ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.118.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 118

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
30. aprill 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2013/206/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XXI lisa (Statistika) muutmisega

1

 

 

2013/207/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 392/2013, 29. aprill 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 393/2013, 29. aprill 2013, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1120/2009 ja (EÜ) nr 1122/2009 abikõlblikkuskriteeriumide ja teavitamiskohustuse osas, mida kohaldatakse põllumajandustootjate otsetoetuskavade rakendamisel teatavate kanepisortide puhul

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 394/2013, 29. aprill 2013, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine monepanteeli osas ( 1 )

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 395/2013, 29. aprill 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

19

 

 

OTSUSED

 

 

2013/208/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

21

 

 

2013/209/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 26. aprill 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) eelarveaastal 2012 rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2444 all)

23

 

 

2013/210/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 26. aprill 2013, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) eelarveaastal 2012 rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2454 all)

30

 

 

2013/211/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 19. aprill 2013, euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/10)

37

 

 

SUUNISED

 

 

2013/212/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 19. aprill 2013, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/11)

43

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti soovitus nr 93/13/COL, 21. veebruar 2013, koordineeritud kontrollikava kohta, et teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/1


NÕUKOGU OTSUS,

22. aprill 2013,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XXI lisa („Statistika”) muutmisega

(2013/206/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping („EMP leping”) (2) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta selle XXI lisa.

(3)

EMP lepingu XXI lisa sisaldab statistikat käsitlevaid erisätteid ja -korda.

(4)

EMP lepingusse tuleb koos teatavate Norrat, Islandi ja Liechtensteini käsitlevate kohandustega inkorporeerida komisjoni 22. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 555/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses andmenõuete ja määratluste ajakohastamisega (3).

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXI lisa vastavalt muuta.

(6)

EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks tuginema käesolevale otsusele lisatud otsuse eelnõule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXI lisa („Statistika”) muutmise suhtes EMP ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 22. aprill 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GILMORE


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

(3)  ELT L 166, 27.6.2012, lk 22.


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2013,

…,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa („Statistika”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 555/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses andmenõuete ja määratluste ajakohastamisega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXI lisa punkti 19s (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 184/2005) muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine taane:

„—

32012 R 0555: komisjoni määrus (EL) nr 555/2012, 22. juuni 2012 (ELT L 166, 27.6.2012, lk 22).”

2)

Kohanduse tekst asendatakse järgmisega:

„a)

I lisa tabeli 1 punkte 1 ja 2 ei kohaldata Norra suhtes.

b)

I lisa tabelit 1 ei kohaldata Islandi suhtes enne 2017. aasta maikuud.

c)

Määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 555/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub …, tingimusel et esitatud on kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(1)  ELT L 166, 27.6.2012, lk 22.

(2)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/3


NÕUKOGU OTSUS,

22. aprill 2013,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega

(2013/207/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 46 ja 48 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) („EMP leping”) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta selle protokolli nr 31.

(3)

EMP lepingu protokoll nr 31 sisaldab erisätteid koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust.

(4)

EMP lepingu osaliste koostööd on asjakohane laiendada nii, et see hõlmaks 2013. aastal eelarveridadelt 04 01 04 08 ja 04 03 05 rahastatavaid meetmeid.

(5)

EMP lepingu protokolli nr 31 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks tuginema käesolevale otsusele lisatud otsuse eelnõule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes EMP ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 22. aprill 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GILMORE


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2013,

…,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane laiendada EMP lepingu osaliste koostööd nii, et see hõlmaks tööjõu vaba liikumist, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest pärit võõrtöötajate suhtes rakendatavaid meetmeid.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö võiks toimuda alates 1. jaanuarist 2013,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 5 lõikeid 5 ja 12 muudetakse järgmiselt:

sõnad „2012. eelarveaasta” asendatakse sõnadega „2012. ja 2013. eelarveaasta”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (1).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


MÄÄRUSED

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 392/2013,

29. aprill 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikele 1 peab iga ettevõtja, kes toodab, valmistab ette, ladustab, viib turule, impordib või ekspordib tooteid, mis on toodetud kõnealuse määrusega kehtestatud tootmiseeskirjade kohaselt, lülitama oma ettevõtte kõnealuse määruse artiklis 27 nimetatud kontrollsüsteemi. Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 889/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga) (2) IV jaotisega on kehtestatud kõnealuse kontrollsüsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Kontrollsüsteemi raames peab ettevõtja teatama pädevale asutusele oma kohustusest, sealhulgas esitama teabe asjaomase kontrolliasutuse kohta, ja allkirjastama deklaratsiooni, et ta sooritab toiminguid vastavalt mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadele ning nõustub rikkumiste või eeskirjade eiramiste korral meetmete rakendamisega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõikega 2 on ette nähtud teabe edastamine eeskirjade eiramise ja rikkumisjuhtude kohta, mis mõjutavad toote mahepõllumajanduslikku seisundit. Tõhususe suurendamiseks peaksid ettevõtjad teavitama oma kontrolliasutust või kontrollorganit mis tahes eeskirjade eiramisest või rikkumisjuhtudest, mis mõjutavad nende toote või teistelt ettevõtjatelt saadud mahepõllumajanduslike toodete mahepõllumajanduslikku seisundit.

(4)

Võttes arvesse kontrollsüsteemi rakendamise kogemusi ja mahepõllumajandussektori huve, on asjakohane kehtestada selliste proovide minimaalne arv, mida kontrolliasutused või kontrollorganid igal aastal võtavad ja analüüsivad, lähtudes üldisest hinnangust mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade mittetäitmise ohu kohta. Juhul kui kontrolliasutustel või kontrollorganitel tekib kahtlus, et kasutatakse mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatuid tooteid, peaksid nad võtma kõnealustest toodetest proovid ja neid analüüsima. Sel juhul ei tuleks proovide miinimumarvu kohaldada. Liidu mahepõllumajanduslike eeskirjade mittetäitmise tuvastamiseks võivad kontrolliasutused või kontrollorganid toodetest proove võtta ja neid analüüsida ka mis tahes muudel juhtudel.

(5)

Arvestades kontrollsüsteemi rakendamise kogemusi ja mahepõllumajandussektori huve, on asjakohane näha ette asjaomase teabe edastamine juhul, kui ettevõtjat või tema allhankijaid kontrollivad mitu kontrolliasutust või kontrollorganit või kui ettevõtjad või allhankijad vahetavad oma kontrolliasutust või kontrollorganit. Selleks et hallata kontrollsüsteemi, tuleks võimaldada asjaomase teabe vahetust ja kõnealustele ettevõtjate kontrollitoimikute edastamist, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (3) sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid. Ettevõtjad peaksid andma nõusoleku neid puudutavate andmete ning kogu nende tegevusega seotud teabe edastamise ja vahetamisega kontrollsüsteemi raames.

(6)

Selleks et tagada kontrollsüsteemi ühtne kohaldamine ja vältida ebamäärasust, tuleks lisada määruse (EÜ) nr 889/2008 mõistete osasse mõiste „kontrollitoimik”.

(7)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 3 on seoses tõendavate dokumentide vormiga osutatud elektroonilisele sertifitseerimisele. Tuleks selgitada, et elektroonilise sertifitseerimise puhul ei ole tõendavatel dokumentidel allkiri nõutav, kui võltsimiskindel elektrooniline meetod võimaldab tõendava dokumendi autentsust näidata muul viisil.

(8)

Kogemused on näidanud, et juhul, kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramise või rikkumise seoses selliste toodete nõuetele vastavusega, mis on imporditud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigete 2 ja 3 või komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1235/2008 (millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta) (4) artikli 19 alusel, vajab selgitamist liikmesriikidevahelise teabe vahetamise küsimus.

(9)

Lisaks tuleks täpsustada liikmesriikidevahelise teabevahetuse korda seoses eeskirjade eiramise või rikkumistega, võttes arvesse alates 2009. aastast kasutatud parimaid tavasid.

(10)

Selleks et tagada vastavus komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 65/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas) (5) artikli 33 lõikele 1, tuleks täpsustada, et juhul, kui kontrolle ei tee makseasutus, peaksid liikmesriigid tagama makseasutusele piisava teabe tehtud kontrollide kohta.

(11)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (6) artikli 44 lõike 1 punktiga a peavad liikmesriigid näitama oma aastaaruannetes ära mitmeaastastes riiklikes kontrollikavades tehtavad muudatused, mis on tehtud muu hulgas uute õigusaktide arvessevõtmiseks. Komisjonil peaksid olema kõik vajalikud andmed ja teave pädevate asutuste poolt liikmesriikides teostatud mahepõllumajandusliku tootmise järelevalve kohta. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid muudaksid oma riiklikke kontrollikavasid nii, et järelevalve ning kõnealused muudatused ja asjaomased mahepõllumajandusandmed kajastuksid määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 44 osutatud aastaaruandes. Liikmesriikidel tuleks lubada esitada kõnealused mahepõllumajandusandmed riiklikus kontrollikavas ja aastaaruandes eraldi peatükina.

(12)

Lisaks kontrollikohustustele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 882/2004, määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotises ja määruses (EÜ) nr 889/2008, tuleks sätestada konkreetsemad sätted kontrollide kohta mahepõllumajandussektoris. Kui pädev asutus delegeerib kontrolliülesanded eraettevõtjana tegutsevatele kontrollorganitele, on määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud üksikasjalikumad nõuded ja kohustused, millele iga kontrollorgan peab vastama.

(13)

Kogemused on näidanud, et teatavad mahepõllumajandusliku tootmise kontrolli käsitlevad sätted peaksid olema üksikasjalikumad, seda eelkõige pädevate asutuste järelevalve tugevdamiseks nende kontrollorganite üle, kellele kontrolliülesanded on delegeeritud. Kõnealused sätted tuleks kaasata ühtsete miinimumnõuetena määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 kohasesse liikmesriikide kontrollsüsteemi.

(14)

Reguleerivate nõuete täitmise tagamiseks peaks liikmesriikide pädevatel asutustel olema dokumenteeritud kord, mille alusel kontrollorganitele ülesandeid delegeerida ja kõnealuste organite üle järelevalvet teostada.

(15)

Tuleks tõhustada pädevate asutuste poolt teostatud järelevalvet käsitlevat teabevahetust nii liikmesriikide sees, liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide ja komisjoni vahel ning võtta vastu ühtsed miinimumnõuded.

(16)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(17)

Kontrollikorra tõhustamiseks tuleks käesoleva määrusega lisatavaid täiendavaid üksikasju, mida tuleks arvestada ettevõtja kohustuse puhul seoses ettevõtja poolt määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõike 2 kohaselt allkirjastatud deklaratsiooniga, kohaldada ka neile ettevõtjatele, kes on allkirjastanud asjaomase deklaratsiooni enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

(18)

Selleks et tagada sujuv üleminek praeguselt kontrollsüsteemilt muudetud süsteemile, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2014.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 889/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt s:

„s)   „kontrollitoimik”– kogu teave ja kõik dokumendid, mille määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 28 osutatud kontrollsüsteemi alla kuuluv ettevõtja edastab kontrollsüsteemi jaoks liikmesriigi pädevatele asutustele või kontrolliasutustele ja kontrollorganitele, sealhulgas kogu asjakohane teave ja kõik dokumendid kõnealuse ettevõtja või tema tegevuse kohta, mis on pädevate asutuste, kontrolliasutuste ja kontrollorganite valduses, välja arvatud teave või dokumendid, mis ei mõjuta kontrollsüsteemi toimimist.”

2)

Artikli 63 lõike 2 teise lõiku lisatakse järgmised punktid d–h:

„d)

juhul, kui asjaomase liikmesriigi loodud kontrollsüsteemi kohaselt kontrollivad ettevõtjat ja/või tema allhankijaid mitu kontrolliasutust või kontrollorganit, anda nõusolek selleks, et kõnealused asutused või organid vahetavad omavahel teavet;

e)

juhul, kui ettevõtja ja/või tema allhankijad vahetavad oma kontrolliasutusi või kontrollorganit, anda nõusolek selleks, et kontrollitoimikud edastatakse uuele kontrolliasutusele või kontrollorganile;

f)

juhul, kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, anda nõusolek selleks, et viivitamata teavitatakse asjaomaseid pädevaid asutusi ja kontrolliasutusi või kontrollorganeid;

g)

juhul, kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, anda nõusolek selleks, et kontrollitoimikut säilitatakse vähemalt viis aastat;

h)

nõustuma teavitama asjakohast/asjakohaseid kontrolliasutust või -asutusi või kontrollorganit või -organeid viivitamata kõigist eeskirjade eiramistest või rikkumistest, mis mõjutavad nende toote või teistelt ettevõtjatelt või allhankijatelt saadud mahepõllumajanduslike toodete mahepõllumajanduslikku seisundit.”

3)

Artikli 65 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kontrolliasutus või kontrollorgan võtab proove ja analüüsib neid, et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete kasutamist, kontrollida, kas tootmistehnoloogia ei ole vastuolus mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadega, või et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud toodete poolt tekitatud võimalikku saastumist. Kontrolliasutuse või kontrollorgani võetavate ja analüüsitavate proovide arv vastab igal aastal vähemalt 5 protsendile tema kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate arvust. Nende ettevõtjate valim, kelle juurest tuleb proove võtta, põhineb üldisel hinnangul mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade mittetäitmise ohu kohta. Üldise hinnangu puhul tuleb võtta arvesse kõiki tootmis-, ettevalmistus- ja turustusetappe.

Kontrolliasutus või kontrollorgan võtab proove ja analüüsib neid iga kord, kui tekib kahtlus mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete või tootmisviiside kasutamise kohta. Sel juhul võetavate ja analüüsitavate proovide miinimumarvu ei kohaldata.

Kontrolliasutus või kontrollorgan võib toodetest proove võtta ja neid analüüsida ka muul juhul, et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete kasutamist, kontrollida, kas tootmistehnoloogia ei ole vastuolus mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadega, või et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud toodete poolt tekitatud võimalikku saastumist.”

4)

Artikli 68 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 3 osutatud elektroonilise sertifitseerimise korral ei ole allkiri tõendava dokumendi lahtris 8 nõutav, kui võltsimiskindel elektrooniline meetod võimaldab tõendava dokumendi autentsust näidata muul viisil.”

5)

Artiklid 92 ja 92a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 92

Kontrolliasutuste, kontrollorganite ja pädevate asutuste vaheline teabevahetus

1.   Kui ettevõtjat ja/või tema allhankijat kontrollivad eri kontrolliasutused või kontrollorganid, vahetavad kontrolliasutused või kontrollorganid teavet kontrollitavate toimingute kohta.

2.   Kui ettevõtjad ja/või nende allhankijad muudavad oma kontrolliasutust või kontrollorganit, teavitavad asjaomased kontrolliasutused või kontrollorganid sellest viivitamata pädevat asutust.

Endine kontrolliasutus või kontrollorgan annab vajaliku osa asjaomase ettevõtja kontrollitoimikust ja artikli 63 lõike 2 teises lõigus osutatud aruanded üle uuele kontrolliasutusele või kontrollorganile.

Uus kontrolliasutus või kontrollorgan teeb kindlaks, kas ettevõtja on juba käsitlenud või käsitleb eelmise kontrolliasutuse või kontrollorgani aruandes märgitud mittevastavusi.

3.   Kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, teavitab ettevõtja kontrolliasutus või kontrollorgan sellest viivitamata pädevat asutust.

4.   Kui kontrolliasutus või kontrollorgan avastab toote mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavaid eeskirjade eiramisi või rikkumisi, teavitab ta sellest viivitamata selle liikmesriigi pädevat asutust, kes on asjaomase kontrolliasutuse või kontrollorgani määranud või heaks kiitnud kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 27.

Kõnealune pädev asutus võib nõuda omal algatusel ka muud teavet toote rikkumiste või eeskirjade eiramiste kohta.

Kui eeskirjade eiramisi või rikkumisi avastatakse sellise toote puhul, mille suhtes teeb kontrolli muu kontrolliasutus või kontrollorgan, teavitatakse sellest samuti viivitamata kõnealust asutust või organit.

5.   Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed ning kehtestavad dokumenteeritud korra, et võimaldada teabevahetust liikmesriikide määratud kontrolliasutuste ja/või kõigi nende kontrollorganite vahel, mis nad on heaks kiitnud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 kohaselt, sealhulgas teabevahetuse korra, et kontrollida nimetatud määruse artikli 29 lõikes 1 osutatud tõendavaid dokumente.

6.   Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed ning kehtestavad dokumenteeritud korra, et tagada käesoleva määruse artiklis 65 osutatud kontrollimiste ja kontrollkäikude tulemusi käsitleva teabe edastamine makseasutustele vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 (7) artikli 33 lõikele 1.

Artikkel 92a

Liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus

1.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi ja rikkumisi seoses mõnest teisest liikmesriigist pärit tootega, mis kannab määruse (EÜ) nr 834/2007 IV jaotises ning käesoleva määruse III jaotises ja/või XI lisas osutatud märgiseid, teavitab ta sellest viivitamata liikmesriiki, kes määras kontrolliasutuse või kiitis heaks kontrollorgani, teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu.

2.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi või rikkumisi seoses sellega, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 või 3 alusel imporditud tooted ei vasta nõuetele, mis on sätestatud nimetatud määruses või määruses (EÜ) nr 1235/2008, teavitab ta viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu.

3.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi või rikkumisi seoses sellega, et määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 alusel imporditud tooted ei vasta nõuetele, mis on sätestatud nimetatud määruses ja määruses (EÜ) nr 834/2007, teavitab ta viivitamata loa väljastanud teist liikmesriiki ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu. Juhul kui eeskirjade eiramisi või rikkumisi tuvastatakse sellise toote puhul, millele liikmesriik on määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklis 19 osutatud loa ise välja andnud, edastatakse teade teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

4.   Eeskirjade eiramisi või rikkumisi uurib liikmesriik, kes on saanud lõike 1 või 3 kohase teate nõuetele mittevastavate toodete kohta, või liikmesriik, kes on tootele, mille puhul eeskirjade eiramine või rikkumine tuvastati, määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklis 19 osutatud loa välja andnud. Liikmesriik võtab viivitamata vajalikud meetmed.

Ta teavitab seda liikmesriiki, kes teate saatis, teisi liikmesriike ja komisjoni uurimise tulemustest ja võetud meetmetest, vastates esialgsele teatele artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu. Vastus saadetakse 30 kalendripäeva jooksul arvestatuna esialgse teate esitamise kuupäevast.

5.   Vajaduse korral võib esialgse teate saatnud liikmesriik küsida vastanud liikmesriigilt täiendavat teavet. Pärast seda, kui liikmesriik on saanud teavitatud liikmesriigilt vastuse või täiendava teabe, peab ta kindlasti tegema vajalikud kanded artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi ja ajakohastama sealseid andmeid.

Artikkel 92b

Teabe avaldamine

Liikmesriigid teevad asjakohasel viisil, sh internetis avaldades, avalikkusele kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 5 osutatud ajakohastatud registrid, mis sisaldavad iga ettevõtja kohta uuendatud tõendavaid dokumente, nagu on ette nähtud nimetatud määruse artikli 29 lõikega 1, ning kasutavad selleks käesoleva määruse XII lisas esitatud vormi. Liikmesriigid järgivad hoolikalt isikuandmete kaitse nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ (8).

6)

IV jaotisele lisatakse järgmine 9. peatükk:

9.   PEATÜKK

Pädevate asutuste teostatav järelevalve

Artikkel 92c

Kontrollorganitega seotud järelevalvetegevus

1.   Pädevate asutuste järelevalvetegevuses, mille puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 4 punktile b delegeeritakse kontrolliülesanded kontrollorganitele, keskendutakse kõnealuste kontrollorganitele tegevuse tulemuslikkuse hindamisele, võttes arvesse riikliku akrediteerimisasutuse töö tulemusi, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 (9) artikli 2 lõikes 11.

Kõnealune järelevalvetegevus hõlmab hinnangut kontrollorganite sisemenetlusele kontrollitoimiku kontrollimiseks, haldamiseks ja läbivaatamiseks, võttes arvesse määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud kohustusi, samuti mittevastavuste käsitlemise ning protestide ja kaebuste käsitlemise kontrolli.

2.   Pädevad asutused peavad nõudma, et kontrollorganid esitaksid dokumentatsiooni oma riskianalüüsi menetluse kohta.

Riskianalüüsi menetlus kavandatakse selliselt, et

a)

riskianalüüsi tulemused moodustaksid aluse, mille põhjal määratakse kindlaks iga-aastaste etteteatamata või etteteatatud kontrollimiste ja kontrollkäikude intensiivsus;

b)

vähemalt 10 % lepinguliste ettevõtjate puhul tehakse vastavalt riskikategooriale täiendavad artikli 65 lõike 4 kohased pistelised kontrollkäigud;

c)

vähemalt 10 % kõigist artikli 65 lõigete 1 ja 4 kohastest kontrollimistest ja kontrollkäikudest tehakse ette teatamata;

d)

ettevõtjad, kelle juurde etteteatamata kontrollimisi ja kontrollkäike tegema minnakse, valitakse lähtuvalt riskianalüüsist ning täiendavad etteteatamata kontrollkäigud kavandatakse riski taseme alusel.

3.   Kontrolliülesandeid kontrollorganitele delegeerivad pädevad asutused veenduvad, et asutuste kontrollorganite töötajatel oleksid piisavad teadmised, sealhulgas toodete mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavate ohuelementide tundmine, kvalifikatsioon ning väljaõpe ja kogemused seoses mahepõllumajandusliku tootmisega üldiselt ning eelkõige seoses asjakohaste liidu eeskirjadega, samuti et kehtiksid asjakohased eeskirjad kontrollijate rotatsiooni kohta.

4.   Pädevatel asutustel on dokumenteeritud kord, mille alusel delegeerida kontrollorganitele ülesanded määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 5 kohaselt ja teostada käesoleva artikli kohast järelevalvet, ja selles korras on üksikasjalikult kindlaks määratud, milline teave tuleb kontrollorganile esitada.

Artikkel 92d

Eeskirjade eiramiste ja rikkumiste korral võetavate meetmete kataloog

Pädevad asutused võtavad vastu ja edastavad kontrollorganitele, kellele kontrolliülesanded on delegeeritud, kataloogi, milles on loetelu toodete mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavatest eeskirjade eiramistest ja rikkumistest ning vastavatest meetmetest, mida kontrollorganid peavad võtma, kui nende kontrolli all olevate ettevõtjate puhul esineb mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade eiramist või rikkumisi.

Pädev asutus võib lisada kataloogi omal algatusel ka mis tahes muud asjakohast teavet.

Artikkel 92e

Kontrollorganite iga-aastane kontrollimine

Pädevad asutused korraldavad iga-aastase kontrollkäigu kontrollorganite juurde, kellele on määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 4 punkti b kohaselt kontrollimine delegeeritud. Iga-aastasel kontrollkäigul lähtub pädev asutus riikliku akrediteerimisasutuse töö tulemustest, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 lõikes 11. Iga-aastase kontrollkäigu jooksul kontrollib pädev asutus eelkõige järgmist:

a)

vastavust kontrollorgani standardkontrollimenetlusele, mille kontrollorgan on esitanud pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 6 punkti a kohaselt;

b)

et kontrollorganil on vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 5 punktile b piisav arv sobiva kvalifikatsiooniga ja kogenud töötajaid ning et koolitus mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavate ohtude kohta on toimunud;

c)

et kontrollorganil on olemas ja kasutusel dokumenteeritud kord ja vormid järgmiste toimingute jaoks:

i)

iga-aastase riskianalüüsi tegemiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikele 3;

ii)

riskipõhise valimi moodustamise strateegia koostamiseks, proovide võtmiseks ja laboratoorse analüüsi tegemiseks;

iii)

teabevahetuseks teiste kontrollorganite ja pädeva asutusega;

iv)

tema kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate esialgse kontrolli ja järelkontrolli tegemiseks;

v)

eeskirjade eiramiste ja rikkumiste puhul kohaldatavate meetmete rakendamiseks ja uuendamiseks;

vi)

tema kontrolli all olevate ettevõtjate isikuandmete kaitse nõuete järgimiseks, nagu on sätestanud liikmesriigid, kus pädev asutus tegutseb, ja kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Artikkel 92f

Mahepõllumajandusandmed mitmeaastases riiklikus kontrollikavas ja aastaaruandes

Liikmesriigid tagavad, et nende määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 41 osutatud mitmeaastased riiklikud kontrollikavad hõlmavad mahepõllumajandusliku tootmise kohta käesoleva määruse kohaselt teostatud kontrolli järelevalvet ning et konkreetsed andmed kõnealuse järelevalve kohta (edaspidi „mahepõllumajandusandmed”) lisatakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 44 osutatud aastaaruandesse. Mahepõllumajandusandmed peavad hõlmama käesoleva määruse XIIIb lisas loetletud teemasid.

Mahepõllumajandusandmed põhinevad kontrollorganite ja/või kontrolliasutuste tehtud kontrollimistel saadud teabel ning pädeva asutuse tehtud audititel.

Andmed 2014. aasta kohta esitatakse alates 2015. aastast vastavalt käesoleva määruse XIIIc lisas esitatud vormile.

Liikmesriigid võivad sisestada mahepõllumajandusandmeid oma riiklikku kontrollikavasse ja aastaaruandesse mahepõllumajandust käsitleva peatükina.

7)

Lisatakse XIIIb ja XIIIc lisad, mille tekst on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Üleminekusätted

Määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõike 2 esimese lõigu punkte d–h, mis on lisatud käesoleva määruse artikli 1 punktiga 2, kohaldatakse ka ettevõtjatele, kes on allkirjastanud määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõikes 2 osutatud deklaratsiooni enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(4)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 25.

(5)  ELT L 25, 28.1.2011, lk 8.

(6)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(7)  ELT L 25, 28.1.2011, lk 8.

(8)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.”

(9)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.”


LISA

XIIIb LISA

Teemad, mida riiklik pädev asutus peab käsitlema artiklis 92f osutatud mahepõllumajandusandmetes

1.   Teave mahepõllumajandusliku tootmise valdkonna pädeva asutuse kohta:

milline asutus on pädev asutus,

pädeva asutuse käsutuses olevad vahendid,

pädeva asutuse tehtud auditite kirjeldus (kuidas, kelle poolt),

pädeva asutuse dokumenteeritud kord.

2.   Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi kirjeldus:

kontrollorganite ja/või kontrolliasutuste süsteem,

kontrollsüsteemiga hõlmatud registreeritud ettevõtjad – vähemalt iga-aastane kontroll,

riskipõhise lähenemise rakendamise viisid.

3.   Teave kontrollorganite/kontrolliasutuste kohta:

kontrollorganite/kontrolliasutuste nimekiri,

kontrollorganitele delegeeritud / kontrolliasutustele antud ülesanded,

delegeeritud kontrollorganite järelevalve (kelle poolt ja kuidas),

mitme kontrollorgani/kontrolliasutuse puhul nende tegevuse kooskõlastamine,

kontrollimisi tegevate töötajate väljaõpe,

etteteatatud/etteteatamata kontrollimised ja kontrollkäigud.

XIIIc LISA

Artiklis 92f osutatud mahepõllumajandusandmete esitamise vormid

Mahepõllumajandussektoris toimunud ametlike kontrollimiste aruanne

Riik:

Aasta:

1)   Teave ettevõtjate kontrollimise kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Kontrolliasutuse või kontrollorgani kohta registreeritud ettevõtjate arv

Registreeritud ettevõtjate arv

Aastane kontrollimiste arv

Täiendavate riskipõhiste kontrollkäikude arv

Kontrollimiste/kontrollkäikude koguarv

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber või pädeva asutuse nimi

Registreeritud ettevõtjate arv

Analüüsitud proovide arv

Selliste proovide arv, mis osutavad määruste (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 1235/2008 rikkumisele

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Registreeritud ettevõtjate arv

Tuvastatud eiramisjuhtude või rikkumiste arv (10)

Kohaldatud meetmete arv partii või tootmistsükli kohta (11)

Kohaldatud meetmete arv ettevõtja kohta (12)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Teave järelevalve ja auditite kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Kontrolliasutuse või kontrollorgani kohta registreeritud ettevõtjate arv

Registreeritud ettevõtjate arv

Dokumentide läbivaatamine ja kontori auditeerimine (16)

(Kontrollitud ettevõtja toimikute arv)

Auditite arv (17)

Vaatlusauditite arv (18)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Järeldused mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Heakskiidu tagasivõtmine

Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi tulemusliku toimimise tagamiseks võetud meetmed (rakendamine)

Jah/Ei

alates

(kuupäev)

kuni

(kuupäev)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi üldise toimimise aruanne:


(1)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(2)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(3)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(4)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(5)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(6)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(7)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(8)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(9)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(10)  Üksnes sellised eeskirjade eiramised ja rikkumised, mis mõjutavad toodete mahepõllumajanduslikku seisundit ja/või mille suhtes on juba mingit meedet kohaldatud.

(11)  Kui tuvastatud rikkumine seisneb käesolevas määruses sätestatud nõuetele mittevastavuses, tagab kontrolliasutus või kontrollorgan, et sellise toote märgistusel ja reklaamil, mille kogu partiid või tootmistsüklit rikkumine hõlmab, ei ole viidet mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile, tingimusel et meede on vastavuses rikutud nõude olulisusega ning rikkumise iseloomu ja sellega seotud konkreetsetele asjaoludega (vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõike 1 esimesele lõigule).

(12)  Kui on tuvastatud tõsine või pikaajalise mõjuga rikkumine, keelavad kontrolliasutus või kontrollorgan asjaomasel ettevõtjal selliste toodete, mille märgistusel ja reklaamil on viide mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile, turustamise liikmesriigi pädeva asutusega kokku lepitavaks ajavahemikuks (vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõike 1 teisele lõigule).

(13)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(14)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(15)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(16)  Kontrollorgani struktuuri, toimimist ja kvaliteedijuhtimist kirjeldavate asjaomaste dokumentide läbivaatamine. Kontrollorgani kontori auditeerimine, sealhulgas ettevõtja toimikute kontrollimine ning mittevastavuste ja kaebustega tegelemise kontrollimine, mis hõlmab vähimat kontrollisagedust, riskipõhise lähenemisviisi kasutamist, etteteatamata ja järelkülastusi, proovide võtmise korda ja teabevahetust teiste kontrollorganite ja kontrolliasutustega.

(17)  Audit: pädeva asutuse kontrollkäik ettevõttesse, et kontrollida kontrollorgani tegevuskorra nõuetelevastavust ja tema tegevuse tõhusust.

(18)  Vaatlusaudit: pädeva asutuse kontrollorgani inspektori kontrollkäigul tehtud vaatlus.


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 393/2013,

29. aprill 2013,

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1120/2009 ja (EÜ) nr 1122/2009 abikõlblikkuskriteeriumide ja teavitamiskohustuse osas, mida kohaldatakse põllumajandustootjate otsetoetuskavade rakendamisel teatavate kanepisortide puhul

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003), (1) eriti selle artikli 39 lõiget 2 ja artikli 142 punkti h,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 39 lõike 1 kohaselt on kanepi tootmiseks kasutatavate maa-alade eest õigus saada otsetoetust üksnes siis, kui kasutatavate sortide tetrahüdrokannabinoolisisaldus ei ületa 0,2 %. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 124 lõike 3 kohaselt kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 39 ka ühtse pindalatoetuse kava alla kuuluvatele maa-aladele uutes liikmesriikides.

(2)

Komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1120/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 10 kohaselt võetakse kanepimaa eest toetuseõiguste määramisel aluseks selliste sortide seemne kasutamine, mis on loetletud ühises põllumajandustaimesortide kataloogis, välja arvatud sordid „Finola” ja „Tiborszállási”, mille seemet kasutatakse hetkel vastavalt vaid Soomes ja Ungaris.

(3)

Lähtudes liikmesriikidest saadetud teatistest ning arvestades asjaolu, et liikmesriikide tasandil on kõnealuste sortide väljajätmiseks juba menetlust alustatud, saab kava ELi tasandil lihtsustada, jättes sellest välja sätte, mille kohaselt on kanepisortide „Finola” ja „Tiborszállási” tootmiseks kasutatavad maa-alad toetuskõlblikud vaid konkreetsetes liikmesriikides.

(4)

Komisjoni 30. novembri 2009 määruse (EÜ) nr 1122/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega) (3) artiklis 40 on kehtestatud kord, mida tuleb kohaldada, kui konkreetse sordi tetrahüdrokannabinoolisisaldus ületab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 39 lõikega 1 sätestatud ülempiiri.

(5)

Arvestades et liikmesriikidel on kogu teave, et keelustada sellise kanepisordi turustamine, mille tetrahüdrokannabinoolisisaldus ületab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 39 lõikes 1 sätestatud ülempiiri, ning välistada selline sort otsetoetusi saavate sortide seast, saab kava lihtsustada veel sellega, kui tühistada kõnealuste kanepisortide puhul tetrahüdrokannabinoolisisalduse alastest aruannetest teavitamise kohustus.

(6)

Seega tuleks määruseid (EÜ) nr 1120/2009 ja (EÜ) nr 1122/2009 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Kanepi tootmine

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 39 kohaldamisel võetakse kanepimaa eest toetuseõiguste määramisel aluseks selliste sortide seemne kasutamine, mis on toetuse maksmise aasta 15. märtsil loetletud ühises põllumajandustaimesortide kataloogis, mis on avaldatud vastavalt nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ (4) artiklile 17. Seeme sertifitseeritakse vastavalt nõukogu direktiivile 2002/57/EÜ (5).

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 40 lõikest 2 jäetakse välja teine lõik.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 1.

(3)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 65.

(4)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1.

(5)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74.”


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 394/2013,

29. aprill 2013,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine monepanteeli osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ette nähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleb kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Monepanteel on kantud määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lubatud toimeainena lammaste ja kitsede puhul (lihaskude, rasvkude, maks ja neer), välja on jäetud need loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

(4)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus laiendada olemasolevat kannet monepanteeli kohta ka lammastelt saadud piimale.

(5)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 470/2009 artikliga 5 kaalub Euroopa Ravimiamet võimalust kasutada teatavas toiduaines leiduva farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe või mitme liigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi muude liikide puhul. Veterinaarravimite komitee soovitas kehtestada monepanteeli jääkide piirnormid lammastelt saadavas piimas ning ekstrapoleerida lammaste piimale kehtestatud monepanteeli jääkide piirnormid kitsede piimale.

(6)

Seepärast tuleks muuta määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 monepanteeli kannet, et lisada soovitatud jääkide piirnorm lammaste ja kitsede piima puhul.

(7)

On asjakohane ette näha mõistlik ajavahemik, et asjaomased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid uute jääkide piirnormide järgimiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. juunist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse kanne monepanteeli kohta järgmisega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Monepanteel

Monepanteel-sulfoon

Lambad, kitsed

700 μg/kg

Lihaskude

 

Antiparasiitikumid / endoparasiitide vastased ained”

7 000 μg/kg

Rasvkude

5 000 μg/kg

Maks

2 000 μg/kg

Neerud

170 μg/kg

Piim


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 395/2013,

29. aprill 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/21


NÕUKOGU OTSUS,

22. aprill 2013,

liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(2013/208/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 148 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

võttes arvesse tööhõivekomitee arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 145 on sätestatud, et liikmesriigid ja liit püüavad välja arendada kooskõlastatud tööhõivestrateegia, eelkõige edendada kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelist tööjõudu ning majanduslikele muudatustele reageerivaid tööturge, pidades sealjuures silmas Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 määratletud eesmärkide saavutamist.

(2)

Komisjoni esitatud strateegia „Euroopa 2020” võimaldab liidul suunata oma majandus aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu teele, millega kaasneb kõrge tööhõive tase ning suur tootlikkus ja sotsiaalne ühtekuuluvus. 13. juulil 2010. aastal võttis nõukogu vastu soovituse liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta (3). Veelgi enam, 21. oktoobril 2010 võttis nõukogu vastu otsuse 2010/707/EL liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (4) („tööhõivesuunised”). Nimetatud suunised moodustavad strateegia „Euroopa 2020” rakendamise koondsuunised. Asjaomaste koondsuuniste all loetletud viis peamist eesmärki on ühised eesmärgid, millest liikmesriigid oma tegevuses juhinduvad ning milles on arvesse võetud liikmesriikide suhtelist lähtepositsiooni ja eripära ning liidu seisukohti ja olukorda. Euroopa tööhõivestrateegial on strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja tööturueesmärkide rakendamises otsustav roll.

(3)

Koondsuunised on kooskõlas 17. juuni 2010. aasta Euroopa Ülemkogu järeldustega. Koondsuunistes antakse liikmesriikidele täpsed juhised riiklike reformikavade määratlemiseks ja reformide rakendamiseks. Tööhõivesuunised peaksid olema aluseks kõikidele riigipõhistele soovitustele, mida nõukogu võib ELi toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 alusel paralleelselt ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 alusel liikmesriikidele antavate riigipõhiste soovitustega liikmesriikidele anda. Samuti peaksid tööhõivesuunised olema aluseks ühisele tööhõivearuandele, mille nõukogu ja Euroopa Komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule esitavad.

(4)

Ühises tööhõivearuandes, mille nõukogu võttis vastu 28. veebruaril 2013. aastal, esitatud liikmesriikide reformikavade eelnõude analüüsi tulemuste kohaselt tuleb liikmesriikidel jätkata jõupingutusi, et tegeleda järgmiste prioriteetidega: tööturul osalemise määra suurendamine ning struktuurse tööpuuduse vähendamine, tööturu vajadustele vastava kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe edendamine, kõigi tasandite haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteedi parandamine ja kolmanda taseme hariduse omandajate arvu suurendamine, sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine.

(5)

2010. aastal vastuvõetud tööhõivesuunised peaksid kehtima muutusteta kuni 2014. aastani, et tagada keskendumine nende rakendamisele. Kuni 2014. aasta lõpuni peaks tööhõivesuuniste ajakohastamine olema rangelt piiratud. Aastail 2011 ja 2012 jäid tööhõivesuunised senisel kujul kehtima. Need peaksid muutumatuna kehtima ka 2013. aastal.

(6)

Liikmesriigid peaksid uurima Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise võimalusi tööhõivesuuniste rakendamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuses 2010/707/EL sätestatud liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised jäävad kehtima ka 2013. aastaks ning liikmesriigid võtavad neid arvesse oma tööhõivepoliitikas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 22. aprill 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

S. COVENEY


(1)  6. veebruari 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  13. veebruari 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 191, 23.7.2010, lk 28.

(4)  ELT L 308, 24.11.2010, lk 46.


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/23


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

26. aprill 2013,

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) eelarveaastal 2012 rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 2444 all)

(2013/209/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikleid 27, 30 ja 33,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklile 30 kontrollib komisjon kõnealuse määruse artiklis 6 osutatud makseasutuste raamatupidamisarvestust ning kiidab selle heaks liikmesriikide esitatud raamatupidamise aastaaruannete ja nendele lisatud kontrollimiseks ja heakskiitmiseks vajaliku teabe ning raamatupidamisaruannete täielikkust, täpsust ja õigsust käsitleva tõendi põhjal.

(2)

Vastavalt komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 883/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames) (2) artiklile 5 algab EAGFi raamatupidamisarvestuse puhul eelarveaasta 16. oktoobril aastal N – 1 ja lõpeb 15. oktoobril aastal N. Raamatupidamisarvestuse kontrollimisel ja heakskiitmisel tuleks EAFRD ja EAGFi kulude võrdlusperioodi ühtlustamiseks võtta eelarveaasta 2012 puhul arvesse liikmesriikide kulusid ajavahemikus 16. oktoobrist 2011 kuni 15. oktoobrini 2012.

(3)

Komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006 (millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega) (3) artikli 10 lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 esimeses lõigus osutatud raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuse kohaselt liikmesriikidelt tagasi nõutavate või liikmesriikidele makstavate summade kindlaksmääramiseks lahutatakse vastaval eelarveaastal tehtud kuumaksed lõike 1 kohaselt sama aasta kohta kinnitatud kuludest. Komisjon lahutab selle summa järgmisest vahe- või lõppmaksest või liidab selle järgmisele vahe- või lõppmaksele.

(4)

Komisjon on kontrollinud liikmesriikide esitatud teavet ja edastanud liikmesriikidele enne 31. märtsi 2013 oma kontrolli tulemused koos vajalike muudatustega.

(5)

Teatavate makseasutuste puhul võib komisjon raamatupidamise aastaaruannete ja nende lisadokumentide kontrolli põhjal teha otsuse esitatud aastaaruannete täielikkuse, täpsuse ja õigsuse kohta. I lisas on sätestatud summad, mida liikmesriigid on kontrollinud ja mille nad on heaks kiitnud, ning summad, mis nõutakse liikmesriigilt tagasi või mis makstakse liikmesriigile.

(6)

Teatavate teiste makseasutuste esitatud teave vajab täiendavat uurimist ja nende raamatupidamisarvestusi ei saa käesoleva otsusega heaks kiita. Asjaomased makseasutused on loetletud II lisas.

(7)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikliga 27 võib komisjon vähendada või ajutiselt peatada vahemaksed liikmesriikidele. Komisjon teavitab sellest liikmesriiki. Vältimaks kõnealuste summade enneaegset või ajutist hüvitamist, ei tohiks neid käesoleva otsusega kinnitada ja neid peaks täiendavalt uurima määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklis 31 sätestatud vastavuse kontrolli kohaselt.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 33 lõikele 8 katab eeskirjade eiramisest tingitud tagasinõudmise puudumise finantstagajärgedest 50 % asjaomane liikmesriik, kui tagasinõudmist ei ole toimunud nelja aasta jooksul pärast esmakordset halduslikku või kohtulikku tuvastamist, või kaheksa aasta jooksul, kui tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu kaudu, või programmi lõpetamise korral, kui tagasinõudmise tähtaeg lõpeb enne programmi lõpetamist. Kõnealuse määruse artikli 33 lõike 4 kohaselt peavad liikmesriigid koos raamatupidamise aastaaruannetega esitama kokkuvõtva aruande eeskirjade eiramiste tõttu algatatud tagasinõudmismenetluste seisu kohta. Üksikasjalikud eeskirjad liikmesriikide aruandluskohustuse kohaldamise kohta seoses tagasinõutavate summadega on sätestatud määruses (EÜ) nr 885/2006. Kõnealuse määruse III lisas on sätestatud tabel, mille liikmesriigid pidid 2013. aastal esitama. Liikmesriikide täidetud tabelite alusel peaks komisjon otsustama, millised on finantstagajärjed, kui eeskirjade eiramisest tingitud tagasinõudmist ei ole toimunud vastavalt nelja või kaheksa aasta jooksul. See otsus ei mõjuta tulevasi nõuetele vastavust käsitlevaid otsuseid vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 33 lõikele 5.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 33 lõikele 7 võivad liikmesriigid pärast maaelu arengu programmi lõpetamist otsustada tagasinõudmismenetlust mitte alustada. Sellise otsuse võib teha vaid juhul, kui juba tehtud ja tõenäolised kulud on suuremad kui tagasi nõutav summa või kui tagasinõudmine osutub võimatuks, kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest juriidiliselt vastutavad isikud on asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt tunnistatud maksejõuetuks. Kui kõnealune otsus on tehtud nelja aasta jooksul pärast esmakordset halduslikku või kohtulikku tuvastamist või kaheksa aasta jooksul, kui tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu kaudu, kaetakse 100 % eeskirjade eiramisega seotud tagasinõudmise puudumise finantstagajärgedest ELi eelarvest. Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 33 lõikes 4 osutatud kokkuvõtvas aruandes esitatakse summad, mille puhul liikmesriik otsustas tagasinõudmismenetlust mitte alustada, ning tema otsuse põhjendus. Neid summasid ei pea katma asjaomased liikmesriigid ja seega kaetakse need ELi eelarvest. See otsus ei mõjuta tulevasi nõuetele vastavust käsitlevaid otsuseid vastavalt kõnealuse määruse artikli 33 lõikele 5.

(10)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 30 lõikele 2 ei piira käesolev otsus selliste komisjoni poolt hiljem vastu võetavate otsuste kohaldamist, millega Euroopa Liit ei rahasta kulusid, mis ei ole tehtud kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks liikmesriikide makseasutuste eelarveaasta 2012 raamatupidamisarvestused, mis käsitlevad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) rahastatud kulusid, välja arvatud artiklis 2 osutatud makseasutuste raamatupidamisarvestused.

I lisas on sätestatud summad, mis käesoleva otsuse kohaselt nõutakse liikmesriigilt tagasi või mis makstakse liikmesriigile maaelu arengu iga programmi raames, kaasa arvatud summad, mis tulenevad määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 33 lõike 8 kohaldamisest.

Artikkel 2

Liikmesriikide makseasutuste raamatupidamisarvestused, mis on esitatud II lisas ja mis käsitlevad 2012. eelarveaastal EAFRD rahastatud kulusid, jäetakse käesolevast otsusest välja ning nende kontrollimise ja heakskiitmise otsus tehakse hiljem.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. aprill 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 1.

(3)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 90.


I LISA

EAFRD KONTROLLITUD JA HEAKS KIIDETUD KULUD SEOSES MAAELU ARENGU PROGRAMMIGA EELARVEAASTAKS 2012

Liikmesriigilt iga programmi puhul tagasi nõutavad või talle makstavad summad

Kinnitatud programmid, mille kulud on EAFRD-le deklareeritud

eurodes

LR

CCI kood

Kulud 2012

Korrektsioonid

Kokku

Ühekordselt kasutatavad summad

Eelarveaastal 2012 kontrollitud, heaks kiidetud ja kinnitatud summa

Liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksed

Liikmesriigilt tagasi nõutav (–) või liikmesriigile makstav (+) summa

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


II LISA

MAKSEASUTUSTE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

EELARVEAASTA 2012 – EAFRD

Loetelu makseasutustest, mille raamatupidamine on otsusest välja jäetud ning mille kontrollimise ja heakskiitmise kohta tehakse otsus hiljem

Liikmesriik

Makseasutus

Programm

Taani

DAFA

2007DK06RPO001

Saksamaa

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Prantsusmaa

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumeenia

PARDF

2007RO6RPO001

Hispaania

Andalucía

2007ES06RPO001


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/30


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

26. aprill 2013,

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) eelarveaastal 2012 rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 2454 all)

(2013/210/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikleid 30 ja 32,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklile 30 kontrollib komisjon kõnealuse määruse artiklis 6 osutatud makseasutuste raamatupidamisarvestust ja kiidab selle heaks liikmesriikide esitatud raamatupidamise aastaaruannete ja nendele lisatud kontrollimiseks ja heakskiitmiseks vajaliku teabe ning raamatupidamisaruannete täielikkust, täpsust ja õigsust käsitleva tõendi põhjal.

(2)

Vastavalt komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 883/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames) (2) artikli 5 lõike 1 teisele lõigule võetakse eelarveaastal 2012 arvesse liikmesriikides ajavahemikul 16. oktoobrist 2011 kuni 15. oktoobrini 2012 tehtud kulutused.

(3)

Komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006 (millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega) (3) artikli 10 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 esimeses lõigus osutatud raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuse kohaselt liikmesriikidelt tagasi nõutavate või liikmesriikidele makstavate summade kindlaksmääramiseks lahutatakse vastaval eelarveaastal (st 2012) tehtud kuumaksed lõike 1 kohaselt sama aasta kohta kinnitatud kuludest. Komisjon lahutab kõnealuse summa sellisest kuumaksest või liidab summa sellisele kuumaksele, mis on seotud raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsusele järgneval teisel kuul tehtud kulutustega.

(4)

Komisjon on kontrollinud liikmesriikide esitatud teavet ja edastanud liikmesriikidele enne 31. märtsi 2013 oma kontrolli tulemused koos vajalike muudatustega.

(5)

Teatavate makseasutuste puhul võib komisjon raamatupidamise aastaaruannete ja nende lisadokumentide kontrolli põhjal teha otsuse esitatud aastaaruannete täielikkuse, täpsuse ja õigsuse kohta. I lisas on sätestatud summad, mis on liikmesriikide poolt kontrollitud ja heaks kiidetud, ja summad, mis nõutakse liikmesriigilt tagasi või mis makstakse liikmesriigile.

(6)

Teatavate teiste makseasutuste esitatud teave vajab täiendavat uurimist ja nende raamatupidamisarvestusi ei saa käesoleva otsusega heaks kiita. Asjaomased makseasutused on loetletud II lisas.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 883/2006 artikli 9 lõikele 4 tuleb augustis, septembris ja oktoobris toimunud tähtajaületamisi siiski raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuses arvestada. Osa kuludest, mis teatavad liikmesriigid nendel 2012. aasta kuudel deklareerisid, tehti pärast ettenähtud tähtaegu. Käesolevas otsuses tuleks seetõttu kindlaks määrata vajalikud vähendamised.

(8)

Komisjon on vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklile 17 ja määruse (EÜ) nr 883/2006 artiklile 9 teatavaid eelarveaasta 2012 raamatupidamisarvestuse kannete alusel tehtavaid igakuiseid makseid juba vähendanud või need peatanud. Vältimaks kõnealuste summade enneaegset või ajutist hüvitamist, ei tohiks neid käesoleva otsusega kinnitada ja neid peaks täiendavalt uurima määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklis 31 sätestatud vastavuse kontrolli kohaselt.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõikele 5 katab eeskirjade eiramisest tingitud tagasinõudmise puudumise finantstagajärgedest 50 % asjaomane liikmesriik, kui tagasinõudmist ei ole toimunud nelja aasta jooksul pärast esmakordset halduslikku või kohtulikku tuvastamist või kaheksa aasta jooksul, kui tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu kaudu. Kõnealuse määruse artikli 32 lõike 3 kohaselt peavad liikmesriigid koos raamatupidamise aastaaruannetega esitama kokkuvõtva aruande eeskirjade eiramiste tõttu algatatud tagasinõudmismenetluste seisu kohta. Üksikasjalikud eeskirjad liikmesriikide aruandluskohustuse kohaldamise kohta seoses tagasinõutavate summadega on sätestatud määruses (EÜ) nr 885/2006. Kõnealuse määruse III lisas on sätestatud tabel, mille liikmesriigid pidid 2013. aastal esitama. Liikmesriikide täidetud tabelite alusel peaks komisjon otsustama, millised on finantstagajärjed, kui eeskirjade eiramisest tingitud tagasinõudmist ei ole toimunud vastavalt nelja ja kaheksa aasta jooksul. See otsus ei mõjuta tulevasi nõuetele vastavust käsitlevaid otsuseid vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõikele 8.

(10)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõikele 6 võivad liikmesriigid otsustada tagasinõudmismenetlust mitte alustada. Sellise otsuse võib teha vaid juhul, kui juba tehtud ja tõenäolised kulud on suuremad kui tagasi nõutav summa või kui tagasinõudmine osutub võimatuks, kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest juriidiliselt vastutavad isikud on asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt tunnistatud maksejõuetuks. Kui see otsus tehakse nelja aasta jooksul pärast esmakordset halduslikku või kohtulikku tuvastamist või kaheksa aasta jooksul, kui tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu kaudu, kaetakse eeskirjade eiramisega seotud tagasinõudmise puudumise finantstagajärgedest 100 % ELi eelarvest. Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõikes 3 osutatud kokkuvõtvas aruandes esitatakse summad, mille puhul liikmesriik otsustas tagasinõudmismenetlust mitte alustada, ning tema otsuse põhjendus. Neid summasid ei pea katma asjaomased liikmesriigid ja seega kaetakse need liidu eelarvest. See otsus ei mõjuta tulevasi nõuetele vastavust käsitlevaid otsuseid vastavalt kõnealuse määruse artikli 32 lõikele 8.

(11)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 30 lõikele 2 ei piira käesolev otsus selliste komisjoni poolt hiljem vastu võetavate otsuste kohaldamist, millega Euroopa Liit ei rahasta kulusid, mis ei ole tehtud kooskõlas ELi eeskirjadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks liikmesriikide makseasutuste eelarveaasta 2012 raamatupidamisarvestused, mis käsitlevad Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGF) rahastatud kulusid, välja arvatud artiklis 2 osutatud makseasutuste raamatupidamisarvestused.

I lisas on sätestatud summad, mis käesoleva otsuse kohaselt nõutakse liikmesriigilt tagasi või mis makstakse liikmesriigile, kaasa arvatud need, mis tulenevad määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 kohaldamisest.

Artikkel 2

Liikmesriikide makseasutuste raamatupidamisarvestused, mis on esitatud II lisas ja mis käsitlevad eelarveaastal 2012 EAGFi rahastatud kulusid, jäetakse käesolevast otsusest välja ning nende kontrollimise ja heakskiitmise otsus tehakse hiljem.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. aprill 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 1.

(3)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 90.


I LISA

MAKSEASUTUSE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

EELARVEAASTA 2012

Liikmesriigilt tagasi nõutav või liikmesriigile makstav summa

NB: Nomenklatuur 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.

LR

 

2012 – makseasutuse kulud / sihtotstarbelised tulud, mille puhul raamatupidamisarvestus on

Kokku a + b

Kogu eelarveaasta vähendamised ja peatamised (1)

Vähendamised vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklile 32

Kokku, sh vähendamised ja peatamised

Liikmesriigile eelarveaastal tehtud ettemaksed

Liikmesriigilt tagasi nõutav (–) või liikmesriigile makstav (+) summa (2)

kontrollitud ja heaks kiidetud

välja jäetud

= aastaaruandes esitatud kulud / sihtotstarbelised tulud

= igakuistes deklaratsioonides esitatud kulud / sihtotstarbelised tulud kokku

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


LR

 

Kulud (3)

Sihtotstarbeline tulu (3)

Artikkel 32 (= e)

Kokku (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Vähendamisi ja peatamisi on arvestatud maksesüsteemis, millele lisanduvad 2012. aasta augustis, septembris ja oktoobris ettenähtud tähtaegadest kinni pidamata jätmisest tulenevad korrektsioonid.

(2)  Liikmesriigilt tagasi nõutavate või liikmesriigile makstavate summade arvutamisel on arvestatud aastase kontrollitud ja kinnitatud kuludeklaratsiooni kogusummat (veerg a) või käesolevast otsusest eraldatud igakuiste kuludeklaratsioonide kogusummat (veerg b).

Kohaldatav vahetuskurss: määruse (EÜ) nr 883/2006 artikli 7 lõige 2.

(3)  Kui sihtotstarbeliste tulude osa on liikmesriigi kasuks, tuleb see deklareerida 05 07 01 06 all.

NB: Nomenklatuur 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.


II LISA

MAKSEASUTUSE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

EELARVEAASTA 2012 – EAGF

Loetelu makseasutustest, mille raamatupidamine on otsusest välja jäetud ning mille kontrollimise ja heakskiitmise kohta tehakse otsus hiljem

Liikmesriik

Makseasutus

Saksamaa

Hamburg-Jonas

Saksamaa

Helaba

Belgia

BIRB


30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/37


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. aprill 2013,

euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/10)

(2013/211/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

20. märtsi 2003. aasta otsuse (euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta) (1) reguleerimisala tuleb laiendada, et hõlmata tulevased euro pangatähtede seeriad. Selleks tuleb otsuses EKP/2003/4 teha mitmeid tehnilisi muudatusi. Lisaks tuleb otsuse EKP/2003/4 kohaldamisel ja tõlgendamisel saadud kogemusi arvesse võttes täiendavalt selgitada ja parendada mõningaid reegleid ja menetlusi. Seetõttu tuleb otsus EKP/2003/4 eespool osutatud muudatustega selguse ja läbipaistvuse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Lepingu artikli 128 lõike 1 ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikli 16 kohaselt on Euroopa Keskpangal ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidu piires. Nende sätete kohaselt võivad neid pangatähti emiteerida EKP ja keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 (euro kasutusele võtmise kohta) (2) artikli 10 kohaselt lasevad EKP ja riikide keskpangad käibele euros vääringustatud pangatähed.

(3)

Euroopa Rahainstituut (ERI) valmistas ette euro pangatähtede tootmise ja emiteerimise ning lihtsustas uute euro pangatähtede nominaalväärtuste ja omaduste omaksvõttu ja vastuvõttu kasutajate poolt eelkõige seoses euro pangatähtede kujundusega ja võttes arvesse Euroopa pangatähtede kasutajate liitude erilisi visuaalseid ja tehnilisi nõudeid.

(4)

ERI õigusjärglasena kuulub algselt ERI-le kuulunud euro pangatähtede autoriõigus EKP-le. EKP ja EKP nimel tegutsevad RKPd võivad realiseerida seda autoriõigust seoses reproduktsiooniga, mille emissioon või käibelelaskmine toimub seda autoriõigust rikkudes, näiteks reproduktsioon, mis võib negatiivselt mõjutada euro pangatähtede mainet.

(5)

EKP ja RKPd võivad aeg-ajalt välja anda euro pangatähtede uue seeria, millel on tõhustatud turvaelemendid ja mille puhul on arvesse võetud pärast esimest seeriat toimunud tehnoloogilisi uuendusi.

(6)

EKP ja RKPde euro pangatähtede emiteerimise õigus hõlmab kõikide õiguslike meetmete võtmise pädevust, mida on vaja euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks. EKP peaks võtma meetmeid, et tagada euroala liikmesriikides kaitse miinimumtase ning tagada, et üldsus oskaks eristada reproduktsioone euro pangatähtedest, mida emiteerivad EKP ja RKPd ja mis ei ole võltsitud pangatähed nõukogu 28. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1338/2001 (milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed) (3) artikli 2 punkti a kohaselt (edaspidi „ehtsad euro pangatähed”) Seetõttu on vaja kehtestada ühised reeglid, mille kohaselt on euro pangatähtede reprodutseerimine lubatud.

(7)

Käesolev otsus ei kitsenda kriminaalõiguse kohaldamist, eriti võltsingute osas.

(8)

Euro pangatähtede elektroonilisi reproduktsioone loetakse seaduslikuks vaid juhul, kui nende tootja võtab piisavad tehnilised meetmed, millega hoiab ära väljatrükid, mida elanikkond võiks ekslikult pidada ehtsateks euro pangatähtedeks.

(9)

Pädevus võtta meetmeid ehtsate euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks hõlmab pädevust vastu võtta ühine kord, mille kohaselt on RKPd valmis kahjustatud ehtsaid euro pangatähti ümber vahetama. Selle korra alusel määratletakse teatud euro pangatähtede liigid, mida RKPdel tuleb kinni pidada, kui need esitatakse vahetuseks.

(10)

Originaalse euro pangatähe osa, mille esitamine annab õiguse vahetuseks, peab vastama mõõtmete miinimumnõuetele. Neid mõõtmeid tuleks väljendada protsendina originaalse euro pangatähe pindalast enne kahjustamist, et vältida mõõtmete moonutust näiteks juhul, kui euro pangatäht kahjustus kokkutõmbumise tagajärjel.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1338/2001 kohaselt peavad krediidiasutused ja muud makseteenuse pakkujad oma makseteenuse tegevuse ulatuses, samuti muud pangatähtede ja müntide töötluse ja elanikkonnale jaotamisega tegelevad asutused, tagama, et kontrollitakse nende poolt saadud selliste euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mida nad kavatsevad tagasi ringlusse suunata, ja avastatakse võltsingud.

(12)

Kuna ehtsate euro pangatähtede kahjustamine vargusevastaste seadmete poolt võib esineda kuriteo toimepanemise või katse käigus, tuleb tagada, et pangatähti saab sel juhul vahetada ainult kuriteo toimepaneku või katse ohver.

(13)

Et toetada vargusevastaste seadmete kohast haldust kõikide määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste ja majandustegevuses osalejate poolt, on RKPdel kohane nõuda pangatähtede käitlejatelt tasu, mille arvel hüvitada analüüsi teostamist seoses vargusevastastes seadmetes kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetusega.

(14)

Tasu ei nõuta siis, kui kahjustamine toimub röövimise või varguse või nende katse tagajärjel, ja väheolulise tasu vältimiseks nõutakse seda ainult siis, kui vahetuseks esitatakse miinimumarv kahjustatud ehtsaid euro pangatähti.

(15)

Ehtsad euro pangatähed, mis on vargusevastaste seadmete kasutamise tõttu kahjustatud suures koguses, tuleb esitada vahetuseks pakkidena, milles on miinimumarv euro pangatähti.

(16)

Et toetada sularahatsükli turvalisuse suurendamise püüdlusi ja mitte karistada vargusevastaste seadmete kasutamist, on kohane krediteerida määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutusi ja majandustegevuses osalejaid, kes esitavad juhuslikult vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsad euro pangatähed vahetuseks, nende pangatähtede vastuvõtmise päeval samamoodi, kui tehakse korraliste sularahapaigutustega.

(17)

Et toetada Euroopa Liitu finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise vältimisel, on eurosüsteemi jaoks kohane määratleda mis tahes taotlejate taotluste menetlemise kord seoses kahjustatud euro pangatähtede vahetusega, mille väärtus on vähemalt 7 500 eurot. Need reeglid ei piira mis tahes rangemaid tuvastamise ja aruandluse nõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesuks, sh terrorismi rahastamiseks, kasutamise tõkestamist) (4) ülevõtmisel.

(18)

EKP ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidus hõlmab euro pangatähtede käibelt kõrvaldamise ja ühise korra kehtestamise pädevuse, mille alusel EKP ja RKPd saaksid sellist käibelt kõrvaldamist teostada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nimiväärtused ja tehnilised nõuded

1.   Euro pangatähtede esimestes seeriates on seitse nimiväärtust vahemikus viiest kuni viiesaja euroni, mille teemaks on „Euroopa ajad ja stiilid”, mis vastavad järgmistele tehnilistele nõuetele.

Nimiväärtus

(eurot)

Mõõtmed (esimene seeria)

Mõõtmed (teine seeria)

Põhivärv

Kujundus

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Hall

Klassikaline

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Punane

Romaani

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Sinine

Gooti

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranž

Renessanss

100

147 × 82 mm

Otsustamisel

Roheline

Barokk ja rokokoo

200

153 × 82 mm

Otsustamisel

Kollane-pruun

Teras- ja klaasarhitektuur

500

160 × 82 mm

Otsustamisel

Purpur

Moodne 20. sajandi arhitektuur

2.   Seitsmel euro pangatähtede seeria nimiväärtuse esiküljel on kujutatud väravad ja aknad ning tagaküljel sillad. Kõik seitse nimiväärtust on tüüpilised näited erinevatest eespool osutatud Euroopa kunstiperioodidest. Muud kujunduselemendid on:

a)

Euroopa Liidu sümbol;

b)

vääringu nimi rooma ja kreeka tähestikus ja täiendavalt teise seeria pangatähtede jaoks vääringu nimi kirillitsas;

c)

EKP lühend Euroopa Liidu ametlikes keeltes; esimese seeria pangatähtede osas piirduvad EKP lühendid järgmise viie ametliku keelega: BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP ning teise seeria euro pangatähtede osas piirduvad lühendid täiendavalt järgmise üheksa ametliku keelega: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ja EBC;

d)

© sümbol, mis osutab, et autoriõigus kuulub EKP-le, ja

e)

EKP presidendi allkiri.

Artikkel 2

Euro pangatähtede reprodutseerimise reeglid

1.   Reprodutseerimine tähendab mis tahes materiaalset või mittemateriaalset kujutist, mis kasutab artiklis 1 osutatud euro pangatähe tervikut või osa või selle üksikute kujunduselementide osi, näiteks värv, suurus ja tähtede või sümbolite kasutus, mis võib sarnaneda ehtsa euro pangatähega või jätta üldiselt mulje ehtsast euro pangatähest, olenemata järgmisest:

a)

kujutise suurus või

b)

tootmisel kasutatud materjal(id) või võtted või

c)

kas euro pangatähe kujundust, näiteks tähti või sümboleid, on muudetud või täiendatud.

2.   Õigusvastasteks loetakse reproduktsioone, mida elanikkond võiks ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidada.

3.   Järgmistele kriteeriumidele vastavaid reproduktsioone loetaks õiguspärasteks, kuna elanikkonna poolt ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidamise risk puudub:

a)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe ühepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 125 % suurem või vähemalt 75 % väiksem;

b)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe kahepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 200 % suurem või vähemalt 50 % väiksem;

c)

artiklis 1 osutatud euro pangatähe üksikute kujunduselementide reproduktsioonid, kui need kujunduselemendid ei ole kujutatud pangatähega sarnasel taustal;

d)

ühepoolsed reproduktsioonid, mis kujutavad üht osa euro pangatähe esi- või tagaküljest, kui see osa on artiklis 1 osutatud euro pangatähe algse esi- või tagakülje suuruse suhtes üks kolmandik väiksem;

e)

sellisest materjalist reproduktsioonid, mis selgelt eristuvad paberist ja mille välimus on pangatähtede jaoks kasutatud materjalist selgelt erinev;

f)

mittemateriaalsed reproduktsioonid, mis on tehtud elektrooniliselt veebilehtedel traat- või traadita ühenduses või mis tahes muul viisil, mis võimaldab avalikku juurdepääsu nendele reproduktsioonidele vabalt valitud kohast ja ajal, kui

sõna SPECIMEN (näidis) on paigutatud diagonaalselt üle reproduktsiooni, kasutades kirja Arial või kirjaga Arial sarnanevat kirja, ja

elektroonilise reproduktsiooni punktitihedus 100 % suuruses ei ületa 72 punkti tolli kohta (dpi).

4.   Reproduktsioonide korral lõike 3 punkti f alusel:

peab sõna SPECIMEN (näidis) pikkus olema vähemalt 75 % reproduktsiooni pikkusest ja

sõna SPECIMEN (näidis) kõrgus peab olema vähemalt 15 % reproduktsiooni laiusest ja

sõna SPECIMEN (näidis) peab olema esitatud läbipaistmatu kattevärviga, mis on kontrastvärv vastava euro pangatähe artiklis 1 määratletud põhivärvile.

5.   Vastava kirjaliku taotluse saamisel kinnitavad EKP ja RKPd, et õiguspärased on ka lõike 3 kriteeriumidele mittevastavad reproduktsioonid, kui elanikkond ei saa neid ekslikult pidada artiklis 1 osutatud ehtsateks pangatähtedeks. Kui reproduktsioon tehakse ainult ühe rahaühikuna eurot kasutava liikmesriigi territooriumil, tuleb eespool osutatud taotlused esitada selle liikmesriigi RKP-le. Kõikidel muudel juhtudel esitatakse vastavad taotlused EKP-le.

6.   Euro pangatähtede reprodutseerimise reegleid kohaldatakse ka ringlusest kõrvaldatud või käesoleva otsuse kohaselt seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud euro pangatähtedele.

Artikkel 3

Kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetus

1.   RKPd peavad taotluse korral lõikes 2 sätestatud tingimustel ja artiklis 6 osutatud EKP nõukogu otsuse tingimustel vahetama välja kahjustatud ehtsa euro pangatähe, kui:

a)

esitatakse üle 50 % euro pangatähest või

b)

euro pangatähest esitatakse 50 % või vähem, kuid taotleja tõendab, et puuduvad osad on hävinud.

2.   Lisaks lõikele 1 kohaldatakse kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisel järgmisi täiendavaid tingimusi:

a)

kahtluse korral taotleja euro pangatähtede valduse õiguspärasuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama ja esitama tõendid, et ta on omanik või muul viisil volitatud;

b)

kahtluse korral euro pangatähtede ehtsuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama;

c)

plekkidega, saastunud või määrdunud euro pangatähtede esitamise korral: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse plekkide tekke, saastumise või määrdumise viisi kohta;

d)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta;

e)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes seoses röövi, varguse või selle katsega või muu kuriteoga: pangatähed vahetatakse ainult omaniku, kes on pangatähtede kahjustamisele viinud kuriteo või selle katse ohver, või tema poolt volitatud taotleja taotlusel;

f)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes, kui need on esitanud määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutused või majandustegevuses osalejad: need asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta, osutama vargusevastase seadme omadustele, esitama kahjustatud pangatähtede esitaja andmed ja nende esitamise kuupäeva;

g)

ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes suurtes kogustes: võimaluste piires ja RKP taotluse korral esitatakse need sajast euro pangatähest koosnevate pakkidena, juhul kui esitatavate euro pangatähtede kogus on selliste pakkide moodustamiseks piisav;

h)

kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetuseks esitamise korral määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate poolt ühe või enama tehingu osas väärtusega vähemalt 7 500 eurot: asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama dokumendid pangatähtede päritolu kohta ja tõendama kliendi isiku või kohastel juhtudel direktiivis 2005/60/EÜ määratletud tegelikult kasu saava omaniku. See kohustus kehtib ka siis, kui ei ole kindel, kas väärtuse piirmäär 7 500 eurot on täidetud. Käesolevas lõikes sätestatud reeglid ei piira rangemaid isiku tõendamise ja aruandlusnõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud direktiivi 2005/60/EÜ ülevõtmisel.

3.   Olenemata eespool sätestatust:

a)

kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et ehtsad euro pangatähed on kahjustatud tahtlikult, keelduvad nad vahetamisest ega anna välja euro pangatähti, et vältida selliste euro pangatähtede uuesti ringlusse sattumist või takistada taotlejal nende teisele RKP-le vahetuseks esitamist. Nad vahetavad kahjustatud ehtsad euro pangatähed, kui nad teavad või neil on piisav põhjus arvata, et taotleja on heauskne, või kui taotleja tõendab oma heausksust. Tahtlikult kahjustatuteks ei loeta üldjuhul vähesel määral kahjustatud euro pangatähti, näiteks kui neil on märkmed, numbrid või lühilaused; ja

b)

kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et on sooritatud kuritegu, keelduvad nad kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisest ja peavad neid kviitungi vastu kinni kui tõendeid, et esitada need pädevatele ametiasutustele kriminaalmenetluse algatamiseks või toetamiseks. Kui pädevad asutused ei otsusta teisiti, vahetatakse ehtsad euro pangatähed menetluse lõpus lõigete 1 ja 2 tingimustel;

c)

kui RKPd teavad või neil on piisavalt põhjust arvata, et kahjustatud ehtsad euro pangatähed on saastunud ja esineb tervisekaitse ja ohutuse risk, vahetavad nad kahjustatud ehtsad euro pangatähed välja, kui taotleja esitab pädevate asutuste tervisekaitse ja ohutuse riski hinnangu.

Artikkel 4

Tasu kehtestamine vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamise eest

1.   RKPd kehtestavad tasu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate suhtes, kui need taotlevad RKPdelt kooskõlas artikliga 3 vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamist.

2.   Tasu on 10 eurosenti kahjustatud euro pangatähe kohta.

3.   Tasu võetakse ainult siis, kui vahetatakse vähemalt 100 kahjustatud euro pangatähte. Tasu võetakse kõikide vahetatud euro pangatähtede eest.

4.   Tasu ei võeta siis, kui euro pangatähed kahjustati seoses röövi või vargusega või selle katsega või muu kuriteoga.

Artikkel 5

Vahetuseks esitatud vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuse krediteerimine

1.   RKPd krediteerivad määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutusi või majandustegevuses osalejaid, kellel on vastava RKP juures konto, vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuses nende pangatähtede saamise kuupäeval, kui:

a)

euro pangatähti ei kahjustatud seoses röövi, varguse või muu kuriteoga;

b)

RKP saab viivitamata kontrollida, et taotletav summa vastab üldjoontes esitatud pangatähtede väärtusele, ja

c)

esitatakse kogu RKP poolt nõutav teabe.

2.   Mis tahes vahe, mis tekib pärast vahetuseks esitatud juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede arvutatud väärtuse ja enne menetlust krediteeritud summa vahel, debiteeritakse või krediteeritakse vastavalt vajadusele taotluse esitanud asutuse või majandustegevuses osaleja kontol.

3.   Artiklis 4 osutatud tasud arvutatakse RKP poolt töödeldud juhuslikult kahjustatud euro pangatähtede lõpliku arvu põhjal.

Artikkel 6

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamine

Euro pangatähtede liigi või seeria käibelt kõrvaldamist reguleerib EKP nõukogu otsus, mis avaldatakse üldiseks teadmiseks Euroopa Liidu Teatajas ja muus meedias. Otsus peab hõlmama vähemalt järgmisi punkte:

ringlusest kõrvaldatavate euro pangatähtede liik või seeria;

vahetamise tähtaeg;

kuupäev, mil euro pangatähe liik või seeria kaotab seadusliku maksevahendi staatuse ja

nende euro pangatähtede käitlemise viis, mis esitatakse pärast ringlusest kõrvaldamise tähtaja möödumist ja/või pärast seda, kui nad on kaotanud seadusliku maksevahendi staatuse.

Artikkel 7

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2003/4 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid otsusele EKP/2003/4 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

3.   Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 19. aprill 2013

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

(4)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.


LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus EKP/2003/4

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7


SUUNISED

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/43


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

19. aprill 2013,

millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(EKP/2013/11)

(2013/212/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 16,

võttes arvesse 19. aprilli 2013. aasta otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

võttes arvesse 20. märtsi 2003. aasta suunise EKP/2003/5 (meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta) (2) kohaldamisel saadud kogemusi ja tõlgendusi, samuti ühtse viitamise huvides kahjustatud või rikutud seaduslikuks maksevahendiks olevatele euro pangatähtedele, on kohane kasutada ainult sõna „kahjustatud“, mis hõlmab ka mõiste „rikutud“ tähenduse.

(2)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2003/5 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatus

Suunise EKP/2003/5 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamine

1.   RKPd peavad otsuse EKP/2013/10 nõuetekohaselt rakendama (3).

2.   Otsuse EKP/2013/10 rakendamisel, arvestades mis tahes seaduslikke piiranguid, võivad RKPd hävitada mis tahes kahjustatud euro pangatähed või nende osad, kui nende säilitamiseks või taotlejale tagastamiseks puudub õiguslik alus.

3.   RKPd määravad ühe organi või asutuse, kes võtab vastu otsuseid kahjustatud euro pangatähtede vahetamise kohta otsuse EKP/2013/10 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud juhtudel ja teatab sellest EKP-le.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 19. aprill 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 37.

(2)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 20.

(3)  ELT L 118, 30.4.2013, lk 37.”


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/44


EFTA JÄRELEVALVEAMETI SOOVITUS nr 93/13/COL,

21. veebruar 2013,

koordineeritud kontrollikava kohta, et teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artiklit 109 ja protokolli 1,

võttes arvesse EFTA riikide vahelist lepingut, millega asutatakse järelevalveamet ja kohus, eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti b ja protokolli 1,

võttes arvesse EMP lepingu II lisa XII peatüki punktis 54zzzi osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) selle parandatud ja muudetud kujul, eriti selle artiklit 53,

võttes arvesse EFTA järelevalveameti 19. veebruari 2013. aasta otsust 75/13/COL, millega volitatakse kolleegiumi pädevat liiget vastu võtma EFTA veterinaar- ja fütosanitaarküsimuste komitee heaks kiidetud lõplikku soovitust (reg-nr 663341),

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 53 on sätestatud, et EFTA järelevalveamet (edaspidi „järelevalveamet”) võib vajaduse korral soovitada koordineeritud kavu, mida korraldatakse ühekordselt eelkõige sööda, toidu või loomadega seotud ohtude leviku kindlakstegemiseks.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1) on sätestatud kõikide toiduainete suhtes kohaldatavad EMP toidumärgistamiseeskirjad.

(3)

Kooskõlas direktiiviga 2000/13/EÜ ei tohi märgistus ja selle meetodid tarbijat eksitada, seda eelkõige seoses toidu iseloomulike tunnustega, sh toidu tegeliku olemuse ja nimetusega. EMP või siseriiklike erieeskirjade puudumise korral peaks nimetus, mille all toodet müüakse, olema toote harjumuspärane nimetus selles EMP riigis, kus toodet müüakse, või toidu kirjeldus, mis annab ostjale piisavalt selget teavet toote tegeliku olemuse kohta.

(4)

Lisaks peavad müügipakendis toidu puhul, mis on suunatud lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele, olema etiketile märgitud kõik koostisosad. Lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele ettenähtud toitude puhul, mis sisaldavad koostisosana liha, tuleb otse pakendile või sellele kinnitatud märgisele märkida loomaliigi nimi, mille lihaga on tegemist. Kui koostisosa on nimetatud toidu nimetuses, märgitakse koostisainete loetelus selle kogus protsentides, et vältida tarbija eksitamist seoses toidu nimetuse ja koostisega.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, (2) on ette nähtud täiendavad märgistusnõuded, mida kohaldatakse konkreetsete toiduainete suhtes. Eelkõige nähakse ette, et lõpptarbijale tarnimiseks ettenähtud pakendid, mis sisaldavad muu hulgas kabjaliste hakkliha, peavad kandma märgist, mis näitab, et selliseid tooteid tuleks enne tarbimist termiliselt töödelda, juhul kui see on nõutav selle liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega, mille territooriumil toode turule viiakse, ja kõnealustes õigusaktides ette nähtud määral.

(6)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa III jaos on sätestatud, et tapamaju käitavad toidukäitlejad peavad vastavalt vajadusele nõudma, vastu võtma ja kontrollima toiduahelat käsitlevat teavet kõigi loomade puhul (välja arvatud looduslikud ulukid), kes on saadetud või kavatsetakse saata tapamajja, ning võtma seoses selle teabega meetmeid. Asjakohane toiduahelat käsitlev teave peab hõlmama eelkõige teavet loomadele asjakohasel ajavahemikul manustatud veterinaarravimite kohta, mille keeluaeg on nullist suurem, koos manustamiskuupäevade ja keeluaegadega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (3) on muu hulgas sätestatud, et auditeerimis- ja inspekteerimisülesandeid teostab riiklik veterinaararst. Riiklik veterinaararst kontrollib ja analüüsib eelkõige tapmiseks ettenähtud loomade päritoluettevõtte andmetes olevat asjakohast teavet, sealhulgas toiduahelat käsitlevat teavet, ning võtab nimetatud kontrolli ja analüüsi dokumenteeritud tulemusi arvesse tapaeelse ja tapajärgse kontrolli läbiviimisel.

(7)

Pärast 2012. aasta detsembris Euroopa Liidu liikmesriikides alanud ametlikke kontrollimisi ilmnes, et teatavad müügipakendis toidud sisaldasid hobuseliha, mida ei olnud märgitud otse pakendil või pakendile kinnitatud märgisel esitatud koostisosade loetelus. Selle asemel osutati teatavate selliste toitude nimetuses ja/või lisatud koostisosade loetelus eksitavalt üksnes veiseliha olemasolule.

(8)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (4) artiklile 17 peavad toidukäitlejad enda juhitava ettevõtte kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel tagama toidu vastavuse nende tegevust reguleerivatele toidualaste õigusnormide nõuetele ning kontrollima kõnealuste nõuete täitmist.

(9)

Hobused on ühtaegu nii toiduks tarvitatav kui ka toiduks mittetarvitatav liik. Fenüülbutasoon on veterinaarravim, mida on vastavalt komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrusele (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi, (5) lubatud kasutada ainult toiduks mittetarvitatavate loomade puhul. Seega hobused, keda ei peeta toidu tootmise eesmärgil ning keda on mõnes eluetapis ravitud fenüülbutasooniga, ei tohi sattuda toiduahelasse. Võttes arvesse pettust, mis on seotud teatavate toiduainete märgistusel hobuseliha sisalduse märkimata jätmisega, on asjakohane teha ennetavatel eesmärkidel kindlaks, kas fenüülbutasooniga ravitud hobuste toiduks mitte tarvitatav liha on jõudnud toiduahelasse.

(10)

Seepärast on vaja, et järelevalveamet soovitaks Norral ja Islandil kohaldada ühe kuu jooksul koordineeritud kontrollikava, et teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel. Seda perioodi võib pikendada kahe kuu võrra.

(11)

Soovitatud kontrollikava peaks koosnema kahest meetmest.

(12)

Esimene meede peaks hõlmama lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele ettenähtud toidu asjakohast kontrolli jaemüügi tasandil, kui toitu turustatakse ja/või kui see on märgistatud veiseliha sisaldavana. Kontrollimisi võib laiendada ka muudele asutustele (nt külmhooned). Nende kontrollide eesmärk on teha kindlaks, kas sellised tooted sisaldavad hobuseliha, mida ei ole nõuetekohaselt pakendile märgitud, või pakendamata toiduainete puhul, kas teavet hobuseliha sisalduse kohta on tarbijate või toitlustusettevõtete eest varjatud. Kontrollitakse representatiivset valimit.

(13)

On olemas usaldusväärsed meetodid, mis võimaldavad märgistusel nimetamata liikide valkude sisalduse proovis piisava täpsusega kindlaks määrata. Euroopa Liidu referentlaboratoorium, mis tegeleb söödas sisalduvate loomsete valkude määramisega, võib anda kasulikku nõu selliste meetodite ja nende kasutamise kohta. Norra ja Islandi pädevaid asutusi tuleks kutsuda üles toetuma kasutatavate meetodite valikul referentlaboratooriumi nõuannetele.

(14)

Teine meede peaks hõlmama asjakohase kontrolli läbiviimist inimtoiduks ettenähtud hobuseliha käitlevates ettevõtetes, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit toidu kontrollimist, et avastada fenüülbutasooni jääke. Selliseid kontrolle tuleks samuti teha representatiivse valimiga, võttes arvesse tootmist ja importi. Käesoleva juhtumi puhul on asjakohane viidata meetoditele, mis on sätestatud komisjoni otsuses 2002/657/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 96/23/EÜ analüüsimeetodite tulemuslikkuse ja tulemuste tõlgendamise osas (6).

(15)

Norra ja Island peaksid edastama selliste kontrollide tulemused korrapäraselt järelevalveametile, et oleks võimalik hinnata tulemusi ja määrata kindlaks asjakohased meetmed. Need tulemused edastatakse Euroopa Komisjonile.

Käesolevas soovituses esitatud meetmed on kooskõlas järelevalveametit abistava veterinaar- ja fütosanitaarküsimuste EFTA komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Norra ja Island peaksid käesoleva soovituse lisa kohaselt rakendama koordineeritud kontrollikava, mis koosneb järgmistest meetmetest:

a)

kontrollida ametlikult lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele ettenähtud toiduaineid, mida turustatakse ja/või mis on märgistatud veiseliha sisaldavatena, ning

b)

kontrollida ametlikult inimtoiduks ettenähtud hobuseliha, et avastada fenüülbutasooni jääke.

Brüssel, 21. veebruar 2013

EFTA järelevalveameti nimel

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

kolleegiumi liige

Xavier LEWIS

direktor


(1)  EMP lepingu II lisa XII peatüki punktis 18 osutatud õigusakt

(2)  EMP lepingu I lisa I peatüki punktis 6.1.17 osutatud õigusakt

(3)  EMP lepingu I lisa I peatüki punktis 1.1.12 osutatud õigusakt

(4)  EMP lepingu II lisa XII peatüki punktis 54zzzc osutatud õigusakt

(5)  EMP lepingu II lisa XIII peatüki punktis 13 osutatud õigusakt

(6)  EMP lepingu I lisa I peatüki punktis 7.2.19 osutatud õigusakt


LISA

Koordineeritud kontrollkava, et teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel

I.   KOORDINEERITUD KONTROLLIKAVA MEETMED JA REGULEERIMISALA

Koordineeritud kontrollikava peaks koosnema kahest meetmest:

MEEDE 1:   Veiseliha sisaldavana märgistatud ja/või turustatava toidu kontroll

A.   Reguleeritavad tooted

1.

Veiseliha sisaldavana märgistatud ja/või turustatavad toiduained (nt hakkliha, lihatooted ja lihavalmistised), mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

a)

lõpptarbija või toitlustusettevõtete jaoks ettenähtud müügipakendis toiduained, mis märgistuse kohaselt sisaldavad veiseliha;

b)

lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele müügiks pakutavad müügipakendita tooted, tarbija soovil müügikohas pakitavad tooted või lõpptarbijale vahetult müügiks pakendatavad toiduained, mida turustatakse või mis on muul viisil kirjeldatud veiseliha sisaldavana.

2.

Koordineeritud kontrollikava raames kohaldatakse mõistet „müügipakendis toit” direktiivi 2000/13/EÜ artikli 1 lõike 3 punkti b tähenduses.

3.

Koordineeritud kontrollikava raames kohaldatakse mõisteid „hakkliha” ja „lihavalmistised” ja „lihatooted” määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktide 1.13, 1.15 ja 7.1. tähenduses.

B.   Eesmärk

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid teostama ametlikke kontrolle, et teha kindlaks, kas punktis A osutatud tooted sisaldavad hobuseliha, mida ei ole pakendil nõuetekohaselt näidatud, või kas pakendamata toidu puhul on kogu teave selle sisalduse kohta tehtud tarbijale või toitlustusettevõtetele kättesaadavaks kooskõlas ELi ja vajaduse korral siseriiklike sätetega.

C.   Proovivõtukohad ja -kord

1.

Valim peab asjaomaste toodete jaoks olema representatiivne ning hõlmama mitmekesiseid tooteid.

2.

Toodetest tuleks proove võtta jaemüügi tasandil (nt supermarketid, väikesed kauplused, lihakauplused) ning neid võib võtta ka muudes asutustes (nt külmhooned).

D.   Proovide arv ja menetlused

Järgmises tabelis on esitatud ülevaade selliste proovide soovitusliku miinimumarvu kohta, mis tuleb võtta II jaos sätestatud ajavahemiku jooksul. Norra ja Islandi pädevatel asutustel palutakse võtta võimaluse korral rohkem proove. Proovide jaotumine riigiti põhineb rahvastikunäitajatel, kusjuures riigi kohta kalendrikuus asjaomastest toodetest võetav väikseim proovide arv on 10, nagu on osutatud II jaos.

Toiduained, mida turustatakse ja/või mis on märgistatud veiseliha sisaldavana

Riik, kus toodet müüakse

Igakuine soovituslik proovide arv

Norra

50

Island

10

E.   Meetodid

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid eelistatavalt kasutama Euroopa Liidu loomsete valkude määramise referentlabori soovitatud meetodit/meetodeid.

MEEDE 2:   Inimtarbimiseks ettenähtud hobuseliha kontroll

A.   Reguleeritavad tooted

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud, mis on klassifitseeritud kombineeritud nomenklatuuri koodi 0205 alla ja mis on ette nähtud inimtoiduks.

B.   Eesmärk

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid teostama ametlikke kontrolle, et avastada punktis A osutatud toodetes võimalikke fenüülbutasoonijääke.

C.   Proovivõtukohad ja -kord

Toodetest tuleks proove võtta punktis A osutatud tooteid käitlevates ettevõtetes (nt tapamajad, piirikontrolli punktid).

D.   Proovide arv ja menetlused

II jaos sätestatud ajavahemiku jooksul võetavate proovide soovituslik minimaalne arv peaks olema kindlaks määratud järgmiselt: üks proov punktis A osutatud toodete iga 50 tonni kohta ning vähemalt viis proovi iga riigi kohta.

E.   Meetodid

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid kasutama meetodeid, mis on kinnitatud vastavalt komisjoni otsusele 2002/657/EÜ. Sellised meetodid on kättesaadavad loomset päritolu toidus esinevate ning direktiivi 96/23/EÜ I lisa A rühma 5. alarühmas ning B rühma 2. alarühma punktides a, b ja e loetletud veterinaarravimite jääkide ja saasteainete määramise ELi referentlabori kodulehel (1).

II.   KOORDINEERITUD KONTROLLIKAVA KESTUS

Koordineeritud kontrollikava tuleks rakendada ühe kuu jooksul alates käesoleva soovituse vastuvõtmisest või hiljemalt alates 1. märtsist 2013.

III.   ARUANNE TULEMUSTE KOHTA

1.

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid esitama aruande, milles on iga käesoleva lisa I jaos osutatud meetme kohta järgmine kokkuvõtlik teave:

a)

võetud proovide arv tootekategooria kohta;

b)

kasutatud analüüsimeetod(id) ning tehtud analüüside tüübid;

c)

positiivsete leidude arv;

d)

meetme 1 raames tehtud järelkontrollid seoses punktis A osutatud toodete positiivsete leidudega juhul, kui tuvastatud hobuselihasisaldus ületab 1 %;

e)

meetme 2 raames tehtud järelkontrollid seoses punktis A osutatud toodete positiivsete leidudega;

f)

järelkontrollide tulemused;

g)

meetme 2 raames punktis A osutatud toodete positiivsete leidude puhul riik, milles asjaomane loom oli sertifitseeritud tapmiseks.

Aruanne tuleks saata järelevalveametile 15 päeva jooksul II jaos osutatud ühekuulise ajavahemiku lõpust arvates.

Aruanne tuleks esitada vormingus, mille määrab kindlaks järelevalveamet.

2.

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu viivitamata teatama järelevalveametile kõikidest selliste ametlike kontrollide positiivsetest tulemust, mis on teostatud seoses I jaos osutatud meetmetega 1 ja 2.

3.

Norra ja Islandi pädevad asutused peaksid järelevalveametile esitama aruande ka selliste kontrollide tulemuste kohta, mis toidukäitlejad ise on teostanud pädeva asutuse taotluse korral. Sellisele teabele tuleks lisada punktis 1 osutatud andmed ning see tuleks esitada vormingus, mille määrab kindlaks järelevalveamet.


(1)  EMP lepingu I lisa I peatüki punkti 7.1 osas 2 osutatud õigusakt