ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.158.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 158

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
10. juuni 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 518/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

72

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, kalanduse, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, sotsiaalpoliitika ja tööhõive, keskkonna, tolliliidu, välissuhete ning välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkondades seoses Horvaatia ühinemisega

74

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

172

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/16/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive riigihangete valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

184

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/17/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatud direktiive keskkonna valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

193

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/18/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

230

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/19/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse direktiivi 94/80/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel) seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

231

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/20/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

234

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/21/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ keskkonna valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

240

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/22/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

356

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/23/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive finantsteenuste valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

362

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/24/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive äriühinguõiguse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

365

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

368

 

*

Komisjoni direktiiv 2013/26/EL, 8. veebruar 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika valdkonnas seoses Horvaatia ühinemisega

376

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013,

13. mai 2013,

millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühinemisakti artiklis 50 on sätestatud, et kui institutsioonide ühinemiseelseid õigusakte on ühinemise tõttu vaja kohandada ja neid vajalikke kohandusi ei ole kõnealuse ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu selleks vajalikud õigusaktid, kui esialgset õigusakti ei võtnud vastu komisjon.

(2)

Horvaatia ühinemislepingu koostanud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud õigusaktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni üles nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajaduse korral täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse liidu õiguse arengut.

(3)

Seepärast tuleks käesolevas määruses esitatud määruseid ja otsuseid vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Järgmisi määrusi muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale:

a)

kaupade vaba liikumise valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (1),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (2),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 78/2009, 14. jaanuar 2009, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega, (3) ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011, 27. september 2011, tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta (4);

b)

isikute vaba liikumise valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (5);

c)

äriühinguõiguse valdkonnas:

nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001, 8. oktoober 2001, Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (6);

d)

konkurentsipoliitika valdkonnas:

nõukogu määrus (EÜ) nr 659/1999, 22. märts 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (7);

e)

põllumajanduse valdkonnas:

nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise (8),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (9),

nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, 19. jaanuar 2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, (10) ja

nõukogu määrus (EÜ) nr 1217/2009, 30. november 2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (11);

f)

toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1760/2000, 17. juuli 2000, veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise (12),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, 22. mai 2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (13),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003, 26. mai 2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid (14),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 2003, salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (15),

nõukogu määrus (EÜ) nr 21/2004, 17. detsember 2003, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem (16),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (17)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (18) ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004, 29. aprill 2004, ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (19);

g)

transpordipoliitika valdkonnas:

nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69, 26. juuni 1969, raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (20),

nõukogu määrus (EMÜ) nr 1108/70, 4. juuni 1970, millega kehtestatakse infrastruktuurikulude raamatupidamissüsteem raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi suhtes (21),

nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85, 20. detsember 1985, autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (22),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009, 21. oktoober 2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta (23),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (24) ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009 21. oktoober 2009, rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (25);

h)

maksustamise valdkonnas:

nõukogu määrus (EL) nr 904/2010, 7. oktoober 2010, halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (26) ja

nõukogu määrus (EL) nr 389/2012, 2. mai 2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas (27);

i)

statistika valdkonnas:

nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (28),

nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (29),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2002, 10. juuni 2002, valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohta (30),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 2003, reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (31),

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (32),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta (33),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2004, 10. märts 2004, valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta (34),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1222/2004, 28. juuni 2004, kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevate andmete kogumise ja edastamise kohta (35),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 2005, muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa (36),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1921/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides (37),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (38),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (39),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (40),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (41),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (42),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1337/2011, 13. detsember 2011, mis käsitleb Euroopa püsikultuuride statistikat, (43) ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 70/2012, 18. jaanuar 2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (44);

j)

kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011, 16. veebruar 2011, kodanikualgatuse kohta (45);

k)

vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1683/95, 29. mai 1995, ühtse viisavormi kohta (46),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1346/2000, 29. mai 2000, maksejõuetusmenetluse kohta (47),

nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades (48),

nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001, 15. märts 2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (49),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, 12. detsember 2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (50),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (51),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, 13. november 2007, kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine ) (52) ja

nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (53);

l)

keskkonna valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2009, 25. november 2009, organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (54),

m)

tolliliidu valdkonnas:

nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, ühenduse tolliseadustiku kehtestamise kohta (55),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1528/2007, 20. detsember 2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (56);

n)

välissuhete valdkonnas:

nõukogu määrus (EMÜ) nr 3030/93, 12. oktoober 1993, teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (57),

nõukogu määrus (EÜ) nr 517/94, 7. märts 1994, teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (58),

nõukogu määrus (EÜ) nr 2368/2002, 20. detsember 2002, Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses (59),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, (60) ja

nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 30. november 2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (61);

o)

välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas:

nõukogu määrus (EÜ) nr 2488/2000, 10. november 2000, S. Miloševići ja temaga seotud isikute rahaliste vahendite külmutamise jätkamise (62),

nõukogu määrus (EÜ) nr 2580/2001, 27. detsember 2001, teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (63),

nõukogu määrus (EÜ) nr 881/2002, 27. mai 2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud (64),

nõukogu määrus (EÜ) nr 147/2003, 27. jaanuar 2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes (65),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1210/2003, 7. juuli 2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga (66),

nõukogu määrus (EÜ) nr 131/2004, 26. jaanuar 2004, mis käsitleb teatavaid piiranguid Sudaani suhtes (67),

nõukogu määrus (EÜ) nr 234/2004, 10. veebruar 2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes (68),

nõukogu määrus (EÜ) nr 314/2004, 19. veebruar 2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes (69),

nõukogu määrus (EÜ) nr 872/2004, 29. aprill 2004, mis käsitleb täiendavaid piiranguid Libeeria suhtes (70),

nõukogu määrus (EÜ) nr 174/2005, 31. jaanuar 2005, millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d’Ivoire’ile (71),

nõukogu määrus (EÜ) nr 560/2005, 12. aprill 2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is (72),

nõukogu määrus (EÜ) nr 889/2005, 13. juuni 2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes (73),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1183/2005, 18. juuli 2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud (74),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2005, 18. juuli 2005, millega kehtestatakse Sudaani Darfuri piirkonna konfliktis teatavate rahuprotsessi takistavate ja rahvusvahelist õigust rikkuvate isikute vastu suunatud eripiirangud (75),

nõukogu määrus (EÜ) nr 305/2006, 21. veebruar 2006, millega kehtestatakse eripiirangud teatavate Liibanoni endise peaministri Rafiq Hariri tapmisega seotuses kahtlustatavate isikute vastu (76),

nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2006, 18. mai 2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes (77),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1412/2006, 25. september 2006, mis käsitleb teatavaid piiranguid Liibanoni suhtes (78),

nõukogu määrus (EÜ) nr 329/2007, 27. märts 2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (79),

nõukogu määrus (EÜ) nr 194/2008, 25. veebruar 2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks (80),

nõukogu määrus (EL) nr 1284/2009, 22. detsember 2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes (81),

nõukogu määrus (EL) nr 356/2010, 26. aprill 2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias (82),

nõukogu määrus (EL) nr 667/2010, 26. juuli 2010, mis käsitleb teatavaid piiravaid meetmeid Eritrea suhtes (83),

nõukogu määrus (EL) nr 101/2011, 4. veebruar 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias (84),

nõukogu määrus (EL) nr 204/2011, 2. märts 2011, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (85),

nõukogu määrus (EL) nr 270/2011, 21. märts 2011, teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (86),

nõukogu määrus (EL) nr 359/2011, 12. aprill 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis (87),

nõukogu määrus (EL) nr 753/2011, 1. august 2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis (88),

nõukogu määrus (EL) nr 36/2012, 18. jaanuar 2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias (89),

nõukogu määrus (EL) nr 267/2012, 23. märts 2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (90) ja

nõukogu määrus (EL) nr 377/2012, 3. mai 2012, mis käsitleb teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid (91);

p)

institutsioonide valdkonnas:

nõukogu määrus nr 1, 15. aprill 1958, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, (92) ja

nõukogu määrus nr 1, 15. aprill 1958, keelte kasutamise korra kohta Euroopa Aatomienergiaühenduses (93).

2.   Järgmisi otsuseid muudetakse või need tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva määruse lisale:

a)

toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika valdkonnas:

nõukogu otsus 2003/17/EÜ, 16. detsember 2002, kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (94),

nõukogu otsus 2005/834/EÜ, 8. november 2005, mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust (95),

nõukogu otsus 2006/545/EÜ, 18. juuli 2006, Horvaatias läbiviidava sortide ametliku kontrolli samaväärsuse kohta (96),

nõukogu otsus 2008/971/EÜ, 16. detsember 2008, kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjali samaväärsuse kohta (97) ja

nõukogu otsus 2009/470/EÜ, 25. mai 2009, kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (98);

b)

transpordipoliitika valdkonnas:

nõukogu otsus 2012/22/EL, 12. detsember 2011, milles käsitletakse Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga, välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11, (99) ja

nõukogu otsus 2012/23/EL, 12. detsember 2011, milles käsitletakse Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga, seoses selle artiklitega 10 ja 11 (100);

c)

energeetika valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1364/2006/EÜ, 6. september 2006, üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise kohta (101) ja

nõukogu otsus 2008/114/EÜ, Euratom, 12. veebruar 2008, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (102);

d)

üleeuroopaliste võrkude valdkonnas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 661/2010/EL, 7. juuli 2010, üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (103);

e)

kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonnas:

nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus 96/409/ÜVJP, 25. juuni 1996, tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta (104);

f)

vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas:

täitevkomitee 22. detsembri 1994. aasta otsus artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistuse kohta (otsus SCH/Com-ex(94)28 rev) (105);

g)

keskkonna valdkonnas:

nõukogu otsus 97/602/EÜ, 22. juuli 1997, määruse (EMÜ) nr 3254/91 artikli 3 lõike 1 teises lõigus ja komisjoni määruse (EÜ) nr 35/97 artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud nimekirja kohta (106);

h)

tolliliidu valdkonnas:

nõukogu otsus 2001/822/EÜ, 27. november 2001, ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus) (107);

i)

välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas:

nõukogu otsus 2011/292/EL, 31. märts 2011, ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (108);

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

S. COVENEY


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 35, 4.2.2009, lk 1.

(4)  ELT L 272, 18.10.2011, lk 1.

(5)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(6)  EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.

(7)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.

(8)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(9)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(10)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(11)  ELT L 328, 15.12.2009, lk 27.

(12)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.

(13)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(14)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(15)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(16)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 8.

(17)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(18)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(19)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(20)  EÜT L 156, 28.6.1969, lk 8.

(21)  EÜT L 130, 15.6.1970, lk 4.

(22)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

(23)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 51.

(24)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 72.

(25)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 88.

(26)  ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.

(27)  ELT L 121, 8.5.2012, lk 1.

(28)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(29)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

(30)  EÜT L 179, 9.7.2002, lk 1.

(31)  ELT L 66, 11.3.2003, lk 1.

(32)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

(33)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

(34)  ELT L 81, 19.3.2004, lk 1.

(35)  ELT L 233, 2.7.2004, lk 1.

(36)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 22.

(37)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 1.

(38)  ELT L 171, 29.6.2007, lk 17.

(39)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 13.

(40)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 1.

(41)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 42.

(42)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 70.

(43)  ELT L 347, 30.12.2011, lk 7.

(44)  ELT L 32, 3.2.2012, lk 1.

(45)  ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

(46)  EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1.

(47)  EÜT L 160, 30.6.2000, lk 1.

(48)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

(49)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(50)  ELT L 399, 30.12.2006, lk 1.

(51)  ELT L 199, 31.7.2007, lk 1.

(52)  ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.

(53)  ELT L 7, 10.1.2009, lk 1.

(54)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.

(55)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(56)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(57)  EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1.

(58)  EÜT L 67, 10.3.1994, lk 1.

(59)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.

(60)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 1.

(61)  ELT L 328, 15.12.2009, lk 1.

(62)  EÜT L 287, 14.11.2000, lk 19.

(63)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(64)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(65)  EÜT L 24, 29.1.2003, lk 2.

(66)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.

(67)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 1.

(68)  ELT L 40, 12.2.2004, lk 1.

(69)  ELT L 55, 24.2.2004, lk 1.

(70)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 32.

(71)  ELT L 29, 2.2.2005, lk 5.

(72)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(73)  ELT L 152, 15.6.2005, lk 1.

(74)  ELT L 193, 23.7.2005, lk 1.

(75)  ELT L 193, 23.7.2005, lk 9.

(76)  ELT L 51, 22.2.2006, lk 1.

(77)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(78)  ELT L 267, 27.9.2006, lk 2.

(79)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 1.

(80)  ELT L 66, 10.3.2008, lk 1.

(81)  ELT L 346, 23.12.2009, lk 26.

(82)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 1.

(83)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 16.

(84)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.

(85)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.

(86)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 4.

(87)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.

(88)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.

(89)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(90)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.

(91)  ELT L 119, 4.5.2012, lk 1.

(92)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58.

(93)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 401/58.

(94)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10.

(95)  ELT L 312, 29.11.2005, lk 51.

(96)  ELT L 215, 5.8.2006, lk 28.

(97)  ELT L 345, 23.12.2008, lk 83.

(98)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(99)  ELT L 8, 12.1.2012, lk 1.

(100)  ELT L 8, 12.1.2012, lk 13.

(101)  ELT L 262, 22.9.2006, lk 1.

(102)  ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(103)  ELT L 204, 5.8.2010, lk 1.

(104)  EÜT L 168, 6.7.1996, lk 4.

(105)  ELT L 239, 22.9.2000, lk 463.

(106)  EÜT L 242, 4.9.1997, lk 64.

(107)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(108)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.


LISA

1.   KAUPADE VABA LIIKUMINE

A.   MOOTORSÕIDUKID

Määruse (EÜ) nr 78/2009 IV lisa punkti 1.1 täiendatakse järgmiselt:

„—

25 Horvaatia”.

B.   KLASSIFITSEERIMINE, MÄRGISTAMINE JA PAKENDAMINE – AINED JA SEGUD

Määrust (EÜ) nr 1272/2008 muudetakse järgmiselt:

1.

III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelit 1.1 muudetakse järgmiselt:

kood H200: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi”

kood H201: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

kood H202: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

kood H203: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

kood H204: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

kood H205: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

kood H220: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

kood H221: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zapaljivi plin.”

kood H222: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

kood H223: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.”

kood H224: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

kood H225: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

kood H226: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.”

kood H228: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zapaljiva krutina.”

kood H240: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

kood H241: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

kood H242: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

kood H250: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

kood H251: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

kood H252: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

kood H260: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

kood H261: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

kood H270: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

kood H271: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

kood H272: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.”

kood H280: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

kood H281: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

kood H290: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može nagrizati metale.”

b)

tabelit 1.2 muudetakse järgmiselt:

kood H300: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.”

kood H301: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.”

kood H302: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno ako se proguta.”

kood H304: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

kood H310: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

kood H311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

kood H312: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.”

kood H314: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

kood H315: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nadražuje kožu.”

kood H317: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

kood H318: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

kood H319: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

kood H330: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.”

kood H331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.”

kood H332: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno ako se udiše.”

kood H334: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

kood H335: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.”

kood H336: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

kood H340: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H341: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H350: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H351: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H360: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H361: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H362: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

kood H370: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H371: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H372: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

kood H373: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kombineeritud ohulausete koodid H300+H310: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Kombineeritud ohulausete koodid H300+H330: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H310+H330: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H300+H310+H330: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se.” udiše.” ”

Kombineeritud ohulausete koodid H301+H311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Kombineeritud ohulausete koodid H301+H331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H311+H331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H301+H311+H331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H302+H312: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Kombineeritud ohulausete koodid H302+H332: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H312+H332: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Kombineeritud ohulausete koodid H302+H312+H332: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c)

tabelit 1.3 muudetakse järgmiselt:

kood H400: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

kood H410: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

kood H411: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

kood H412: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

kood H413: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

kood H420: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2.

III lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelit 2.1 muudetakse järgmiselt:

kood EUH001: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

kood EUH006: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

kood EUH014: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Burno reagira s vodom.”

kood EUH018: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

kood EUH019: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

kood EUH044: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

tabelit 2.2 muudetakse järgmiselt:

kood EUH029: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

kood EUH031: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

kood EUH032: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

kood EUH066: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

kood EUH070: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.”

kood EUH071: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3.

III lisa 3. osa tabelit muudetakse järgmiselt:

kood EUH 201/201A: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

kood EUH 202: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

kood EUH203: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

kood EUH 204: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

kood EUH205: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

kood EUH206: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

kood EUH 207: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

kood EUH208: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

kood EUH209/209A: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

kood EUH210: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

kood EUH401: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4.

IV lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelit 1.1 muudetakse järgmiselt:

kood P101: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

kood P102: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

kood P103: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

b)

tabelit 1.2 muudetakse järgmiselt:

kood P201: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

kood P202: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

kood P210: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

kood P211: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

kood P220: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

kood P221: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim … ”

kood P222: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

kood P223: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

kood P230: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati navlaženo s … ”

kood P231: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.”

kood P232: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zaštititi od vlage.”

kood P233: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

kood P234: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

kood P235: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Održavati hladnim.”

kood P240: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

kood P241: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

kood P242: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

kood P243: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

kood P244: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

kood P250: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

kood P251: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

kood P260: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

kood P261: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

kood P262: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

kood P263: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

kood P264: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

kood P270: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

kood P271: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

kood P272: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

kood P273: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

kood P280: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

kood P281: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

kood P282: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

kood P283: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

kood P284: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

kood P285: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

kombineeritud koodid P231+P232 iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

kombineeritud koodid P235+P410: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c)

tabelit 1.3 muudetakse järgmiselt:

kood P301: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:”

kood P302: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

kood P303: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

kood P304: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:”

kood P305: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

kood P306: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

kood P307: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:”

kood P308: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

kood P309: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

kood P310: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kood P311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kood P312: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kood P313: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kood P314: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kood P315: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kood P320: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

kood P321: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

kood P322: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

kood P330: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Isprati usta.”

kood P331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.”

kood P332: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:”

kood P333: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

kood P334: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

kood P335: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

kood P336: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

kood P337: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

kood P338: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

kood P340: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

kood P341: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

kood P342: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pri otežanom disanju:”

kood P350: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

kood P351: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

kood P352: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

kood P353: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

kood P360: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

kood P361: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

kood P362: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

kood P363 iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

kood P370: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara:”

kood P371: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

kood P372: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

kood P373: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

kood P374: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

kood P375: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

kood P376: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

kood P377: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

kood P378: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

kood P380: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Evakuirati područje.”

kood P381: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

kood P390: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

kood P391: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

kombineeritud koodid P301+310: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kombineeritud koodid P301+P312: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kombineeritud koodid P301+P330+P331: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.”

kombineeritud koodid P302+P334: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

kombineeritud koodid P302+P350: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

kombineeritud koodid P302+P352: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

kombineeritud koodid P303+P361+P353: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

kombineeritud koodid P304+P340: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

kombineeritud koodid P304+P341: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

kombineeritud koodid P305+P351+P338: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

kombineeritud koodid P306+P360: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

kombineeritud koodid P307+P311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kombineeritud koodid P308+P313: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kombineeritud koodid P309+P311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kombineeritud koodid P332+P313: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kombineeritud koodid P333+P313: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kombineeritud koodid P335+P334: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

kombineeritud koodid P337+P313: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

kombineeritud koodid P342+P311: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

kombineeritud koodid P370+P376: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

kombineeritud koodid P370+P378: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

kombineeritud koodid P370+P380: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

kombineeritud koodid P370+P380+P375: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

kombineeritud koodid P371+P380+P375: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

tabelit 1.4 muudetakse järgmiselt:

kood P401: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti …”

kood P402: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

kood P403: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

kood P404: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

kood P405: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.”

kood P406: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

kood P407: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

kood P410: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

kood P411: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

kood P412: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

kood P413: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

kood P420: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

kood P422: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

kombineeritud koodid P402+P404: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

kombineeritud koodid P403+P233: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

kombineeritud koodid P403+P235: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

kombineeritud koodid P410+P403: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

kombineeritud koodid P410+P412: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

kombineeritud koodid P411+P235: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e)

tabelit 1.5 muudetakse järgmiselt:

kood P501: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

kood P502: iirikeelse kande (GA) järele lisatakse järgmine kanne:

 

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   TEKSTIILIMATERJALID JA JALATSID

Määruse (EL) nr 1007/2011 III lisas lisatakse prantsuskeelse kande järele järgmine taane:

„—

:

horvaadi keeles

:

„runska vuna”. ”

D.   KEMIKAALID – REACH

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõike 20 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

tootja tootis ainet ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004, 1. jaanuaril 2007 või 1. juulil 2013 vähemalt ühel korral 15 aasta jooksul enne käesoleva määruse jõustumist, kuid tootja ega importija ei viinud seda turule eeldusel, et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;

c)

tootja või importija viis aine turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004, 1. jaanuaril 2007 või 1. juulil 2013 enne käesoleva määruse jõustumist ning seda käsitleti teavitatud ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele direktiiviga 79/831/EMÜ muudetud artikli 8 lõike 1 sõnastuses, kuid see aine ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid, sealhulgas tõendid, et aine viidi tootja või importija poolt turule ajavahemikus 18. september 1981 kuni 31. oktoober 1993 (kaasa arvatud);”

2.   ISIKUTE VABA LIIKUMINE

Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt:

a)

I lisa I osas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

Ajutised ettemaksed sotsiaalhoolekandekeskustelt, tuginedes kohustusele anda perekonnaseaduse (OG 116/03, muudetud kujul) kohaselt ajutist ülalpidamistoetust”;

b)

I lisa II osas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

Ühekordne rahaline hüvitis vastsündinule rasedus- ja sünnitushüvitise ning vanemahüvitise seaduse (OG 85/08, muudetud kujul) kohaselt;

Ühekordne rahaline hüvitis adopteeritud lapsele rasedus- ja sünnitushüvitise ning vanemahüvitise seaduse (OG 85/08, muudetud kujul) kohaselt”;

Ühekordne rahaline hüvitis vastsündinule või adopteeritud lapsele, mis on rasedus- ja sünnitushüvitise ning vanemahüvitise seaduse (OG 85/08, muudetud kujul) artikli 59 kohaselt ette nähtud kohaliku või piirkondliku omavalitsuse määrusega”;

c)

II lisas lisatakse järgmised kanded:

i)

pärast kannet „Bulgaaria – Saksamaa”:

„BULGAARIA – HORVAATIA

14. juuli 2003. aasta sotsiaalkindlustuse konventsiooni artikli 35 lõige 3 (kuni 31. detsembrini 1957 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine selle konventsiooni osalisriigi kulul, kus kindlustatud isik elas 31. detsembril 1957).”;

ii)

pärast kannet „Saksamaa – Prantsusmaa”:

„SAKSAMAA – HORVAATIA

24. novembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuse konventsiooni artikkel 41 (enne 1. jaanuari 1956 teise osalisriigi sotsiaalkindlustusskeemi alusel saadud õiguste kindlaksmääramine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.”;

iii)

pärast kannet „Hispaania – Portugal”:

„HORVAATIA – ITAALIA

a)

Kokkulepe Jugoslaavia ja Itaalia vahel vastastikuste kohustuste reguleerimise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas, lähtudes 5. veebruaril 1959 teadete vahetamise teel sõlmitud rahulepingu XIV lisa 7. jaost (enne 18. detsembrit 1954 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle kokkuleppega hõlmatud isikute suhtes;

b)

Horvaatia Vabariigi ja Itaalia Vabariigi vahelise 27. juuni 1997. aasta sotsiaalkindlustuse konventsiooni (milles käsitletakse endist Trieste vabaterritooriumi B-tsooni) artikli 44 lõige 3 (enne 5. oktoobrit 1956 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle konventsiooniga hõlmatud isikute suhtes.

HORVAATIA – UNGARI

8. veebruari 2005. aasta sotsiaalkindlustuse konventsiooni artikli 43 lõige 6 (kuni 29. maini 1956 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine selle konventsiooni osalisriigi kulul, kus kindlustatud isik elas 29. mail 1956).

HORVAATIA – AUSTRIA

16. jaanuari 1997. aasta sotsiaalkindlustuse konventsiooni artikkel 35 (enne 1. jaanuari 1956 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

HORVAATIA – SLOVEENIA

a)

28. aprilli 1997. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 35 lõige 3 (endise ühisriigi õigusaktide alusel täitunud perioodide kindlustuspreemia arvessevõtmine);

b)

28. aprilli 1997. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artiklid 36 ja 37 (enne 8. oktoobrit 1991 määratud hüvitised jäävad selle osalisriigi kohustuseks, kes need hüvitised määras; 8. oktoobri 1991 ja 1. veebruari 1998 (nimetatud lepingu jõustumiskuupäev) vahel määratud pensionid arvutatakse uuesti nende kindlustusperioodide osas, mis täitusid teises osalisriigis kuni 31. jaanuarini 1998).”;

d)

III lisas lisatakse pärast kannet „Hispaania” järgmine kanne:

„HORVAATIA”;

e)

VI lisas lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

a)

Invaliidsuspension tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu kooskõlas pensionikindlustusseaduse artikli 52 lõikega 5 (OG 102/98, muudetud kujul).

b)

Füüsilise kahju hüvitis kooskõlas pensionikindlustusseaduse artikliga 56 (OG 102/98, muudetud kujul).”;

f)

VIII lisa 2. osas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

Kohustusliku kindlustusskeemi alla kuuluvad pensionid, mis põhinevad individuaalselt kogutud kapitalil kooskõlas kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide seaduse (OG 49/99, muudetud kujul) ning pensionikindlustusseltside ja individuaalselt kogutud kapitalil põhinevate pensionide maksmise seadusega (OG 106/99, muudetud kujul), välja arvatud kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide seaduse artiklites 47 ja 48 sätestatud juhud (invaliidsuspension üldise töövõimetuse tõttu ja toitjakaotuspension).”

3.   ÄRIÜHINGUÕIGUS

Määrust (EÜ) nr 2157/2001 muudetakse järgmiselt:

a)

I lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

dioničko društvo”.

b)

II lisas lisatakse PRANTSUSMAAD käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   KONKURENTSIPOLIITIKA

Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punkti b alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

igasugune abi, mis oli olemas enne asutamislepingu jõustumist vastavates liikmesriikides, see tähendab abiprogrammid ja individuaalne abi, mis kehtisid enne ja mida rakendatakse ka pärast asutamislepingu jõustumist, ilma et eelöeldu piiraks Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artiklite 144 ja 172, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti IV lisa punkti 3 ja nimetatud lisa liite, Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti V lisa punkti 2 ja punkti 3 alapunkti b ja nimetatud lisa liite ning Horvaatia ühinemisakti IV lisa punkti 2 ja punkti 3 alapunkti b ja nimetatud lisa liite kohaldamist;”.

5.   PÕLLUMAJANDUS

1.

Määruse (EÜ) nr 834/2007 lisas lisatakse kande „IT” ette järgmine kanne:

„HR

:

ekološki.”

2.

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 lisa XIa muudetakse järgmiselt:

a)

tabeli punkti III.2(A) lisatakse V kategooria kuni 8 kuu vanuste veiste liha müüginimetusse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine rida:

„Croatia teletina”.

b)

punkti III.2(B) lisatakse Z kategooria 8 kuni 12 kuu vanuste veiste liha müüginimetusse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine rida:

„Croatia mlada junetina”.

3.

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10a lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

„3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata otsetoetuste suhtes, mida makstakse põllumajandustootjatele Bulgaarias, Horvaatias ja Rumeenias ning Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral, Kanaari saartel ning Egeuse mere saartel.

4.   Erandina lõikest 1 kehtestatakse uute liikmesriikide puhul, välja arvatud Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia, kõnealuses lõikes osutatud vähenduseks 0 %.”

4.

Määrust (EÜ) nr 1217/2009 muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 6 lõikesse 1 lisatakse järgmine lause:

„Horvaatia loob riikliku komitee hiljemalt kuuenda ühinemisjärgse kuu lõpuks.”

b)

I lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Horvaatia võib kolmeks ühinemisjärgseks aastaks moodustada siiski ühe piirkonna.”

6.   TOIDUOHUTUS, VETERINAAR- JA FÜTOSANITAARPOLIITIKA

A.   TOIDU OHUTUST KÄSITLEVAD ÕIGUSAKTID

1.

Määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkti B.6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriikide puhul on need koodid siiski BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE ja UK.”

b)

punkti B.8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui märki kasutab ühenduses asuv ettevõte, peab see olema ovaalne ja sisaldama lühendit CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ või WE.”

2.

Määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3a teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriikide puhul on need koodid siiski BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE ja UK.”

b)

punkti 3c esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui märki kasutab ühenduses asuv ettevõte, peab see olema ovaalne ja sisaldama lühendit CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ või WE.”

3.

Määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 15 NIMETATUD TERRITOORIUMID

1.

Belgia Kuningriigi territoorium

2.

Bulgaaria Vabariigi territoorium

3.

Tšehhi Vabariigi territoorium.

4.

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa

5.

Saksamaa Liitvabariigi territoorium

6.

Eesti Vabariigi territoorium

7.

Iirimaa territoorium

8.

Kreeka Vabariigi territoorium

9.

Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Ceuta ja Melilla

10.

Prantsuse Vabariigi territoorium

11.

Horvaatia Vabariigi territoorium

12.

Itaalia Vabariigi territoorium

13.

Küprose Vabariigi territoorium

14.

Läti Vabariigi territoorium

15.

Leedu Vabariigi territoorium

16.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium

17.

Ungari territoorium

18.

Malta Vabariigi territoorium

19.

Madalmaade Kuningriigi territoorium Euroopas

20.

Austria Vabariigi territoorium

21.

Poola Vabariigi territoorium

22.

Portugali Vabariigi territoorium

23.

Rumeenia territoorium

24.

Sloveenia Vabariigi territoorium

25.

Slovaki Vabariigi territoorium

26.

Soome Vabariigi territoorium

27.

Rootsi Kuningriigi territoorium

28.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territoorium.”

B.   VETERINAARÕIGUSAKTID

1.

Määrust (EÜ) nr 1760/2000 muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 4 lõike 1 esimese lõigu kolmanda lause järele lisatakse järgmine lause:

„Kõik Horvaatias majandis peetavad ühinemiskuupäevaks sündinud või pärast nimetatud kuupäeva ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud loomad identifitseeritakse mõlemasse kõrva kinnitatava kõrvamärgiga, mille on heaks kiitnud pädev asutus.”

b)

artikli 4 lõike 2 viienda lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Pärast ühinemiskuupäeva Horvaatias sündinud loomi ei tohi majandist ära viia enne, kui nad on käesoleva artikli kohaselt identifitseeritud.”

c)

artikli 6 lõike 1 kolmanda lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatias väljastab pädev asutus alates ühinemiskuupäevast iga artikli 4 kohaselt identifitseeritava looma jaoks loomapassi 14 päeva jooksul pärast teadet looma sündimise kohta või kolmandatest riikidest imporditud loomade puhul 14 päeva jooksul pärast teadet looma artikli 4 lõike 3 kohase taasidentifitseerimise kohta asjaomase liikmesriigi poolt.”

d)

artiklisse 20 lisatakse järgmine lause:

„Horvaatia teeb seda hiljemalt kolme ühinemisjärgse kuu jooksul.”

2.

Määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa A peatüki punktis 3 lisatakse loendisse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa B osa 2. jaost jäetakse välja järgmine kanne:

„HR

Horvaatia”.

4.

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 5 lõikesse 7 lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatia puhul on esitamiskuupäevaks ühinemiskuupäev, kui siseriiklike kontrolliprogrammide teistele liikmesriikidele esitamise kuupäev on juba möödunud.”

5.

Määrust (EÜ) nr 21/2004 muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 4 lõigetes 1 ja 4, artikli 6 lõikes 1, artikli 7 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 1 asendatakse tekst „või Bulgaaria ja Rumeenia puhul pärast ühinemiskuupäeva” järgmisega: „või Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia puhul pärast ühinemiskuupäeva”;

b)

artikli 8 lõikes 5 lisatakse sõnade „1. jaanuarist 2008” järele järgmine tekst:

„või Horvaatia puhul pärast ühinemiskuupäeva”;

c)

artikli 9 lõikes 3 lisatakse sõnade „31. detsembrist 2009” järele järgmine tekst:

„või Horvaatia puhul pärast ühinemiskuupäeva”;

d)

lisa muudetakse järgmiselt:

i)

A ja B osa joonealuses märkuses (1) lisatakse Bulgaariat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HR

Horvaatia

191”;

ii)

lisa B osa punktis 1 lisatakse sõnade „9. juulist 2005” järele:

„või Horvaatia puhul pärast ühinemiskuupäeva”;

iii)

lisa C osa punktis 2 lisatakse sõnade „1. jaanuarist 2011” järele:

„või Horvaatia puhul pärast ühinemiskuupäeva”.

6.

Otsuse 2009/470/EÜ artiklisse 27 lisatakse järgmine lõige:

„12.   Horvaatia poolt 2013. aasta jooksul rakendatavate programmide puhul ei kohaldata lõikes 2 märgitud kuupäeva 30. aprill, lõikes 4 märgitud kuupäeva 15. september ega lõikes 5 märgitud kuupäeva 30. november.”

C.   FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

1.

Otsuse 2003/17/EÜ I lisast jäetakse välja Horvaatiat käsitlev kanne.

2.

Otsust 2005/834/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

lisast jäetakse välja Horvaatiat (HR) käsitlev kanne;

b)

joonealusest märkusest (*) jäetakse välja järgmised sõnad:

„HR – Horvaatia”.

3.

Otsus 2006/545/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

4.

Otsust 2008/971/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

I lisast jäetakse välja Horvaatiat (HV) käsitlev kanne;

b)

I lisa joonealusest märkusest (*) jäetakse välja järgmised sõnad:

„HR – Horvaatia”.

7.   TRANSPORDIPOLIITIKA

A.   SISETRANSPORT

Määruse (EMÜ) nr 1108/70 II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jaotist „A.1. Raudteed – peavõrgud” täiendatakse järgmiselt:

„Horvaatia Vabariik

HŽ Infrastruktura d.o.o.”;

b)

jaotist „B. Maanteed“ täiendatakse järgmiselt:

„Horvaatia Vabariik

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   MAANTEETRANSPORT

1.

Määrust (EMÜ) nr 3821/85 muudetakse järgmiselt:

a)

I B lisa IV osa punkti 1 muudetakse järgmiselt:

i)

kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„samad sõnad muudes ühenduse ametlikes keeltes, trükitud juhiloa taustana:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”

ii)

viies lõik asendatakse järgmisega:

„juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna 12 kollasest tähest; tunnusmärgid on järgmised:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaaria

CZ

:

Tšehhi Vabariik

DK

:

Taani

D

:

Saksamaa

EST

:

Eesti

GR

:

Kreeka

E

:

Hispaania

F

:

Prantsusmaa

HR

:

Horvaatia

IRL

:

Iirimaa

I

:

Itaalia

CY

:

Küpros

LV

:

Läti

LT

:

Leedu

L

:

Luksemburg

H

:

Ungari

M

:

Malta

NL

:

Holland

A

:

Austria

PL

:

Poola

P

:

Portugal

RO

:

Rumeenia

SLO

:

Sloveenia

SK

:

Slovakkia

FIN

:

Soome

S

:

Rootsi

UK

:

Ühendkuningriik.”

b)

II lisa I jao punkti 1 lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

25,”.

2.

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 III lisas asendatakse joonealune märkus (1) järgmisega:

„(1)

Liikmesriikide eraldustähised on järgmised: (B) Belgia, (BG) Bulgaaria, (CZ) Tšehhi Vabariik, (DK) Taani, (D) Saksamaa, (EST) Eesti, (IRL) Iirimaa, (GR) Kreeka, (E) Hispaania, (F) Prantsusmaa, (HR) Horvaatia, (I) Itaalia, (CY) Küpros, (LV) Läti, (LT) Leedu, (L) Luksemburg, (H) Ungari, (MT) Malta, (NL) Madalmaad, (A) Austria, (PL) Poola, (P) Portugal, (RO) Rumeenia, (SLO) Sloveenia, (SK) Slovakkia, (FIN) Soome, (S) Rootsi, (UK) Ühendkuningriik.”

3.

Määrust (EÜ) nr 1072/2009 muudetakse järgmiselt:

a)

II lisas asendatakse joonealune märkus (1) järgmisega:

„(1)

Liikmesriikide eraldustähised on järgmised: (B) Belgia, (BG) Bulgaaria, (CZ) Tšehhi Vabariik, (DK) Taani, (D) Saksamaa, (EST) Eesti, (IRL) Iirimaa, (GR) Kreeka, (E) Hispaania, (F) Prantsusmaa, (HR) Horvaatia, (I) Itaalia, (CY) Küpros, (LV) Läti, (LT) Leedu, (L) Luksemburg, (H) Ungari, (MT) Malta, (NL) Madalmaad, (A) Austria, (PL) Poola, (P) Portugal, (RO) Rumeenia, (SLO) Sloveenia, (SK) Slovakkia, (FIN) Soome, (S) Rootsi, (UK) Ühendkuningriik.”;

b)

III lisas asendatakse joonealune märkus (1) järgmisega:

„(1)

Liikmesriikide eraldustähised on järgmised: (B) Belgia, (BG) Bulgaaria, (CZ) Tšehhi Vabariik, (DK) Taani, (D) Saksamaa, (EST) Eesti, (IRL) Iirimaa, (GR) Kreeka, (E) Hispaania, (F) Prantsusmaa, (HR) Horvaatia, (I) Itaalia, (CY) Küpros, (LV) Läti, (LT) Leedu, (L) Luksemburg, (H) Ungari, (MT) Malta, (NL) Madalmaad, (A) Austria, (PL) Poola, (P) Portugal, (RO) Rumeenia, (SLO) Sloveenia, (SK) Slovakkia, (FIN) Soome, (S) Rootsi, (UK) Ühendkuningriik.”

4.

Määruse (EÜ) nr 1073/2009 II lisas asendatakse joonealune märkus (1) järgmisega:

„(1)

Liikmesriikide eraldustähised on järgmised: (B) Belgia, (BG) Bulgaaria, (CZ) Tšehhi Vabariik, (DK) Taani, (D) Saksamaa, (EST) Eesti, (IRL) Iirimaa, (GR) Kreeka, (E) Hispaania, (F) Prantsusmaa, (HR) Horvaatia, (I) Itaalia, (CY) Küpros, (LV) Läti, (LT) Leedu, (L) Luksemburg, (H) Ungari, (MT) Malta, (NL) Madalmaad, (A) Austria, (PL) Poola, (P) Portugal, (RO) Rumeenia, (SLO) Sloveenia, (SK) Slovakkia, (FIN) Soome, (S) Rootsi, (UK) Ühendkuningriik.”

C.   RAUDTEETRANSPORT

Määruse (EMÜ) nr 1192/69 artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine taane:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”

D.   MERETRANSPORT

1.

Otsuse 2012/22/EL artikli 2 lõike 2 punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Euroopa Liidu praegused liikmed on Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik.”

2.

Otsuse 2012/23/EL artikli 2 lõike 3 punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta Ateena protokolliga hõlmatud küsimustes langetatud kohtuotsuseid, mis on tehtud Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari, Malta, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kohtus, tunnustatakse ja täidetakse Euroopa Liidu liikmesriigis kooskõlas Euroopa Liidu asjaomaste eeskirjadega kõnealuses küsimuses.”

8.   ENERGEETIKA

1.

Otsust nr 1364/2006/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

II lisa jagu „Elektrivõrgud” muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkti 2 „Liikmesriikide vahel elektrivõrkude ühenduste arendamine, mida on vaja siseturu toimimiseks ja elektrivõrkude töökindluse ja usaldatavuse tagamiseks:” lisatakse pärast kannet „Ungari – Austria” kanne

„Ungari – Horvaatia;”

ii)

alapunktis 4 „Elektrivõrguühenduste arendamine muude kui liikmesriikidega, eriti ühinevate kandidaatriikidega, aidates sellega kaasa elektrivõrkude koostalitlusvõimele, töökindlusele ja usaldatavusele või elektriga varustatusele Euroopa Ühenduses,” jäetakse välja kanne „Ungari– Horvaatia”;

b)

III lisa jagu „Elektrivõrgud” muudetakse järgmiselt:

i)

kande „3.85 järele lisatakse järgmine kanne: Malta (MT) uued tuuleenergiaühendused”:

„3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”;

ii)

kanded „4.7. Ernestinovo (Horvaatia) alajaam ja ühendusliinid” ja „4.31 Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)” jäetakse välja.

2.

Otsuse 2008/114/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Agentuuri kapital on 5 856 000 eurot.”;

b)

artikli 9 lõike 2 tabelisse Prantsusmaad käsitleva kande järele lisatakse järgmine kanne:

„Horvaatia

EUR

32 000”

c)

artikli 11 lõike 1 loetelusse Prantsusmaad käsitleva kande järele lisatakse järgmine kanne:

„Horvaatia

2 liiget”

9.   MAKSUSTAMINE

1.

Määruse (EL) nr 904/2010 artikli 3 teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatia teavitab komisjoni hiljemalt 1. juuliks 2013 käesoleva määruse kohaldamiseks nimetatud pädevast asutusest ja hilisematest muudatustest, nagu on sätestatud teises lõigus.”

2.

Määruse (EL) nr 389/2012 artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine tekst:

„Horvaatia teatab komisjonile hiljemalt 1. juulil 2013 oma pädeva asutuse.”

10.   STATISTIKA

1.

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa peatüki 98 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2.

Määruse (EÜ) nr 2223/96 B lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jao „Andmete edastamine” punkti 6 alapunkti a lisatakse järgmine taane:

„—

alates 2000. aastast (2000K1 kvartali andmete kohta) Horvaatia puhul,”;

b)

jaos „Erandid liikmesriikide kaupa” sisestatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„9a.   HORVAATIA

9a.1.   Tabelitega seotud erandid

Tabeli nr

Muutuja/kirje

Erand

Erandiga hõlmatav ajavahemik

Esimene edastus

1

Kõik muutujad/kirjed

Tagasiulatuvad andmed enne 1995. aastat

Enne 1995. aastat

Ei edastata

2

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

2

Kõik muutujad/kirjed, välja arvatud K.2

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

3

Kõik muutujad/kirjed

Tagasiulatuvad andmed enne 1999. aastat

1995–1999

Ei edastata

3

Kõik muutujad, välja arvatud P.1, P.2, B.1 g ja D

Aasta 2000–2012

2000–2012

2014

6

Kõik muutujad

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

7

Kõik muutujad

Aasta 1995–2000

1995–2000

Ei edastata

8

Kõik muutujad/kirjed – aastased

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

8

Kõik muutujad/kirjed (välja arvatud S.2 jaotus), välja arvatud K.2

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

9

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

10

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–1999

1995–1999

Ei edastata

11

Kõik muutujad

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

11

Kõik muutujad, välja arvatud K.2

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

12

Kõik muutujad

Aasta 1995–1999

1995–1999

Ei edastata

13

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2009

1995–2009

Ei edastata

Aasta 2010–2011

2010–2011

2015

15

Kõik muutujad/kirjed, jooksevhinnad

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2015

15

Kõik muutujad/kirjed, püsivhinnad

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2015

16

Kõik muutujad/kirjed, jooksevhinnad

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2014

16

Kõik muutujad/kirjed, püsivhinnad

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2015

17

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2016

18

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2016

19

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2016

22

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 1995–2004

1995–2004

Ei edastata

Aasta 2005–2009

2005–2009

2016

26

Kõik muutujad/kirjed

Aasta 2000–2012

2000–2012

2017

Aasta 1995–1999

1995–1999

Ei edastata

9a.2.   Tabelites olevate üksikute muutujate/kirjetega seotud erandid

Tabeli nr

Muutuja/kirje

Erand

Erandiga hõlmatav ajavahemik

Esimene edastus

1

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2) – aastane

Aasta 1995–2010

1995–2010

2012

1

Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine – aastane

Aasta 1995–2009

1995–2009

Ei edastata

Aasta 2010–2014

2010–2014

2015

1

Kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine (D.8) – aastane

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

1

Välismaalt saadud /välismaale makstud kapitalisiirded (D.9) – aastased

Aasta 2002–2009

2002–2009

2012

1

Eksport ja import, geograafiline jaotus – aastane

Aasta 2010–2011

2010–2011

2012

1

Kapitali kogumahutus põhivarasse varade kaupa – aastane

Aasta 1995–2012

1995–2012

2014

1

Kodumajapidamiste lõpptarbimis-kulutused; jaotus kestvuse järgi – aastased

Aasta 1995–2014

1995–2014

2015

1

Neto laenuandmine / -võtmine (B.9) – aastane

Aasta 1995–2009

1995–2009

2012

1

Netosääst (B.8n) – aastane

Aasta 1995–2009

1995–2009

2012

1

Jaotus tootemaksude (D.21) ja -subsiidiumide (D.31) vahel – aastane

Aasta 1995–2008

1995–2008

2012

1

Hüvitised töötajatele (D.1) majandusharude kaupa – aastased

Aasta 1995–2008

1995–2008

2012

1

Brutopalgad (D.11) majandusharude kaupa – aastased

Aasta 1995–2008

1995–2008

2012

1

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2) – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

1

Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

Aasta 2012–2014

2012–2014

2015

1

Tegelik individuaalne tarbimine – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

Aasta 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine (D.8) – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

1

Välismaalt saadud / välismaale makstud kapitalisiirded (D.9) – kvartaalsed

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

1

Kaupade eksport – kvartaalne

Aasta 2000–2012

2000–2012

2013

1

Teenuste eksport – kvartaalne

Aasta 2000–2012

2000–2012

2013

1

Valitsemissektor – individuaalne ja kollektiivne tarbimine – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

Aasta 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kapitali kogumahutus põhivarasse varade kaupa – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

Aasta 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kodumajapidamiste lõpptarbimis-kulutused; jaotus kestvuse järgi – kvartaalsed

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

Aasta 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kaupade import – kvartaalne

Aasta 2000–2012

2000–2012

2013

1

Teenuste import – kvartaalne

Aasta 2000–2012

2000–2012

2013

1

Neto laenuandmine / -võtmine (B.9) – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

1

Netosääst (B.8n) – kvartaalne

Aasta 2000–2011

2000–2011

Ei edastata

1

Hüvitised töötajatele (D.1) – kvartaalsed

Aasta 2000–2008

2000–2008

2012

1

Brutopalgad (D.11) majandusharude kaupa – kvartaalsed

Aasta 2000–2008

2000–2008

2012

2

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2)

Aasta 2002–2013

2002–2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g ja D.1

Aasta 2000–2008

2000–2008

2012

3

Kapitali kogumahutus põhivarasse majandusharude kaupa – aastane

Aasta 1995–1999

1995–1999

Ei edastata

Aasta 2000–2012

2000–2012

2014

3

Jaotus kontorimasinate (AN.111321) ning raadio, TV ja sidevahendite (AN.111322) vahel

Aasta 1995–2012

1995–2012

Ei edastata

6

Muud muutused mahus, konsolideeritud ja konsolideerimata, kõik kirjed

Aasta 2002–2009

2002–2009

Ei edastata

Aasta 2010

T + 21 kuud

Aasta 2011

T + 18 kuud

Aasta 2012

T + 9 kuud

6

Rahastamisvahendite ümberhindamine, konsolideeritud ja konsolideerimata, kõik kirjed

Aasta 2002–2009

2002–2009

Ei edastata

Aasta 2010

T + 21 kuud

Aasta 2011

T + 18 kuud

Aasta 2012

T + 9 kuud

8

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2) – aastane

Aasta 2002–2013

2002–2013

2015

10

Tööjõutulu

Aasta 2000–2008

2000–2008

2014

10

Töötajad

Aasta 2000–2012

2000–2012

2014

10

Tööhõive tuhandetes töötundides

Aasta 2000–2012

2000–2012

2014

10

Kokku

Aasta 2000–2012

2000–2012

2014

11

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (K.2)

Aasta 1995–2001

1995–2001

Ei edastata

Aasta 2002–2013

2002–2013

2015

20

Põhivara: jaotus AN_F6+

Aasta 1995–1999

1995–1999

Ei edastata

Aasta 2000–2012

2000–2012

2015

20

Jaotus kontorimasinate (AN.111321) ning raadio, TV ja sidevahendite (AN.111322) vahel

Aasta 2001–2012

2001–2012

Ei edastata”

3.

Määrust (EÜ) nr 1221/2002 muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 5 lõike 2 esimesse lõiku lisatakse järgmine lause:

„Horvaatia Vabariigi puhul edastatakse esimesed kvartaliandmed 2012. aasta esimese kvartali kohta. Horvaatia Vabariik esitab need andmed hiljemalt ühinemiskuupäevale järgneva esimese kvartali lõpuks.”;

b)

artikli 6 lõikesse 1 lisatakse järgmine lause:

„Horvaatia Vabariik esitab komisjonile (Eurostatile) tagasiulatuvad kvartaliandmed seoses artiklis 3 osutatud liikidega 2002. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi.”;

c)

artikli 6 lõike 2 esimesse lõiku lisatakse järgmine lause:

„Horvaatia Vabariik edastab kvartaliandmed 2002. aasta esimese kvartali kohta kuni 2011. aasta neljanda kvartali kohta komisjonile (Eurostatile) hiljemalt 2015. aasta detsembri lõpus.”

4.

Määruse (EÜ) nr 437/2003 I lisa jaos „Tähised”, „1. Andmeid esitav riik” lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia LD”.

5.

Määrust (EÜ) nr 1059/2003 muudetakse järgmiselt:

a)

I lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HRVATSKA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

b)

II lisas lisatakse olemasolevate haldusüksuste nimekirja NUTSi 3. tasandil Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatias „Županije”,”;

c)

III lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatias „Gradovi i općine”,”.

6.

Määruse (EÜ) nr 1177/2003 II lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Prantsusmaad käsitleva rea järele lisatakse järgmine rida:

„Horvaatia

4 250

3 250

9 250

7 000”

b)

rida „EL liikmesriigid kokku” asendatakse järgmise reaga:

„EL liikmesriigid kokku

135 000

101 500

282 150

210 850”

c)

rida „Kokku, Island ja Norra kaasa arvatud” asendatakse järgmise reaga:

„Kokku, k.a Island ja Norra

141 000

105 950

292 150

218 300”

7.

Määrust (EÜ) nr 501/2004 muudetakse järgmiselt:

a)

artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

„5.   Horvaatia Vabariigi puhul edastatakse artiklites 3, 4 ja 5 osutatud esimesed kvartaliandmed 2012. aasta esimese kvartali kohta. Horvaatia Vabariik esitab need andmed hiljemalt ühinemiskuupäevale järgneva esimese kvartali lõpuks.”;

b)

artikli 7 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatia Vabariik edastab komisjonile (Eurostatile) kõiki artiklis 6 osutatud kvartaalseid muutujaid ja kirjeid käsitlevad tagasiulatuvad andmed aastate 2002–2011 kohta hiljemalt 2015. aasta detsembri lõpus.”

8.

Määrust (EÜ) nr 1222/2004 muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 2 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatia Vabariigi puhul edastatakse esimesed kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevad andmed 2012. aasta esimese kvartali kohta ning need andmed edastatakse ühinemiskuupäevale järgneva esimese kvartali lõpuks.”;

b)

artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

„Horvaatia Vabariik edastab tagasiulatuvad andmed 2002. aasta esimese kvartali kohta kuni 2011. aasta neljanda kvartali kohta 2015. aasta detsembri lõpuks.”

9.

Määruse (EÜ) nr 1161/2005 artikli 2 lõikesse 5 lisatakse järgmine lõik:

„Horvaatia Vabariigi puhul edastatakse esimesed kvartaliandmed 2014. aasta kolmanda kvartali kohta. Horvaatia Vabariik esitab need andmed hiljemalt 29. detsembril 2015. Nimetatud esmakordsel andmeedastusel edastatakse andmed eelnevate perioodide kohta alates 2012. aasta esimesest kvartalist.”

10.

Määruse (EÜ) nr 1921/2006 II lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

HRV”.

11.

Määruse (EÜ) nr 716/2007 III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tasandil 2-OUT jäetakse tabelist välja järgmine kanne:

„HR

Horvaatia”;

b)

tasandil 2-IN lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HR

Horvaatia”;

c)

tasandil 3 lisatakse pärast sõna „Horvaatia” järgmine kanne:

„(*)”.

12.

Määruse (EÜ) nr 295/2008 artikli 8 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega.

„c)

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia võivad saata CETO tähisega andmeid NACE Rev. 2 klassi tasandil ning suurusjärkudesse jaotatult NACE Rev. 2 grupi tasandil. Tähisega andmeid võib olla kuni 25 % lahtrites”.

13.

Määruse (EÜ) nr 216/2009 VI lisa A osa punktis c lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

:

HRV”.

14.

Määrust (EÜ) nr 217/2009 muudetakse järgmiselt:

a)

V lisa B osa punktis e lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

HRV”;

b)

VI lisa A osa punktis b lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

HRV”.

15.

Määruse (EÜ) nr 218/2009 V lisa A osa punktis c lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

HRV”.

16.

Määruse (EL) nr 1337/2011 II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelis 1 asendatakse joonealune märkus a järgmisega:

„(a)

Asjaomased liikmesriigid piirkondliku liigituse alusel: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI ja SK.”;

b)

tabelis 4 asendatakse joonealune märkus a järgmisega:

„(a)

Asjaomased liikmesriigid piirkondliku liigituse alusel: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI ja SK.”

17.

Määruse (EL) nr 70/2012 VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2 loetelu „Riigikoodide tabel” rühma a „Liikmesriigid (vastavad NUTSI kahetähelistele riigikoodidele)” lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia

HR”;

b)

punkti 2 rühma b „Muud riigid (ISO 3166 kahetähelised koodid)” loetelust „Riigikoodide tabel” jäetakse välja Horvaatiat käsitlev kanne.

11.   ÜLEEUROOPALISED VÕRGUD

ÜLEEUROOPALINE TRANSPORDIVÕRK

Otsuse nr 661/2010/EL I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

2. jagu „Teedevõrk” täiendatakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine kanne: „Horvaatia”,

ii)

kaart 2.0 asendatakse järgmisega:

Image

iii)

lisatakse järgmine kaart:

Image

b)

3. jagu „Raudteevõrk” muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine kanne: „Horvaatia”,

ii)

kaart 3.0 asendatakse järgmisega:

Image

iii)

lisatakse järgmine kaart:

Image

c)

4. jagu „Siseveeteede võrk ja siseveesadamad” muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine kanne: „Horvaatia”,

ii)

kaart 4.0 asendatakse järgmisega:

Image

iii)

lisatakse järgmine kaart:

Image

d)

5. jagu „Meresadamad” asendatakse järgmisega:

i)

lisatakse järgmine kanne: „Horvaatia”,

ii)

kaart 5.0 asendatakse järgmisega:

Image

iii)

lisatakse järgmine kaart:

Image

e)

6. jagu „Lennuväljad” muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine kanne: „Horvaatia”,

ii)

kaart 6.0 asendatakse järgmisega:

Image

iii)

lisatakse järgmine kaart:

Image

f)

7. jagu „Kombineeritud transpordivõrgustik” kaart 7.1-A asendatakse järgmisega:

Image

12.   ÕIGUSSÜSTEEM JA PÕHIÕIGUSED

ELi KODANIKE ÕIGUSED

1.

Otsust 96/409/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

a)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

pärast sõnu „ANEXA I” lisatakse sõnad

„— PRILOG I”,

ii)

pärast sõnu „UNIUNEA EUROPEANĂ” lisatakse sõnad

„EUROPSKA UNIJA”,

iii)

pärast sõnu „DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU” lisatakse sõnad

„,ŽURNA PUTNA ISPRAVA”,

iv)

pärast sõnu „GLOSAR” lisatakse sõnad

„/KAZALO”,

v)

pärast sõnu „13) Ștampila autorității emitente” lisatakse sõnad:

„(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela”;

b)

III lisa punktis 3 asendatakse pärast sõnu „järgmiste turvameetmetega” esitatud nimekiri järgmise nimekirjaga:

„Belgia

=

B

[OOOOO]

Bulgaaria

=

BG

[OOOOO]

Tšehhi Vabariik

=

CZ

[OOOOO]

Taani

=

DK

[OOOOO]

Saksamaa

=

D

[OOOOO]

Eesti

=

EE

[OOOOO]

Kreeka

=

GR

[OOOOO]

Hispaania

=

E

[OOOOO]

Prantsusmaa

=

F

[OOOOO]

Horvaatia

=

HR

[OOOOO]

Iirimaa

=

IRL

[OOOOO]

Itaalia

=

I

[OOOOO]

Küpros

=

CY

[OOOOO]

Läti

=

LV

[OOOOO]

Leedu

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Ungari

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Madalmaad

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Poola

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumeenia

=

RO

[OOOOO]

Sloveenia

=

SI

[OOOOO]

Slovakkia

=

SK

[OOOOO]

Soome

=

FIN

[OOOOO]

Rootsi

=

S

[OOOOO]

Ühendkuningriik

=

UK

[OOOOO]”

2.

Määrust (EL) nr 211/2011 muudetakse järgmiselt:

a)

I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

ALLAKIRJUTANUTE MINIMAALNE ARV LIIKMESRIIGITI

Belgia

16 500

Bulgaaria

13 500

Tšehhi Vabariik

16 500

Taani

9 750

Saksamaa

74 250

Eesti

4 500

Iirimaa

9 000

Kreeka

16 500

Hispaania

40 500

Prantsusmaa

55 500

Horvaatia

9 000

Itaalia

54 750

Küpros

4 500

Läti

6 750

Leedu

9 000

Luksemburg

4 500

Ungari

16 500

Malta

4 500

Madalmaad

19 500

Austria

14 250

Poola

38 250

Portugal

16 500

Rumeenia

24 750

Sloveenia

6 000

Slovakkia

9 750

Soome

9 750

Rootsi

15 000

Ühendkuningriik

54 750”

b)

III lisa B osa asendatakse järgmisega:

TOETUSAVALDUSE VORM – B OSA

(liikmesriikide puhul, kus nõutakse isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist)

Image

Image

c)

III lisa C osa punkti 2 „Liikmesriikide nimekiri, kus nõutakse kas isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist, nagu allpool täpsustatud, toetusavalduse vormi B osas” lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HORVAATIA

Osobni identifikacijski broj (isikukood)”;

d)

VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE KODANIKUALGATUS KOMISJONILE

1.

Kodanikualgatuse pealkiri:

2.

Komisjoni antud registreerimisnumber:

3.

Registreerimiskuupäev:

4.

Kogutud kehtivate toetusavalduste arv (vähemalt üks miljon):

5.

Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress (1).

7.

Kõik käesoleva algatuse toetus- ja rahastamisallikad, kaasa arvatud rahalise toetuse summa esitamise hetkel (1).

8.

Kinnitame, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja kontaktisikute allkiri:

9.

Lisad:

(Lisada kõik tõendid)

13.   ÕIGUS, VABADUS JA TURVALISUS

A.   ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ TSIVIIL- JA KAUBANDUSASJADES

1.

Määrust (EÜ) nr 1346/2000 muudetakse järgmiselt:

a)

A lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HRVATSKA

Stečajni postupak”;

b)

B lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HRVATSKA

Stečajni postupak”;

c)

C lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik”.

2.

Määrust (EÜ) nr 44/2001muudetakse järgmiselt:

a)

artiklis 69 loetletud konventsioonide, lepingute ja kokkulepete nimekiri asendatakse järgmisega:

„—

8. juulil 1899 Pariisis allakirjutatud Belgia ja Prantsusmaa vaheline konventsioon kohtualluvuse ning kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide kehtivuse ja täitmise kohta,

28. märtsil 1925 Brüsselis allakirjutatud Belgia ja Madalmaade vaheline konventsioon kohtualluvuse ja pankrottide ning kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide kehtivuse ja täitmise kohta,

3. juunil 1930 Roomas allakirjutatud Prantsusmaa ja Itaalia vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste täitmise kohta,

18. jaanuaril 1934 Pariisis allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Prantsuse Vabariigi vaheline konventsioon (koos protokolliga), millega nähakse ette tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune täitmine,

2. mail 1934 Brüsselis allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Belgia Kuningriigi vaheline konventsioon (koos protokolliga), millega nähakse ette tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune täitmine,

9. märtsil 1936 Roomas allakirjutatud Saksamaa ja Itaalia vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

25. oktoobril 1957 Viinis allakirjutatud Belgia ja Austria vaheline konventsioon ülalpidamiskohustusega seotud kohtuotsuste ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

30. juunil 1958 Bonnis allakirjutatud Saksamaa ja Belgia vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

17. aprillil 1959 Roomas allakirjutatud Madalmaade ja Itaalia vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

6. juunil 1959 Viinis allakirjutatud Saksamaa ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, kohtuväliste lahendite ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

16. juunil 1959 Viinis allakirjutatud Belgia ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

14. juulil 1960 Bonnis allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

14. juulil 1961 Viinis allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Austria vaheline konventsioon (koos 6. märtsil 1970 Londonis allakirjutatud muutmisprotokolliga), millega nähakse ette tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune tunnustamine ja täitmine,

4. novembril 1961 Ateenas allakirjutatud Kreeka ja Saksamaa vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, kohtuväliste lahendite ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

6. aprillil 1962 Roomas allakirjutatud Belgia ja Itaalia vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste ja muude täitmisele pööratavate dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta,

30. augustil 1962 Haagis allakirjutatud Madalmaade ja Saksamaa vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste ja muude täitmisele pööratavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

6. veebruaril 1963 Haagis allakirjutatud Madalmaade ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste ja ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

7. veebruaril 1964 Roomas allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Itaalia Vabariigi vaheline konventsioon (koos 14. juulil 1970 Roomas allakirjutatud muutmisprotokolliga) tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

15. juulil 1966 Viinis allakirjutatud Prantsusmaa ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste ja ametlike dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta,

17. novembril 1967 Haagis allakirjutatud Ühendkuningriigi ja Madalmaade Kuningriigi vaheline konventsioon, millega nähakse ette tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune tunnustamine ja täitmine,

28. mail 1969 Roomas allakirjutatud Hispaania ja Prantsusmaa vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste ja vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

29. juulil 1971 Luxembourgis allakirjutatud Luksemburgi ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste ja ametlike dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta,

16. novembril 1971 Roomas allakirjutatud Itaalia ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, kohtuväliste lahendite ja ametlike dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta,

22. mail 1973 Madridis allakirjutatud Hispaania ja Itaalia vaheline konventsioon õigusabi ning tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

11. oktoobril 1977 Kopenhaagenis allakirjutatud Soome, Islandi, Norra, Rootsi ja Taani vaheline konventsioon tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

16. septembril 1982 Stockholmis allakirjutatud Austria ja Rootsi vaheline konventsioon tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

14. novembril 1983 Bonnis allakirjutatud Hispaania ja Saksamaa Liitvabariigi vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, kohtuväliste lahendite ja täitmisele pööratavate ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

17. veebruaril 1984 Viinis allakirjutatud Austria ja Hispaania vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste, kohtuväliste lahendite ja täitmisele pööratavate ametlike dokumentide vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

17. novembril 1986 Viinis allakirjutatud Soome ja Austria vaheline konventsioon tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

24. novembril 1961 Brüsselis allakirjutatud Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi leping kohtualluvuse, pankrottide ning kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide kehtivuse ja täitmise kohta, kui see kehtib,

23. novembril 1927 Lissabonis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Vabariigi ja Portugali leping kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi ja Portugali vahel,

16. detsembril 1954 Viinis allakirjutatud Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi ja Austria Vabariigi vaheline konventsioon vastastikuse õigusalase koostöö kohta,

6. märtsil 1959 Budapestis allakirjutatud Poola Rahvavabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades,

18. juunil 1959 Ateenas allakirjutatud Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi ja Kreeka Kuningriigi vaheline konventsioon kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

6. veebruaril 1960 Varssavis allakirjutatud Poola Rahvavabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades; praegu jõus Poola ja Sloveenia ning Poola ja Horvaatia vahel,

18. märtsil 1960 Belgradis allakirjutatud Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi ja Austria Vabariigi vaheline leping kaubandusasjades tehtud vahekohtuotsuste ja lahenduskokkulepete vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

10. oktoobril 1961 Viinis allakirjutatud Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi ja Austria Vabariigi vaheline leping elatisasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

11. detsembril 1963 Viinis allakirjutatud Poola ja Austria vaheline konventsioon tsiviilasjades vastastikuste suhete ja dokumentide kohta,

20. jaanuaril 1964 Belgradis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi vaheline leping õigussuhete korraldamise kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Sloveenia ning Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Horvaatia vahel,

5. aprillil 1967 Varssavis allakirjutatud Poola ja Prantsusmaa vaheline konventsioon kohaldatava õiguse, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja perekonnaõiguse valdkonnas,

18. mail 1971 Pariisis allakirjutatud Jugoslaavia ja Prantsusmaa valitsuste vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,

12. detsembril 1973 Belgradis allakirjutatud Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Belgia Kuningriigi vaheline konventsioon elatisasjades tehtud kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise kohta,

8. oktoobril 1979 Budapestis allakirjutatud Ungari ja Kreeka vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades,

24. oktoobril 1979 Ateenas allakirjutatud Poola ja Kreeka vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades,

31. juulil 1980 Budapestis allakirjutatud Ungari ja Prantsusmaa vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja perekonnaasjades, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta ning õigusabi kohta kriminaalasjades ja väljaandmise kohta,

22. oktoobril 1980 Ateenas allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Kreeka vahel,

30. novembril 1981 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades,

23. aprillil 1982 Nikosias allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Küprose Vabariigi vaheline leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Küprose vahel,

5. märtsil 1984 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline leping õigusalase koostöö kohta tsiviil-, perekonna-, kaubandus- ja kriminaalasjades,

10. mail 1984 Pariisis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline leping õigusabi ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil-, perekonna- ja kaubandusasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Prantsusmaa vahel,

19. septembril 1984 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi vaheline leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades; praegu jõus Küprose ja Sloveenia vahel,

6. detsembril 1985 Prahas allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Itaalia Vabariigi vaheline leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Itaalia vahel,

4. mail 1987 Madridis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline leping õigusabi ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviilasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Hispaania vahel,

21. detsembril 1987 Varssavis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Poola Rahvavabariigi vaheline leping õigusabi ja õigussuhete korraldamise kohta tsiviil-, perekonna-, töö- ja kriminaalasjades; jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Poola vahel,