ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.164.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 164

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
18. juuni 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 550/2013, 11. juuni 2013, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Kattegati vetes

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 551/2013, 11. juuni 2013, millega keelatakse ajutiselt Euroopa Liidu lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 3M püügipiirkonnas

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 552/2013, 12. juuni 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 553/2013, 13. juuni 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel merilutsu püük V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 554/2013, 13. juuni 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel kilttursa püük VIIb-k, VIII, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi vetes

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 555/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiidiga ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 556/2013, 14. juuni 2013, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010 ja (EL) nr 28/2012 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomset päritolu toodete transiidiga ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 557/2013, 17. juuni 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 558/2013, 17. juuni 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

OTSUSED

 

 

2013/290/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. juuni 2013, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide ja veterinaarasutuste loeteluga süsteemis TRACES (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3474 all)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. juuni 2013, millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluvate kolmandatest riikidest pärit loomsete saaduste suhtes, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3475 all)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. juuni 2013, millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud Bosniast ja Hertsegoviinast pärit lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte saadetiste transiidiga (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3484 all)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Teade lugejatele – Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 550/2013,

11. juuni 2013,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Kattegati vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 39/2013, millega määratakse ELi laevadele 2013. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2013. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 1.


LISA

Nr

04/TQ39

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

COD/03AS.

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

Kattegat

Kuupäev

27.5.2013


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 551/2013,

11. juuni 2013,

millega keelatakse ajutiselt Euroopa Liidu lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 3M püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 40/2013, millega määratakse 2013. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2013. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük Euroopa Liidu lipu all sõitvate või Euroopa Liidus registreeritud laevade puhul ammendanud vahekvoodi, mis on eraldatud perioodiks enne 1. juulit 2013. aastal.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük 30. juunini 2013. aastal,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriikidele perioodiks enne 1. juulit 2013. aastal samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriikide lipu all sõitvatel või nendes liikmesriikides registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast kuni 30. juunini 2013. aastal kaasa arvatud. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru nende kuupäevade vahel.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 54.


LISA

Nr

03/TQ40

Liikmesriik

Euroopa Liit – kõik liikmesriigid

Kalavaru

RED/N3M

Liik

Meriahvenad (Sebastes spp.)

Piirkond

NAFO 3M

Püügikeeluaeg

3.5.2013–30.6.2013


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 552/2013,

12. juuni 2013,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1262/2012 (millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamereliikide kalavarudega) (2) kehtestatakse kvoodid 2013. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 356, 22.12.2012, lk 22.


LISA

Nr

05/DSS

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

ALF/3X14-

Liik

Limapead (Beryx spp.)

Piirkond

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

1.6.2013


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 553/2013,

13. juuni 2013,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel merilutsu püük V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 40/2013, millega määratakse 2013. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2013. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 54.


LISA

Nr

06/TQ40

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

USK/567EI.

Liik

Meriluts (Brosme brosme)

Piirkond

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

1.6.2013


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 554/2013,

13. juuni 2013,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel kilttursa püük VIIb-k, VIII, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 39/2013, millega määratakse ELi laevadele 2013. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2013. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 1.


LISA

Nr

07/TQ39

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

HAD/7X7A34

Liik

Kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

Piirkond

VIIIb-k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

Kuupäev

1.6.2013


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 555/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiidiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus), (1) eriti selle artikli 41 lõike 3 teist lõiku ja artikli 42 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 142/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega) (2) on sätestatud muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjade rakendusmeetmed.

(2)

Bosnia ja Hertsegoviina geograafilise asendi tõttu on vaja sätestada eritingimused kõnealusest riigist pärit loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete saadetiste transiidile läbi liidu kolmandatesse riikidesse, sest pärast Horvaatia ühinemist liiduga on vaja säilitada Bosnia ja Hertsegoviina juurdepääs Horvaatia sadamale Pločes.

(3)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (3) on esitatud heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu, sätestatud teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratud kindlaks veterinaarasutused süsteemis Traces. Kuna Bosniast ja Hertsegoviinast pärit asjaomaste loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete saadetiste transiit läbi liidu kolmandatesse riikidesse saab toimuda üksnes Horvaatias Nova Selas ja Pločes asuvate piirikontrollipunktide kaudu, on vaja lisada need piirikontrollipunktid otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetellu niipea, kui nende piirikontrollipunktide heakskiitmiseks vajalikud tehnilised tingimused on täidetud.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni määrusesse (EL) nr 142/2011 lisatakse artikkel 29a:

„Artikkel 29a

Erinõuded Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiidiks läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse

1.   Bosniast ja Hertsegoviinast pärit ja läbi liidu territooriumi kolmandatesse riikidesse viidavate loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete saadetiste liikumine maanteel Nova Selas asuvast piirikontrollipunktist otse Pločes asuvasse piirikontrollipunkti on lubatud juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide igale lehele templi „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud määruse (EÜ) nr 136/2004 artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral lepingu jõustumise kuupäeval.

Seda kohaldatakse otsuse 2009/821/EÜ muudatuste (millega lisatakse kanded Nova Sela ja Ploče kohta kõnealuse otsuse I lisasse) kohaldamise kuupäevast alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.

(2)  ELT L 54, 26.2.2011, lk 1.

(3)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 556/2013,

14. juuni 2013,

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010 ja (EL) nr 28/2012 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomset päritolu toodete transiidiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eelkõige selle artikli 8 lõike 5 kolmandat taanet, artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 9 lõike 4 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (2) on sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 206/2010 (3) on kehtestatud nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 605/2010 (4) on kehtestatud loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel.

(4)

Komisjoni määruses (EL) nr 28/2012 (5) on kehtestatud sertifitseerimisnõuded teatavate liittoodete importimiseks liitu ja transiidiks läbi liidu.

(5)

Bosnia ja Hertsegoviina geograafilise asendi tõttu on vaja sätestada eritingimused seoses kõnealusest riigist pärit linnukasvatussaaduste, värske liha, toorpiima ja piimatoodete ning teatavate liittoodete saadetiste transiidiga läbi liidu kolmandatesse riikidesse, sest pärast Horvaatia ühinemist liiduga on vaja säilitada Bosnia ja Hertsegoviina juurdepääs Horvaatia sadamale Pločes.

(6)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (6) on esitatud heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu, sätestatud teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratud kindlaks veterinaarasutused süsteemis Traces. Kuna Bosniast ja Hertsegoviinast pärit, määrustega (EÜ) nr 798/2008, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010 ja (EL) nr 28/2012 hõlmatud saadetiste transiit läbi liidu kolmandatesse riikidesse saab toimuda üksnes Horvaatias Nova Selas ja Pločes asuvate piirikontrollipunktide kaudu, on vaja lisada need piirikontrollipunktid otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetellu niipea, kui nende piirikontrollipunktide heakskiitmiseks vajalikud tehnilised tingimused on täidetud.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 muutmine

Määrusele (EÜ) nr 798/2008 lisatakse artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.   Erandina artikli 4 lõikest 4 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud kodulindude, sealhulgas silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, hakkliha ja lihamassi ning munade, munatoodete ja määratletud patogeenivabade munade saadetiste transiitvedu, mis lähtub Bosnia ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

saadetisega kaasas olevad dokumendid, mis on ette nähtud direktiivi 97/78/EÜ artikliga 7, kannavad igal leheküljel sisenemise piiripunktis ametliku veterinaararsti poolt pandud templit „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (7) artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu on määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 206/2010 muutmine

Määrusele (EL) nr 206/2010 lisatakse artikkel 17a:

„Artikkel 17a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.   Erandina artiklist 16 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud saadetiste otsetransiitvedu, mis lähtub Bosnia ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide igale lehele templi „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud määruse (EÜ) nr 136/2004 artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.”

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 605/2010 muutmine

Määrusele (EL) nr 605/2010 lisatakse artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.   Erandina artiklist 6 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud saadetiste otsetransiitvedu, mis lähtub Bosnia ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide igale lehele templi „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud määruse (EÜ) nr 136/2004 artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.”

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 28/2012 muutmine

Määrusele (EL) nr 28/2012 lisatakse artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.   Erandina artiklist 4 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud artiklis 3 osutatud liittoodete saadetiste otsetransiitvedu, mis lähtub Bosnia ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide igale lehele templi „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud määruse (EÜ) nr 136/2004 artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu on määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.”

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse otsuse 2009/821/EÜ muudatuste (millega lisatakse kanded Nova Sela ja Ploče kohta kõnealuse otsuse I lisasse) kohaldamise kuupäevast alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 226, 23.8.2008, lk 1.

(3)  ELT L 73, 20.3.2010, lk 1.

(4)  ELT L 175, 10.7.2010, lk 1.

(5)  ELT L 12, 14.1.2012, lk 1.

(6)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.

(7)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 11.”


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 557/2013,

17. juuni 2013,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta, (1) eriti selle artiklit 23,

võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 223/2009 on kehtestatud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise õiguslik raamistik, sh üldsätted konfidentsiaalsete andmete kaitsmise ja neile juurdepääsu kohta.

(2)

Euroopa statistika huvides kogutud andmete antavaid eeliseid tuleks võimalikult hästi ära kasutada, muu hulgas sellega, et parandatakse teadlaste juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikel eesmärkidel.

(3)

Paljudele majandus-, sotsiaal- ja keskkonnateaduse ja politoloogia vallas tekkinud küsimustele saab rahuldavalt vastata vaid süvaanalüüsi võimaldavate asjakohaste ja üksikasjalike andmete põhjal. Seoses sellega on teadusuuringuteks kasutatavate üksikasjalike andmete kvaliteedist ja ajakohasusest saanud ühiskonna teaduspõhise mõistmise ja juhtimise oluline komponent.

(4)

Seepärast peaks teadlaskonnal olema laiem juurdepääs Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks kasutatavatele konfidentsiaalsetele andmetele, et neid saaks teaduse edusammude huvides analüüsida ilma, et satuks ohtu selliste konfidentsiaalsete statistiliste andmete kaitse kõrge tase.

(5)

Asutused, kelle tegevuse eesmärk on pakkuda sotsiaal- ja poliitikavaldkondade seisukohast vajalike teadusuuringute jaoks juurdepääsu andmetele ja seda juurdepääsu edendada, võiksid anda oma panuse konfidentsiaalsete andmete teadusotstarbelise edastuse protsessi ja parandada seega juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele.

(6)

Riskijuhtimisel põhinev lähenemine peaks olema tõhusaim moodus selleks, et muuta teadusotstarbel kättesaadavaks suurem hulk konfidentsiaalseid andmeid ning säilitada sealjuures vastajate ja statistiliste üksuste konfidentsiaalsus.

(7)

Konfidentsiaalsete andmete füüsiline ja loogiline kaitse tuleks tagada õiguslike, halduslike, tehniliste ja korralduslike meetmetega. Sellised meetmed ei tohiks olla ülemäärased ega vähendada andmete kasulikkust teadusuuringute seisukohast.

(8)

Selleks peaksid liikmesriigid ja komisjon kooskõlas määrusega (EÜ) nr 223/2009 võtma vajalikud meetmed, et vältida statistika konfidentsiaalsuse rikkumist ja kehtestada sellekohased sanktsioonid.

(9)

Käesoleva määrusega tagatakse eelkõige era- ja perekonnaelu täielik austamine ja isikuandmete kaitse (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8).

(10)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (3) kohaldamist.

(11)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) (4) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes) (5) kohaldamist.

(12)

Komisjoni 17. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 831/2002, millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil, (6) tuleks kehtetuks tunnistada.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega nähakse ette tingimused, mille alusel võib teadusotstarbelise statistilise analüüsi huvides lubada juurdepääsu komisjonile (Eurostatile) edastatud konfidentsiaalsetele andmetele, ning komisjoni (Eurostati) ja riiklike statistikaasutuste vahelise koostöö eeskirjad, et sellist juurdepääsu hõlbustada.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed”– andmed, mille puhul on statistilisi üksusi võimalik identifitseerida vaid kaudselt ja mis on tavaliselt kas turvaliseks kasutuseks mõeldud failid või teadusotstarbelised failid;

2)   „turvaliseks kasutuseks mõeldud failid”– teadusotstarbelised konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes ei ole rakendatud täiendavaid statistilise aimatavuse kontrolli meetodeid;

3)   „teadusotstarbelised failid”– teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed, mille suhtes on rakendatud statistika avalikustamise turvameetmeid, et vähendada statistilise üksuse tuvastamise risk ajakohaste parimate tavade kohaselt sobivale tasemele;

4)   „statistilise aimatavuse kontroll”– meetmed, mille eesmärk on vähendada statistiliste üksuste kohta käivate andmete avaldamise riski; tavaliselt põhinevad need avaldatavate andmete muutmisel või nende koguse piiramisel;

5)   „juurdepääsusüsteem”– füüsiline või virtuaalne keskkond, kus leiab aset juurdepääs teaduslikul eesmärgil kasutatavatele konfidentsiaalsetele andmetele, ja selle korralduslik ülesehitus;

6)   „riiklikud statistikaasutused”– riiklikud statistikaametid ja muud riigiasutused, kes vastutavad igas liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest ja kes on nimetatud seda tegema vastavalt määrusele (EÜ) nr 223/2009.

Artikkel 3

Üldpõhimõtted

Komisjon (Eurostat) võib lubada juurdepääsu teaduslikul eesmärgil kasutatavatele konfidentsiaalsetele andmetele, mis on tema valduses seoses Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamisega vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 1, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

juurdepääsu taotleb tunnustatut teadusüksus;

b)

esitatud on asjakohane teadustöö ettepanek;

c)

on märgitud, mis liiki teaduslikul eesmärgil kasutatavaid konfidentsiaalseid andmeid soovitakse;

d)

juurdepääsu võimaldab kas komisjon (Eurostat) või mõni muu komisjoni (Eurostati) akrediteeritud juurdepääsusüsteem;

e)

andmed esitanud riiklik statistikaasutus on andnud oma nõusoleku.

Artikkel 4

Teadusüksused

1.   Teadusüksuste tunnustamisel lähtutakse järgmiste aspektidega seotud kriteeriumidest:

a)

üksuse eesmärk; üksuse eesmärki hinnatakse tema põhikirja, ülesande või muu eesmärgikirjelduse põhjal; üksuse eesmärk peab sisaldama viidet teadustööle;

b)

üksuse senised saavutused või maine kvaliteetsete teadusuuringute tegijana ja avaldajana; üksuse teadusprojektide elluviimise kogemuste hindamisel lähtutakse muu hulgas kättesaadavatest publikatsiooniloeteludest ja teadusprojektidest, milles üksus on osalenud;

c)

teadustöö korraldus organisatsiooni sees; teadusüksus peab olema eraldi juriidilisest isikust organisatsioon, kelle tegevuse keskmes on teadusuuringud, või mõne organisatsiooni teadusosakond; teadusüksus peab olema teaduslike järelduste tegemisel sõltumatu ja iseseisev ning tegutsema lahus selle organisatsiooni poliitilisest osast, kelle juurde ta kuulub;

d)

andmete turvalisuse tagamiseks kasutatavad turvameetmed; teadusüksus peab täitma andmete turvalisuse tagamisega seotud tehnilisi ja infrastruktuurialaseid nõudeid.

2.   Teadusüksuse nõuetekohaselt määratud esindaja peab allkirjastama konfidentsiaalsuskokkuleppe, mis hõlmab kõiki üksuse töötajaid, kellel on juurdepääs teaduslikul eesmärgil kasutatavatele konfidentsiaalsetele andmetele, ja milles täpsustatakse andmetele juurdepääsu tingimused, teadlaste kohustused, statistiliste andmete konfidentsiaalsuse kaitsmise meetmed ja sanktsioonid juhuks, kui neid kohustusi ei täideta.

3.   Komisjon (Eurostat) koostab koostöös Euroopa statistikasüsteemi komiteega teadusüksuste hindamise suunised, kaasa arvatud artikli 4 lõikes 2 osutatud konfidentsiaalsuskokkuleppe. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel uuendab komisjon (Eurostat) suuniseid vastavalt menetluskorrale, mille kiidab heaks statistikasüsteemi komitee.

4.   Teadusüksuste hindamise aruanded tehakse kättesaadavaks riiklikele statistikaasutustele.

5.   Komisjon (Eurostat) peab oma veebisaidil tunnustatud teadusüksuste ajakohastatud nimekirja ja avaldab selle üldsusele.

6.   Komisjon (Eurostat) hindab nimekirja kuuluvaid teadusüksusi korrapäraselt uuesti.

Artikkel 5

Teadustöö ettepanek

1.   Teadustöö ettepanekus tuleb piisavalt üksikasjalikult esitada järgmine teave:

a)

teadustöö ametlik eesmärk;

b)

põhjused, miks seda eesmärki ei saa saavutada andmetega, mis ei ole konfidentsiaalsed;

c)

juurdepääsu taotlev üksus;

d)

konkreetsed teadlased, kellel oleks andmetele juurdepääs;

e)

juurdepääsusüsteem, mida kavatsetakse kasutada;

f)

kasutatavad andmekogumid, nende analüüsimise meetodid ja

g)

teadustöö eeldatavad tulemused, mis kavatsetakse avaldada või mida kavatsetakse muul moel levitada.

2.   Teadustöö ettepanekule tuleb lisada nende teadlaste allkirjastatud individuaalsed konfidentsiaalsusdeklaratsioonid, kes saavad andmetele juurdepääsu.

3.   Komisjon (Eurostat) koostab koostöös Euroopa statistikasüsteemi komiteega teadustöö ettepanekute hindamise suunised. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel uuendab komisjon (Eurostat) suuniseid vastavalt menetluskorrale, mille kiidab heaks statistikasüsteemi komitee.

4.   Teadustöö ettepanekute hindamise aruanded tehakse kättesaadavaks riiklikele statistikaasutustele, kes esitasid asjaomased konfidentsiaalsed andmed komisjonile (Eurostatile).

Artikkel 6

Riiklike statistikaasutuste seisukoht

1.   Enne juurdepääsu võimaldamist konfidentsiaalsetele andmetele küsitakse iga teadustöö ettepaneku kohta nõusolekut riiklikult statistikaasutuselt, kes need andmed on esitanud. Riiklik statistikaasutus esitab oma seisukoha Eurostatile nelja nädala jooksul alates kuupäevast, mil see asutus sai kätte asjaomase teadustöö ettepaneku hindamise aruande.

2.   Võimaluse korral lepivad komisjon (Eurostat) ja asjaomased konfidentsiaalsed andmed esitanud riiklik statistikaasutus kokku konsultatsioonikorra lihtsustamises ja tähtaegade lühendamises.

Artikkel 7

Teaduslikul eesmärgil kasutatavad konfidentsiaalsed andmed

1.   Juurdepääsu turvaliseks kasutuseks mõeldud failidele võib lubada siis, kui teadustöö tulemusi ei avaldata enne, kui on kontrollitud, et neis ei avalikustata konfidentsiaalseid andmeid. Juurdepääsu turvaliseks kasutuseks mõeldud failidele võib pakkuda ainult komisjoni (Eurostati) juurdepääsusüsteemides või muudes juurdepääsusüsteemides, mille komisjon (Eurostat) on akrediteerinud selleks, et lubada juurdepääsu turvaliseks kasutuseks mõeldud failidele.

2.   Juurdepääsu teadusotstarbelistele failidele võib lubada tingimusel, et juurdepääsu taotlevas teadusüksuses rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Komisjon (Eurostat) avaldab teabe nõutavate kaitsemeetmete kohta.

3.   Komisjon (Eurostat) valmistab koostöös riiklike statistikaasutustega ette teadusotstarbelised andmekogumid, mis on kohandatud vastavalt teaduslikul eesmärgil kasutatavate konfidentsiaalsete andmete liikidele. Teadusotstarbelise andmekogumi ettevalmistamise käigus võtavad komisjon (Eurostat) ja riiklikud statistikaasutused arvesse konfidentsiaalsete andmete ebaseadusliku avalikustamise riski ja mõju.

Artikkel 8

Juurdepääsusüsteem

1.   Juurdepääsu teaduslikul eesmärgil kasutatavatele konfidentsiaalsetele andmetele võib võimaldada komisjoni (Eurostati) akrediteeritud juurdepääsusüsteemide kaudu.

2.   Juurdepääsusüsteem peab paiknema riiklikus statistikaasutuses. Erandina võib juurdepääsusüsteem paikneda väljaspool riiklikku statistikaasutust tingimusel, et asjaomased andmed esitanud riiklik statistikaasutus on andnud selleks selge nõusoleku.

3.   Juurdepääsusüsteemide akrediteerimisel lähtutakse kriteeriumidest, mis on seotud juurdepääsusüsteemi otstarbe, korraldusliku ülesehituse ning andmeturbe ja andmete haldamise standarditega.

4.   Komisjon (Eurostat) koostab koostöös Euroopa statistikasüsteemi komiteega juurdepääsusüsteemide hindamise suunised. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel uuendab komisjon (Eurostat) suuniseid vastavalt menetluskorrale, mille kiidab heaks statistikasüsteemi komitee.

5.   Juurdepääsusüsteemide hindamise aruanded tehakse kättesaadavaks riiklikele statistikaasutustele. Aruandes esitatakse soovitus selle kohta, millist liiki konfidentsiaalsetele andmetele võib süsteemi kaudu juurdepääsu anda. Enne juurdepääsusüsteemi akrediteerimise otsuse tegemist peab komisjon (Eurostat) nõu Euroopa statistikasüsteemi komiteega.

6.   Juurdepääsusüsteemi või juurdepääsusüsteemi majutava organisatsiooni nõuetekohaselt määratud esindaja ja komisjon (Eurostat) allkirjastavad lepingu, milles määratakse kindlaks juurdepääsusüsteemi konfidentsiaalsete andmete kaitse alased kohustused ja korralduslikud meetmed. Komisjoni (Eurostati) teavitatakse korrapäraselt juurdepääsusüsteemi tegevusest.

7.   Komisjon (Eurostat) peab oma veebisaidil akrediteeritud juurdepääsusüsteemide nimekirja ja avaldab selle üldsusele.

Artikkel 9

Korralduslikud küsimused

1.   Komisjon (Eurostat) teavitab Euroopa statistikasüsteemi komiteed korrapäraselt halduslikest, tehnilistest ja korralduslikest meetmetest, mis on võetud, et tagada konfidentsiaalsete andmete füüsiline ja loogiline kaitse ning jälgida nende ebaseadusliku avaldamise või lubamatul otstarbel kasutamise riski ja see ära hoida.

2.   Komisjon (Eurostat) avaldab oma veebilehel järgmised materjalid:

a)

teadusüksuste, teadustöö ettepanekute ja juurdepääsusüsteemide hindamise suunised;

b)

tunnustatud teadusüksuste loetelu;

c)

akrediteeritud juurdepääsusüsteemide loetelu;

d)

teadusotstarbeliste andmekogumite loetelu koos asjaomaste dokumentide ja võimalike juurdepääsuviisidega.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 831/2002 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(5)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

(6)  EÜT L 133, 18.5.2002, lk 7.


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 558/2013,

17. juuni 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuni 2013,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide ja veterinaarasutuste loeteluga süsteemis TRACES

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 3474 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/290/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsuse 2009/821/EÜ (millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES) (1) I lisas on sätestatud nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ (2) ja 97/78/EÜ (3) kohaselt heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu ning II lisas on sätestatud keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelu ühtses veterinaariaalases elektroonilises süsteemis (TRACES).

(2)

Otsus 2009/821/EÜ jääb kehtima pärast 1. juulit 2013 ja tuleb seega viia kooskõlla Horvaatia ühinemisega. Vajalikud kohandused ei ole ette nähtud Horvaatia ühinemisaktiga (4) ja seetõttu tuleb need enne ühinemist vastu võtta käesoleva otsusega, et neid saaks kohaldada ühinemisest alates.

(3)

Laienemisprotsessi tulemusena muutub uue liidu maapiir piirnevate kolmandate riikidega oluliselt, rannikupiiri laiendatakse, et hõlmata suuremat osa Vahemere rannikust, ning lisandub üks rahvusvaheline lennujaam.

(4)

Komisjoni siseauditi talitusena (mida varem nimetati komisjoni järelevalvetalituseks) tegutsev Toidu- ja Veterinaaramet on kontrollinud kolmandate riikide vastas asuvateks piiripunktideks kavandatavaid asukohti Horvaatias. Talitus on arvamusel, et kõnealused asukohad muudetakse ühinemise ajaks ELi nõuetele vastavaks. Seega tuleks kavandatavad asukohad Horvaatias lisada liikmesriikide heakskiidetud piirikontrollipunktide loendisse, mis on sätestatud otsuse 2009/821/EÜ I lisas.

(5)

Samas tekitab Horvaatia ühinemine olukorra, kus teatavatel liikmesriikidel, näiteks Ungaril ja Sloveenial ei ole enam piire kolmandate riikidega. Sellest tulenevalt muutuvad teatavad maapiiri piirikontrollipunktid kõnealustes liikmesriikides üleliigseks. Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu kandeid kahe kõnealuse liikmesriigi kohta.

(6)

Lisaks kaasneb laienemisprotsessiga Horvaatias paiknevate täiendavate kohalike veterinaarasutuste lisandumine süsteemi TRACES. Sellest lähtuvalt tuleb kõnealused kohalikud veterinaarasutused lisada otsuse 2009/821/EÜ II lisas sätestatud loendisse kohalikest asutustest, mis kuuluvad süsteemi TRACES.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2009/821/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Kõnealuses lisas sätestatud muudatused jõustuvad Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.

(2)  ELT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  ELT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Prantsusmaad käsitleva osa järele tuleb lisada osa Horvaatia kohta:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC (2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O”

b)

Ungarit käsitlevas osas jäetakse välja kanded Gyékényesi raudteepiiripunkti ja Letenye maanteepiiripunkti kohta.

c)

Sloveeniat käsitlevas osas jäetakse välja kanded Dobova raudteepiiripunkti ning Gruškovje, Jelšane ja Obrežje maanteepiiripunkti kohta;

2)

II lisas tuleb Prantsusmaad käsitlevale osale lisada järgnev osa Horvaatia kohta:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА - VIETINIAI VIENETAI - MÍSTNÍ JEDNOTKA - HELYI EGYSÉGEK - LOKALE ENHEDER - UNITA’ LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN - LOKALE EENHEDEN - KOHALIK ASUTUS - JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - UNIDADES LOCAIS - LOCAL UNITS - UNITĂȚI LOCALE - UNIDADES LOCALES - MIESTNA JEDNOTKA - UNITÉS LOCALES - LOKALNE JEDINICE - OBMOĆNA ENOTA - UNITÀ LOCALI - PAIKALLISET YKSIKÖT - LOKĀLĀ VIENĪBA - LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/25


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuni 2013,

millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluvate kolmandatest riikidest pärit loomsete saaduste suhtes, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 3475 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/291/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühineb Euroopa Liiduga eeldatavasti 1. juulil 2013. Loomsete saaduste suhtes kohaldatakse nõudeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (1). Samas ei vasta teatavad loomsed saadused, mis toodi Horvaatiasse enne kõnealust kuupäeva, eespool nimetatud määruses sätestatud asjakohastele eeskirjadele.

(2)

Mõned kõnealustest toodetest on lubatud Horvaatias vabasse ringlusse, teisi aga ei ole veel tolliprotseduurile suunatud ning nad on tollijärelevalve all.

(3)

Selleks et lihtsustada üleminekut praegu Horvaatias kehtivalt korralt ühenduse õigusaktide kohaldamisest tulenevale korrale, on asjakohane kehtestada kõnealuste toodete turustamiseks üleminekumeetmed.

(4)

Kõnealuseid tooted võib Horvaatia siseturule viia üksnes teatavatel tingimustel. Veelgi enam, arvestades praeguse jälgimissüsteemi ebapiisavust, ei tohiks kõnealuseid eeskirjadele mittevastavaid tooteid töödelda ettevõtetes, millel on luba lähetada oma toodangut teistesse liikmesriikidesse.

(5)

Tooteid, mis ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004, ei tohiks teistesse liikmesriikidesse viia. Et vältida kõnealuste toodete liidusisesesse kaubandusse lubamist, peaksid liikmesriigid tegema asjakohaseid kontrolle kooskõlas nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiviga 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (2).

(6)

Kõnealuste toodete eksport kolmandatesse riikidesse peaks toimuma asjakohase korra kohaselt ja olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (3).

(7)

Kõik tooted, mida pole üks aasta pärast liitumist Horvaatias veel vabasse ringlusse suunatud ja turule viidud ega eksporditud ning mis on jäänud tollijärelevalve alla, tuleks hävitada.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat otsust kohaldatakse loomsete saaduste suhtes, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

nad kuuluvad määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse;

b)

nad ei vasta määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele;

c)

nad toodi Horvaatiasse kolmandatest riikidest enne 1. juulit 2013.

Artikkel 2

Enne 1. juulit 2013 Horvaatias vabasse ringlusse suunatud loomsed saadused

Artiklis 1 osutatud tooteid, mis suunati Horvaatias vabasse ringlusse enne 1. juulit 2013, on lubatud jätkuvalt turule viia ühe aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, kui need vastavad järgmistele nõuetele:

a)

neid ei tohi töödelda ettevõtetes, millel on luba lähetada oma toodangut teistesse liikmesriikidesse;

b)

nad peavad olema varustatud riigimärgiga, mis on kooskõlas vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kehtivate Horvaatia siseriiklike õigusnormidega ja erineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (4) I lisa I jao III peatükis osutatud tervisemärgist ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos osutatud identifitseerimismärgist.

Artikkel 3

Horvaatiasse enne 1. juulit 2013 toodud, aga vabasse ringlusse suunamata jäetud loomsed saadused

Artiklis 1 osutatud tooteid, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013, kuid mis jäid enne kõnealust kuupäeva vabasse ringlusse suunamata, on lubatud vabasse ringlusse suunata ning Horvaatia territooriumil turule viia kuni 30. juunini 2014, kui need vastavad artiklis 2 sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Loomse päritoluga toodete Horvaatiast teistesse liikmesriikidesse lähetamise keeld

1.   Artiklis 1 osutatud tooteid ei lähetata Horvaatiast teistesse liikmesriikidesse.

2.   Liikmesriigid tagavad kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/662/EMÜ ja eelkõige selle artikliga 3, et artiklis 1 nimetatud toodetega ei kaubelda liikmesriikide vahel.

Artikkel 5

Eksportimine kolmandatesse riikidesse

Üleminekuperioodil kuni 1. juulini 2014 võib jätkata artiklis 1 osutatud toodete eksportimist Horvaatiast kolmandatesse riikidesse, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

tooted tuleb eksportida kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 12;

b)

iga saadetis peab väljuma Horvaatia territooriumilt pädeva asutuse otsese järelevalve all ilma teiste liikmesriikide territooriumi läbimata;

c)

kõiki saadetisi tuleb vedada pädeva asutuse pitseeritud veovahendiga, mille plomme kontrollitakse Horvaatiast lahkumise piiripunktis.

Artikkel 6

Tollijärelevalve all olevate saadetiste hävitamine 1. juulil 2014

Artiklis 1 osutatud toodetest koosnevad saadetised, mis on 1. juulil 2014 endiselt tollijärelevalve all, hävitatakse pädeva asutuse kontrolli all.

Kõik kõnealuste saadetiste hävitamisega seotud kulud kannab saadetise omanik.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolev otsus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumise päeval.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(3)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuni 2013,

millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud Bosniast ja Hertsegoviinast pärit lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte saadetiste transiidiga

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 3484 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/292/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eelkõige selle artikli 8 lõike 5 kolmandat taanet, artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 9 lõike 4 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (2) on kehtestatud looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest.

(2)

Bosnia ja Hertsegoviina geograafilise asendi tõttu on vaja sätestada eritingimused seoses kõnealusest riigist pärit lihatoodete saadetiste transiidiga läbi liidu kolmandatesse riikidesse, sest pärast Horvaatia ühinemist liiduga on vaja säilitada Bosnia ja Hertsegoviina juurdepääs Horvaatia sadamale Pločes.

(3)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (3) on esitatud loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatud teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratud kindlaks veterinaarasutused süsteemis Traces. Kuna Bosniast ja Hertsegoviinast pärit lihatoodete saadetiste transiit läbi liidu kolmandatesse riikidesse saab toimuda üksnes Horvaatias Nova Selas ja Pločes asuvate piirikontrollipunktide kaudu, on vaja lisada need piirikontrollipunktid otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetellu niipea, kui nende piirikontrollipunktide heakskiitmiseks vajalikud tehnilised tingimused on täidetud.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsusele 2007/777/EÜ lisatakse artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse toimuva Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.   Erandina artiklist 5 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud saadetiste otsetransiitvedu, mis lähtub Bosniast ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide igale lehele templi „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c)

on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (4) artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaaralasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.   Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 312, 30.11.2007, lk 49.

(3)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.

(4)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 11.”


18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/s3


TEADE LUGEJATELE

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määruse (EL) nr 216/2013 (Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta) (ELT L 69, 13.3.2013, lk 1) kohaselt käsitatakse alates 1. juulist 2013 autentse ja õiguslikult siduvana ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet.

Kui Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet ei ole võimalik erandlike ja ettenägematute asjaolude tõttu avaldada, on vastavalt määruse (EL) nr 216/2013 artiklis 3 sätestatud tingimustele autentne ja õiguslikult siduv Euroopa Liidu Teataja trükiversioon.