ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.105.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 105

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
13. aprill 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 335/2013, 12. aprill 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 336/2013, 12. aprill 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1010/2009 seoses kalandustoodete püügisertifikaate käsitlevate halduskokkulepetega, mis on sõlmitud kolmandate riikidega

4

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 337/2013, 12. aprill 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 335/2013,

12. aprill 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (1) eriti selle artiklit 91,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1974/2006 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1698/2005 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

12. oktoobril 2011. aastal kiitis komisjon heaks ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (3). Selle ettepanekuga nähakse ette uus maaelu arengu strateegia, mis põhineb komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine” (4) esitatud valikuvõimalustel ja edasistel ulatuslikel aruteludel. Kui nimetatud ettepanek on vastu võetud, muudetakse sellega oluliselt maaelu arengu poliitikat, eelkõige mitme määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud ja liikmesriikide maaelu arengu programmides sisalduva meetme sisu osas.

(3)

On oluline tagada, et programmiperioodile 2007–2013 järgnevaks programmiperioodiks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist eraldatud vahendeid kasutatakse võimalikult suures ulatuses maaelu arengu uue strateegia rakendamiseks. On vältimatu, et mõnda aega kohaldatakse korraga programmiperioodi 2007–2013 kuuluvaid maaelu arengu programme ja vastavaid õigusnorme ning sellele järgneva programmiperioodi programme ja vastavaid õigusnorme. Seetõttu tuleks tagada, et programmiperioodiks 2007–2013 kehtestatud meetmeid kohaldatakse niimoodi, et need ei moodustaks ebaproportsionaalselt suurt osa järgmise programmiperioodi rahalistest vahenditest.

(4)

Seega peaks sätestama, et liikmesriigid ei tohi võtta endale uusi juriidilisi kohustusi abisaajate suhtes, kui tegemist on mitmeaastaste meetmetega, mis võivad ulatuda järgmisesse programmiperioodi, või meetmetega, mis maaelu arengu uue strateegia tõttu tõenäoliselt lõpetatakse või mida muudetakse oluliselt.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 27 lõike 12 ja artikli 32a kohaselt võib hetkel kehtivate põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja loomade heaolu toetuse kohustuste või metsanduse keskkonnakohustuste kestust pikendada kuni 2013. aasta maksenõudes osutatud toetusperioodi lõpuni. Et uute maaelu arengu programmide esitamise ja heakskiitmise võimalikud viivitused ei avaldaks negatiivset mõju poliitika jätkuvale rakendamisele, tuleks pikendada võimalust täita neid kohustusi kuni 2014. aasta maksenõudes osutatud toetusperioodi lõpuni.

(6)

Kuna programmiperiood 2007–2013 hakkab lõppema, tuleks vähendada maaelu arengu programmidesse muudatusi tegevate liikmesriikide menetluskoormust ja säilitada samal ajal komisjoni tehtava hindamise nõuetekohane tase. Selleks peaksid liikmesriikidel olema suuremad võimalused paigutada teatavate meetmete jaoks ette nähtud summad, mida enam vaja ei ole, teavitamismenetluse abil õigel ajal ümber teiste meetmete rakendamiseks. Tänu sellele peaks vahendite ümberpaigutamine ühelt meetmelt teise jaoks muutuma paindlikumaks.

(7)

On oluline tagada maaelu arengu poliitika järjepidev rakendamine ja sujuv üleminek ühest programmiperioodist järgmisesse programmiperioodi. Seepärast tuleks täpsustada, et uute programmide eelhindamise kulud ja selliste kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamise kulud, mis on seotud programmiperioodile 2007–2013 järgneva programmiperioodiga, on osa ettevalmistustegevusest, mida rahastatakse tehnilisest abist. Lisaks peaks olema võimalik rahastada muud ettevalmistustegevust, kui see on otseselt seotud praegu kehtivate maaelu arengu programmidega ja vajalik järjepidevuse tagamiseks ning sujuvaks üleminekuks ühest programmiperioodist järgmisesse programmiperioodi.

(8)

Kui liikmesriigid on juba ära kasutanud neile selleks programmiks ja/või meetmeks programmiperioodil 2007–2013 eraldatud vahendid, ei tohiks nad nimetatud programmi ja/või meetme raames võta endale uusi juriidilisi kohustusi abisaajate suhtes. Peale selle tuleks kehtestada selged lõpptähtajad juriidiliste kohustuste võtmise kohta abisaajate suhtes programmiperioodil 2007–2013 ja järgmisel programmiperioodil.

(9)

Määrust (EÜ) nr 1974/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1974/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 9 lõigetes 2 ja 4 asendatakse arv „1 %” arvuga „3 %”.

2)

Artiklile 14 lisatakse lõige 5:

„5.   Abisaajate suhtes ei tohi pärast 31. detsembrit 2013 võtta uusi juriidilisi kohustusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 23.”

3)

Artiklile 21 lisatakse lõige 3:

„3.   Abisaajate suhtes ei tohi pärast 31. detsembrit 2013 võtta uusi juriidilisi kohustusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 31.”

4)

Artikli 27 lõike 12 teises lõigus asendatakse aastaarv „2013” aastaarvuga „2014”.

5)

Artiklile 31 lisatakse lõige 5:

„5.   Abisaajate suhtes ei tohi pärast 31. detsembrit 2013 võtta uusi juriidilisi kohustusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 43, sealhulgas siis, kui nimetatud meetmeid rakendavad kohalikud tegevusrühmad vastavalt kõnealuse määruse artikli 63 punktile a.”

6)

Artiklile 32 lisatakse teine lõik:

„Abisaajate suhtes ei tohi pärast 31. detsembrit 2013 võtta uusi juriidilisi kohustusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 45, sealhulgas siis, kui nimetatud meetmeid rakendavad kohalikud tegevusrühmad vastavalt kõnealuse määruse artikli 63 punktile a.”

7)

Artiklis 32a asendatakse aastaarv „2013” aastaarvuga „2014”.

8)

Lisatakse artikkel 41a:

„Artikkel 41a

1.   Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 66 lõike 2 tähenduses hõlmab programmi abiga seotud ettevalmistustegevus programmiperioodile 2007–2013 järgneval programmiperioodil järgmist:

a)

programmide eelhindamise kulud;

b)

kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamise kulud;

c)

muu ettevalmistustegevuse kulud, eeldusel et need on:

i)

otseselt seotud praegu kehtivate maaelu arengu programmide tegevusega ja

ii)

vajalikud, et tagada maaelu arengu poliitika järjepidev rakendamine ja sujuv üleminek ühest programmiperioodist järgmisesse programmiperioodi.

2.   Lõike 1 kohaldamine eeldab, et vastav säte lisatakse maaelu arengu programmidesse.”

9)

III peatüki 2. jakku lisatakse artikkel 41b:

„Artikkel 41b

1.   Kui programmile ja/või meetmele eraldatud summa kasutatakse ära enne määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõikes 1 sätestatud abikõlblikkuse lõppkuupäeva, et tohi liikmesriigid võtta endale uusi juriidilisi kohustusi abisaajate suhtes.

2.   Liikmesriigid ei tohi võtta endale uusi juriidilisi kohustusi abisaajate suhtes vastavalt määrusele (EÜ) nr 1698/2005 alates päevast, mil nad hakkavad programmiperioodiks 2014–2020 kehtestatud õigusraamistiku alusel võtma endale uusi juriidilisi kohustusi abisaajate suhtes.

Liikmesriigid võivad esimest lõiku kohaldada kas programmi või meetme tasandil.

3.   Programmi „LEADER” osas võivad liikmesriigid kohaldada lõiget 2 määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 62 nimetatud kohaliku tegevusrühma tasandil.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata programmi „LEADER” ettevalmistava toetuse ega tehnilise abi suhtes.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(2)  ELT L 368, 23.12.2006, lk 15.

(3)  KOM(2011) 627 (lõplik/3), 12.10.2011.

(4)  KOM(2010) 672 (lõplik), 18.11.2010.


13.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 336/2013,

12. aprill 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1010/2009 seoses kalandustoodete püügisertifikaate käsitlevate halduskokkulepetega, mis on sõlmitud kolmandate riikidega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 4, artikli 14 lõiget 3, artikli 20 lõiget 4 ja artiklit 52,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kalandustoodete püügisertifikaate käsitlevad halduskokkulepped kolmandate riikidega on loetletud komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1010/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) IX lisas. Need kokkulepped hõlmavad asjaomaste kolmandate riikide pädevate ametiasutuste kinnitatud püügisertifikaatide näidiseid.

(2)

Alates 1. märtsist 2013 muutub Uus-Meremaa püügisertifikaadi kinnitanud ametiasutuse nimi, mis on ka selle riigi püügisertifikaadil.

(3)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1010/2009 IX lisa vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1010/2009 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2013.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(2)  ELT L 280, 27.10.2009, lk 5.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1010/2009 IX lisa 3. jao (Uus-Meremaa) 1. liide asendatakse järgmisega:

Image

Image


13.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 337/2013,

12. aprill 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.