ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.133.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 133

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
17. mai 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 451/2013, 16. mai 2013, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 452/2013, 7. mai 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (KGT)]

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 453/2013, 7. mai 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Lakeland Herdwick (KPN)]

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 454/2013, 7. mai 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Ail fumé d’Arleux (KGT)]

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 455/2013, 7. mai 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (KPN)]

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 456/2013, 16. mai 2013, millega sätestatakse üleminekumeetmed määruses (EÜ) nr 2535/2001 ette nähtud piima impordikvootide osas ning määrustes (EÜ) nr 412/2008 ja (EÜ) nr 431/2008 ette nähtud veiseliha impordikvootide osas, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 457/2013, 16. mai 2013, millega tehakse erand määruste (EÜ) nr 412/2008 ja (EÜ) nr 431/2008 kohaldamisel seoses veiseliha impordikvootidega 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 kestval ajavahemikul

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 458/2013, 16. mai 2013, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 459/2013, 16. mai 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 460/2013, 16. mai 2013, rakendusmäärusega (EL) nr 36/2013 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas kolmandas osalises pakkumiskutses kinnitatava suhkru minimaalse tollimaksumäära kohta

20

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2013/219/ÜVJP, 16. mai 2013, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

22

 

 

2013/220/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 2. mai 2013, ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2013/13)

26

 

 

 

*

Teade lugejatele – Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta (vt tagakaane sisekülge)

s3

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 451/2013,

16. mai 2013,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, (1) eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu määruse (EL) nr 753/2011.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas ja muutis 16. aprillil ja 22. aprillil 2013 nende isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa tuleks vastavalt ajakohastada ja muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. QUINN


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.


LISA

I.   Järgmine kanne lisatakse loetellu, mis on esitatud määruse (EL) nr 753/2011 I lisas:

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Adam Khan Achekzai (teiste nimedega a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974 f) 1975. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Aadress: c)Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: a) Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja, b) 2010. aasta keskpaigas Afganistani Badghisi provintsi eest vastutav Talibani liige, c) endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi eest vastutav Talibani liige, d) Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides, e) seotud Abdul Samad Achekzaiga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:16.4.2013.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Adam Khan Achekzai kanti loetellu 16. aprillil 2013 reolutsiooni 2082 (2012) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Adam Khan Achekzai on Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja. 2012. aastal valmistas Adam isetehtud lõhkeseadmeid ja koolitas ligikaudu 150 isetehtud lõhkeseadmete valmistajat Talibani toetuseks. 2010. aasta lõpus oli Adam Talibani sõjaväeülem, kes vastutas isetehtud lõhkeseadmete ja suitsiidivestide valmistamise eest. Adam oli Talibani isetehtud lõhkeseadmete vahendaja Abdul Samad Achekzai asetäitja ning Samadi asetäitjana koordineeris ta võrgustiku jaoks hanketegevust.

Lisaks isetehtud lõhkeseadmete vahendaja ülesannetele on täitnud Talibani jaoks teisi liidrirolle. 2010. aasta keskel nimetati ta Afganistani Badghisi provintsi Talibani juhiks. Adam on samuti endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi Talibani juht. Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli Adam seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides.

II.   Määruse (EL) 753/2011 I lisas esitatud loetelu kanded allpool nimetatud isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega:

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Latif Mansur (teiste nimedega a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: a) Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, b) Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2007. aasta mais Talibani Miram Shah’ šuura liige, b) 2012. aasta lõpus Logari provintsi Talibani varikuberner, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, d) kuulub Sahaki (Ghilzai) hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah’ nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (teiste nimedega a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: a) Lakhi küla, Hazarjufti ala, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Laki küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Lakari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) Darvishan, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, e) De Luy Wiyalah’ küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2010. aasta märtsis Talibani sõjakomisjoni liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuulub Barichi hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

3.

Din Mohammad Hanif (teiste nimedega a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. Sünniaeg: a) ligikaudu 1955, b)1.1.1969 (nimi: Iadena Mohammad). Sünnikoht: a) Shakarlabi küla, Yaftali Paini ringkond, Badakhshani provints, Afganistan, b) Badakhshan (nimi: Iadena Mohammad). Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: OA 454044 (Iadena Mohammadi nimel). Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu liikmena vastutav Takhari ja Badakhshani provintside eest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (teiste nimedega: a) Mulla Jabar, b) Muawin Jabbar)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: kuulub Hottaki hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (teise nimega Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. Sünniaeg: 1956-1957. Sünnikoht: Charmistani küla, Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2012. aasta lõpus Uruzgani provintsi Talibani varikuberner, b) kuulub Hottaki hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: a) 1957, b) 1953. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Afganistani pass nr OA296623. Muu teave: a) Talibani suursaatkonna asejuhataja Riyadhis, Saudi Araabias kuni 25. septembrini 1998, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela ümbruskond / Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2012. aasta lõpus Haqqani võrgustikuu juht, b) Jallaloudine Haqani poeg, c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zadrani hõimu sultan Kheli allüksusesse, d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:13.9.2007.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte; tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga; ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt, kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

Sirajuddin Haqqani on tihedalt seotud Talibaniga, kellelt ta saab oma operatsioonide jaoks rahalisi vahendeid. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonide puhul Afganistanis ning toetustegevuses Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais üks selle aja kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid mulla Dadullah, kes ütles, et töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas koos temaga operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga.

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud enesetapupommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

8.

Abdul Aziz Abbasin (teise nimega Abdul Aziz Mahsud)

Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provints, Afganistan. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitud Haqqani võrgustiku peamine komandör, b) 2010. aasta alguses Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner, c) on juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit, d) on olnud seotud relvade transportimisega Afganistani.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.10.2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. 2010. aasta alguses sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikuberneriks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistani.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (teiste nimedega a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: vahemikus 1975–1976. Sünnikoht: a) Minari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Darweshani küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: a) Afganistani isikutunnistus (tazkira) nr 57388, välja antud: Lashkar Gahi ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) elukoha tunnistus nr 665, Ayno Maina, Kandahari provints, Afganistan. Aadress: a)Wesh, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b)Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c)ruum number 33, 5. korrus, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. Muu teave: a) Rahat Ltd. omanik, b) seotud relvade, sealhulgas isetehtud lõhkeseadmete hankimisega Talibanile, c) vahistati 2012. aastal ning viibis jaanuaris 2013 Afganistanis vahi all, d) seotud Rahat Ltd.-ga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:21.11.2012.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 452/2013,

7. mai 2013,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

3. jaanuaril 2013 jõustus määrus (EL) nr 1151/2012. Sellega tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Saksamaa taotlus registreerida nimetus „Eichsfelder Feldgieker” / „Eichsfelder Feldkieker” (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  ELT C 188, 28.6.2012, lk 6.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.2.   Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

SAKSAMAA

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker (KGT)


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 453/2013,

7. mai 2013,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Lakeland Herdwick (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

3. jaanuaril 2013 jõustus määrus (EL) nr 1151/2012. Sellega tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Lakeland Herdwick” (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  ELT C 162, 8.6.2012, lk 16.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.1.   Värske liha (ja rups)

ÜHENDKUNINGRIIK

Lakeland Herdwick (KPN)


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 454/2013,

7. mai 2013,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Ail fumé d’Arleux (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

3. jaanuaril 2013 jõustus määrus (EL) nr 1151/2012. Sellega tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Ail fumé d’Arleux” (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  ELT C 212, 19.7.2012, lk 6.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PRANTSUSMAA

Ail fumé d’Arleux (KGT)


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 455/2013,

7. mai 2013,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

3. jaanuaril 2013 jõustus määrus (EL) nr 1151/2012. Sellega tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (2).

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Kreeka taotlus registreerida nimetus „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” („Xira Syka Taxiarchi”) (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(3)  ELT C 155, 1.6.2012, lk 11.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

KREEKA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (KPN)


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 456/2013,

16. mai 2013,

millega sätestatakse üleminekumeetmed määruses (EÜ) nr 2535/2001 ette nähtud piima impordikvootide osas ning määrustes (EÜ) nr 412/2008 ja (EÜ) nr 431/2008 ette nähtud veiseliha impordikvootide osas, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna 1. juulil 2013 ühineb Horvaatia Euroopa Liiduga, on vaja ette näha üleminekumeetmed teatavate piima- ja veiseliha impordikvootide osas, et Horvaatia importijad saaksid nimetatud kvoote kasutada.

(2)

Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2535/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega) (1) 2. jaotise I peatüki 2. jaos on ette nähtud, et impordilitsentsi taotlejad peavad eelnevalt saama selle liikmesriigi pädeva asutuse heakskiidu, kus on kõnealuste impordilitsentsi taotlejate asukoht. Selleks, et Horvaatia ettevõtjad saaksid alates 1. jaanuarist 2014 kasutada määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jaotise I peatükis ja 2. jaotise III peatüki 2. jaos sätestatud impordikvoote, tuleks lubada, et need ettevõtjad saavad esitada heakskiitmise taotlusi ja vajalikke tõendid kuni 1. oktoobrini 2013, mitte kuni 1. aprillini 2013. Horvaatia ametiasutused peaksid teavitama taotlejaid heakskiidumenetluse tulemustest enne 1. novembrit 2013, mitte enne 1. maid 2013, ja saatma vastavad heakskiidetud importijate loetelud komisjonile enne 15. novembrit 2013, mitte enne 20. maid 2013.

(3)

Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 412/2008 (millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (2) on igal aastal ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini avatud liidus töötlemiseks ettenähtud, kondiga liha ekvivalendina väljendatud külmutatud veiselihale 63 703 tonni suurune imporditariifikvoot. Vastavalt määruse (EÜ) nr 412/2008 artikli 5 lõikele 1 peavad impordiõiguste taotlejad tõendama, et nad on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3) artikli 4 kohaselt töötlemisettevõtetena heaks kiidetud ning et nad on tegelenud veiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega komisjoni 31. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (4) artiklis 5 osutatud mõlema ajavahemiku jooksul. Esimese tingimusega seoses peaksid Horvaatiast pärit impordiõiguste taotlejad, selleks et neil oleks võimalik importida ajavahemikul 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014, tõendama, et nad on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprill 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) (5) artikli 12 kohaselt töötlemisettevõtetena heaks kiidetud ja tohivad oma toodangut liitu eksportida. Mis puutub nõudesse tõendada määruse (EÜ) nr 412/2008 kohaste impordiõiguste kohaldamisega seonduvat varasemat tegevust, peaks kõnealune nõue olema täidetud juhul, kui Horvaatias valmistati veiseliha sisaldavaid töödeldud tooteid 2011. ja 2012. aastal vastavalt Horvaatia õigusaktidele.

(4)

Komisjoni 19. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 431/2008 (millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine) (6) on avatud külmutatud veiseliha iga-aastane imporditariifikvoot 53 000 tonni ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini. Kvoodi kehtivusaja puhul, mis algab 1. juulist 2013 ja kestab kuni 30. juunini 2014, tuleks täpsustada, et Horvaatiast pärit ettevõtjate esitatavad tõendid impordiõiguste taotlemisel ei tohiks olla seotud impordiga, mis on pärit liikmesriikidest.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üleminekumeetmed seoses määrusega (EÜ) nr 2535/2001

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklist 8 kiidetakse heaks taotlused, milles taotletakse kõnealuse määruse 2. jaotise I peatükis ja 2. jaotise III peatüki 2. jaos osutatud kvootide alusel importi ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2014, kui taotlejad on enne 1. oktoobrit 2013 esitanud taotleja registreerimisjärgsele Horvaatia pädevale ametiasutusele, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud, taotluse, millele on lisatud tõend selle kohta, et nii 2011. kui ka 2012. aastal importisid nad Horvaatiasse või eksportisid nad Horvaatiast vähemalt 25 tonni piimatooteid, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri gruppi 04.

2.   Lõike 1 kohaldamisel ei loeta sees- ja välistöötlemise tehinguid impordiks ja ekspordiks.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklist 9 teavitab Horvaatia pädev ametiasutus taotlejaid heakskiidumenetluse tulemustest enne 1. novembrit 2013 ja teatab neile vajaduse korral loanumbrid. Heakskiit antakse kuni 30. juunini 2014.

4.   Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 10 lõikest 1 saadab Horvaatia pädev asutus enne 15. novembrit 2013 oma heakskiidetud importijate loetelud vastavalt nimetatud artikli lõikele 3 komisjonile, kes edastab need teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Üksnes loetelus nimetatud importijatel on lubatud 20. novembrist kuni 30. novembrini 2013 esitada litsentsitaotlusi impordi kohta, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2014 vastavalt määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklitele 11–14.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed seoses määrusega (EÜ) nr 412/2008

Erandina määruse (EÜ) nr 412/2008 artiklist 5 ning seoses ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 antavate imporditariifikvootidega peavad Horvaatiast pärit impordiõiguste taotlejad tõendama, et nad on määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 12 kohaselt heakskiidetud töötlemisettevõtted ja tohivad eksportida liitu, ning esitama Horvaatia pädevatele ametiasutustele tõendid, et nad on tegelenud veiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega kooskõlas Horvaatia õigusaktidega määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 osutatud mõlema ajavahemiku jooksul.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed seoses määrusega (EÜ) nr 431/2008

Erandina määruse (EÜ) nr 431/2008 artikli 4 lõikest 1 ning 1. juulist 2013 algava kvoodi kehtivusajaga seoses peavad Horvaatiast pärit impordiõiguste taotlejad tõendama Horvaatia pädevatele ametiasutustele, et nad on ajavahemikus 1. maist 2012 kuni 30. aprillini 2013 importinud või nende nimel on imporditud CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 või 0206 29 91 alla kuuluvat veiseliha Horvaatia tollinõuete kohaselt ja teatavas koguses. Nad ei pea siiski tõendama liikmesriikidest pärit importi. See kogus on kvoodi kehtestamise aluseks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29.

(2)  ELT L 125, 9.5.2008, lk 7.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(4)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(6)  ELT L 130, 20.5.2008, lk 3.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 457/2013,

16. mai 2013,

millega tehakse erand määruste (EÜ) nr 412/2008 ja (EÜ) nr 431/2008 kohaldamisel seoses veiseliha impordikvootidega 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 kestval ajavahemikul

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 412/2008 (millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (2) on igal aastal ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini avatud liidus töötlemiseks ettenähtud, kondiga liha ekvivalendina väljendatud külmutatud veiselihale 63 703 tonni suurune imporditariifikvoot. Kõnealune ajavahemik on jagatud neljaks perioodiks. Impordiõiguste taotlusi kõnealuseks tariifikvootide kehtivusajaks saab esitada vastavale perioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul. Aastase kvoodi koguste kohta saab taotlusi esitada üksnes alates esimesest perioodist.

(2)

Komisjoni 19. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 431/2008 (millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine) (3) on avatud külmutatud veiseliha iga-aastane imporditariifikvoot 53 000 tonni ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini. Impordiõiguste taotlusi kõnealuseks tariifikvootide kehtivusajaks saab esitada 1. juunil, mis eelneb kõnealusele tariifikvootide perioodile.

(3)

Kuna 1. juulil 2013 ühineb Horvaatia Euroopa Liiduga, on asjakohane lubada Horvaatia importijatel nimetatud kvoote kasutada. Seetõttu on vaja kehtestada erand määruste (EÜ) nr 412/2008 ja (EÜ) nr 431/2008 kohaldamisel seoses taotluste esitamise ajavahemikega. Samas ei tohiks see erand omada negatiivset mõju teistest liikmesriikidest pärit ettevõtjate tegevusele ega nende kvootide haldamine tõhususele.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EÜ) nr 412/2008

Erandina määruse (EÜ) nr 412/2008 artikli 6 lõikest 2 tuleb impordiõiguste taotlused 1. juulist 2013 kuni 30. septembrini 2013 kestva perioodi kohta esitada ajavahemikus 1. juulist kuni 5. juulini 2013 ning mitte hiljem kui 5. juulil 2013 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 431/2008

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 431/2008 artikli 5 lõikest 1 tuleb impordiõiguste taotlused 1. juulist 2013 algava imporditariifikvoodi perioodi kohta esitada ajavahemikus 24. juunist kuni 5. juulini 2013 ning mitte hiljem kui 5. juulil 2013 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 431/2008 artikli 5 lõikest 3 peavad liikmesriigid teatama komisjonile impordiõiguste taotlustes taotletavad üldkogused 1. juulist 2013 algava imporditariifikvoodi perioodi kohta hiljemalt 12. juulil 2013 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 125, 9.5.2008, lk 7.

(3)  ELT L 130, 20.5.2008, lk 3.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 458/2013,

16. mai 2013,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta. Kõnealuse määruse artiklis 1 sätestatud mõiste „partii” sõnastust tuleks täpsustada nii, et see ei võimaldaks lahknevat tõlgendamist ning sellest tulenevaid erinevaid tavasid liikmesriikides.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 589/2008 vastavalt parandada.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 589/2008 artikli 1 teise lõigu punkt i asendatakse järgmisega:

„i)   „partii”– ühest tootmiskohast või pakkimiskeskusest pärit pakendatud või lahtised munad, millel on sama munemiskuupäev, minimaalne säilimisaeg või pakendamiskuupäev, sama tootmisviis ning liigitatud munade puhul sama kvaliteedi- ja kaaluklass;”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 163, 24.6.2008, lk 6.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 459/2013,

16. mai 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 460/2013,

16. mai 2013,

rakendusmäärusega (EL) nr 36/2013 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas kolmandas osalises pakkumiskutses kinnitatava suhkru minimaalse tollimaksumäära kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 186 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 36/2013 (2) on 2012/2013. turustusaastaks välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus CN-koodide 1701 14 10 ja 1701 99 10 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks.

(2)

Arvestades osalise pakkumiskutse alusel esitatud pakkumusi, peab komisjon otsustama, kas vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 36/2013 artiklile 6 kehtestada või jätta kehtestamata minimaalne tollimaksumäär kaheksakohalise CN-koodi kohta.

(3)

Kolmanda osalise pakkumiskutse alusel esitatud pakkumuste põhjal tuleks minimaalne tollimaksumäär kehtestada CN-koodide 1701 14 10 ja 1701 99 10 alla kuuluva suhkru kohta.

(4)

Turu kiireks teavitamiseks ja meetme tõhusa haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(5)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruses (EL) nr 36/2013 sätestatud pakkumismenetluse raames kolmanda osalise pakkumiskutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumuste esitamise tähtaeg lõpeb 15. mail 2013, tuleks kehtestada minimaalne tollimaksumäär, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas CN-koodide 1701 14 10 ja 1701 99 10 alla kuuluva suhkru kohta.]

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 16, 19.1.2013, lk 7.


LISA

Minimaalne tollimaksumäär

(eurot/t)

Kaheksakohaline CN-kood

Minimaalne tollimaksumäär

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Minimaalne tollimaksumäär kehtestamata (kõik pakkumused tagasi lükatud).

(X)

Pakkumused puuduvad.


OTSUSED

17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/22


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2013/219/ÜVJP,

16. mai 2013,

millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, (1) eriti selle artiklit 5 ja artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas ja muutis 16. aprillil ja 22. aprillil 2013 loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 16. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

R. QUINN


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 57.


LISA

I.   Järgmine kanne lisatakse loetellu, mis on esitatud otsuse 2011/486/ÜVJP lisas.

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Adam Khan Achekzai (teiste nimedega a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974 f) 1975. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Aadress: c)Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: a) Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja, b) 2010. aasta keskpaigas Afganistani Badghisi provintsi eest vastutav Talibani liige, c) Endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi eest vastutav Talibani liige, d) Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides, e) Seotud Abdul Samad Achekzaiga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:16.4.2013.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Adam Khan Achekzai kanti loetellu 16. aprillil 2013 reolutsiooni 2082 (2012) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Adam Khan Achekzai on Talibanile isetehtud lõhkeseadmete valmistaja ja vahendaja. 2012. aastal valmistas Adam isetehtud lõhkeseadmeid ja koolitas ligikaudu 150 isetehtud lõhkeseadmete valmistajat Talibani toetuseks. 2010. aasta lõpus oli Adam Talibani sõjaväeülem, kes vastutas isetehtud lõhkeseadmete ja suitsiidivestide valmistamise eest. Adam oli Talibani isetehtud lõhkeseadmete vahendaja Abdul Samad Achekzai asetäitja ning Samadi asetäitjana koordineeris ta võrgustiku jaoks hanketegevust.

Lisaks isetehtud lõhkeseadmete vahendaja ülesannetele on täitnud Talibani jaoks teisi liidrirolle. 2010. aasta keskel nimetati ta Afganistani Badghisi provintsi Talibani juhiks. Adam on samuti endine Afganistani Sar-e Puli ja Samangani provintsi Talibani juht. Talibani sõjaväeülemana Afganistani Kandahari provintsis oli Adam seotud enesetapurünnakute korraldamisega naaberprovintsides.

II.   Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetelu kanded allpool nimetatud isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega.

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Latif Mansur (teiste nimedega a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: a) Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, b) Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' šuura liige, b) 2012. aasta lõpus Logari provintsi Talibani varikuberner, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, d) kuulub Sahaki (Ghilzai) hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (teiste nimedega a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: a) Lakhi küla, Hazarjufti ala, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Laki küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Lakari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) Darvishan, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, e) De Luy Wiyalah' küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2010. aasta märtsis Talibani sõjakomisjoni liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuulub Barichi hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

3.

Din Mohammad Hanif (teiste nimedega a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. Sünniaeg: a) ligikaudu 1955, b)1.1.1969 (nimi: Iadena Mohammad). Sünnikoht: a) Shakarlabi küla, Yaftali Paini ringkond, Badakhshani provints, Afganistan, b) Badakhshan (nimi: Iadena Mohammad). Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: OA 454044 (Iadena Mohammadi nimel). Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu liikmena vastutav Takhari ja Badakhshani provintside eest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (teiste nimedega: a) Mulla Jabar, b) Muawin Jabbar)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: kuulub Hottaki hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (teise nimega Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. Sünniaeg: 1956-1957. Sünnikoht: Charmistani küla, Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2012. aasta lõpus Uruzgani provintsi Talibani varikuberner. b) kuulub Hottaki hõimu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: a) 1957, b) 1953. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Afganistani pass nr OA296623. Muu teave: a) Talibani suursaatkonna asejuhataja Riyadhis, Saudi-Araabias kuni 25. septembrini 1998, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2012. aasta lõpus Haqqani võrgustikuu juht, b) Jallaloudine Haqani poeg, c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zadrani hõimu sultan Kheli allüksusesse, d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:13.9.2007.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte; tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga; ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt, kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

Sirajuddin Haqqani on tihedalt seotud Talibaniga, kellelt ta saab oma operatsioonide jaoks rahalisi vahendeid. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonide puhul Afganistanis ning toetustegevuses Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais üks selle aja kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid mulla Dadullah, kes ütles, et töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas koos temaga operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga.

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud enesetapupommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

8.

Abdul Aziz Abbasin (teise nimega Abdul Aziz Mahsud)

Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provints, Afganistan. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitud Haqqani võrgustiku peamine komandör, b) 2010. aasta alguses Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner, c) on juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit, d) on olnud seotud relvade transportimisega Afganistani.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:04.10.2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. 2010. aasta alguses sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikuberneriks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistani.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (teiste nimedega a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: vahemikus 1975–1976. Sünnikoht: a) Minari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Darweshani küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: a) Afganistani isikutunnistus (tazkira) nr 57388, välja antud: Lashkar Gahi ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) elukoha tunnistus nr 665, Ayno Maina, Kandahari provints, Afganistan. Aadress: a) Wesh, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b)Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c)ruum number 33, 5. korrus, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. Muu teave: a) Rahat Ltd. omanik, b) seotud relvade, sealhulgas isetehtud lõhkeseadmete hankimisega Talibanile, c) vahistati 2012. aastal ning viibis jaanuaris 2013 Afganistanis vahi all, d) seotud Rahat Ltd.-ga.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:21.11.2012.


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

2. mai 2013,

ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega

(EKP/2013/13)

(2013/220/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 12.1 ja 18 ning artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige selle I lisa punkte 1.6, 6.3.1, 6.3.2 ja 6.4.2,

võttes arvesse 20. märtsi 2013. aasta suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, (2) eelkõige selle artikli 1 lõiget 3 ning artikleid 5 ja 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja nende liikmesriikide keskpangad (RKPd), mille rahaühik on euro, teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatise kõlblikkuse määramise standardkriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas.

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema kõrgetele krediidistandarditele.

(3)

Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblikud võlainstrumendid ei vasta praegu eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve miinimumnõuetele, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas.

(4)

EKP nõukogu võttis arvesse Küprose Vabariigi ja Euroopa Komisjoni kokkulepitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mille kiitsid heaks liikmesriigid ja mis kajastab Küprose majandusliku ja rahandusliku kohandamise programmi.

(5)

EKP nõukogu leiab, et see programm on kohane ja Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kvaliteedistandard on piisav, et lubada nende kõlblikkust eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides, olenemata mis tahes krediidihinnangust.

(6)

Seetõttu on EKP nõukogu otsustanud, et Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tuleb taastada, kuid nende instrumentide suhtes kohaldatakse väärtuskärpeid, mis erinevad suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.4.2 sätestatust.

(7)

Suunise EKP/2013/4 artikli 7 kohaselt ei kohaldata eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerivad või täielikult tagavad euroala liikmesriikide keskvalitsused, kes kuuluvad Euroopa Liidu / Rahvusvahelise Valuutafondi programmi, v.a juhul, kui EKP nõukogu otsustab, et asjaomane liikmesriik ei täida finantstoe ja/või makromajandusliku programmi tingimusi. Samas, selle suunise artikli 1 lõike 3 kohaselt käsitletakse artikli 5 lõike 1 ning artikli 7 tähenduses Iirimaad, Kreeka Vabariiki ja Portugali Euroopa Liidu / Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele vastavate euroala liikmesriikidena. Seetõttu on vaja täiendavat EKP nõukogu otsust, et teha erand eurosüsteemi krediidikvaliteedi lävest turukõlblikele võlainstrumentidele, mille on emiteerinud või täielikult taganud Küprose Vabariik.

(8)

See erimeede kehtib ajutiselt kuni EKP nõukogu leiab, et eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriumide raamistikku saab kohaldada tavaliselt ja jätkata saab rahapoliitika operatsioonide riskiohjeraamistikuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Suunise EKP/2001/14 teatavate sätete kohaldamise peatamine ja Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus

1.   Eurosüsteemi krediidikvaliteedi miinimumnõuded, mis on sätestatud eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku reeglites teatavate turukõlblike varade jaoks suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2, peatatakse Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide osas. Suunise EKP/2013/4 artikli 5 lõike 1 ning artikli 7 tähenduses käsitletakse Küprose Vabariiki Euroopa Liidu / Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele vastava euroala liikmesriigina.

2.   Turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerib või täielikult tagab Küprose Vabariigi keskvalitsus, kohaldatakse konkreetseid väärtuskärpeid, mis on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

3.   Käesoleva otsuse ja suuniste EKP/2011/14 ja EKP/2013/4 riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat otsust.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 9. mail 2013.

Bratislava, 2. mai 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 95, 5.4.2013, lk 23.


LISA

Väärtuskärbete astmed Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide jaoks

Valitsuse võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valitsuse tagatud pangavõlakirjad ja valitsuse tagatud finantssektorivälised võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/s3


TEADE LUGEJATELE

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määruse (EL) nr 216/2013 (Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta) (ELT L 69, 13.3.2013, lk 1) kohaselt käsitatakse alates 1. juulist 2013 autentse ja õiguslikult siduvana ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet.

Kui Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet ei ole võimalik erandlike ja ettenägematute asjaolude tõttu avaldada, on vastavalt määruse (EL) nr 216/2013 artiklis 3 sätestatud tingimustele autentne ja õiguslikult siduv Euroopa Liidu Teataja trükiversioon.