ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.353.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 353

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
21. detsember 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1229/2012, 10. detsember 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IV ja XII lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1230/2012, 12. detsember 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses mootorsõidukite ja nende haagiste masside ja mõõtmete tüübikinnitusnõuetega ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ( 1 )

31

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/46/EL, 6. detsember 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1229/2012,

10. detsember 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IV ja XII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv), (1) eriti selle artikli 39 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2007/46/EÜ on kehtestatud ühtlustatud raamistik, mis sisaldab kõikide uute sõidukitega seotud haldusnorme ja üldisi tehnilisi nõudeid. Eelkõige sisaldab nimetatud direktiiv õigusakte, millega on kehtestatud tehnilised nõuded, millele sõidukid peavad EÜ tüübikinnituse saamiseks vastama.

(2)

Direktiivi 2007/46/EÜ IV lisa 1. osas on nende õigusaktide loetelu, millega on kehtestatud seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite EÜ tüübikinnituse nõuded. Direktiivi 2007/46/EÜ on mitu korda muudetud ja seda loetelu on vastavalt ajakohastatud.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid, (2) tühistatakse mitu direktiivi. Tühistatud direktiivid on asendatud vastavate ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (ÜRO EMK) eeskirjade ja komisjoni määrustega. Neid muudatusi tuleks direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas kajastada.

(4)

On oluline kohandada väikeseeriate EÜ tüübikinnituse nõudeid, et tagada väikeseeria sõidukite tootjate jätkuv juurdepääs siseturule. Sellel eesmärgil on vaja võtta vastu lihtsustatud meetmed, et vähendada tüübikinnitusmenetlusega kaasnevaid kulusid ning samas tagada liiklusohutuse kõrge tase ja keskkonnakaitse.

(5)

Kuna N1-kategooria sõidukite konstruktsioon on sarnane M1-kategooria sõidukite omaga, siis on asjakohane kehtestada N1-kategooria sõidukitele ühtlustatud tehnilised nõuded, et selliseid sõidukeid saaks toota väikeseeriatena ja neil oleks juurdepääs siseturule.

(6)

On oluline, et direktiivi 2007/46/EÜ IV lisa 1. liite nõudeid kohaldataks kõigile uutele sõidukitele. Tootjatele tuleb anda piisavalt aega, et kohandada oma sõidukid uute nõuetega.

(7)

Direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa A osa 1. ja 2. jaos on kehtestatud väikeseeriate EÜ tüübikinnituse koguselised piirangud. N1-kategooria sõidukite väikeseeriate EÜ tüübikinnituse pikendamisel on asjakohane kehtestada koguselised piirangud sellele kategooriale. Võttes arvesse EÜ tüübikinnituse eesmärki – soodustada juurdepääsu siseturule –, tuleks samamoodi piirata vajaliku miinimumini N1-kategooria sõidukite kogust, mille suhtes kohaldatakse riiklikku tüübikinnituskorda vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 23. Seetõttu tuleks sätestada nimetatud sõidukite kogused.

(8)

Direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XII lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Väikeseeriatele enne 1. novembrit 2012 antud EÜ tüübikinnitus kaotab kehtivuse 31. oktoobril 2016. Riiklikud ametiasutused loevad sõidukite vastavustunnistused kehtetuks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 lõike 1 kohaldamisel, kui kõnealuseid tüübikinnitusi ei ole ajakohastatud vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ IV lisa 1. liite nõuetele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punkti 1 alapunkti b rakendatakse vastavalt selles nimetatud kuupäevadele.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(2)  ELT L 200, 31.7.2009, lk 1.


LISA

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

IV lisa muudetakse järgmiselt.

a)

I osa asendatakse järgmisega:

„I   OSA

Õigustloovad aktid, millega kehtestatakse seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite EÜ tüübikinnituse nõuded

Punkt

Teema

Õigusakt

Kohaldamine

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Lubatud müratase

Direktiiv 70/157/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Väikeste tarbesõidukite heitgaasid (Euro 5 ja Euro 6) / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Kütusepaagid / tagumised allasõidutõkked

Direktiiv 70/221/EMÜ

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Tuleohutus (vedelkütusepaagid)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Tagumised allasõidutõkked ja nende paigaldus; tagumised allasõidutõkked

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Tagumise registreerimismärgi koht

Direktiiv 70/222/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Tagumiste registreerimismärkide paigaldus- ja kinnituskohad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Roolimisjõud

Direktiiv 70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Juhtimisseadmestik

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Uksesulgurid ja -hinged

Direktiiv 70/387/EMÜ

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Sõidukisse pääs ja sõiduki manööverdamisvõime

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Uksesulgurid ja uksekinnituskomponendid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Helisignaal

Direktiiv 70/388/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Helisignaalseadmed ja -signalisatsioon

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Kaudse nähtavuse seadmed

Direktiiv 2003/97/EÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Kaudse nähtavuse seadmed ja nende paigaldus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Pidurdamine

Direktiiv 71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Tarbesõidukite ja haagiste pidurisüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Sõiduautode pidurisüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Raadiohäired (elektromagnetiline ühilduvus)

Direktiiv 72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetiline ühilduvus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Sõidukite sisustus

Direktiiv 74/60/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Sõidukite sisustus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ärandamisvastased seadmed ja immobilisaator

Direktiiv 74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Kaitse mootorsõiduki omavolilise kasutamise eest

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B

Kaitse mootorsõiduki omavolilise kasutamise eest

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Kaitsemehhanismiga rooliseade

Direktiiv 74/297/EMÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Juhi kaitse roolimehhanismi eest kokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istmete tugevus

Direktiiv 74/408/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Istmed, nende kinnituspunktid ja peatoed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Suurte reisijateveo-sõidukite istmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Välispinnast välja ulatuvad osad

Direktiiv 74/483/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Väljaulatuvad osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

Direktiiv 75/443/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Sõidukisse pääs ja sõiduki manööverdamisvõime

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Kiirusmõõdik ja selle paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesildid

Direktiiv 76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Valmistaja andmesilt ja valmistajatehase tähis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavööde kinnituspunktid

Direktiiv 76/115/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Turvavööde kinnituspunktid, ISOFIXi kinnitussüsteemid ja ISOFIXi ülakinnitused

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus

Direktiiv 76/756/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Helkurid

Direktiiv 76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Mootorsõidukite ja nende haagiste helkurseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Ülemised ääretuled, eesmised ääretuled, tagumised ääretuled, pidurituled, küljeääretuled, päevased sõidutuled

Direktiiv 76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Mootorsõidukite ja nende haagiste eesmised ja tagumised ääretulelaternad, piduritulelaternad ja ülemised ääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Mootorsõidukite päevatulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Mootorsõidukite ja nende haagiste küljeääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatulelaternad

Direktiiv 76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Mootorsõidukite ja nende haagiste suunatuled

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Tagumised numbrituled

Direktiiv 76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumiste registreerimismärkide valgustusseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Esilaternad (koos lambipirnidega)

Direktiiv 76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Mootorsõidukite Euroopa asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- või kaugtuld või mõlemat kiirgavad esitulede lamplaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega laternaseadmestikus kasutatavad hõõglambid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Gaaslahendus-valgusallikaga esilaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Tüübikinnitusega gaaslahenduslaternates kasutatavad gaaslahendus- valgusallikad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Mootorsõidukite esilaternad, mis kiirgavad asümmeetrilist lähi- või kaugtuld või mõlemat ja on varustatud hõõglampide ja/või LED-moodulitega

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Eesmised udutulelaternad

Direktiiv 76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Mootorsõidukite eesmised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimiskonksud

Direktiiv 77/389/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Pukseerimisseadis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

Direktiiv 77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustulelaternad

Direktiiv 77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagurdustulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutulelaternad

Direktiiv 77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Mootorsõidukite seisutulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd ja turvasüsteemid

Direktiiv 77/541/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Turvavööd, turvasüsteemid, lapse turvasüsteemid ja ISOFIXi lapse turvasüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Ettepoole suunatud vaateväli

Direktiiv 77/649/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Eesmine vaateväli

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Juhtseadiste, märgutulede ja näidikute tähistus

Direktiiv 78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Käsijuhtimisseadiste, märgutulede ja näidikute asukoht ja tähistus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Jäite/niiskuse eemaldamise seadmed

Direktiiv 78/317/EMÜ

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Esiklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise seadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti/-pesur

Direktiiv 78/318/EMÜ

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Küttesüsteemid

Direktiiv 2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Küttesüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Porikaitsed

Direktiiv 78/549/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Porikaitsed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

Direktiiv 78/932/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Sõiduki istmega kokku ehitatud või eraldiseisvad peatoed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Mootorivõimsus

Direktiiv 80/1269/EMÜ

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Heitgaasid (Euro IV ja V), raskesõidukid.

Direktiiv 2005/55/EÜ

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A

Heitkogused (Euro VI), raskeveokid / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

Direktiiv 89/297/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Kaubaveokite külgmised allasõidutõkked

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Porikaitsesüsteemid

Direktiiv 91/226/EMÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Porikaitsesüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Massid ja mõõtmed (autod)

Direktiiv 92/21/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Massid ja mõõtmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Turvaklaasid

Direktiiv 92/22/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Ohutud klaaspinnad ja nende paigaldamine sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Rehvid

Direktiiv 92/23/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Rehvide paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvid (C1-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvid (C2- ja C3-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Rehvide veeremismüra, märja pinnaga haardumine ja veeretakistusjõud (C1-, C2- ja C3-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varuratas, mobiilrehvid / mobiilrehvide süsteem ja rehvirõhu jälgimise süsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Kiiruspiirikud

Direktiiv 92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Sõidukite kiiruspiirikud

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (nr 44 all nimetamata sõidukid)

Direktiiv 97/27/EÜ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Massid ja mõõtmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Juhikabiini väljaulatuvad osad

Direktiiv 92/114/EMÜ

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Tarbesõidukite kabiini tagapaneelist eespool asuvad eenduvad osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Haakeseadmed

Direktiiv 94/20/EÜ

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A

Autorongi mehaaniliste haakeseadiste osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B

Automaatse reguleerimisega haakeseadmed; tüübikinnitusega automaatse reguleerimisega haakeseadme paigaldus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Süttivus

Direktiiv 95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja kaugsõidubussid

Direktiiv 2001/85/EÜ

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2- ja M3-kategooria sõidukid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Suurte reisijateveosõidukite pealisehitise tugevus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Laupkokkupõrge

Direktiiv 96/79/EÜ

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Sõidukis viibijate kaitse laupkokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

Direktiiv 96/27/EÜ

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A

Sõidukis viibijate kaitse külgkokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(tühi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Sõidukid ohtlike kaupade veoks

Direktiiv 98/91/EÜ

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A

Sõidukid ohtlike kaupade veoks

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Eesmised allasõidutõkked

Direktiiv 2000/40/EÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Eesmised allasõidutõkked ja nende paigaldus; eesmised allasõidutõkked

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Ringlussevõetavus

Direktiiv 2005/64/EÜ

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(tühi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Kliimaseadmed

Direktiiv 2006/40/EÜ

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Üldine ohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Käiguvahetuse näidikud

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Kõrge tasemega hädapidurdussüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusmärguande seade

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Kütusena veeldatud naftagaasi kasutavate mootorsõidukite eriseadmed ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sõiduki alarmsüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elektriohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Kütusena surumaagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosad ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Selgitavad märkused

X

Kohaldatav õigustloov akt.

Märkus: kohustuslike ÜRO EMK eeskirjade muudatuste seeriad on loetletud määruse (EÜ) nr 661/2009 IV lisas. Hiljem vastu võetud muudatuste seeriaid käsitatakse alternatiivsetena.

b)

I osa 1. liide asendatakse järgmisega:

„1. liide

Õigustloovad aktid, millega kehtestatakse artikli 22 alusel väikeseeriatena toodetavate sõidukite EÜ tüübikinnituse nõuded

1.

Käesolevat liidet kohaldatakse uutele väikeseeriate EÜ tüübikinnitustele, mida antakse alates 1. novembrist 2012, välja arvatud punktile 54A, mida rakendatakse alates 1. novembrist 2014.

2.

Väikeseeriatele enne 1. novembrit 2012 antud EÜ tüübikinnitused kaotavad kehtivuse 31. oktoobril 2016. Riiklikud ametiasutused loevad sõidukite vastavustunnistused kehtetuks käesoleva direktiivi artikli 26 lõike 1 kohaldamisel, kui kõnealuseid tüübikinnitusi ei ole ajakohastatud vastavalt käesoleva liite nõuetele.

Tabel 1

M1-kategooria sõidukid  (19)

Punkt

Teema

Õigusakt

Eriküsimused

Kohaldatavus ja erinõuded

1

Lubatud müratase

Direktiiv 70/157/EMÜ

 

A

2

Väikeste tarbesõidukite heitgaasid (Euro 5 ja Euro 6) / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 715/2007

 

A

a)

Pardadiagnostika (OBD)

Sõidukile tuleb paigaldada pardadiagnostika süsteem, mis vastab määruse (EÜ) nr 692/2008 artikli 4 lõigete 1 ja 2 nõuetele (pardadiagnostika süsteem tuleb projekteerida selliselt, et see registreeriks vähemalt mootori juhtimissüsteemi rikked).

OBD-liides peab ühilduma üldkasutatavate diagnostikaseadmetega.

b)

Kasutusel olevate sõidukite vastavus

Ei kohaldata

c)

Juurdepääs teabele

On piisav, kui tootja tagab lihtsa ja operatiivse juurdepääsu remondi- ja hooldusteabele.

3A

Tuleohutus (vedelkütusepaagid)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 34

a)

Vedelkütusepaagid

B

b)

Paigaldamine sõidukile

B

4A

Tagumiste registreerimismärkide paigaldus- ja kinnituskohad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1003/2010

 

B

5A

Juhtimisseadmestik

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 79

 

C

a)

Mehaaniline roolimehhanism

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79 punkti 5 nõudeid.

Tehakse kõik ÜRO EMK eeskirja nr 79 punktis 6.2 nõutud katsed ning kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79 punkti 6.1 nõudeid.

b)

Sõidukite kompleksne elektrooniline juhtsüsteem

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79 6. lisa kõiki nõudeid.

Vastavust nimetatud nõuetele võib kontrollida ainult määratud tehniline teenistus.

6A

Uksesulgurid ja uksekinnituskomponendid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 11

 

C

a)

Üldnõuded (ÜRO EMK eeskirja nr 11 punkt 5)

Kohaldatakse kõiki nõudeid.

b)

Talitlusnõuded (ÜRO EMK eeskirja nr 11 punkt 6)

Kohaldatakse ainult punktide 6.1.5.4 ja 6.3 nõudeid ukselukkude kohta.

7A

Helisignaalseadmed ja -signalisatsioon

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 28

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldamine sõidukile

B

8A

Kaudse nähtavuse seadmed ja nende paigaldus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 46

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldamine sõidukile

B

9B

Pidurdamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 13-H

a)

Konstruktsiooni- ja katsenõuded

A

b)

Elektrooniline stabiilsuskontrollisüsteem (ESC) ja pidurivõimendisüsteem (BAS)

BAS ja ESC paigaldamine ei ole nõutud. Paigaldamise korral peavad need vastama ÜRO EMK eeskirja nr 13-H nõuetele.

10A

Elektromagnetiline ühilduvus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 10

 

B

12A

Sõidukite sisustus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 21

 

C

a)

Sisustuselemendid

 

i)

Nõuded lülitite, tõmmatavate nuppude jms, juhtimisseadmete ja üldise sisustuse raadiuste ja väljaulatuvuse kohta.

ÜRO EMK eeskirja nr 21 punktide 5.1–5.6 nõuetest võib tootja taotluse korral loobuda.

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 21 punkti 5.2 nõudeid, välja arvatud punktide 5.2.3.1, 5.2.3.2 ja 5.2.4 nõudeid.

ii)

Armatuurlaua energia neeldumise katsed

Armatuurlaua energia neeldumise katseid tehakse ainult siis, kui sõidukile ei ole paigaldatud vähemalt kahte eesmist turvapatja või kahte staatilist neljapunkti turvavööd.

iii)

Istme seljatoe tagumise osa energia neeldumise katse

Ei kohaldata

b)

Elektriajamiga aknad, katusepaneelisüsteemid ja vaheseinasüsteemid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 21 punkti 5.8 nõudeid.

13A

Kaitse mootorsõiduki omavolilise kasutamise eest

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 116

 

A

14A

Juhi kaitse roolimehhanismi eest kokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 12

 

C

 

Katsed on nõutavad, kui sõidukit ei ole katsetatud vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 94 (vt punkt 53A).

15A

Istmed, nende kinnituspunktid ja peatoed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 17

 

C

a)

Üldnõuded

i)

Tehnilised kirjeldused

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 17 punkti 5.2 nõudeid, välja arvatud punkti 5.2.3 nõudeid.

ii)

Istmete seljatugede ja peatugede tugevuse katsed

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 17 punkti 6.2 nõudeid.

iii)

Lahtivõtmise ja reguleerimise katsed

Katse tehakse kooskõlas ÜRO EMK eeskirja nr 17 7. lisaga.

b)

Peatoed

i)

Tehnilised kirjeldused

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 17 punktide 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 ja 5.12 nõudeid, välja arvatud punkti 5.5.2 nõudeid.

ii)

Peatugede tugevus

Tehakse punktis 6.4 nõutud katse.

c)

Erinõuded reisijate kaitsmiseks pagasi liikumise eest

ÜRO EMK eeskirja nr 26 9. lisa nõuetest võib tootja taotluse korral loobuda.

16A

Väljaulatuvad osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 26

 

C

a)

Üldspetsifikatsioonid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 26 punkti 5 nõudeid.

b)

Erispetsifikatsioonid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 26 punkti 6 nõudeid.

17A

Sõidukisse pääs ja sõiduki manööverdamisvõime

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 130/2012

 

D

17B

Kiirusmõõdik ja selle paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 39

 

B

18A

Valmistaja andmesilt ja valmistajatehase tähis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 19/2011

 

B

19A

Turvavööde kinnituspunktid, ISOFIXi kinnitussüsteemid ja ISOFIXi ülakinnitused

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 14

 

B

20A

Valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 48

 

B

Uutele sõidukitüüpidele tuleb kooskõlas direktiivi 2008/89/EÜ artikliga 2 paigaldada päevased sõidutuled.

21A

Mootorsõidukite ja nende haagiste helkurseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 3

 

X

22A

Mootorsõidukite ja nende haagiste eesmised ja tagumised ääretulelaternad, piduritulelaternad ja ülemised ääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 7

 

X

22B

Mootorsõidukite päevatulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 87

 

X

22C

Mootorsõidukite ja nende haagiste küljeääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 91

 

X

23A

Mootorsõidukite ja nende haagiste suunatuled

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 6

 

X

24A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumiste registreerimismärkide valgustusseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 4

 

X

25A

Mootorsõidukite Euroopa asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- või kaugtuld või mõlemat kiirgavad esitulede lamplaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 31

 

X

25B

Mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega laternaseadmestikus kasutatavad hõõglambid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 37

 

X

25C

Gaaslahendus-valgusallikaga esilaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 98

 

X

25D

Tüübikinnitusega gaaslahenduslaternates kasutatavad gaaslahendus-valgusallikad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 99

 

X

25E

Mootorsõidukite esilaternad, mis kiirgavad asümmeetrilist lähi- või kaugtuld või mõlemat ja on varustatud hõõglampide ja/või LED-moodulitega

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 112

 

X

25F

Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 123

 

X

26A

Mootorsõidukite eesmised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 19

 

X

27A

Pukseerimisseadis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1005/2010

 

B

28A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 38

 

X

29A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagurdustulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 23

 

X

30A

Mootorsõidukite seisutulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 77

 

X

31A

Turvavööd, turvasüsteemid, lapse turvasüsteemid ja ISOFIXi lapse turvasüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 16

a)

Koostisosad

X

b)

Paigalduseeskirjad

B

32A

Eesmine vaateväli

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 125

 

A

33A

Käsijuhtimisseadiste, märgutulede ja näidikute asukoht ja tähistus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 121

 

A

34A

Esiklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise seadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 672/2010

 

C

a)

Tuuleklaasilt jäite eemaldamine

Kohaldatakse ainult määruse (EL) nr 672/2010 II lisa punkti 1.1.1, kui sooja õhu vool juhitakse kogu tuuleklaasi pinnale või tuuleklaasil on kogu pinna ulatuses elektrisoojendus.

b)

Tuuleklaasilt niiskuse eemaldamine

Kohaldatakse ainult määruse (EL) nr 672/2010 II lisa punkti 1.2.1, kui sooja õhu vool juhitakse kogu tuuleklaasi pinnale või tuuleklaasil on kogu pinna ulatuses elektrisoojendus.

35A

Tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1008/2010

 

C

a)

Tuuleklaasi puhastisüsteem

Kohaldatakse määruse (EL) nr 1008/2010 punkte 1.1–1.1.10.

Tehakse ainult määruse (EL) nr 1008/2010 III lisa punktis 2.1.10 kirjeldatud katse.

b)

Tuuleklaasi pesurisüsteem

Kohaldatakse määruse (EL) nr 1008/2010 III lisa punkti 1.2, välja arvatud alapunkte 1.2.2, 1.2.3 ja 1.2.5.

36A

Küttesüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 122

 

C

Küttesüsteemi paigaldamine ei ole nõutud.

a)

Kõik küttesüsteemid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 122 punkti 5.3 ja punkti 6 nõudeid.

b)

Vedelgaasil töötavad küttesüsteemid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 122 8. lisa nõudeid.

37A

Porikaitsed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1009/2010

 

B

40

Mootori võimsus

Direktiiv 80/1269/EMÜ

 

A

(Kui sõidukitootja toodab oma mootori).

 

(Kui sõidukitootja kasutab teise tootja toodetud mootorit).

Tunnustatakse mootoritootja stendikatse tulemusi, kui mootori elektrooniline juhtseade on samasugune (st tal on vähemalt sama elektrooniline kontrollplokk (ECU)).

Võimsuskatse võib teha šassiidünamomeetril. Arvesse tuleb võtta ülekandel kaduma minevat võimsust.

41

Heitgaasid (Euro IV ja V), raskesõidukid

Direktiiv 2005/55/EÜ

 

A

OBD-süsteem

Sõidukitootja taotluse korral võidakse jätta kohaldamata.

41A

Heitkogused (Euro VI), raskeveokid / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 595/2009

 

A

Välja arvatud pardadiagnostikasüsteemi ja teabe kättesaadavusega seotud nõuete kogum

44A

Massid ja mõõtmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1230/2012

 

B

Tootja taotluse korral võidakse jätta tegemata katse sõidu alustamise kohta tõusul autorongi suurima tehniliselt lubatud massi juures, mida on kirjeldatud määruse (EL) nr 1230/2012 1. lisa A osa punktis 5.1.

45A

Ohutud klaaspinnad ja nende paigaldamine sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 43

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

46

Rehvid

Direktiiv 92/23/EMÜ

Koostisosad

X

46A

Rehvide paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 458/2011

 

B

Määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 on sätestatud järkjärgulise kohaldamise kuupäevad.

46B

Mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvid (C1-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 30

Koostisosad

X

46D

Rehvid seoses veeremismüra taseme, märja pinnaga haardumise ja veeretakistusjõuga (C1-, C2- ja C3-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 117

Koostisosad

X

46E

Ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varuratas, mobiilrehvid / mobiilrehvide süsteem ja rehvirõhu seire süsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 64

Koostisosad

X

Rehvirõhu seire süsteemide paigaldamine

B

Rehvirõhu seire süsteemide paigaldamine ei ole nõutud.

50A

Autorongi mehaaniliste haakeseadiste osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 55

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

53A

Sõidukis viibijate kaitse laupkokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 94

 

C

Eesmiste turvapatjadega sõidukite suhtes kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 94 nõudeid. Turvapatjadeta sõidukite suhtes kohaldatakse käesoleva tabeli punkti 14 nõudeid.

54A

Sõidukis viibijate kaitse külgkokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 95

 

C

(kohaldatakse alates 1. novembrist 2014)

Peakujulise katseseadme katse

Tootja esitab tehnilisele teenistusele asjakohase teabe seoses mannekeeni pea löögiga vastu sõiduki struktuuri või vastu külgmist klaaspinda, kui see on lamineeritud turvaklaasist.

Kui on tõestatud, et selline kokkupõrge on tõenäoline, siis tuleb teha osaline katse, kasutades ÜRO EMK eeskirja nr 95 8. lisa punktis 3.1 kirjeldatud pead, ning katse peab vastama ÜRO EMK eeskirja nr 95 punktis 5.2.1.1 sätestatud kriteeriumidele.

Kokkuleppel tehnilise teenistusega võib ülalnimetatud katse alternatiivina kasutada ÜRO EMK eeskirja nr 21 4. lisas sätestatud katsemenetlust.

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

a)

Sõidukile kohaldatavad tehnilised nõuded

Ei kohaldata

b)

Esikaitsesüsteemid

X

59

Ringlussevõetavus

Direktiiv 2005/64/EÜ

 

Ei kohaldata

Kohaldatakse ainult artiklit 7 koostisosade korduvkasutamise kohta.

61

Kliimaseadmed

Direktiiv 2006/40/EÜ

 

A

Fluoritud kasvuhoonegaasid, mille globaalse soojendamise potentsiaal on üle 150, on lubatud kuni 31. detsembrini 2016.

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

 

X

63

Üldine ohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

 

Selle punkti all võidakse tüübikinnitus anda tootja taotluse korral. Vaata joonealust märkust (15) tabelis seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite kohta

64

Käiguvahetuse näidikud

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 65/2012

 

Ei kohaldata

67

Kütusena veeldatud naftagaasi kasutavate mootorsõidukite eriseadmed ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 67

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

A

68

Sõiduki alarmsüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 97

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

69

Elektriohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 100

 

B

70

Kütusena surumaagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosad ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 110

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

A

Tunnustähtede tähendus

X

Õigusakti täielik kohaldamine:

a)

tuleb väljastada tüübikinnitustunnistus;

b)

tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed vastavalt artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud tingimustele;

c)

koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele;

d)

tagatakse toodangu vastavus.

A

Õigusakti kohaldamine järgmiselt:

a)

tuleb täita kõik õigusakti nõuded, kui pole märgitud teisiti;

b)

tüübikinnitustunnistus ei ole nõutud;

c)

tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed vastavalt artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud tingimustele;

d)

koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele;

e)

tagatakse toodangu vastavus.

B

Õigusakti kohaldamine järgmiselt:

sama nagu tähe „A” puhul, välja arvatud see, et kokkuleppel tüübikinnitusasutusega võib tootja ise kontrollida ja teha katsed (st artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud tingimused ei pea olema täidetud).

C

Õigusakti kohaldamine järgmiselt:

a)

tuleb täita ainult õigusakti tehnilised nõuded, olenemata üleminekusätetest;

b)

tüübikinnitustunnistus ei ole nõutud;

c)

tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed (vt otsuseid tähe „B” puhul);

d)

koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele;

e)

tagatakse toodangu vastavus.

D

Sama nagu otsused tähtede „B” ja „C” puhul, selle erandiga, et piisab tootja esitatud vastavusavaldusest. Katsearuanded ei ole nõutud.

Tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus võivad vajaduse korral nõuda lisateavet täiendavate tõendite kohta.

Ei kohaldata

Õigusakti ei kohaldata. Võidakse siiski nõuda vastavust ühele või enamale õigusaktis sätestatud nõudele.

Märkus:

kasutatavate ÜRO EMK eeskirjade muudatuste seeriad on loetletud määruse (EÜ) nr 661/2009 IV lisas. Hiljem vastu võetud muudatuste seeriaid käsitatakse alternatiivsetena.

Tabel 2

N1-kategooria sõidukid  (20)

Punkt

Teema

Õigusakt

Eriküsimused

Kohaldatavus ja erinõuded

1

Lubatud müratase

Direktiiv 70/157/EMÜ

 

A

2

Väikeste tarbesõidukite heitgaasid (Euro 5 ja Euro 6) / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 715/2007

 

A

a)

Pardadiagnostika

Sõidukile tuleb paigaldada pardadiagnostika süsteem, mis vastab määruse (EÜ) nr 692/2008 artikli 4 lõigete 1 ja 2 nõuetele (pardadiagnostika süsteem tuleb projekteerida selliselt, et see registreeriks vähemalt mootori juhtimissüsteemi rikked).

OBD-liides peab ühilduma üldkasutatavate diagnostikaseadmetega.

b)

Kasutusel olevate sõidukite vastavus

Ei kohaldata

c)

Juurdepääs teabele

On piisav, kui tootja tagab lihtsa ja operatiivse juurdepääsu remondi- ja hooldusteabele.

3A

Tuleohutus (vedelkütusepaagid)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 34

a)

Vedelkütusepaagid

B

b)

Paigaldamine sõidukile

B

4A

Tagumiste registreerimismärkide paigaldus- ja kinnituskohad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1003/2010

 

B

5A

Juhtimisseadmestik

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 79

 

C

a)

Mehaaniline roolimehhanism

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79.01 punkti 5 nõudeid.

Tehakse kõik ÜRO EMK eeskirja nr 79 punktis 6.2 nõutud katsed ning kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79 punkti 6.1 nõudeid.

b)

Sõidukite kompleksne elektrooniline juhtsüsteem

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 79 6. lisa kõiki nõudeid.

Vastavust nimetatud nõuetele võib kontrollida ainult määratud tehniline teenistus.

6A

Uksesulgurid ja uksekinnituskomponendid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 11

 

C

a)

Üldnõuded (ÜRO EMK eeskirja nr 11 punkt 5)

Kohaldatakse kõiki nõudeid.

b)

Talitlusnõuded (ÜRO EMK eeskirja nr 11 punkt 6)

Kohaldatakse ainult punktide 6.1.5.4 ja 6.3 nõudeid ukselukkude kohta.

7A

Helisignaalseadmed ja -signalisatsioon

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 28

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldamine sõidukile

B

8A

Kaudse nähtavuse seadmed ja nende paigaldus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 46

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldamine sõidukile

B

9A

Tarbesõidukite ja haagiste pidurisüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 13

a)

Konstruktsiooni- ja katsenõuded

A

b)

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)

ESC paigaldamine ei ole nõutud. Paigaldamise korral peab see vastama ÜRO EMK eeskirja nr 13 nõuetele.

9B

Sõiduautode pidurisüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 13-H

a)

Konstruktsiooni- ja katsenõuded

A

b)

Elektrooniline stabiilsuskontrollisüsteem ja pidurivõimendisüsteem

BAS ja ESC paigaldamine ei ole nõutud. Paigaldamise korral peavad need vastama ÜRO EMK eeskirja nr 13-H nõuetele.

10A

Elektromagnetiline ühilduvus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 10

 

B

13A

Kaitse mootorsõiduki omavolilise kasutamise eest

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 116

 

A

14A

Juhi kaitse roolimehhanismi eest kokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 12

 

C

a)

Tõkkega kokkupõrke katse

Katse on nõutud.

b)

Ülakeha kokkupõrke katse rooliratta vastu

Ei ole nõutud, kui roolirattale on paigaldatud turvapadi.

c)

Peakujulise katseseadme katse

Ei ole nõutud, kui roolirattale on paigaldatud turvapadi.

15A

Istmed, nende kinnituspunktid ja peatoed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 17

 

B

17A

Sõidukisse pääs ja sõiduki manööverdamisvõime

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 130/2012

 

D

17B

Kiirusmõõdik ja selle paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 39

 

B

18A

Valmistaja andmesilt ja valmistajatehase tähis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 19/2011

 

B

19A

Turvavööde kinnituspunktid, ISOFIXi kinnitussüsteemid ja ISOFIXi ülakinnitused

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 14

 

B

20A

Valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus mootorsõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 48

 

B

Uutele sõidukitüüpidele tuleb kooskõlas direktiivi 2008/89/EÜ artikliga 2 paigaldada päevased sõidutuled.

21A

Mootorsõidukite ja nende haagiste helkurseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 3

 

X

22A

Mootorsõidukite ja nende haagiste eesmised ja tagumised ääretulelaternad, piduritulelaternad ja ülemised ääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 7

 

X

22B

Mootorsõidukite päevatulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 87

 

X

22C

Mootorsõidukite ja nende haagiste küljeääretulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 91

 

X

23A

Mootorsõidukite ja nende haagiste suunatuled

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 6

 

X

24A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumiste registreerimismärkide valgustusseadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 4

 

X

25A

Mootorsõidukite Euroopa asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- või kaugtuld või mõlemat kiirgavad esitulede lamplaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 31

 

X

25B

Mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega laternaseadmestikus kasutatavad hõõglambid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 37

 

X

25C

Gaaslahendus-valgusallikaga esilaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 98

 

X

25D

Tüübikinnitusega gaaslahenduslaternates kasutatavad gaaslahendus-valgusallikad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 99

 

X

25E

Mootorsõidukite esilaternad, mis kiirgavad asümmeetrilist lähi- või kaugtuld või mõlemat ja on varustatud hõõglampide ja/või LED-moodulitega

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 112

 

X

25F

Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 123

 

X

26A

Mootorsõidukite eesmised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 19

 

X

27A

Pukseerimisseadis

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1005/2010

 

B

28A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised udulaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 38

 

X

29A

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagurdustulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 23

 

X

30A

Mootorsõidukite seisutulelaternad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 77

 

X

31A

Turvavööd, turvasüsteemid, lapse turvasüsteemid ja ISOFIXi lapse turvasüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 16

a)

Koostisosad

X

b)

Paigalduseeskirjad

B

33A

Käsijuhtimisseadiste, märgutulede ja näidikute asukoht ja tähistus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 121

 

A

34A

Esiklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise seadmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 672/2010

 

Ei kohaldata

Sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega.

35A

Tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1008/2010

 

Ei kohaldata

Sõidukid tuleb varustada sobivate esiklaasi puhastamise ja pesu seadmetega.

36A

Küttesüsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 122

 

C

Küttesüsteemi paigaldamine ei ole nõutud.

a)

Kõik küttesüsteemid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 122 punkti 5.3 ja punkti 6 nõudeid.

b)

Vedelgaasil töötavad küttesüsteemid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 122 8. lisa nõudeid.

38

Sõiduki istmega kokku ehitatud või eraldiseisvad peatoed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 25

 

X

40

Mootorivõimsus

Direktiiv 80/1269/EMÜ

 

A

(Kui sõidukitootja toodab oma mootori).

 

(Kui sõidukitootja kasutab teise tootja toodetud mootorit).

Tunnustatakse mootoritootja stendikatse tulemusi, kui mootori elektrooniline juhtseade on samasugune (st tal on vähemalt sama elektrooniline kontrollplokk (ECU)).

Võimsuskatse võib teha šassiidünamomeetril. Arvesse tuleb võtta ülekandel kaduma minevat võimsust.

41

Heitgaasid (Euro IV ja V), raskesõidukid

Direktiiv 2005/55/EÜ

 

A

OBD-süsteem

Võidakse tootja taotluse korral jätta kohaldamata.

41A

Heitkogused (Euro VI), raskeveokid / teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 595/2009

 

A

Välja arvatud pardadiagnostikasüsteemi ja teabe kättesaadavusega seotud nõuete kogum

43A

Porikaitsesüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 109/2011

 

B

45A

Ohutud klaaspinnad ja nende paigaldamine sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 43

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

46

Rehvid

Direktiiv 92/23/EMÜ

Koostisosad

X

46A

Rehvide paigaldamine

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 458/2011

 

B

Määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 on sätestatud järkjärgulise kohaldamise kuupäevad.

46B

Mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvid (C1-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 30

Koostisosad

X

46C

Mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvid (C2- ja C3-klass)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 54

Koostisosad

X

46D

Rehvide veeremismüra, märja pinnaga haardumine ja veeretakistusjõud (C1-, C2- ja C3-klassid)

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 117

Koostisosad

X

46E

Ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varuratas, mobiilrehvid / mobiilrehvide süsteem ja rehvirõhu seire süsteem

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 64

Koostisosad

X

Rehvirõhu seiresüsteemi paigaldamine

B

Rehvirõhu seiresüsteemi paigaldamine ei ole nõutud.

48

Massid ja mõõtmed

Direktiiv 97/27/EÜ

 

B

48A

Massid ja mõõtmed

Määrus (EÜ) nr 661/2009

Määrus (EL) nr 1230/2012

 

B

Sõidu alustamise katse tõusul autorongi suurima tehniliselt lubatud massi juures

Tootja taotluse korral võidakse jätta tegemata katse sõidu alustamise kohta tõusul autorongi suurima tehniliselt lubatud massi juures, mida on kirjeldatud määruse (EL) nr 1230/2012 1. lisa A osa punktis 5.1.

49A

Tarbesõidukite kabiini tagapaneelist eespool asuvad eenduvad osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 61

 

C

a)

Üldspetsifikatsioonid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 61 punkti 5 nõudeid.

b)

Erispetsifikatsioonid

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 61 punkti 6 nõudeid.

50A

Autorongi mehaaniliste haakeseadiste osad

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 55

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

54A

Sõidukis viibijate kaitse külgkokkupõrke korral

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 95

C

C

Peakujulise katseseadme katse

Tootja esitab tehnilisele teenistusele asjakohase teabe seoses mannekeeni pea löögiga vastu sõiduki struktuuri või vastu külgmist klaaspinda, kui see on lamineeritud turvaklaasist.

Kui on tõestatud, et selline kokkupõrge on tõenäoline, siis tuleb teha osaline katse, kasutades ÜRO EMK eeskirja nr 95 8. lisa punktis 3.1 kirjeldatud pead, ning katse peab vastama ÜRO EMK eeskirja nr 95 punktis 5.2.1.1 sätestatud kriteeriumidele.

Kokkuleppel tehnilise teenistusega võib ülalnimetatud katse alternatiivina kasutada ÜRO EMK eeskirja nr 21 4. lisas sätestatud katsemenetlust.

56

Sõidukid ohtlike kaupade veoks

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 105

 

A

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

a)

Sõidukile kohaldatavad tehnilised nõuded

Ei kohaldata

b)

Esikaitsesüsteemid

X

59

Ringlussevõetavus

Direktiiv 2005/64/EÜ

 

Ei kohaldata

Kohaldatakse ainult artiklit 7 koostisosade korduvkasutamise kohta.

61

Kliimaseadmed

Direktiiv 2006/40/EÜ

 

B

Fluoritud kasvuhoonegaasid, mille globaalse soojendamise potentsiaal on üle 150, on lubatud kuni 31. detsembrini 2016.

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

 

X

63

Üldine ohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

 

Selle kirje all võidakse tüübikinnitus anda tootja taotluse korral. Vaata joonealust märkust (15) tabelis seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite kohta

67

Kütusena veeldatud naftagaasi kasutavate mootorsõidukite eriseadmed ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 67

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

A

68

Sõiduki alarmsüsteemid

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 97

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

B

69

Elektriohutus

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 100

 

B

70

Kütusena surumaagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosad ja nende paigaldamine asjaomastele sõidukitele

Määrus (EÜ) nr 661/2009

ÜRO EMK eeskiri nr 110

a)

Koostisosad

X

b)

Paigaldus

A”

2)

XII lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 1 asendatakse tabeli neljas rida järgmise tekstiga:

„N1

1 000”;

b)

punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i)

tabeli teine rida asendatakse järgmise tekstiga:

„M1

100”;

ii)

tabeli neljas rida asendatakse järgmise tekstiga:

„N1

500 kuni 31. oktoobrini 2016

250 kuni 1. novembrist 2016”.


(1)  Sõidukite puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. Tootja taotluse korral võib kohaldada sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on kuni 2 840 kg.

(2)  Juhul, kui sõidukile on paigaldatud veeldatud naftagaasi või maagaasi paigaldised, on nõutav sõiduki tüübikinnitus vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 67 või 110.

(3)  Elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi paigaldamine on nõutav vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklile 12. Seega on ÜRO EMK eeskirja nr 13 21. lisa nõuete kohaldamine kohustuslik uute sõidukitüüpide EÜ tüübikinnituseks ning samuti uute sõidukite registreerimiseks, müügiks ja kasutuselevõtuks. ÜRO EMK eeskirjas nr 13 nimetatud kuupäevade asemel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 sätestatud rakendamise kuupäevi.

(4)  Elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi paigaldamine on nõutav vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklile 12. Seega on ÜRO EMK eeskirja nr 13-H 9. lisa A osa kohaldamine kohustuslik uute sõidukitüüpide EÜ tüübikinnituseks ning samuti uute sõidukite registreerimiseks, müügiks ja kasutuselevõtuks. ÜRO EMK eeskirjas nr 13-H nimetatud kuupäevade asemel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 sätestatud rakendamise kuupäevi.

(5)  

(4A)

Kaitsevahendi paigaldamise korral peab see vastama ÜRO EMK eeskirja nr 18 nõuetele.

(6)  

(4B)

Kõnealust määrust kohaldatakse istmetele, mis ei ole ÜRO EMK eeskirja nr 80 reguleerimisalas.

(7)  Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega.

(8)  Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobiva klaasipesuri ja -puhastiga.

(9)  Juhul, kui sõidukile on paigaldatud elektriline jõuallikas, on nõutav sõiduki tüübikinnitus vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 85.

(10)  Sõidukite puhul, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg ja mille puhul ei kasutatud joonealuses märkuses (1) esitatud võimalust.

(11)  Tüübikinnituseta sõidukite puhul, mille tuletatud mass on üle 2 610 kg (tootja taotlusel ja tingimusel, et nende tuletatud mass ei ületa 2 840 kg), määruse (EÜ) nr 715/2007 alusel.

Muude võimaluste kohta vt määruse (EÜ) nr 595/2009 artiklit 2.

(12)  

(9A)

Kohaldatakse ainult siis, kui sellistele sõidukitele on paigaldatud ÜRO EMK eeskirjaga nr 64 reguleeritud seadmed. Vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 9 lõikele 2 on rehvirõhu seiresüsteem M1-kategooria sõidukitele kohustuslik.

(13)  Kohaldatakse ainult haakeseadme(te)ga varustatud sõidukite suhtes.

(14)  Kohaldatakse sõidukite suhtes, mille suurim tehniliselt lubatud täismass ei ületa 2,5 tonni.

(15)  Kohaldatakse ainult sõidukite suhtes, mille madalaima istme „istme võrdluspunkt (punkt „R”)” ei paikne maapinnast kõrgemal kui 700 mm.

(16)  Kohaldatakse ainult juhul, kui tootja taotleb tüübikinnitust ohtlike kaupade veoks ette nähtud sõidukile.

(17)  Kohaldatakse ainult N1-kategooria sõidukite suhtes – I klass, nagu seda on kirjeldatud direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 esimeses tabelis.

(18)  Tootja taotluse korral võib selle punkti alusel anda tüübikinnituse alternatiivina järgmiste punktide alusel antavate tüübikinnituste asemel: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A ja 64–70.”;

(19)  IV lisa I osa selgitavad märkused kehtivad ka tabeli 1 kohta.

(20)  IV lisa I osa selgitavad märkused kehtivad ka tabeli 2 kohta. Tabelis 2 olevatel tähtedel on sama tähendus, mis tabelis 1.


21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1230/2012,

12. detsember 2012,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses mootorsõidukite ja nende haagiste masside ja mõõtmete tüübikinnitusnõuetega ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv), (2) eriti selle artikli 39 lõikeid 2, 3 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 661/2009 on üksikmäärus direktiivi 2007/46/EÜ alusel kehtestatud tüübikinnitusmenetluses.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 661/2009 on tunnistatud kehtetuks nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/21/EMÜ M1-kategooria mootorsõidukite masside ja mõõtmete kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 1997. aasta direktiiv 97/27/EÜ, mis on seotud teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste masside ning mõõtmetega ning millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ (4). Nimetatud direktiivides sätestatud nõuded seoses mootorsõidukite ja nende haagiste masside ja mõõtmetega tuleks üle kanda käesolevasse määrusesse ning vajaduse korral kohandada neid tehniliste ja teaduslike teadmiste arenguga.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 661/2009 on kehtestatud mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse nõudeid käsitlevad põhisätted seoses nende masside ja mõõtmetega. Seepärast on lisaks vaja sätestada sellise tüübikinnituse tarbeks konkreetsed menetlused, katsed ja nõuded.

(4)

Nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiiviga 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass, (5) on kehtestatud teatavad lubatud maksimaalmõõtmed liikmesriikides nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise liikluse jaoks. Seetõttu on autode ehitamisel oluline võtta arvesse mõõtmeid, mis on Euroopa Liidus juba harmoneeritud, et soodustada ja tagada kaupade vaba ringlust.

(5)

Direktiiviga 97/27/EÜ lubati liikmesriikidel anda ELi tüübikinnitus sõidukitele, mille välimised mõõtmed olid suuremad kõnealuses direktiivis sätestatust. Samuti võisid liikmesriigid selle direktiivi kohaselt keelduda sõidukite registreerimisest, millele oli antud EÜ tüübikinnitus, kuid mille välimised mõõtmed ei vastanud liikmesriigis kehtivatele siseriiklikele nõuetele. On oluline säilitada võimalus lubada teatavatel tingimustel anda tüübikinnitus sõidukitele, mille mõõtmed ületavad lubatud piirmäärad, kui see on kasulik selle liikmesriigi maanteeliiklusele ja keskkonnale, kus teede infrastruktuur on sellise olukorra jaoks kohandatud. Seetõttu tuleks tagada sellistele sõidukitele tüübikinnituse andmine väikeseeriate või üksiktüübikinnitusega, tingimusel et sõidukite arv, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 23 kohast erandit seoses suurimate lubatud mõõtmetega, on piiratud kogusega, mis on vajalik käesoleva määruse täitmiseks. Direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa tuleks seepärast vastavalt muuta, et lisada sellised koguselised piirnormid.

(6)

Direktiivis 96/53/EÜ on sätestatud suurimad lubatud massid, mida kohaldatakse ainult rahvusvahelises liikluses. Nimetatud direktiiviga lubatakse liikmesriikidel riigisisese liikluse puhul siiski jätkuvalt kohaldada siseriiklikke õigusakte. Seetõttu ei ole telgedele või telgede rühmale tehniliselt lubatava suurima täismassi ja tehniliselt lubatava suurima massi harmoneerimine liikmesriikidevahelises liikluses lühikese ajaga teostatav Sellest olenemata on maanteede infrastruktuuri ehitamist reguleerivate harmoneerimata eeskirjade olemasolu tõttu asjakohane nõuda, et liikmesriigid määraksid kindlaks nende sõidukite registreerimisel/kasutuses lubatud suurimad massid, mida lubatakse direktiivi 96/53/EÜ kohaselt siseriiklikku liiklusse või rahvusvahelisse liiklusse, ning kehtestaksid sellise kindlaksmääramise menetluse.

(7)

Võttes arvesse sõidukite masside ja mõõtmetega seotud liidu õigusaktide rakendamisel saadud kogemusi, on vaja sätestada selgelt määratletud põhimõtted. Mõned neist põhimõtetest on juba määratletud direktiivides 97/27/EÜ ja 92/21/EMÜ. Järjepidevuse huvides on kohane need määratlused üle võtta ning vajaduse korral kohandada neid tehniliste ja teaduslike teadmistega.

(8)

Võttes arvesse, et käesolevas määruses on esitatud üksiksõiduki tegeliku massi määratlus, on segaduse vältimiseks vastavussertifikaadi täitmisel vajalik vastavalt muuta direktiivi 2007/46/EÜ IX lisa.

(9)

Kuna valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” (6) on rõhutatud vajadust parandada maanteesõidukite aerodünaamilisi omadusi ning uurimused on näidanud, et aerodünaamiliste seadmete kinnitamisega sõidukitele võib märkimisväärselt vähendada mootorsõidukite kütusetarbimist ja seega CO2 heitkoguseid, siis on oluline lubada selliste aerodünaamiliste seadmete kinnitamist sõidukitele. Võttes arvesse, et aerodünaamilised seadmed on lisandid, mis oma konstruktsiooni tõttu ulatuvad sõiduki kõige välimistest punktidest väljapoole, kas sõiduki taga või külgedel, tuleks need lisada seadmete või varustuse nimekirja, mida ei võeta kõige välimiste mõõtmete määramisel arvesse. Siiski on oluline piirata nende väljaulatuvust sõiduki taga või külgedel, nii et see ei kahjustaks liiklusohutust ning jääks võimalikuks erinevate transpordiliikide kombineerimine. Selleks vajalikud tehnilised nõuded tuleks sätestada käesolevas määruses.

(10)

Saadaoleva tarkvaraga on võimalik kasutada virtuaalseid katsemeetodeid, mis põhinevad arvutipõhistel tehnikatel. Võttes arvesse, et selliste tehnikatega katsetamine on kulutõhusam ja vähem koormav, on asjakohane anda võimalus neid kasutada selleks, et kontrollida sõiduki suutlikkust manööverdada täielikult 360° trajektooril ning mõõta suurimat tagumist väljapööret sõiduki manööverdamisel trajektoori sees. Seetõttu on samuti oluline lisada käesolev määrus direktiivi 2007/46/EÜ XVI lisa õigustloovate aktide loetellu.

(11)

Selleks et tagada tüübikinnitussüsteemi korralik toimimine, on asjakohane ajakohastada direktiivi 2007/46/EÜ lisasid.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IX, XII ja XVI lisa vastavalt muuta. Kuna XII lisa sätted on piisavalt üksikasjalikud ega vaja ülevõtmist liikmesriikides, on asjakohane asendada see määrusega vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikele 8.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse mootorsõidukite ja nende haagiste ELi tüübikinnituse nõuded seoses nende masside ja mõõtmetega.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse M-, N- ja O-kategooria mittekomplektsete, komplektsete ja komplekteeritud sõidukite suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks direktiivis 2007/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

1)

„sõidukitüüp” – direktiivi 2007/46/EÜ II lisa B osas määratletud rühm sõidukeid;

2)

„standardvarustus” – sõiduki põhikonfiguratsioon, milles on olemas kõik funktsioonid, mis on nõutavad direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas või XI lisas nimetatud õigusaktide kohaselt, sealhulgas kõik lisanduvad funktsioonid, millega ei kaasne konfiguratsiooni ega varustatuse taseme lisaspetsifikatsioone;

3)

„lisavarustus” – kõik standardvarustusse mittekuuluvad funktsioonid, mis on sõidukile paigaldatud tootja vastutusel ning mida klient saab tellida;

4)

„töökorras sõiduki mass” tähendab

a)

mootorsõiduki puhul:

sõiduki mass, kui kütusepaak/-paagid on täidetud vähemalt 90 % ulatuses selle/nende mahust, sealhulgas juhi mass, kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, kabiini, haakeseade ja varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning samuti tööriistade mass;

b)

haagise puhul:

sõiduki mass, sealhulgas kütuse ja vedelike mass, koos standardvarustusega, mis on paigaldatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, ning kere, lisahaakeseade/-seadmete, varuratta/-rataste mass, kui need on paigaldatud, ning tööriistade mass;

5)

„lisavarustuse mass” – varustuse mass, mida võib sõidukile paigaldada lisaks standardvarustusele vastavalt tootja spetsifikatsioonidele;

6)

„sõiduki tegelik mass” – töökorras sõiduki mass, millele on lisatud üksiksõidukile paigaldatud lisavarustuse mass;

7)

„suurim tehniliselt lubatud täismass” (M) – suurim lubatud sõiduki mass, mis põhineb sõiduki konstruktsioonil ja tööomadustel; haagise või poolhaagise tehniliselt lubatud täismass on vedukile ülekantav staatiline mass, kui haagis on sõidukiga ühendatud;

8)

„autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass” (MC) – suurim lubatud liidendsõiduki mass koos ühe või mitme haagisega, mis põhineb selle konstruktsioonil ja tööomadustel, või suurim lubatud vedukist ja poolhaagisest koosneva liidendsõiduki mass;

9)

„suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass” (TM) – ühe või mitme haagise suurim mass, mida võidakse pukseerida vedukiga ning mis vastab iga vedukiga ühendatud haagise telje või teljerühma kaudu maapinnale ülekantavale kogukoormusele;

10)

„telg” – kahe või enama mootori jõul liikuva või vabalt veereva ratta ühine pöörlemistelg, mis ühes või rohkemates segmentides asuvad samal tasapinnal risti sõiduki pikisuunalise keskjoonega;

11)

„teljerühm” – teljed, mille teljevahe on piiratud direktiivi 96/53/EÜ I lisas viidatud teljevahega d ning mis toimivad vastastikku vedrustuse erilise konstruktsiooni tõttu;

12)

„üksiktelg” – telg, mida ei saa pidada teljerühma osaks;

13)

„suurim tehniliselt lubatud teljekoormus (m)” – telje kaudu teepinnale avalduv sõiduki ja telje konstruktsioonil ning nende tööomadustel põhinev suurim lubatud staatiline vertikaalkoormus;

14)

„suurim tehniliselt lubatud teljerühma koormus (μ)” – teljerühma kaudu teepinnale avalduv sõiduki ja teljerühma konstruktsioonil ning nende tööomadustel põhinev suurim lubatud staatiline vertikaalkoormus;

15)

„haakeseade” – mehaaniline seade ja selle osad, mis on määratletud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 55 (autorongide mehaaniliste haakeseadiste osade tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta) (7) punktides 2.1–2.6 ning automaatse reguleerimisega haakeseadmed, mis on määratletud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 102 (ühtsed sätted, milles käsitletakse: I. automaatse reguleerimisega haakeseadme tüübikinnitust; II. sõidukite tüübikinnitust seoses tüübikinnituse saanud automaatse reguleerimisega haakeseadme paigaldamisega) (8) punktis 2.1.1;

16)

„haakepunkt” – veetava sõiduki haakeseadme ja veduki haakeseadme ühenduse keskpunkt;

17)

„haakeseadme mass” – haakeseadme ja sõidukile haakeseadme kinnitamiseks vajalike osade mass;

18)

„haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud koormus”

a)

veduki korral on see haakeseadme ja veduki konstruktsioonil põhinev mass, mis vastab veduki suurimale lubatud staatilisele vertikaalkoormusele haakepunktis (S või U väärtus);

b)

poolhaagise, kesktelghaagise või jäiga haakeseadmega haagise korral on see haakeseadme ja haagise konstruktsioonil põhinev mass, mis vastab suurimale lubatud staatilisele vertikaalkoormusele, mis kantakse haakepunktis haagiselt üle vedukile (S või U väärtus);

19)

„reisijate mass” – sõiduki kategooriast sõltuv nimimass, mis korrutatakse istmete arvuga, sealhulgas meeskonnaliikmete istmete (kui need on olemas) arvuga ning seisjate arvuga, arvestamata juhti;

20)

„juhi mass” – 75 kilogrammile vastav mass juhiistme võrdluspunktis;

21)

„nimikoormus” – suurima tehniliselt lubatud täismassi ja sõidukorras sõiduki massi vahe, millele on liidetud reisijate ja lisavarustuse mass;

22)

„pikkus” – ISO standardi 612:1978 punktides 6.1.1, 6.1.2 ja 6.1.3 määratletud mõõde; see määratlus kehtib ka kahest või enamast osast moodustatud liigendsõiduki puhul;

23)

„laius” – ISO standardi 612:1978 punktis 6.2 määratletud mõõde;

24)

„kõrgus” – ISO standardi 612:1978 punktis 6.3 määratletud mõõde;

25)

„teljevahe”:

a)

ISO standardi 612:1978 punktis 6.4.1 määratletud mõõde;

b)

üheteljelise kesktelghaagise puhul on see horisontaalkaugus haakepunkti vertikaaltelje ja telje keskpunkti vahel;

c)

mitmeteljelise kesktelghaagise puhul on see horisontaalkaugus haakeseadise vertikaaltelje ja esimese telje keskpunkti vahel;

26)

„telgedevaheline kaugus” – rohkem kui kaheteljelise sõiduki puhul on see standardi ISO 612:1978 punktis 6.4 viidatud kahe järjestikuse telje vaheline kaugus; kui sõidukil on ainult kaks telge või on tegemist poolhaagise, täishaagise või jäiga haakeseadmega haagisega, siis tähendab standardi ISO 612:1978 punktis 6.4.2 viidatud telgedevaheline kaugus teljevahet, nagu see on määratletud mõistete punktis 25;

27)

„rööbe” – ISO standardi 612:1978 punktis 6.5 viidatud vahemaa;

28)

„sadula ettenihe” – ISO standardi 612:1978 punktis 6.19.2 viidatud vahemaa, võttes arvesse sama standardi punktis 6.19 viidatud märkust;

29)

„poolhaagise esikinnituse raadius” – horisontaalkaugus veopoldi telje ja poolhaagise eesmise serva mis tahes punkti vahel;

30)

„esiülend” – horisontaalkaugus poolhaagise esimest telge või veopoldi telge läbiva vertikaaltasapinna ja sõiduki kõige eesmise punkti vahel;

31)

„tagaülend” – horisontaalkaugus poolhaagise viimast tagatelge läbiva vertikaaltasapinna ja sõiduki kõige tagumise punkti vahel; kui sõidukile on paigaldatud mitte-eemaldatav haakeseadis, siis on sõiduki kõige tagumiseks punktiks haakepunkt;

32)

„laadimisruumi pikkus” – vahemaa lastiruumi kõige eesmisest sisemisest punktist kuni kõige tagumise sisemise punktini, mida mõõdetakse horisontaalselt sõiduki pikitasapinnal;

33)

„tagumine väljapööre” – vahemaa tegelike kõige kaugemate punktide vahel, milleni sõiduki tagumine osa ulatub manööverdades vastavalt käesoleva määruse I lisa B osa 7. jao või C osa 6. jao tingimustele;

34)

„teljetõsteseade” – sõidukile paigaldatud mehhanism, mille eesmärk on telge maapinnalt üles tõsta või maapinnale langetada;

35)

„ülestõstetav telg” – telg, mida võib tavapärasest asendist teljetõsteseadmega tõsta või uuesti alla lasta;

36)

„koormatav telg” – telg, mille koormust saab muuta ilma telge teljetõsteseadmega üles tõstmata;

37)

„õhkvedrustus” – vedrustussüsteem, mille vedrustusefekt saavutatakse vähemalt 75 % ulatuses õhkvedrude abil;

(38)

„busside klassid” – sõidukid, mis on määratletud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 107 (M2- või M3-kategooria sõidukite tüübikinnitust käsitlevad ühtsed sätted seoses nimetatud sõidukite üldehitusega) (9) punktides 2.1.1 ja 2.1.2;

(39)

„liigendsõiduk” – M2- või M3-kategooria sõiduk, mis on määratletud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 107 punktis 2.1.3;

(40)

„jagamatu veos” – koorem, mida ei saa maanteel transportimiseks lahutada kaheks või rohkemaks koormaks ilma liigsete kulude ja riskita seda rikkuda ja mis oma massi või mõõtmete tõttu ei ole transporditav sõidukiga, mille massid ja mõõtmed vastavad liikmesriigis kehtestatud suurimatele lubatud massidele ja mõõtmetele.

Artikkel 3

Tootjate kohustused

1.   Tootja määrab iga sõidukitüübi iga versiooni puhul, olenemata sõiduki komplekteerituse astmest, järgmised massid:

a)

suurim tehniliselt lubatud täismass;

b)

autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass;

c)

suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass;

d)

suurim tehniliselt lubatud teljekoormus või suurim tehniliselt lubatud teljerühma koormus;

e)

suurimad tehniliselt lubatud massid haakepunktis/-punktides, võttes arvesse, olenevalt asjaoludest, sõidukile paigaldatud või paigaldamiseks sobivate haakeseadmete tehnilisi omadusi.

2.   Lõikes 1 nimetatud masside määramisel võtab tootja arvesse parimat inseneritava ja parimaid kättesaadavaid tehnilisi teadmisi, et vähendada mehaaniliste rikete ohtu, eelkõige materjali väsimisest tulenevaid ohte, ning et hoida ära teede infrastruktuuri kahjustamist.

3.   Lõikes 1 nimetatud masside määramisel võtab tootja arvesse sõiduki suurimat konstruktsioonilist kiirust.

Kui tootja on varustanud sõiduki kiiruspiirikuga, siis on sõiduki suurim konstruktsiooniline kiirus kiiruspiirikuga lubatud suurim kiirus.

4.   Lõikes 1 nimetatud masside määramisel ei kehtesta tootja sõidukite kasutamisele piiranguid, välja arvatud piirangud rehvide kandevõimele, mida saab kohandada vastavalt konstruktsioonilisele kiirusele, nagu on lubatud ÜRO Euroopa majanduskomisjoni eeskirjas nr 54 („Ühtsed sätted kommertsveokite ja nende haagiste õhkrehvide tüübikinnituste kohta”) (10) ning komisjoni määruse (EL) nr 458/2011 (11) II lisa punktis 5.

5.   Mittekomplektsete sõidukite puhul, sealhulgas sadulveokid, mida tuleb edasi komplekteerida, esitab tootja kogu asjakohase teabe järgmise etapi tootjale, nii et käesoleva määruse nõudeid jätkuvalt täidetaks.

Esimese lõigu kohaldamisel määrab tootja koormuse summale vastava massi raskuskeskme asukoha.

6.   M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria mittekomplektsed sõidukid, millele ei ole paigaldatud keret, tuleb projekteerida selliselt, et järgnevad tootjad saaksid täita I lisa B osa 7. ja 8. jao ning C osa 6. ja 7. jao nõudeid.

Artikkel 4

Sätted, mis käsitlevad sõidukitüübile EÜ tüübikinnituse andmist seoses sõiduki masside ja mõõtmetega

1.   Valmistaja või tema esindaja esitab tüübikinnitusasutusele taotluse sõidukitüübile EÜ tüübikinnituse saamiseks seoses sõiduki masside ja mõõtmetega.

2.   Taotlus koostatakse vastavalt V lisa A osas esitatud teatise näidisele.

3.   Massijaotuse arvutamise eesmärgil esitab tootja tüübikinnitusasutusele sõidukitüübi iga tehnilise konfiguratsiooni kohta, nagu on määratud väärtustega V lisa asjakohastes punktides, vajaliku teabe järgmiste masside kindlakstegemiseks:

a)

suurim tehniliselt lubatud täismass;

b)

suurim tehniliselt lubatud telgedele või teljerühmale rakenduv koormus;

c)

suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass;

d)

haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud koormus;

e)

autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass.

Teave esitatakse tabeli kujul või muus sobivas formaadis kokkuleppel tüübikinnitusasutusega.

4.   Kui lisavarustus mõjutab märkimisväärselt sõiduki masse ja mõõtmeid, siis esitab tootja tehnilisele teenistusele sõidukile paigaldatava lisavarustuse asukoha, massi ja raskuskeskme geomeetrilise asukoha telgede suhtes.

5.   Kui lisavarustus koosneb mitmest eri osast, mis asuvad sõiduki eri kohtades, siis võib tootja erandina lõikest 4 esitada tehnilisele teenistusele ainult lisavarustuse massi jaotuse telgedele.

6.   Telgede rühma puhul esitab tootja kogu telgede rühmale rakenduva massi jaotuse telgede vahel.

Vajaduse korral esitab tootja jaotumise valemid või asjakohased graafikud.

7.   Kui tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus peab seda vajalikuks, nõuavad nad, et tootja teeb inspekteerimiseks kättesaadavaks kinnitatava tüübi representatiivsõiduki.

8.   Sõiduki tootja võib esitada tüübikinnitusasutusele taotluse, et vedrustus tunnistataks samaväärsuseks õhkvedrustusega.

Tüübikinnitusasutus tunnistab vedrustuse samaväärseks õhkvedrustusega, kui on täidetud III lisa nõuded.

Kui tehniline teenistus tunnistab samaväärsust, annab ta välja katsetunnistuse. Tüübikinnitusasutus lisab katsetunnistuse ja vedrustuse tehnilise kirjelduse EÜ tüübikinnitustunnistuse juurde.

9.   Kui käesoleva määruse I ja IV lisas sätestatud nõuded on täidetud, annab tüübikinnitusasutus tüübikinnituse vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas esitatud numeratsioonisüsteemile.

Liikmesriik ei tohi anda sama numbrit ühelegi teisele sõidukitüübile.

10.   Lõike 9 kohaldamisel väljastab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse, mis on koostatud vastavalt V lisa B osas esitatud näidisele.

11.   I lisa 2. liites viidatud lubatud kõrvalekallet kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 12 lõike 2 kohaldamisel.

Artikkel 5

Suurimad lubatud massid registreerimisel/kasutuses

1.   Käesoleva määruse alusel tüübikinnituse saanud sõidukite registreerimisel ja kasutuselevõtmisel määravad riiklikud asutused sõidukitüübi iga variandi ja versiooni puhul kõik järgmised massid, mis on direktiivi 96/53/EÜ kohaselt lubatud riigisiseseks või rahvusvaheliseks liikluseks:

a)

registreerimisel/kasutuses lubatud suurim täismass;

b)

registreerimisel/kasutuses lubatud suurim telje (telgede) mass;

c)

registreerimisel/kasutuses lubatud suurim teljerühma mass;

d)

registreerimisel/kasutuses lubatud suurim pukseeritav mass;

e)

registreerimisel/kasutuses lubatud suurim autorongi mass.

Riiklikud ametiasutused kehtestavad esimeses lõigus nimetatud registreerimisel/kasutuses lubatud suurimate masside määramise korra. Nad nimetavad nende masside määramiseks pädeva asutuse ja määravad, milline teave tuleb neile asutustele esitada.

2.   Lõikes 1 nimetatud korra kohaselt määratud lubatud massid registreerimisel/kasutuses ei tohi ületada artikli 3 lõikes 1 viidatud suurimaid masse.

3.   Pädev asutus konsulteerib tootjaga seoses massi jaotusega telgedele või teljerühmadele, et tagada sõiduki süsteemide, eelkõige pidurdus- ja juhtimissüsteemi nõuetekohane toimimine.

4.   Registreerimisel/kasutuses lubatud suurimate masside määramisel peavad riiklikud ametiasutused tagama, et direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas loetletud õigusaktide nõuded oleksid jätkuvalt täidetud.

5.   Kui riiklikud ametiasutused teevad järelduse, et direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas loetletud ühe õigusakti nõudeid ei täideta, välja arvatud käesoleva määruse nõuded, nõuavad nad, et tüübikinnitusasutus, kes andis asjaomase õigusakti alusel esmase tüübikinnituse, teeks uued katsed ja annaks olukorrast olenevalt uue tüübikinnituse või tüübikinnituse laienduse.

Artikkel 6

Erandid

1.   Ilma, et see piiraks direktiivi 96/53/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaldamist, võib anda EÜ tüübikinnituse sõidukitele, mille mõõtmed ületavad käesoleva määrusega nõutud mõõtmed, kui need sõidukid on ette nähtud jagamatu veose vedamiseks. Sellisel juhul näidatakse tüübikinnitustunnistuses ja vastavustunnistuses selgelt, et sõiduk on ette nähtud ainult jagamatute veoste vedamiseks.

2.   Liikmesriigid võivad direktiivi 2007/46/EÜ artiklite 23 ja 24 alusel anda kinnituse sõidukitele, mis ületavad käesoleva määruse I lisa B, C ja D osade punktis 1.1 sätestatud suurimad lubatud mõõtmed.

Direktiivi 2007/46/EÜ artikli 23 alusel antud tüübikinnituste puhul kohaldatakse selle direktiivi XII lisa A osa 3. jaos sätestatud koguselised piirangud.

Artikkel 7

Üleminekusätted

1.   Riiklikud ametiasutused lubavad enne määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 13 lõikes 2 osutatud kuupäeva tüübikinnituse saanud sõidukite müümist ja kasutuselevõtmist ning jätkavad laienduse andmist kinnitustele, mis on saadud direktiivide 92/21/EMÜ ja 97/27/EÜ alusel.

2.   Erandina lõikest 1 kaotavad direktiivi 97/27/EÜ artikli 7 alusel antud EÜ tüübikinnitused kehtivuse määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 19 lõikes 1 nimetatud kuupäeval.

Siiski võivad liikmesriigid kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikliga 27 tootja nõudmisel registreerida seerialõpu sõidukeid, mille EÜ tüübikinnitus ei ole enam kehtiv, ja lubada nende müüki ja kasutuselevõtmist.

3.   Alates 10. jaanuarist 2014 annavad tootjad välja käesoleva määrusega kooskõlas olevad vastavustunnistused.

Kuni 9. jaanuarini 2014 näitavad nad sõiduki tegeliku massi vastavustunnistuse kandes 52, kui see ei ole näidatud vastavustunnistuse mõnes muus kandes.

Artikkel 8

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused

Direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IX ja XVI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

Direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa asendatakse käesoleva määruse VII lisaga.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse uute sõidukitüüpide suhtes, millele antakse tüübikinnitus alates 1. novembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 200, 31.7.2009, lk 1.

(2)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 129, 14.5.1992, lk 1.

(4)  EÜT L 233, 25.8.1997, lk 1.

(5)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 59.

(6)  (KOM(2011) 144).

(7)  ELT L 227, 28.8.2010, lk 1.

(8)  ELT L 351, 20.12.2008, lk 44.

(9)  ELT L 255, 29.9.2010, lk 1.

(10)  ELT L 183, 11.7.2008, lk 41.

(11)  ELT L 124, 13.5.2011, lk 11.


LISADE SISUKORD

I lisa

A OSA

:

M1- ja N1-kategooria sõidukite tehnilised nõuded

B OSA

:

M2- ja M3-kategooria sõidukite tehnilised nõuded

C OSA

:

N2- ja N3-kategooria sõidukite tehnilised nõuded

D OSA

:

O-kategooria sõidukite tehnilised nõuded

1. liide

Seadmete ja varustuse nimekiri, mida ei ole vaja arvesse võtta väliste mõõtude määramisel

2. liide

Lubatud kõrvalekalded tüübikinnituse ja toote vastavuse jaoks

3. liide

Manööverdamisvõimega seotud näitajad

II lisa

Maastikusõidukite tõusuvõime

III lisa

Tingimused vedrustuse võrdväärsuseks õhkvedrustusega

IV lisa

Tehnilised nõuded ülestõstetava või koormatava telje paigaldamiseks sõidukile

V lisa

A OSA

:

teatis

B OSA

:

EÜ tüübikinnitustunnistus

VI lisa

Direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IX ja XVI lisa muudatused

VII lisa

Direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa

I LISA

TEHNILISED NÕUDED

A   OSA

M1- ja N1-kategooria sõidukid

1.   Suurimad lubatud mõõtmed

1.1.

Mõõtmed ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

1.1.1.

Pikkus: 12,00 m

1.1.2.

Laius:

a)

:

M1

:

2,55 m

b)

:

N1

:

2,55 m

c)

:

N1

:

2,60 m sõidukite puhul, millele on paigaldatud vähemalt 45 mm paksuste isoleeritud seintega kere, nagu on viidatud direktiivi 2007/46/EÜ II lisa C osa 2. liites.

1.1.3.

Kõrgus: 4,00 m

1.2.

Pikkuse, laiuse ja kõrguse mõõtmisel peavad sõidukid olema töökorras sõiduki massiga ning paigutatud horisontaalsele tasapinnale, rehvid täis pumbatud tootja poolt soovitatud rõhuni.

1.3.

Pikkuse, laiuse ja kõrguse määramisel ei võeta arvesse ainult käesoleva lisa 1. liites nimetatud seadmeid ja varustust.

2.   Massijaotus

2.1.   Suurimate tehniliselt lubatud teljekoormuste summa ei tohi olla väiksem kui sõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass.

2.2.   Sõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass ei tohi olla väiksem töökorras sõiduki massist, millele on lisatud reisijate mass, lisavarustuse mass ja haakeseadme mass, kui see pole arvatud töökorras sõiduki massi sisse.

2.3.   Kui sõiduk on koormatud suurima tehniliselt lubatud täismassini, ei tohi igale teljele rakenduv koormus ületada suurimat tehniliselt sellele teljele lubatud teljekoormust.

2.4.   Kui sõiduk on koormatud suurima tehniliselt lubatud täismassini, ei tohi esiteljele rakenduv koormus olla vähem kui 30 % sõiduki suurimast tehniliselt lubatud täismassist.

2.4.1.   Kui sõiduk on koormatud suurima tehniliselt lubatud täismassini, millele on lisatud haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass, ei tohi esiteljele rakenduv koormus olla vähem kui 20 % sõiduki suurimast tehniliselt lubatud täismassist.

2.5.   Juhul, kui sõidukil on eemaldatavaid istmeid, viiakse tõendamine läbi nii, et paigaldatud on maksimaalne arv istmeid.

2.6.   Punktide 2.2, 2.3 ja 2.4 nõuete tõendamiseks:

a)

tuleb istmed reguleerida selliselt, nagu on kirjeldatud punktis 2.6.1;

b)

jaotatakse reisijate massid, nimikoormus ja lisavarustuse mass selliselt, nagu on kirjeldatud punktides 2.6.2–2.6.4.2.3.

2.6.1.   Istme reguleerimine

2.6.1.1.   Kui istmed on reguleeritavad, asetatakse need kõige tagumisse asendisse.

2.6.1.2.   Kui istmel on olemas ka täiendavad reguleerimisvõimalused (vertikaalne reguleerimine, kallutamine, seljatoe reguleerimine jne), tuleb iste reguleerida tootja poolt ettenähtud viisil.

2.6.1.3.   Kui tegemist on vedrustusega istmetega, tuleb need lukustada tootja poolt ettenähtud asendisse.

2.6.2.   Reisijate masside jaotus

2.6.2.1.   Iga reisijat esindav mass on 75 kg.

2.6.2.2.   Iga reisijat esindav mass asetatakse istme võrdluspunkti (R-punkti).

2.6.2.3.   Erisõiduki puhul kohaldatakse punkti 2.6.2.2 nõudeid mutatis mutandis (nt kanderaamil lamava vigastatud isiku mass kiirabiauto puhul).

2.6.3.   Lisavarustuse massi jaotus

2.6.3.1.   Lisavarustuse mass jaotatakse vastavalt tootja määratlusele.

2.6.4.   Nimikoormuse jaotus

2.6.4.1.   M1-kategooria sõidukid

2.6.4.1.1.

M1-kategooria sõidukite puhul jaotatakse nimikoormus tehnilise teenistuse nõusolekul vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

2.6.4.1.2.

Autoelamute puhul peab vähim nimikoormus (PM) vastama järgmisele nõudele:

Formula,

kus

n

on reisijate suurim arv pluss juht ning

L

on sõiduki kogupikkus meetrites.

2.6.4.2.   N1-kategooria sõidukid

2.6.4.2.1.

Kerega sõidukite puhul tuleb nimikoormus jaotada ühtlaselt lasti alusele.

2.6.4.2.2.

Kereta sõidukite puhul (nt sadulveokid) nimetab tootja nimikoormuse raskuskeskme äärmised lubatud asukohad, kusjuures nimikoormusele on lisatud kaupade mahutamiseks ettenähtud varustus (st kere või tsistern vm) (nt 0,50 m kuni 1,30 m eespool esimest tagatelge).

2.6.4.2.3.

Sõidukite puhul, millele on ette nähtud sadulseade, esitab tootja vähima ja suurima sadula ettenihke.

2.7.   Täiendavad nõuded sõidukitele, mis võivad vedada haagist

2.7.1.   Punktides 2.2, 2.3 ja 2.4 esitatud nõudeid kohaldatakse võttes arvesse haakeseadme massi ja haakepunktile mõjuvat suurimat tehniliselt lubatud massi.

2.7.2.   Ilma, et see piiraks punkti 2.4 nõuete kohaldamist, võib tagatelje (tagatelgede) suurimat tehniliselt lubatud teljekoormust ületada kuni 15 %.

2.7.2.1.   Kui tagatelje (tagatelgede) suurimat tehniliselt lubatud teljekoormust ületatakse kuni 15 %, kohaldatakse komisjoni määruse (EL) nr 458/2011 (1) II lisa punkti 5.2.

2.7.2.2.   Liikmesriikides, kus see on lubatud liikluseeskirjades, võib tootja osutada asjakohases kaasnevas dokumendis, nagu omaniku käsiraamat või hooldusraamat, et sõiduki suurimat tehniliselt lubatud täismassi võib ületada kuni 10 % või 100 kg, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Seda lubatud varu kohaldatakse ainult haagise vedamisel punktis 2.7.2.1 ettenähtud tingimustel, juhul kui töökiirus on piiratud 100 km/h või vähemaga.

3.   Pukseeritav mass ja haakeseadisele rakenduv koormus

3.1.   Suurima tehniliselt lubatud pukseeritava massi puhul kohaldatakse järgmisi nõudeid.

3.1.1.   Sõidupiduriga varustatud haagis

3.1.1.1.

Sõiduki suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass peab olema madalaim järgmistest väärtuste seast:

a)

suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass, mis põhineb sõiduki ehitusel ja haakeseadme tugevusel;

b)

veduki suurim tehniliselt lubatud täismass;

c)

direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud maastikusõidukite puhul 1,5-kordne veduki suurim tehniliselt lubatud täismass;

3.1.1.2.

siiski ei tohi suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass ületada 3 500 kg.

3.1.2.   Sõidupidurita haagis

3.1.2.1.

Lubatud pukseeritav mass peab olema madalaim järgmiste väärtuste seast:

a)

suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass, mis põhineb sõiduki ehitusel ja haakeseadme tugevusel;

b)

pool töökorras veduki massist.

3.1.2.2.

Suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass ei tohi ületada 750 kg.

3.2.   Haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass ei või olla vähem kui 4 % suurimast lubatavast pukseeritavast massist ning mitte vähem kui 25 kg.

3.3.   Tootja peab omaniku käsiraamatus ära näitama haakepunktile mõjuva suurima tehniliselt lubatud massi, veduki haakeseadise kinnituspunktid ja haakepunkti suurima lubatud tagaülendi.

3.4.   Suurimat tehniliselt lubatud pukseeritavat massi ei määrata reisijate arvu alusel.

4.   Autorongi mass

Autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass ei tohi ületada suurima tehniliselt lubatud täismassi ja suurima tehniliselt lubatud pukseeritava massi summat.

Formula

5.   Paigaltvõtuomadused kallakul

5.1.

Veduk peab suutma autorongi paigalt võtta 12 % kallakul viis korda viie minuti sees.

5.2.

Punktis 5.1 kirjeldatud katse tegemiseks tuleb veduk ja haagis koormata selliselt, et saavutataks autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass.

B   OSA

M2- ja M3-kategooria sõidukid

1.   Suurimad lubatud mõõtmed

1.1.

Mõõtmed ei tohi ületada järgmisi väärtusi.

1.1.1.

Pikkus

a)

Kahe telje ja ühe osaga sõiduk: 13,50 m

b)

Kolme või enama telje ja ühe osaga sõiduk: 15,00 m

c)

Liigendsõiduk: 18,75 m

1.1.2.

Laius: 2,55 m

1.1.3.

Kõrgus: 4,00 m

1.2.

Pikkuse, laiuse ja kõrguse mõõtmisel peavad sõidukid olema töökorras sõiduki massiga ning paigutatud horisontaalsele tasapinnale, rehvid täis pumbatud tootja poolt soovitatud rõhuni.

1.3.

Pikkuse, laiuse ja kõrguse määramisel ei võeta arvesse ainult käesoleva lisa 1. liites nimetatud seadmeid ja varustust.

2.   Kerega sõidukite massijaotus

2.1.   Arvutamise kord

Märkused

„M”

suurim tehniliselt lubatud täismass;

„TM”

suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass;

„MC”

autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass;

„mi

suurim tehniliselt lubatud üksikteljele (i) rakenduv täismass, kus i tähistab telgede arvu ühest kuni sõiduki telgede koguarvuni;

„mc

haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass;

„μj

suurim tehniliselt lubatud teljerühma (j) koormus, kus j tähistab teljerühma arvu ühest kuni teljerühmade koguarvuni.

2.1.1.   Veendumaks, et sama tüübi iga tehniline konfiguratsioon vastab järgmistele nõuetele, tehakse asjakohased arvutused.

2.1.2.   Kui sõidukil on koormatavad teljed, tuleb arvutused teha nii, nagu telgede vedrustust tavaliselt koormatakse.

2.2.   Üldnõuded

2.2.1.   Suurima tehniliselt lubatud üksikteljekoormuse ja suurima tehniliselt lubatud teljerühma koormuse summa ei või olla väiksem kui sõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass.

Formula

2.2.2.   Töökorras sõiduki mass, millele on lisatud lisavarustuse mass, reisijate mass, punktis 2.2.3 nimetatud massid WP ja B, haakeseadme mass, kui see ei ole arvatud töökorras sõiduki massi sisse, ning haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass, ei või ületada suurimat tehniliselt lubatud täismassi.

2.2.3.   Koormuse jaotus

2.2.3.1.   Märkused

„P”

istekohtade arv, arvestamata juhti ja meeskonnaliiget (-liikmeid);

„Q”

ühe reisija mass kilogrammides;

„Qc”

ühe meeskonnaliikme mass kilogrammides;

„S1

seisvate reisijate seisuala ruutmeetrites;

„SP”

tootja poolt nimetatud seisvate reisijate arv;

„Ssp”

ühe seisva reisija nimiala ruutmeetrites;

„WP”

ratastoolidele ettenähtud alade arv korrutatuna 250 kilogrammiga, mis vastab ratastoolile ja selle kasutajale;

„V”

pakiruumide kogumaht kuupmeetrites, sealhulgas pagasiruum, pagasiriiulid ja suusakast;

„B”

tootja poolt märgitud suurim lubatud pagasi mass kilogrammides, sealhulgas suurim lubatud mass (B’), mida võib transportida suusakastis, kui see on paigaldatud.

2.2.3.2.   Istuvate reisijate massid Q ja Qc asetatakse istme võrdluspunkti (R-punkti).

2.2.3.3.   Mass, mis vastab seisvate sõitjate arvule SP massiga Q, tuleb ühtlaselt jaotada seisvate sõitjate alale S1.

2.2.3.4.   Vajaduse korral tuleb mass WP ühtlaselt jaotada ratastoolidele ettenähtud alale.

2.2.3.5.   Mass, mis on võrdne Bga (kg) tuleb ühtlaselt jaotada pagasiruumide vahel.

2.2.3.6.   Mass, mis on võrdne B’-ga (kg) tuleb paigutada suusakasti raskuskeskmesse.

2.2.3.7.   Haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass tuleb paigutada haakepunkti, mille tagaülendi tootja on ära märkinud.

2.2.3.8.   Q ning Ssp väärtused

Sõidukiklass

Q (kg)

Ssp (m2)

I ja A-klass

68

0,125 m2

II klass

71

0,15 m2

III ja B-klass

71

Ei kohaldata

Iga meeskonnaliikme mass on 75 kg.

2.2.3.9.   Seisvate reisijate mass ei tohi ületada väärtust S1/Ssp, kus Ssp on ühele reisijale ettenähtud nimiala, mis on määratletud punkti 2.2.3.8 tabelis.

2.2.3.10.   Pagasi suurim lubatud mass ei või olla väiksem kui: Formula.

2.2.4.   Arvutused

2.2.4.1   Punkti 2.2.2 nõuded kontrollitakse sisustuselementide kõigi konfiguratsioonidega.

2.2.4.2.   Punktis 2.2.3 määratud tingimustel ei tohi ühegi üksiktelje ega teljerühma koormus ületada suurimat tehniliselt lubatud sellele teljele või teljerühmale rakenduvat koormust.

2.2.4.3.   Kui istekohtade arvu sõidukis saab muuta, sellel on seisukohtadele eraldatud ala (S1) ja see on varustatud ratastoolide veoks, tuleb punktide 2.2.2 ja 2.2.4.2 nõudeid kontrollida kõigi järgmiste tingimuste suhtes:

a)

hõivatakse kõik istekohad, seejärel ülejäänud pind seisvatele sõitjatele (kuni tootja määratud piirini või alla selle), kui ruumi veel üle jääb, siis hõivatakse ratastoolikohad;

b)

hõivatakse kõik seisukohad (kuni tootja määratud piirini), seejärel ülejäänud pind istuvatele sõitjatele, ja kui ruumi veel üle jääb, siis hõivatakse ratastoolikohad;

c)

hõivatakse kõik ratastoolikohad, seejärel pind seisvatele sõitjatele (kuni tootja määratud piirini või alla selle) ja seejärel hõivatakse ülejäänud istekohad.

2.2.5.   Kui sõiduk on koormatud vastavalt punktile 2.2.2, ei tohi juhtiva esitelje (juhtivate esitelgede) koormus olla alla 20 % suurimast tehniliselt lubatud täismassist M.

2.2.6.   Kui sõidukile antakse tüübikinnitus rohkem kui ühes klassis, tuleb iga klassi puhul kohaldada punkti 2 nõudeid.

3.   Vedamisvõime

3.1.

Autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass ei tohi ületada suurima tehniliselt lubatud täismassi ja suurima tehniliselt lubatud pukseeritava massi summat.

Formula

3.2.

Suurim tehniliselt lubatud pukseeritav mass ei tohi ületada 3 500 kg.

4.   Haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass

4.1.

Haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass on vähemalt võrdne 4 protsendiga selle suurimast tehniliselt lubatud pukseeritavast massist või 25 kg, olenevalt sellest, kumb on suurem.

4.2.

Tootja määrab omaniku käsiraamatus tingimused mootorsõidukile haakeseadme lisamiseks.

4.2.1.

Vajaduse korral peab punktis 4.2 nimetatud tingimustes kirjas olema veduki haakepunktile mõjuv suurim tehniliselt lubatud mass, haakeseadme suurim lubatud mass, haakeseadme kinnituskohad ja haakeseadme suurim lubatud tagaülend.

5.   Paigaltvõtuomadused kallakul

5.1.

Haagist vedavad vedukid peavad suutma paigalt võtta 12 % kallakul viis korda viie minuti sees

5.2.

Punktis 5.1 kirjeldatud katse tegemiseks tuleb veduk ja haagis koormata selliselt, et saavutataks autorongi suurim tehniliselt lubatud täismass.

6.   Mootori võimsus

6.1.

Autorongi suurima tehniliselt lubatud täismassi või üksiksõiduki suurima tehniliselt lubatud täismassi puhul peab mootori võimsus olema vähemalt 5 kW tonni kohta, kui sõiduk ei ole ette nähtud haagise vedamiseks.

6.2.

Mootori võimsust mõõdetakse kooskõlas nõukogu direktiiviga 80/1269/EMÜ (2) või ÜRO EMK eeskirjaga nr 85 (3).

7.   Manööverdamisvõime

7.1.

Sõiduk peab olema manööverdatav ühes või teises suunas 360° täisringjoonelisel alal, nagu on näidatud käesoleva lisa 3. liite joonisel 1, nii et ükski sõiduki välimine punkt ei ületaks välimist ringjoont ega sisemist ringjoont, olenevalt olukorrast.

7.1.1.

Katse tehakse sõidukiga nii koormamata olekus (st töökorras sõiduki massiga) kui ka koormatult kuni suurima tehniliselt lubatud täismassini.

7.1.2.

Punkti 7.1 kohaldamisel ei võeta arvesse neid sõiduki osi, mis võivad käesoleva lisa 1. liite kohaselt ulatuda üle sõiduki laiuse.

7.2.

Koormatava teljega sõidukite puhul kohaldatakse punkti 7.1 nõudeid ka siis, kui koormatav(ad) telg (teljed) on kasutuses.

7.3.

Punkti 7.1 nõudeid kontrollitakse järgmiselt.

7.3.1.

Sõiduk manööverdatakse ringikujulisele alale, mis on määratletud kahe kontsentrilise ringiga, millest välimise raadius on 12,50 m ja sisemise raadius on 5,30 m.

7.3.2.

Sõiduki kõige välimist eesmist punkti tuleb juhtida välimist ringjoont mööda (vaata käesoleva lisa 3. liite joonist 1).

8.   Tagumine väljapööre

8.1.   Üheosaline sõiduk

8.1.1.   Sõidukit katsetatakse vastavalt punktis 8.1.2 kirjeldatud sissesõidukatsele.

8.1.2.   Sissesõidukatse meetod

Sõiduki paigal seistes märgitakse maapinnale joon, millega määratakse kindlaks sõiduki ringist väljapoole suunatud külje vertikaalne puutetasapind.

Sõiduk liigutatakse sirgjooneliselt kursilt joonisel 1 kirjeldatud ringikujulisse alasse, kusjuures sõiduki esirattaid tuleb pöörata selliselt, et kõige välimine eesmine punkt järgiks välimist ringjoont (vt käesoleva lisa 3. liite joonist 2a).

8.1.3.   Sõiduki mass peab vastama töökorras sõiduki massile.

8.1.4.   Suurim tagumine väljapööre ei tohi olla üle 0,60 m.

8.2.   Kahe- või enama osalised sõidukid

8.2.1.   Punkti 8.1 nõudeid kohaldatakse mutatis mutandis kahe- või enamaosaliste sõidukite suhtes.

Sellisel juhul joondatakse kaks või enam jäika osa tasapinnaga, mis on näidatud käesoleva lisa 3. liite joonisel 2b.

C   OSA

N2- ja N3-kategooria sõidukid

1.   Suurimad lubatud mõõtmed

1.1.

Mõõtmed ei tohi ületada järgmisi väärtusi.

1.1.1.

Pikkus: 12,00 m

1.1.2.

Laius:

a)

2,55 kõigi sõidukite puhul;

b)

2,60 m sõidukite puhul, millele on paigaldatud vähemalt