ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.299.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 299

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
9. november 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1116/2013, 6. november 2013, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 185/2010 seoses teatavate konkreetsete lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1117/2013, 6. november 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Arancia Rossa di Sicilia (KGT)]

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1118/2013, 6. november 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Miel de Corse – Mele di Corsica (KPN)]

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1119/2013, 6. novembri 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Melva de Andalucía (KGT)]

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1120/2013, 6. november 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (KPN)]

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1121/2013, 6. november 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (KPN)]

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1122/2013, 6. november 2013, millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (KPN)]

28

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1123/2013, 8. november 2013, rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määramise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ( 1 )

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1124/2013, 8. november 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine bifenoksi heakskiitmise tingimustega ( 1 )

34

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1125/2013, 8. november 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

36

 

 

OTSUSED

 

 

2013/641/EL

 

*

Komisjoni otsus, 7. november 2013, millega kehtestatakse WC-pottidele ja pissuaaridele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2013) 7317 all)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. november 2013, millega määratakse kindlaks kuupäev, millest alates rakendatakse üheksandas, kümnendas ja üheteistkümnendas piirkonnas tööle viisainfosüsteem (VIS)

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1116/2013,

6. november 2013,

millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 185/2010 seoses teatavate konkreetsete lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. märtsi 2010. aasta määruse (EL) nr 185/2010 (millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks) (2) rakendamise käigus saadud kogemused näitavad, et teatavate ühiste põhistandardite rakendamise viise tuleks pisut muuta.

(2)

Teatavaid konkreetseid lennundusjulgestusmeetmeid tuleks selgitada, ühtlustada või lihtsustada, et muuta meetmed õiguslikult selgemaks, standardida õigusaktide ühtset tõlgendamist ja veelgi kindlamalt tagada lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite parim võimalik rakendamine.

(3)

Muudatused tehakse selliste piiratud arvu meetmete rakendamises, mis on seotud juurdepääsukontrolliga, õhusõiduki julgestusega, käsipagasi ja registreeritud pagasi läbivaatusega, kauba, posti ning parda- ja lennuväljavarude julgestuskontrolliga, isikute väljaõppega ja julgestusseadmetega.

(4)

Seepärast tuleb määrust (EL) nr 185/2010 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  ELT L 55, 5.3.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Peatükki 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt 1.0.4:

„1.0.4.

Muude isikute kui reisijatega kaasas olevad esemed on esemed, mis on ette nähtud neid kaasas kandva isiku isiklikuks kasutamiseks.”;

b)

punkti 1.2.1.1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Lennuväljal volitatud isikute saatel toimuva ekskursiooni liikmed loetakse isikuks, kellel on lennualadele pääsuks põhjendatud vajadus.”;

c)

punkti 1.2.2.1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Lennuväljal volitatud isikute saatel toimuva ekskursiooni liikmed loetakse isikuks, kellel on julgestuspiirangualadele pääsuks põhjendatud vajadus.”;

d)

punkti 1.2.7.2 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Isiku võib vabastada saatja olemasolu nõudest, kui ta kannab nähtaval kohal luba ja tal on kehtiv lennuvälja läbipääsuluba.”;

e)

lisatakse punkt 1.2.7.5:

„1.2.7.5.

Kui reisija vedu ei toimu sellise lennutranspordilepingu alusel, mis hõlmab pardakaardi või samaväärse dokumendi väljastamist, võib asjaomast reisijat saatva meeskonnaliikme vabastada punkti 1.2.7.3 alapunktis a sätestatud nõude täitmisest.”;

f)

punkt 1.3.1.5 asendatakse järgmisega:

„1.3.1.5.

Muude isikute kui reisijatega kaasas olevate esemete läbivaatuse suhtes kohaldatakse punkte 4.1.2.4–4.1.2.7 ja 4.1.2.11.”

2.

Peatükki 3 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 3.1.1.3 asendatakse järgmisega:

„3.1.1.3.

Õhusõiduk, mis saabub kriitilisse ossa liites 3-B loetlemata kolmandast riigist, otsitakse julgestusotstarbel läbi mis tahes ajal pärast reisijate lahkumist läbiotsitavast õhusõiduki osast ja/või lastiruumi tühjaks laadimist.”;

b)

punkti 3.1.3 muudetakse järgmiselt:

i)

teine ja neljas taane jäetakse välja;

ii)

kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

eelmise lennu lähtekoht.”;

c)

punkti 3.2.1.1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

hoides õhusõiduki välisuksed suletuna. Kui õhusõiduk asub kriitilises osas, loetakse maapinnalt juurdepääsmatud välisuksed suletuks, kui juurdepääsu abivahendid on eemaldatud ning paigutatud õhusõidukist piisavalt kaugele, et mõistlikkuse piires vältida juurdepääsu, või”;

d)

punkti 3.2.2.1 teine lause asendatakse järgmisega:

„Punkti a ei kohaldata selliste uste suhtes, mis on maapinnalt juurdepääsetavad.”;

e)

punkt 3.2.2.2 asendatakse järgmisega:

„3.2.2.2.

Kui maapinnalt juurdepääsmatutelt õhusõiduki ustelt eemaldatakse juurdepääsu abivahendid, tuleb need paigutada õhusõidukist piisavalt kaugele, et mõistlikkuse piires vältida juurdepääsu.”

3.

Liide 3-B asendatakse järgmisega:

LIIDE 3-B

ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS

KOLMANDAD RIIGID NING ÜLEMEREMAAD JA -TERRITOORIUMID, KELLEL ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KOHASELT LIIDUGA ERISUHTED JA KELLE SUHTES EI KOHALDATA KÕNEALUSE LEPINGU TRANSPORDIJAOTIST NING KEDA TUNNUSTATAKSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUSSTANDARDEID KOHALDAVANA

Õhusõidukite julgestusega seoses tunnustatakse järgmiseid kolmandaid riike ning ülemeremaid ja -territooriume, kellel on Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt liiduga erisuhted ja kelle suhtes ei kohaldata kõnealuse lepingu transpordijaotist, ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana:

Ameerika Ühendriigid

Komisjon teavitab viivitamata liikmesriikide pädevaid asutusi, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et ELi üldist lennundusjulgestustaset oluliselt mõjutava kolmanda riigi kohaldatavad julgestusstandardid ei ole enam samaväärsed lennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega.

Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmanda riigi kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”

4.

Peatüki 4 punkt 4.1.2.11 asendatakse järgmisega:

„4.1.2.11.

Isikud, kes teostavad käsipagasi läbivaatust läbivalgustus- või EDS-seadme abil, ei tohi üldjuhul virtuaalkujutisi pidevalt vaadelda kauem kui 20 minutit. Pärast 20-minutilist virtuaalkujutiste vaatlemist peab läbivaatuse teostaja pidama vahet vähemalt kümme minutit. Nõuet kohaldatakse üksnes juhul, kui virtuaalkujutiste analüüs on pidev.

Käsipagasi läbivaatajate eest vastutab järelevaataja, kes tagab töötajate optimaalse koosseisu, töö kvaliteedi, koolituste korraldamise ning töötajate abistamise ja hindamise.”

5.

Liide 4-B asendatakse järgmisega:

LIIDE 4-B

REISIJAD JA KÄSIPAGAS

KOLMANDAD RIIGID NING ÜLEMEREMAAD JA -TERRITOORIUMID, KELLEL ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KOHASELT LIIDUGA ERISUHTED JA KELLE SUHTES EI KOHALDATA KÕNEALUSE LEPINGU TRANSPORDIJAOTIST NING KEDA TUNNUSTATAKSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUSSTANDARDEID KOHALDAVANA

Reisijate ja käsipagasiga seoses tunnustatakse järgmiseid kolmandaid riike ning ülemeremaid ja -territooriume, kellel on Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt liiduga erisuhted ja kelle suhtes ei kohaldata kõnealuse lepingu transpordijaotist, ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana:

Ameerika Ühendriigid

Komisjon teavitab viivitamata pädevaid asutusi, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et ELi üldist lennundusjulgestustaset oluliselt mõjutava kolmanda riigi kohaldatavad julgestusstandardid ei ole enam samaväärsed lennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega.

Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmanda riigi kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”

6.

Peatükile 5 lisatakse punkt 5.1.7:

„5.1.7.

Isikud, kes teostavad registreeritud pagasi läbivaatust läbivalgustus- või EDS-seadme abil, ei tohi üldjuhul virtuaalkujutisi pidevalt vaadelda kauem kui 20 minutit. Pärast 20-minutilist virtuaalkujutiste vaatlemist peab läbivaatuse teostaja pidama vahet vähemalt kümme minutit. Nõuet kohaldatakse üksnes juhul, kui virtuaalkujutiste analüüs on pidev.

Registreeritud pagasi läbivaatajate eest vastutab järelevaataja, kes tagab töötajate optimaalse koosseisu, töö kvaliteedi, koolituste korraldamise ning töötajate abistamise ja hindamise.”

7.

Liide 5-A asendatakse järgmisega:

LIIDE 5-A

REGISTREERITUD PAGAS

KOLMANDAD RIIGID NING ÜLEMEREMAAD JA -TERRITOORIUMID, KELLEL ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KOHASELT LIIDUGA ERISUHTED JA KELLE SUHTES EI KOHALDATA KÕNEALUSE LEPINGU TRANSPORDIJAOTIST NING KEDA TUNNUSTATAKSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUSSTANDARDEID KOHALDAVANA

Registreeritud pagasiga seoses tunnustatakse järgmiseid kolmandaid riike ning ülemeremaid ja -territooriume, kellel on Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt liiduga erisuhted ja selle suhtes ei kohaldata kõnealuse lepingu transpordijaotist, ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana.

Ameerika Ühendriigid

Komisjon teavitab viivitamata pädevaid asutusi, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et ELi üldist lennundusjulgestustaset oluliselt mõjutava kolmanda riigi kohaldatavad julgestusstandardid ei ole enam samaväärsed lennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega.

Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmanda riigi kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”

8.

Peatükki 6 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 6.3.1.2 alapunktis c, punkti 6.3.1.2 alapunktis d, punktis 6.3.1.5, punkti 6.4.1.2 alapunktis c, punkti 6.4.1.2 alapunktis e, punktides 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3 ja 6.8.5.2, liidetes 6-A ja 6-H1 ning punktides 11.6.4.1 ja 11.6.4.3 asendatakse viited EÜ kokkuleppeliste esindajate ja tuntud saatjate andmebaasile või liidu kokkuleppeliste esindajate ja tuntud saatjate andmebaasile viitega liidu tarneahelapõhise julgestuse andmebaasile;

b)

lisatakse punkt 6.2.1.4:

„6.2.1.4.

Isikud, kes teostavad kauba läbivaatust läbivalgustus- või EDS-seadme abil, ei tohi üldjuhul virtuaalkujutisi pidevalt vaadelda kauem kui 20 minutit. Pärast 20-minutilist virtuaalkujutiste vaatlemist peab läbivaatuse teostaja pidama vahet vähemalt kümme minutit. Nõuet kohaldatakse üksnes juhul, kui virtuaalkujutiste analüüs on pidev.”;

c)

punkt 6.3.2.4 asendatakse järgmisega:

„6.3.2.4.

Pärast käesoleva määruse punktides 6.3.2.1–6.3.2.3 ja komisjoni otsuse 2010/774/EL punktis 6.3 osutatud julgestuskontrollimeetmete kohaldamist tagab kokkuleppeline esindaja, et:

a)

saatjata juurdepääs kõnealustele saadetistele on ainult volitatud isikutel ning

b)

kõnealused saadetised on loata juurdepääsu eest kaitstud seni, kuni need antakse üle teisele kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale. Julgestuspiiranguala kriitilises osas asuvad kauba- ja postisaadetised loetakse loata juurdepääsu eest kaitstuks. Lennuvälja muudes osades kui julgestuspiiranguala kriitilises osas asuvad kauba- ja postisaadetised tuleb paigutada kokkuleppelise esindaja tegevuskoha sellistesse osadesse, mille suhtes kohaldatakse juurdepääsukontrolli meetmeid, või kui asjaomased kauba- ja postisaadetised asuvad väljaspool eespool nimetatud tegevuskoha osi, kohaldatakse kõnealuste kauba- ja postisaadetiste suhtes järgmist:

need on füüsiliselt kaitstud viisil, mis takistab keelatud esemete lisamist, või

neid ei jäeta järelevalveta ning neile pääsevad juurde üksnes kauba õhusõidukisse laadimise eest vastutavad isikud.”;

d)

punkti 6.3.2.6 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Saadetisi teisele kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale üleandev kokkuleppeline esindaja võib otsustada edastada üksnes alapunktides a kuni e ja alapunktis g nõutava teabe ning säilitada alapunktis f nõutav teave lennu/lendude vältel või 24 tunni jooksul, sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on pikem.”;

e)

lisatakse punkt 6.3.2.9:

„6.3.2.9.

Kokkuleppeline esindaja tagab, et kõik julgestuskontrollimeetmeid kohaldavad isikud võetakse tööle ja neid koolitatakse vastavalt peatüki 11 nõuetele ja kõik töötajad, kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale või identifitseeritavale lennupostile, mille suhtes kohaldatakse julgestuskontrollimeetmeid, võetakse tööle ja tagatakse nende julgestusvalmidusalane koolitus vastavalt peatüki 11 nõuetele.”;

f)

punkti 6.4.2.1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kõik julgestuskontrollimeetmeid kohaldavad isikud võetakse tööle ja neid koolitatakse vastavalt peatüki 11 nõuetele ning kõik töötajad, kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale või identifitseeritavale lennupostile, mille suhtes on kohaldatud julgestuskontrolli meetmeid, võetakse tööle ja tagatakse nende julgestusvalmidusalane koolitus vastavalt peatüki 11 nõuetele, ja”;

g)

punkti 6.6.2 pealkiri asendatakse järgmisega:

„6.6.2.   Õhusõiduki pardale viidava kauba ja posti kaitse lennuväljal”;

h)

punkt 6.6.2.2 asendatakse järgmisega:

„6.6.2.2.

Lennuvälja muudes osades kui julgestuspiiranguala kriitilistes osades asuvad kauba- ja postisaadetised tuleb loata juurdepääsu eest kaitsmiseks paigutada kokkuleppelise esindaja tegevuskoha sellistesse osadesse, mille suhtes kohaldatakse juurdepääsukontrolli meetmeid, või kui asjaomased kauba- ja postisaadetised asuvad väljaspool eespool nimetatud tegevuskoha osi, tagatakse järgmine:

a)

need on füüsiliselt kaitstud viisil, mis takistab keelatud esemete lisamist, või

b)

neid ei jäeta järelevalveta ning neile pääsevad juurde üksnes kauba ja posti õhusõidukisse laadimise eest vastutavad isikud.”;

i)

punkti 6.8.2.2 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Pädev asutus võib heaks kiita kolmanda riigi vastavale üksusele ACC3 staatuse andmiseks koostatud ELi lennundusjulgestusalase valideerimisaruande juhul, kui kõnealune üksus teostab ACC3 nimel kõik lennukaubaga seotud toimingud, sh selle laadimise õhusõiduki lastiruumi, ning ELi lennundusjulgestusalase valideerimise aruanne hõlmab kõiki neid toiminguid.”;

j)

punkt 6.8.3.2 asendatakse järgmisega:

„6.8.3.2.

Kuni 30. juunini 2014 peavad julgestusotstarbelise läbivaatuse suhtes kohaldatavad nõuded vastama vähemalt ICAO standarditele. Pärast seda vaadatakse liitu veetav kaup ja post läbi selliste otsuse 2010/774/EL punktis 6.2.1 loetletud vahendite või meetodite abil, mis on piisavad tagamaks mõistlikkuse piires, et kaup ega post ei sisalda keelatud esemeid.”

9.

Liide 6-B asendatakse järgmisega:

LIIDE 6-B

SUUNISED TUNTUD SAATJATELE

Käesolevad suunised aitavad hinnata, kas olemasolev julgestuskorraldus vastab tuntud saatjaid käsitlevatele nõutavatele kriteeriumidele, mis on sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 300/2008 ja selle rakendusaktides. Suuniste abil peaks olema võimalik tagada nõuetele vastavus enne ametliku kohapealse valideerimise korraldamist.

On oluline, et valideerija kohtuks valideerimise ajal õigete isikutega (nt julgestuse eest ja personali töölevõtmise eest vastutavad isikud). Valideerija hinnangute koostamisel kasutatakse ELi kontrollkaarti. Pärast valideerimisel kasutatud kontrollkaardi täitmist käsitatakse selles sisalduvat teavet piiratud juurdepääsuga teabena.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ELi kontrollkaardis on kaht liiki küsimusi: 1) küsimused, millele eitava vastuse andmine tähendab automaatselt, et teid ei saa tunnustada tuntud saatjana, ja 2) küsimused, mille abil koostatakse teie julgestusmeetmetest ülevaade, mis võimaldab valideerijal teha üldised järeldused. Järgnevalt esitatakse poolpaksus kirjas valdkonnad, mille puhul on tulemuseks automaatselt „mitte läbinud”. Kui poolpaksus kirjas esitatud nõuete täitmata jätmise tulemuseks on „mitte läbinud”, teatatakse teile põhjused ja antakse nõu valideerimise läbimiseks vajalike kohanduste kohta.

Sissejuhatus

Kaup peab pärinema teie ettevõtte tegevuskohast, kus toimub kohapealne inspekteerimine. See hõlmab kohapealset tootmist ning valimis- ja pakkimistoiminguid, kui esemed loetakse lennukaubaks alles siis, kui need valitakse välja tellimuse täitmiseks. (Vt ka märkus.)

Te peate kindlaks määrama, millisest etapist alates on kauba- või postisaadetis identifitseeritav lennukaubana/lennupostina, ja tõendama, et on võetud asjakohased meetmed selle kaitsmiseks loata juurdepääsu või esemete lisamise eest. See hõlmab ka tootmise, pakendamise, ladustamise ja/või lähetamisega seotud informatsiooni.

Organisatsioon ja kohustused

Te peate esitama üksikasjalikud andmed oma organisatsiooni kohta (nimetus, käibemaksukohustuslase number või kaubanduskoja number või ettevõtte registreerimisnumber), valideeritava tegevuskoha aadress ja organisatsiooni põhiaadress (kui see erineb valideeritava tegevuskoha aadressist). Nõutav on eelmise valideerimise kuupäev ja viimane kordumatu tähtnumbriline tunnus (olemasolu korral), samuti äritegevuse laad, tegevuskoha töötajate ligikaudne arv, lennukauba/lennuposti julgestuse eest vastutava isiku nimi ja ametinimetus ning kontaktandmed.

Personali töölevõtmise kord

Esitada on vaja töölevõtmise korra üksikasjad kõikide selliste töötajate kohta (alalised, ajutised või renditud töötajad, autojuhid), kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile. Töölevõtmise kord hõlmab töölevõtmise-eelset kontrolli või taustakontrolli vastavalt määruse (EL) nr 185/2010 lisa punktile 11.1. Kohapealne valideerimine hõlmab intervjuud personali töölevõtmise eest vastutava isikuga. Kõnealune isik peab esitama ettevõttes kasutatava töölevõtmise korra kohta tõendeid (nt täitmata vormid). Kõnealust korda kohaldatakse selliste töötajate suhtes, kes võeti tööle pärast 29. aprilli 2010.

Personali julgestusalase koolituse kord

Tuleb tõendada, et kõik sellised töötajad (alalised, ajutised või renditud töötajad, autojuhid), kellel on juurdepääs lennukaubale/lennupostile), on saanud asjakohase julgestusvalmidusalase koolituse. Koolitus toimub vastavalt määruse (EL) nr 185/2010 lisa punktile 11.2.7. Töötajate koolitusandmed tuleks säilitada. Lisaks sellele tuleb tõendada, et kõik julgestuskontrollimeetmeid kohaldavad asjaomased töötajad on läbinud määruse (EL) nr 185/2010 lisa peatüki 11 kohase esma- või korduvkoolituse.

Füüsiline julgeolek

Tuleb tõendada, kuidas teie tegevuskoht on kaitstud (nt aed või tõke), ning et kasutatakse asjakohaseid juurdepääsukontrolli meetmeid. Vajaduse korral palutakse esitada üksikasjad võimalike häire- ja/või videovalvesüsteemide kohta. Oluline on, et kontrollitakse juurdepääsu aladele, kus lennukaupa/lennuposti töödeldakse või ladustatakse. Kõik lennukaubale/lennupostile juurdepääsu võimaldavad uksed, aknad ja muud juurdepääsupunktid peavad olema kaitstud või nende suhtes tuleb kohaldada juurdepääsukontrolli meetmeid.

Tootmine (kohaldamise korral)

Tuleb tõendada, et juurdepääsu tootmisalale kontrollitakse ja tootmisprotsessi jälgitakse. Kui toodet saab tootmise käigus määratleda kui lennukaupa/lennuposti, tuleb tõendada, et on võetud meetmed lennukauba/lennuposti kaitsmiseks loata juurdepääsu või esemete lisamise eest kõnealuses etapis.

Pakendamine (kohaldamise korral)

Tuleb tõendada, et juurdepääsu pakendamisalale kontrollitakse ja pakendamisprotsessi jälgitakse. Kui toodet saab pakendamise käigus määratleda kui lennukaupa/lennuposti, tuleb tõendada, et on võetud meetmed lennukauba/lennuposti kaitsmiseks loata juurdepääsu või esemete lisamise eest kõnealuses etapis.

Esitada on vaja pakendamisprotsessi üksikasjad ja tõendada, et kõiki valmistooteid kontrollitakse enne pakendamist.

Tuleb kirjeldada lõplikku välispakendit ja tõendada, et see on vastupidav. Samuti tuleb tõendada, kuidas on võimalik tuvastada lõpliku välispakendi avamist, näiteks kasutades nummerdatud turvakleebiseid, turvateipi, eritempleid või teibiga suletud pappkasti. Tõendada tuleb ka seda, et turvakleebiseid, turvateipi ja eritempleid hoitakse turvaliselt, kui neid ei kasutata, ja et nende väljaandmist kontrollitakse.

Ladustamine (kohaldamise korral)

Tuleb tõendada, et juurdepääsu ladustamisalale kontrollitakse. Kui toodet saab ladustamise ajal määratleda kui lennukaupa/lennuposti, tuleb tõendada, et on võetud meetmed lennukauba/lennuposti kaitsmiseks loata juurdepääsu või esemete lisamise eest kõnealuses etapis.

Lõpuks tuleb tõendada, et lõplikku pakendatud lennukaupa/lennuposti kontrollitakse enne lähetamist.

Lähetamine (kohaldamise korral)

Tuleb tõendada, et juurdepääsu lähetamisalale kontrollitakse. Kui toodet saab lähetamise käigus määratleda kui lennukaupa/lennuposti, tuleb tõendada, et on võetud meetmed lennukauba/lennuposti kaitsmiseks loata juurdepääsu või esemete lisamise eest kõnealuses etapis.

Transport

Kokkuleppelisele esindajale tuleb esitada üksikasjad kauba/posti transportimise meetodi kohta.

Kui kasutate oma transporti, tuleb tõendada, et autojuhid on läbinud nõutaval tasemel koolituse. Kui teie ettevõte kasutab alltöövõtjat, peate te tagama, et a) te pitseerite või pakite lennukauba/lennuposti nii, et oleks tagatud mis tahes esemete lisamise tuvastamine ja b) et veoettevõtja on allkirjastanud määruse (EL) nr 185/2010 lisa liites 6-E esitatud veoettevõtja deklaratsiooni.

Kui teie vastutate lennukauba/lennuposti transportimise eest, tuleb tõendada, et transpordivahendid on turvatavad kas võimaluse korral turvakleebiste kasutamisega või mis tahes muu meetodi abil. Kui kasutatakse nummerdatud turvakleebiseid, tuleb tõendada, et juurdepääsu turvakleebistele kontrollitakse ja et numbrid märgitakse üles; muude meetodite kasutamise korral tuleb tõendada, kuidas on kauba/posti puhul võimalik tuvastada avamist ja/või kuidas seda hoitakse turvatuna. Lisaks sellele tuleb tõendada, et kasutatakse meetmeid lennukaupa/lennuposti vedavate sõidukijuhtide isiku kontrollimiseks. Samuti tuleb tõendada, et te tagate, et kaup/post on turvatud, kui see lahkub teie valdustest. Tuleb tõendada, et lennukaup/lennupost on transportimise ajal kaitstud loata juurdepääsu eest.

Te ei pea esitama tõendeid autojuhi väljaõppe kohta ega veoettevõtja deklaratsiooni koopiat, kui lennukauba/lennuposti transportimise teie valdustest on korraldanud kokkuleppeline esindaja.

Saatja kohustused

Te peate kinnitama, et olete nõus pädeva asutuse inspektorite poolt kõnealuste standardite järgimise kontrollimiseks tehtavate etteteatamata inspekteerimistega.

Samuti peate kinnitama, et teatate [pädeva asutuse nimetus] asjakohased üksikasjad viivitamata vähemalt kümne tööpäeva jooksul, kui:

a)

üldine julgestusalane vastutus on määratud muule kui nimetatud isikule;

b)

valdusi või protseduure on muudetud viisil, mis omab tõenäoliselt märkimisväärset mõju julgestusele;

c)

teie ettevõte lõpetab tegevuse, ei tegele enam lennukaubaga/lennupostiga või ei täida enam asjakohaste ELi õigusaktide nõudeid.

Lisaks peate kinnitama, et säilitate julgestusstandardid kuni järgmise kohapealse valideerimise ja/või inspekteerimiseni.

Seejärel peate võtma kinnituse eest täieliku vastutuse ja allkirjastama valideerimisdokumendi.

MÄRKUSED

Lõhke- ja süüteseadeldised

Komplekteeritud lõhke- ja süüteseadeldised võivad olla kaubasaadetises, kui on täielikult järgitud kõiki ohutuseeskirjade nõudeid.

Saadetised muudest allikatest

Tuntud saatja võib toimetada kokkuleppelisele esindajale muudest allikatest pärinevaid saadetisi, tingimusel et:

a)

need on eraldatud temalt pärinevatest saadetistest, ja

b)

päritolu on selgelt märgitud saadetisele või sellega kaasas olevatele dokumentidele.

Kõik sellised saadetised tuleb enne õhusõidukisse laadimist läbi vaadata.”

10.

Liide 6-C asendatakse järgmisega:

LIIDE 6-C

TUNTUD SAATJATE VALIDEERIMISEL KASUTATAV KONTROLLKAART

Täitmisega seotud märkused

Käesoleva vormi täitmisel tuleks pöörata tähelepanu järgmisele.

Tärniga * tähistatud väljade täitmine on KOHUSTUSLIK.

Kui vastus mis tahes poolpaksus kirjas küsimusele on EI, PEAB valideerimise kohta tegema märke MITTE LÄBINUD. Seda ei tehta juhul, kui küsimus vastaja suhtes ei kehti.

Üldise hindamise tulemus võib olla LÄBINUD alles pärast seda, kui saatja on allkirjastanud viimasel leheküljel oleva kohustuste deklaratsiooni.

Kohustuste deklaratsiooni originaal peab olema pädeva asutuse valduses või pädevale asutusele kättesaadav kuni valideerimise kehtivuse lõpuni. Deklaratsiooni koopia tuleks anda ka saatjale.

1.   OSA

Organisatsioon ja kohustused

1.1.   

Valideerimise kuupäev *

Palun kasutada täpset kuupäevavormi, nt 01.10.2010.

pp/kk/aaaa

 

1.2.   

Eelmise valideerimise kuupäev ja kordumatu tunnus (kui on olemas)

pp/kk/aaaa

 

Kordumatu tunnus

 

1.3.   

Valideeritava organisatsiooni nimetus*

Nimi

Käibemaksukohustuslase number / kaubanduskoja number / ettevõtte registreerimisnumber (kui on olemas)

1.4.   

Valideeritava tegevuskoha aadress*

Number/üksus/hoone

 

Tänav

 

Linn

 

Sihtnumber

 

Riik

 

1.5.   

Organisatsiooni põhiaadress (kui see erineb valideeritava tegevuskoha aadressist, tingimusel et see asub samas riigis)

Number/üksus/hoone

 

Tänav

 

Linn

 

Sihtnumber

 

Riik

 

1.6.

Äritegevus(t)e laad – töödeldava kauba liigid

1.7.   

Kas taotleja vastutusvaldkond on:

a)

tootmine

b)

pakendamine

c)

ladustamine

d)

lähetamine

e)

muu (täpsustada)

 

1.8.

Tegevuskoha töötajate ligikaudne arv

1.9.   

Lennukauba/lennuposti julgestuse eest vastutava isiku nimi ja ametinimetus

Nimi

 

Ametinimetus

 

1.10.   

Kontakttelefon

Telefoninumber

 

1.11.   

E-posti aadress*

E-post

 

2.   OSA

Identifitseeritav lennukaup/lennupost („kindlakstehtavus”)

Eesmärk: teha kindlaks punkt (või koht), kust alates saab kaupa/posti identifitseerida lennukaubana/lennupostina. Kindlakstehtavus tähendab seda, et on võimalik hinnata, mis hetkest/kust alates on võimalik kaupa/posti identifitseerida lennukaubana/lennupostina.

2.1.

Tootmise, pakendamise, ladustamise, valimise, lähetamise ja mis tahes muu asjakohase etapi inspekteerimise abil tehakse kindlaks, kus ja kuidas muutub lennukaup/lennupost sellisena identifitseeritavaks.

Kirjeldus:

NB! 5.–8. osas tuleks esitada üksikasjalik teave identifitseeritava lennukauba/lennuposti kaitsmise kohta loata juurdepääsu või avamise eest.

3.   OSA

Personali töölevõtmine ja koolitamine

Eesmärk: tagada, et kõik sellised töötajad, kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile (alalised, ajutised, renditud töötajad, autojuhid), on läbinud nõuetekohase töölevõtmise-eelse kontrolli ja/või taustakontrolli ning on saanud määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.7 kohase koolituse. Lisaks tuleb tagada, et lennukauba/lennuposti suhtes julgestuskontrolli meetmeid kohaldavad töötajad on saanud määruse (EL) nr 185/2010 lisa peatüki 11 kohase koolituse.

See, kas punktides 3.1 ja 3.2 esitatud küsimused on poolpaksus kirjas (mis tähendab, et vastus EI toob kaasa mitteläbimise), oleneb selle riigi kohaldatavatest siseriiklikest eeskirjadest, kus tegevuskoht asub. Vähemalt üks nendest kahest küsimusest peab siiski olema poolpaksus kirjas, mistõttu peaks olema lubatud, et kui taustakontroll on tehtud, siis töölevõtmise-eelset kontrolli ei ole enam vaja teha. Julgestuskontrollimeetmete kohaldamise eest vastutava isiku puhul tuleb alati teha taustakontroll.

3.1.   

Kas on kehtestatud töölevõtmise kord, mille kohaselt identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile juurdepääsu omav isik on läbinud määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.1.4 kohase töölevõtmise-eelse kontrolli? See kehtib töötajate puhul, kes võeti tööle pärast [määruse (EÜ) nr 300/2008 kohaldamise kuupäev].

JAH või EI

 

Kui JAH, siis milline

 

3.2.   Kas kõnealune töölevõtmise kord hõlmab ka määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.1.3 kohast taustakontrolli, sealhulgas karistusregistri kontrollimist?

JAH või EI

 

Kui JAH, siis milline

 

3.3.   Kas tegevuskohas julgestuskontrollimeetmete kohaldamise ja järelevalve eest vastutatava isiku ametisse nimetamise menetlus hõlmab määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.1.3 kohast taustakontrolli, sealhulgas karistusregistri kontrollimise nõuet?

JAH või EI

 

Kui JAH, lisage kirjeldus

 

3.4.   Kas töötajad, kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile, läbivad määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.7 kohase julgestusvalmidusalase koolituse, enne kui neile antakse juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile? Kas lennukauba/lennuposti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavad töötajad on saanud määruse (EL) nr 185/2010 lisa peatüki 11 kohase koolituse?

JAH või EI

 

Kui JAH, lisage kirjeldus

 

3.5.   Kas (eespool osutatud) töötajad läbivad täiendõppe vastavalt selle kohta kehtestatud sagedusele?

JAH või EI

 

3.6.   Hinnang: kas meetmed on piisavad selle tagamiseks, et kõik töötajad, kellel on juurdepääs identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile, ja töötajad, kes kohaldavad julgestuskontrollimeetmeid, on nõuetekohaselt tööle võetud ja on saanud määruse (EL) nr 185/2010 lisa peatüki 11 kohase koolituse?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

 

4.   OSA

Füüsiline julgeolek

Eesmärk: teha kindaks, kas tegevuskoha või valduste (füüsiline) julgestus on piisav selleks, et kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu eest.

4.1.   

Kas tegevuskoht on kaitstud aia või tõkkega?

JAH või EI

 

4.2.   

Kas kõikide tegevuskoha juurdepääsupunktide suhtes kohaldatakse juurdepääsukontrolli?

JAH või EI

 

4.3.   

Kui JAH, siis kas juurdepääsupunktid on…?

Mehitatud

 

Käsitsi kontrollitavad

 

Automaatsed

 

Elektroonilised

Muu (täpsustada)

4.4.   

Kas hoone on tugeva konstruktsiooniga?

JAH või EI

 

4.5.   

Kas hoonel on tõhus häiresüsteem?

JAH või EI

 

4.6.   

Kas hoonel on tõhus videovalvesüsteem?

JAH või EI

 

4.7.   

Kui jah, siis kas videovalvepilti salvestatakse?

JAH või EI

 

4.8.   

Kas kõik identifitseeritavale lennukaubale/lennupostile juurdepääsu võimaldavad uksed, aknad ja muud juurdepääsupunktid on kaitstud või kohaldatakse nende puhul juurdepääsukontrolli?

JAH või EI

 

4.9.

Kui ei, esitada põhjused

4.10.   Hinnang: kas organisatsiooni võetud meetmed on piisavad, et takistada loata juurdepääsu tegevuskoha ja valduste nendele osadele, kus identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti töödeldakse või ladustatakse?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

 

5.   OSA

Tootmine

Eesmärk: kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest.

Vastake neile küsimustele, kui toodet võib tootmisprotsessi jooksul identifitseerida lennukaubana/lennupostina.

5.1.   

Kas juurdepääsu tootmisalale kontrollitakse?

JAH või EI

 

5.2.

Kui JAH, siis kuidas?

5.3.   

Kas tootmisprotsessi jälgitakse?

JAH või EI

 

5.4.

Kui JAH, siis kuidas?

5.5.   

Kas kasutatakse kontrolle, mille abil takistada tootmisetapis toote avamist?

JAH või EI

 

Kui JAH, lisage kirjeldus

5.6.   Hinnang: kas organisatsiooni võetud meetmed on piisavad, et kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest tootmise ajal?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

 

6.   OSA

Pakendamine

Eesmärk: kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest.

Vastake neile küsimustele, kui toodet võib pakendamisprotsessi jooksul identifitseerida lennukaubana/lennupostina.

6.1.   

Kas pakendamisprotsessi jälgitakse?

JAH või EI

 

6.2.

Kui JAH, siis kuidas?

6.3.   

Lõpliku välispakendi kirjeldus:

a)   

Kas lõplik välispakend on vastupidav?

JAH või EI

 

Kirjeldus:

 

b)   

Kas lõpliku välispakendi avamist on võimalik tuvastada?

JAH või EI

 

Kirjeldus:

 

6.4. a)   

Kas kasutatakse nummerdatud turvakleebiseid, turvateipi, eritempleid või teibiga suletud pappkaste, et lennukauba/lennuposti avamist oleks võimalik tuvastada?

JAH või EI

 

Kui JAH, siis:

 

6.4. b)   

Kas turvakleebiseid, turvateipi või eritempleid hoitakse turvaliselt, kui neid ei kasutata?

JAH või EI

 

Kirjeldus:

 

6.4. c)   

Kas nummerdatud turvakleebiste, turvateibi või eritemplite väljaandmist kontrollitakse?

JAH või EI

 

Kirjeldus:

 

6.5.

Kui vastus küsimusele 6.4.a on JAH, siis kuidas seda kontrollitakse?

6.6.   Hinnang: kas pakendamismenetlus on piisav, et kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu ja/või avamise eest?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

 

7.   OSA

Ladustamine

Eesmärk: kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest.

Vastake neile küsimustele, kui toodet võib ladustamisprotsessi jooksul identifitseerida lennukaubana/lennupostina.

7.1.   

Kas lõplikku ja pakendatud lennukaupa/lennuposti ladustatakse turvaliselt ja kas seda kontrollitakse avamise tuvastamiseks?

JAH või EI

 

7.2.   Hinnang: kas ladustamismenetlus on piisav, et kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu ja/või avamise eest?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

8.   OSA

Lähetamine

Eesmärk: kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest.

Vastake neile küsimustele, kui toodet võib lähetamisprotsessi jooksul identifitseerida lennukaubana/lennupostina.

8.1.   

Kas lähetamisalale pääsu kontrollitakse?

JAH või EI

 

8.2.

Kui JAH, siis kuidas?

8.3.   

Kellel on võimalik pääseda lähetamisalale?

Töötajatel?

JAH või EI

 

Autojuhtidel?

JAH või EI

 

Külastajatel?

JAH või EI

 

Alltöövõtjatel?

JAH või EI

 

8.4.   Hinnang: kas lennukaup/lennupost on lähetamisalal piisavalt kaitstud loata juurdepääsu või avamise eest?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

8A   OSA

Saadetised muudest allikatest

Eesmärk: määrata kindlaks menetlused turvamata saadetistega tegelemiseks.

Vastake neile küsimustele ainult juhul, kui võetakse lennutranspordiga saatmiseks vastu teistelt ettevõtetelt saabuvaid saadetisi.

8A.1.   Kas ettevõte võtab lennutranspordiga saatmiseks vastu teistelt ettevõtetelt saabuvaid kaubasaadetisi?

JAH või EI

 

8A.2.

Kui JAH, siis kuidas hoitakse neid ettevõtte kaubast eraldi ja kuidas need identifitseeritakse kokkuleppelise esindaja/veoettevõtja jaoks?

9.   OSA

Transport

Eesmärk: Kaitsta identifitseeritavat lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu või avamise eest.

9.1.   

Kuidas toimetatakse lennukaup/lennupost kokkuleppelisele esindajale?

a)   

Kokkuleppelise esindaja poolt või tema nimel?

JAH või EI

 

b)   

Saatja transpordivahendiga?

JAH või EI

 

c)   

Saatja poolt kasutatava alltöövõtja abil?

JAH või EI

 

9.2.   Kui saatja kasutab alltöövõtjat:

JAH või EI

 

Järgmistele küsimustele vastake vaid juhul, kui kohaldatakse punkti 9.1 alapunkti b või c.

9.3.   

Kas transpordivahendi kaubaruum on turvatav?

JAH või EI

 

Kui JAH, siis kuidas

9.4. a)   

Kui transpordivahendi kaubaruum on turvatav, siis kas kasutatakse nummerdatud turvakleebiseid?

JAH või EI

 

9.4. b)   

Kui kasutatakse nummerdatud turvakleebiseid, siis kas juurdepääsu turvakleebistele kontrollitakse ja nende numbrid märgitakse väljaandmisel üles? JAH või EI

JAH või EI

 

Kui JAH, siis kuidas

 

9.5.   

Kui transpordivahendi kaubaruum ei ole turvatav, siis kas lennukauba/lennuposti avamist on võimalik tuvastada?

JAH või EI

9.6.

Kui JAH, siis milliseid avamise tuvastamise vahendeid kasutatakse?

9.7.

Kui EI, siis kuidas seda hoitakse turvatuna?

9.8.   Hinnang: kas meetmed on piisavad, et kaitsta lennukaupa/lennuposti loata juurdepääsu eest transpordi ajal?

JAH või EI

 

Kui EI, esitage põhjused

 

Kohustuste deklaratsioon

Kinnitan, et:

olen nõus pädeva asutuse inspektorite poolt kõnealuste standardite järgimise kontrollimiseks tehtavate etteteatamata inspekteerimistega. Kui inspektorid avastavad tõsise julgestusalase rikkumise, võib see kaasa tuua minu kui tuntud saatja staatuse tühistamise;

teatan [pädeva asutuse nimetus] asjakohased üksikasjad viivitamata vähemalt kümne tööpäeva jooksul, kui:

üldine julgestusalane vastutus on määratud muule kui punktis 1.9 nimetatud isikule;

valdusi või menetlusi on muudetud, mis võib märkimisväärselt mõjutada julgestust, ja

ettevõte lõpetab tegevuse, ei tegele enam lennukaubaga/lennupostiga või ei täida enam asjakohaste ELi õigusaktide nõudeid;

säilitan julgestusstandardid kuni järgmise kohapealse valideerimiseni ja/või inspekteerimiseni;

võtan käesoleva deklaratsiooni eest täieliku vastutuse.

Allkirjastanud

Ametikoht ettevõttes

 

Hindamine (ja teavitamine)

Läbinud / mitte läbinud

 

Kui üldise hindamise tulemus on „mitte läbinud”, loetleda allpool valdkonnad, kus saatja ei ole saavutanud nõutavat julgestustaset või kus on ilmnenud konkreetsed haavatavused. Lisaks tuleb esitada soovitused selliste kohanduste kohta, mis on vajalikud nõutava taseme saavutamiseks ja hindamise läbimiseks.

Allkirjastanud

(Valideerija nimi)

11.

Liidet 6-C3 muudetakse järgmiselt:

a)

4. osa viienda lõigu tekst „Viide: punkt 6.8.3.1” jäetakse välja;

b)

5. osa seitsmes lõik asendatakse järgmisega:

„Viide: punkt 6.8.3”;

c)

7. osa viies lõik asendatakse järgmisega:

„Viide: punktid 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ning 6.2.1 ja 6.7”;

d)

11. osa esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Eesmärk: pärast käesoleva kontrollkaardi eelmise kümne osa hindamist peab ELi lennundusjulgestuse valideerija tegema järelduse, kas tema kohapealse kontrolli tulemused vastavad lennuettevõtja julgestusprogrammi nende osade sisule, milles kirjeldatakse ELi/EMPsse suunduva lennukauba/lennuposti suhtes kohaldatavaid julgestusmeetmeid, ja kas julgestuskontrollimeetmetega saavutatakse piisavalt käesoleval kontrollkaardil loetletud eesmärgid.”

12.

Liite 6-F punkt 6-Fiii asendatakse järgmisega:

„6-Fiii

SELLISTE KOLMANDATE RIIKIDE NING ÜLEMEREMAADE JA -TERRITOORIUMIDE VALIDEERIMISTEGEVUS, KELLEL ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KOHASELT LIIDUGA ERISUHTED JA KELLE SUHTES EI KOHALDATA KÕNEALUSE LEPINGU TRANSPORDIJAOTIST NING KEDA TUNNUSTATAKSE EL-i LENNUNDUSJULGESTUSE VALIDEERIMISEGA VÕRDVÄÄRSENA

13.

Liite 8-B esimese taande punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

tagab, et pardavarudele juurdepääsu omavad isikud läbivad enne kõnealustele varudele juurdepääsu saamist määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.7 kohase üldise julgestusvalmidusalase koolituse. Lisaks tagab ta, et pardavarusid läbi vaatavad isikud saavad määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.3.3 kohase koolituse ning pardavarude suhtes muid julgestuskontrolli meetmeid kohaldavad isikud saavad määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.3.10 kohase koolituse, ja”.

14.

Peatükki 9 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 9.0.2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

„lennuvälja varud” – kõik esemed, v.a muude isikute kui reisijatega kaasas olevad esemed, mis on ette nähtud müügiks või kasutamiseks või lennuvälja julgestuspiirangualal mis tahes otstarbel või tegevuse jaoks kättesaadavaks tegemiseks;”

b)

punkti 9.1.1.1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

tuntud tarnija või pardavarude kokkuleppeline tarnija on kohaldanud varude suhtes nõutavaid julgestuskontrollimeetmeid ja pärast kõnealuste julgestuskontrollimeetmete kohaldamist kuni julgestuspiirangualale toimetamiseni on varud olnud kaitstud loata juurdepääsu eest.”

15.

Liite 9-A esimese taande punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

tagab, et lennuvälja varudele juurdepääsu omavad isikud läbivad enne kõnealustele varudele juurdepääsu saamist määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.7 kohase üldise julgestusvalmidusalase koolituse. Lisaks tagab ta, et lennuvälja varusid läbi vaatavad isikud saavad määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.3.3 kohase koolituse ning lennuvälja varude suhtes muid julgestuskontrollimeetmeid kohaldavad isikud saavad määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti 11.2.3.10 kohase koolituse ja”.

16.

Peatükki 11 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 11.1.5 asendatakse järgmisega:

„11.1.5.

Tausta- või töölevõtmise-eelne kontroll peab olema läbitud enne, kui isik läbib julgestusalase koolituse, mis hõlmab juurdepääsu teabele, mis ei ole avalikult kättesaadav. Taustakontrolli korratakse korrapäraselt vähemalt iga viie aasta järel.”;

b)

punkti 11.2.3.7 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

teadmised turvakleebiste kasutamise protseduurist, kui turvakleebiseid kasutatakse;”;

c)

punkti 11.2.3.9 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Töökohaspetsiifiline julgestusalane koolitus isikutele, kes kohaldavad kauba- ja postisaadetiste suhtes muid julgestusmeetmeid kui läbivaatus, peab tagama vähemalt järgmised teadmised ja oskused:”;

d)

punkti 11.2.6.1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Pädev asutus võib objektiivsetel põhjustel vabastada kõnealuse nõude täitmisest sellised isikud, kel on juurdepääs üksnes sellistele terminali aladele, mis on ka reisijatele juurdepääsetavad.”;

e)

punkti 11.3.1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Kõnealuste nõuete täitmisest võib vabastada sellised punktis 11.2.3.3 nimetatud ülesandeid täitvad isikud, kellel on õigus teha vaid visuaalset kontrolli ja/või käsitsi läbivaatust.”;

f)

punkti 11.5.3 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

omavad punktis 11.5.4 sätestatud teadmisi ja oskusi ning”;

g)

punkti 11.5.4 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Selleks et instruktor saaks sertifikaadi koolituste korraldamiseks isikutele, kes täidavad punktides 11.2.3.1–11.2.3.5 ja 11.2.4 (välja arvatud juhul, kui tegemist on selliste järelevaatajate koolitusega, kes teostavad järelevalvet üksnes punktis 11.2.3.6–11.2.3.10 osutatud isikute üle) ning punktis 11.2.5 loetletud tööülesandeid, peavad instruktoril olema teadmised asjaomase lennundusjulgestusvaldkonna töökeskkonna kohta ning asjakohane kvalifikatsioon ja teadmised ning oskused järgmistes valdkondades:”.

17.

Peatükki 12 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.1.2.2 asendatakse järgmisega:

„12.1.2.2.

Kõik metallidetektorväravad (WTMD), mida kasutatakse vaid muude isikute kui reisijate läbivaatuseks, peavad vastama vähemalt standardile 1.”;

b)

lisatakse punktid 12.5.1.4 ja 12.5.1.5:

„12.5.1.4.

Tarkvara kasutaja määrab TIP-süsteemi administraatori, kes vastutab TIP-süsteemi konfiguratsiooni haldamise eest.

12.5.1.5.

Pädev asutus kontrollib korrapäraselt TIP-süsteemi nõuetekohast rakendamist ning tagab süsteemide õige konfiguratsiooni, sh esemete realistliku ja asjakohase kuvamise, nõuetele vastavuse ning ajakohastatud virtuaalkujutiste olemasolu.”;

c)

punkt 12.8.2 asendatakse järgmisega:

„12.8.2.

Enne läbivaatusmeetodi kavandatud kasutuselevõtmist teavitab asjaomane liikmesriik kirjalikult komisjoni ja teisi liikmesriike kavandatavast uuest läbivaatusmeetodist, mida ta kavatseb lubada, ja lisab hinnangu selle kohta, kuidas tagatakse uue meetodi kasutamise vastavus punkti 12.8.1 alapunkti b nõuetele. Teade peab sisaldama ka üksikasjalikku teavet meetodi või menetluse kasutamise kavandatavate asukohtade ja kavandatud hindamisperioodi pikkuse kohta.”;

d)

lisatakse punkt 12.10:

„12.10.   METALLIDETEKTORID (MDE)

Metallidetektorväravate (MDE) kasutamise üksikasjalikud nõuded on sätestatud komisjoni eraldi otsuses.”


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1117/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Arancia Rossa di Sicilia (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1151/2012 tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1107/96 (3) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Arancia Rossa di Sicilia” spetsifikaadi muudatusele.

(3)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike, avaldas komisjon määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (4). Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi kõnealuse määruse artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1.

(4)  ELT C 369, 29.11.2012, lk 16.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Arancia Rossa di Sicilia (KGT)


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1118/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Miel de Corse – Mele di Corsica (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1187/2000 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Miel de Corse – Mele di Corsica” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleb muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 133, 6.6.2000, lk 19.

(3)  ELT C 134, 14.5.2013, lk 39.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.4.   Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või), jne)

PRANTSUSMAA

Miel de Corse – Mele di Corsica (KPN)


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1119/2013,

6. novembri 2013,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Melva de Andalucía (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Hispaania taotluse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 289/2009 (2) alusel registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Melva de Andalucía” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. novembri 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 94, 8.4.2009, lk 15.

(3)  ELT C 60, 1.3.2013, lk 15.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.7.   Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

HISPAANIA

Melva de Andalucía (KGT)


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1120/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 1495/2002 (2) alusel registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Piment d’Espelette”/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 225, 22.8.2002, lk 11.

(3)  ELT C 57, 27.2.2013, lk 11.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.8.   Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

PRANTSUSMAA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (KPN)


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1121/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (2) (muudetud määrusega (EÜ) nr 1509/2000) (3) kohaselt registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Volaille de Bresse”/„Poulet de Bresse”/„Poularde de Bresse”/„Chapon de Bresse” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Taotluses soovitakse muuta spetsifikaati, et täpsustada toote nimetust, selle kirjeldust, päritolutõendit, tootmismeetodit, märgistust, riiklikke nõudeid ning tootjate rühma ja toote päritolunimetuse kontrolliasutuste kontaktandmeid.

(3)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (4).

(4)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muudatus seoses käesoleva määruse lisas esitatud nimetusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1.

(3)  EÜT L 174, 13.7.2000, lk 7.

(4)  ELT C 102, 9.4.2013, lk 12.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.1.   Värske liha (ja rups)

PRANTSUSMAA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (KPN)


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1122/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 53 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Kreeka taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1263/96 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Taotluses käsitletakse spetsifikaadi jaotiste „Kirjeldus” ja „Tootmismeetod” muutmist eelkõige selleks, et lisada veel üks kaubanduslik liik, so kivideta oliivid.

(3)

Komisjon on kõnealuse muudatuse läbi vaadanud ja leidnud, et see on õigustatud. Kuna muudatus on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kohaselt väike, võib komisjon selle heaks kiita ilma nimetatud määruse artiklites 50–52 sätestatud menetluskorda järgimata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaati muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Konsolideeritud koonddokument, millega on ette nähtud spetsifikaadi üksikasjad, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 163, 2.7.1996, lk 19.


I LISA

Kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaadi järgmised muudatused on heaks kiidetud.

1.

Toote kirjeldus

Kirjeldust on muudetud, et toote „Konservolia Stylidas” valik hõlmaks ka terveid kivideta oliive. Turunõuete ja tarbijate muutuvate harjumuste tõttu on vaja turul saada olevaid tooteliike mitmekesistada.

Tervete ja kivideta oliivide omadused (maitse, värvus, lõhn) ei erine mingil moel tervete ja kividega oliivide „Konservolia Stylidas” omadustest, kuna kivid eemaldatakse alles siis, kui oliivid on omandanud lõplikud organoleptilised omadused ning seetõttu ei muutu seos toote geograafilise tootmispiirkonnaga. Lisaks on täpselt ühesugune ka tervete ja kividega ning tervete ja kivideta oliivide soolvesi, mis üldiselt võib muuta toote maitset.

2.

Tootmismeetod

Seda jagu on muudetud, et lisada oliivikivide eemaldamine. Terved kivideta enamasti rohelised oliivid „Konservolia Stylidas” on kääritatud nii, et oliividel on juba toote lõplikud füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Kivi eemaldatakse spetsiaalse seadme abil alati piki vilja peatelge (oliivikivi ei ole võimalik eemaldada külje pealt). Pärast seda pannakse need oliivid 7–9 % soolvette, nagu ka terved kividega oliivid „Konservolia Stylidas”. See ei muuda oliivide „Konservolia Stylidas” füüsikalisi, keemilisi ega organoleptilisi omadusi.


II LISA

Konsolideeritud koonddokument

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” („KONSERVOLIA STYLIDAS”)

EÜ nr: EL-PDO-0117-0345-1.1.2012

KGT ( ) KPN (X)

1.   Nimetus

„Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”)

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Kreeka

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6.

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Tegemist on sorti „Konservolia” kuuluvate tervete ja kividega või tervete ja kivideta lauaoliividega. Tootel on puuviljaline maitse ja kivi küljest lihtsasti eemaldatav ja hästi säiliv tugev viljaliha. Mustade oliivide värvus võib olla mustast kuni tindikarva ja roheliste oliivide oma rohelisest kuni õlgkollaseni. Vili kaalub keskmiselt 7 g. Kivi ja vilja omavaheline suhe on 6:1. Oliivil ei tohi olla oliivikärbse tekitatud kahjustusi ega muid muljumisjälgi ja see ei või sisaldada lisandeid. Oliivid liigitatakse suuruse järgi vastavalt rahvusvahelisele standardile järgmiselt:

Kaubanduslik nimetus

Oliivide arv kilogrammi kohta

Super super mamouth

70–90

Super mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra jumbo

161–180

Jumbο

181–200

Extra large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Five

321–350

Bullets

351–380

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

3.5.   Valmistamise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Oliive „Konservolia Stylidas” tuleb kasvatada ja töödelda määratletud geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Tootmispiirkond on Fthiótida prefektuuri Fthiótida maakonna valdade Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi ja Longitsi halduspiiridesse jääv ala.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Fthiótida maakonnas on pehme vahemereline kliima. Viimase viie aasta meteoroloogiaandmed on järgmised:

 

keskmine temperatuur: 16,5 °C

 

suhteline niiskus: 65–70 %

 

sademete hulk: 589 mm aastas

 

päikesepaiste: 210 tundi kuus

Tasasel maal või mäekülgedel on pinnas peamiselt liivsavi.

5.2.   Toote eripära

Toode on puuviljalise maitsega ning sel on kivi küljest lihtsasti eemaldatav ja hästi säiliv tugev viljaliha. Mustade oliivide värvus võib olla mustast kuni tindikarva ja roheliste oliivide oma rohelisest kuni õlgkollaseni. Tänu oma suurepärastele füüsikalistele, keemilistele ja organoleptilistele omadustele on lauaoliivid „Konservolia Stylidas” hästi tuntud nii Kreekas kui ka rahvusvahelisel turul. Nad on saanud mitmeid auhindu Kreekas ja rahvusvahelistel messidel.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Kõnealuses geograafilises piirkonnas kasvatatakse oliivisorti „Konservolia”, mida on seal kasvatatud alates ammustest aegadest ja millest saadud lauaoliividel on suurepärased füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Oliive „Konservolia Stylidas” kasvatatakse Fthiótida maakonnas, kus on mahedad talved ja jahedad suved. See konkreetne oliivisort sobib väga hästi sealse piirkonna mullastiku ja kliimaga, mis koos traditsiooniliste kasvatus-, koristus- ja töötlemismeetoditega tagavad lõpptoote silmapaistvad omadused.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 14.12.2012, lk 1).


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1123/2013,

8. november 2013,

rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määramise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 11a lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protokolliga (Kyoto protokoll) on kehtestatud kaks mehhanismi selliste rahvusvaheliste ühikute loomiseks, mida osalised võivad kasutada heite korvamiseks. Need mehhanismid on ühisrakendus, millega nähakse ette heitkoguste vähendamise ühikute (HVÜd) loomine, ning puhta arengu mehhanism tõendatud heitkoguste vähendamise ühikute (THVd) loomiseks.

(2)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt liikmesriikides vastuvõetud riiklike eralduskavadega on ette nähtud, et käitajad võivad kasutada teatavat kogust THVsid ja HVÜsid selleks, et täita oma kohustust tagastada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 12 lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd) ajavahemiku 2008–2012 kohta.

(3)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikliga 11a on ette nähtud, et Kyoto protokolli kohaselt välja antud THVde ja HVÜde kasutamist jätkatakse direktiiviga 2003/87/EÜ loodud heitkogustega kauplemise süsteemis ajavahemikul 2013–2020; samuti on kõnealuse artikliga lisatud sätted seoses tasemetega, mis on teatavate käitise kategooriate ja õhusõiduki käitajate puhul lubatud LHÜde tagastamise kohustuste täitmiseks vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 12. Artikli 11a lõikes 8 on sätestatud teatavad minimaalsed rahvusvaheliste ühikute kasutusõigused protsentides käitajate ja õhusõiduki käitajate jaoks ajavahemikul 2008–2020 ning sellega on ette nähtud täpsete protsendimäärade kindlaksmääramise meetmed.

(4)

Direktiiviga 2003/87/EÜ on ette nähtud Kyoto protokolli projektipõhiste mehhanismide sidumine heitkogustega kauplemise süsteemiga, et suurendada kasvuhoonegaaside heite üleilmse vähendamise kulutõhusust. Pidades silmas selliste ajavahemikul 2013–2020 kehtivate LHÜde arvu, mis on välja antud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 13 lõike 2 teisele lõigule, tuleks rahvusvaheliste ühikute kasutusõigused määrata miinimumtasemetel, mis on sätestatud artikli 11a lõike 8 esimeses ja kolmandas lõigus. Selle tulemusena järgitakse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 8 viiendas lõigus sätestatud nõuet seoses rahvusvaheliste ühikute üldise kasutamise määraga ning direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 8 teist lõiku ja neljanda lõigu teist lauset seejuures ei kohaldata. Igasugune õhusõidukite käitajatele antud ja nende poolt 2012. aastaks kasutamata jäänud ühikute kasutamise õigus jääb vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõigetele 2, 3 ja 4 kehtima.

(5)

Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL (millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks) (2) artikli 20 kohaselt oluliselt suurenenud võimsusega paiksete käitiste käitajatel peaks olema õigus saada koheldud kas olemasolevate käitajate või uute osalejatena.

(6)

Komisjoni 2. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 389/2013 (millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja (EL) nr 1193/2011) (3) artiklitega 58–61 on ette nähtud üksikasjad kõnealuses määruses sätestatud ühikukasutusõiguste rakendamiseks praktikas.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Igal paikse käitise käitajal, kellele eraldati tasuta LHÜsid või anti õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2012, lubatakse ajavahemikul 2008–2020 kasutada rahvusvahelisi ühikuid kuni koguseni, mida neil oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % neile ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, sõltuvalt sellest, kumb on suurem.

2.   Igal paikse käitise käitajal, kellele ei eraldatud tasuta LHÜsid ega antud õigust kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2012, ning erandina lõikest 1 ka igal paikse käitise käitajal direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 punkti h kahe esimese taande mõistes, lubatakse ajavahemikul 2008–2020 kasutada rahvusvahelisi ühikuid koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020.

3.   Igale otsuse 2011/278/EL artikli 20 kohaselt oluliselt suurenenud võimsusega paikse käitise käitajale antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2020 kuni koguseni, mida tal oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % talle ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, või koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, sõltuvalt sellest, milline on suurem.

4.   Igal paikse käitise käitajal, kes sai ajavahemikul 2008–2020 tasuta LHÜsid ja kes tegeles direktiivi 2003/87/EÜ (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 219/2009) (4) I lisas loetlemata, kuid direktiivi 2003/87/EÜ (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ) (5) I lisas loetletud tegevusega, antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2020 kuni koguseni, mida tal oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % talle ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, või koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, sõltuvalt sellest, milline on suurem

5.   Igale õhusõiduki käitajale antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid koguses, mis on kuni 1,5 % nende tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, ilma et see piiraks nende poolt 2012. aastaks kasutamata jäänud ühikute kasutamise õigust.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid arvutavad vastavalt artikli 1 lõikele 1 välja ja avaldavad rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguse iga käitaja jaoks ning teatavad sellest komisjonile kooskõlas määruse (EL) nr 389/2013 artikliga 59 ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

2.   Iga artikli 1 lõikes 2 osutatud käitaja ja artikli 1 lõikes 5 osutatud õhusõidukite käitaja jaoks arvutatakse rahvusvaheliste ühikute kasutusõigus välja tõendatud heitkoguste põhjal ja seda ajakohastatakse igal aastal. Artikli 1 lõigetes 3 ja 4 osutatud käitajate jaoks arvutatakse rahvusvaheliste ühikute ajakohastatud kasutusõigus välja artikli 1 lõikes 1 välja arvutatud kasutusõiguse suurema koguse kohaselt või see moodustab 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020. Kui tõendatud heitkogused on heaks kiidetud, teavitavad liikmesriigid komisjoni vastavalt määruse (EL) nr 389/2013 artiklile 59 rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguse muudatustest.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45.

(3)  ELT L 122, 3.5.2013, lk 1.

(4)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 109.

(5)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1124/2013,

8. november 2013,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine bifenoksi heakskiitmise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ning nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikes 3 esimesena esitatud juhtumit ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/66/EÜ (2) kanti toimeaine bifenoks nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeaineid käsitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuna ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 21 lõike 1 esimesele lõigule esitas Belgia komisjonile taotluse bifenoksi heakskiitmine uuesti läbi vaadata, pidades silmas uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi, mis tulenevad kõnealusele liikmesriigile teavitaja poolt kõnealuse määruse artikli 56 lõike 1 kohaselt esitatud teabest. Asjaomases teabes käsitletakse bifenoksi kasutamisest tulenevat nitrofeeni moodustumist.

(4)

Belgia hindas teavitaja esitatud teavet. Belgia esitas 21. märtsil 2013 oma hinnangu esialgse hindamisaruande lisandina teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”).

(5)

Kõnealust teavet arvestades on komisjon seisukohal, et on märke, mis viitavad sellele, et bifenoks ei vasta enam määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(6)

Komisjon palus teavitajal esitada oma märkused.

(7)

Arvestades asjaolu, et teatavates keskkonnatingimustes võib bifenoksi kasutamisest moodustuda nitrofeen, on komisjon jõudnud järeldusele, et kõnealusest ainest tulenevat keskkonnaohtlikkust on võimalik ära hoida vaid täiendavate piirangute kehtestamisega.

(8)

Kinnitatakse, et toimeaine bifenoks on määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetud. Taotluste hindamisel taimekaitsevahendite jaoks loa andmisel peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu bifenoksi kasutamisest nitrofeeni moodustumise võimalusele ning vajaduse korral kehtestama kasutustingimuste piirangud.

(9)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni direktiiv 2008/66/EÜ, 30. juuni 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bifenoks, diflufenikaan, fenoksaprop-P, fenpropidiin ja kvinoklamiin (ELT L 171, 1.7.2008, lk 9).

(3)  Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, mis käsitleb taimekaitsevahendite turuleviimist (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa veeru „Erisätted” bifenoksi käsitlev rida 180 asendatakse järgmisega:

„A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees bifenoksi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

a)

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse korral ette piisavad isikukaitsevahendid;

b)

tarbijate kokkupuutele toidus leiduvate bifenoksi jääkidega, mis esinevad loomsetes saadustes ja külvikorrakultuurides;

c)

keskkonnatingimustele, milles võib nitrofeen moodustuda.

Punkti c arvesse võttes kehtestavad liikmesriigid vajaduse korral piirangud seoses kasutustingimustega.”


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1125/2013,

8. november 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/38


KOMISJONI OTSUS,

7. november 2013,

millega kehtestatakse WC-pottidele ja pissuaaridele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 7317 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/641/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda kogu olelusringi jooksul keskkonda vähem mõjutavatele toodetele.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3)

Kuna vee tarbimisel on suur tähtsus nii elu- kui ka mitteeluhoonete keskkonnamõju seisukohast, on asjakohane kehtestada ELi ökomärgise andmise kriteeriumid WC-pottide ja pissuaaride tooterühmale. Selliste kriteeriumidega tuleks edendada tõhusate vettsäästvate toodete kasutamist, mis aitavad vett kokku hoida ja toovad ka muud kasu, nagu näiteks energiakulu vähenemine.

(4)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   WC-pottide ja pissuaaride tooterühma kuuluvad: vesiklosetiseadmed ja pissuaariseadmed, nagu on määratletud artiklis 2. Sellesse tooterühma kuuluvad nii elu- kui ka mitteeluhoonetes kasutatavad seadmed.

2.   Järgmised tooted ei kuulu WC-pottide ja pissuaaride tooterühma:

a)

WC-potid ja nende kaaned, mis on viidud turule ilma vesikloseti- või pissuaariseadmeteta;

b)

klosetiseadmed, mis ei tarbi loputuseks vett, mis tarbivad loputuseks kemikaali ja vett, ning klosetiseadmed, mis tarbivad loputusel energiat.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „vesiklosetiseade”– kas WC-poti iste, WC-pott või loputusseade;

2)   „komplektne WC-pott”– komplektne töötav sanitaarseade, mis koosneb loputusmehhanismist ning inimese uriini ja väljaheite vastuvõtmiseks ja allaloputamiseks ette nähtud WC-potist, millest uriin ja väljaheide juhitakse äravoolu;

3)   „WC-pott”– inimese uriini ja väljaheite vastuvõtmiseks ja allaloputamiseks ette nähtud sanitaarseade, millest uriin ja väljaheide juhitakse äravoolu;

4)   „pissuaariseade”– kas komplektne pissuaar, loputuseta pissuaar või pissuaari loputusmehhanism;

5)   „loputusega pissuaariseade”– kas komplektne pissuaar, pissuaar või pissuaari loputusmehhanism;

6)   „komplektne pissuaar”– komplektne töötav sanitaarseade, mis koosneb loputusmehhanismist ning inimese uriini vastuvõtmiseks ja allaloputamiseks ettenähtud pissuaarist, millest uriin juhitakse äravoolu;

7)   „pissuaar”– uriini ja loputusvee vastuvõtmiseks ette nähtud sanitaarseade, millest mõlemad juhitakse äravoolu;

8)   „rennpissuaar”– loputusega või loputuseta sanitaarseade, mis koosneb põrandal paiknevast rennist ja seina külge kinnitatud plaadist ning on ettenähtud uriini ja loputusvee vastuvõtmiseks, mis juhitakse äravoolu;

9)   „loputuseta pissuaar”– ilma veeta töötav uriini vastuvõtmiseks ette nähtud sanitaarseade, millest uriin juhitakse äravoolu;

10)   „loputusmehhanism”– nii vesiklosetiseadme kui ka loputusega pissuaariseadme korral kas loputuskast koos sisseehitatud ülevoolutoruliitega või vähemalt sama tõhusaks peetava seadmega ja sisse-väljavooluseadmetega või surveklapiga;

11)   „vettsäästev seade”– loputusseade, mille korral on kas katkestatava loputuse seadme või kaksikloputuse seadme abil võimalik kasutada üht osa täisloputusmahust;

12)   „täisloputusmaht”– ühes loputustsüklis loputuseks väljuva vee kogumaht;

13)   „vähendatud loputusmaht”– osa täisloputusmahust, mis väljub vettsäästvast seadmest loputustsüklis ega ole suurem kui kaks kolmandikku täisloputusmahust;

14)   „keskmine loputusmaht”– ühe täisloputusmahu ja kolme vähendatud loputusmahu aritmeetiline keskmine, mis leitakse lisa 1. liites sätestatud meetodil;

15)   „vajaduse korral kasutatav loputuslüliti”– sanitaarseadme loputusseade, mida saab käitada kas käsitsi – käepidemest, hoovast, nupust, jalgpedaalist või muust taolisest loputust käivitavast seadisest – või anduriga, mis teeb kindlaks sanitaarseadme kasutamise;

16)   „regulaator”– seade, millega saab seadistada täisloputusmahtu ja, kui see on asjakohane, vähendatud loputusmahtu.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse artiklis 1 määratletud tooterühmale „WC-potid ja pissuaarid” määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel ELi ökomärgise andmise kriteeriumid ning sellega seotud hindamis- ja kontrollimisnõuded on sätestatud lisas.

Artikkel 4

Lisas sätestatud kriteeriumid ning asjakohased hindamise ja tõendamise nõuded kehtivad neli aastat alates 7. novembrist 2013.

Artikkel 5

Halduseesmärkidel antakse tooterühmale „WC-potid ja pissuaarid” koodnumber 41.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


LISA

ELI ÖKOMÄRGISE ANDMISE KRITEERIUMID JA HINDAMISNÕUDED

Kriteeriumid ELi ökomärgise andmiseks vesikloseti- ja pissuaariseadmetele

1.

Veekasutuse tõhusus

2.

Toote toimivus

3.

Keelatud või piiratud kasutusega ained ja segud

4.

Metsa säästva majandamise teel saadud puit toormena

5.

Toote pikk kasutusiga

6.

Vähendatud mõju toote kasutuselt kõrvaldamisel

7.

Paigaldamisjuhend ja kasutajateave

8.

Teave ELi ökomärgisel

Tabelis 1 on toodud vesikloseti- ja pissuaariseadmete näitajad vastavalt kategooriale.

Iga kriteeriumi kohta on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse kõnealustele kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks kinnituste, dokumentide, analüüside, katseprotokollide või muude tõendite esitamist, võivad need pärineda taotlejalt või tema tarnijalt või mõlemalt.

Võimaluse korral tehakse katsed Euroopa standardi EN ISO 17025 või samaväärsetele nõuetele vastavates laborites.

Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid peale nende, mis on esitatud iga kriteeriumi jaoks, kui taotlust hindav pädev asutus on nende samaväärsust kinnitanud.

Vajaduse korral võib pädev asutus nõuda täiendavaid dokumente ja teha sõltumatuid kontrollimisi.

Taotleja peab kinnitama, et toode vastab kõigile õiguslikele nõuetele, mida esitatakse riigis (riikides), kus toodet kavatsetakse turule viia.

Katsete standardites eristatakse komplektseid WC-potte, WC-potte, pissuaare ja loputusmehhanisme klassi ja tüübi järgi või mõlema järgi. Toote klass(id) ja tüüp (tüübid) tuleb teatada taotlust hindavale pädevale asutusele ja kõik vajalikud katsed tuleb teha iga klassi ja/või tüübi jaoks, mille taotleja on teatanud, asjaomase standardi järgi.

Tabel 1

Vesikloseti- ja pissuaariseadmete näitajad vastavalt kategooriale

Vesiklosetiseade ja pissuaariseadmed

Näitajad

Komplektsed WC-potid

WC-potid

WC-poti loputusmehhanismid

Komplektsed pissuaarid

Pissuaarid

Loputuseta pissuaarid

Pissuaari loputusmehhanismid

1a

– täisloputusmaht

x

x

x

x

x

 

x

1b

– veesäästlikkus

x

x

x

x

x

 

x

1a

– keskmine loputusmaht

x

x

x

 

 

 

 

1d

– seadistatav loputusmaht

x

 

x

x

 

 

x

2a

– loputusmehhanismi nõuded

x

 

x

x

 

 

x

2b

– loputuse tõhusus

x

x

 

x

x

 

 

2c

– loputuseta pissuaari nõuded

 

 

 

 

 

x

 

3a

– ohtlikud ained ja segud

x

x

x

x

x

x

x

3b

– ained, mis on loetletud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 59 lõikele 1

x

x

x

x

x

x

x

4

– metsa säästva majandamise teel saadud puit toormena

x

x

x

x

x

x

x

5a

– parandatavus ja varuosade kättesaadavus

x

x

x

x

x

x

x

5b

– garantii

x

x

x

x

x

x

x

6

– vähendatud mõju toote kasutuselt kõrvaldamisel

x

x

x

x

x

x

x

7

– paigaldamisjuhised ja kasutajateave

x

x

x

x

x

x

x

8

– ELi ökomärgisel esitatav teave

x

x

x

x

x

x

x

1. kriteerium.   Veekasutuse tõhusus

a)   Täisloputusmaht

Turule viidud WC-pottide ja loputusega pissuaaride täisloputusmaht ei tohi veesurvest sõltumata ületada tabelis 2 esitatud näitaja väärtust.

Tabel 2

Loputusega WC-poti ja loputusega pissuaari täisloputusmahu piirnorm

Toode

Täisloputusmaht [l/loputuskord]

Vesiklosetiseade

6,0

Loputusega pissuaariseade

1,0

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja kinnitab toote nõudele vastavust ja esitab märgistamise jaoks edastatud toote täisloputusmahu [l/loputuskord] koos vastava toote kohta Euroopa standardites esitatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemustega (vt tabel 3). Rennpissuaaride korral vastab täisloputusmahule 60 cm laiuse plaadiosa loputamisele vastav maht

Tabel 3

EN-standardid vesiklosetiseadmete ja pissuaariseadmete täisloputusmahu mõõtmise kohta

Toode

Standard

Standardi nimetus

Komplektsed WC-potid ja WC-potid

EN 997

Vesilukuga WC-potid ja komplektsed WC-potid

Komplektsed pissuaarid ja pissuaarid

EN 13407

Seinale paigaldatavad pissuaarid – toimivusnõuded ja katsemeetodid

Loputuskastiga loputusmehhanism

EN 14055

WC-loputuskastid ja pissuaari loputuskastid

Loputusmehhanism käega vajutatava loputuse surveklapiga

EN 12541

Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10

Loputusmehhanism mittepuudutatava loputuse surveklapiga

EN 15091

Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid

b)   Vee kokkuhoid

Komplektsetel WC-pottidel täisloputusmahuga üle 4,0 liitri ja vesiklosetiseadmetel peavad olema vettsäästvad seadmed. Turule viidavatel seadmetel ei tohi vettsäästva seadme kasutamisel ühe loputuskorra vähendatud loputusmaht veesurvest sõltumata ületada 3,0 l.

WC-potiga peab olema võimalik kasutada vettsäästvat seadet, mille kasutamisel ei ületa ühe loputuskorra vähendatud loputusmaht veesurvest sõltumata 3,0 l.

Komplektsetel pissuaaridel ja pissuaaride loputusseadmetel peavad olema individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid. Loputussüsteemiga rennpissuaaridel peavad olema individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt iga 60 cm järel.

Pissuaaridel peab olema individuaalne vastavalt vajadusele kasutatav loputuslüliti. Loputussüsteemita rennpissuaaridel peavad olema individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt iga 60 cm järel.

Anduriga loputuslülitid peavad olema seadistatud nii, et oleks välistatud tarbetu käivitumine, ja need peavad tagama loputuse ainult toote tegeliku kasutamise korral.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab sellistele nõuetele, ja esitama dokumendid, milles on kirjeldatud toote või selles kasutatava seadme tööpõhimõtet. Vesiklosetiseadmete puhul peab taotleja teatama toote vähendatud loputusmahu [l/loputuskord] ning tootele vastavas EN-standardis sätestatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemused (vt tabel 4). Anduriga loputuslülitiga toodete puhul peab taotleja esitama tootekavandi lühikirjelduse, milles on selgitatud, kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral.

Tabel 4

EN-standardid vesiklosetiseadme vähendatud loputusmahu mõõtmise kohta

Toode

Standard

Standardi nimetus

Komplektsed WC-potid ja WC-potid

EN 997

Vesilukuga WC-potid ja komplektsed WC-potid

Loputuskastiga WC-poti loputusmehhanism

EN 14055

WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid

c)   Keskmine loputusmaht

Turule viidud vesiklosetiseadmete keskmine loputusmaht, mida arvutatakse 1. liites sätestatud metoodika alusel, ei tohi olla üle 3,5 l loputuskorra kohta. Nõue ei kehti kuni 4,0 l täisloputusmahuga komplektsete WC-pottide suhtes.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab kõnealustele nõuetele, ning peab esitama toote keskmise arvutusliku loputusmahu [l/loputuskord] ja 1. liite kohaselt tehtud katse tulemused.

d)   Loputusmahu seadistamine

Loputusmehhanismil peab olema regulaator, et paigaldajal oleks võimalik loputusmahtu seadistada vastavalt kohaliku äravoolu tingimustele. Pärast paigaldamisjuhiste kohast seadistamist ei tohi täisloputusmaht ületada 6 l/loputuskord vesiklosetiseadmete puhul ja 4 l/loputuskord ilma vettsäästva seadmeta komplektse WC-poti puhul ja 1 l/loputuskord loputusega pissuaaride puhul. Vähendatud loputusmaht ei tohi pärast paigaldamisjuhiste kohast paigaldamist ületada 3 l/loputuskord vesiklosetiseadmete korral.

Loputuskastiga vesiklosetiseadmete korral peab suurim täisloputusmaht pärast seadistamist olema vastavuses loputuskastile märgitud joone või tähisega.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab sellistele nõuetele, ja esitama dokumendid, milles on kirjeldatud toote või selles kasutatava seadme tööpõhimõtet.

2. kriteerium.   Toote toimivus

a)   Loputusmehhanismi nõuded

Loputusmehhanism peab vastama tabelis 5 märgitud asjaomase EN-standardi nõuetele. Sellest nõudest jäävad välja tabelis 5 esitatud asjaomaste EN-standardite osad, mis käsitlevad täisloputusmahtu ja vähendatud loputusmahtu.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab sellistele nõuetele, ja esitama asjaomastes EN-standardites vastava toote kohta (vt tabel 5) sätestatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemused.

Tabel 5

Loputusmehhanismide EN-standardid

Loputusmehhanism

Standard

Standardi pealkiri

WC-loputuskastid ja pissuaari loputuskastid

EN 14055

WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid

WC-poti ja pissuaari käega käitatavad loputuse surveklapid

EN 12541

Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10

WC-poti ja pissuaari mittepuudutatavad loputuslülitid

EN 15091

Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid

b)   Loputuse tõhusus

Komplektsete WC-pottide, komplektsete pissuaaride, WC-pottide ja pissuaaride loputuse tõhusus peab olema kooskõlas asjaomaste tabelis 6 esitatud standardite nõuetega.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab sellistele nõuetele, ja esitama asjaomastes EN-standardites vastava toote kohta (vt tabel 6) sätestatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemused. Komplektsetel WC-pottidel ja WC-pottidel, mille kohta asjaomast standardit ei ole, peab loputuse tõhusus olema samasugune kui võrdväärset klassi ja tüüpi toodetel, mis on hõlmatud standardiga EN 997. Sellisel juhul esitab taotleja standardis EN 997 võrdväärse toote kohta esitatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemused. Komplektsetel pissuaaridel ja pissuaaridel, mille kohta asjaomast standardit ei ole, peab loputuse tõhusus olema samasugune kui võrdväärset klassi ja tüüpi toodetel, mis on hõlmatud standardiga EN 13407. Sellisel juhul peab taotleja esitama standardis EN 13407 võrdväärse toote kohta esitatud katsejuhendi kohaselt tehtud katsete tulemused.

Tabel 6

Toote loputuse tõhusus ja vastavad EN-standardid

Toode

Standard

Standardi pealkiri

Komplektsed WC-potid ja WC-potid

EN 997

Vesilukuga WC-potid ja komplektsed WC-potid

Komplektsed pissuaarid ja pissuaarid

EN 13407

Seinale paigaldatavad pissuaarid – toimivusnõuded ja katsemeetodid

c)   Loputuseta pissuaaride nõuded

Loputuseta pissuaarid peavad vastama 2. liite nõuetele.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab sellistele nõuetele, ja esitama 2. liites sätestatud katsejuhendi järgi tehtud katsete tulemused. Heaks kiidetakse ka võrdväärse katsemetoodika kasutamine, kui sellega on võimalik näidata, et 2. liites esitatud nõuded on täidetud.

3. kriteerium.   Keelatud või piiratud kasutusega ained ja segud

a)   Ohtlikud ained ja segud

Määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõike 6 kohaselt ei saa ELi ökomärgist anda ühelegi sellisele tootele või sellest valmistatud kaubale, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 punktis 3, või selle homogeensele osale, kui selles leidub aineid, mis vastavad tabelis 7 esitatud ohulausete või riskilausetega klassifitseerimise tingimustele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (2) või nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ, (3) või aineid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 57. Kui aine või segu ohuklassi klassifitseerimise lävi erineb riskilause omast, kohaldatakse ohuklassi klassifikatsiooni. Tabelis 7 esitatud riskilaused kehtivad üldiselt ainete kohta. Kui koostisainete kohta ei ole võimalik teavet saada, kohaldatakse segude klassifitseerimise eeskirju. Kriteeriumi 3a ei kohaldata selliste ainete ja segude suhtes, mis muudavad töötlemisel oma omadusi ega ole seetõttu bioloogiliselt kättesaadavad või muutuvad keemiliselt nii, et nimetatud ohtu enam ei ole.

Tabel 7

Ohulaused ja riskilaused

Ohulause

Riskilause

H300 Allaneelamisel surmav

R28

H301 Allaneelamisel mürgine

R25

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

R65

H310 Nahale sattumisel surmav

R27

H311 Nahale sattumisel mürgine

R24

H330 Sissehingamisel surmav

R23/26

H331 Sissehingamisel mürgine

R23

H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte

R46

H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte

R68

H350 Võib põhjustada vähktõbe

R45

H350i Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

R49

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

R40

H360F Võib kahjustada viljakust

R60

H360D Võib kahjustada loodet

R61

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

R60/61/60-61

H360Fd Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

R60/63

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust

R61/62

H361f Arvatavasti kahjustab viljakust

R62

H361d Arvatavasti kahjustab loodet

R63

H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

R62-63

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

R64

H370 Kahjustab elundeid

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Võib kahjustada elundeid

R68/20/21/22

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/25/24/23

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/20/21/22

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R50

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

R50-53

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

R51-53

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

R52-53

H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

R53

EUH059 Ohtlik osoonikihile

R59

EUH029 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas

R29

EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

R31

EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

R32

EUH070 Silma sattumisel mürgine

R39-41

Selliste ainete ja segude puhul, millele võidakse määrata või on määratud tabelis 7 esitatud ohulaused või riskilaused ning mis vastavad ohuklassidesse ja -kategooriatesse klassifitseerimise kriteeriumidele, ning ainete puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktis a, b või c nimetatud kriteeriumidele, ei tohi nende sisalduse piirnorm ületada üldist või konkreetset sisalduse piirnormi, mis on sätestatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikliga 10. Kui on kindlaks määratud konkreetne sisalduse piirnorm, kohaldatakse seda üldise sisalduse piirnormi asemel.

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktis d, e või f sätestatud kriteeriumidele vastavate ainete sisalduse piirnorm ei tohi olla suurem kui 0,1 % massiprotsenti.

Lõpptoote etiketil ei tohi olla ohulauset.

Vesiklosetiseadmete ja pissuaariseadmete puhul ei kohaldata tabelis 8 esitatud ainete ja koostisainete osas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõikes 6 sätestatud kohustust sama määruse artikli 6 lõike 7 kohaldamisel.

Tabel 8

Ained ja koostisosad, mille puhul kehtivad erandid

Aine või koostisosa

Ohulaused ja riskilaused

Tooted, mille mass on alla 25 g

Kõik ohu- ja riskilaused

Liittoodete ühtlased osad, mille mass on alla 25 g

Kõik ohu- ja riskilaused

Nikkel kõigis roostevaba terase liikides

H351, H372 ja R40/48/23

Vesikloseti- ja pissuaariseadmete elektroonikadetailid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL (4) artikli 4 nõuetele.

Kõik ohu- ja riskilaused

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja esitab iga toote koostisosa või selle ühtlase osa kohta kriteeriumile 3a vastavuse tõendamiseks kinnituse koos asjakohaste dokumentidega, nt tarnija allkirjaga kinnitus selle kohta, et ühtegi ainet ega koostisainet ei ole klassifitseeritud tabelis 7 osutatud ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaste ohulausete ohuklassi, kuivõrd seda saab kindlaks teha vähemalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nimetatud nõuetele vastavate andmete alusel. Kõnealuse kinnituse tõenduseks tuleb lisada tabelis 7 esitatud ohulausetega seotud kokkuvõtlik teave asjakohaste omaduste kohta sellise üksikasjalikkusega, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa punktides 10, 11 ja 12.

Teavet ainete omaduste kohta võib saada ka muul viisil kui katsetega, näiteks alternatiivmeetoditega, nagu in vitro meetodid, kvantitatiivsete struktuuri-aktiivsuse mudelitega või kasutades määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa kohast ainete rühmitamist või interpoleerimist ja ekstrapoleerimist. Tungivalt soovitatakse asjakohaste andmete edastamist turustamisvõrku.

Teave esitatakse aine või segu sellise kuju või füüsikalise oleku kohta, millisena seda valmistoote juures kasutatakse.

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 IV ja V lisas loetletud ainete puhul, mille suhtes ei kohaldata kõnealuse määruse artikli 2 lõike 7 punktides a ja b sätestatud registreerimiskohustust, piisab kriteeriumi 3a täitmiseks taotleja kinnitusest.

b)   Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt loetletud ained

Erandit määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõike 6 kohasest põhimõttest ei lubata kohaldada ainete puhul, mida käsitatakse väga ohtlike ainetena ning mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) artikli 59 lõikega 1 ette nähtud loetellu ning mille sisaldus segudes, toote koostisosas või liittoote ühtlases osas on üle 0,1 %. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikliga 10 sätestatud konkreetset sisalduse piirnormi kohaldatakse juhtudel, kui sisaldus on väiksem kui 0,1 %.

Hindamine ja kontrollimine. Viide väga ohtlike ainetena määratletud ainete loetelule esitatakse kohaldamispäevast alates. Taotleja esitab kriteeriumile 3b vastavuse kinnituse koos asjakohaste dokumentidega, nt materjalide tarnija allkirjaga kinnitus ainete ja segude kriteeriumidele vastavuse kohta ning vastavate ainete ja segude ohutuskaardid vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale. Ohutuskaartidel märgitakse ainete ja segude sisalduse piirnormid vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31.

4. kriteerium.   Metsa säästva majandamise teel saadud puit

Loputusega WC-pottide ja pissuaaride puidust või puidupõhised osad võivad olla valmistatud taaskasutatavast või esmasest toormest.

Esmasel puidul peab olema metsa säästvat majandamist ning päritoluahela jälgitavust võimaldav tõend, mille on andnud välja sõltumatu kolmanda osalise sertifitseerimissüsteem, nagu FSC, PEFC või mõni samaväärne süsteem.

Kui sertifitseerimissüsteemis on lubatud tootes või tooteseerias kasutada sertifitseeritud ja sertifitseerimata materjali segu, ei tohi sertifitseerimata materjali osa ületada 50 %. Kuid sertifitseerimata materjali kohta peab olema tõend, mis kinnitab selle seaduslikku päritolu ja vastavust kõikidele sertifitseerimissüsteemis sertifitseerimata materjali kohta esitatavatele nõuetele.

Sertifitseerimisorganid, mis annavad välja metsamaterjali ja/või selle päritolu jälgitavuse tõendeid, peavad olema kõnealuse sertifitseerimissüsteemi poolt heaks kiidetud või tunnustatud.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab esitama asjakohased dokumendid loputusega WC-pottide ja pissuaaride puidust ja puidupõhiste osade liigi, koguse ja päritolu kohta.

Kui kasutatakse esmast puitu, peab selle kohta olema metsa säästvat majandamist ning päritoluahela jälgitavust võimaldav tõend, mille on andnud välja sõltumatu kolmanda osalise sertifitseerimissüsteem, nagu FSC, PEFC või mõni samaväärne süsteem. Kui tootes või tooteseerias on kasutatud sertifitseerimata materjali, tuleb esitada tõend, et sertifitseerimata materjali osa on alla 50 % ning jälgitavusega on tagatud, et see materjal on seaduslikku päritolu ja vastab kõikidele sertifitseerimissüsteemis sertifitseerimata materjali kohta esitatavatele nõuetele.

5. kriteerium.   Toote pikk kasutusiga

a)   Parandatavus ja varuosade kättesaadavus

Toode peab olema kavandatud nii, et lõppkasutaja ja kutseline hooldusinsener saavad vastavalt vajadusele vahetatavaid osi lihtsalt asendada. Toote teabelehel, mis on esitatud trükisena või elektrooniliselt või mõlemal kujul, tuleb selgelt nimetada, milliseid osi saab vahetada. Taotleja peab esitama ka täpsed juhised, mille järgi vastavalt vajadusele saab kas lõppkasutaja või vastava ettevalmistusega asjatundja teha lihtsamaid parandustöid.

Ka peab taotleja tagama, et vähemalt kümme aastat pärast toote ostmist on saadaval kas originaalvaruosad või nendega võrdväärsed varuosad.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab esitama kinnituse selle kohta, et toode vastab kõnealustele nõuetele, ning esitama toote teabelehe(d) kas trükisena, elektrooniliselt või mõlemal kujul.

b)   Garantii

Taotleja peab andma toote parandamise või asendamise garantii vähemalt viieks aastaks.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab kõnealustele nõuetele, ja esitama garantiitingimuste näidise.

6. kriteerium.   Vähendatud mõju toote kasutuselt kõrvaldamisel

Plastikosad, mille mass on vähemalt 25 g, peavad kandma standardi EN ISO 11469 nõuete kohast tähist, et toote kasutuselt kõrvaldamisel oleks võimalik neid osi kas taaskasutada, ümber töödelda või utiliseerida.

Loputuseta pissuaarides tuleb kasutada kas biolagunevat vedelikku või kasutada neid täielikult ilma vedelikuta.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab esitama kinnituse selle kohta, et toode vastab kõnealustele nõuetele. Loputuseta pissuaaride puhul peab taotleja esitama dokumendid, milles kirjeldatakse toodete tööpõhimõtet, ja kui kasutatakse vedelikku, katsearuande, millega näidatakse, et vedelik on biolagunev, järgides määratlust ja katsejuhendeid, mis on esitatud määrusele (EÜ) nr 1272/2008 vastavas klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõuete kohaldamise juhendis (6).

7. kriteerium.   Paigaldamisjuhend ja kasutajateave

Tootele tuleb lisada paigaldamisjuhend ja kasutajateave, milles on esitatud kõik tehnilised andmed, et toodet õigesti paigaldada, ning juhised, kuidas toodet õigesti ja keskkonnasõbralikult kasutada ning hooldada. Paigaldamisjuhend ja kasutajateave peavad sisaldama kas pakendil või lisatud trükitud või elektroonilistes dokumentides vähemalt järgmist teavet:

a)

täpsed paigaldusjuhised, sealhulgas

eraldi turule viidavate WC-pottide, pissuaaride ja loputusmehhanismide kohta teave, milliste seadmetega neid komplekteerida, et saada töötav ja vettsäästev seade;

teave selle kohta, milliste klasside või tüüpide jaoks on seadet katsetatud;

andmed selle kohta, millise surve korral saab toodet kasutada;

teave selle kohta, mis tüüpi standardile EN 12056 vastava äravoolusüsteemiga toodet saab kasutada;

teave selle kohta, kuidas loputusmahtu seadistada ning milline on selle mõju heitvee tasemele ja täitumistasemele;

märkus, et enne toote paigaldamist tuleb tutvuda asjaomaste riiklike ja kohalike õigusaktide ja haldusnormidega;

b)

teave selle kohta, et peamist mõju keskkonnale avaldab vee tarbimine, ning juhised, kuidas mõistliku vee tarbimisega vähendada keskkonnamõju, eelkõige teave, kuidas õige toote kasutamisega vähendada vee tarbimist;

c)

teave, et tootele on antud ELi ökomärgis, ning lühike asjakohane kirjeldus selle kohta, mida see tähendab, lisaks ELi ökomärgise logoga esitatud üldteabele;

d)

täisloputusmaht [l/loputuskord] (määratud katsetes, millele on osutatud kriteeriumi 1a puhul);

e)

kui vesiklosetiseadmete juurde kuulub vettsäästev seade, vähendatud loputusmaht ja keskmine loputusmaht [l/loputuskord] (määratud katsetes, millele on osutatud vastavalt kriteeriumi 1b ja 1c puhul);

f)

eraldi turule viidavate WC-pottide ja pissuaaride kohta teave, et toode tuleb komplekteerida sobiva loputusmehhanismiga, millel on ökomärgis, et saada komplektne töötav seade, mis kasutab vett tõhusalt, eelkõige tuleb sellise sobiva mehhanismi kohta anda täisloputusmaht, ning kui see on asjakohane, vähendatud ja keskmine loputusmaht;

g)

eraldi turule viidavate loputusmehhanismide kohta teave, et toode tuleb komplekteerida sobiva WC-potiga ja/või pissuaariga, millel on ökomärgis, et saada komplektne töötav seade, mis kasutab vett tõhusalt, eelkõige tuleb sellise sobiva WC-poti ja/või pissuaari kohta anda täisloputusmaht, ning kui see on asjakohane, ka vähendatud ja keskmine loputusmaht;

h)

soovitused, kuidas toodet õigesti kasutada ja hooldada, ning lisada kõik juhised, eelkõige

nõuanded toodete hooldamise ja kasutamise kohta;

teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada;

juhised, kuidas vahetada tihendeid jm ühendusdetaile, et pihkumist kõrvaldada;

juhised, kuidas toodet puhastada, milliseid tööriistu ja pesuaineid selleks kasutada, et mitte kahjustada toote pinda;

i)

loputuseta pissuaaride kohta hoolduse kord, sealhulgas, kui see on asjakohane, teave vahetatava kasseti hoidmise ja vahetamise kohta – millal ja kuidas seda vahetada – ning teave hooldusteenuse osutajate kohta;

j)

loputuseta pissuaaride kohta asjakohased soovitused vahetatavate kassettide kasutuselt kõrvaldamise kohta, sealhulgas täpne teave nende tagasivõtmise korra kohta;

k)

soovitused toote utiliseerimiseks toote kasutusea lõppemisega seoses.

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab esitama kinnituse selle kohta, et toode vastab kõnealustele nõuetele, ning esitama toote kasutajateabe ja/või asjaomase teabega tootja veebilehe lingi.

8. kriteerium.   ELi ökomärgisel esitatav teave

Vabatahtlik tekstiväljaga märgis peab sisaldama järgmist teavet:

tõhus veekasutus ja vähendatud heitveekogus;

selle ökomärgisega tootega säästate vett ja raha;

vähendatud mõju toote kasutuselt kõrvaldamisel.

Juhised tekstiväljaga vabatahtliku märgise kasutamise kohta on esitatud „Ökomärgise kasutamisjuhendis” järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Hindamine ja kontrollimine. Taotleja peab kinnitama, et toode vastab kõnealustele nõuetele, ja esitama märgise näidise.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

(4)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1. liide

Keskmise loputusmahu mõõtmise ja arvutamise metoodika

1.   Katse kirjeldus

Koostage WC-pott või seade, nagu on selgitatud tootja koostejuhendis. WC-pott ühendatakse katsesüsteemi loputusmehhanismiga, nagu kirjeldatud asjaomastes EN-standardites.

Paigaldage ühendatud seadmestik kindlale tasasele rõhtpinnale või püstpinnale, nagu on ette nähtud.

Ühendage sissevoolukraan veevarustusega, mille staatiline veesurve on 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 baari) ja avage veevarustuse kraan. Jätke veevarustus avatuks kogu katse ajaks.

Lülitage sisse täisloputus, koguge loputusvesi ja kõrvaldage see.

1.1.   Täisloputusmahu määramine

Lülitage sisse täisloputus ja koguge loputusvesi.

Mõõtke vee maht kalibreeritud anumaga.

Salvestage mõõdetud mahu näit.

Tehke katset kolm korda.

Kui maht on kõikuv, arvutage täisloputusmaht (Vf) kolme salvestatud mahunäidu keskmisena.

1.2.   Vähendatud loputusmahu määramine

Lülitage sisse vähendatud loputus ja koguge loputusvesi.

Mõõtke vee maht kalibreeritud anumaga.

Salvestage mõõdetud mahu näit.

Tehke katset kolm korda.

Kui maht on kõikuv, arvutage vähendatud loputusmaht (Vr) kolme salvestatud mahunäidu keskmisena.

2.   Keskmise loputusmahu arvutamine

Keskmine loputusmaht Va arvutatakse järgmiselt:

Formula

2. liide

Loputuseta pissuaaride nõuded ja katsemeetodid

1.   Loputuseta pissuaaride nõuded

Loputuseta pissuaarid peavad läbima kõik järgmised katsed:

koormuskatse;

äravoolukatse;

pihkumiskindluse katse ja

heitõhu ja heitvee tagasivoolu tõkestamise katse.

2.   Loputuseta pissuaaride katsemeetodid

2.1.   Koormuskatse

Loputuseta pissuaarid loetakse koormuskatse läbinuks, kui nad läbivad standardis EN 13407 kirjeldatud staatilise koormuse katsega võrreldava katse. Lubatud on kasutada võrdväärset katsemeetodit.

2.2.   Äravoolukatse

Loputuseta pissuaarid loetakse äravoolukatse läbinuks, kui nad läbivad standardis EN 14688 kirjeldatud vee äravoolu katsega võrreldava katse. Kuna standardis EN 14688 on katsekirjeldus esitatud valamu kohta, on lubatud katse kirjeldust kohandada, et katsetada loputuseta pissuaare. Lubatud on kasutada võrdväärset katsemeetodit.

2.3.   Pihkumiskindluse katse

Loputuseta pissuaarid loetakse pihkumiskindluse katse läbinuks, kui on tagatud, et kogu pissuaari sisenenud vedelik voolab ära ainult väljavooluühenduse kaudu. Katse tehakse värvilise vedelikuga, et oleks kergem leket märgata. Lubatud on kasutada võrdväärset katsemeetodit.

Loputuseta pissuaarid loetakse pihkumiskindluse katse läbinuks, kui nad läbivad standardis EN 13407 kirjeldatud veeimavuse katsega võrreldava katse. Lubatud on kasutada võrdväärset katsemeetodit.

2.4.   Heitõhu ja heitvee tagasivoolu tõkestamise katse

Loputuseta pissuaarid loetakse heitõhu ja heitvee tagasivoolu tõkestamise katse läbinuks, kui nad vastavad standardis EN 1253-1 kirjeldatud haisupidavuse katsega võrreldava katse nõuetele ja standardis EN 1253-2 kirjeldatud veepidavuse katsega võrreldava katse nõuetele. Lubatud on kasutada võrdväärset katsemeetodit.


9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/52


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. november 2013,

millega määratakse kindlaks kuupäev, millest alates rakendatakse üheksandas, kümnendas ja üheteistkümnendas piirkonnas tööle viisainfosüsteem (VIS)

(2013/642/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvese Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus), (1) eriti selle artikli 48 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 24. aprilli 2012. aasta rakendusotsusele 2012/274/EL, millega määratakse kindlaks teine rühm piirkondi, kus viisainfosüsteem (VIS) tööle rakendatakse, (2) koosneb üheksas piirkond, kus andmete kogumine ja edastamine VISi kõigi taotluste jaoks peaks algama, Kasahstanist, Kõrgõzstanist, Tadžikistanist, Turkmenistanist ja Usbekistanist, kümnes piirkond Birmast/Myanmarist, Bruneist, Filipiinidest, Indoneesiast, Kambodžast, Laosest, Malaisiast, Singapurist, Taist ja Vietnamist ning üheteistkümnes piirkond okupeeritud Palestiina aladest.

(2)

Liikmesriigid on komisjonile teatanud, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed VIS-määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete kogumiseks ja nende VISi edastamiseks kõigi kõnealustes piirkondades esitatud taotluste puhul, sealhulgas meetmed andmete kogumiseks ja/või edastamiseks teise liikmesriigi eest.

(3)

Kuna VIS-määruse artikli 48 lõike 3 esimeses lauses sätestatud tingimus on täidetud, tuleb määrata kindlaks kuupäev, millest alates rakendatakse VIS tööle üheksandas, kümnendas ja üheteistkümnendas piirkonnas.

(4)

Võttes arvesse vajadust määrata VISi töölerakendamise kuupäev kindlaks lähiajal, peaks käesolev otsus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(5)

Kuna VIS-määrus põhineb Schengeni acquis’l, teatas Taani VIS-määruse rakendamisest siseriiklikus õiguses kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 5. Seega on käesolev otsus rahvusvahelise õiguse kohaselt Taani suhtes siduv.

(6)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (3). Seetõttu ei ole käesolev otsus Ühendkuningriigi suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (4). Seetõttu ei ole käesolev otsus Iirimaa suhtes siduv ega kohaldatav.

(8)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (5) (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (6) artikli 1 punktis B osutatud valdkonda.

(9)

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendust Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (7) (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ (8) artikliga 3.

(10)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel allakirjutatud protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (9) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/350/EL (10) artikliga 3.

(11)

Küprose puhul on käesolev otsus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses.

(12)

Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev otsus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses.

(13)

Horvaatia puhul on käesolev otsus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud 2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Viisainfosüsteem rakendatakse rakendusotsusega 2012/274/EL kindlaksmääratud üheksandas, kümnendas ja üheteistkümnendas piirkonnas tööle 14. novembril 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 60.

(2)  ELT L 134, 24.5.2012, lk 20.

(3)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(4)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(6)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(7)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(8)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 1.

(9)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 21.

(10)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 19.