ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.312.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 312

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
10. november 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/32/EL, 25. oktoober 2012, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

DIREKTIIVID

10.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/1


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/32/EL,

25. oktoober 2012,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (1), eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 96/98/EÜ kohaldamisel kehtivad rahvusvaheliste konventsioonide ja katsestandardite ajakohastatud versioonid.

(2)

Pärast direktiivi 96/98/EÜ viimast muutmist on jõustunud mitmed rahvusvaheliste konventsioonide ja kohaldatavate katsestandardite muudatused. Kõnealused muudatused tuleks inkorporeerida direktiivi 96/98/EÜ.

(3)

Samal ajal on ka Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ja Euroopa standardiorganisatsioonid vastu võtnud standardid, sealhulgas üksikasjalikud katsestandardid, mitmete direktiivi 96/98/EÜ A.2 lisas loetletud varustusesemete kohta või seal loetlemata, aga siiski nimetatud direktiivi kohaldamisel asjakohaste varustusesemete kohta. Seega tuleks nimetatud varustusesemed lisada A.1 lisasse või viia need vajaduse korral A.2 lisast A.1 lisasse.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 96/98/EÜ vastavalt muuta.

(5)

On asjakohane lubada turustada ja paigutada ühenduse laeva pardale sellist varustust, mis on toodetud enne käesoleva direktiivi kehtivusaja lõppemist ning mille suhtes ühtlustatud nõudeid kohaldatakse esmakordselt käesoleva direktiivi raames.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/98/EÜ A lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

A.1 lisa 1. veerus „uue esemena” loetletud või A.2 lisast üle kantud varustust, mis on toodetud enne 30. novembrit 2013 mis tahes liikmesriigi territooriumil kooskõlas juba kehtivate tüübikinnitusmenetlustega, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 30. novembrini 2015.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 30. novembriks 2013. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 30. novembrist 2013.

Nende õigus- ja haldusnormide vastuvõtmisel lisavad liikmesriigid neisse viite käesolevale direktiivile või lisavad neile selle viite nende ametlikul avaldamisel. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. oktoober 2012.

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25.


LISA

A LISA

Üldmärkus A lisa kohta: SOLASe konventsiooni reeglid viitavad SOLASE konventsiooni 2009. aasta konsolideeritud versioonile.

Üldmärkus A lisa kohta: Sama eseme nimetuse all on teatavate esemete puhul viiendas veerus esitatud mõned võimalikud tootevariandid. Tootevariantidega varustatakse eraldi ja need on punktiiriga üksteisest eraldatud. Sertifitseerimiseks valitakse vajaduse korral üksnes asjakohane tootevariant (näide: A.1/3.3).

Kasutatud lühendid:

A.1– 1. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

A.2– 2. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

AC– veaparandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

CAT– radari kategooria vastavalt IEC 62388 (2007) 1.3 jaos esitatud määratlusele

Circ– ringkiri

COLREG– rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon

COMSAR– IMO raadioside ning otsingu- ja päästetegevuse allkomitee

EN– Euroopa standard

ETSI– Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut

FSS– rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks

FTP– rahvusvaheline tulekatse kohaldamise koodeks

HSC– rahvusvaheline kiirlaevakoodeks

IBC– rahvusvaheline ohtlikke kemikaale mahtlastina vedavate laevade konstruktsiooni ja seadmete koodeks

ICAO– Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

IEC– Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon

IMO– rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta

IMO– Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

ISO– Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ITU– Rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit

LSA– päästevahendid

MARPOL– rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

MEPC– merekeskkonna kaitse komitee

MSC– meresõiduohutuse komitee

NOx– lämmastikoksiidid

SOLAS– inimeste meresõiduohutuse rahvusvaheline konventsioon

SOx– vääveloksiidid

Reg.– reegel

Res.– resolutsioon

A.1 LISA

VARUSTUS, MILLE KOHTA ON RAHVUSVAHELISTES ÕIGUSAKTIDES ÜKSIKASJALIKUD KATSESTANDARDID

Kogu A.1 lisa suhtes kohaldatavad märkused

a)

Üldine: lisaks eraldi nimetatud katsestandarditele sisaldavad rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavad nõuded ja IMO asjakohased resolutsioonid ning ringkirjad sätteid, mille täitmist tuleb kontrollida B lisas esitatud vastavushindamisvõtetes osutatud tüübihindamisel (tüübikinnitusel).

b)

Esimene veerg: võib kohaldada komisjoni direktiivi 2010/68/EL (1) artiklit 2 (laevavarustuse direktiivi 6. muudatus, A lisa).

c)

Esimene veerg: võib kohaldada komisjoni direktiivi 2011/75/EL (2) artiklit 2 (laevavarustuse direktiivi 7. muudatus, A lisa).

d)

Teine veerg: kui kasutatakse terminit „süsteemi osad”, võib rahvusvaheliste nõuete täitmise kontrollimiseks vaja olla katsetada üksikut osa, osade rühma või kogu süsteemi.

e)

Viies veerg: IMO resolutsioonidele viitamisel kohaldatakse üksnes resolutsioonide lisade asjakohastes osades sisalduvaid katsestandardeid ja jäetakse resolutsioonide endi tekst välja.

f)

Viies veerg: rahvusvahelisi konventsioone ja katsestandardeid kohaldatakse vastavalt nende ajakohastatud versioonidele. Asjakohaste standardite täpseks piiritlemiseks märgitakse katsearuannetesse, vastavussertifikaatidele ja vastavusdeklaratsioonidele kohaldatud katsestandard ja selle versioon.

g)

Viies veerg: kui kahte esitatud eristusstandardite kogumit eraldab sõna „või”, vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele, et järgida IMO toimimisnorme; seega piisab vaid ühe kogumi katsetamisest, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavust. Kui on kasutatud muid eraldajaid (koma), kohaldatakse kõiki nimekirja tõendeid.

h)

Kuues veerg: kui märgitud on H võte, mõeldakse H võtet pluss kavandi vastavustunnistust.

i)

Käesolevas lisas kehtestatud nõuded ei piira rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud veonõuete kohaldamist.

1.   Päästevahendid

Neljas veerg: kohaldatakse IMO ringkirja MSC/Circular 980, v.a juhul, kui seda asendavad neljandas veerus osundatud eridokumendid.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Päästerõngad

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Päästevahendite märgutuled:

a)

päästepaatidel ja päästeparvedel,

b)

päästerõngastel,

c)

päästevestidel.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Päästevestid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Vee- ja kaitseülikonnad, mida ei liigitata päästevestideks:

isoleeritud/isoleerimata.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Päästevestidena liigitatud vee- ja kaitseülikonnad:

isoleeritud/isoleerimata.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termokaitse-vahendid

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Langevarjuga raketid (pürotehnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Särituled (pürotehnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Suitsupoid (pürotehnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Liiniheitjad

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Täispuhutavad päästeparved

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Jäigad päästeparved

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Püstuvad päästeparved

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. -IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Ümberpööratavad tendiga päästeparved

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaatilised lukustusmehhanismid)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Päästepaadid:

a)

taavetitega langetatavad päästepaadid

osaliselt kinnised,

täielikult kinnised

b)

vabalangemisega päästepaadid

täielikult kinnised

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Jäigad valvepaadid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Täispuhutavad valvepaadid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Kiirvalvepaadid:

a)

täispuhutavad

b)

jäigad

c)

jäigad-täispuhutavad

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Lööpri ja vintsiga veeskamisseadmed (taavetid)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Päästevahendite veeskamisseadmed

Viidud punkti A.2/1.3 alla.

A.1/1.23

Vabalangemisega päästepaatide veeskamisseadmed

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Päästeparvede veeskamisseadmed

(taavetid)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed

(taavetid)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Vabastusmehhanismid:

a)

pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

b)

päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Laeva evakuatsioonisüsteemid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Päästevahendid

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Evakuatsioonitrepid

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Valgust peegeldavad materjalid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised VHF raadiotelefonid

Viidud punktide A.1/5.17 ja A.1/5.18 alla.

A.1/1.32

9 GHz radartransponder (SART)

Viidud punkti A.1/4.18 alla.

A.1/1.33

Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi

(passiivne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

või

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

või

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

või

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Pääste- ja valvepaatide kompass

Viidud punkti A.1/4.23 alla.

A.1/1.35

Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid

Viidud punkti A.1/3.38 alla.

A.1/1.36

Päästepaadi/valvepaadi käitur

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, V,

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Valvepaadi käitur – päramootor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Lahtised kahepoolsed päästeparved

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 10. lisa,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 11. lisa.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehaaniline lootsitõstuk

Viidud punkti A.1/4.48 alla.

A.1/1.41

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid

a)

taavetitega langetatavale päästepaadile

b)

vabalangemisega päästepaadile

c)

päästeparvele

d)

valvepaadile

e)

kiirvalvepaadile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lootsitrepp

Viidud punkti A.1/4.49 alla.

A.1/1.43

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Jäigad/täispuhutavad valvepaadid

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Merereostuse vältimise vahendid

Nr

Eseme nimetus

1973/1978. aasta MARPOLi reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1973/1978. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Seadmed õli filtreerimiseks (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l)

I lisa, Reg. 14.

I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Õli ja vee eralduspinna detektorid

I lisa, Reg. 32.

I lisa, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Õlisisaldusmõõturid

I lisa, Reg. 14.

I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Olemasoleva vee-eraldusseadmega ühendatavad sõlmed (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l).

Tühjaks jäetud

A.1/2.5

Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem

I lisa, Reg. 31.

I lisa, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Reoveepuhastid

IV lisa, Reg. 9.

IV lisa, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Pardal olevad jäätmepõletusahjud

VI lisa, Reg. 16.

VI lisa, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Pardal asuvad NOx analüsaatorid, mida kasutatakse NOx tehnilise koodeksi 2008 otsese mõõtmis- ja seiremeetodi kohaselt

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 13)

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 13)

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008)

IMO MEPC.1/ringkiri 638.

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008)

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

või

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008)

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

SOx-heite piiramiseks muid tehnilisi meetodeid kasutavad seadmed

Viidud punkti A.2/2.4 alla

A.1/2.10

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

Heitgaasi puhastussüsteemid pardal

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 4)

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 4)

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Tulekaitsevahendid

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Teki aluskatted

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Käsitulekustutid

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3–7 (2004) + A.1 (2007),

EN 3–8 (2006) + AC (2007),

EN 3–9 (2006) + AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Tuletõrjuja kaitseriietus:

EN 469 (2005) + A.1 (2006) ja AC (2006).

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldav riietus eritulekustutustööde jaoks:

EN 1486 (2007).

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldava välispinnaga kaitseriietus:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Tuletõrjuja varustus: saapad

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Tuletõrjuja varustus: kindad

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 659 (2003) + A.1 (2008) ja AC (2009),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Tuletõrjuja varustus: kiiver

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Suruõhuhingamisaparaat

Märkus: ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Ning juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral.

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 14.

EN 136 (1998) + AC (2003),

EN 137 (2006).

Ning juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral.

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994 HSC koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005) + AC (2005),

EN 14594 (2005) + AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974. aasta SOLASe konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse (piirduvad pihustite ja nende toimimisega).

(Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Pihustid masina- ja lastipumbaruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, A liide.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad

a)

A-klassi vaheseinad,

b)

B-klassi vaheseinad.

A-klass:

Reg. II-2/3.2.

B-klass:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9 ja

A-klass:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (kergkonstruktsioonide jaoks).

B-klass:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Seadmed, mis takistavad leekide levimist naftatankerite lastitankidesse

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Muu varustus, v.a ventiilid:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Ventiilid:

B + F

A.1/3.13

Mittesüttivad materjalid

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Muust materjalist kui terasest, A- või B-klassi vaheseina läbivad läbiviigud

Eset käsitletakse punktides A.1/3.26 ja A.1/3.27

A.1/3.15

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

a)

torud ja liitmikud,

b)

ventiilid,

c)

lõdvikusõlmed

d)

torude metallist komponendid koos elastsete tihenditega

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Torud ja liitmikud

IMO Res. A.753(18).

Ventiilid:

ISO 10497 (2010).

Lõdvikusõlmed:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Torude metallist komponendid koos elastsete tihenditega

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Tuletõkkeuksed

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osad.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega

a)

pealistusspoonid

b)

värvisüsteemid

c)

põrandakatted

d)

torude isolatsioonikatted

e)

A-, B- ja C-klassi vaheseinte ehitamiseks kasutatavad sideained

f)

süttivad kanalid

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Eesriided, kardinad ning muu rippuv tekstiil ja kile

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Pehme mööbel

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Voodiriided

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Tulesiibrid

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

A-klassi vaheseinte mittesüttivad läbiviigud

Viidud punkti A.1/3.26 alla.

A.1/3.24

Elektrikaabli läbiviigud A-klassi vaheseintes

Viidud punkti A.1/3.26a alla.

A.1/3.25

A- ja B-klassi tulekindlad aknad ja illuminaatorid

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Läbiviigud A-klassi vaheseintes:

a)

elektrikaabli läbiviigud,

b)

torude, šahtide jne läbiviigud.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Läbiviigud B-klassi vaheseintes:

a)

elektrikaabli läbiviigud,

b)

torude, šahtide jne läbiviigud.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersüsteemid (piirduvad pihustuspeadega).

(Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

või

EN 12259-1 (1999) + A.1 (2001), A.2 (2004) ja A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Tuletõrjevoolikud

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

EN 14540 (2004) + A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Hapnikumõõturid ja gaasidetektorid

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008) või IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 parandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

ja vastavalt vajadusele:

a)

1. kategooria: (ohutu ala):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29–1 (2007).

b)

2. kategooria: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29–1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) + IEC 60079-1 parandus 1 (2008),

EN 60079-10–1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele

Ese kustutatud, kuulub punktide A.1/3.9 ja A.1/3.28 alla

A.1/3.32

Tulelevikut piiravad materjalid (v.a mööbel) kiirlaevadele

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Tulelevikut piiravad materjalid kiirlaevade mööblile

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Tulekindlad vaheseinad kiirlaevadele

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Tuletõkkeuksed kiirlaevadel

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Tulesiibrid kiirlaevadel

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Kiirlaevade tulekindlate vaheseinte läbiviigud:

a)

elektrikaabli läbiviigud,

b)

torude, šahtide jne läbiviigud.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3–7 (2004) + A.1 (2007),

EN 3–8 (2006) + AC (2007),

EN 3–9 (2006) + AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Pihustid samaväärsele veepõhisele tulekustutussüsteemile masinaruumides ja A-kategooria lastipumbaruumides

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Põrandalähedase valgustuse süsteemid (üksnes osad)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.

IMO Res. A.752(18)

või

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008), teise võimalusena:

Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, täismaski või suulisega suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks:

EN 402 (2003).

Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, kapuutsiga suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks:

EN 1146(2005).

Väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga suruõhuhingamisaparaat:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertgaasisüsteemide osad

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Frittimisseadmete tulekustutussüsteemide osad (automaatsed või käsitsijuhitavad)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Tuletõrjuja varustus – päästeliin

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad (kustutusaine, ventiilid ja pihustid) masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse (aerosoolsüsteemid)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270 + veaparandus 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Kontsentraat paiksetele ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemidele masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse

Märkus: Paikseid ulatusliku paisumisega vahtkustutus-süsteeme (sh töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid süsteeme) masina-ruumidesse ja lastipumba-ruumidesse tuleb administratsiooni rahuldaval viisil katsetada tunnustatud kontsentraadiga.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides

(Pihustid ja toimivuskatsed).

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Pihustid paiksetele veepõhistele tulekustutussüsteemidele ro-ro-ruumidesse ja eriruumidesse, samaväärsed resolutsioonis A.123(V) nimetatutega

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus

Viidud punkti A.2/3.9 alla.

A.1/3.51

Juhtimispostide, teenindus-, elu- ja masinaruumide ning mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Keskseadmed. Laevade elektriseadmed:

EN 54–2 (1997) + AC(1999) ja A.1(2006).

Toiteplokid:

EN 54–4 (1997) + AC(1999), A.1(2002) ja A.2(2006).

Temperatuuriandurid – punktandurid:

EN 54–5 (2000) + A.1 (2002).

Suitsuandurid – hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid:

EN 54–7 (2000) + A.1(2002) ja A.2(2006).

Leegiandurid – punktandurid

EN 54–10 (2002) + A.1 (2005).

Tulekahjuteatenupud:

EN 54–11 (2001) + A.1 (2005).

Lühisekaitse seadmed:

EN 54–17 (2007) + AC (2007).

Sisend-/väljundseadmed:

EN 54–18 (2005) + AC (2007).

Kaablid:

EN 60332-1–1 (2004).

Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel:

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Mitteteisaldatavad ja teisaldatavad tulekustutid

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

EN 1866-1 (2007).

või

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Tuletõrjehäire seadmed – helisignaali seadmed

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Helisignaali seadmed

EN 54–3 (2001) + A.1(2002) ja A.2(2006),

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Paiksed hapnikumõõturid ja gaasidetektorid

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008) või IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

ja vastavalt vajadusele:

a)

4. kategooria: (ohutu ala)

EN 50104 (2010).

b)

3. kategooria: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29–1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Kahetoimelised otsikud

(pihustavad/jugatüüpi)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

Tuletõrje käsijoatorud – kombineeritud joatorud PN 16:

EN 15182-1 (2007) + A.1 (2009),

EN 15182-2 (2007) + A1(2009).

Tuletõrje käsijoatorud – siledatorulised kompakt- ja/või fikseeritud nurgaga pihustavad joatorud PN 16:

EN 15182-1 (2007) + A.1 (2009),

EN 15182-3 (2007) + A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Tuletõrjevoolikud (voolikupoolil)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

EN 671–1 (2001) + AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid – paikne teki vahtkustutusseade tankeritel

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Kemikaalitankerite paikse tulekustutussüsteemi paisuv vaht

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Pihustid kajutirõdudel paiknevatele paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313..

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Siseruumides kasutamiseks ette nähtud ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemid masinaruumides ja lastipumbaruumides

Märkus: töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteeme masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse tuleb administratsiooni rahuldaval viisil katsetada tunnustatud kontsentraadiga.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

Pulberkustutussüsteemid

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

IMO rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta, 11. peatükk.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10,

ning:

keskseadmed. Laevade elektriseadmed:

EN 54–2 (1997) + AC(1999) ja A1(2006).

Toiteplokid:

EN 54–4 (1997) + AC(1999), A1(2002) ja A.2(2006).

Aspireerivad suitsuandurid:

EN 54–20 (2006) + AC (2008).

Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel:

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

ning plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

C-klassi vaheseinad

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Uus ese)

Paiksed süsivesiniku gaasidetektorid

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29–1 (2007).

IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 veaparandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Uus ese)

Evakuatsiooni juhtimise süsteemid, mida kasutatakse põrandalähedase valgustuse süsteemi alternatiivina

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigatsiooniseadmed

4. jao suhtes kohaldatavad märkused: navigatsiooniseadmed.

Viies veerg:

 

IEC 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – Digitaalliidesed:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

c)

IEC 61162-3 ed1.1 viidud vastavusse parandusega 1 (2010-11) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

 

EN 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – Digitaalliidesed:

a)

EN 61162-1 (2011) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

b)

EN 61162-2 (1998) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

c)

EN 61162-3 (2008) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

EN 61162-3-am1 (2010) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

d)

EN 61162-400 (2002) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

EN 61162-401 (2002) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

EN 61162-402 (2005) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

EN 61162-410 (2002) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

EN 61162-420 (2002) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

EN 61162-450 (2011) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

a)

A-klass laevadele

b)

B-klass pääste- ja valvepaatide jaoks

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

või

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Suunda andev seade THD (magnet)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61162 seeriad;

ISO 22090-2 (2004) + veaparandus 2005

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61162 seeriad.

ISO 22090-2 (2004) + veaparandus 2005

IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gürokompass

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarid

Viidud punktide A.1/4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36 alla.

A.1/4.5

Automaatradarmärkur (ARPA)

Viidud punkti A.1/4.34 alla.

A.1/4.6

Kajaloodid

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.74(69) lisa 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) + ISO tehniline parandus 1: 2006,

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

ISO 9875 (2000) + ISO tehniline parandus 1: 2006,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Kiiruse ja teepikkuse mõõtmise seadmed (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61023 (2007),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rooli pöördenurka, pöörete arvu minutis ja sõukruvi sammu näitav seade

Viidud punktide A.1/4.20, A.1/4.21 ja A.1/4.22 alla.

A.1/4.9

Pöördekiiruse näitur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61162 seeriad,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61162 seeriad,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Peilingaator

Tühjaks jäetud

A.1/4.11

LORAN-C seadmed

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Seadmed „Tšaika”

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca navigatsiooniseadmed

Tühjaks jäetud

A.1/4.14

GPS-seadmed

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-seadmed

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162 seeriad,

EN 62288 (2008).

või

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162 seeriad,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kursi kontrollimise süsteem (HCS)

Reg. V/18.

Reg. V/19,