ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.289.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
31. oktoober 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2013/628/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2013, Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline leping viisade väljastamise lihtsustamise

2

 

 

2013/629/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2013, Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

12

 

 

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping

13

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1059/2013, 29. oktoober 2013, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistise lubamist nuumveiste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 492/2006 (loa omanik Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1060/2013, 29. oktoober 2013, milles käsitletakse bentoniidi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1061/2013, 29. oktoober 2013, milles käsitletakse Enterococcus faecium NCIMB 10415-st saadud valmistise lubamist vasikate, kitsetallede, kasside ja koerte söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1288/2004 ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1062/2013, 30. oktoober 2013, ehitustoodetele antava Euroopa tehnilise hinnangu vormi kohta

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1063/2013, 30. oktoober 2013, millega muudetakse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ekvivalentkauba kasutamise osas suhkrusektoris

44

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1064/2013, 30. oktoober 2013, millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2013/2014

46

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1065/2013, 30. oktoober 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

48

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1066/2013, 30. oktoober 2013, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist ( 1 )

49

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1067/2013, 30. oktoober 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses saasteainete – dioksiinid, dioksiinitaolised PCBd ja muud kui dioksiinitaolised PCBd – piirnormidega maismaaloomade maksas ( 1 )

56

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1068/2013, 30. oktoober 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses difosfaatide (E 450), trifosfaatide (E 451) ja polüfosfaatide (E 452) kasutamisega soolvees säilitatava kala puhul ( 1 )

58

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1069/2013, 30. oktoober 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses naatriumfosfaatide (E 339) kasutamisega naturaalsete vorstikestade puhul ( 1 )

61

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1070/2013, 30. oktoober 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

63

 

 

OTSUSED

 

 

2013/630/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2013, millega kiidetakse heaks Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piirangud ühe bromadiolooni sisaldava biotsiidi lubades (teatavaks tehtud numbri C(2013) 7034 all)

65

 

 

2013/631/EL

 

*

Komisjoni otsus, 29. oktoober 2013, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 7095 all)

68

 

 

2013/632/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2013, millega kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 CO2 eriheite keskmised tasemed ja eriheite sihttasemed sõiduautode tootjate jaoks 2012. kalendriaastal ( 1 )

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/1


NÕUKOGU OTSUS,

22. oktoober 2013,

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2013/628/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele 2013/2/EL (1) allkirjastati Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping 17. detsembril 2012, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Leping tuleks heaks kiita.

(3)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes); (2) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (3); seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel nin see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artikli 14 lõikes 1 sätestatud teate (4).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 22. oktoober 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  ELT L 3, 8.1.2013, lk 1.

(2)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(3)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/2


Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline

LEPING

viisade väljastamise lihtsustamise

EUROOPA LIIT (edaspidi „liit”),

ja

ARMEENIA VABARIIK (edaspidi „Armeenia”),

edaspidi „lepinguosalised”,

SOOVIDES Armeenia kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel soodustada inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust,

PIDADES SILMAS ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, samuti lepinguosaliste kavatsust sõlmida ELi ja Armeenia assotsieerimisleping,

VÕTTES ARVESSE 7. mail 2009 Prahas ja 30. septembril 2011 Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsioone, milles deklareeritakse poliitilist toetust viisarežiimi lihtsustamisele turvalises keskkonnas,

KINNITADES VEEL KORD kavatsust võtta sobiva aja jooksul järkjärgulisi meetmeid, et kehtestada oma kodanikele viisavaba reisimise kord, eeldusel et täidetud on hästi juhitud ja turvalise liikuvuse tingimused,

PIDADES SILMAS, et alates 10. jaanuarist 2013 on kõik liidu kodanikud vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Armeeniasse vähemaks kui 90 päevaks või on transiitreisil läbi Armeenia territooriumi,

TÕDEDES, et kui Armeenia taastab viisanõude liidu kodanike või nende teatavate kategooriate suhtes, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt asjaomastele liidu kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Armeenia kodanikele,

PIDADES SILMAS, et kõnealuseid viisanõudeid saab taaskehtestada ainult korraga kõigi liidu kodanike või teatavate liidu kodanike kategooriate suhtes,

TÕDEDES, et lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta ja protokolli Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ kohta ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Taani seisukoha kohta ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Armeenia kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui Armeenia taastab viisanõude liidu kodanike või nende teatavate kategooriate suhtes, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt asjaomastele liidu kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Armeenia kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Armeenia kodanike suhtes, kes ei ole liidu või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste puhul nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsu keelamine ja väljasaatmismeetmed kehtivad Armeenia, liikmesriikide või liidu õigusaktid.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „liikmesriik”– Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik;

b)   „liidu kodanik”– punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)   „Armeenia kodanik”– isik, kellel on vastavalt Armeenia Vabariigi õigusaktidele Armeenia kodakondsus;

d)   „viisa”– liikmesriigi väljastatud luba transiidiks läbi liikmesriigi territooriumi või kavatsetud viibimiseks liikmesriigi territooriumil kokku kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esimesest sisenemisest liikmesriigi territooriumile;

e)   „seaduslikult elav isik”– Armeenia kodanik, kellel on liidu või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Armeenia kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eemärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

lähisugulased – abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Armeenia kodanikke või liidu kodanike lähisugulasi, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad on:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, sealhulgas selliste delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad Armeeniale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja ametlikes vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

Armeenia pädeva ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja on kõnealuse delegatsiooni koosseisus või delegatsiooni alaline liige ja reisib asjaomastesse liikmesriikidesse, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ning millele on lisatud ametliku kutse koopia;

c)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppes osalevad isikud ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning muude õpingutega seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, millel osaletakse;

d)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

e)

ajakirjanikud ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad tehnilised töötajad:

kutseorganisatsiooni või taotleja tööandja väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik ning märgitakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine või tõendatakse, et kõnealune isik on tehniline töötaja, kes saadab ajakirjanikku ametiülesannete täitmisel;

f)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

vastuvõtva organisatsiooni, liikmesriigi pädeva ametiasutuse, üleriigilise alaliidu või olümpiakomitee kirjalik kutse;

g)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku või äriühingu, organisatsiooni või sellise juriidilise isiku või äriühingu peakorteri või filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on vastavalt siseriiklikule õigusele kinnitanud pädevad ametiasutused;

h)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade esindajad:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

i)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad ja Armeenia kogukonna liikmesriikides registreeritud mittetulundusühenduste kutsutud isikud, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid või konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames või Armeenia ja ühenduse toetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni või osaleb Armeenia või ühenduse toetustegevuses, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

j)

isikud, kes osalevad teadus-, akadeemilisel, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse üritustel osalemiseks;

k)

autojuhid, kes osutavad rahvusvahelisi kauba ja reisijate liikmesriikide territooriumile vedamise teenuseid Armeenias registreeritud sõidukitega:

rahvusvahelise autoveoga tegelevate Armeenia veoettevõtjate üleriigilise ühenduse (liidu) kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, marsruut, kestus ja sagedus;

l)

sõpruslinnade või muude omavalitsuste ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

sellise linna või kohaliku omavalitsusüksuse juhi kirjalik kutse;

m)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument.

2.   Käesoleva artikli eesmärkidel esitatakse kirjalikus taotluses järgmised andmed:

a)

kutsutava isiku kohta: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, passi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning asjakohasel juhul kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuva isiku kohta: ees- ja perekonnanimi ning aadress;

c)

kutsuva juriidilise isiku, ettevõtja või organisatsiooni kohta: täisnimi ja aadress ning:

kui taotluse on välja andnud organisatsioon või asutus, siis sellele allakirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis registreeritud juriidiline isik või äriühing või sellise juriidilise isiku või äriühingu peakorter või filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisasid lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud lepinguosaliste õigusaktides ettenähtud põhjendust, kutset või kinnitust.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

abikaasad ja alla 21-aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed) ja vanemad (sealhulgas hooldajad), kes külastavad liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Armeenia kodanikke või liidu kodanikke, kes elavad liikmesriigi territooriumil, mille kodanikud nad on;

b)

ametiülesandeid täitvad kesk- ja piirkondlike valitsuste liikmed, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

c)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad Armeeniale esitatud ametliku kutse alusel regulaarselt kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil.

Erandina, kui sageli või regulaarselt reisimise vajadus või kavatsus on selgelt piiritletud lühema ajavahemikuga, piiratakse mitmekordse viisa kehtivusaeg sama ajavahemikuga, eelkõige

punktis c osutatud isikute puhul, kui seaduslikult liidus elavate Armeenia kodanike ametliku elamisloa kehtivusaeg,

punktis a osutatud isikute puhul, kui nende ametiaeg,

punktis c osutatud isikute puhul, kui nende ametlike delegatsioonide alaliseks liikmeks oleku aeg,

on vähem kui viis aastat.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on varasema aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa ning nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele:

a)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad Armeeniale esitatud ametlike kutsete alusel korrapäraselt kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid liikmesriikide territooriumil;

b)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad ja Armeenia kogukonna liikmesriikides registreeritud mittetulundusühenduste kutsutud isikud, kelle liikmesriikidesse toimuva reisi eesmärk on koolitus, seminarid või konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames või Armeenia ja ühenduse toetusprogrammide raames;

c)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

d)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

e)

üliõpilased ja kraadiõppes osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

f)

sõpruslinnade või muude omavalitsuste ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

g)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt ja isikud, kes peavad neid saatma;

h)

ajakirjanikud ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad tehnilised töötajad;

i)

ettevõtjad ja äriühingute esindajad, kes korrapäraselt reisivad liikmesriikidesse;

j)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

k)

autojuhid, kes osutavad rahvusvahelisi kauba ja reisijate liikmesriikide territooriumile vedamise teenuseid Armeenias registreeritud sõidukitega.

Erandina esimesest lausest, kui sageli või regulaarselt reisimise vajadus või kavatsus on selgelt piiritletud lühema ajavahemikuga, piiratakse mitmekordse viisa kehtivusaeg sama ajavahemikuga.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad välja vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele, välja arvatud juhul, kui sageli või regulaarselt reisimise vajadus või kavatsus on selgelt piiritletud lühema ajavahemikuga, millisel juhul piiratakse mitmekordse viisa kehtivusaeg sama ajavahemikuga.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1–3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluste menetlemise tasu

1.   Viisataotluste menetlemise tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

2.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, on viisataotluse menetlemise tasu maksmisest vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

pensionärid;

b)

alla 12-aastased lapsed;

c)

kesk- ja piirkondliku valitsuse liikmed ning põhiseadus- ja ülemkohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

puudega isikud ja vajaduse korral neid saatvad isikud;

e)

„lähisugulased” – abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad või lapselapsed, kes külastavad liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Armeenia kodanikke või liidu kodanike lähisugulasi, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad on;

f)

ametlike delegatsioonide liikmed, sealhulgas ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad Armeeniale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja ametlikes vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

g)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppes osalevad isikud ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammid ning teised kooliga seotud üritused;

h)

ajakirjanikud ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad tehnilised töötajad;

i)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

j)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad ja Armeenia kogukonna liikmesriikides registreeritud mittetulundusühenduste kutsutud isikud, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid või konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames või Armeenia ja ühenduse toetusprogrammide raames;

k)

teadus-, akadeemilistel, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

l)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, ning isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad vajadust osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast.

3.   Kui liikmesriik teeb viisade väljastamisel koostööd välise teenuseosutajaga, võib väline teenuseosutaja selle eest teenustasu võtta. Kõnealune tasu on proportsionaalne kuludega, mida väline teenuseosutaja on kandnud ülesannete täitmisel ning need ei tohi ületada 30 eurot. Asjaomane liikmesriik säilitab kõigile taotlejatele võimaluse esitada taotlus otse liikmesriigi konsulaadis.

Liidu puhul teostab väline teenuseosutaja toiminguid vastavalt viisaeeskirjale ning täielikult kooskõlas Armeenia õigusaktidega.

Artikkel 7

Viisataotluste menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljaandmise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljaandmiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib pikendada kuni 30 kalendripäevani üksikjuhtudel, eelkõige juhul, kui viisataotlus nõuab põhjalikumat läbivaatamist.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kahe tööpäevani või veelgi lühema ajani.

4.   Kui taotlejad peavad paluma taotluse esitamiseks vastuvõttu, toimub see reeglina kahe nädala jooksul vastuvõtu taotlemise hetkest. Kui taotlejad peavad paluma taotluse esitamiseks vastuvõttu, toimub see reeglina kahe nädala jooksul vastuvõtu taotlemise hetkest.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Liidu ja Armeenia kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Armeenia või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad Armeenia või liikmesriikide territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Armeenia diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate piiri ületamist võimaldavate isikut tõendavate dokumentide alusel.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Armeenia kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu või humanitaarkaalutlustel liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Armeenia kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud isikud võivad liikmesriigi territooriumil viisavabalt viibida 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Armeenia kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil liidu kodanikega samadel tingimustel vastavalt liikmesriikide riiklikku julgeolekut ning liidu piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatele eeskirjadele.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb liidu ja Armeenia esindajatest. Liitu esindab komisjon, keda toetavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Armeenia vaheliste kahepoolsete lepingutega

Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja Armeenia vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, mis hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Liidu ja Armeenia vahelise tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu täitmise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjused on kõrvaldatud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud 17. detsembril 2012. aastal Brüsselis kahes eksemplaris armeenia, bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, soome, slovaki, sloveeni, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


LEPINGU PROTOKOLL

liikmesriikide kohta, kes ei kohalda täielikult Schengeni acquis’d

Liikmesriigid, kelle suhtes on siduv Schengeni acquis, kuid kes veel ei väljasta Schengeni viisasid, kuna ootavad nõukogu asjakohast otsust, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta otsusele nr 582/2008/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks, (1) on võetud ühtlustatud meetmeid, et lihtsustada Schengeni viisaga või Schengeni elamisloaga reisijate transiiti läbi nende liikmesriikide territooriumi, kes veel ei kohalda täielikult Schengeni acquis’d.


(1)  ELT L 161, 20.6.2008, lk 30.


Ühisdeklaratsioon lepingu artikli 10 kohta, milles käsitletakse diplomaatilise passe

Artikli 14 lõikes 5 sätestatud menetluse kohaselt võib liit või Armeenia osaliselt peatada lepingu, eriti selle artikli 10 rakendamise, kui teine lepinguosaline kuritarvitab artiklit 10 või seab ohtu avaliku julgeoleku.

Artikli 10 rakendamise peatamise korral alustavad mõlemad lepinguosalised lepinguga moodustatud ühiskomitee raames nõupidamisi, et lahendada peatamise tinginud probleemid.

Mõlemad lepinguosalised kinnitavad, et nende prioriteediks on tagada diplomaatiliste passide kõrgetasemeline turvalisus, eelkõige neile biomeetriliste andmete kandmise teel. Liidus tagatakse see nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruses nr (EÜ) 2252/2004 (liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta) (1) sätestatud nõuete rakendamisega.


(1)  ELT L 385, 29.12.2004, lk 1.


Euroopa Liidu deklaratsioon lühiajaliste viisade taotlemisel esitatavate dokumentide kohta

Euroopa Liit suurendab jõupingutusi ja püüab enne Euroopa Liidu ja Armeenia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu jõustumist koostada loetelu miinimumnõuetest, et tagada Armeeniast pärit taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave kooskõlas viisaeeskirja artikli 47 lõike 1 punktiga a ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet levitatakse laialdaselt – konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebisaitidel jne).


Ühisdeklaratsioon Taani kohta

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani diplomaatilistes ja konsulaaresindustes kasutatava viisade väljaandmise korra suhtes.

Seepärast on asjakohane, et Taani ja Armeenia ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu ja Armeenia vahelise lepingu tingimustega samalaadsetel tingimustel.


Ühisdeklaratsioon Ühendkuningriigi ja Iirimaa kohta

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on asjakohne, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Armeenia ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.


Ühisdeklaratsioon Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kohta

Lepinguosalised võtavad arvesse liidu ning Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi vahelisi tihedaid suhteid, mida on eriti süvendatud 18. mai 1999. aasta ja 26. oktoobri 2004. aasta lepingutega, mis käsitlevad nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on asjakohane, et Islandi, Liechtensteini, Norra, Šveitsi ja Armeenia ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolsed lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud liidu ning Armeenia vahelise lepingu tingimustega samalaadsetel tingimustel.


Ühisdeklaratsioon reisidokumentidega seotud koostöö kohta

Lepinguosalised lepivad kokku, et artikli 12 alusel loodud ühiskomitee hindab lepingu rakendamise üle järelevalvet teostades vastavate reisidokumentide turvataseme mõju käesoleva lepingu toimimisele. Sellega seoses leppisid lepinguosalised kokku, et teavitavad teineteist korrapäraselt meetmetest, mida on võetud selleks, et vältida reisidokumentide arvu kasvu ja arendada reisidokumentide turvalisuse tehnilisi aspekte, ning teavitavad samuti meetmetest, mida on võetud seoses isikustamisprotsessiga reisidokumentide väljastamisel.


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/12


NÕUKOGU OTSUS,

22. oktoober 2013,

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2013/629/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 79 lõiget 3 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele 2013/156/EL (1) allkirjastati Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping (edaspidi „leping”) 19. aprillil 2013, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Leping tuleks heaks kiita.

(3)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha liidu seisukoha esitamiseks ette lihtsustatud kord.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja2 kohaselt ei osale kõnealused liikmesriigid käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artikli 23 lõikes 2 sätestatud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 19 moodustatud tagasivõtmise ühiskomitees esindab liitu komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 22. oktoober 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  ELT L 87, 27.3.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/13


Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

LEPINGUOSALISED,

EUROOPA LIIT, edaspidi „liit”,

ning

ARMEENIA VABARIIK (edaspidi „Armeenia”),

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd ebaseadusliku sisserände vastase võitluse tõhustamiseks,

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Armeenia või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei mõjuta liidu, selle liikmesriikide ega Armeenia õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ja eelkõige 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta protokolliga ning 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist,

ARVESTADES, et kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolliga nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) ei osale Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva lepingu kohaldamisel, välja arvatud juhul, kui nad teatavad oma soovist osaleda vastavalt nimetatud protokollile,

ARVESTADES, et kuna käesoleva lepingu sätted kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata seda Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolliga nr 22 (Taani Kuningriigi seisukoha kohta),

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

   „lepinguosalised” – Armeenia ja liit;

b)

   „Armeenia kodanik” — isik, kellel on Armeenia Vabariigi õigusaktide kohane Armeenia kodakondsus;

c)

   „liikmesriigi kodanik” – isik, kellel on liidu määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

d)

   „liikmesriik” – käesoleva lepinguga seotud Euroopa Liidu liikmesriik;

e)

   „kolmanda riigi kodanik” – isik, kellel on muu riigi kui Armeenia või ühe liikmesriigi kodakondsus;

f)

   „kodakondsuseta isik” – isik, kellel ei ole kodakondsust;

g)

   „elamisluba” – mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Armeenia või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

h)

   „viisa” – Armeenia või ühe liikmesriigi luba või otsus, mida on vaja selle riigi territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. Siia ei kuulu lennujaama transiidiviisa;

i)

   „taotluse esitanud riik” ja „taotlust esitav riik” – riik (Armeenia või üks liikmesriikidest), kes esitab käesoleva lepingu artikli 8 kohase tagasivõtutaotluse või artikli 15 kohase transiiditaotluse;

j)

   „taotluse saanud riik” ja „taotlust vastuvõttev riik” – riik (Armeenia või üks liikmesriikidest), kellele esitatakse käesoleva lepingu artikli 8 kohane tagasivõtutaotlus või artikli 15 kohane transiiditaotlus;

k)

   „pädev asutus” – Armeenia või ühe liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 20 lõike 1 punktiga a;

l)

   „transiit” – kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki;

m)

   „piiriala” – kuni 15 kilomeetri laiune ala liikmesriikide ja Armeenia meresadamate (koos tolliterritooriumitega) ja rahvusvaheliste lennujaamade ümber.

Artikkel 2

Aluspõhimõtted

Tugevdades koostööd ebaseadusliku sisserände ennetamisel ja selle vastu võitlemisel, tagavad taotluse saanud ja taotlust esitav riik käesoleva lepingu kohaldamisel selle reguleerimisalasse jäävatele isikutele, et peetakse kinni inimõigustest ja kohustustest, mis tulenevad asjaomastest rahvusvahelistest õigusaktidest, mille hulka kuuluvad eelkõige:

10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioon,

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon,

16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt,

10. detsembri 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane ÜRO konventsioon,

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon ja selle 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokoll.

Taotluse saanud riik tagab eelkõige kooskõlas oma kohustustega, mis tulenevad eelnevalt loetletud rahvusvahelistest õigusaktidest, oma territooriumile tagasivõetud isikute õiguste kaitse.

Taotlust esitav riik peaks sunniviisilisele tagasisaatmisele eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist, kui puudub põhjus uskuda, et see vähendab isiku taotluse saanud riiki tagasipöördumise võimalust.

I   JAGU

ARMEENIA TAGASIVÕTUKOHUSTUSED

Artikkel 3

Oma riigi kodanike tagasivõtmine

1.   Armeenia võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõestatud või kui prima facie tõendite alusel võib kindlalt oletada, et nad on Armeenia kodanikud.

2.   Armeenia võtab samuti tagasi:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus või teise liikmesriigi väljaantud kehtiv elamisluba;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava või kodakondsuseta abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda Armeenia territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal elamisõigus taotluse esitanud liikmesriigis või teise liikmesriigi väljaantud kehtiv elamisluba;

3.   Armeenia võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud Armeenia kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui Armeenia on tagasivõtutaotluse heaks kiitnud, annab Armeenia pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata, tasuta ja tagasivõetava isiku tahtest sõltumata hiljemalt kolme tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 120 päeva. Kui Armeenia ei ole kolme tööpäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud väljasaatmisel kasutatava ELi ühtse reisidokumendi kasutamisega (1).

5.   Kui juriidilistel või praktilistel põhjustel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivuse ajal üle anda, annab Armeenia pädev diplomaatiline või konsulaaresindus kolme tööpäeva jooksul tasuta välja uue sama pika kehtivusajaga reisidokumendi. Kui Armeenia ei ole kolme tööpäeva jooksul uut reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud väljasaatmisel kasutatava ELi ühtse reisidokumendi kasutamisega (2).

Artikkel 4

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Armeenia võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõestatud või kui prima facie tõendite alusel võib kindlalt oletada, et:

a)

nendel isikutel on tagasivõtutaotluse esitamise ajal kehtiv Armeenia väljaantud viisa või elamisluba või

b)

need isikud sisenesid liikmesriikide territooriumile ebaseaduslikult ja vahetult pärast Armeenia territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus ei kehti, kui kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana Armeenia rahvusvahelise lennujaama kaudu.

3.   Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 kohaldamist, annab taotluse esitanud liikmesriik pärast seda, kui Armeenia on tagasivõtutaotluse heaks kiitnud, asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtse reisidokumendi (3).

II   JAGU

LIIDU TAGASIVÕTUKOHUSTUSED

Artikkel 5

Oma riigi kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Armeenia taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Armeenia territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõestatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Liikmesriik võtab samuti tagasi:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal Armeenia territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava või kodakondsuseta abikaasa eeldusel, et abikaasal on õigus siseneda taotluse saanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal Armeenia territooriumil elamise õigus.

3.   Liikmesriik võtab tagasi ka isikud, kes on jäetud ilma või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast Armeenia territooriumile sisenemist, kui Armeenia ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtutaotluse heaks kiitnud, annab selle liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja tagasivõetava isiku tahtest sõltumata hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tasuta välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 120 päeva.

5.   Kui juriidilistel või praktilistel põhjustel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivuse ajal üle anda, annab liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus kolme tööpäeva jooksul tasuta välja uue sama pika kehtivusajaga reisidokumendi.

Artikkel 6

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Armeenia taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Armeenia territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõestatud või kui prima facie tõendite alusel võib kindlalt oletada, et:

a)

nendel isikutel on tagasivõtutaotluse esitamise ajal kehtiv taotluse saanud liikmesriigi väljaantud viisa või elamisluba või

b)

sisenesid Armeenia territooriumile ebaseaduslikult ja vahetult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus ei kehti, kui kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu.

3.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui isikul ei ole esitada ühtegi eespool nimetatud dokumenti, kehtib lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus selle liikmesriigi suhtes, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 kohaldamist, annab Armeenia pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtutaotluse heaks kiitnud, asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III   JAGU

TAGASIVÕTUMENETLUS

Artikkel 7

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 3–6 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastuvõtva riigi pädevale asutusele tagasivõtutaotlus.

2.   Kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument või isikutunnistus ning kui kolmanda riigi kodanikul või kodakondsuseta isikul on taotluse saanud riigi kehtiv viisa või elamisluba, võib isiku üle anda ilma, et taotluse esitanud riigil tuleks taotluse saanud riigi pädevale asutusele esitada tagasivõtutaotlust või artikli 12 lõikes 1 osutatud kirjalikku teadet.

3.   Kui taotlust esitava riigi piirialal, sealhulgas lennujaamad, on kinni peetud isik, kes on riiki sisenenud otse taotlust vastuvõtva riigi territooriumilt ja kes on ületanud piiri ebaseaduslikult, võib taotlust esitav riik esitada tagasivõtutaotluse kahe tööpäeva jooksul pärast kõnealuse isiku kinnipidamist (kiirmenetlus), ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist.

Artikkel 8

Tagasivõtutaotlus

1.   Tagasivõtutaotluses esitatakse võimaluse korral järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku andmed (nt tema eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht) ning asjakohasel juhul alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasa(de) andmed;

b)

oma riigi kodanike puhul kodakondsuse tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus, mis on esitatud vastavalt 1. ja 2. lisas;

c)

kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute puhul nende tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus, mis on esitatud vastavalt 3. ja 4. lisas;

d)

tagasivõetava isiku foto.

2.   Võimaluse korral esitatakse tagasivõtutaotluses ka järgmine teave:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut sellise teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtutaotluse tavavorm on lisatud käesolevale lepingule 5. lisana.

4.   Tagasivõtutaotluse võib esitada mis tahes sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt.

Artikkel 9

Kodakondsuse tõendamine

1.   Kodakondsust saab vastavalt artikli 3 lõikele 1 ja artikli 5 lõikele 1 tõendada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud mis tahes dokumendiga, sealhulgas dokumendiga, mille kehtivusaeg on lõppenud kuni kuus kuud tagasi. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Armeenia vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 3 lõikele 1 ja artikli 5 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Armeenia vastastikku kodakondsust, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, küsitlevad taotluse saanud riigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse esitanud riigi tagasivõtutaotluses esitatud sellekohase avalduse korral vastavalt artikli 11 lõikele 2 põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates tagasivõtutaotluse esitamisest tagasivõetavat isikut, et teha kindlaks tema kodakondsus. Küsitlemise kord võidakse kehtestada käesoleva lepingu artiklis 20 sätestatud rakendusprotokollidega.

Artikkel 10

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 4 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtutingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Liikmesriigid ja Armeenia tunnustavad sellist tõendit, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 4 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtutingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja Armeenia tagasivõtutingimusi täidetuks, kui nad ei suuda tõestada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab prima facie samuti ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

Artikkel 11

Tähtajad

1.   Tagasivõtutaotlus tuleb taotlust vastuvõtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast seda, kui taotlust esitava riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või seal elamise kehtivatele nõuetele. Juhul kui taotlust ei ole võimalik õigeaegselt esitada juriidiliste või praktiliste takistuste tõttu, pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Tagasivõtutaotlusele vastatakse kirjalikult

kahe tööpäeva jooksul juhul, kui taotlus on esitatud kiirmenetluse raames (artikli 7 lõige 3);

12 kalendripäeva jooksul kõikidel muudel juhtudel.

Tähtaega hakatakse arvestama tagasivõtutaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui vastust kõnealuse tähtaja jooksul ei saabu, loetakse üleandmine kokkulepituks.

Tagasivõtutaotluse vastuse võib esitada mis tahes sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt.

3.   Tagasivõtmisest keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

4.   Pärast nõusoleku andmist või asjakohasel juhul pärast lõikes 2 sätestatud tähtaegade möödumist antakse kõnealune isik üle kolme kuu jooksul. Taotluse esitanud riigi palvel võib eespool nimetatud tähtaega pikendada aja võrra, mis kulub üleandmise juriidiliste või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 12

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 kohaldamist, esitab taotlust esitav riik vähemalt kaks tööpäeva enne isiku üleandmist taotluse saanud riigi pädevatele asutustele kirjaliku teate üleandmise kuupäeva, piiriületuspunkti, saatemeeskonna kasutamise ja üleandmise muude üksikasjade kohta.

2.   Üleandmiseks võib kasutada mis tahes transpordivahendit, sealhulgas õhutransporti. Tagasisaatmisel õhutranspordiga ei pea kasutama Armeenia ega liikmesriikide riiklike lennuettevõtjate teenuseid ning see võib toimuda regulaar- või tšarterlennuga. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et neid on volitanud Armeenia või mõni liikmesriik.

3.   Kui üleandmisel kasutatakse õhutransporti, vabastatakse võimalik saatemeeskond viisanõudest.

Artikkel 13

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kuue kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 3–6 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse kogu olemasolev teave tagasivõetava isiku isikusamasuse ja kodakondsuse kohta.

IV   JAGU

TRANSIIT

Artikkel 14

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja Armeenia peaksid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasisaatmisel kasutama transiiti ainult juhul, kui neid isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Armeenia lubab liikmesriigi taotluse korral kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik lubab Armeenia taotluse korral kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhul, kui on tagatud edasisõit muudes võimalikes transiidiriikides ja tagasivõtmine sihtriigi poolt.

3.   Armeenia ja liikmesriik võivad transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kui kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiidiriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kui kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule kavatsetakse määrata taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigi julgeoleku, avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Armeenia ja liikmesriik võivad väljaantud loa tühistada, kui hiljem ilmnevad või selguvad käesoleva artikli lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 15

Transiidimenetlus

1.   Taotluse saanud riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldad järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu-, maismaa- või meretransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed, nimed, mille all isikut tuntakse või tema varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, keel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 14 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 14 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 6. lisas.

Transiiditaotluse võib esitada mis tahes sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja, või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest. Kui vastust ei saabu kolme tööpäeva jooksul, loetakse transiit kokkulepituks.

Transiiditaotluse vastuse võib esitada mis tahes sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

5.   Isikute transiitvedu tehakse 30 päeva jooksul pärast taotlust rahuldava vastuse saamist.

V   JAGU

KULUD

Artikkel 16

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate asutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasi tagasivõtmisega seotud kulud, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI   JAGU

ANDMEKAITSE JA SEOS MUUDE RAHVUSVAHELISTE KOHUSTUSTEGA

Artikkel 17

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et Armeenia või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul Armeenia riigisiseseid õigusakte ja juhul kui vastutav andmetöötleja on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ ning nimetatud direktiivi alusel vastuvõetud selle liikmesriigi riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid kogutakse ainult käesoleva lepingu täpselt kindlaksmääratud, selge ja õiguspärase rakendamise eesmärgil ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda viisil, mis on vastuolus nimetatud eesmärgiga;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või tema varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünniaeg ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus),

pass, isikutunnistus või autojuhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandev asutus, väljaandmise koht),

peatuskohad ja marsruudid,

muu teave, mis on vajalik üleantava isiku isikusamasuse tuvastamiseks või tagasivõtunõuete kindlakstegemiseks käesoleva lepingu kohaselt;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii andmeid edastav kui ka neid vastuvõttev asutus võtab kõik mõistlikud meetmed, et tagada asjakohasel juhul isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine juhul, kui nende töötlemine ei vasta käesoleva artikli sätetele, eelkõige seetõttu, et need andmed ei ole piisavad, asjakohased, täpsed või nende maht on suurem, kui on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

taotluse esitamise korral teavitab vastuvõttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Andmete edastamiseks muudele asutustele on vajalik edastava asutuse eelnev nõusolek;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kirjalikult registreerima.

Artikkel 18

Seos muude rahvusvaheliste kohustustega

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata liidu, liikmesriikide ega Armeenia õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, kaasa arvatud konventsioonidest, mille osalised nad on, eelkõige artiklis 2 nimetatud rahvusvahelistest õigusaktidest, ja:

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII   JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 19

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised moodustavad tagasivõtu ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesanne on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu kohaldamist ja vahetada sellekohast teavet, v.a isikuandmeid;

b)

lahendada lepingu tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid küsimusi;

c)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks kohaldamiseks vajaliku korra üle;

d)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mida on koostanud liikmesriigid ja Armeenia vastavalt artiklile 20;

e)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomitee moodustatakse liidu ja Armeenia esindajatest.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 20

Rakendusprotokollid

1.   Ilma et see piiraks käeoleva lepingu vahetut kohaldatavust, koostavad Armeenia ja liikmesriik liikmesriigi või Armeenia taotlusel rakendusprotokolli, milles muu hulgas esitatakse eeskirjad järgmise kohta:

a)

pädevate asutuste ja piiripunktide määramine ja kontaktandmete vahetamine;

b)

saatemeeskonnaga tagasisaatmise, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimused;

c)

täiendavad vahendid ja dokumendid lisaks käesoleva lepingu 1.–4. lisas loetletutele;

d)

kiirmenetluse käigus tagasivõtmise üksikasjad;

e)

küsitlemise kord.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 19 osutatud tagasivõtu ühiskomiteele.

3.   Armeenia nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb. Liikmesriigid nõustuvad rakendama ühe liikmesriigi sõlmitud rakendusprotokolli mis tahes sätet suhetes Armeeniaga, kui viimane seda taotleb ning kui liikmesriikidel on praktiliselt võimalik neid sätteid kohaldada.

Artikkel 21

Seos liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsete tagasivõtulepingute või kokkulepetega

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 20 kohaselt üksikute liikmesriikide ning Armeenia vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII   JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut territooriumi suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut, ning Armeenia territooriumi suhtes.

2.   Käesolevat lepingut kohaldatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Iirimaa territooriumil ainult Euroopa Liidu poolt Armeeniale edastatud sellekohase teate alusel. Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 23

Jõustumine, kehtivusaeg ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil viimane lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele, et lõikes 1 nimetatud menetlus on lõpule viidud.

3.   Käesolevat lepingut kohaldatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Iirimaa suhtes artikli 22 lõikes 2 nimetatud teate edastamisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

4.   Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks.

5.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste vastastikusel nõusolekul. Muudatused koostatakse eraldi protokollidena, mis moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa ning mis jõustuvad kooskõlas käesolevas artiklis sätestatud menetlustega.

6.   Kumbki lepinguosaline võib teist lepinguosalist ametlikult teavitades ja artiklis 19 nimetatud komiteega eelnevalt konsulteerides täielikult või osaliselt ajutiselt peatada käesoleva lepingu rakendamise. Lepingu rakendamise peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

7.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu üles öelda, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel teatamise kuupäevast.

Artikkel 24

Lisad

Lisad 1–6 on käesoleva lepingu lahutamatud osad.

Käesolev leping on koostatud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu ühksateistkümnendal päeval Brüsselis kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja armeenia keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  Kooskõlas ELi Nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(2)  Vt joonealune märkus 1.

(3)  Vt joonealune märkus 1.


1. LISA

KODAKONDSUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA KÄSITATAVATE DOKUMENTIDE ÜLDLOETELU

(Artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 1)

pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass, kaasa arvatud lapse pass);

mis tahes liiki isikutunnistus (sealhulgas tähtajaline ja ajutine);

kodakondsuse tunnistus ja muud ametlikud dokumendid, milles on märgitud isiku kodakondsus või sellele selgelt viidatud.


2. LISA

KODAKONDSUST PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA KÄSITATAVATE DOKUMENTIDE ÜLDLOETELU

(Artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 2)

1. lisas loetletud dokumendid, mille kehtivusaja lõpust on möödunud üle kuue kuu;

käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

töötõend või selle koopia;

tunnistajate ütlused;

asjaomase isiku antud seletused ja keel, mida ta räägib, sealhulgas kui see on tuvastatud ametliku testi tulemusena;

muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust;

sõrmejäljed;

taotluse saanud riigi välja antud reisiluba;

sõjaväelase teenistusraamat ja sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart,

viisainfosüsteemis teostatud otsingu tulemusel saadud isikusamasuse kinnitus (1);

viisainfosüsteemi mitte kasutava liikmesriigi puhul selle liikmesriigi viistaotlusdokumentide alusel saadud isikusamasuse kinnitus.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).


3. LISA

KOLMANDATE RIIKIDE KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTUTINGIMUSTELE VASTAMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ÜLDLOETELU

(Artikli 4 lõige 1, artikli 6 lõige 1 ja artikli 10 lõige 1)

taotluse saanud riigi välja antud viisa ja/või elamisluba,

asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt fotod).


4. LISA

KOLMANDATE RIIKIDE KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTUTINGIMUSTELE VASTAMIST PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ÜLDLOETELU

(Artikli 4 lõige 1, artikli 6 lõige 1 ja artikli 10 lõige 2)

pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kirjeldus, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni (nt ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet) esitatud teave isiku isikusamasuse ja/või isiku territooriumil viibimise kohta;

pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus või selgitused teabe kohta;

asjaomase isiku ütlused;

sõrmejäljed;

dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti või hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike või eraasutuste sissepääsukaardid, autorendilepingud, krediitkaardikviitungid jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid;

ametlikud ütlused, mida on muu hulgas andnud piirivalveametnikud ja muud tunnistajad, kes võivad tunnistada, et asjaomane isik ületas piiri;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.


5. LISA

Image

Image

Image


6. LISA

Image

Image


Ühisdeklaratsioon artikli 3 lõike 3 ja artikli 5 lõike 3 kohta

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Armeenia Vabariigi ja liikmesriikide kodakondsusseaduste kohaselt ei ole võimalik Euroopa Liidu ega Armeenia Vabariigi kodanikult kodakondsust ära võtta.

Lepinguosalised lepivad kokku, et konsulteerivad üksteisega õigeaegselt, kui nimetatud õiguslik olukord peaks muutuma.


Ühisdeklaratsioon Islandi Vabariigi kohta

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi vahelisi tihedaid suheteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riigi osalemist Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises. Seepärast on asjakohane, et Armeenia sõlmib Islandi Vabariigiga tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.


MÄÄRUSED

31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1059/2013,

29. oktoober 2013,

milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistise lubamist nuumveiste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 492/2006 (loa omanik Prosol SpA)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite ümberhindamine.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 492/2006 (3) anti direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt tähtajatu luba kasutada nuumveiste puhul Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistist söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see valmistis hiljem olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistise kasutamine oli kümneks aastaks lubatud ka emiste puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 896/2009, (4) lüpsilehmade ja hobuste puhul komisjoni määrusega (EL) nr 1119/2010 (5) ning võõrutatud põrsaste puhul komisjoni määrusega (EL) nr 170/2011 (6).

(4)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 alusel ja koostoimes kõnealuse määruse artikliga 7 on esitatud kõnealuse valmistise kui nuumveiste söödalisandi ümberhindamise taotlus, milles taotletakse kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 13. märtsi 2013. aasta arvamuses (7) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle kasutamine parandab lõplikku kehakaalu, söödaväärindust ja kaalu keskmist päevast juurdekasvu. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsi meetodi kohta.

(6)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 alusel uue loa andmise tõttu tuleb määrusest (EÜ) nr 492/2006 välja jätta Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 valmistist käsitlevad sätted. Määrust (EÜ) nr 492/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(8)

Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 492/2006 II lisast jäetakse välja kanne E 1710, söödalisand: Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.

Artikkel 3

Lisas nimetatud valmistist ja seda valmistist sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. maid 2014 kooskõlas enne 19. novembrit 2013 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu direktiiv 70/524/EMÜ, 23. november 1970, söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 492/2006, 27. märts 2006, teatavate söödalisandite ajutiste ja alaliste kasutuslubade kohta (ELT L 89, 28.3.2006, lk 6).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 896/2009, 25. september 2009, milles käsitletakse söödalisandi Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 uue kasutusviisi lubamist emiste söödas (loa omanik Prosol S.p.A.) (ELT L 256, 29.9.2009, lk 6).

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 1119/2010, 2. detsember 2010, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 lubamist lüpsilehmade ja hobuste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1520/2007 (loa omanik Prosol SpA) (ELT L 317, 3.12.2010, lk 9).

(6)  Komisjoni määrus (EL) nr 170/2011, 23. veebruar 2011, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 lubamist (võõrutatud) põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1200/2005 (loa omanik Prosol SpA) (ELT L 49, 24.2.2011, lk 8).

(7)  EFSA Journal (2013); 11 (4): 3174.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Söödalisandi koostis

Valmistis Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885,

mis sisaldab

pulbrit: 1 × 109 CFU/g söödalisandit

tahkel kujul

 

Toimeaine kirjeldus

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 elujõulised rakud

 

Analüüsimeetod  (1)

Arvu määramine: süviskülvimeetod, kasutades klooramfenikool-glükoos-pärmiekstrakti agarit (EN15789:2009)

Identifitseerimine: polümeraasi ahelreaktsioon

Nuumkari

4 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused ja granuleerimispüsivus.

2.

Söödalisandi väikseim soovitatav sisaldus looma kohta päevas: 3,6 × 1010 CFU.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada kaitseprille ja kindaid.

19. november 2023


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/33


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1060/2013,

29. oktoober 2013,

milles käsitletakse bentoniidi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite ümberhindamine.

(2)

Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti komisjoni direktiiviga 82/822/EMÜ (3) bentoniidile tähtajatu luba sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluva söödalisandina kasutamiseks kõikide loomaliikide puhul. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see söödalisand seejärel söödalisandite registrisse kui olemasolev toode.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 alusel ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus bentoniidi ümberhindamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina sideaine ja paakumisvastase ainena ning nimetatud määruse artikli 7 alusel uue kasutuselevõtuloa taotlus kõigi loomaliikide puhul ainena, mis tõkestab radionukliididest põhjustatud saastatust. Lisaks esitati kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 uue loa taotlus bentoniidi kasutamiseks kõigi loomaliikide puhul ainena, mis vähendab söödas mükotoksiinidest põhjustatud saastatust. Nendes taotlustes soovitakse, et kõnealune söödalisand klassifitseeritaks söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid”, ja neile olid lisatud dokumendid ja andmed, nagu on nõutud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 2. veebruari 2011. aasta, (4)14. juuni 2011. aasta (5) ja 14. juuni 2012. aasta (6) arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimustes ei avalda bentoniit kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et see võib kõikide loomaliikide puhul olla tõhus sideainena ja paakumisvastase aine ning ainena, mis tõkestab radionukliididest põhjustatud saastatust. Samuti jõuti järeldusele, et bentoniit võib olla tõhus aflatoksiine siduv aine lüpsilehmade puhul ja et seda järeldust võib laiendada kõikidele mäletsejalistele. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Kuna esitatud in vitro uuringud vastavad komisjoni määruses (EÜ) nr 429/2008, (7) eelkõige II lisa punktis 4 ja III lisa punktis 1.4, sätestatud tingimustele, mille alusel tõendatakse tehnoloogiliste lisandite efektiivsust, ning tunnistati, et nende uuringutega saab selgelt tõendada aflatoksiini B1 (AfB) sidumist, ja lisaks sellele määratleti aflatoksiin B1-ga piirduv sidumisvõime bentoniidi iseloomuliku omadusena, võib järeldust efektiivsuse kohta ainena, mis vähendab sööda saastumist mükotoksiinidega, pidada piisavaks, et laiendada selle kasutamist kodulindudele ja sigadele.

(6)

Bentoniidi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse lisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisades esitatud tingimustel.

(7)

Kuna ohutusnõuded ei eelda bentoniidi sideainena ja paakumisvastase ainena kasutamise loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisades kirjeldatud bentoniiti, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühmadesse „ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega”, „sideained”, „paakumisvastased ained” ja „ained radionukliidide põhjustatud saaste tõkestamiseks”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt neis lisades sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

II lisas kirjeldatud lisandit, mis kuulub funktsionaalrühma „sideained” ja „paakumisvastased ained”, ning kõnealust lisandit sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. novembrit 2015 kooskõlas enne 19. novembrit 2013 kohaldatud eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu direktiiv 70/524/EMÜ, 23. november 1970, söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Neljakümne esimene komisjoni direktiiv 82/822/EMÜ, 19. november 1982, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ, mis käsitleb söödalisandeid (EÜT L 347, 7.12.1982, lk 16).

(4)  EFSA Journal (2011); 9 (2): 2007.

(5)  EFSA Journal (2011); 9 (6): 2276.

(6)  EFSA Journal (2012); 10 (7): 2787.

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008, 25. aprill 2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).


I LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega: aflatoksiin B1

1m558

Bentoniit

 

Söödalisandi koostis

Bentoniit: ≥ 70 % smektiiti (dioktaeedriline montmorilloniit)

 

Toimeaine kirjeldus

Bentoniit: ≥ 70 % smektiiti (dioktaeedriline montmorilloniit)

< 10 % opaali ja päevakivi

< 4 % kvartsi ja kaltsiiti

Aflatoksiin B1 sidumisvõime üle 90 %

 

Analüüsimeetod  (1)

Bentoniidi määramiseks söödalisandis: röntgenikiirte difraktsioon (XRD).

Selleks, et määrata, kui tugevasti söödalisand seob aflatoksiini: tehakse adsorptsiooni uuring puhverlahuses pH 5,0 juures aflatoksiin B1 kontsentratsiooniga 4 mg/l ja söödalisandi kontsentratsiooniga 0,02 % (w/v).

Mäletsejalised

Kodulinnuliha

Sead

 

20 000

1.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos makroliididega”;

kodulindude puhul: „Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos robenidiiniga”.

2.

Kodulindude puhul: samaaegne kasutamine muude koktsidiostaatikumidega kui robenidiin on vastunäidustatud, kui bentoniidi tase täissöödas on üle 5 000 mg kg kohta.

3.

Bentoniidi kogusumma ei tohi täissöödas ületada suurimat lubatavat taset 20 000 mg täissööda kg kohta.

4.

Kõnealuse lisandi kasutamine on lubatud söödas, mis vastab Euroopa Liidu õigusaktide nõuetele söödas leiduvate soovimatute ainete kohta.

5.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

19. november 2023


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: sideained

1m558i

Bentoniit

 

Söödalisandi koostis

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Toimeaine kirjeldus

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Analüüsimeetod  (1)

Määramiseks söödalisandis: röntgenikiirte difraktsioon (XRD).

Kõik loomaliigid

 

20 000

1.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos makroliididega”;

kodulindude puhul: „Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos robenidiiniga”.

2.

Kodulindude puhul: samaaegne kasutamine muude koktsidiostaatikumidega kui robenidiin on vastunäidustatud, kui bentoniidi tase täissöödas on üle 5 000 mg kg kohta.

3.

Bentoniidi kogusumma ei tohi täissöödas ületada suurimat lubatavat taset 20 000 mg täissööda kg kohta.

4.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

19. november 2023

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: paakumisvastased ained

1m558i

Bentoniit

 

Söödalisandi koostis

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Toimeaine kirjeldus

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Analüüsimeetod  (1)

Määramiseks söödalisandis: röntgenikiirte difraktsioon (XRD).

Kõik loomaliigid

 

20 000

1.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos makroliididega”;

kodulindude puhul: „Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos robenidiiniga”.

2.

Kodulindude puhul: samaaegne kasutamine muude koktsidiostaatikumidega kui robenidiin on vastunäidustatud, kui bentoniidi tase täissöödas on üle 5 000 mg kg kohta.

3.

Bentoniidi kogusumma ei tohi täissöödas ületada suurimat lubatavat taset 20 000 mg täissööda kg kohta.

4.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

19. november 2023

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: ained radionukliidide põhjustatud saaste tõkestamiseks (134/137Cs)

1m558i

Bentoniit

 

Söödalisandi koostis

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Toimeaine kirjeldus

Bentoniit: ≥ 50 % smektiiti

 

Analüüsimeetod  (1)

Määramiseks söödalisandis: röntgenikiirte difraktsioon (XRD).

Kõik loomaliigid

 

1.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos makroliididega”;

kodulindude puhul: „Tuleb vältida samaaegset suukaudset kasutamist koos robenidiiniga”.

2.

Kodulindude puhul: samaaegne kasutamine muude koktsidiostaatikumidega kui robenidiin on vastunäidustatud, kui bentoniidi tase täissöödas on üle 5 000 mg kg kohta.

3.

Eri söötade segu bentoniidisisaldus ei tohi täissöödas ületada suurimat lubatavat taset 20 000 mg täissööda kg kohta.

4.

Söödalisandit võib kasutada radioaktiivse tseesiumiga saastunud söödas, et kontrollida radioaktiivse tseesiumi taset loomades ja nendest saadud toodetes.

5.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

19. november 2023


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1061/2013,

29. oktoober 2013,

milles käsitletakse Enterococcus faecium NCIMB 10415-st saadud valmistise lubamist vasikate, kitsetallede, kasside ja koerte söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1288/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Enterococcus faecium NCIMB 10415-st saadud valmistisele anti vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ tähtajatu luba kasutamiseks vasikate söödalisandina komisjoni määrusega (EÜ) nr 1288/2004, (3) emiste söödalisandina komisjoni määrusega (EÜ) nr 1200/2005, (4) põrsaste söödalisandina komisjoni määrusega (EÜ) nr 252/2006, (5) nuumsigade söödalisandina komisjoni määrusega (EÜ) nr 943/2005 (6) ning kasside ja koerte söödalisandina komisjoni määrusega (EÜ) nr 102/2009 (7). Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see valmistis seejärel olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 361/2011 (8) on antud kümneks aastaks luba kasutada kõnealust valmistist broilerkanade puhul.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 7 on esitatud taotlus Enterococcus faecium NCIMB 10415-st saadud valmistise uuesti hindamiseks vasikate, kasside ja koerte söödalisandina ning vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 uue kasutusviisi lubamiseks kitsetallede söödalisandina; ühtlasi taotletakse selles kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 29. jaanuari 2013. aasta arvamuses (9) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Enterococcus faecium NCIMB 10415-st saadud valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale, et selle kasutamine suurendab tarbe- ja nuumvasikate lõppkaalu ja/või päevast juurdekasvu ning et selle kasutusala võib laiendada ka aretus- ja nuumkitsetalledele. On leidnud kinnitust ka see, et valmistisel on kasulik mõju koertele, kuna see suurendab koera soolestikus või seerumis IgA sisaldust. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(6)

Kuna leiti, et see avaldab vähest, kuid siiski olulist mõju kasside väljaheite omadustele, peeti seda piisavaks kinnituseks kõnealuse söödalisandi tõhususe kohta selle liigi puhul.

(7)

Valmistise Enterococcus faecium NCIMB 10415 hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse lisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(8)

Kuna antakse uus luba määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt, tuleks määrus (EÜ) nr 102/2009 tunnistada kehtetuks ja vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 1288/2004.

(9)

Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühmadesse „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained” ja „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 102/2009 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 102/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1288/2004 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1288/2004 I lisas esitatud kandest E 1705 jäetakse välja Enterococcus faecium NCIMB 10415.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

Lisas nimetatud valmistist ja seda sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. maid 2014 kooskõlas enne 19. novembrit 2013 kohaldatud eeskirjadega, võib olemasolevate varude ammendumiseni jätkuvalt turule viia vasikate puhul kasutamiseks.

Lisas nimetatud valmistist ja seda sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. novembrit 2015 kooskõlas enne 19. novembrit 2013 kohaldatud eeskirjadega, võib olemasolevate varude ammendumiseni jätkuvalt turule viia kasside ja koerte puhul kasutamiseks.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu direktiiv 70/524/EMÜ, 23. november 1970, söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1288/2004, 14. juuli 2004, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist (ELT L 243, 15.7.2004, lk 10).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2005, 26. juuli 2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist (ELT L 195, 27.7.2005, lk 6).

(5)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 252/2006, 14. veebruar 2006, teatavatele söödalisanditele alalise kasutusloa andmise ja lubatud söödalisandite uute kasutusviiside ajutise lubamise kohta (ELT L 44, 15.2.2006, lk 3).

(6)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 943/2005, 21. juuni 2005, teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta (ELT L 159, 22.6.2005, lk 6).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 102/2009, 3. veebruar 2009, söödalisandi alalise lubamise kohta (ELT L 34, 4.2.2009, lk 8).

(8)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 361/2011, 13. aprill 2011, mis käsitleb Enterococcus faecium NCIMB 10415 lubamist broilerkanade söödalisandina (loaomanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 943/2005 (ELT L 100, 14.4.2011, lk 22).

(9)  EFSA Journal (2013); 11(2):3097 ja 3098.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Söödalisandi koostis

Enterococcus faecium NCIMB 10415 valmistis, milles on:

mikrokapslites koos šellakiga ja muul viisil mikrokapslites vähemalt:

1 × 1010 CFU/g söödalisandi kohta,

kattekihita granuleeritult:

3,5 × 1010 CFU/g söödalisandi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 elujõulised rakud

 

Analüüsimeetod  (1)

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788).

Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Vasikad

Kitsetalled

1 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused ja granuleerimispüsivus.

19. november 2023

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Söödalisandi koostis

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 valmistis, milles on: 5 × 109 CFU/g söödalisandit;

mikrokapslites šellakiga

 

Toimeaine kirjeldus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 elujõulised rakud

 

Analüüsimeetod  (1)

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788).

Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kassid

7 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused ja granuleerimispüsivus.

19. november 2023

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (soolestiku talitluse parandamiseks)

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 valmistis, milles on vähemalt: 5 × 109 CFU söödalisandi grammi kohta.

Mikrokapslites šellakiga.

Söödalisandi koostis

 

Toimeaine kirjeldus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 elujõulised rakud

 

Analüüsimeetod  (1)

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788).

Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Koerad

2,5 × 109

 

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

19. november 2023


(1)  Analüüsimeetodite täpsemad andmed on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1062/2013,

30. oktoober 2013,

ehitustoodetele antava Euroopa tehnilise hinnangu vormi kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 3,

olles konsulteerinud alalise ehituskomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa tehniline hinnang on vajalik selleks, et võimaldada ehitustoote tootjal koostada toimivusdeklaratsioon ühtlustatud standardiga hõlmamata või täielikult hõlmamata ehitustootele.

(2)

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 26 lõikes 2 on kehtestatud nõuded Euroopa tehnilise hinnangu sisule. Arvestades, et Euroopa hindamisdokumendis esitatakse kohaldatava tehase tootmisohje põhimõtted, peaks Euroopa tehniline hinnang sisaldama üksnes neid Euroopa hindamisdokumendis nimetatud põhimõtete kohaseid tehnilisi üksikasju, mis on kõnealusel tasemel vaja kindlaks määrata hindamissüsteemi rakendamiseks ja toimivuse püsivuse kontrollimiseks.

(3)

Kõnealuse toote tehnilise kirjelduse esitusviis tuleks kindlaks määrata Euroopa tehnilise hinnangu vormis piisava paindlikkusega, võttes arvesse asjaomaste ehitustoodete laia valikut.

(4)

Toote toimivuse kirjeldamisel Euroopa tehnilises hinnangus tuleks samuti lubada suuremat paindlikkust, et võimaldada tootjal kirjeldada nimetatud toimivust ladusalt ja täpselt oma toimivusdeklaratsioonis, mis põhineb kõnealusel hinnangul.

(5)

Et kaitsta konfidentsiaalset tehnilist teavet toote kohta, peaks tootja olema suuteline teatama vastutavale tehnilise hindamise asutusele, millised toote kirjelduse osad on konfidentsiaalsed ega kuulu avalikustamisele koos Euroopa tehnilise hinnanguga. Konfidentsiaalne teave tuleks lisada nimetatud Euroopa tehniliste hinnangute eraldi lisadesse.

(6)

Et parandada siseturu tõhusust ja Euroopa ehitussektori kui terviku konkurentsivõimet, peaks Euroopa tehnilisi hinnanguid olema võimalik väljastada neid taotlevatele tootjatele niipea kui võimalik,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa tehnilise hinnangu vorm on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

EUROOPA TEHNILINE HINNANG

Nr …/… [kuupäev]

Üldosa

1.

Euroopa tehnilist hinnangut väljastav tehnilise hindamise asutus:

2.

Ehitustoote kaubanduslik nimetus:

3.

Tootepere, millesse ehitustoode kuulub:

4.

Tootja:

5.

Tootmisettevõte/tootmisettevõtted:

6.

Käesolev Euroopa tehniline hinnang sisaldab … lehekülge, sealhulgas … Lisa(d), mis moodustavad hinnangu lahutamatu osa.

Lisa(d) … sisaldab/sisaldavad konfidentsiaalset teavet ega sisaldu Euroopa tehnilise hinnangu avalikult levitatavas versioonis.

7.

Käesolev Euroopa tehniline hinnang on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, … alusel …

Spetsiifilised osad

8.

Toote tehniline kirjeldus:

9.

Kavandatud kasutuse/kasutuste tingimused vastavalt kohaldatavale Euroopa hindamisdokumendile:

10.

Toote toimivus ja viited hindamisel kasutatud meetoditele:

11.

Kohaldatav toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem koos viitega õiguslikule alusele:

12.

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi rakendamiseks vajalikud tehnilised üksikasjad vastavalt kohaldatavale Euroopa hindamisdokumendile:

Välja antud [koht] … [kuupäev] …/… 20….

poolt…

Lisa(d):


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1063/2013,

30. oktoober 2013,

millega muudetakse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ekvivalentkauba kasutamise osas suhkrusektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (2) lisa 74 punkti 3 kohaselt võib kasutada ekvivalentkaupa toor-roosuhkru (CN-kood 1701 11 90) ja toor-peedisuhkru (CN-kood 1701 12 90) vahel tingimusel, et selle tulemusel saadakse CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluvad kompensatsioonitooted (valge suhkur).

(2)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 74 punkti 3 ei ole võimalik korrektselt kohaldada, sest liidus puudub toor-peedisuhkru turg.

(3)

Tuleks leida lahendus, mis tagab suhkrusektoris õiguskindluse seoses ekvivalentkauba kasutamisega.

(4)

Valge suhkur saadakse tavaliselt suhkrupeedist pideva protsessi käigus. Toor-peedisuhkrut ei toodeta selle protsessi käigus eraldi tootena ja seetõttu ei ole seda võimalik turustada. Seepärast on soovitatav lubada kasutada toor-peedisuhkru asemel suhkrupeeti ekvivalentkaubana.

(5)

Toor-roosuhkru saagis tuleks arvutada nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (3) IV lisa B osa III punkti alapunkti 3 kohaselt, sest tegemist on konkreetse arvutusmeetodiga suhkrusektoris.

(6)

Viited kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodide kohta määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 74 punktis 3 tuleks ajakohastada, kuna kombineeritud nomenklatuuris on tehtud muudatusi.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 74 punkti 3 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 74 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Suhkur

Ekvivalentkauba kasutamine on lubatud liiduvälise toor-roosuhkru (CN-koodid 1701 13 90 ja/või 1701 14 90) ja suhkrupeedi (CN-kood 1212 91 80) vahel, tingimusel et selle tulemusel saadakse CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluvad kompensatsioonitooted (valge suhkur).

Standardkvaliteediga toor-roosuhkru ekvivalentkogus, nagu see on määratletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 (4) IV lisa B osa III punktis, arvutatakse, korrutades valge suhkru koguse koefitsiendiga 1,0869565.

Mitte standardkvaliteediga toor-roosuhkur ekvivalentkogus arvutatakse korrutades valge suhkru koguse koefitsiendiga, mis saadakse 100 jagamisel toor-roosuhkru saagisega. Toor-roosuhkru saagis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa B osa III punkti alapunktis 3 sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).”


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1064/2013,

30. oktoober 2013,

millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2013/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1670/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest, mis on suunatud kontrolli alla ja destilleeritud ning mis on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks igal aastal kindlaks määratava koefitsiendiga. Kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud üldkoguste ja turustatud üldkoguste keskmist omavahelist suhet kõnealuste koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi keskmisele laagerdumisajale.

(2)

Ühendkuningriigi poolt ajavahemiku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2012 kohta esitatud teabe põhjal oli Šoti viski keskmine laagerdumisaeg 2012. aastal seitse aastat.

(3)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 745/2012 (3) ei toimi enam, kuna see põhines 2012/2013. aastal kohaldatavatel koefitsientidel. Seetõttu tuleks kehtestada koefitsiendid ajavahemikuks 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014.

(4)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3 artikliga 10 on välistatud toetuste maksmine eksportimisel Liechtensteini, Islandile ja Norrasse. Lisaks on Euroopa Liit sõlminud teatavate kolmandate riikidega lepingud, millega nähakse ette eksporditoetuste kaotamine. Seetõttu tuleks seda kooskõlas määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 7 lõikega 2 koefitsiendi arvutamisel ajavahemikuks 2013/2014 arvesse võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikul 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014 Ühendkuningriigis Šoti viski valmistamiseks kasutatavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1670/2006 artiklis 4, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 312, 11.11.2006, lk 33.

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 745/2012, 16. august 2012, millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2012/2013 (ELT L 219, 17.8.2012, lk 13).


LISA

Ühendkuningriigis kohaldatavad koefitsiendid

Kohaldamisperiood

Kohaldatav koefitsient

odrast valmistatud linnastele, mida kasutatakse linnaseviski valmistamiseks

teraviljale, mida kasutatakse teraviljaviski valmistamiseks

1. oktoobrist 2013 kuni 30. septembrini 2014

0,667

0,515


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/48


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1065/2013,

30. oktoober 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Peruu Vabariik on taotlenud nimetuse „Pisco” registreerimist geograafilise tähisena määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas vastavalt kõnealuse määruse artikli 17 lõikes 1 sätestatud korrale. „Pisco” on puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook, mida on Peruus traditsiooniliselt toodetud ning mida saadakse viinamarjade kääritamisel ja destilleerimisel.

(2)

Määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõike 6 kohaselt avaldati nimetuse „Pisco” tehnilise toimiku peamised spetsifikaadid Euroopa Liidu Teatajas, (2) et võimaldada vastuväite esitamist. Kuna komisjon ei saanud ühtegi vastuväidet vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõikele 7, tuleks kõnealune nimetus kanda nimetatud määruse III lisasse.

(3)

Vastavalt assotsiatsioonlepingule ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2002/979/EÜ, (3) on „Pisco” Tšiilist pärit piiritusjookide kaitstud päritolunimetus. Seepärast tuleks täpsustada, et geograafilise tähise „Pisco” kaitsmine Peruust pärit toodete osas ei takista sellise nimetuse kasutamist Tšiilist pärit toodete puhul.

(4)

Määrust (EÜ) nr 110/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas esitatud tootekategooriasse „9. Puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook” lisatakse järgmine kanne:

 

„Pisco (4)

Peruu

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(2)  ELT C 141, 12.5.2011, lk 16.

(3)  EÜT L 352, 30.12.2002, lk 1.

(4)  Geograafilise tähise „Pisco” kaitsmine käesoleva määruse kohaselt ei piira nimetuse „Pisco” kasutamist Tšiilist pärit toodetes, mis on kaitstud Tšiili Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel 2002. aastal sõlmitud assotsieerimislepinguga.”


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1066/2013,

30. oktoober 2013,

millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 kohaselt on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt neile luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus edastab kehtivad taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”) teadusliku hinnangu andmiseks ning teavitamise eesmärgil samuti komisjonile ja liikmesriikidele.

(3)

Toiduohutusamet peab esitama asjaomase tervisealase väite kohta arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Béres Pharmaceuticals Ltd. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosamiini mõjuga liigeste toimimisele (küsimus nr EFSA-Q-2011-00907) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoosamiin aitab kaitsta liigesekõhre liigsel liikumisel ja koormamisel ning aitab parandada liigeste liikumisulatust”.

(6)

Komisjon ja liikmesriigid said 5. detsembril 2011 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et glükoosamiini tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(7)

Pärast seda, kui Merck Consumer Healthcare oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosamiini mõjuga liigesepindadel olevale kõhrele (küsimus nr EFSA-Q-2011-01113) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Glükoosamiin aitab kaasa liigesekõhre normaalsele säilitamisele”.

(8)

Komisjon ja liikmesriigid said 16. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et glükoosamiini tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(9)

Pärast seda, kui Extraction Purification Innovation France oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb nisu polaarlipiidiekstrakti tarbimist ja naha kaitset dehüdreerumise eest (küsimus nr EFSA-Q-2011-01122) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab parandada naha niiskustaset”.

(10)

Komisjon ja liikmesriigid said 5. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et nisu polaarlipiidiekstrakti tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(11)

Pärast seda, kui Lesaffre International/Lesaffre Human Care oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 mõju ja seedekulgla vaevuste vähendamist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00271) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 aitab säilitada soolestiku heaolu”.

(12)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 tarbimise ja väidetud mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(13)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud kaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohast taotlust, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb tiamiini, riboflaviini, niatsiini, pantoteenhappe, püridoksiini, D-biotiini ja kõrvitsaseemne õli (Cucurbita pepo L.) segu mõju ning juuste tervist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00334 ja EFSA-Q-2012-00335) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab hoogustada juuksekasvu”.

(14)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et tiamiini, riboflaviini, niatsiini, pantoteenhappe, püridoksiini, D-biotiini ja kõrvitsaseemne õli (Cucurbita pepo L.) segu tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(15)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb Rhodiola rosea L. ekstrakti mõju ja vaimse väsimuse vähendamist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00336) (7). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab vähendada väsimust stressi korral”.

(16)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Rhodiola rosea L. ekstrakti tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(17)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb linaseemneõli ja E-vitamiini segu mõju ja naha kaitsefunktsiooni säilitamist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00337) (8). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab kaasa naha kaitsevõime säilitamisele”.

(18)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et linaseemneõli ja E-vitamiini segu tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(19)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses Opti EFAX™ mõjuga normaalse LDL-kolesteroolitaseme säilitamisele veres (küsimus nr EFSA-Q-2012-00339) (9). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset LDL-kolesterooli taset veres”.

(20)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Opti EFAX™ tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(21)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses Opti EFAX™ mõjuga normaalse HDL-kolesteroolitaseme säilitamisele veres (küsimus nr EFSA-Q-2012-00340) (10). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset HDL-kolesterooli taset veres”.

(22)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Opti EFAX™ tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(23)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb KF2BL20 mõju, mis on keratiini, vase, tsingi, niatsiini, pantoteenhappe, püridoksiini ja D-biotiini segu, ning juuste tervise säilitamist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00381) (11). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab säilitada juuste tugevust”.

(24)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et KF2BL20 tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(25)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb hüaluroonhappe mõju ja naha kaitset dehüdreerumise eest (küsimus nr EFSA-Q-2012-00382) (12). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab säilitada naha niiskustaset”.

(26)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et hüaluroonhappe tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(27)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses Opti EFAX™ mõjuga triglütseriidide normaalse kontsentratsiooni säilitamisele veres (küsimus nr EFSA-Q-2012-00383) (13). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset triglütseriidide taset veres”.

(28)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Opti EFAX™ tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(29)

Pärast seda, kui Vivatech oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb Transitech® mõju ja väidet „parandab soolestiku läbikäimist ja reguleerib seda püsivalt” (küsimus nr EFSA-Q-2012-00296) (14). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Parandab soolestiku läbikäimist ja reguleerib seda püsivalt”.

(30)

Komisjon ja liikmesriigid said 26. septembril 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Transitech® tarbimise ja väidetud mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(31)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb Femilub® mõju ja tupe niiskuse säilitamist (küsimus nr EFSA-Q-2012-00571) (15). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab vähendada tupekuivust”.

(32)

Komisjon ja liikmesriigid said 26. septembril 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Femilub® tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(33)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb lükopeeni, E-vitamiini, luteiini ja seleeni segu mõju ning naha kaitset UV-kiirguse eest (küsimus nr EFSA-Q-2012-00592) (16). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab tundlikku nahka seespidiselt ette valmistada päikesetaluvuse parandamiseks”.

(34)

Komisjon ja liikmesriigid said 27. septembril 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et lükopeeni, E-vitamiini, luteiini ja seleeni segu tarbimise ja väidetud mõju vahel ei tuvastatud põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(35)

Pärast seda, kui Glanbia Nutritionals plc oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb Prolibra® mõju ja väidet „aitab vähendada keharasva, säilitades samas lihaskoe” (küsimus nr EFSA-Q-2012-00001) (17). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aitab vähendada keharasva, säilitades samas lihaskoe”.

(36)

Komisjon ja liikmesriigid said 8. novembril 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et Prolibra® tarbimise ja väidetud mõju vahel ei saa tuvastada põhjuslikku seost. Kuna kõnealune väide ei vasta määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud nõuetele, ei tohiks lubada seda esitada.

(37)

Pärast seda, kui Nutrilinks Sarl oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitleb EffEXT™ mõju ja väidet „aitab kaasa liigeste toimimisele, säilitades C-reaktiivse valgu madala taseme vereplasmas” (küsimus nr EFSA-Q-2012-00386) (18). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud muu hulgas järgmiselt: „Aitab kaasa liigeste toimimisele, säilitades C-reaktiivse valgu madala taseme vereplasmas”.

(38)

Komisjon ja liikmesriigid said 27. septembril 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles märgiti, et väide osutab põletiku vähendamisele, millele C-reaktiivse valgu kontsentratsiooni madal tase vereplasmas viitab, ning jõuti esitatud andmete alusel järeldusele, et põletiku vähendamine selliste haiguste puhul nagu osteoartriit ja reumatoidartriit on haiguse ravi terapeutiline eesmärk.

(39)

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 täiendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (19). Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b on sätestatud, et märgistusega ei tohi ühelegi toiduainele omistada inimeste haigusi ärahoidvaid, ravivaid või leevendavaid omadusi või sellistele omadustele viidata. Seega, kuna meditsiiniliste omaduste omistamine toiduainetele on keelatud, ei saa lubada Eff EXT™ mõjuga seotud väite esitamist.

(40)

Eff EXT™ mõjuga seotud tervisealane väide „aitab kaasa liigeste toimimisele, säilitades C-reaktiivse valgu madala taseme vereplasmas” on selline tervisealane väide, mis omistab väite objektiks olevale toiduainele meditsiinilised omadused ning seetõttu ei või seda väidet toiduainete puhul kasutada.

(41)

Prolibra® mõjuga seotud tervisealane väide „aitab vähendada keharasva, säilitades samas lihaskoe” on tervisealane väide määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 1 punkti c tähenduses ning seega kohaldatakse selle suhtes kõnealuse määruse artikli 28 lõikes 6 sätestatud üleminekuperioodi. Kuna aga taotlus on esitatud pärast 19. jaanuari 2008, ei ole kõnealuse määruse artikli 28 lõike 6 punktis b esitatud nõuded täidetud ning seega ei saa selle väite puhul rakendada selles artiklis sätestatud üleminekuperioodi.

(42)

Teised käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad väited on tervisealased väited määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 1 punkti a tähenduses ning seega kehtib nende suhtes kõnealuse määruse artikli 28 lõikes 5 sätestatud üleminekuperiood kuni kõnealuse määruse nõuetele vastavate lubatud tervisealaste väidete nimekirja vastuvõtmiseni.

(43)

Lubatud tervisealaste väidete nimekiri on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 432/2012 (20) ja seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2012. Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 5 osutatud tervisealaste väidete puhul, mille kohta 14. detsembriks 2012 toiduohutusameti hinnangut ega komisjoni arvamust ei olnud valminud ja mida käesoleva määrusega lubatud tervisealaste väidete nimekirja ei lisata, on asjakohane sätestada üleminekuperiood, mille kestel neid väiteid võib veel kasutada, et nii toidukäitlejatel kui ka riiklikel pädevatel asutustel oleks võimalik kohaneda kõnealuste väidete keelamisega.

(44)

Märkusi, mis komisjon sai taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt, on käesolevas määruses sätestatud meetmete kindlaksmääramisel arvesse võetud.

(45)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas loetletud tervisealaseid väiteid ei lisata määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 osutatud liidu lubatud väidete nimekirja.

2.   Siiski võib lõikes 1 nimetatud tervisealaseid väiteid, mida kasutati enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva, jätkuvalt kasutada veel kuni kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(12):2476.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2691.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(7):2773.

(5)  EFSA Journal (2012); 10(7):2801.

(6)  EFSA Journal (2012); 10(7):2807.

(7)  EFSA Journal (2012); 10(7):2805.

(8)  EFSA Journal (2012); 10(7):2819.

(9)  EFSA Journal (2012); 10(7):2802.

(10)  EFSA Journal (2012); 10(7):2803.

(11)  EFSA Journal (2012); 10(7):2808.

(12)  EFSA Journal (2012); 10(7):2806.

(13)  EFSA Journal (2012); 10(7):2804.

(14)  EFSA Journal (2012); 10(9):2887.

(15)  EFSA Journal (2012); 10(9):2888.

(16)  EFSA Journal (2012); 10(9):2890.

(17)  EFSA Journal (2012); 10(11):2949.

(18)  EFSA Journal (2012); 10(9):2889.

(19)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(20)  ELT L 136, 25.5.2012, lk 1.


LISA

Tagasilükatud tervisealased väited

Taotlus – määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

EFSA arvamuse viide

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoosamiin

Glükoosamiin aitab kaitsta liigesekõhre liigsel liikumisel ja koormamisel ning aitab parandada liigeste liikumisulatust

Q-2011-00907

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoosamiin

Glükoosamiin aitab kaasa liigesekõhre normaalsele säilitamisele

Q-2011-01113

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Nisu polaarlipiidiekstrakt

Aitab parandada naha niiskustaset

Q-2011-01122

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 aitab säilitada soolestiku heaolu

Q-2012-00271

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Tiamiini, riboflaviini, niatsiini, pantoteenhappe, püridoksiini, D-biotiini ja kõrvitsaseemne õli (Cucurbita pepo L.) segu

Aitab hoogustada juuksekasvu

Q-2012-00334 & Q-2012-00335

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Rhodiola rosea L. ekstrakt

Aitab vähendada väsimust stressi korral

Q-2012-00336

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Linaseemneõli ja E-vitamiini ekstrakti segu

Aitab kaasa naha kaitsevõime säilitamisele

Q-2012-00337

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Opti EFAX

Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset LDL-kolesterooli taset veres

Q-2012-00339

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Opti EFAX

Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset HDL-kolesterooli taset veres

Q-2012-00340

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

KF2BL20

Aitab säilitada juuste tugevust

Q-2012-00381

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Hüaluroonhape

Aitab säilitada naha niiskustaset

Q-2012-00382

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Opti EFAX

Opti EFAX™ aitab säilitada normaalset triglütseriidide taset veres

Q-2012-00383

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Transitech®

Parandab soolestiku läbikäimist ja reguleerib seda püsivalt

Q-2012-00296

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Femilub®

Aitab vähendada tupekuivust

Q-2012-00571

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Lükopeeni, E-vitamiini, luteiini ja seleeni segu

Aitab tundlikku nahka seespidiselt ette valmistada päikesetaluvuse parandamiseks

Q-2012-00592

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Prolibra®

Aitab vähendada keharasva, säilitades samas lihaskoe

Q-2012-00001

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Eff EXT

Aitab kaasa liigeste toimimisele, säilitades C-reaktiivse valgu madala taseme vereplasmas

Q-2012-00386


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/56


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1067/2013,

30. oktoober 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses saasteainete – dioksiinid, dioksiinitaolised PCBd ja muud kui dioksiinitaolised PCBd – piirnormidega maismaaloomade maksas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) on sätestatud dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud difenüülide piirnormid teatavates toiduainetes, sealhulgas teatavate maismaaloomade maksas.

(2)

Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitleva Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduskomisjon võttis komisjoni taotlusel 5. juulil 2011. aastal vastu arvamuse rahvatervisele avalduva sellise ohu kohta, mis on seotud lamba- ja hirvemaksas leiduva dioksiini- ja dioksiinitaoliste PCBde suure sisaldusega (3).

(3)

Komisjoni nõudmisel pidi arvamusest nähtuma, kas selliste toodete tarbimisel võivad suureneda elanikkonna alarühmade tervisele avalduvad ohud (nt suure tarbimise või eridieeti järgivate inimeste puhul jne). Arvamuses tuleks ka uurida võimalikke põhjuseid, miks lamba- ja hirvemaksas on dioksiinide ja PCBde suur sisaldus ning esitada teaduslikud andmed selle kohta, kas edaspidi on asjakohane kehtestada piirnormid maksas esinevate saasteainete suhtes pigem toote- kui rasvapõhiselt.

(4)

Teaduskomisjon jõudis järeldusele, et lambamaksa korrapärase tarbimise tagajärjel suureneksid dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBdega kokkupuuteolukorrad keskmiselt umbes 20 % võrra. Üksikjuhtudel võib lambamaksa tarbimise tagajärjeks olla kõnealuste saasteainete suured annused, mis ületavad lubatud nädalaannust (TWI). Komisjon järeldas, et lambamaksa sage tarbimine võib muutuda terviseprobleemiks eelkõige sünnitamisealiste naiste ja laste jaoks.

(5)

Teaduskomisjon jõudis ka järeldusele, et pinnas ja setted on dioksiinide ja PCBde looduslikud reservuaarid. Pinnasest juurte kaudu dioksiinide ja PCBde imendumine taime sisse on üldjuhul vähetähtis. Viimastel aastatel on mitmes Euroopa riigis võetud lambamaksa proovidest ilmnenud dioksiinide ja PCBde suur sisaldus, mis ei ole aga seotud konkreetse saasteallikaga. Lammaste puhul on karjatamine peamine kokkupuutetegur. Karjatamisel võivad loomad mulda sisse süüa köögiviljade küljes olevate mullaosakeste näol või otsesel teel, süües maapinna lähedal kasvavaid karjamaataimi. Mulla manustamine on märkimisväärselt erinev ning rangelt hooajaline: registreeritud keskmine mullaannus on ligikaudu 8 % kuivaine kogusest. Üldiselt võib mulla manustamine oluliselt mõjutada lammaste kokkupuudet dioksiinide ja PCBdega. Kättesaadavad on vaid piiratud andmed, milles käsitletakse dioksiinide ja/või PCBde imendumist söödast lambamaksa. Sõltuvalt käsitletud polüklooritud dibenso-p-dioksiini (PCDD), polüklooritud dibensofuraani (PCDF) või PCB analoogidest varieerusid imendumise määrad vahemikus 5–175 ja olid maksas ligikaudu neli korda kõrgemad kui lihas või neerus.

(6)

EFSA järeldas ka, et lambamaks on oluline elund, milles dioksiinid ja PCBd säilivad. Võrreldes veistemaksas säilivate dioksiinide ja dioksiinitaoliste ühendite kogusega võiks lambamaksas säilivate asjaomaste ainete suhteliselt suurt kogust osaliselt selgitada ainevahetuse erinevustega.

(7)

EFSA jõudis järeldusele, et isegi kui maksa sekvestratsioon oleks võimalik ning dioksiinid ja PCBd ei oleks täielikult imendunud maksa rasvafraktsiooni, ei mõjutaks see tulemust, mida väljendatakse kas lipiidide või elusmassina, kuna analüüsimenetluse käigus ekstraheeritakse kõik dioksiinid ja PCBd, olenemata sellest, kus need maksas asuvad.

(8)

Seoses rasva- või märgkaalupõhist analüüsitulemust käsitleva aruandlusega taotles komisjon, et söödas ja toidus sisalduvaid dioksiine ja PCBsid käsitlev Euroopa Liidu referentlabor uuriks, kuidas eri ekstraheerimismeetodid mõjutavad dioksiinide ja PCBde määrasid lambamaksas. Euroopa Liidu referentlabor jõudis järeldusele, et rasvapõhised dioksiinide ja PCBde kontsentratsioonide kõikumised olid oluliselt suuremad võrreldes vastavate märgkaalupõhiste näitajatega. Lambamaksas leiduvate dioksiinide ja PCBde rasvapõhised kontsentratsioonid sõltusid kasutatud ekstraheerimismeetodist või lahustitest ning seetõttu ka rasvasisaldusest. Märgkaalupõhiste tulemustega võrreldes olid dioksiinide ja PCBde määrad üsna samaväärsed.

(9)

Selleks et tagada võrreldavad tulemused ja kehtestada maismaaloomade maksas leiduvate dioksiinide ja PCBde määrade ühtne rakendamine kogu Euroopa Liidus, on asjakohane kehtestada märgkaalupõhised piirnormid, nagu on juba kehtestatud kalamaksa ja sellest valmistatud toodete suhtes.

(10)

On asjakohane sätestada, et piirnorme ei kohaldata selliste toiduainete suhtes, mis on viidud seadusjärgselt turule enne jõustumise kuupäeva.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatussätted

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa punkt 5.2 asendatakse järgmisega:

„5.2

Punktis 5.1 osutatud maismaaloomadelt (välja arvatud lambad) pärit maks ja maksatooted

0,30 pg/märgkaalu gramm

0,50 pg/märgkaalu gramm

3,0 ng/märgkaalu gramm

 

Lammastelt pärit maks ja maksatooted

1,25 pg/märgkaalu gramm

2,00 pg/märgkaalu gramm

3,0 ng/g märgkaalu gramm”

Artikkel 2

Üleminekusätted

1.   Käesolevat määrust ei kohaldata toodete suhtes, mis on turule viidud enne 1. jaanuari 2014 vastavalt turule viimise kuupäeval kohaldatavatele sätetele.

2.   Toidukäitlejal lasub kohustus tõendada, millal tooted turule viidi.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (Contam); teaduslik arvamus rahvatervisele avalduva sellise ohu kohta, mis on seotud lammaste ja hirvede maksas leiduva dioksiini- ja dioksiinitaoliste PCBde suure sisaldusega. EFSA Journal (2011); 9(7):2297. [71 lk] doi:10.2903/j.EFSA.2011.2297. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/efsajournal


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/58


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1068/2013,

30. oktoober 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses difosfaatide (E 450), trifosfaatide (E 451) ja polüfosfaatide (E 452) kasutamisega soolvees säilitatava kala puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artikli 30 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Seda loetelu võib muuta vastavalt menetlusele, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (2).

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 1 võib Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastada kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(4)

19. juunil 2009 esitati taotlus lubada kasutada soolvees säilitatava kala puhul difosfaate (E 450), trifosfaate (E 451) ja polüfosfaate (E 452) ning see taotlus on tehtud kättesaadavaks ka liikmesriikidele.

(5)

Kala saab konserveerida ja säilitada lisades toorainele rohkesti soola. Soolamine on üheetapilisest tegevusest muutunud mitmeetapiliseks, hõlmates ka eelsoolamist, mis võimaldab lühendada sooldumisprotsessi ja tagab soola suhteliselt ühtlase jaotumise kala lihaskoes. Esmalt toimub kala eelsoolamine süstimise teel ja/või soolvees, kasutades ettenähtud soolasisaldusega soolalahust. Seejärel toimub kuivsoolamine (töötlemine), et saavutada lõpptoote soovitud soolasus.

(6)

Pika säilitusaja puhul on siiski võimalik, et lihaskoes sisalduva rasva tõttu kala oksüdeerub, mistõttu muutub kala värv ja maitse. Oksüdeerumist kiirendavad kala lihaskoes sisalduvad metalliioonid ja soola kasutamine kala töötlemisel. Soolatud kala kaitsmisel oksüdeerumise eest, on osutunud kõige tõhusamaks difosfaatide (E 450), trifosfaatide (E 451) ja polüfosfaatide (E 452) kasutamine, sest need moodustavad metalliioonidega keemilisi ühendeid. Enamus lisatud fosfaate ja soola eemaldatakse tarbimisele eelneva vees leotamise käigus. Fosfaatide kasutamine ei suurenda soolvees säilitatava toote veesisaldust. Soolatud kala, millel on säilinud algne värvus ja maitse on Hispaania, Itaalia ja Kreeka turgudel eriti nõutud.

(7)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (õigusaktide ühtlustamise kohta liikmesriikides, mis on seotud toidu märgistamise, esitlemise ja reklaamiga) (3) artiklile 3 koostoimes artikli 6 lõikega 4 tuleb soolvees säilitatava kala puhul teha koostisosade loetelusse märge fosfaatide kasutamise kohta. Toidukäitlejad võivad tootele märkida ka selle, et polüfosfaate ei ole kasutatud.

(8)

Kuna enamik lisatud fosfaatidest eraldub vees leotamisel, on tarbija kokkupuude fosfaatidega minimaalne ega mõjuta tõenäoliselt inimeste tervist. Seetõttu on asjakohane lubada kasutada difosfaate (E 450), trifosfaate (E 451) ja polüfosfaate (E 452) kala säilitamisel soolvees.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastamiseks küsima Euroopa Toiduohutusameti arvamust, välja arvatud juhul, kui kõnealune ajakohastamine tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist. Kuna loa andmine difosfaatide (E 450), trifosfaatide (E 451) ja polüfosfaatide (E 452) kasutamiseks kala säilitamisel soolvees kujutab endast kõnealuse loetelu ajakohastamist, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist, puudub vajadus küsida Euroopa Toiduohutusameti arvamust.

(10)

Bacalhau ehk Portugali tursa tootmiseks on vaja märgsoolatud kala kuivatada. Polüfosfaatide kasutamine võib seda kuivatusprotsessi mõjutada. Lisaks võib see takistada bacalhaule iseloomuliku värvi ja maitse väljakujunemist. Seepärast ei soovi traditsioonilise bacalhau tootjad kasutada fosfaatidega töödeldud soolatud kala. Et võimaldada traditsioonilise bacalhau tootjatel kohaneda olukorraga, kus fosfaatidega töödeldud kala võib turule viia, tuleks ette näha üleminekuperiood. Selle aja jooksul võivad traditsioonilise bacalhau tootjad sõlmida tarnijatega lepinguid ning tutvuda analüüsimeetoditega, mida saab kasutada lisatud fosfaatide olemasolu kontrollimiseks kalades.

(11)

Selleks et täiendavalt hinnata märgsoolatud kala kättesaadavuse mõju bacalhau tootmisele, vaatleb komisjon kolme aasta jooksul polüfosfaatide kasutamist peamistes soolatud turska tootvates riikides.

(12)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osas lisatakse toidugruppi 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed” pärast kirjet E 392 järgmised kirjed:

 

„E 450

Difosfaadid

5 000

(4), (79)

Ainult soolatud kala sugukonnast Gadidae mis on eelsoolatud süstimise teel ja/või soolvees, kasutades soolalahust, mille soolasisaldus on vähemalt 18 %, ning millele järgneb sageli kuivsoolamine.

Kohaldamisaeg:

alates 31. detsembrist 2013

 

E 451

Trifosfaadid

5 000

(4), (79)

Ainult soolatud kala sugukonnast Gadidae mis on eelsoolatud süstimise teel ja/või soolvees, kasutades soolalahust, mille soolasisaldus on vähemalt 18 %, ning millele järgneb sageli kuivsoolamine.

Kohaldamisaeg:

alates 31. detsembrist 2013

 

E 452

Polüfosfaadid

5 000

(4), (79)

Ainult soolatud kala sugukonnast Gadidae mis on eelsoolatud süstimise teel ja/või soolvees, kasutades soolalahust, mille soolasisaldus on vähemalt 18 %, ning millele järgneb sageli kuivsoolamine.

Kohaldamisaeg:

alates 31. detsembrist 2013

 

(4):

Piirnorm väljendatakse P2O5-na

(79):

Piirnormi kohaldatakse eraldi või koos kasutatud E 451, E 452 ja E 450 suhtes kokku.”


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/61


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1069/2013,

30. oktoober 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses naatriumfosfaatide (E 339) kasutamisega naturaalsete vorstikestade puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artikli 30 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Seda loetelu võib muuta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) (2) artikli 3 lõikes 1 sätestatud ühtsele menetlusele, kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(3)

26. augustil 2010 esitati taotlus lubada kasutada naturaalsete vorstikestade puhul happesuse regulaatorina naatriumfosfaate (E 339) ning see taotlus on tehtud kättesaadavaks ka liikmesriikidele.

(4)

Naatriumfosfaadid (E 339) on nimetatud liidu loetelus toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja neid on lubatud kasutada teatavates toiduainetes, kuid nende hulka ei kuulu naturaalsed vorstikestad.

(5)

Olulisemad naturaalsete vorstikestade mehaaniliste omadustega seotud probleemid, mis takistavad nende tõhusamat kasutamist vorstitööstuses on kestade lõhkemine täitmisel ja kehv libisevus üle vorstipritsi (suurenenud kleepuvus).

(6)

Naatriumfosfaadid (E 339), mida kasutatakse happesuse regulaatorina, on osutunud sobivaks naturaalsete vorstikestade libisevuse parandamisel, hõlbustades seega kestade täitmist ning võimaldades vähendada täitmiseks vajalikku jõudu ja kestade lõhkemist.

(7)

Toidu teaduskomitee (3) poolt kehtestatud maksimaalne lubatud päevane tarbitav kogus on fosfaatide puhul 70 mg kehamassi kg kohta. Taotleja kavandatud piirnorm on 12 600 mg kestade kg kohta, millest tulenevalt on fosfaatide maksimaalne ülekandumine kestadelt lõplikku vorstitootesse 250 mg/kg. Töödeldud naturaalsete vorstikestade puhul ei ületa fosfaatide suurim sisaldus 2,1 %. maksimaalsest lubatud päevasest tarbitavast kogusest. Seetõttu on asjakohane lubada kasutada naatriumfosfaate happesuse regulaatorina, et parandada naturaalsete vorstikestade mehaanilisi omadusi.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon küsima Euroopa Toiduohutusameti arvamust, et ajakohastada määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas esitatud Euroopa Liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest, välja arvatud juhul, kui kõnealune ajakohastamine ei mõjuta tõenäoliselt inimeste tervist. Kuna luba kasutada naatriumfosfaate (E 339), et parandada naturaalsete vorstikestade mehaanilisi omadusi kujutab endast kõnealuse loetelu ajakohastamist, mis eespool nimetatud põhjustel ei mõjuta tõenäoliselt inimeste tervist, puudub vajadus küsida Euroopa Toiduohutusameti arvamust.

(9)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Toidu teaduskomitee aruanded, seeria 25, lk 13, 1991; avaldatud veebilehel http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osas lisatakse toidugruppi 08.2.3 „Vorstikestad, lihakatted ja kaunistused” kande „E 338–452” järele järgmine kanne:

 

„E 339

Naatriumfosfaadid

12 600

(4) (80)

ainult naturaalsed vorstikestad

 

 

(4):

Piirnorm väljendatakse P2O5-na

 

 

(80):

Ülekandumine lõpptootesse ei tohi ületada 250 mg/kg.”


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/63


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1070/2013,

30. oktoober 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/65


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

29. oktoober 2013,

millega kiidetakse heaks Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piirangud ühe bromadiolooni sisaldava biotsiidi lubades

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 7034 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2013/630/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eelkõige selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/8/EÜ I lisas on esitatud nimekiri toimeainetest, mille kasutamine biotsiidides on liidu tasandil heaks kiidetud. Komisjoni direktiiviga 2009/92/EÜ (2) lubati toimeaine bromadiolooni kasutamine toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 14 (näriliste tõrjevahendid).

(2)

Bromadioloon on antikoagulandina toimiv näriliste tõrjevahend, mis võib põhjustada õnnetusjuhtumeid lastega, samuti tekitada riske muude kui sihtloomade ja keskkonna jaoks. Bromadiolooni kohta on tehtud kindlaks, et see võib olla püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

(3)

Leiti, et rahva tervise ja hügieeni vajadused on siiski piisav põhjus, et kanda bromadioloon ja muud antikoagulandina toimivad näriliste tõrjevahendid direktiivi 98/8/EÜ I lisasse, et liikmesriigid saaksid välja anda lubasid bromadioloonipõhiste toodete kasutamiseks. Direktiiviga 2009/92/EÜ kohustatakse liikmesriike bromadioloonipõhiste toodete lubade andmisel siiski tagama, et kaalutakse ja rakendatakse kõiki sobivaid ja kättesaadavaid riskivähendamismeetmeid, et viia inimeste, muude kui sihtloomade ning keskkonna esmane ja teisene kokkupuude bromadiolooniga miinimumini. Seepärast hõlmavad direktiivis 2009/92/EÜ nimetatud riskivähendamismeetmed muu hulgas kasutamise piiramist üksnes kutseliste kasutajatega.

(4)

Lipha Tech S.A.S (edaspidi „taotleja”) on vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 8 esitanud Madalmaadele taotluse loa saamiseks ühele bromadiolooni sisaldavale näriliste tõrje vahendile (edaspidi „toode”). Toote nimetus ja biotsiidiregistri viitenumber on esitatud käesoleva otsuse lisas.

(5)

Madalmaad andsid loa 2. novembril 2012. Tootele anti luba piirangutega, millega tagatakse, et Madalmaades täidetakse direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 osutatud tingimused. Piirangud ei hõlmanud kasutamise piiramist üksnes väljaõppe saanud või litsentseeritud kutseliste kasutajatega.

(6)

Taotleja esitas 20. detsembril 2012 Saksamaale täieliku taotluse kõnealuse toote esimese loa vastastikuseks tunnustamiseks.

(7)

Saksamaa teatas 10. aprillil 2013 komisjonile, muudele liikmesriikidele ja taotlejale oma ettepanekust piirata esimest luba vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõikele 4. Saksamaa tegi ettepaneku kehtestada tootele piirang, et seda võib kasutada ainult väljaõppe saanud või litsentseeritud kutseline kasutaja.

(8)

Komisjon palus muudel liikmesriikidel ja taotlejal esitada märkused teate kohta kirjalikult 90 päeva jooksul kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikli 27 lõikega 1. Ettenähtud tähtajaks ei esitatud mitte ühtegi märkust. Teadet arutati ka komisjoni ja liikmesriikides biotsiidide eest vastutavate pädevate asutuste vahel tootelubade ja vastastikuse tunnustamise hõlbustamise töörühma kohtumisel 14. mail 2013.

(9)

Vastavalt direktiivile 2009/92/EÜ tuleb bromadioloonipõhiste toodete lubade kohaselt rakendada kõiki sobivaid ja kättesaadavaid riskivähendamismeetmeid, sealhulgas kasutamise piiramist üksnes kutseliste kasutajatega. Direktiivi 2009/92/EÜ vastuvõtmisele eelnenud teaduslikul hindamisel tehti järeldus, et muudele kui sihtloomadele avalduva teisese mürgisuse ohu vähendamise juhendite järgimist ning toodete kasutamist selliselt, et välditakse loomade selektsiooni resistentsuse järgi ja resistentsuse levikut, saab oodata vaid kutseliselt kasutajalt. Kasutamise piiramist üksnes kutseliste kasutajatega tuleks seepärast põhimõtteliselt pidada sobivaks riskivähendamismeetmeks, eelkõige liikmesriikides, kus esineb resistentsust bromadiolooni suhtes.

(10)

Kuna vastupidise tõendamiseks tõendeid ei ole, on kasutamise piiramine üksnes kutseliste kasutajatega sobiv ja kättesaadav riskivähendamismeede seoses lubade andmisega bromadiolooni sisaldavate toodete kasutamiseks Saksamaal. Seda järeldust toetavad Saksamaa esitatud argumendid, mille kohaselt on rottide puhul täheldatud resistentsust bromadiolooni suhtes ning arvatakse, et selline resistentsus laieneb Saksamaal veelgi. Kuna Saksamaal on kutsealase väljaõppe saanud ja litsentseeritud kutseliste närilistetõrjujate (nt põllumajandustootjad, aednikud ja metsandustöötajad) hästi toimiv organisatsioon, siis kavandatud piirang ei takista nakkuste ärahoidmist.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 4 võib Saksamaa piirata lubade andmist käesoleva otsuse lisas nimetatud tootele ja lubada seda kasutada üksnes väljaõppe saanud või litsentseeritud kutselistel kasutajatel.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 29. oktoober 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  Komisjoni 31. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/92/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine bromadioloon selle I lisasse (ELT L 201, 1.8.2009, lk 43).


LISA

Toode, mille puhul Saksamaal on lubatud seada kasutusloale vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 4 piirang, mille kohaselt kasutamine on lubatud üksnes väljaõppe saanud või litsentseeritud kutselisel kasutajal:

Toote nimetus Madalmaades

Madalmaade taotluse viitenumber biotsiidiregistris

Toote nimetus Saksamaal

Saksamaa taotluse biotsiidiregistri viitenumber

Maki Pat”

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Maki Pat”

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/68


KOMISJONI OTSUS,

29. oktoober 2013,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 7095 all)

(2013/631/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 (2) on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni otsuses 2011/121/EL (5) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid, sh kulutasuvuse eesmärk, ja aeronavigatsiooniteenuste osutamine aastatel 2012–2014. Komisjon teavitas 19. juuli 2012. aasta kirjas ja 17. detsembri 2012. aasta kirjas liikmesriike, et nende läbivaadatud tulemuslikkuse kavad ja tulemuseesmärgid on kooskõlas kogu Euroopa Liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega ja aitavad piisaval määral kaasa nende saavutamisele. Kulutasuvuse eesmärgid on väljendatud kindlaksmääratud ühikumääradena.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktis c on sätestatud, et komisjon hindab tasude sissenõudmise piirkondade 2014. aasta ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile hiljemalt 1. juuniks 2013, järgides kõnealuse määruse artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid. Selle hindamise käigus kontrollitakse, kas 2014. aasta ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

(4)

Komisjon kasutas tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärade hindamisel tulemuslikkuse hindamise asutuse ja Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasude keskasutuse abi ning liikmesriikidelt 2013. aasta juuniks laekunud andmeid ja lisateavet. Hindamisel võeti arvesse ka antud selgitusi ja parandusi, mis tehti enne 26. juunil 2013 peetud konsulteerimiskoosolekut, mis keskendus rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 9 lõike 1 kohaldamisele, ning sellele järgnenud kirjavahetust komisjoni ning Taani, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Malta, Madalmaade, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriigi vahel.

(5)

Taani, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad ja Rumeenia tegid ettepaneku osaliselt või täielikult tasakaalustada rakendusmäärusega (EL) nr 391/2013 ette nähtud kohandused, et vähendada või säilitada teatavat ühikumäära õhuruumi kasutajate huvides. Seetõttu ei tuleks neid summasid järgnevatel aastatel tagasi nõuda.

(6)

Komisjon märgib, et Hispaania kavatseb rakendada üleminekusätet kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 1191/2010 (6) artikliga 2. Komisjon on kontrollinud Hispaania esitatud sellekohaseid andmeid ja nõustub, et Hispaania vastab rakendusmääruse (EL) nr 1191/2010 artiklis 2 sätestatud tingimustele ja võib otsustada mitte kohaldada komisjoni määruse (EÜ) nr 1794/2006 (7) artikli 11a lõiget 3 aeronavigatsiooniteenuste osutajate kindlaksmääratud kulude suhtes. Seega tuleks liiklusriski jagamise mehhanismi, mille kohaselt aeronavigatsiooniteenuste osutajad jagavad 30 % ja õhuruumi kasutajad 70 % ulatuses kasumit või kahjumit, mis tuleneb tegelike ja prognoositud teenuseühikute erinevusest, juba 0 % erinevuse korral, mitte alates 2 %-st. Vastavalt määruse (EL) nr 1191/2010 artiklile 2 ja Hispaania poolt 2012. aastaks kehtestatud ühikumäärade vähendamisele piirdub see erand liiklusriski jagamisega kõnealuse aasta tulude osas. Hispaania kavatseb saadud ülekantavad summad jagada järgmiste aastate vahel alates 2015. aastast.

(7)

Rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktiga d on ette nähtud, et komisjon teavitab asjaomaseid liikmesriike ühikumäärade vastavusest rakendusmäärustele (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013.

(8)

Teade selle kohta, et tasude sissenõudmise piirkondade ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega, ei tohiks piirata määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 16 kohaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tasude sissenõudmise piirkondades 2014. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, on kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

Artikkel 2

Teade selle kohta, et tasude sissenõudmise piirkondade ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega, ei piira määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 16 kohaldamist.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2013

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, 3. mai 2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem (ELT L 128, 9.5.2013, lk 31).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 549/2004, 10. märts 2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, 3. mai 2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni otsus 2011/121/EL, 21. veebruar 2011, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid ja häiretasemed aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks aastatel 2012–2014 (ELT L 48, 23.2.2011, lk 16).

(6)  Komisjoni määrus (EL) nr 1191/2010, 16. detsember 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1794/2006, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste ühine maksustamiskava (ELT L 333, 17.12.2010, lk 6).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1794/2006, 6. detsember 2006, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste ühine maksustamiskava (ELT L 341, 7.12.2006, lk 3).


LISA

Tasude sissenõudmise piirkond

Marsruudi ühikumäär 2014. aastal

omavääringus (1)

(liikmesriigi ISO-kood)

Belgia ja Luksemburg

72,04 EUR

Bulgaaria

73,50 BGN

Tšehhi Vabariik

1 198,16 CZK

Taani

537,56 DKK

Saksamaa

77,32 EUR

Eesti

23,97 EUR

Iirimaa

30,62 EUR

Kreeka

34,53 EUR

Hispaania mandriosa

71,69 EUR

Hispaania (Kanaari saared)

58,36 EUR

Prantsusmaa

65,77 EUR

Itaalia

78,83 eurot

Küpros

38,41 EUR

Läti

19,99 LVL

Leedu

162,08 LTL

Ungari

13 190,76 HUF

Malta

27,61 EUR

Madalmaad

66,47 EUR

Austria

73,39 EUR

Poola

148,89 PLN

Portugal – Lissabon

38,74 EUR

Rumeenia

168,83 RON

Sloveenia

67,46 EUR

Slovakkia

60,04 EUR

Soome

52,06 EUR

Rootsi

638,85 SEK

Ühendkuningriik

70,46 GBP


(1)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklis 18 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.


31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/71


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. oktoober 2013,

millega kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 CO2 eriheite keskmised tasemed ja eriheite sihttasemed sõiduautode tootjate jaoks 2012. kalendriaastal

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/632/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, (1) eriti selle artikli 8 lõike 5 teist lõiku ja artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 lõikele 5 peab komisjon igal aastal kinnitama süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme ja eriheite sihttaseme iga liidu sõiduautode tootja kohta ning iga tootjate ühendautopargi kohta, mis on moodustatud vastavalt kõnealuse määruse artikli 7 lõikele 1. Selle kinnituse põhjal teeb komisjon kindlaks, kas tootjad ja ühendautopargid on kõnealuse määruse artikli 4 nõuded täitnud.

(2)

Määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 4 kohaselt on sihttasemed tootjatele ja ühendautoparkidele kohustuslikud alates 2012. aastast. Tootjate jaoks 2012. aasta süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme kindlaksmääramine toimub kõnealuse artikli teise lõigu kohaselt ning võetakse arvesse 65 % kõnealusel aastal tootja registreeritud uusi sõiduautosid.

(3)

Eriheite keskmise taseme ja eriheite sihttaseme arvutamiseks kasutatavate andmete üksikasjad on sätestatud määruse (EÜ) nr 443/2009 II lisa A osa punktis 1 ja C osas ning need põhinevad liikmesriigis eelneva kalendriaasta jooksul registreeritud uute sõiduautode registreerimisandmetel. Need andmed saadakse sõiduautode tootja väljastatud vastavustunnistuselt või samalaadset teavet sisaldavatelt dokumentidelt, nagu on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 1014/2010 (2) artikli 3 lõikes 1.

(4)

Kõik liikmesriigid esitasid määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 lõike 2 kohaselt andmed 2012. aasta kohta komisjonile 28. veebruariks 2013. Kui komisjon oli andmeid kontrollinud ja ilmnes, et osa andmeid oli puudu või olid andmed ilmselgelt ebatäpsed, võttis komisjon asjaomaste liikmesriikidega ühendust ja kokkuleppel nende liikmesriikidega korrigeeris või täiendas andmeid vastavalt. Kui kokkulepet liikmesriigiga ei saavutatud, siis selle liikmesriigi esialgseid andmeid ei muudetud.

(5)

Komisjon avaldas vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 lõikele 4 esialgsed andmed 30. aprillil 2013 ja teatas 85 tootjale esialgsed arvutused nende 2012. aasta CO2 eriheite keskmise taseme ja eriheite sihttaseme kohta. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 8 lõike 5 esimesele lõigule ja määruse (EL) nr 1014/2010 artikli 9 lõikele 3 paluti tootjatel andmeid kontrollida ja teavitada komisjoni vigadest kolme kuu jooksul alates teate saamisest. Kaheksa tootjat kiitsid esialgsed andmed parandusteta heaks, kuid 40 tootjat saatsid ettenähtud tähtajaks teated, et esineb vigu.

(6)

Ülejäänud 37 tootja kohta, kes ei teavitanud andmetes esinenud vigadest või jätsid vastamata, tuleks esialgsed andmed – eriheite keskmise taseme ja eriheite sihttaseme esialgsed arvutused – kinnitada ilma kohandusteta.

(7)

Komisjon on kontrollinud tootjate edastatud parandusi ja asjaomaseid põhjendusi, mis on esitatud määruse (EL) nr 1014/2010 artikli 9 lõikes 3 sätestatud veakoodidega, ning andmeid on vastavalt parandatud.

(8)

Määruse (EL) nr 1014/2010 artikli 9 lõikes 3 sätestatud veakoodiga B esitatud kannete puhul tuleb arvesse võtta asjaolu, et tootjad ei saa selliseid kandeid nõuetekohaselt kontrollida või parandada, kuna identifitseerimisparameetrid ei ole õiged või puuduvad üldse. Sellest tulenevalt tuleks kõnealustes kannetes kohaldada CO2-heite väärtuse ja massi väärtuse suhtes veamäära.

(9)

Veamäära arvutamisel tuleb leida erinevus eriheidete sihttasemete vahel (saadakse keskmise heite lahutamisel eriheite sihttasemest), kui ühel juhul on arvutamisel kaasa arvatud registreerimised, mida tootja kontrollida ei saa, ning teisel juhul on need arvestamata jäetud. Veamäär peaks alati vähendama vahet tootja sihttasemeni, sõltumata sellest, kas see erinevus on positiivne või negatiivne.

(10)

Määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 10 lõike 2 kohaselt on tootja täitnud selle määruse artiklis 4 sätestatud eriheite sihttaseme nõudeid juhul, kui käesolevas otsuses osutatud keskmise heite näitajad on väiksemad eriheite sihttasemest (väljendatakse sihttaseme ja keskmise heite vahena, mis on negatiivne arv). Kui aga keskmise heite näitajad on suuremad kui eriheite sihttase, siis tuleb määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 9 kohaselt kehtestada ülemääraste heitkoguste maks; seda ei tehta, kui asjaomase tootja puhul on tehtud sihttaseme osas erand või kui see tootja on kõnealuse määruse artikli 7 kohase ühendautopargi liige ja see ühendautopark täidab eriheite sihttaseme nõudeid.

(11)

Aastal 2012 registreeritud uute sõiduautode CO2 eriheite keskmised tasemed, eriheite sihttasemed ja nende kahe väärtuse erinevused tuleks seega kinnitada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

2012. kalendriaasta kohta on iga sõiduautode tootja või tootjate ühendautopargi suhtes kinnitatud järgmised lisas esitatud väärtused:

a)

eriheite sihttase;

b)

CO2 eriheite keskmine tase, vajaduse korral korrigeeritud asjakohase veamääraga;

c)

punktides a ja b osutatud väärtuste vaheline erinevus;

d)

kõigi liidus toodetud uute sõiduautode CO2 eriheite keskmine tase;

e)

kõigi liidus toodetud uute sõiduautode keskmine mass.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 1014/2010, 10. november 2010, uute sõiduautode registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 293, 11.11.2010, lk 15).


LISA

Tabel 1

Tootjate andmed, mis on kinnitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklile 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Tootja nimi

Ühendautopargid ja erandid

Registreeritud autode arv

Korrigeeritud keskmine CO2 (65 %)

Eriheite sihttase

Vahe sihttasemeni

Korrigeeritud vahe sihttasemeni

Keskmine mass

Keskmine CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GmbH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GmbH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GmbH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GmbH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND; P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND; P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GmbH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GmbH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND; P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GmbH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


Tabel 2

Ühendautoparkide andmed, mis on kinnitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklile 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ühendautopargi nimi

Ühendautopark

Registreeritud autode arv

Korrigeeritud keskmine CO2 (65 %)

Eriheite sihttase

Vahe sihttasemeni

Korrigeeritud vahe sihttasemeni

Keskmine mass

Keskmine CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GmbH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Selgitavad märkused tabelite 1 ja 2 kohta

Veerg A

Tabel 1: „Tootja nimi” – asjaomase tootja poolt komisjonile teatatud nimi või juhul, kui sellist teadet ei ole esitatud, liikmesriigi registreerimisasutuses registreeritud nimi.

Tabel 2: „Ühendautopargi nimi” – ühendautopargi haldaja poolt esitatud ühendautopargi nimi.

Veerg B

„D”– tootjale on tehtud alates 2012. aastast väiketootjat käsitlev erand vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 11 lõikele 3.

„ND”– tootjale on tehtud alates 2012. aastast nišitootjat käsitlev erand vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 11 lõikele 4.

„P”– tootja on vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklile 7 moodustatud tootjate ühendautopargi (loetletud tabelis 2) liige ja ühise tegutsemise leping oli kehtiv ka 2012. aastal.

Veerg C

„Registreeritud autode arv”– kalendriaasta jooksul liikmesriikides registreeritud uute sõiduautode koguarv, kusjuures arvesse ei ole võetud selliseid registreerimisi, mis on seotud kannetega, kus massi ja/või CO2 väärtused puuduvad, ja selliste kannetega, mida tootja ei tunnista (veateates märgitud määruse (EL) nr 1014/2010 artikli 9 lõikes 3 sätestatud veakoodiga C). Muul juhul ei või liikmesriikide teatatud registreeritud autode arvu muuta.

Veerg D

„Korrigeeritud keskmineCO2-heide (65 %)”– keskmine CO2 eriheide, mis on arvutatud tootja autopargi 65 % kõige väiksema heitega sõiduki põhjal vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 4 teise lõigu esimesele taandele ja komisjoni teatise KOM(2010) 657 (lõplik) punktile 4. Vajaduse korral on keskmist eriheidet korrigeeritud, et võtta arvese asjaomase tootja poolt komisjonile esitatud parandusi. Arvutamisel on kasutatud kandeid, mis sisaldavad massi ja CO2-heite kehtivat väärtust.

Veerg E

„Eriheite sihttase”– heite sihttase, mis on arvutatud kõigi tootjaga seostatud sõidukite keskmise massi põhjal, kasutades määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisas sätestatud valemit.

Veerg F

„Vahe sihttasemeni”– erinevus veerus D esitatud keskmise eriheite ja veerus E esitatud eriheite sihttaseme vahel. Kui veerus F esitatud väärtus on positiivne arv, on keskmine eriheide suurem kui eriheite sihttase.

Veerg G

„Korrigeeritud vahe sihttasemeni”– kui selles veerus esitatud väärtused erinevad veerus F esitatud väärtustest, on veerus G esitatud väärtusi korrigeeritud, et võtta arvesse veamäära. Veamäära kohaldatakse ainult juhul, kui tootja on teatanud komisjonile kannetest, mille määruse (EL) nr 1014/2010 artikli 9 lõike 3 kohane veakood on B. Veamäär arvutatakse järgmise valemi põhjal:

Formula;

AC1= keskmine CO2 eriheide, arvestades identifitseerimata sõidukeid (sätestatud veerus D);

TG1= eriheite sihttase, arvestades identifitseerimata sõidukeid (sätestatud veerus E);

AC2= keskmine CO2 eriheide, arvestamata identifitseerimata sõidukeid;

TG2= eriheite sihttase, arvestamata identifitseerimata sõidukeid.

Veerg I

„Keskmine CO2 heide (100 %)”– keskmine CO2 eriheide, mis on arvutatud kõigi (100 %) tootjaga seostatud sõidukite põhjal. Vajaduse korral on keskmist eriheidet korrigeeritud, et võtta arvese asjaomase tootja poolt komisjonile esitatud parandusi. Arvutamisel on kasutatud kandeid, mis sisaldavad massi ja CO2-heite kehtivat väärtust, ning jäetud arvestamata määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 5 osutatud üliühikud.