ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.318.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
28. november 2013


Sisukord

 

III   Muud aktid

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 102/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

1

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 103/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

3

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 104/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

5

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 105/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

6

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 106/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

7

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 107/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused

8

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 108/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

9

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 109/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

10

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 110/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

11

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 111/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

12

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 112/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

14

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 113/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

15

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 114/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine

16

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 115/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine ja IV lisa Energeetika

17

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 116/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine ja IV lisa Energeetika

18

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 117/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu IV lisa Energeetika

19

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 118/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa Finantsteenused ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu)

20

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 119/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond

21

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 120/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

22

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 121/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

23

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 122/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

24

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 123/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

25

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 124/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

26

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 125/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

27

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 126/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

28

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 127/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

29

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 128/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport

30

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 129/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XVI lisa Hanked

31

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 130/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa Statistika

32

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 131/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa Äriühinguõigus

33

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 132/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 Veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta

34

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 102/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. detsembri 2011. aasta rakendusotsus 2012/31/EL, millega muudetakse otsuse 2007/275/EÜ I lisa, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. aprilli 2012. aasta rakendusotsus 2012/197/EL, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi Traces kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. juuli 2012. aasta rakendusotsus 2012/450/EL, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide osas (3).

(4)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Osas 1.2 lisatakse punktile 39 (komisjoni otsus 2009/821/EÜ) järgmised taanded:

„—

32012 D 0197: komisjoni rakendusotsus 2012/197/EL, 16. aprill 2012 (ELT L 106, 18.4.2012, lk 22),

32012 D 0450: komisjoni rakendusotsus 2012/450/EL, 27. juuli 2012 (ELT L 203, 31.7.2012, lk 68).”

2)

Osas 1.2 lisatakse punktile 137 (komisjoni otsus 2007/275/EÜ) järgmine tekst:

„ , muudetud järgmise õigusaktiga:

32012 D 0031: komisjoni rakendusotsus 2012/31/EL, 21. detsember 2012 (ELT L 21, 24.1.2012, lk 1).”

Artikkel 2

Rakendusotsuste 2012/31/EL, 2012/197/EL ja 2012/450/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 21, 24.1.2012, lk 1.

(2)  ELT L 106, 18.4.2012, lk 22.

(3)  ELT L 203, 31.7.2012, lk 68.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 103/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1064/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisas esitatud kiirtestide loetelu (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1190/2012 Euroopa Liidu eesmärgi kohta Salmonella Enteritidis’e ja Salmonella Typhimurium’i vähendamiseks kalkunikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. detsembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/762/EL, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loetelu ja süsteemi Traces kuuluvate veterinaarasutuste loeteluga (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. detsembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/786/EL, millega muudetakse otsust 2010/221/EL seoses riiklike meetmetega, millega hoitakse ära teatavate veeloomadel esinevate taudide sissetoomine Iirimaa, Soome ja Ühendkuningriigi teatavatesse piirkondadesse (4).

(5)

Määrusega (EL) nr 1190/2012 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 584/2008, (5) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(6)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(7)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Osas 1.2 lisatakse punktile 39 (komisjoni otsus 2009/821/EÜ) järgmine taane:

„—

32012 D 0762: komisjoni rakendusotsus 2012/762/EL, 6. detsember 2012 (ELT L 336, 8.12.2012, lk 94).”

2)

Osas 4.2 lisatakse punktile 94 (komisjoni otsus 2010/221/EL) järgmine taane:

„—

32012 D 0786: komisjoni rakendusotsus 2012/786/EL, 13. detsember 2012 (ELT L 347, 15.12.2012, lk 36).”

3)

Osas 7.1 lisatakse punktile 12 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001) järgmine taane:

„—

32012 R 1064: komisjoni määrus (EL) nr 1064/2012, 13. november 2012 (ELT L 314, 14.11.2012, lk 13).”

4)

Osas 7.2 asendatakse punkt 51 (komisjoni määrus (EÜ) nr 584/2008) järgmisega:

32012 R 1190: komisjoni määrus (EL) nr 1190/2012, 12. detsember 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta Salmonella Enteritidis’e ja Salmonella Typhimurium’i vähendamiseks kalkunikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (ELT L 340, 13.12.2012, lk 29).”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 1064/2012 ja (EL) nr 1190/2012 ning rakendusotsuste 2012/762/EL ja 2012/786/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (6).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 314, 14.11.2012, lk 13.

(2)  ELT L 340, 13.12.2012, lk 29.

(3)  ELT L 336, 8.12.2012, lk 94.

(4)  ELT L 347, 15.12.2012, lk 36.

(5)  ELT L 162, 21.6.2008, lk 3.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 104/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. novembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/701/EL, millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ seoses Iirimaa, Põhja-Iirimaa ja Itaalia Bolzano provintsi lisamisega Aujeszky haigusest vabade liikmesriikide ja piirkondade loetelusse (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomadega, välja arvatud kalade ja vesiviljelusloomadega, seotud õigusakte. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes.

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punktile 84 (komisjoni otsus 2008/185/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 D 0701: komisjoni rakendusotsus 2012/701/EL, 13. november 2012 (ELT L 318, 15.11.2012, lk 68).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2012/701/EL norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 318, 15.11.2012, lk 68.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/6


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 105/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. oktoobri 2011. aasta rakendusotsus 2011/717/EL, millega muudetakse otsust 98/536/EÜ, milles sätestatakse riigi võrdluslaboratooriumide loetelu jääkainete kindlakstegemiseks (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 6.2 punkti 39 (komisjoni otsus 98/536/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„—

32011 D 0717: komisjoni rakendusotsus 2011/717/EL, 27. oktoober 2011 (ELT L 285, 1.11.2011, lk 46).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Lisasse lisatakse järgmine tekst:

„Liikmesriik

Referentlaboratooriumid

Jääkide rühmad

Island

Livsmedelsverket

Box 622

S-751 26 Uppsala

Kõik rühmad peale B3c

Matis

Vinlandsleid 12

IS–110 Reykjavik

B3c

Norra

Norwegian Veterinary Institute

Box 750 Sentrum

N-0106 Oslo

A2, B3d

Oslo University Hospital Norwegian Doping Control Laboratory

Trondheimsveien 235

N-0514 Oslo

A1, A3, A4, A5, B2d

Norwegian School of Veterinary Science

Box 8146 Dep

N-0033 Oslo

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (karbadoks, olakvindoks), B3e

Mereannid:

The National Institute of Nutrition and Seafood Research

Box 2029 Nordnes

N-5817 Bergen

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (karbadoks, olakvindoks), B3c, B3e” ”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2011/717/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 285, 1.11.2011, lk 46.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 106/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 29. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1119/2012, milles käsitletakse valmististe Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 ja NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 ja DSM 3677 ning Lactobacillus buchneri DSM 13573 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse söötadega seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 71 (komisjoni määrus (EL) nr 870/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„72.

32012 R 1119: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1119/2012, 29. november 2012, milles käsitletakse valmististe Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 ja NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 ja DSM 3677 ning Lactobacillus buchneri DSM 13573 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 330, 30.11.2012, lk 14).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 1119/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 330, 30.11.2012, lk 14.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 107/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. novembri 2012. aasta rakendusdirektiiv 2012/37/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ ja 66/402/EMÜ seoses Galega orientalis Lam. seemne suhtes kohaldatavate tingimuste, teatavate söödakultuuride seemnepartiide maksimummassi ja Sorghum spp. proovi kogusega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. novembri 2012. aasta rakendusdirektiiv 2012/44/EL, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses teatavate põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse fütosanitaarküsimustega seotud õigusakte. Fütosanitaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa III peatüki 1. osa muudetakse järgmiselt.

1)

Punktidele 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ) ja 3 (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 L 0037: komisjoni rakendusdirektiiv 2012/37/EL, 22. november 2012 (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13).”

2)

Punkti 14 (komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ) ja punkti 15 (komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 L 0044: komisjoni rakendusdirektiiv 2012/44/EL, 26. november 2012 (ELT L 327, 27.11.2012, lk 37).”

Artikkel 2

Rakendusdirektiivide 2012/37/EL ja 2012/44/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 325, 23.11.2012, lk 13.

(2)  ELT L 327, 27.11.2012, lk 37.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 108/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/13/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1).

(2)

Direktiiviga 2008/13/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa X peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 5 (nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ) tekst jäetakse välja.

2)

Punkti 5 (kustutatud) järele lisatakse järgmine punkt:

„5a.

32008 L 0013: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/13/EÜ, 11. märts 2008, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 76, 19.3.2008, lk 41).”

Artikkel 2

Direktiivi 2008/13/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 76, 19.3.2008, lk 41.

(2)  EÜT L 300, 19.11.1984, lk 179.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/10


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 109/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 7. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1166/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses dimetüüldikarbonaadi (E 242) kasutamisega teatavates alkohoolsetes jookides (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punktile 54zzzzr (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 R 1166: komisjoni määrus (EL) nr 1166/2012, 7. detsember 2012 (ELT L 336, 8.12.2012, lk 75).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1166/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 336, 8.12.2012, lk 75.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/11


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 110/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. jaanuari 2013. aasta rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzzzr (komisjoni määrus (EL) nr 873/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„54zzzzzs.

32013 D 0063: komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL, 24. jaanuar 2013, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks (ELT L 22, 25.1.2013, lk 25).”

Artikkel 2

Otsuse 2013/63/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 22, 25.1.2013, lk 25.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 111/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/80/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. märtsi 2012. aasta direktiiv 2012/10/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. jaanuari 2011. aasta soovitus 2011/24/EL kaitseettevõtjate sertifitseerimise kohta kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ artikli 9 alusel (4).

(5)

Direktiiv 2009/43/EÜ käsitleb kaitseotstarbeliste toodete kolmandatesse riikidesse vedamiseks vajalikke ekspordilube. Kõnealuse otsuse inkorporeerimine ei piira EMP lepingu reguleerimisala seoses suhetega kolmandate riikidega.

(6)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIX peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 3p (komisjoni otsus 2010/376/EL) järele lisatakse järgmine tekst:

„3q.

32009 L 0043: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ, 6. mai 2009, kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146, 10.6.2009, lk 1), muudetud järgmiste õigusaktidega:

32010 L 0080: komisjoni direktiiv 2010/80/EL, 22 november 2010 (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11),

32012 L 0010: komisjoni direktiiv 2012/10/EL, 22. märts 2012 (ELT L 85, 24.3.2012, lk 3).”

Käesolevat direktiivi ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

artiklit 11 ei kohaldata.”

2)

Pealkirja „AKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD” alla lisatakse punkti 14 (nõukogu 8. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/C 224/03) järele järgmine punkt:

„15.

32011 H 0024: komisjoni 11. jaanuari 2011 aasta soovitus 2011/24/EL kaitseettevõtjate sertifitseerimise kohta kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ artikli 9 alusel (ELT L 11, 15.1.2011, lk 62).”

Artikkel 2

Direktiivide 2009/43/EÜ, 2010/80/EL ja 2012/10/EL ning soovituse 2011/24/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (5).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.

(2)  ELT L 308, 24.11.2010, lk 11.

(3)  ELT L 85, 24.3.2012, lk 3.

(4)  ELT L 11, 15.1.2011, lk 62.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/14


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 112/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. juuli 2011. aasta otsus 2011/477/EL ohutusnõuete kohta, mida peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt järgima Euroopa standardid, et välistada akende sisekatete, nööridega aknakatete ja turvaseadistega seotud ohud lastele (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIX peatüki punkti 3q (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„3r.

32011 D 0477: komisjoni otsus 2011/477/EL, 27. juuli 2011, ohutusnõuete kohta, mida peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt järgima Euroopa standardid, et välistada akende sisekatete, nööridega aknakatete ja turvaseadistega seotud ohud lastele (ELT L 196, 28.7.2011, lk 21).”

Artikkel 2

Otsuse 2011/477/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 196, 28.7.2011, lk 21.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 113/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (1).

(2)

Määrusega (EL) nr 305/2011 tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXI peatüki punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32011 R 0305: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 4.4.2011, lk 5).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 305/2011 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 või EMP ühiskomitee viimasele teavitamisele järgneval päeval vastavalt EMP lepingu artikli 103 lõikele 1, (3) sõltuvalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

(2)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 114/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 2. märtsi 2012. aasta direktiiv 2012/7/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa III osa, et kohandada seda tehnika arenguga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXIII peatüki punktile 1a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„ , muudetud järgmise õigusaktiga:

32012 L 0007: komisjoni direktiiv 2012/7/EL, 2. märts 2012 (ELT L 64, 3.3.2012, lk 7).”

Artikkel 2

Direktiivi 2012/7/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 64, 3.3.2012, lk 7.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 115/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” ja IV lisa „Energeetika”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1194/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II ja IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa IV peatüki punkti 6f (komisjoni määrus (EL) nr 547/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„6g.

32012 R 1194: komisjoni määrus (EL) nr 1194/2012, 12. detsember 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 342, 14.12.2012, lk 1).”

Artikkel 2

EMP lepingu IV lisa punkti 26g (komisjoni määrus (EL) nr 547/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„26h.

32012 R 1194: komisjoni määrus (EL) nr 1194/2012, 12. detsember 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 342, 14.12.2012, lk 1).”

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 1194/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 342, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 116/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” ja IV lisa „Energeetika”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/13/EL biokütuseid ja vedelaid biokütuseid käsitleva teatud liiki teabe kohta, mille ettevõtjad peavad esitama liikmesriikidele (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II ja IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XVII peatüki punkti 6b (komisjoni otsus 2002/159/EÜ) järele lisatakse järgmine tekst:

„6c.

32011 D 0013: komisjoni otsus 2011/13/EL, 12. jaanuar 2011, biokütuseid ja vedelaid biokütuseid käsitleva teatud liiki teabe kohta, mille ettevõtjad peavad esitama liikmesriikidele (ELT L 9, 13.1.2011, lk 11) (2).

Artikkel 2

EMP lepingu IV lisa punkti 44 (komisjoni otsus 2010/335/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„45.

32011 D 0013: komisjoni otsus 2011/13/EL, 12. jaanuar 2011, biokütuseid ja vedelaid biokütuseid käsitleva teatud liiki teabe kohta, mille ettevõtjad peavad esitama liikmesriikidele (ELT L 9, 13.1.2011, lk 11).”

Artikkel 3

Otsuse 2011/13/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated, (3) või EMP ühiskomitee otsuse (millega inkorporeeritakse EMP lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/30/EÜ (4)) jõustumise päeval, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 9, 13.1.2011, lk 11.

(2)  Siin loetletud ainult informatiivsel eesmärgil; kohaldamiseks vaata IV lisa energia kohta.”

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(4)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 88.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 117/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu IV lisa „Energeetika”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 29. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1235/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1222/2009 seoses rehvide märghaardumise klassifitseerimise, veeretakistuse mõõtmise ja kontrollimenetlusega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IV lisa punktile 43 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1222/2009) lisatakse järgmine taane:

„—

32011 R 1235: komisjoni määrus (EL) nr 1235/2011, 29. november 2011 (ELT L 317, 30.11.2011, lk 17).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1235/2011 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 317, 30.11.2011, lk 17.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/20


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 118/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused” ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 98 ja 101,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiiv 89/298/EMÜ (1) tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/71/EÜ, (2) mis on mõlemad inkorporeeritud EMP lepingusse ning sellest tulenevalt tuleks direktiiv 89/298/EMÜ EMP lepingust välja jätta.

(2)

Nõukogu direktiiv 89/592/EMÜ (3) tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/6/EÜ, (4) mis on mõlemad inkorporeeritud EMP lepingusse ning sellest tulenevalt tuleks direktiiv 89/592/EMÜ EMP lepingust välja jätta.

(3)

Nõukogu direktiiv 91/308/EMÜ (5) tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/60/EÜ, (6) mis on mõlemad inkorporeeritud EMP lepingusse ning sellest tulenevalt tuleks direktiiv 91/308/EMÜ EMP lepingust välja jätta.

(4)

EMP lepingusse inkorporeeritud komisjoni otsus 2001/527/EÜ (7) tunnistati kehtetuks otsusega 2009/77/EÜ, (8) mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010, (9) ning sellest tulenevalt tuleks otsus 2001/527/EÜ EMP lepingust välja jätta.

(5)

EMP lepingusse inkorporeeritud komisjoni otsus 2004/5/EÜ (10) tunnistati kehtetuks otsusega 2009/78/EÜ, (11) mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010, (12) ning sellest tulenevalt tuleks otsus 2004/5/EÜ EMP lepingust välja jätta.

(6)

EMP lepingusse inkorporeeritud komisjoni otsus 2004/6/EÜ (13) tunnistati kehtetuks otsusega 2009/79/EÜ, (14) mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010, (15) ning sellest tulenevalt tuleks otsus 2004/6/EÜ EMP lepingust välja jätta.

(7)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa ja protokolli nr 37 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punktide 13c (komisjoni otsus 2004/6/EÜ), 23 (nõukogu direktiiv 91/308/EMÜ), 23e (komisjoni otsus 2004/5/EÜ), 28 (nõukogu direktiiv 89/298/EMÜ), 29 (nõukogu direktiiv 89/592/EMÜ) ja 31c (komisjoni otsus 2001/527/EÜ) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

EMP lepingu protokolli nr 37 punktide 6, 21, 23 ja 24 tekst jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (16).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  EÜT L 124, 5.5.1989, lk 8.

(2)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

(3)  EÜT L 334, 18.11.1989, lk 30.

(4)  ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

(5)  EÜT L 166, 28.6.1991, lk 77.

(6)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

(7)  EÜT L 191, 13.7.2001, lk 43.

(8)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 18.

(9)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(10)  ELT L 3, 7.1.2004, lk 28.

(11)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 23.

(12)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(13)  ELT L 3, 7.1.2004, lk 30.

(14)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 28.

(15)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(16)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 119/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakendusotsus 2013/65/EL isikuandmete piisava kaitse kohta Uus-Meremaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XI lisa punkti 5eo (komisjoni rakendusotsus 2012/484/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„5ep.

32013 D 0065: komisjoni rakendusotsus 2013/65/EL, 19. detsember 2012, isikuandmete piisava kaitse kohta Uus-Meremaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (ELT L 28, 30.1.2013, lk 12).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2013/65/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 28, 30.1.2013, lk 12.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/22


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 120/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. detsembri 2012. aasta direktiiv 2012/45/EL, millega teist korda kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid teaduse ja tehnika arenguga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 13c (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 L 0045: komisjoni direktiiv 2012/45/EL, 3. detsember 2012 (ELT L 332, 4.12.2012, lk 18).”

Artikkel 2

Direktiivi 2012/45/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 332, 4.12.2012, lk 18.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/23


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 121/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 18b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„18ba.

32009 D 0750: komisjoni otsus 2009/750/EÜ, 6. oktoober 2009, Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11).”

Artikkel 2

Otsuse 2009/750/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 268, 13.10.2009, lk 11.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Lepinguosaliste ühisavaldus

EMP ühiskomitee 14. juuni 2013. aasta otsuse nr 121/2013 kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse komisjoni otsus 2009/750/EÜ

„Lepinguosalised tunnistavad, et Liechtensteini eriolukorraga arvestamiseks (väga väike teedevõrgustik ja asjaolu, et Liechtenstein kehtestas 1. jaanuaril 2001 Liechtensteini ja Šveitsi vahelise kahepoolse kokkuleppe alusel raskeveokite maksu, mida kogutakse Šveitsiga sõlmitud tolliliidulepingu alusel ühistes piiripunktides) tegeletakse Liechtensteini elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime küsimustega tihedas koostöös Šveitsiga.”


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/24


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 122/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. novembri 2012. aasta otsus 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega muudetakse otsust 2007/756/EÜ (1).

(2)

Otsusega 2012/757/EL tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2014 kehtetuks komisjoni otsused 2008/231/EÜ (2) ja 2011/314/EL, (3) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ning mis tuleb sellest tulenevalt alates 1. jaanuarist 2014 EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 37ae (komisjoni otsus 2008/231/EÜ ja punkti 37k (komisjoni otsus 2011/314/EL) tekst jäetakse välja alates 1. jaanuarist 2014.

2)

Punktile 37da (komisjoni otsus 2007/756/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32012 D 0757: komisjoni otsus 2012/757/EL, 14. november 2012 (ELT L 345, 15.12.2012, lk 1).”

3)

Punkti 37dk (komisjoni rakendusotsus 2011/665/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„37dl.

32012 D 0757: komisjoni otsus 2012/757/EL, 14. november 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega muudetakse otsust 2007/756/EÜ (ELT L 345, 15.12.2012, lk 1).”

Artikkel 2

Otsuse 2012/757/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 345, 15.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 84, 26.3.2008, lk 1.

(3)  ELT L 144, 31.5.2011, lk 1.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/25


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 123/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. märtsi 2013. aasta direktiiv 2013/9/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) (1) III lisa.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 37d (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/57/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32013 L 0009: komisjoni direktiiv 2013/9/EL, 11. märts 2013 (ELT L 68, 12.3.2013, lk 55).”

Artikkel 2

Direktiivi 2013/9/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 68, 12.3.2013, lk 55.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/26


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 124/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta otsus 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. novembri 2012. aasta otsus 2012/696/EL, millega muudetakse otsust 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (2).

(3)

Otsusega 2012/88/EL tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2006/679/EÜ, (3) mida on muudetud komisjoni otsusega 2006/860/EÜ, (4) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 37di (komisjoni otsus 2011/291/EL) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32012 D 0088: komisjoni otsus 2012/88/EL, 25. jaanuar 2012 (ELT L 51, 23.2.2012, lk 1).”

2)

Punkti 37i (komisjoni otsus 2006/679/EÜ) tekst asendatakse järgmise tekstiga:

32012 D 0088: komisjoni otsus 2012/88/EL, 25. jaanuar 2012, üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 51, 23.2.2012, lk 1), mida on muudetud järgmiste õigusaktidega:

32012 D 0696: komisjoni otsus 2012/696/EL, 6. november 2012 (ELT L 311, 10.11.2012, lk 3).”

3)

Punkti 37j (komisjoni otsus 2006/860/EÜ) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsuste 2012/88/EL ja 2012/696/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (5).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 51, 23.2.2012, lk 1.

(2)  ELT L 311, 10.11.2012, lk 3.

(3)  ELT L 284, 16.10.2006, lk 1.

(4)  ELT L 342, 7.12.2006, lk 1.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/27


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 125/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1077/2012, milles käsitletakse riiklike ohutusasutuste poolt pärast ohutustunnistuse või ohutusloa väljastamist tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1078/2012, milles käsitletakse pärast ohutustunnistuse või ohutusloa saamist raudteeveo-ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ning hoolduse eest vastutavate üksuste poolt tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 42eg (komisjoni määrus (EL) nr 445/2011) järele lisatakse järgmised punktid:

„42eh.

32012 R 1077: komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012, 16. november 2012, milles käsitletakse riiklike ohutusasutuste poolt pärast ohutustunnistuse või ohutusloa väljastamist tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit (ELT L 320, 17.11.2012, lk 3).

42ei.

32012 R 1078: komisjoni määrus (EL) nr 1078/2012, 16. november 2012, milles käsitletakse pärast ohutustunnistuse või ohutusloa saamist raudteeveo-ettevõtjate ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ning hoolduse eest vastutavate üksuste poolt tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit (ELT L 320, 17.11.2012, lk 8).”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 1077/2012 ja (EL) nr 1078/2012 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 320, 17.11.2012, lk 3.

(2)  ELT L 320, 17.11.2012, lk 8.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/28


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 126/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 6/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punktile 66n (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32013 R 0006: komisjoni määrus (EL) nr 6/2013, 8. jaanuar 2013 (ELT L 4, 9.1.2013, lk 34).”

2)

Punkti 66nb (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 646/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„66nc.

32013 R 0006: komisjoni määrus (EL) nr 6/2013, 8. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 4, 9.1.2013, lk 34).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 6/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 4, 9.1.2013, lk 34.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/29


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 127/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. augusti 2011. aasta määrus (EL) nr 805/2011, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste teatavate tõendite kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66nc (komisjoni määrus (EL) nr 6/2013) järele lisatakse järgmine punkt:

„66nd.

32011 R 0805: komisjoni määrus (EL) nr 805/2011, 10. august 2011, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste teatavate tõendite kohta (ELT L 206, 11.8.2011, lk 21).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 805/2011 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 206, 11.8.2011, lk 21.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/30


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 128/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 7/2013, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66p (komisjoni määrus (EL) nr 748/2012) lisatakse järgmine tekst:

„ , muudetud järgmise õigusaktiga:

32013 R 0007: komisjoni määrus (EL) nr 7/2013, 8. jaanuar 2013 (ELT L 4, 9.1.2013, lk 36).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 7/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 4, 9.1.2013, lk 36.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/31


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 129/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XVI lisa „Hanked”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XVI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XVI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punktidesse 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ) ja 4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32009 L 0081: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/81/EÜ, 13. juuli 2009 (ELT L 216, 20.8.2009, lk 76).”

2)

Punktil5b (nõukogu direktiiv 92/50/EMÜ) järele lisatakse:

„5c.

32009 L 0081: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/81/EÜ, 13. juuli 2009, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.8.2009, lk 76), muudetud vastavalt:

32011 R 1251: komisjoni määrus (EL) nr 1251/2011, 30. november 2011 (ELT L 319, 2.12.2011, lk 43).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.”

Artikkel 2

Direktiivi 2009/81/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 130/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa „Statistika”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida nõukogu 7. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 112/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2014. aasta loetelu osas (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXI lisa punkti 18ic (komisjoni määrus (EL) nr 62/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„18id.

32013 R 0112: komisjoni määrus (EL) nr 112/2013, 7. veebruar 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2014. aasta loetelu (ELT L 37, 8.2.2013, lk 2).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 112/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 37, 8.2.2013, lk 2.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/33


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 131/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa „Äriühinguõigus”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/30/EL, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (1).

(2)

Direktiiviga 2012/30/EL tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 77/91/EMÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXII lisa punkti 2 (nõukogu direktiiv 77/91/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32012 L 0030: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/30/EL, 25. oktoober 2012, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 315, 14.11.2012, lk 74).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

I lisasse lisatakse järgmine tekst:

„—

Island:

hlutafélag;

Liechtenstein:

Aktiengesellschaft;

Norra:

Allmennaksjeselskap” ”

Artikkel 2

Direktiivi 2012/30/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 315, 14.11.2012, lk 74.

(2)  EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


28.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/34


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 132/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 „Veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta”

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 52/2013, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa poolvahuveini, gaseeritud poolvahuveini ja puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde osas (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veiniga seotud õigusakte. Veini käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu protokolli nr 47 sissejuhatuse seitsmendas lõigus. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 47 1. liite punktile 8 (komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2007) lisatakse järgmine taane:

„—

32013 R 0052: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 52/2013, 22. jaanuar 2013 (ELT L 20, 23.1.2013, lk 44).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 52/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. juunil 2013 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 14. juuni 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 20, 23.1.2013, lk 44.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.