ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.068.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 68

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
12. märts 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 205/2013, 7. märts 2013, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Filipiinidelt lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Filipiinidelt pärinevana või mitte, ning lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist sama määrusega kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taist lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taist pärinevana või mitte

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 206/2013, 11. märts 2013, millega rakendatakse määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) artikli 12 lõiget 1

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 207/2013, 11. märts 2013, millega tehakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 73/2009 seoses 2013. aastaks tehtud eritoetuse otsuse läbivaatamise tähtajaga ning komisjoni määrusest (EÜ) nr 1120/2009 seoses sellisest läbivaatamisest teatamisega

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 208/2013, 11. märts 2013, idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 209/2013, 11. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 seoses idandite mikrobioloogiliste kriteeriumide ning kodulinnurümpadelt ja värskelt kodulinnulihalt proovide võtmise eeskirjadega ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 210/2013, 11. märts 2013, idusid tootvate ettevõtete tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 852/2004 ( 1 )

24

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 211/2013, 11. märts 2013, milles käsitletakse idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu importimiseks kehtestatud sertifitseerimisnõudeid ( 1 )

26

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 212/2013, 11. märts 2013, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa seoses lisas esitatud toodete täiendamise ja muutmisega ( 1 )

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 213/2013, 11. märts 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

53

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2013/9/EL, 11. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) III lisa ( 1 )

55

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2013/124/ÜVJP, 11. märts 2013, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 205/2013,

7. märts 2013,

millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Filipiinidelt lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Filipiinidelt pärinevana või mitte, ning lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist sama määrusega kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taist lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taist pärinevana või mitte

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aastat määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1) eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Pärast nõukogu määrusega (EÜ) nr 1890/2005 (2) (edaspidi „esialgne määrus”) kehtestatud meetmete aegumise läbivaatamist kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 (3) Hiina Rahvavabariigist (HRV) pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes 24,7 % suuruse lõpliku dumpinguvastase tollimaksu, mis kehtis kõigile äriühingutele, v.a nimetatud määruse artikli 1 lõikes 2 nimetatud äriühingule. Edaspidi nimetatakse neid meetmeid „kehtivateks meetmeteks” või „esialgseteks meetmeteks” ning esialgses määruses sätestatud meetmete kehtestamise aluseks olnud uurimist „esialgseks uurimiseks”.

1.2.   Algatamine

(2)

Olles pärast nõuandekomiteega konsulteerimist kindlaks teinud, et on olemas piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid uurimise algatamiseks algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohaselt, otsustas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) uurida omal algatusel võimalikku teatavate HRVst pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmist ning kehtestada Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes registreerimisnõue, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast, Taist või Filipiinidelt pärinevana või mitte.

(3)

Uurimine algatati 15. juunil 2012 komisjoni määrusega (EL) nr 502/2012 (4) (edaspidi „algatamismäärus”).

(4)

Komisjoni käsutuses olevad esmapilgul usutavad tõendid olid, et pärast dumpinguvastaste meetmete kehtestamist esialgse uurimise põhjal toimus oluline kaubandusstruktuuri muutus, mis hõlmas eksporti HRVst, Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt Euroopa Liitu, ja millele ei olnud piisavat põhjust ega majanduslikku õigustust peale meetmete kehtestamise esialgses uurimises kindlakstehtu põhjal. Nimetatud muutus tulenes väidetavalt HRVst pärinevate teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade saatmisest liitu Malaisia, Tai või Filipiinide kaudu.

(5)

Lisaks nähtus tõendusmaterjalist, et kehtivate meetmete parandavat mõju oli kahjustatud nii koguste kui ka hindade osas. Tõendusmaterjal näitas, et suurenenud import Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt toimus hindadega, mis olid madalamad kui esialgses uurimises kindlaksmääratud mittekahjustavad hinnad, mida on kohandatud võtmaks arvesse toorainekulude kasvu.

(6)

Lisaks kõigele muule viitasid tõendid, et Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt saadetud teatavaid roostevabast terasest kinnitusdetaile ja nende osi müüakse dumpinguhinnaga, võrreldes esialgse uurimise ajal kindlaks määratud samasuguse toote normaalväärtusega, mida on kohandatud võtmaks arvesse toorainekulude kasvu.

1.3.   Uurimine

(7)

Komisjon teatas ametlikult HRV, Malaisia, Tai ja Filipiinide ametiasutustele, nende riikide eksportivatele tootjatele, teadaolevalt asjaga seotud liidu importijatele ja liidu tootmisharule uurimise algatamisest.

(8)

Komisjon saatis talle teadaolevatele Malaisia, Tai ja Filipiinide tootjatele/eksportijatele dumpinguvastastest meetmetest vabastamise taotluse formularid otse või nende riikide esinduste kaudu Euroopa Liidus. Komisjon saatis talle teadaolevatele HRV tootjatele/eksportijatele küsimustikud otse või HRV esinduse kaudu Euroopa Liidus. Küsimustikud saadeti ka teadaolevatele liidu importijatele.

(9)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Kõiki isikuid teavitati, et koostööst hoidumise tagajärjeks võib olla algmääruse artikli 18 kohaldamine ja järelduste tegemine kättesaadavate andmete alusel.

(10)

Vabastamisformularid on esitanud seitse Malaisia, kuus Tai ja kolm Filipiinide tootjat/eksportijat ja nendega seotud äriühingud HRVs, kui neid oli. Kahe Malaisia, ühe Tai ja ühe Filipiinide äriühingu taotlused lükati formaalsetel põhjustel tagasi, sest leiti, et kõnealused äriühingud kas ei tooda uurimisalust toodet või nad keeldusid koostööst pärast formulari esitamist või esitasid nad selle uurimise väga hilises etapis.

(11)

Vastused küsimustikule esitasid kaks Hiina eksportijat ja neli liidu importijat / importijate rühma.

(12)

Komisjon tegi kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaisia)

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaisia)

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaisia) ja temaga seotud kaubandusettevõtja Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaisia)

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaisia)

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaisia) ja temaga seotud äriühingud Taiwanil: Linkwell Industry ja Linkfast Industry

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd (Tai)

Dura Fasteners Co., Ltd (Tai)

Taiyo Fasteners Co., Ltd (Tai)

Tong Heer Fasteners Co., Ltd (Tai)

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd (Tai) ja temaga seotud äriühingud TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd ja Phaisarn Fastening Ltd Part. (Tai)

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filipiinid) ja temaga seotud äriühing Taiwanil Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

Phil Shin Works Corporation (Filipiinid)

Rosario Fasteners Corporation (Filipiinid) ja temaga seotud äriühing Taiwanil Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd

1.4.   Aruandeperiood ja uurimisperiood

(13)

Aruandeperiood („AP”), s.o periood, mille kohta lisaväärtuse test ja dumpingu / turuhinnast madalama hinnaga müügi arvutused tehti, hõlmas 12 kuud alates 1. aprillist 2011 kuni 31. märtsini 2012. Uurimisperiood, s.o periood, mille kohta tehti kaubandusstruktuuri muutuse analüüs ja uuriti võimalikku kõrvalehoidmist, kestis esialgsete meetmete kehtestamisest kuni aruandeperioodi lõpuni.

2.   UURIMISE TULEMUSED

2.1.   Üldised kaalutlused

(14)

Kooskõlas algmääruse artikli 13 lõikega 1 hinnati võimalikku meetmetest kõrvalehoidmist analüüsides järgmist: kas HRV, kolme vaatlusaluse riigi ja liidu vahelise kaubanduse struktuuris esines muutusi; kas eespool nimetatud muutuse tingis tava, protsess või toiming, mille puhul ei esinenud ühtki muud piisavat põhjust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise; kas oli tõendeid kahju tekitamise kohta või selle kohta, et tollimaksu parandavat mõju kahjustati uurimisaluse toote hindade ja/või koguste osas; ning kas esines tõendeid dumpingu kohta võrreldes esialgse uurimise käigus varem kindlaksmääratud normaalväärtustega, vajaduse korral kooskõlas algmääruse artikli 2 sätetega.

2.2.   Vaatlusalune toode ja uurimisalune toode

(15)

Väidetava meetmetest kõrvalehoidmisega seotud vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit teatavad roostevabast terasest kinnitusdetailid ja nende osad, mis praegu kuuluvad CN-koodide 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70 alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(16)

Uurimisalune toode on sama kui vaatlusalune toode, kuid lähetatud Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Malaisiast, Taist või Filipiinidelt pärinevana või mitte, ja mis on praegu liigitatud samade CN-koodide alla kui vaatlusalune toode (edaspidi „uurimisalune toode”).

(17)

Uurimine näitas, et HRVst liitu eksporditud ning Malaisiast, Taist ja Filipiinidelt liitu lähetatud eespool määratletud roostevabast terasest kinnitusdetailidel ja nende osadel on ühesugused füüsilised ja tehnilised põhiomadused ja sama otstarve, mistõttu neid käsitletakse samasuguste toodetena algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

2.3.   Järeldused seoses Filipiinidega

2.3.1.   Koostöö tase

(18)

Nagu põhjenduses 10 märgitud, esitas täidetud vabastamisformulari vaid kolm Filipiinide äriühingut (kellest üks, nagu hiljem uurimise käigus selgus, ei olnud uurimisaluse toote tootja ega eksportija). Seega esindasid koostööd teinud äriühingud 10 % uurimisaluse toote aruandeperioodi ekspordist Filipiinidelt liitu.

(19)

Vastused küsimustikule esitasid ka kaks Hiina tootjat/eksportijat, kellest kumbki ei olnud uurimisperioodil seotud ekspordiga Filipiinidele.

(20)

Võttes arvesse Filipiinide ja Hiina äriühingute suhteliselt madalat koostöö taset, tuli teha järeldused Filipiinidelt liitu suunatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi kohta ja HRVst Filipiinidele suunatud vaatlusaluste toodete ekspordi kohta kättesaadavate andmete põhjal kooskõlas algmääruse artikli 18 lõikega 1. Filipiinidelt liitu toimuva impordi üldmahu kindlakstegemiseks kasutati Eurostati andmeid ja HRVst Filipiinidele toimuva ekspordi üldmahu kindlakstegemiseks kasutati Hiina ekspordistatistikat.

(21)

Hiina ekspordistatistika suhtes tuleks märkida, et HRV ja Filipiinide vahelise kaubavahetuse statistika käsitleb kõiki HS-koode, mis hõlmavad suuremat tooterühma kui vaatlusalune toode ja uurimisalune toode. Võttes aga arvesse väga selget väljendunud trendi, saab neid andmeid kasutada kaubandusstruktuuri muutuse kindlakstegemiseks.

(22)

Lisaks kasutati täiendava teabeallikana Filipiinide ametiasutustelt saadud teavet. Ehkki nimetatud andmed ei olnud täielikud ja piisavalt üksikasjalikud, et olla analüüsi ainsaks aluseks, sai neid kasutada kaubandusstruktuuri kohta tehtud järelduste kontrollimiseks.

2.3.2.   Kaubandusstruktuuri muutumine

(23)

Pärast esialgsete meetmete kehtestamist HRVst lähtuva impordi suhtes suurenes äkitselt märkimisväärselt uurimisaluse toote import Filipiinidelt liitu. See kasvas aruandeperioodil 2004.–2005. aasta 100 tonni miinimumtasemelt rohkem kui 12 000 tonnini.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AP

Maht

(tonnides)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Allikas: Eurostat

(24)

Samal ajal suurenes ajavahemikul 2004. aastast kuni aruandeperioodini Hiina eksport Filipiinidele 1 100 tonnilt rohkem kui 15 000 tonnile.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AP

Maht

(tonnides)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Allikas: Hiina ekspordistatistika (Global Trade Atlas Database)

(25)

Esitatud andmetest nähtub selgelt, et 2004. ja 2005. aastal oli import Filipiinidelt liitu tühine. Samas, pärast meetmete kehtestamist HRV suhtes 2006. aastal suurenes import järsult ja asendas osaliselt HRV ekspordi liidu turule, kui pidada silmas mahtu. Lisaks sellele on pärast kehtivate meetmete kohaldamist märgatavalt langenud HRV eksport liitu (70 %). Peale selle märgitakse, et Filipiinide ametiasutustelt saadud andmed kinnitavad, et vaid väike osa HRVst pärinevast impordist oli ette nähtud kauplemiseks Filipiinide tolliterritooriumil. Suurem osa impordist suunati erimajandustsoonidesse.

2.3.3.   Kõrvalehoidmise laad

(26)

Algmääruse artikli 13 lõike 1 alusel tuleneb kaubandusstruktuuri muutus tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise. Tava, protsess või toiming hõlmab muu hulgas sellise toote läbi kolmandate riikide lähetamist, mille suhtes meetmed kehtivad.

(27)

Märgitakse, et koostööd teinud Filipiinide äriühingute eksport moodustas aruandeperioodil umbes 10 % Filipiinide koguekspordist liitu. Ülejäänud ekspordi moodustas nende tootjate eksport, kes ei teinud uurimise raames koostööd, või ümberlaadimise praktiseerimise kaudu toimunud eksport. Viimati nimetatud järeldust kinnitavad Filipiinide ametiasutustelt saadud teave ja andmed, eelkõige asjaolud, et i) suurem osa HRVst lähtuvast vaatlusaluse toote impordist oli suunatud erimajandustsoonidesse ega sisenenud Filipiinide tolliterritooriumidele ning ii) uurimisaluse toote tegelike tootjate arv Filipiinidel on väga väike.

(28)

Seeläbi sai kinnitust Hiina päritoluga toodete ümberlaadimine Filipiinidel.

2.3.4.   Muu piisava põhjuse või majandusliku õigustuse puudumine peale dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise

(29)

Uurimise käigus ei leitud ümberlaadimisele ühtki muud põhjendust või majanduslikku õigustust kui vaatlusaluse toote suhtes kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine. Ei leitud muid tegureid peale tollimaksu, mis võiksid kompenseerida HRVst pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade Filipiinidel ümberlaadimise kulud, eelkõige transpordi ja uuesti pealelaadimisega seotud kulud.

2.3.5.   Dumpinguvastase tollimaksu parandava mõju kahjustamine

(30)

Et hinnata seda, kas imporditud uurimisalune toode kahjustas koguste ja hindade osas vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate meetmete parandavat mõju, kasutati Eurostati andmeid kui sobivamaid kättesaadavaid andmeid koostööst hoiduvate Filipiinide äriühingute koguste ja hindade kohta. Sellisel viisil määratletud hindu võrreldi kahju kõrvaldamist võimaldava tasemega, mis kehtestati liidu tootjatele esialgse uurimise käigus. Esialgse uurimisperioodi ja praeguse uurimise aruandeperioodi märkimisväärse ajavahe tõttu tuleb võtta arvesse tootmiskulude põhielementide märgatavat muutumist. See peegeldus mittekahjustava hinna kohandustes põhiliste toorainete hinnatõusu alusel, tootmis- ja müügikulude muude elementide ning liidu tarbijahinnaindeksi muutumise alusel.

(31)

Leiti, et impordi suurenemine Filipiinidelt liitu vähem kui 100 tonnilt 2004. aastal 12 000 tonnini aruandeperioodil on märkimisväärne koguse suurenemine.

(32)

Kahju kõrvaldamist võimaldava kohandatud taseme ja kaalutud keskmise ekspordihinna võrdlusel tuvastati turuhinnast madalama hinnaga müük.

(33)

Seega järeldati, et kehtivate meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hindade osas.

2.3.6.   Tõendid dumpingu kohta

(34)

Viimaks uuriti vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 1, kas oli tõendeid dumpingu kohta võrreldes esialgse uurimise käigus kindlaksmääratud normaalväärtusega.

(35)

Esialgses määruses kehtestati normaalväärtus Taiwani hindade alusel, mis leiti kõnealuse uurimise käigus olevat sobiv turumajanduslik võrdlusriik HRV-le. Siiski tuleb esialgse uurimisperioodi ja praeguse uurimise aruandeperioodi märkimisväärse ajavahe tõttu võtta arvesse tootmiskulude põhielementide märgatavat muutumist. See peegeldus normaalväärtuse kohandustes põhiliste toorainete hinnatõusu alusel, tootmis- ja müügikulude muude elementide ning Taiwani tarbijahinnaindeksi muutumise alusel.

(36)

Filipiinidelt pärit ekspordi hind põhines kättesaadavatel andmetel ehk siis teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade keskmisel ekspordihinnal aruandeperioodi ajal, nagu need on esitatud Eurostatis. Kasutati kättesaadavaid andmeid, sest Filipiinide uurimisaluse toote tootjad tegid väga vähe koostööd. Arvutustes kasutatud keskmist ekspordihinda võrreldi kahe koostööd teinud Filipiinide eksportija ekspordihindade tasemega ja see paistis olevat nendega kooskõlas.

(37)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdluse tagamiseks võeti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 kohanduste näol nõuetekohaselt arvesse erinevusi, mis mõjutavad hindu ja hinna võrreldavust. Tehti vastavad kohandused, et võtta arvesse transpordi- ja kindlustuskulusid ning HRV mittetagastatavat ekspordikäibemaksu. Võttes arvesse, et Filipiinide ja HRV tootjad tegid vähe koostööd, tuli kohandused teha parimate kättesaadavate andmete alusel. Seega põhinesid kohandused transpordi- ja kindlustuskulude arvessevõtmiseks tonnipõhistel transpordikuludel ja esialgses uurimises kindlaks määratud kindlustuskuludel.

(38)

Kooskõlas algmääruse artikli 2 lõigetega 11 ja 12 võrreldi dumpingu arvutamiseks esialgses määruses esitatud kohandatud kaalutud keskmist normaalväärtust ja Filipiinide impordi vastavaid kaalutud keskmisi ekspordihindu käesoleva uurimise aruandeperioodil, väljendatuna protsendina CIF-hinnast liidu piiril enne tollimaksu tasumist.

(39)

Sel viisi kindlaksmääratud kaalutud keskmise normaalväärtuse ja kaalutud keskmise ekspordihinna võrdlusel tuvastati dumping.

2.4.   Järeldused seoses Malaisiaga

2.4.1.   Koostöö tase

(40)

Nagu põhjenduses 10 märgitud, esitas vabastamisformulari seitse Malaisia äriühingut. Üks neist äriühingutest ei paistnud olevat uurimisaluse toote tootja, teine esitas uurimise hilises faasis ebatäieliku vastuse, mis muutis puuduste kõrvaldamise ning esitatud teabe ja andmete kontrollimise võimatuks. Seetõttu tuli need kaks vastust kõrvale jätta. Sellegipoolest esindasid ülejäänud viis koostööd teinud Malaisia äriühingut 93 % aruandeperioodil toimunud uurimisaluse toote ekspordist Malaisiast liitu.

2.4.2.   Kaubandusstruktuuri muutused

(41)

Pärast esialgsete meetmete kehtestamist HRVst lähtuva impordi suhtes on uurimisaluse toote import Malaisiast liitu pidevalt suurenenud. See kasvas aruandeperioodil 2004.–2005. aasta 2 000 tonni tasemelt rohkem kui 13 000 tonnini.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AP

Maht

(tonnides)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Allikas: Eurostat

(42)

Siiski tuleks rõhutada, et pärast kontrollkäike saadi kinnitus, et liitu suunatud Malaisia ekspordi nimetatud suurenemist saab selgitada tegeliku tootmise suurenemisega Malaisias samal perioodil. Koostööd teinud äriühingud, kes leiti olevat Malaisia tootjad, kes ei osalenud kõrvalehiilimises, esindavad 93 % ekspordist liitu. Uurimine näitas, et vaid üks neist äriühingutest tegeles vaatlusaluse toote ümberlaadimisega, kuid see tegevus moodustas väikse osa tema müügist ja lõppes 2009. aastal. Leiti, et ükski koostööd teinud äriühingutest ei tegelenud montaažioperatsioonidega, mille puhul oleks kasutatud Hiina päritolu osi või pooltooteid.

(43)

Võttes arvesse eeltoodut, järeldatakse, et Malaisiast pärit impordi suurenemine on põhjendatud siseriikliku tootmise kasvuga. Seega ei tulene Malaisia ja liidu vahelise kaubanduse struktuuri muutus meetmetest kõrvalehoidmisest.

2.5.   Järeldused seoses Taiga

2.5.1.   Koostöö tase

(44)

Nagu põhjenduses 10 märgitud, esitas vabastamisformulari kuus Tai äriühingut. Üks neist loobus edasise menetluse käigus koostööst, mis muutis puuduste kõrvaldamise ning esitatud teabe ja andmete kontrollimise kohapeal võimatuks. Seega jäeti see vastus kõrvale. Sellegipoolest esindasid ülejäänud viis koostööd teinud Tai äriühingut 67 % aruandeperioodil toimunud uurimisaluse toote ekspordist Taist liitu.

2.5.2.   Kaubandusstruktuuri muutumine

(45)

Pärast esialgsete meetmete kehtestamist HRVst lähtuva impordi suhtes arenes uurimisaluse toote import Taist liitu järgmiselt:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AP

Maht

(tonnides)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Allikas: Eurostat

(46)

Liitu suunatud Tai ekspordi analüüsimisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et samamoodi nagu Hiina suhtes kohaldati ka Tai suhtes 2005. aasta novembrist alates liidu dumpinguvastaseid meetmeid (5). Nimetatud meetmete kehtivus lõppes 2010. aasta novembris. Pärast seda suurenes Tai eksport liitu järsult – 367 tonnilt 2010. aastal rohkem kui 5 500 tonnini 2011. aastal ja rohkem kui 6 700 tonnini aruandeperioodil.

(47)

Siiski tuleks märkida, et uurimisaluse toote eksport Taist liitu ei olnud aruandeperioodil palju suurem kui 2004. aastal, st enne dumpinguvastaste meetmete kehtestamist HRV ja Tai suhtes. Suhtelises arvestuses (osatähtsusena liidu koguimpordis) aga import Taist isegi vähenes ligi 12 %-lt 7 %-le.

(48)

Uurimine ei näidanud ühtki ümberlaadimist ega Hiina päritolu osade või pooltoodete montaaži juhtu. Võttes arvesse asjaolu, et enne dumpinguvastaste meetmete kehtestamist koosnes Tai eksport kindlasti tegelikust Tai toodangust, on raske järeldada, et praegune eksport, mille maht on sarnane, oleks teistsuguse päritoluga. Samuti tuleks rõhutada, et kaks praeguse uurimise raames koostööd teinud Tai äriühingut osales ka esialgses uurimises Tai kohta.

(49)

Võttes arvesse eeltoodut, järeldatakse, et Taist pärit impordi suurenemine on suures ulatuses põhjendatav riigisisese tootmise kasvuga. Seega ei tulene Tai ja liidu vahelise kaubanduse struktuuri muutus meetmetest kõrvalehoidmisest.

3.   MEETMED

(50)

Eespool öeldut arvesse võttes järeldati, et teatavate HRVst pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes kehtestatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust on hoitud kõrvale algmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses, kasutades selleks ümberlaadimist Filipiinidel.

(51)

Vastavalt algmääruse artikli 13 lõike 1 esimesele lausele tuleks vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestatud meetmeid laiendada ka uurimisalusele tootele ehk Filipiinidelt saadetud samasugusele tootele, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Filipiinidelt pärinevana või mitte.

(52)

Pidades silmas koostöö madalat taset käesoleva uurimise käigus, peaksid laiendatavad meetmed olema need, mis on rakendusmääruse (EL) nr 2/2012 artikli 1 lõikes 2 sätestatud kõigi teiste Hiina äriühingute suhtes praegu 27,4 % suuruse lõpliku dumpinguvastase tollimaksuna, mida kohaldatakse vaba netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist.

(53)

Vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, millega nähakse ette, et kõiki laiendatud meetmeid tuleks kohaldada impordi suhtes, mis on sisenenud ELi algatamismäärusega kehtestatud registreerimisnõude alusel, tuleb Filipiinidelt lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade registreeritud impordilt nõuda sisse tollimaksud.

4.   UURIMISE LÕPETAMINE MALAISIAST JA TAIST PÄRINEVA IMPORDI SUHTES

(54)

Võttes arvesse järeldusi Malaisia ja Tai kohta, tuleks lõpetada dumpinguvastastest meetmetest võimaliku kõrvalehoidmise uurimine teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade Malaisia ja Tai kaudu lähetamise teel ning lõpetada algatamismäärusega kehtestatud nõue Malaisiast ja Taist lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi registreerimiseks.

5.   VABASTAMISTAOTLUSED

(55)

Nagu põhjenduses 10 selgitati, esitas 16 Malaisias, Tais ja Filipiinidel asuvat äriühingut vabastamisformulari ja taotles võimalikest laiendatud meetmetest vabastamist kooskõlas algmääruse artikli 13 lõikega 4.

(56)

Malaisia ja Tai äriühingute vabastamistaotlusi ei hinnatud, sest meetmeid nimetatud riikidele ei laiendata.

(57)

Ühe puhul kolmest vabastamist taotlenud Filipiinide äriühingust leiti, et ta ei olnud uurimisperioodi ajal uurimisalust toodet tootnud ega eksportinud ja tema tegevuse olemuse kohta ei saanud teha mingeid järeldusi. Seepärast ei saa sellele äriühingutele praegu vabastust anda. Kui pärast kehtivate dumpinguvastaste meetmete laiendamist peaks selguma, et algmääruse artikli 11 lõikes 4 ja artikli 13 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud, võib äriühing taotleda olukorra läbivaatamist.

(58)

Kontrollkäigud kinnitasid, et kaks ülejäänud Filipiinide äriühingut olid tõelised eksportivad tootjad. Seepärast järeldati, et nad ei osalenud meetmetest kõrvalehoidmises, ja seega võib nad meetmetest vabastada.

(59)

Et tagada nimetatud vabastuste nõuetele vastav kohaldamine, on vaja erimeetmeid. Kõnealusteks erimeetmeteks on nõue esitada liikmesriikide tolliasutustele kehtiv ja käesoleva määruse lisas sätestatud nõuetele vastav faktuurarve. Kui imporditavatele kaupadele ei ole sellist arvet lisatud, kohaldatakse nende suhtes laiendatud dumpinguvastast tollimaksu.

(60)

Kui Filipiinide tootjad, kes endast käesoleva uurimise raames ei teatanud ega eksportinud uurimisperioodi ajal uurimisalust toodet, soovivad esitada taotluse vabastuse saamiseks laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4 ja artikli 13 lõikele 4, peavad nad täitma vabastamisformulari, et komisjon saaks nende taotlust hinnata. Tavaliselt korraldab komisjon ka kontrollkäigu kohapeale. Kui algmääruse artikli 11 lõikes 4 ja artikli 13 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud, võib vabastus olla põhjendatud. Kui vabastus on põhjendatud, võib komisjon pärast konsulteerimist nõuandekomiteega anda oma otsusega loa vabastada nende äriühingute import, kes ei hoia kõrvale rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, nimetatud määrusega kehtestatud laiendatud tollimaksust.

6.   AVALIKUSTAMINE

(61)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel eespool nimetatud järeldused tehti, ning neile anti võimalus esitada märkusi. Pärast avalikustamist ei laekunud ühtki märkust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmääruse (EL) nr 2/2012 artikli 1 lõikega 2 kõigile teistele Hiina äriühingutele Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu laiendatakse käesolevaga Filipiinidelt lähetatud roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade (mis on praegu liigitatud CN-koodide ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ja ex 7318 15 70 (TARICi koodid 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 ja 7318157081) alla) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Filipiinidelt pärinevatena või mitte, v.a järgmiste äriühingute toodang:

Äriühing

TARICi lisakood

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filipiinid

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filipiinid

B356

2.   Vabastusi, mis on antud käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud äriühingutele või milleks komisjon on andnud loa vastavalt artikli 3 lõikele 2, kohaldatakse juhul, kui liikmesriikide tolliasutustele esitatakse lisas sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Arve puudumise korral kohaldatakse käesoleva artikli lõikega 1 kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

3.   Käesoleva artikli lõikega 1 laiendatud tollimaks nõutakse määruse (EL) nr 502/2012 artikli 2 ja määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 alusel registreeritud ja Filipiinidelt lähetatud impordilt sisse, sõltumata sellest, kas see on deklareeritud Filipiinidelt pärinevana või mitte, välja arvatud lõikes 1 loetletud äriühingute toodangu puhul.

4.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolevaga lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 Hiina Rahvavabariigist pärinevate teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taist lähetatud teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taist pärinevana või mitte.

Artikkel 3

1.   Artikli 1 alusel laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused esitatakse kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja neile peab alla kirjutama vabastuse taotlejat esindama volitatud isik. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: +32 22956505

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon pärast konsulteerimist nõuandekomiteega anda oma otsusega loa vabastada artikliga 1 laiendatud tollimaksust nende äriühingute import, kes ei hoia kõrvale rakendusmäärusega (EL) nr 2/2012 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

Artikkel 4

Käesolevaga lõpetavad tolliasutused määruse (EL) nr 502/2012 artikli 2 kohase impordi registreerimise.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SHATTER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 302, 19.11.2005, lk 1.

(3)  ELT L 5, 7.1.2012, lk 1.

(4)  ELT L 153, 14.6.2012, lk 8.

(5)  ELT L 302, 19.11.2005, lk 1.


LISA

Artikli 1 lõikes 2 osutatud faktuurarvel peab olema faktuurarve väljastanud üksuse töötaja allkirjastatud avaldus järgmises vormis:

1)

faktuurarve väljastanud üksuse töötaja nimi ja amet;

2)

järgmine avaldus: „Mina, allakirjutanu, tõendan, et käesoleva arvega hõlmatud Euroopa Liitu ekspordiks müüdava [vaatlusaluse toote] [koguses …] tootis [äriühingu nimi ja aadress] [TARICi lisakood] [asjaomases riigis]. Kinnitan, et käesoleval arvel esitatud teave on täielik ja õige.”;

3)

kuupäev ja allkiri.


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/9


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 206/2013,

11. märts 2013,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) artikli 12 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu nõukogu määruse (EL) nr 359/2011.

(2)

Arvestades, et inimõiguste rikkumised Iraanis jätkuvad, tuleks kanda täiendavad isikud ja täiendav üksus määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud isikud ja üksus kantakse määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.


LISA

Loetelu artiklis 1 osutatud isikutest ja üksusest

Füüsilised isikud

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evini vangla ülem, ametisse nimetatud juunis-juulis 2012. Pärast seda, kui temast sai vangla ülem, vanglatingimused halvenesid ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, protesteerimaks nende õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 4. filiaali kohtunik, mõistis surma neli Araabia poliitvangi: Taha Heidariani, Abbas Heidariani, Abd al-Rahman Heidariani (kolm venda) ja Ali Sharifi.

Nad vahistati, neid piinati ja nad poodi üles ilma nõuetekohase menetluseta. Nendele juhtumitele ja nõuetekohase menetluse puudumisele osutati 13. septembri 2012. aasta aruandes, mille oli koostanud ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Iraanis, ÜRO peasekretäri 22. augusti 2012. aasta aruandes Iraani kohta ja mitme valitsusvälise organisatsiooni poolt.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 2. filiaali kohtunik, mõistis 17. märtsil 2012 riigi julgeoleku vastase tegevuse ja jumalavaenulikkuse eest surma viis Ahwazi araablast: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka.

Iraani ülemkohus jättis karistused 9. jaanuaril 2013 jõusse. Valitsusväliste organisatsioonide sõnul peeti neid viit ilma süüdistuseta kinni rohkem kui aasta, neid piinati ja nad mõisteti surma ilma nõuetekohase menetluseta.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (dr)

(teise nimega: Haj-agha Sarafraz)

Sünniaeg: ligikaudu 1963.

Sünnikoht: Teheran.

Elukoht: Teheran.

Töökoht: IRIBi ja PressTV peakontor, Teheran.

Ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV juhataja, vastutav kõigi programmialaste otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Press TV ja IRIB on tema juhtimisel teinud koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, lastes eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, sealhulgas Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse iganädalases programmis „Iran Today”. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegitelekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Bahari ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles.

Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumisega.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarani provintsi prokurör, valitsusväliste organisatsioonide sõnul vastutav ebaseaduslike vahistamiste ja bahaidest kinnipeetavate õiguste rikkumiste eest alates nende vahistamisest kuni luureteenistuse kinnipidamiskeskuses üksikvangistuses hoidmiseni. Valitsusvälised organisatsioonid on dokumenteerinud kuus konkreetset juhtu, kus nõuetekohase menetluse nõuet rikuti, sealhulgas 2011. ja 2012. aastal.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(teise nimega: Hamidreza Emadi)

Sünniaeg: ligikaudu 1973.

Sünnikoht: Hamedan.

Elukoht: Teheran.

Töökoht: Press TV peakontor, Teheran.

Telekanali Press TV uudiste sektsiooni juhataja. Vastutav kinnipeetavate, sealhulgas ajakirjanike, poliitaktivistide, Kurdi ja Araabia vähemustesse kuuluvate isikute sunniviisilisi ülestunnistusi sisaldavate telelõikude valmistamise ja eetrisse laskmise eest, rikkudes rahvusvaheliselt tunnustatud õigusi õiglasele kohtumõistmisele ja nõuetekohasele menetlusele. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles. Valitsusvälised organisatsioonid on andnud teada ka teistest juhtudest, kus Press TV lasi eetrisse sunniviisilisi ülestunnistusi. Emadi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumisega.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabrizi revolutsioonilise kohtu 1.filiaali kohtunik. Vastutav ajakirjanikele ning Aseri etnilise vähemuse ja töötajate õiguste aktivistidele karmide karistuste määramise eest, süüdistades neid spioneerimises, riigi julgeoleku vastases tegevuses, Iraani režiimi vastases propagandas ja Iraani juhi solvamises. Ta tegi paljud oma kohtuotsused väidetavalt nõuetekohast menetlust järgimata ja kinnipeetavad sunniti andma valetunnistusi. Ühes olulises kohtuasjas mõistis ta 20 vabatahtlikule maavärina tagajärgede likvideerijale vanglakaristuse nende püüete eest abistada maavärinaohvreid (maavärin Iraanis 2012. aasta augustis). Kohus leidis, et töölised on süüdi „kogunemises osalemises ja kokkumängus sooritada riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid”.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri ülem. Vastutav poliitaktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, bahaide ja meelsusvangide ebaseaduslike vahistamiste ning väärkohtlemise eest; neid ahistati, piinati, kuulati üle ja neile ei võimaldatud advokaadi kasutamist ega nõuetekohast protsessi. Valitsusväliste organisatsioonide sõnul allkirjastas Musavi-Tabar kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida bahaist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

„Kriminaalse olemusega juhtumite kindlakstegemise komisjoni” ülem

Abdolsamad Khoramabadi on „kriminaalse olemusega juhtumite kindlakstegemise komisjoni” ülem; see on valitsusorganisatsioon, mis vastutab interneti tsensuuri ja küberkuritegevuse vastase tegevuse eest. Komisjon määratles tema juhtimisel „küberkuritegevuse” mitme ähmase kategooria abil, millega kriminaliseeriti sellise infosisu loomine ja avaldamine, mida valitsev kord peab ebasobivaks. Ta on vastutav arvukate opositsiooni veebilehtede, elektrooniliste ajalehtede, blogide, inimõiguste kaitsmisega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide veebilehtede ning Google’i ja Gmaili veebilehe piiramise ja blokeerimise eest alates 2012. aasta septembrist. Tal ja kõnealusel komisjonil oli aktiivne roll blogija Sattar Beheshti surmas; Beheshti suri 2012. aasta novembris vahi all olles.

Seega on tema juhitav komisjon otseselt vastutav inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, eelkõige keelates ja filtreerides üldsusele mõeldud veebilehti ning takistades aeg-ajalt internetile juurdepääsu üldiselt.

12.3.2013


Üksused

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Center to Investigate Organized Crime (teise nimega: Cyber Crime Office või Cyber Police)

Asukoht: Teheran, Iraan.

Veebisait: http://www.cyberpolice.ir

Iraani küberpolitsei on Iraani Islamivabariigi Politsei üksus, mis asutati 2011. aasta jaanuaris ja mille juht on Esmail Ahmadi-Moqaddam (nimekirjas). Ajakirjanduse sõnul rõhutas politsei ülem Ahmadi-Moqaddam, et küberpolitsei võtab sihikule revolutsioonivastased ja dissidentlikud rühmitused, kes kasutasid 2009. aastal internetipõhiseid sotsiaalseid võrgustikke selleks, et algatada proteste president Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu.

2012. aasta jaanuaris andis küberpolitsei internetikohvikutele välja uued juhised, milles nõutakse, et kasutajad peavad esitama oma isikuandmed, mida kohvikupidajad peavad säilitama kuus kuud; samuti peavad kohvikupidajad säilitama andmed külastatud veebisaitide kohta. Eeskirjades nõutakse ka seda, et kohvikupidajad paigaldaksid valvekaamerad ja säilitaksid nende lindistusi kuus kuud. Nende uute eeskirjade abil võidakse luua logiraamat, mida ametivõimud saavad kasutada selleks, et jõuda jälile aktivistidele või mis tahes isikutele, keda peetakse ohuks riigi julgeolekule.

2012. aasta juunis teatas Iraani meedia, et küberpolitsei käivitab virtuaalsete privaatvõrkude mahasurumise aktsiooni.

30. oktoobril 2012 vahistas küberpolitsei (väidetavalt ilma kohtuotsuseta) blogija Sattar Beheshti riigi julgeoleku vastase tegevuse eest sotsiaalsetes võrgustikes ja keskkonnas Facebook. Beheshti oli kritiseerinud Iraani valitsust oma blogis. Ta leiti surnuna oma vangikongist 3. novembril ja usutakse, et küberpolitsei töötajad piinasid ta surnuks.

12.3.2013


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 207/2013,

11. märts 2013,

millega tehakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 73/2009 seoses 2013. aastaks tehtud eritoetuse otsuse läbivaatamise tähtajaga ning komisjoni määrusest (EÜ) nr 1120/2009 seoses sellisest läbivaatamisest teatamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, (1) eriti selle artikli 142 punkte c ja r,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 68 lõike 8 kohaselt võivad kõnealuse määruse artikli 69 lõikes 1 osutatud otsuse teinud liikmesriigid 1. septembriks 2012 oma otsuse läbi vaadata ja otsustada alates 2013. aastast muuta artikli 68 lõikes 1 sätestatud eritoetuse rahastamise summasid või lõpetada kõnealuse toetuse kohaldamine.

(2)

Mõnda liidu ja maailma peamist teraviljatarnijat mõjutanud halbadest ilmastikutingimustest tuleneva pideva söödahindade tõusu tõttu 2012. aastal on liikmesriikides halvenenud eelkõige piima-, veise- ja vasikaliha- ning lamba- ja kitselihasektori põllumajandusettevõtete majanduslik olukord. Kõnealustes sektorites tekkisid 2012. aasta lõpus tõsised finantsraskused, kuna söödahinnad moodustasid tootmiskuludest märkimisväärse osa. Sellest tuleneva hädaolukorra tõttu on reaalne oht, et aeglustub või peatub tegevus, mis võib tingida tootmise vähenemise või lõpetamise kõnealustes sektorites. Praegust olukorda ei olnud võimalik ette näha sel ajal, kui liikmesriigid oleksid võinud läbi vaadata 2013. aastat käsitlevad otsused vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 68 lõikele 8.

(3)

Artikli 68 lõikes 1 sätestatud eritoetus tundub sellistes olukordades olevat sobiv meede, et anda toetust ettevõtetele, mille elujõulisus on ohustatud. Selleks et leida lahendus piima-, veise- ja vasikaliha- ning lamba- ja kitselihasektori põllumajandustootjate olukorra halvenemisele ning vältida tõsiseid praktilisi ja konkreetseid probleeme, mis võivad tekkida siis, kui tootjad alustavad muude põllumajandustegevustega või kui põllumajandusettevõte läheb üle teistele ettevõtetele, tuleks liikmesriikidel lubada 2013. aastaks tehtud otsused läbi vaadata uue ajavahemiku jooksul.

(4)

Samal põhjusel tuleks pikendada komisjonile sellisest läbivaatamisest teatamise tähtaega, mis on sätestatud komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1120/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 50 lõikes 3.

(5)

Seepärast on asjakohane teha erand määrusest (EÜ) nr 73/2009 ja määrusest (EÜ) nr 1120/2009.

(6)

Kuna kõnealused erandid käsitlevad aastat 2013, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erand määrusest (EÜ) nr 73/2009

Erandina määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 68 lõikest 8 võivad liikmesriigid 22. märtsiks 2013 läbi vaadata kõnealuse määruse artikli 69 lõike 1 kohaselt tehtud otsused seoses piima-, veise- ja vasikaliha- ning lamba- ja kitselihasektoris alates 2013. aastast antava eritoetusega.

Artikkel 2

Erand määrusest (EÜ) nr 1120/2009

Erandina määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 50 lõike 3 esimesest lõigust teavitavad liikmesriigid komisjoni 22. märtsiks 2013 eritoetusmeetmetest, mida nad kavatsevad kohaldada piima-, veise- ja vasikalihasektoris ja/või lamba- ja kitselihasektoris.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 30, 19.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 1.


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 208/2013,

11. märts 2013,

idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 on sätestatud põhimõtted, mis käsitlevad toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust liidu ja liikmesriikide tasandil. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et toit, sööt, toiduloom ning iga aine, mis on ette nähtud toidu või sööda koostisse lisamiseks või mille lisamist eeldatakse, peab olema jälgitav kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

(2)

Samuti on selles artiklis sätestatud, et toidukäitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit on tarnitud, ning nad peavad kasutama süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad kindlaks teha muud ettevõtjad, kellele nende toodang on tarnitud. Kõnealune teave tuleb pädevale asutusele taotluse korral kättesaadavaks teha.

(3)

2011. aasta mais liidus aset leidnud Shiga toksiini tekitaja E. coli (STEC) puhangu järel tehti kindlaks, et need puhangud olid tõenäoliselt põhjustatud idandite tarbimisest.

(4)

20. oktoobril 2011 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vastu teadusliku arvamuse seemnetes ja idandatud seemnetes leiduva Shiga toksiini tekitaja Escherichia coli (STEC) ja teiste haigusttekitavate bakterite põhjustatava ohu kohta (2). Oma arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõige tõenäolisemalt saavad idanditest tulenevad haiguspuhangud alguse haigusttekitavate bakteritega saastunud kuivatatud seemnetest. Lisaks sellele on kõnealuses arvamuses väidetud, et idanemise ajal esineva kõrge niiskuse ja soodsate temperatuuride tagajärjel võivad kuivatatud seemnetes esinevad bakteriaalsed haigustekitajad idanemise ajal paljuneda ja sellest tulenevalt ohustada rahvatervist.

(5)

Jälgitavus on toiduohutuse tagamisel tõhus vahend, sest see võimaldab toidu jälgitavust kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel ning seega kiiret reageerimist toidust põhjustatud haiguspuhangute korral. Eelkõige võib teatava mitteloomse toidu jälgimise kasutamine aidata kõrvaldada turult ohtliku toidu ja kaitsta seega tarbijaid.

(6)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohase jälgitavuse tagamiseks peavad olema kättesaadavad idandeid või idandite tootmiseks ettenähtud seemneid tarnivate toidukäitlemisettevõtjate nimed ja aadressid ning nende toidukäitlemisettevõtjate nimed ja aadressid, kellele selliseid seemneid või idandeid on tarnitud. Nõue toetub lähenemisele, mille kohaselt peab toidukäitlemisettevõtjatel olema süsteem, mis võimaldab neil kindlaks teha oma vahetu(d) tarnija(d) ja vahetu(d) kliendi(d), välja arvatud juhul, kui tegemist on lõpptarbijaga.

(7)

Idandite tootmise tingimused võivad olla inimeste tervisele suureks ohuks, sest need võivad põhjustada toidust pärinevate patogeenide märkimisväärset paljunemist. Toidust põhjustatud haiguspuhangute korral, mis on seotud idandite tarbimisega, on seepärast asjaomasele kaubale kiire jälilejõudmine olulise tähtsusega, et piirata selliste haiguspuhangute mõju inimeste tervisele.

(8)

Lisaks on idandite tootmiseks ettenähtud seemnetega kauplemine laialt levinud, mis teeb jälgitavuse veelgi vajalikumaks.

(9)

Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse suhtes erieeskirjad.

(10)

Eelkõige on asjakohane sätestada nõue, et toidukäitlemisettevõtjad esitavad lisateabe, selliste seemnete või idandite koguse ja saatmise kuupäeva kohta, lisades partii identifitseerimisandmed ning seemnete või idandite üksikasjaliku kirjelduse.

(11)

Toidukäitlemisettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane võimaldada paindlikkust selles osas, millises vormis toidukäitlemisettevõtjad registrit peavad ja jälgitavuse nõuete täitmise raames asjakohast teavet edastavad.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse järgmiste kaupade partiide jälgitavuse eeskirjad:

i)

idandid;

ii)

idandite tootmiseks ettenähtud seemned.

Käesolevat määrust ei kohaldata idandite suhtes pärast seda, kui need on läbinud Euroopa Liidu õigusaktide kohase töötluse, mis eemaldab mikrobioloogilised ohud.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „idandid”– toode, mis on saadud seemnete idandamise ja nende vees või muus keskkonnas arenemise tulemusel, korjatud enne pärislehtede arenemist ja mis on ette nähtud tervena (koos seemnega) söömiseks;

b)   „partii”– kogus idandeid või seemneid, mis on ette nähtud sama taksonoomilise nimetusega idandite tootmiseks ja mis saadetakse samal päeval samast ettevõttest samasse sihtkohta. Üks või mitu partiid võivad moodustada saadetise. Siiski arvatakse teistsuguse taksonoomilise nimetusega seemned, mis on segatud samasse pakendisse ja ette nähtud koos idandamiseks, ning nende idandid samuti üheks partiiks.

Peale selle kohaldatakse käesolevas määruses komisjoni määruse (EL) nr 211/2013 (3) artiklis 2 esitatud „saadetise” määratlust.

Artikkel 3

Jälgitavuse nõuded

1.   Toidukäitlemisettevõtjad tagavad, et kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel registreeritakse idandite tootmiseks ette nähtud seemnete partiide või idandite partiide kohta järgmine teave. Toidukäitlemisettevõtja tagab ka, et kõnealuste sätete täitmiseks vajalik teave edastatakse toidukäitlemisettevõtjale, kellele seemned või idandid tarnitakse.

a)

seemnete või idandite täpne kirjeldus, sealhulgas taime taksonoomiline nimetus;

b)

tarnitud seemnete või idandite kogus;

c)

kui seemned või idandid oli saatnud muu toidukäitlemisettevõtja, siis järgmiste ettevõtjate nimi ja aadress:

i)

toidukäitlemisettevõtja, kes on seemned või idandid saatnud,

ii)

saatja (omanik), kui see ei ole toidukäitlemisettevõtja, kes on seemned või idandid saatnud;

d)

selle toidukäitlemisettevõtja nimi ja aadress, kellele seemned või idandid saadetakse;

e)

saaja (omaniku) nimi ja aadress, kui see ei ole toidukäitlemisettevõtja, kellele seemned või idandid saadetakse;

f)

vajaduse korral partii identifitseerimisandmed;

g)

saatmiskuupäev.

2.   Lõikes 1 osutatud teavet võib säilitada ja edastada mis tahes asjakohases vormis, tingimusel et see on hõlpsasti kättesaadav toidukäitlemisettevõtjale, kellele seemned või idandid tarnitakse.

3.   Toidukäitlemisettevõtjad peavad edastama lõikes 1 osutatud asjakohase teabe iga päev. Lõikes 1 osutatud teavet ajakohastatakse iga päev ja seda säilitatakse piisavalt kaua, kuni võib eeldada, et idandid on ära tarbitud.

4.   Taotluse korral esitab toidukäitlemisettevõtja põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele lõikes 1 osutatud teabe.

Artikkel 4

Imporditud seemnete ja idandite jälgitavuse nõuded

1.   Idandite tootmiseks ettenähtud seemnete saadetistele ja idandite saadetistele lisatakse liitu importimisel määruse (EL) nr 211/2013 artiklis 3 sätestatud sertifikaat.

2.   Seemneid ja idandeid importiv toidukäitlemisettevõtja säilitab lõikes 1 osutatud sertifikaati piisavalt kaua, kuni võib eeldada, et idandid on ära tarbitud.

3.   Kõik toidukäitlemisettevõtjad, kes käitlevad idandite tootmiseks ette nähtud imporditud seemneid, annavad lõikes 1 osutatud sertifikaadi koopiad kõikidele vahepealsetele toidukäitlemisettevõtjatele, kellele need seemned saadetakse, kuni idandite tootja need kätte saab.

Kui idandite tootmiseks ettenähtud seemneid müüakse pakendatult jaekaubanduses toidukäitlemisettevõtjatele, annavad imporditud seemneid käitlevad toidukäitlemisettevõtjad lõikes 1 osutatud sertifikaadi koopiad kõikidele vahepealsetele toidukäitlemisettevõtjatele, kellele seemned saadetakse, kuni nende jaemüügiks pakendamiseni.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  EFSA Journal (2011);9(11):2424.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26.


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 209/2013,

11. märts 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 seoses idandite mikrobioloogiliste kriteeriumide ning kodulinnurümpadelt ja värskelt kodulinnulihalt proovide võtmise eeskirjadega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 852/2004 on sätestatud toiduainete hügieeni üldeeskirjad toidukäitlejatele, milles võetakse eelkõige arvesse ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetele tuginevaid menetlusi. Kõnealuse määruse artiklis 4 on sätestatud, et toidukäitlejad võtavad hügieeni erimeetmeid, mis käsitlevad muu hulgas toiduainete vastavust mikrobioloogilistele kriteeriumidele ning analüüsi- ja proovivõtunõudeid.

(2)

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (2) on kehtestatud teatavate mikroorganismide mikrobioloogilised kriteeriumid ja rakenduseeskirjad, mida toidukäitlejatel tuleb järgida määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 4 nimetatud hügieeni üld- ja erinõuete rakendamisel.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa 1. peatükis on sätestatud toiduohutuskriteeriumid, millele teatavate toiduainete liigid peavad vastama; kriteeriumid hõlmavad proovivõtukavasid, analüütilisi standardmeetodeid ning mikroorganismide või nende toksiinide ja metaboliitide piirmäärasid. Kõnealuses peatükis on loetletud idandatud seemnete toiduohutuskriteeriumid seoses salmonellaga.

(4)

2011. aasta mais liidus aset leidnud Shiga-toksiini tootva E. coli (STEC) puhangute järel tehti kindlaks, et need puhangud olid tõenäoliselt põhjustatud idandite tarbimisest.

(5)

20. oktoobril 2011 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vastu teadusliku arvamuse seemnetes ja idandatud seemnetes leiduva Shiga-toksiini tootva Escherichia coli ning teiste haigust tekitavate bakterite põhjustatava ohu kohta (3). Oma arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõige tõenäolisemalt saavad idandite haiguspuhangud alguse haigust tekitavate bakteritega saastunud kuivatatud seemnetest. Lisaks tõdeti kõnealuses arvamuses, et idanemise ajal esineva suure niiskusesisalduse ja soodsa temperatuuri tagajärjel võivad kuivatatud seemnetes esinevad bakteriaalsed haigustekitajad sel ajal paljuneda ja sellest tulenevalt ohustada rahvatervist.

(6)

Oma arvamuses soovitab toiduohutusamet muu hulgas, et idandatud seemnete tootmise ahela toiduohutuse haldamise süsteemi ühe osana tuleks tugevdada mikrobioloogilisi kriteeriume. See soovitus hõlmab idandatud seemnetes esineva salmonella suhtes olemasolevaid mikrobioloogilisi kriteeriumeid ning mikrobioloogiliste kriteeriumide arvesse võtmist muude patogeenide puhul. Toiduohutusamet väidab ka, et võrreldes idandatud seemnetega osutab kättesaadav teave idandite puhul kõrgemale riskile.

(7)

Oma arvamuses kaalub toiduohutusamet seemnetes haigust tekitava E. coli mikrobioloogiliste kriteeriumide eri võimalusi: enne tootmisprotsessi algust, idanemise ajal ja lõpptoodetes. Toiduohutusamet tõdeb sellega seoses, et saasteprobleemi tuvastamisel ja leevendamisel enne idandatud seemnete tootmisahelasse jõudmist võib olla eeliseid, kuna see väldib saastumise suurenemist idanemise ajal. Samuti tunnistab toiduohutusamet, et ainuüksi seemnetest proovide võtmine ei võimalda tuvastada saastumist, mis võib toimuda tootmisprotsessi hilisemas etapis. Toiduohutusamet järeldab seega, et mikrobioloogilised kriteeriumid võiksid olla kasulikud idanemisprotsessi ajal ja/või lõpptoote puhul. Idandatud seemnete lõpptoote mikrobioloogilise kriteeriumi kohta märgib toiduohutusamet, et haigust tekitavate bakterite tuvastamismeetoditeks kuluv aeg ja toote lühike säilivusaeg ei pruugi võimaldada nõuetele mittevastavat toodet turult kõrvaldada. Toiduohutusamet on oma arvamuses seisukohal, et praegu ei ole võimalik hinnata, millises ulatuses kaitsevad seemnete ja idandatud seemnete konkreetsed mikrobioloogilised kriteeriumid rahvatervist. See näitab, kui oluline on kvantitatiivse riskihindamise teostamiseks andmete kogumine. Seetõttu tuleb see kriteerium läbi vaadata, võttes arvesse teaduse, tehnika ja metoodika arengut, toiduainetes uute patogeensete mikroorganismide esinemist ning ohu hindamist käsitlevat teavet.

(8)

Selleks et kaitsta rahvatervist liidus ning võttes arvesse toiduohutusameti asjakohast arvamust, võeti vastu komisjoni 11. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 211/2013, milles käsitletakse idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu importimiseks kehtestatud sertifitseerimisnõudeid, (4) ning komisjoni 11. märtsi 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta (5).

(9)

Lisaks neis õigusaktides sätestatud meetmetele ja võttes arvesse võimalikku suurt terviseohtu, mida kujutavad endast patogeenid idandites, tuleks toiduohutusameti soovituste põhjal sätestada täiendavad mikrobioloogilised kriteeriumid, eelkõige STEC-serogruppide kohta, mida peetakse kõige suuremaks rahvatervise probleemiks.

(10)

Mikrobioloogilised kriteeriumid on üks mitmest kontrollivõimalusest toiduohutuses ja toidukäitlejad peaksid neid kasutama tõhusa toiduohutuse haldamise süsteemi rakendamise kontrollimiseks. Tulenevalt mõne patogeeni vähesest levimusest ja ebaühtlasest jaotumisest seemnetes ja idandatud seemnetes ning proovivõtukavade statistilistest piirangutest ja teabe puudumisest heade põllumajandustavade kohaldamise kohta seemnete tootmises on siiski vaja võtta proove kõikidest seemnete partiidest, et tuvastada patogeenide olemasolu juhul, kui toidukäitlejad ei ole seadnud sisse riskijuhtimissüsteeme, sealhulgas mikrobioloogilise ohu vähendamise meetmeid. Juhul kui toiduohutuse haldamise süsteemid on sisse seatud ja ajaloolised andmed kinnitavad nende tõhusust, siis võidakse kaaluda proovide võtmise sageduse vähendamist. Proovide võtmise sagedus ei tohiks siiski olla kunagi väiksem kui üks kord kuus.

(11)

Idandite mikrobioloogiliste kriteeriumide sätestamisel tuleks ette näha proovide võtmise etappide ja võetavate proovide tüüpide paindlikkus, et võtta arvesse tootmissüsteemide mitmekesisust, säilitades aga samal ajal samaväärsed toiduohutuse standardid. Eelkõige on asjakohane pakkuda idanditest proovide võtmise alternatiivseid võimalusi, juhul kui proovide võtmine on tehniliselt keeruline. Alternatiivse strateegiana on välja pakutud kasutatud niisutusveest proovide võtmine patogeensete bakterite tuvastamiseks, kuna see näib olevat idandites leiduvate mikroorganismide tüüpide hea näitaja. Selle strateegia tundlikkuses ei saa esialgu kindel olla ja seega on vajalik, et toidukäitlejad, kes kasutavad seda alternatiivset võimalust, koostaksid proovivõtukava, mis käsitleks muu hulgas proovivõtumenetlusi ja kasutatud niisutusvee proovivõtukohti.

(12)

Teatavad STEC-serogrupid (O157, O26, O103, O111, O145 ja O104:H4) on tunnistatud peamisteks hemolüütilis-ureemilise sündroomi juhtumite tekitajateks ELis. Lisaks põhjustas serotüüp O104:H4 2011. aasta mais haiguspuhangu liidus. Seetõttu tuleks kaaluda nende kuue serogrupi kohta mikrobioloogiliste kriteeriumide kehtestamist. Ei saa välistada, et ka muud STEC-serogrupid võivad olla inimestele patogeensed. Sellised STEC-serogrupid võivad põhjustada haiguse leebemaid vorme, nagu kõhulahtisus ja/või verine kõhulahtisus, aga ka hemolüütilist-ureemilist sündroomi ja seetõttu kujutada ohtu tarbija tervisele.

(13)

Idandeid tuleks käsitleda valmistoiduna, kuna neid võib tarbida ilma keetmata või muul moel töötlemata, mis kõrvaldaks tõhusalt patogeensed mikroorganismid või vähendaks neid vastuvõetava tasemeni. Idandeid tootvad toidukäitlejad peaksid seetõttu täitma toiduohutuskriteeriume, mis on sätestatud liidu õigusaktides valmistoidu kohta, ning lisama oma proovivõtukavadesse proovide võtmise töötlemispiirkondades ja -seadmetelt.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2160/2003 (salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta) (6) eesmärk on tagada õigete ja tõhusate meetmete võtmine salmonella ja muude zoonoositekitajate avastamiseks ja kontrolliks tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides asjaomastes etappides, et vähendada nende levimust ja nendest tulenevat ohtu rahvatervisele.

(15)

Määruses (EÜ) nr 2160/2003, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 1086/2011, (7) on sätestatud salmonellat käsitleva toiduohutuskriteeriumi üksikasjalikud eeskirjad värske linnuliha puhul. Määruse (EÜ) nr 2160/2003 muutmise tulemusena muudeti määrusega (EL) nr 1086/2011 ka määrust (EÜ) nr 2073/2005. Selle muudatusega tekitati aga määruses (EÜ) nr 2073/2005 teatavad terminiloogilised ebamäärasused. Neid ebamäärasusi tuleks liidu õigusaktide selguse ja ühtsuse huvides selgitada.

(16)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2073/2005 vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2073/2005 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklile 2 lisatakse punkt m:

„m)

kohaldatakse komisjoni 11. märtsi 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 (idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta) (8) artikli 2 punktis a sätestatud mõistet „idandid;

2)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.

(6)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(7)  ELT L 281, 28.10.2011, lk 7.

(8)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.”;


LISA

Määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

joonealune märkus 12 jäetakse välja;

b)

real 1.18 asendatakse viide joonealusele märkusele 12 viitega joonealusele märkusele 23;

c)

lisatakse rida 1.29 ja vastavad joonealused märkused 22 ja 23:

„1.29.

Idandid (2)

Shiga-toksiini tootev E. coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 ja O104:H4

5

0

Puudub 25 grammis

CEN/ISO TS 13136 (1)

Kõlblikkusajal turule viidud tooted

2)

3. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

jaos 3.2 muudetakse osa „Kodulinnurümpadelt ja värskelt kodulinnulihalt proovide võtmise eeskirjad” järgmiselt:

i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Tapamajad võtavad Salmonella analüüsi jaoks proove tervetelt kaelanahaga kodulinnurümpadelt. Muud lihalõikus- ja töötlemisettevõtted kui need, mis paiknevad tapamaja kõrval ning lõikavad ja töötlevad üksnes sellest tapamajast saadud liha, võtavad samuti proove Salmonella analüüsideks. Seda tehes eelistavad nad terveid kaelanahaga kodulinnurümpasid, kui need on kättesaadavad, kuid tuleb tagada, et vastavalt riskipõhisele valikule võetakse proove ka tükeldatud linnulihast, millel on nahka, ja/või tükeldatud linnulihast, millel ei ole või millel on vähesel määral nahka.”;

ii)

neljas lõik asendatakse järgmisega:

Salmonella analüüside tegemiseks muu värske kodulinnuliha osas kui kodulinnurümbad, tuleb võtta samast partiist viis vähemalt 25 grammist proovi. Proov, mis on võetud sellisest tükeldatud linnulihast, millel on nahka, peab sisaldama nahka ja juhul, kui naha kogus ei ole prooviühiku moodustamiseks piisav, tuleb liha välispinnalt võtta lisaks õhuke viil liha. Sellisest tükeldatud linnulihast, millel ei ole nahka või on seda vähesel määral, võetud proov peab sisaldama liha välispinnalt võetud õhukest lihaviilu või -viile, mis lisatakse olemasolevale nahale, et saaks prooviühikuks piisava koguse. Lihaviilud tuleb võtta nii, et need sisaldaks võimalikult palju liha välispinda.”;

b)

lisatakse järgmine jagu 3.3:

„3.3.   Idanditest proovide võtmise eeskirjad

Käesolevas jaos kasutatakse rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 artikli 2 punktis b sätestatud mõistet „partii”.

A.   Proovide võtmise ja kontrollimise üldeeskirjad

1.   Seemnepartii eelkontrollimine

Idandeid tootvad toidukäitlejad teostavad eelkontrolli kõigi seemnepartiide representatiivsetest valimitest. Representatiivne valim hõlmab vähemalt 0,5 % seemnepartii kaalust 50-grammistes osaproovides või valitakse statistiliselt samaväärse struktureeritud proovivõtustrateegia põhjal, mida on kontrollinud pädev asutus.

Eelkontrollimiseks peab toidukäitleja idandama representatiivse valimi seemned samadel tingimustel, millel idandatakse ülejäänud seemnepartii.

2.   Idanditest ja kasutatud niisutusveest proovide võtmine ning nende kontrollimine

Idandeid tootvad toidukäitlejad võtavad proove mikrobioloogiliseks testimiseks etapis, kus STECi ja Salmonella spp tuvastamise tõenäosus on kõige suurem, igal juhul mitte enne, kui idandamise algusest on möödunud 48 tundi.

Idandite proove analüüsitakse vastavalt 1. peatüki ridades 1.18 ja 1.29 esitatud nõuetele.

Kui idandeid tootval toidukäitlejal on proovivõtukava, milles käsitletakse muu hulgas proovivõtumenetlusi ja kasutatud niisutusvee proovivõtukohti, võivad nad siiski asendada 1. peatüki ridades 1.18 ja 1.29 sätestatud proovivõtukava kohased proovivõtunõuded sellega, et analüüsivad viit proovi, millest igaüks sisaldab 200 ml idandite niisutamiseks kasutatud vett.

Sellisel juhul kohaldatakse idandite niisutamiseks kasutatud vee analüüsimisel 1. peatüki ridades 1.18 ja 1.29 sätestatud nõudeid ning piirmäär on „puudub 200 ml-s”.

Seemnepartii esmakordsel kontrollimisel võib toidukäitleja idandid turule viia üksnes juhul, kui mikrobioloogiliste analüüside tulemused vastavad 1. peatüki ridades 1.18 ja 1.29 sätestatud nõuetele või puudumise piirmäärale 200 ml proovis, juhul kui nad analüüsivad kasutatud niisutusvett.

3.   Proovivõtusagedus

Idandeid tootvad toidukäitlejad võtavad proove mikrobioloogiliseks analüüsimiseks vähemalt üks kord kuus etapil, mil Shiga-toksiini tootva E. coli (STEC) ja Salmonella spp tuvastamise tõenäosus on kõige suurem, igal juhul mitte enne, kui idandamise algusest on möödunud 48 tundi.

B.   Käesoleva jao punktis A.1 sätestatud kõigi seemnepartiide eelkontrollimise erand

Juhul kui see on õigustatud järgnevate tingimuste põhjal ning kui pädev asutus on selle heaks kiitnud, võidakse idandeid tootvad toidukäitlejad vabastada käesoleva jao punktis A.1 sätestatud proovivõtmisest järgmistel juhtudel:

a)

pädev asutus on veendunud, et toidukäitleja rakendab selles asutuses mikrobioloogilist ohtu vähendavat toiduohutuse haldamise süsteemi, mis võib hõlmata tootmisprotsessi meetmeid;

b)

ajaloolised andmed kinnitavad, et vähemalt viimase kuue järjestikuse kuu jooksul enne loa andmist vastasid selles asutuses toodetud eri liiki idandite kõik partiid 1. peatüki ridades 1.18 ja 1.29 sätestatud toiduohutuse kriteeriumidele.”


(1)  Võttes arvesse Euroopa Liidu referentlaboratooriumi tehtud viimast kohandamist Escherichia coli, sealhulgas verotoksiini tootva E. coli (VTEC) puhul, et tuvastada STEC O104:H4.

(2)  Välja arvatud idandid, mida on töödeldud viisil, mis võimaldab tõhusalt kõrvaldada Salmonella spp. ja STECi.”


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 210/2013,

11. märts 2013,

idusid tootvate ettevõtete tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 852/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 3 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 852/2004 on sätestatud toiduhügieeni üldeeskirjad toidukäitlejatele, muu hulgas eeskirjad esmatootmise ja sellega seonduvate toimingute kohta. Kõnealuses määruses on ette nähtud, et toidukäitlejad peavad tagama, et ettevõtteid tunnustatakse pädeva asutuse poolt pärast vähemalt üht kohapealset kontrollkäiku, kui tunnustus on nõutav riiklike õigusnormide alusel, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (2) alusel või määruse (EÜ) nr 852/2004 kohaselt vastu võetud komisjoni otsuse alusel.

(2)

2011. aasta mais liidus aset leidnud Shiga toksiini tekitaja E. coli puhangute järel tehti kindlaks, et need puhangud olid tõenäoliselt põhjustatud idude tarbimisest.

(3)

20. oktoobril 2011 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vastu teadusliku arvamuse seemnetes ja idandatud seemnetes leiduva Shiga toksiini tekitaja Escherichia coli (STEC) ja teiste haigusttekitavate bakterite põhjustatava ohu kohta (3). Oma arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõige tõenäolisemalt saavad idudest tulenevad haiguspuhangud alguse haigusttekitavate bakteritega saastunud kuivatatud seemnetest. Lisaks sellele on kõnealuses arvamuses väidetud, et idanemise ajal esineva kõrge niiskuse ja soodsate temperatuuride tagajärjel võivad kuivatatud seemnetes esinevad bakteriaalsed haigustekitajad idanemise ajal paljuneda ja sellest tulenevalt ohustada rahvatervist.

(4)

Et tagada liidus rahvatervise kaitse ja pidades silmas kõnealust toiduohutusameti arvamust, võeti vastu komisjoni määrus (EL) nr 209/2013 (4) (millega muudetakse komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta), (5) komisjoni määrus (EL) nr 211/2013 (6) ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 (7).

(5)

Lisaks kõnealustes õigusaktides sätestatud meetmetele tuleks idusid tootvaid ettevõtteid tunnustada vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004. Selliselt saadud tunnustus, millele eelneb vähemalt üks kohapealne kontrollkäik, tagaks, et need ettevõtted täidavad asjaomaseid hügieenieeskirju ning tunnustamisega tagataks kõrgetasemeline rahvatervise kaitse. Selliste ettevõtete tunnustamisel tuleks seada tingimuseks nende vastavus mitmele nõudele, sest tuleb tagada, et saastumise võimalikkus rajatistes, kus idusid toodetakse, on piiratud.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitletakse mõistet „idud” vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 artiklile 2.

Artikkel 2

Toidukäitlejad peavad tagama, et pädev asutus tunnustab idusid tootvaid ettevõtteid vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 6. Pädev asutus tunnustab selliseid ettevõtteid üksnes tingimusel, et nad vastavad määruse (EÜ) nr 852/2004 I lisas ja käesoleva määruse lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  EFSA Journal (2011);9(11):2424.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 19.

(5)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26.

(7)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.


LISA

Nõuded idusid tootvate ettevõtete tunnustamiseks

1.

Ettevõtte planeering ja projektlahendus peavad võimaldama heade toiduhügieeni tavade kasutamist, sealhulgas kaitset saastumise vastu toimingute vahel ja nende ajal. Eelkõige peavad pinnad (sealhulgas seadmete pinnad), kus toitu käideldakse, ja toiduga kokkupuutuvad pinnad olema heas seisukorras, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad.

2.

Käitlemisvahendite ja -seadmete puhastamiseks, desinfitseerimiseks ning hoidmiseks peavad olemas olema asjakohased vahendid. Need vahendid peavad olema kergesti puhastatavad ning neil peab olema piisav kuuma ja külma veega varustatus.

3.

Vajaduse korral peab olema võimalik toitu pesta. Iga kraanikauss või mõni muu selline vahend, mis on ette nähtud toidu pesemiseks, peab olema piisava joogivee varustusega, see tuleb hoida puhtana ning seda tuleb vajaduse korral desinfitseerida.

4.

Kõik seadmed, millega seemned ja idud kokku puutuvad, peavad olema nii ehitatud, sellistest materjalidest ning niivõrd heas seisukorras, et saastumise oht oleks minimaalne, ning sellised, et neid saaks hoida puhtana ning vajaduse korral desinfitseerida.

5.

Peab olema vastav kord tagamaks, et:

a)

idusid tootvad ettevõtted hoitaks puhtana ja vajaduse korral desinfitseerituna;

b)

kõik seadmed, millega seemned ja idud kokku puutuvad, on korralikult puhastatud ja vajaduse korral desinfitseeritud. Neid seadmeid puhastatakse ja desinfitseeritakse piisavalt sageli, et vältida igasugust saastumise ohtu.


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 211/2013,

11. märts 2013,

milles käsitletakse idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu importimiseks kehtestatud sertifitseerimisnõudeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 48 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on kehtestatud ametlike kontrollitoimingute üldnõuded, et kontrollida eelkõige selliste eeskirjade täitmist, mille eesmärk on inimestele ja loomadele otseselt või keskkonna kaudu avalduvaid riske ära hoida ja kõrvaldada või vähendada need vastuvõetava tasemeni.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (2) on sätestatud toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust reguleerivad üldised põhimõtted liidu ja riigi tasandil. Selles määruses on sätestatud, et toit ja sööt, mis imporditakse liitu liidu turule viimiseks, peab vastama toidualaste õigusnormide asjakohastele nõuetele või liidu poolt vähemalt samaväärseks tunnistatud tingimustele.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) on toidukäitlejatele sätestatud toiduainete hügieeni üldeeskirjad. Selles määruses on sätestatud, et toidukäitlejad peavad tagama, et kõik nende kontrolli all olevad toidu tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapid vastavad kõnealuses määruses sätestatud asjakohastele hügieeninõuetele. Määruses (EÜ) nr 852/2004 on eelkõige sätestatud, et esmatootmisega tegelevad ning kõnealuse määruse I lisas loetletud toimingutega seotud toidukäitlejad peavad täitma kõnealuse määruse A osas sätestatud üldiseid hügieeninõudeid.

(4)

2011. aasta mais liidus aset leidnud Shiga-toksiini tootva E. coli (STEC) puhangute järel tehti kindlaks, et need puhangud olid tõenäoliselt põhjustatud idandatud seemnete tarbimisest.

(5)

20. oktoobril 2011 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vastu teadusliku arvamuse seemnetes ja idandatud seemnetes leiduva Shiga-toksiini tootva Escherichia coli (STEC) ning teiste haigust tekitavate bakterite põhjustatava ohu kohta (4). Oma arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõige tõenäolisemalt saavad idanditest tulenevad haiguspuhangud alguse haigust tekitavate bakteritega saastunud kuivatatud seemnetest. Lisaks tõdetakse kõnealuses arvamuses, et idanemise ajal esineva suure niiskussisalduse ja soodsa temperatuuri tagajärjel võivad kuivatatud seemnetes esinevad bakteriaalsed haigustekitajad sel ajal paljuneda ja sellest tulenevalt ohustada rahvatervist.

(6)

Selleks et kaitsta rahvatervist liidus ning võttes arvesse toiduohutusameti kõnealust arvamust, võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 (5). Selles rakendusmääruses on sätestatud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetiste jälgitavuse eeskirjad.

(7)

Selleks et tagada rahvatervise nõuetekohane kaitse on asjakohane, et liitu imporditud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemned vastavad määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatud tingimustele ning idandid vastavad komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 208/2013 sätestatud jälgitavusnõuetele ja komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 (6) sätestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele. Seetõttu tuleb sätestada sellise liitu imporditava kauba asjakohased sertifitseerimisnõuded.

(8)

Liidu õigusaktidega ei ole praegu kehtestatud sertifikaate idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete importimiseks liitu. Seetõttu on asjakohane sätestada käesolevas määruses näidissertifikaat sellise kauba importimiseks liitu.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse liitu imporditud idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetiste suhtes, välja arvatud seemned, mida on töödeldud nii, et on kõrvaldatud mikrobioloogiline oht vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 artikli 2 punktis a sätestatud mõistet „idandid”;

b)

„saadetis” – idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete kogus, mis:

i)

pärineb samast kolmandast riigist;

ii)

on hõlmatud sama sertifikaadiga (sertifikaatidega);

iii)

on transporditud sama transpordivahendiga.

Artikkel 3

Sertifitseerimisnõuded

1.   Liitu imporditud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetistel, mis pärinevad või on saadetud kolmandast riigist, peab olema kaasas käesolevas lisas esitatud näidisele vastav sertifikaat, mis tõendab, et idandid ja seemned toodeti tingimustes, mis vastavad esmatootmiseks ja määruse (EÜ) nr 852/2004 I lisa A osas sätestatud seonduvateks tegevusteks ette nähtud üldistele hügieeninõuetele, ning et idandid toodeti tingimustes, mis vastavad rakendusmääruses (EL) nr 208/2013 sätestatud jälgitavusnõuetele, nad on toodetud asutustes, mis on heaks kiidetud komisjoni määruse (EL) nr 210/2013 (7) artiklis 2 sätestatud nõuete kohaselt ja vastavad määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisas sätestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele.

Sertifikaat peab olema koostatud kolmanda lähetava riigi keeles või keeltes ning selle liikmesriigi keeles, kus kaup ELi imporditakse, või sellel peab kaasas olema kinnitatud tõlge nimetatud keelde või keeltesse. Kui sihtliikmesriik seda nõuab, peab sertifikaatidega kaasas olema ka kinnitatud tõlge nimetatud liikmesriigi keelde või keeltesse. Liikmesriik võib siiski nõustuda ka liidu mõne muu ametliku keele kasutamisega kui tema oma keel.

2.   Sertifikaadi originaal peab olema saadetisega kaasas sertifikaadil osutatud sihtkohani jõudmiseni.

3.   Juhul kui saadetis jagatakse mitmeks osaks, peab sertifikaadi koopia olema kaasas saadetise iga osaga.

Artikkel 4

Üleminekusätted

Üleminekuperioodil kuni 1. juulini 2013 võib idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetisi, mis pärinevad või on saadetud kolmandast riigist, importida liitu ilma artiklis 3 sätestatud sertifikaadita.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.

(6)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

(7)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24.


LISA

NÄIDISSERTIFIKAAT IDANDITE VÕI IDANDITE KASVATAMISEKS ETTE NÄHTUD SEEMNETE IMPORTIMISEKS

Image

Image


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 212/2013,

11. märts 2013,

millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa seoses lisas esitatud toodete täiendamise ja muutmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitu liikmesriiki on esitanud taotluse teha määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa veerus „Näited lähedaste sortide või muude toodete kohta, mis sisalduvad määratluses ja mille suhtes kohaldatakse sama jääkide piirnormi” muudatusi ja täiendusi.

(2)

Neid täiendusi on vaja liikmesriikide turul kättesaadavaks muutunud uute puuviljade, köögiviljade ja teraviljade lisamiseks määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisasse.

(3)

Asjakohane on lisada järgmised puu-, köögi- ja teraviljad ning loomsed tooted: budakämblad, tangorid, punased datlid / hiina datlid / jujuubid, teivamplid, longanid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm, mugul-nõianõges, suur takjas, muud sibulad, muud rohelised sibulad, valge baklažaan / antroewa, karella/sopropo, kandiline käsnkõrvits / teroi, harilik madukurk, harilik pudelkõrvits, tuumkõrvits, suvikõrvits (hilised sordid), minimais, mungoaidandid, lutserniidandid, võilillelehed, nuikapsalehed, harilik taro, söödav tsestrum / bitaviri-kibeleht, spinatbasella, banaanilehed, vesi-lehtertapp / hiina lehtertapp, marsiilea, salatneptuunia, koriander-ogaputk, juurpeterselli lehed, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, sidrunhein, aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed, banaaniõied, guaaraoad, sojaoad, tuskaroora vesiriis, kurgirohu lehed ja varred, roniakaatsia, seeneniidistik, teelehtjas ussikeel, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss, kanaari paelrohu seemned, roheline pipar, hirved ja kärjemesi.

(4)

Ühtluse huvides on asjakohane tõsta ulukid kategooriast „Muud põllumajandusloomad” kategooriasse „Muud maismaaloomadelt pärit tooted” ning söödavad lilled kategooriast „muud” kategooriasse, kus on esindatud taimede näited.

(5)

Selleks et paremini järgida rahvusvahelise taksonoomilise nomenklatuuri eeskirju, on asjakohane kohanda ladinakeelseid nimetusi järgmiste taimede puhul: pistaatsiapähklid, õunad, kirsid, maasikad, põldmurakad, mustikad, kinkanid, kartulid, jamss, söögipeet, paprikad, söödav muskushibisk, spargelkapsas, peakapsas, hiina kapsas, lehtkapsas, nuikapsas, eskariool, rukola, Brassica võrsed ja lehed, lehtpeet, salatsigur, lehtseller, basiilik, palmi säsi, suhkrusorgo, kohvioad, roosi õielehed, jasmiiniõied, pärnaõied, punapõõsa lehed, till, Sechuani pipar, kaneel, kollajuur, suhkrupeet ja banaan.

(6)

Võttes arvesse huvitatud isikute ja täitevasutuste taotlusi ning pidades silmas seda, millisel kujul tooted turul esinevad, tuleks teha mõningaid muudatusi seoses toodete nende osadega, mille suhtes jääkide piirnorme kohaldatakse.

(7)

Sellised muudatused on vaja sätestada tee, kakaoubade, humala, nuikapsa ja loomset päritolu toodete puhul.

(8)

Selguse huvides on asjakohane määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa asendada.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.


LISA

„I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud taimset ja loomset päritolu tooted

Koodnumber (1)

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Üksiktoodete näited rühmades, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude toodete kohta, mille suhtes kohaldatakse sama jääkide piirnormi

Toodete osad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

 

 

Kogu toode

0110010

 

Greibid

Citrus paradisi

Shaddock’id, pomelod, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid

 

0110020

 

Apelsinid

Citrus sinensis

Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid

 

0110030

 

Sidrunid

Citrus limon

Sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Laimid

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariinid

Citrus reticulata

Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Muud (3)

 

 

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

 

 

 

Terve vili pärast koore eemaldamist (v.a kastanid)

0120010

 

Mandlid

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brasiilia pähklid

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

India pähklid

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanid

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kookospähklid

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Sarapuupähklid

Corylus avellana

Filbertpähklid

 

0120070

 

Makadaamiapähklid

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanipähklid

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piiniapähklid

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaatsiapähklid

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Kreeka pähklid

Juglans regia

 

 

0120990

 

Muud (3)

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0130010

 

Õunad

Malus domestica

Paradiisiõunad

 

0130020

 

Pirnid

Pyrus communis

Liiv-pirnid

 

0130030

 

Küdooniad

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Astelpihlakad (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nisperod (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Muud (3)

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0140010

 

Aprikoosid

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Kirsid

Prunus avium, Prunus cerasus

Maguskirsid, hapukirsid

 

0140030

 

Virsikud

Prunus persica

Nektariinid ja samalaadsed hübriidid

 

0140040

 

Ploomid

Prunus domestica

Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid / hiina datlid / jujuubid (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Muud (3)

 

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

Terve vili pärast tupplehtede/krooni ja varte eemaldamist, v.a sõstrad, mis on vartega viljad

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

0151010

 

Lauaviinamarjad

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Veiniviinamarjad

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

 

 

0153010

 

Pamplid

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Põldmurakad

Rubus caesius

Loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud liigi Rubus hübriidid

 

0153030

 

Vaarikad

Rubus idaeus

Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Muud (3)

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

0154010

 

Mustikad

Vaccinium spp., välja arvatud V. macrocarpon ja V. vitis-idaea

Harilikud mustikad

 

0154020

 

Jõhvikad

Vaccinium macrocarpon

Pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Karusmarjad

Ribes uva-crispa

Sealhulgas hübriidid teiste Ribes perekonna liikidega

 

0154050

 

Kibuvitsamarjad

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mooruspuumarjad (4)

Morus spp.

Maasikapuu viljad

 

0154070

 

Õun-viirpuu marjad (4)

Crataegus azarolus

Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Musta leedri marjad (4)

Sambucus nigra

Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad

 

0154990

 

Muud (3)

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

 

 

Terve vili pärast varte ja krooni (ananassidel lehekodarik vilikonna tipul) eemaldamist

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

0161010

 

Datlid

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Viigimarjad

Ficus carica

 

 

0161030

 

Lauaoliivid

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kinkanid (4)

Fortunella spp.

Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Tähtviljad (4)

Averrhoa carambola

Bilimbid

 

0161060

 

Kakiploomid (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Nelgipuu viljad (4)

Syzygium cumini

Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Muud (3)

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

0162010

 

Kiivid

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Hiina litšipuu viljad

Litchi chinensis

Pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm

 

0162030

 

Granadillid

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Suureviljalise viigikaktuse viljad (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Hariliku kuldlehiku viljad (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Virgiinia persimonid (4)

Diospyros virginiana

Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad

 

0162990

 

Muud (3)

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

0163010

 

Avokaadod

Persea americana

 

 

0163020

 

Banaanid

Musa x paradisiaca, M acuminata

Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod

 

0163030

 

Mangod

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaiad

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granaatõunad

Punica granatum

 

 

0163060

 

Suhkruannoonad (4)

Annona cherimola

Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad

 

0163070

 

Guajaavid (4)

Psidium guajava

Draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananassid

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Hõlmise leivapuu viljad (4)

Artocarpus altilis

Erilehise leivapuu viljad (jakad)

 

0163100

 

Durianid (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Oga-annoonad (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Muud (3)

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

 

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist (vajaduse korral) ja mullast puhastamist

0211000

a)

Kartulid

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

0212010

 

Kassaavad

Manihot esculenta

Tarod / jaapani tarod, malanga kollavõhud

 

0212020

 

Bataadid

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamsilised

Dioscorea spp.

Ameerika muguload, mehhiko jamss

 

0212040

 

Roogmaranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Muud (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

0213010

 

Söögipeet

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Porgand

Daucus carota

 

 

0213030

 

Juurseller

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Mädarõigas

Armoracia rusticana

Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur

 

0213050

 

Maapirn

Helianthus tuberosus

Mugul-nõianõges

 

0213060

 

Pastinaak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Juurpetersell

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redis

Raphanus sativus var. sativus

Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Aed-piimjuur

Tragopogon porrifolius

Mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas

 

0213100

 

Kaalikas

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Naeris

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Muud (3)

 

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

 

 

Terve vili pärast kergesti lahti tuleva koore ja kuiva mulla või juurte ja värske mulla eemaldamist

0220010

 

Küüslauk

Allium sativum

 

 

0220020

 

Sibul

Allium cepa

Muud sibulad, hõbesibul

Sibulad

0220030

 

Pesasibul

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Talisibul

Allium cepa; Allium fistulosum

Muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid

Sibulad koos ebavarte ja lehtedega

0220990

 

Muud (3)

 

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

Terve vili pärast varte eemaldamist (suhkrumaisi puhul pärast tõlviku kattelehtedest puhastamist, füüsali puhul pärast viljatupe eemaldamist)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

0231010

 

Tomat

Lycopersicum esculentum

Kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga marjad (Lycium barbarum ja L. Chinense), tamarillo

 

0231020

 

Paprikad

Capsicum annuum var. grossum ja var. longum

Vürtspaprikad

 

0231030

 

Baklažaanid

Solanum melongena

Valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Söödav muskushibisk

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Muud (3)

 

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

 

 

0232010

 

Kurgid

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kornišonid

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Kabatšokid

Cucurbita pepo var. melopepo

Taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi)

 

0232990

 

Muud (3)

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

0233010

 

Melonid

Cucumis melo

Ogamelon

 

0233020

 

Suureviljalised kõrvitsad

Cucurbita maxima

Kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid)

 

0233030

 

Arbuusid

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Muud (3)

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

Zea mays var. sacharata

minimais

Terad ja tõlvikud ilma kattelehtedeta

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

 

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

Ainult õisikud

0241010

 

Spargelkapsas

Brassica oleracea var. italica

Asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris

 

0241020

 

Lillkapsas

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Muud (3)

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

Kogu taim pärast juurte ja riknenud lehtede eemaldamist

0242010

 

Rooskapsas

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Ainult väikesed kapsapead

0242020

 

Peakapsas

Brassica oleracea convar. capitata

Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas

 

0242990

 

Muud (3)

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

Kogu taim pärast juurte ja riknenud lehtede eemaldamist

0243010

 

Hiina kapsas

Brassica rapa var. pekinensis

India sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas

 

0243020

 

Lehtkapsas

Brassica oleracea convar. acephala

Kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas

 

0243990

 

Muud (3)

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Kogu taim pärast juurte ja pealsete eemaldamist

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

 

Kogu taim pärast juurte, riknenud välimiste lehtede ja mulla eemaldamist (vajaduse korral)

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

 

 

 

0251010

 

Põldkännak

Valerianella locusta

Põldkännak

 

0251020

 

Aedsalat

Lactuca sativa

Peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat

 

0251030

 

Eskariool (sile endiiviasigur)

Cichorium endivia var. latifolium

Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), võilillelehed

 

0251040

 

Salatkress (4)

Lepidium sativum

Mungoaidandid, lutserniidandid

 

0251050

 

Ameerika kollakas (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Põld-võõrkapsas, rukola (4)

Eruca sativa

Liivsinep (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Sarepta kapsasrohi (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed (4), naeri pealsed

Brassica spp.

Jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed (5)

 

0251990

 

Muud (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

 

 

0252010

 

Spinat

Spinacia oleracea

Spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht),

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda)

 

0252030

 

Lehtpeet (mangold)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var.cicla ja B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Söögipeedi lehed

 

0252990

 

Muud (3)

 

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (4)

 

Vitis vinifera

Spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Ürtallikkress

 

Nasturtium officinale

vesi-lehtertapp / hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia

 

0255000

e)

Harilik sigur

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Maitsetaimed

 

 

 

 

0256010

 

Aed-harakputk

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Murulauk

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Lehtseller

Apium graveolens var. secalinum

Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Petersell

Petroselinum crispum

Juurpeterselli lehed

 

0256050

 

Aedsalvei (4)

Salvia officinalis

Mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis lehed

 

0256060

 

Rosmariin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Liivatee (4)

Thymus spp.

Vorstirohi, pune

 

0256080

 

Basiilik (4)

Ocimum spp.

Meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed

 

0256090

 

Loorberilehed (4)

Laurus nobilis

Sidrunhein

 

0256100

 

Estragonpuju (4)

Artemisia dracunculus

Iisop

 

0256990

 

Muud (3)

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

 

Kogu toode

0260010

 

Oad (kaunadega)

Phaseolus vulgaris

Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad

 

0260020

 

Oad (kaunadeta)

Phaseolus vulgaris

Põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad

 

0260030

 

Herned (kaunadega)

Pisum sativum

Suhkruhernes (lesthernes)

 

0260040

 

Herned (kaunadeta)

Pisum sativum

Aedherned, rohelised herned, kikerherned

 

0260050

 

Läätsed (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Muud (3)

 

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

 

 

Kogu taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist

0270010

 

Spargel

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Hispaania artišokk

Cynara cardunculus

Borago officinalis’e varred

 

0270030

 

Seller

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Apteegitill

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Kera-artišokk

Cynara scolymus

Banaani õisik

Terve õisik koos õiepõhjaga

0270060

 

Porrulauk

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarber

Rheum x hybridum

 

Varred ilma juurte ja lehtedeta

0270080

 

Bambusevõrsed (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmipungad (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Muud (4)

 

 

 

0280000

viii)

Seened

 

 

 

Terve seen pärast mulla ja kasvusubstraadi eemaldamist

0280010

 

Kultuurseened

 

Šampinjonid, (4) austerservikud, siitake-seened, (4) seeneniidistik (vegetatiivsed osad)

 

0280020

 

Metsaseened (4)

 

Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud

 

0280990

 

Muud (3)

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad  (4)

 

 

 

Terve vetikas pärast riknenud osade eemaldamist

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

 

 

 

Kuivatatud seemned

0300010

 

Oad

Phaseolus vulgaris

Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad

 

0300020

 

Läätsed

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Herned

Pisum sativum

Kikerherned, põldherned, põld-seaherned

 

0300040

 

Lupiinid (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Muud (3)

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

 

 

Terve vili pärast koore, kivi ja võimaluse korral kesta eemaldamist

0401000

i)

Õliseemned

 

 

 

 

0401010

 

Linaseemned

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Maapähklid

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mooniseemned

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Seesamiseemned

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Päevalilleseemned

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsiseemned

Brassica napus

Naerisheinaseemned, naeriseemned

 

0401070

 

Sojaoad

Glycine max

 

 

0401080

 

Sinepiseemned

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Puuvillaseemned

Gossypium spp.

 

Ebemetest puhastamata

0401100

 

Kõrvitsaseemned (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Muude kõrvitsaliste seemned

 

0401110

 

Värvisafloor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Kurgirohi (4)

Borago officinalis

Teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Põldtuder (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kanepiseemned (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Riitsinuse seemned

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Muud (3)

 

 

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

 

 

 

0402010

 

Oliivid õli tootmiseks (4)

Olea europaea

 

Terve vili pärast (vajaduse korral) varte ja mulla eemaldamist

0402020

 

Õlipalmi pähklid (palmituum) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Õlipalmi viljad (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapokipuu viljad (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Muud (3)

 

 

 

0500000

5.

TERAVILI

 

 

 

Terved terad

0500010

 

Oder

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Tatar

Fagopyrum esculentum

Rebashein, tšiili hanemalts

 

0500030

 

Mais

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirss (4)

Panicum spp.

Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss

 

0500050

 

Kaer

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riis

Oryza sativa

Tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Rukis

Secale cereale

 

 

0500080

 

Suhkrusorgo (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Nisu

Triticum. Aestivum, T. durum

Speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand)

 

0500990

 

Muud (3)

 

Kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Tee

Tee

Camellia sinensis

 

Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või muul viisi töödeldud

0620000

ii)

Kohvioad  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Aedoad

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)  (4)  (6)

 

 

 

 

0631000

a)

Õied

 

 

 

Terve õis pärast varte ja riknenud lehtede eemaldamist

0631010

 

Kummeliõied

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Hapu hibiskuse õied

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Roosi õielehed

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Jasmiiniõied

Jasminum officinale

Musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Pärnaõied

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Muud (3)

 

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

 

Terve taim pärast juurte ja riknenud lehtede eemaldamist

0632010

 

Maasikalehed

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Punapõõsa lehed

Aspalathus spp.

Hõlmikpuu lehed

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Muud (3)

 

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist

0633010

 

Palderjanijuured

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ženžennijuured

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Muud (3)

 

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaooad  (4) (kääritatud või kuivatatud)

 

Theobroma cacao

 

Rohelised oad

0650000

v)

Jaanikaunad  (4) (jaanileivad)

 

Ceratonia siliqua

 

Terve vili pärast varte või krooni eemaldamist

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

 

Humulus lupulus

 

Kuivatatud käbid, sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0800000

8.

MAITSEAINED  (4)

 

 

 

Kogu toode kuivatatult

0810000

i)

Seemned

 

 

 

 

0810010

 

Aniis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Mustköömen

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Selleriseemned

Apium graveolens

Hariliku leeskputke seemned

 

0810040

 

Koriandriseemned

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Vürtsiköömen

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Tilliseemned

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Apteegitilli seemned

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Põld-lambaläätsed

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muskaatpähkel

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Muud (3)

 

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 

 

 

 

0820010

 

Piment

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Köömen

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardemon

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Kadakamarjad

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Must, roheline ja valge pipar

Piper nigrum

Pikk pipar, roseepipar

 

0820070

 

Vanillikuprad

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindipuu viljad

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Muud (3)

 

 

 

0830000

iii)

Puukoor

 

 

 

 

0830010

 

Kaneel

Cinnamomum spp.

Tseiloni kaneelipuu koor

 

0830990

 

Muud (3)

 

 

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

 

 

 

0840010

 

Lagritsa-magusjuur

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingver

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kollajuur (kurkum)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Mädarõigas

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Muud (3)

 

 

 

0850000

v)

Pungad

 

 

 

 

0850010

 

Nelk

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kappar

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Muud (3)

 

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

 

 

 

 

0860010

 

Safran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Muud (3)

 

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

 

 

 

 

0870010

 

Muskaatõis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Muud (3)

 

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Suhkrupeet (juur)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist

0900020

 

Suhkruroog

Saccharum officinarum

 

Kogu taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist

0900030

 

Sigurijuured (4)

Cichorium intybus

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist

0900990

 

Muud (3)

 

 

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

1010000

i)

Kude

 

 

 

Kogu toode

1011000

a)

Sead

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1011020

 

Rasvkude

 

 

 

1011030

 

Maks

 

 

 

1011040

 

Neerud

 

 

 

1011050

 

Söödav rups

 

 

 

1011990

 

Muud (3)

 

 

 

1012000

b)

Veised

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1012020

 

Rasvkude

 

 

 

1012030

 

Maks

 

 

 

1012040

 

Neerud

 

 

 

1012050

 

Söödav rups

 

 

 

1012990

 

Muud (3)

 

 

 

1013000

c)

Lambad

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1013020

 

Rasvkude

 

 

 

1013030

 

Maks

 

 

 

1013040

 

Neerud

 

 

 

1013050

 

Söödav rups

 

 

 

1013990

 

Muud (3)

 

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1014020

 

Rasvkude

 

 

 

1014030

 

Maks

 

 

 

1014040

 

Neerud

 

 

 

1014050

 

Söödav rups

 

 

 

1014990

 

Muud (3)

 

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1015020

 

Rasvkude

 

 

 

1015030

 

Maks

 

 

 

1015040

 

Neerud

 

 

 

1015050

 

Söödav rups

 

 

 

1015990

 

Muud (3)

 

 

 

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1016020

 

Rasvkude

 

 

 

1016030

 

Maks

 

 

 

1016040

 

Neerud

 

 

 

1016050

 

Söödav rups

 

 

 

1016990

 

Muud (3)

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad

 

 

Küülikud, kängurud, hirved

 

1017010

 

Lihaskude

 

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1017020

 

Rasvkude

 

 

 

1017030

 

Maks

 

 

 

1017040

 

Neerud

 

 

 

1017050

 

Söödav rups

 

 

 

1017990

 

Muud (3)

 

 

 

1020000

ii)

Piim

 

 

 

Kogu toode põhinedes rasvasisaldusel 4 % massist (7)

1020010

 

Veised

 

 

 

1020020

 

Lambad

 

 

 

1020030

 

Kitsed

 

 

 

1020040

 

Hobused

 

 

 

1020990

 

Muud (3)

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad

 

 

 

Kogu saadus pärast koore eemaldamist (8)

1030010

 

Kanad

 

 

 

1030020

 

Pardid

 

 

 

1030030

 

Haned

 

 

 

1030040

 

Vutid

 

 

 

1030990

 

Muud (3)

 

 

 

1040000

iv)

Mesi

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Mesilaspiim, õietolm, kärjemesi

Kogu toode

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Konnakoivad, krokodillid

 

1060000

vi)

Teod

 

Helix spp.

 

Kogu saadus pärast koja eemaldamist

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 

 

Ulukiliha

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1100000

11.

KALA, KALATOOTED, KARPLOOMAD, MOLLUSKID JA MUUD MERE- JA MAGEVEE TOIDUAINED  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD KULTUURID VÕI NENDE OSAD  (9)

 

 

 

 


(1)  Koodnumber on esitatud käesolevas lisas ning selle alusel tuleb luua klassifikatsioon nii selles kui ka muudes määrusega (EÜ) nr 396/2005 seotud lisades.

(2)  Veerus „Üksiktoodete näited rühmades, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme” loetletud toodete vastav teaduslik nimi. Võimalikult suures osas järgitakse kasvatatavate taimede nomenklatuuri rahvusvahelist süsteemi.

(3)  Sõnaga „muud” hõlmatakse tooteid, mida ei ole selgesõnaliselt märgitud muude koodide all veerus „Rühmad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme”.

(4)  II ja III lisas esitatud jääkide piirnorme ei kohaldata toodete või nende osade suhtes, mida kasutatakse üksnes loomasööda komponendina, kuni hakatakse kohaldama eraldiseisvaid jääkide piirnorme.

(5)  Alates 1. jaanuarist 2017 kohaldatakse jääkide piirnorme ka nuikapsa lehtede suhtes.

(6)  Kui ei ole määratletud muus tooterühmas.

(7)  Jääkide piirnormid on kõikidel juhtudel esitatud mg/kg toorpiima kohta.

Kui piirnormi määratlus on märgitud rasvas lahustuvana (F-tähega), siis põhinevad jääkide piirnormid lehmatoorpiimal, mille rasvasisaldus on 4 % massist; teiste liikide toorpiima puhul kohandatakse piirnormi väärtust proportsionaalselt, vastavalt kõnealuse liigi toorpiima rasvasisaldusele.

(8)  Jääkide piirnorm on kõikidel juhtudel väljendatud mg/kg munade kohta.

Kui piirnormi määratlus on märgitud rasvas lahustuvana (F-tähega), siis põhinevad jääkide piirnormid kanamunadel, mille rasvasisaldus on 10 % massist; teiste liikide munade puhul kohandatakse piirnormi väärtust proportsionaalselt, vastavalt kõnealuse liigi munade rasvasisaldusele, kui see on suurem kui 10 % massist.

(9)  Jääkide piirmäärasid ei kohaldata kuni iga üksiku toote määratlemise ja nimekirja lisamiseni”.


12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/53


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 213/2013,

11. märts 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


DIREKTIIVID

12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/55


KOMISJONI DIREKTIIV 2013/9/EL,

11. märts 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Meetmed, mille eesmärk on muuta direktiivi 2008/57/EÜ vähem olulisi sätteid ja mis on seotud kõnealuse direktiivi II–IX lisa kohandamisega, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni (mille osaline on ka Euroopa Liit) (2) artikli 3 kohaselt on juurdepääs üks üldpõhimõtetest ja artikli 9 kohaselt peavad osalisriigid võtma asjakohased meetmed, et tagada puuetega isikutele juurdepääs teistega võrdväärsetel alustel. Nende meetmetega tehakse kindlaks ja kõrvaldatakse juurdepääsu raskendavad ja tõkestavad asjaolud ja neid kohaldatakse muu hulgas ka transpordivaldkonnas. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 216 lõikele 2 on liidu sõlmitud lepingud siduvad ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks ning direktiivi 2008/57/EÜ (mis on Euroopa Liidu teisene õigusakt) kohaldamisel kehtivad kõnealusest konventsioonist tulenevad kohustused.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 (rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta) (3) põhjenduses 10 on sätestatud, et puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on teiste inimestega võrdsed õigused vabale liikumisele, valikuvabadusele ja mittediskrimineerimisele ning et neil peaks olema võimalik reisida rongiga samamoodi nagu teistel inimestel. Kõnealuse määruse artikli 21 kohaselt peavad raudteeveo-ettevõtjad ja jaamaülemad tagama, järgides piiratud liikumisvõimega isikuid käsitleva koostalitluse tehnilise kirjelduse (KTK) nõudeid, et puuetega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel oleks juurdepääs raudteejaamadele, perroonidele, veeremile ja muudele vahenditele.

(4)

Direktiivi 2008/57/EÜ III lisa on vaja kohandada selleks, et lisada sinna selgesõnaline viide juurdepääsu kohta. Juurdepääs on raudteesüsteemi koostalitlusvõime seisukohast väga oluline üldnõue ja konkreetselt kohaldatakse seda infrastruktuuri, veeremi ning käitamise allsüsteemi ja reisijateveo telemaatiliste seadmete allsüsteemi suhtes. Seepärast tuleks direktiivi 2008/57/EÜ III lisa vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmete kohaldamine ei mõjuta direktiivis 2008/57/EÜ sätestatud järkjärgulise rakendamise põhimõtte kohaldamist, täpsemalt seda, et KTKs nimetatud sihtallsüsteeme võib rakendada järk-järgult mõistliku aja jooksul ja et igas KTKs tuleks märkida rakendusstrateegia, et järk-järgult minna kehtivast olukorrast üle lõppolukorda, kus KTK järgimine on kohustuslik.

(6)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas lähenemisviisiga, mille kohaselt võrdväärne juurdepääs saavutatakse kas tehniliste lahenduste või operatiivmeetmetega või mõlemaga koos.

(7)

Käesolevas direktiivis esitatud meetmed on kooskõlas vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõikele 1 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/57/EÜ III lisa, milles sätestatakse olulised nõuded, muudetakse järgmiselt:

1)

punktile 1 lisatakse järgmised alapunktid:

„1.6.   Juurdepääs

1.6.1.

Puuetega isikutele ja piiratud liikumisvõimega isikutele peab olema tagatud juurdepääs infrastruktuuri ja veeremi allsüsteemile teiste isikutega võrdväärsetel alustel nii, et välditakse tõkestavaid asjaolusid või kõrvaldatakse need ning võetakse muid asjakohaseid meetmeid. See hõlmab selliste allsüsteemide asjakohaste osade konstrueerimist, ehitamist, uuendamist, ajakohastamist, hooldamist ja käitamist, millele üldsusel on juurdepääs.

1.6.2.

Käitamise allsüsteemiga ja reisijateveo telemaatiliste seadmete allsüsteemiga tuleb tagada vajalikud funktsioonid, et lihtsustada puuetega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks juurdepääsu teiste inimestega võrdväärsetel alustel nii, et välditakse tõkestavaid asjaolusid või kõrvaldatakse need ning võetakse muid asjakohaseid meetmeid.”;

2)

punktile 2.1 lisatakse järgmine alapunkt:

„2.1.2.   Juurdepääs

2.1.2.1.

Puuetega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel peab olema juurdepääs üldsusele juurdepääsetavatele infrastruktuuri allsüsteemidele kooskõlas punktiga 1.6.”;

3)

punktile 2.4 lisatakse järgmine alapunkt:

„2.4.5.   Juurdepääs

2.4.5.1.

Puuetega isikutel ja piiratud liikumisvõimega isikutel peab olema juurdepääs üldsusele juurdepääsetavatele veeremi allsüsteemidele kooskõlas punktiga 1.6.”;

4)

punktile 2.6 lisatakse järgmine alapunkt:

„2.6.4.   Juurdepääs

2.6.4.1.

On vaja võtta asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et käitamiseeskirjadega nähakse ette vajalikud funktsioonid, et tagada juurdepääs puuetega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.”;

5)

punktile 2.7 lisatakse järgmine alapunkt:

„2.7.5.   Juurdepääs

2.7.5.1.

On vaja võtta asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et reisijateveo telemaatiliste seadmete allsüsteemiga nähakse ette vajalikud funktsioonid, et tagada juurdepääs puuetega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2014. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

3.   Käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamise kohustust ei kohaldata Küprose Vabariigi ja Malta Vabariigi suhtes seni, kuni nende territooriumile ei ole rajatud raudteesüsteemi.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  Nõukogu otsus 2010/48/EÜ, 26. november 2009, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35).

(3)  ELT L 315, 3.12.2007, lk 14.


OTSUSED

12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/57


NÕUKOGU OTSUS 2013/124/ÜVJP,

11. märts 2013,

millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu otsuse 2011/235/ÜVJP (1).

(2)

Otsuse 2011/235/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 13. aprillini 2014.

(3)

Võttes lisaks arvesse inimõiguste olukorra tõsidust Iraanis, tuleks kanda täiendavad isikud ja täiendav üksus otsuse 2011/235/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Seetõttu tuleks otsust 2011/235/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/235/ÜVJP artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 13. aprillini 2014. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Vajaduse korral seda uuendatakse või muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksus kantakse otsuse 2011/235/ÜVJP lisas esitatud loetellu.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 11. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 51.


LISA

Loetelu artiklis 2 osutatud isikutest ja üksusest

Füüsilised isikud

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evini vangla ülem, ametisse nimetatud juunis-juulis 2012. Pärast seda, kui temast sai vangla ülem, vanglatingimused halvenesid ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, protesteerimaks nende õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 4. filiaali kohtunik, mõistis surma neli Araabia poliitvangi: Taha Heidariani, Abbas Heidariani, Abd al-Rahman Heidariani (kolm venda) ja Ali Sharifi.

Nad vahistati, neid piinati ja nad poodi üles ilma nõuetekohase menetluseta. Nendele juhtumitele ja nõuetekohase menetluse puudumisele osutati 13. septembri 2012. aasta aruandes, mille oli koostanud ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Iraanis, ÜRO peasekretäri 22. augusti 2012. aasta aruandes Iraani kohta ja mitme valitsusvälise organisatsiooni poolt.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 2. filiaali kohtunik, mõistis 17. märtsil 2012 riigi julgeoleku vastase tegevuse ja jumalavaenulikkuse eest surma viis Ahwazi araablast: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka.

Iraani ülemkohus jättis karistused 9. jaanuaril 2013 jõusse. Valitsusväliste organisatsioonide sõnul peeti neid viit ilma süüdistuseta kinni rohkem kui aasta, neid piinati ja nad mõisteti surma ilma nõuetekohase menetluseta.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (dr)

(teise nimega: Haj-agha Sarafraz)

Sünniaeg: ligikaudu 1963.

Sünnikoht: Teheran.

Elukoht: Teheran.

Töökoht: IRIBi ja PressTV peakontor, Teheran.

Ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV juhataja, vastutav kõigi programmialaste otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Press TV ja IRIB on tema juhtimisel teinud koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, lastes eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, sealhulgas Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse iganädalases programmis „Iran Today”. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Bahari ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles.

Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumisega.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarani provintsi prokurör, valitsusväliste organisatsioonide sõnul vastutav ebaseaduslike vahistamiste ja bahaidest kinnipeetavate õiguste rikkumiste eest alates nende vahistamisest kuni luureteenistuse kinnipidamiskeskuses üksikvangistuses hoidmiseni. Valitsusvälised organisatsioonid on dokumenteerinud kuus konkreetset juhtu, kus nõuetekohase menetluse nõuet rikuti, sealhulgas 2011. ja 2012. aastal.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(teise nimega: Hamidreza Emadi)

Sünniaeg: ligikaudu 1973.

Sünnikoht: Hamedan.

Elukoht: Teheran.

Töökoht: Press TV peakontor, Teheran.

Telekanali Press TV uudiste sektsiooni juhataja. Vastutav kinnipeetavate, sealhulgas ajakirjanike, poliitaktivistide, Kurdi ja Araabia vähemustesse kuuluvate isikute sunniviisilisi ülestunnistusi sisaldavate telelõikude valmistamise ja eetrisse laskmise eest, rikkudes rahvusvaheliselt tunnustatud õigusi õiglasele kohtumõistmisele ja nõuetekohasele menetlusele. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles. Valitsusvälised organisatsioonid on andnud teada ka teistest juhtudest, kus Press TV lasi eetrisse sunniviisilisi ülestunnistusi. Emadi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumisega.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabrizi revolutsioonilise kohtu 1.filiaali kohtunik. Vastutav ajakirjanikele ning Aseri etnilise vähemuse ja töötajate õiguste aktivistidele karmide karistuste määramise eest, süüdistades neid spioneerimises, riigi julgeoleku vastases tegevuses, Iraani režiimi vastases propagandas ja Iraani juhi solvamises. Ta tegi paljud oma kohtuotsused väidetavalt nõuetekohast menetlust järgimata ja kinnipeetavad sunniti andma valetunnistusi. Ühes olulises kohtuasjas mõistis ta 20 vabatahtlikule maavärina tagajärgede likvideerijale vanglakaristuse nende püüete eest abistada maavärinaohvreid (maavärin Iraanis 2012. aasta augustis). Kohus leidis, et töölised on süüdi „kogunemises osalemises ja kokkumängus sooritada riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid”.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri ülem. Vastutav poliitaktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, bahaide ja meelsusvangide ebaseaduslike vahistamiste ning väärkohtlemise eest; neid ahistati, piinati, kuulati üle ja neile ei võimaldatud advokaati ega nõuetekohast protsessi. Valitsusväliste organisatsioonide sõnul allkirjastas Musavi-Tabar kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida bahaist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

„Kriminaalse olemusega juhtumite kindlakstegemise komisjoni” ülem

Abdolsamad Khoramabadi on „kriminaalse olemusega juhtumite kindlakstegemise komisjoni” ülem; see on valitsusorganisatsioon, mis vastutab interneti tsensuuri ja küberkuritegevuse vastase tegevuse eest. Komisjon määratles tema juhtimisel „küberkuritegevuse” mitme ähmase kategooria abil, millega kriminaliseeriti sellise infosisu loomine ja avaldamine, mida valitsev kord peab ebasobivaks. Ta on vastutav arvukate opositsiooni veebilehtede, elektrooniliste ajalehtede, blogide, inimõiguste kaitsmisega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide veebilehtede ning Google’i ja Gmaili veebilehe piiramise ja blokeerimise eest alates 2012. aasta septembrist. Tal ja kõnealusel komisjonil oli aktiivne roll blogija Sattar Beheshti surmas; Beheshti suri 2012. aasta novembris vahi all olles. Seega on tema juhitav komisjon otseselt vastutav inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, eelkõige keelates ja filtreerides üldsusele mõeldud veebilehti ning takistades aeg-ajalt internetile juurdepääsu üldiselt.

12.3.2013


Üksused

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Center to Investigate Organized Crime

(teise nimega: Cyber Crime Office või Cyber Police)

Asukoht: Teheran, Iraan.

Veebisait: http://www.cyberpolice.ir

Iraani küberpolitsei on Iraani Islamivabariigi Politsei üksus, mis asutati 2011. aasta jaanuaris ja mille juht on Esmail Ahmadi-Moqaddam (nimekirjas). Ajakirjanduse sõnul rõhutas politsei ülem Ahmadi-Moqaddam, et küberpolitsei võtab sihikule revolutsioonivastased ja dissidentlikud rühmitused, kes kasutasid 2009. aastal internetipõhiseid sotsiaalseid võrgustikke selleks, et algatada proteste president Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu.

2012. aasta jaanuaris andis küberpolitsei internetikohvikutele välja uued juhised, milles nõutakse, et kasutajad peavad esitama oma isikuandmed, mida kohvikupidajad peavad säilitama kuus kuud; samuti peavad kohvikupidajad säilitama andmed külastatud veebisaitide kohta. Eeskirjades nõutakse ka seda, et kohvikupidajad paigaldaksid valvekaamerad ja säilitaksid nende lindistusi kuus kuud. Nende uute eeskirjade abil võidakse luua logiraamat, mida ametivõimud saavad kasutada selleks, et jõuda jälile aktivistidele või mis tahes isikutele, keda peetakse ohuks riigi julgeolekule.

2012. aasta juunis teatas Iraani meedia, et küberpolitsei käivitab virtuaalsete privaatvõrkude mahasurumise aktsiooni.

30. oktoobril 2012 vahistas küberpolitsei (väidetavalt ilma kohtuotsuseta) blogija Sattar Beheshti riigi julgeoleku vastase tegevuse eest sotsiaalsetes võrgustikes ja keskkonnas Facebook. Beheshti oli kritiseerinud Iraani valitsust oma blogis. Ta leiti surnuna oma vangikongist 3. novembril ja usutakse, et küberpolitsei töötajad piinasid ta surnuks.

12.3.2013