ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.193.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 193

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
16. juuli 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave allkirjastamise kuupäeva kohta: protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelises partnerluselepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2013–2018)

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 670/2013, 9. juuli 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 671/2013, 9. juuli 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 672/2013, 15. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 673/2013, 15. juuli 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 674/2013, 15. juuli 2013, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. juulist 2013

14

 

 

OTSUSED

 

 

2013/377/EL, Euratom

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 3. juuli 2013, Euroopa Ombudsmani valimise kohta

17

 

 

2013/378/EL

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL COPPS/1/2013, 9. juuli 2013, Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi volituste pikendamise kohta

18

 

 

2013/379/EL

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EU BAM Rafah/1/2013, 9. juuli 2013, Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhi ametisse nimetamise kohta

19

 

 

2013/380/EL

 

*

Nõukogu otsus, 9. juuli 2013, Regioonide Komitee Rumeenia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

20

 

 

2013/381/EL

 

*

Nõukogu otsus 9. juuli 2013, Regioonide Komitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

21

 

*

Nõukogu otsus 2013/382/ÜVJP, 15. juuli 2013, millega muudetakse ja pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

22

 

*

Nõukogu otsus 2013/383/ÜVJP, 15. juuli 2013, millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Liitu nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

25

 

*

Nõukogu otsus 2013/384/ÜVJP, 15. juuli 2013, millega muudetakse otsust 2012/325/ÜVJP, millega pikendatakse Sudaani ja Lõuna-Sudaani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

29

 

 

 

*

Teade lugejatele – Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (vt tagakaane sisekülge)

s3

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/1


Teave allkirjastamise kuupäeva kohta: protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelises partnerluselepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2013–2018)

Euroopa Liit ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi valitsus allkirjastasid 27. juunil 2013 Brüsselis protokolli, millega määratakse kindlaks kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus.

Sellest tulenevalt kohaldatakse protokolli vastavalt selle artiklile 13 ajutiselt alates 1. juulist 2013.


MÄÄRUSED

16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 670/2013,

9. juuli 2013,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6, järgides Euroopa Liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6, järgides liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode on valmistatud mitmest tihedakoelise riide (present) paanist, mis on omavahel kokku õmmeldud, nii et moodustub kolmemõõtmeline kuju ligikaudsete mõõtmetega 2,70 × 2,70 × 1,60 m. Tootel on tugevdatud servaga dekoratiivne allarippuv äär kõikidel külgedel. Sisekülje igas nurgas on väike tasku, mis aitab toodet raami peal paigal hoida. Tootel on õmbluste vahel ka riidest aasad raami külge kinnitamiseks.

Toode esitatakse tollile ilma raami, postide või lisanditeta.

6306 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 2 a ja 6 ning CN-koodide 6306 ja 6306 90 00 sõnastusega.

Rubriiki 6306 kuulub rida tekstiilist tooteid, mis on tavaliselt valmistatud tugevast tihedakoelisest presendist (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 6306, esimene lõik).

Toode on oma objektiivsete omaduste poolest (kolmemõõtmelisus, kasutatud materjal, suurus, lõpptöötlus) ette nähtud väljas kasutatavaks varikatuseks.

Toode esitatakse tollile ilma raami, postide või lisanditeta, kuid sellel on siiski väljas kasutatava varikatuse omadused (nt ilmastiku eest kaitsev presentkate) klassifitseerimise üldreegli 2 a tähenduses.

Toodet ei või klassifitseerida telgina rubriiki 6306 22 00 või 6306 29 00, kuna sellel puuduvad külgseinad, mis võimaldaksid moodustada suletud ruumi (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 6306 (4)).

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 6306 90 00 alla kuuluvaks muuks matkatarbeks.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 671/2013,

9. juuli 2013,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6, järgides Euroopa Liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6, järgides liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Mitmesugustest tekstiilmaterjalidest koosnev linnukujuline toode mõõtmetega ligikaudu 26 × 32 cm.

Toote põhiosa on valmistatud ühekihilisest kõrgete aasadega karusriidest, mille ühele küljele on õmmeldud kroonikujuline kootud riidest tiib. Karusriide teine külg on ääristatud kootud riidest ribaga. Karusriide külge on nokaks õmmeldud kolmnurkne kootud riide tükk. Silmad on trükitud nelinurksetele aasana kinnitatud riidetükkidele ning karusriide külge on õmmeldud kaks jalakujulist kootud riide tükki. Sabaks on dekoratiivselt lõigatud tekstiilmaterjal.

Karusriide ülaääre külge on kinnitatud mitmevärvilised ja nummerdatud kootud tekstiilmaterjalist tripid, aasad ja ribad.

6307 90 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, jaotise XI märkustega 7f ja 8a, jaotise XI alamrubriigi märkusega 2 A, grupi 63 märkusega 1 ning CN-koodide 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 sõnastusega.

Toode ei ole kavandatud peamiselt beebide või väikelaste meelelahutuseks, sest nemad ei tunne toote kuju ega tootele lisatud numbreid ja silte sellisena ära; pigem on toode ette nähtud kasutamiseks kaisulapina. Toodet ei saa seega klassifitseerida muude mänguasjadena rubriiki 9503 (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 9503, D, esimene lõik).

Seega tuleb toode klassifitseerida muu silmkoelise või heegeldatud valmistootena CN-koodi 6307 90 10 alla.

(Vt pildid nr 665 A ja 665 B) (1)

 

 


Image

Image

665 A

665 B


(1)  Pildid on üksnes illustratsiooniks.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 672/2013,

15. juuli 2013,

millega muudetakse määrust (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999, (1) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 V peatükis on sätestatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade kindlaksmääramise kord (IUU kalalaevad), samuti selliste laevade liidu nimekirja koostamise kord. Nimetatud määruse artiklis 37 on sätestatud sellisesse nimekirja kantud kalalaevade suhtes võetavad meetmed.

(2)

Liidu esimene IUU kalalaevade nimekiri kehtestati komisjoni määrusega (EL) nr 468/2010 (2) ning järgnevalt muudeti komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 724/2011 (3) ja (EL) nr 1234/2012 (4).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 lõike 1 kohaselt peaks ELi nimekiri hõlmama ka selliseid kalalaevu, mille piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on kandnud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja.

(4)

Kõik piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on võtnud vastu IUU kalalaevade nimekirja avaldamise põhimõtted ning ajakohastavad asjaomaseid nimekirju oma aastakoosolekutel (5).

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 30 ajakohastab komisjon ELi nimekirja pärast seda, kui on saanud piirkondlikelt kalandusorganisatsioonidelt nende laevade nimekirja, mis eeldatavalt või tõendatult tegelevad ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga.

(6)

Komisjon on saanud ajakohastatud nimekirjad piirkondlike kalandusorganisatsioonide aastakoosolekutelt.

(7)

Arvestades asjaolu, et üks ja sama laev võib olla kantud nimekirja eri nimede ja/või lipuriikide all sõltuvalt sellest, mis ajal laev lisati piirkondlike kalandusorganisatsioonide nimekirja, peaks ELi ajakohastatud nimekiri sisaldama vastavate piirkondlike kalandusorganisatsioonide kindlaksmääratud eri nimesid ja/või lipuriike.

(8)

Seepärast tuleb määrust (EL) nr 468/2010 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 468/2010 lisa B osa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(2)  ELT L 131, 29.5.2010, lk 22.

(3)  ELT L 194, 26.7.2011, lk 14.

(4)  ELT L 350, 20.12.2012, lk 38.

(5)  Viimati muudetud: Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon (CCAMLR): 2012. aasta IUU nimekiri on vastu võetud CCAMLR-XXXI aastakoosolekul 24.10.–1.11.2012 ning ajakohastatud 3. aprillil 2013; SEAFO: SEAFO hõlmab oma IUU nimekirjadega ka CCAMLR, NEAFC-B ja NAFO nimekirju; ICCAT: 2013. aasta IUU nimekiri on vastu võetud aastakoosolekul 2012. aasta novembris (Soovitus 11–18); IATTC: 2012. aasta nimekiri on vastu võetud IATTC 83. koosolekul 2012. aasta juunis; NEAFC: IUU B nimekiri AM 2012-8rev1, vastu võetud 31. aastakoosolekul 12.–16. novembril 2012; NAFO: 34. aastakoosolekul 17.–21. septembril 2012 vaatas NAFO läbi oma IUU kalalaevade nimekirja ning täheldas, et nimekirja ei ole vaja muuta. Pärast NEAFC otsust, milles käsitleti laeva „RED” väljajätmist oma IUU nimekirjast, jättis NAFO 21. detsembril 2012. aastal kõnealuse laeva välja oma IUU nimekirjast; WCPFC: WCPFC IUU kalalaevade nimekiri 2013. aastaks on vastu võetud 6. detsembril 2012 (jõustus 6. veebruaril 2013).


LISA

„B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 kohaselt nimekirja kantud laevad

Laeva IMO (1) identifitseerimisnumber / viide piirkondlikule kalandusorganisatsioonile

Laeva nimi (endine nimi) (2)

Lipuriik või lipupiirkond [vastavalt piirkondlikule kalandusorganisatsioonile] (2)

Piirkondlik kalandusorganisatsioon, mille nimekirjas laev on (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO/NEAFC] / WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Panama (eelmine lipuriik: St. Kitts ja Nevis [NAFO/NEAFC]St. Kitts ja Nevis, Gibraltar [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA I)

Tansaania (eelmised lipuriigid: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No 10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No 9

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Teadmata

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Teadmata

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Teadmata

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE [CCAMLR] / MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [SEAFO])

Panama (eelmised lipuriigid: Ekvatoriaal-Guinea, Ühendkuningriik)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Teadmata (eelmine lipuriik: Belize)

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinea Vabariik (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Venemaa, Gruusia [NAFO] / Venemaa [NEAFC,SEAFO]))

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Teadmata

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (eelmised lipuriigid: Hispaania, Seišellid [SEAFO] / Seišellid [NAFO/NEAFC]))

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No 1

Gruusia

WCPFC

20080005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Liibüa)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Teadmata (eelmine lipuriik: Panama)

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO, SEA RANGER V)

Nigeeria (eelmine lipuriik: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Sierra Leone, Panama [NAFO/NEAFC])

NEAFC, NAFO, SEAFO

20090003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Teadmata

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]HEAVY SEAS [SEAFO]

(SHERPA UNO, DUERO, KETA)

Panama (eelmine lipuriik: Uruguay)

CCAMLR, SEAFO

20100004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Teadmata (eelmine lipuriik: Malaisia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Tansaania [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (eelmised lipuriigid: Uruguay, Saint Vincent ja Grenadiinid, Ekvatoriaal-Guinea, Sierra Leone, Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [SEAFO 1/CCAMLR]) / WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY [SEAFO 2])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Namiibia, Uruguay) [CCAMLR] / teadmata [SEAFO 2])

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [SEAFO])

Panama [NAFO, SEAFO]/teadmata [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

6803961

ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)

Mali (eelmised lipuriigid: Togo, Ekvatoriaal-Guinea, Nigeeria, Namiibia, Boliivia [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Teadmata

IATTC

7905039

KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS [CCAMLR]) / BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS [SEAFO])

Tansaania [SEAFO] / Mongoolia [CCAMLR] (eelmised lipuriigid: Tansaania [CCAMLR])

SEAFO, CCAMLR

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA)

Iraan (eelmine lipuriik: Hispaania [CCAMLR])

CCAMLR; SEAFO

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Jaapan, Sierra Leone, Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO [SEAFO] / LENA, ALOS, ROSS [CCAMLR])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ghana, Seišellid)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Teadmata

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Teadmata

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea Vabariik (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Teadmata

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Togo [NAFO/NEAFC]/Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) / 20110003 (ICCAT)/C-00545 (WCPFC)

NEPTUNE

Gruusia

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No 2 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No 3 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Teadmata

ICCAT

7826233 / 20090001 (ICCAT)

OCEAN LION

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Ekvatoriaal-Guinea)

IOTC, ICCAT

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)

Mongoolia (eelmised lipuriigid: Uruguay, Ekvatoriaal-Guinea, Põhja-Korea, Mongoolia, Togo, Honduras [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

11369 (IATTC)

ORCA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Uruguay, Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Belize, Mongoolia, Ekvatoriaal-Guinea, Lõuna-Aafrika Vabariik) [CCAMLR]/Belize (eelmised lipuriigid: Lõuna-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Mongoolia [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (eelmised lipuriigid: Portugal, Guinea Vabariik (Conakry)

SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)

Tansaania, (eelmised lipuriigid: Uruguay, Togo, Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

20080004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Saint Vincent ja Grenadiinid)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Teadmata

IATTC

6818930

TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX [CCAMLR] / CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Belize, Seišellid, Togo)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)

Nigeeria (eelmised lipuriigid: Ühendkuningriik, Seišellid, Mongoolia, Togo [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO

7321374 / 7325930 (SEAFO)

TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA [NEAFC])/YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA [SEAFO/NAFO])

Ghana (eelmised lipuriigid: Panama, Maroko) [NEAFC]/Panama (eelmised lipuriigid: Maroko [NAFO]/Gibraltar, Maroko [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

129 (IATTC)

WEN TENG No 688 (ilmselt muudetud nimeks MAHKOIA ABADI No 196

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

20090002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Gruusia)

IOTC, ICCAT


(1)  Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organisation).

(2)  Lisateabe saamiseks vaadake piirkondlike kalandusorganisatsioonide veebisaite.”


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 673/2013,

15. juuli 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

129,5

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

80,2

CL

81,7

TR

70,0

UY

80,9

ZA

102,8

ZZ

83,1

0808 10 80

AR

139,0

BR

103,9

CL

129,3

CN

96,0

NZ

140,0

US

140,9

ZA

111,2

ZZ

122,9

0808 30 90

AR

116,6

CL

139,8

CN

74,5

ZA

123,0

ZZ

113,5

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

341,4

US

793,8

ZZ

567,6

0809 30

TR

194,4

ZZ

194,4

0809 40 05

BA

195,8

ZZ

195,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 674/2013,

15. juuli 2013,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. juulist 2013

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrust (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud kõnealuse määruse artikliga 5 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 16. juulist 2013 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni.

(5)

Vajadusest tagada, et kõnealust meedet hakataks kohaldama võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 16. juulist 2013 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2013

CN-kood

Toote kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(eurot/t)

1001 19 00

1001 11 00

Kõva NISU, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

ex 1001 91 20

Pehme NISU, seemneks

0,00

ex 1001 99 00

Pehme NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAISITERAD seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAISITERAD, v.a seemneks (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

TERASORGO, v.a seemneks ettenähtud hübriidid

0,00


(1)  Importija võib taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot/t kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu ja kui lossimissadam asub Vahemere ääres (Gibraltari väinast kaugemal) või Musta mere ääres;

2 eurot/t kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani kaudu ja kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Iirimaal, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artikli 3 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas osutatud impordimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

28.6.2013-12.7.2013

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(eurot/t)

 

Pehme nisu (1)

Maisiterad

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

231,88

164,51

FOB-hind Ameerika Ühendriikides

259,10

249,10

229,10

Lahe lisatasu

54,37

Suure Järvistu lisatasu

36,97

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Lasti veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

17,17 eurot/t

Lasti veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

50,94 eurot/t


(1)  Lisatasu 14 eurot/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


OTSUSED

16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/17


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

3. juuli 2013,

Euroopa Ombudsmani valimise kohta

(2013/377/EL, Euratom)

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 kolmandat lõiku ja artiklit 228,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (1),

võttes arvesse kodukorra artiklit 204,

võttes arvesse kandidaatide ülesseadmise kutset (2),

võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta hääletust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

valida Euroopa Ombudsmani ametikoha täitjaks Emily O’REILLY alates 1. oktoobrist 2013 kuni parlamendi ametiaja lõpuni.

Strasbourg, 3. juuli 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ


(1)  EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15.

(2)  ELT C 96, 4.4.2013, lk 24.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/18


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPOL COPPS/1/2013,

9. juuli 2013,

Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi volituste pikendamise kohta

(2013/378/EL)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 3. juuli 2013. aasta otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2013/354/ÜVJP kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomiteel volitus teha kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) poliitiliseks kontrolliks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas nimetada ametisse missiooni juht.

(2)

Otsusega 2013/354/ÜVJP pikendatakse EUPOL COPPSi kestust kuni 30. juunini 2014.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 3. juulil 2012 vastu otsuse EUPOL COPPS/1/2012, (2) millega Kenneth DEANE nimetati EUPOL COPPSi juhiks ajavahemikuks 1. juuli 2012 kuni 30. juuni 2013.

(4)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 14. juunil 2013 ettepaneku pikendada Kenneth DEANE’i volitusi EUPOL COPPSi juhina ajavahemikuks 1. juuli 2013 kuni 30. juuni 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi Kenneth DEANE’i volitusi pikendatakse kuni 30. juunini 2014.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 9. juuli 2013

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 185, 4.7.2013, lk 12.

(2)  ELT L 186, 14.7.2012, lk 31.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/19


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EU BAM RAFAH/1/2013,

9. juuli 2013,

Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhi ametisse nimetamise kohta

(2013/379/EL)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2005. aasta ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2005/889/ÜVJP kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomiteel volitus teha kooskõlas aluslepingu artikliga 38 Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) poliitiliseks kontrolliks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas nimetada ametisse missiooni juht.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 23. mail 2013 ettepaneku nimetada EU BAM Rafahi juhiks ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 Gerhard SCHLAUDRAFF.

(3)

Nõukogu 3. juuli 2013. aasta otsusega 2013/355/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah), ning pikendatakse selle kehtivust, (2) pikendatakse EU BAM Rafahi kestust kuni 30. juunini 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhiks ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 nimetatakse Gerhard SCHLAUDRAFF.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 9. juuli 2013

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 327, 14.12.2005, lk 28.

(2)  ELT L 185, 4.7.2013, lk 16.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/20


NÕUKOGU OTSUS,

9. juuli 2013,

Regioonide Komitee Rumeenia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2013/380/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Rumeenia valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud asendusliikme koht Liviu Nicolae DRAGNEA ametiaja lõppemise tõttu,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015:

Cătălin Ioan NECHIFOR, Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 9. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/21


NÕUKOGU OTSUS

9. juuli 2013,

Regioonide Komitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

(2013/381/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Saksamaa valitsuse ettepanekut

ning arvestades, et:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees vabaneb 22. juulil 2013 liikmekoht seoses Helmut Max JAHNI ametiaja lõppemisega,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse alates 23. juulist 2013 kuni järelejäänud ametiaja lõpuni 25. jaanuaril 2015 ametisse järgmine isik:

Mr Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 9. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 1.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/22


NÕUKOGU OTSUS 2013/382/ÜVJP,

15. juuli 2013,

millega muudetakse ja pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 31 lõiget 2 ja artiklit 33,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. märtsil 2010 vastu otsuse 2010/168/ÜVJP, (1) millega nimetatakse Vygaudas UŠACKAS Euroopa Liidu eriesindajaks („ELi eriesindaja”) Afganistanis. ELi eriesindaja volitused lõpevad 30. juunil 2013.

(2)

ELi eriesindaja volitusi tuleks pikendada veel 12 kuu võrra.

(3)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu eriesindaja

Vygaudas UŠACKASE volitusi ELi eriesindajana Afganistanis pikendatakse kuni 30. juunini 2014. ELi eriesindaja volituste kehtivuse võib lõpetada varem, kui nõukogu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja”) ettepaneku põhjal nii otsustab.

Artikkel 2

Poliitilised eesmärgid

ELi eriesindaja esindab liitu ja edendab liidu poliitilisi eesmärke Afganistanis, tehes tihedat koostööd liikmesriikide esindajatega Afganistanis. Konkreetsemalt on eriesindaja ülesanded järgmised:

a)

aidata kaasa ELi-Afganistani ühisdeklaratsiooni rakendamisele ning juhtida Afganistani ja Pakistani käsitleva ELi tegevuskava rakendamist Afganistani puudutavates aspektides, tehes seejuures koostööd liikmesriikide esindajatega Afganistanis;

b)

toetada liidu ja Afganistani vahelist poliitilist dialoogi;

c)

toetada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt Afganistanis täidetavat keskset rolli, pöörates erilist tähelepanu sellele, et rahvusvaheline abi oleks paremini kooskõlastatud, edendades seega Londoni, Kabuli, Bonni, Istanbuli, Chicago ja Tokyo konverentside kommünikeede ning asjaomaste ÜRO resolutsioonide rakendamist.

Artikkel 3

Volitused

Oma volituste täitmiseks teeb ELi eriesindaja tihedas koostöös liikmesriikide esindajatega Afganistanis järgmist:

a)

edendab liidu seisukohti Afganistani poliitilise protsessi ja arengute suhtes;

b)

peab tihedat kontakti asjaomaste Afganistani institutsioonide, eelkõige valitsuse, parlamendi ja kohalike asutustega, ning toetab nende arendamist. ELi eriesindaja peab kontakti ka muude Afganistani poliitiliste rühmituste ja muude asjaomaste pooltega Afganistanis;

c)

hoiab tihedat kontakti asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike sidusrühmadega Afganistanis, nimelt ÜRO peasekretäri eriesindaja, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni kõrgema tsiviilesindaja ning muude oluliste partnerite ja organisatsioonidega;

d)

annab teavet ELi-Afganistani ühisdeklaratsioonis, Afganistani ja Pakistani käsitlevas ELi tegevuskavas (seoses Afganistaniga) ning Kabuli, Bonni, Istanbuli, Chicago ja Tokyo konverentsidel kokku lepitud eesmärkide saavutamisel tehtavate edusammude kohta, eelkõige järgmistes valdkondades:

tsiviilvõime arendamine, eelkõige piirkondlikul tasandil;

hea valitsemistava ja õigusriigi toimimiseks vajalike institutsioonide, eelkõige sõltumatu kohtusüsteemi loomine;

valimisreformid;

julgeolekusektori reformid, sh kohtuasutuste, riigi sõjaväe ja politseiteenistuse tugevdamine, ning eelkõige tsiviilpolitseiteenistuse väljaarendamine;

majanduskasvu edendamine, eelkõige põllumajanduse ja maapiirkondade arendamise kaudu;

Afganistani rahvusvaheliste inimõiguste alaste kohustuste täitmine, sh vähemuste hulka kuuluvate inimeste ning laste ja naiste õiguste austamine;

demokraatlike ja õigusriigi põhimõtete austamine;

naiste avalikus halduses ja kodanikuühiskonnas ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000) kohaselt rahuprotsessis osalemise edendamine;

Afganistani rahvusvaheliste kohustuste, sh terrorismi, ebaseadusliku uimastikaubanduse ja inimkaubanduse ning relvade, massihävitusrelvade ja seotud materjalide leviku vastasele võitlusele pühendatud rahvusvahelise koostöö austamine;

humanitaarabi andmise hõlbustamine ning pagulaste ja riigisiseste põgenike nõuetekohane tagasisaatmine ning

liidu kohaloleku ja tegevuste tugevdamine ja tõhustamine Afganistanis ning korrapäraste iga-aastaste nõukogule esitatavate aruannete koostamine ELi tegevuskava kohta;

e)

osaleb aktiivselt kohalikel kooskõlastusfoorumitel, nagu ühine koordineerimis- ja järelevalveorgan, teavitades mitteosalevaid liikmesriike täielikult nendel tasanditel tehtud otsustest;

f)

annab nõu liidu osalemise kohta rahvusvahelistel konverentsidel ja nendel võetavate seisukohtade osas seoses Afganistaniga;

g)

tegutseb aktiivselt, et edendada piirkondlikku koostööd asjaomaste algatuste kaudu, sh Istanbuli protsessi ja Afganistani käsitleva piirkondliku majanduskonverentsi (RECCA) kaudu;

h)

aitab kaasa inimõigusi käsitleva liidu poliitika ja inimõigusi käsitlevate ELi suuniste rakendamisele, eriti seoses konfliktidest mõjutatud piirkondades asuvate naiste ja lastega, sealhulgas jälgides ja käsitledes sellekohaseid arengusuundi;

i)

asjakohasel juhul toetab Afganistani juhtimisel toimuvat kaasavat rahuprotsessi, mille tulemuseks on Bonni konverentsil kokku lepitud tingimustele vastava poliitilise lahenduse saavutamine.

Artikkel 4

Volituste täitmine

1.   ELi eriesindaja vastutab volituste täitmise eest, tegutsedes kõrge esindaja alluvuses.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomiteel on ELi eriesindajaga eelissidemed ning ta on eriesindaja peamine kontaktorgan nõukogus. Poliitika- ja julgeolekukomitee annab ELi eriesindajale tema volituste raames strateegilisi juhtnööre ja poliitilisi suuniseid, ilma et see piiraks kõrge esindaja volitusi.

3.   ELi eriesindaja teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistuse ja selle asjaomaste osakondadega.

Artikkel 5

Rahastamine

1.   ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 on 6 585 000 eurot.

2.   Kulusid hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele.

3.   Kulude haldamise kohta sõlmitakse ELi eriesindaja ja komisjoni vahel leping. ELi eriesindaja annab kõigist kuludest aru komisjonile.

Artikkel 6

Meeskonna moodustamine ja koosseis

1.   ELi eriesindaja vastutab ELi eriesindaja volituste ja talle eraldatud vastavate rahaliste vahendite piires meeskonna moodustamise eest. Meeskonda kuuluvad vastavalt volitustele konkreetsetes poliitikaküsimustes pädevad isikud. ELi eriesindaja teavitab nõukogu ja komisjoni viivitamata ja korrapäraselt meeskonna koosseisust.

2.   Liikmesriigid, liidu institutsioonid ja Euroopa välisteenistus võivad teha ettepaneku isikkoosseisu liikmete lähetamiseks ELi eriesindaja juurde. Selliste lähetatud isikkoosseisu liikmete töötasu katab vastavalt kas liikmesriik, asjaomane liidu institutsioon või Euroopa välisteenistus. Liikmesriikide poolt liidu institutsioonidesse või Euroopa välisteenistusse lähetatud eksperdid võib määrata tööle ka ELi eriesindaja juurde. Rahvusvahelistel lepingulistel töötajatel peab olema liikmesriigi kodakondsus.

3.   Kõik lähetatud isikkoosseisu liikmed jäävad neid lähetanud liikmesriigi, lähetanud liidu institutsiooni või Euroopa välisteenistuse haldusalluvusse ning täidavad oma kohustusi ja tegutsevad ELi eriesindaja volituste huvides.

Artikkel 7

ELi eriesindaja ja ELi eriesindaja isikkoosseisu liikmete privileegid ja immuniteedid

ELi eriesindaja ja ELi eriesindaja isikkoosseisu liikmete ülesannete täitmiseks ja töö sujuvaks toimimiseks vajalikud privileegid, immuniteedid ja täiendavad tagatised lepitakse vajadust mööda kokku vastuvõtva riigiga. Liikmesriigid ja Euroopa välisteenistus annavad selleks kogu vajaliku toetuse.

Artikkel 8

ELi salastatud teabe kaitse

ELi eriesindaja ja tema meeskonna liikmed peavad kinni nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL (ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta) (2) kehtestatud julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest.

Artikkel 9

Juurdepääs teabele ja logistiline tugi

1.   Liikmesriigid, komisjon ja nõukogu peasekretariaat tagavad, et ELi eriesindajale võimaldatakse juurdepääs mis tahes asjakohasele teabele.

2.   Liidu delegatsioonid ja/või liikmesriigid osutavad piirkonnas asjakohasel juhul logistilist abi.

Artikkel 10

Julgeolek

ELi eriesindaja võtab oma otsesesse alluvusse kuuluvate isikkoosseisu liikmete julgeoleku tagamiseks kõik otstarbekad meetmed, tehes seda kooskõlas liidu poliitikaga aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeoleku kohta ning vastavalt ELi eriesindaja volitustele ja julgeolekuolukorrale ELi eriesindaja geograafilises vastutusalas, tegutsedes eelkõige järgmiselt:

a)

koostades Euroopa välisteenistuse suunistele tuginedes missioonile eriomase julgeolekukava, milles nähakse ette missioonile eriomased füüsilised, organisatsioonilised ja menetluslikud julgeolekumeetmed, millega reguleeritakse isikkoosseisu ohutu liikumise korda missiooni piirkonda ja piirkonnas ning julgeolekualaste juhtumite ohjamist, ja milles nähakse ette ka erandolukorra plaan ja missiooni evakueerimisplaan;

b)

tagades missiooni piirkonnas valitsevatele tingimustele vastava kõrge riski kindlustuskaitse kõigile väljapoole liitu lähetatud isikkoosseisu liikmetele;

c)

tagades, et kõik ELi eriesindaja meeskonna väljapoole liitu lähetatavad liikmed, sealhulgas kohapeal tööle võetud lepingulised isikkoosseisu liikmed, on saanud enne missiooni piirkonda saabumist või sinna saabudes asjakohase julgeolekukoolituse, mis tugineb Euroopa välisteenistuse poolt missiooni piirkonnale omistatud riskiastmele;

d)

tagades, et kõik korrapäraste julgeolekuhinnangute tulemusel esitatud kokkulepitud soovitused viiakse ellu, ning esitades nende elluviimise ja muude julgeolekuküsimuste kohta kõrgele esindajale, nõukogule ja komisjonile kirjalikke aruandeid eduaruannete ja volituste täitmist käsitlevate aruannete raames.

Artikkel 11

Aruandlus

ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale ning poliitika- ja julgeolekukomiteele korrapäraselt suulisi ja kirjalikke aruandeid. Vajaduse korral annab ELi eriesindaja aru ka nõukogu töörühmadele. Korrapärased kirjalikud aruanded edastatakse COREU-võrgu kaudu. ELi eriesindaja esitab kõrge esindaja või poliitika- ja julgeolekukomitee soovitusel aruandeid välisasjade nõukogule. Aluslepingu artikli 36 kohaselt võib ELi eriesindaja osaleda Euroopa Parlamendi teavitamises.

Artikkel 12

Koordineerimine

1.   ELi eriesindaja aitab kaasa liidu tegevuse ühtsuse, järjepidevuse ja tõhususe saavutamisele ning aitab tagada, et kõiki liidu instrumente ning liikmesriikide meetmeid rakendatakse järjepidevalt liidu poliitiliste eesmärkide täitmiseks. ELi eriesindaja tegevus kooskõlastatakse komisjoni ja Kesk-Aasiasse nimetatud ELi eriesindaja ning Pakistanis asuva liidu delegatsiooni tegevustega. ELi eriesindaja korraldab korrapäraselt teabekoosolekuid liikmesriikide esindustele ja liidu delegatsioonidele.

2.   Kohapeal tehakse tihedat koostööd liidu delegatsioonide juhtidega ning liikmesriikide esinduste juhtidega. Nad teevad kõik endast sõltuva, et aidata ELi eriesindajat tema volituste täitmisel. ELi eriesindaja annab Afganistanis läbi viidava ELi politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhile kohalikul tasandil poliitilisi suuniseid. ELi eriesindaja ja tsiviiloperatsioonide ülem konsulteerivad vajaduse korral üksteisega. ELi eriesindaja teeb koostööd ka teiste kohapeal asuvate rahvusvaheliste ja piirkondlike osalejatega.

Artikkel 13

Nõuetega seotud abi

ELi eriesindaja ja tema isikkoosseis aitavad esitada teavet varasemate Afganistani nimetatud ELi eriesindajate volitustest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmiseks ning osutavad sel eesmärgil haldusabi ja võimaldavad juurdepääsu asjakohastele dokumentidele.

Artikkel 14

Läbivaatamine

Käesoleva otsuse rakendamine ja selle sidusus teiste liidu meetmetega kõnealuses piirkonnas vaadatakse korrapäraselt läbi. ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale, nõukogule ja komisjonile 2013. aasta detsembri lõpus eduaruande ja volituste lõppemisel täieliku aruande volituste täitmise kohta.

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 15. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

V. JUKNA


(1)  ELT L 75, 23.3.2010, lk 22.

(2)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/25


NÕUKOGU OTSUS 2013/383/ÜVJP,

15. juuli 2013,

millega muudetakse ja pikendatakse Aafrika Liitu nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 31 lõiget 2 ja artiklit 33,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. oktoobril 2011 vastu otsuse 2011/697/ÜVJP, (1) millega nimetati Gary QUINCE Euroopa Liidu eriesindajaks („ELi eriesindaja”) Aafrika Liitu (AL). ELi eriesindaja volitused lõpevad 30. juunil 2013.

(2)

ELi eriesindaja volitusi tuleks pikendada viimaseks ajavahemikuks veel 12 kuu võrra.

(3)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu eriesindaja

Gary QUINCE’i volitusi ELi eriesindajana ALis pikendatakse kuni 30. juunini 2014. ELi eriesindaja volituste kehtivuse võib lõpetada varem, kui nõukogu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja”) ettepaneku põhjal nii otsustab.

Artikkel 2

Poliitilised eesmärgid

ELi eriesindaja volitused põhinevad ELi kindlaks määratud üldistel strateegilistel eesmärkidel, et toetada Aafrika jõupingutusi rahumeelse, demokraatliku ja jõuka tuleviku loomisel, vastavalt ELi-Aafrika ühisstrateegias sätestatule. Kõnealused eesmärgid hõlmavad järgmist:

a)

ELi poliitilise dialoogi ja ALiga loodud laiemate suhete tõhustamine;

b)

ELi ja ALi partnerluse tugevdamine kõigis ELi-Aafrika ühisstrateegias esitatud valdkondades, aidates kaasa ELi-Aafrika ühisstrateegia arendamisele ja rakendamisele koostöös ALiga, austades Aafrika isevastutuse põhimõtet ja tehes kooskõlastatult mitmepoolsete partneritega tihedamat koostööd Aafrika esindajatega mitmepoolsetel foorumitel;

c)

koostöö ALiga ja ALile abi osutamine, toetades institutsioonilist arengut ja tugevdades ELi ja ALi institutsioonide suhteid, sealhulgas arenguabi kaudu, et edendada järgmisi valdkondi:

rahu ja julgeolek: näha ette, hoida ära, ohjata, vahendada ja lahendada konflikte, toetada jõupingutusi rahu ja stabiilsuse edendamisel ning toetada konfliktijärgset ülesehitustööd;

inimõigused ja valitsemistava: edendada ja kaitsta inimõigusi; edendada põhivabadusi ja õigusriigi austamist; toetada poliitilise dialoogi ning finants- ja tehnilise abi kaudu Aafrika jõupingutusi valitsemistava seirel ja parandamisel; toetada osalusdemokraatia ja vastutuse suurendamist; toetada korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ning täiendavalt edendada jõupingutusi käsitlemaks laste ja relvastatud konfliktide teema kõiki aspekte;

jätkusuutlik majanduskasv, piirkondlik integratsioon ja kaubandus: toetada jõupingutusi seoses vastastikuse ühendusega ning hõlbustada inimeste juurdepääsu veele ja kanalisatsioonile, energiale ning infotehnoloogiale; edendada stabiilse, tõhusa ja õiguslikult ühtlustatud ettevõtluskeskkonna tekkimist; aidata Aafrikal integreeruda maailma kaubandussüsteemi, aidata Aafrika riikidel täita ELi eeskirju ja norme; toetada Aafrikat kliimamuutuse mõju tõrjumisel;

investeerimine inimestesse: toetada jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse, tervise, toiduga kindlustatuse ja hariduse valdkonnas; edendada vahetusprogramme, ülikoolide ja tippkeskuste võrgustikke, tegeleda rände algpõhjustega.

Lisaks sellele on ELi eriesindajal juhtroll Aafrika ja ELi vahelise strateegilise partnerluse arendamisele ja tugevdamisele suunatud Aafrika-ELi ühisstrateegia rakendamisel.

Artikkel 3

Volitused

Artiklis 2 osutatud eesmärkide ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜVJP) / ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga (ÜJKP) seotud aspektide saavutamiseks on ELi eriesindajal järgmised volitused:

a)

tugevdada ELi üldist mõju Addis Abebas ALi ja selle komisjoniga peetavas dialoogis mitmetes ELi ja ALi suhetega hõlmatud ÜVJP/ÜJKPga seotud küsimustes, eelkõige rahu- ja julgeolekupartnerlus ning toetus Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri kasutuselevõtmisele, ning seda dialoogi koordineerida;

b)

tagada piisaval tasemel poliitiline esindatus, mis kajastaks ELi tähtsust ALi poliitilise, finants- ja institutsioonilise koostöö partnerina, ning selle partnerluse märkimisväärne areng, mille tingis ALi olulisemaks muutuv poliitiline roll maailmas;

c)

juhul kui nõukogu teeb sellise otsuse, esindada ELi seisukohti ja poliitikaid, kui ALil on oluline roll kriisiolukordades, mille jaoks ELi eriesindajat ei ole nimetatud;

d)

aidata saavutada ELi poliitika ja tegevuse paremat sidusust, järjepidevust ja koordineeritust ALi suunal ning anda panus laiema partnerite rühma koordineerimise tõhustamisse ning selle ja ALi vahelistesse suhetesse;

e)

koostöös ELi inimõiguste eriesindajaga aidata kaasa ALi seisukohast olulise ELi inimõigusi käsitleva poliitika, sh ELi suunised inimõiguste kohta, eelkõige ELi suunised laste ja relvastatud konfliktide kohta, samuti naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ning diskrimineerimise kõigi vormide vastast võitlust käsitlevad ELi suunised ning ELi poliitika, mis käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, rakendamisele;

f)

jälgida tähelepanelikult ja anda aru kõikidest asjakohastest arengutest ALi tasemel;

g)

säilitada tihedad kontaktid ALi komisjoni, teiste ALi asutuste, ALi juures asuvate Aafrika allpiirkondlike organisatsioonide ja ALi liikmesriikide esindustega;

h)

hõlbustada suhteid ja koostööd ALi ja Aafrika allpiirkondlike organisatsioonide vahel, eelkõige neis valdkondades, mida EL toetab;

i)

nõustada ja toetada ALi tema taotluse korral valdkondades, mis on sätestatud ELi-Aafrika ühisstrateegias;

j)

nõustada ja toetada ALi tema taotluse korral kriisiohjevõime ülesehitamisel;

k)

ülesannete selge jaotuse alusel koordineerida ja toetada ELi nende eriesindajate tegevust, kel on volitused ALi liikmesriikides ja piirkondades tegutsemiseks, ja

l)

säilitada tihedad kontaktid ja edendada koordineeritust Addis Abebas asuvate peamiste ALi rahvusvaheliste partneritega, eelkõige ÜROga, kuid ka valitsusväliste osalejatega, ELi ja ALi partnerlusega hõlmatud ÜVJP/ÜJKP küsimustes.

Artikkel 4

Volituste täitmine

1.   ELi eriesindaja vastutab volituste täitmise eest, tegutsedes kõrge esindaja alluvuses.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomiteel on ELi eriesindajaga eelissidemed ning ta on eriesindaja peamine kontaktorgan nõukogus. Poliitika- ja julgeolekukomitee annab ELi eriesindajale tema volituste raames strateegilisi juhtnööre ja poliitilisi suuniseid, ilma et see piiraks kõrge esindaja volitusi.

3.   ELi eriesindaja teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistuse ja selle asjaomaste osakondadega.

Artikkel 5

Rahastamine

1.   ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ajavahemikul 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 ette nähtud lähtesumma on 585 000 eurot.

2.   Kulusid hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele.

3.   Kulude haldamise kohta sõlmitakse ELi eriesindaja ja komisjoni vahel leping. ELi eriesindaja annab kõigist kuludest aru komisjonile.

Artikkel 6

Meeskonna moodustamine ja koosseis

1.   Oma volituste ja talle eraldatud vastavate rahaliste vahendite piires vastutab ELi eriesindaja oma meeskonna moodustamise eest. Meeskonda kuuluvad vastavalt volitustele konkreetsetes poliitikaküsimustes pädevad isikud. ELi eriesindaja teavitab nõukogu ja komisjoni viivitamata meeskonna koosseisust.

2.   Liikmesriigid, liidu institutsioonid ja Euroopa välisteenistus võivad teha ettepaneku isikkoosseisu liikmete lähetamiseks ELi eriesindaja juurde. Selliselt lähetatud töötajate töötasu katab vastavalt kas ELi liikmesriik, liidu asjaomane institutsioon või Euroopa välisteenistus. Liikmesriikide poolt liidu institutsioonidesse või Euroopa välisteenistusse lähetatud eksperdid võib määrata ka ELi eriesindaja juurde. Rahvusvahelistel lepingulistel töötajatel peab olema liikmesriigi kodakondsus.

3.   Kõik lähetatud isikkoosseisu liikmed jäävad neid lähetanud liikmesriigi, lähetanud liidu institutsiooni või Euroopa välisteenistuse haldusalluvusse ning täidavad oma kohustusi ja tegutsevad ELi eriesindaja volituste huvides.

Artikkel 7

ELi eriesindaja ja ELi eriesindaja isikkoosseisu liikmete privileegid ja immuniteedid

ELi eriesindaja ja ELi eriesindaja isikkoosseisu liikmete ülesannete täitmiseks ja töö sujuvaks toimimiseks vajalikud privileegid, immuniteedid ja täiendavad tagatised lepitakse asjakohasel juhul kokku vastuvõtvate pooltega. Liikmesriigid ja Euroopa välisteenistus annavad selleks kogu vajaliku toetuse.

Artikkel 8

ELi salastatud teabe kaitse

ELi eriesindaja ja tema meeskonna liikmed peavad kinni nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL (ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta) (2) kehtestatud julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest.

Artikkel 9

Juurdepääs teabele ja logistiline tugi

1.   Liikmesriigid, komisjon ja nõukogu peasekretariaat tagavad, et ELi eriesindajale võimaldatakse juurdepääs mis tahes asjakohasele teabele.

2.   Liidu delegatsioonid ja/või liikmesriigid osutavad kõnealuses piirkonnas asjakohasel juhul logistilist abi.

Artikkel 10

Julgeolek

ELi eriesindaja võtab oma otsesesse alluvusse kuuluvate isikkoosseisu liikmete julgeoleku tagamiseks kõik otstarbekad meetmed, tehes seda kooskõlas liidu poliitikaga aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeoleku kohta ning vastavalt oma volitustele ja julgeolekuolukorrale tema geograafilises vastutusalas, tegutsedes eelkõige järgmiselt:

a)

koostades Euroopa välisteenistuse suunistele tuginedes missioonile eriomase julgeolekukava, milles nähakse ette missioonile eriomased füüsilised, organisatsioonilised ja menetluslikud julgeolekumeetmed, millega reguleeritakse isikkoosseisu ohutu liikumise korda missiooni piirkonda ja piirkonnas ning julgeolekualaste juhtumite ohjamist, ja milles nähakse ette situatsiooniplaan ja missiooni evakueerimisplaan;

b)

tagades missiooni piirkonnas valitsevatele tingimustele vastava kõrge riski kindlustuskaitse kõigile väljapoole liitu lähetatud isikkoosseisu liikmetele;

c)

tagades, et kõik tema meeskonna väljapoole liitu lähetatud liikmed, sealhulgas kohapeal tööle võetud isikkoosseisu liikmed, on saanud enne missiooni piirkonda saabumist või sinna saabudes asjakohase julgeolekukoolituse, mis tugineb Euroopa välisteenistuse poolt missiooni piirkonnale omistatud riskiastmele;

d)

tagades, et kõik korrapäraste julgeolekuhinnangute tulemusel esitatud kokkulepitud soovitused viiakse ellu, ning esitades nende elluviimise ja muude julgeolekuküsimuste kohta nõukogule, komisjonile ja kõrgele esindajale kirjalikke aruandeid eduaruannete ja volituste täitmist käsitlevate aruannete raames.

Artikkel 11

Aruannete esitamine

ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale ning poliitika- ja julgeolekukomiteele korrapäraselt suulisi ja kirjalikke aruandeid. Vajaduse korral annab ELi eriesindaja aru ka töörühmadele. Korrapärased kirjalikud aruanded edastatakse COREU-võrgu kaudu. ELi eriesindaja võib kõrge esindaja või poliitika- ja julgeolekukomitee soovitusel esitada aruandeid välisasjade nõukogule. Aluslepingu artikli 36 kohaselt võib ELi eriesindaja osaleda Euroopa Parlamendi teavitamises.

Artikkel 12

Koordineerimine

1.   ELi eriesindaja aitab kaasa liidu tegevuse ühtsuse, järjepidevuse ja tõhususe saavutamisele ning aitab tagada, et kõiki liidu instrumente ja liikmesriikide meetmeid kasutatakse järjekindlalt liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. ELi eriesindaja tegevus kooskõlastatakse komisjoni ning asjakohasel juhul piirkonnas tegutsevate teiste ELi eriesindajate tegevusega. ELi eriesindaja korraldab korrapäraseid teabekoosolekuid liikmesriikide esindustele ja liidu delegatsioonidele.

2.   Kohapeal toimub tihe koostöö ELi delegatsioonide juhtide ning liikmesriikide esinduste juhtidega. Nad teevad kõik endast sõltuva, et aidata ELi eriesindajat tema volituste täitmisel. ELi eriesindaja teeb koostööd ka teiste kohapealsete rahvusvaheliste ja piirkondlike osalejatega.

Artikkel 13

Nõuetega seotud abi

ELi eriesindaja ja tema isikkoosseis aitavad esitada teavet varasemate ALi nimetatud ELi eriesindajate volitustest tulenevatele nõuete ja kohustuste täitmiseks ning osutavad sel eesmärgil haldusabi ja võimaldavad juurdepääsu asjakohastele dokumentidele.

Artikkel 14

Läbivaatamine

Käesoleva otsuse rakendamine ja selle sidusus teiste liidu meetmetega kõnealuses regioonis vaadatakse korrapäraselt läbi. ELi eriesindaja esitab nõukogule, komisjonile ja kõrgele esindajale 2013. aasta detsembri lõpus eduaruande ning volituste lõppemisel täieliku aruande volituste täitmise kohta.

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 15. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

V. JUKNA


(1)  ELT L 276, 21.10.2011, lk 46.

(2)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/29


NÕUKOGU OTSUS 2013/384/ÜVJP,

15. juuli 2013,

millega muudetakse otsust 2012/325/ÜVJP, millega pikendatakse Sudaani ja Lõuna-Sudaani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 31 lõiget 2 ning artiklit 33,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. augustil 2010 vastu otsuse 2010/450/ÜVJP, (1) millega nimetati Rosalind MARSDEN Euroopa Liidu eriesindajaks („ELi eriesindaja”) Sudaanis.

(2)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/499/ÜVJP, (2) millega muudeti ELi eriesindaja volitusi ja ametinimetust seoses Lõuna-Sudaani iseseisvuse väljakuulutamisega. ELi eriesindaja volitused lõpevad 30. juunil 2013.

(3)

ELi eriesindaja volitusi tuleks pikendada veel nelja kuu võrra.

(4)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(5)

Otsust 2010/450/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/325/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Euroopa Liidu eriesindaja

Rosalind MARSDEN volitusi ELi eriesindajana Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis pikendatakse kuni 31. oktoobrini 2013. ELi eriesindaja volituste kehtivuse võib lõpetada varem, kui nõukogu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal nii otsustab.”

2)

Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõige:

„ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. juuli 2013 kuni 31. oktoober 2013 on 690 000 eurot.”

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

Nõuetega seotud abi

ELi eriesindaja ja tema isikkoosseis osutavad komisjonile haldusabi ja võimaldavad juurdepääsu asjakohastele dokumentidele seoses tema ning varasemate Sudaani nimetatud ELi eriesindajate volitustest tulenevate nõuetega, ning abistavad sellistele nõuetele vastamist võimaldava teabe esitamisega.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 15. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

V. JUKNA


(1)  ELT L 211, 12.8.2010, lk 42.

(2)  ELT L 206, 11.8.2011, lk 50.


16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/s3


TEADE LUGEJATELE

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määruse (EL) nr 216/2013 (Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta) (ELT L 69, 13.3.2013, lk 1) kohaselt käsitatakse alates 1. juulist 2013 autentse ja õiguslikult siduvana ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet.

Kui Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet ei ole võimalik erandlike ja ettenägematute asjaolude tõttu avaldada, on vastavalt määruse (EL) nr 216/2013 artiklis 3 sätestatud tingimustele autentne ja õiguslikult siduv Euroopa Liidu Teataja trükiversioon.