ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.056.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 56

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
28. veebruar 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel

1

 

*

Teade Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Tai vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu jõustumise kohta

2

 

*

Teade Euroopa Liidu ja Tuneesia Vabariigi vahelise protokolli (milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord) jõustumise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 175/2013, 27. veebruar 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine didetsüüldimetüülammooniumkloriidi heakskiidu tagasivõtmisega ( 1 )

4

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 176/2013, 27. veebruar 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2013/8/EL, 26. veebruar 2013, millega muudetakse tehniliste sätete kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta ( 1 )

8

 

 

OTSUSED

 

 

2013/108/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 21. november 2012, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/1


Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelist kaubanduslepingut, mis allkirjastati 26. juunil 2012 Brüsselis, kohaldatakse selle artikli 330 lõike 3 kohaselt ajutiselt Euroopa Liidu ja Peruu vahel alates 1. märtsist 2013. Tulenevalt kõnealuse lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitleva nõukogu 31. mai 2012. aasta otsuse artikli 3 lõikest 1 ei kohalda EL kuni lepingu sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni ajutiselt lepingu artiklit 2, artikli 202 lõiget 1 ning artikleid 291 ja 292.


28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/2


Teade Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Tai vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu jõustumise kohta

Euroopa Liidu ja Brasiilia vaheline vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitav ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitlev kirjavahetuse vormis leping, mis allkirjastati 26. juunil 2012, ning Euroopa Liidu ja Tai vaheline vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitav ja 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitlev kirjavahetuse vormis leping, mis allkirjastati 18. juunil 2012, jõustuvad 1. märtsil 2013.


28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/3


Teade Euroopa Liidu ja Tuneesia Vabariigi vahelise protokolli (milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord) jõustumise kohta

Brüsselis 9. detsembril 2009 allkirjastatud Euroopa Liidu ja Tuneesia Vabariigi vaheline protokoll, milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord, jõustub 1. aprillil 2013.


MÄÄRUSED

28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 175/2013,

27. veebruar 2013,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine didetsüüldimetüülammooniumkloriidi heakskiidu tagasivõtmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikes 3 teisena esitatud juhtumit ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2009/70/EÜ (2) lisati didetsüüldimetüülammooniumkloriid toimeainena nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (3) I lisasse tingimusega, et asjaomane liikmesriik tagab, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe kõnealuse tööstuslikult toodetava toimeaine spetsifikatsiooni kohta 1. jaanuariks 2010.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeaineid käsitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuna ja need on loetletud komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (4) lisa A osas.

(3)

Selleks et täita kohustus esitada täiendavat teavet tööstuslikult toodetava toimeaine spetsifikatsiooni kohta, esitas teavitaja referentliikmesriigile Madalmaadele 25. oktoobril 2011 vajaliku teabe.

(4)

Madalmaad hindasid teavitaja esitatud täiendavat teavet. Nad esitasid teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile esialgse hindamisaruande lisandina oma hinnangu.

(5)

Teavitaja esitatud täiendava teabe põhjal oli komisjoni arvamus, et nõutud täiendavat kinnitavat teavet ei ole esitatud.

(6)

Komisjon palus teavitajal esitada arvamuse kohta oma märkused.

(7)

Komisjon leiab, et esitatud teave ei ole täielik ja selle põhjal ei ole võimalik teha järeldusi toimeaine puhtuse, eelkõige lisandite andmete ja sisalduse kohta.

(8)

On asjakohane toimeaine didetsüüldimetüülammooniumkloriidi heakskiit tagasi võtta ja jätta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast välja rida nr 291.

(9)

Seetõttu tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(10)

Liikmesriikidele tuleks anda aega didetsüüldimetüülammooniumkloriidi sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamiseks.

(11)

Kui liikmesriigid annavad didetsüüldimetüülammooniumkloriidi sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab kõnealune ajapikendus lõppema hiljemalt ühe aasta möödumisel asjaomaste lubade tühistamisest.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja rida nr 291.

Artikkel 2

Üleminekumeede

Liikmesriigid tagavad, et didetsüüldimetüülammooniumkloriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 20. juuniks 2013.

Artikkel 3

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 12 kuu möödumisel asjaomase loa tühistamisest.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  ELT L 164, 26.6.2009, lk 59.

(3)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(4)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.


28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 176/2013,

27. veebruar 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

82,8

MA

66,8

TN

85,1

TR

104,0

ZZ

84,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

173,9

ZZ

178,5

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

38,2

TR

128,8

ZZ

83,5

0805 10 20

EG

51,4

IL

65,3

MA

53,1

TN

60,1

TR

57,0

ZZ

57,4

0805 20 10

EG

165,0

IL

140,4

MA

104,8

ZA

73,9

ZZ

121,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

139,5

MA

124,6

PK

99,7

TR

76,3

US

127,1

ZA

105,9

ZZ

112,2

0805 50 10

TR

77,5

ZZ

77,5

0808 10 80

CN

82,2

MK

34,4

US

170,9

ZZ

95,8

0808 30 90

AR

148,2

CL

183,9

CN

84,0

TR

179,9

ZA

113,0

ZZ

141,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


DIREKTIIVID

28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/8


KOMISJONI DIREKTIIV 2013/8/EL,

26. veebruar 2013,

millega muudetakse tehniliste sätete kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/144/EÜ (2) IV lisas on esitatud traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vahelisi mehhaanilisi haakeseadiseid ning haakepunkti vertikaalkoormust käsitlevad üldsätted ja nõuded.

(2)

Viimastel aastatel on liidus kasutusele võetud uut liiki haakeseadised, mille heakskiitmisega tegelevad praegu liikmesriigid ISO standardite põhjal. Sellised haakeseadised on silindrilise veopoldiga mittepöörlevad haakeseadised (ISO 6489-5:2011), kuultüüpi veotapiga haakeseadised (ISO 24347:2005) ja silindrilise veotapiga haakeseadised (ISO 6489-4:2004).

(3)

Et võtta arvesse praegust turuolukorda, minimeerida võimalikku mõju ohutusele ja majandusele ning võimaldada EÜ tüübikinnituse andmine sellistele haakeseadistele, peab direktiiv 2009/144/EÜ hõlmama asjaomaseid haakeseadiseid ja vastavaid ISO standardeid.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 2009/144/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/144/EÜ IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 1. aprilliks 2014. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad need õigusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende õigusnormide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. veebruar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

(2)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 33.


LISA

Direktiivi 2009/144/EÜ IV lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkt 1.1 asendatakse järgmisega:

1.1.   Traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vaheline haakeseadis – traktorile ja veetavale tehnoloogilisele haagismasinale paigaldatud osad mehhaanilise haakeseadise saamiseks nende sõidukite vahel.

Käesoleva direktiiviga on hõlmatud üksnes traktorite mehhaaniliste haakeseadiste osad.

Traktorite mehhaaniliste haakeseadiste osade eri tüüpide põhiline liigitus on:

kahvel (vt 1. liite jooniseid 1 ja 2),

silindrilise veopoldiga mittepöörlev haakeseadis (vt 1. liite joonis 1d),

veokonks (vt joonist 1 „Haakekonksu mõõtmed” standardis ISO 6489-1:2001),

traktori veotiisel (vt 1. liite joonist 3).

kuultüüpi veotapiga (vt 1. liite joonist 4),

silindrilise veotapiga (vt 1. liite joonist 5).”

2.

Punkt 2.7 asendatakse järgmisega:

2.7.   „Haarats peab võimaldama veotiisli rõngaid pöörata vähemalt 90° vasakule või paremale ümber haakeseadise pikitelje ning pidurdusmoment peab jääma 30 ja 150 Nm vahele.

Veokonks, silindrilise veopoldiga mittepöörlev haakeseadis, kuultüüpi veotapiga haakeseadis ja silindrilise veotapiga haakeseadis peavad võimaldama veotiisli rõngaid pöörata vähemalt 20° paremale või vasakule ümber haakeseadise pikitelje.”

3.

Punkt 3.1 asendatakse järgmisega:

„3.1.   Mõõtmed

Traktori mehhaanilise haakeseadise osade mõõtmed peavad vastama 1. liite joonistele 1–5 ja tabelile 1.”

4.

Punkt 3.3.1 asendatakse järgmisega:

„3.3.1.

Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus on sätestatud tootja poolt. Siiski ei tohi see olla üle 3 000 kg, välja arvatud kuultüüpi haakeseadiste puhul, millel see ei tohi olla üle 4 000 kg.”

5.

Punkti 3.4.1 lisatakse järgmine lause:

„Masside mt, mlt, ma ja mla mõõtühik on kg.”

6.

Punkt 4.2 asendatakse järgmisega:

4.2.   Mehhaanilise haakeseadise osade kõigi tüüpide puhul tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid ja üksikasjad:

haakeseadise mõõtkavas joonised (kolmes eksemplaris); nendel joonistel tuleb eelkõige üksikasjalikult esitada nõutavad mõõtmed seadise paigaldamiseks,

haakeseadise lühike tehniline iseloomustus, milles näidatakse seadise konstruktsioon ja kasutatud materjal,

märge 2. liites osutatud D väärtuse kohta dünaamilise koormuskatse puhul või 3. liites osutatud T (järelveetav mass tonnides) väärtuse kohta staatilise koormuskatse puhul, mis vastab 1,5kordsele haagismasina tehniliselt lubatavale suurimale massile, ning suurim vertikaalkoormus haakepunktis S (mõõtühik on kg),

üks või mitu prooviseadist, kui tehniline teenistus seda nõuab.”

7.

Punktid 5.1.3 ja 5.1.4 asendatakse järgmisega:

„5.1.3.

kui tugevust on kontrollitud vastavalt 2. liitele (dünaamiline koormustest):

D lubatav suurus (kN),

S-i staatilise vertikaalkoormuse suurus (kg);

5.1.4.

kui tugevust on kontrollitud vastavalt 3. liitele (staatiline koormustest):

järelveetav mass T (tonnides) ja vertikaalkoormus haakepunktis (S) (kg).”

8.

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6.   KASUTUSJUHEND

Kõigi mehhaaniliste haakeseadistega peab kaasas olema tootja kasutusjuhend. Juhend peab sisaldama osa EÜ tüübikinnitusnumbrit ning sõltuvalt haakeseadisega tehtud katsest D (kN) või T (tonnides) suurust.”

9.

1. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

joonise 1c järele lisatakse järgmine joonis 1d ja tabel 1:

Joonis 1d

Silindrilise veopoldiga mittepöörlev haakeseadis (vastavalt standardile ISO 6489-5:2011)

Image

Image


Tabel 1

Haagise või seadme kinnituskahvli kuju ja mõõtmed

Vertikaalkoormus

S

kg

D väärtus

D

kN

Kuju

Mõõtmed

mm

D

± 0,5

a

min.

b

min.

≤ 1 000

≤ 35

w

18

50

40

≤ 2 000

≤ 90

x

28

70

55

≤ 3 000

≤ 120

y

43

100

80

≤ 3 000

≤ 120

z

50

110

95”

b)

lisatakse järgmised joonised 4 ja 5:

Joonis 4

Kuultüüpi veotapiga haakeseadis (vastavalt standardile ISO 24347:2005)

Image

Image

Image

Image


Joonis 5

Silindrilise veotapiga haakeseadis (vastavalt standardile ISO 6489:-4:2004)

Image

Image

Image

Image

Image

10.

2. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

Punktis 2 asendatakse viies ja kuues lõik järgmisega:

„Sõidusuuna suhtes täisnurga all paiknevad vertikaaljõu komponendid väljendatakse staatilise vertikaalkoormusega S (kg).

Tehniliselt lubatud massid MT ja MR esitab tootja tonnides.”

b)

Punkt 3.2 asendatakse järgmisega:

„3.2.   Katsekoormused

Geomeetrilises mõistes koosneb katsekoormus järgmistest horisontaalsetest ja vertikaalsetest katsekomponentidest:

Formula

kus

Formula muutuva koormuse puhul

või

Formula tõusva koormuse puhul (vedamine või tõukamine),

Formula (väärtuse mõõtühik on kN)

S

=

staatiline veotiisli koormus (vertikaaljõu koormus, mõõtühik on kg).”

11.

3. liite punkt 1.5 asendatakse järgmisega:

1.5.   Punktis 1.4.2 osutatud katsele peab eelnema katse, milles tootja poolt soovitatavast maksimaalsest lubatud vertikaalkoormusest kolm korda suuremat esialgset koormust (daN, vastab koormusele g · S/10) rakendatakse järk-järgult suurendades haakeseadise nullkeskmele, alustades esialgsest koormusest 500 daN.

Katse käigus ei tohi haakeseadise deformatsioon ületada 10 % ilmnenud maksimaalsest elastsest deformatsioonist.

Katse tehakse pärast vertikaaljõu (daN, vastab koormusele g · S/10) eemaldamist ja esialgse koormuse 500 daN juurde tagasipöördumist.”

12.

4. liitesse lisatakse järgmine näide:

EÜ tüübikinnitusmärgi näidis

Image

Eespool esitatud osa EÜ tüübikinnitusmärgiga haakeseadis on seadis, millele on antud osa EÜ tüübikinnitus Saksamaal (e1) numbriga 38–363 ja millega on tehtud staatiline koormuskatse (S).”

13.

5. liidet muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega.

TEADE HAAKESEADISE TÜÜBILE (KAHVLI TÜÜPI, SILINDRILISE VEOPOLDIGA MITTEPÖÖRLEV, VEOKONKS, TRAKTORI VEOTIISEL, KUULTÜÜPI VEOTAPIGA JA SILINDRILISE VEOTAPIGA) OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSE ANDMISE, ANDMISEST KEELDUMISE, TÜHISTAMISE VÕI LAIENDAMISE KOHTA TUGEVUSE, MÕÕTMETE JA HAAKEPUNKTI VERTIKAALKOORMUSE OSAS

b)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

2.   Haakeseadise tüüp (kahvli tüüpi, silindrilise veopoldiga mittepöörlevad haakeseadised, traktori veotiisel, veokonks, kuultüüpi veotapiga ja silindrilise veotapiga) (2)”

c)

Punktid 5.1 ja 5.2 asendatakse järgmisega:

„5.1.   Dünaamiline katse:

D väärtus:

… (kN)

vertikaalkoormus haakepunktile (S):

… (kg)

5.2.   Staatiline koormuskatse:

järelveetav mass T:

… (tonnides)

vertikaalkoormus haakepunktile (S):

… (kg)”

14.

7. liites asendatakse punkt 9 järgmisega:

9.   Haakepunktile rakenduv lubatav staatiline vertikaalkoormus:

… (kg)”


OTSUSED

28.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/15


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

21. november 2012,

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

(2013/108/EL)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 26,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (2),

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikkonnaga.

(2)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

(3)

Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fond kasutusele võtta.

(4)

Itaalia on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses mitme maavärina põhjustatud katastroofiga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 670 192 359 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 21. november 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.