ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.028.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
31. jaanuar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/48/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. jaanuar 2014, protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 81/2014, 30. jaanuar 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 82/2014, 28. jaanuar 2014, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Montes de Granada (KPN)]

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 83/2014, 29. jaanuar 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 84/2014, 30. jaanuar 2014, milles käsitletakse valmististe Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ja Pediococcus pentosaceus DSM 23689 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 85/2014, 30. jaanuar 2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine vaseühendid heakskiitmise kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

34

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 86/2014, 30. jaanuar 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

36

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/49/ÜVJP, 30. jaanuar 2014, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/1


NÕUKOGU OTSUS,

28. jaanuar 2014,

protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2014/48/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. juunil 2007 vastu määruse (EÜ) nr 753/2007 (1) ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (2) („leping”). Sellele lisati protokoll, millega määratakse kindlaks lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (3) („kehtiv protokoll”). Kehtiva protokolli kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2012.

(2)

Liit on pidanud Taani valitsusega ja Gröönimaa valitsusega läbirääkimisi lepingu uue protokolli üle, millega nähakse ette kalapüügivõimalused ja rahaline toetus („protokoll”).

(3)

Protokoll kirjutati alla kooskõlas nõukogu otsusega 2012/653/EL, (4) tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval ning seda kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2013.

(4)

Protokoll tuleks allkirjastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) allkirjastamine kiidetakse liidu nimel heaks (5).

Artikkel 2

Nõukogu peasekretariaat annab liidu nimel protokolli artiklis 13 sätestatud teate.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. jaanuar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

G. STOURNARAS


(1)  ELT L 172, 30.6.2007, lk 1.

(2)  ELT L 172, 30.6.2007, lk 4.

(3)  ELT L 172, 30.6.2007, lk 9.

(4)  ELT L 293, 23.10.2012, lk 4.

(5)  Protokolli tekst koos allkirjastamise otsusega on avaldatud ELTs L 293, 23.10.2012, lk 5.


MÄÄRUSED

31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 81/2014,

30. jaanuar 2014,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

(2)

Lähtudes I lisas esitatud loetelu läbivaatamisest, tuleks kõnealuses lisas esitatud kanded 45 isiku kohta asendada ja nende isikute loetellu kandmise kohta tuleks esitada uued põhjendused.

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.


LISA

„I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneesia endine president, sündinud 3. septembril 1936 Hamman-Sousse’is, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA, kasutab isikutunnistust nr 00354671.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt, ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju, ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. oktoobril 1956 Tunises, Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 00683530.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. märtsil 1944 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEIGA, ettevõtte juht, elukoht 11 rue de France, Radès Ben Arous, kasutab isikutunnistust nr 05000799.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 7. jaanuaril 1980 Șabhās Liibüas, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, abielus Inès LEJRIGA, elukoht Résidence de l’Etoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04524472.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (panga Banque Nationale Agricole endise tegevdirektori) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneeslane, sündinud 2. detsembril 1981 Tunises, Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 04682068.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega Tuneesia avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) poolt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. jaanuaril 1987 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA, kasutab isikutunnistust nr 00299177.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 17. juulil 1992 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, elukoht presidendipalees, kasutab isikutunnistust nr 09006300.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 5. novembril 1962 Tunises, Saida DHERIFI poeg, ettevõtte juht, elukoht 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00777029.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. juunil 1948 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA, põllumajandusettevõtte juhi esindaja, elukoht 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00104253.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 19. veebruaril 1953 Radèsis, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA, ettevõtte juht, elukoht 21 rue d’Aristote, Carthage Salammbô, kasutab isikutunnistust nr 00403106.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. augustil 1974 Tunises, Najia JERIDI poeg, ettevõtja, elukoht 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence, kasutab isikutunnistust nr 05417770.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. aprillil 1950 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA, ettevõtte juht, elukoht 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00178522.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 25. septembril 1955 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05150331.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 27. detsembril 1958, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed Montassar MEHERZIGA, müügidirektor, elukoht 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00166569.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneeslane, sündinud 5. mail 1959 Marsas, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00046988.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 1. veebruaril 1960, Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA, elukoht 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00235016.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneeslane, sündinud 5. märtsil 1957, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA, kinnisvaraarendaja, elukoht 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00547946.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 3. juulil 1973 Tunises, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, kinnisvaraarendaja, elukoht korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05411511.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneeslane, sündinud 25. juunil 1975 Tunises, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI õde) tütar, ettevõtte juht, abielus Mourad MEHDOUIGA, elukoht 41 rue Garibaldi, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05417907.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneeslane, sündinud 3. mail 1962 Tunises, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 41 rue Garibaldi, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05189459.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1976, Najia JERIDI poeg, ettevõtte peadirektor, elukoht lotissement Erriadh.2, Gammarth, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05412560.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. detsembril 1971, Yamina SOUIEI tütar, ettevõtte juht, elukoht 2 rue El Farrouj, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 05418095.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 20. detsembril 1965, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA, „Tunisairi” bürooametnik, elukoht 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00300638.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneeslane, sündinud 29. jaanuaril 1988, Kaouther Feriel HAMZA poeg, ettevõtte „Stafiem - Peugeot” tegevdirektor, elukoht 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1959, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00400688.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 5. juulil 1965 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA, elukoht 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00589759.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. augustil 1971 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marouene MABROUKIGA, välisministeeriumi nõunik, kasutab isikutunnistust nr 05409131.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneeslane, sündinud 11. märtsil 1972 Tunises, Jaouida El BEJI poeg, abielus Sirine BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 8 rue du Commandant Béjaoui, Carthage, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04766495.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1963 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA, arst, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, kasutab isikutunnistust nr 00589758.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneeslane, sündinud 13. augustil 1960 Tunises, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, kasutab isikutunnistust nr 00642271.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 22. novembril 1949 Hammam-Sousse’is, Selma HASSENI poeg, fotoajakirjanik Saksamaal, elukoht 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02951793.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 13. märtsil 1947 Hammam-Sousse’is, abielus Zohra BEN AMMARIGA, ettevõtte juht, elukoht El Moez, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02800443.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. mail 1952 Hammam-Sousse’is, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA, Tunisairi esindaja, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02914657.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1956 Sousse’is, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue de l’Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02804872.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. oktoobril 1938, Selma HASSENI poeg, pensionär, Selma MANSOURI lesk, elukoht 255 cité El Bassatine, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 02810614.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. oktoobril 1969 Tunises, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue Hédi Nouira, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04180053.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 29. aprillil 1974 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, ettevõtte juht, elukoht 83 Cap Marina, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04186963.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 12. oktoobril 1972 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, eksportija ja importija kaubanduse alal, avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04192479.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1980 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA, ettevõtte sekretär, elukoht rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse, kasutab isikutunnistust nr 06810509.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 8. oktoobril 1978 Hammam-Sousse’is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte direktor, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590835.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 9. augustil 1977 Hammam-Sousse’is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte juht, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590836.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 30. augustil 1982 Al-Munasțīris, Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA, elukoht rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse, kasutab isikutunnistust nr 08434380.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1970 Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, osakonnajuhataja Tunisairis, elukoht Résidence les Jardins, krt 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana, isikutunnistust nr 05514395.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud, 22. oktoobril 1967 Hammam-Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, projektijuht transpordiministeeriumis, elukoht 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05504161.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 3. jaanuaril 1973 Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA, ettevõtte juht, elukoht 13 lotissement Ennakhil, Kantaoui, Hammam- Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05539378.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 27. oktoobril 1966 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05515496 (topeltkodakondsus).

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (endise presidendi Zine El Abidine Ben Ali) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneesia ja Prantsusmaa kodakondsus; sündinud 6. aprillil 1971 (või 16. aprillil vastavalt tema Tuneesia isikutunnistusele) Le Petit Quevillys (76); Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932 ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg; abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA); tegevdirektor; elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, vastavalt tema Tuneesia isikutunnistusele nr 00297112; elukoht 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), vastavalt tema Prantsusmaa isikutunnistusele nr 111277501841.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. augustil 1974 Tunises, Leila DEROUICHE’I poeg, kommertsdirektor, elukoht 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04622472.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.”


31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 82/2014,

28. jaanuar 2014,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Montes de Granada (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Hispaania taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 417/2006 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Montes de Granada” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleb spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 72, 11.3.2006, lk 8.

(3)  ELT L 177, 22.6.2013, lk 24.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.5.   Õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

HISPAANIA

Montes de Granada (KPN)


31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 83/2014,

29. jaanuar 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 965/2012 (2) on ette nähtud lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, mis asendavad nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa, (3) v.a Q alajagu, milles käsitletakse lennu- ja tööaja piiranguid ning puhkeaja nõudeid.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 22 lõikele 2 sisaldavad lennu- ja tööaja ning puhkeaja nõuete rakenduseeskirjad algselt kõiki määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q alajao sisulisi sätteid, võttes arvesse teaduse ja tehnika uusimaid andmeid.

(3)

See määrus on määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 8 lõikes 5 ja artikli 22 lõikes 2 osutatud oluline rakendusmeede, seepärast tuleks määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q alajagu välja jätta kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 69 lõikega 3. Siiski tuleks määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q alajagu jätkuvalt kohaldada kuni käesoleva määrusega ette nähtud üleminekuperioodi lõpuni ja sellist liiki tegevuse suhtes, mille jaoks ei ole rakendusmeetmeid kehtestatud.

(4)

Käeolev määrus ei piira nõukogu direktiiviga 2000/79/EÜ (4) juba kehtestatud piirangute ja miinimumnõuete, eriti tööaega ja töövabasid päevi käsitlevate sätete kohaldamist, millest tuleks tsiviillennunduse lennupersonali puhul alati kinni pidada. Käesoleva määruse sätted ja muud käesoleva määruse kohaselt heakskiidetud sätted ei ole kavandatud selleks, et õigustada kõnealuse lennupersonali kaitsetaseme vähenemist. Käesoleva määruse sätted ei välista ega tohiks piirata rohkem kaitset pakkuvate siseriiklike sotsiaalõigusaktide ning töötingimusi, töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate kollektiivlepingute kohaldamist.

(5)

Liikmesriigid võivad käesolevast määrusest või sellega seotud sertifitseerimistingimustest erandi teha või kõrvale kalduda, kohaldades vähemalt käesoleva määruse sätetega samaväärseid ohutustasemeid hõlmavaid sätteid, et võtta paremini arvesse riiklikke kaalutlusi või tegevuspraktikat. Käesoleva määruse mis tahes erandist tuleks teavitada ja seda tuleks käsitada kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artiklitega 14 ja 22, millega tagatakse läbipaistvad ja mittediskrimineerivad otsused, mis põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel.

(6)

Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) on ette valmistanud rakenduseeskirjade eelnõu ning esitanud selle määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõike 1 kohaselt arvamusena (5) komisjonile.

(7)

Määrust (EL) nr 965/2012 tuleks seega muuta nii, et see sisaldaks lennu- ja tööaja piiranguid ning puhkeaja nõudeid.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 965/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse punkt 6:

„6)

„taksolend” – lennu- ja tööaja piirangute kontekstis ärilise lennutranspordi nõude-tellimuslend lennukiga, mille suurim lubatud reisijakohtade arv (MOPSC) on 19 või vähem.”

2)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lennuaja piirangud

1.   III lisa FTL-alajagu kohaldatakse ärilise lennutranspordi lendude suhtes.

2.   Erandina lõikest 1 kohaldatakse taksolendude, lennukiga toimuvate kiirabilendude ja ühe piloodiga lennukiga tehtavate ärilise lennutranspordi lendude suhtes määruse (EMÜ) nr 3922/91 artikli 8 lõiget 4 ja määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q alajagu ning nendega seotud riigisiseseid erandeid, mis põhinevad pädevate asutuste tehtavate ohutusalaste riskide hindamisel.

3.   Kopteritega toimuvate ärilise lennutranspordi lendude puhul tuleb järgida siseriiklikke nõudeid.”

3)

Lisatakse artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Amet kontrollib pidevalt II ja III lisas sisalduvate lennu- ja tööaja piiranguid ning puhkeaja nõudeid käsitlevate sätete tõhusust. Hiljemalt 18. veebruaril 2019 esitab amet kõnealuse kontrollimise tulemuste kohta esimese aruande.

Kõnealune aruanne hõlmab teaduslikku eksperditeavet ja põhineb tegevusandmetel, mis on koostöös liikmesriikidega kogutud pikaajaliselt pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

Lõikes 1 osutatud kontrollimise käigus hinnatakse, kuidas mõjutavad õhusõiduki meeskonna tähelepanu vähemalt järgmised tegurid:

päeva sobivaimat aega hõlmav üle 13-tunnine tööaeg;

päeva vähim sobivaimat aega hõlmav üle 10-tunnine tööaeg;

üle 11-tunnine tööaeg nende meeskonnaliikmete puhul, kelle kohanemine ei ole teada;

suurt arvu vahemaandumiseta lende (rohkem kui 6) hõlmav tööaeg;

valveteenistus, nt valveaeg või reservaeg, pärast lennutööülesandeid; ning

puhkeaega häirivad töögraafikud.”

4)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

5)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 18. veebruarist 2016.

Erandina teisest lõigust võivad liikmesriigid otsustada mitte kohaldada määruse (EL) nr 965/2012 III lisa punkti ORO.FTL.205 alapunkti e ning kohaldada jätkuvalt kehtivaid lennuaegset puhkepausi käsitlevaid siseriiklikke sätteid kuni 17. veebruarini 2017.

Kui liikmesriik kohaldab kolmanda lõigu sätteid, teavitab ta komisjoni ja ametit ning kirjeldab erandi põhjuseid, selle kestust ja rakendamiskava, mis sisaldab kavandatavaid meetmeid ja sellega seotud ajakava.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  ELT L 296, 25.10.2012, lk 1.

(3)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4.

(4)  EÜT L 302, 1.12.2000, lk 57.

(5)  Euroopa Lennundusohutusameti arvamus nr 04/2012, 28. september 2012, määruse kohta, millega kehtestatakse lennukitega teostatud ärilise lennutranspordi (CAT) lennu- ja tööaja piirangute ja puhkeaja nõuete (FTL) rakenduseeskirjad (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


I LISA

Määruse (EL) nr 965/2012 II lisasse lisatakse järgmised punktid ARO.OPS.230 ja ARO.OPS.235.

ARO.OPS.230 Puhkeaega häirivate töögraafikute määratlemine

Lennuaja piirangute kohaldamisel määrab pädev asutus vastavalt III lisa punkti ORO.FTL.105 mõistete „varane tüüp” ja „hiline tüüp” määratlustele, kumb puhkeaega häiriva töögraafiku liik on tema järelevalve all kohaldatav kõigile ärilise lennutegevuse ettevõtjatele.

ARO.OPS.235 Individuaalsete lennuaja spetsifikatsiooniskeemide heakskiitmine

(a)

Pädev asutus kiidab heaks ärilise lennutegevuse ettevõtjate pakutud individuaalsed lennuaja spetsifikatsiooniskeemid, kui käitaja on tõendanud nende vastavust määrusele (EÜ) nr 216/2008 ja käesoleva määruse III lisa FTL-alajaole.

(b)

Kui käitaja pakutud individuaalne lennuaja spetsifikatsiooniskeem erineb kohaldatavatest ameti väljastatud sertifitseerimistingimustest, kasutab pädev asutus määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud menetlust.

(c)

Kui käitaja pakutud individuaalne lennuaja spetsifikatsiooniskeem erineb kohaldatavatest rakenduseeskirjadest, kasutab pädev asutus määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõikes 6 kirjeldatud menetlust.

(d)

Heakskiidetud kõrvalekaldeid või erandeid hinnatakse pärast kohaldamist, et teha kindlaks, kas sellised kõrvalekalded või erandid tuleks kinnitada või neid tuleks muuta. Pädev asutus ja amet viivad läbi sõltumatu hindamise, mis põhineb käitaja esitatud teabel. Kõnealune hindamine on proportsionaalne, läbipaistev ja põhineb teaduslikel põhimõtetel ja teadmistel.”


II LISA

Määruse (EL) nr 965/2012 III lisale lisatakse järgmine FTL-alajagu:

„FTL-ALAJAGU

LENNU- JA TÖÖAJA PIIRANGUD NING NÕUDED PUHKEAJALE

1.   JAGU

Üldnõuded

ORO.FTL.100. Reguleerimisala

Käesoleva alajaoga kehtestatakse nõuded, mida käitaja ja tema meeskonnaliikmed peavad järgima meeskonnaliikmete lennu- ja tööaja piirangute ning puhkeaja nõuete osas.

ORO.FTL.105. Mõisted

Käesolevas alajaos kasutatakse järgmisi mõisteid.

(1)   „kohanenud”– seisund, mille korral meeskonnaliikme ööpäevane bioloogiline kell on sünkroonis selle ajavööndiga, kus meeskonnaliige asub; meeskonnaliiget loetakse kohanenuks kahetunnise ajavahega arvestatuna tema lähtepunkti kohalikust ajast. Kui kohalik aeg tööülesande lähtekohas erineb üle kahe tunni järgmise tööülesande lähtekoha kohalikust ajast, loetakse meeskonnaliige maksimaalse igapäevase lennutööaja arvutamiseks kohanenuks vastavalt tabeli 1 väärtustele.

1   Tabel

Ajavahe (tundides) viiteaja ja kohaliku aja vahel kohas, kus meeskonnaliige alustab järgmist tööülesannet

Viiteajal tööle ilmumisest möödunud aeg

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

„B”

kohanenud kohaliku ajaga lähtepunkti ajavööndis;

„D”

kohanenud kohaliku ajaga kohas, kus meeskonnaliige alustab järgmist tööülesannet; ja

„X”

meeskonnaliikme kohanemine ei ole teada;

(2)   „viiteaeg”– kohalik aeg tööle ilmumise kohas, mis asub kahe tunni laiuses ajavööndialas ümber kohaliku aja, kus meeskonnaliige on kohanenud;

(3)   „majutuskoht”– valveaja või vaheajaga tööülesande kontekstis vaikne ja mugav, avalikkuse juurdepääsuta koht, kus saab muuta valgustatust ja temperatuuri, kus on meeskonnaliikmele sobiv magamisase ja mis on piisavalt suur, et mahutada kõiki samal ajal kohal olevaid meeskonnaliikmeid, ning kus on juurdepääs toidule ja joogile;

(4)   „sobiv majutus”– valveaja, vaheajaga tööülesande ja puhkeaja jaoks igale meeskonnaliikmele eraldi ruum, mis asub vaikses keskkonnas, kus on magamisase, piisav ventilatsioon, temperatuuri ja valgustatuse reguleerimise vahend ning juurdepääs toidule ja joogile;

(5)   „suurendatud lennumeeskond”– lennumeeskond, kuhu kuulub rohkem liikmeid, kui on minimaalselt vaja õhusõiduki käitamiseks, mille tõttu lennumeeskonna iga liige saab lahkuda oma töökohalt lennuaegseks puhkepausiks, mille korral asendab teda teine piisavalt kvalifitseeritud lennumeeskonna liige;

(6)   „vaheaeg”– ajavahemik lennutööaja raames, mis on lühem kui puhkeaeg ja mis arvestatakse tööaja hulka ning millal meeskonnaliige on kõigist kohustuste täitmisest vabastatud;

(7)   „edasilükatud tööle ilmumise aeg”– kavandatud lennutööaja edasilükkamine käitaja poolt, enne kui meeskonnaliige on oma puhkekohast lahkunud;

(8)   „puhkeaega häiriv töögraafik”– meeskonnaliikme töövahetused, mis häirivad magamisvõimalust optimaalsel uneajavahemikul, kuna hõlmab lennutööaega või mitme lennutööaja kombinatsiooni, mis kattub, algab või lõpeb mis tahes ajal päeval või öösel kohas, kus meeskonnaliige on kohanenud. Töögraafik võib häirida puhkeaega varase alguse, hilise lõpu või öötöö tõttu;

(a)

puhkeaega häiriva töögraafiku „varane tüüp” –

i)

„varase alguse” korral tööaeg, mis algab ajavahemikus 05.00–05.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud; ning

ii)

„hilise lõpu” korral tööaeg, mis lõpeb ajavahemikus 23.00–01.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud;

(b)

puhkeaega häiriva töögraafiku „hiline tüüp” –

i)

„varase alguse” korral tööaeg, mis algab ajavahemikus 05.00–06.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud; ning

ii)

„hilise lõpu” korral tööaeg, mis lõpeb ajavahemikus 00.00–01.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud;

(9)   „öötöö”– tööaeg, mis kattub mis tahes ajaga ajavahemikus 02.00–04.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud;

(10)   „tööülesanne”– mis tahes ülesanne, mida meeskonnaliige täidab käitaja korraldusel, sealhulgas lennutöö, haldustöö, koolitamine või koolitusel osalemine, töökohale lendamine ja valve teatavad elemendid;

(11)   „tööaeg”– ajavahemik, mis algab, kui meeskonnaliige ilmub käitaja nõudel tööle või alustab tööülesande täitmist, ning lõpeb, kui isik on kõigist tööülesannetest vaba, see hõlmab lennujärgset tööaega;

(12)   „lennutööaeg”– ajavahemik, mis algab hetkel, kui meeskonnaliige peab ilmuma tööle, mis võib hõlmata üht või mitut järjestikust lendu, ja lõpeb, kui õhusõiduk peatub ning mootorid lülitatakse välja kõnealuse meeskonnaliikme kui töötava meeskonnaliikme poolt teostatava viimase lennu lõpus;

(13)   „lennuaeg”– lennukite ja fikseeritud jõuallikaga mootorpurilennukite korral ajavahemik õhusõiduki liikumahakkamisest parkimiskohalt stardi eesmärgil kuni ajani, kui õhusõiduk peatub selleks ette nähtud parkimiskohal ning kõik mootorid või propellerid lülitatakse välja;

(14)   „põhibaas”– käitaja määratud asukoht, kust meeskonnaliige tavaliselt alustab ja kus lõpetab tööülesande või tööülesannete sarja täitmise ning kus käitaja tavaliselt ei pea vastutama konkreetse meeskonnaliikme majutamise eest;

(15)   „kohalik ööpäev”– 24-tunnine ajavahemik, mis algab kell 00.00 kohaliku aja järgi;

(16)   „kohalik öö”– kaheksatunnine ajavahemik kella 22.00 ja 08.00 vahel kohaliku aja järgi;

(17)   „töötav meeskonnaliige”– meeskonnaliige, kes täidab tööülesandeid õhusõidukil vahemaandumiseta lennu ajal;

(18)   „töökohale lendamine”– mittetöötava meeskonnaliikme siirdumine ühest paigast teise käitaja korraldusel, välja arvatud

sõiduaeg kodust põhibaasis asuvasse ettenähtud tööle ilmumise kohta ja tagasi ning

aeg, mis kulub kohapeal puhkekohast tööülesande täitmise kohta ja vastupidi minekuks;

(19)   „puhkekoht”– magamisase või jalatoega iste, kus meeskonnaliige saab õhusõiduki pardal magada;

(20)   „reservaeg”– ajavahemik, mille jooksul peab meeskonnaliige olema käitajale kättesaadav, et vähemalt kümnetunnise etteteatamisega enne tööülesande algust vastu võtta lennuülesanne, töökohale lendamise käsk või muu tööülesanne;

(21)   „puhkeaeg”– pidev katkestusteta ja määratletud ajavahemik pärast ja/või enne tööd, mille jooksul meeskonnaliige on kõigist tööülesannetest, valvest ja reservist vaba;

(22)   „rotatsioon”– tööülesanne või tööülesannete sari, mille hulgas on vähemalt üks lennutööülesanne, ja puhkeajad mujal kui põhibaasis, mis algab põhibaasis ja lõpeb põhibaasi naasmisega puhkeajaks, mille korral käitaja ei pea enam vastutama meeskonnaliikme majutuskoha eest;

(23)   „üks töövaba päev”– nõukogu direktiivi 2000/79/EÜ (1) nõuete täitmise tähenduses kõikidest töökohustustest ja valvest vaba aeg, mis koosneb ühest päevast ja kahest kohalikust ööst ning millest teatatakse ette. Ühe töövaba päeva osa võib olla ka puhkeaeg;

(24)   „vahemaandumiseta lend”– lennutööaja segment õhusõiduki liikumahakkamisest stardiks kuni maandumisjärgse peatumiseni ettenähtud parkimiskohal;

(25)   „valveaeg”– varem teatatud ja määratletud ajavahemik, mille jooksul peab meeskonnaliige olema käitajale kättesaadav, et vastu võtta lennuülesanne, kohalelendamise ülesanne või muu ülesanne, ilma vahepealse puhkeajata;

(26)   „lennujaamavalve”– valveaeg lennujaamas;

(27)   „muu valveaeg”– valveaeg kodus või sobivas majutuskohas;

(28)   „ööpäevarütmi madalseisu aeg (WOCL)”– ajavahemik kell 02.00–05.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud.

ORO.FTL.110. Käitaja kohustused

Käitaja peab:

(a)

avaldama tööülesannete graafikud piisavalt vara, et meeskonnaliikmed saaksid kavandada küllaldast puhkamist;

(b)

tagama, et lennutööajad on kavandatud nii, et meeskonnaliikmed oleksid võimalikult puhanud ja saaksid tegutseda kõigis tingimustes rahuldaval ohutustasemel;

(c)

määrama tööle ilmumise ajad, mis jätavad piisavalt aega maapealseteks tööülesanneteks;

(d)

võtma arvesse lennutööaegade sagedust ja jaotuvuse ning puhkeaegade seost ja arvestama pika tööaja ning minimaalse puhkeaja kumuleeruvat mõju;

(e)

jaotama tööaega nii, et ei tekiks töögraafikut, mis tugevasti häirib väljakujunenud une- ja töörütmi, näiteks määrates vaheldumisi päevaseid ja öiseid tööülesandeid;

(f)

järgima puhkeaega häirivat töögraafikut käsitlevaid sätteid kooskõlas punktiga ARO.OPS.230;

(g)

võimaldama piisavalt pikki puhkeaegu, et meeskonnaliikmed taastuksid eelnevate tööülesannete mõjust ning oleksid järgmise lennutööaja alguseks välja puhanud;

(h)

kavandama korduvaid pikki taastumise puhkeaegu ja teatama nendest meeskonnaliikmetele piisavalt vara;

(i)

kavandama lennuülesandeid nii, et lennud lõpeksid lubatud lennutööaja jooksul, võttes arvesse lennueelseteks tööülesanneteks, vahemaandumiseta lennuks ja lennuki teenindamiseks kuluvat aega;

(j)

muutma töögraafikut ja/või meeskonna koosseisu, kui 33 % selle graafiku lennutööülesannetest kavandatud hooajal on pikemad kui maksimaalne lennutööaeg.

ORO.FTL.115. Meeskonnaliikmete kohustused

Meeskonnaliikmed peavad:

(a)

järgima IV lisa (CAT-osa) punkti CAT.GEN.MPA.100 alapunkti b ning

(b)

kasutama optimaalselt puhkamisvõimalusi ja -ruume ning kavandama ja kasutama oma puhkeaega nõuetekohaselt.

ORO.FTL.120. Väsimuse riskijuhtimine (FRM)

(a)

Kui käesoleva alajao või kohaldatava sertifitseerimistingimuse kohaselt on vaja väsimuse riskijuhtimist, peab käitaja kehtestama oma juhtimissüsteemi lahutamatu osana väsimuse riskijuhtimise (FRM) ning seda sellisena rakendama ja järgima. Väsimuse riskijuhtimine tagab määruse (EÜ) nr 216/2008 IV lisa punktides 7.f, 7.g ja 8.f esitatud oluliste nõuete täitmise. Väsimuse riskijuhtimist kirjeldatakse lennutegevuskäsiraamatus.

(b)

Kehtestatud, rakendatud ja järgitav väsimuse riskijuhtimine aitab väsimuse riskijuhtimise üldist toimivust pidevalt parandada ja peab sisaldama järgmist:

(1)

käitaja üldiste väsimuse riskijuhtimise ideede ja põhimõtete kirjeldus (väsimuse riskijuhtimise poliitika);

(2)

väsimuse riskijuhtimise protsesside dokumentatsioon, sealhulgas töötajatele nende vastutusalade teadvustamise kord ning selle dokumentatsiooni muutmise kord;

(3)

teaduslikud põhimõtted ja teadmised;

(4)

ohtude tuvastamise ja riskihindamise kord, mis võimaldab juhtida meeskonnaliikme pidevast väsimusest tekkivat tegevusriski (tekkivaid tegevusriske);

(5)

riskimaandamise kord, mis sisaldab meeskonnaliikme väsimusest käitajale tekkinud riski (riskide) tõhusa maandamise viivitamatuid meetmeid, mille alusel saab väsimusriski selliste meetmetega saavutatud maandamist pidevalt jälgida ja korrapäraselt hinnata;

(6)

väsimuse riskijuhtimise ohutuse tagamise kord;

(7)

väsimuse riskijuhtimise edendamise kord.

(c)

Väsimuse riskijuhtimine peab olema kooskõlas lennuaja spetsifikatsiooniskeemi, käitaja suuruse ning tema tegevuse laadi ja keerukusega, võttes arvesse tegevusega kaasnevaid ohte ja nendega seotud riske ning kohaldatavat lennuaja spetsifikatsiooniskeemi.

(d)

Käitaja võtab riskimaandusmeetmeid, kui väsimuse riskijuhtimise ohutuse tagamise korrast nähtub, et vajalikku ohutustaset ei säilitata.

ORO.FTL.125. Lennuaja spetsifikatsiooniskeemid

(a)

Käitajad peavad koostama nende tegevuse tüübiga sobivad ning määrusega (EÜ) nr 216/2008, käesoleva alajaoga ja muude kohaldatavate õigusaktidega, sh direktiiviga 2000/79/EÜ kooskõlasolevad lennuaja spetsifikatsiooniskeemid ning neid rakendama ja haldama.

(b)

Enne lennuaja spetsifikatsiooniskeemi, sh vajaduse korral sellega seotud väsimuse riskijuhtimise skeemi rakendamist peab pädev asutus selle heaks kiitma.

(c)

Määrusele (EÜ) nr 216/2008 ja käesolevale alajaole vastavuse tõendamiseks peab käitaja kohaldama ameti väljastatud kohaldatavaid sertifitseerimistingimusi. Kui käitaja soovib määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 22 lõike 2 kohaselt kõrvale kalduda kõnealustest sertifitseerimistingimustest, peab ta enne skeemi rakendamist esitama pädevale asutusele kõrvalekalde täieliku kirjelduse. Kirjeldus peab sisaldama kõiki asjakohaste käsiraamatute ja protseduuride muudatusi ning määruse (EÜ) nr 216/2008 ja käesoleva alajao nõuete täitmist tõendavat hinnangut.

(d)

Punkti ARO.OPS.235 alapunkti d eesmärgil kogub käitaja kahe aasta jooksul alates kõrvalekalde või erandi rakendamisest andmeid tehtud kõrvalekalde või erandi kohta ning analüüsib kõnealuseid andmeid teaduslike põhimõtete alusel, et hinnata õhusõiduki meeskonna väsimust käsitleva kõrvalekalde või erandi mõju. Selline analüüs esitatakse pädevale asutusele aruande vormis.

2.   JAGU

Ärilise lennutranspordi ettevõtjad

ORO.FTL.200. Põhibaas

Ettevõtja määrab igale meeskonnaliikmele põhibaasi.

ORO.FTL.205. Lennutööaeg (FDP)

(a)

Ettevõtja peab:

(1)

määrama iga lennutegevuse jaoks tööle ilmumise ajad, võttes arvesse punkti ORO.FTL.110 alapunkti c;

(2)

kehtestama protseduurid, mis sätestavad, kuidas kapten peab eriolukorras, mis võib põhjustada tugevat väsimust, ning pärast asjaomaste meeskonnaliikmetega konsulteerimist lühendama tegelikku lennutööaega ja/või pikendama puhkeaega, et kõrvaldada lennuohutust halvendav mis tahes mõju.

(b)

Maksimaalne igapäevane lennutööaeg

(1)

Kohanenud meeskonnaliikmete maksimaalne igapäevane lennutööaeg ilma ajapikendusteta on esitatud järgmises tabelis:

2   Tabel

Maksimaalne igapäevane lennutööaeg – kohanenud meeskonnaliikmed

Lennutööaja algus viiteajal

1–2 vahe-maandumiseta lendu

3 vahe-maandumiseta lendu

4 vahe-maandumiseta lendu

5 vahe-maandumiseta lendu

6 vahe-maandumiseta lendu

7 vahe-maandumiseta lendu

8 vahe-maandumiseta lendu

9 vahe-maandumiseta lendu

10 vahe-maandumiseta lendu

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

(2)

Maksimaalne igapäevane lennutööaeg, kui meeskonnaliikmete kohanemine ei ole teada, peab vastama järgmises tabelis esitatule.

3   Tabel

Meeskonnaliikmed, kelle kohanemine ei ole teada

Maksimaalne igapäevane lennutööaeg vahemaandumiseta lendude kaupa

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

(3)

Maksimaalne igapäevane lennutööaeg juhul, kui meeskonnaliikmete kohanemine ei ole teada ja käitaja on rakendanud väsimuse riskimaandamise, peab vastama järgmises tabelis esitatule.

4   Tabel

Meeskonnaliikmed, kelle kohanemine ei ole teada, kui rakendatakse väsimuse riskimaandamist

Järgneva tabeli väärtused kehtivad, kui käitaja kasutatavas väsimuse riskijuhtimissüsteemis jälgitakse pidevalt nõutava ohutustaseme püsimist.


Maksimaalne igapäevane lennutööaeg vahemaandumiseta lendude kaupa

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

(c)

Lennutööaeg lennumeeskonna ja salongipersonali erinevate tööle ilmumise aegade korral.

Kui salongipersonal vajab sama vahemaandumiseta lennu või vahemaandumisteta lennusarja ettevalmistuseks rohkem aega kui lennumeeskond, võib salongipersonali lennutööaega pikendada salongipersonali tööle ilmumise aja ja lennumeeskonna tööle ilmumise aja vahe võrra. Vahe ei tohi ületada üht tundi. Salongipersonali maksimaalne igapäevane lennutööaeg algab lennumeeskonna lennutööaja alguseks kohaloleku ettekandmise hetkest, kuid salongipersonali lennutööaeg algab salongipersonali tööle ilmumise ajaga.

(d)

Kohanenud meeskonnaliikmete maksimaalne igapäevane lennutööaeg koos ajapikendusega, kuid ilma lennuaegse puhkepausita.

(1)

Maksimaalset igapäevast lennutööaega võib pikendada mis tahes seitsmel järjestikusel päeval kuni ühe tunni võrra mitte rohkem kui kaks korda. Sellisel juhul:

i)

pikendatakse minimaalset lennueelset ja -järgset puhkeaega kahe tunni võrra või

ii)

pikendatakse lennujärgset puhkeaega nelja tunni võrra.

(2)

Kui tööaega pikendatakse järjestikustel lennutööaegadel, tuleb lõike 1 kohaselt nõutav mõlema pikendatud lennutööaja vaheline lennule eelnev ja järgnev puhkeaeg tagada järjestikku.

(3)

Pikendus kavandatakse ette ja see võib hõlmata maksimaalselt:

i)

viit vahemaandumiseta lendu, kui lennutööaeg ei hõlma ööpäevarütmi madalseisu aega; või

ii)

nelja vahemaandumiseta lendu, kui lennutööaeg hõlmab kaht või vähem tundi ööpäevarütmi madalseisu ajast; või

iii)

kaht vahemaandumiseta lendu, kui lennutööaeg hõlmab rohkem kui kaht tundi ööpäevarütmi madalseisu ajast.

(4)

Maksimaalse igapäevase lennutööaja pikendamist ilma lennuaegse puhkepausita ei tohi kombineerida samal tööajal lennuaegse puhkepausi või vaheajaga tööülesande tõttu tehtud tööaja pikendustega.

(5)

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemis peavad olema määratletud maksimaalse igapäevase lennutööaja pikenduste piirmäärad, mis on kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega, võttes arvesse:

i)

lennatavate vahemaandumiseta lendude arvu ning

ii)

seda, kas lennutööaeg hõlmab ööpäevarütmi madalseisu aega.

(e)

Maksimaalne igapäevane lennuaegse puhkepausi tõttu pikendatud lennutööaeg.

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemides peavad olema määratletud maksimaalse igapäevase lennuaegse puhkepausi tõttu lennutööaja pikendamise tingimused kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega, võttes arvesse:

i)

lennatavate vahemaandumiseta lendude arvu;

ii)

igale meeskonnaliikmele eraldatud minimaalset lennuaegset puhkepausi;

iii)

lennuaegse puhkepausi kasutamise võimalusi ning

iv)

põhilennumeeskonna suurendamist.

(f)

Lennutegevuses ettenägematud olukorrad – kapteni otsustusõigus.

(1)

Kapteni poolt ettenägematutes olukordades tööle ilmumise ajal või selle järel algava lennutegevuse jooksul lennutööaja, tööaja ja puhkeaegade piirangute muutmise tingimused peavad olema kooskõlas järgmisega:

i)

maksimaalne igapäevane lennutööaeg pärast punkti ORO.FTL.205 alapunktide b, e või punkti ORO.FTL.220 rakendamist ei või olla pikendatud enam kui kahe tunni võrra, välja arvatud juhul, kui lennumeeskonda ei ole suurendatud, mille korral võib maksimaalset lennutööaega pikendada mitte enam kui kolme tunni võrra;

ii)

kui ühe lennutööaja viimasel vahemaandumiseta lennul ületatakse lubatud suurendamist pärast õhkutõusmist tekkinud ettenägematu olukorra tõttu, võib lend jätkuda kuni sihtkohta või varulennuväljale jõudmiseni ning

iii)

lennutööajale järgnevat puhkeaega võib vähendada, kuid see ei tohi kunagi olla lühem kui kümme tundi.

(2)

Ettenägematus olukorras, mis võib põhjustada tugevat väsimust, peab kapten lühendama tegelikku lennutööaega ja/või pikendama puhkeaega, et kõrvaldada lennuohutust halvendav mis tahes mõju.

(3)

Enne esimese ja teise lõigu kohaste muudatuste kehtestamist peab kapten küsima kõigilt meeskonnaliikmetelt, mis on nende tähelepanuvõime tase.

(4)

Kui kapten on oma otsusega pikendanud lennutööaega või lühendanud puhkeaega, peab ta selle kohta esitama käitajale aruande.

(5)

Kui lennutööaega on pikendatud või puhkeaega vähendatud enam kui ühe tunni võrra, saadab käitaja aruande koopia koos oma märkustega pädevale asutusele mitte hiljem kui 28 päeva pärast toimunut.

(6)

Käitaja rakendab käesolevas sättes kirjeldatud otsuse tegemise protsessi nii, et see ei too kaasa karistust, ja kirjeldab seda tegevuskäsiraamatus.

(g)

Ettenägematud olukorrad lennutegevuse ajal – edasilükatud tööle ilmumise aeg

Käitaja kehtestab tegevuskäsiraamatus edasilükatud tööle ilmumise aja korral võetavad meetmed kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega.

ORO.FTL.210. Lennuaeg ja tööaeg

(a)

Meeskonnaliikmele määratud tööaeg kokku ei tohi olla pikem kui:

(1)

60 töötundi mis tahes 7 järjestikusel päeval;

(2)

110 töötundi mis tahes 14 järjestikusel päeval ning

(3)

190 töötundi mis tahes 28 järjestikusel päeval jaotatuna võimalikult ühtlaselt kogu ajavahemikule.

(b)

Lennuaeg kokku vahemaandumiseta lendudel, millel iga meeskonnaliige on töötav meeskonnaliige, ei tohi olla pikem kui:

(1)

100 lennutundi mis tahes 28 järjestikusel päeval;

(2)

900 lennutundi mis tahes kalendriaastal ning

(3)

1 000 lennutundi mis tahes 12 järjestikusel kalendrikuul.

(c)

Lennujärgne tööaeg loetakse tööajaks. Käitaja täpsustab lennutegevuskäsiraamatus lennujärgse tööaja minimaalse kestuse.

ORO.FTL.215. Töökohale lendamine

Kui käitaja näeb meeskonnaliikme jaoks ette töökohale lendamise, kehtivad järgmised nõuded.

(a)

Töökohale lendamist pärast tööle ilmumise aega, kuid enne lennutegevust, loetakse lennutööajaks, kuid mitte vahemaandumiseta lennuks.

(b)

Kogu töökohale lendamise aeg loetakse tööajaks.

ORO.FTL.220. Vaheajaga tööülesanne

Tingimused, mille alusel pikendatakse maksimaalset igapäevast lennutööaega tulenevalt maapealsest vaheajast, peavad vastama järgmisele.

(a)

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemid peavad kirjeldama järgmisi vaheajaga tööülesandeid käsitlevaid punkte kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega:

(1)

maapealse vaheaja minimaalne kestus ning

(2)

punkti ORO.FTL.205 alapunkti b kohase lennutööaja pikendamise võimalus, võttes arvesse maapealse vaheaja kestuse ja meeskonnaliikmele võimaldatud puhkeruumid ning muud asjakohased tegurid.

(b)

Maapealne vaheaeg loetakse täielikult lennutööaja hulka.

(c)

Lühendatud puhkeajale ei saa järgneda vaheajaga tööülesanne.

ORO.FTL.225. Valveaeg ja tööülesanded lennujaamas

Kui käitaja määrab meeskonnaliikmetele valveaja või mis tahes tööülesanded lennujaamas, kohaldatakse kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega järgmist.

(a)

Valveaeg ja mis tahes tööülesanne lennujaamas peavad olema kirjas töögraafikus ning valveaja algus ja lõpp peab olema määratletud ning asjaomastele meeskonnaliikmele eelnevalt teatatud, et nad saaksid kavandada piisavat puhkeaega.

(b)

Meeskonnaliige loetakse lennujaamavalves olevaks alates vastavasse valvekohta jõudmise teatamisest kuni teavitatud lennujaamavalve aja lõpuni.

(c)

Lennujaamavalvet võetakse punktide ORO.FTL.210 ja ORO.FTL.235 eesmärgil täies ulatuses arvesse tööajana.

(d)

Mis tahes ülesanded lennujaamas kuuluvad täielikult tööaja hulka ning lennutööaega arvestatakse alates lennujaama tööle ilmumise ajast täies ulatuses.

(e)

Käitaja peab tagama lennujaamavalves olevale meeskonnaliikmele majutuskoha.

(f)

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemid peavad kirjeldama järgmisi punkte:

(1)

mis tahes valveaja maksimaalne kestus;

(2)

valveaja mõju maksimaalsele lennutööajale, mida võidakse määrata, võttes arvesse meeskonnaliikmele pakutavaid puhkeruume ja muid asjakohaseid tegureid, näiteks:

meeskonnaliikme viivitamatu valmisoleku vajadus;

uneaega häiriv valveaeg ning

piisav etteteatamine, et tagada magamisvõimalus tööle kutsumise ja määratud lennutööaja vahel;

(3)

valveajale järgnev minimaalne puhkeaeg, millele ei järgne lennutööaja määramine, ja

(4)

muu valveaja kui lennujaamavalveaja arvestamine tööaja koguarvestuses.

ORO.FTL230. Reservaeg

Kui käitaja määrab meeskonnaliikmed reservi, kohaldatakse kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega järgmisi tingimusi.

(a)

Reservaeg on töögraafikus.

(b)

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemid kirjeldavad järgmisi punkte:

(1)

iga reserviaja maksimaalne kestus;

(2)

järjestikuste reservipäevade arv, mida võib määrata ühele meeskonnaliikmele.

ORO.FTL.235. Puhkeaeg

(a)

Minimaalne puhkeaeg põhibaasis

1)

Põhibaasis algavale tööajale eelnev minimaalne puhkeaeg peab olema vähemalt sama pikk kui sellele eelnev tööaeg või 12 tundi, olenevalt sellest, kumb on pikem.

2)

Erandina punktist 1 kohaldatakse punkti b kohast minimaalset puhkeaega, kui käitaja tagab meeskonnaliikmele sobiva majutuse põhibaasis.

(b)

Minimaalne puhkeaeg põhibaasist eemal

Mujal kui põhibaasis algavale tööajale eelnev minimaalne puhkeaeg peab olema vähemalt sama pikk kui sellele eelnev tööaeg või kümme tundi, olenevalt sellest, kumb on pikem. See ajavahemik peab sisaldama peale reisimise ja füsioloogiliste vajaduste aja ka kaheksatunnist magamisvõimalust.

(c)

Lühendatud puhkeaeg

Erandina punktidest a ja b võivad lennuaja spetsifikatsiooniskeemid sisaldada lühendatud minimaalset puhkeaega, võttes kooskõlas vastavale lennuliigile kehtivate sertifitseerimistingimustega arvesse järgmisi elemente:

(1)

minimaalne lühendatud puhkeaeg;

(2)

järgneva puhkeaja pikendamine ning

(3)

lühendatud puhkeajale järgneva lennutööaja lühendamine.

(d)

Taastumiseks ette nähtud korduvad pikendatud puhkeajad

Lennuaja spetsifikatsiooniskeemid peavad sisaldama kumuleeruva väsimuse kompenseerimiseks vajalikke taastumiseks ette nähtud korduvaid pikendatud puhkeaegu. Minimaalne taastumiseks ette nähtud korduv pikendatud puhkeaeg peab kestma 36 tundi ja sisaldama kaht kohalikku ööd nii, et ühe taastumiseks ette nähtud korduva pikendatud puhkeaja lõpu ja järgmise alguse vahel ei oleks rohkem kui 168 tundi. Kaks korda kuus pikendatakse taastumiseks ette nähtud korduvat pikendatud puhkeaega kahe kohaliku päeva võrra.

(e)

Lennuaja spetsifikatsiooniskeem peab sisaldama täiendavaid puhkeaegu kooskõlas kohaldatavate sertifitseerimistingimustega, et vähendada:

(1)

ajavööndite erinevuse ja pikendatud lennutööaja mõju;

(2)

puhkeaega häirivast töögraafikust tingitud kumuleeruvat väsimust ning

(3)

põhibaasi muutust.

ORO.FTL.240. Toitumine

(a)

Lennutööaja jooksul peab olema võimalik einestada ja juua, et vältida meeskonnaliikme töövõime vähenemist, eriti kui lennutööaeg on pikem kui 6 tundi.

(b)

Käitaja peab täpsustama oma tegevuskäsiraamatus, kuidas on lennutööajal tagatud meeskonnaliikme toitumine.

ORO.FTL.245. Põhibaasi, lennu-, töö- ja puhkeaega käsitlevad dokumendid

(a)

Käitaja peab säilitama 24 kuu jooksul järgmist:

(1)

iga meeskonnaliikme kohta muu hulgas järgmisi andmeid:

i)

lennuajad;

ii)

iga tööaja ja lennutööaja algusaeg, kestus ja lõpuaeg;

iii)

puhkeajad ja vabad päevad ning

iv)

määratud põhibaas.

(2)

Pikendatud lennutööaegade ja lühendatud puhkeaegade aruanded.

(b)

Nõudmisel peab käitaja esitama lennu-, töö- ja puhkeaja üksikdokumentide koopiad järgmistele isikutele:

(1)

asjaomasele meeskonnaliikmele ning

(2)

teisele käitajale meeskonnaliikme kohta, kes on või kes hakkab tema meeskonnaliikmeks.

(c)

Mitmele käitajale teenuseid pakkuvat meeskonnaliiget käsitlevaid dokumente, millele viidatakse punkti CAT.GEN.MPA.100 alapunkti b lõikes 5, säilitatakse 24 kuud.

ORO.FTL.250. Väsimuse leevendamise koolitus

(a)

Käitaja korraldab meeskonnaliikmetele, meeskonna töögraafikute koostajatele ja asjaomastele juhtivtöötajatele esmase ja korduva väsimuse leevendamise koolituse.

(b)

Koolitus peab järgima käitaja kehtestatud ja tegevuskäsiraamatus kirjeldatud koolituskava. Koolitus peab käsitlema väsimuse võimalikke põhjusi ja tagajärgi ning väsimuse vastumeetmeid.”


(1)  EÜT L 302, 1.12.2000, lk 57.


31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 84/2014,

30. jaanuar 2014,

milles käsitletakse valmististe Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ja Pediococcus pentosaceus DSM 23689 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 7 koostoimes artikli 10 lõigetega 1–4 on ette nähtud erisätted määruse jõustumise kuupäeval liidus silokonservantidena kasutatavate ainete hindamise kohta.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b kanti valmistised Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ja Pediococcus pentosaceus DSM 23689 söödalisandite registrisse kui olemasolevad tooted, mis kuuluvad funktsionaalrühma „silokonservandid” kõikide loomaliikide puhul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 kohaselt ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 esitati taotlused nende valmististe lubamiseks kõikidele loomaliikidele ette nähtud söödalisanditena ja taotleti, et kõnealused söödalisandid klassifitseeritaks söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 18. juuni 2013. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei kujuta kõnealuste tüvede kasutamine silo tootmisel ilmselt ohtu loomaliikidele, töödeldud siloga söödetud loomadest valmistatud toodete tarbijatele ega keskkonnale. Toiduohutusamet leidis ka, et kõik kolm valmistist võivad silo tootmisele hästi mõjuda, sest nad vähendavad pH-taset ja suurendavad piimhappe kontsentratsiooni ning selle tulemusena paraneb kuivaine säilimine kergesti ja keskmiselt sileeritava loomasööda puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödalisandite analüüsimeetodite kohta söödas.

(5)

Kõnealuste valmististe hindamisel tõdeti, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste valmististe kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud valmistisi, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Lisas nimetatud valmistisi ja neid sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 20. augustit 2014 kooskõlas enne 20. veebruari 2014 kohaldatud eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv tooraine kg kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Söödalisandi koostis

Valmistis Pediococcus pentosaceus DSM 14021, mis sisaldab vähemalt 1 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Pediococcus pentosaceus DSM 14021 elujõulised rakud.

 

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2).

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

20. veebruar 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Söödalisandi koostis

Valmistis Pediococcus pentosaceus DSM 23688, mis sisaldab vähemalt 1 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Pediococcus pentosaceus DSM 23688 elujõulised rakud.

 

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

 

 

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2).

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Söödalisandi koostis

Valmistis Pediococcus pentosaceus DSM 23689, mis sisaldab vähemalt 1 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Pediococcus pentosaceus DSM 23689 elujõulised rakud.

 

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2).

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

20. veebruar 2024


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines. Keskmiselt sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines. Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008 (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).


31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 85/2014,

30. jaanuar 2014,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine vaseühendid heakskiitmise kehtivusaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on sätestatud toimeained, mida käsitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heakskiidetuna.

(2)

Vaseühendite heakskiitmise kehtivusaeg lõpeb 30. novembril 2016. Kõnealuse toimeaine heakskiitmise uuendamiseks on esitatud taotlus. Kuna selle toimeaine suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (3) nõudeid, on taotluse esitajatele vaja anda piisavalt aega heakskiitmise uuendamismenetluse lõpuleviimiseks kõnealuse määruse kohaselt. Järelikult lõpeb selle toimeaine heakskiitmise kehtivusaeg tõenäoliselt enne pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Seetõttu on vaja pikendada selle toimeaine heakskiitmise kehtivusaega.

(3)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(4)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki olukorras, mille puhul rakendusmäärusega (EL) nr 844/2012 ettenähtud täiendavat toimikut ei ole esitatud hiljemalt 30 kuud enne käesoleva määruse lisas sätestatud asjakohast kehtivusaja lõppu, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või kõige varasemale sellele järgnevale kuupäevale.

(5)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki olukorras, mille puhul komisjon võtab vastu määruse, milles sätestatakse, et käesoleva määruse lisas viidatud toimeaine heakskiitmise kehtivusaega ei pikendata, kuna heakskiitmise tingimused ei ole täidetud, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või kuupäevale, mil jõustub määrus, milles sätestatakse, et toimeaine heakskiitmise kehtivusaega ei pikendata, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa kuuendas veerus (heakskiitmise aegumine) real 277 (vaseühendid) asendatakse kuupäev 30. november 2016 kuupäevaga 31. jaanuar 2018.


31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 86/2014,

30. jaanuar 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/38


NÕUKOGU OTSUS 2014/49/ÜVJP,

30. jaanuar 2014,

millega muudetakse nõukogu otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP (1).

(2)

Otsuses 2011/72/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2014. Kõnealuse otsuse läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. jaanuarini 2015.

(3)

Otsuse 2011/72/ÜVJP lisas esitatud kanded 45 isiku kohta tuleks asendada ja nende isikute loetellu kandmise kohta tuleks esitada uued põhjendused.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2011/72/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/72/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2015. Seda vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Vajaduse korral võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

2)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, 2.2.2011, lk 62).


LISA

„LISA

Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneesia endine president, sündinud 3. septembril 1936 Hamman-Sousse’is, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA, kasutab isikutunnistust nr 00354671.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt, ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju, ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. oktoobril 1956 Tunises, Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 00683530.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. märtsil 1944 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEIGA, ettevõtte juht, elukoht 11 rue de France, Radès Ben Arous, kasutab isikutunnistust nr 05000799.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 7. jaanuaril 1980 Șabhās Liibüas, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, abielus Inès LEJRIGA, elukoht Résidence de l’Etoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04524472.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (panga Banque Nationale Agricole endise tegevdirektori) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneeslane, sündinud 2. detsembril 1981 Tunises, Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 04682068.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega Tuneesia avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) poolt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. jaanuaril 1987 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA, kasutab isikutunnistust nr 00299177.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 17. juulil 1992 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, elukoht presidendipalees, kasutab isikutunnistust nr 09006300.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 5. novembril 1962 Tunises, Saida DHERIFI poeg, ettevõtte juht, elukoht 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00777029.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. juunil 1948 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA, põllumajandusettevõtte juhi esindaja, elukoht 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00104253.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 19. veebruaril 1953 Radèsis, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA, ettevõtte juht, elukoht 21 rue d’Aristote, Carthage Salammbô, kasutab isikutunnistust nr 00403106.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. augustil 1974 Tunises, Najia JERIDI poeg, ettevõtja, elukoht 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence, kasutab isikutunnistust nr 05417770.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. aprillil 1950 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA, ettevõtte juht, elukoht 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00178522.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 25. septembril 1955 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05150331.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 27. detsembril 1958, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed Montassar MEHERZIGA, müügidirektor, elukoht 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00166569.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneeslane, sündinud 5. mail 1959 Marsas, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00046988.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 1. veebruaril 1960, Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA, elukoht 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00235016.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneeslane, sündinud 5. märtsil 1957, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA, kinnisvaraarendaja, elukoht 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00547946.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 3. juulil 1973 Tunises, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, kinnisvaraarendaja, elukoht korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05411511.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneeslane, sündinud 25. juunil 1975 Tunises, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI õde) tütar, ettevõtte juht, abielus Mourad MEHDOUIGA, elukoht 41 rue Garibaldi, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05417907.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneeslane, sündinud 3. mail 1962 Tunises, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 41 rue Garibaldi, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05189459.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1976, Najia JERIDI poeg, ettevõtte peadirektor, elukoht lotissement Erriadh.2, Gammarth, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05412560.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. detsembril 1971, Yamina SOUIEI tütar, ettevõtte juht, elukoht 2 rue El Farrouj, La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 05418095.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 20. detsembril 1965, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA, „Tunisairi” bürooametnik, elukoht 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00300638.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneeslane, sündinud 29. jaanuaril 1988, Kaouther Feriel HAMZA poeg, ettevõtte „Stafiem - Peugeot” tegevdirektor, elukoht 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1959, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00400688.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses avaliku võimu kandja (endise presidendi Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 5. juulil 1965 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA, elukoht 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00589759.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. augustil 1971 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marouene MABROUKIGA, välisministeeriumi nõunik, kasutab isikutunnistust nr 05409131.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneeslane, sündinud 11. märtsil 1972 Tunises, Jaouida El BEJI poeg, abielus Sirine BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 8 rue du Commandant Béjaoui, Carthage, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04766495.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1963 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA, arst, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, kasutab isikutunnistust nr 00589758.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneeslane, sündinud 13. augustil 1960 Tunises, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, kasutab isikutunnistust nr 00642271.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 22. novembril 1949 Hammam-Sousse’is, Selma HASSENI poeg, fotoajakirjanik Saksamaal, elukoht 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02951793.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 13. märtsil 1947 Hammam-Sousse’is, abielus Zohra BEN AMMARIGA, ettevõtte juht, elukoht El Moez, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02800443.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. mail 1952 Hammam-Sousse’is, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA, Tunisairi esindaja, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02914657.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1956 Sousse’is, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue de l’Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02804872.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. oktoobril 1938, Selma HASSENI poeg, pensionär, Selma MANSOURI lesk, elukoht 255 cité El Bassatine, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 02810614.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. oktoobril 1969 Tunises, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue Hédi Nouira, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04180053.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 29. aprillil 1974 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, ettevõtte juht, elukoht 83 Cap Marina, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04186963.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 12. oktoobril 1972 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, eksportija ja importija kaubanduse alal, avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir, kasutab isikutunnistust nr 04192479.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1980 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA, ettevõtte sekretär, elukoht rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse, kasutab isikutunnistust nr 06810509.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 8. oktoobril 1978 Hammam-Sousse’is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte direktor, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590835.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 9. augustil 1977 Hammam-Sousse’is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte juht, elukoht 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590836.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 30. augustil 1982 Al-Munasțīris, Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA, elukoht rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse, kasutab isikutunnistust nr 08434380.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1970 Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, osakonnajuhataja Tunisairis, elukoht Résidence les Jardins, krt 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana, isikutunnistust nr 05514395.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud, 22. oktoobril 1967 Hammam-Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, projektijuht transpordiministeeriumis, elukoht 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05504161.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 3. jaanuaril 1973 Sousse’is, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA, ettevõtte juht, elukoht 13 lotissement Ennakhil, Kantaoui, Hammam- Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05539378.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 27. oktoobril 1966 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05515496 (topeltkodakondsus).

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku võimu kandja (endise presidendi Zine El Abidine Ben Ali) ametiseisundi kuritarvitamisele, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneesia ja Prantsusmaa kodakondsus; sündinud 6. aprillil 1971 (või 16. aprillil vastavalt tema Tuneesia isikutunnistusele) Le Petit Quevillys (76); Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932 ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg; abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA); tegevdirektor; elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, vastavalt tema Tuneesia isikutunnistusele nr 00297112; elukoht 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), vastavalt tema Prantsusmaa isikutunnistusele nr 111277501841.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. augustil 1974 Tunises, Leila DEROUICHE’I poeg, kommertsdirektor, elukoht 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04622472.

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning kaasa aitamisega avaliku võimu kandja õigusvastasele mõjutamisele, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.”