ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.235.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 235

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
4. september 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 850/2013, 23. august 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pastel de Tentúgal (KGT)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 851/2013, 3. september 2013, millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 852/2013, 3. september 2013, millega 200. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 853/2013, 3. september 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 8. märtsi 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 200/2013 (millega kiidetakse heaks toimeaine ametoktradiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa) parandused (ELT L 67, 9.3.2013)

12

 

 

 

*

Teade lugejatele – Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (vt tagakaane sisekülge)

s3

 

*

Teade lugejale – aktidele viitamise viis (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 850/2013,

23. august 2013,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pastel de Tentúgal (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1151/2012 tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Portugali taotlus registreerida nimetus „Pastel de Tentúgal” (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Pastel de Tentúgal” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. august 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  ELT C 302, 6.10.2012, lk 31.


LISA

Määruse (EL) nr 1151/2013 I lisas osutatud toit

Klass 2.4.   Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

PORTUGAL

Pastel de Tentúgal (KGT)


4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 851/2013,

3. september 2013,

millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 18 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole nimetatud määruse kohaselt neile luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatavate väidete nimekirjas.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohaselt võeti vastu komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, (2) millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited.

(3)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad peavad esitama tervisealaste väidete loataotlused liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus edastab nõuetekohased taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”) teaduslikuks hindamiseks ning komisjonile ja liikmesriikidele teadmiseks.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Selleks et edendada uuendustegevust, kohaldatakse uutel teaduslikel andmetel põhinevate ja/või konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust hõlmavate tervisealaste väidete suhtes kiirendatud loa väljastamist.

(6)

Pärast seda, kui GlaxoSmithKline Services Unlimited oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitles uue koostisega happelise alkoholivaba joogi mõju hammaste demineralisatsiooni vähenemisele (küsimus nr EFSA-Q-2010-00784) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Hambasõbralikud joogid aitavad hoida hambad tervena”.

(7)

16. detsembril 2010 said komisjon ja liikmesriigid toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete põhjal järeldusele, et tavapäraste mahlajookide tarbimise (sagedusega neli korda päevas) ja tavapäraste suhkrut sisaldavate jookide (8–12 g suhkrut / 100 ml) tarbimise (sagedusega seitse korda päevas) ning hammaste demineralisatsiooni vahel on olemas põhjuslik seos. Lisaks jõuti järeldusele, et nende jookide asendamine nn hambasõbralike jookidega võib aidata hammaste demineralisatsiooni vähendada.

(8)

Pärast konsulteerimist liikmesriikidega palus komisjon toiduohutusametilt täiendavat teavet muu hulgas selle kohta, kas kasulik mõju on tõestatud või eeldatavalt tõestatav tarbijate puhul, kes tarbivad tavapäraseid mahlajooke ja tavapäraseid alkoholivabu suhkrut sisaldavaid jooke harvemini. Toiduohutusamet järeldas oma 8. juuli 2011. aasta arvamuses (küsimus nr EFSA-Q-2011-00781), (4) et kasulikku mõju hammaste mineraalisisalduse säilitamisele võib eeldada inimeste puhul, kes tarbivad tavapäraseid mahlajooke või suhkrut sisaldavaid alkoholivabu jooke ning kes tarbivad sageli ka muudes jookides või muus toidus sisalduvaid ning hammaste demineralisatsiooni põhjustada võivaid suhkruid ja/või happeid, kui need inimesed asendavad ühe või mitu tavapärase mahlajoogi või suhkrut sisaldava alkoholivaba joogi tarbimise korda vastava arvu nn hambasõbraliku mahlajoogi tarbimise kordadega. Lisaks täpsustati, et hammaste demineralisatsiooni vähenemisel on sarnane tähendus hammaste mineraalisisalduse säilitamisega. Seega tuleks seda järeldust kajastavat tervisealast väidet, millele on lisatud konkreetsed kasutustingimused, lugeda vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 432/2012.

(9)

Toiduohutusamet märkis oma arvamuses, et ta ei oleks oma järeldustele jõudnud, kui ei oleks võtnud arvesse viitteist uurimust, mida taotleja on nimetanud konfidentsiaalseks. Kõnealused uurimused on järgmised:

Adams, G., North, M., De’Ath, J. Uuringu juht: West, N. X., 2004. „An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks”. GlaxoSmithKline Report NHCMA0303, Ühendkuningriik;

Adams, G., North, M. Uuringu juht: Duggal, M. S., 2003. „Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3”. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301, Ühendkuningriik;

Adnitt, C., Adams, G., North, M. Uuringu juht Toumba, K. J., 2005. „Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4”. GlaxoSmithKline Report NHCMA0302, Ühendkuningriik;

Broughton, J., North, M., Roman, L. Uuringu juht: Toumba, K. J., 2006. „Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5”. GlaxoSmithKline Report NHCMA0401, Ühendkuningriik;

De’Ath, J., North, M., Smith, S. Uuringu juht: Ong, T. J., 2002a. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1760182, Ühendkuningriik;

De’Ath, J., North, M., Smith, S. Uuringu juht: Jackson, R., 2002b. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1760183, Ühendkuningriik;

De’Ath, J., North, M., Smith, S. Uuringu juht: Preston, A., 2002c. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1760184, Ühendkuningriik;

De’Ath, J., Moohan, M., Smith, S. Uuringu juht: Toumba, K. J., 2003. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010201, Ühendkuningriik;

Gard’ner, K., Moohan, M., Smith, S. Uuringu juht: Ong, T. J., 2003a. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010199, Ühendkuningriik;

Gard’ner, K., Moohan, M., Smith, S. Uuringu juht: Jackson, R., 2003b. „A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010200, Ühendkuningriik;

Hollas, M., McAuliffe, T., Finke, M. Uuringu juht: West, N. X., 2005. „An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing”. GlaxoSmithKline Report NMA0501, Ühendkuningriik;

May, R. ja Hughes, J. M. Uuringu juht: Toumba, K. J., 1998c. „A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010068, Ühendkuningriik;

May, R. ja Moohan, M. Uuringu juht: Duggal, M. S., 1999. „A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque in children”. GlaxoSmithKline Report N1010104, Ühendkuningriik;

May, R., Darby-Dowan, A., Smith, S. Uuringu juht: Curzon, M., 1998a. „A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010021, Ühendkuningriik;

May, R., Hughes, J. M. Uuringu juht: Duggal, M. S., 1998b. „A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque”. GlaxoSmithKline Report N1010067, Ühendkuningriik.

(10)

Komisjon on hinnanud kõiki taotleja esitatud põhjendavaid andmeid ning on seisukohal, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1 sätestatud nõuded on kõigi viieteistkümne konfidentsiaalseks nimetatud uurimuse puhul täidetud. Taotleja teatas komisjonile 12. juuni 2013. aasta kirjas, et tema struktuur ja äritegevuse asukoht on osaliselt muutunud. Seepärast on taotleja ametlikult taotlenud, et konfidentsiaalsete andmete kaitse tagataks ettevõtjale GlaxoSmithKline Services Unlimited ja selle tütarettevõtetele asukohaga GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Ühendkuningriik. Seetõttu ei tohi määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaselt kasutada nimetatud uuringutes sisalduvaid teaduslikke andmeid ega muud teavet hilisema taotleja huvides viie aasta jooksul loa andmise kuupäevast.

(11)

Pärast seda, kui Kraft Foods Europe - Biscuits R&D oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis on seotud tärklist sisaldavas toidus leiduva aeglaselt seeduva tärklise mõjuga söömisjärgsete glükeemiliste reaktsioonide vähenemisele (küsimus nr EFSA-Q-2010-00966) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Aeglaselt seeduvast tärklisest saab süsivesikuid, mis imenduvad ja vabanevad regulaarselt ja pidevalt. Need aitavad vähendada söömisjärgseid glükeemilisi reaktsioone.”

(12)

Komisjon ja liikmesriigid said 21. juulil 2011 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete põhjal järeldusele, et võrreldes kiirelt seeduva tärklise tarbimisega on teraviljatoodetes leiduva aeglaselt seeduva tärklise tarbimise ja söömisjärgsete glükeemiliste reaktsioonide vähenemise vahel olemas põhjuslik seos. Seetõttu tuleks seda järeldust kajastavat tervisealast väidet lugeda vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 432/2012.

(13)

Toiduohutusamet märkis oma arvamuses, et kõnealuse konkreetse väite kasutustingimuste kehtestamisel võeti arvesse nelja uurimust, mida taotleja on nimetanud konfidentsiaalseks. Kõnealused uurimused on järgmised:

Brand-Miller, J. C., Holt, S., Atkinson, F., Fuzellier, G. ja Agnetti, V., 2006. „Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal”;

Laville, M., Rabasa-Lhoret, R., Normand, S. ja Braesco, V., 2005. „Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products”;

Rabasa-Lhoret, R., Peronnet, F., Jannot, C., Fuzellier, G. ja Gausseres, N., 2007. „Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects”;

Vinoy, S., Aubert, R. ja Chapelot, D., 2000. „A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses”.

(14)

Komisjon on hinnanud kõiki taotleja esitatud põhjendavaid andmeid ning on seisukohal, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1 sätestatud nõuded on konfidentsiaalseks nimetatud uurimuste puhul täidetud. Taotleja teavitas komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta kirjas restruktureerimisest, mille käigus lõi Kraft Foodsi kontsern tütarettevõtte, luues kaks täiesti sõltumatut kontserni, millest üks on kontsern Mondelēz International. Kuna alates 1. oktoobrist 2012 kuulub Kraft Foods Europe - Biscuits R&D kontsernile Mondelēz International, taotles taotleja ametlikult konfidentsiaalsete andmete kaitse tagamist kontsernile Mondelēz International. Seetõttu ei tohi määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaselt kasutada nimetatud uuringutes sisalduvaid teaduslikke andmeid ega muud teavet hilisema taotleja huvides viie aasta jooksul loa andmise kuupäevast.

(15)

Pärast seda, kui Barry Callebaut Belgium N.V oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis on seotud kakao flavanoolide mõjuga endoteelist sõltuvale vasodilatatsioonile (küsimus nr EFSA-Q-2012-00002) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Kakao flavanoolid aitavad säilitada endoteelist sõltuvat vasodilatatsiooni, mis aitab kaasa normaalsele vereringele.”

(16)

Komisjon ja liikmesriigid said 17. juulil 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete põhjal järeldusele, et kakao flavanoolide tarbimise ja väidetud mõju vahel on olemas põhjuslik seos. Seetõttu tuleks seda järeldust kajastavat tervisealast väidet lugeda vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 432/2012.

(17)

Toiduohutusamet märkis oma arvamuses, et ta ei oleks oma järeldustele jõudnud, kui ei oleks arvesse võtnud inimuuringut, mida taotleja on nimetanud konfidentsiaalseks. Nimetatud uuring on järgmine: Grassi, D., Desideri, G., Necozione, S., Di Giosia, P., Cheli, P., Barnabei, R., Allegaert, L., Bernaert, H. ja Ferri, C., 2011. „Cocoa consumption dose-dependently improves flow-mediated dilation and arterial stiffness and decreases blood pressure in healthy subjects”.

(18)

Komisjon on hinnanud kõiki taotleja esitatud põhjendavaid andmeid ning on seisukohal, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1 sätestatud nõuded on konfidentsiaalseks nimetatud uurimuse puhul täidetud. Seetõttu ei saa kõnealuses artiklis sätestatud tingimuste kohaselt kasutada nimetatud uuringus sisalduvaid teaduslikke andmeid ega muud teavet hilisema taotleja huvides viie aasta jooksul loa andmise kuupäevast.

(19)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärkidest on tagada, et tervisealased väited oleksid tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et seda eesmärki võetaks väidete sõnastuse ja esituse puhul arvesse. Seetõttu peaks taotleja esitatud väidete suhtes, kui nende sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui heakskiidetud tervisealasel väitel (sest need näitavad, et toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on sama seos), kehtima käesoleva määruse lisas osutatutega samasugused kasutustingimused.

(20)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 20 kohaselt tuleks toitumis- ja tervisealaste väidete registrit, mis sisaldab kõiki heakskiidetud tervisealaseid väiteid, käesolevat määrust arvesse võttes ajakohastada.

(21)

Kuna taotlejad nõuavad konfidentsiaalsete andmete kaitset, on asjakohane lubada kõnealuseid väiteid kasutada üksnes taotlejate huvides viie aasta jooksul. Asjaolu, et kõnealuseid väiteid on lubatud kasutada vaid ühel ettevõtjal, ei takista siiski teisi taotlejaid taotlemast luba kasutada samu väiteid, kui taotlus põhineb muudel andmetel ja uuringutel kui need, mis on kaitstud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 kohaselt.

(22)

Märkusi, mille komisjon on saanud taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt, on käesolevas määruses sätestatud meetmete kindlaksmääramisel arvesse võetud.

(23)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 432/2012 vastavalt muuta.

(24)

Liikmesriikidega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas esitatud tervisealased väited lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohasesse liidu lubatud väidete nimekirja.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealaseid väiteid võivad kasutada üksnes taotlejad viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Pärast nimetatud ajavahemiku lõppu võivad kõnealuseid tervisealaseid väiteid vastavalt nende suhtes kohaldatavatele tingimustele kasutada kõik toidukäitlejad.

Artikkel 2

Taotlustes sisalduvaid teaduslikke andmeid ja muud teavet, mida taotlejad nimetavad konfidentsiaalseks ja ilma milleta ei oleks tervisealaseid väiteid lubatuks tunnistatud, võib kasutada üksnes taotlejate huvides viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast tingimustel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõikes 1.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 432/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. september 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, 16. mai 2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (ELT L 136, 25.5.2012, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1884.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(7):2293.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(7):2292.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2809.


LISA

Määruse (EL) nr 432/2012 lisasse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised kanded:

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA Journal nr

Asjaomane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas

„Uue koostisega happeline alkoholivaba jook, mis sisaldab:

alla 1 g käärimisvõimelisi süsivesikuid 100 ml kohta (suhkrud ja muud süsivesikud, välja arvatud polüoolid);

kaltsiumi vahemikus 0,3–0,8 mooli hapendaja mooli kohta;

pH 3,7–4,0.

Suhkrut sisaldavate happeliste jookide, näiteks karastusjookide (tavaliselt 8–12 g suhkruid / 100 ml) asendamine uue koostisega jookidega aitab säilitada hammaste mineraalisisaldust (1)

Selleks et väidet võiks uue koostisega happeliste jookide kohta kasutada, peavad need vastama selle toidu kirjeldusele, mille kohta väide on esitatud

2010;8(12):1884

Aeglaselt seeduv tärklis

Suure aeglaselt seeduva tärklise sisaldusega toodete tarbimine suurendab veresuhkru kontsentratsiooni pärast söömist vähem kui väikse aeglaselt seeduva tärklise sisaldusega toodete tarbimine (2)

Väidet võib kasutada üksnes sellise toidu kohta, mille puhul seeduvad süsivesikud annavad vähemalt 60 % koguenergiast ja vähemalt 55 % nendest süsivesikutest on seeduv tärklis, millest vähemalt 40 % on aeglaselt seeduv tärklis

2011;9(7):2292

Kakao flavanoolid

Kakao flavanoolid aitavad säilitada veresoonte elastsust, mis aitab kaasa normaalsele vereringele (3)

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui iga päev tarbitakse 200 mg kakao flavanoole.

Väidet võib kasutada üksnes (kakaopulbriga) kakaojookide või tumeda šokolaadi kohta, mis sisaldavad vähemalt päevast soovitatavat kogust, st 200 mg kakao flavanoole, mille polümerisatsiooniaste on 1–10

2012;10(7):2809


(1)  Luba antud 24.9.2013, väidet võib viie aasta jooksul kasutada üksnes GlaxoSmithKline Services Unlimited ja selle tütarettevõte, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Ühendkuningriik.

(2)  Luba antud 24.9.2013, väidet võib viie aasta jooksul kasutada üksnes Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Ameerika Ühendriigid.

(3)  Luba antud 24.9.2013, väidet võib viie aasta jooksul kasutada üksnes Barry Callebaut Belgium N.V., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgia.”


4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 852/2013,

3. september 2013,

millega 200. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

26. augustil 2013 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada ühe füüsilise isiku nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. september 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” all jäetakse välja järgmine kanne:

„Said Youssef Ali Abu Aziza (teiste nimedega a) Abdul Hamid, b) Abu Therab). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: a) 87/437555 (Liibüa pass); b) 274381 (Liibüa pass). Liibüa isikukood: 145126. Muu teave: a) ema nimi Fatima Isa; b) Libyan Islamic Fighting Group'i ja Al-Qaida liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 8.6.2007.”


4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 853/2013,

3. september 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. september 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

122,1

CL

133,6

TR

74,0

UY

144,7

ZA

121,1

ZZ

119,1

0806 10 10

EG

168,1

TR

139,5

ZA

168,3

ZZ

158,6

0808 10 80

AR

159,8

BR

87,0

CL

141,4

CN

67,2

NZ

126,2

US

238,7

ZA

110,8

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

160,7

CN

86,2

TR

141,9

ZA

153,1

ZZ

135,5

0809 30

BA

45,1

TR

138,8

ZZ

92,0

0809 40 05

BA

52,6

MK

52,4

XS

56,0

ZZ

53,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


Parandused

4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/12


Komisjoni 8. märtsi 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 200/2013 (millega kiidetakse heaks toimeaine ametoktradiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 67, 9. märts 2013 )

Leheküljel 4 I lisa tabeli kolmandas veerus

asendatakse

„Lisandid amitrool ja o-ksüleen on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada vastavalt 50 g/kg ja 2 g/kg.”

järgmisega:

„Lisandid amitrool ja o-ksüleen on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada vastavalt 50 mg/kg ja 2 g/kg.”

Leheküljel 5 II lisa tabeli neljandas veerus

asendatakse

„Lisandid amitrool ja o-ksüleen on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada vastavalt 50 g/kg ja 2 g/kg.”

järgmisega:

„Lisandid amitrool ja o-ksüleen on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada vastavalt 50 mg/kg ja 2 g/kg.”


4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/s3


TEADE LUGEJATELE

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määruse (EL) nr 216/2013 (Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta) (ELT L 69, 13.3.2013, lk 1) kohaselt käsitatakse alates 1. juulist 2013 autentse ja õiguslikult siduvana ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet.

Kui Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet ei ole võimalik erandlike ja ettenägematute asjaolude tõttu avaldada, on vastavalt määruse (EL) nr 216/2013 artiklis 3 sätestatud tingimustele autentne ja õiguslikult siduv Euroopa Liidu Teataja trükiversioon.


4.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/s3


TEADE LUGEJALE – AKTIDELE VIITAMISE VIIS

1. juulist 2013 muutus aktidele viitamise viis.

Üleminekuperioodil kehtivad mõlemad viitamise viisid.