ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.079.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
21. märts 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus nr 252/2013/EL, 11. märts 2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta ( 1 )

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 255/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, VII ja VIII lisa, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 256/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamisega imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes ( 1 )

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 257/2013, 20. märts 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

SOOVITUSED

 

 

2013/142/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 12. märts 2013, Euroopa Parlamendi valimiste demokraatlikuma ja tõhusama läbiviimise kohta

29

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 31. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 839/2008 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses pestitsiidide jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus (ELT L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Komisjoni 26. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 524/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bifenüüli, deltametriini, etofumesaadi, isopürasaami, propikonasooli, pümetrosiini, pürimetaniili ja tebukonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandused (ELT L 142, 28.5.2011)

34

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

OTSUSED

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/1


NÕUKOGU OTSUS nr 252/2013/EL,

11. märts 2013,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet”) asutamise eesmärke ning selleks, et amet saaks oma ülesandeid nõuetekohaselt täita, tuleb vastavalt nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määruses (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) sätestatule tema tegevuse teemavaldkonnad täpselt kindlaks määrata viit aastat hõlmava mitmeaastase raamistikuga (1).

(2)

Nõukogu võttis esimese mitmeaastase raamistiku vastu 28. veebruari 2008. aasta otsusega 2008/203/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 168/2007 sätet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistiku vastuvõtmise kohta aastateks 2007–2012 (2).

(3)

Mitmeaastast raamistikku tuleks kohaldada üksnes liidu õiguse reguleerimisala piires.

(4)

Mitmeaastane raamistik peaks olema kooskõlas liidu prioriteetidega, võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioonidest ja nõukogu järeldustest tulenevaid suundumusi põhiõiguste valdkonnas.

(5)

Mitmeaastases raamistikus tuleks vajalikul määral arvestada ameti rahaliste ja inimressurssidega.

(6)

Mitmeaastane raamistik peaks sisaldama sätteid, mis tagavad vastastikuse täiendavuse liidu teiste organite, ametite ja asutuste ning samuti Euroopa Nõukogu ja muude põhiõiguste valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide volitustega. Kõnealuse mitmeaastase raamistiku seisukohalt on kõige olulisemad liidu asutused ja organid Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 439/2010; (3) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex), mis on asutatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004; (4) Euroopa rändevõrgustik, mis on loodud nõukogu otsusega 2008/381/EÜ; (5) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1922/2006; (6) Euroopa andmekaitseinspektor, kelle ametikoht on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001; (7) Eurojust, liidu õigusalase koostöö üksus, mis on moodustatud nõukogu otsusega 2002/187/JSK; (8) Euroopa Politseiamet (Europol), mis on asutatud nõukogu otsusega 2009/371/JSK; (9) Euroopa Politseikolledž (CEPOL), mis on loodud nõukogu otsusega 2005/681/JSK; (10) vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (IT-amet), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1077/2011; (11) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound), mis on loodud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1365/75 (12).

(7)

Mitmeaastane raamistik peaks ameti tegevuse teemavaldkondadena hõlmama võitlust rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatuse vastu.

(8)

Võttes arvesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse tähtsust liidu jaoks, kes on selle nimetanud üheks tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” viiest eesmärgist, peaks amet käesoleva otsusega kehtestatud teemavaldkondade raames andmeid kogudes ja levitades võtma arvesse majanduslikke ja sotsiaalseid eeltingimusi, mis võimaldavad põhiõigusi tõhusalt teostada.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 5 lõikele 3 võib amet tegutseda ka väljaspool mitmeaastases raamistikus kindlaksmääratud teemavaldkondi, kui seda taotleb Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon ning kui tema rahalised ja inimressursid seda võimaldavad. Vastavalt Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud Stockholmi programmile – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel (13) peaksid institutsioonid kasutama täiel määral ameti oskusteavet ning vajaduse korral pidama ametiga tema pädevuse piires konsultatsioone põhiõigusi mõjutavate poliitikate ja õigusaktide väljatöötamise alal.

(10)

Ettepaneku koostamise ajal pidas komisjon nõu ameti haldusnõukoguga ja sai kirjalikud märkused 18. oktoobril 2011,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mitmeaastane raamistik

1.   Kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet”) mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklile 3 täidab amet määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 4 lõikes 1 määratletud ülesandeid käesoleva otsuse artiklis 2 sätestatud teemavaldkondades.

Artikkel 2

Teemavaldkonnad

Teemavaldkonnad on järgmised:

a)

õiguskaitse kättesaadavus;

b)

kuriteoohvrid, sealhulgas kuriteoohvritele hüvitise maksmine;

c)

infoühiskond ning eelkõige õigus eraelule ja isikuandmete kaitse;

d)

romade integreerimine;

e)

õigusalane koostöö, välja arvatud kriminaalasjades;

f)

lapse õigused;

g)

diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

h)

sisseränne ja sisserändajate integreerimine, viisaküsimused ja piirkontroll ning varjupaigaküsimused;

i)

rassism, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatus.

Artikkel 3

Vastastikune täiendavus ja koostöö muude asutustega

1.   Käesoleva mitmeaastase raamistiku rakendamiseks teeb amet määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklite 7, 8 ja 10 kohaselt koostööd ja kooskõlastab oma tegevust liidu asjaomaste organite, ametite ja asutuste, liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga.

2.   Amet käsitleb soo alusel diskrimineerimist üksnes sel määral, kuivõrd see on seotud artikli 2 punkti g kontekstis tehtava tööga ja on selle töö seisukohalt vajalik, võttes arvesse asjaolu, et andmete kogumine soolise võrdõiguslikkuse ja soolise diskrimineerimise kohta on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ülesanne. Amet ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut teevad koostööd vastavalt 22. novembri 2010. aasta koostöökokkuleppele.

3.   Amet teeb koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound) vastavalt 8. oktoobri 2009. aasta koostöökokkuleppele ja Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga (Frontex) vastavalt 26. mai 2010. aasta koostöökokkuleppele. Peale selle teeb ta koostööd Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga, Euroopa rändevõrgustikuga, Eurojustiga, liidu õigusalase koostöö üksusega, Euroopa Politseiametiga (Europol), Euroopa Politseikolledžiga (CEPOL) ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametiga (IT-amet) vastavalt vastavatele tulevastele koostöökokkulepetele. Koostöö kõnealuste asutustega on piiratud tegevusega, mis kuulub nendesse teemavaldkondadesse, mis on sätestatud käesoleva otsuse artiklis 2.

4.   Amet täidab oma ülesandeid infoühiskonna ning eeskätt eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse valdkonnas, ilma et see piiraks Euroopa andmekaitseinspektori vastutust tagada kooskõlas oma kohustuste ja pädevusega, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47, et liidu institutsioonid ja organid austavad füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige nende õigust eraelu puutumatusele.

5.   Amet kooskõlastab oma tegevuse Euroopa Nõukogu tegevusega vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklile 9 ja kõnealuses artiklis nimetatud Euroopa ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahelisele kokkuleppele Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelise koostöö kohta (14).

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Brüssel, 11. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GILMORE


(1)  ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(2)  ELT L 63, 7.3.2008, lk 14.

(3)  ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(4)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(5)  ELT L 131, 21.5.2008, lk 7.

(6)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(9)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(10)  ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(11)  ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(12)  EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(13)  ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

(14)  ELT L 186, 15.7.2008, lk 7.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/4


Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva 19. oktoobri 2005. aasta lepingu (1) (sõlmitud nõukogu otsusega 2006/325/EÜ, (2) edaspidi „leping”) artikli 3 lõikele 2 teavitab Taani nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) (3) muudatuste vastuvõtmisel komisjoni sellest, kas ta kavatseb rakendada niisuguste muudatuste sisu või mitte.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (4) võeti vastu 12. detsembril 2012.

Taani teatas lepingu artikli 3 lõike 2 kohaselt 20. detsembri 2012. aasta kirjaga komisjonile oma otsusest rakendada määruse (EL) nr 1215/2012 sisu. See tähendab, et määruse (EL) nr 1215/2012 sätteid hakatakse kohaldama liidu ja Taani suhetes.

Lepingu artikli 3 lõikest 6 tulenevalt luuakse Taani teatisega Taani ja ühenduse vahel vastastikused kohustused. Seega käsitatakse määrust (EL) nr 1215/2012 lepingu muudatuse ja lisana.

Viidates lepingu artikli 3 lõigetele 3 ja 4, saab määruse (EL) nr 1215/2012 rakendamine Taanis toimuda, kui Taani Parlament muudab oma otsusega kehtivaid õigusakte. Kooskõlas lepingu artikli 3 lõike 5 punktiga b teatab Taani komisjonile selliste seadusandlike rakendusmeetmete jõustumise kuupäeva.


(1)  ELT L 299, 16.11.2005, lk 62.

(2)  ELT L 120, 5.5.2006, lk 22.

(3)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

(4)  ELT L 351, 20.12.2012, lk 1.


MÄÄRUSED

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/5


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 253/2013,

15. jaanuar 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega muudetakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ajakohastatud klassifikatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine on väga oluline, arvestades komisjoni praegusi püüdlusi säilitada Euroopa Liidu statistika asjakohasus tehnoloogia arengu ja majanduse struktuurimuutuste arvessevõtmise kaudu.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on läbi vaadanud senini kasutusel olnud rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) 1997. aasta versiooni (ISCED 1997), eesmärgiga tagada selle järjepidevus hariduse ja koolituse poliitika ja struktuuri arengutega.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 692/2011 II lisa vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 692/2011 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. jagu muudetakse järgmiselt:

a)

A osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3.[vabatahtlik] Haridustase” järgmisega: „3.[vabatahtlik] Saavutatud haridustase”;

b)

B osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3.[vabatahtlik] Haridustase” järgmisega: „3.[vabatahtlik] Saavutatud haridustase”;

c)

C osa punkt 3 „Haridustase: põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2), keskharidus (ISCED 3 või 4), kõrgharidus (ISCED 5 või 6).” asendatakse järgmisega: „Saavutatud haridustase: maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste, teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne (kolmanda taseme eelne haridus), kolmanda taseme haridus.”

2)

2. jao A osa muudetakse järgmiselt:

a)

veeru „Muutujad” 23. reas asendatakse „[vabatahtlik] Külastaja profiil: haridustase” järgmisega: „[vabatahtlik] Külastaja profiil: saavutatud haridustase”;

b)

veeru „Edastatav liigitus” 23. reas asendatakse „a) Põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2, b) Keskharidus (ISCED 3 või 4) ja c) Kõrgharidus (ISCED 5 või 6)” järgmisega:

„a)

Maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste

b)

teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus

c)

Kolmanda taseme haridus”

3)

3. jagu muudetakse järgmiselt:

a)

A osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3. Haridustase” järgmisega: „3. Saavutatud haridustase”;

b)

B osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3. Haridustase” järgmisega: „3. Saavutatud haridustase”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 192, 22.7.2011, lk 17.


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 254/2013,

20. märts 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 74 lõiget 1 ja artiklit 132,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tulenevalt komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 340/2008 (Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta) (2) artikli 22 lõike 2 kohasest läbivaatamisest tuleks kõnealust määrust mitmes aspektis muuta.

(2)

Õiguskindluse eesmärgil on asjakohane täpsustada Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet”) tehtavate makseta hilinemise tagajärjed. Amet ei peaks tagastama tasusid, mis on makstud enne asjaomase taotluse rahuldamata jätmist. Siiski tuleks tagastada alusetute maksetena tasud, mis on makstud pärast taotluse rahuldamata jätmist.

(3)

Registreerimiste ajakohastamiste puhul seoses konfidentsiaalsuse taotlustega on asjakohane, et tasusid kohaldatakse järjepidevalt sõltumata sellest, millal taotlus esitati. Registreerimiste ajakohastamiste puhul, välja arvatud tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise puhul, on asjakohane näha registreerija jaoks ette võimalus taotleda vastava tasu maksmise teise tähtaja pikendamist, et anda registreerijale makse tegemiseks lisaaega.

(4)

Õiguskindluse eesmärgil on asjakohane täpsustada ka olemaolevaid sätteid, mis käsitlevad vähendatud tasusid konfidentsiaalsuse taotluste ühise esitamise korral või juhtregistreerijate poolse esitamise korral.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 alusel esitatud taotluste tasude ja kõnealuse määruse artikli 61 kohase autoriseeringute läbivaatamise tasude puhul ei tuleks iga kokkuleppestsenaariumi enam automaatselt käsitada ühe kasutusalana, sest autoriseerimise taotluses või autoriseeringu läbivaatamise aruandes taotletud täiendavate kasutusalade arv ei pruugi olla identne kõnealuses taotluses või aruandes esitatud kokkuleppestsenaariumide arvuga.

(6)

Samuti tuleks selgitada, et amet peaks väljastama ühe arve, mis katab baastasu ja kõiki lisatasusid, sealhulgas ühiselt esitatud autoriseerimistaotluste ja läbivaatamise aruannete korral.

(7)

Amet võib nõuda tõendit selle kohta, et vähendatud tasumäära kohaldamise või tasu maksmisest vabastamise tingimused on täidetud. Selleks et saaks kontrollida, kas kõnealused tingimused on täidetud, on vaja nõuda, et sellised tõendid esitatakse ühes ELi ametlikus keeles või kui need on kättesaadavad ainult muus keeles, siis koos kinnitatud tõlkega, mis on tehtud ühte ELi ametlikku keelde

(8)

Pärast tasude läbivaatamist, võttes aluseks Eurostati poolt 2012. aprilli kohta avaldatud kohaldatava keskmise aastase inflatsioonimäära 3,1 %, on vastavalt määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 22 lõikele 1 asjakohane kohandada ka standardtasusid vastavalt sellele inflatsioonimäärale.

(9)

Mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) suhtes kohaldatavaid praeguseid vähendatud tasusid tuleks veelgi vähendada, et vähendada regulatiivset koormust ja mitut praktilist probleemi, millega VKEd seisavad silmitsi REACHist tulenevate kohustuste täitmisel, eelkõige registreerimise kohustuse täitmisel, nagu on kindlaks tehtud komisjoni aruandes Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele kooskõlas REACH-määruse artikli 117 lõikega 4 ja CLP-määruse artikli 46 lõikega 2, ning REACH-määruse teatavate elementide läbivaatamine vastavalt REACH-määruse artikli 75 lõikele 2 ning artikli 138 lõigetele 2, 3 ja 6 (3).

(10)

Selleks et uuesti tasakaalustada tasude jaotus eri suurusega ettevõtjate kategooriate puhul, tuleks standardtasusid registreerimise valdkonnas täiendavalt suurendada 4 % ja autoriseerimise valdkonnas 3,5 %, võttes arvesse ühelt poolt ameti kulusid ja liikmesriikide pädevate asutuste teenuste osutamisega seotud kulusid ning teisalt tasude täiendavat alandamist VKEde puhul ja asjaomaste VKEde arvu.

(11)

Tasude üldine kohandamine toimub sellisel tasemel, et tasudest saadav tulu koos ameti muudest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 96 lõike 1 kohastest tuluallikatest saadava tuluga on piisav, et katta osutatud teenuste kulud.

(12)

Määrust (EÜ) nr 340/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(13)

Õiguskindluse eesmärgil ei tuleks käesolevat määrust kohaldada kehtivate taotluste suhtes, mis on esitatud enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(14)

Võttes arvesse, et määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 23 lõikes 2 osutatud faasiained peavad olema registreeritud 31. maiks 2013, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 340/2008 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.”

(2)

Artikli 4 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.”

(3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõikes 2 lisatakse teise lõigu järele järgmised lõigud:

„Muutuste puhul registreerimisandmetele juurdepääsu lubamises nõuab amet tasu maksmist iga ajakohastatava teabeühiku eest vastavalt III lisa tabelitele 3 ja 4.

Juhul kui ajakohastamine käsitleb uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruande kokkuvõtteid, nõuab amet tasu maksmist iga uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte eest, mida ajakohastatakse.”

(b)

lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jätab amet teiste ajakohastamiste korral ajakohastamise taotluse rahuldamata. Taotleja taotluse korral pikendab amet teist tähtaega, tingimusel et pikendamise taotlus on esitatud enne teise tähtaja lõppu. Kui tasusid ei ole makstud enne pikendatud tähtaja lõppemist, jätab amet ajakohastamise taotluse rahuldamata.”

(c)

lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Kui ajakohastamise taotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse ajakohastamise taotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.”

(4)

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Andmete ühise esitamise taotluse korral nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt IV lisale. Juhtregistreerija poolt esitatud taotluse korral nõuab amet vähendatud määras tasu ainult juhtregistreerijalt vastavalt IV lisale.”

(5)

Artikli 7 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui teatis on lükatud tagasi või on pikendamise taotlus jäetud rahuldamata, kuna toodete valmistaja, importija või tootja ei ole esitanud puuduvat teavet või kuna ta ei ole tähtpäevaks tasu maksnud, ei tagastata teate või taotluse esitanud isikule kõnealuse teate või taotluse eest enne taotluse rahuldamata jätmist makstud tasusid ega hüvitata neid muul viisil.”

(6)

Artikli 8 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid, sealhulgas ühise autoriseerimistaotluse esitamise korral.”

(7)

Artikli 9 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid, sealhulgas läbivaatamise ühise aruande korral.”

(8)

Artikli 13 lõikes 3 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

„Kui ametile esitatav tõend ei ole liidu ühes ametlikus keeles, tuleb sellele lisada kinnitatud tõlge, mis on tehtud liidu mis tahes ametlikku keelde.”

(9)

Artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon vaatab seda määrust samuti regulaarselt uuesti läbi, võttes arvesse olulist kättesaadavat teavet seoses ameti hinnanguliste tulude ja kulude aluseks olevate eeldustega. 31. jaanuariks 2015 vaatab komisjon määruse uuesti läbi, eesmärgiga seda vajadusel muuta, võttes arvesse eelkõige ameti kulusid ja muid seotud kulusid teenustele, mida osutavad liikmesriikide pädevad asutused.”

(10)

Määruse (EÜ) nr 340/2008 I kuni VIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat määrust ei kohaldata kehtivate taotluste suhtes, mis on esitatud enne 22. märts 2013.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 107, 17.4.2008, lk 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final


LISA

I LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 6, 7 või 11 alusel esitatud registreerimistaotluste eest

Tabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete eest

1 714 eurot

1 285 eurot

Tasu vahemikku 10–100 tonni jäävate ainete eest

4 605 eurot

3 454 eurot

Tasu vahemikku 100–1 000 tonni jäävate ainete eest

12 317 eurot

9 237 eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

33 201 eurot

24 901 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Tasu vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete eest

1 114 eurot

835 eurot

600 eurot

450 eurot

86 eurot

64 eurot

Tasu vahemikku 10–100 tonni jäävate ainete eest

2 993 eurot

2 245 eurot

1 612 eurot

1 209 eurot

230 eurot

173 eurot

Tasu vahemikku 100–1 000 tonni jäävate ainete eest

8 006 eurot

6 004 eurot

4 311 eurot

3 233 eurot

616 eurot

462 eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

21 581 eurot

16 185 eurot

11 620 eurot

8 715 eurot

1 660 eurot

1 245 eurot

II LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 ja 3 või artikli 19 alusel esitatud registreerimistaotluse eest

Tabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu

1 714 eurot

1 285 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Tasu

1 114 eurot

835 eurot

600 eurot

450 eurot

86 eurot

64 eurot

III LISA

Tasud registreerimistaotluse ajakohastamise eest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 alusel

Tabel 1

Standardtasud tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

2 892 eurot

2 169 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 100–1 000 tonni

10 603 eurot

7 952 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

31 487 eurot

23 616 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni 100–1 000 tonni

7 711 eurot

5 783 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

28 596 eurot

21 447 eurot

Vahemikust 100-1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

20 885 eurot

15 663 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

1 880 eurot

1 410 eurot

1 012 eurot

759 eurot

145 eurot

108 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 100-1 000 tonni

6 892 eurot

5 169 eurot

3 711 eurot

2 783 eurot

530 eurot

398 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

20 467 eurot

15 350 eurot

11 021 eurot

8 265 eurot

1 574 eurot

1 181 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni 100-1 000 tonni

5 012 eurot

3 759 eurot

2 699 eurot

2 024 eurot

386 eurot

289 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

18 587 eurot

13 940 eurot

10 008 eurot

7 506 eurot

1 430 eurot

1 072 eurot

Vahemikust 100-1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

13 575 eurot

10 181 eurot

7 310 eurot

5 482 eurot

1 044 eurot

783 eurot


Tabel 3

Tasud muude ajakohastamiste eest

Ajakohastamise liik

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 607 eurot

Ajakohastamise liik

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 820 eurot

3 615 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 607 eurot

1 205 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 820 eurot

3 615 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

3 213 eurot

2 410 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 607 eurot

1 205 eurot


Tabel 4

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks muude ajakohastuste eest

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

Väikeettevõtja

Mikroettevõtja

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 044 eurot

562 eurot

80 eurot

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

2 088 eurot

1 566 eurot

1 125 eurot

843 eurot

161 eurot

120 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

IV LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eest

Tabel 1

Standardtasud

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 820 eurot

3 615 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 607 eurot

1 205 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 820 eurot

3 615 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

3 213 eurot

2 410 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 607 eurot

1 205 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

2 088 eurot

1 566 eurot

1 125 eurot

843 eurot

161 eurot

120 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetud, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

V LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

Tabel 1

Tasud teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

Standardtasu

536 eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtja jaoks

348 eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtja jaoks

187 eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtja jaoks

27 eurot


Tabel 2

Tasud toote- ja tehnoloogiaalast uurimis- ja arendustegevust käsitleva vabastuse pikendamise eest

Standardtasu

1 071 eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtja jaoks

696 eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtja jaoks

375 eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtja jaoks

54 eurot

VI LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 alusel esitatud autoriseerimistaotluste eest

Tabel 1

Standardtasud

Baastasu

53 300 eurot

Lisatasu aine kohta

10 660 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 660 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja ei ole VKE: 39 975 eurot

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjate jaoks

Baastasu

39 975 eurot

Lisatasu aine kohta

7 995 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

7 995 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjate jaoks

Baastasu

23 985 eurot

Lisatasu aine kohta

4 797 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 797 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate jaoks

Baastasu

5 330 eurot

Lisatasu aine kohta

1 066 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

1 066 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja: 3 998 eurot

VII LISA

Tasud autoriseerimise läbivaatamise eest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 61 alusel

Tabel 1

Standardtasud

Baastasu

53 300 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 660 eurot

Lisatasu aine kohta

10 660 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja ei ole VKE: 39 975 eurot

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjate jaoks

Baastasu

39 975 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

7 995 eurot

Lisatasu aine kohta

7 995 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjate jaoks

Baastasu

23 985 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 797 eurot

Lisatasu aine kohta

4 797 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot


Tabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate jaoks

Baastasu

5 330 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

1 066 eurot

Lisatasu aine kohta

1 066 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot

VIII LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel esitatud kaebuste eest

Tabel 1

Standardtasud

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

2 356 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

4 712 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

7 069 eurot


Tabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

1 767 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

3 534 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

5 301 eurot


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 255/2013,

20. märts 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, VII ja VIII lisa, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 58 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1013/2006 määratakse kindlaks, millistel tingimustel tuleb kõnealuse määruse IIIA või IIIB lisas loetletud jäätmete riikidevahelisel veol järgida eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust.Eelneva kirjaliku teate esitamiseks tuleb täita nimetatud määruse IA ja IB lisas sätestatud teatamis- ja saatedokumendid. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA, IIIB või IVA lisas loetletud jäätmed identifitseeritakse IA või IB lisa lahtris 14 punktis vi) Muud (määratleda). On vaja muuta kõnealuse määruse IC lisa, kus on esitatud konkreetsed juhised IA või IB lisa täitmiseks, et selgitada, kuidas tuleb nimetatud jäätmetele osutada IA või IB lisas.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1013/2006 on samuti kindlaks määratud, millistel tingimustel tuleb kõnealuse määruse IIIA ja IIIB lisas loetletud jäätmetele vormistada määruse VII lisas esitatud dokument, kui kavandatakse nende jäätmete riikidevahelist vedu. Kuna VII lisa lahtris 10 puudub võimalus valida IIIA ja IIIB lisas loetletud jäätmed, ei saa neid jäätmeid VII lisas õigesti identifitseerida. VII lisa lahtrisse 10 tuleb lisada punktid IIIA ja IIIB lisas loetletud jäätmete kohta.

(3)

Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi kümnendal istungil, mis toimus 17–21. oktoobril 2011, võeti vastu tehnilised juhised ja juhenddokumendid keskkonnaohutu jäätmekäitluse kohta. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 VIII lisa tuleks pärast nimetatud dokumentide vastuvõtmist ajakohastada.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1013/2006 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) (2) artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1013/2006 muudetakse järgmiselt:

(1)

IC lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

(2)

VII lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga;

(3)

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse III lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 IC lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 25 alapunkti c teine lause jäetakse välja;

b)

punkti 25 alapunkti d teine lause jäetakse välja;

c)

punkti 25 alapunkti e lisatakse järgmine lõik:

„Niisugused koodid võivad olla lisatud käesoleva määruse IIIA, IIIB või IVA lisasse. Sel juhul tuleks koodide ette märkida lisa number. IIIA lisas osutatud jäätmete suhtes tuleks kasutada IIIA lisas osutatud asjaomaseid koode vastavas järjestuses. Teatavaid Baseli konventsiooni kandeid nagu B1100, B3010 ja B3020 võib kasutada üksnes teatavate jäätmevoogude kohta, nagu on märgitud IIIA lisas.”


II LISA

„VII LISA

JÄÄTMESAADETISTEGA KAASASOLEV TEAVE, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 3 LÕIGETES 2 JA 4

Image


III LISA

„VIII LISA

KESKKONNAOHUTU JÄÄTMEKÄITLUSE JUHISED (ARTIKKEL 49)

I.

Baseli konventsiooni alusel vastu võetud juhised ja juhenddokumendid:

1.

Biomeditsiiniliste ja tervishoiujäätmete (Y1; Y3) keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

2.

Plii-happeakumulaatorite jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

3.

Täielikult või osaliselt lammutatud laevade keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

4.

Tehnilised juhised keskkonnaohutu metallide ja metalliühendite ringlussevõtu/taasväärtustamise kohta (R4 (2))

5.

Keskkonnaohutu käitlemise ajakohastatud tehnilised üldjuhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisosadena või saasteainetena püsivaid orgaanilisi saasteaineid (POPid (3))

6.

Keskkonnaohutu käitlemise ajakohastatud tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisosadena või saasteainetena polüklooritud bifenüüle (PCBd), polüklooritud terfenüüle (PCTd) või polübroomitud bifenüüle (PBBd) (3)

7.

Keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisainete või saasteainetena pestitsiide aldriini, klordaani, dieldriini, endriini, heptakloori, heksaklorobenseeni (HCB), mireksit või toksafeeni või heksaklorobenseeni tööstuskemikaalina (3)

8.

Keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisaine või saasteainena 1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenüül) etaani (DDT) (3)

9.

Keskkonnaohutu käitlemise juhised jäätmetele, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena tahtmatult toodetud polüklooritud dibenso-p-dioksiine (PCDDd), polüklooritud dibensofuraane (PCDFid), heksaklorobenseeni (HCB) või polüklooritud bifenüüle (PCBd) (3)

10.

Kasutatud õhkrehvide ja õhkrehvide jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (4)

11.

Keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised jäätmete kohta, mis koosnevad elementaarelavhõbedast, ning jäätmete kohta, mis sisaldavad elavhõbedat või on sellega saastunud (4)

12.

Tehnilised juhised ohtlike jäätmete keskkonnaohutuks koostöötlemiseks tsemendiahjudes (4)

13.

Kasutatud ja kasutuselt kõrvaldatud mobiiltelefonide keskkonnaohutu käitlemise juhenddokument (4)

14.

Kasutatud ja kasutuselt kõrvaldatud arvutiseadmete keskkonnaohutu käitlemise juhenddokument, 1., 2., 4. ja 5. osa (4)

II.

OECD poolt vastuvõetud juhised:

Konkreetsete jäätmekategooriate keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised:

kasutatud arvutid ja arvutite jäägid (5)

III.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt vastuvõetud juhised:

Laevade ringlussevõtu juhised (6)

IV.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt vastuvõetud juhised:

Ohutus ja tervishoid laevade lammutamisel: juhised Aasia riikidele ja Türgile (7)


(1)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 6. istungil, mis toimus 9.–13. detsembrini 2002.

(2)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 7. istungil, mis toimus 25.–29. oktoobrini 2004.

(3)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 8. istungil, mis toimus 27. novembrist kuni 1. detsembrini 2006.

(4)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 10. istungil, mis toimus 17.-21. oktoobrini 2011.

(5)  Vastu võtnud OECD keskkonnapoliitika komitee veebruaris 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Resolutsioon A.962, vastu võetud IMO assamblee 23. istungjärgul, mis toimus 24. novembrist kuni 5. detsembrini 2003.

(7)  Avaldamiseks heaks kiidetud ILO juhtorgani poolt selle 289. istungjärgul, mis toimus 11.– 26. märtsini 2004.


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 256/2013,

20. märts 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamisega imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artikli 30 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas on sätestatud nende toidu lisaainete Euroopa Liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides, toidu lõhna- ja maitseainetes ja toitainetes, ning nende kasutustingimused.

(2)

Seda loetelu võib muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) (2) osutatud menetluse kohaselt.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 1 võib Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastada kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(4)

15. detsembril 2009 esitati taotlus saada luba naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamiseks antioksüdandina imiku piimasegudes ja jätkupiimasegudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes, nagu määratletud komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiivis 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ, (3) ning see taotlus on tehtud liikmesriikidele kättesaadavaks.

(5)

Imiku piimasegude ja jätkupiimasegude tootmiseks kasutatavad koostisosad peavad võrreldes üldiste toiduainetega vastama tunduvalt rangemale mikrobioloogilisele standardile, eelkõige seoses enterobakterite ja Cronobacter sakazakii’ga. Selleks peavad koostisosad, nagu D-vitamiini valmistised, olema kuumtöödeldud. Selliseks töötlemiseks läheb aga vaja vees lahustuvat ja neutraalse pH-ga antioksüdanti. Tehti kindlaks ja tõestati, et naatriumaskorbaat (E 301) on selle tehnoloogilise vajaduse rahuldamiseks sobiv antioksüdant.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas sätestatud Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastamiseks küsima Euroopa Toiduohutusameti arvamust.

(7)

Euroopa Toiduohutusamet hindas naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamist toidu lisaainena imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes ning esitas oma arvamuse 8. detsembril 2010 (4). Arvamuses järeldati, et toidu lisaaine naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamise väljapakutud pikendamine antioksüdandina imikute piimasegudes ja jätkupiimasegudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes ei ole ohtlik.

(8)

Seetõttu on asjakohane lubada naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamine antioksüdandina imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes.

(9)

Sel põhjusel tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 401, 30.12.2006, lk 1.

(4)  EFSA toidu lisaainete ja toidule lisatavate toitaineallikate teaduskomisjon: Teaduslik arvamus naatriumaskorbaadi kasutamise kohta toidu lisaainena imikute ja väikelaste piima- ja võõrutussegudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 5. osa B jaos asendatakse toidu lisaainet E 301 käsitlev kanne järgmisega:

„E 301

Naatriumaskorbaat

100 000 mg/kg D-vitamiini valmistises ja

1 mg/l maksimaalne ülekandumine valmistoidus

D-vitamiini valmistised

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, nagu on määratletud direktiivis 2006/141/EÜ

Koguülekandumine 75 mg/l

Polüküllastumata rasvhappeid sisaldavate toitainevalmististe katteained

Imiku- ja väikelapsetoidud”


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 257/2013,

20. märts 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


SOOVITUSED

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/29


KOMISJONI SOOVITUS,

12. märts 2013,

Euroopa Parlamendi valimiste demokraatlikuma ja tõhusama läbiviimise kohta

(2013/142/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 2 on sätestatud, et kodanikud on liidu tasandil otseselt esindatud Euroopa Parlamendis. See aitab tagada, et otsuste tegemise tasandil on olemas demokraatlik kontroll ja vastutus.

(2)

Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 3 kinnitatakse, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias ja et otsused tehakse nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik.

(3)

Lissaboni lepinguga suurendatakse liidu kodanike rolli poliitiliste otsustajatena, luues selge seose kodanike, nende poliitiliste õiguste kasutamise ja liidu demokraatliku otsuste tegemise protsessi vahel.

(4)

ELi otsuste tegemise protsessi demokraatliku legitiimsuse suurendamine ja süsteemi kodanikulähedasemaks muutmine on eriti oluline finants- ja riigivõlakriisi lahendamiseks vajalike meetmete võtmist silmas pidades.

(5)

Komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatises „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava – üleeuroopalise arutelu avamine” (1) on rõhutatud, et suurem demokraatlik legitiimsus ja vastutus on Euroopa Liidu iga reformi vajalikud osad.

(6)

Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 4 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 12 lõikes 2 on Euroopa tasandi erakondadele antud tähtis roll, rõhutades nende panust euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisel ja liidu kodanike tahte väljendamisel.

(7)

Selleks et Euroopa tasandi erakonnad saaksid oma ülesande täies ulatuses täita, esitas komisjon 12. septembril 2012 määruse ettepaneku, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (2). Ettepaneku eesmärk on tuua Euroopa tasandi erakonnad paremini esile ning muuta nende rahastamise eeskirjad paindlikumaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Komisjoni ettepanekus on samuti ette nähtud, et Euroopa tasandi erakonnad võtavad Euroopa Parlamendi valimistega seoses kõik vajalikud meetmed, et teavitada ELi kodanikke liikmesriikide erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahelisest seotusest. Pärast vastuvõtmist tunnistatakse uue määrusega kehtetuks ja asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (3).

(8)

Selge seose loomine liikmesriikide erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahel peaks võimaldama Euroopa tasandi erakondadel liidu kodanike soove vahetumalt väljendada ning aitama jõuliselt kaasa liidu otsuste tegemise protsessi läbipaistvamaks muutmisele.

(9)

Euroopa Parlamendi valimiste läbipaistvamaks muutmine aitab paremini peegeldada Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile antud suuremat rolli ja pädevust. Selleks et institutsioone tihedamalt ühendada, on vaja kodanikud liidu demokraatlikule protsessile lähemale tuua.

(10)

Lisaks teavitamiskohustusele, mis on Euroopa tasandi erakondadele ette nähtud komisjoni määruse ettepanekuga Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamise kohta, tooksid lisameetmed Euroopa tasandi erakonnad kogu valimisprotsessi kestel – kampaaniast hääletamiseni – paremini esile ning võimaldaksid neil tõhusalt ületada lõhe poliitika ja liidu kodanike vahel.

(11)

Mitmes liikmesriigis on juba pikaajaline tava, et mõned või kõik erakonnad näitavad Euroopa Parlamendi valimissedelil, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluma hakkavad. Selleks et teha Euroopa tasandi erakonnad kogu valimisprotsessi jooksul paremini märgatavaks, on tähtis, et kõik liikmesriigid toetaksid ja lihtsustaksid valijaskonnale teabe jagamist selle kohta, millisesse Euroopa tasandi erakonda liikmesriigi erakonnad kuuluksid. Muutmaks Euroopa Parlamendi valimised läbipaistvamaks, suurendades samal ajal Euroopa Parlamendi valimisprotsessis osalevate erakondade vastutust ja valijate usaldust sellesse protsessi, peaksid liikmesriikide erakonnad juba enne valimisi avalikustama, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluksid. Lisaks erinevatele üritustele, nagu parteikongressid, on liikmesriikide erakondade valimiskampaania tõepoolest kõige õigem koht, kus see kuuluvus teatavaks teha ja seda reklaamida.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1093/2012/EL (4) kuulutati 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Kodanike võimu suurendamine Euroopa Parlamendi valimistel on oluline ettevõtmine sellel aastal.

(13)

Alates Lissaboni lepingu vastuvõtmisest valib komisjoni presidendi Euroopa Parlament Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 7 ette nähtud korras ja võttes arvesse Lissaboni lepingu deklaratsioonis nr 11 ette nähtud tingimusi. Kõnealustes lepingutes on nõutud, et arvesse tuleb võtta Euroopa Parlamendi valimisi ja et komisjoni presidendi valimisel peavad Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament nõu pidama. Need sätted näitavad Euroopa Parlamendi suuremat rolli komisjoni presidendi ametisse määramisel ja Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste olulisust selles protsessis.

(14)

Euroopa Parlament kutsus oma 22. novembri 2012. aasta resolutsioonis Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta (5) Euroopa tasandi erakondi üles esitama oma kandidaat komisjoni presidendi kohale, märkides, et need kandidaadid peaksid mängima valimiskampaanias juhtrolli, tehes seda eelkõige oma programmi isikliku tutvustamisega kõikides liikmesriikides. Resolutsioonis rõhutati veel Euroopa Parlamendi valimiste suuremat rolli komisjoni presidendi valimisel.

(15)

28. novembri 2012. aasta teatises „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava – üleeuroopalise arutelu avamine” tõstis komisjon ühe tähtsa ettevõtmisena Euroopa tõelise poliitilise ruumi kujundamisel esile asjaolu, et Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel nimetavad Euroopa tasandi erakonnad komisjoni presidendi kandidaadid.

(16)

Seega on oluline teavitada liidu kodanikke nende hääle määravast rollist komisjoni presidendi valimisel ja sellele kohale kandidaatide esitamisest, keda toetavad erakonnad, kellele nad Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle annavad.

(17)

Kui Euroopa tasandi erakonnad ja liikmesriikide erakonnad teevad Euroopa Parlamendi valimistel teatavaks, millist komisjoni presidendi kandidaati nad toetavad, ja selle kandidaadi valimisplatvormi, muutub selgeks ka seos liidu kodaniku poolt Euroopa Parlamendi valimistel erakonnale antava hääle ja komisjoni presidendi kandidaadi vahel, keda see erakond toetab. See tugevdaks komisjoni presidendi mandaati, komisjoni vastutust Euroopa Parlamendi ja Euroopa valijate ees ning suurendaks üldisemalt liidu otsustetegemise protsessi demokraatlikku legitiimsust. Poliitiliste esinemiste eesmärk on anda valijatele võimalus teha teadlikke otsuseid. Seega on asjakohane, et liikmesriigi erakonnad kasutaksid seda vahendit, et teha teatavaks, millist komisjoni presidendi kandidaati nad toetavad ja tutvustaksid selle kandidaadi valimisplatvormi.

(18)

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad praegu mitme päeva jooksul, kuna valimised on liikmesriigiti erinevatel päevadel. Ühine Euroopa hääletamispäev, kus valimisjaoskonnad suletakse ühel ajal, peegeldaks paremini kodanike ühist osalust kogu liidus ja moodustab seega ELi tugisambaks oleva osalusdemokraatia osa.

(19)

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 lõikele 2, mida rakendatakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiiviga 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, (6) on liidu kodanikel õigus hääletada ja esitada oma kandidatuur Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaliikmesriigis.

(20)

Direktiiviga 93/109/EÜ on loodud teabevahetusmehhanism, mille eesmärk on tagada, et kodanikud ei saaks samadel valimistel hääletada ega esitada oma kandidatuuri rohkem kui ühes liikmesriigis.

(21)

Mitmes direktiivi 93/109/EÜ kohaldamise kohta esitatud komisjoni aruandes (7), millest viimane on 2010. aasta aruanne 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta, (8) on välja toodud puudused selles mehhanismis, mis peaks aitama vältima mitmekordset hääletamist ja kandidatuuri seadmist. Need puudused on tingitud eelkõige sellest, et direktiivis ette nähtud teavitamiskohustust järgides esitavad elukohaliikmesriigid päritoluliikmesriigile ebapiisavad isikuandmed. Puuduste põhjuseks on ka liikmesriikide erinevad valimiskalendrid. Selle tulemusena ei saa päritoluliikmesriik identifitseerida paljusid liidu kodanikke, kes on end hääletama registreerunud oma elukohaliikmesriigis.

(22)

Meetmetega, mis põhinevad liikmesriikide ekspertidega peetud laiapõhjalistel aruteludel ja kindlaks tehtud headel tavadel, saaks tõhusalt kõrvaldada mõned nimetatud puudustest, et tõhustada mehhanismi toimimist 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel ja vähendada liikmesriikide ametiasutuste halduskoormust.

(23)

Enamik liikmesriike on direktiivi 93/109/EÜ raames juba loonud ühtse kontaktasutuse hääletajate ja kandidaatide kohta andmete vahetamiseks. Mehhanismi üldine tõhusus suureneks, kui kõik liikmesriigid looksid sellise asutuse.

(24)

Valijate nimekirjade sulgemise kuupäev on liikmesriigiti väga erinev, varieerudes kahest kuust kuni kahe päevani enne valimispäeva. Mehhanism oleks tõhusam, kui liikmesriigid saadaksid teise liikmesriigi hääletamisprotsessi ajakava arvesse võttes hääletajate andmed päritoluliikmesriigile sellise ajastusega, et seal oleks riigisisese korralduse järgi veel võimalik vajalikke meetmeid võtta. Parandada võiks veel mitmeid teisi andmeedastuse tehnilisi elemente, et muuta mehhanismi toimimine tõhusamaks. Siinkohal võib mainida ühist elektroonilist vormi ja märgistikku ning isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamiseks kasutatavat ülekandeviisi ja krüpteerimismeetodit.

(25)

Kui elukohaliikmesriigid esitaksid teatavaid täiendavaid isikuandmeid valijate kohta, mida ei ole direktiivis 93/109/EÜ sõnaselgelt nõutud, muudaks see päritoluliikmesriikidel oma kodanike identifitseerimise valijate nimekirjades lihtsamaks. Isikuandmed, mis võivad mehhanismi tõhususe seisukohalt vajalikud olla, on liikmesriigiti erinevad.

(26)

Isikuandmete töötlemine teabevahetusmehhanismi raames peab olema kooskõlas riigisiseste seadustega, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (9),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

VALIMISTE DEMOKRAATLIK LÄBIVIIMINE

Toetada ja lihtsustada teabe esitamist hääletajatele liikmesriikide erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahelise seotuse kohta

1.

Liikmesriigid peaksid toetama ja lihtsustama valijaskonnale teabe esitamist liikmesriikide erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahelise seotuse kohta enne Euroopa Parlamendi valimisi ja valimiste ajal, muu hulgas lubades see seotus märkida kõnealustel valimistel hääletussedelile ja kutsudes erakondi üles seda tegema.

Teavitada hääletajaid liikmesriikide erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahelisest seotusest

2.

Euroopa Parlamendi valimistel osalevad liikmesriikide erakonnad peaksid juba enne valimisi avalikustama, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluksid. Liikmesriikide erakonnad peaksid seda seotust reklaamima nähtavalt kõikidel kampaaniamaterjalidel ning teadete ja poliitiliste esinemiste korral.

Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi toetamine

3.

Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakonnad peaksid enne Euroopa Parlamendi valimisi teatavaks tegema, millist kandidaati Euroopa Komisjoni presidendi kohale nad toetavad ja tutvustama tema valimisplatvormi.

Liikmesriikide erakonnad peaksid tagama, et nad Euroopa Parlamendi valimistega seotud poliitilistes esinemistes teavitaksid kodanikke ka kandidaadist, kelle valimist nad Euroopa Komisjoni presidendi kohale toetavad ja tutvustama tema valimisplatvormi.

Ühine hääletuspäev

4.

Liikmesriigid peaksid kokku leppima Euroopa Parlamendi valimiste ühises päevas, kus valimisjaoskonnad suletakse ühel ja samal ajal.

VALIMISTE TÕHUS LÄBIVIIMINE

Ühine kontaktasutus

5.

Liikmesriigid peaksid looma ühise kontaktasutuse, kes vastutab valijaid käsitlevate andmete vahetamise eest direktiivi 93/109/EÜ artikli 13 rakendamise raames.

Andmete edastamine

6.

Liikmesriigid peaksid maksimaalselt arvesse võtma teiste liikmesriikide valimiskorda. Elukohaliikmesriik peaks andmed valijate kohta saatma sellise ajastusega, et asjaomasel päritoluriigil oleks võimalik asjakohaseid meetmeid võtta.

Lisaandmed tõhusama identifitseerimise võimaldamiseks

7.

Elukohaliikmesriike kutsutakse üles edastama lisaks direktiivi 93/109/EÜ artikliga 9 ette nähtud isikuandmetele kõik asjakohased isikuandmed, mida hääletaja päritoluliikmesriik võib vajada hääletaja identifitseerimiseks.

Tehnilised vahendid andmete turvaliseks ja tõhusaks edastamiseks

8.

Direktiivi 93/109/EÜ artiklis 13 sätestatud andmevahetuseks peaksid liikmesriigid kasutama ühtseid ja turvalisi elektroonilisi vahendeid, nagu on esitatud lisas. Liikmesriigid peaksid andmed edastama ühtse paketina päritoluliikmesriigi kaupa, millele lisandub hilisemas etapis vajaduse korral veel üks edastamine andmete ajakohastamiseks.

Soovitus on adresseeritud liikmesriikidele ning Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakondadele.

Brüssel, 12. märts 2013

Komisjoni nimel

asepresident

Viviane REDING


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(4)  ELT L 325, 23.11.2012, lk 1.

(5)  Euroopa Parlamendi resolutsioon, 22. november 2012, Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta (2012/2829(RSP)).

(6)  EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34.

(7)  KOM(97)731 (lõplik), KOM(2000)843 (lõplik), KOM(2006)790 (lõplik).

(8)  KOM(2010) 605 (lõplik).

(9)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.


LISA

Direktiivi 93/109/EÜ artikli 13 rakendamise üksikasjalik tehniline kord

1.

Direktiivi 93/109/EÜ artikliga 13 ette nähtu andmevahetuseks peaksid liikmesriigid kasutama XML-formaadis dokumente. Neid XML-dokumente tuleks edastada üksnes elektroonilisel teel turvalise ühenduse kaudu.

2.

Liikmesriigid peaksid teabevahetusmehhanismis hääletajate andmete salvestamiseks ja edastamiseks kasutama universaalset 8bitist teisendusvormingut UTF-8.

3.

Liikmesriigid peaksid edastatud isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamiseks kasutama W3C soovitust XML-vormingus krüpteerimise ja dekrüpteerimise kohta, mis hõlmab avaliku võtme ja isikliku võtme vahetamist.


Parandused

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/33


Komisjoni 31. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 839/2008 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses pestitsiidide jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 234, 30. august 2008 )

Leheküljel 46 lisa punkti 1 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa) alapunkti a tabeli viiendas, pümetrosiini käsitlevas veerus

a)

koodnumbri 0600000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„”;

b)

koodnumbri 0610000 real

asendatakse

„”

järgmisega:

„0,1 (*)”.


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/34


Komisjoni 26. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 524/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bifenüüli, deltametriini, etofumesaadi, isopürasaami, propikonasooli, pümetrosiini, pürimetaniili ja tebukonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 142, 28. mai 2011 )

1.

Leheküljel 15 lisa punkti 1 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa) kuuendas, pümetrosiini käsitlevas veerus

a)

koodnumbri 0600000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„”;

b)

koodnumbri 0610000 real

asendatakse

„”

järgmisega:

„0,1 (*)”.

2.

Leheküljel 53 lisa punkti 2 alapunkti b (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa B osa) alapunkti i kuuendas, pümetrosiini käsitlevas veerus

a)

koodnumbri 0630000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„”;

b)

koodnumbri 0631000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

c)

koodnumbri 0631010 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

d)

koodnumbri 0631020 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

e)

koodnumbri 0631030 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

f)

koodnumbri 0631040 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

g)

koodnumbri 0631050 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

h)

koodnumbri 0631990 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

i)

koodnumbri 0632000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

j)

koodnumbri 0632010 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

k)

koodnumbri 0632020 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

l)

koodnumbri 0632030 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

m)

koodnumbri 0632990 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

n)

koodnumbri 0633000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

o)

koodnumbri 0633010 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

p)

koodnumbri 0633020 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”;

q)

koodnumbri 0633990 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„5”.