ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.101.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 101

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
10. aprill 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 322/2013, 9. aprill 2013, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 323/2013, 9. aprill 2013, millega lisatakse 2013. aasta püügikvoodile teatavad 2012. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 324/2013, 9. aprill 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

OTSUSED

 

 

2013/173/EL

 

*

Komisjoni otsus, 8. aprill 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ artikli 11 alusel Taani riigi poolt võetud meetme kohta, millega keelustati teatavat liiki mitmeotstarbelised pinnaseteisaldusmasinad (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1874 all)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. aprill 2013, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 79 lõike 1 kohane ELi inspektorite nimekiri (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1882 all)

31

 

 

2013/175/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. aprill 2013, liidu rahalise toetuse kohta, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 kohaselt taimi ja taimseid saadusi kahjustavate organismide tõrje programmi jaoks Prantsusmaa ülemeredepartemangudes 2013. aastal (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1934 all)

48

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 322/2013,

9. aprill 2013,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit teatava hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ning kehtestada teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste suhtes registreerimisnõue, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitasid 25. veebruaril 2013 neli liidu hõreda koega klaaskiust kangaste tootjat: Saint-Gobain Adfors CZ spol. s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, „Valmieras stikla šķiedra” AS ja Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   TOODE

(3)

Toode, mille puhul võib olla tegemist meetmetest kõrvalehoidmisega, on Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangad (välja arvatud klaaskiust plaadid), mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm, kaal on rohkem kui 35 g/m2 ning mis on praegu klassifitseeritud CN-koodide ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Uurimisalune toode on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, kuid see on saadetud Indiast ja Indoneesiast, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ja kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Praegu jõus olevad meetmed, millest võidakse kõrvale hoida, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 (2).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate hõreda koega klaaskiust kangaste suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest hoitakse kõrvale Indias ja Indoneesias ümberlaadimise kaudu.

(7)

Taotluses esitatud esmapilgul usutavad tõendid on järgmised.

(8)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui vaatlusaluse toote suhtes kehtestati meetmed, on Hiina Rahvavabariigi, India ja Indoneesia ekspordis liitu toimunud märgatavad muutused ning sellistele muutustele pole muud põhjust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(9)

Selline muutus on ilmselt tingitud sellest, et Hiina Rahvavabariigist pärit teatavad hõreda koega klaaskiust kangad laaditakse liitu saatmisel ümber Indias ja Indoneesias.

(10)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hinna osas. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ning see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad mittekahjustavast hinnast, mis määrati kindlaks praeguste meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus.

(11)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisaluse toote hinnad on vaatlusaluse toote varem kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes dumpinguhinnad.

(12)

Kui uurimise käigus tuvastatakse ka teisi Indias ja Indoneesias teostatavaid algmääruse artikliga 13 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid peale ümberlaadimise, võib uurimine hõlmata ka neid.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendusmaterjali selleks, et algatada uurimine vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

a)   Küsimustikud

(14)

Selleks, et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud teadaolevatele India ja Indoneesia eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele Hiina Rahvavabariigi eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele liidu importijatele ja importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, India ja Indoneesia ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamata, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades, et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaega kohaldatakse kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi, India ja Tai ametivõime teavitatakse uurimise algatamisest.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(18)

Algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uurimisaluse toote impordi vabastada registreerimisnõudest või meetmetest, kui impordi puhul ei esine meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna väidetav kõrvalehoidmine leiab aset väljaspool liitu, võib vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 4 vabastada registreerimisnõudest või meetmetest Indias või Indoneesias asuvad tootjad, kes toodavad hõreda koega klaaskiust kangast, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm ning mis kaaluvad rohkem kui 35 g/m2 (v. a klaaskiust plaadid), kui need tootjad suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (3) ühegi tootjaga, kelle suhtes meetmed kehtivad, (4) ning kelle puhul on leitud, et nad ei tegele meetmetest kõrvalehoidmisega algmääruse artikli 13 lõigetes 1 ja 2 määratletud tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleks uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, tagamaks, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saaks dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Indiast ja Indoneesiast saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TÄHTAJAD

(21)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ning esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada,

Indias ja Indoneesias asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(22)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

H.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(23)

Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(24)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.

(25)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(26)

Uurimine viiakse algmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(27)

Juhitakse tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (5).

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(28)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituse vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(29)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(30)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 kohane uurimine eesmärgiga teha kindlaks, kas rakendusmäärusega (EÜ) nr 791/2011 kehtestatud meetmetest hoitakse kõrvale selliste hõreda koega klaaskiust kangaste (välja arvatud klaaskiust plaadid) importimisel liitu, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm, mis kaaluvad rohkem kui 35 g/m2 ja kuuluvad praegu CN-koodide ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 alla (TARICi koodid 7019510014, 7019510015, 7019590014 ja 7019590015) ning mis on saadetud Indiast ja Indoneesiast, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid, et registreerida käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote import liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad vastavad vabastamise eelduseks olevatele nõuetele.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Indias ja Indoneesias asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust impordi registreerimise nõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-Ril või DVD-l) ning märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga allpool esitatud aadressil. Kui huvitatud isik ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul, tuleb tal sellest vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 viivitamata komisjonile teatada. Täiendavat teavet komisjoniga peetava kirjavahetuse kohta võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi asjakohaselt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (6) („piiratud kasutusega”) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega kaasas olema mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 2 299 37 04

E-post: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 204, 9.8.2011, lk 1.

(3)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult juhul, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid käsitatakse ühe ja sama perekonna liikmetena ainult juhul, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe või venna laps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või abikaasa õde ja õemees või vennanaine. Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud äriühingutega, mille suhtes kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestatud meetmed, võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et suhe äriühinguga, mille suhtes algsed meetmed kehtivad, on loodud või seda on kasutatud selleks, et olemasolevatest meetmetest kõrvale hoida.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  Dokument märkega „Limited” on konfidentsiaalne dokument vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 323/2013,

9. aprill 2013,

millega lisatakse 2013. aasta püügikvoodile teatavad 2012. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. mai 1996. aasta määrust (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid paluda komisjonilt enne neile eraldatud kvoodi kohaldamise aasta 31. oktoobrit peatada maksimaalselt 10 % kvoodist ja kanda see üle järgmisse aastasse. Komisjon peab peatatud koguse lisama asjaomasele kvoodile.

(2)

Nõukogu 13. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1225/2010 (millega kehtestatakse 2011. ja 2012. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamereliikide kalavarudega), (2) nõukogu 30. novembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1256/2011 (millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks ning muudetakse määrust (EL) nr 1124/2010), (3) nõukogu 19. detsembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 5/2012 (millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks), (4) nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 43/2012 (millega määratakse ELi laevadele 2012. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse) (5) ja nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012 (millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse) (6) on kindlaks määratud teatavate kalavarude püüdmise võimalused 2012. aastaks ning täpsustatud, milliste kalavarude suhtes võib kohaldada määruses (EÜ) nr 847/96 sätestatud meetmeid.

(3)

Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1262/2012 (millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamereliikide kalavarudega), (7) nõukogu 20. novembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1088/2012 (millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2013. aastaks), (8) nõukogu 20. detsembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1261/2012 (millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2013. aastaks), (9) nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 39/2013 (millega määratakse ELi laevadele 2013. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse) (10) ja nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 40/2013 (millega määratakse 2013. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete reguleerimisalasse) (11) on kindlaks määratud teatavate kalavarude püüdmise võimalused 2013. aastaks.

(4)

Teatavad liikmesriigid on esitanud määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt enne 2012. aasta 31. oktoobrit taotluse peatada osa nende 2012. aasta kvootidest ja kanda need üle järgmisse aastasse. Peatatud kogused tuleks kõnealuses määruses osutatud piires lisada 2013. aasta kvootidele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2013. aasta püügikvoote, mis on kehtestatud määrustega (EL) nr 1262/2012, (EL) nr 1088/2012, (EL) nr 1261/2012, (EL) nr 39/2013 ja (EL) nr 40/2013, on suurendatud vastavalt lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(2)  ELT L 336, 21.12.2010, lk 1.

(3)  ELT L 320, 3.12.2011, lk 3.

(4)  ELT L 3, 6.1.2012, lk 1.

(5)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 1.

(6)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.

(7)  ELT L 356, 22.12.2012, lk 22.

(8)  ELT L 323, 22.11.2012, lk 2.

(9)  ELT L 356, 22.12.2012, lk 19.

(10)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 1.

(11)  ELT L 23, 25.1.2013, lk 54.


LISA

Riigi kood

Kalavaru kood

Liik

Piirkonna nimetus

2012. aasta lõplik kvoot (1)

(tonnides)

Püük 2012. aastal

(tonnides)

Eritingimustel püük 2012. aastal

(tonnides)

Lõplikust kvoodist kasutatud

(%)

Ülekantud kogus

(tonnides)

BEL

ANF/07.

Merikuratlased

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Merikuratlased

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Tursk

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Tursk

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Tursk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond ning CECAF 34.1.1 ELi veed

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Kilttursk

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Kilttursk

VIIb–k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Megrimid

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId ja VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Atlandi merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Harilik merikeel

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Harilik merikeel

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Harilik merikeel

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Harilik merikeel

VIIf ja VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Railased

VIId püügipiirkonna ELi veed

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Railased

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Merlang

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Merikuratlased

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Põhjaatlandi hõbekala

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Sinine molva

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Tursk

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Lima-niituimluts

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Räim

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Räim

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna EL ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Harilik molva

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc, IIId püügipiirkonna ELi veed

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norra salehomaar

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Põhjaatlandi süsikas

VI; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Kalju-tömppeakala

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Kalju-tömppeakala

I, II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Tobias

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Harilik merikeel

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Meriluts

IV püügipiirkonna ELi veed

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Meriluts

IIIa püügipiirkond, alarajoonide 22–32 ELi veed

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Sinine molva

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Tursk

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Süvalest

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Euroopa merluus

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Harilik molva

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc, IIId püügipiirkonna ELi veed

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norra salehomaar

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Harilik süvameregarneel

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Kalju-tömppeakala

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Tobias

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Harilik merikeel

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Railased

IIIa püügipiirkonna ELi veed

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Meriluts

IV püügipiirkonna ELi veed

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Meriluts

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Anšoovis

IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Merikuratlased

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Merikuratlased

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Merikuratlased

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Süvalest

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Euroopa merluus

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Stauriid ja seotud kaaspüük

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Stauriid ja seotud kaaspüük

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Megrimid

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Megrimid

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimid

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Megrimid

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norra salehomaar

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Besuugo

IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Besuugo

X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Railased

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Põhjaputassuu

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Merlang

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Räim

alarajoon 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Räim

alarajoonid 30–31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Merikuratlased

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Merikuratlased

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Merikuratlased

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Põhjaatlandi hõbekala

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Sinine molva

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Tursk

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Tursk

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Tursk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond ning CECAFi piirkonna 34.1.1 ELi veed

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Lima-niituimluts

X ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Lima-niituimluts

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Lima-niituimluts

VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Süvalest

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Kilttursk

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Räim

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Räim

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Euroopa merluus

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Stauriid ja seotud kaaspüük

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Megrimid

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Megrimid

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimid

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Megrimid

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Harilik molva

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norra salehomaar

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId ja VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Atlandi merilest

VIIf ja VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Atlandi merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Põhjaatlandi süsikas

VI; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Kalju-tömppeakala

I, II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Harilik merikeel

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Harilik merikeel

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Harilik merikeel

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Harilik merikeel

VIIf ja VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Railased

VIId püügipiirkonna ELi veed

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Railased

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Meriluts

IV püügipiirkonna ELi veed

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Merlang

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Merlang

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Merikuratlased

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Põhjaatlandi hõbekala

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Sinine molva

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Tursk

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Tursk

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Tursk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond ning CECAFi piirkonna 34.1.1 ELi veed

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Lima-niituimluts

X ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Lima-niituimluts

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Kilttursk

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Räim

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Räim

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Megrimid

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Megrimid

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Harilik molva

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId ja VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Atlandi merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Põhjaatlandi süsikas

VI; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Harilik süvameregarneel

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Kalju-tömppeakala

I, II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Tobias

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Besuugo

X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Harilik merikeel

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Harilik merikeel

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Harilik merikeel

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Harilik merikeel

VIIf ja VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Railased

VIId püügipiirkonna ELi veed

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Railased

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Meriluts

IV püügipiirkonna ELi veed

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Merlang

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Merikuratlased

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Sinine molva

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Tursk

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Tursk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond ning CECAFi piirkonna 34.1.1 ELi veed

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Kilttursk

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Räim

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Räim

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Räim

VIIb, VIIc püügipiirkond; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Räim

VIIg, VIIh, VIIj and VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Megrimid

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Megrimid

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norra salehomaar

VII (Porcupine’i madal – üksus 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Põhjaatlandi süsikas

VI; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Harilik merikeel

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Harilik merikeel

VIIf ja VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Merlang

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Merikuratlased

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Merikuratlased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Merikuratlased

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Põhjaatlandi hõbekala

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Põhjaatlandi hõbekala

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Tursk

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Tursk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond ning CECAFi piirkonna 34.1.1 ELi veed

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Kilttursk

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Kilttursk

VIIb–k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Räim

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Räim

VIIb, VIIc püügipiirkond; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Räim

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Megrimid

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId ja VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Harilik süvameregarneel

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Tobias

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Harilik merikeel

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Railased

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Merlang

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Anšoovis

IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Merikuratlased

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Süsisaba

CECAFi piirkonna 34.1.2 ELi ja rahvusvahelised veed

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Lima-niituimluts

X ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Lima-niituimluts

VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Euroopa merluus

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Stauriid ja seotud kaaspüük

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Stauriid ja seotud kaaspüük

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Megrimid

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norra salehomaar

IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Besuugo

IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Besuugo

X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Railased

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Railased

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Põhjaputassuu

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Tursk

alarajoonide 25–32 ELi veed

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Räim

alarajoonid 30–31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Euroopa merluus

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Stauriid ja seotud kaaspüük

IIa ja IVa püügipiirkonna ELi veed; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Harilik molva

IV püügipiirkonna ELi veed

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc, IIId püügipiirkonna ELi veed

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norra salehomaar

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Harilik süvameregarneel

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Tobias

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Harilik merikeel

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Meriluts

IV püügipiirkonna ELi veed

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Meriluts

IIIa; alarajoonide 22–32 ELi veed

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Liikmesriigile asjakohaste püügivõimaluste määruste alusel kehtestatud kvoodid pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59) artikli 20 lõike 5 kohase püügivõimaluste vahetamise, määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohase kvootide ülekandmise ja/või nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1) artiklite 37 ja 105 kohase püügivõimaluste ümberjaotamise või vähendamise arvessevõtmist.


10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 324/2013,

9. aprill 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/29


KOMISJONI OTSUS,

8. aprill 2013,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ artikli 11 alusel Taani riigi poolt võetud meetme kohta, millega keelustati teatavat liiki mitmeotstarbelised pinnaseteisaldusmasinad

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 1874 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/173/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Taani asutused teatasid direktiivi 2006/42/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt komisjonile ja teistele liikmesriikidele meetmest, mis käsitleb Multione S630 tüüpi masinaid, mille tootja on äriühing C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Itaalia. Masin kandis CE-märgist ja sellega oli kaasas EÜ vastavusdeklaratsioon vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid, komisjoni direktiivile 2004/108/EÜ (2) elektromagnetilise ühilduvuse kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/14/EÜ (3) välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta.

(2)

Multione S630 on mitmeotstarbeline pinnaseteisaldusmasin, millele saab paigaldada mitmesuguseid lisaseadmeid erinevate metsandus-, põllumajandus-, aiandus-, maastikukujundus-, teehooldus- ja ehitustoimingute jaoks.

(3)

Taanit ajendas sellist meedet kehtestama asjaolu, et masin ei vastanud direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktis 3.4.4 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, milles on öeldud, et kui iseliikuva masina operaatori töötamiskoht on masinas ja ohtu võivad tekitada kukkuvad esemed või materjal, tuleb seda masina projekteerimisel ja valmistamisel arvestada ning masin tuleb varustada asjakohase kaitsva konstruktsiooniga, kui suurus seda võimaldab.

(4)

Taani asutused märkisid, et kuigi masina mitme kavandatud kasutusviisi puhul ohustasid masinas töötavat operaatorit kukkuvad esemed või materjal, oli masin turule lastud ilma kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsioonita. Taani asutused palusid tootjal võtta olukorra parandamiseks meetmeid. Kuna seda ei tehtud, keelasid Taani ametiasutused ilma kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsioonita Multione S630 masinate turule laskmise ja andsid tootjale korralduse võtta parandusmeetmeid juba turule lastud masinate suhtes.

(5)

Komisjon saatis tootjale kirja ja palus tootjal edastada oma tähelepanekud Taani meetme kohta. Tootja vastas, et tema arvates ei ole kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsiooni paigaldamine vajalik, kui masin tarnitakse tegevuseks, mille puhul ei ole kukkuvate esemete või materjali ohtu. Ühtlasi teatas tootja komisjonile, et Taani ametiasutuste meetmest tulenevalt tegelevad nad sellega, et tagada kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsiooni paigaldamine kõigile Taanis turule lastavatele masinatele.

(6)

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punkti 1.1.2 alapunkti a kohaselt peab masin olema projekteeritud ja valmistatud nii, et see sobib oma funktsiooni täitmiseks ja et seda saab kasutada, seadistada ja hooldada ilma inimesi ohustamata, kui nimetatud toiminguid sooritatakse ettenähtud tingimuste kohaselt, arvestades ka selle iga põhjendatult ettenähtava väärkasutamise võimalust. Võetavate meetmete eesmärk peab olema õnnetusohu kõrvaldamine masina kogu ettenähtud kasutusaja jooksul, sealhulgas transpordi-, monteerimis-, demonteerimis-, blokeerimis- ja lammutamisetapil.

(7)

Multione S630 taolise mitmeotstarbelise masina puhul võidakse masin esmalt tarnida selliseks tegevuseks, millega ei kaasne kukkuvate esemete või materjali ohtu, kuid on tõenäoline, et eeldatava kasutusaja jooksul kasutatakse seda ka muudeks tegevusteks, mis seavad operaatori sellisesse ohtu. Seega tuleb masina projekteerimisel ja valmistamisel arvestada kukkuvate esemete või materjali ohuga.

(8)

Taani ametiasutuste esitatud tõendite ja tootja tähelepanekute läbivaatamine kinnitab, et ilma kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsioonita Multione S630 tüüpi masinad ei vasta direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktis 3.4.4 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning sellisest mittevastavusest tuleneb masinas töötava operaatori jaoks oht saada kukkuvate esemete või materjali tõttu raskelt viga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Taani ametiasutuste meede, millega keelustati ilma kukkuvate esemete eest kaitsva konstruktsioonita Multione S630 tüüpi masinate turule laskmine ja kohustati tootjat võtma parandusmeetmeid juba turule lastud masinate suhtes, on põhjendatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. aprill 2013

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

(2)  ELT L 337, 13.11.2004, lk 13.

(3)  ELT L 162, 3.7.2000, lk 1.


10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. aprill 2013,

millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 79 lõike 1 kohane ELi inspektorite nimekiri

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 1882 all)

(2013/174/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006, (1) eriti selle artikli 79 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1224/2009 on loodud ühenduse kontrolli-, seire- ja rakendamissüsteem, et tagada ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine. Määruse (EÜ) nr 1224/2009 kohaselt võivad ELi inspektorid ELi vetes ning ELi vetest väljaspool asuvatel ühenduse kalalaevadel teha inspektsioone kõnealuse määruse kohaselt, ilma et see piiraks rannikuliikmesriikide esmavastutust. ELi inspektorite nimekiri kehtestatakse määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud korras.

(2)

Komisjoni 8. aprilli 2011. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) on kehtestatud Euroopa Liidus määrusega (EÜ) nr 1224/2009 loodud kontrollisüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(3)

Rakendusmääruses (EL) nr 404/2011 on sätestatud, et ELi inspektorite nimekiri võetakse vastu liikmesriikide ja Euroopa Kalanduskontrolli Ameti teatiste põhjal.

(4)

Esimene ELi inspektorite nimekiri võeti vastu komisjoni rakendusotsusega 2011/883/EL (3). Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 120 on sätestatud, et pärast esialgse nimekirja koostamist teatavad liikmesriigid ja Euroopa Kalanduskontrolli Amet komisjonile iga aasta oktoobriks kõigist muudatustest, mis nad soovivad nimekirjas teha järgmisel kalendriaastal, ning et komisjon muudab nimekirja vastavalt iga aasta 31. detsembriks.

(5)

Mõned liikmesriigid on edastanud teatised täieliku nimekirjaga oma riigi asjaomastest inspektoritest. Seepärast on asjakohane asendada rakendusotsusega 2011/883/EL kehtestatud nimekiri ja sätestada käesoleva otsuse lisas ELi inspektorite uus nimekiri, mis põhineb kõnealustel teatistel ja liikmesriikidest saadud teatistel paranduste kohta algses nimekirjas.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ELi inspektorite nimekiri on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Rakendusotsus 2011/883/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. aprill 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Maria DAMANAKI


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 112, 30.4.2011, lk 1.

(3)  ELT L 343, 23.12.2011, lk 123.


LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1224/2009 ARTIKLI 79 LÕIKE 1 KOHANE ELI INSPEKTORITE NIMEKIRI

Riik

Inspektorid

Belgia

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgaaria

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Tšehhi Vabariik

Puudub

Taani

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Saksamaa

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Eesti

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Iirimaa

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Kreeka

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Hispaania

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Prantsusmaa

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Itaalia

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Küpros

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Läti

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Leedu

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luksemburg

Puudub

Ungari

Puudub

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Madalmaad

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Austria

Puudub

Poola

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Rumeenia

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Sloveenia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovakkia

Puudub

Soome

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Rootsi

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Ühendkuningriik

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Euroopa Komisjon

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/48


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. aprill 2013,

liidu rahalise toetuse kohta, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 kohaselt taimi ja taimseid saadusi kahjustavate organismide tõrje programmi jaoks Prantsusmaa ülemeredepartemangudes 2013. aastal

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 1934 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2013/175/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, (1) eriti selle artikli 17 lõike 3 esimese lõigu esimest lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Prantsusmaa ametiasutused esitasid 12. novembril 2012 komisjonile Prantsusmaa ülemeredepartemangudes rakendatavaid taimetervisemeetmeid käsitleva 2013. aasta programmi. Kõnealuses programmis täpsustatakse eesmärke, oodatavaid tulemusi, võetavaid meetmeid, nende kestust ja maksumust liidu võimaliku rahalist toetuse saamiseks.

(2)

Kõnealuses programmis ettenähtud meetmed vastavad nõuetele, mis on sätestatud komisjoni 10. septembri 2007. aasta otsuses 2007/609/EÜ abikõlblike meetmete määratlemise kohta ühenduse toetuse saamiseks taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide tõrje programmidele Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral (2).

(3)

Komisjon on programmis sätestatud meetmeid hinnanud ja neid arutati 22.–23. novembril 2012 kokku tulnud taimetervise alalises komitees. Muudetud rahastamistabel esitati 15. veebruaril 2013. Selle tulemusena leiab komisjon, et programm ja selle eesmärgid vastavad määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 17 lõike 1 nõuetele.

(4)

Liidu rahalise toetuse asjakohane ülemmäär tuleks kehtestada kooskõlas määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 17 lõikega 3 ning maksmine peab toimuma Prantsusmaa esitatud dokumentide põhjal.

(5)

Liidu rahalist toetust taimetervisemeetmetele rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist kooskõlas nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (3) artikli 3 lõike 2 punktiga a. Kõnealuste meetmete finantskontrolli teostatakse nimetatud määruse artiklite 9, 36 ja 37 alusel.

(6)

Kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (4) artikliga 75 ja komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) artikli 90 lõikega 1 teeb volitused saanud institutsioon või ametiasutus enne liidu eelarve kulukohustuste võtmist rahastamisotsuse, milles sätestatakse kulutustega seotud meetme olulised osad.

(7)

Prantsusmaa ametiasutused esitasid programmi 12. novembril 2012 ja nägid selles ette meetmed 2013. kalendriaastaks. Määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 112 kohaselt võib alustatud meetmele toetust anda vaid juhul, kui taotleja suudab tõendada vajadust alustada meedet enne toetuse andmist. Prantsusmaa on tõendanud, et tal oli vaja alustada kõnealust programmi 2013. aasta algusest, et tagada nõuetekohane rahastamine ja alustada asjaomaste meetmete elluviimist enne, kui antakse käesolevas otsuses sätestatud liidu rahaline toetus.

(8)

Käesolev otsus on rahastamisotsus määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 75 määratletud tähenduses lubatud maksimumsummade ulatuses selliste kulutuste jaoks, mille Prantsusmaa on esitanud programmi kaasrahastamistaotluses.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaale antakse liidu rahalist toetust taimi ja taimseid saadusi kahjustavate organismide ametliku tõrjeprogrammi (nagu on täpsustatud lisa A osas) rakendamiseks Prantsusmaa ülemeredepartemangudes 2013. aastaks.

Rahalise toetuse ülempiir on maksimaalselt 60 % abikõlblikest kogukuludest, mis on täpsustatud lisa B osas, kuid mitte üle 219 000 euro (ilma käibemaksuta).

Artikkel 2

1.   60 päeva jooksul pärast Prantsusmaa asjakohase taotluse kättesaamist tehakse 100 000 euro suurune ettemakse.

2.   Liidu rahalise toetuse jääksumma makstakse välja tingimusel, et programmi rakendamise lõpparuanne esitatakse komisjonile elektrooniliselt hiljemalt 15. märtsil 2014 ning et komisjon on kõnealuse aruande heaks kiitnud.

Kõnealune aruanne sisaldab vähemalt järgmist:

a)

kogu programmi kokkuvõtlik tehniline hindamine, sealhulgas materiaalsete ja kvalitatiivsete eesmärkide saavutamise tase. Kõnealuses hinnangus seostatakse Prantsusmaa esitatud esialgses programmis sätestatud eesmärgid saavutatud tulemustega, väljendatuna oodatavate tulemustena ja töö valmimise etappidena. Aruandes selgitatakse saavutatud edusamme ja hinnatakse võetud meetmete vahetut fütosanitaarset ja majanduslikku mõju; ning

b)

rahaliste kulude aruanne, milles on esitatud väljamaksed 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2013 allprogrammide ja meetmete kaupa. Sellele lisatakse tõendid kulude maksete kohta asjakohaste dokumentidena, näiteks arvete või kviitungitena.

3.   Lisa B osas esitatud eelarve soovitusliku jaotumise puhul võib Prantsusmaa kohandada rahastamiskavasid sama allprogrammi eri meetmete vahel 15 % piires liidu rahalisest toetusest sellele allprogrammile, tingimusel et programmiga ettenähtud abikõlblike kulutuste kogusummat ei ületata ega ohustata programmi peamiste eesmärkide saavutamist.

Prantsusmaa teatab sellistest kohandustest komisjonile.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 8. aprill 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 242, 15.9.2007, lk 20.

(3)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.


LISA

2013. AASTA PROGRAMM JA SOOVITUSLIK EELARVE JAOTUMINE

A   OSA

Programm

Programm koosneb kahest allprogrammist:

1)

departemangudevaheline allprogramm:

1.

Meede 1.1: ülemeredepartemangude jaoks karantiini all olevate kahjurite ja haiguste prioritiseerimise vahend, mille alusel on võimalik järjestada kahjulikke organisme ja asjaomaseid tuvastamismeetodeid.

2.

Meede 1.2: uuenduslike meetodite väljatöötamine Xanthomonas axonopodis pv. allii, Xanthomonas citri pv. citri ja Solanaceae perekonda kuuluvate begomoviiruste (ingl k begomoviruses) tuvastamiseks.

3.

Meede 1.3: tsitruselistele kahjulike organismide (Candidatus Liberibacter asiaticus, Candidatus Liberibacter africanus ja Candidatus Liberibacter americanus, tsitruseliste tristeza-viirus (ingl k Citrus tristeza virus), tsitruseliste kirjukloroos (ingl k Citrus variegated chlorosis), tsitruseliste mosaiikviirus (ingl k Citrus mosaic virus), tsitruseliste rõngaslaiksuse viirus (ingl k Citrus psorosis virus) ja tsitruseliste räballehisuse viirus (ingl k Citrus tatter leaf virus) ja sugulasviirused) tuvastamismeetodite kohandamine ja kinnitamine.

2)

Martinique’i departemangu allprogramm:

Meede: agroökoloogiliste põllumajandusettevõtete võrgustiku loomine ja elavdamine ning nendes ettevõtetes taimetervise jälgimine.

B   OSA

Soovituslik eelarve jaotumine (eurodes) ja oodatavad tulemused

Allprogrammid

Tulemuse laad (S: teenuste osutamine, R: teadustöö või uuringud)

Toetuskõlblikud kulud

Riigi rahaline toetus (40 %)

Liidu maksimaalne rahaline toetus (60 %)

Prantsusmaa ülemeredepartemangude vaheline allprogramm

 

Meede 1

Karantiini all olevate kahjurite ja haiguste prioritiseerimise vahend ülemeredepartemangude jaoks (S)

62 000

24 800

37 200

Meede 2

Uuenduslikud meetodid kahjulike organismide tuvastamiseks (R)

120 000

48 000

72 000

Meede 3

Tsitruselistele kahjulike organismide tuvastamise meetodid (R)

97 000

38 800

58 200

Vahesumma

 

279 000

111 600

167 400

Martinique

 

Meede

Agroökoloogiliste põllumajandusettevõtete võrgustik (S)

86 000

34 400

51 600

Vahesumma

 

86 000

34 400

51 600

Kokku

 

365 000

146 000

219 000