esitamise aadress ja tähtpäev;

i)

keel või keeled, milles võib esitada pakkumuse või osalemistaotluse, juhul kui need võib esitada muus keeles kui hankija lepinguosalise ametlik keel;

j)

tarnijatele kehtestatud osalemistingimuste loetelu koos lühikirjeldustega, sealhulgas nõuded konkreetsete dokumentide ja tõendite esitamisele, kui neid nõudeid ei ole esitatud kõikidele huvitatud tarnijatele kavandatud hanke teatega samal ajal kättesaadavaks tehtud hankedokumentides;

k)

tarnijate valiku kriteeriumid ja vajaduse korral hankes osalema lubatavate tarnijate arv, kui hankija kavatseb vastavalt artiklile IX kutsuda hankes osalema piiratud arvu kvalifitseeritud tarnijaid ning

l)

märge, et hange on käesoleva lepinguga hõlmatud.

3.   Iga kavandatava hanke puhul avaldab hankija koos kavandatud hanke teatega ühes WTO keeles vabalt kättesaadava kokkuvõtliku teate. Kokkuvõtlik teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

hanke sisu;

b)

pakkumuse või vajaduse korral hankes osalemise või korduvkasutatavasse loetellu kandmise taotluse esitamise tähtpäev ning

c)

aadress, kust saab taotleda hankedokumente.

4.   Hankijatel soovitatakse igal eelarveaastal avaldada III liites loetletud elektroonilises või paberipõhises meediakanalis võimalikult varakult teade hankeplaani kohta (edaspidi „plaanitud hankeid käsitlev teade”). Selline teade peaks sisaldama riigihanke sisu ja eeldatavat kavandatud hanke teate avaldamise kuupäeva.

5.   Lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija võib kasutada plaanitud hankeid käsitlevat teadet kavandatud hanke teatena, tingimusel et see sisaldab lõikes 2 osutatud teavet ulatuses, mis on hankijale kättesaadav, ja märget, et huvitatud tarnijad peaksid väljendama hankijale oma huvi hanke vastu.

Artikkel VIII

Osalemistingimused

1.   Hankija esitab hankes osalemiseks ainult need tingimused, mis on olulised tagamaks, et tarnija vastab õiguslikult ja finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt ja tehniliselt suutlik asjaomast hangelepingut täitma.

2.   Osalemistingimuste kindlaksmääramisel hankija:

a)

ei esita tingimust, et hankes osalemiseks peab tarnija olema eelnevalt sõlminud selle lepinguosalise hankijaga ühe või mitu lepingut ning

b)

võib nõuda varasemat töökogemust, kui see on hanke tingimuste seisukohast tähtis.

3.   Hinnates, kas tarnija vastab osalemistingimustele, hankija:

a)

hindab tarnija finantsilist, ärilist ja tehnilist suutlikkust vastavalt tema äritegevusele hankija lepinguosalise territooriumil ja väljaspool seda ning

b)

lähtub hindamisel hanketeates või hankedokumentides eelnevalt sätestatud tingimustest.

4.   Tõendusmaterjali olemasolu korral võib lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, jätta tarnija menetlusest kõrvale sellistel põhjustel nagu:

a)

pankrot;

b)

valeandmete esitamine;

c)

olulised või püsivad puudused ühe või mitme varasema lepingu sisuliste nõuete või kohustuste täitmisel;

d)

lõplik süüdimõistmine rasketes kuri- või väärtegudes;

e)

eksimine ametialaste käitumisreeglite vastu või tegevus või tegevusetus, mis vähendab tarnija ärilist usaldusväärsust või

f)

maksude maksmata jätmine.

Artikkel IX

Tarnijate kvalifitseerimine

1.   Lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, võib pidada ülal tarnijate registreerimise süsteemi, mille kaudu huvitatud tarnijad peavad registreeruma ja esitama teatavat teavet.

2.   Lepinguosaline tagab, et:

a)

tema hankijad teevad jõupingutusi kvalifitseerimismenetluste erinevuste minimeerimiseks ning

b)

kui tema hankijad peavad ülal registreerimissüsteemi, teevad nad jõupingutusi registreerimissüsteemide erinevuste minimeerimiseks.

3.   Lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, ei võta vastu ega kasuta registreerimissüsteemi või kvalifitseerimismenetlust, mille eesmärk on tekitada või mille tõttu tekivad asjatud takistused hankel osalemiseks teise lepinguosalise tarnijatele.

4.   Kui hankija kavatseb kasutada valikhanget, peab ta:

a)

esitama kavandatud hanke teates vähemalt artikli VII lõike 2 punktides a, b, f, g, j, k ja l nimetatud teabe ning kutsuma tarnijaid üles esitama osalemistaotlusi ning

b)

esitama pakkumuste esitamise perioodi alguseks kvalifitseeritud tarnijatele, keda ta teavitab vastavalt artikli XI lõike 3 punktile b, vähemalt artikli VII lõike 2 punktides c, d, e, h ja i osutatud teabe.

5.   Hankija lubab konkreetses hankes osaleda kõigil kvalifitseeritud tarnijatel, välja arvatud juhul, kui hankija teatab kavandatud hanke teates, et hankes lubatakse osalema vaid piiratud arv tarnijaid, ning esitab tarnijate arvu piiramise kriteeriumid.

6.   Kui hankedokumente ei tehta alates lõikes 4 osutatud teate avaldamise kuupäevast avalikult kättesaadavaks, tagab hankija, et need tehakse kõikidele lõike 5 kohaselt väljavalitud kvalifitseeritud tarnijatele kättesaadavaks üheaegselt.

7.   Hankija võib pidada korduvkasutatavat loetelu tarnijatest, tingimusel, et teade, millega huvitatud isikuid kutsutakse taotlema enda loetellu kandmist:

a)

avaldatakse igal aastal ning

b)

on selle elektroonilise avaldamise korral pidevalt kättesaadav,

asjakohase meediakanali kaudu, mis on loetletud III liites.

8.   Lõikega 7 ette nähtud teade hõlmab järgmist:

a)

asjade ja teenuste või asjade liikide ja teenuse kategooriate kirjeldus, mille puhul loetelu võidakse kasutada;

b)

osalemistingimused, millele tarnijad loetellu kandmiseks peavad vastama, ning meetodid, mida hankija kasutab tarnija tingimustele vastamise kontrollimiseks;

c)

hankija nimi ja aadress ning muud andmed, mida on vaja temaga kontakteerumiseks ning loeteluga seotud kõigi vajalike dokumentide saamiseks;

d)

loetelu kehtivusaeg ja selle kehtivuse pikendamise või lõpetamise viis või kui kehtivusaega ei esitata, märge selle kohta, millisel viisil teatatakse loetelu kasutamise lõpetamisest ning

e)

märge, et loetelu võib kasutada käesoleva lepinguga hõlmatud hanke puhul.

9.   Kui korduvkasutatav loetelu kehtib kolm aastat või vähem, võib hankija lõikest 7 olenemata avaldada lõikes 7 osutatud teate ainult üks kord, nimelt loetelu kehtivusaja algul, tingimusel, et:

a)

teates esitatakse loetelu kehtivusaeg ja teatatakse, et rohkem teateid ei avaldata ning

b)

teade avaldatakse elektrooniliselt ja see on kogu kehtivusaja jooksul pidevalt kättesaadav.

10.   Hankija lubab tarnijatel taotleda igal ajal enda kandmist korduvkasutatavasse loetellu ja kannab kõik kvalifitseeritud tarnijad loetellu mõistlikult lühikese aja jooksul.

11.   Kui tarnija, kes ei ole kantud korduvkasutatavasse loetellu, esitab korduvkasutatava loetelu alusel hankel osalemise taotluse ja kõik nõutud dokumendid artikli XI lõikes 2 sätestatud perioodi jooksul, peab hankija taotlust kaaluma. Hankija ei jäta tarnijat hankemenetlusest kõrvale selle tõttu, et hankijal ei ole piisavalt aega taotlust kaaluda, välja arvatud erijuhul, kui hankija tingituna hanke keerukusest ei suuda lõpetada taotluse kaalumist pakkumuste esitamiseks lubatud perioodi jooksul.

12.   Lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija võib teadet, milles tarnijaid kutsutakse üles taotlema korduvkasutatavasse loetellu kandmist, kasutada kavandatud hanke teatena, kui:

a)

teade avaldatakse kooskõlas lõikega 7 ja see sisaldab lõikega 8 nõutud teavet ning kogu kättesaadavat artikli VII lõikega 2 nõutud teavet ning märget, et see teade kujutab endast kavandatud hanke teadet või et ainult korduvkasutatava loetelu tarnijad saavad edaspidi korduvkasutatava loetelu alla kuuluvate hangete teateid ning

b)

hankija esitab tarnijatele, kes on talle teatanud oma huvist konkreetse hanke vastu, kiiresti piisavalt teavet, mis võimaldab neil kindlaks teha, kas nad on huvitatud hankes osalemast, sealhulgas kogu ülejäänud teabe, mida nõutakse artikli VII lõikes 2, niivõrd kui see teave on kättesaadav.

13.   Lisade 2 ja 3 alla kuuluv hankija võib võimaldada tarnijal, kes on vastavalt lõikele 10 taotlenud enda kandmist korduskasutatavasse loetellu, esitada asjaomase hanke raames pakkumuse, kui hankijal jääb piisavalt aega, et kindlaks teha, kas tarnija vastab osalemistingimustele.

14.   Hankija teatab hankes osalemise taotluse või korduvkasutatavasse loetellu kandmise taotluse esitanud tarnijale viivitamata oma otsuse tema taotluse kohta.

15.   Kui hankija lükkab tagasi tarnija hankes osalemise või korduvkasutatavasse loetellu kandmise taotluse, ei tunnista teda enam kvalifitseerunuks või kustutab ta korduvkasutatavast loetelust, teatab hankija sellest tarnijale viivitamata ja esitab tarnija taotlusel talle viivitamata oma otsuse kirjaliku põhjenduse.

Artikkel X

Tehnilised kirjeldused ja hankedokumendid

1.   Hankija ei koosta, ei võta vastu ega kohalda tehnilisi kirjeldusi ega nõua mõne vastavushindamismenetluse kasutamist, millega luuakse või võidakse luua tarbetuid takistusi rahvusvahelises kaubanduses.

2.   Hanke teel ostetavate asjade või tellitavate teenuste tehnilisi kirjeldusi koostades peab hankija vajaduse korral:

a)

esitama tehnilises kirjelduses pigem tulemuslikkuse nõudeid ja funktsionaalseid nõudeid kui disaini või välistunnuseid ning

b)

võtma tehnilise kirjelduse aluseks rahvusvahelised standardid, kui need on olemas; muul juhul võtma aluseks siseriiklikud tehnilised normid, tunnustatud siseriiklikud standardid või ehituseeskirjad.

3.   Kui tehnilistes kirjeldustes kasutatakse disaini ja välistunnustega seotud näitajaid, peaks hankija lisama vajaduse korral hankedokumentidesse näiteks sõnad „või samaväärne”, et näidata, et ta võtab arvesse samaväärsete asjade ja teenuste pakkumusi, kui need selgelt vastavad hanke tingimustele.

4.   Hankija ei koosta tehnilisi kirjeldusi, mis sisaldavad konkreetse kaubamärgi või kaubanime, patendi, disainilahenduse või tüübi, teatava päritolu, tootja või tarnijaga seotud nõudeid või viiteid, välja arvatud juhul, kui hankeeset ei ole muul viisil võimalik piisavalt täpselt või arusaadavalt kirjeldada, ja tingimusel, et hankija lisab hankedokumentidesse näiteks sõnad „või samaväärne”.

5.   Hankija ei või isikult, kelle ärihuvid võivad olla seotud teatava hankega, konkurentsi piiramist põhjustaval viisil küsida ega vastu võtta nõuandeid, mida võidakse kasutada selle hanke tehniliste kirjelduste ettevalmistamisel või vastuvõtmisel.

6.   Suurema kindluse huvides võib lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, koostada, vastu võtta või kohaldada vastavalt käesolevale artiklile tehnilisi kirjeldusi loodusvarade kaitse edendamiseks või keskkonnakaitseks.

7.   Hankija esitab tarnijatele hankedokumendid, mis sisaldavad kogu vajalikku teavet, et tarnijad saaksid koostada ja esitada nõuetele vastava pakkumuse. Kui seda ei ole juba tehtud kavandatud hanke teates, esitatakse kõnealustes dokumentides täielik kirjeldus järgmisest:

a)

hanke kirjeldus, sealhulgas asjade või teenuste laad ja kogus või eeldatav kogus, kui täpne kogus ei ole teada; nõuded muu hulgas tehnilisele kirjeldusele, vastavushindamisele, plaanidele, joonistele ja juhenditele;

b)

tarnijate osalemistingimused, sealhulgas loetelu teabest ja dokumentidest, mis tarnija peab esitama seoses osalemistingimustega;

c)

kõik hindamiskriteeriumid, mida hankija kohaldab lepingu sõlmimisel ning kõnealuste kriteeriumide osakaal, kui hind ei ole ainukriteerium;

d)

kui hankija korraldab hanke elektrooniliselt, mis tahes autentimis- ja andmete krüptimise nõuded või muud nõuded seoses teabe elektroonilise esitamisega;

e)

kui hankija korraldab elektroonilise oksjoni, siis oksjoni läbiviimise eeskirjad, sealhulgas teave selle kohta, milliseid pakkumuse koostisosi hinnatakse;

f)

kui pakkumused avatakse avalikult, siis nende avamise kuupäev, kellaaeg ja koht ning vajaduse korral ka avamisele lubatavate isikute nimekiri;

g)

muud nõuded, sealhulgas maksetingimused ja pakkumuse esitamise viisile seatud piirangud, näiteks pakkumuste vastuvõtmine elektrooniliselt või paberkandjal ning

h)

asjade kohaletoimetamise ja teenuse osutamise kuupäevad.

8.   Hanke teel ostetavate asjade kohaletoimetamise või teenuste osutamise kuupäeva kehtestamisel võtab hankija arvesse selliseid tegureid nagu hanke keerukus, allhangete eeldatav maht ning realistlik aeg asjade tootmiseks, ladustamiseks ja transportimiseks tarnekohast või teenuste osutamiseks.

9.   Kavandatud hanke teates või hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumid võivad muu hulgas sisaldada hinda ja muid kulutegureid, kvaliteeti, tehnilisi eeliseid, keskkonnanäitajaid ja tarnetingimusi.

10.   Hankija peab viivitamata:

a)

tegema hankedokumendid kättesaadavaks, et tagada, et huvitatud tarnijatel on piisavalt aega nõuetekohase pakkumuse esitamiseks;

b)

esitama taotluse korral hankedokumendid igale huvitatud tarnijale ning

c)

vastama huvitatud või hankes osaleva tarnija esitatud mõistlikele päringutele, tingimusel, et küsitud teave ei anna kõnealusele tarnijale eelist teiste tarnijate ees.

11.   Kui hankija enne lepingu sõlmimist muudab kavandatud hanke teates või osalevatele tarnijatele antud hankedokumentides sätestatud kriteeriume või nõudeid, või kui ta muudab või avaldab uuesti hanketeate või hankedokumendid, edastab ta kirjalikult kõik sellised muudatused või muudetud või uuesti avaldatud teate või hankedokumendid:

a)

kõikidele teabe muutmise või uuesti avaldamise ajal hankes osalevatele tarnijatele, kui need on hankijale teada, kõikidel muudel juhtudel aga esitab muudatused samal viisil, kui ta esitas algse teabe ning

b)

piisavalt varakult, et tarnijatel oleks aega oma pakkumusi vajaduse korral muuta ja need uuesti esitada.

Artikkel XI

Tähtajad

1.   Hankija jätab oma mõistlikest vajadustest lähtudes tarnijatele piisavalt aega, et koostada ja esitada osalemistaotlused ja nõuetele vastavad pakkumused, võttes seejuures arvesse selliseid tegureid nagu:

a)

hanke laad ja keerukus;

b)

allhangete eeldatav maht ning

c)

juhul kui ei kasutata elektroonilisi vahendeid, siis ka aeg, mis kulub pakkumuse edastamiseks kodu- ja välismaalt.

Kõnealused tähtajad ja nende võimalik pikendamine peavad olema kõikidele huvitatud või osalevatele tarnijatele ühesugused.

2.   Valikhanget kasutav hankija kehtestab osalemistaotluste esitamiseks sellise tähtaja, mis üldjuhul ei ole lühem kui 25 päeva alates kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast. Kui hankija poolt põhjendatud kiireloomulisel juhul ei ole kõnealune tähtaeg asjakohane, võib tähtaega lühendada kuni 10 päevani.

3.   Väljaarvatud lõigetes 4, 5, 7 ja 8 sätestatud juhtudel kehtestab hankija osalemistaotluste esitamiseks tähtaja, mis ei ole lühem kui 40 päeva alates:

a)

kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast avatud hanke puhul või

b)

päevast, mil hankija teatab tarnijatele, et nad kutsutakse hankes osalema, olenemata sellest, kas kasutatakse korduvkasutatavat loetelu või mitte, valikhanke kasutamise korral.

4.   Hankija võib pakkumuste esitamise lõike 3 kohast tähtaega lühendada kuni 10 päevani, kui:

a)

hankija on avaldanud plaanitud hankeid käsitleva teate, nagu kirjeldatud artikli VII lõikes 4, vähemalt 40 päeva ja mitte rohkem kui 12 kuud enne kavandatud hanke teate avaldamist ning plaanitud hankeid käsitlevas teates on esitatud järgmine teave:

i)

hanke kirjeldus;

ii)

pakkumuse või osalemistaotluse esitamise ligikaudne tähtaeg;

iii)

märge, et huvitatud tarnijad peaksid hankijale väljendama oma huvi hanke vastu;

iv)

aadress, kust saab hankedokumente ning

v)

kogu kättesaadav teave, mida nõutakse artikli VII lõike 2 kohaselt kavandatud hanke teate puhul;

b)

korduvlepingute puhul märgib hankija kavandatud hanke algses teates, et järgmistes teadetes sätestatakse pakkumuste esitamise tähtajad vastavalt käesolevale lõikele või

c)

hankija poolt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel, mil lõike 3 kohaselt kehtestatud pakkumuste esitamise tähtaega ei saa kasutada.

5.   Hankija võib lõike 3 kohast pakkumuste esitamise tähtaega lühendada viie päeva võrra mis tahes järgmisel põhjusel:

a)

kavandatud hanke teade avaldatakse elektrooniliselt;

b)

kõik hankedokumendid tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks alates kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast ning

c)

hankija aktsepteerib elektroonilisi pakkumusi.

6.   Lõikest 5 lähtumisel ja koostoimes lõikega 4 ei või mingil juhul olla lõike 3 kohane pakkumuste esitamise tähtaeg lühem kui 10 päeva alates kavandatud hanke teate avaldamisest.

7.   Hankija võib ärilise iseloomuga asjade või teenuste või nende mõlema ostmisel, olenemata muudest käesoleva artikli sätetest, lühendada lõike 3 kohast pakkumuste esitamise tähtaega mitte vähem kui 13 päevani, kui ta elektrooniliselt avaldab ühel ja samal ajal kavandatud hanke teate ja hankedokumendid. Peale selle, kui hankija aktsepteerib ärilise iseloomuga asjade ja teenuste elektroonilisi pakkumusi, võib ta lühendada lõike 3 kohast tähtaega kuni 10 päevani.

8.   Kui lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija on valinud kõik kvalifitseeritud tarnijad või osa neist, võib pakkumuste esitamise tähtaja kehtestada valitud tarnijatega kokkuleppel. Sellise kokkuleppe puudumise korral on tähtaeg vähemalt 10 päeva.

Artikkel XII

Läbirääkimine

1.   Lepinguosaline võib sätestada, et tema hankijad peavad läbirääkimisi:

a)

kui hankija on vastavalt artikli VII lõikele 2 osutanud kavandatud hanke teates kavatsusele pidada läbirääkimisi või

b)

kui hindamisel ilmneb, et ükski pakkumus ei ole kavandatud hanke teates või hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt selgelt kõige soodsam.

2.   Hankija:

a)

tagab, et läbirääkimistel osalevate tarnijate kõrvalejätmine toimub kavandatud hanke teates või -dokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt ning

b)

määrab pärast läbirääkimiste lõppu allesjäänud tarnijatele ühise tähtpäeva uute või muudetud pakkumuste esitamiseks.

Artikkel XIII

Suunatud hange

1.   Tingimusel, et hankija ei kasuta käesolevat sätet konkurentsi vältimiseks tarnijate vahel või viisil, millega diskrimineeritakse teise lepinguosalise tarnijaid või kaitstakse omamaiseid tarnijaid, võib ta kasutada suunatud hanget ja otsustada mitte kohaldada artikleid VII kuni IX, artiklit X (lõiked 7–11), artikleid XI, XII, XIV ja XV ainult järgmiste asjaolude korral:

a)

kui:

i)

ei esitatud ühtegi pakkumust ega ükski tarnija ei esitanud osalemistaotlust;

ii)

ei esitatud ühtegi hankedokumentide olulistele nõuetele vastavat pakkumust;

iii)

ükski tarnija ei vastanud osalemistingimustele või

iv)

esitatud pakkumused kajastasid konkurentide kokkulepet,

ning eeldusel, et hankedokumentides esitatud nõudeid ei oldud sisuliselt muudetud;

b)

kui asju või teenuseid saab pakkuda üksnes konkreetne tarnija ja puudub mõistlik valikuvõimalus või asendusasjad või -teenused ühel järgmistest põhjustest:

i)

hangitakse kunstiteost;

ii)

patentide, autoriõiguste ja muude ainuõiguste tõttu või

iii)

konkurents puudub tehnilistel põhjustel;

c)

selliste asjade või teenuste lisatarne korral algse tarnija poolt, mis ei olnud esialgse hanke ese, kui tarnija vahetamine:

i)

ei ole võimalik majanduslikel ja tehnilistel põhjustel, mis tulenevad näiteks olemasolevate seadmete, tarkvara, teenuste või paigaldiste vahetatavus- ja koostalitlusnõudest ning

ii)

põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või topeltkulusid;

d)

niivõrd, kui see on rangelt vajalik, kui kiireloomulise olukorra tõttu, mis on tingitud sündmustest, mida hankija ei võinud ette näha, ei ole avatud või valikhanke korras olnud võimalik saada asju või teenuseid õigeks ajaks;

e)

kaubaturult ostetavate asjade korral;

f)

kui hankija hangib prototüüpi või esimest toodet või teenust, mis töötatakse välja tema tellimusel teatava teadusuuringu, katsetuse, uurimis- või uusarenduse raames ja vastava lepingu alusel. Esimese toote või teenuse uusarendamine võib hõlmata piiratud ulatuses tootmist või teenuse osutamist, et võtta arvesse kohapealse katsetamise tulemusi ja tõestada, et asi või teenus sobib masstootmiseks või -osutamiseks kooskõlas kvaliteedistandarditega, kuid ei hõlma masstootmist või -osutamist eesmärgiga saavutada kaubanduslik tasuvus või katta teadus- ja arendustööde kulud;

g)

ostude korral, mis tehakse erakorralisest realiseerimisest, näiteks likvideerimisest või pankrotist tulenevatel üksnes lühiajaliselt kehtivatel eriti soodsatel tingimustel, mitte aga tavaliste ostude korral tavapärastelt tarnijatelt või

h)

kui leping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga, tingimusel et:

i)

konkursi korraldus vastas käesoleva lepingu põhimõtetele, eelkõige seoses kavandatud hanke teate avaldamisega ning

ii)

konkursil osalejaid hindab sõltumatu komisjon eesmärgiga selgitada välja võitja, kellega sõlmitakse leping.

2.   Hankija koostab iga lõike 1 alusel sõlmitud lepingu kohta kirjaliku aruande. Aruanne sisaldab hankija nime, hangitud asjade ja teenuste maksumust ja laadi ning märkust lõikes 1 kirjeldatud asjaolude ja tingimuste kohta, mis õigustavad suunatud hanke kasutamist.

Artikkel XIV

Elektroonilised oksjonid

Kui hankija kavatseb käesoleva lepinguga hõlmatud hanke läbi viia elektroonilise oksjonina, esitab ta igale osalejale enne elektroonilise oksjoni algust:

a)

teabe automaatse hindamismeetodi kohta, mida kasutatakse pakkumuste pingerea koostamiseks ja muutmiseks oksjoni käigus, sealhulgas hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumidele vastava matemaatilise valemi;

b)

pakkumuse elementide esialgse hindamise tulemused, kui leping kavatsetakse sõlmida kõige soodsama pakkumuse tegijaga ning

c)

muu teabe oksjoni läbiviimise kohta.

Artikkel XV

Pakkumuste läbivaatamine ja lepingute sõlmimine

1.   Hankija võtab pakkumused vastu, avab ja vaatab need läbi menetluste kohaselt, millega tagatakse hankemenetluse õiglus ja erapooletus ning säilitatakse pakkumuste konfidentsiaalsus.

2.   Hankija ei karista ühtegi tarnijat selle eest, et sai tema pakkumuse kätte pärast pakkumuste esitamise tähtaega, kui hilinemine on tingitud üksnes hankija tehtud veast.

3.   Kui hankija pakub ühele tarnijale võimalust parandada pakkumuste avamise ja lepingu sõlmimise otsustamise vahelisel ajal tahtmatud vormivead, tuleb tal sama võimalust pakkuda kõikidele osalevatele tarnijatele.

4.   Et pakkumust saaks lepingu sõlmimisel arvesse võtta, peab pakkumus olema tehtud kirjalikult ja avamisel vastama hanketeates ja hankedokumentides sätestatud olulistele nõuetele ning pärinema tarnijalt, kes vastab osalemistingimustele.

5.   Välja arvatud juhul, kui hankija jõuab järeldusele, et lepingu sõlmimine ei ole avalikes huvides, sõlmib ta lepingu tarnijaga, kes hankija hinnangul on suuteline täitma lepingutingimusi ja kes ainuüksi teadetes ja hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt on esitanud:

a)

soodsaima pakkumuse või

b)

juhul, kui hind on ainus kriteerium, madalaima hinnaga pakkumuse.

6.   Kui hankijale esitatakse pakkumus, mille hind on teiste pakkumustega võrreldes oluliselt madalam, võib ta kontrollida, kas tarnija vastab osalemistingimustele ja on suuteline lepingutingimusi täitma.

7.   Hankija ei tee valikuid, tühista hanget ega muuda sõlmitud lepinguid viisil, mis ei ole kooskõlas käesolevast lepingust tulenevate kohustustega.

Artikkel XVI

Hanketeabe läbipaistvus

1.   Hankija teatab osalevatele tarnijatele viivitamata, kelle ta on kuulutanud hanke võitjaks, ning esitab selle teate tarnija taotlusel kirjalikult. Kooskõlas artikli XVII lõigetega 2 ja 3 esitab hankija hanke kaotanud tarnija taotlusel talle selgituse, miks ei valitud tema pakkumust ja millised olid võitnud pakkumuse eelised.

2.   Hankija avaldab hiljemalt 72 päeva pärast iga käesoleva lepinguga hõlmatud hankelepingu sõlmimist teate III liites loetletud asjakohase elektroonilise või pabermeedia kaudu. Kui teade avaldatakse üksnes elektroonilises keskkonnas, peab teave jääma mõistlikuks ajaks vabalt kättesaadavaks. Teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

hangitud asjade või teenuste kirjeldus;

b)

hankija nimi ja aadress;

c)

eduka tarnija nimi ja aadress;

d)

eduka pakkumuse maksumus või lepingu sõlmimisel arvessevõetud kõrgeima ja madalaima hinnaga pakkumus;

e)

lepingu sõlmimise kuupäev ning

f)

kasutatud hankemeetod ja juhul, kui vastavalt artiklile XIII kasutati suunatud hanget, selle kasutamist õigustavate asjaolude kirjeldus.

3.   Hankija säilitab vähemalt kolm aastat alates lepingu sõlmimisest järgmise:

a)

hankemenetluste ja sõlmitud lepingute kohta dokumendid ja aruanded seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hankega, sealhulgas artikli XIII kohased aruanded ning

b)

andmed, millega tagatakse käesoleva lepinguga hõlmatud hanke elektroonilisel korraldamisel asjakohane jälgitavus.

4.   Iga lepinguosaline kogub ja esitab komiteele statistilised andmed oma käesoleva lepinguga hõlmatud hangete kohta. Igas aruandes käsitletakse ühte aastat, see esitatakse kahe aasta jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu ning aruanne sisaldab järgmist:

a)

lisa 1 hankijate puhul:

i)

kõigi selliste hankijate puhul käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus;

ii)

iga sellise hankija sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus, esitatuna asjade ja teenuste liikide kaupa vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsele liigitussüsteemile ning

iii)

iga sellise hankija poolt suunatud hankemenetluse alusel sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus;

b)

lisade 2 ja 3 hankijate puhul kõigi selliste hankijate sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus, esitatud lisade kaupa ning

c)

kui andmeid ei ole võimalik esitada, hinnangud punktides a ja b nõutud andmetele, selgitades hinnangute koostamise meetodit.

5.   Kui lepinguosaline avaldab oma statistika ametlikul veebisaidil viisil, mis on kooskõlas lõikega 4, võib ta lõike 4 kohase andmete komiteele esitamise asemel teatada komiteele veebiaadressi koos juhistega, mida on vaja selliste andmete kättesaamiseks ja kasutamiseks.

6.   Kui lepinguosaline nõuab sõlmitud lepingute kohta teadete avaldamist vastavalt lõikele 2 elektrooniliselt ja kui sellised teated on avalikkusele kättesaadavad ühe andmebaasi kaudu vormis, mis võimaldab käesoleva lepinguga hõlmatud lepinguid analüüsida, võib lepinguosaline lõike 4 kohase andmete komiteele esitamise asemel teatada komiteele veebiaadressi koos juhistega, mida on vaja selliste andmete kättesaamiseks ja kasutamiseks.

Artikkel XVII

Teabe avalikustamine

1.   Teise lepinguosalise taotluse korral annab lepinguosaline viivitamata teavet, mis võimaldab kindlaks teha, kas hange viidi läbi õiglaselt, erapooletult ja käesoleva lepingu kohaselt, sealhulgas teavet võitnud pakkumuse näitajate ja suhteliste eeliste kohta. Juhul kui kõnealuse teabe avalikustamine võib mõjutada tulevasi hankeid, ei avalda selle saanud lepinguosaline seda teistele tarnijatele muidu, kui ainult pärast nõupidamist teabe esitanud lepinguosalisega ja tema nõusolekul.

2.   Olenemata käesoleva lepingu muudest sätetest ei anna lepinguosaline ega tema hankijad konkreetsele tarnijale teavet, mis võib kahjustada tarnijatevahelist õiglast konkurentsi.

3.   Käesolevat peatükki ei tõlgendata nii, et lepinguosaline ja tema hankijad, ametiasutused ja järelevalveasutused peaksid avalikustama konfidentsiaalset teavet, kui avalikustamine võiks:

a)

takistada seaduste rakendamist;

b)

kahjustada ausat konkurentsi tarnijate vahel;

c)

kahjustada konkreetsete isikute õigustatud ärihuve, sealhulgas nende intellektuaalse omandi kaitset või

d)

olla muul viisil vastuolus avalike huvidega.

Artikkel XVIII

Siseriiklik läbivaatamise kord

1.   Iga lepinguosaline kehtestab kiire, tõhusa, läbipaistva ja mittediskrimineeriva haldus- või kohtuliku läbivaatamise menetluse, mille abil tarnija võib vaidlustada:

a)

lepingu rikkumise või

b)

juhul kui tarnijal ei ole lepinguosalise siseriiklike õigusaktide kohaselt õigust käesoleva lepingu rikkumist otseselt vaidlustada, siis nende meetmete eiramise, mille lepinguosaline on võtnud käesoleva lepingu rakendamiseks,

seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hankega, mille vastu tarnijal on või oli huvi. Vaidlustamise kord on kirjalik ja see tehakse üldiselt kättesaadavaks.

2.   Kui tarnija, kellel on või oli huvi lepinguga hõlmatud hanke vastu, esitab kaebuse lõikes 1 osutatud rikkumise või tegematajätmise kohta, soovitab hanke korraldava tarnija lepinguosaline tarnijal ja hankijal leida lahendus omavahelise konsultatsiooni teel. Hankija vaatab kõnealuse kaebuse läbi erapooletult ja kiiresti ning nii, et see ei mõjuta tarnija osalemist käimasolevates ega tulevastes hangetes ega tema õigust taotleda parandusmeetmete võtmist haldus- või kohtuliku läbivaatamismenetluse kaudu.

3.   Igale tarnijale võimaldatakse vaide ettevalmistamiseks ja esitamiseks piisav aeg kestusega vähemalt kümme päeva alates hetkest, mil tarnija sai või oleks pidanud saama teada vaide aluseks olevast asjaolust.

4.   Selleks asutab või määrab iga lepinguosaline vähemalt ühe erapooletu haldus- või kohtuasutuse, mis on tema hankijatest sõltumatu ning mis võtab vastu ja vaatab läbi tarnijate vaided seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hangetega.

5.   Kui vaide vaatab esimesena läbi muu kui lõikes 4 osutatud asutus, tagab lepinguosaline, et tarnijal on võimalik algne otsus edasi kaevata erapooletule haldus- või kohtuasutusele, kes ei sõltu hankijast, kelle hanget ta vaidlustab.

6.   Lepinguosaline tagab, et kui läbivaatav organ ei ole kohus, peab olema võimalik tema otsused kohtusse edasi kaevata või peavad kehtima menetlused, millega tagatakse, et:

a)

hankija vastab vaidele kirjalikult ja esitab läbivaatavale asutusele vajalikud dokumendid;

b)

menetluse osalistel on õigus ärakuulamisele enne, kui läbivaatav organ langetab vaidluses otsuse;

c)

menetluse osalistel on õigus võtta endale esindaja ja saatja;

d)

menetluse osalistel on õigus osaleda kõikides menetlustoimingutes;

e)

menetluse osalistel on õigus taotleda avalikku menetlust ja kutsuda tunnistajaid ning

f)

läbivaatav organ teeb otsused või soovitused viivitamata, kirjalikult ja põhjendab iga otsust või soovitust.

7.   Lepinguosaline kehtestab või säilitab menetlused, millega nähakse ette:

a)

kiired ajutised meetmed, et tarnijal oleks võimalik hankes edasi osaleda. Sellised ajutised meetmed võivad põhjustada hankeprotsessi peatamise. Menetlusega võib ette näha, et selliste meetmete kohaldamise üle otsustamisel võib arvesse võtta nende ülekaalukalt ebasoodsaid tagajärgi asjakohastele huvidele, sealhulgas avalikele huvidele. Meetmete võtmata jätmist põhjendatakse kirjalikult ning

b)

juhul, kui läbivaatav organ tuvastab lõikes 1 osutatud rikkumise või tegematajätmise, parandusmeetmed või kantud kahju hüvitamine, mida võib piirata pakkumuse ettevalmistus- või vaidlustamiskulude või mõlemaga.

Artikkel XIX

Reguleerimisala muutmine ja korrigeerimine

1.   Lepinguosaline teatab komiteele igast kavandatud korrigeerimisest, hankija kandmisest ühest lisast teise, I liite lisades hankija kustutamisest või muudest muudatustest (edaspidi „muudatus”). Muutmisettepaneku teinud lepinguosaline (edaspidi „muutev lepinguosaline”) märgib teates:

a)

I liite lisadest hankija kavandatud kustutamise korral, kasutades oma õigusi tulenevalt sellest, et valitsuse kontroll või mõju hankija käesoleva lepinguga hõlmatud hanke üle on kõrvaldatud, tõenduse kõnealuse kõrvaldamise kohta või

b)

kõigi muude muudatuste puhul teabe muudatuse tõenäolise mõju kohta käesoleva lepingu reguleerimisalale, milles on omavahel kokku lepitud.

2.   Iga lepinguosaline, kelle käesolevast lepingust tulenevaid õigusi võib kahjustada kavandatud muutmine, millest on lõike 1 alusel teatatud, võib teavitada komiteed kõigist vastuväidetest kavandatud muutmisele. Kõnealused vastuväited esitatakse 45 päeva jooksul alates teate edastamisest lepinguosalistele ning nendes esitatakse vastuväite põhjused.

3.   Muutev lepinguosaline ja vastuväite esitav lepinguosaline teevad kõik võimaliku, et lahendada küsimus konsultatsiooni teel. Kõnealuse konsultatsiooni käigus muutev ja vastuväite esitav lepinguosaline kaaluvad kavandatud muutmist:

a)

lõike 1 punkti a kohase teatamise korral vastavalt soovituslikele kriteeriumidele, mis on vastu võetud vastavalt lõike 8 punktile b, kus on märgitud valitsuse kontrolli või mõju tegelik kaotamine hankija käesoleva lepinguga hõlmatud hanke üle ning

b)

lõike 1 punkti b kohase teatamise korral vastavalt soovituslikele kriteeriumidele, mis on vastu võetud vastavalt lõike 8 punktile c, seoses muutmise eest pakutavate kompenseerivate kohandamistega, et säilitada õiguste ja kohustuste tasakaal ja käesoleva lepingu vastastikku kokku lepitud reguleerimisala.

4.   Kui muutev lepinguosaline ja vastuväite esitav lepinguosaline lahendavad küsimuse konsultatsiooni teel ning muutev lepinguosaline vaatab kavandatud muudatuse konsultatsiooni tulemusena läbi, teavitab muutev lepinguosaline komiteed vastavalt lõikele 1 ning kõik läbivaadatud muudatused jõustuvad alles pärast käesoleva artikli nõuete täitmist.

5.   Kavandatud muudatus jõustub ainult juhul, kui:

a)

ükski lepinguosaline ei esita kavandatud muudatuse kohta komiteele kirjalikku vastuväidet 45 päeva jooksul alates kavandatud muudatuse kohta teate avaldamisest lõike 1 alusel;

b)

kõik vastuväiteid esitavad lepinguosalised on teavitanud komiteed sellest, et nad võtavad vastuväited kavandatud muudatusele tagasi või

c)

pärast kavandatud muudatusest teatamist vastavalt lõikele 1 on möödunud 150 päeva ning muutev lepinguosaline on teavitanud komiteed kirjalikult oma kavatsusest muudatus rakendada.

6.   Kui muudatus jõustub vastavalt lõike 5 punktile c, võib iga vastuväite esitav lepinguosaline tühistada sisuliselt samaväärse reguleerimisala. Sõltumata artikli IV lõike 1 punktist b võib käesoleva lõike kohast tühistamist rakendada üksnes seoses muutva lepinguosalisega. Iga vastuväite esitav lepinguosaline teavitab komiteed kirjalikult igast sellisest tühistamisest vähemalt 30 päeva enne tühistamise jõustumist. Käesoleva lõike kohane tühistamine on kooskõlas mis tahes tingimustega, mis on seotud komitee poolt lõike 8 punkti c alusel vastuvõetud kompenseeriva kohandamisega.

7.   Kui komitee on võtnud vastu vahekohtumenetlused, millega lihtsustatakse lõike 8 kohaselt vastuväidete lahendamist, võib muutev või iga vastuväite esitav lepinguosaline algatada vahekohtumenetluse 120 päeva jooksul alates kavandatud muudatuse kohta teate avaldamisest.

a)

Kui ükski lepinguosaline ei ole vahekohtumenetlust kõnealuse aja jooksul algatanud:

i)

sõltumata lõike 5 punktist c, jõustub kavandatud muudatus 130 päeva möödumisel kavandatud muudatuse avaldamisest vastavalt lõikele 1 ning kui muutev lepinguosaline on teavitanud kirjalikult komiteed oma kavatsusest muudatus rakendada; ning

ii)

ükski vastuväidet esitav lepinguosaline ei või vastavalt lõikele 6 reguleerimisala tühistada.

b)

Kui muutev või vastuväite esitav lepinguosaline on algatanud vahekohtumenetluse:

i)

sõltumata lõike 5 punktist c, ei jõustu kavandatud muudatus enne vahekohtumenetluse lõpetamist;

ii)

iga vastuväite esitav lepinguosaline, kes kavatseb kasutada kompensatsiooniõigust või tühistada sisuliselt samaväärse reguleerimisala vastavalt lõikele 6, osaleb vahekohtumenetluses;

iii)

muutev lepinguosaline peaks kõigi muudatuste jõustamisel vastavalt lõike 5 punktile c järgima vahekohtumenetluse tulemusi ning

iv)

kui muutev lepinguosaline ei järgi kõigi muudatuste jõustamisel vastavalt lõike 5 punktile c vahekohtumenetluse tulemusi, võib iga vastuväite esitav lepinguosaline tühistada sisuliselt samaväärse reguleerimisala vastavalt lõikele 6, tingimusel, et iga selline tühistamine vastab vahekohtumenetluse tulemusele.

8.   Komitee võtab vastu järgmise:

a)

vahekohtumenetlused, et lihtsustada vastuväidete lahendamist lõike 2 alusel;

b)

soovituslikud kriteeriumid, mis tõendavad valitsuse kontrolli või mõju tegelikku kaotust hankija käesoleva lepinguga hõlmatud hangete üle ning

c)

kriteeriumid kompenseeriva kohandamise ulatuse määramiseks, mida tuleb pakkuda lõike 1 punkti b kohaste muudatuste ja lõike 6 kohase sisuliselt samaväärse reguleerimisala puhul.

Artikkel XX

Konsultatsioonid ja vaidluste lahendamine

1.   Iga lepinguosaline peab mõistvalt arvesse võtma teise lepinguosalise esildisi mis tahes küsimuses, mis mõjutab käesoleva lepingu toimimist, ning tagama piisavad võimalused sellealaseks konsulteerimiseks.

2.   Kui lepinguosaline leiab, et talle käesolevast lepingust otseselt või kaudselt tulenev kasu muutub olematuks või väheneb või et käesoleva lepingu mis tahes eesmärgi saavutamine on takistatud järgmisel põhjusel:

a)

teise lepinguosalise või teiste lepinguosaliste käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmatajätmine või

b)

teise lepinguosalise või teiste lepinguosaliste mis tahes meetme kohaldamise tõttu, olgu see siis käesoleva lepingu sätetega vastuolus või mitte,

võib ta küsimuses vastastikku rahuldava lahenduse leidmiseks kasutada vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe (edaspidi „vaidluste lahendamise käsituslepe”) sätteid.

3.   Vaidluste lahendamise käsituslepet kohaldatakse konsultatsioonide ja vaidluste lahendamise suhtes käesoleva lepingu alusel, välja arvatud erand, mille kohaselt sõltumata vaidluste lahendamise käsitusleppe artikli 22 lõikest 3 ei põhjusta ükski muust vaidluste lahendamise käsitusleppe 1. liites loetletud lepingust kui käesolevast lepingust tulenev vaidlus kontsessioonide ega muude käesolevast lepingust tulenevate kohustuste peatamist, ja ükski käesolevast lepingust tulenev vaidlus ei põhjusta ühestki muust vaidluste lahendamise käsitusleppe 1. liites loetletud lepingust tulenevate kontsessioonide ega muude kohustuste peatamist.

Artikkel XXI

Asutused

1.   Asutatakse kõigi lepinguosaliste esindajatest koosnev riigihankekomitee. Kõnealune komitee valib eesistuja ja koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas, et anda lepinguosalistele võimalus pidada nõu käesoleva lepingu toimimisega või selle eesmärkide lähendamisega seotud küsimustes ning täita muid ülesandeid, mida lepinguosalised võivad talle anda.

2.   Komitee võib asutada töörühmi või muid allorganeid, mis täidavad ülesandeid, mida komitee võib neile anda.

3.   Komitee teeb igal aasta järgmist:

a)

kontrollib käesoleva lepingu rakendamist ja toimimist ning

b)

teavitab peanõukogu oma tegevusest vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu artikli IV lõikele 8 (edaspidi „WTO leping”) ja muutustest käesoleva lepingu rakendamises ja toimimises.

4.   Iga WTO liige, kes ei ole käesoleva lepingu osaline, võib osaleda komitees vaatlejana, esitades komiteele kirjaliku taotluse. Iga WTO vaatleja võib esitada komiteele kirjaliku taotluse osalemiseks komitees vaatlejana ning komitee võib talle anda vaatleja staatuse.

Artikkel XXII

Lõppsätted

1.   Käesolev leping jõustub 1. jaanuaril 1996 nende valitsuste jaoks (1), kellega kokku lepitud reguleerimisala on esitatud käesoleva lepingu I liite lisades, ning kes on allkirjaga kiitnud lepingu heaks 15. aprillil 1994, või on selleks kuupäevaks allkirjastanud lepingu, mis tuleb ratifitseerida ja on seejärel lepingu ratifitseerinud enne 1. jaanuari 1996.

2.   Iga WTO liige võib ühineda käesoleva lepinguga tingimustel, milles peavad kokku leppima kõnealune liige ja lepinguosalised ning mis on märgitud komitee otsuses. Ühinemine toimub, andes WTO peadirektori kätte hoiule ühinemiskirja, mis sisaldab kokkulepitud tingimusi. Käesolev leping jõustub sellega ühineva liikme jaoks 30. päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmist.

3.   Ükski lepinguosaline ei või esitada reservatsiooni seoses käesoleva lepingu mis tahes sättega.

4.   Iga lepinguosaline tagab, et hiljemalt kuupäevaks, mil käesolev leping tema suhtes jõustub, vastavad tema õigusnormid ja haldusmenetlused ning tema hankijate rakendatavad eeskirjad, menetlused ja tavad käesoleva lepingu sätetele.

5.   Iga lepinguosaline teatab komiteele kõikidest muudatustest oma õigus- ja haldusnormides, mis on käesoleva lepingu puhul asjakohased, ning selliste õigus- ja haldusnormide kohaldamises.

6.   Iga lepinguosaline püüab vältida selliste diskrimineerivate meetmete kehtestamist või nende jätkuvat võtmist, mis häirivad avatud hangete korraldamist.

7.   Lepinguosalised peavad hiljemalt kolm aastat pärast riigihankelepingu muutmise protokolli jõustumist, mis võeti vastu 30. märtsil 2012, ja edaspidi korrapäraselt läbirääkimisi, et täiustada käesolevat lepingut, järk-järgult vähendada diskrimineerivaid meetmeid ja kõrvaldada need, ja saavutada kõigi lepinguosaliste hulgas vastastikkuse põhjal lepingu suurim võimalik reguleerimisala, võttes arvesse arenguriikide vajadusi.

8.

a)

Komitee jätkab tööd, et lihtsustada käesoleva lepingu rakendamist ja lõikes 7 sätestatud läbirääkimisi, võttes vastu tööprogrammid seoses järgmisega:

i)

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate käsitlemine;

ii)

statistiliste andmete kogumine ja levitamine;

iii)

säästva hankimise käsitlemine;

iv)

väljajätmised ja piirangud lepinguosaliste lisades ning

v)

julgeolekunõuded rahvusvahelistes hangetes.

b)

Komitee:

i)

võib vastu võtta otsuse, mis sisaldab täiendavate punktide kohta tööprogrammide loetelu, mida võib korrapäraselt läbi vaadata ja ajakohastada ning

ii)

võtab vastu otsuse, milles määratakse kindlaks iga punkti a kohase konkreetse tööprogrammi raames teha tulev töö ning kõik punkti b alapunkti i kohaselt vastuvõetud tööprogrammid.

9.   Pärast tööprogrammi lõpetamist, mille eesmärk on ühtlustada kaupade päritolureegleid vastavalt WTO lepingu lisa 1A päritolureeglite lepingule ning pärast teenustekaubandust käsitlevate läbirääkimiste lõpetamist võtavad lepinguosalised artikli IV lõike 5 muutmisel vastavalt vajadusele arvesse kõnealuse tööprogrammi ja nimetatud läbirääkimiste tulemusi.

10.   Hiljemalt viiendal aastal alates riigihankelepingu muutmise protokolli jõustumisest kontrollib komitee artikli XX lõike 2 punkti b kohaldatavust.

11.   Lepinguosalised võivad käesolevat lepingut muuta. Otsus võtta vastu muudatus ja esitada see lepinguosalistele heakskiitmiseks tehakse konsensuse alusel. Muudatus jõustub:

a)

välja arvatud punktis b sätestatud juhtudel, seoses nende lepinguosalistega, kes selle heaks kiidavad, pärast seda, kui lepingu on heaks kiitnud kaks kolmandikku lepinguosalistest, ja edaspidi iga lepinguosalise puhul pärast temapoolset heakskiitmist;

b)

kõigi lepinguosaliste puhul pärast nendest kahe kolmandiku heakskiitmist, kui see on muudatus, mille kohta komitee on konsensuse alusel teinud otsuse, et see ei kahjusta lepinguosaliste õigusi ja kohustusi.

12.   Iga lepinguosaline võib käesoleva lepingu üles öelda. Ülesütlemine jõustub 60 päeva möödudes kuupäevast, mil WTO peadirektor saab kätte kirjaliku ülesütlemisteate. Iga lepinguosaline võib kõnealuse teatamise korral taotleda komitee viivitamata kokkukutsumist.

13.   Kui käesoleva lepingu osaline lakkab olemast WTO liige, lakkab ta selsamal kuupäeval olemast käesoleva lepingu osaline.

14.   Käesolevat lepingut ei kohaldata kahe mis tahes lepinguosalise vahel juhul, kui üks neist ajal, mil teine kiidab käesoleva lepingu heaks või ühineb sellega, ei nõustu sellise kohaldamisega.

15.   Käesoleva lepingu liited on selle lepingu lahutamatu osa.

16.   Käesoleva lepingu sekretariaadina töötab WTO sekretariaat.

17.   Käesolev leping antakse hoiule WTO peadirektori kätte, kes varustab kõik lepinguosalised käesoleva lepingu, iga artikli XIX kohase korrigeerimise või muudatuse, lõike 11 kohase iga muudatuse, lõike 2 kohase iga ühinemise teate ja lõigete 12 või 13 kohase ülesütlemise tõestatud koopiaga.

18.   Käesolev leping registreeritakse ÜRO põhikirja artikli 102 sätete kohaselt.


(1)  Käesoleva lepingu kohaldamisel hõlmab mõiste „valitsus” ka Euroopa Liidu pädevaid asutusi.

I Liide

LÕPLIKUD I LIITE SÕNASTUSED WTO RIIGIHANKELEPINGU LEPINGUOSALISTELE LEPINGU REGULEERIMISALA KÄSITLEVATEL LÄBIRÄÄKIMISTEL  (1)

I LIITE LÕPLIK SÕNASTUS ARMEENIA VABARIIGILE

(Autentne ainult inglise keeles)

LISA 1

KESKVALITSUSASUTUSED

Piirmäärad:

Asjad

130 000 SDR

Teenused

130 000 SDR

Ehitusteenused

5 000 000 SDR

Üksuste loetelu:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Märkused lisa 1 juurde

1.

Käesoleva loeteluga on hõlmatud kõik keskvalitsusasutused ja allorganisatsioonid, mille suhtes kohaldatakse Armeenia Vabariigi riigihankeseadust.

2.

Armeenia Vabariigi Keskpank: lepingut ei kohaldata riigivõla, sealhulgas laenude, riigi võlakirjade, vekslite ja muude väärtpaberite müügi, tagasiostu või levitamise teenuste hanke või soetamise suhtes, mida viib läbi Armeenia Vabariigi Keskpank.

3.

Armeenia Vabariigi Kaitseministeerium, Armeenia Vabariigi Rahvuslik Julgeolekuteenistus, Armeenia Vabariigi Riiklik Julgeolekuteenistus ja Armeenia Vabariigi Politsei: nimetatud üksuste puhul kohaldatakse lepingut ainult järgmistes kategooriates toimuvate hangete suhtes, sõltuvalt artikli III lõikest 1 tulenevatest Armeenia Vabariigi otsustest:

FSC

22

Raudteeseadmed

23

Mootorsõidukid, treilerid ja mootorrattad (v.a bussid kategoorias 2310)

24

Traktorid

25

Sõidukite varuosad

26

Rehvid ja sisekummid

29

Mootori abiseadmed

30

Mehhaanilised jõuülekandeseadmed

32

Puutöömasinad ja -seadmed

34

Metallitöömasinad ja -seadmed

35

Teenindus- ja kaubandusseadmed

36

Eritööstusmasinad

37

Põllumajandusmasinad ja -seadmed

38

Ehitus-, kaevandus-, kaeve- ja teehooldusseadmed

39

Materjalide käsitsemise seadmed

40

Köied, kaablid, ketid ja tarvikud

41

Külmutus- ja kliimaseadmed

42

Tuletõrje-, pääste- ja turvaseadmed

43

Pumbad ja kompressorid

44

Ahjud, aurumasinad, kuivatusseadmed ja tuumareaktorid

45

Torutööde, kütte- ja kanalisatsiooniseadmed

FSC

46

Veepuhastus- ja reoveekäitlusseadmed

47

Torud, voolikud ja liitmikud

48

Klapid ja ventiilid

49

Hooldus- ja remonditöökoja seadmed

53

Rauakaubad ja abrasiivid

54

Kokkupandavad konstruktsioonid ja tellingud

55

Puit, puitdetailid, vineer ja spoon

56

Ehitusmaterjalid

61

Elektritraat, toite- ja jaotusseadmed

62

Valgustid ja lambid

63

Häire- ja signaalsüsteemid

65

Meditsiini-, hambaravi- ja veterinaarseadmed ning varustus

66

Instrumendid ja laboriseadmed

67

Fotograafiaseadmed

68

Kemikaalid ja keemiatooted

69

Koolitusvahendid ja -seadmed

70

Üldotstarbelised automaatsed andmetöötlusseadmed, tarkvara, tarvikud ja tugiseadmed

71

Mööbel

72

Sisustus ja seadmed kasutamiseks majapidamistes ja ettevõtetes

73

Toidu valmistamise ja serveerimise vahendid

74

Büroomasinad, visuaalse salvestamise seadmed ja automaatsed andmetöötlusseadmed

75

Bürootarbed ja -seadmed

FSC

76

Raamatud, kaardid ja muud väljaanded

77

Muusikariistad, fonograafid ja kodukasutuseks mõeldud raadiod

78

Vabaaja- ja spordivarustus

79

Puhastusseadmed ja -vahendid

80

Pintslid, värvid, tihendid ja kinnitid

81

Konteinerid, pakendid ja pakketarvikud

85

Tualett-tarbed

87

Põllumajanduslikud varud

88

Elusloomad

91

Kütus, määrded, õlid ja vahad

93

Mittemetallilised tehismaterjalid

94

Mittemetalline tooraine

96

Maagid, mineraalid ja nende põhitooted

99

Muu

LISA 2

KESKVALITSUSEST MADALAMA TASANDI VALITSUSASUTUSED

Piirmäärad:

Asjad

200 000 SDR

Teenused

200 000 SDR

Ehitusteenused

5 000 000 SDR

Üksuste loetelu:

1.

Järgmised kohaliku tasandi ametiasutused, nagu määratletud Armeenia Vabariigi 7. novembri 1995. aasta seaduses nr N-062-I, mis käsitleb administratiiv-territoriaalset jaotust:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

LISA 3

MUUD ÜKSUSED, MIS KORRALDAVAD HANKEID KOOSKÕLAS KÄESOLEVA LEPINGU SÄTETEGA

Piirmäärad:

Asjad

400 000 SDR

Teenused

400 000 SDR

Ehitusteenused

5 000 000 SDR

Kõik avalik-õiguslikud juriidilised isikud (ametid, ettevõtjad ja fondid), eelkõige:

1.

riiklikud või kohaliku tasandi mittekaubanduslikud (mittetulunduslikud) organisatsioonid;

2.

kaubandusorganisatsioonid, millest rohkem kui 50 protsenti kuulub valitsusele või kohalikule omavalitsusele;

3.

avalike teenuste pakkujad, sealhulgas võrgustiku sektori ettevõtjad, kelle hangete suhtes kohaldatakse riigihankeseadust.

Märkus lisa 3 juurde

Avalik-õiguslike juriidiliste isikute loetelu avaldatakse ametlikus elektroonilises Riigihangete Bülletäänis: http://www.procurement.am.

LISA 4

ASJAD

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse käesolevat lepingut kõikide lisades 1–3 hõlmatud üksuste hangitud asjade suhtes.

LISA 5

TEENUSED

Käesolevat lepingut kohaldatakse kõikide teenuste suhtes, mis on määratud kindlaks kooskõlas ÜRO ühtse tooteklassifikaatoriga (edaspidi „CPC”), nagu see on avaldatud dokumendis MTN.GNS/W/120.

LISA 6

EHITUSTEENUSED

Piirmäär:

5 000 000 SDRi lisade 1, 2 ja 3 puhul.

Pakutavate ehitusteenuste loetelu:

Kõik CPC jaotises 51 loetletud teenused.

LISA 7

ÜLDMÄRKUSED

Järgmist üldmärkust kohaldatakse eranditeta kogu käesoleva lepingu suhtes, sealhulgas lisade 1–6 suhtes.

1.

Lepingut ei kohaldata põllumajanduslike toetusprogrammide ja toiduabi programmide edendamise eesmärgil korraldatavate põllumajandustoodete hangete suhtes.

I LIITE LÕPLIK SÕNASTUS KANADALE

(Autentne ainult inglise ja prantsuse keeles)

LISA 1

FÖDERAALVALITSUSASUTUSED

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse käesolevat lepingut käesolevas lisas loetletud üksuste korraldatavate hangete suhtes, sõltuvalt järgmistest piirmääradest:

Piirmäärad

:

130 000 SDR

Asjad

130 000 SDR

Teenused

5 000 000 SDR

Ehitusteenused

Üksuste loetelu:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Märkus lisa 1 juurde

Mitte ühelgi lisas 1 loetletud üksusel ei ole volitusi luua allüksusi.

LISA 2

KESKVALITSUSEST MADALAMA TASANDI VALITSUSASUTUSED

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse käesolevat lepingut käesolevas lisas loetletud üksuste korraldatavate hangete suhtes, sõltuvalt järgmistest piirmääradest:

Piirmäärad

:

355 000 SDR

Asjad

355 000 SDR

Teenused

5 000 000 SDR

Ehitusteenused

Üksuste loetelu:

*†ALBERTA

Kõik provintsi ministeeriumid ja ametid (kõik valitsusasutused ja provintsi ametid, juhtorganid, nõukogud, komiteed ja komisjonid).

Käesolev lisa ei hõlma järgmisi üksusi:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITISH COLUMBIA

Kõik provintsi ministeeriumid, juhtorganid, komisjonid, ametid ja komiteed.

Käesolev lisa ei hõlma legislatiivkogu (Legislative Assembly).

†MANITOBA

Kõik provintsi valitsusasutused, juhtorganid, komisjonid ja komiteed.

†NEW BRUNSWICK

Hõlmatud on provintsi järgmised üksused:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND JA LABRADOR

Kõik provintsi valitsusasutused.

†LOODEALAD

Kõik piirkonna valitsusasutused ja ametid.

Käesolevat lisa ei kohaldata hangete suhtes, mille suhtes kohaldatakse Loodealade ettevõtlussoodustuspoliitikat (Northwest Territories Business Incentive Policy).

*†NOVA SCOTIA

Kõik provintsi valitsusasutused ja ametid, mis on asutatud avaliku teenistuse seaduse kohaselt.

Käesolevat lisa ei kohaldata hädaabiteenistuse (tervishoiuministeeriumi (Department of Health) allüksus) nende hangete suhtes, mis on seotud maapealse kiirabiteenusega, sealhulgas esmaabi osutamiseks vajalikud telekommunikatsiooniteenused.

†NUNAVUT

Kõik piirkonna valitsusasutused ja ametid.

Käesolevat lisa ei kohaldata hangete suhtes, mille suhtes kohaldatakse NNI poliitikat (Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti) ega nende lepingute suhtes, mis on sõlmitud Nunavuti territoriaalsete nõuete (Nunavut Land Claims) artikli 24 tingimustel.

ONTARIO

Kõik provintsi ministeeriumid.

Hõlmatud on järgmised ametid:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINTS EDWARDI SAAR

Kõik provintsi valitsusasutused ja ametid.

Käesolevat lisa ei kohaldata maanteede ehitamiseks ja hoolduseks vajalike ehitusmaterjalide hangete suhtes.

*QUÉBEC

Kõik provintsi valitsusasutused.

Hõlmatud on järgmised riigiasutused:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Käesolevat lisa ei kohaldata järgmiste hangete suhtes:

a)

kultuuri- ja kunstikaubad ja teenused;

b)

seemikute tootmise teenused;

c)

tööd, mida ehitaja teeb kinnisvara või esialgse töö garantiiklauslite kohaselt;

d)

ehituskvaliteediga teras (sealhulgas allhangetele esitatavad nõuded) ja

e)

hanked, mida korraldab mittetulunduslik organisatsioon.

Käesolevat lepingut ei kohaldata ühegi meetme suhtes, mille Québec on võtnud vastu või mida ta on jätkanud kultuurivaldkonnas.

*†SASKATCHEWAN

Kõik provintsi ministeeriumid.

Hõlmatud on järgmised juhtorganid ja ametid:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Käesolev lisa ei hõlma legislatiivüksusi.

*†YUKON

Kõik piirkonna valitsusasutused ja ametid.

Märkused lisa 2 juurde

1.

Käesolevas lisas loetletud provintside ja piirkondade puhul ei kohaldata käesolevat lepingut maanteeprojektidega seotud soodustuste ja piirangute suhtes.

2.

Käesolevas lisas loetletud provintside ja piirkondade puhul ei kohaldata käesolevat lepingut raskes olukorras olevate alade arengut toetavate programmidega seotud soodustuste ja piirangute suhtes.

3.

Käesolevat lepingut ei kohaldata hangete suhtes, mis on korraldatud majandusliku arengu toetamiseks Manitoba, Newfoundlandi ja Labradori, New Brunswicki, Prints Edwardi saare ja Nova Scotia provintsides või Nunavuti ja Yukoni piirkonnas või Loodealadel.

4.

Tärniga (*) märgistatud provintside ja piirkondade puhul ei kohaldata käesolevat lepingut järgmiste hangete suhtes:

a)

esindus- või reklaamieesmärgil ostetud kaubad; või

b)

teenused või ehitusteenused, mis on ostetud esindus- või reklaamieesmärgil väljaspool provintsi või piirkonda.

5.

Ristiga (†) märgistatud provintside ja piirkondade puhul ei kohaldata käesolevat lepingut hangete suhtes asjade, teenuste või ehitusteenuste ostuks koolinõukogude või sama funktsiooniga asutuste, riigi rahastatavate akadeemiliste institutsioonide, sotsiaalteenuseid pakkuvate üksuste või haiglate jaoks või neile üleandmiseks.

6.

Käesolevas lepingus sätestatut ei tõlgendata nii, et see takistaks provintsi või piirkonna mis tahes üksusel kohaldamast kõnealuse provintsi või piirkonna üldise keskkonnaolukorra edendamiseks ettenähtud piiranguid, tingimusel et need piirangud ei tõkesta rahvusvahelist kaubandust.

7.

Käesolevat lepingut ei kohaldata hangete suhtes, mida korraldab lepinguga hõlmatud üksus lepinguga hõlmamata üksuse nimel.

8.

Käesoleva lepinguga ei ole hõlmatud provintside ega piirkondade kuninglikke korporatsioone (Crown Corporations).

9.

Islandi ja Liechtensteini Vürstiriigi puhul ei kohaldata käesolevat lepingut hangete suhtes, mida korraldavad käesolevas lisas loetletud üksused.

LISA 3

RIIGIETTEVÕTJAD

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse käesolevat lepingut käesolevas lisas loetletud üksuste korraldatavate hangete suhtes, sõltuvalt järgmistest piirmääradest:

Piirmäärad

:

355 000 SDR

Asjad

355 000 SDR

Teenused

5 000 000 SDR

Ehitusteenused

Riigiettevõtjate loetelu:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Märkused lisa 3 juurde

1.

Suurema kindluse huvides kohaldatakse artiklit XVII ettevõtjate Via Rail Canada Inc. ja Royal Canadian Mint hangete suhtes, kaitstes esitatud teabe ärisaladust.

2.

Kanada I liidet ei kohaldata hangete suhtes, mida on korraldanud ettevõtja Royal Canadian Mint või mida on korraldatud tema nimel materjalide hankimiseks, mida otse kasutatakse millegi muu vermimiseks kui Kanada seaduslikud maksevahendid.

3.

Euroopa Liidu, Islandi ja Liechtensteini Vürstiriigi puhul ei kohaldata käesolevat lepingut hangete suhtes, mida korraldavad käesolevas lisas loetletud üksused.

LISA 4

ASJAD

1.

Täpsustuse puudumisel ja sõltuvalt lõikest 2, kohaldatakse käesolevat lepingut kõigi asjade suhtes.

2.

Sõltuvalt käesoleva lepingu artikli III lõikest 1, seoses hangetega, mida korraldavad Kaitseministeerium (Department of National Defence), Kanada kuninglik ratsapolitsei (Royal Canadian Mounted Police), Kalandus- ja Ookeaniministeerium (Department of Fisheries and Oceans) Kanada Rannikuvalve (Canadian Coast Guard) jaoks ning provintside politseiasutused, kohaldatakse käesolevat lepingut ainult nende asjade suhtes, mis on kirjeldatud järgnevalt esitatud riiklikus klassifikaatoris (Federal Supply Classifications) (edaspidi „FCS”):

FSC

22.

Raudteeseadmed

FSC

23.

Mootorsõidukid, treilerid ja mootorrattad (v.a bussid kategoorias 2310 ning sõjaväeveokid ja treilerid kategoorias 2320 ja 2330 ning roomikutega lahingu-, ründe- ja taktikalised sõidukid kategoorias 2350 ja ratastega lahingu-, ründe- ja taktikalised sõidukid kategoorias 2355, mis varem kuulusid kategooriasse 2320)

FSC

24.

Traktorid

FSC

25.

Sõidukite varuosad

FSC

26.

Rehvid ja sisekummid

FSC

29.

Mootori abiseadmed

FSC

30.

Mehhaanilised jõuülekandeseadmed

FSC

32.

Puutöömasinad ja -seadmed

FSC

34.

Metallitöömasinad

FSC

35.

Teenindus- ja kaubandusvarustus

FSC

36.

Eritööstusmasinad

FSC

37.

Põllumajandusmasinad ja -seadmed

FSC

38.

Ehitus-, kaevandus-, kaeve- ja teehooldusseadmed

FSC

39.

Materjalide käsitsemise seadmed

FSC

40.

Köied, kaablid, ketid ja tarvikud

FSC

41.

Külmutus- ja kliimaseadmed

FSC

42.

Tuletõrje-, pääste- ja turvavarustus (v.a kategooria 4220: merepääste- ja sukeldumisvarustus ning kategooria 4230: puhastus- ja immutusseadmed)

FSC

43.

Pumbad ja kompressorid

FSC

44.

Ahjud, aurumasinad, kuivatusseadmed ja tuumareaktorid

FSC

45.

Torutööde, kütte- ja kanalisatsiooniseadmed

FSC

46.

Veepuhastus- ja reoveekäitlusseadmed

FSC

47.

Torud, voolikud ja liitmikud

FSC

48.

Klapid ja ventiilid

FSC

49.

Hooldus- ja remonditöökoja seadmed

FSC

52.

Mõõteriistad

FSC

53.

Rauakaubad ja abrasiivid

FSC

54.

Kokkupandavad konstruktsioonid ja tellingud

FSC

55.

Puit, puitdetailid, vineer ja spoon

FSC

56.

Ehitusmaterjalid

FSC

61.

Elektritraat, toite- ja jaotusseadmed

FSC

62.

Valgustid ja lambid

FSC

63.

Häire- ja signalisatsioonisüsteemid

FSC

65.

Meditsiini-, hambaravi- ja veterinaarseadmed ning varustus

FSC

66.

Instrumendid ja laboriseadmed (v.a kategooria 6615: automaatpiloodi mehhanismid ja lennukitele mõeldud güroskoobi osad; ning kategooria 6665: ohutuvastusinstrumendid ja -aparaadid)

FSC

67.

Fotograafiaseadmed

FSC

68.

Kemikaalid ja keemiatooted

FSC

69.

Koolitusvahendid ja -seadmed

FSC

70.

Üldotstarbelised automaatsed andmetöötlusseadmed, tarkvara, tarvikud ja tugiseadmed (v.a kategooria 7010: automaatsete andmetöötlusseadmete (ADPE) konfiguratsioonid)

FSC

71.

Mööbel

FSC

72.

Sisustus ja seadmed kasutamiseks majapidamistes ja ettevõtetes

FSC

73.

Toidu valmistamise ja serveerimise vahendid

FSC

74.

Büroomasinad, tekstitöötlussüsteemi- ja visuaalse salvestamise seadmed

FSC

75.

Bürootarbed ja -seadmed

FSC

76.

Raamatud, kaardid ja muud väljaanded (v.a kategooria 7650: joonised ja spetsifikatsioonid)

FSC

77.

Muusikariistad, fonograafid ja kodukasutuseks mõeldud raadiod

FSC

78.

Vabaaja- ja spordivarustus

FSC

79.

Puhastusseadmed ja -vahendid

FSC

80.

Pintslid, värvid, tihendid ja kinnitid

FSC

81.

Konteinerid, pakendid ja pakketarvikud

FSC

85.

Tualett-tarbed

FSC

87.

Põllumajanduslikud varud

FSC

88.

Elusloomad

FSC

91.

Kütus, määrded, õlid ja vahad

FSC

93.

Mittemetallilised tehismaterjalid

FSC

94.

Mittemetalline tooraine

FSC

96.

Maagid, mineraalid ja nende põhitooted

FSC

99.

Muu

LISA 5

TEENUSED

1.

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse käesolevat lepingut lõigetes 2 ja 3 määratletud teenuste suhtes. Nimetatud teenused on määratud kindlaks kooskõlas ÜRO ühtse tooteklassifikaatoriga (edaspidi „CPC”), mis on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Käesoleva lepingu kohaldamisel föderaalüksuste ja riigiettevõtjate suhtes kasutab Kanada ühtset klassifikaatorit.

2.

Käesolevat lepingut kohaldatakse lisas 1 loetletud föderaalüksuste ja lisas 3 loetletud riigiettevõtjate hangitud järgmiste teenuste suhtes:

861

Õigusteenused (ainult välis- ja rahvusvahelist õigust käsitlevad nõustamisteenused)

862

Majandusarvestus-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused

863

Maksualase nõustamise teenused (v.a õigusteenused)

86503

Turunduse juhtimise alased nõustamisteenused

8671

Arhitektiteenused

8672

Inseneriteenused

8673

Integreeritud inseneriteenused (v.a 86731 Transporditaristu käivitusvalmis projektide integreeritud inseneriteenused)

3.

Käesolevat lepingut kohaldatakse lisas 1 loetletud föderaalüksuste, lisas 2 loetletud keskvalitsusest madalama tasandi valitsusasutuste ja lisas 3 loetletud riigiettevõtjate hangitud järgmiste teenuste suhtes:

633

Tarbe- ja majakaupade parandamise teenused

641

Hotelli- jms majutusteenused

642-643

Toitlustusteenused

7471

Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused

7512

Kommertskulleriteenused (sealhulgas ühendkulleriteenused)

7523

Elektronandmevahetus (EDI)

7523

Elektronpost

7523

Laiendatud/lisaväärtusega faksiteenused, sh vahehoidega edastus, salvestamisega väljaotsimine, koodide ja protokollide teisendamine

7523

Võrgupõhised teabe- ja andmebaasiotsingud

7523

Kõnepost

821

Kinnisvarateenused, sealhulgas oma või renditud varaga seotud teenused

822

Kinnisvarateenused vahendustasu eest või lepingu alusel

Ainult 83106 kuni 83109

Masinate ja seadmete liisimine või rentimine, ilma teenindava personalita

Ainult 83203 kuni 83209

Tarbeesemete ja kodumasinate liisimine või rentimine

841

Arvuti riistvara paigaldamisega seotud nõustamisteenused

842

Tarkvara rakendusteenused, sealhulgas süsteemide ja tarkvaraalased nõustamisteenused, süsteemide analüüsi, projekteerimise, programmeerimise ja hooldusteenused

843

Andmetöötlusteenused, sealhulgas andmete töötlemise, tabulatsiooni ja seadmete haldusteenused

843

Teabe ja/või andmete töötlemine võrgupõhiselt (sh tehingute töötlemine)

844

Andmebaasiteenused

845

Kontoriseadmete (sh arvutid) hooldus- ja remonditeenused

849

Muud arvutitega seotud teenused

86501

Üldised juhtimisalased nõustamisteenused

86504

Personalijuhtimisalased nõustamisteenused

86505

Tootmisjuhtimisalased nõustamisteenused

8660

Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused (v.a 86602 vahekohtu- ja lepitamisteenused)

8674

Linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenused

8676

Tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused, sealhulgas kvaliteedikontroll ja inspekteerimine (v.a seoses FSC kategooriaga 58 ja transpordivahenditega)

874

Hoonete puhastusteenused

876

Pakendamisteenused

8814

Metsanduse ja metsavarumisega seotud teenused, sealhulgas metsamajandus

883

Kaevandamisega, sealhulgas puurimise ja välitöödega seotud teenused

8861 kuni 8864 ja 8866

Metallitoodete, masinate ja seadmetega seotud remonditeenused

940

Reovee- ja jäätmekäitlus, kanalisatsioon jms teenused

Märkused lisa 5 juurde

1.

Käesoleva lepingu kohaldamine sõltub tingimustest, mis on sätestatud teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) Kanada erikohustuste loendis.

2.

Kanada puhul on reguleerimisala seoses telekommunikatsiooniteenustega piiratud tõhustatud või lisaväärtusega teenustega, mille jaoks vajalikud telekommunikatsioonivahendid renditakse üldkasutatavate telekommunikatsioonivõrkude pakkujalt.

3.

Käesolevat lepingut ei kohaldata järgmistes kategooriates toimuvate hangete suhtes:

a)

valitsusele kuuluvate või erasektorile kuuluvate valitsuse kasutuses olevate, sealhulgas föderaalvahenditest rahastatavaks teadus- ja arendustegevuseks kasutatavate rajatiste haldamine ja käitamine;

b)

kommunaalteenused;

c)

arhitektuuri- ja projekteerimisteenused, mis on seotud lennuvälja-, side- ja raketirajatistega;

d)

laevaehitus ja -remont ning seonduvad projekteerimis- ja inseneriteenused;

e)

kõik teenused, mis on seotud asjadega, mille on ostnud Kaitseministeerium (Department of National Defence), Kanada kuninglik ratsapolitsei (Royal Canadian Mounted Police), Kalandus- ja Ookeaniministeerium (Department of Fisheries and Oceans) Kanada Rannikuvalve (Canadian Coast Guard) jaoks ning provintside politseiasutused ja mille suhtes ei kohaldata käesolevat lepingut ning

f)

teenused, mis on hangitud ülemerepiirkondades paiknevate sõjaliste üksuste toetamiseks.

LISA 6

EHITUSTEENUSED

1.

Täpsustuse puudumisel ja sõltuvalt lõikest 2, kohaldatakse käesolevat lepingut kõigi ehitusteenuste suhtes, mis on määratud kindlaks ÜRO ühtse tooteklassifikaatori (edaspidi „CPC”) jaotises 51, mis on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Käesolevat lepingut ei kohaldata järgmiste hangete suhtes:

a)

süvendusteenused ning

b)

ehitusteenused, mille on hankinud föderaalne Transpordiministeerium (Department of Transport), või mis on hangitud tema nimel.

LISA 7

ÜLDMÄRKUSED

Täpsustuse puudumisel kohaldatakse järgmisi üldmärkusi eranditeta kogu käesoleva lepingu suhtes, sealhulgas lisade 1–6 suhtes.

1.

Käesolevat lepingut ei kohaldata järgmistes kategooriates toimuvate hangete suhtes:

a)

laevaehitus ja -remont;

b)

linnasisese raudtee ja linnatranspordi seadmed, süsteemid, osad ja nende materjalid, samuti kõik projektidega seotud raud- või terasmaterjalid;

c)

kategooria 58 (sideseadmed, detektorid ja koherentse kiirguse seadmed) ning

d)

põllumajanduskaubad, mis on toodetud põllumajanduslike toetusprogrammide või toiduabiprogrammide jaoks.

2.

Käesolevat lepingut ei kohaldata väikeettevõtjate ja vähemuste käitatavate ettevõtjate jaoks reserveeritud hankelepingute suhtes.

3.

Käesolevat lepingut ei kohaldata ühegi meetme suhtes, mis on võetud vastu või säilitatud seoses põlisrahvastega. Leping ei mõjuta ühegi Kanada põlisrahva olemasolevaid põlisõigusi või põhiseadusest tulenevaid õigusi, mis on sätestatud 1982. aasta põhiseaduse täiendamise seaduse (Constitution Act, 1982) paragrahvis 35.

4.

Kanada reguleerimisala puhul on hange määratletud kui lepinguline tehing selliste asjade või teenuste ostmiseks, mida valitsus vahetult kasutab. Hankeprotsess on protsess, mis algab üksuse otsusest oma vajaduste kohta ja lõpeb lepingu sõlmimisega. Mõiste ei hõlma hankeid ühe valitsusüksuse või riigiettevõtja ja teise valitsusüksuse või riigiettevõtja vahel.

5.

Käesolevat lepingut ei kohaldata transporditeenuste hangete suhtes, mis moodustavad osa hankelepingust või on sellega seotud.

6.

Käesolevat lepingut kohaldatakse lisas 5 nimetatud teenuste suhtes ja lisas 6 nimetatud ehitusteenuste suhtes ainult seoses konkreetse lepinguosalisega ja selles ulatuses, millises lepinguosaline on sellele teenusele vastastikust juurdepääsu võimaldanud.

7.

Kui käesolevat lepingut ei kohaldata lepingu suhtes, mis üksusega sõlmida tuleb, ei kohaldata kõnealust lepingut ka lepingu osaks oleva mis tahes kauba või teenuse suhtes.

8.

Käesolevat lepingut ei kohaldata rahvusvahelise kokkuleppe raames sõlmitud lepingute suhtes, mille eesmärk on projekti ühine rakendamine või käitamine.

9.

Mis tahes erandit, mis on seotud konkreetselt või üldiselt föderaalsete või keskvalitsusest madalama tasandi valitsusasutustega või ettevõtjatega lisades 1, 2 või 3, kohaldatakse ka üksuse või ettevõtja õigusjärglaste suhtes, et säilitada käesoleva sõnastuse ettepaneku kehtivus.

Tulevase I liite kohased euroopa liidu kohustused (lõplik)

LISA 1

KESKVALITSUSASUTUSED

Tarned

Piirmäärad: 130 000 SDR

Teenused (täpsustatud lisas 5)

Piirmäärad: 130 000 SDR

Ehitustööde hankelepingud (täpsustatud lisas 6)

Piirmäärad: 5 000 000 SDR

1.   EUROOPA LIIDU ÜKSUSED

1.

Euroopa Liidu Nõukogu

2.

Euroopa Komisjon

3.

Euroopa välisteenistus

2.   ELi LIIKMESRIIKIDE KESKVALITSUSTE TASANDI HANKIJAD

a)

Liechtensteini, Šveitsi, Islandi, Norra, Madalmaade (Arubaga seoses) asjade, teenuste, tarnijate ja teenuseosutajate puhul kõik ELi liikmesriikide keskvalitsuste tasandi hankijate hanked. Lisatud loetelu on soovituslik.

b)

Iisraeli asjade, teenuste, tarnijate ja teenuseosutajate puhul järgmiste keskvalitsuste tasandi hankijate hanked.

c)

Ameerika Ühendriikide, Kanada, Jaapani, Hongkongi (Hiina), Singapuri, Korea, Armeenia ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi asjade, teenuste, tarnijate ja teenuseosutajate puhul järgmiste tärniga märgistamata keskvalitsuste tasandi hankijate hanked.

d)

Sõltumata punktist c Ameerika Ühendriikide, Jaapani ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi asjade, teenuste, tarnijate ja teenuseosutajate puhul ELi liikmesriikide järgmiste kahe tärniga märgistatud keskvalitsuse tasandi hankijate hanked.

BELGIA

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULGAARIA

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives")

37.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.

Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

TŠEHHI

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

TAANI

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

SAKSAMAA

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

EESTI

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu- ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

KREEKA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

HISPAANIA

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

PRANTSUSMAA

1.   Ministeeriumid

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Riigiasutused

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Sõltumatud institutsioonid, asutused ja kohtud

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Muud avalik-õiguslikud asutused

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IIRIMAA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITAALIA

I.

Hankijad:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Muud riigiasutused:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

KÜPROS

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

(a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)

Αστυνομία (Police)

(c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

(a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

(b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

(a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

(b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

(c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

(d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

(e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

(f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

(g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

(h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

(i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

(a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

(b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

(c)

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

(d)

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

(e)

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

(f)

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

(g)

Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

(h)

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and rehabilitation of displaced persons)

(i)

Υπηρεσία Ασύλου (Asylum Service)

25.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

26.

(a)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

(b)

Τελωνεία (Customs and Excise)

(c)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

(d)

Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)