ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.008.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
11. jaanuar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/7/EL

 

*

Nõukogu otsus, 5. detsember 2013, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

3

 

*

Euroopa Liidu teade San Marino Vabariigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

7

 

*

Euroopa Liidu teade Liechtensteini Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

8

 

*

Euroopa Liidu teade Monaco Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

9

 

*

Euroopa Liidu teade Andorra Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

10

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 16/2014, 9. jaanuar 2014, millega muudetakse 209. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 17/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse standardvorm käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi alusel võetud erimeetmest teavitamiseks

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 18/2014, 10. jaanuar 2014, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Žemaitiškas kastinys (GTT)]

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 19/2014, 10. jaanuar 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa seoses toimeainega kloroform ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 20/2014, 10. jaanuar 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine butafosfaani osas ( 1 )

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 21/2014, 10. jaanuar 2014, millega 210. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 22/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 23/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse ajavahemikul 6. kuni 7. jaanuarini 2014 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2014. aasta jaanuari impordilitsentside väljaandmine

26

 

 

OTSUSED

 

 

2014/8/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 10. oktoober 2013, millega muudetakse otsust 2010/372/EL kontrollitavate ainete kasutamise kohta tootmise abiainetena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 8 lõikega 4 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 6517 all)

27

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1369/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006) parandused ( ELT L 346, 20.12.2013 )

30

 

*

Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1368/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010) parandused ( ELT L 346, 20.12.2013 )

31

 

*

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta otsuse 2013/114/EL (millega kehtestatakse liikmesriikidele suunised eri tööpõhimõttega soojuspumpadest taastuvenergiast saadava energia arvutamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ artiklile 5) parandused ( ELT L 62, 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/1


NÕUKOGU OTSUS,

5. detsember 2013,

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2014/7/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 212 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

18. juunil 2007 andis nõukogu komisjonile volitused läbirääkimiste pidamiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (1) protokolli üle, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta („protokoll”).

(2)

Läbirääkimised on lõpule viidud.

(3)

Protokolli eesmärk on kehtestada finants- ja tehnilised eeskirjad, mis võimaldavad Gruusial osaleda teatavates liidu programmides. Protokolliga kehtestatav horisontaalne raamistik kujutab endast majanduslikku, rahanduslikku ja tehnilist koostöömeedet, mis annab juurdepääsu abile ja eelkõige finantsabile, mida liit oma programmide alusel annab. Seda raamistikku kohaldatakse ainult nende liidu programmide suhtes, mille puhul asjakohased asutamisaktid näevad ette Gruusia osalemise võimalikkuse. Protokolli allakirjutamine ja ajutine kohaldamine ei tähenda seega volituste kasutamist programmidega hõlmatud valdkondlike poliitikate alusel, mida kasutatakse programmide kehtestamisel.

(4)

Protokollile tuleks liidu nimel alla kirjutada ning seda tuleks ajutiselt kohaldada kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse luba kirjutada liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokollile, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta („protokoll”), eeldusel et nimetatud protokoll sõlmitakse.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud protokollile liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast (2) kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 5. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  EÜT L 205, 4.8.1999, lk 3.

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli allakirjutamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/3


Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu

PROTOKOLL,

milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

EUROOPA LIIT, edaspidi „liit”,

ühelt poolt

ning

GRUUSIA, edaspidi „Gruusia”,

teiselt poolt,

edaspidi koos „lepinguosalised”,

ning arvestades järgmist:

(1)

Gruusia on sõlminud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikidega partnerlus- ja koostöölepingu („leping”) (1), mis jõustus 1. juulil 1999.

(2)

17.–18. juunil 2004 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu avaldas tunnustust Euroopa Komisjoni ettepanekutele Euroopa naabruspoliitika kohta ning kiitis heaks nõukogu 14. juuni 2004. aasta järeldused.

(3)

Nõukogu on mitmel muul juhul võtnud vastu järeldusi, mis seda poliitikat toetavad.

(4)

5. märtsil 2007 avaldas nõukogu toetust Euroopa Komisjoni 4. detsembri 2006. aasta teatises käsitletud üldisele lähenemisviisile, mille eesmärk on võimaldada Euroopa naabruspoliitika partnerriikidel vastavalt nende saavutustele osaleda ühenduse ametite tegevuses ja ühenduse programmides, kui õiguslik alus seda lubab.

(5)

Gruusia on avaldanud soovi osaleda mitmes liidu programmis.

(6)

Eritingimused, mis on seotud Gruusia osalemisega igas konkreetses programmis, eelkõige Gruusia makstav rahaline osalus ning aruandlus- ja hindamiskord, tuleks kindlaks määrata Euroopa Komisjoni ja Gruusia pädevate ametiasutuste vahelise lepinguga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Gruusia võib osaleda kõigis praegustes ja tulevastes liidu programmides, mis on Gruusiale osalemiseks avatud asjaomaste sätete alusel, millega need programmid on vastu võetud.

Artikkel 2

Gruusia maksab rahalise osamaksu Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt konkreetsele liidu programmidele, milles ta osaleb.

Artikkel 3

Gruusia esindajad võivad osaleda vaatlejatena ja Gruusiaga seotud küsimustes sellistes korralduskomiteedes, kes teostavad järelevalvet programmide üle, millesse Gruusia maksab rahalise osamaksu.

Artikkel 4

Gruusia osalejate esitatud projektide ja algatuste suhtes kohaldatakse võimaluse korral samasuguseid asjakohaste liidu programmidega seotud tingimusi, eeskirju ja menetlusi, mida kohaldatakse liikmesriikide suhtes.

Artikkel 5

1.   Eritingimused, mis on seotud Gruusia osalemisega igas konkreetses programmis, eelkõige Gruusia makstav rahaline osamaks ning aruandlus- ja hindamiskord, määratakse kindlaks Euroopa Komisjoni ja Gruusia pädevate ametiasutuste vahelise lepinguga asjaomaste liiduprogrammidega kehtestatud kriteeriumide alusel.

2.   Arvestades, et Gruusia taotleb liidult konkreetses liidu programmis osalemiseks välisabi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 (2) artiklile 3 või vastavalt mõnele muule sarnasele määrusele, mis võidakse tulevikus vastu võtta ning millega nähakse ette liidu välisabi andmine Gruusiale, määratakse tingimused, mis reguleerivad liidu välisabi kasutamist Gruusia poolt, kindlaks rahastamislepinguga, kooskõlas eelkõige määruse (EÜ) nr 1638/2006 artikliga 20.

Artikkel 6

1.   Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 (3), nähakse artikli 5 kohaselt sõlmitud lepinguga ette finantskontrollid, auditid ja muud kontrollid, sealhulgas haldusjuurdlused, mida viivad läbi Euroopa Komisjon, Euroopa Pettustevastane Amet ja Euroopa Kontrollikoda või mis toimuvad nende järelevalve all.

2.   Võetakse vastu üksikasjalikud sätted finantskontrolli ja auditi, haldusmeetmete, karistuste ja sissenõudmise kohta, mis võimaldavad anda Euroopa Komisjonile, Euroopa Pettustevastasele Ametile ja kontrollikojale pädevuse, mis on samaväärne nende pädevusega liidus asuvate toetusesaajate ja töövõtjate suhtes.

Artikkel 7

1.   Käesolevat protokolli kohaldatakse ajavahemiku jooksul, mil leping on jõus.

2.   Lepinguosalised kirjutavad protokollile alla ja kinnitavad selle oma menetluste kohaselt.

3.   Kumbki lepinguosaline võib protokolli denonsseerida, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Protokoll kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast. Protokolli lõpetamine pärast selle denonsseerimist ühe lepinguosalise poolt ei mõjuta artikli 5 ja 6 kohaselt läbiviidavaid kontrolle ja auditeid.

Artikkel 8

Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva ja seejärel iga kolme aasta tagant võivad mõlemad lepinguosalised käesoleva protokolli rakendamise läbi vaadata, võttes aluseks Gruusia tegeliku osavõtu liidu programmidest.

Artikkel 9

Käesolevat protokolli kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut, ja selles sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Gruusia territooriumi suhtes.

Artikkel 10

1.   Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu protokolli jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

2.   Lepinguosalised lepivad kokku, et käesolevat protokolli kohaldatakse enne selle jõustumist ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast, eeldusel et protokoll hiljem sõlmitakse.

Artikkel 11

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 12

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja gruusia keeles, kusjuures kõik keeleversioonid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Gruusia vaheline partnerlus- ja koostööleping (EÜT L 205, 4.8.1999, lk 3).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (ELT L 310, 9.11.2006, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/7


Euroopa Liidu teade San Marino Vabariigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

Lugupeetud härra

Juhin Teie tähelepanu Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelisele lepingule, millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 on Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas vaja teha tehniline muudatus lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud viisil.

Lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et I lisas esitatud pädevate asutuste loetelu võib muuta, edastades teisele lepingupoolele lihtsalt teate, kusjuures San Marino edastab kõnealuse lisa punktis a osutatud asutust käsitleva teate ja ühendus kõiki teisi asutusi käsitleva teate.

Teatan Teile liidu nimel, et Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia pädevad asutused on

Bulgaarias: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите või volitatud esindaja,

Rumeenias: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală või volitatud esindaja,

Horvaatias: Ministar financija või volitatud esindaja.

Kõnealused asutused tuleb lisada vastavalt lepingu I lisa punktidesse aa, ab ja ac punktis z märgitud pädevate asutuste järele.

Suurima lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/8


Euroopa Liidu teade Liechtensteini Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

Lugupeetud härra

Juhin Teie tähelepanu Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele lepingule, millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 on Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas vaja teha tehniline muudatus lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud viisil.

Lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et I lisas esitatud pädevate asutuste loetelu võib muuta, edastades teisele lepingupoolele lihtsalt teate, kusjuures Liechtenstein edastab kõnealuse lisa punktis a osutatud asutust käsitleva teate ja ühendus kõiki teisi asutusi käsitleva teate.

Teatan Teile liidu nimel, et Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia pädevad asutused on

Bulgaarias: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите või volitatud esindaja,

Rumeenias: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală või volitatud esindaja,

Horvaatias: Ministar financija või volitatud esindaja.

Kõnealused asutused tuleb lisada vastavalt lepingu I lisa punktidesse aa, ab ja ac punktis z märgitud pädevate asutuste järele.

Suurima lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/9


Euroopa Liidu teade Monaco Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

Lugupeetud härra

Juhin Teie tähelepanu Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelisele lepingule, millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 on Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas vaja teha tehniline muudatus lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud viisil.

Lepingu artikli 20 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et I lisas esitatud pädevate asutuste loetelu võib muuta, edastades teisele lepingupoolele lihtsalt teate, kusjuures Monaco Vürstiriik edastab kõnealuse lisa punktis a osutatud asutust käsitleva teate ja Euroopa Ühendus kõiki teisi asutusi käsitleva teate.

Teatan Teile liidu nimel, et Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia pädevad asutused on

Bulgaarias: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите või volitatud esindaja,

Rumeenias: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală või volitatud esindaja,

Horvaatias: Ministar financija või volitatud esindaja.

Kõnealused asutused tuleb lisada vastavalt lepingu I lisa punktidesse aa, ab ja ac punktis z märgitud pädevate asutuste järele.

Suurima lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/10


Euroopa Liidu teade Andorra Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

Lugupeetud härra

Juhin Teie tähelepanu Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelisele lepingule, millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 on Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas vaja teha tehniline muudatus lepingu artikli 18 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud viisil.

Lepingu artikli 18 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et I lisas esitatud pädevate asutuste loetelu võib muuta, edastades teisele lepingupoolele lihtsalt teate, kusjuures Andorra Vürstiriik edastab kõnealuse lisa punktis a osutatud asutust käsitleva teate ja Euroopa Ühendus kõiki teisi asutusi käsitleva teate.

Teatan Teile liidu nimel, et Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia pädevad asutused on

Bulgaarias: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите või volitatud esindaja,

Rumeenias: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală või volitatud esindaja,

Horvaatias: Ministar financija või volitatud esindaja.

Kõnealused asutused tuleb lisada vastavalt lepingu I lisa punktidesse aa, ab ja ac punktis z märgitud pädevate asutuste järele.

Suurima lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


MÄÄRUSED

11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 16/2014,

9. jaanuar 2014,

millega muudetakse 209. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

19. detsembril 2013 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada ühe isiku nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” all jäetakse välja järgmine kanne:

„Abdelhadi Ben Debka (teiste nimedega a) L’Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: saadeti Itaaliast välja Alžeeriasse 13.9.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.”


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 17/2014,

10. jaanuar 2014,

millega kehtestatakse standardvorm käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi alusel võetud erimeetmest teavitamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 199b lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2006/112/EÜ, mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2013/42/EL, (2) on võetud kasutusele käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism.

(2)

Kiirreageerimismehhanism võimaldab liikmesriigil teavitada vastuvõetud erimeetmest, millega tehakse erand direktiiviga 2006/112/EÜ ettenähtud üldreeglist seoses käibemaksu tasumise eest vastutava isikuga. Kõnealune meede seisneb käibemaksu puhul pöördmaksustamises, et võidelda ootamatu ja suuremahulise pettusega, mis võib tekitada suurt ja korvamatut rahalist kahju.

(3)

Selleks et hõlbustada kiirreageerimismehhanismi kohasest erimeetmest teavitamist, tuleks vastu võtta teatise standardvorm, milles kirjeldatakse ja struktureeritakse meetmest teatanud liikmesriigilt nõutavat teavet.

(4)

Selleks et kiirendada ja lihtsustada teatamise korda, tuleks sellised vormid esitada elektrooniliselt komisjonile.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas halduskoostöö alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Komisjoni teavitamiseks kiirreageerimismehhanismis sätestatud erimeetme võtmisest vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 199b kasutavad liikmesriigid käesoleva määruse lisas sätestatud standardvormi.

2.   Lõikes 1 osutatud teade saadetakse elektrooniliselt selleks ettenähtud e-posti aadressile, mille komisjon teatab halduskoostöö alalisele komiteele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu direktiiv 2013/42/EL, 22. juuli 2013, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga (ELT L 201, 26.7.2013, lk 1).


LISA

Image

Image


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 18/2014,

10. jaanuar 2014,

millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Žemaitiškas kastinys (GTT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile b avaldati Euroopa Liidu Teatajas Leedu taotlus registreerida nimetus „Žemaitiškas kastinys” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Žemaitiškas kastinys” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 237, 15.8.2013, lk 40.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.4.   Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

LEEDU

Žemaitiškas kastinys (GTT)


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 19/2014,

10. jaanuar 2014,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa seoses toimeainega kloroform

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleb kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 (2) lisas.

(3)

Kloroform on praegu kantud keelatud ainena määruse (EL) nr 37/2010 tabelisse 2.

(4)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus kehtestada kloroformi jääkide piirnormid kõikide mäletsejaliste ja sigade puhul.

(5)

Veterinaarravimite komitee leidis, et kõikide mäletsejaliste ja sigade puhul ei ole vaja kehtestada kloroformi jääkide piirnormi.

(6)

Inimeste tervise kaitseks tuleb tagada, et tarbijate organismi sattuvate jääkide kogus jääb allapoole aktsepteeritavast päevadoosist, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 470/2009 artiklis 6. Seepärast on vaja piirata kloroformi kasutamist ainult abiainena vaktsiinides ja sätestada kõnealuse aine manustamiseks lubatava koguse piirnorm.

(7)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 470/2009 artikliga 5 kaalub Euroopa Ravimiamet võimalust kasutada teatavas toiduaines leiduva farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe või mitme liigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi muude liikide puhul. Veterinaarravimite komitee soovitas laiendada põhimõtet, et puudub vajadus kehtestada kloroformi jääkide piirnorm kõikide mäletsejaliste ja sigade puhul, ka kõikide imetajatest toiduloomade liikidele.

(8)

Määrus (EL) nr 37/2010 lisa tabelit 1 tuleks muuta, et lisada kloroformi käsitlev kanne kõikide imetajatest toiduloomade liikide jaoks ja kehtestada põhimõte, et puudub vajadus kehtestada jääkide piirnorm, ning kloroformi käsitlev kanne tuleks kõnealuse lisa tabelist 2 välja jätta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, 22. detsember 2009, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 lisatakse järgmine kloroformi käsitlev kanne:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnorm

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Kloroform

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toidulooma liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutada üksnes abiainena vaktsiinides; lubatud kontsentratsioon vaktsiinis kuni 1 % (w/v); lubatud summaarne kogus kuni 20 mg looma kohta.

KANNE PUUDUB”

2)

Tabelist 2 jäetakse kloroformi käsitlev kanne välja.


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 20/2014,

10. jaanuar 2014,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine butafosfaani osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid on kehtestatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 (2) lisas.

(3)

Butafosfaan on lisatud määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lubatud toimeainena veiste puhul ning selle aine jaoks ei ole jääkide piirnorme vaja kehtestada.

(4)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus laiendada olemasolevat butafosfaani kannet ka sigadele.

(5)

Veterinaarravimite komitee leidis, et sigade puhul ei ole vaja kehtestada butafosfaani jääkide piirnormi.

(6)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 470/2009 artikliga 5 kaalub Euroopa Ravimiamet võimalust kasutada teatavas toiduaines leiduva farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe või mitme liigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi muude liikide puhul.

(7)

Veterinaarravimite komitee soovitas veiste ja sigade puhul tehtud butafosfaani hindamise tulemusi laiendada kõigile imetajatest toiduloomade liikidele.

(8)

Kannet butafosfaani kohta määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 tuleks seega muuta, et lisada butafosfaani käsitlev kanne kõikide imetajatest toiduloomade liikide jaoks ja kehtestada põhimõte, et jääkide piirnormi ei ole vaja kehtestada.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse kanne toimeaine butafosfaani kohta järgmisega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Butafosfaan

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

Seedetrakt ja ainevahetus/mineraalsed lisandid”


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 21/2014,

10. jaanuar 2014,

millega 210. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

2. jaanuaril 2014 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada kaks isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. 6. jaanuaril 2014 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee lisaks kõrvaldada kaks üksust kõnealusest loetelust.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all jäetakse välja järgmised kanded:

(a)

„International Islamic Relief Organisation, Filipiinide filiaalid (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organisation, c) Islamic Relief Organisation, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organisation, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organisation, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al- Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiinid; b) Zamboanga City, Filipiinid; c) Tawi Tawi, Filipiinid; d) Marawi City, Filipiinid; e) Basilan, Filipiinid; f) Cotabato City, Filipiinid. Muu teave: a) seotud rühmitustega Abu Sayyaf Group ja Jemaah Islamiyah; b) kõik filiaalid suleti 2006. aastal, aga IIRO Manila filiaal Filipiinidel alustas 2009. aasta alguses uuesti tegevust. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.8.2006.”

(b)

„International Islamic Relief Organization, Indoneesia filiaal (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al- Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Ida-Jakarta, 13410, Indoneesia; b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indoneesia; c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indoneesia. Muu teave: seotud rühmitusega Jemaah Islamiyah ja organisatsiooni International Islamic Relief Organization filiaalidega Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2006.”

(2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmised kanded:

(a)

„Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (teise nimega Abu Salim) Aadress: Via Val Bavona 1, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L289032 (Tuneesia pass, välja antud 22.8.2001, kaotab kehtivuse 21.8.2006). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(b)

„Atilla Selek (teise nimega Muaz). Sünniaeg: 28.2.1985. Sünnikoht: Ulm, Saksamaa. Riiklik isikukood: L1562682 (Saksamaal Freiburgi linna välismaalaste ameti poolt välja antud isikutunnistus). Aadress: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Saksamaa. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.6.2009.”


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 22/2014,

10. jaanuar 2014,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 23/2014,

10. jaanuar 2014,

millega kehtestatakse ajavahemikul 6. kuni 7. jaanuarini 2014 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2014. aasta jaanuari impordilitsentside väljaandmine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 188,

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (3) protokolli nr 1 (4) artikli 3 lõigetega 1 ja 2 avatakse CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla kuuluva täielikult Tuneesias toodetud ja sealt otse Euroopa Liitu transporditud töötlemata oliiviõli impordiks tollimaksu nullmääraga tariifikvoot igaks aastaks sätestatava piirkoguse ulatuses.

(2)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1918/2006 (millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine) (5) artikli 2 lõikega 2 on ette nähtud impordilitsentside väljaandmise kuumäärad.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõikele 1 on pädevatele ametiasutustele esitatud impordilitsentsitaotlused nende üldkoguste kohta, mis ei ületa kõnealuse määruse artikli 2 lõikega 2 kehtestatud jaanuari määra.

(4)

Asjaolusid arvestades peab komisjon määrama jaotuskoefitsiendi, mis võimaldaks litsentse väljastada võrdeliselt saadaolevate kogustega.

(5)

Kui jaanuari ülemmäär on saavutatud, ei tohi kõnealuse kuumäära piires enam ühtki impordilitsentsi välja anda.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt ajavahemikul 6. kuni 7. jaanuarini 2014 esitatud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse 25,008646-protsendilise jaotuskoefitsiendi alusel.

Impordilitsentside väljaandmine alates 8. jaanuarist 2014 taotletud kogustele peatatakse 2014. aasta jaanuari osas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. jaanuaril 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2014

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 57.

(4)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2.

(5)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.


OTSUSED

11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

10. oktoober 2013,

millega muudetakse otsust 2010/372/EL kontrollitavate ainete kasutamise kohta tootmise abiainetena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 8 lõikega 4

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 6517 all)

(Ainult hollandi-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsus- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(2014/8/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lähtudes kohustustest, mille Euroopa Liit on võtnud osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Montreali protokolli (edaspidi „Montreali protokoll”) osaliste otsuse X/14 ja sellele järgnenud otsuste alusel, ei tohi tootmise abiainetena kasutatavate kontrollitavate ainete maksimaalne kogus määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 8 lõike 4 kohaselt ületada 1 083 tonni aastas ning tootmise abiainete kasutamisest tulenev heide ei tohi ületada 17 tonni aastas.

(2)

Komisjoni otsusega 2010/372/EL (2) esitati loetelu ettevõtjatest, kellel on lubatud kasutada kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena, ning määrati iga asjaomase ettevõtja jaoks kindlaks maksimaalsed kogused, mida võib kasutada lisatava kogusena, ja heite ülemmäär.

(3)

Alates 2010. aastast on kaks ettevõtjat (Anwil SA ja CUF Químicos Industriais SA) lakanud kasutamast kontrollitavaid aineid tootmise abiainetena. Kolmas ettevõtja (Arkema France SA) teavitas Prantsusmaa pädevaid asutusi, et tema 2007., 2008., 2009., 2010. ja 2011. aastal komisjonile esitatud heitkoguste andmetes esines olulisi ja ilmseid vigu, mille tulemusena tema aastased heitkogused olid suuresti alahinnatud. Komisjon arvutas nende andmete põhjal ettevõtja heite ülemmäära, mis on sätestatud otsuse 2010/372/EL lisas, kus on loetletud ettevõtjad ja maksimaalsed heitkogused aastas iga ettevõtja kohta. Prantsusmaa pädevad asutused uurisid seda väidet ja leidsid, et esitatud andmetes esines tõesti eespool nimetatud ilmseid vigu. Kõnealused vead esitatud andmetes ei tundu olevat tahtlikud ja nende tulemusel seati ettevõtjale heite ülemmäär, mis oli oluliselt madalam kui see, mis oleks seatud õigesti esitatud aastaste heitkoguste andmete korral. Otsuse 2010/372/EL lisas sätestatud ettevõtja heite ülemmäär ei kajasta seepärast õigesti tema varasemaid aastaseid heitkoguseid ja see tuleks parandada.

(4)

Otsuse 2010/372/EL lisa tuleks seepärast muuta.

(5)

Samuti tuleks selgitada, et lisatavate koguste kvoodi ülekandmine eri ainete ja protsesside vahel võib toimuda ka ühe ja sama ettevõtja puhul.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2010/372/EL vastavalt muuta.

(7)

Otsuse 2010/372/EL ajaline kehtivus ei ole piiratud ja tulevast tehnilist arengut arvestades võib olla asjakohane otsus ning eriti selle lisa läbi vaadata.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/372/EL muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Ettevõtja võib käesoleva otsuse lisas nimetatud olemasolevale käitisele antud lisatavate koguste kvoodi täielikult või osaliselt üle kanda mõnele teisele käesoleva otsuse lisas nimetatud ettevõtjale või sama ettevõtja mõnele muule käesolevas lisas loetletud ainele või protsessile, olenemata ainest või protsessist, mille kohta kogus eraldati.”

2)

otsuse 2010/372/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele.

Anwil SA

ul. Toruńska 222

87-805 Wloclawek

POOLA

Arkema France S.A.

420 rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

PRANTSUSMAA

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

SAKSAMAA

CUF Químicos Industriais SA

Quinta da Indústria Beduído

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du General de Gaulle

68802 Thann Cedex

PRANTSUSMAA

Vencorex France

Etablissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

PRANTSUSMAA

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITAALIA

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

MADALMAAD

Brüssel, 10. oktoober 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

(2)  ELT L 169, 3.7.2010, lk 17.


LISA

(Käesolevat lisa ei avaldata, kuna see sisaldab konfidentsiaalset äriteavet.)


Parandused

11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/30


Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1369/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 346, 20. detsember 2013 )

1.

Leheküljel 7 põhjenduse 5 teises lauses

asendatakse

„Sellest summast nähakse ette 500 miljoni euro (2011. aasta hindades, jooksevhindades umbes 553 miljonit euro) …”

järgmisega:

„Sellest summast nähakse ette 860 miljoni euro (2011. aasta hindades, jooksevhindades umbes 969 miljonit eurot) …”

2.

Leheküljel 9 artikli 3 lõikes 1

asendatakse

„1.   Ignalina programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 2014–2020 on jooksevhindades 229 629 000 eurot.”

järgmisega:

„1.   Ignalina programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 2014–2020 on jooksevhindades 450 818 000 eurot.”


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/31


Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1368/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 346, 20. detsember 2013 )

1.

Leheküljel 2 põhjenduse 7 teises lauses

asendatakse

„Sellest summast nähakse ette 500 miljoni euro (2011. aasta hindades, jooksevhindades umbes 553 miljonit euro) eraldamine uue programmi jaoks, et täiendavalt toetada Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori ning Ignalina esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimist] ning Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori dekomisjoneerimist ajavahemikus 2014–2020.”

järgmisega:

„Sellest summast nähakse ette 860 miljoni euro (2011. aasta hindades, jooksevhindades umbes 969 miljonit eurot) eraldamine uue programmi jaoks, et täiendavalt toetada Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori ning Ignalina esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimist ning Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori dekomisjoneerimist ajavahemikus 2014–2020.”

2.

Leheküljel 3 artikli 3 lõike 1 esimeses lõigus

asendatakse

„1.   Kozloduy ja Bohunice programmide rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 2014–2020 on jooksevhindades [323 318 000 eurot]. Summa jaotatakse Kozloduy ja Bohunice programmide vahel järgmiselt:

a)

208 503 000 eurot Kozloduy programmile ajavahemikuks 2014–2020;

b)

114 815 000 eurot Bohunice programmile ajavahemikuks 2014–2020.”

järgmisega:

„1.   Kozloduy ja Bohunice programmide rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 2014–2020 on jooksevhindades 518 442 000 eurot. Summa jaotatakse Kozloduy ja Bohunice programmide vahel järgmiselt:

a)

293 032 000 eurot Kozloduy programmile ajavahemikuks 2014–2020;

b)

225 410 000 eurot Bohunice programmile ajavahemikuks 2014–2020.”


11.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/32


Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta otsuse 2013/114/EL (millega kehtestatakse liikmesriikidele suunised eri tööpõhimõttega soojuspumpadest taastuvenergiast saadava energia arvutamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ artiklile 5) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 62, 6. märts 2013 )

Lehekülgedel 32 ja 33 punkti 3.6 „Soojuspumpade näitajate SPF ja Qusable vaikeväärtused” tabelite 1 ja 2 kolmanda veeru kolmandas ja neljandas reas (õhusoojusenergiat kasutavate reverseeritavate õhk-õhk ja õhk-vesi soojemates kliimatingimustes töötavate soojuspumpade HHP (soojuspumba aasta ekvivalenttunnid) väärtused)

asendatakse

„480” ja „470”

järgmisega:

„120” ja „120”.

Leheküljel 35 punkti 4 „Arvutusnäide” kuuenda (eelviimase) veeru kolmandas reas soojuspumba aasta ekvivalenttundide (HHP) näites vesi-vesi tüüpi pumpade kohta

asendatakse

„2 010”

järgmisega:

„2 070”.