ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.350.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 350

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
20. detsember 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1231/2012, 17. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 7/2010, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1232/2012, 17. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 1344/2011, millega peatatakse teatavatele põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1233/2012, 17. detsember 2012, millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel railiste püük VIId püügipiirkonna ELi vetes

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1234/2012, 19. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1235/2012, 19. detsember 2012, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa ( 1 )

44

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1236/2012, 19. detsember 2012, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, sest Hiina Rahvavabariigist imporditakse väheste muudatustega molübdeentraati, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni, ning millega kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

51

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1237/2012, 19. detsember 2012, millega kiidetakse heaks toimeaine kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi (Zucchini yellow mosaic virus – weak strain) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

55

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1238/2012, 19. detsember 2012, millega kiidetakse heaks toimeaine Trichoderma asperellum (tüvi T34) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

59

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1239/2012, 19. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

63

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1240/2012, 19. detsember 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

67

 

 

OTSUSED

 

 

2012/799/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – nõukogu

69

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2012, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – nõukogu

71

 

 

2012/800/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

76

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2012, tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

77

 

 

2012/801/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

81

 

 

2012/802/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Ravimiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

82

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2012, tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

84

 

 

2012/803/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Ravimiameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

88

 

 

2012/804/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

89

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2012, tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

91

 

 

2012/805/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

95

 

 

2012/806/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2012, millega muudetakse otsust 2007/767/EÜ, millega tehakse erand nõukogu otsuses 2001/822/EÜ sätestatud päritolureeglitest seoses teatavate Falklandi saartelt imporditavate kalatoodetega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9408 all)

97

 

 

2012/807/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2012, millega kehtestatakse kontrolli ja inspekteerimise eriprogramm seoses pelaagilise kalapüügiga Kirde-Atlandi läänepiirkonna vetes

99

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 157/12/COL, 9. mai 2012, maaüksuse nr 271/8 müügi kohta Oppdali omavalitsuse poolt (Norra)

109

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 339/12/COL, 20. september 2012, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ning tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti otsus nr 92/12/COL

114

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1231/2012,

17. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 7/2010, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada teatavate liidus alatoodetud kaupade piisav ja püsiv tarnimine ning et vältida võimalikke turuhäireid, avati nõukogu määrusega (EL) nr 7/2010 (1) teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed tariifikvoodid. Kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud tooteid võib importida tollimaksu vähendatud määraga või nullmääraga. Samal põhjusel tuleb alates 1. jaanuarist 2013 avada toodete järjekorranumbritega 09.2658, 09.2659, 09.2660 ja 09.2661 asjakohaseid koguseid hõlmavad uued tollimaksu nullmääraga tariifikvoodid.

(2)

Järjekorranumbrit 09.2628, 09.2634 ja 09.2929 kandvate ühepoolsete liidu tariifikvootide kvoodimahud ei ole piisavad, et rahuldada liidu tööstuse vajadusi kvoodi jooksval kehtivusajal, mis lõpeb 31. detsembril 2012. Seepärast tuleks kõnealuseid kvoodimahte suurendada alates 1. juulist 2012. Siiski ei peaks pärast 31. detsembrit 2012 järjekorranumbrit 09.2634 kandva ühepoolse tariifikvoodi kvoodimahu suurendamist jätkama.

(3)

Järjekorranumbrit 09.2603 kandva ühepoolse tariifikvoodi kvoodimaht tuleks asendada mahuga, mis on esitatud käesoleva määruse lisas.

(4)

Liidu huvides ei ole enam jätkata 2013. aastal tariifikvootide andmist järjekorranumbreid 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 ja 09.2986 kandvatele toodetele. Seepärast tuleks need tariifikvoodid sulgeda 1. jaanuarist 2013 ning vastavad tooted tuleks määruse (EL) nr 7/2010 lisast välja jätta.

(5)

Muudatuste rohkust arvestades tuleks määruse (EL) nr 7/2010 lisa selguse huvides täielikult asendada.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 7/2010 vastavalt muuta.

(7)

Kuna tariifikvoodid peaksid jõustuma 1. jaanuaril 2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 7/2010 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 7/2010 lisa tariifikvoodid on alates 1. juulist 2012 järgmised:

1)

järjekorranumbrit 09.2628 kandva ühepoolse tariifikvoodi kvoodimahuks kehtestatakse 3 000 000 m2;

2)

järjekorranumbrit 09.2634 kandva ühepoolse tariifikvoodi kvoodimahuks kehtestatakse kuni 31. detsembrini 2012 kestval perioodil 8 000 tonni;

3)

järjekorranumbrit 09.2929 kandva ühepoolse tariifikvoodi kvoodimahuks kehtestatakse 10 000 tonni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013, välja arvatud artikkel 2, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 3, 7.1.2010, lk 1.


LISA

„LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tollimaksumäär (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist Auricularia polytricha  (1)  (2)

1.1–31.12

700 tonni

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel (1)

1.1–31.12

6 000 tonni

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Ränidioksiidtäidis graanulite kujul, ränidioksiidisisaldusega vähemalt 97 %

1.1–31.12

1 700 tonni

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid, mis on mõeldud ainult sulamite valmistamiseks (1)

1.1–31.12

13 000 tonni

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframtrioksiid, sealhulgas sinine volframoksiid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1–31.12

12 000 tonni

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetüleen (CAS RN 79-01-6)

1.1–31.12

10 000 tonni

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoklorometaan (CAS RN 74-97-5)

1.1–31.12

600 tonni

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-diklorobenseen (CAS RN 541-73-1)

1.1–31.12

2 600 tonni

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-klooretanool, alamrubriiki 4002 99 90 kuuluvate vedelate tioplastide valmistamiseks, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1–31.12

15 000 tonni

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresool puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist (CAS RN 95-48-7)

1.1–31.12

20 000 tonni

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd) (CAS RN 121-32-4)

1.1–31.12

950 tonni

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Äädikhape puhtusega vähemalt 99 % massist (CAS RN 64-19-7)

1.1–31.12

1 000 000 tonni

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Atseetanhüdriid (CAS RN 108-24-7)

1.1–31.12

20 000 tonni

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetüülsebatsaat (CAS RN 106-79-6)

1.1–31.12

1 300 tonni

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekaandihape, puhtusega vähemalt 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1–31.12

4 600 tonni

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Atsetüülsalitsüülhape (CAS RN 50-78-2)

1.1–31.12

120 tonni

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenoon-3,3’,4,4’-tetrakarboksüüldianhüdriid (CAS RN 2421-28-5)

1.1–31.12

1 000 tonni

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametüleendiamiin (CAS RN 124-09-4)

1.1–31.12

40 000 tonni

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenüleendiamiin (CAS RN 95-54-5)

1.1–31.12

1 800 tonni

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrüülnitriil (CAS RN 107-13-1)

1.1–31.12

75 000 tonni

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Tsüstiin (CAS RN 56-89-3)

1.1–31.12

600 tonni

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoksüsilüülpropüül)tetrasulfiid (CAS RN 40372-72-3)

1.1–31.12

9 000 tonni

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahüdrofuraan (CAS RN 109-99-9)

1.1–31.12

20 000 tonni

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamoon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1–31.12

300 tonni

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksaan-6-oliid (CAS RN 502-44-3)

1.1–31.12

4 000 tonni

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Atsetoatsetüülamino)bensimidasoloon (CAS RN 26576-46-5)

1.1–31.12

200 tonni

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksüloos (CAS RN 58-86-6)

1.1–31.12

400 tonni

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Sooda sulatusel kaltsineeritud diatomiitmuld

1.1–31.12

30 000 tonni

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Naatriumlignosulfonaat

1.1–31.12

40 000 tonni

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaattärpentin

1.1–31.12

25 000 tonni

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped

1.1–31.12

280 000 tonni

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Titaandioksiidist ja volframtrioksiidist koosnev katalüsaator

1.1–31.12

3 000 tonni

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tonniahke ekstrakt, millel on järgmised omadused:

vaikhappe sisaldus kuni 30 massiprotsenti,

happearv kuni 110

ja

sulamistemperatuur 100 °C või rohkem

1.1–31.12

1 600 tonni

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab

steroole vähemalt 75 % massist ja

stanoole kuni 25 % massist ning mida kasutatakse stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel (1)

1.1–31.12

2 500 tonni

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Valmistis, mis sisaldab

55–78 % dimetüülglutaraati,

10–28 % dimetüüladipaati ning

kuni 25 % dimetüülsuktsinaati

1.1–30.6.2013

7 500 tonni

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Tertsiaarsete amiinide segu, mis sisaldab:

2,0–4,0 % massist N,N-dimetüül-1-oktaanamiini,

vähemalt 94 % massist N,N-dimetüül-1-dekaanamiini,

kuni 2 % massist N,N-dimetüül-1-dodekaanamiini

1.1–31.12

4 500 tonni

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propüleen-etüleenkopolümeer, sulanult viskoossusega kuni 1 700 mPa 190 °C juures, nagu on kindlaks määratud ASTM D 3236 meetodiga

1.1–31.12

500 tonni

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polü(vinüülalkoholid), mis sisaldavad või ei sisalda hüdrolüüsimata atsetaatrühmi

1.1–31.12

18 000 tonni

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polüdimetüülsiloksaan, mille polümerisatsiooniaste on 2 800 monomeeri (± 100)

1.1–31.12

1 300 tonni

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Tselluloosatsetaadi helbed

1.1–31.12

75 000 tonni

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Naatriumhüaluronaat, mittesteriilne, mille

massikeskmine molekulmass (Mw) on kuni 900 000,

endotoksiinisisaldus on kuni 0,008 endotoksiiniühikut (EÜ/mg),

etanoolisisaldus on kuni 1 massiprotsent,

isopropanoolisisaldus on kuni 0,5 massiprotsenti

1.1–31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polümetüülmetakrülaadi tahvlid, mis vastavad järgmistele standarditele:

EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A või

EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A

1.1–31.12

100 tonni

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Regenereeritud tselluloosist vahtplastikplokk, mis on immutatud magneesiumkloriidi ja kvaternaarset ammooniumühendit sisaldava veega ja mille mõõtmed on 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1–31.12

1 300 tonni

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Tulekindlad tellised järgmiste omadustega:

servapikkus üle 300 mm,

TiO2 sisaldus mitte üle 1 massiprotsendi,

Al2O3 sisaldus mitte üle 0,4 massiprotsendi,

ruumala muutus 1 700 °C juures vähem kui 9 %

1.1–31.12

75 tonni

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m2 (± 10 g/m2), mida tavaliselt kasutatakse kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmiseks

1.1–31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokroom, mille süsinikusisaldus on massist 1,5 % või rohkem, kuid mitte rohkem kui 4 %, ja mille kroomisisaldus ei ületa 70 % massist

1.1–31.12

50 000 tonni

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks (1)

1.1–31.12

800 000 ühikut

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Ühefaasiline vahelduvvoolu kommutaatormootor, väljundvõimsusega rohkem kui 750 W ja sisendvõimsusega rohkem kui 1 600 W, kuid mitte üle 2 700 W, välisläbimõõduga rohkem kui 120 mm (± 0,2 mm), kuid mitte üle 135 mm (± 0,2 mm), nimipöörlemiskiirusega rohkem kui 30 000 pööret minutis, kuid mitte üle 50 000 pöörde minutis, varustatud õhuventilaatoriga, kasutatakse tolmuimejate tootmisel (1)

1.1–31.12

2 000 000 ühikut

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Koost, mis koosneb järgmistest osadest:

ühefaasiline vahelduvvoolu kommutaatormootor, väljundvõimsusega 480 – 1 400 W, sisendvõimsusega 900 – 1 600 W, välisläbimõõduga 119,8–135,2 mm ja nimipöörlemiskiirusega 30 000 – 50 000 pööret minutis, ning

õhku sissejuhtiv ventilaator, kasutamiseks tolmuimejate valmistamisel (1)

1.1–31.12

120 000 ühikut

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrialaldi võimsusega kuni 1 kVA, mida kasutatakse epilatsiooniseadmete valmistamiseks (1)

1.1–31.12

4 500 000 ühikut

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Toitemoodul rubriikidesse 8521 ja 8528 kuuluvate kaupade valmistamiseks (1)

1.1–31.12

1 038 000 ühikut

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Asukohamääramissüsteemiga GPS-süsteemi koost

1.1–31.12

3 000 000 ühikut

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Pingejuhitav sagedusgeneraator, mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille mõõtmed ei ületa 30 mm x 30 mm

1.1–31.12

1 400 000 ühikut

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optilised kiud rubriigi 8544 klaaskiudkaablite valmistamiseks (1)

1.1–31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Klaasist läätsed, prismad ja liimitud elemendid, kokku monteerimata, CN-koodide 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 alla kuuluvate kaupade tootmiseks (1)

1.1–31.12

5 000 000 ühikut

0 %


(1)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300).

(2)  Meede ei ole lubatud, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted.”


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/8


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1232/2012,

17. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1344/2011, millega peatatakse teatavatele põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

ELi huvides on peatada täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine teatavate uute toodete puhul, mis ei ole praegu loetletud nõukogu määruse (EL) nr 1344/2011 (1) lisas.

(2)

Määruse (EL) nr 1344/2011 lisas loetletud 39 toote puhul ei ole ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamise jätkumine enam liidu huvides. Seetõttu tuleks need tooted välja jätta.

(3)

Et võtta arvesse toodete tehnilist arengut ja majandussuundumusi turul, samuti keelelist kohandamist, oleks vaja muuta määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva 56 peatatud toote kirjeldusi. Lisaks tuleks muuta nelja toote TARICi koode. Vajalikuks peetakse ka kolme toote kahetist liigitamist, samal ajal kui kahe toote mitme liigi all esitamine ei ole enam vajalik.

(4)

Kõnealused peatamised, mille puhul on vajalikud tehnilised muudatused, tuleks määruse (EL) nr 1344/2011 lisa peatamiste loetelust välja jätta ning uute tootekirjelduste või uute CN-koodide või TARICi koodidega uuesti kõnealusesse loetellu kanda.

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1344/2011 artikli 2 lõigetega 2 ja 3 vaatas komisjon mitu toodet üle. Liidu huvides on kehtestada nende toodete puhul uus kohustuslik läbivaatamise kuupäev. Läbivaadatud peatamised tuleks seetõttu määruse (EL) nr 1344/2011 lisas esitatud peatamiste loetelust kustutada ja lisada nad kõnealusesse loetelusse uute kohustusliku läbivaatamise tähtaegadega.

(6)

Võttes arvesse peatamiste ajutist iseloomu, tuleks käesoleva määruse I lisas loetletud peatamised süstemaatiliselt läbi vaadata viis aastat pärast nende kohaldamist või pikendamist. Lisaks peaks olema õigustatud komisjoni ettepanekul teatavate peatamiste lõpetamine komisjoni initsiatiivil tehtud läbivaatamise põhjal mis tahes ajal või ühe või mitme liikmesriigi nõudmisel, kui peatamine ei ole enam liidu huvides või kui selleks annavad põhjust toodete tehniline areng, muutunud tingimused või turusuundumused.

(7)

Kuna käesolevas määruses sätestatud peatamised on vaja jõustada 1. jaanuarist 2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1344/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse read käesoleva määruse I lisas loetletud toodete jaoks;

2)

kustutatakse read, mis käesoleva määruse II lisas on nähtud ette CN-koodide ja TARICi koodidega toodete jaoks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 349, 31.12.2011, lk 1.


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Maguskirsid piirituselisandiga, suhkruta või suhkrusisaldusega 9 massiprotsenti, läbimõõduga kuni 19,9 mm, kiviga, kasutamiseks šokolaaditoodetes (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Magustatud kuivatatud jõhvikad toiduainetööstuse toodete valmistamiseks, kusjuures ainult pakkimist ei loeta töötlemiseks (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšeeritud viinapuulehed (sort Karakishmish), soolvees, mis sisaldavad:

14 % või rohkem, kuid mitte üle 16 % (± 2 %) soola,

0,2 % või rohkem, kuid mitte üle 0,3 % (± 0,1 %) sidrunhapet, ja

0,03 % või rohkem, kuid mitte üle 0,05 % (± 0,01 %) naatriumbensoaati

ning mida kasutatakse riisiga täidetud viinapuulehtede valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Ananassimahl, muu kui pulbriline:

Brixi arvuga üle 20 kuni 67,

100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro,

suhkrulisandiga,

ning mida kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Metalne liitium puhtusega vähemalt 99,7 massiprotsenti (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Haruldased muldmetallid skandium ja ütrium, puhtusega vähemalt 98,5 massiprotsenti

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Baariumhüdroksiid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Titaandioksiid (CAS RN 13463-67-7)

puhtusega vähemalt 99,9 massiprotsenti,

keskmise terasuurusega 1,2–1,8 μm,

eripinnaga 5,0–7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titaandioksiid (CAS RN 13463-67-7) puhtusega vähemalt 99,7 massiprotsenti, mis sisaldab (massiprotsentides):

kokku vähem kui 0,005 % kaaliumi ja naatriumi (väljendatuna elementaarse naatriumi ja kaaliumina),

vähem kui 0,01 massiprotsenti fosforit (väljendatuna elementaarse fosforina),

metallurgias kasutamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hüdroksüülammooniumkloriid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Tsirkooniumdioksiid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Naatriumhüpofosfiti monohüdraat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Ammooniumraud(III)heksatsüanoferraat (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinaatriumdisilikaat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Diammooniumvolframaat (ammooniumparavolframaat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Liitium-koobalt(III)oksiid koobaltisisaldusega vähemalt 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Titaannitriid osakeste suurusega kuni 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-klorobenseensulfonüülkloriid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Titaantetrabutanolaat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titaantetraisopropoksiid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

4,5’-dihüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-hüdroksübensaldehüüd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptaan-2-oon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-metüülbutanoon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentaan-2-oon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Bensofenoon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Bensiil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-metüülatsetofenoon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-dimetoksü-2-fenüülatsetofenoon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-epoksü-3β-hüdroksüpregn-5-een-20-oon (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-dimetüülbutürüülkloriid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Oktadetsüülakrülaat (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-tert-butüülbensoehape (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

m-toluüülhape (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenüül)äädikhape (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Dimetüülmalonaat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Pentaerütritooltetrakis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat] (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butüül-3,5-bis(1,1-dimetüületüleen)-4-hüdroksübenseenpropanaat (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotioon (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietüülamino)etüülkloriidi vesinikkloriid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-tsükloheksaandimetaanamiin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-dikloroaniliin puhtusega vähemalt 99,5 massiprotsenti (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-metüülaniliin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-dikloroaniliin-6-sulfoonhape (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidiin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-isopropüülaniliin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-diklorobensidiindihüdrokloriid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenüülheksaan-2,5-diamiini divesinikkloriid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

3-amino-4-klorobensoehape (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etüül-4-dimetüülaminobensoaat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutüülkarbamiid (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

Metüül-2-amino-4-[[(2,5-diklorofenüül)amino]karbonüül]bensoaat (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonüül)fenüül]bensamiid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antraniilamiid, puhtusega vähemalt 99,5 % massist (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahüdroisoindool-1,3-dioon (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenüleen)dimaleimiid (CASi nr 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Metüültsüanoatsetaat (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorofenüül)aso]-3-hüdroksü-2-naftohape (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumisoon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Tsüflufenamiid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminosiid (ISO) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Difenüülsulfiid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-bromometüül-2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-bensoehape (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Trifenüülsulfooniumkloriid (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metüül-p-tolüülsulfoon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Naatriumdiisobutüülditiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) vesilahusena

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etüül-6’-(dietüülamino)-3-okso-3H-spiro[2-bensofuraan-1,9’-ksanteen]-2’-karboksülaat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butürolaktoonvesinikbromiid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravoon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-dihüdro-3-metüül-5-okso-1H-pürasool-1-üül)benseensulfoonhape (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumisool (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-dikloropüridiin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-kloro-3-nitropüridiin-2-ülamiin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Püriproksüfeen (ISO) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(trifluorometüül)-5,6,7,8-tetrahüdro[1,2,4]triasolo[4,3-a]pürasiinvesinikkloriid (1: 1) (CASi nr 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutriin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-vinüül-2-pürrolidoon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-butüül-9H-karbasool-3-üül)metüleen]bis[N-metüül-N-fenüülaniliin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-bensüül-N,N-dimetüülasiridiin-1-sulfoonamiid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-dihüdro-5,6-diamino-2H-bensimidasool-2-oon (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-dihüdro-2-okso-1H-bensimidasool-5-üül)-3-hüdroksünaftaleen-2-karboksamiid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metkonasool (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Karbendasiim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

4-nitrofenüültiasool-5-üülmetüülkarbonaat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

(S)-etüül-2-(3-((2-isopropüültiasool-4-üül)metüül)-3-metüülureido)-4-morfolinobutanaatoksalaat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-isopropüültiasool-4-üül)-N-metüülmetaanamiini divesinikkloriid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (bensisotiasolinoon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-metüültiofenotiasiin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Morfolinofosforodiamidaadi oligomeerid (morfolinooligonukletiidid) geeniuuringute jaoks (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etüül-N-{[1-metüül-2-({[4-(5-okso-4,5-dihüdro-1,2,4-oksadiasool-3-üül)fenüül]amino}metüül)-1H-bensimidasool-5-üül]karbonüül}-N-püridiin-2-üül-b-alaninaat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboksiin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-bis(2-metüül-1-oktüül-1H-indool-3-üül)ftaliid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(dietüülamino)-2-etoksüfenüül]-7-(2-metüül-1-oktüül-1H-indol-3-üül) furo[3,4-b]püridiin-5(7H)-oon (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonasool (ISO) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-isopropüültioksantoon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioksasiin (ISO) puhtusega vähemalt 96 % massist (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoksasool (ISO) puhtusega vähemalt 94,8 massiprotsenti (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-dimetüüloktüülamiin-boortrikloriid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Looduslik naatriumnitraat (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Värvaine C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-dioksidobifenüül-4,4’-diüüldiaso)bis(6-(4-(3-(dietüülamino)propüülamino)-6-(3-(dietüülammonio)propüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-3-sulfonato-1-naftolato))divask(II)atsetaatlaktaat (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Värvaine C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Värvaine C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Värvaine C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Värvaine C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Värvaine C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Värvaine C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Värvaine C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoroetüleeni kopolümeer butüülatsetaadi lahuses lahusti sisaldusega 50 (± 2) massiprotsenti

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Atsenaftaleenkopolümeer etüüllaktaadi lahuses

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Pindaktiivne aine, mis sisaldab 1,4-dimetüül-1,4-bis(2-metüülpropüül)-2-butüün-1,4-diüüleetrit, oksiraaniga polümeeritud, metüüliga termineeritud

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Kaltsineeritud soodaga läbikuumutatud diatomiit, pestud happega, kasutatakse filtermaterjalina ravimite ja biokeemiatoodete valmistamisel

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoksakarb (ISO) ja selle (R)isomeer, ränidioksiidkandjal

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exigua nukleaarse polühedroosi viiruse (SeNPV) suspensioon vee-glütserooli segus

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoraam (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahest spinosüünkomponendist (3’-etoksü-5,6-dihüdro-spinosüün J ja 3’-etoksü-spinosüün L) koosnev valmistis

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungitsiid pulbrina, mis sisaldab hümeksasooli (ISO) vähemalt 65 %, kuid mitte üle 75 % massist, jaemüügiks pakendamata

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Valmistis, mis põhineb kontsentraadil, mis sisaldab 45–55 massiprotsenti herbitsiidse toimeaine penokssulaami suspensiooni vees

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Määrdeõlilisandid, sisaldavad mineraalõlisid, koosnevad polüisobutüleen-asendatud fenoolide ning salitsüülhappe ja formaldehüüdi reaktsiooni saaduste kaltsiumsooladest, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Määrdeõlilisandid, sisaldavad mineraalõlisid, põhinevad dodetsüülfenoolsulfiidi kaltsiumsoolade segul (CAS RN 68784-26-9), kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Määrdeõlilisandid,

põhinevad C16–24-alküülbenseensulfonaatidel (CAS RN 70024-69-0),

sisaldavad mineraalõlisid,

kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Määrdeõlilisandid, sisaldavad mineraalõlisid,

põhinevad polüpropülenüül-asendatud benseensulfonaadi kaltsiumsooladel (CAS RN 75975-85-8), mille sisaldus on 25–35 massiprotsenti,

summaarne leelisarv (total base number, TBN) on 280–320,

kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Määrdeõlilisandid,

sisaldavad polüisobutüleensuktsiinimiidi, mis saadakse polüetüleenpolüamiinide ja polüisobutenüülsuktsiinanhüdriidi (CAS RN 84605-20-9) reaktsiooni saadustest,

sisaldavad mineraalõlisid,

sisaldavad 0,05–0,25 massiprotsenti kloori,

summaarne leelisarv (total base number, TBN) on üle 20,

kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Määrdeõlilisandid, mis koosnevad difenüülamiini ja hargahelaga noneeni (CAS RN 36878-20-3 ja CAS RN 27177-41-9) reaktsiooni saadustest, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Määrdeõlilisandid, mis koosnevad bis(2-metüülpentaan-2-üül)ditiofosforhappe ning propüleenoksiidi, fosforoksiidi ja C12–14-alküülamiinide reaktsiooni saadustest, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Määrdeõlilisandid, mis koosnevad butüül-tsükloheks-3-eenkarboksülaadi, väävli ja trifenüülfosfiti (CAS RN 93925-37-2) reaktsiooni saadustest, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Määrdeõlilisandid, mis koosnevad 2-metüül-prop-1-eeni, väävelmonokloriidi ja naatriumsulfiidi (CAS RN 68511-50-2) reaktsiooni saadustest, kloorisisaldus 0,05–0,5 massiprotsenti, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Määrdeõlilisandid, mis koosnevad N,N-di-C12–18-alküül-2-hüdroksüatseetamiidide (CAS RN 866259-61-2) segust, kasutatakse kontsentreeritud lisandina mootoriõlide valmistamiseks segamisprotsessiga

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Polüisobutüleenfenooli (dimetüülamino)metüül-derivaadi lahus, sisaldab 10–19,9 massiprotsenti raskbensiini

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Polüisobutenüülsuktsiinimiidi-põhise kvaternaarse ammooniumsoola lahus, sisaldab 20–29,9 massiprotsenti 2-etüülheksanooli

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Dimetüülaminopropüüluureal põhinev initsiaator

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Oksüdatsioonikatalüsaator, mille toimeaine on di[mangaan(1+)]-1,2-bis(oktahüdro-4,7-dimetüül-1H-1,4,7-triasoniin-1-üül-kN1, kN4, kN7)etaan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO’)-di[kloriid(1–)] ja mida kasutatakse keemilise oksüdatsiooni või pleegitamise kiirendamiseks (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Katalüsaator, mis põhineb alumosilikaadil (tseoliidil), aromaatsete süsivesinike alküülimiseks, alküülaromaatsete süsivesinike ümberalküülimiseks või olefiinide oligomeerimiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Ensüüme sisaldav polüakrüülamiidgeelis või vees suspendeeritud Rhodococcus rhodocrous J1 bakter, mida kasutatakse katalüsaatorina akrüülnitriili hüdraatimisel akrüülamiidi tootmisprotsessis (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Valmistis, mis sisaldab:

trioktüülfosfiinoksiidi (CAS RN 78-50-2),

dioktüülheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 31160-66-4),

oktüüldiheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 31160-64-2) ja

triheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Järgmiste koostisainete segu:

3,3-bis(2-metüül-1-oktüül-1H-indool-3-üül)ftaliid (CAS RN 50292-95-0) ja

etüül-6’-(dietüülamino)-3-okso-spiro-[isobensofuraan-1(3H),9’-[9H]ksanteen]-2’-karboksülaat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

2,5,8,11-tetrametüül-6-dodeküün-5,8-diooletoksülaadi baasil preparaat (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Vedelkristallisegu, mida kasutatakse kuvarite valmistamisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Alküülkarbonaatide baasil preparaat, mis sisaldab ka UV-absorbenti, kasutatakse prilliklaaside valmistamisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Valmistis, mis koosneb järgmistest koostisainetest:

dipropüleenglükool,

tripropüleenglükool,

tetrapropüleenglükool ning

pentapropüleenglükool

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Nikkelhüdroksiid, dopeeritud 12–18 massiprotsendi ulatuses tsinkhüdroksiidi ja koobalthüdroksiidiga, positiivsete akuelektroodide valmistamiseks

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Muu kui pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab:

steroole vähemalt 75 % massist ja

stanoole kuni 25 % massist

ning mida kasutatakse stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta, mis sisaldab 75–85 massiprotsent vaske ja lisaks anorgaanilisi oksiide, etüültselluloosi ja lahustit

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Fütosteroolide segu, mis on saadud puidust ja puidupõhistest õlidest (tallõli), pulbrina, mille osakeste suurus on kuni 300 μm ja mis sisaldab:

60–80 massiprotsent sitosteroole,

kuni 15 % kampesteroole,

kuni 5 % stigmasteroole ja

kuni 15 % beetasitostanoole

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

α-metüülstüreeni ja stüreeni kopolümeer, pehmenemistemperatuuriga üle 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Segu, mis sisaldab massist:

45–65 % stüreeni polümeere,

35–45 % polü(fenüleeneetrit),

kuni 10 % muid lisaaineid

ja mida iseloomustab üks või mitu järgmist spetsiaalset värvusefekti:

metalne või pärlmutriline vaatenurgametamerism, mida põhjustab vähemalt 0,3 % helvespigmenti,

fluorestsents, mis väljendub selles, et aine neelab ultravioletset kiirgust ja kiirgab samal ajal valgust,

erevalge värvus, mida iseloomustab CIELab’i värvusskaala: L* on vähemalt 92, b* on kuni 2 ja a* on vahemikus –5 kuni 7

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Etüleeni ja klorotrifluoroetüleeni kopolümeer, võib olla modifitseeritud heksafluoroisobutüleeniga, pulbrina, võib sisaldada täiteaineid

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Polüglütseroolpolüglütsidüüleetervaik (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Painduvad pakendid (hapniku suhtes tundlike polümeeride jaoks), valmistatud järgmisest laminaatmaterjalist:

kuni 75 μm polüetüleeni,

kuni 50 μm polüamiidi,

kuni 15 μm polüetüleentereftalaati ja

kuni 9 μm alumiiniumi,

tõmbetugevusega üle 70 N/15 mm ja hapniku läbilaskvuse määraga alla 0,1 cm3/m2/24h rõhu 0,1 MPa juures

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Kopolümeer, mis sisaldab vähemalt 72 massiprotsenti tereftaalhapet ja/või selle isomeere ning tsükloheksaandimetanooli

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Tereftaalhappe ja isoftaalhappe kopolümeer bisfenool A-ga

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Kopolümeer, mis koosneb järgmisest:

heksaandihape,

12-aminododekaanhape,

heksahüdro-2H-asepiin-2-oon ning

1,6-heksaandiamiin

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Termosettvaigu osakeste pulber, milles on ühtlaselt jaotunud magnetilised osakesed, kasutatakse koopiamasinate, faksiaparaatide, printerite ja mitmeotstarbeliste seadmete tooneri valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Järgmiste koostisainete segu:

alküülfenool-formaldehüüdvaik, võib olla broomitud, ja

tsinkoksiid

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Silikoonipõhine rõhutundlik liim, sisaldab kopolü(dimetüülsiloksaan/difenüülsiloksaan)kummi ja lahustit

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Etüleenimiini ja etüleenimiinditiokarbamaadi kopolümeer naatriumhüdroksiidi vesilahuses

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahüdro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni ja 3a,4,7,7a-tetrahüdro-4,7-metano-1H-indeeni ning 4,4a,9,9a-tetrahüdro-1,4-metano-1H-fluoreeni hüdrogeenitud polümeer (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahüdro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni ja 4,4a,9,9a-tetrahüdro-1,4-metano-1H-fluoreeni hüdrogeenitud polümeer (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Etüleen-vinüülatsetaatkile:

mille paksus on vähemalt 100 μm,

mis on ühelt poolt kaetud akrüülse rõhutundliku või UV-tundliku liimiga ja polüesterkaitsekihiga

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Tugevdatud polüetüleenvahtlint, mis on mõlemalt poolt kaetud rõhutundliku akrüülliimiga, milles on mikrokanalid, ja ühelt poolt kattekihiga ning mille kasutamispaksus on vähemalt 0,38 mm, kuid mitte üle 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Akrüülvahtlint, kaetud ühelt poolt soojusele aktiviseeruva liimiga või rõhutundliku akrüülliimiga ja teiselt poolt rõhutundliku akrüülliimi ja eemaldatava kilega, mille kleepuvus 90o nurga alt mõõdetuna on rohkem kui 25 N/cm (ASTMD 3 330 meetodil määratuna)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Polü(vinüülkloriid)- või polüetüleen- vms polüolefiinkile:

paksusega vähemalt 65 μm,

ühelt poolt kaetud UV-tundliku akrüülliimiga ja polüesterkaitsekihiga

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Mitmekihiline polü(etüleentereftalaadi) ning butüülakrülaadi ja metüülmetakrülaadi kopolümeeri kihtidest koosnev kile, mis on ühelt poolt kaetud kulumiskindla akrüülkattega, mis sisaldab antimontinaoksiidi ja tahma nanoosakesi, ning teiselt poolt rõhutundliku akrüülliimiga ja silikoonitud polü(etüleentereftalaadist) kaitsekihiga

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polariseeriv kile rullides, koosneb mitmekihilisest polüvinüülalkoholkilest, mida mõlemalt poolt toetab triatsetüültsellulooskile, üks pool on kaetud isenakkuva ja eemaldatava kaitsekilega

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Etüleeni või funktsionaalrühmadega etüleenpolümeeride kopolümeeridest seitsme- kuni üheksakihiline koekstrusioonkile, mis koosneb järgmisest:

kolmekihiline tõke, mille keskmine kiht koosneb peamiselt etüleenvinüülalkoholist, ja mis on kummaltki küljelt kaetud peamiselt tsükliliste olefiinide polümeeridega,

mis on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme polümeermaterjalikihiga,

ja mille üldpaksus on kuni 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Peamiselt propüleeni kopolümeeridest seitsme- kuni üheksakihiline koekstrusioonkile, mis koosneb järgmisest:

kolmekihiline tõke, mille keskmine kiht koosneb peamiselt etüleenvinüülalkoholist, ja mis on kummaltki küljelt kaetud peamiselt tsükliliste olefiinide polümeeridega,

mis on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme polümeermaterjalikihiga,

ja mille üldpaksus on kuni 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Kolmekihiline koekstrusioonkile, mille omadused on järgmised:

iga kiht sisaldab polüpropüleeni ja polüetüleeni segu,

sisaldab kuni 3 massiprotsenti muid polümeere,

võib sisaldada keskmises kihis titaandioksiidi,

üldpaksus kuni 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Polümetüülmetakrülaadi tahvlid, mis vastavad standardile EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega 18–25 μm, mille

masinasuunaline kahanemine on 3,4 (± 0,1) % 190 °C juures 20 minuti jooksul (määratud ASTM D 1204 meetodil) ja

ristsuunaline kahanemine on 0,3 (± 0,2) % 190 °C juures 20 minuti jooksul (määratud ASTM D 1204 meetodil)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega kuni 20 μm, mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva kihiga, mis koosneb polümeersest põhiainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi osakesed ja mille paksus on kuni 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Tselluloosatsetaat-butüraatkile, kas polükarbonaatkihile seotud või vaba, paksusega kuni 0,81 mm, millel on mikroraster tüüpilise vaatesuunaga 30 kraadi kummalegi poole pinnanormaalist

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Polüamiidkile paksusega kuni 20 μm, mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva kihiga, mis koosneb polümeersest põhiainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi osakesed ja mille paksus on kuni 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Riie, mille lõimelõngad on polüamiid-6,6-kiust ja koelõngad polüamiid-6,6-kiust, polüuretaankiust ning tereftaalhappe, p-fenüleendiamiini ja 3,4’-oksübis(fenüleenamiini) kopolümeerist valmistatud kiust

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Lausriie kaaluga kuni 20 g/m2, mis sisaldab orienteerimata ja sulatismenetlusel valmistatud kiude, mis on ühendatud kihtidena kahe välise kihiga, mis sisaldavad peenikesi pidevkiude (läbimõõduga 10–20 μm) ning mille sisemine kiht sisaldab ülipeenikesi pidevkiude (läbimõõduga 1–5 μm) imikumähkmete ja mähkmevooderdiste jms hügieenitarvete valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Lausriie:

pindtihedusega vähemalt 30 g/m2, kuid mitte üle kui 60 g/m2,

sisaldab polüpropüleen- või polüpropüleen- ja polüetüleenkiude,

trükiga kaetud või mitte:

ühel küljel on kogupinnast 65 % ulatuses 4 mm läbimõõduga ümmargused topid, mis koosnevad kinnitatud, pinnast kõrgematest seostamata kräsus kiududest, mis on sobivad väljapressitud haagimaterjali haakumiseks, ning ülejäänud 35 % pinnast on seostud,

ning teisel küljel on sile tekstureerimata pind,

imikumähkmete jms hügieenitarvete valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Polüpropüleenist lausriie,

sulatismenetlusel valmistatud kihiga, mis on kummaltki poolt lamineeritud polüpropüleenist ketruskiududega,

massiga kuni 150 g/m2,

ühes tükis või lihtsalt lõigatud ruutudeks või nelinurkadeks ja

immutamata

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Lausmaterjalid, mis koosnevad mitmest polüpropüleeni ja polüestri sulatismenetlusel valmistatud kiudude ja staapelkiudude segu kihist, võivad olla ühelt või mõlemalt poolt lamineeritud ketramistehnika abil valmistatud polüpropüleenfilamentidega

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Polüolefiinist laustekstiil, mis koosneb elastomeerikihist, mis on mõlemalt poolt lamineeritud polüolefiinkiududega:

massiga 25–150 g/m2,

ühes tükis või lihtsalt lõigatud ruutudeks või nelinurkadeks,

immutamata,

masina- või ristsuunaliselt venitatav,

kasutatakse imiku- või väikelapsehooldusvahendite valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Nelinurkse ristläbilõikega keraamiline rõngas, mille välisläbimõõt on 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) kuni 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), sisemine läbimõõt 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) kuni 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), paksus 2 mm (± 0,10 mm) kuni 3,70 mm (± 0,20 mm) ja kuumakindlus vähemalt 240 °C ning mis sisaldab (massiprotsentides)

90 % (± 1,5 %) alumiiniumoksiidi

7 % (± 1 %) titaanoksiidi

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Kuumpoleeritud klaas:

paksusega 4,0–4,2 mm,

valguse läbilaskvusega 91 % või rohkem, mõõdetud D-tüüpi valgusallikat kasutades,

ühelt poolt kaetud fluorilisandiga tinadioksiidist peegeldava kihiga

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Heie joontihedusega 1 980 – 2 033 teksi, mis koosneb klaaskiududest läbimõõduga 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

S-klaasist lõng joontihedusega 33 teksi või sellest valmistatud mitmekordne lõng (± 13 %), mis on valmistatud klaasfilamentkiust läbimõõduga 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Televiisorijalg metallist ülaosaga, kasutatakse televiisori kinnitamiseks ja stabiliseerimiseks

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Sekundaarsed alumiiniumisulamid lehtedes ja valuplokkides, sisaldavad liitiumit

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Alumiiniumi-liitiumisulamid varbmaterjal ja valuplokkidena

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Lint alumiiniumi ja magneesiumi sulamist:

rullides,

paksusega 0,14–0,40 mm,

laiusega 12,5–359 mm,

tõmbetugevusega vähemalt 285 N/mm2 ning

katkevenivusega vähemalt 1 %,

sisaldab (massiprotsentides):

vähemalt 93,3 % alumiiniumi,

2,2–5 % magneesiumi ja

kuni 1,8 % muid elemente

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Lamineeritud alumiiniumfoolium järgmiste omadustega:

sisaldab vähemalt 99 % massist alumiiniumi;

hüdrofiilse kattega, mis ei sisalda ränidioksiidi ega vesiklaasi,

üldpaksus kuni 0,120 mm,

tõmbetugevus vähemalt 100 N/mm2 (määratud meetodiga ASTM E8) ning

katkevenivus vähemalt 1 %

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Lamineeritud alumiiniumfoolium üldpaksusega kuni 0,123 mm, mis koosneb alumiiniumikihist paksusega kuni 0,040 mm, polüamiidist ja polüpropüleenist aluskihtidest ja kaitsekihist, mille ülesanne on vältida vesinikfluoriidhappest tingitud korrosiooni, ette nähtud kasutamiseks liitiumpolümeerpatareide tootmisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molübdeenipulber

puhtusega vähemalt 99 % massist ja

osakeste suurusega 1,0–5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Titaani ja alumiiniumi sulamist vardad, latid ja traat, mis sisaldavad alumiiniumi 1–2 massiprotsent, alamrubriikide 8708 92 või 8714 10 00 summutite ja väljalasketorude tootmiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Titaani ja räni sulam, ränisisaldusega 0,15–0,60 massiprotsent, lehtedena või rullides, ette nähtud kasutamiseks:

sisepõlemismootorite heitgaasisüsteemide tootmisel või

alamrubriiki 8108 90 60 kuuluvate torude tootmisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Titaanisulamist lehed lennukite konstruktsiooniosade valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Titaani, vase ja nioobiumi sulamist plaadid, lehed, ribad ja foolium, mis sisaldavad vaske 0,8–1,2 massiprotsenti ja nioobiumi 0,4–0,6 massiprotsenti

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Legeerimata titaanist lehed, ribad ja foolium

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Alumiiniumränikarbiidist (AlSiC-9) kandeplaat elektrooniliste lülituste valmistamiseks

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Komplekt konveier- ja/või tandempressimisseadmeid metall-lehtede külmvormimiseks, pressimiseks, venitamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks, painutamiseks, kaliibrimiseks, kantimiseks ja paindekohtade silendamiseks, kasutatakse mootorsõidukite raamiosade valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrite töömahuga vähemalt 300 cm3 ja võimsusega 6–20,0 kW, mis on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:

alamrubriigi 8433 11 51 istmega iseliikuvad muruniidukid ja alamrubriigi 8433 11 90 käsiajamiga muruniidukid,

alamrubriigi 8701 90 11 peamiselt muruniiduki ülesandega traktorid või

alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 300 cm3 silindrivõimsusega mootoriga niidukid või

alamrubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diiselmootor

silindri töömahuga kuni 3 850 cm3 ja

nimivõimsusega 15–55 kW,

kasutamiseks rubriigi 8 427 sõidukite valmistamisel (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Gaasiturbiini rattakujuline labadega komponent, mida kasutatakse turbolaaduris ning

mis on valmistatud standardi DIN G- NiCr13Al16MoNb või DIN NiCo10W10Cr9AlTi või AMS AISI:686 kohaselt täppisvalu teel roostevabast sulamist,

mille kuumuskindlus ei ületa 1 100 °C;

mille läbimõõt on 30 mm või rohkem, kuid mitte üle 80 mm,

mille kõrgus on 30 mm või rohkem, kuid mitte üle 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Külmutusainete vastassuunavoo vahetamiseks ette nähtud neljakäiguline ventiil, milles on:

solenoid-abiventiil

messingist ventiilikere, sealhulgas ventiili sulgur ja vaskliitmikud,

maksimaalse töörõhuga kuni 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Silindriline laagrikorpus:

mis on valmistatud standardi DIN EN 1561 kohaselt täppisvalu teel roostevabast metallisulamist,

milles on õlikambrid,

milles ei ole laagreid,

mille läbimõõt on 60 mm või rohkem, kuid mitte üle 180 mm,

mille kõrgus on 60 mm või rohkem, kuid mitte üle 120 mm,

veekambrite ja liitmikega või ilma nendeta

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Harjadeta alalisvoolu mootor, mille

välisläbimõõt on 80 mm või rohkem, kuid mitte üle 100 mm,

toitepingega 12 V,

võimsusega 20 °C juures 300 W või rohkem, kuid mitte üle 550 kW,

pöördemomendiga 20 °C juures 2,90 Nm või rohkem, kuid mitte üle 5,30 Nm,

nimikiirusega 20 °C juures 600 rpm või rohkem, kuid mitte üle 1 200 rpm,

mis on varustatud selüüntüüpi või Halli efektil põhineva rootori asendianduriga,

mida kasutatakse autode roolimehhanismides

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Elektriajam mootorsõidukitele, võimsusega kuni 315 kW, milles on:

vahelduv- või alalisvoolumootor kas ülekandega või ilma ülekandeta,

jõuelektroonika

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Kütuseelementide süsteem

koosneb vähemalt fosforhappe kütuseelementidest,

gaasi ja vee eraldumist võimaldavas kestas,

püsivaks kohtkindlaks toiteallikaks

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Muundur LCD-moodulites kasutatavate vaheldite valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Voolutrafod

võimsusega kuni 1 kVA,

ilma pistikute või kaabliteta,

kasutatakse dekoodrite ja televiisorite valmistamiseks (aparaadi sees) (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Trükkplaat, mis on varustatud sildalaldi ahela ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega,

kahe väljundkonnektoriga,

kahe sisendkonnektoriga, mis on juurdepääsetavad ja kasutatavad paralleelselt,

on võimalik lülitada heledasse või hämardatud töörežiimi,

sisendpingega 40 V (+ 25 %, – 15 %) või 42 V (+ 25 %, – 15 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 30 V (± 4 V) hämardatud töörežiimis või

sisendpingega 230 V (+ 20 %, – 15 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 160 V (± 15 %) hämardatud töörežiimis või

sisendpingega 120 V (+ 15 %, – 35 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 60 V (± 20 %) hämardatud töörežiimis,

sisendvooluga, mis saavutab 80 % oma nimiväärtusest 20 ms jooksul,

sisendsagedusega 45–65 Hz sisendpinge 42 V ja 230 V versiooni puhul ning 45–70 Hz sisendpinge 120 V versiooni puhul,

maksimaalse tõukevoolu üleviskega kuni 250 % sisendvoolust,

tõukevoolu üleviske kestusega kuni 100 ms,

sisendvoolu negatiivse üleviskega vähemalt 50 % sisendvoolust,

negatiivse üleviske kestusega kuni 20 ms,

seadistatava väljundvooluga,

väljundvooluga, mis saavutab 90 % oma seadistatud nimiväärtusest 50 ms jooksul,

väljundvooluga, mis jõuab nullini 30 ms jooksul pärast sisendpinge kõrvaldamist,

määratletud tõrkestaatusega koormuse puudumise või ülekoormuse puhul (rikkisolekufunktsioon)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Trafo majapidamises

nimivõimsusega kuni 30 W,

sisendpingega 90 V või rohkem, kuid mitte üle 305 V,

sisendsagedusega 47 Hz või rohkem, kuid mitte üle 63 Hz,

püsiva väljundvooluga 350 mA või rohkem, kuid mitte üle 1 050 mA,

tõukevooluga kuni 10 A,

töötemperatuuriga – 20 °C või rohkem, kuid mitte üle + 65 °C,

mida kasutatakse valgusdioodi juhtimiseks

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoidmähis järgmiste omadustega:

voolu tarbimine kuni 6 W,

isolatsiooni takistus üle 100 megaoomi ja

südamikuava läbimõõt 11,4–11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Neodüümi, raua või boori sulamist püsimagnetid, mis on kas ümardatud ristküliku kujulised, mõõtudega kuni 15 mm × 10 mm × 2 mm või kettakujulised, diameetriga kuni 90 mm, auguga keskel või ilma selleta

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Spetsiaalselt vormitud latid, mis on pärast magneetimist ette nähtud püsimagnetitena kasutamiseks ning mis sisaldavad neodüümi, rauda ja boori ja mille mõõtmed on järgmised:

pikkus 15 mm või rohkem, kuid mitte üle 52 mm,

laius 5 mm või rohkem, kuid mitte üle 42 mm,

kasutatakse tööstuslike servomootorite tootmisel

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Neodüümi, raua ja boori sulamist valmistatud rõngad, torud, puksid või muhvid, mille

läbimõõt on kuni 45 mm,

kõrgus on kuni 45 mm,

kasutatakse püsimagnetite valmistamisel pärast magnetiseerimist

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Korduvlaetavate ioon-liitium-elektriakude patareid

pikkusega 1 203 mm või rohkem, kuid mitte üle 1 297 mm,

laiusega 282 mm või rohkem, kuid mitte üle 772 mm,

kõrgusega 792 mm või enam, kuid mitte üle 839 mm,

kaaluga 260 kg või enam, kuid mitte üle 293 kg,

võimsusega 22 kWh või 26 kWh ja

koosnevad 24 või 48 moodulist

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Liitium-ioon-elektriakude patareide paigaldamiseks ettenähtud moodulid

pikkusega 298 mm või rohkem, kuid mitte üle 408 mm,

laiusega 33,5 mm või rohkem, kuid mitte üle 209 mm,

kõrgusega 138 mm või rohkem, kuid mitte üle 228 mm,

kaaluga 3,6 kg või rohkem, kuid mitte üle 17 kg,

võimsusega 485 kWh või rohkem, kuid mitte üle 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Silindriline liitium-ioonaku, millel on:

keskelt kokkupoole pigistatud ellipsi sarnane alus,

pikkus 49 mm või rohkem (ilma klemmideta),

laius 33,5 mm või rohkem,

paksus 9,9 mm või rohkem,

nimimahutavus 1,75 Ah või rohkem ning

nimipinge 3,7 V,

laaditavate patareide tootmiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Risttahukakujuline liitium-ioonaku, millel on:

mõned nurgad ümardatud,

pikkus 76 mm või rohkem (ilma klemmideta),

laius 54,5 mm või rohkem,

paksus 5,2 mm või rohkem,

nimimahutavus 3 100 mAh või rohkem ning

nimipinge 3,7 V,

laaditavate patareide tootmiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Nikliga kaetud vaskfooliumi lõigatud leht, mille omadused on järgmised:

laius 70 mm (± 5 mm),

paksus 0,4 mm (± 0,2 mm),

pikkus kuni 55 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Valjuhääldid

näivtakistusega 4 oomi või rohkem, kuid mitte üle 16 oomi,

nimivõimsusega 2 W või rohkem, kuid mitte üle 20 W,

plasttoendiga või ilma ja

pistikutega elektrijuhtmega või ilma,

mida kasutatakse televiisorite ja videomonitoride tootmisel

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Kõvakettaseade rubriigi 8 521 toodetesse monteerimiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Vedelkristallkuvariga värvivideomonitor, mille alalisvoolusisendpinge on 7–30 V, ekraani diagonaaliga kuni 33,2 cm,

kas ilma korpuseta, kuid tagaküljekatte ja koosteraamiga,

või spetsiaalselt koostu paigaldamiseks projekteeritud korpusega,

mis on sobiv paigaldamiseks gruppide 84 kuni 90 ja 94 toodetesse

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moodulid, mis sisaldavad vähemalt pooljuhtkiipe

pikslite adresseerimiseks vajalike juhtsignaalide tekitamiseks või

pikslite aktiviseerimiseks

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Digitaalvideokaameras kujutist vastu võttev fotoandurite („progressive scan” Interline CCD-sensor või CMOS-sensor) maatriks analoogse või digitaalse monoliitse integraalskeemi kujul, mille pikslid on väiksemad kui 12 μm × 12 μm, kas ühevärvilises versioonis, mikroläätsevõrega, milles iga üksiku piksli ette on paigutatud mikrolääts, või mitmevärvilises versioonis, koos värvifiltriga ja samuti mikroläätsevõrega, milles iga piksli ette on paigutatud mikrolääts

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Vedelkristall-värvikuvari paneel rubriigi 8 528 vedelkristallmonitoride jaoks:

ekraani diagonaal 14,48–31,24 cm,

taustvalgustuse ja mikrokontrolleriga,

kontrolleri-ala võrgu (controller area network, CAN) kontrolleriga, millel on madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (LVDS) liides ja CAN-/toitesokkel või APIX- (Automotive Pixel Link) kontroller koos APIX-liidesega,

korpuses, mille tagaküljel võib olla jahutusradiaator,

ilma signaalitöötlusmoodulita,

gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Pindpaigaldatav ühenduspesa vedelkristallkuvariga televiisorite tootmiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

D-subminiatuurne (D-sub-) pistik plastik- või metallkorpuses, 15 jalaga kolmes reas, kasutatakse rubriiki 8 521 või 8 528 kuuluvate toodete valmistamisel (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Secure Digital’i (SD), CompactFlash’i, „Smart Card’i” ja 64 viiguga PC-kaardi pistiku pesad, kasutatakse trükkplaatidele jootmiseks, elektriseadmete ja vooluringide ühendamiseks ning selliste elektrilülituste lülitamiseks ja kaitsmiseks, millele rakendatakse pinget kuni 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Sõiduki armatuurlaua andmetöötluse ja -hindamise juhtimismoodul, mis töötab kontrollerivõrgu (controller area network, CAN) andmesiini (CAN-bus) protokolli alusel ja sisaldab vähemalt järgmist:

mikroprotsessorreleed,

samm-mootor,

elektriliselt ümberprogrammeeritav püsimälu (EEPROM) ja

muud passiivsed komponendid (näiteks pistikud, dioodid, pingestabilisaator, takistid, kondensaatorid, transistorid),

pingele 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Elektrolüüsiseadme osa, mis koosneb nikkeltraadist võrega ja niklist kinnitustega nikkelplaadist ning titaantraadist võrega ja titaanist kinnitustega titaanplaadist, mis on tagumist külge pidi teineteise külge kinnitatud

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Polüetüleentereftalaadi või polüvinüülkloriidiga isoleeritud elastne kaabel

pingele kuni 60 V,

voolutugevusele kuni 1 A,

kuumuskindlusega kuni 105 °C,

traatide läbimõõduga kuni 0,1 mm (± 0,01 mm), soonte läbimõõduga kuni 0,8 mm (± 0,03 mm),

soontevaheline kaugus kuni 0,5 mm ja

soonte kesktelgede vaheline kaugus kuni 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Andmeedastuskaabel, mis on võimeline edastama bitikiirusega vähemalt 600 Mbit/s,

pingele 1,25 V (± 0,25 V),

ühes või mõlemas otsas pistikud, millest vähemalt ühes on klemmid sammuga 1 mm,

väline kaitsevarjestus,

kasutatakse üksnes ühenduseks LCD-paneeli, PDP-paneeli või OLED-paneeli ja videotöötluse elektrooniliste lülituste vahel

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Ferromagnetsüdamikuga filtrid, mida kasutatakse kõrgsagedusliku müra summutamiseks elektroonilistes lülitustes, rubriigi 8528 televiisorite ja monitoride valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Šassii kabiini ja diiselmootoriga, mille töömaht on vähemalt 8 000 cm3, kas kolme, nelja või viie rattaga, telgede vahekaugusega vähemalt 480 cm, tööseadmetega varustamata; monteeritakse eriotstarbelistesse väetiste külvamiseks ettenähtud mootorsõidukitesse laiusega vähemalt 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Materjal (võib olla rullis), mis koosneb polariseerivast kilest, mida ühelt või mõlemalt poolt toetab läbipaistev materjal, võib olla liimikihiga, on ühelt või mõlemalt poolt kaetud eemaldatava kaitsekilega

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Esifilter, mis koosneb eritrükiga klaaspaneelidest ja on kaetud kilega, kasutatakse plasmaekraanmoodulite valmistamiseks (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objektiivid

mõõtmetega kuni 80 mm × 55 mm × 50 mm,

resolutsiooniga 160 rida/mm või rohkem ning

suumifaktoriga 18,

kasutatakse visualisaatorite või liikuva pildi kaamerate tootmiseks

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objektiivid

mõõtmetega kuni 180 mm × 100 mm × 100 mm ja maksimaalse fookuskaugusega üle 200 mm,

resolutsiooniga 130 rida/mm või rohkem ning

suumifaktoriga 18,

kasutatakse visualisaatorite või liikuva pildi kaamerate tootmiseks

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objektiivid

mõõtmetega kuni 125 mm × 65 mm × 65 mm,

resolutsiooniga 125 rida/mm või rohkem ning

suumifaktoriga 16,

kasutatakse visualisaatorite või liikuva pildi kaamerate tootmiseks

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objektiivid

mõõtmetega kuni 180 mm × 100 mm × 100 mm ja maksimaalse fookuskaugusega üle 200 mm,

näitajaga 7 steradiaani mm2 või rohkem ning

suumifaktoriga 16,

kasutatakse visualisaatorite või liikuva pildi kaamerate tootmiseks

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Digitaalne ventiiliregulaator vedelike ja gaaside kontrollimiseks

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Elektrivalgusti koost, mis sisaldab:

trükkplaate ja

valgusdioode (LED)

lameekraanteleviisorite tagantvalgustuselementide tootmiseks (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Tollimaksude kohaldamine peatatakse vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 291–300 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(2)  Kohaldatakse täiendavat eritollimaksu.

(3)  Käesoleva tollitariifi peatamisega hõlmatud kaupade impordi järelevalve kehtestatakse kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikliga 308d.


II LISA

CN-kood

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1233/2012,

17. detsember 2012,

millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel railiste püük VIId püügipiirkonna ELi vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 43/2012, millega määratakse ELi laevadele 2012. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 1.


LISA

Nr

80/TQ43

Liikmesriik

Madalmaad

Kalavaru

SRX/07D.

Liik

Railised (rajiformes)

Piirkond

VIId püügipiirkonna ELi veed

Kuupäev

30.11.2012


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1234/2012,

19. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999, (1) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 V peatükis on sätestatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade kindlaksmääramise kord (IUU kalalaevad), samuti selliste laevade liidu nimekirja koostamise kord. Nimetatud määruse artiklis 37 on sätestatud sellisesse nimekirja kantud kalalaevade suhtes võetavad meetmed.

(2)

Liidu esimene IUU kalalaevade nimekiri kehtestati komisjoni määrusega (EL) nr 468/2010 (2) ning järgnevalt muudeti seda komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 724/2011 (3).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 lõike 1 kohaselt peaks ELi nimekiri hõlmama ka selliseid kalalaevu, mille on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kandnud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.

(4)

Kõik piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on võtnud vastu IUU kalalaevade nimekirja avaldamise põhimõtted ning ajakohastavad asjaomaseid nimekirju oma aastakoosolekutel (4).

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 30 ajakohastab komisjon ELi nimekirja pärast seda, kui on saanud piirkondlikelt kalandusorganisatsioonidelt nende laevade nimekirja, mis eeldatavalt või tõendatult tegelevad ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga.

(6)

Komisjon on saanud ajakohastatud nimekirjad piirkondlike kalandusorganisatsioonide aastakoosolekutelt.

(7)

Arvestades asjaolu, et üks ja sama laev võib olla kantud nimekirja eri nimede ja/või lipuriikide all sõltuvalt sellest, mis ajal laev lisati piirkondlike kalandusorganisatsioonide nimekirja, peaks ELi ajakohastatud nimekiri sisaldama vastavate piirkondlike kalandusorganisatsioonide kindlaksmääratud eri nimesid ja/või lipuriike.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 468/2010 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 468/2010 lisa B osa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(2)  ELT L 131, 29.5.2010, lk 22.

(3)  ELT L 194, 26.7.2011, lk 14.

(4)  Viimati muudetud: Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon (CCAMLR): 2011. aasta IUU nimekiri on vastu võetud CCAMLR-XXX aastakoosolekul 24.10.–4.11.2011; SEAFO: SEAFO hõlmab oma IUU nimekirjadega ka CCAMLR, NEAFC-B ja NAFO nimekirju; ICCAT: 2012. aasta IUU nimekiri on vastu võetud aastakoosolekul 2011. aasta novembris (soovitus 11-18); IATTC: 2012. aasta nimekiri on vastu võetud IATTC 83. koosolekul 2012. aasta juunis; NEAFC: IUU B nimekiri AM 2011-18, vastu võetud 30. aastakoosolekul 2011. aasta novembris; NAFO: 2012. aasta nimekiri on vastu võetud 33. aastakoosolekul 19.–23.9.2011; WCPFC: WCPFC IUU kalalaevade nimekiri 2012. aastaks on vastu võetud 30. märtsil 2012 (jõustus 30. mail 2012).


LISA

„B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 kohaselt nimekirja kantud laevad

Laeva IMO (1) identifitseerimisnumber / viide piirkondlikule kalandusorganisatsioonile

Laeva nimi (endine nimi (2))

Lipuriik või lipupiirkond (vastavalt piirkondlikule kalandusorganisatsioonile) (2)

Piirkondlik kalandusorganisatsioon, mille nimekirjas laev on (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (eelmine lipuriik: Saint Kitts ja Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tansaania (eelmised lipuriigid: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Teadmata

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Teadmata

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Teadmata

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (eelmised lipuriigid: Ekvatoriaal-Guinea, Ühendkuningriik)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Teadmata

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Venemaa, Gruusia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Teadmata

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (eelmine lipuriik: Seišellid)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruusia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Mani saar)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Teadmata

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (eelmine lipuriik: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Teadmata

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Teadmata (eelmine lipuriik: Malaisia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO] / teadmata [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Teadmata

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iraan (eelmine lipuriik: Hispaania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Teadmata

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Teadmata

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Boliivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Teadmata

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Togo [NAFO] / Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruusia

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Teadmata

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Ekvatoriaal-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo [CCAMLR] / Ekvatoriaal-Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (eelmine lipuriik: Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeeria (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Ühendkuningriik)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Saint Vincent ja Grenadiinid)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Teadmata

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Seišellid)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tansaania [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Namiibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Gruusia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (eelmine lipuriik: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organisation).

(2)  Lisateabe saamiseks vaadake piirkondlike kalandusorganisatsioonide veebisaite.”


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1235/2012,

19. detsember 2012,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (2) on sätestatud selle I lisas nimetatud mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil (edaspidi „nimekiri”) määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas loetletud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis, võttes arvesse vähemalt kõnealuses artiklis osutatud teabeallikaid.

(3)

Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud toiduga seotud juhtumite sagedus ja asjakohasus, kolmandates riikides tehtud Toidu- ja Veterinaarameti auditite tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud kvartaliaruanded mitteloomse sööda ja toidu saadetiste kohta annavad alust arvata, et nimekirja tuleks muuta.

(4)

Täpsemalt viitavad asjakohased teabeallikad sellele, et Afganistanist pärit rosinasaadetiste, Brasiiliast pärit arbuusisaadetiste, Hiinast pärit maasikasaadetiste, Kenyast pärit herne- ja oasaadetiste, Marokost pärit mündisaadetiste, Sierra Leonest pärit arbuusiseemnete ja nendest saadud toodete ning Vietnamist pärit teatavate ürtide, vürtside ja köögiviljade saadetiste puhul ilmnevad uued riskid ja/või mittevastavus asjakohastele ELi ohutusnõuetele, tingides seega vajaduse kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise järele. Seega tuleks nimekirja lisada kanded kõnealuste saadetiste kohta.

(5)

Lisaks tuleks nimekirja muuta, et vähendada ametlike kontrollide sagedust nende toodete puhul, mille vastavus asjaomastele liidu õigusaktidega ette nähtud nõuetele on teabeallikate kohaselt üldiselt paranenud, ning mille puhul puudub seega vajadus jätkata praeguse sagedusega kontrollimist. Seetõttu tuleks vastavalt muuta nimekirja kandeid, mis on seotud Dominikaani Vabariigist pärit baklažaanide ja karella-kibekurgiga, Indiast pärit vürtside ning Taist pärit spargelubade, baklažaanide ja kapsasköögiviljadega.

(6)

Samuti tuleks nimekirjast kustutada need tooted, mis kättesaadava teabe kohaselt vastavad üldjoontes rahuldavalt liidu õigusaktidega ette nähtud asjaomastele ohutusnõuetele ja mille puhul puudub seega vajadus jätkata suurema sagedusega ametlikku kontrollimist. Seetõttu tuleks nimekirjast kustutada kanded, mis on seotud Egiptusest pärit virsikutega, Indiast pärit söödalisandite ja eelsegudega ning Peruust pärit Capsicum annuum’iga.

(7)

Et nimekirjas loetletud teatavad tooted oleksid paremini äratuntavad, tuleb vajaduse korral lisada TARICi koodid. Samuti on vajalik teatavate CN-koodide muutmine, et ühtlustada neid parandatud kombineeritud nomenklatuuriga, mida hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2013.

(8)

Liidu õigusaktide järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 194, 25.7.2009, lk 11.


Lisa

„I lisa

Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus

(%)

Rosinad

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ohratoksiin A

50

(toit)

 

Sarapuupähklid

(koorimata või kooritud)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Aserbaidžaan (AZ)

Aflatoksiinid

10

(sööt ja toit)

 

Arbuus

0807 11 00

 

Brasiilia (BR)

Salmonella

10

(toit)

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Maasikad (külmutatud)

0811 10

 

Hiina (CN)

Noroviirus ja A-hepatiit

5

(toit)

 

Brassica oleracea

(muu söödav kapsas perekonnast Brassica, Hiina spargelkapsas) (13)

ex 0704 90 90

40

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (14)

10

(toit – värske või jahutatud)

 

 

Kuivatatud nuudlid

ex 1902 11 00;

10

Hiina (CN)

Alumiinium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(toit)

 

 

Pomelod

ex 0805 40 00

31; 39

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (11)

20

(toit – värske)

 

 

Tee, lõhna- ja maitseainetega või ilma

0902

 

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (10)

10

(toit)

 

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

10

Karella-kibekurk (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

20

ex 0710 22 00

10

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Apelsinid (värsked või kuivatatud)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (7)

10

Granaatõunad

ex 0810 90 75

30

Maasikad

0810 10 00

 

(toit – värske puuvili)

 

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

 

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

(sööt ja toit)

 

Karrilehed (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (5)

50

(toit – värsked ürdid)

 

 

Capsicum annuum, terve

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoksiinid

10

Capsicum annuum, purustatud või jahvatatud

ex 0904 22 00

10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede (va paprikad Capsicum annuum) viljad, terved

0904 21 90

 

Karri (vürtspaprikatooted)

0910 91 05

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskaatõis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingver (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kollajuur)

0910 30 00

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoksiinid

20

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (2)

50

(toit – värske)

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

Aflatoksiinid

20

Muskaatõis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

Herned (kaunadega) (poetamata)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (16)

10

Oad (kaunadega) (poetamata)

ex 0708 20 00

40

(toit – värske või jahutatud)

 

 

Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

ex 1207 70 00;

10

Nigeeria (NG)

Aflatoksiinid

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Toit)

 

 

Münt

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (17)

10

(toit – värsked ürdid)

 

 

Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinid

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(toit)

 

 

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (9)

10

(toit – värske)

 

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Salmonella (6)

10

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

(toit – värsked ürdid)

 

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

(toit – värsked ürdid)

 

 

Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kapsasköögiviljad

0704; ex 0710 80 95

76

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Paprikad (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Türgi (TR)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (8)

10

Tomatid

0702 00 00; 0710 80 70

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Rosinad

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ohratoksiin A

50

(toit)

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (15)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

Petersell

ex 0709 99 90

40

(toit – värsked ürdid)

 

 

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (15)

20

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(toit – värske)

 

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Lõuna-Aafrika (ZA)

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 


(1)  Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex”.

(2)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, metamidofoss, triasofoss, endosulfaan, monokrotofoss, metomüül, tiodikarb, diafentiuroon, tiametoksaam, fiproniil, oksamüül, aseetamipriid, indoksakarb, mandipropamiid.

(3)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas, atsefaat, aldikarb, benomüül, karbendasiim, kloorfenapüür, kloropürifoss, CS2 (ditiokarbamaadid), diafentiuroon, diasinoon, diklorofoss, dikofool, dimetoaat, endosulfaan, fenamidoon, imidaklopriid, malatioon, metamidofoss, metiokarb, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

(4)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim, karbofuraan, kloropürifoss, metüülkloropürifoss, dimetoaat, etioon, malatioon, metalaksüül, metamidofoss, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, profenofoss, protiofoss, ginalfoss, triadimefoon, triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.

(5)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, metüüloksüdemeteoon, kloropürifoss, atseetamipriid, tiametoksaam, klotianidiin, metamidofoss, atsefaat, propargiit, monokrotofoss.

(6)  Standardmeetod EN/ISO 6579 või sertifitseeritud meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel, kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) artikliga 5.

(7)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim, tsüflutriin, tsüprodiniil, diasinoon, dimetoaat, etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, lambda-tsühalotriin, metiokarb, metomüül, ometoaat, oksamüül, fentoaat, metüültiofanaat.

(8)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül, oksamüül, karbendasiim, klofentesiin, diafentiuroon, dimetoaat, formetanaat, malatioon, protsümidoon, tetradifoon, metüültiofanaat.

(9)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan, ometoaat, dimetoaat, triasofoss, malatioon, profenofoss, protiofoss, etioon, karbendasiim, triforiin, protsümidoon, formetanaat.

(10)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: buprofesiin; imidaklopriid; fenvaleraat ja esfenvaleraat (RS & SR isomeeride summa); profenofoss; trifluraliin; triasofoss; triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), tsüpermetriin (tsüpermetriin, kaasa arvatud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)).

(11)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), metüülparatioon, fentoaat, metidatioon.

(12)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (summa), kloropürifoss, tsüpermetriin (summa), tsüprokonasool, dikofool (summa), difenakonasool, dinotefuraan, etioon, flusilasool, folpeet, prokloraas, profenofoss, propikonasool, tiofanaat-metüül ja triforiin.

(13)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tuntakse ka nimede „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan” all.

(14)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloorfenapüür, fiproniil, karbendasiim, atseetamipriid, dimetomorf ja propikonasool.

(15)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan, karbendasiim (summa), kloropürifoss, profenofoss, permetriin, heksakonasool, difenakonasool, propikonasool, fiproniil, propargiit, flusilasool, fentoaat, tsüpermetriin, metomüül, ginalfoss, penkükuroon, metidatioon, dimetoaat (summa), fenbukonasool.

(16)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: dimetoaat (summa), kloropürifoss, atsefaat, metamidofoss, metomüül, diafentiuroon, indoksakarb.

(17)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloropürifoss, tsüpermetriin, dimetoaat (summa), endosulfaan (summa), heksakonasool, metüülparatioon (summa), metomüül, flutriafool, karbendasiim (summa), flubeendiamiid, müklobutaniil, malatioon (summa).”


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1236/2012,

19. detsember 2012,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, sest Hiina Rahvavabariigist imporditakse väheste muudatustega molübdeentraati, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni, ning millega kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest sel teel, et Hiina Rahvavabariigist imporditakse teatavat väheste muudatustega molübdeentraati, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni, ning kehtestada kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue.

(2)

Taotluse esitas 5. novembril 2012. aastal Plansee SE, teatava molübdeentraadi liidu tootja.

B.   TOODE

(3)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud toode on Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraat, mis sisaldab vähemalt 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, ning mida tavaliselt deklareeritakse CN-koodi ex 8102 96 00 (TARICi koodid 8102960011 ja 8102960019) all (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Uurimisalune toode on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, kuid sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti ning vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja on praegu klassifitseeritud sama CN-koodi alla nagu vaatlusalune toode (uurimisaluse toote TARICi kood on kuni käesoleva määruse jõustumiseni teistsugune, st 8102960090) ja mis on pärit Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Praegu kohaldatavad meetmed, millest väidetavalt kõrvale hoitakse, on nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 (2) kehtestatud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit teatava molübdeentraadi suhtes.

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigist pärit teatava molübdeentraadi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest hoitakse kõrvale uurimisaluse toote importimise kaudu.

(7)

Esitatud on järgmised esmapilgul usutavad tõendid:

(8)

Taotlusest ilmneb, et pärast seda, kui vaatlusaluse toote suhtes kehtestati rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 lõplik dumpinguvastane tollimaks, on Hiina Rahvavabariigist liitu eksportimine kaubandusstruktuuri poolest oluliselt muutunud ning sellel pole muud asjakohast põhjust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(9)

Muutuse põhjuseks näib olevat asjaolu, et liitu imporditakse uurimisalust toodet. Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisalusel tootel on samasugused põhiomadused ja kasutusotstarve kui vaatlusalusel tootel.

(10)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hinna osas. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ning see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus kindlaksmääratud mittekahjustavast hinnast.

(11)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisaluse toote hinnad on vaatlusaluse toote varem kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes dumpinguhinnad.

(12)

Kui uurimise käigus tuvastatakse lisaks eespool nimetatule veel muid algmääruse artiklis 13 nimetatud kõrvalehoidmismeetodeid, võidakse uurida ka neid.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut arvesse võttes on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendeid põhjendamaks uurimise algatamist vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestamaks uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõuet vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5.

a)   Küsimustikud

(14)

Selleks et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud teadaolevatele Hiina Rahvavabariigi eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele liidu importijatele ja importijate ühendustele ja Hiina Rahvavabariigi ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamata, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades, et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaeg kehtib kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi ametiasutusi teavitatakse uurimise algatamisest.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Vabastus impordi registreerimise nõudest või meetmetest

(18)

Algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uurimisaluse toote impordi vabastada registreerimisnõudest või meetmetest, kui impordi puhul ei esine meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna võimalik meetmetest kõrvalehoidmine toimub väljaspool liitu, võib algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt uurimisaluse toote tootjad Hiina Rahvavabariigis meetmetest vabastada, kui nad suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (3) ühegi tootjaga, kelle suhtes meetmed (4) kehtivad ning kelle puhul on leitud, et nad ei hoia meetmetest kõrvale algmääruse artikli 13 lõigete 1 ja 2 tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 kehtestatakse uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue tagamaks, et kui uurimise tulemusena tehakse kindlaks meetmetest kõrvalehoidmine, siis saaks dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, mil sellise impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TÄHTAJAD

(21)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ning esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada;

Hiina Rahvavabariigis asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest;

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(22)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

H.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(23)

Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(24)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.

(25)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(26)

Uurimine viiakse algmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(27)

Juhitakse tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud mis tahes isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (5).

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(28)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(29)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(30)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 algatatakse uurimine, et teha kindlaks, kas Hiina Rahvavabariigist pärit liitu imporditava molübdeentraadi puhul, mis sisaldab rohkem kui 97 massiprotsenti, kuid vähem kui 99,95 massiprotsenti molübdeeni ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 1,35 mm, kuid mitte üle 4,0 mm, ning mida praegu deklareeritakse CN-koodi ex 8102 96 00 (TARICi koodi 8102960030) all, hoitakse kõrvale rakendusmäärusega (EL) nr 511/2010 kehtestatud meetmetest.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote registreerimiseks selle importimisel liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad täidavad vabastuse nõuded.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Hiina Rahvavabariigis asuvad tootjad, kes taotlevad registreerimisnõudest või meetmetest vabastamist, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-R-il või DVD-l), märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga allpool esitatud aadressil. Kui huvitatud isik ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul, tuleb tal sellest vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 viivitamata komisjonile teatada. Täiendavat teavet komisjoniga peetava kirjavahetuse kohta võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi vastavalt veebilehelt http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (6) („piiratud kasutusega”) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega kaasas olema mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: +32 22986287

E-post: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 150, 16.6.2010, lk 17.

(3)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1)) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui a) nad on üksteise äriühingutes juhatuse või nõukogu liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid käsitatakse ühe ja sama perekonna liikmetena ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde) iv) vanavanem ja lapselaps v) onu või tädi ja õe või venna laps vi) ämm või äi ja väimees või minia vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud ettevõtjatega, kelle suhtes kehtivad Hiina Rahvavabariigist lähtuva ekspordi suhtes kehtestatud meetmed (esialgsed dumpinguvastased meetmed), võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et seotus ettevõtjatega, kelle suhtes esialgsed meetmed kehtivad, on loodud või seda on kasutatud esialgsetest meetmetest kõrvale hoidmiseks.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  See on konfidentsiaalne dokument vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/55


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1237/2012,

19. detsember 2012,

millega kiidetakse heaks toimeaine kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi (Zucchini yellow mosaic virus – weak strain) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse direktiivi 91/414/EMÜ (2) nende toimeainete heakskiitmise menetluse ja tingimuste suhtes, mille kohta on vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3 enne 14. juunit 2011. Kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve puhul on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a tingimused täidetud komisjoni otsusega 2006/586/EÜ (3).

(2)

Kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 esitas Bio-Oz Biotechnologies Ltd 16. märtsil 2005 Ühendkuningriigile taotluse toimeaine kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Otsusega 2006/586/EÜ kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas esialgse hindamisaruande 30. juunil 2006.

(4)

Esialgse hindamisaruande kohta on esitanud eksperdihinnangud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”). Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järeldused toimeaine kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve pestitsiidina kasutamise riskihindamise läbivaatamise kohta (4)28. mail 2012. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse hindamisaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 20. novembril 2012 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve kohta.

(5)

Mitmest senisest uuringust on ilmnenud, et kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve sisaldavad taimekaitsevahendid võivad eeldatavalt üldjoontes vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele, eelkõige seoses komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviisidega. Seega on asjakohane kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi heaks kiita.

(6)

Enne toimeaine heakskiitmist peaks mööduma piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi heakskiitmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine heakskiitmisega, ja võttes arvesse eriolukorda, mille põhjustas üleminek direktiivilt 91/414/EMÜ määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleks kohaldada siiski järgmist. Liikmesriikidele tuleks pärast heakskiitmist näha ette kuuekuuline ajavahemik kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks. Liikmesriikidel tuleks vajaduse korral lubasid muuta, need asendada või tagasi võtta. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendit ja selle iga kavandatud kasutusala käsitlevate täielike, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa kohaste ajakohastatud toimikute esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas ühtsete põhimõtetega.

(8)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate müügilubade hoidjate kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, kas müügiloa hoidja on tõendanud, et kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik on kättesaadav. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega müügiloa hoidjatele kaasa uusi kohustusi võrreldes kõnealuse direktiivi I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega või määrustega, millega kiidetakse heaks toimeaineid.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (6) lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi kiidetakse heaks vastavalt selles lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Taimekaitsevahendite uuesti hindamine

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt toimeainena kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2013.

Liikmesriigid veenduvad nimetatud tähtpäevaks eelkõige selles, et käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud nimetatud lisa erisätete osas nimetatud tingimused, ning et müügiloa hoidjal on vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 62 ja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele olemas kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 hindavad liikmesriigid uuesti iga lubatud taimekaitsevahendit, mis sisaldab kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve kas ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2013 kantud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisasse, lähtudes määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 sätestatud ühtsetest põhimõtetest ja tuginedes direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastavale toimikule ning võttes arvesse käesoleva määruse I lisa erisätete osa. Kõnealuse hindamise alusel teevad liikmesriigid kindlaks, kas toode vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist toimivad liikmesriigid järgmiselt:

a)

vajaduse korral muudavad kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutuslube või tühistavad need hiljemalt 30. novembriks 2014 või

b)

kui toode sisaldab kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. novembriks 2014 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas õigusaktis või vastavates õigusaktides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on heaks kiidetud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 236, 31.8.2006, lk 31.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Kättesaadav internetis aadressil www.efsa.europa.eu

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

(6)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.


I LISA

Üldnimetus,

tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi (Zucchini yellow mosaic virus – weak strain)

ATCC registreerimisnumber: PV-593

Ei kohaldata

≥ 0,05 mg/l

1. juuni 2013

31. mai 2023

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 20. novembril 2012 toiduahela ja loomatervishoiu komitees alalises kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve kohta koostatud läbivaatamisaruande kokkuvõtet, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvatele taimedele avalduvale ohule, juhul kui põllukultuurid on nakatunud mõne muu viirusega, mida lehetäid võivad edasi kanda.

Vajaduse korral sisaldavad kasutustingimused ohtude vähendamise meetmeid.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine kirjelduse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„30

Kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüvi (Zucchini yellow mosaic virus – weak strain)

ATCC registreerimisnumber: PV-593

Ei kohaldata

≥ 0,05 mg/l

1. juuni 2013

31. mai 2023

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 20. novembril 2012 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees kabatšoki kollamosaiikviiruse nõrgestatud tüve kohta koostatud läbivaatamisaruande kokkuvõtet, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvatele taimedele avalduvale ohule, juhul kui põllukultuurid on nakatunud mõne muu viirusega, mida lehetäid võivad edasi kanda.

Vajaduse korral sisaldavad kasutustingimused ohtude vähendamise meetmeid.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/59


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1238/2012,

19. detsember 2012,

millega kiidetakse heaks toimeaine Trichoderma asperellum (tüvi T34) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ (1) kehtetuks tunnistamise kohta, eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) nende toimeainete heakskiitmise menetluse ja tingimuste suhtes, mille kohta on vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3 enne 14. juunit 2011. Toimeaine Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) puhul on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a tingimused täidetud komisjoni otsusega 2010/132/EL (3).

(2)

Kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 esitas Biocontrol Technologies S.L. 22. aprillil 2010 Ühendkuningriigile taotluse toimeaine Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2010/132/EL kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas esialgse hindamisaruande 16. mail 2011.

(4)

Liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vaatasid esialgse hindamisaruande läbi. Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järeldused toimeaine Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) pestitsiidina kasutamise riskihindamise läbivaatamise (4) kohta 20. aprillil 2012. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse hindamisaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 20. novembril 2012 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) kohta.

(5)

Mitmest senisest uuringust on ilmnenud, et Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) sisaldavad taimekaitsevahendid võivad eeldatavalt üldjoontes vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele, eelkõige seoses komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviisidega. Seetõttu on asjakohane toimeaine Trichoderma asperellum (tüvi T34) heaks kiita.

(6)

Enne toimeaine heakskiitmist peaks mööduma piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi heakskiitmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine heakskiitmisega ja võttes arvesse eriolukorda, mille põhjustas üleminek direktiivilt 91/414/EMÜ määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleks kohaldada siiski järgmist. Liikmesriikidele tuleks pärast toimeaine heakskiitmist anda kuus kuud toimeainet Trichoderma asperellum’it (tüvi T34) sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks. Liikmesriikidel tuleks vajaduse korral lubasid muuta, need asendada või tagasi võtta. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendit ja selle iga kavandatud kasutusala käsitlevate täielike, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa kohaste ajakohastatud toimikute esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas ühtsete põhimõtetega.

(8)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate müügilubade hoidjate kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, kas müügiloa hoidja on tõendanud, et kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik on kättesaadav. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega müügiloa hoidjatele kaasa uusi kohustusi võrreldes kõnealuse direktiivi I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega või määrustega, millega kiidetakse heaks toimeaineid.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga) (6) lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine Trichoderma asperellum (tüvi T34) kiidetakse heaks vastavalt selles lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Taimekaitsevahendite uuestihindamine

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt toimeainena Trichoderma asperellum’it (tüvi T34) sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2013.

Liikmesriigid veenduvad nimetatud tähtpäevaks eelkõige selles, et käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud nimetatud lisa erisätete osas nimetatud tingimused, ning et müügiloa hoidjal on vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 62 ja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele olemas kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2013. aastaks loetletud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisas, viivad liikmesriigid erandina lõikest 1 läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtetega ning võttes arvesse käesoleva määruse I lisa erisätteid käsitlevat veergu. Kõnealuse hindamise alusel teevad liikmesriigid kindlaks, kas toode vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist toimivad liikmesriigid järgmiselt:

a)

muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. novembriks 2014, juhul kui taimekaitsevahend sisaldab Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) ainsa toimeainena, või

b)

kui toode sisaldab Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. novembriks 2014 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas õigusaktis või vastavates õigusaktides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on heaks kiidetud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 52, 3.3.2010, lk 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

(6)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.


I LISA

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Trichoderma asperellum (tüvi T34)

CECT number: 20417

Ei kohaldata

1 × 1010 cfu/g

1. juuni 2013

31. mai 2023

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 20. novembril 2012 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate kaitsele, arvestades seda, et Trichoderma asperellum’it (tüvi T34) käsitatakse võimaliku sensibilisaatorina.

Vajaduse korral sisaldavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmeid.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine kirjelduse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„29

Trichoderma asperellum (tüvi T34)

CECT number: 20417

Ei kohaldata

1 × 1010 cfu/g

1. juuni 2013

31. mai 2023

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 20. novembril 2012 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees Trichoderma asperellum’i (tüvi T34) kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate kaitsele, arvestades seda, et Trichoderma asperellum’it (tüvi T34) käsitatakse võimaliku sensibilisaatorina.

Vajaduse korral sisaldavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmeid.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/63


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1239/2012,

19. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti e koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 543/2008 (2) artikli 15 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et liidus võib turustada külmutatud ja sügavkülmutatud kanasid ning teatavaid linnuliha jaotustükke üksnes juhul, kui nende veesisaldus ei ületa kõnealuse määruse vastavalt VI, VII ja VIII lisas kirjeldatud analüüsimeetoditega määratud tehniliselt vältimatuid väärtusi.

(2)

Määruse (EÜ) nr 543/2008 artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et tapamajades viiakse läbi regulaarsed kontrollid vee imendumise suhtes vastavalt kõnealuse määruse IX lisale või kontrollid vastavalt kõnealuse määruse VI lisale.

(3)

Määruse (EÜ) nr 543/2008 VI ja VII lisas on sätestatud külmutatud ja sügavkülmutatud kanarümpade veesisalduse piirväärtused, kõnealuse määruse VIII lisas on sätestatud teatavate linnuliha jaotustükkide veesisalduse piirväärtused ning kõnealuse määruse IX lisas on sätestatud värske kodulinnuliha veesisalduse piirväärtused veeimendumise kontrollimisel tootmisettevõttes. Kõik kõnealused piirväärtused on kindlaks määratud, arvestades määruse (EÜ) nr 543/2008 artikliga 10 ette nähtud kolme jahutusmeetodit: nimelt õhkjahutust, õhkpiserdusjahutust ja sukeljahutust.

(4)

Uute tehnoloogiate alusel välja töötatud uute jahutusmeetodite suhtes tuleks kohaldada samu eeskirju kui määruse (EÜ) nr 543/2008 artiklis 10 määratletud jahutusmeetodite suhtes. Seepärast on vaja sätestada piirväärtused, mida kohaldatakse uute jahutusmeetodite kasutamisel.

(5)

Kuna linnurümpade jahutamise uued tehnoloogiad on välja töötatud selleks, et tõsta kodulinnuliha üldkvaliteeti, ei tohiks kõnealuste uute jahutusmeetodite piirväärtused ületada õhkjahutusmeetodi jaoks kehtestatud kõige madalamaid piirväärtusi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 543/2008 XI lisas on esitatud liikmesriikide tugilaborite nimekiri. Malta pädevad asutused on komisjonile teatanud uue tugilabori määramisest.

(7)

Määrust (EÜ) nr 543/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 543/2008 VI, IX ja XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 17.6.2008, lk 46.


LISA

Määruse (EÜ) nr 543/2008 VI, IX ja XI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

VI lisas asendatakse punkt 7 järgmisega:

„7.   Tulemuse hindamine

Kui proovis oleva 20 rümba sulamisel eraldunud vee kogus ületab järgmisi protsente, ületab töötlemise käigus imendunud vee kogus lubatud piirnormi.

Protsendimäärad on järgmised:

 

õhkjahutus: 1,5 %,

 

õhkpiserdusjahutus: 3,3 %,

 

sukeljahutus: 5,1 %,

 

muu jahutismeetod või artikliga 10 ette nähtud kahe või enama meetodi kombinatsioon: 1,5 %.”

2)

VII lisas asendatakse punkt 6 järgmisega:

„6.   Tulemuste arvutamine

6.1.

a)

Vee mass (W) igas rümbas saadakse grammides väljendatuna valemiga aP1/100 ja proteiini mass (RP) saadakse grammides väljendatuna valemiga bP1/100. Tehakse kindlaks seitsme analüüsitud rümba vee masside (W7) summa ja proteiini masside (RP7) summa.

b)

Liitproovi analüüsi puhul määratakse kahe analüüsitud proovi keskmine veesisaldus a % ja keskmine proteiinisisaldus b %. Seitsme rümba vee mass (W7) esitatakse grammides väljendatuna valemiga aP7/100 ja proteiini mass (RP7) saadakse grammides väljendatuna valemiga bP7/100.

6.2.

Vee keskmise massi (WA) ja proteiini keskmise massi (RPA) saamiseks jagatakse vastavalt W7 ja RP7 seitsmega.

6.3.

Käesoleva meetodi abil määratud teoreetilise füsioloogilise veesisalduse grammides võib arvutada järgmise valemi abil:

kanad: Formula.

6.4.

a)

Õhkjahutus

Eeldusel, et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu veesisaldus on 2 %, (1) on käesoleva meetodiga määratud kogu veesisalduse (WG) lubatud piirnorm grammides järgmine (koos usaldusvahemikuga):

kanad: Formula.

b)

Õhkpiserdusjahutus

Eeldusel, et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu veesisaldus on 4,5 %, (1) on käesoleva meetodiga määratud kogu veesisalduse (WG) lubatud piirnorm grammides järgmine (koos usaldusvahemikuga):

kanad: Formula.

c)

Sukeljahutus

Eeldusel, et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu veesisaldus on 7 %, (1) on käesoleva meetodiga määratud kogu veesisalduse (WG) lubatud piirnorm grammides järgmine (koos usaldusvahemikuga):

kanad: Formula.

d)

Muu jahutismeetod või artikliga 10 ette nähtud kahe või enama meetodi kombinatsioon

Eeldusel, et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu veesisaldus on 2 %, (1) on käesoleva meetodiga määratud kogu veesisalduse (WG) lubatud piirnorm grammides järgmine (koos usaldusvahemikuga):

kanad: Formula.

6.5.

Kui punkti 6.2 alusel arvutatud seitsme rümba keskmine veesisaldus (WA) ei ole suurem kui punktis 6.4 esitatud väärtus (WG), käsitatakse kontrollitavat linnuliha kogust standardile vastavana.

3)

VIII lisas asendatakse punkt 6 järgmisega:

„6.   Tulemuste arvutamine

6.1.

a)

Vee mass (W) igas jaotustükis saadakse grammides väljendatuna valemiga aP1/100 ja proteiini mass (RP) saadakse grammides väljendatuna valemiga bP1/100.

Tehakse kindlaks viie analüüsitud jaotustüki vee masside summa (W5) ja proteiini masside summa (RP5).

b)

Liitproovi analüüsi puhul määratakse kahe analüüsitud proovi keskmine veesisaldus a % ja keskmine proteiinisisaldus b %. Viie jaotustüki vee mass (W5) esitatakse grammides väljendatuna valemiga aP5/100 ja proteiini mass (RP5) esitatakse grammides väljendatuna valemiga bP5/100.

6.2.

Vee keskmise massi (WA) ja keskmise proteiini massi (RPA) saamiseks jagatakse vastavalt W5 ja RP5 viiega.

6.3.

Käesoleva meetodiga määratud keskmine füsioloogiline W/RP suhe on järgmine:

 

kana rinnafilee: 3,19 ± 0,12,

 

kanakoivad ja tagaveerandid: 3,78 ± 0,19,

 

kalkuni rinnafilee: 3,05 ± 0,15,

 

kalkunikoivad: 3,58 ± 0,15,

 

kalkuni konditustatud koivaliha: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Eeldusel et valmistamise ajal imendunud tehniliselt vältimatu minimaalne veesisaldus on sõltuvalt toote tüübist ja kohaldatavast jahutusmeetodist 2 %, 4 % või 6 %, (2) on käesoleva meetodiga määratud kõrgeim lubatud W/RP suhe järgmine:

 

Õhkjahutus

Õhkpiserdus-jahutus

Sukeljahutus

Kana rinnafilee ilma nahata

3,40

3,40

3,40

Kana rinnatükid koos nahaga

3,40

3,50

3,60

Kana kintsu- ja sääretükid, koivad, seljaosaga koivad, tagaveerandid koos nahaga

4,05

4,15

4,30

Kalkuni rinnafilee ilma nahata

3,40

3,40

3,40

Kalkuni rinnatükid koos nahaga

3,40

3,50

3,60

Kalkuni kintsu- ja sääretükid, koivad koos nahaga

3,80

3,90

4,05

Kalkuni konditustatud koivaliha ilma nahata

3,95

3,95

3,95

Muude jahutusmeetodite või artikliga 10 ette nähtud kahe või enama meetodi kombinatsiooni puhul eeldatakse, et vältimatu veesisaldus on 2 % ning kõrgeim lubatud W/RP suhe on selline, mis on kindlaks määratud õhkjahutusmeetodi jaoks eespool esitatud tabelis.

Kui punktis 6.2 esitatud väärtuste alusel arvutatud viie jaotustüki keskmine WA/RPA suhe ei ole suurem kui punktis 6.4 esitatud suhe, käsitatakse kontrollitavat linnuliha jaotustükkide kogust standardile vastavana.

4)

IX lisasse lisatakse punkt 11:

„11.

Kui rümpasid jahutatakse muud jahutusmeetodit või artikliga 10 ette nähtud kahe või enama meetodi kombinatsiooni kasutades, ei ületa veesisalduse maksimaalne protsendimäär 0 % rümba esialgsest massist.”

5)

XI lisas asendatakse kirje Malta kohta järgmisega:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”


(1)  Arvutatakse rümba alusel, arvestamata imendunud vett.

(2)  Arvutatakse jaotustüki alusel, arvestamata imendunud vett. Kalkuni (nahata) filee ja konditustatud koivaliha puhul on kõnealune veesisaldus kõikide jahutusmeetodite korral 2 %.”


20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/67


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1240/2012,

19. detsember 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/69


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

23. oktoober 2012,

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – nõukogu

(2012/799/EL)

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet (1),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (KOM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega (3),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust, (4) milles kinnitatakse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust, (5) millega lükatakse edasi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ning sellele lisatud resolutsiooni,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (6) eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

võttes arvesse nõukogu peasekretäri/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsust nr 31/2008 nõukogu liikmete esindajate sõidukulude hüvitamise kohta (7),

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (8),

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A7-0301/2012),

1.

ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Martin SCHULZ

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT L 64, 12.3.2010.

(2)  ELT C 332, 14.11.2011, lk 1.

(3)  ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.

(4)  ELT C 332, 14.11.2011, lk 134.

(5)  ELT L 286, 17.10.2012, lk 22.

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)  Otsus tuleneb nõukogu 22. juulil 2002. aastal vastu võetud kodukorrast (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).

(8)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOON,

23. oktoober 2012,

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – nõukogu

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet (1),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (KOM(2011) 473 – C7-0258/2011) (2),

võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega (3),