ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.013.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 13

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
17. jaanuar 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 25/2013, 16. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine kaaliumdiatsetaadi osas ( 1 )

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 26/2013, 16. jaanuar 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

OTSUSED

 

 

2013/31/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 11. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2012/31)

8

 

 

2013/32/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 19. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt Euroopa Keskpangale koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2012/33)

12

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

17.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 25/2013,

16. jaanuar 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine kaaliumdiatsetaadi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3, artiklit 14 ning artikli 30 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus), (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud toidus kasutada lubatud lisaainete Euroopa Liidu loetelu ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas on sätestatud nende toidu lisaainete liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides, lõhna- ja maitseainetes ja toitainetes, ning nende kasutustingimused.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 (3) II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(4)

Neid loetelusid võib muuta määruses (EÜ) nr 1331/2008 osutatud menetluse kohaselt.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 1 võib Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastada kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(6)

27. septembril 2010 esitati taotlus kaaliumdiatsetaadi kasutamiseks konservandina ning see tehti kättesaadavaks liikmesriikidele.

(7)

Taotleti luba kasutada kaaliumdiatsetaati alternatiivina toidu lisaainele naatriumdiatsetaadile E 262 ii), mida kasutatakse mikroorganismide kasvu inhibiitorina. Naatriumdiatsetaadi E 262 ii) asendamine kaaliumdiatsetaadiga võib aidata vähendada toidu kaudu omastatava naatriumi kogust.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastamiseks küsima Euroopa Toiduohutusameti arvamust, välja arvatud juhul, kui kõnealune ajakohastamine tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist. Kaaliumdiatsetaat on kahe lubatud toidu lisaaine kaaliumatsetaadi (E 261) ja äädikhappe (E 260) ekvimolekulaarne ühend. Toidu teaduskomitee hindas 1990. aastal toidu lisaaineid, millel on erinevad tehnoloogilised funktsioonid. Happeid, aluseid ja nende sooli hinnati loetletud anioonide ja katioonide põhjal. Hindamine hõlmas äädikhapet (E 260) ja selle soolasid, aga ka ammoonium-, naatrium-, kaalium- ja kaltsiumatsetaate ja -diatsetaate. Komitee klassifitseeris kõik need ained rühma, mille puhul ei ole iga aine suhtes eraldi aktsepteeritavat päevadoosi kehtestatud. kehtestatud aktsepteeritavat päevadoosi. See tähendab, et soovitud tehnoloogilise mõju saavutamiseks vajalikus koguses ei kujuta kõnealused ained tervisele ohtu. Kui lubada kasutada kaaliumdiatsetaati kaaliumatsetaadiga sarnastel tingimustel, ei ole sellel tõenäoliselt mõju inimeste tervisele ja seepärast ei ole vaja taotleda toiduohutusameti arvamust.

(9)

Kaaliumdiatsetaati tuleks lubada kasutada samamoodi nagu on lubatud kasutada kaaliumatsetaati. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 lisades praegune lisaaine E 261 nimetus „kaaliumatsetaat” asendada nimetusega „kaaliumatsetaadid”, mis hõlmab nii kaaliumatsetaati kui ka kaaliumdiatsetaati.

(10)

Määrusesse (EL) nr 231/2012 tuleks lisada kaaliumdiatsetaadi spetsifikatsioon. Nimetatud määruse lisas tuleks number E 261 ii) määrata kaaliumdiatsetaadile ja praegu kaaliumatsetaadile määratud number E 261 tuleks asendada numbriga E 261 i). Selline numbrite muutmine ei mõjuta määruse (EÜ) nr 1333/2008 artiklites 22 ja 23 sätestatud märgistamisnõudeid.

(11)

Vastavalt komisjoni 11. novembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1129/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja kehtestatakse Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu) (4) üleminekusätetele kohaldatakse II lisa, milles on sätestatud Euroopa Liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja kõnealuste lisaainete kasutustingimused, alates 1. juunist 2013. Et võimaldada kasutada kaaliumdiatsetaati enne nimetatud kuupäeva, tuleks kõnealuse toidu lisaainega seoses määrata varasem kohaldamiskuupäev.

(12)

Määrusi (EÜ) nr 1333/2008 ja (EL) nr 231/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 83, 22.3.2012, lk 1.

(4)  ELT L 295, 12.11.2011, lk 1.


I LISA

A.

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

B osa 3. punktis „Toidu lisaained, välja arvatud toiduvärvid ja magusained” asendatakse lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid (1)

2)

C osa I rühmas asendatakse lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid (2)

quantum satis

3)

E osas:

a)

asendatakse toidugrupis numbriga 04.2.3 „Konserveeritud marjad, puu- ja köögiviljad” lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

 

Kohaldamisaeg:

6. veebruar 2013.”

b)

asendatakse toidugrupis 07.1.1 „Üksnes nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted” lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

”E 261

Kaaliumasetaadid

quantum satis

 

Kohaldamisaeg:

alates 6. veebruar 2013.”

c)

asendatakse toidugrupis 07.1.2 „Prantsuse leib pain courant francais; ungari saia-leivatooted: värske sai Friss búzakenyér ning sai fehér kenyér ja nisu-rukkileib félbarna kenyér” lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

 

Ainult ungaripärased saia-leivatooted värske búzakenyér, fehér kenyér, félbarna kenyér

Kohaldamisaeg:

alates 6. veebruar 2013.”

d)

asendatakse toidugrupis 08.1.2 „Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004” lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

 

Ainult müügipakendis värske hakkliha valmistised

Kohaldamisaeg:

alates 6. veebruar 2013.”

e)

asendatakse toidugrupis 13.1.3 „Imikute ja väikelaste teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud, nagu määratletud direktiivis 2006/125/EÜ” lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

 

Ainult teraviljapõhised töödeldud toidud ja imikutoidud, ainult pH reguleerimiseks

Kohaldamisaeg:

alates 6. veebruar 2013.”

B.

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

3. osas asendatakse lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

5. osa punktis A asendatakse lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid

quantum satis

Kõik toitained”

 

c)

6. osa 1. tabelis asendatakse lisaaine E 261 kohta tehtud kanne järgmisega:

„E 261

Kaaliumatsetaadid”


(1)  Kohaldamisaeg: alates 6. veebruar 2013.”

(2)  Kohaldamisaeg: alates 6. veebruar 2013.”


II LISA

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Lisaaine E 261 kohta tehtud kande nimetus asendatakse järgmisega:

E 261 i) KAALIUMATSETAAT

b)

pärast lisaaine E 261 i) kohta tehtud kannet lisatakse järgmine kanne:

E 261 ii) KAALIUMDIATSETAAT

Sünonüümid

 

Määratlus

Kaaliumdiatsetaat on kaaliumatsetaadi ja äädikhappe ühend

Einecs

224–217-7

Keemiline nimetus

Kaaliumvesinikdiatsetaat

Keemiline valem

C4H7KO4

Molekulmass

158,2

Analüüs

Sisaldab 36–38 % vaba äädikhapet ja 61–64 % kaaliumatsetaati

Kirjeldus

Valged kristallid

Määramine

pH

4,5–5 (10 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 1 % (Karl Fischeri meetod)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg”


17.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 26/2013,

16. jaanuar 2013,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

66,0

TN

102,6

TR

139,9

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

194,1

TR

156,4

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

104,4

TR

155,4

ZZ

129,9

0805 10 20

EG

54,5

MA

56,7

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

70,6

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,8

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

123,4

KR

139,5

TR

83,1

ZZ

115,3

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

BA

47,0

CN

87,6

MK

44,1

US

198,2

ZZ

94,2

0808 30 90

CN

59,0

US

135,5

ZZ

97,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

17.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/8


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

11. detsember 2012,

millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta

(EKP/2012/31)

(2013/31/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 11.6, 17, 22 ja 23,

võttes arvesse 5. detsembri 2012. aasta suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, (1) eelkõige selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga 26. aprilli 2007. aasta suunis EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (2) on hiljuti uuesti sõnastatud, et hõlmata sellesse reeglid, mis seni kehtisid eurosüsteemisiseselt, ning et lisada vajalikud mõisted ja sätted sanktsioonide mittekohaldamise kohta liiduvälistele pankadele, rahapoliitika tehingutele juurdepääsu peatamise või lõpetamise teabevahetuse kohta ning sellise peatamise või lõpetamise tagajärgede kohta.

(2)

Seetõttu on vaja muuta 24. juuli 2007. aasta otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, (3) et a) hõlmata teatavad suunise EKP/2012/27 elemendid TARGET2-ECB tingimuste hulka ning b) uuendada viited riigisisestele õigusaktidele, mis on asjakohased seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiviga 98/26/EÜ arvelduste lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse EKP/2007/7 muutmine

Otsust EKP/2007/7 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 1 lõike 1 punkti c esimene joonealune märkus asendatakse järgmisega:

„1)

Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on esitatud järgmistes EKP veebilehel www.ecb.europa.eu avaldatud väljaannetes: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area”, 3. november 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”, 27. september 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”, 19. juuli 2007; ja d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area”, 20. november 2008; e) „The Eurosystem oversight policy framework”, juuli 2011;”

2)

otsuse EKP/2007/7 lisa muudetakse kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Frankfurt Maini ääres, 11. detsember 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.

(2)  ELT L 237, 8.9.2007, lk 1.

(3)  ELT L 237, 8.9.2007, lk 71.

(4)  ELT L 166, 11.6.1998, lk 45.


LISA

Otsuse EKP/2007/7 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

mõiste „Eurosystem CB” asendatakse järgmisega:

„—

“Eurosystem CB” means the ECB or a euro area NCB,”

b)

lisatakse järgmine mõiste:

„—

“euro area NCB” means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro,”;

2)

artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant’s PM account is debited.”;

3)

artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.”;

4)

artikli 33 lõike 3 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:”;

5)

VI liide asendatakse järgmisega:

„Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

(EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

0,125

Liquidity transfers between a participant’s PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

The following invoicing rules apply to direct participants. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 10th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant’s PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

(EUR)

Monthly fee

(EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

Above 50 000

50 000

4 167

The gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The ancillary systems may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

(i)

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

(ii)

a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the participant interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each ancillary system shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 10th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.

7.

For the purposes of this paragraph, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; (d) for the clearing, netting or settlement of payments or securities between the participants.”


17.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/12


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. detsember 2012,

millega muudetakse otsust EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt Euroopa Keskpangale koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta

(EKP/2012/33)

(2013/32/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) 25. novembri 2010. aasta otsuses EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt Euroopa Keskpangale koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (1) on sätestatud, kuidas EKP jaotab riikide keskpankadele: a) ringluses olevatelt euro pangatähtedelt igal majandusaastal koguneva tulu ja b) väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt igal majandusaastal teenitava tulu.

(2)

On vaja ühtlustada ringluses olevatelt euro pangatähtedelt saadava EKP tulu vahepealse jaotamise tähtpäevad väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt saadava EKP tulu jaotamise tähtpäevadega. Kui EKP nõukogu ei otsusta teisiti, jaotab EKP mõlemat liiki tulu järgneva aasta jaanuari viimasel tööpäeval. See jätab EKP-le piisavalt aega, et määrata kindlaks väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt teenitud tulu summa.

(3)

Otsust EKP/2010/24 tuleb vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Artikli 2 lõiked 2–4 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui EKP nõukogu ei otsusta teisiti, jaotab EKP RKPdele tulu ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja SMP väärtpaberitelt iga majandusaasta eest sellele järgneva aasta jaanuari viimasel tööpäeval.

3.   Kooskõlas EKP nõukogu otsusega ja EKPSi põhikirja alusel võib EKP tulu summat ringluses olevatelt euro pangatähtedelt vähendada seoses kuludega, mida EKP on kandnud seoses euro pangatähtede emiteerimise ja töötlemisega.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2012.

Frankfurt Maini ääres, 19. detsember 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 6, 11.1.2011, lk 35.