ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.337.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
11. detsember 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2012/763/EL

 

*

Nõukogu otsus, 6. detsember 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) allkirjastamist Euroopa Liidu nimel

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1169/2012, 10. detsember 2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 542/2012

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1170/2012, 3. detsember 2012, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1171/2012, 3. detsember 2012, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1172/2012, 3. detsember 2012, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1173/2012, 4. detsember 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Queso Camerano (KPN)]

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1174/2012, 5. detsember 2012, millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Abbacchio Romano (KGT)]

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1175/2012, 7. detsember 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Sale Marino di Trapani (KGT)]

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1176/2012, 7. detsember 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (KGT)]

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1177/2012, 7. detsember 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Scottish Wild Salmon (KGT)]

27

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1178/2012, 7. detsember 2012, millega keelatakse Rootsi lipu all sõitvatel laevadel põhjaatlandi süsika püük IIIa ja IV püügipiirkonnas, IIa, IIIb ja IIIc püügipiirkonna ning alarajoonide 22-32 ELi vetes

29

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1179/2012, 10. detsember 2012, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel klaasimurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1180/2012, 10. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1181/2012, 10. detsember 2012, millega antakse luba tõsta teatavates viinamarjakasvatuspiirkondades 2012. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1182/2012, 10. detsember 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

46

 

 

OTSUSED

 

 

2012/764/EL

 

*

Nõukogu otsus, 6. detsember 2012, mis käsitleb Iirimaa taotlust osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks Euroopa ameti asutamisega

48

 

*

Nõukogu otsus 2012/765/ÜVJP, 10. detsember 2012, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/333/ÜVJP

50

 

 

2012/766/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. detsember 2012, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osa seoses selliste riiklike laborite loeteluga, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8900 all)  ( 1 )

53

 

 

2012/767/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. detsember 2012, millega määratakse ELi referentlabor suu- ja sõrataudi jaoks ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/393/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8901 all)  ( 1 )

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/1


NÕUKOGU OTSUS,

6. detsember 2012,

mis käsitleb Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) allkirjastamist Euroopa Liidu nimel

(2012/763/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

29. jaanuaril 2007 andis nõukogu komisjonile loa alustada läbirääkimisi teatavate teiste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmetega 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 alusel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise käigus.

(2)

Komisjon pidas läbirääkimisi vastavalt nõukogu vastu võetud läbirääkimissuunistele.

(3)

Kõnealused läbirääkimised on lõppenud ja 31. mail 2012 parafeeriti Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (edaspidi „leping”).

(4)

Leping tuleks allkirjastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse luba kirjutada liidu nimel alla Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule, mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (1).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 6. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. CHARALAMBOUS


(1)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


MÄÄRUSED

11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1169/2012,

10. detsember 2012,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 542/2012

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks), (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. juunil 2012 vastu rakendusmääruse (EL) nr 542/2012, (2) millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning millega kehtestatakse ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001.

(2)

Nõukogu esitas kõigile isikutele, rühmitustele ja üksustele, kelle puhul see oli praktiliselt võimalik, põhjendused selle kohta, miks nad on kantud rakendusmääruses (EL) nr 542/2012 esitatud loetellu.

(3)

Nõukogu teavitas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatisega rakendusmääruses (EL) nr 542/2012 esitatud loetellu kantud isikuid, rühmitusi ja üksusi, et ta on otsustanud nad loetellu alles jätta. Nõukogu teatas samuti asjaomastele isikutele, rühmitustele ja üksustele, et on võimalik taotleda nõukogu põhjendusi nende loetellu lisamise kohta, kui põhjendusi ei ole neile juba edastatud. Teatud isiku ja rühmituste puhul tehti kättesaadavaks muudetud põhjendused.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõikele 3 vaatas nõukogu täies ulatuses läbi loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes nimetatud määrust kohaldatakse. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste poolt nõukogule esitatud märkusi.

(5)

Nõukogu on jõudnud järeldusele, et käesoleva määruse lisas loetletud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) (3) artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses, et pädev asutus on teinud nende suhtes otsuse kõnealuse ühise seisukoha artikli 1 lõike 4 tähenduses ning et nende suhtes tuleks jätkata määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud eripiirangute kohaldamist.

(6)

Loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001, tuleks vastavalt ajakohastada ning rakendusotsus (EL) nr 542/2012 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohane loetelu asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud loeteluga.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) nr 542/2012 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(2)  ELT L 165, 26.6.2012, lk 12.

(3)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD LOETELU ISIKUTEST, RÜHMITUSTEST JA ÜKSUSTEST

1.   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.08.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6. või 15.03.1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik. Passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, aegumistähtaeg 15.03.2016 (USA juhiluba)

5.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 08.03.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep’i liige

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, sündinud 10.09.1971 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963 Liibanonis, Liibanoni kodanik

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.04.1965 või 01.03.1964 Pakistanis, pass nr 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala'i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla'i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u. 1957 Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan

10.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u. 1965 Teheranis, Iraanis

11.

SOLEIMANI Qasem (teise nimega Ghasem Soleymani, teise nimega Qasmi Sulayman, teise nimega Qasem Soleymani, teise nimega Qasem Solaimani, teise nimega Qasem Salimani, teise nimega Qasem Solemani, teise nimega Qasem Sulaimani, teise nimega Qasem Sulemani), sündinud 11.03.1957 Iraanis. Iraani kodanik. Passi nr: 008827 (Iraani diplomaatiline pass), välja antud 1999. Ametinimetus: kindralmajor

2.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council / Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades / Araabia Revolutsiooniline Brigaad, teise nimega Black September / Must september, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims / Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon)

2.

Al-Aqsa Martyr's Brigade / Al-Aqsa Märtrite Brigaad

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja Al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New People's Army – NPA / Uus Rahvaarmee, Filipiinid

7.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group / islami rühmitus – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front / Suur Islami Idavõitlejate Rinne)

9.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Quassem)

10.

Hizbul Mujahideen – HM

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development / Püha Maa toetuse ja arengu sihtasutus

13.

International Sikh Youth Federation – ISYF / Rahvusvaheline sikhi noorteliit

14.

Khalistan Zindabad Force – KZF

15.

Kurdistan Workers' Party – PKK / Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL)

16.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE / Tamili Eelami Vabastustiigrid

17.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army / Rahvuslik Vabastusarmee)

18.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ / Palestiina Islami Džihaad

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP / Palestiina Vabastamise Rahvarinne

20.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (teise nimega PFLP-General Command)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia / Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud)

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army / Front / Party / Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei)

23.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path / Särav Tee)

24.

Stichting Al Aqsa (teise nimega Stichting Al Aqsa Nederland, teise nimega Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcons, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks / Kurdistani Vabastuspistrikud)


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1170/2012,

3. detsember 2012,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode, mis kujutab endast mitut värvi tehislilledest vanikut ja on niinimetatud lei (Hawaii pärja) imitatsioon.

Iga õis koosneb kahest ühevärvilisest riidetükist, mis on lõigatud lille õielehtede kujuliseks. Iga õis on eraldatud järgmisest õiest läbipaistva plastiktorukesega, mis imiteerib õievart. Peenike niit ühendab plastiktorukesed ja õied rõngaks, mille läbimõõt on umbes 30 cm ja mis imiteerib rõngakujulist lillepärga.

(Vt foto nr 662) (1)

6702 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 a ja 6 ning CN-koodide 6702 ja 6702 90 00 sõnastusega.

Toode meenutab lillepärga ja on ette nähtud lei imitatsioonina kaelas kandmiseks.

Toodet ei jäeta grupi 67 märkuse 3 b alusel rubriigist välja, kuna tehislilled ei ole valmistatud ühes tükis, sest iga õis koosneb kahest riidetükist, mis on lõigatud õielehtede kujuliseks, ning kuna õielehtede ja varte ühendamine peenikese niidi abil on meetod, mis sarnaneb köitmise, liimimise või osade üksteise sisse sobitamisega. Toode meenutab kujult loodussaadust (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 6702, 1 ja 3), olenemata sellest, kas üksikosad vastavad täpselt loodussaadusele.

Toodet ei saa klassifitseerida rubriiki 7117 kuuluvaks juveeltoote imitatsiooniks, kuna see ei ole juveeltoote imitatsioon, vaid on kaelas kantava lillepärja ehk niinimetatud lei imitatsioon. Seepärast ei vasta toode rubriigi 7117 tingimustele (juveeltoodete imitatsioonid).

Toodet ei saa klassifitseerida ka rubriiki 9505 kuuluvaks pühade või karnevali jaoks ettenähtud või muuks lõbustusesemeks, kuna seda ei disainita ega toodeta üksnes pühadega seotud tootena, samuti ei peeta lei’d üksnes pühadega seotud tooteks. Sellel ei ole sissepressitud märgiseid, mustreid, sümboleid ega pealdisi ja seega ei ole selle kasutamine seotud mingi teatava konkreetse pühaga (vaata ka CNi selgitavad märkused, rubriik 9505). Pealegi kasutatakse lei’d inimese, mitte aga ruumi, laua vms kaunistamiseks. Samuti ei ole see karnevalil kasutatav maskeraadikostüüm (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 9505, A 1 ja 3).

Toodet ei saa klassifitseerida ka rubriiki 6307 kuuluvaks muuks tekstiilist valmistooteks, kuna rubriigi 6702 (tehislilledest valmistatud tooted) pealkiri kirjeldab toodet täpsemini kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 3 a tähenduses.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida muust materjalist kui plastist valmistatud tehislilledest tootena CN-koodi 6702 90 00 alla.

Image


(1)  Foto on esitatud üksnes illustratsiooniks.


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1171/2012,

3. detsember 2012,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6, järgides Euroopa Liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel 60 päeva vältel vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6, järgides liidus kehtivaid meetmeid, mis on seotud tekstiiltoodete kahekordse kontrollimise süsteemide ning eelneva ja tagasiulatuva kontrolliga nimetatud toodete Euroopa Liitu importimisel.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Tekstiilist valmistoode väikeste esemete hoidmiseks.

Toode on tehtud kahest võrdse suurusega peaaegu neljakandilisest trikookanga tükist, mis on üksteise peale asetatud ja kolmest küljest kokku õmmeldud.

Toote ülaosas on servad ära pööratud ja õmmeldud tunneliks, milles on pingutusnöör ja seiskar nööri kokkutõmbamiseks. Toote alaosa kaks nurka on ümardatud.

Kokkutõmmatuna on toode ülalt kitsamaks muutuv kott pikkusega ligikaudu 12,5 cm ja alaosas mõõdetud laiusega ligikaudu 6,5 cm.

(vt foto nr 665) (1)

6307 90 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XI jaotise märkustega 7 f ja 8 a, grupi 63 märkusega 1 ning CN-koodide 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 sõnastusega.

Toode ei ole ette nähtud mingi kindla eseme mahutamiseks. See ei ole spetsiaalse kujuga ega seestpoolt millegagi varustatud. Kuna toote kujunduse põhjal ei ole selle kasutusotstarvet võimalik kindlaks teha, ei saa seda käsitada samalaadse mahutina rubriigi 4202 tähenduses. Järelikult ei või toodet klassifitseerida rubriiki 4202.

Seega tuleb toode klassifitseerida muu silmkoelise valmistootena CN koodi 6307 90 10 alla.

Image


(1)  Foto on esitatud üksnes illustratsiooniks.


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1172/2012,

3. detsember 2012,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Puhastusrätid lausriidest mõõtmetega umbes 15 cm × 20 cm, jaemüügiks ühekaupa plastkottidesse pakendatud.

Rätid on immutatud vee (98,32 %), propüleenglükooli (1 %), parfüümi (0,3 %), tetranaatrium-EDTA(0,2 %), Aloe vera-ekstrakti (0,1 %), bronopoli (0,05 %), sidrunhappe (0,02 %) ning metüülkloroisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni (0,01 %) seguga.

Esitatud teabe kohaselt kasutatakse toodet värskendamisrätina.

3307 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite 1, 3 b ja 6, VI jaotise märkuse 2, grupi 33 märkuse 4 ning CN-koodide 3307 ja 3307 90 00 sõnastusega.

Kuna toode ei sisalda seepi ega pesuainet, ei või seda klassifitseerida rubriiki 3401 (vt HSi selgitavad märkused, rubriik 3401, väljaarvamine c).

Kuna toode on kasutusel värskendamisrätina, mitte nahahoolduseks, ja sisaldab parfüümi, ei või seda klassifitseerida rubriiki 3304.

Kuigi toode sisaldab väikeses koguses Aloe vera-ekstrakti, mis aitab nahka hooldada, ei anna see tootele selle põhiomadust.

Toode vastab grupi 33 märkuses 4 esitatud tingimustele (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 3307, punkti V alapunkt 5).

Seega tuleb toode klassifitseerida mujal nimetamata parfümeeria-, kosmeetika- ning hügieenivahendina rubriigi 3307 alla.


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1173/2012,

4. detsember 2012,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Queso Camerano (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Hispaania taotlus registreerida nimetus „Queso Camerano” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 101, 4.4.2012, lk 6.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.3.   Juust

HISPAANIA

Queso Camerano (KPN)


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1174/2012,

5. detsember 2012,

millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Abbacchio Romano (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse, millega soovitakse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 507/2009 (2) alusel registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Abbacchio Romano” spetsifikaadi üksikasjade muudatusele.

(2)

Taotluse eesmärk on teha spetsifikaadis muudatus, mis hõlmab talledele identifitseerimismärgise panemise tähtaega.

(3)

Komisjon on kõnealuse muudatuse läbi vaadanud ja leidnud, et see on õigustatud. Kuna muudatus on väike määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 tähenduses, võib komisjon selle heaks kiita ilma kõnealuse määruse artiklites 5, 6 ja 7 kirjeldatud menetlust kohaldamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kaitstud geograafilise tähise „Abbacchio Romano” spetsifikaati muudetakse käesoleva määruse I lisa kohaselt.

Artikkel 2

Spetsifikaadi põhielemente sisaldav koonddokument on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT L 151, 16.6.2009, lk 27.


I LISA

Kaitstud geograafilise tähise „Abbacchio Romano” spetsifikaadis on heaks kiidetud järgmine muudatus.

Muudatusega pikendatakse ajavahemikku, mille jooksul võib talledele panna identifitseerimismärgist „Abbacchio Romano” (KGT). Kõnealune tähtaeg on nüüd 10 päeva asemel kuni 20 päeva arvestatuna talle sünnist.


II LISA

MUUTMISTAOTLUS

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta

Muutmistaotlus vastavalt artiklile 9

„ABBACCHIO ROMANO”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Geograafiline piirkond

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistamine

Riiklikud nõuded

Muu (täpsustada)

2.   Muudatus(t)e liik

Koonddokumendi või kokkuvõtte muutmine

Registreeritud KPNi või KGT muutmine, mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti ega kokkuvõtet

Spetsifikaadi muutmine, mis ei tingi avaldatud koonddokumendi muutmist (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 3)

Spetsifikaadi ajutine muutmine, mis tuleneb riiklike ametiasutuste nõutud kohustuslikest sanitaar- või fütosanitaarmeetmetest (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 4)

3.   Muudatus(ed)

Punkt 4.4. Päritolutõend: kaitstud geograafilise tähise „Abbacchio Romano” tunnusmärgi kinnitamise aega soovitakse pikendada kümnelt päevalt kahekümnele päevale pärast looma sündi.

Selle põhjuseks on vajadus vältida kõrvalesta nakkuste tekkimist, mis mõningatel juhtudel on põhjustanud rümpade hävitamise koos majandusliku kahjuga põllumajandustootjale. Seda on tuvastatud eelkõige kuumaperioodil.

KOONDDOKUMENT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta

„ABBACCHIO ROMANO”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus

„Abbacchio Romano”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.1.

Värske liha (ja rups)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Kaitstud geograafilist tähist (KGT) „Abbacchio Romano” võib kasutada ainult punktis 4 nimetatud piirkonnas sündinud, kasvatatud ja tapetud tallede puhul. Tarbimisse lubamisel peab „Abbacchio Romano” vastama järgmistele näitajatele:

 

värvilt heleroosa ja valge rasvkattega;

 

peene tekstuuriga;

 

tiheda konsistentsiga, liha on kergelt läbikasvanud.

Rümba, mis on kaitstud geograafilise tähisega „Abbacchio Romano”, võib tarbimisse lubada tervena ja/või lõigatuna järgmisteks osadeks: terve rümp; poolrümp (rümp lõigatakse pikisuunas kaheks sümmeetriliseks tükiks); abatükk; reietükk; karbonaad; pea ja liiver (süda, kopsud ja maks).

„Abbacchio Romano” rümpadel peavad tapmisel olema järgmised omadused: jahutatud rümba mass, nahata, koos pea ja liivriga: maksimaalselt 8 kg; liha värvus: heleroosa (erilist tähelepanu osutatakse kõhuseina siselihastele); lihasmassi struktuur: tugev (koevedelikuta); rasva värv: valge; rasva konsistents: kõva (proov tehakse saba kinnituskohal olevast rasvkoest, kui ümbritsev temperatuur on 18–20 °C); rasvkate: rümba välispinda katab mõõdukas rasvakiht, mis neerude kohal ei tohi olla liiga paks.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Kaitstud geograafilise tähisega „Abbacchio Romano” toormaterjal on järgmiste geograafilises piirkonnas enamlevinud geneetiliste tüüpide isas- ja emastallede liha ja rümba osad. Heakskiidetud tõud on Sarda ja selle ristandid, Comisana ja selle ristandid, Sopravvissana ja selle ristandid, Massese ja selle ristandid, Merinizzata Italiana ja selle ristandid. Talled tapetakse 28–40 päeva vanuselt ning nende tapakaal peab olema kuni 8 kg. Lisaks tuleb liha „Abbacchio Romano” tootmiseks mõeldud loomad märgistada kahekümne päeva jooksul pärast sündi vasaku kõrva külge kinnitatava kõrvamärgiga, mille esipoolel on ettevõtte identifitseerimiskood tähtedes ja numbrites ja taga lamba seerianumber.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

Tallesid tuleb toita emapiimaga (loomulik imetamine). Lisasöödana võib kasutada looduslikku sööta ja metsikuid taimi.

Uttesid karjatatakse looduslikel ja kunstkarjamaadel ning rohumaadel, mis on punktis 4 määratletud tootmispiirkonnale iseloomulikud. Lisasöödana on lubatud kuivtoit ja kontsentraadid, kuid need ei tohi olla sünteetilised ega geneetiliselt modifitseeritud.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Tallede sündimine, kasvatamine ja tapmine võib toimuda ainult Lazio maakonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

Liha „Abbacchio Romano” peab tarbimisse lubamisel kandma spetsiaalset logo, mis võimaldab seda ära tunda ja tagab selle päritolu.

Märgistamine peab toimuma tapamajas. Liha müüakse punktis 3.2 kirjeldatud tükkidena.

Pakendil peavad lisaks ühenduse graafilisele sümbolile ja sellega seotud andmetele ning seadusega ettenähtud teabele olema selges ja loetavas trükikirjas järgmised lisaandmed:

nimetus „Abbacchio Romano” peab olema muust kirjast suuremas, selges ja kustumatus kirjas, mis eristub selgesti muust kirjast ja mille järel on tähis „Indicazione Geografica Protetta” ja/või „I.G.P.” (kaitstud geograafiline tähis, KGT);

logo peab olema pressitud rümba pinnale tükkide välisküljele;

logo on nelinurk, mida piiravad kolm värvilist joont: roheline, valge ja punane. Ülaosas on laineline punane joon, mis on ühendatud nelinurga sees asuva punase ovaaliga, millel on stiliseeritult kujutatud talle pea. All katkestab nelinurga suurte punaste trükitähtedega tekst „I.G.P.”. Nelinurga alumises osas on sõnad „Abbacchio” kollaste ja „Romano” punaste trükitähtedega.

Nimetus „Abbacchio Romano” peab olema itaalia keeles.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Kogu Lazio maakond.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Kogu Lazio maakonna territooriumi mullastiku- ja kliimatingimused (mitmekesine pinnareljeef, lubjakivist mäed, vulkaanilise tekkega mäed, künkad, settelised tasandikud, aasta keskmine temperatuur vahemikus 13–16 °C, aastane sademete hulk kõige väiksem e üle 650 mm rannikul, vahemikus 1 000-1 500 mm mägedevahelistel tasandikel ja 1 800-2 000 mm Terminillo mäel ja Simbruini mägedel) pakuvad lammaste kasvatamiseks kõige paremaid tingimusi ega tekita loomadel stressi.

Talled („abbacchi”) peavad olema vabapidamisel või osaliselt vabapidamisel ning neid tuleb toita emapiimaga (loomulik imetamine). Uttesid karjatatakse looduslikel ja külvatud karjamaadel ja niitudel, mis on tootmispiirkonnale iseloomulikud (punkt 4); tallede („abbacchi”) ja uttede puhul ei tohi rakendada sundtoitmist, keskkonnast tulenevat stressi ega hormoonravi, et tootmist suurendada; suvel on lubatud traditsiooniline karjatamine mägedes.

5.2.   Toote eripära

Liha „Abbacchio Romano” eristab heleroosa värvus ja valge rasvkate; peen tekstuur; tihe konsistents, liha on kergelt läbikasvanud. Nende omaduste tõttu on „Abbacchio Romano” osa piirkonna kokakunstis väga oluline, seda kasutatakse toorainena ligikaudu sajas erinevas Rooma ja Lazio piirkonna traditsioonilises roas.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

„Abbacchio Romano” on juba ammusest ajast olnud tihedalt seotud Lazio maakonnaga, mida tõestab lambakasvatuse tähtsus kogu Lazio maakonna majandusele ja traditsioonidele ning eriti maine, mis kõnealusel tootel on tarbijate seas. Loodusolud võimaldavad karjatada uttesid looduslikel ja kultuurkarjamaadel, mis annab tallede söötmiseks kasutatavale piimale selle iseloomulikud omadused, luues nii erakordselt soodsa sünergia, mis tagab liha ühtlaselt kõrge kvaliteedi. Geograafilise tähisega kaitstud tootel on piirkonna kokakunstis oluline osa, seda kasutatakse toorainena ligikaudu sajas erinevas Rooma ja Lazio piirkonna traditsioonilises roas. Sotsiaalsel tasandil ilmneb toote ja geograafilise piirkonna seos arvukate festivalide, laatade ja näituste kaudu, mille teemaks on „Abbacchio Romano” ja mida korraldatakse kogu Lazio maakonnas. Tuleks märkida, et Rooma murdest tulenevat sõna „abbacchio” kasutatakse üksnes Lazio piirkonnas. Chiappino Rooma murde sõnastikus tähendab „abbacchio” tegelikult „imevat talle või hiljuti võõrutatud talle” ja „agnello” ligi aastavanust talle, keda on juba kaks korda pügatud. Firenzes sellist vahet ei tehta, vaid kasutatakse mõlema puhul sõna „agnello”. Ka kõnealuse toote suhtes tehtavaid eri toiminguid kirjeldatakse Rooma murde mõistetega, nagu „sbacchiatura” või „abbacchiatura” (selliste loomade tapmine).

Viide spetsifikaadi avaldamisele

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

otse põllu-, toidu- ja metsamajandusministeeriumi (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) veebisaidil (www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Kvaliteet ja ohutus”; ekraanil ülal paremal) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid”).


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1175/2012,

7. detsember 2012,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Sale Marino di Trapani (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Sale Marino di Trapani” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 99, 3.4.2012, lk 18.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.8.   Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted

ITAALIA

Sale Marino di Trapani (KGT)


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1176/2012,

7. detsember 2012,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Kreeka taotlus registreerida nimetus „Μανταρίνι Χίου” („Mandarini Chiou”) (2).

(2)

Kõnealuse registreerimise kohta ei ole esitatud ühtki vastuväidet osutatud määruse artikli 7 tähenduses.

(3)

Pärast kõnealust registreerimistaotlust jõustus aga komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, (3) mille I lisa B osa 2. osa II jao punktis B on sätestatud, et asjaomase liigi viljade puhul on minimaalne suhkru/happe suhtarv 7,5:1. Selguse ja õiguskindluse huvides on Kreeka ametiasutused selles üksikasjas asjaomast koonddokumenti kohandanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Ajakohastatud koonddokument on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 19, 24.1.2012, lk 11.

(3)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


I LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

KREEKA

Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (KGT)


II LISA

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΧΙΟΥ” (MANDARINI CHIOU)

EÜ nr: EL-PGI-0005-0709-27.06.2008

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus

„Μανταρίνι Χίου” (Mandarini Chiou)

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Kreeka

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Rühm 1.6.

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad, töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

„Mandarini Chiou” on liiki Citrus deliciosa Tenore kuuluv tangeriin Chíose saarel kasvavast sordist (Mediterranean-rühm), millel on järgmised omadused:

Füüsikalised omadused

Kuju

:

ümar, otstest lame

Kaal

:

60–150 g

Kõrgus

:

55–70 mm

Koor

:

1,5–3,5 mm, kest eraldub vilja küljest hästi.

Viljalehtede sektorite arv

:

7–14, sektorid eralduvad vilja küljest hästi.

Seemnete arv

:

8–24 väikest mitmeosalise toitainekoega seemet.

Organoleptilised omadused

Viljaliha on oranžikaskollase värvusega, õrn ja mahlane, tugeva aroomiga, võrdlemisi krobelise oranžika koorega.

Keemilised omadused

Mahlasisaldus

:

33–45%

Suhkrute kontsentratsioon

:

>9,0 Brixi kraadi

Happesus

:

0,7–1,75%

Suhkrud/happesus (valmiduse indeks)

:

7,5–1

Eeterlikud õlid

Soovitusena võib tuua järgmisi õlisid: α-thujeen, α-pineen, kamfeen, β-pineen, β-mürtseen, o-metüülsalvikool, p-tsümeen, d-limoneen, γ-terpineen, linalool, β-karüofülleen. Peamine ja kõige suurema osakaaluga õli on d-limoneen, järgmine on γ-terpineen. Eeterlikke õlisid saadakse mehhaaniliste vahendite abil tervest viljast või üksnes vilja kestast, saadud kogus oleneb eri asjaoludest, nt vilja valmimisastmest, suurusest ja kasutatud meetodist.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Toote „Mandarini Chiou” kasvatamine, tootmine, korjamine, sorteerimine ja suuruse järgi jaotamine peab toimuma saartel Chíos, Psará ja Oinoússes asuvas geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

Kui toode „Mandarini Chiou” on töödeldud ümber kondiitritooteks, mahlaks või erinevateks toote saadusteks, nt eeterlikud õlid, tuleb seda turustada kooskõlas komisjoni teatisega „Kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisainet sisaldava toidu märgistamise suunised” (ELT C 341, 16.12.2010, lk 3–4).

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Nimetuse kaitset taotletakse saarte Chíos, Psará ja Oinoússes piires.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Pinnasega seotud tingimused: geoloogilist aluskihti iseloomustavad lubjakivikaljude lagunemisel tekkinud alluviaalsetted. Pinnas on suures osas savine ja lubjarikas (CaCO3), luues tangeriini „Mandarini Chiou” kasvatamiseks soodsad mullastikutingimused.

Kliimatingimused: piirkonna kliimale on iseloomulik:

 

Vahemere piirkonnas üksnes Egeuse merel esinevad läbi aasta puhuvad tuuled (etesian), mis muudavad aastaaegade vaheldumise mõõdukamaks (tuues esile mahedama kliima ja kaitstes üldjuhul vilju külmade eest) ja ajavad laiali pilved;

 

palju päikesevalgust kogu aasta vältel (võrreldes kogu Kreekaga esineb Chíose saarel kõige enam pilvitut taevast), samuti päikesevalguse esinemine kõige pikema aja vältel, eelkõige iga-aastaste tuulte (etesian) ajal;

 

väikesed temperatuurikõikumised ja sellest tulenevalt mahedad talved ning jahedad suved.

Nende kliimatingimustega kaasnevad järgmised faktorid: a) pinnavee temperatuur on püsivalt kõrge (>22°C), seda isegi sügisel; b) kasvualade asukoht tagab palju päikesevalgust; c) eelmises punktis osutatud mullastikutingimused mõjutavad seal kasvatatud toodete suurust ja kvaliteeti ning soodustavad kõrge suhkrusisalduse näitajaga viljade kasvu. Rohke päikesevalgus ja kõrge päevane temperatuur soodustavad fotosünteesi ning kõrge öine temperatuur aitab kaasa hapete kiirele lagunemisele.

Seetõttu on vilja valmiduse näitaja (suhkru suhe sidrunhappena väljendatud happesusse) kõrge,

maitse magus ja lõhn tugev.

Inimfaktor: kultuuri „Μandarini Chiou” on vajalikke muudatusi sisse viies kasvatatud aastakümnete vältel ning sellega on kaasnenud ka kohaste rajatiste ehitamine ning täielikult kultuurile vastav viljeluspraktika. Kõik see avaldub järgmiste näitajate kaudu.

Eripärane arhitektuur, mida iseloomustab suur hulk põllumajandusettevõtete omanikele kuuluvaid viljapuuaeda ehitatud hooneid/elamuid, mis on üldjuhul kahekorruselised, et saada sealt oma viljapuuaiast parem ülevaade.

Niisutussüsteem, mille kaudu juhiti aasadel asuvatest kaevudest niisutuskraavidesse väga hea kvaliteediga vesi. Tuleks rõhutada, et saare niisutussüsteemi rajasid XIV sajandil genovalased, kes ehitasid ka maailmas selle aja kohta ainulaadseid kuivendussüsteeme.

Arenesid välja otstarbekad korjemeetodid. Osade allikate andmetel olid Chíose saare elanikud Kreekas ainsad, kes oskasid korjata puudelt vilju selleks kohase tehnika abil. Kasutades kääre lõikasid nad viljavarre vilja lähedalt läbi, jätmata sellele pikka vart, mis oleks ämbris või kastis transportimisel võinud vilja kahjustada.

Kasvavate kultuuride väetamistavad ja -meetodid, mille korral kasutati üldjuhul sõnnikut, mida saadi veistelt, lammastelt, kitsedelt ja kodulindudelt, keda tsitrusekasvatajad lisaks viljapuude kasvatamisele pidasid. Ehkki praegugi väetatakse puid veel peamiselt sõnnikuga, võib täheldada selle kasutamise vähenemist, kuna sõnnikut ei ole saarel enam piisavalt.

Viljapuude külma eest kaitsmise tavad ja meetodid kujutavad endast eelkõige valvatavaid tulesid, kiviaedu ja tarasid (toichogyria) ning puude tihedalt istutamist (vähim vahemaa 2–2,5 m, mille korral on istutustihedus 100 puud 1 000 m2 kohta.

5.2.   Toote eripära

„Mandarini Chiou” on üks Kreeka tuntumaid traditsioonilisi põllumajandustooteid. Piirkondlikul tasandil on ta kõige olulisem kaitstud päritolunimetusega toote „Mastiha Chiou” kõrval. Toode on väga hinnatud oma iseloomuliku maitse ja tugeva omapärase lõhna tõttu. Chíose saarel kasvav tangeriinisort on ainulaadne. Seda peetakse maailma üheks parimaks ja kõige aromaatsemaks. Isegi siis, kui viljad ei ole veel täielikult valmis, lõhnavad mandariinid nii intensiivselt, et tunduvad oma püsiva aroomi tõttu juba söögiküpsed. „Mandarini Chiou” aedade tugeva lõhna tõttu on Chíose saar tuntud nii Kreekas kui väljaspool lõhnava Chíosena. See iseloomustus ei ole saare külastajatele üllatuseks, sest räägitakse, et Kampose piirkonna lõhnad jõuavad reisija sõõrmetesse juba merel olles, alates esimestest sammudest saare rohelise südame suunas.

„Mandarini Chiou” esitamine kaitstud geograafilise tähise saamiseks põhineb seega tema tuntusel, mille aluseks on omakorda eriline kvaliteet. Nimetust „Mandarini Chiou” hakati kasutama värske puuvilja turgudel XIX sajandi lõpus, et tunda ära seda Chíose saarel kasvatatud hinnatud ja omapärast toodet, millel on iseloomulik lõhn, eriline maitse ja mis on kasvatatud viisil, mis tagab viljale erilise kaubandusliku väärtuse.

Et viljade erilisi omadusi säilitada, pakiti need varem paberisse, st pärast korjet säilitati toodet „Mandarini Chiou” paberisse pakitult. Selline tava oli Chíose saare tootjate leiutis ning mujal Kreekas seda ei kasutatud. Kõige vanemaid kirjalikke märkmeid Chíose saarel kasutatud paberissepakendamise kohta on teinud prantslane A. Testevuide aastal 1878 prantsuse reisiajakirjas „Le Tour du Monde”.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Toote erakordne tuntus tuleneb nii tema eriliste looduslike kui ka inimtegevuse tulemusena saavutatud omaduste kombinatsioonist.

Igal juhul hindavad Kreeka ja välismaa tarbijad toodet „Mandarini Chiou” kõrgelt tänu selle iseloomulikule lõhnale ja erilisele maitsele – omadused, mis on läbi ajaloo aidanud eriliselt kaasa kohaliku majanduselu õitsengule ning Euroopa riikidega (Tšehhoslovakkia, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Poola, Saksamaa) toimuva kaubanduse arengule. Kõigile neile omadustele on osutanud oma reisikirjades ka mitmed kuulsad maailmarändurid (Galland, Testevuide, Zolotas, Tombazis, Sgouros ja Sotiriadou).

Sellele tuntusele aitab oluliselt kaasa ka looduslik keskkond, mis hõlmab eelkõige mullastiku ja kliimatingimusi. Toote eriliste omaduste tõttu on tangeriinikasvatus muutunud kohaliku tasandi majanduses ja kaubanduses üha olulisemaks.

Lõpetuseks tuleb märkida, et toote „Mandarini Chiou” tuntus tuleneb suures osas tema geograafilise kasvatuspiirkonna erilisest omapärast, Seega ei ole juhus, et Chíose saart kutsutakse ka lõhnavaks Chíoseks.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

[Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7]

http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1177/2012,

7. detsember 2012,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Scottish Wild Salmon (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Scottish Wild Salmon” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 101, 4.4.2012, lk 13.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.7.   Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ÜHENDKUNINGRIIK

Scottish Wild Salmon (KGT)


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1178/2012,

7. detsember 2012,

millega keelatakse Rootsi lipu all sõitvatel laevadel põhjaatlandi süsika püük IIIa ja IV püügipiirkonnas, IIa, IIIb ja IIIc püügipiirkonna ning alarajoonide 22-32 ELi vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

75/TQ44

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

POK/2A34.

Liik

Põhjaatlandi süsikas (Pollachius virens)

Piirkond

IIIa ja IV püügipiirkond; IIa, IIIb ja IIIc püügipiirkonna ja alarajoonide 22-32 ELi veed

Kuupäev

19.11.2012


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1179/2012,

10. detsember 2012,

millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel klaasimurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitme jäätmevoo hindamise tulemusel on selgunud, et klaasimurru ringlussevõtu turgude seisukohalt oleks kasulik välja töötada teatavad konkreetsed kriteeriumid, mille täitmisel jäätmetest saadud klaasimurd lakkab olemast jäätmed. Need kriteeriumid peaksid tagama keskkonnakaitse kõrge taseme. Kõnealused kriteeriumid ei tohiks piirata klaasimurru liigitamist jäätmeteks kolmandate riikide poolt.

(2)

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannete kohaselt on olemas turg ja nõudlus klaasimurru kasutamiseks lähteainena klaasitootmissektoris. Klaasimurd peaks seepärast olema piisavalt puhas ning vastama klaasitootmissektoris nõutavatele asjaomastele standarditele või spetsifikatsioonidele.

(3)

Kriteeriumid, mille täitmisel klaasimurd lakkab olemast jäätmed, peaksid tagama, et taaskasutamistoimingu tulemusel saadud klaasimurd vastab klaasitootmissektori tehnilistele nõuetele, on kooskõlas toodete suhtes kohaldatavate olemasolevate õigusaktide ja standarditega ega avalda lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannete kohaselt peaksid kriteeriumid, mis taaskasutamistoimingu sisendiks olevate jäätmete, töötlemisprotsesside ja -tehnika ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud klaasimurru suhtes kavatsetakse kehtestada, vastama eespool nimetatud nõuetele, kuna kriteeriumide kohaselt toodetud klaasimurrul ei ole ohtlikke omadusi ning see ei sisalda liiga palju muid komponente peale klaasi.

(4)

Kõnealuste kriteeriumide järgimise tagamiseks oleks asjakohane ette näha teabe levitamine sellise klaasimurru kohta, mis on lakanud olemast jäätmed, ning juhtimissüsteemi rakendamine.

(5)

Selleks et käitajatel oleks võimalik kohaneda kriteeriumidega, mille täitmisel klaasimurd lakkab olemast jäätmed, tuleks sätestada, et käesolevat määrust hakatakse kohaldama alles piisavalt pika ajavahemiku möödudes.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel klaasimurd, mis on ette nähtud klaasi sisaldavate ainete või objektide tootmiseks ümbertöötamise käigus, lakkab olemast jäätmed.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud mõisteid.

Lisaks sellele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „klaasimurd”– klaasijäätmete taaskasutamise tulemusena saadud klaasimurd;

2)   „valdaja”– füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses on klaasimurd;

3)   „tootja”– valdaja, kes annab klaasimurru, mis on lakanud olemast jäätmed, esmakordselt üle uuele valdajale;

4)   „importija”– Euroopa Liidus asutatud mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes toob Euroopa Liidu tolliterritooriumile klaasimurdu, mis on lakanud olemast jäätmed;

5)   „kvalifitseeritud töötajad”– töötajad, kellel on kogemuste või koolituse teel omandatud kvalifikatsioon klaasimurru omaduste kontrollimiseks ja hindamiseks;

6)   „visuaalne kontrollimine”– klaasimurrusaadetise kõiki osi hõlmav kontroll, mida tehakse meeleorganite abil või erivarustuseta;

7)   „saadetis”– klaasimurrupartii, mis on tootja poolt ette nähtud teisele valdajale üleandmiseks ja mis võib asuda kas ühes või mitmes veoüksuses, näiteks konteineri(te)s.

Artikkel 3

Klaasimurru kriteeriumid

Klaasimurd lakkab olemast jäätmed, kui selle üleandmisel tootjalt uuele valdajale on täidetud kõik järgmised tingimused:

1)

taaskasutamistoimingu tulemusel saadud klaasimurd vastab I lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumidele;

2)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavad jäätmed vastavad I lisa punktis 2 sätestatud kriteeriumidele;

3)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid on töödeldud kooskõlas I lisa punktis 3 sätestatud kriteeriumidega;

4)

tootja on täitnud artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuded;

5)

klaasimurd on ette nähtud klaasi sisaldavate ainete või objektide tootmiseks ümbertöötamise käigus.

Artikkel 4

Vastavusdeklaratsioon

1.   Tootja või importija väljastab iga klaasimurrusaadetise kohta vastavusdeklaratsiooni vastavalt II lisas esitatud näidisele.

2.   Tootja või importija edastab vastavusdeklaratsiooni klaasimurrusaadetise uuele valdajale. Tootja või importija säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt üks aasta alates vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäevast ning teeb selle nõudmise korral kättesaadavaks pädevatele asutustele.

3.   Vastavusdeklaratsioon võib olla elektrooniline.

Artikkel 5

Juhtimissüsteem

1.   Tootja rakendab juhtimissüsteemi, mille abil on võimalik kontrollida artiklis 3 osutatud kriteeriumide järgimist.

2.   Juhtimissüsteem hõlmab mitut dokumenteeritud menetlust, mis käsitlevad kõiki järgmiseid aspekte:

a)

taaskasutamistoimingu tulemusel saadud klaasimurru kvaliteedi kontroll vastavalt I lisa punkti 1 sätetele (k.a proovide võtmine ja analüüs);

b)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavate jäätmete vastuvõtmisel kohaldatav kontroll vastavalt I lisa punkti 2 sätetele;

c)

I lisa punktis 3 kirjeldatud töötlemisprotsesside ja -tehnika kontroll;

d)

klaasimurru kvaliteedi nõuetekohasust käsitlev tagasiside klientidelt;

e)

punktides a–c nimetatud kontrolli tulemuste registreerimine;

f)

juhtimissüsteemi läbivaatamine ja täiustamine;

g)

töötajate koolitamine.

3.   Juhtimissüsteemis tuleb kirjeldada ka kõikide I lisas sätestatud kriteeriumide kontrollimiseks kehtestatud konkreetseid nõudeid.

4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008 (2) kindlaks määratud vastavushindamisasutus, mis on kõnealuse määruse kohaselt akrediteeritud, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (3) artikli 2 lõike 20 punktis b kindlaks määratud tõendaja, kes on kõnealuse määruse kohaselt akrediteeritud või litsentseeritud, tõendab, et juhtimissüsteem vastab käesoleva artikli nõuetele. Tõendamine toimub iga kolme aasta järel. Käesolevas määruses nimetatud tõendamise läbiviimiseks piisavat erikogemust omava tõendajana käsitatakse üksnes selliseid tõendajaid, kelle akrediteerimisulatus või litsents hõlmab järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 (4) sätestatud NACE koodide alla kuuluvaid tegevusalasid

* NACE kood 38 (jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine) või

* NACE kood 23.1 (klaasi ja klaastoodete tootmine).

5.   Importija nõuab oma tarnijatelt sellise juhtimissüsteemi rakendamist, mis vastab käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele ning mis on tõendatud sõltumatu välistõendaja poolt.

Tarnija juhtimissüsteemi sertifitseerib vastavushindamisasutus, kelle on akrediteerinud akrediteerimisasutus, kes on edukalt läbinud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 14 kohaselt tunnustatud asutuse poolt tehtud vastastikuse hindamise seoses kõnealuse tegevusalaga, või tõendaja, kelle on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 akrediteerinud või litsentseerinud akrediteerimis- või litsentseerimisasutus, kes osaleb kõnealuse määruse artikli 31 kohaselt samuti vastastikuses hindamises.

Tõendaja, kes soovib tegutseda kolmandas riigis, peab saama konkreetse akrediteeringu või litsentsi kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 või määruse (EÜ) nr 1221/2009 ning komisjoni otsuse 2011/832/EL (5) sätetega.

6.   Tootja tagab nõudmise korral pädevate asutuste juurdepääsu juhtimissüsteemile.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 11. juunist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

(2)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

(3)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.

(4)  ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

(5)  ELT L 330, 14.12.2011, lk 25.


I LISA

Klaasimurru kriteeriumid

Kriteeriumid

Omakontrollinõuded

Punkt 1.   Taaskasutamistoimingu tulemusel saadud klaasimurru kvaliteet

1.1.

Klaasimurd sorteeritakse vastavalt kliendi spetsifikatsioonile, sektoris nõutavale spetsifikatsioonile või standardile, mis käsitleb klaasimurru vahetut kasutamist klaasi sisaldavate ainete või objektide tootmisel ümbersulatamise teel klaasitootmistehastes.

Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad, et iga saadetis vastab asjakohasele spetsifikatsioonile.

1.2.

Järgmiste muude komponentide kui klaas sisaldus on:

mustmetallid: ≤ 50 ppm;

värvilised metallid: ≤ 60 ppm;

muud anorgaanilised ained kui metall ja klaas:

< 100 ppm, kui klaasimurru suurus on > 1 mm;

< 1 500 ppm, kui klaasimurru suurus on ≤ 1 mm;

orgaanilised ained: ≤ 2 000 ppm.

Muud anorgaanilised ained kui metall ja klaas on näiteks: keraamika, kivi, portselan, pürokeraamika.

Orgaanilised ained on näiteks: paber, kumm, plast, riie, puit.

Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt.

Sobivate ajavahemike järel ning alati, kui tootmisprotsessis tehakse olulisi muudatusi, analüüsitakse gravimeetriliselt klaasimurru representatiivseid proove, et kindlaks määrata muude komponentide kogusisaldus peale klaasi. Muude komponentide sisaldust kui klaas analüüsitakse kaalumise abil pärast materjalide eraldamist mehhaaniliselt või käsitsi (vastavalt vajadusele), rakendades sealjuures hoolikat visuaalset kontrolli.

Proovivõtmisega kontrollimiseks sobivate ajavahemike kehtestamisel võetakse arvesse järgmisi asjaolusid:

prognoositav varieeruvus (aluseks võib võtta näiteks varasemad tulemused);

taaskasutamistoimingu sisendina või mis tahes hilisemal töötlemisel kasutatavate klaasijäätmete kvaliteedi varieeruvuse oht. Tootmises tekkinud klaasijäätmeid, mille koostis on hästi etteaimatav, tuleb tõenäoliselt harvemini kontrollida. Mitme materjali kogumisest pärit klaasijäätmeid tuleb sagedamini kontrollida;

kontrollimeetodite täpsus;

kui lähedal on muude komponentide kui klaas sisaldus eespool osutatud piirmääradele.

Kontrollimise sageduse kindlaksmääramise menetlus tuleks dokumenteerida juhtimissüsteemi ühe osana ning peaks olema auditeerimiseks kättesaadav.

1.3.

Klaasimurrul ei või olla direktiivi 2008/98/EÜ III lisas loetletud ohtlikke omadusi. Klaasimurd peab jääma komisjoni otsuses 2000/532/EÜ (1) sätestatud kontsentratsioonipiiridesse ega tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (2) IV lisas sätestatud kontsentratsioonipiire.

Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt. Kui visuaalse kontrolli tulemusel leitakse tõendeid ohtlike omaduste võimaliku esinemise kohta, võetakse täiendavaid asjaomaseid kontrollimeetmeid, näiteks vajaduse korral proovide võtmine ja testimine.

Töötajad läbivad koolituse, mis käsitleb klaasimurru võimalikke ohtlikke omadusi ning ohtlike omaduste tuvastamist võimaldavaid olulisi komponente või iseärasusi.

Ohtlike materjalide tuvastamise menetlus dokumenteeritakse juhtimissüsteemis.

Punkt 2.   Taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavad jäätmed

2.1.

Sisendina võib kasutada ainult taaskasutamiskõlblike klaasanumate, lehtklaasi või pliivabade lauanõude kogumisel tekkinud klaasijäätmeid. Kogutud klaasijäätmed võivad tahtmatult sisaldada väikeses koguses muud liiki klaasi.

Kvalifitseeritud töötajad, kes on saanud väljaõppe selliste klaasi sisaldavate jäätmete tuvastamiseks, mis ei vasta käesolevas punktis sätestatud nõuetele, kontrollivad vastuvõtmisel kõiki saabunud klaasi sisaldavaid jäätmeid (visuaalne kontroll) ja jäätmetele lisatud dokumente.

2.2.

Sisendina ei kasutata klaasi sisaldavaid jäätmeid, mis on pärit tahketest segaolmejäätmetest või meditsiinijäätmetest.

2.3.

Sisendina ei kasutata ohtlikke jäätmeid.

Punkt 3.   Töötlemisprotsessid ja -tehnika

3.1.

Klaasi sisaldavad jäätmed on kogutud, eraldatud ja töödeldud ning seejärel hoitud kõigist muudest jäätmetest kogu aeg eraldi.

3.2.

Eelnevalt on toimunud kogu töötlemine, näiteks purustamine, sorteerimine, eraldamine või puhastamine, mis on vajalik selleks, et valmistada klaasimurd ette otse kasutamiseks (ümbersulatamise teel) klaasi sisaldavate ainete või objektide tootmisel.

 


(1)  EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3.

(2)  ELT L 229, 30.4.2004, lk 1.


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 osutatud vastavusdeklaratsioon jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumide täitmise kohta

1.

Klaasimurru tootja/importija:

Nimi:

Aadress:

Kontaktisik:

Telefon:

Faks:

E-post:

2.

a)

Klaasimurru kategooria nimetus või kood vastavalt sektoris kehtivale spetsifikatsioonile või standardile:

b)

Sektoris kehtiva spetsifikatsiooni või standardi peamised tehnilised nõuded, sealhulgas muude komponentide kui klaasi (st mustmetallide, värviliste metallide, muude anorgaaniliste ainete kui metall/klaas ja orgaaniliste ainete) sisaldust käsitlevate kvaliteedinõuete täitmine selliste toodete puhul, mis on lakanud olemast jäätmed:

3.

Klaasimurrusaadetis on kooskõlas punktis 2 osutatud ning sektoris kehtiva spetsifikatsiooni või standardiga.

4.

Saadetise kogus (kg):

5.

Klaasimurru tootja kohaldab juhtimissüsteemi, mis on kooskõlas määruse (EL) nr 1179/2012 nõuetega ning mida on tõendanud akrediteeritud vastavushindamisasutus või tõendaja või sõltumatu välistõendaja juhul, kui klaasimurd, mis on lakanud olemast jäätmed, imporditakse ELi tolliterritooriumile.

6.

Klaasimurrusaadetis vastab määruse (EL) nr 1179/2012 artikli 3 lõigetes 1–3 osutatud kriteeriumidele.

7.

Kõnealuse saadetise sisu on ette nähtud üksnes otse kasutamiseks klaasi sisaldavate ainete või objektide tootmisel ümbersulatamise teel.

8.

Klaasimurru tootja/importija deklaratsioon:

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on käesolev teave täielik ja tõene.

Nimi:

Kuupäev:

Allkiri:


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1180/2012,

10. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1) (edaspidi „tolliseadustik”), eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Türgi Vabariik ühines 20. mail 1987. aastal Euroopa Majandusühenduse ning Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga (edaspidi „konventsioon”) konventsiooniosalisena 1. detsembril 2012. ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee 26. juuni 2012. aasta otsusega nr 4/2012 (2) muudeti konventsiooni, et kohandada ühistransiidi korral kasutatavaid tagatisdokumente, pidades silmas Türgi ühinemist konventsiooniga. Sellepärast tuleks vastavaid komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (3) ühenduse transiidi korral kasutamiseks ettenähtud tagatisdokumente asjakohaselt muuta.

(2)

Kuna otsuse nr 4/2012 kohaselt nõuti, et alates 1. detsembrist 2012 tuleb kasutada Türgi ühinemisest tulenevalt kohandatud tagatisdokumente, tuleks vastavaid määrusega (EMÜ) nr 2454/93 ettenähtud tagatisdokumente samuti kõnealusest kuupäevast alates kohandada. Tuleb kehtestada eeskirjad, mille kohaselt on üleminekuperioodi jooksul võimalik kasutada enne 1. detsembrit 2012 kohaldatud näidisele vastavaid tagatisdokumente, kui neisse on tehtud vajalikud kohandused.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2454/93 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2454/93 muudetakse järgmiselt:

1)

lisa 48 asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

2)

lisa 49 asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga;

3)

lisa 50 asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga;

4)

lisa 51 lahtris 7 lisatakse sõnade „Šveits” ja „Andorra” vahele sõna „Türgi”;

5)

lisa 51 A lahtris 6 lisatakse sõnade „Šveits” ja „Andorra” vahele sõna „Türgi”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2012.

Ettevõtjad võivad siiski kuni 30. novembrini 2013 kasutada määruse (EMÜ) nr 2454/93 (mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1159/2012) (4) lisades 48, 49, 50, 51 ja 51 A sätestatud näidise vormi, millesse on tehtud vajalikud geograafilised kohandused ja ametliku asukoha või volitatud esindaja aadressi kohandused.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  ELT L 297, 26.10.2012, lk 34.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(4)  ELT L 336, 8.12.2012, lk 1.


I LISA

„LISA 48

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

ÜLDTAGATIS

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (1)

kelle elukoht või registrijärgne asukoht (2) on …

tagab käesolevaga solidaarselt tagatistolliasutuses …

kuni

… suuruse summa ulatuse

(st 100/50/30 % (3) tollivõla limiidist) Euroopa Liidu

(kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik)

ning Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (4) kasuks

printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid), mille eest printsipaal (5) … võib olla eespool nimetatud riikide ees vastutav või saada vastutavaks seoses tolli- ja muudest maksudest tulenevate tollivõlgadega, mida kohaldatakse ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril oleva kauba suhtes.

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad eelnimetatud maksimumsumma ulatuses, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summad tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

Seda summat ei tohi vähendada käesoleva kohustuse alusel juba makstud summade võrra, välja arvatud juhul, kui allakirjutanult nõutakse sellise tollivõla tasumist, mis tuleneb ühenduse transiitveost või ühistransiitveost, mida alustati enne eelneva maksenõude kättesaamist või 30 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kõigi tollivõlgade tasumise eest, mis tulenevad käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (6) kõikides punktis 1 loetletud riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht … kuupäev …

(Allkiri  (7))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutus

Käendaja võetud kohustus aktsepteeritud (kuupäev)

(Tempel ja allkiri)


(1)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(2)  Täielik aadress.

(3)  Mittevajalik maha tõmmata.

(4)  Maha tõmmata konventsiooniosalis(t)e või teiste riikide (Andorra või San Marino) nimi, kelle territooriumi ei läbita. Viited Andorra Vürstiriigile ja San Marino Vabariigile kehtivad ainult ühenduse transiitvedude puhul.

(5)  Printsipaali perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress.

(6)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute pädevusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(7)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi järgmised sõnad: „Tagatis hõlmab … (summa)”; summa kirjutatakse sõnadega.”


II LISA

„LISA 49

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

ÜKSIKTAGATIS

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (1)

kelle elukoht või registrijärgne asukoht (2) on …

tagab käesolevaga solidaarselt tagatistolliasutuses …

kuni

… suuruse summa ulatuses

Euroopa Liidu

(kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik)

ning Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (3) kasuks printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid), mille eest

printsipaal (4)

võib olla eespool nimetatud riikide ees vastutav või vastutavaks saada seoses tolli- ja muudest maksudest tulenevate tollivõlgadega, mida kohaldatakse allpool kirjeldatud kauba suhtes, mis on ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril lähtetolliasutusest …

sihttolliasutusse …

Kauba kirjeldus:

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summad tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kõigi tollivõlgade tasumise eest, mis tulenevad käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (5) kõikides punktis 1 loetletud riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht … kuupäev …

(Allkiri  (6))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutuses

on … (kuupäev) aktsepteeritud käendaja kohustus, mis hõlmab … (kuupäev) deklaratsiooni nr … (7) alusel toimuvat ühenduse transiitvedu/ühistransiitved.u.

(Tempel ja allkiri)


(1)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(2)  Täielik aadress.

(3)  Maha tõmmata konventsiooniosalis(t)e või teiste riikide (Andorra või San Marino) nimi, kelle territooriumi ei läbita. Viited Andorra Vürstiriigile ja San Marino Vabariigile kehtivad ainult ühenduse transiitvedude puhul.

(4)  Printsipaali perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress.

(5)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute pädevusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(6)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi järgmised sõnad: „Tagatis hõlmab … (summa).”, summa kirjutatakse sõnadega.

(7)  Täidab lähtetolliasutus.”


III LISA

„LISA 50

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

MAKSEKVIITUNGINA ESITATAV ÜKSIKTAGATIS

I.   Käendaja kohustus

1.

Allakirjutanu (1)

kelle elukoht või registrijärgne asukoht (2) on …

tagab käesolevaga solidaarselt tagatistolliasutuses …

Euroopa Liidu

(kuhu kuuluvad Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik)

ning Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Türgi Vabariigi, Andorra Vürstiriigi ja San Marino Vabariigi (3) kasuks

printsipaali põhi- ja lisamaksekohustused, kulud ja ettenägematud kulud (v.a rahatrahvid), mille eest printsipaal võib olla eespool nimetatud riikide ees vastutav või saada vastutavaks seoses tolli- ja muudest maksudest tulenevate tollivõlgadega, mida kohaldatakse ühenduse transiidiprotseduuril või ühistransiidiprotseduuril oleva kauba suhtes ning mille puhul allakirjutanu on kohustunud välja andma üksiktagatise maksekviitungeid kuni 7 000 euro väärtuses maksekviitungi kohta.

2.

Allakirjutanu kohustub punktis 1 loetletud riikide pädevate asutuste esimese kirjaliku nõude korral tasuma nõutavad summad kuni 7 000 euro ulatuses maksekviitungi kohta, ilma et makse tegemist saaks nõude esitamise kuupäevast alates rohkem kui 30 päeva võrra edasi lükata, välja arvatud juhul, kui tema või mõni teine asjaomane isik esitab enne kõnealuse tähtaja möödumist pädevatele asutustele tõendi kõnealuse transiitveo lõppemise kohta.

Pädev asutus võib allakirjutanu taotluse korral ja igal põhjendatud juhul pikendada alates maksenõude esitamise kuupäevast lubatavat 30päevast tähtaega, mille jooksul kõnealune isik peab nõutud summad tasuma. Tähtaja pikendamisega seotud kulud ja eelkõige intressid arvutatakse nii, et need võrduksid asjaomase riigi raha- või finantsturul samadel tingimustel tasutava määraga.

3.

Käesolev kohustus hakkab kehtima päeval, mil tagatistolliasutus selle aktsepteerib. Allakirjutanu vastutab kõigi tollivõlgade tasumise eest, mis tulenevad käesoleva kohustusega hõlmatud ühenduse transiitvedudest või ühistransiitvedudest, mida alustati enne tagatise tühistamist või kehtetuks tunnistamist, isegi juhul, kui maksenõue on esitatud pärast kõnealust kuupäeva.

4.

Allakirjutanu teatab käesoleva kohustuse raames oma ametliku asukoha (4) kõikides punktis 1 loetletud riikides:

Riik

Perekonna- ja eesnimi või ärinimi ning täielik aadress

Allakirjutanu kinnitab, et kogu kirjavahetus, kõik teadaanded ja kõik tema võetud kohustusega seotud formaalsused ja protseduurid, mis on adresseeritud või kirjalikult esitatud ühte tema ametlikest asukohtadest, loetakse talle nõuetekohaselt kättetoimetatuks.

Allakirjutanu tunnistab nende kohtute pädevust, kelle tööpiirkonnas on tema ametlikud asukohad.

Allakirjutanu kohustub mitte muutma oma ametlikke asukohti; kui ta peab seda siiski tegema, siis teatab ta sellest enne tagatistolliasutusele.

Koht …, kuupäev …

(Allkiri  (5))

II.   Tagatistolliasutuse aktsept

Tagatistolliasutus

Käendaja võetud kohustus aktsepteeritud (kuupäev)

(Tempel ja allkiri)


(1)  Perekonna- ja eesnimi või ärinimi.

(2)  Täielik aadress.

(3)  Ainult ühenduse transiitvedude puhul.

(4)  Kui mõne riigi õiguses ei ole ametliku asukoha valimise võimalust ette nähtud, määrab käendaja endale selles riigis esindaja, kellel on õigus vastu võtta käendajale adresseeritud kirjavahetust, ning lõike 4 teises ja neljandas lõigus sätestatud kohustus tuleb sellega vastavusse viia mutatis mutandis. Tagatisega seotud vaidluste lahendamine kuulub nende riikide kohtute pädevusse, kelle tööpiirkonnas on käendaja või esindaja ametlik asukoht.

(5)  Allakirjutaja kirjutab oma allkirja ette käsitsi järgmised sõnad: „Tagatis”.”


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1181/2012,

10. detsember 2012,

millega antakse luba tõsta teatavates viinamarjakasvatuspiirkondades 2012. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa punktis A.3 on sätestatud, et eriti ebasoodsate ilmastikutingimustega aastatel võivad liikmesriigid taotleda, et veini alkoholisisalduse piirmäärasid tõstetaks (rikastamine) kuni 0,5 mahuprotsendi võrra.

(2)

Taani, Rootsi ja Ühendkuningriik on taotlenud 2012. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärade tõstmist, kuna kasvuperioodil valitsesid teatavates geograafilistes piirkondades eriti ebasoodsad ilmastikutingimused.

(3)

Tingituna 2012. aasta eriti ebasoodsatest ilmastikutingimustest ei ole määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa punktis A.2 naturaalse alkoholisisalduse tõstmiseks sätestatud piirmäärade kohaldamisel võimalik teatavates viinamarjakasvatuspiirkondades toota vajaliku üldalkoholisisaldusega veini, mille järele oleks tavaliselt turunõudlus.

(4)

Seepärast on asjakohane lubada tõsta Taanis, Rootsis ja Ühendkuningriigis 2012. aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa punktist A.2 ei tohi käesoleva määruse lisas loetletud geograafilistes piirkondades 2012. aastal korjatud värskete viinamarjade, samuti ka 2012. aastal korjatud viinamarjadest toodetud viinamarjavirde, kääriva viinamarjavirde, kääriva toorveini ja veini naturaalse alkoholisisalduse tõstmine ületada 3,5 mahuprotsenti.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


LISA

Geograafilised piirkonnad, milles on artikli 1 kohaselt lubatud tõsta veini rikastamise piirmäärasid

Liikmesriik

Geograafiline piirkond

Taani

Kõik viinamarjakasvatuspiirkonnad

Rootsi

Kõik viinamarjakasvatuspiirkonnad

Ühendkuningriik

Kõik viinamarjakasvatuspiirkonnad


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1182/2012,

10. detsember 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

39,9

MA

75,8

TN

76,3

TR

75,8

ZZ

67,0

0707 00 05

AL

76,3

JO

174,9

MA

133,1

TR

98,0

ZZ

120,6

0709 93 10

MA

151,2

TR

72,5

ZZ

111,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

57,6

ZW

43,2

ZZ

56,2

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,3

ZZ

86,5

0805 50 10

TR

81,5

ZZ

81,5

0808 10 80

CA

157,2

MK

36,9

US

125,9

ZA

136,9

ZZ

114,2

0808 30 90

CN

48,8

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/48


NÕUKOGU OTSUS,

6. detsember 2012,

mis käsitleb Iirimaa taotlust osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks Euroopa ameti asutamisega

(2012/764/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’d käsitleva protokolli (nr 19) (edaspidi „Schengeni protokoll”) artiklit 4,

võttes arvesse Iirimaa valitsuse poolt 14. märtsil 2012 nõukogu eesistujale kirja teel esitatud taotlust osaleda teatavates nimetatud kirjas täpsustatud Schengeni acquis’ sätetes

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis oma otsusega 2002/192/EÜ (1) Iirimaale loa osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes vastavalt nimetatud otsuses sätestatud tingimustele.

(2)

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 25. oktoobril 2011 vastu määruse (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (2) (edaspidi „amet”).

(3)

Määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt on amet vastutav teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci operatiivjuhtimise eest ning talle võib Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) kolmanda osa V jaotisel põhinevate asjakohaste õigusaktide alusel samuti ülesandeks teha muude vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide ettevalmistamise, väljatöötamise ja operatiivjuhtimise.

(4)

Ametil on juriidilise isiku staatus ning talle on iseloomulik organisatsioonilise ja finantsstruktuuri ühtsus. Sellest tulenevalt ja vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 288 asutati amet üheainsa õigusaktiga, mis on tervikuna kohaldatav liikmesriikides, kellele see on siduv. See välistab võimaluse kohaldada määrust (EL) nr 1077/2011 Iirimaal osaliselt. Seetõttu tuleks võtta vajalikud meetmed, millega tagada, et määrust (EL) nr 1077/2011 kohaldatakse Iirimaal tervikuna.

(5)

SIS II on Schengeni acquis’ osa. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1987/2006 (3) ja nõukogu otsus 2007/533/JSK (4) reguleerivad SIS II loomist, toimimist ja kasutamist. Iirimaa osales ainult nõukogu otsuse 2007/533/JSK (milles arendatakse edasi otsuse 2002/192/EÜ artikli 1 punkti a alapunktis ii nimetatud Schengeni acquis’ sätteid) vastuvõtmisel.

(6)

VIS on samuti Schengeni acquis’ osa. Iirimaa ei osalenud otsuse 2004/512/EÜ, (5) määruse (EÜ) nr 767/2008 (6) ja otsuse 2008/633/JSK (7) (mis reguleerivad VISi loomist, toimimist ja kasutamist) vastuvõtmisel ning need ei ole tema suhtes siduvad.

(7)

Eurodac ei ole Schengeni acquis’ osa. Iirimaa osales nõukogu määruse (EÜ) nr 2725/2000 (8) (mis reguleerib Eurodaci loomist, toimimist ja kasutamist) vastuvõtmisel ning see on tema suhtes siduv. Mis puudutab aga määruse (EL) nr 1077/2011 Eurodaciga seotud sätteid, siis ei osalenud Iirimaa Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt määruse (EL) nr 1077/2011 vastuvõtmisel ning seetõttu ei ole see tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(8)

Iirimaa teatas protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 4 kohaselt komisjonile ja nõukogule 14. märtsi 2012. aasta kirjades, et soovib kiita heaks määruse (EL) nr 1077/2011 Eurodaciga seotud sätted.

(9)

Komisjon kinnitas ELi toimimise lepingu artikli 331 lõikes 1 sätestatud korras oma 18. juuli 2012. aasta otsusega C(2012) 4881 määruse (EL) nr 1077/2011 Eurodaciga seotud sätete kohaldamist Iirimaa suhtes. Nimetatud otsuses sätestatakse, et määrus (EL) nr 1077/2011 jõustub Iirimaa suhtes kuupäeval, mil jõustub nõukogu otsus Iirimaa taotluse kohta osaleda nendes määruse (EL) nr 1077/2011 sätetes, mis on seotud SIS IIga, mida reguleerib määrus (EÜ) nr 1987/2006, ja VISga.

(10)

Arvestades, et pärast komisjoni otsuse C(2012) 4881 vastuvõtmist on määruse (EL) nr 1077/2011 Eurodaciga seotud sätetes osalemise esimene eeltingimus Iirimaa jaoks täidetud, ning võttes arvesse Iirimaa osalist osalemist SIS II-ga seotud sätetes, on Iirimaal õigus osaleda ameti tegevuses selles ulatuses, mil amet vastutab nõukogu otsuse 2007/533/JSK kohaselt SIS II operatiivjuhtimise ja Eurodaci operatiivjuhtimise eest.

(11)

Selleks, et tagada aluslepingute ja kohaldatavate protokollide täitmine ning samal ajal kaitsta määruse (EL) nr 1077/2011 ühtsust ja järjepidevust, on Iirimaa Schengeni protokolli artikli 4 alusel taotlenud 14. märtsi 2012. aasta kirjaga osalemist nimetatud määruses selles ulatuses, mil amet vastutab määruse (EÜ) nr 1987/2006 kohaselt SIS II operatiivjuhtimise ning VISi operatiivjuhtimise eest.

(12)

Nõukogu tunnustab Iirimaa õigust esitada vastavalt Schengeni protokolli artiklile 4 taotlus osalemiseks määruses (EL) nr 1077/2011, kui Iirimaa ei osale nimetatud määruses teistel alustel.

(13)

Iirimaa osalemine määruses (EL) nr 1077/2011 ei mõjuta asjaolu, et Iirimaa ei osale ega saagi osaleda praegu Schengeni acquis’ sätetes, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanike vaba liikumist, viisapoliitikat ja liikmesriikide välispiiride ületamist. Seetõttu sisaldab määrus (EL) nr 1077/2011 erisätteid, mis kajastavad kõnealust Iirimaa eriseisundit, eelkõige seoses piiratud hääleõigusega ameti haldusnõukogus.

(14)

Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (9) artikli 3 kohaselt moodustatud segakomiteed on vastavalt selle lepingu artiklile 5 teavitatud käesoleva otsuse ettevalmistamisest.

(15)

Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (10) artikli 3 kohaselt moodustatud segakomiteed on vastavalt selle lepingu artiklile 5 teavitatud käesoleva otsuse ettevalmistamisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt otsusele 2002/192/EÜ osaleb Iirimaa määruses (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks, selles ulatuses, mil see on seotud viisainfosüsteemi (VIS) ja selliste teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) osade operatiivjuhtimisega, milles Iirimaa ei osale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 6. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LOUCA


(1)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(2)  ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(3)  ELT L 381, 28.12.2006, lk 4.

(4)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 63.

(5)  Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsus 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (ELT L 213, 15.6.2004, lk 5).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

(7)  Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (ELT L 218, 13.8.2008, lk 129).

(8)  Nõukogu 11. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil (EÜT L 316, 15.12.2000, lk 1).

(9)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(10)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/50


NÕUKOGU OTSUS 2012/765/ÜVJP,

10. detsember 2012,

millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/333/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 25. juunil 2012 vastu otsuse 2012/333/ÜVJP (millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4) (2).

(3)

Ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 kohaselt on vajalik täies ulatuses läbi vaadata loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse otsust 2012/333/ÜVJP.

(4)

Käesolevas otsuses on kajastatud läbivaatamise tulemusi, mille nõukogu viis läbi seoses isikute, rühmituste ja üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

(5)

Nõukogu on jõudnud järeldusele, et isikud, rühmitused ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, on osalenud terroriaktides ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses, et pädev asutus on teinud nende suhtes otsuse selle ühise seisukoha artikli 1 lõike 4 tähenduses ning et nende suhtes tuleks jätkata nimetatud ühises seisukohas sätestatud eripiirangute kohaldamist.

(6)

Loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks vastavalt ajakohastada ning otsus 2012/333/ÜVJP tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas on esitatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

Artikkel 2

Otsus 2012/333/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 10. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.

(2)  ELT L 165, 26.6.2012, lk 72.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD LOETELU ISIKUTEST, RÜHMITUSTEST JA ÜKSUSTEST

1.   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6. või 15. märtsil 1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik. Passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, aegumistähtaeg 15.3.2016 (USA juhiluba)

5.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroepi liige

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, sündinud 10.9.1971 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963 Liibanonis, Liibanoni kodanik

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, pass nr 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala'i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla'i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957 Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan

10.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965 Iraanis Teheranis

11.

SOLEIMANI Qasem (teise nimega Ghasem Soleymani, teise nimega Qasmi Sulayman, teise nimega Qasem Soleymani, teise nimega Qasem Solaimani, teise nimega Qasem Salimani, teise nimega Qasem Solemani, teise nimega Qasem Sulaimani, teise nimega Qasem Sulemani), sündinud 11.3.1957 Iraanis. Iraani kodanik. Passi nr: 008827 (Iraani diplomaatiline pass), välja antud 1999. Ametinimetus: kindralmajor

2.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council / Fatah’ Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades / Araabia Revolutsiooniline Brigaad, teise nimega Black September / Must September, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims / Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon)

2.

Al-Aqsa Martyr's Brigade / Al-Aqsa Märtrite Brigaad

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja Al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New People's Army – NPA / Uus Rahvaarmee, Filipiinid

7.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group / islami rühmitus – IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front / Suur Islami Idavõitlejate Rinne)

9.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Quassem)

10.

Hizbul Mujahideen – HM

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development / Püha Maa Toetuse ja Arengu Sihtasutus

13.

International Sikh Youth Federation – ISYF / Rahvusvaheline Sikhi Noorteliit

14.

Khalistan Zindabad Force – KZF

15.

Kurdistan Workers' Party – PKK / Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL)

16.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE / Tamili Eelami Vabastustiigrid

17.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army / Rahvuslik Vabastusarmee)

18.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ / Palestiina Islami Džihaad

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP / Palestiina Vabastamise Rahvarinne

20.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (teise nimega PFLP – General Command)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia / Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud)

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army / Front / Party / Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei)

23.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path / Särav Tee)

24.

Stichting Al Aqsa (teise nimega Stichting Al Aqsa Nederland, teise nimega Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcons, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks / Kurdistani Vabastuspistrikud)


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/53


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. detsember 2012,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osa seoses selliste riiklike laborite loeteluga, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8900 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/766/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ, (1) eriti selle artikli 67 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2003/85/EÜ on kehtestatud suu- ja sõrataudi puhkemisel rakendatavad minimaalsed kontrollimeetmed ning teatavad ennetusmeetmed tagamaks pädevate asutuste ja põllumajandustootjate paremat ettevalmistust ja suuremat teadlikkust sellest haigusest.

(2)

Ennetusmeetmete hulgas on sätestatud liikmesriikide jaoks kohustus tagada, et elusa suu- ja sõrataudiviiruse käsitlemine teadustegevuse ja diagnostika eesmärgil toimuks üksnes vastavat luba omavates riiklikes laborites, mis on loetletud direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas.

(3)

Ühendkuningriik teatas ametlikult komisjonile, et kõnealuses liikmesriigis asuva direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas loetletud riikliku labori nimetus on muutunud.

(4)

Õiguskindluse seisukohalt on tähtis, et direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas esitatud riiklike laborite loetelu oleks ajakohane. Seetõttu tuleks kõnealuse lisa A osas esitatud riiklike laborite loetelus asendada Ühendkuningriigi kanne.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas asendatakse Ühendkuningriigi kanne järgmisega:

„UK

Ühendkuningriik

The Pirbright Institute

Ühendkuningriik

Eesti

Soome

Iirimaa

Läti

Malta

Sloveenia

Rootsi”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.


11.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/54


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. detsember 2012,

millega määratakse ELi referentlabor suu- ja sõrataudi jaoks ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/393/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8901 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/767/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ, (1) eriti selle artikli 69 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2003/85/EÜ on kehtestatud suu- ja sõrataudi puhkemisel rakendatavad minimaalsed kontrollimeetmed ning teatavad ennetusmeetmed tagamaks pädevate asutuste ja põllumajandustootjate paremat ettevalmistust ja suuremat teadlikkust sellest haigusest.

(2)

Direktiivis 2003/85/EÜ on muu hulgas sätestatud, et tuleb määrata ELi referentlabor suu- ja sõrataudi jaoks, et täita XVI lisas esitatud ülesanded ja kohustused.

(3)

Komisjon on tihedas koostöös liikmesriikidega korraldanud pakkumise ELi asjaomase referentlabori valimiseks, võttes arvesse teaduslik-tehnilise pädevuse kriteeriume ja töötajate erialateadmisi.

(4)

Pärast valikumenetluse lõpetamist määrati edukaks osutunud labor – loomatervishoiu instituudi Pirbright’i labor, mida spondeerib biotehnoloogia ja bioloogiateaduste teadusuuringute nõukogu (BBSRC) – komisjoni otsusega 2006/393/EÜ (2) viieks aastaks alates 7. juunist 2006 ühenduse referentlaboriks suu- ja sõrataudi jaoks.

(5)

Lisaks on direktiivis 2003/85/EÜ ette nähtud, et komisjon vaataks üle, kas suu- ja sõrataudi jaoks määratud ELi referentlabor täidab XVI lisas määratud kõnealuse labori ülesandeid ja kohustusi.

(6)

Komisjoni algatatud ja 2011. aasta aprillis lõpetatud hindamise tulemusena järeldati, et loomatervishoiu instituudi Pirbright’i labor täidab edukalt kõiki suu- ja sõrataudi ELi referentlabori ülesandeid ja kohustusi, mis on sätestatud direktiivi 2003/85/EÜ XVI lisas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 882/2004 (sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks tehtavate ametlike kontrollide kohta) (3) artikli 32 lõigetes 2 ja 4 esitatud ELi referentlabori kohustusi.

(7)

Seetõttu tuleks kõnealuse labori määramist ELi referentlaboriks suu- ja sõrataudi jaoks pikendada määramata ajaks.

(8)

Lisaks teatas Ühendkuningriik ametlikult komisjonile, et loomatervishoiu instituudi Pirbright’i labori uus nimetus on nüüd Pirbright’i instituut.

(9)

Selleks et suu- ja sõrataudi jaoks määratud ELi referentlabor saaks häireteta toimida, on asjakohane kõnealuses otsuses esitatud meetmeid kohaldada tagasiulatuvalt alates 7. juunist 2011.

(10)

Liidu õiguse selguse ja lihtsustamise huvides tuleks seega otsus 2006/393/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühendkuningriigi biotehnoloogia ja bioloogiateaduste teadusuuringute nõukogu (BBSRC) Pirbright’i instituut on määratud ELi referentlaboriks suu- ja sõrataudi jaoks.

2.   Lõikes 1 viidatud ELi referentlabori ülesanded ja kohustused on sätestatud direktiivi 2003/85/EÜ XVI lisas.

Artikkel 2

Otsus 2006/393/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tõlgendatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 7. juunist 2011.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. detsember 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.

(2)  ELT L 152, 7.6.2006, lk 31.

(3)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.