ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.052.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 52

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
21. veebruar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 157/2014, 30. oktoober 2013, ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 158/2014, 13. veebruar 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Daujėnų naminė duona (KGT)]

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 159/2014, 13. veebruar 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Patata dell’Alto Viterbese (KGT)]

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 160/2014, 13. veebruar 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Szentesi paprika (KGT)]

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 161/2014, 18. veebruar 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (KGT)]

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 162/2014, 19. veebruar 2014, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Carota dell’Altopiano del Fucino (KGT)]

11

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 163/2014, 20. veebruar 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 164/2014, 20. veebruar 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori tüüpiliste hindade suhtes

15

 

 

OTSUSED

 

 

2014/101/EL

 

*

Nõukogu otsus, 18. veebruar 2014, Regioonide Komitee Tšehhi liikme ametisse nimetamise kohta

17

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 157/2014,

30. oktoober 2013,

ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eelkõige selle artikli 7 lõiget 3 koostoimes nimetatud määruse artikli 60 punktiga b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 4 lõikes 1 kohustatakse ehitustoodete tootjaid koostama toimivusdeklaratsiooni, kui turule lastakse ehitustoode, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga. Deklaratsiooni koopia tuleks esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artikli 7 lõikele 3 ja artikli 60 punktile b on komisjonile delegeeritud ülesanne sätestada toimivusdeklaratsioonide elektroonilise töötluse tingimused, et need saaks veebisaidil avaldada. Need toimivusdeklaratsioonide internetis avaldamise tingimused võimaldavad kasutada uut infotehnoloogiat ning vähendada ehitustoodete tootjate ja ehitussektori kui terviku kulusid.

(3)

Võttes arvesse ehitustoodete vastuvõtjate, eelkõige VKEde vajadusi ning pöörates põhitähelepanu nendele, kes töötavad ehitusplatsil, kus ei ole internetiühendust, ei tuleks käesolevat delegeeritud õigusakti laiendada, et näha ette erandid määruse (EL) nr 305/2011 artikli 7 lõikest 2.

(4)

Selleks, et tagada konkreetse toote toimivusdeklaratsiooni elektroonilise vormi hõlbus tuvastatavus, peaksid tootjad siduma iga turulelastava toote või tootepartii vastava toimivusdeklaratsiooniga tootetüübi kordumatu identifitseerimiskoodi abil, mis peab vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 III lisale olema nimetatud toimivusdeklaratsioonis.

(5)

Selleks et kergendada toimivusdeklaratsioonide esitamisest tulenevat halduskoormust ja tagada samas ka nendes esitatud teabe jätkuv usaldusväärsus, ei tohiks toimivusdeklaratsiooni elektroonilist vormi muuta pärast selle avaldamist internetis ja see peaks jääma kättesaadavaks vähemalt kümne aasta jooksul pärast ehitustoote turulelaskmist või muu ajavahemiku jooksul, mida võidakse kohaldada määruse (EL) nr 305/2011 artikli 11 lõike 2 teise lõigu alusel.

(6)

Veebisaidi suhtes, millel toimivusdeklaratsioon on avaldatud, tuleks kohaldada seiret ja seda hooldada, et tagada niivõrd kui võimalik selle pidev kättesaadavus ja vältida selle kättesaamatuks muutumist tehnilise rikke tõttu.

(7)

Veebisait, millel toimivusdeklaratsioon on avaldatud, peaks olema ehitustoodete vastuvõtjatele tasuta kättesaadav. Vastuvõtjatele tuleks anda juhised selle kohta, kuidas pääseda ligi veebisaidile ja leida toimivusdeklaratsiooni elektrooniline vorm.

(8)

Selleks et suurendada Euroopa ehitussektori tõhusust ja konkurentsivõimet, peaksid ettevõtjad, kes esitavad toimivusdeklaratsioone ja tahavad selle protsessi lihtsustamiseks uusi infotehnoloogiaid kasutada, saama võimaluse seda teha võimalikult pea,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Ettevõtjad võivad erandina määruse (EL) nr 305/2011 artikli 7 lõikest 1 avaldada määruse (EL) nr 305/2011 artikli 4 lõikes 1 nimetatud toimivusdeklaratsiooni veebisaidil tingimusel, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

nad tagavad, et toimivusdeklaratsiooni sisu ei muutu pärast selle avaldamist veebisaidil;

b)

nad tagavad veebisaidile, millel ehitustoodete kohta koostatud toimivusdeklaratsioonid on avaldatud, seire ja hoolduse, et nii veebileht kui ka toimivusdeklaratsioonid on ehitustoodete vastuvõtjatele pidevalt kättesaadavad;

c)

nad tagavad toimivusdeklaratsioonide tasuta kättesaadavuse ehitustoodete vastuvõtjatele kümne aasta jooksul pärast ehitustoote turulelaskmist või muu ajavahemiku jooksul, mida võidakse kohaldada määruse (EL) nr 305/2011 artikli 11 lõike 2 teise lõigu alusel;

d)

annavad ehitustoodete vastuvõtjatele juhised selle kohta, kuidas pääseda ligi veebisaidile ja sellel avaldatud asjaomaste toodete kohta koostatud toimivusdeklaratsioonidele.

2.   Tootjad peavad tagama, et iga turule lastav toode või tootepartii oleks kordumatu tootetüübi identifitseerimiskoodi abil seotud vastava toimivusdeklaratsiooniga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 158/2014,

13. veebruar 2014,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Daujėnų naminė duona (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Leedu taotlus registreerida nimetus „Daujėnų naminė duona” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Daujėnų naminė duona” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 251, 31.8.2013, lk 8.


LISA

Määruse (EL) nr 1151/2012 I lisa I punktis loetletud põllumajandustooted ja toit

Klass 2.4.   Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

LEEDU

Daujėnų naminė duona (KGT)


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 159/2014,

13. veebruar 2014,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Patata dell’Alto Viterbese (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Patata dell’Alto Viterbese” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Patata dell’Alto Viterbese” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 239, 20.8.2013, lk 2.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Patata dell’Alto Viterbese (KGT)


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 160/2014,

13. veebruar 2014,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Szentesi paprika (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ungari taotlus registreerida nimetus „Szentesi paprika” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Szentesi paprika” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 237, 15.8.2013, lk 31.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

UNGARI

Szentesi paprika (KGT)


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 161/2014,

18. veebruar 2014,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Saksamaa taotlus registreerida nimetus „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Brezel” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Bayerische Breze”/„Bayerische Brezn”/„Bayerische Brez’n”/„Bayerische Breze” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 262, 11.9.2013, lk 13.


LISA

Määruse (EL) nr 1151/2012 I lisa I punktis osutatud põllumajandustooted ja toit

Klass 2.4.   Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

SAKSAMAA

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (KGT)


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 162/2014,

19. veebruar 2014,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Carota dell’Altopiano del Fucino (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 148/2007 (2) alusel registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Carota dell’Altopiano del Fucino” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleb spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 46, 16.2.2007, lk 14.

(3)  ELT C 272, 20.9.2013, lk 11.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Carota dell’Altopiano del Fucino (KGT)


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 163/2014,

20. veebruar 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 164/2014,

20. veebruar 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori tüüpiliste hindade suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (2) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1484/95 vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. veebruar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47.


LISA

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(eurot / 100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(eurot / 100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

120

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) kondita tükid, külmutatud

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Munakollased

458,0

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata tooted kanast ja kukest (liigist Gallus domesticus)

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


OTSUSED

21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/17


NÕUKOGU OTSUS,

18. veebruar 2014,

Regioonide Komitee Tšehhi liikme ametisse nimetamise kohta

(2014/101/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Tšehhi valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud üks liikme koht seoses Bohuslav SVOBODA ametiaja lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 18. veebruar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

G. STOURNARAS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.