ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.028.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
30. jaanuar 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 81/2013, 29. jaanuar 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1051/2011 seoses andmete edastamiseks kasutatavate mikroandmefailidega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 82/2013, 29. jaanuar 2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 83/2013, 29. jaanuar 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

 

OTSUSED

 

 

2013/65/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2012, isikuandmete piisava kaitse kohta Uus-Meremaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9557 all)  ( 1 )

12

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 81/2013,

29. jaanuar 2013,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1051/2011 seoses andmete edastamiseks kasutatavate mikroandmefailidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega muudetakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Klassifikatsioonisüsteemi ajakohastamine, milles võetakse arvesse haridusvaldkonna arenguid ja muutusi, on kesksel kohal komisjoni püüdlustes Euroopa Liidu statistika asjakohasuse säilitamisel.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on läbi vaadanud senini kasutusel olnud rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) 1997. aasta versiooni (ISCED 1997) eesmärgiga tagada selle järjepidevus hariduse ja koolituse poliitika ja struktuuri arengutega.

(3)

Vajadusest rahvusvaheliselt võrreldava haridusstatistika järele tuleneb nõue, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid kasutaksid hariduse klassifikatsioone, mis oleksid järjepidevad rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse 2011. aasta versiooniga (ISCED 2011), mis võeti vastu UNESCO liikmesriikide 36. kongressil 2011. aasta novembris.

(4)

Seetõttu tuleks komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1051/2011 (2) vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 1051/2011 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 192, 22.7.2011, lk 17.

(2)  ELT L 276, 21.10.2011, lk 13.


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1051/2011 III lisa veeru 80 („Haridustase”) kirjeldus asendatakse järgmisega:

Veerg

Identifitseerimiskood

Kauba kirjeldus

Filtrid/märkused

„80

 

Saavutatud haridustase

Vabatahtlik muutuja, mitte edastamisel: kood = tühi koht”

 

1

Maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste (ISCED 2011, tasemed 0–2)

 

 

2

Teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus (ISCED 2011, tasemed 3 ja 4)

 

 

3

Kolmanda taseme haridus (ISCED 2011, 5–8)

 


30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 82/2013,

29. jaanuar 2013,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

(kodifitseeritud tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppega (4) („kokkulepe”), mis kiideti ühenduse nimel heaks nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ, Euratom, (5) sätestatakse CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva kuivatatud kondita veiseliha tollimaksuvaba sissevedu 1 200 tonni ulatuses aastas.

(3)

Seepärast tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad asjaomase aastase tollimaksuvaba imporditariifikvoodi kohaldamiseks.

(4)

Nimetatud tariifikvoodist tuleneva soodustuse saamiseks peaksid asjaomased tooted pärinema Šveitsist vastavalt kokkuleppe artiklis 4 sätestatud reeglitele. Tuleks esitada kvoodikõlblike toodete täpne määratlus. Kontrolli huvides peaks selle kvoodi kohase impordi tingimuseks olema autentsussertifikaadi esitamine, mis tõendab, et liha vastab täpselt kvoodikõlblikkuse määratlusele. Tuleb koostada nimetatud sertifikaadi näidis ning kehtestada selle kasutamise üksikasjalikud eeskirjad.

(5)

Sisseveo korda tuleks juhtida impordilitsentside abil. Sel eesmärgil tuleks kehtestada taotluste esitamise eeskirjad ning määratleda taotlustes ja litsentsides esitatav informatsioon, vajaduse korral kõrvale kaldudes komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määrusest (EÜ) nr 376/2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (6) ning komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määrusest (EÜ) nr 382/2008 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (7).

(6)

Asjakohaste toodete sisseveo nõuetekohase korraldamise tagamiseks tuleks sätestada, et impordilitsentside väljastamisel tuleb eelkõige kontrollida autentsussertifikaatide kandeid.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Igal aastal avatakse CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva ning Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha liidu tollimaksuvaba imporditariifikvoot 1 200 tonni ulatuses aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini („kvoot”).

Kvoodi järjekorranumber on 09.4202.

2.   Lõikes 1 osutatud toodete suhtes kohaldatakse päritolureegleid, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppe artiklis 4.

3.   Käesoleva määruse tähenduses on „kuivatatud kondita veiseliha” vähemalt 18 kuu vanuste veiste reieliha lõigud, nähtava lihasisese rasvata (3–7 %), pH 5,4–6,0, soolatud, maitsestatud, pressitud, kuivatatud üksnes puhtas kuivas õhus ning pinnale on moodustunud väärishallitus (mikroseente kirme). Valmistoote kuivainesisaldus on 41–53 %.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 lõikes 1 sätestatud koguste importimiseks tuleb enne vabasse ringlusse lubamist esitada impordilitsents.

2.   Pädevale asutusele esitatakse vastavalt artiklile 3 koostatud autentsussertifikaadi originaal ja selle koopia koos sertifikaadiga seotud esimese impordilitsentsi taotlusega.

3.   Autentsussertifikaati võib sertifikaadil näidatud koguste piires kasutada mitme impordilitsentsi väljastamiseks. Kui sertifikaadiga seoses väljastatakse rohkem kui üks litsents, teeb pädev asutus autentsussertifikaadile märke kasutatud koguse kohta.

4.   Pädev asutus võib väljastada impordilitsentse üksnes pärast veendumist, et kogu autentsussertifikaadil esitatud informatsioon vastab igal nädalal komisjonilt saadud asjakohasele teabele. Litsentsid väljastatakse viivitamata pärast seda.

Siiski võib pädev asutus erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse esitamisel väljastada impordilitsentsid asjakohaste autentsussertifikaatide alusel enne komisjonilt teabe saamist. Sellistel juhtudel vastab impordilitsentside tagatise suurus ühise tollitariifistiku alusel määratud täielikule tollimaksule. Pärast sertifikaati puudutava teabe saamist asendavad liikmesriigid selle tagatise määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 5 lõike 3 punktis a nimetatud tagatisega.

5.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 20 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

Artikkel 3

1.   Artiklis 2 osutatud autentsussertifikaadid koostatakse ühe originaali ja kahe koopiana, mis on trükitud ja täidetud ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles vastavalt II lisas toodud näidisele. Sertifikaat võib olla trükitud ja täidetud ka eksportiva riigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest.

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus impordilitsentsi taotlus esitatakse, võivad nõuda sertifikaadi tõlke esitamist.

2.   Sertifikaadi vormi mõõtmed on 210 × 297 mm. Kasutatava paberi kaal on vähemalt 40 g/m2. Originaal on valge, esimene koopia roosa ja teine koopia kollane.

3.   Sertifikaadi originaali ja selle koopiad võib täita masinakirjas või käsitsi. Viimasel juhul tuleb need täita musta tindi ja trükitähtedega.

4.   Igal sertifikaadil on eraldi järjekorranumber, millele järgneb väljastava riigi nimi.

Koopiatel on sama järjekorranumber ja nimi kui originaalil.

5.   Artikli 1 lõikes 3 sätestatud kuivatatud kondita veiseliha määratlus märgitakse selgelt sertifikaadile.

6.   Sertifikaadid kehtivad üksnes juhul, kui need on nõuetekohaselt kinnitanud III lisas nimetatud väljastav asutus.

Sertifikaadid loetakse nõuetekohaselt kinnitatuks, kui neil on näidatud väljastamise kuupäev ja koht ning kui neil on väljastava asutuse tempel ning allakirjutamiseks volitatud isiku(te) allkiri.

Artikkel 4

1.   III lisas loetletud väljastavad asutused:

a)

on Šveitsi poolt väljastava asutusena tunnustatud;

b)

kohustuvad kontrollima autentsussertifikaatide kandeid;

c)

kohustuvad edastama komisjonile vähemalt kord nädalas informatsiooni, mis võimaldab kontrollida autentsussertifikaatide kandeid, eelkõige sertifikaadi numbrit, eksportijat, kaubasaajat, sihtriiki, toote nimetust, netomassi ja allkirjastamise kuupäeva.

2.   Komisjon võib uuesti läbi vaadata III lisas toodud loetelu, kui lõike 1 punktis a osutatud tingimust enam ei täideta või kui väljastav asutus ei suuda täita endale võetud kohustusi.

Artikkel 5

Autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid kehtivad kolm kuud alates nende väljastamise kuupäevadest.

Artikkel 6

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 376/2008, määrust (EÜ) nr 382/2008 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (8) III peatükki.

Artikkel 7

Šveitsi asutused edastavad komisjonile Šveitsi väljastavate asutuste poolt kasutatavate templijäljendite näidised ning autentsussertifikaatidele allakirjutamiseks volitatud isikute nimed ja allkirjad. Hilisematest templite või nimede muudatustest teavitatakse komisjoni samuti võimalikult kiiresti. Komisjon edastab selle teabe liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 8

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a)

hiljemalt 28. veebruariks pärast iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõppu tootekogused, mille kohta eelmise imporditariifikvoodi kehtivusajal on väljastatud impordilitsentsid, sealhulgas tühiteatised;

b)

hiljemalt 30. aprilliks pärast iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõppu tootekogused, mille kohta välja antud impordilitsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, sealhulgas tühiteatised; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile üksikasjalikud andmed tootekoguste kohta, mis on lastud vabasse ringlusse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikliga 4.

3.   Lõikes 1 osutatud teave esitatakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009, (9) kasutades määruse (EÜ) nr 382/2008 V lisas esitatud tootekategooriaid.

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 2092/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas V lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ning vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 362, 9.12.2004, lk 4.

(3)  Vt IV lisa.

(4)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(5)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(6)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

(7)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 10.

(8)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(9)  ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.


I LISA

Artikli 2 lõikes 5 osutatud kanded

:

Bulgaaria keeles

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

Hispaania keeles

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

Tšehhi keeles

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

Taani keeles

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

Saksa keeles

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

Eesti keeles

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

Kreeka keeles

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

Inglise keeles

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

Prantsuse keeles

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

Itaalia keeles

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

Läti keeles

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

Leedu keeles

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

Ungari keeles

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

Malta keeles

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

Hollandi keeles

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

Poola keeles

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

Portugali keeles

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

Rumeenia keeles

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

Slovaki keeles

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

Sloveeni keeles

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

Soome keeles

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

Rootsi keeles

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


II LISA

Image


III LISA

Loetelu Šveitsi asutustest, kes on volitatud välja andma autentsussertifikaate

Office fédéral de l’agriculture / Bundesamt für Landwirtschaft / Ufficio federale dell’agricoltura.


IV LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2092/2004

(ELT L 362, 9.12.2004, lk 4).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1830/2006

(ELT L 354, 14.12.2006, lk 3).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1965/2006

(ELT L 408, 30.12.2006, lk 27).

artikkel 7 ja VIII lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 749/2008

(ELT L 202, 31.7.2008, lk 37).

artikkel 2 ja II lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 381/2009

(ELT L 116, 9.5.2009, lk 16).

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 666/2012

(ELT L 194, 21.7.2012, lk 3).

artikkel 1


V LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2092/2004

Käesolev määrus

Artiklid 1–7

Artiklid 1–7

Artikkel 7a

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

I, II ja III lisa

I, II ja III lisa

IV lisa

V lisa


30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 83/2013,

29. jaanuar 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/12


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19. detsember 2012,

isikuandmete piisava kaitse kohta Uus-Meremaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 9557 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/65/EL)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

olles konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 95/46/EÜ kohaselt peavad liikmesriigid sätestama, et isikuandmeid võib kolmandale riigile edastada üksnes juhul, kui kõnealuses kolmandas riigis on tagatud andmekaitse piisav tase ning kui enne andmete edastamist järgitakse direktiivi muude sätete rakendamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

(2)

Komisjon võib teha otsuse, et kolmas riik tagab andmekaitse piisava taseme. Sel juhul võib liikmesriikidest isikuandmeid edastada ilma lisatagatisteta.

(3)

Vastavalt direktiivile 95/46/EÜ tuleb andmekaitse taseme hindamisel silmas pidada kõiki andmete edastamise toimingute või andmete edastamise toimingute kogumi asjaolusid ning pöörata erilist tähelepanu teatavate konkreetsete andmete edastamise seisukohalt olulistele teguritele.

(4)

Kuna kolmandad riigid suhtuvad andmekaitsesse erineval viisil, tuleks hinnata andmekaitse piisavust ning teha ja jõustada kõik direktiivil 95/46/EÜ põhinevad otsused viisil, mis ei tekita meelevaldset või põhjendamatut diskrimineerimist selliste kolmandate riikide vastu või vahel, kus valitsevad samasugused tingimused, või kaubanduse varjatud tõkestamist, võttes arvesse liidu kehtivaid rahvusvahelisi kohustusi.

(5)

Uus-Meremaa on endine Briti koloonia. Uus-Meremaast sai sõltumatu dominioon 1907. aastal, kuid põhiseaduslikud sidemed Suurbritanniaga katkestati ametlikult alles 1947. aastal. Uus-Meremaa on unitaarriik, millel puudub väljakujunenud konstitutiivse dokumendi mõttes kirjutatud põhiseadus. Uus-Meremaa on konstitutsiooniline monarhia ning Westminsteri mudelile vastav parlamentaarne demokraatia, mille riigipeaks on Uus-Meremaa kuninganna.

(6)

Uus-Meremaa toetub parlamentaarse suveräänsuse põhimõttele. Sellegipoolest eksisteerib kokkuleppeliselt mitu olulist põhiseadusliku tähtsusega põhimäärust, mida käsitatakse nn kõrgema õigusena. See tähendab, et need moodustavad põhiseadusliku tausta või keskkonna, mille alusel suunatakse valitsuse tegevust ning muude õigusaktide jõustamist. Kõnealuste õigusaktide muutmise või kehtetuks tunnistamise korral oleks vaja saavutada poliitiliste jõudude ülene konsensus. Mitu kõnealust õigusakti – 28. augusti 1990. aasta õiguste deklaratsioon (1990. aasta õigusakt nr 109), 10. augusti 1993. aasta inimõiguste seadus (1993. aasta õigusakt nr 82) ja 17. mai 1993. aasta eraelu puutumatuse seadus (1993. aasta õigusakt nr 28) – on seotud ka andmekaitsevaldkonnaga. Kõnealuste õigusaktide põhiseaduslik tähtsus peegeldub selles, et neid tuleb uute õigusaktide kohta ettepanekute tegemisel või nende väljatöötamisel arvesse võtta.

(7)

Uus-Meremaal isikuandmete kaitset käsitlevad õigusnormid on esitatud peamiselt eraelu puutumatuse seaduses, mida on muudetud 7. septembri 2010. aasta eraelu puutumatuse seadust andmete välismaale edastamise osas muutva seadusega (2010. aasta õigusakt nr 113). Kõnealune õigusakt on ajaliselt vanem kui direktiiv 95/46/EÜ ning ei piirdu automaatselt töödeldud andmete või kataloogi kantud struktureeritud andmetega, vaid hõlmab kõiki mis tahes vormis isikuandmeid. Õigusakt hõlmab kogu avalik-õiguslikku ja erasektorit, milles on mõni spetsiifiline avalikku huvi käsitlev erand, mis on demokraatliku ühiskonna puhul tavaline.

(8)

Uus-Meremaal eksisteerib mitu regulatiivset raamistikku, mille raames poliitika, eeskirjade või kohtualluvusega seoses käsitletakse eraeluga seotud küsimusi. Osa neist on seadusega ette nähtud, osa aga teatava kutsealaga seotud isereguleeruvad raamistikud, mis hõlmavad muu hulgas meediat, otseturundust, mittetellitud elektrooniliste sõnumite saatmist, turu-uuringuid, tervishoidu ja puudeid, pangandust, kindlustust ning säästmist.

(9)

Lisaks Uus-Meremaa parlamendi sätestatud õigusaktidele kehtib riigis ka märkimisväärses ulatuses tavaõigus, mille juured on Inglise tavaõiguses ning mis hõlmab andmekaitset käsitlevaid tavaõiguse põhimõtteid ja eeskirju. Tavaõiguse aluspõhimõtete hulka kuulub põhimõte, et õigusakti esmane eesmärk on üksikisiku väärikuse tagamine. Kõnealune tavaõiguse põhimõte on oluline osa taustsüsteemist, mille põhjal Uus-Meremaal kohtuotsuseid üldiselt tehakse. Tavaõigusel põhinev Uus-Meremaa kohtupraktika hõlmab ka mitmeid muid eraeluga seotud aspekte, nagu eraelu puutumatuse rikkumine, usalduse kuritarvitamine ning lisakaitse laimamise, häirimise, ahistamise, kuritahtliku valeandmete esitamise, hooletuse ja muude rikkumiste eest.

(10)

Uus-Meremaal kohaldatavad andmekaitse õigusnormid hõlmavad kõiki üldpõhimõtteid, mis on vajalikud füüsiliste isikute kaitse piisava taseme tagamiseks, kuid samal ajal on tähtsate üldiste huvide kaitse eesmärgil ette nähtud ka teatavad erandid ja piirangud. Andmekaitse õigusnormid ja nende erandid kajastavad direktiivis 95/46/EÜ sätestatut.

(11)

Kõnealuste andmekaitse õigusnormide kohaldamine tagatakse halduslike ja õiguskaitsevahenditega ning sõltumatu järelevalve abil, mida teostab järelevalveasutusena eraelu puutumatuse kaitse volinik, kellele on direktiivi 95/46/EÜ artiklis 28 sätestatud volitused ning kes tegutseb täiesti sõltumatult. Lisaks on huvitatud isikutel õigus õiguslikule hüvitisele, mis katab isikule tema isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tõttu tekkinud kahju.

(12)

Seetõttu tuleks isikuandmete kaitse Uus-Meremaal lugeda piisavaks direktiivi 95/46/EÜ tähenduses.

(13)

Käesolev otsus peaks käsitlema isikuandmete kaitse piisavust Uus-Meremaal direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõikes 1 esitatud nõuetele vastamise seisukohast. See ei peaks mõjutama muid tingimusi või piiranguid kõnealuse direktiivi muude sätete rakendamisel, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist liikmesriikides.

(14)

Selguse ja arusaadavuse huvides ning võimaldamaks liikmesriikide pädevatel ametiasutustel tagada üksikisikute kaitset nende isikuandmete töötlemisel, tuleb kindlaks määrata need erandlikud asjaolud, mille korral teatava andmevahetuse peatamine on põhjendatud, olenemata sellest, et andmekaitse tase on tunnistatud piisavaks.

(15)

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega loodud töörühm on esitanud isikuandmete kaitse piisava taseme kohta Uus-Meremaal positiivse arvamuse, (2) mida on käesoleva rakendusotsuse ettevalmistamisel arvesse võetud.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 2 kohaldamisel loetakse Uus-Meremaa riigiks, kus on tagatud Euroopa Liidust edastatud isikuandmete kaitse piisav tase.

2.   Andmekaitse õigusnormide kohaldamise eest vastutav Uus-Meremaa pädev järelevalveasutus on nimetatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevate asutuste volitusi võtta meetmeid selleks, et tagada vastavus muudele kui direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 kohaselt vastuvõetud siseriiklikele õigusnormidele, võivad nimetatud asutused kasutada oma volitusi peatada andmete edastamine Uus-Meremaal asuvale vastuvõtjale, et kaitsta üksikisikuid seoses nende isikuandmete töötlemisega järgmistel juhtudel:

a)

Uus-Meremaa pädev ametiasutus on kindlaks teinud, et andmesaaja rikub kehtivaid kaitsenõudeid; või

b)

kui on väga tõenäoline, et kaitsenõudeid rikutakse; on põhjust arvata, et Uus-Meremaa pädev ametiasutus ei võta ega kavatse võtta aegsasti asjakohaseid meetmeid kõnealuse olukorra lahendamiseks; andmeedastuse jätkamine võib kujutada andmesubjektide jaoks vältimatut tõsise kahju ohtu ning liikmesriikide pädevad ametiasutused on asjaolusid arvestades võtnud piisavaid meetmeid Uus-Meremaal asuva töötlemise eest vastutava osapoole teavitamiseks ja andnud talle võimaluse vastata.

2.   Peatamine lõpetatakse kohe, kui on tagatud kaitsenõuete järgimine ning asjaomase liikmesriigi pädevale ametiasutusele on sellest teatatud.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid teatavad artikli 2 alusel võetud meetmetest viivitamata komisjonile.

2.   Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mil Uus-Meremaal kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutavate organite tegevus ei ole taganud kaitsenõuete järgimist.

3.   Kui artikli 2 lõike 1 või käesoleva artikli lõigete 1 või 2 kohaselt kogutud teave tõendab, et mõni Uus-Meremaal kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutav organ ei täida oma ülesandeid tõhusalt, teavitab komisjon Uus-Meremaa pädevat ametiasutust ning esitab vajaduse korral direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 sätestatud korras meetmete eelnõu, mille eesmärk on käesolev otsus kehtetuks tunnistada, peatada selle kehtivus või piirata selle reguleerimisala.

Artikkel 4

Komisjon jälgib käesoleva otsuse toimimist ning esitab direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 alusel loodud komiteele aruande kõigi asjakohaste järelduste kohta, sealhulgas tõendid, mis võivad mõjutada käesoleva otsuse artiklis 1 esitatud järeldust, et Uus-Meremaal pakutav kaitse on direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 tähenduses piisav, ning tõendid selle kohta, et käesolevat otsust rakendatakse diskrimineerival viisil.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kõik käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 20. märtsiks 2013.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Viviane REDING


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(2)  4. aprilli 2011. aasta arvamus 11/2011 isikuandmete kaitse taseme kohta Uus-Meremaal. Kättesaadav veebisaidil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_en.pdf


LISA

Käesoleva otsuse artikli 1 lõikes 2 osutatud pädev järelevalveasutus:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Tel: +64-4-474 7590

E-posti aadress: enquiries@privacy.org.nz

Veebisait: http://privacy.org.nz/